Förfarande : 2017/0359(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0296/2018

Ingivna texter :

A8-0296/2018

Debatter :

PV 15/04/2019 - 20
CRE 15/04/2019 - 20

Omröstningar :

PV 16/04/2019 - 8.20

Antagna texter :

P8_TA(2019)0378

BETÄNKANDE     ***I
PDF 744kWORD 146k
27.9.2018
PE 619.410v02-00 A8-0296/2018

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 1093/2010

(COM(2017)0790 – C8-0453/2017 – 2017/0359 (COD))

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Föredragande: Markus Ferber

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 1093/2010

(COM(2017)0790 – C8-0453/2017 – 2017/0359(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0790),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0453/2017),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande av den 22 augusti 2018(1),

–  med beaktande av yttrandet av den 19 april 2018 från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén(2),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0296/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGSFÖRSLAG*(3)*

till kommissionens förslag

---------------------------------------------------------

2017/0359 (COD)

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 1093/2010

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT [DENNA FÖRORDNING/DETTA DIREKTIV/DETTA BESLUT],

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande(4),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(5),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

(1)  De regelmässiga förutsättningarna för finansiella instituts tillhandahållande av tjänster inom unionen måste omfatta robusta tillsynskrav. I fråga om tillsynsbehandling omfattas värdepappersföretag, tillsammans med kreditinstitut, av direktiv 2013/36/EU(6) och förordning (EU) nr 575/2013(7), medan auktorisationskrav och övriga krav avseende organisation och affärsetiskt uppförande fastställs i direktiv 2004/39/EG(8).

(2)  De nuvarande tillsynsordningar som fastställs i förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU utgår i huvudsak från de successiva ändringar av de internationella regelstandarderna för stora bankgrupper som antagits av Baselkommittén för banktillsyn och tar bara delvis hänsyn till de särskilda riskerna i värdepappersföretags olika verksamheter. Värdepappersföretags särskilda sårbarheter och risker bör därför hanteras genom lämpliga och proportionella tillsynsarrangemang på unionsnivå.

(3)  Vilka risker värdepappersföretag själva ådrar sig och utgör för sina kunder och de marknader på vilka de verkar beror på deras verksamheters art och volym, bland annat på om värdepappersföretagen agerar som ombud för sina kunder eller själva är parter i transaktionerna.

(4)  Välgrundade tillsynskrav bör säkerställa att värdepappersföretag förvaltas på ett ordnat sätt som tjänar kundernas intressen. De bör ta hänsyn till möjligheten att värdepappersföretag och deras kunder ägnar sig åt ett alltför stort risktagande och till storleken på de risker som värdepappersföretag tar och utgör. Sådana tillsynskrav bör dessutom försöka undvika att lägga en alltför stor administrativ börda på värdepappersföretag.

(5)  Många av de krav som härrör från förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU är utformade för att hantera risker som är gemensamma för kreditinstitut. De nuvarande kraven är därför i hög grad inriktade på att bevara kreditinstituts utlåningsförmåga genom konjunkturcyklerna och att skydda insättare och skattebetalare vid fallissemang, inte på att hantera värdepappersföretags olika riskprofiler. Värdepappersföretag har inte stora portföljer av privat- och företagslån och tar inte emot inlåning. Risken att deras fallissemang får skadliga effekter för den finansiella stabiliteten i stort är mindre än för kreditinstitut. De risker som värdepappersföretag är exponerade för och utgör skiljer sig därför i hög grad från de risker som kreditinstitut är exponerade för och utgör, och denna skillnad bör tydligt beaktas i unionens tillsynsram.

(6)  De tillsynskrav i direktiv 2013/36/EU och förordning (EU) nr 575/2013 som värdepappersföretag omfattas av utgår från kraven för kreditinstitut. För värdepappersföretag vars auktorisation är begränsad till vissa investeringstjänster som inte regleras i den nuvarande tillsynsramen finns det ett flertal undantag från dessa krav. Därmed erkänns att dessa företag inte ådrar sig samma typ av risker som kreditinstitut. Värdepappersföretag som bedriver verksamhet bestående i handel i finansiella instrument i begränsad omfattning, som regleras i den nuvarande ramen, är underställda ramens krav gällande kapital men kan omfattas av undantag i fråga om likviditet, stora exponeringar och bruttosoliditet. Värdepappersföretag vars auktorisation inte har sådana begränsningar omfattas i likhet med kreditinstitut av tillsynsramen i dess helhet.

(7)  Handel med finansiella instrument i riskhanterings-, säkrings- eller likviditetshanteringssyfte eller för att ta riktningspositioner på instrumentens värde över tid, är en verksamhet som både kreditinstitut och värdepappersföretag som är auktoriserade att handla för egen räkning får ägna sig åt och som redan behandlas i den tillsynsram som fastställs genom direktiv 2013/36/EU och förordning (EU) nr 575/2013. För att undvika en situation med olika spelregler, vilket kan leda till regelarbitrage mellan kreditinstitut och värdepappersföretag inom detta område, bör dessa värdepappersföretag därför även i fortsättningen omfattas av kapitalkrav baserade på de bestämmelserna för att täcka denna risk. Dessa värdepappersföretags exponeringar mot motparter i särskilda transaktioner och kapitalkraven avseende dessa omfattas också av reglerna, som därför bör fortsätta att gälla i förenklad form. Reglerna om stora exponeringar i den nuvarande ramen är även relevanta om dessa värdepappersföretags handelsexponeringar mot vissa motparter är särskilt stora och därför ger upphov till en alltför koncentrerad riskkälla om dessa motparter skulle fallera. Även dessa bestämmelser bör därför fortsätta att tillämpas på värdepappersföretag på ett förenklat sätt.

(8)  Skillnader mellan hur den nuvarande ramen tillämpas i olika medlemsstater riskerar att skapa en situation med olika spelregler för värdepappersföretag i unionen. Skillnaderna beror på att det är komplicerat att tillämpa ramen på olika värdepappersföretag beroende på vilka tjänster de tillhandahåller, vilket gör att vissa nationella myndigheter anpassar eller förenklar tillämpningen i sin nationella lagstiftning eller praxis. Eftersom den nuvarande tillsynsramen inte beaktar alla risker som vissa typer av värdepappersföretag är exponerade för och utgör har stora kapitaltillägg tillämpats för vissa värdepappersföretag i en del medlemsstater. Det bör fastställas enhetliga bestämmelser som beaktar dessa risker för att säkerställa en harmoniserad tillsyn av värdepappersföretag i hela unionen.

(9)  Det krävs därför en särskild tillsynsordning för värdepappersföretag som i fråga om storlek och grad av sammanlänkning med andra finansiella och ekonomiska aktörer inte är systemviktiga. Systemviktiga värdepappersföretag bör emellertid även framöver omfattas av den nuvarande tillsynsramen enligt direktiv 2013/36/EU och förordning (EU) nr 575/2013. Dessa värdepappersföretag utgör en underkategori till de värdepappersföretag som ramen i direktiv 2013/36/EU och förordning (EU) nr 575/2013 för närvarande är tillämplig på och omfattas inte av särskilda undantag från något av dess viktigaste krav. De största och mest sammanlänkade värdepappersföretagen har liknande affärsmodeller och riskprofiler som betydande kreditinstitut. De erbjuder ”bankliknande” tjänster och försäkrar risker i betydande omfattning. Dessa värdepappersföretag bör därför även framöver omfattas av bestämmelserna i direktiv 2013/36/EU och förordning (EU) nr 575/2013. Systemviktiga värdepappersföretag utgör dessutom på grund av sin storlek, sina affärsmodeller och riskprofiler ett lika stort hot mot de finansiella marknadernas stabilitet och ordnade funktion som stora kreditinstitut.

(10)  Den särskilda tillsynsordningen för värdepappersföretag som på grund av sin storlek och grad av sammanlänkning med andra finansiella och ekonomiska aktörer inte betraktas som systemviktiga bör ta hänsyn till olika typer av värdepappersföretags affärsmetoder. Framför allt bör värdepappersföretag som kan generera de största riskerna för kunder, marknader eller sin egen ordnade funktion omfattas av tydliga och effektiva tillsynskrav som är anpassade till just dessa risker. Dessa tillsynskrav bör anpassas så att de står i proportion till typen av värdepappersföretag och värdepappersföretagets kunders intressen samt bidra till en friktionsfri och ordnad marknadsfunktion på de marknader där värdepappersföretagen verkar. De bör minska identifierade riskområden och bidra till att säkerställa att om ett värdepappersföretag fallerar ska det kunna avvecklas under ordnade former som orsakar minimal störning av stabiliteten på de finansiella marknaderna.

(10a)  Den ordning som fastställs i denna förordning bör inte påverka den skyldighet som utsedda marknadsgaranter på handelsplatser har i enlighet med direktiv 2014/65/EU att lämna bud och kontinuerligt vara närvarande på marknaden.

(11)  Tillsynsordningen för värdepappersföretag som på grund av sin storlek och grad av sammanlänkning med andra finansiella och ekonomiska aktörer inte betraktas som systemviktiga bör tillämpas på varje värdepappersföretag på individuell basis. Eftersom de risker som små och icke-sammanlänkade värdepappersföretag ådrar sig i de flesta fall är begränsade bör de kunna utnyttja ett undantag från de särskilda tillsynskraven om de ingår i en bankgrupp som har sitt säte och står under grupptillsyn enligt förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU i samma medlemsstat, eftersom en tillräcklig risktäckning i sådana fall skulle uppnås genom tillämpning av kraven i förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU på gruppen i dess helhet. För att motsvara den möjliga behandlingen av grupper av värdepappersföretag enligt förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU, bör det finnas ett krav om att moderföretaget i sådana grupper ska ha tillräckligt kapital för att täcka det bokförda värdet av sina innehav i dotterföretagen. Om sådana värdepappersföretagsgrupper bär en högre risk eller är mer sammanlänkade kan de dessutom omfattas av kapitalkrav baserade på gruppens konsoliderade situation. Om de utgör en del av en försäkringsgrupp bör även dessa små och icke-sammanlänkade värdepappersföretag kunna utnyttja ett undantag från koncentrations-, offentliggörande- och rapporteringskraven.

(12)  För att värdepappersföretag även i fortsättningen ska kunna använda sin befintliga kapitalbas för att uppfylla sina kapitalkrav enligt den särskilda tillsynsramen för värdepappersföretag bör definitionen och sammansättningen av kapitalbasen anpassas till förordning (EU) nr 575/2013. Det handlar bland annat om fullständiga avdrag av balansräkningsposter från kapitalbasen i enlighet med förordning (EU) nr 575/2013, till exempel uppskjutna skattetillgångar och innehav av kapitalinstrument i andra enheter i den finansiella sektorn. Värdepappersföretag bör emellertid kunna undanta icke-betydande innehav av kapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn från avdrag om de hålls för handel i syfte att stödja marknadsgarantverksamhet avseende dessa instrument. För att anpassa kapitalbasens sammansättning till förordning (EU) nr 575/2013 bör värdepappersföretag uppfylla åtminstone 56 % av kapitalkravet med kärnprimärkapital, medan primärkapitaltillskotts- och supplementärkapitalsposter kan godkännas för högst 44 % respektive 25 % av det lagstadgade kapitalet.

(13)  För att säkerställa att värdepappersföretags verksamhet alltid bedrivs utifrån den kapitalnivå som var ett krav för deras auktorisation bör alla värdepappersföretag vid varje tidpunkt uppfylla ett permanent minimikapitalkrav som motsvarar det startkapital som krävdes för auktorisation att tillhandahålla relevanta investeringstjänster och som fastställts i enlighet med direktiv ---/--/EU [IFD].

(14)  För att minimikapitalkravet för små och icke-sammanlänkade värdepappersföretag ska vara enkelt att tillämpa bör dessa ha ett kapital som motsvarar det högsta av antingen deras permanenta minimikapitalkrav eller en fjärdedel av deras fasta omkostnader beräknat på grundval av verksamheten året innan i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/488(9). Små och icke-sammanlänkade värdepappersföretag som föredrar att fortsätta att tillämpa regleringsmässig försiktighet och undvika omklassificering bör inte förhindras från att hålla en kapitalbas som överstiger den som krävs enligt den här förordningen eller tillämpa åtgärder som är strängare än de som föreskrivs i den här förordningen.

(15)  För att ta hänsyn till den högre risken i värdepappersföretag som inte är små och icke-sammanlänkade bör minimikapitalkravet för dessa vara det högre av antingen deras permanenta minimikapitalkrav, en fjärdedel av deras fasta omkostnader året innan eller summan av deras krav efter tillämpning av de riskfaktorer som är särskilt anpassade till värdepappersföretag (nedan kallade K-faktorer) och som sätter kapitalet i relation till riskerna inom värdepappersföretagens olika affärsområden.

(16)  Vid tillämpningen av de särskilda tillsynskraven för värdepappersföretag bör sådana företag betraktas som små och icke-sammanlänkade om de inte tillhandahåller investeringstjänster som medför en hög risk för kunder, marknader eller företagen själva, eller om deras storlek gör det mindre sannolikt att de skulle orsaka omfattande negativa effekter för kunder och marknader om de inneboende riskerna i deras verksamhet skulle materialiseras eller om de skulle fallera. Små och icke-sammanlänkade värdepappersföretag bör därför definieras som företag som inte handlar för egen räkning eller ådrar sig risk genom handel med finansiella instrument, som ▌kontrollerar begränsade mängder kundtillgångar eller kundmedel, som har tillgångar i diskretionär portföljförvaltning ▌till ett värde av högst 1,2 miljarder EUR, hanterar kundorder i kontanttransaktioner till ett värde av högst 100 miljoner EUR per dag eller derivat till ett värde av högst 1 miljard EUR per dag, samt vars balansomslutning uppgår till högst 100 miljoner EUR och totala årliga bruttointäkter från investeringstjänster till högst 30 miljoner EUR.

(17)  För att förhindra regelarbitrage och minska incitamentet för värdepappersföretag att strukturera sin verksamhet så att de inte överskrider de tröskelvärden över vilka de inte räknas som små och icke-sammanlänkade företag, bör tröskelvärdena för förvaltat kapital, hantering av kundorder, balansomslutning och totala bruttointäkter tillämpas på sammantagen basis på alla värdepappersföretag som ingår i samma grupp. Övriga kriterier, dvs. om ett värdepappersföretag håller kunders medel, förvarar eller administrerar kunders tillgångar eller handlar med finansiella instrument och ådrar sig marknads- eller motpartsrisk, är binära och ger inget utrymme för sådan omstrukturering och bör därför bedömas på individuell basis. För att fortlöpande ta hänsyn till nya affärsmodeller och de risker som de medför bör dessa kriterier och tröskelvärden bedömas vid dagens slut, utom när det gäller hållande av kunders medel, som bör bedömas på intradagsbasis, och balansomslutning och totala bruttointäkter, som bör bedömas utifrån värdepappersföretagets ställning vid slutet av det senaste räkenskapsåret.

(18)  Om inte annat följer av de särskilda övergångsbestämmelserna i denna förordning bör ett värdepappersföretag som överskrider de föreskrivna tröskelvärdena eller inte uppfyller övriga kriterier inte betraktas som litet och icke-sammanlänkat utan omfattas av kraven för övriga värdepappersföretag. Detta bör ge värdepappersföretag ett incitament att planera sin affärsverksamhet så att de uppenbart räknas som små och icke-sammanlänkade företag. För att ett värdepappersföretag som inte uppfyller kraven för att betraktas som ett litet och icke-sammanlänkat företag ska kunna omfattas av denna behandling bör en övervakningsfas föreskrivas under vilken företaget ska uppfylla kriterierna och underskrida de relevanta tröskelvärdena minst sex månader i följd.

(19)  Alla värdepappersföretag bör beräkna sina kapitalkrav utifrån en uppsättning K-faktorer som tar hänsyn till kundrisk (RtC), marknadsrisk (RtM) och företagsrisk (RtF). K-faktorerna för RtC tar hänsyn till förvaltat kundkapital ▌ (K-AUM), tillgångar under förvaring och administration (K-ASA), hållande av kunders medel (K-CMH) och hantering av kundorder (K-COH).

(20)  K-faktorerna för RtM tar hänsyn till nettopositionsrisken (K-NPR) i enlighet med bestämmelserna om marknadsrisk i CRR eller, om detta tillåts av den behöriga myndigheten för positioner som clearas centralt, baserat på marginalsäkerheter som ställs till värdepappersföretagets clearingmedlem (K-CMG). Ett värdepappersföretag bör ha möjlighet att samtidigt tillämpa K-NPR och K-CMG på olika positioner.

(21)  K-faktorerna för RtF tar hänsyn till ett värdepappersföretags exponering för sina transaktionsmotparters fallissemang (K-TCD) i enlighet med förenklade bestämmelser om motpartsrisk baserade på CRR, till koncentrationsrisken i värdepappersföretags stora exponeringar mot vissa motparter baserat på bestämmelserna i CRR om risken vid stora exponeringar i handelslagret (K-CON) och till operativa risker i samband med värdepappersföretagets dagliga handelsaktivitet (K-DTF).

(22)  Det samlade kapitalkravet med hänsyn till K-faktorerna är summan av K-faktorkraven för RtC, RtM och RtF. K-AUM, K-ASA, K-CMH, K-COH och K-DTF handlar om volymen av den verksamhet som varje K-faktor avser. Volymerna för K-CMH beräknas utifrån ett glidande medelvärde för föregående tolvmånadersperiod. Volymerna för ▌K-ASA, K-COH och K-DTF beräknas utifrån ett glidande medelvärde för föregående tremånadersperiod, medan K-AUM baseras på föregående tolvmånadersperiod. Volymerna multipliceras med de respektive koefficienter som fastställs i denna förordning i syfte att bestämma kapitalkravet. Kapitalkraven för K-NPR härrör från CRR, medan kapitalkraven för K-CON och K-TCD bygger på en förenklad tillämpning av motsvarande krav i CRR för hantering av stora exponeringar i handelslagret respektive hantering av motpartsrisk. Om företaget inte bedriver den aktuella verksamheten blir K-faktorn noll.

(23)  K-faktorerna för RtC är proxyvariabler för värdepappersföretags affärsområden där kunder kan tänkas lida skada om det uppstår problem. K-AUM tar hänsyn till risken att kunder lider skada på grund av en felaktig diskretionär förvaltning av kundportföljer eller brister i orderutförande och är till nytta för kunder genom att de försäkras oavbruten portföljförvaltning ▌. K-ASA tar hänsyn till risken vid förvaring och administration av kunders tillgångar och säkerställer att värdepappersföretaget håller kapital i proportion till dessa tillgångar, oavsett om de redovisas i företagets egen balansräkning eller separat på andra konton. K-CHM tar hänsyn till risken för skada till följd av värdepappersföretagets hållande av kunders medel, med beaktande av huruvida de redovisas i företagets egen balansräkning eller separat på andra konton. K-COH tar hänsyn till risken för kunder när ett företag utför sina order (i kundens, och inte i sitt eget, namn), till exempel i samband med kundtjänster som enbart rör orderutförande eller när ett företag ingår i en kedja för kundorder.

(24)  K-faktorn för RtM för värdepappersföretag som handlar för egen räkning baseras på bestämmelserna om marknadsrisk för positioner i finansiella instrument, valuta och råvaror i förordning (EU) nr 575/2013 i dess ändrade lydelse(10). Det betyder att värdepappersföretag kan välja att tillämpa antingen schablonmetoden enligt förordning (EU) nr 575/2013 (förenklade schablonmetoden enligt förordning (EU) nr 575/2013 i dess ändrade lydelse) om deras tillgångar uppgår till högst EUR 300 miljoner, den reviderade schablonmetoden enligt förordning (EU) nr 575/2013 i dess ändrade lydelse eller internmetoden. I de två sistnämnda fallen kan det slutliga kapitalkravet minskas till 65 %, vilket innebär att möjligheten att göra detta tillfälligt under en treårsperiod enligt förordning (EU) nr 575/2013 i dess ändrade lydelse blir permanent med hänvisning till värdepappersföretag generellt sett inte är lika betydande ur stabilitetssynpunkt. Alternativt bör kapitalkravet för positioner som clearas centralt, och med den behöriga myndighetens godkännande. motsvara de marginalsäkerheter som ställs till deras clearingmedlem.

(25)  För värdepappersföretag som handlar för egen räkning innebär K-faktorerna K-TCD och K-CON en förenklad tillämpning av bestämmelserna i CRR om motpartsrisk respektive stora exponeringar. K-TCD tar hänsyn till värdepappersföretagets risk att motparter i OTC-derivat, repor, värdepappers- eller råvarulån, transaktioner med lång avvecklingscykel och marginalutlåningstransaktioner inte uppfyller sina skyldigheter genom att exponeringarnas värde, baserat på ersättningskostnad och ett tillägg för potentiell framtida exponering, multipliceras med riskfaktorer som baserade på förordning (EU) nr 575/2013 och inräknat riskreducerande effekter av faktisk nettning och utväxling av säkerheter. K-CON tar hänsyn till koncentrationsrisken i förhållande till enskilda motparter eller motparter med stark inbördes anknytning inom den privata sektorn mot vilka företagen har exponeringar på mer än 25 % av sitt lagstadgade kapital, eller särskilda alternativa tröskelvärden för kreditinstitut eller andra värdepappersföretag genom att det införs ett kapitaltillägg i enlighet med bestämmelsen i förordning (EU) nr 575/2013 om stora exponeringar över dessa tröskelvärden. K-DTF tar slutligen hänsyn till de operativa risker för ett värdepappersföretag som under en dag genomför stora volymer av transaktioner för egen räkning eller för kunder i eget namn som kan uppstå på grund av otillräckliga eller bristfälliga interna processer, den mänskliga faktorn, felaktiga system eller yttre omständigheter, baserat på det nominella värdet av daglig handelsverksamhet.

(26)  Alla värdepappersföretag bör övervaka och kontrollera sin koncentrationsrisk, även med avseende på kunder. Bara värdepappersföretag som omfattas av ett minimikapitalkrav enligt K-faktorerna bör emellertid rapportera sina koncentrationsrisker till behöriga myndigheter. Värdepappersföretag som specialiserat sig på råvaruderivat eller utsläppsrätter eller utsläppsrättsderivat och som har stora koncentrerade exponeringar mot de icke-finansiella grupper som de tillhör får överskrida gränsvärdena för koncentrationsrisk utan att K-CON-kapitalkravet höjs, under förutsättning att de har anknytning till gruppens likviditets- eller riskhantering.

(27)  Alla värdepappersföretag bör ha interna förfaranden för att övervaka och hantera sina likviditetsbehov. Dessa förfaranden bör bidra till att säkerställa företagens långsiktiga ordnade funktion utan att förutsätta särskilda likviditetsavsättningar för perioder av stress. Värdepappersföretag bör därför vid varje tidpunkt ha likvida tillgångar som motsvarar minst en tredjedel av det krav som baseras på fasta omkostnader. Dessa likvida tillgångar bör vara av hög kvalitet och motsvara de tillgångar som anges i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 om likviditetstäckningskvoten(11) samt de nedsättningar som är tillämpliga på tillgångarna enligt den delegerade förordningen. För att ta hänsyn till att värdepappersföretag har en annan likviditetsprofil än kreditinstitut bör förteckningen över lämpliga likvida tillgångar utökas med icke intecknade egna medel (som inte bör omfatta kundmedel). Små och icke-sammanlänkade företag kan därutöver inkludera kundfordringar och avgifter eller provisioner som ska betalas inom 30 dagar i sina likvida tillgångar, förutsatt att de inte utgör mer än en tredjedel av minimilikviditetskravet, att de inte räknas in i några ytterligare likviditetskrav som fastställs av den behöriga myndigheten, och att de är föremål för en nedsättning på 50 %. I undantagsfall bör värdepappersföretag få underskrida tröskelvärdet genom att omsätta sina likvida tillgångar för att täcka likviditetsbehov, under förutsättning att de omedelbart underrättar den behöriga myndigheten. Alla finansiella garantier som utfärdas för kunder och som kan ge upphov till ökat likviditetsbehov om de infrias bör föranleda en nedsättning av de tillgängliga likvida tillgångarna med minst 1,6 % av garantiernas sammanlagda värde.

(28)  En proportionell ram för lagstadgad rapportering bör utvecklas tillsammans med den nya tillsynsordningen och noggrant anpassas till värdepappersföretagens verksamhet och tillsynsramens krav. Rapporteringskraven för värdepappersföretag bör omfatta kapitalbasens nivå och sammansättning, kapitalkrav, beräkningsunderlaget för kapitalkraven, verksamhetsprofil och storlek i förhållande till parametrarna för att värdepappersföretag ska anses vara små och icke-sammanlänkade, likviditetskrav och efterlevnad av bestämmelserna om koncentrationsrisk. EBA bör få i uppdrag att utarbeta ett förslag till tekniska genomförandestandarder som närmare specificerar mallar och arrangemang för den lagstadgade rapporteringen, som står i proportion till olika värdepappersföretags storlek och komplexitet och som särskilt tar hänsyn till om värdepappersföretag ska betraktas som små och icke-sammanlänkade.

(29)  För att säkerställa transparens gentemot investerare och marknaderna i stort bör alla värdepappersföretag som inte betraktas som små och icke-sammanlänkande företag offentliggöra upplysningar om kapitalnivåer, kapitalkrav, bolagsstyrning samt ersättningspolicy och ersättningspraxis. Transparens när det gäller ersättningar till högavlönade personer tjänar det allmänna intresset av att främja sunda och stabila finansiella marknader, eftersom dessa personer spelar en viktig roll för inriktningen på värdepappersföretagens verksamhet och deras långsiktiga resultat. Av sekretesskäl bör upplysningar om ersättningar till högavlönade personer endast behöva lämnas på aggregerad nivå. Små och icke-sammanlänkade företag bör inte omfattas av offentliggörandekraven, med undantag för om de emitterar primärkapitaltillskottsinstrument för att garantera transparens för investerare i sådana instrument.

(30)  Lämpliga övergångsbestämmelser bör föreskrivas för att göra det lättare för värdepappersföretagen att övergå från kraven i förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU till kraven i denna förordning och direktiv (EU) ----/-- [IFD]. Framför allt bör det under en femårsperiod från och med den dag denna förordning börjar tillämpas vara möjligt för värdepappersföretag vars kapitalkrav enligt denna förordning skulle mer än fördubblas jämfört med kapitalkravet enligt förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU att dämpa effekterna av potentiella ökningar genom att sätta ett tak som innebär att kapitalkravet inte blir mer än dubbelt så högt som det relevanta kapitalkravet enligt förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU.

För att inte missgynna nya värdepappersföretag med liknande profiler som befintliga företag bör värdepappersföretag som aldrig har omfattats av kapitalkrav enligt förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU under en femårsperiod från och med den dag denna förordning börjar tillämpas kunna sätta ett tak som innebär att kapitalkravet enligt denna förordning inte är mer än dubbelt så högt som det krav som är baserat på fasta omkostnader.

På samma sätt bör värdepappersföretag som endast omfattats av ett startkapitalkrav enligt förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU och vars kapitalkrav enligt denna förordning skulle mer än fördubblas jämfört med kravet enligt förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU under en femårsperiod från och med den dag denna förordning börjar tillämpas få sätta ett tak för sitt kapitalkrav enligt denna förordning som innebär att det inte är mer än dubbelt så högt som startkapitalkravet enligt förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU.

Dessa övergångsbestämmelser bör i tillämpliga fall även kunna utnyttjas av de värdepappersföretag som avses i artikel 498 i förordning (EU) nr 575/2013, där dessa företag undantas från kapitalbaskraven i den förordningen, medan startkapitalkraven för dessa värdepappersföretag ska bero på deras investeringstjänster eller investeringsverksamhet. Under en femårsperiod från och med den dag denna förordning börjar tillämpas bör deras kapitalkrav enligt dess övergångsbestämmelser beräknas med hänsyn till dessa tillämpliga nivåer. 

Under en femårsperiod från och med den dag denna förordning börjar tillämpas eller till och med den dag då de antagna ändringarna av förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU börjar tillämpas vad gäller kapitalkrav för marknadsrisk i enlighet med artikel 1.84 i kommissionens förslag till förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013, beroende på vad som infaller först, bör värdepappersföretag som omfattas av motsvarande bestämmelser i den här förordningen fortsätta att beräkna sitt kapitalkrav för handelslagret i enlighet med förordning (EU) nr 575/2013.

(31)  De största värdepappersföretagen som erbjuder viktiga tjänster på den institutionella marknaden och investmentbankmarknaden (handel med finansiella instrument för egen räkning, garantiverksamhet för finansiella instrument eller placering av finansiella instrument på grundval av ett fast åtagande) har liknande affärsmodeller och riskprofiler som stora kreditinstitut. Deras verksamhet exponerar dem för kreditrisk, främst i form av motpartsrisk och marknadsrisk för positioner de tar för egen räkning på egna eller kunders vägnar. På grund av sin storlek och systemvikt utgör de därför en risk för den finansiella stabiliteten.

(32)  För nationella behöriga myndigheter är det en ytterligare utmaning att säkerställa en effektiv tillsyn av sådana stora företag. Trots att de största värdepappersföretagen erbjuder gränsöverskridande investmentbanktjänster i betydande omfattning står de, i egenskap av värdepappersföretag, under tillsyn av myndigheter utsedda enligt direktiv 2004/39/EU, vilka inte nödvändigtvis är samma behöriga myndigheter som de som utses enligt direktiv 2013/36/EU, och detta kan resultera i en situation med olika spelregler vid tillämpningen av bestämmelserna i förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU. Det betyder att tillsynsmyndigheterna inte får den helhetsbild av stabilitetsläget som är nödvändig för en effektiv hantering av de risker som är förknippade med stora gränsöverskridande företag. Följden kan bli en mindre effektiv tillsyn och snedvridningar av konkurrensen inom unionen. För att uppnå synergieffekter i tillsynen av gränsöverskridande verksamhet på den institutionella marknaden inom en grupp jämförbara aktörer, främja lika spelregler och skapa förutsättningar för en enhetlig tillsyn mellan olika grupper bör de största värdepappersföretagen därför få status som kreditinstitut.

(33)  Genom att dessa företag ska räknas som kreditinstitut bör de därför fortsätta att omfattas av förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU och stå under tillsyn av de behöriga myndigheter, bland annat ECB, som ansvarar för kreditinstitut inom ramen för den gemensamma tillsynsmekanismen. Därmed säkerställs en enhetlig och effektiv tillsyn av kreditinstitut och att det enhetliga regelverket för finansiella tjänster tillämpas på samma sätt på alla kreditinstitut beroende på deras systemvikt. För att förhindra regelarbitrage och minska risken att bestämmelserna kringgås bör behöriga myndigheter försöka undvika situationer där potentiellt systemviktiga grupper strukturerar sin verksamhet i syfte att inte överskrida tröskelvärdena i artikel 4.1.1 b och kringgår skyldigheten att ansöka om auktorisation som kreditinstitut enligt artikel 8a i direktiv 2013/36/EU.

(33a)  Företag bör endast ta emot insättningar eller andra återbetalbara medel från allmänheten och bevilja krediter för egen räkning när de har erhållit auktorisation för dessa verksamheter i enlighet med direktiv 2013/36/EU.

(34)  Ett av syftena med den gruppbaserade tillsynen av kreditinstitut är dessutom att säkerställa stabiliteten i det finansiella systemet och den bör för att vara effektiv omfatta alla grupper, även de där moderföretaget inte är kreditinstitut eller värdepappersföretag. Alla kreditinstitut, även de som tidigare haft status som värdepappersföretag, bör därför omfattas av reglerna om behöriga myndigheters tillsyn på individuell nivå och gruppnivå av moderföretaget enligt avdelning VII avsnitt I kapitel 3 i direktiv 2013/36/EU.

(35)  Genom förordning (EU) nr 600/2014 infördes en harmoniserad EU-ordning för beviljande av tillträde för tredjelandsföretag som erbjuder investeringstjänster eller investeringsverksamhet för godtagbara motparter och professionella kunder som är etablerade i unionen. Tillträde till den inre marknaden förutsätter att kommissionen antar ett beslut om likvärdighet och att Esma registrerar tredjelandsföretaget. Det är viktigt att bedömningen av likvärdighet görs på grundval av relevant tillämplig unionslagstiftning och att det finns effektiva verktyg för att övervaka de villkor som ligger till grund för beslutet om likvärdighet. Registrerade tredjelandsföretag bör därför vara skyldiga att årligen rapportera uppgifter om omfattningen av sina tjänster och sin verksamhet i unionen till Esma. Även tillsynsmyndigheternas samarbete när det gäller att övervaka och kontrollera att likvärdighetsvillkoren uppfylls bör förbättras.

(35a)  För att säkerställa lika spelregler och främja transparens i den europeiska marknadsstrukturen bör förordning (EU) nr 600/2014 ändras så att systematiska internhandlares bud, prisförbättringar och utförandepriser omfattas av reglerna för tick size när man handlar i alla storlekar. Följaktligen bör de nu gällande tekniska tillsynsstandarderna avseende reglerna för tick size också tillämpas på deras utvidgade tillämpningsområde.

(36)  För att säkerställa investerarskydd och de finansiella marknadernas integritet och stabilitet i unionen bör kommissionen, när den antar ett beslut om likvärdighet, ta hänsyn till de potentiella riskerna som de tjänster och den verksamhet som företag från det berörda tredjelandet kan erbjuda i unionen till följd av beslutet kan ge upphov till. Deras systemvikt bör bedömas på grundval av kriterier som den sannolika omfattningen av tjänster och verksamhet som erbjuds av företag från det berörda tredjelandet. Kommissionen kan även anse det vara lämpligt att ta hänsyn till om det berörda tredjelandet betraktas som en icke samarbetsvillig jurisdiktion på skatteområdet enligt relevant EU-policy eller som ett högrisktredjeland enligt artikel 9.2 i direktiv (EU) 2015/849(12).

(37)  Eftersom syftet med denna förordning – dvs. att inrätta en effektiv och väl avpassad tillsynsram för att säkerställa att värdepappersföretag som är auktoriserade att bedriva verksamhet inom unionen gör detta på sunda finansiella grunder och förvaltas på ett ordnat sätt som i relevanta fall tjänar kundernas intressen – inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och på grund av sin omfattning och sina verkningar bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen anta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(38)  Europeiska bankmyndigheten (EBA) har tillsammans med Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) lagt fram en rapport baserad på noggranna bakgrundsanalyser, uppgiftsinsamling och samråd för att utforma en särskilt anpassad tillsynsordning för icke-systemviktiga värdepappersföretag som ligger till grund för den reviderade tillsynsramen för värdepappersföretag.

(39)  För att säkerställa en harmoniserad tillämpning av denna förordning bör EBA få i uppdrag att utarbeta ett förslag till tekniska standarder som specificerar beräkningen av fasta omkostnader, beräkningen för att fastställa kapitalkrav som motsvarar den initialsäkerhet som ställs till clearingmedlemmar samt mallar för offentliggörande av upplysningar och lagstadgad rapportering enligt denna förordning.

(40)  För att säkerställa en enhetlig tillämpning av denna förordning och för att ta hänsyn till utvecklingen på de finansiella marknaderna bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen för ytterligare specificering av förordningens definitioner och för tekniska justeringar av icke väsentliga delar av förordningens kapitalkrav. Det är särskilt viktigt att kommissionen under sitt beredningsarbete genomför lämpliga samråd, inbegripet på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa jämbördig delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(41)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning och särskilt antagandet av EBA:s förslag till tekniska genomförandestandarder vad gäller mallar för offentliggörande och rapportering, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter.

(42)  För att säkerställa rättssäkerhet och undvika överlappningar mellan den nuvarande tillsynsramen för både kreditinstitut och värdepappersföretag och denna förordning, ändras förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU för att undanta värdepappersföretag från deras tillämpningsområde. Värdepappersföretag som ingår i en bankgrupp bör emellertid även framöver omfattas av de bestämmelser i förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU som är relevanta för bankgruppen, till exempel de bestämmelser om mellanvarande moderföretag inom EU som avses i [artikel 21b] i direktiv 2013/36/EU och bestämmelserna om konsolidering under tillsyn i del ett avdelning 2 kapitel 2 i förordning (EU) nr 575/2013.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

DEL ETTALLMÄNNA BESTÄMMELSER

AVDELNING I

SYFTE, TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

I denna förordning fastställs enhetliga tillsynskrav som är tillämpliga på värdepappersföretag som är auktoriserade och står under tillsyn enligt direktiv 2014/65/EU och vars uppfyllande av tillsynskraven enligt direktiv (EU) ----/-- [IFD] övervakas i fråga om följande:

(a)  Kapitalkrav som avser mätbara, enhetliga och standardiserade element av företagsrisk, kundrisk och marknadsrisk.

(b)  Krav som begränsar koncentrationsrisken.

(c)  Likviditetskrav som avser mätbara, enhetliga och standardiserade element av likviditetsrisk.

(d)  Rapporteringskrav i fråga om leden a, b och c.

(e)  Krav på offentliggörande av information.

Artikel 2Tillsynsbefogenheter

För att säkerställa att denna förordning efterlevs ska de behöriga myndigheterna ha de befogenheter och följa de förfaranden som fastställs i direktiv (EU) ----/--[IFD].

Artikel 3 Värdepapperföretags tillämpning av striktare krav

Denna förordning ska inte hindra värdepappersföretag från att hålla en kapitalbas och komponenter i kapitalbasen som överstiger kraven i denna förordning, eller tillämpa åtgärder som är striktare.

Artikel 4

Definitioner

1.  I denna förordning gäller följande definitioner:

(1)  anknutet företag: anknutet företag enligt definitionen i artikel 4.1.18 i förordning (EU) nr 575/2013.

(2)  kund: kund enligt definitionen i artikel 4.1.9 i direktiv 2014/65/EU.

(3)  råvaruhandlare: råvaruhandlare enligt definitionen i artikel 4.1.145 i förordning (EU) nr 575/2013.

(4)  råvaruderivat: råvaruderivat enligt definitionen i artikel 2.1.30 i förordning (EU) nr 600/2014.

(5)  behörig myndighet: behörig myndighet enligt definitionen i artikel 3.5 i direktiv (EU) ----/--[IFD].

(6)  kreditinstitut: kreditinstitut enligt definitionen i artikel 4.1.1 i förordning (EU) nr 575/2013.

(7)  daglig handelsaktivitet: värdet av transaktioner i handelslagret om företaget handlar för egen räkning på egna eller kunders vägnar.

(8)  handel för egen räkning: handel för egen räkning enligt definitionen i artikel 4.1.6 i direktiv 2014/65/EU.

(9)  derivat: derivat enligt definitionen i artikel 2.1.29 i förordning (EU) nr 600/2014.

(10)  K-faktorer på gruppnivå: resultatet av tillämpning av kraven i denna förordning i enlighet med K-faktorerna på ett värdepappersföretag som om värdepappersföretaget tillsammans med en eller flera andra enheter inom samma grupp utgjorde ett enda värdepappersföretag.

(11)  utförande av order för kunds räkning: utförande av order för kunds räkning enligt definitionen i artikel 4.1.5 i direktiv 2014/65/EU.

(12)  exponering:

(a)  I samband med gränsvärden för koncentrationsrisk: alla tillgångar eller poster utanför balansräkningen som ingår i handelslagret och inte uttryckligen undantas enligt artikel 40.

(b)  I samband med rapportering av koncentrationsrisk: alla tillgångar och poster utanför balansräkningen.

(13)  finansiellt institut: ett företag som inte är ett kreditinstitut eller ett värdepappersföretag men vars huvudsakliga verksamhet består i att förvärva aktier eller andelar eller att utföra en eller flera av de verksamheter som är upptagna i punkterna 2–12 och 15 i bilaga I till direktiv 2013/36/EU, inbegripet ett finansiellt holdingföretag, ett blandat finansiellt holdingföretag, ett värdepappersinriktat holdingföretag, ett betalningsinstitut i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/64/EG av den 13 november 2007 om betaltjänster på den inre marknaden och ett kapitalförvaltningsbolag, men inte ett försäkringsholdingföretag eller ett försäkringsholdingföretag med blandad verksamhet enligt definitionen i artikel 212.1 g i direktiv 2009/138/EU.

(14)  finansiella instrument: finansiella instrument enligt definitionen i artikel 4.1.50 i förordning (EU) nr 575/2013.

(15)  finansiellt holdingföretag: finansiellt holdingföretag enligt definitionen i artikel 4.1.20 i förordning (EU) nr 575/2013.

(16)  enhet i den finansiella sektorn: enhet i den finansiella sektorn enligt definitionen i artikel 4.1.27 i förordning (EU) nr 575/2013.

(17)  startkapital: startkapital enligt definitionen i artikel 3.17 i direktiv (EU) ----/--[IFD].

(18)  grupp av kunder med inbördes anknytning: grupp av kunder med inbördes anknytning enligt definitionen i artikel 4.1.39 i förordning (EU) nr 575/2013.

(19)  investeringsrådgivning: investeringsrådgivning enligt definitionen i artikel 4.1.4 i direktiv 2014/65/EU.

(20)  värdepappersföretag: värdepappersföretag enligt definitionen i artikel 4.1.1 i direktiv 2014/65/EU.

(21)  värdepappersinriktat holdingföretag: ett finansiellt institut vars dotterföretag uteslutande eller huvudsakligen är värdepappersföretag eller finansiella institut, som har minst ett dotterföretag som är ett värdepappersföretag och som inte är ett finansiellt holdingföretag enligt definitionen i artikel 4.1.20 i förordning (EU) nr 575/2013.

(22)  investeringstjänster och investeringsverksamhet: investeringstjänster och investeringsverksamhet enligt definitionen i artikel 4.1.2 i direktiv 2014/65/EU.

(23)  värdepappersföretagsgrupp: en företagsgrupp som inte omfattar något kreditinstitut, där moderföretaget är ett värdepappersföretag, ett värdepappersinriktat holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag och som kan omfatta andra finansiella institut och anknutna ombud som ägs av värdepappersföretaget. En värdepappersföretagsgrupp kan antingen bestå av ett moderföretag och dess dotterföretag eller av företag som uppfyller de villkor som anges i artikel 22 i direktiv 2013/34/EU.

(24)  K-faktorer: kapitalkrav som anges i del tre avdelning II avseende risker som ett värdepappersföretag utgör för kunder, marknader och sig självt.

(25)  K-AUM eller K-faktor i förhållande till förvaltat kapital (assets under management, AUM): kapitalkrav relativt värdet på kapital som ett värdepappersföretag förvaltar för sina kunders räkning inom ramen för ▌diskretionär portföljförvaltning ▌, inklusive kapital som delegerats till ett annat företag och exklusive kapital som ett annat företag har delegerat till värdepappersföretaget. Beräkningen ska utesluta tillgångar som redan beaktats enligt K-ASA.

(26)  K-CMH eller K-faktor i förhållande till hållande av kunders medel (client money held, CMH): kapitalkrav relativt de kundmedel som ett värdepappersföretag håller eller kontrollerar, med beaktande av eventuella rättsliga arrangemang för separation av tillgångar och vilket nationella redovisningssystem som är tillämpligt på de kundmedel som hålls av värdepappersföretaget.

(27)  K-ASA eller K-faktor i förhållande till tillgångar under förvaring och administration (assets safeguarded and administered, ASA): kapitalkrav relativt värdet av tillgångar som ett värdepappersföretag förvarar och administrerar för sina kunder, inbegripet tillgångar som delegeras till ett annat företag och tillgångar som ett annat företag har delegerat till värdepappersföretaget, när dessa tillgångar redovisas i värdepappersföretagets egen balansräkning eller separat på andra konton.

(28)  K-COH eller K-faktor i förhållande till hantering av kundorder (client orders handled, COH): kapitalkrav relativt värdet av order som ett värdepappersföretag hanterar för kunder genom att ta emot och vidarebefordra order samt utföra order för kunders räkning.

(29)  K-CON eller K-faktor för koncentrationsrisk (concentration risk, CON): kapitalkrav relativt exponeringar i värdepappersföretagets handelslager mot en kund eller en grupp av kunder med inbördes anknytning vars värde överstiger gränsvärdena i artikel 36.1.

(30)  K-CMG eller K-faktor i förhållande till initialsäkerheter som ställs till en clearingmedlem (clearing member guarantee, CMG): kapitalkrav som motsvarar värdet av de initialsäkerheter som ställs till en clearingmedlem, om en allmän clearingmedlem ansvarar för utförande och avveckling av ett värdepappersföretags transaktioner för egen räkning.

(31)  K-DTF eller K-faktor i förhållande till daglig handelsaktivitet (daily trading flow, DTF): kapitalkrav relativt det dagliga värdet av transaktioner som ett värdepappersföretag genomför genom att handla för egen räkning eller genom att utföra order för kunders räkning i eget namn, exklusive värdet av order som ett värdepappersföretag handhar för kunder genom mottagande och vidarebefordran av kundorder och genom utförande av order för kunds räkning som redan beaktats i COH.

(32)  K-NPR eller K-faktor i förhållande till nettopositionsrisk (net position risk, NPR): kapitalkrav relativt värdet av transaktioner som redovisas i värdepappersföretagets handelslager.

(33)  K-TCD eller K-faktor i förhållande till motpartsrisk (trading counterparty default risk, TCD): kapitalkrav relativt exponeringar i värdepapperföretagets handelslager i instrument och transaktioner som avses i artikel 25 och som ger upphov till risk för fallissemang hos motparten.

(34)  transaktioner med lång avvecklingscykel: transaktioner med lång avvecklingscykel enligt definitionen i artikel 272.2 i förordning (EU) nr 575/2013.

(35)  marginalutlåning: marginalutlåning enligt definitionen i artikel 272.3 i förordning (EU) nr 575/2013.

(36)  ledningsorgan: ledningsorgan enligt definitionen i artikel 4.1.36 i direktiv 2014/65/EU.

(37)  moderföretag: moderföretag i den mening som avses i artiklarna 2.9 och 22 i direktiv 2013/34/EU.

(38)  ägarintresse: ägarintresse enligt definitionen i artikel 4.1.35 i förordning (EU) nr 575/2013.

(39)  vinst: vinst enligt definitionen i artikel 4.1.121 i förordning (EU) nr 575/2013.

(40)  kvalificerad central motpart: kvalificerad central motpart enligt definitionen i artikel 4.1.88 i förordning (EU) nr 575/2013.

(41)  portföljförvaltning: portföljförvaltning enligt definitionen i artikel 4.1.8 i direktiv 2014/65/EU.

(42)  lagstadgat kapital: det kapitalkrav som anges i artikel 11.

(43)  repa: repa enligt definitionen i artikel 4.1.83 i förordning (EU) nr 575/2013.

(44)  dotterföretag: dotterföretag i den mening som avses i artiklarna 2.10 och 22 i direktiv 2013/34/EU, inbegripet varje dotterföretag till ett dotterföretag till det företag som är det yttersta moderföretaget.

(45)  anknutet ombud: anknutet ombud enligt definitionen i artikel 4.1.29 i direktiv 2014/65/EU.

(46)  totala bruttointäkter: ett värdepappersföretags årliga rörelseintäkter från investeringstjänster och investeringsverksamhet som det är auktoriserat att tillhandahålla och bedriva, inklusive inkomster från ränteintäkter, aktier och andra värdepapper med både rörlig och fast avkastning, från provisioner och avgifter, alla vinster och förluster som uppstår i samband med värdepappersföretagets handelstillgångar, innehav av värdepapper som är värderade till verkligt värde eller säkringsverksamhet, men exklusive alla inkomster som inte har anknytning till investeringstjänsterna och investeringsverksamheten.

(47)  marknadsexponering: marknadsexponering enligt definitionen i artikel 4.1.91 i förordning (EU) nr 575/2013.

(48)  handelslager: handelslager enligt definitionen i artikel 4.1.86 i förordning (EU) nr 575/2013.

(49)  modervärdepappersföretag inom EU: värdepappersföretag i en medlemsstat som inte i sig är ett dotterföretag till ett annat värdepappersföretag som auktoriserats i en medlemsstat eller till ett värdepappersinriktat holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag som är etablerat i en medlemsstat.

(50)  värdepappersinriktat moderholdingföretag inom EU: ett värdepappersinriktat holdingföretag i en medlemsstat som inte i sig är ett dotterföretag till ett värdepappersföretag som auktoriserats i en medlemsstat eller till ett annat värdepappersinriktat holdingföretag i en medlemsstat.

(51)  blandat finansiellt moderholdingföretag inom EU: moderföretag i en värdepappersföretagsgrupp som är ett blandat finansiellt holdingföretag enligt definitionen i artikel 2.15 i direktiv 2002/87/EG.

2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 54 för att förtydliga följande:

(a)  De definitioner som anges i punkt 1, för att säkerställa en enhetlig tillämpning av denna förordning.

(b)  De definitioner som anges i punkt 1, för att ta hänsyn till utvecklingen på de finansiella marknaderna för tillämpningen av denna förordning.

AVDELNING II

KRAVENS TILLÄMPNINGSNIVÅ

KAPITEL 1

Tillämpning av kraven på individuell nivå

Artikel 5Allmän princip

Värdepappersföretag ska uppfylla kraven i delarna två till sju på individuell nivå.

Artikel 6Undantag

1.  De behöriga myndigheterna får undanta ett värdepappersföretag från tillämpningen av artikel 5 vad beträffar delarna två till fyra, sex och sju om samtliga följande villkor är uppfyllda:

(a)  Värdepappersföretaget är ett dotterföretag som omfattas av den gruppbaserade tillsynen av ett kreditinstitut, ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag i enlighet med bestämmelserna i del ett avdelning II kapitel 2 i förordning (EU) nr 575/2013.

(b)  Värdepappersföretaget och dess moderföretag är båda föremål för auktorisation och tillsyn från en och samma medlemsstats sida.

(c)  De myndigheter som är behöriga att utöva gruppbaserad tillsyn i enlighet med förordning (EU) nr 575/2013 ger sitt medgivande till ett sådant undantag.

(d)  Kapitalbasmedel är lämpligt fördelade mellan moderföretaget och värdepappersföretaget och samtliga följande villkor är uppfyllda:

(i)  Värdepappersföretaget uppfyller villkoren i artikel 12.1.

(ii)  Det finns inte några rådande eller förutsebara väsentliga praktiska eller rättsliga hinder för att moderföretaget snabbt ska kunna överföra kapital eller återbetala skulder.

(iii)  Moderföretaget förklarar, efter förhandsgodkännande från den behöriga myndigheten, att det garanterar värdepappersföretagets åtaganden eller att värdepappersföretaget endast löper försumbara risker.

(iv)  Moderföretagets förfaranden för bedömning, värdering och kontroll av risker omfattar även värdepappersföretaget.

(v)  Moderföretaget innehar mer än 50 % av rösträtten knuten till aktier och andelar i värdepappersföretagets kapital eller har rätt att utse eller avsätta en majoritet av medlemmarna i värdepappersföretagets ledningsorgan.

1a.  Behöriga myndigheter får undanta värdepappersföretag från tillämpningen av artikel 5 vad beträffar delarna fyra, sex och sju om samtliga följande villkor är uppfyllda:

(a)  Värdepappersföretaget ett dotterföretag som omfattas av den gruppbaserade tillsynen av ett försäkrings- eller återförsäkringsföretag i enlighet med artikel 228 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG(13).

(b)  Värdepappersföretaget och dess moderföretag är båda föremål för auktorisation och tillsyn från en och samma medlemsstats sida.

(c)  De myndigheter som är behöriga att utöva gruppbaserad tillsyn i enlighet med direktiv 2009/138/EG ger sitt medgivande till ett sådant undantag.

(d)  Kapitalbasmedel är lämpligt fördelade mellan moderföretaget och värdepappersföretaget och samtliga följande villkor är uppfyllda:

(i)  Värdepappersföretaget uppfyller villkoren i artikel 12.1.

(ii)  Det finns inte några rådande eller förutsebara väsentliga praktiska eller rättsliga hinder för att moderföretaget snabbt ska kunna överföra kapital eller återbetala skulder.

(iii)  Moderföretaget förklarar, efter förhandsgodkännande från den behöriga myndigheten, att det garanterar värdepappersföretagets åtaganden eller att värdepappersföretaget endast löper försumbara risker.

(iv)  Moderföretagets förfaranden för bedömning, värdering och kontroll av risker omfattar även värdepappersföretaget.

(v)  Moderföretaget innehar mer än 50 % av rösträtten knuten till aktier och andelar i värdepappersföretagets kapital eller har rätt att utse eller avsätta en majoritet av medlemmarna i värdepappersföretagets ledningsorgan.

2.  De behöriga myndigheterna får undanta värdepappersföretag från tillämpningen av artikel 5 vad beträffar del fem om samtliga följande villkor är uppfyllda:

(a)  Värdepappersföretaget omfattas av gruppbaserad tillsyn i enlighet med del ett avdelning II kapitel 2 i förordning (EU) nr 575/2013.

(b)  Gruppen har inrättat centrala likviditetsförvaltningsfunktioner.

(c)  De myndigheter som är behöriga att utöva gruppbaserad tillsyn i enlighet med förordning (EU) nr 575/2013 ger sitt medgivande till ett sådant undantag.

KAPITEL 2

Tillämpning av kraven på uppfyllande av gruppkapitaltestet och undantag

Artikel 7Gruppkapitaltest

1.  Ett modervärdepappersföretag inom EU, ett värdepappersinriktat moderholdingföretag inom EU eller ett blandat finansiellt moderholdingföretag inom EU ska åtminstone hålla kapitalbasmedel som är tillräckliga för att täcka följande:

(a)  Det fullständiga bokförda värdet av alla innehav, efterställda fordringar och instrument som avses i artiklarna 36.1 h och i, 56 c och d, och 66 c och d i förordning (EU) nr 575/2013 i värdepappersföretag, finansiella institut, anknutna företag och anknutna ombud i värdepappersföretagsgruppen. och

(b)  Det totala beloppet av eventualförpliktelser till förmån för värdepappersföretag, finansiella institut, anknutna företag och anknutna ombud.

2.  De behöriga myndigheterna får tillåta att ett värdepappersinriktat moderholdingföretag inom EU eller ett blandat finansiellt moderholdingföretag inom EU håller mindre kapitalbasmedel än det belopp som beräknats enligt punkt 1, förutsatt att detta belopp inte är lägre än summan av kapitalbaskraven på individuell nivå för värdepappersföretag, finansiella institut, anknutna företag och anknutna ombud i gruppen och det totala beloppet av eventualförpliktelser till förmån för dessa enheter.

Vid tillämpningen av punkt 1 ska, om det saknas tillsynslagstiftning på unionsnivå eller nationell nivå som är tillämplig på de enheter som avses i punkt 1, ett teoretiskt kapitalbaskrav tillämpas.

3.  Ett modervärdepappersföretag inom EU, ett värdepappersinriktat moderholdingföretag inom EU eller ett blandat finansiellt moderholdingföretag inom EU ska ha system för att övervaka och kontrollera källor till kapital och finansiering för alla värdepappersföretag, värdepappersinriktade holdingföretag, blandade finansiella holdingföretag, finansiella institut, anknutna företag och anknutna ombud i värdepappersföretagsgruppen.

Artikel 8 K-faktorer på gruppnivå

De behöriga myndigheterna för ett modervärdepappersföretag inom EU eller de behöriga myndigheter som fastställts i enlighet med artikel 42.2 i direktiv (EU) ----/--[IFD] får kräva att ett modervärdepappersföretag inom EU, ett värdepappersinriktat moderholdingföretag inom EU eller ett blandat finansiellt moderholdingföretag inom EU ska uppfylla kraven i artikel 15 på grundval av K-faktorerna på gruppnivå om något av följande gäller:

(a)  Det föreligger väsentliga risker för kunder eller för marknaden som härrör från gruppen som helhet, vilka inte fullt ut beaktats i de individuella kapitalkraven för värdepappersföretagen i gruppen.

(b)  När det gäller värdepappersföretagsgrupper med en stark intern sammanlänkning i fråga om riskhantering, kan tillämpning av kraven på värdepappersföretag på individuell nivå leda till dubbla krav för dessa företag.

DEL TVÅ.KAPITALBAS

Artikel 9 Kapitalbaskrav

1.  Ett värdepappersföretag ska ha en kapitalbas som utgörs av primärkapital och supplementärkapital där

(a)  minst 56 % ska utgöras av kärnprimärkapital i enlighet med del två avdelning 1 kapitel 2 i förordning (EU) nr 575/2013,

(b)  högst 44 % får utgöras av primärkapitaltillskott i enlighet med del två avdelning 1 kapitel 3 i förordning (EU) nr 575/2013,

(c)  högst 25 % får bestå av supplementärkapital i enlighet med del två avdelning 1 kapitel 4 i förordning (EU) nr 575/2013.

2.  Genom undantag från punkt 1 ska följande inte tillämpas vid beräkningen av kapitalbasen:

(a)  De tröskelvärden för undantag som avses i artikel 48 i förordning (EU) nr 575/2013.

(b)  De avdrag som avses i artiklarna 46, 60 och 70 i förordning (EU) nr 575/2013.

(c)  Den utlösande händelse som avses i artikel 54.1 a i förordning (EU) nr 575/2013. Den utlösande händelsen ska i stället fastställas av värdepappersföretaget i termer av det primärkapitaltillskott som avses i punkt 1.

(d)  Det totala belopp som avses i artikel 54.4 a i förordning (EU) nr 575/2013. Det belopp som måste skrivas ned eller konverteras ska vara hela värdet av det primärkapitaltillskottinstrument som avses i punkt 1.

3.   Ett värdepappersföretag ska tillämpa bestämmelserna i del två avdelning 1 kapitel 6 i förordning (EU) nr 575/2013 för att beräkna kapitalbaskrav enligt denna förordning.

3a.  Genom undantag från punkterna 1, 2 och 3 i denna artikel får de behöriga myndigheterna tillåta värdepappersföretag som uppfyller villkoren i artikel 12.1 att uppfylla kapitalbaskravet med andra kvalificerade instrument än de som anges i förordning (EU) nr 575/2013.

Artikel 10Innehav utanför den finansiella sektorn

1.  Vid tillämpningen av denna del ska värdepappersföretag dra av de belopp som överstiger gränsvärdena i a och b när de fastställer de kärnprimärkapitalposter som avses i artikel 26 i förordning (EU) nr 575/2013.

(a)  Ett innehav som överstiger 15 % av värdepappersföretagets lagstadgade kapital i ett företag som inte är en enhet i den finansiella sektorn.

(b)  Värdepappersföretags samlade innehav i andra företag än enheter i den finansiella sektorn som överstiger 60 % av dess lagstadgade kapital.

2.  De behöriga myndigheterna får förbjuda värdepappersföretag att ha de innehav som avses i punkt 1 om de överstiger den procentandel av det lagstadgade kapitalet som anges i den punkten. De behöriga myndigheterna ska utan dröjsmål offentliggöra ett beslut att utöva denna befogenhet.

3.  Aktier i andra företag än enheter i den finansiella sektorn ska inte beaktas i beräkningen enligt punkt 1 om något av följande villkor uppfylls:

(a)  Aktierna innehas tillfälligt under en finansiell biståndsinsats enligt artikel 79 i förordning (EU) nr 575/2013.

(b)  Innehavet av aktierna är en garanterad position som innehas i fem eller färre arbetsdagar.

(c)  Aktierna innehas i värdepappersföretagets namn och för andras räkning.

4.  Aktier och andelar som inte utgör de finansiella anläggningstillgångar som avses i artikel 35.2 i direktiv 86/635/EEG ska inte ingå i den beräkning som beskrivs i punkt 1.

DEL TRE KAPITALKRAV

AVDELNING I ALLMÄNNA KRAV

Artikel 11 Kapitalkrav

1.  Ett värdepappersföretag ska vid varje tidpunkt ha ett kapital som uppgår till det högsta av följande belopp:

(a)  Kravet baserat på fasta omkostnader beräknat enligt artikel 13.

(b)  Det permanenta minimikravet beräknat enligt artikel 14.

(c)  K-faktorkravet beräknat enligt artikel 15.

2.  Genom undantag från punkt 1 ska ett värdepappersföretag som uppfyller villkoren i artikel 12.1 vid varje tidpunkt bara ha ett kapital som uppgår till det högsta av beloppen i punkt 1 a och b.

3.  Om behöriga myndigheter anser att ett värdepappersföretags affärsverksamhet har ändrats väsentligt får de kräva att värdepappersföretaget ska underställas ett annat kapitalkrav i denna artikel, i enlighet med avdelning IV kapitel 2 avsnitt IV i direktiv (EU) ----/--[IFD].

Artikel 12 Små och icke-sammanlänkade värdepappersföretag

1.  Ett värdepappersföretag ska vid tillämpningen av denna förordning anses vara ett litet och icke-sammanlänkat värdepappersföretag om det uppfyller samtliga följande villkor:

(a)  AUM (förvaltat kapital) beräknat i enlighet med artikel 17 understiger 1,2 miljarder EUR.

(b)  COH (hantering av kundorder) beräknat i enlighet med artikel 20 understiger antingen

i) 100 miljoner EUR/dag för kontanttransaktioner, eller

ii) 1 miljard EUR/dag för derivat.

(c)  ASA (tillgångar under förvaring och administration) beräknat i enlighet med artikel 19 är 50 000 000 EUR.

(d)  CMH (hållande av kunders medel) beräknat i enlighet med artikel 18 är 5 000 000 EUR.

(e)  DTF (daglig handelsaktivitet) beräknat i enlighet med artikel 32 är noll.

(f)  NPR (nettopositionsrisk) eller CMG (initialsäkerheter som ställs till en clearingmedlem) beräknat i enlighet med artiklarna 22 och 23 är noll.

(g)  TCD (motpartsrisk) beräknat i enlighet med artikel 26 är noll.

(h)  Värdepappersföretagets balansomslutning understiger 100 miljoner EUR.

(i)  Värdepappersföretagets totala årliga bruttointäkter från investeringstjänster och investeringsverksamhet uppgår till högst 30 miljoner EUR.

Vid tillämpningen av leden a, b, c, e, f och g ska värden vid dagens slut användas.

Vid tillämpningen av led d ska intradagsvärden användas.

Vid tillämpningen av leden h och i ska de värden vid utgången av närmast föregående räkenskapsår användas.

2.  Villkoren i punkt 1 a, b, h och i ska tillämpas sammantaget på alla värdepappersföretag som ingår i en grupp.

Villkoren i punkt 1 c, d, e, f och g ska tillämpas individuellt på varje värdepappersföretag.

2a.  Vid tillämpning av leden a–d i punkt 1 ska ett värdepappersföretag inte anses vara ett litet och icke-sammanlänkat värdepappersföretag om det i genomsnitt överstiger det tillämpliga tröskelvärdet enligt ett glidande medelvärde under de sex föregående månaderna.

2b.  Vid tillämpning av leden e, f och g i punkt 1 ska ett värdepappersföretag inte anses vara ett litet och icke-sammanlänkat om värdepappersföretag efter en period på tre månader från den dag då tröskelvärdet inte uppnåddes.

3.  Vid tillämpning av leden h och i i punkt 1 ska ett värdepappersföretag inte anses vara ett litet och icke-sammanlänkat värdepappersföretag om det tillämpliga tröskelvärdet överskreds i slutet av det föregående budgetåret.

4.  Om ett värdepappersföretag som tidigare inte uppfyllde samtliga villkor i punkt 1 senare uppfyller dessa ska företaget, med den behöriga myndighetens godkännande, betraktas som ett litet och icke-sammanlänkat värdepappersföretag efter en period på tre månader från och med den dag villkoren uppfylls.

Artikel 13 Krav baserat på fasta omkostnader

1.  Vid tillämpningen av artikel 11.1 a ska kravet baserat på fasta omkostnader uppgå till minst en fjärdedel av de fasta omkostnaderna under det föregående året.

2.  Om den behöriga myndigheten anser att ett värdepappersföretags affärsverksamhet har ändrats väsentligt får den justera det kapitalbelopp som avses i punkt 1.

3.  Om ett värdepappersföretag inte hade några fasta omkostnader under det föregående året ska dess kapital, med de behöriga myndigheternas godkännande, uppgå till minst en fjärdedel av de beräknade fasta omkostnaderna i verksamhetsplanen för året efter det år då verksamheten startade.

4.  EBA ska, i samråd med Esma och med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/488, utarbeta ett förslag till tekniska tillsynsstandarder för att

  (a)  närmare fastställa metoden för att beräkna det krav som avses i punkt 1, och

  (b)  för tillämpningen av denna förordning, definiera begreppet väsentlig ändring i punkt 2.

EBA ska överlämna detta förslag till tekniska tillsynsstandarder till kommissionen senast [nio månader efter det att denna förordning träder i kraft].  

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010.

Artikel 14Permanent minimikrav

Vid tillämpningen av artikel 11.1 b ska det permanenta minimikravet åtminstone motsvara det startkapital som anges i artikel 8 i direktiv (EU) ----/--[IFD].

AVDELNING IIK-FAKTORKRAV

KAPITEL 1Allmänna principer

Artikel 15 K-faktorkrav och tillämpliga koefficienter

1.  Vid tillämpning av artikel 11.1 c ska K-faktorkravet åtminstone uppgå till summan av följande:

(a)  K-faktorer för RtC (kundrisk) beräknade i enlighet med kapitel 2.

(b)  K-faktorer för RtM (marknadsrisk) beräknade i enlighet med kapitel 3.

(c)  K-faktorer för RtF (företagsrisk) beräknade i enlighet med kapitel 4.

2.  Följande koefficienter ska tillämpas på respektive K-faktorer:

Tabell 1

K-FAKTORER

KOEFFICIENT

Kapital som förvaltas inom ramen för ▌diskretionär portföljförvaltning ▌

K-AUM

0,02%

Hållande av kunders medel

K-CMH (på separata konton)

0,3%

K-CMH (på icke-separata konton)

0,5%

Tillgångar under förvaring och administration

K-ASA

0,04%

Hantering av kundorder

K-COH – kontanttransaktioner

0,1%

 

K-COH – derivat

0,01%

Daglig handelsaktivitet

K-DTF – kontanttransaktioner

0,1%

 

K-DTF – derivat

0,01%

3.  Ett värdepappersföretag ska övervaka värdet på sina K-faktorer för att upptäcka utvecklingstendenser som kan resultera i att dess kapitalkrav ändras väsentligt nästa rapportperiod och underrätta sin behöriga myndighet om ett sådant väsentligt ändrat kapitalkrav.

4.  Om behöriga myndigheter anser att värdepappersföretagets affärsverksamhet har ändrats väsentligt på ett sätt som påverkar storleken på ett relevant K-faktorkrav får de justera detta krav i enlighet med artikel 36.2 a i direktiv (EU) ----/--[IFD].

5.  För att säkerställa en enhetlig tillämpning av denna förordning och för att ta hänsyn till utvecklingen på de finansiella marknaderna ska EBA, i samråd med Esma, utarbeta förslag till tekniska tillsynsstandarder för att

(a)  fastställa metoder för beräkning av K-faktorerna i del tre avdelning II,

(b)  justera de koefficienter som anges i punkt 2,

(c)  definiera begreppet separat konto i denna förordning genom att närmare ange de villkor som säkerställer skyddet av kundens pengar vid ett värdepappersföretags fallissemang,

(d)  bedöma huruvida rådgivningsverksamhet bör ingå i K-AUM och närmare ange metoderna för dess eventuella inkludering.

Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i första stycket i denna punkt i enlighet med det förfarande som fastställs i artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010.

6.  Esma ska justera de K-DTF-koefficienter som avses i tabell 1 i punkt 2 om, i situationer med marknadsstress enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/578, K-DTF-kraven verkar alltför restriktiva och skadar den finansiella stabiliteten.

KAPITEL 2 K-faktorer för RtC

Artikel 16 K-faktorkrav för RtC

K-faktorkravet för RtC beräknas enligt följande formel:

K-AUM + K-CMH + K-ASA + K-COH

där

(a)  K-AUM är lika med AUM beräknat i enlighet med artikel 17, multiplicerat med motsvarande koefficient i artikel 15.2,

(b)  K-CMH är lika med CMH beräknat i enlighet med artikel 18, multiplicerat med motsvarande koefficient i artikel 15.2,

(c)  K-ASA är lika med ASA beräknat i enlighet med artikel 19, multiplicerat med motsvarande koefficient i artikel 15.2,

(d)  K-COH är lika med COH beräknat i enlighet med artikel 20, multiplicerat med motsvarande koefficient i artikel 15.2.

Artikel 17Fastställande av AUM för att beräkna K-AUM

1.  Vid beräkning av K-AUM ska AUM vara det glidande medelvärdet av de samlade månatliga tillgångar som förvaltas, beräknat den sista bankdagen i var och en av de föregående 15 kalendermånaderna omräknat till företagets funktionella valuta vid denna tidpunkt, exklusive de tre senaste månadsvärdena.

AUM ska vara genomsnittet eller det enkla aritmetiska medelvärdet av de resterande tolv månadsberäkningarna.

K-AUM ska beräknas inom de första 14 dagarna i varje kalendermånad.

2.  Om värdepappersföretaget formellt har delegerat det förvaltade kapitalet till en annan finansiell enhet ska detta delegerade kapital inkluderas i det totala AUM-värde som beräknas i enlighet med punkt 1.

Om en annan finansiell enhet formellt har delegerat det förvaltade kapitalet till värdepappersföretaget ska detta delegerade kapital inkluderas i det totala AUM-värde som beräknas i enlighet med punkt 1.

3.  Om ett värdepappersföretag har förvaltat kapital i mindre än 15 månader får det använda ett AUM-värde som beräknats i dess affärsprognoser för att fastställa K-AUM, förutsatt att följande kumulativa krav uppfylls:

(a)  Historiska data ska användas så snart de blir tillgängliga.

(b)  De affärsprognoser som värdepappersföretaget lämnat in i enlighet med artikel 7 i direktiv 2014/65/EU har godtagits av den behöriga myndigheten.

Artikel 18 Fastställande av CMH för att beräkna K-CMH

1.  Vid beräkning av K-CMH ska CMH vara det glidande medelvärdet av de samlade kundmedel som hålls per dag, beräknat i slutet av varje bankdag, under de föregående 12 kalendermånaderna.

CMH ska vara genomsnittet eller det enkla aritmetiska medelvärdet av de dagliga beräkningarna under de 12 kalendermånaderna.

K-CMH ska fastställas vid bankdagens slut efter den beräkning som avses i första stycket.

2.  Om ett värdepappersföretag har hållit kunders medel i mindre än 12 månader får det använda affärsprognoser för att fastställa K-CMH, förutsatt att följande kumulativa krav uppfylls:

(a)  Historiska data ska användas så snart de blir tillgängliga.

(b)  De affärsprognoser som värdepappersföretaget lämnat in i enlighet med artikel 7 i direktiv 2014/65/EU har godtagits av den behöriga myndigheten.

Artikel 19 Fastställande av ASA för att beräkna K-ASA

1.  Vid beräkning av K-ASA ska ASA vara det glidande medelvärdet av de samlade tillgångarna under förvaring och administration per dag, beräknat i slutet av varje bankdag, under de föregående 15 kalendermånaderna, exklusive de tre närmast föregående kalendermånaderna.

ASA ska vara genomsnittet eller det enkla aritmetiska medelvärdet av de dagliga beräkningarna under resterande 12 kalendermånader.

K-ASA ska beräknas inom de första 14 dagarna i varje kalendermånad.

2.  Om ett värdepappersföretag har bedrivit verksamhet i mindre än 15 månader får det använda affärsprognoser för att beräkna K-ASA, förutsatt att följande kumulativa krav uppfylls:

(a)  Historiska data ska användas så snart de blir tillgängliga.

(b)  De affärsprognoser som värdepappersföretaget lämnat in i enlighet med artikel 7 i direktiv 2014/65/EU har godtagits av den behöriga myndigheten.

Artikel 20Fastställande av COH för att beräkna K-COH

1.  Vid beräkning av K-COH ska COH vara det glidande medelvärdet av det samlade kundordervärdet per dag, beräknat i slutet av varje bankdag, under de föregående sex kalendermånaderna, exklusive de tre närmast föregående kalendermånaderna.

COH ska vara genomsnittet eller det enkla aritmetiska medelvärdet av de dagliga beräkningarna under de resterande tre kalendermånaderna.

K-COH ska beräknas inom de första 14 dagarna i varje kalendermånad.

2.  COH ska beräknas som summan av det absoluta värdet av köp och det absoluta värdet av försäljningar som avser både kontanttransaktioner och derivat i enlighet med följande:

(a)  För kontanttransaktioner ska värdet vara det belopp som betalas eller tas emot för varje transaktion.

(b)  För derivat ska värdet av transaktionen vara kontraktets teoretiska värde.

COH ska utesluta transaktioner som utförs av värdepappersföretaget och som uppstår till följd av hanteringen av en kunds investeringsportfölj om värdepappersföretaget redan beräknar K-AUM för den kundens investeringar.

Värdepappersföretag får undanta från beräkningen av COH alla order som inte har verkställts, om det uteblivna verkställandet beror på att kunden annullerar ordern i tid.

3.  Om ett värdepappersföretag har bedrivit verksamhet i mindre än tre månader får det använda affärsprognoser för att beräkna K-COH, förutsatt att följande kumulativa krav uppfylls:

(a)  Historiska data ska användas så snart de blir tillgängliga.

(b)  De affärsprognoser som värdepappersföretaget lämnat in i enlighet med artikel 7 i direktiv 2014/65/EU har godtagits av den behöriga myndigheten.

KAPITEL 3K-faktorer för RtC

Artikel 21K-faktorkrav för RtC

1.  K-faktorkravet för RtM för positioner i handelslagret i ett värdepappersföretag som handlar för egen räkning på egna eller kunders vägnar ska ▌vara K-NPR, beräknat i enlighet med artikel 22 ▌.

1a.  Genom undantag från punkt 1 ska en behörig myndighet tillåta ett värdepappersföretag att fastställa K-faktorkravet för RtM med hjälp av K-CMG, beräknat i enlighet med artikel 23, för positioner som clearas centralt när följande villkor är uppfyllda:

(a)  Värdepappersföretaget ingår inte i en grupp som omfattar ett kreditinstitut.

(b)  En clearingmedlem ansvarar för genomförande och avveckling av värdepappersföretagets centralt clearade transaktioner som antingen garanteras av denna clearingmedlem eller avvecklas enligt principen leverans mot betalning.

(c)  Beräkningen av initialsäkerheter som värdepappersföretaget ställt till clearingmedlemmen baseras på clearingmedlemmens interna modell som uppfyller kraven i artikel 41 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012(14).

Artikel 22 Beräkning av K-NPR

1.   Vid tillämpning av K-NPR ska kapitalkravet för positioner i handelslagret hos ett värdepappersföretag som handlar för egen räkning på egna eller kunders vägnar beräknas med hjälp av någon av följande metoder:

(a)  Den [förenklade schablon-] metod som anges i del tre avdelning IV kapitel 2–4 i förordning (EU) nr 575/2013▌.

(b)  Schablonmetoden i [del tre avdelning IV kapitel 1a i förordning (EU) nr 575/2013 i enlighet med artikel 1.84 i förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller bruttosoliditetsgrad, stabil nettofinansieringskvot, krav för kapitalbas och kvalificerade skulder, motpartsrisk, marknadsrisk, exponeringar mot centrala motparter, exponeringar mot företag för kollektiva investeringar, stora exponeringar, rapporterings- och informationskrav samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012].  

(c)  Internmetoden i [del tre avdelning IV kapitel 1b i förordning (EU) nr 575/2013 i enlighet med artikel 1.84 i förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller bruttosoliditetsgrad, stabil nettofinansieringskvot, krav för kapitalbas och kvalificerade skulder, motpartsrisk, marknadsrisk, exponeringar mot centrala motparter, exponeringar mot företag för kollektiva investeringar, stora exponeringar, rapporterings- och informationskrav samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012].

K-NPR beräknat med någon av metoderna i b eller c ska multipliceras med en faktor på 65 %.

2.   Vid tillämpning av punkt 1 a andra meningen ska ett värdepappersföretag beräkna storleken på sin verksamhet i och utanför balansräkningen i enlighet med [artikel 325a.2–7 i förordning (EU) nr 575/2013].

Artikel 23Beräkning av K-CMG

1.  ▌K-CMG ska vara det högsta totala värdet av initialsäkerheter som värdepappersföretaget ställt till clearingmedlemmen under de föregående tre månaderna.

2.  EBA ska, i samråd med Esma utarbeta ett förslag till tekniska tillsynsstandarder för att närmare fastställa metoden för att beräkna de initialsäkerheter som avses i punkt 1 c.     

EBA ska överlämna detta förslag till tekniska tillsynsstandarder till kommissionen senast [nio månader efter det att denna förordning träder i kraft].

Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de reviderade tekniska tillsynsstandarder som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010.

KAPITEL 4K-faktorer för RtF

Artikel 24K-faktorkrav för RtF

1.  K-faktorkravet för RtF beräknas enligt följande formel:

K-TCD +K-DTF + K-CON

där

K-TCD är lika med det belopp som beräknas i enlighet med artikel 26,

K-DTF är lika med DTF beräknat i enlighet med artikel 32, multiplicerat med motsvarande koefficient i artikel 15.2, och

K-CON är lika med det belopp som beräknas i enlighet med artikel 38.

K-TCD och K-CON ska baseras på de transaktioner som registreras i handelslagret i ett värdepappersföretag som handlar för egen räkning på egna eller kunders vägnar.

K-DTF ska baseras på de transaktioner som registreras i handelslagret i ett värdepappersföretag som handlar för egen räkning på egna eller kunders vägnar och de transaktioner som ett värdepappersföretag ingår genom att utföra order för kunds räkning i eget namn.

Avsnitt I

Motpartsrisk

Artikel 25 Tillämpningsområde

1.  Följande transaktioner ska omfattas av detta avsnitt:

(a)  Derivatinstrument som förtecknas i bilaga II till förordning (EU) nr 575/2013, med undantag för följande:

(i)  OTC-derivat som handlas med nationella regeringar och centralbanker i medlemsstaterna.

(ii)   OTC-derivat som direkt eller indirekt clearas genom en kvalificerad central motpart.

(iii)   OTC-derivat som clearas genom en clearingmedlem, om transaktionerna omfattas av ett clearingkrav enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 648/2012, ett likvärdigt clearingkrav i ett tredjeland eller om samtliga följande villkor är uppfyllda:

Värdepappersföretagets positioner och tillgångar i samband med dessa transaktioner kan urskiljas och separeras, för både clearingmedlemmen och den kvalificerade centrala motparten, från de positioner och tillgångar som tillhör såväl clearingmedlemmen som dennes övriga kunder, och denna åtskillnad och separering leder till att dessa positioner och tillgångar är konkursskyddade enligt nationell rätt, om clearingmedlemmen eller en eller flera av dennes övriga kunder skulle fallera eller bli insolvent.

De lagar, förordningar och avtalsmässiga arrangemang som är tillämpliga eller bindande för clearingmedlemmen underlättar överföringen av kundens positioner i samband med dessa kontrakt och transaktioner samt respektive säkerheter till en annan clearingmedlem inom den tillämpliga marginalriskperioden, om den ursprungliga clearingmedlemmen skulle drabbas av fallissemang eller insolvens.

Värdepappersföretaget har ett opartiskt, skriftligt och motiverat juridiskt utlåtande där det konstateras att värdepappersföretaget i händelse av en talan inte skulle bära några förluster på grund av att clearingmedlemmen eller någon av clearingmedlemmens kunders blir insolvent.

(iv)  Börshandlade derivat.

(v)  Derivat som företaget innehar för att säkra en position som härrör från verksamhet utanför handelslagret.

(b)  Transaktioner med lång avvecklingscykel.

(c)  Repor.

(d)  Värdepappers- eller råvarulån.

(e)  Marginalutlåning.

2.  Genom undantag från detta avsnitt får ett värdepappersföretag beräkna sitt kapitalkrav för de transaktioner som avses i punkt 1 genom tillämpning av en av de metoder som anges i [del 3 avdelning II avsnitt 3, 4 eller 5 i förordning (EU) nr 575/2013] och ska utan dröjsmål underrätta den behöriga myndigheten om detta.

Artikel 26 Beräkning av K-TCD

När det gäller K-TCD ska kapitalkravet beräknas med hjälp av följande formel:

Kapitalkrav = Exponeringsvärde * RF

där RF är den riskfaktor som fastställs för varje typ av motpart enligt tabell 2.

Tabell 2

Typ av motpart

 

Riskfaktor

Kreditinstitut och värdepappersföretag

1,6%

Andra motparter

8%

Artikel 27 Beräkning av exponeringsvärdet

Beräkningen av exponeringsvärdet ska göras i enlighet med följande formel:

Exponeringsvärde = max (0; RC + PFE - C)

där

RC = ersättningskostnad fastställd i enlighet med artikel 28,

PFE = potentiell framtida exponering fastställd i enlighet med artikel 29, och

RC = säkerhet fastställd i enlighet med artikel 30.

Ersättningskostnad (RC) och säkerhet (C) ska tillämpas på alla transaktioner som avses i artikel 25.

Potentiell framtida exponering (PFE) gäller endast derivatkontrakt och transaktioner med lång avvecklingscykel.

Artikel 28Ersättningskostnad (RC)

Den ersättningskostnad som avses i artikel 27 ska fastställas på följande sätt:

(a)  För derivatkontrakt ska RC vara det aktuella marknadsvärdet (CMV).

(b)  För transaktioner med lång avvecklingscykel ska RC vara avvecklingsbeloppet.

(c)  För repor och värdepappers- eller råvarulån ska RC vara nettobeloppet av kontanter som lånats och mottagits.

Artikel 29Potentiell framtida exponering

1.  Den potentiella framtida exponering (PFE) som avses i artikel 28 ska för varje derivat och transaktion med lång avvecklingscykel utgöra produkten av följande:

(a)  Det faktiska teoretiska belopp (EN) för transaktionen som fastställs i enlighet med punkterna 2–6 i denna artikel.

(b)  Den regulatoriska faktor (SF) som fastställs i enlighet med punkt 7 i denna artikel.

(c)  En löptidsfaktor (MF) som fastställs i enlighet med punkt 8 i denna artikel.

2.  Det faktiska teoretiska beloppet (EN) ska vara produkten av det teoretiska beloppet beräknat i enlighet med punkt 3 i denna artikel, durationen för räntederivatkontrakt och kreditderivatkontrakt, beräknad i enlighet med punkt 4 i denna artikel, och delta för optionskontrakt, beräknat i enlighet med punkt 6 i denna artikel.

3.  Det teoretiska beloppet ska, såvida det inte är uttryckligt angivet och oförändrat fram till förfall, fastställas på följande sätt:

(a)  När det gäller valutaderivat ska det teoretiska beloppet definieras som det teoretiska beloppet för kontraktets valutadel, omräknat till inhemsk valuta. Om båda delarna av ett valutaderivat är denominerade i andra valutor än den inhemska valutan ska det teoretiska beloppet för varje del räknas om till inhemsk valuta, och den del som har det högsta beloppet i inhemsk valuta ska utgöra det teoretiska beloppet.

(b)  För aktie- och råvaruderivat och utsläppsrätter och utsläppsrättsderivat ska det teoretiska beloppet definieras som produkten av det nuvarande (framtida) priset för en enhet av stocken och antalet enheter som transaktionen refererar till.

(c)  För transaktioner med flera avkastningsalternativ som är utfallsberoende, däribland digitala optioner och Target Redemption Forwards ska värdepappersföretaget beräkna det teoretiska beloppet för varje utfall och använda det högsta beräknade beloppet.

(d)  Om det teoretiska beloppet är en formel med marknadsvärden ska värdepappersföretaget använda de aktuella marknadsvärdena för att fastställa transaktionens teoretiska belopp.

(e)  För swappar med varierande teoretiskt belopp såsom swappar där det teoretiska beloppet ökar eller minskar under löptiden (amortising/accreting swaps) ska värdepappersföretaget använda det genomsnittliga teoretiska beloppet för swappens återstående löptid som transaktionens teoretiska belopp.

(f)  Swappar med hävstång (leveraged swaps) ska räknas om till det teoretiska beloppet för en likvärdig swap utan hävstång så att det angivna teoretiska beloppet, om alla räntesatser i en swap multipliceras med en faktor, multipliceras med faktorn på räntesatserna för att fastställa det teoretiska beloppet.

(g)  För ett derivatkontrakt med flera utväxlingar av kapitalbelopp ska det teoretiska beloppet multipliceras med antalet utväxlingar av derivatkontraktets kapitalbelopp för att fastställa det teoretiska beloppet.

4.  Det teoretiska beloppet för räntederivat och kreditderivat för löptiden (i år) för dessa kontrakt ska justeras i enlighet med durationen i följande formel:

Duration = (1 – exp (-0.05 * löptid)) / 0.05

5.  Ett kontrakts löptid ska vara den sista dagen då kontraktet fortfarande kan lösas in.

Om derivatet refererar till värdet på en annan ränta eller ett annat kreditinstrument ska tiden fastställas på grundval av det underliggande instrumentet.

För optioner ska löptiden vara den senaste inlösendagen som anges i kontraktet.

För derivatkontrakt som är utformade på ett sådant sätt att utestående exponering avvecklas på vissa bestämda datum och villkoren justeras så att kontraktets verkliga värde blir noll, ska den återstående löptiden vara lika med tiden fram till nästa justeringsdag.

6.  Värdepappersföretaget får med hjälp av en lämplig modell göra egna beräkningar av delta för optioner och swapoptioner. Modellen ska uppskatta graden av förändring av optionens värde i förhållande till små förändringar i marknadspriset på det underliggande instrumentet. För andra transaktioner än optioner och swapoptioner ska delta vara lika med 1 för långa positioner och -1 för korta positioner.

7.  Den regulatoriska faktorn (SF) för varje tillgångsklass ska fastställas enligt följande tabell:

Tabell 3

Tillgångsklass

 

Regulatorisk faktor

Ränta

0.5%

Valuta

4%

Kredit

1%

Aktie i ett enda namn

32%

Aktieindex

20%

Råvaror och utsläppsrätter

18%

8.  Löptidsfaktorn (MF) för varje transaktion ska beräknas enligt följande formel:

        MF = (min (M;1 år) / 1 år)^0.5

För transaktioner utan marginalsäkerhet ska löptiden (M) vara den kortare av ett år och derivatkontraktets återstående löptid, fastställd enligt punkt 5 andra stycket, men inte kortare än tio arbetsdagar.

För transaktioner med marginalsäkerhet ska löptiden (M) vara marginalriskperioden. Marginalriskperioden ska vara minst tio bankdagar för derivattransaktioner som inte clearas centralt om inte annat följer av dagliga marginalavtal, och fem bankdagar för centralt clearade derivattransaktioner om inte annat följer av dagliga marginalavtal.

Artikel 30

Säkerhet

1.  För alla icke-kontanta säkerheter som ställs och tas emot av ett värdepappersföretag i både bilaterala transaktioner och clearade transaktioner enligt artikel 23 ska nedsättningar göras i enlighet med följande tabell:

Tabell 4

Tillgångsklass

Nedsättningar – repor

Nedsättningar – andra transaktioner

 

Räntebärande värdepapper som emitterats av nationella regeringar eller centralbanker

≤ 1 år

0,707%

1%

> 1 år ≤ 5 år

2.121%

3%

> 5 år

4,243%

6%

Räntebärande värdepapper som emitterats av andra enheter

≤ 1 år

1,414%

2%

> 1 år ≤ 5 år

4.243%

6%

> 5 år

8,485%

12%

Värdepapperiseringspositioner

≤ 1 år

2,828%

4%

> 1 år ≤ 5 år

8.485%

12%

> 5 år

16,970%

24%

Börsnoterade aktier och konvertibler

14,143%

20%

Guld

10,607%

15%

Kontanta medel

0%

0%

I tabell 4 ska värdepapperiseringspositioner inte innefatta återvärdepapperiseringspositioner.

2.  Värdet av icke-kontanta säkerheter som värdepappersföretaget ställer till sin motpart ska höjas och värdet av icke-kontanta säkerheter som värdepappersföretaget tar emot från sin motpart sänkas i enlighet med tabell 4.

3.  Om det uppstår en valutaobalans mellan transaktionen och säkerhet som ställs eller tas emot ska en ytterligare nedsättning på 8 % göras.

Artikel 31

Nettning

Vid tillämpning av detta avsnitt får ett värdepappersföretag behandla kontrakt som helt matchar varandra och som ingår i ett nettningsavtal som om de vore ett enda kontrakt med ett teoretiskt belopp som motsvarar nettointäkterna, och får räkna av andra transaktioner som är föremål för novation, där alla förpliktelser mellan värdepappersföretaget och dess motpart automatiskt aggregeras på så sätt att novationen lagligen ersätter tidigare bruttoförpliktelser med ett enda nettobelopp, och andra transaktioner där värdepappersföretaget säkerställer för den behöriga myndigheten på ett tillfredsställande sätt att följande villkor uppfyllts:

(a)  Ett nettningsavtal med motparten eller annan överenskommelse ger upphov till en enda juridisk förpliktelse som omfattar alla ingående transaktioner, så att värdepappersföretaget endast antingen skulle ha rätt att fordra eller vara förpliktigad att betala nettosumman av de positiva och negativa marknadsvärdena av de ingående enskilda transaktionerna i händelse av att en motpart inte kan uppfylla sina skyldigheter på grund av något av följande:

(i)  Fallissemang.

(ii)  Konkurs.

(iii)  Likvidation.

(iv)  Liknande omständigheter.

(b)  Nettningsavtalet innehåller inte någon klausul som vid en motparts fallissemang medger att en icke försumlig motpart endast behöver betala delvis eller inte alls till den fallerande partens konkursbo, även om den fallerande parten är en nettofordringsägare.

(c)  Värdepappersföretag har erhållit ett oberoende, skriftligt och motiverat juridiskt yttrande där det konstateras att dess fordringar och förpliktelser i händelse av en talan mot nettningsavtalet skulle motsvara dem som avses i a enligt en rättslig ordning enligt följande:

–  Lagstiftningen i den jurisdiktion där motparten har sitt säte.

–  Om det gäller en motparts filial i ett annat land, lagstiftningen i den jurisdiktion där filialen är belägen.

–  Den lagstiftning som reglerar de enskilda transaktioner som ingår i nettningsavtalet.

–  Den lag som reglerar varje avtal eller överenskommelse som är nödvändig för att genomföra avtalet om nettning.

AVSNITT IIDAGLIG HANDELSAKTIVITET

Artikel 32Fastställande av DTF för att beräkna K-DTF

1.  Vid beräkning av K-DTF ska DTF vara det glidande medelvärdet av den samlade handelsaktiviteten per dag, beräknat i slutet av varje bankdag, under de föregående 15 kalendermånaderna, exklusive de tre närmast föregående kalendermånaderna.

DTF ska vara genomsnittet eller det enkla aritmetiska medelvärdet av de dagliga beräkningarna under de resterande 12 kalendermånaderna.

K-DTF ska beräknas under de första 14 dagarna av varje år.

2.  DTF ska beräknas som summan av det absoluta värdet av köp och det absoluta värdet av försäljning för både kontanttransaktioner och derivat i enlighet med följande:

(a)  För kontanttransaktioner ska värdet vara det belopp som betalas eller tas emot för varje transaktion.

(b)  För derivat ska värdet av transaktionen vara kontraktets teoretiska värde.

3.  DTF ska inte omfatta transaktioner som utförts av värdepappersföretag som tillhandahåller portföljförvaltningstjänster för företag för kollektiva investeringars räkning.

DTF ska omfatta transaktioner som värdepappersföretaget utför i eget namn på egna eller kunders vägnar.

4.  Om ett värdepappersföretag har bedrivit verksamhet i mindre än 15 månader får det använda affärsprognoser för att beräkna K-DTF, förutsatt att följande kumulativa krav uppfylls:

(a)  Historiska data ska användas så snart de blir tillgängliga.

(b)  De affärsprognoser som värdepappersföretaget lämnat in i enlighet med artikel 7 i direktiv 2014/65/EU har godtagits av den behöriga myndigheten.

KAPITEL 4a

Artikel 32aTillsynsbehandling av tillgångar som exponeras mot verksamheter som är kopplade till miljömässiga eller sociala mål

1. EBA ska, efter samråd med ESRB, på basis av tillgängliga uppgifter och slutsatserna från kommissionens högnivågrupp om hållbar finansiering, bedöma huruvida det ur ett tillsynsperspektiv skulle vara motiverat med en särskild tillsynsbehandling – i form av justerade K-faktorer eller justerade K-faktorkoefficienter – av tillgångar som exponeras mot verksamheter som är väsentligen kopplade till miljömässiga eller sociala mål. EBA ska särskilt se över följande:

(a)  Metodologiska alternativ för att bedöma tillgångsklassers exponering mot verksamheter som är väsentligen kopplade till miljömässiga eller sociala mål.

(b)  Särskilda riskprofiler för tillgångar som exponeras mot verksamheter som väsentligen är kopplade till miljömässiga eller sociala mål.

(c)  Risker relaterade till avskrivningar av tillgångar till följd av regleringsändringar, såsom klimatförändringsåtgärder.

(d)  Potentiella effekter på den finansiella stabiliteten av en särskild tillsynsbehandling av tillgångar som exponeras mot verksamheter som väsentligen är kopplade till miljömässiga eller sociala mål.

2. EBA ska överlämna en rapport om sina resultat till kommissionen, Europaparlamentet och rådet senast den ... [två år efter förordningens ikraftträdande].

3. På grundval av den rapport som avses i punkt 2 ska kommissionen, i förekommande fall, lägga fram ett lagstiftningsförslag för Europaparlamentet och rådet.

DEL FYRA KONCENTRATIONSRISK

Artikel 33Övervakningsskyldighet

1.  Ett värdepappersföretag ska övervaka och kontrollera sin koncentrationsrisk i enlighet med denna del med hjälp av sunda förvaltnings- och redovisningsmetoder och robusta interna kontrollrutiner.

2.  Vid tillämpning av denna del ska begreppen kreditinstitut och värdepappersföretag omfatta privata och offentliga företag, inklusive deras filialer, som om de varit etablerade i unionen skulle betraktas som kreditinstitut eller värdepappersföretag enligt definitionen i denna förordning och som auktoriserats i ett tredjeland vars tillsyns- och regleringskrav åtminstone är likvärdiga med de krav som tillämpas i unionen.

Artikel 34 Rapporteringskrav

Ett värdepappersföretag som inte uppfyller villkoren i artikel 12.1 ska minst en gång om året rapportera följande risknivåer till den behöriga myndigheten:

(a)  Koncentrationsrisk för motparters fallissemang avseende exponeringar i handelslagret, för både enskilda motparter och på aggregerad nivå.

(b)  Koncentrationsrisk gentemot kreditinstitut, värdepappersföretag och andra enheter hos vilka kundmedel hålls.

(c)  Koncentrationsrisk gentemot kreditinstitut, värdepappersföretag och andra enheter hos vilka kunders värdepapper förvaras.

(d)  Koncentrationsrisk gentemot kreditinstitut hos vilka värdepappersföretaget har sina egna bankmedel.

(e)  Koncentrationsrisk med avseende på intäkter.

Artikel 35 Beräkning av exponeringsvärdet

1.  Ett värdepappersföretag som inte uppfyller villkoren i artikel 12.1 ska beräkna följande exponeringar vid tillämpning av denna del:  

(a)  Exponeringar mot enskilda kunder som uppstår i handelslagret genom sammanläggning av dessa exponeringar och nettoexponeringarna i alla finansiella instrument som emitterats av dessa enskilda kunder.

Nettoexponeringen ska beräknas genom avdrag av de emissionsgarantipositioner som tecknats eller i sin tur garanterats av tredjeman på grund av ett uttryckligt avtal, minskat med följande faktorer:

Tabell 5

arbetsdag 0:

100 %

arbetsdag 1:

90 %

arbetsdag 2 till 3:

75 %

arbetsdag 4:

50 %

arbetsdag 5:

25 %

efter arbetsdag 5:

0 %.

Värdepappersföretag ska inrätta system för övervakning och kontroll av sina exponeringar på grund av emissionsgarantier för tiden mellan tidpunkten för ursprungligt åtagande och nästa affärsdag i ljuset av arten av de risker som uppstår på ifrågavarande marknader.

(b)  Exponeringar mot grupper av kunder med inbördes anknytning, genom sammanläggning av samtliga exponeringar mot enskilda kunder inom gruppen, vilka ska behandlas som en enda exponering.

2.  Vid beräkningen av exponeringen mot en kund eller en grupp av kunder med inbördes anknytning ska värdepappersföretag vidta alla rimliga åtgärder för att identifiera underliggande tillgångar i relevanta transaktioner och motparten i de underliggande exponeringarna.

Artikel 36 Gränsvärden för koncentrationsrisk

1.  Ett värdepappersföretag som handlar för egen räkning på egna eller kunders vägnar får inte ådra sig en exponering gentemot en enskild kund eller en grupp av kunder med inbördes anknytning vars värde överstiger 25 % av dess lagstadgade kapital, såvida det inte uppfyller den anmälningsskyldighet som fastställs i artikel 37 och det kapitalkrav för K-CON som anges i artikel 38.

Om den enskilda kunden är ett kreditinstitut eller ett värdepappersföretag, eller när en grupp av kunder med inbördes anknytning innefattar ett eller flera kreditinstitut eller värdepappersföretag, får detta värde inte överstiga 25 % av värdepappersföretagets lagstadgade kapital beräknat i enlighet med artikel 11 eller 150 miljoner EUR, beroende på vilket som är högst, förutsatt att de samlade exponeringarna mot alla kunder med inbördes anknytning som inte är kreditinstitut eller värdepappersföretag inte utgör mer än 25 % av värdepappersföretagets lagstadgade kapital.

Om 150 miljoner EUR är mer än 25 % av värdepappersföretagets lagstadgade kapital får värdet på exponeringen inte överstiga 100 % av värdepappersföretagets lagstadgade kapital.

2.  De gränsvärden som avses i punkt 1 får överskridas om följande villkor är uppfyllda:

(a)  Värdepappersföretaget uppfyller K-CON-kravet för den del som överskrider gränsvärdet i punkt 1, beräknat i enlighet med artikel 38.

(b)  Om tio eller färre dagar har förflutit efter det att överskridandet uppkom, ska de exponeringar som härrör från handelslagret för kunden eller gruppen av kunder med inbördes anknytning i fråga inte överstiga 500 % av värdepappersföretagets lagstadgade kapital.

(c)  Överskridande som har förelegat i mer än tio dagar överstiger inte sammanlagt 600 % av värdepappersföretagets lagstadgade kapital.

Artikel 37 Anmälningsskyldighet

1.  Om de gränsvärden som anges i artikel 36.1 överskrids ska värdepappersföretaget utan dröjsmål, till de behöriga myndigheterna, anmäla överskridandets storlek, namnet på berörd enskild kund och, i tillämpliga fall, namnet på gruppen av kunder med inbördes anknytning.

2.  Behöriga myndigheter får bevilja värdepappersföretaget en begränsad tidsfrist att uppnå det gränsvärde som avses i artikel 36.1.

Om beloppet på 150 miljoner EUR som avses i artikel 36.1 är tillämpligt får de behöriga myndigheterna tillåta att gränsvärdet på 100 % av institutets lagstadgade kapital överskrids.

Artikel 38 Beräkning av K-CON

1.  Vid beräkning av K-CON ska den överskridande del som avses i artikel 36.2 vara den exponering mot den enskilda kunden eller gruppen av kunder med inbördes anknytning i fråga som uppstår i handelslagret.

2.  Om överskridandet inte har förelegat i mer än tio dagar ska kapitalkravet för K-CON vara 200 % av de krav som avses i punkt 1.

3.  Efter perioden om tio dagar, beräknad från och med den dag då överskridandet uppstod, ska överskridandet hänföras till lämplig rad i kolumn 1 i tabell 6.

4.  Kapitalkravet för K-CON ska utgöras av den överskridande delen multiplicerad med motsvarande faktor i kolumn 2 i tabell 6

Tabell 6

Kolumn 1:

Överskridande över gränsvärdena

(grundat på en procentandel av det lagstadgade kapitalet)

Kolumn 2:

Faktorer

Upp till 40 %

200 %

Från 40 % till 60 %

300 %

Från 60 % till 80 %

400 %

Från 80 % till 100 %

500 %

Från 100 % till 250 %

600 %

Över 250 %

900 %

5.  För att säkerställa en enhetlig tillämpning av denna förordning och för att ta hänsyn till utvecklingen på de finansiella marknaderna ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 54 för att specificera metoden för beräkning av K-faktorn i denna artikel.

Artikel 39 Förfaranden för att förhindra att värdepappersföretag undviker kapitalkravet för K-CON

1.  Värdepappersföretag får inte tillfälligt överföra exponeringar som överskrider gränsvärdet i artikel 36.1 till ett annat företag, inom eller utanför samma grupp, eller genom att företa skentransaktioner för att avsluta exponeringen under den tiodagarsperiod som avses i artikel 38 och skapa en ny exponering.

2.  Värdepappersföretag ska ha system som säkerställer att varje överföring som avses i punkt 1 omedelbart anmäls till de behöriga myndigheterna.

Artikel 40 Undantag

1.  Följande exponeringar ska vara undantagna från de krav som anges i artikel 38.1:

(a)  Exponeringar som inte uppstår i handelslagret

(b)  Exponeringar som i sin helhet dras av från värdepappersföretagets kapitalbas.

(c)  Vissa exponeringar som uppkommit i samband med normal avveckling av betalningstjänster, valutatransaktioner, värdepapperstransaktioner och tjänster som avser penningöverföring.

(d)  Tillgångsposter som utgör fordringar på nationella regeringar.

(i)  Exponeringar mot nationella regeringar, centralbanker, offentliga organ eller multilaterala utvecklingsbanker och exponeringar garanterade av eller gentemot sådana personer.

(ii)   Exponeringar mot nationella regeringar eller centralbanker (andra än de som avses i led i), vilka är uttryckta och, i tillämpliga fall, finansierade i låntagarens nationella valuta.

(iii)  Exponeringar mot, eller som garanteras av, delstatliga eller lokala självstyrelseorgan och myndigheter i Europeiska ekonomiska samarbetsområdets (EES) stater.

(e)  Exponeringar mot och bidrag från obeståndsfonden till centrala motparter.

2.  Behöriga myndigheter får helt eller delvis undanta följande exponeringar från tillämpningen av artikel 38.1:

(a)  Säkerställda obligationer.

(b)  Exponeringar mot, eller som garanteras av, delstatliga eller lokala självstyrelseorgan och myndigheter i EES-stater.

(c)  Likviditetskrav som hålls i statspapper, förutsatt att de, om den behöriga myndigheten beslutar detta, får kreditbetyget ”investment grade”.

(d)  Exponeringar mot erkända börser enligt definitionen i artikel 4.1.72 i förordning (EU) nr 575/2013.

Artikel 41Undantag för råvaruhandlare och utsläppsrättshandlare

1.  Bestämmelserna i denna del ska inte tillämpas på råvaruhandlare och utsläppsrättshandlare om samtliga följande villkor är uppfyllda för gruppinterna transaktioner:

(a)  Den andra motparten är en icke-finansiell motpart.

(b)  Båda motparterna ingår i samma konsolidering.

(c)  Båda motparterna omfattas av lämpliga centraliserade förfaranden för bedömning, mätning och kontroll av risker.

(d)  Transaktionen kan bedömas minska de risker som är direkt kopplade till den icke-finansiella motpartens eller den aktuella gruppens affärsverksamhet eller likviditetsförvaltning.

2.  Vid tillämpning av denna artikel ska motparter anses ingå i samma konsolidering om något av följande villkor uppfylls:

(a)  Motparterna ingår i en konsolidering i enlighet med artikel 22 i direktiv 2013/34/EU.

(b)  Motparterna ingår i en konsolidering i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 1060/2002.

(c)  När det gäller en grupp där moderföretaget har sitt huvudkontor i ett tredjeland, ska motparterna ingå i konsolideringen i enlighet med god redovisningssed i ett tredjeland som fastställs vara likvärdig med IFRS i enlighet med artikel 3 i förordning (EG) nr 1569/2007 eller med ett tredjelands redovisningsstandarder vars användning är tillåten i enlighet med artikel 4 i den förordningen.

3.  Ett värdepappersföretag ska underrätta den behöriga myndigheten innan det utnyttjar det undantag som avses i punkt 1.

Den behöriga myndigheten ska bara tillåta att undantaget tillämpas om samtliga villkor i punkt 1 är uppfyllda.

DEL FEM LIKVIDITET

Artikel 42 Likviditetskrav

1.  Ett värdepappersföretag ska hålla likvida tillgångar till ett belopp motsvarande minst en tredjedel av kravet baserat på fasta omkostnader beräknat enligt artikel 13.1.

Vid tillämpning av första stycket ska likvida tillgångar vara något av följande:

(a)  De tillgångar som avses i artiklarna 10–13 och 15 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.

(b)  Icke intecknade egna medel.

(ba)  Icke intecknad kortfristig inlåning hos ett kreditinstitut, som ger värdepappersföretaget direkt tillgång till likviditet.

(bb)  Aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat och andra liknande finansiella instrument för vilka det finns en likvid marknad i den mening som avses i artikel 14 i förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument, med en nedsättning på 50 %.

(bc)  Andra finansiella instrument för vilka det finns en likvid marknad i den mening som avses i artikel 14 i förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument, med en nedsättning på 50 %.

2.  Vid tillämpning av punkt 1 får ett värdepappersföretag som uppfyller villkoren i artikel 12.1 även inkludera kundfordringar och avgifter eller provisioner som ska betalas inom 30 dagar i sina likvida tillgångar, om fordringarna uppfyller följande villkor:

(a)  De utgör högst en tredjedel av det minimilikviditetskrav som avses i punkt 1.

(b)  De ska inte inräknas i några ytterligare likviditetskrav som ställs av den behöriga myndigheten för företagsspecifika risker i enlighet med artikel 36.2 k i direktiv (EU) ----/--[IFD].

(c)  De är föremål för en nedsättning på 50 %.

Artikel 43Tillfällig sänkning av likviditetskravet

1.  Ett värdepappersföretag får i undantagsfall minska sitt innehav av likvida tillgångar. Värdepappersföretaget ska utan dröjsmål underrätta den behöriga myndigheten om en sådan minskning.

2.  Det likviditetskrav som anges i artikel 42.1 ska åter vara uppfyllt inom 30 dagar från den ursprungliga minskningen.

2a.  EBA ska, i samråd med Esma, utfärda riktlinjer för att närmare fastställa vad som utgör undantagsfall enligt punkt 1.

Artikel 44Kundgarantier

Ett värdepappersföretag ska öka sina likvida tillgångar med 1,5 % av de samlade garantier som beviljats kunder.

DEL SEX VÄRDEPAPPERSFÖRETAGENS OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATION

Artikel 45Tillämpningsområde

1.  Ett värdepappersföretag som inte uppfyller villkoren i artikel 12.1 ska offentliggöra den information som anges i denna del samma dag som det offentliggör sin årsredovisning.

2.  Ett värdepappersföretag som uppfyller villkoren i artikel 12.1 och som emitterar primärkapitaltillskottinstrument ska offentliggöra den information som anges artiklarna 46, 48, 49 och 50 samma dag som det offentliggör sin årsredovisning.

3.  Ett värdepappersföretag ska offentliggöra den information som anges i artiklarna 47 och 51 när det uppfyller kraven i artikel 23 i direktiv (EU) ----/--[IFD].

Det värdepappersföretag som uppfyller kraven i artikel 23 i direktiv (EU) ----/--[IFD] ska offentliggöra informationen från och med det räkenskapsår som följer på det räkenskapsår under vilket den utvärdering som avses i artikel 24.1 i direktiv (EU) ----/--[IFD] genomfördes.

4.  Ett värdepappersföretag får själv fastställa lämpligt informationsmedium och lämplig publiceringsplats för att effektivt uppfylla de krav på offentliggörande som avses i punkterna 1 och 2. Alla offentliggöranden ska om möjligt göras via samma medium eller på samma plats. Om samma eller liknande information lämnas i två eller flera medier ska en hänvisning till den likvärdiga uppgiften i de andra medierna införas i vart och ett av medierna.

Artikel 46 Riskhanteringsmål och riskhanteringspolicy

Ett värdepappersföretag ska offentliggöra sina mål och sin policy för riskhantering för varje separat riskkategori i delarna tre till fem, i enlighet med artikel 45, inbegripet sina strategier och processer för att hantera dessa risker samt en av ledningsorganet godkänd riskförklaring som ger en kortfattad beskrivning av värdepappersföretagets övergripande riskprofil i samband med affärsstrategin.

Artikel 47 Bolagsstyrning

Ett värdepappersföretag ska offentliggöra följande information rörande sin interna bolagsstyrning, i enlighet med artikel 45:

(a)  Antal styrelseuppdrag som medlemmarna i ledningsorganet har.

(b)  Mångfaldspolicy när det gäller utnämning av medlemmar till ledningsorganet, dess mål och eventuella riktmärken enligt policyn, samt i vilken utsträckning dessa mål och riktmärken har uppnåtts.

(c)  Huruvida värdepappersföretaget har inrättat en separat riskkommitté och hur många gånger denna kommitté har sammanträtt årligen.

Artikel 48 Kapitalbas

1.  Ett värdepappersföretag ska offentliggöra följande information rörande sin kapitalbas, i enlighet med artikel 45:

(a)  En fullständig avstämning av poster i kärnprimärkapital, primärkapitaltillskott, supplementärkapital samt filter och avdrag som tillämpats på värdepappersföretagets kapitalbas och balansräkning i värdepappersföretagets reviderade årsredovisning.

(b)  En beskrivning av de viktigaste egenskaperna hos kärnprimärkapital-, primärkapitaltillskott- och supplementärkapitalinstrument som emitterats av värdepappersföretaget.

(c)  De fullständiga villkoren för alla kärnprimärkapital-, primärkapitaltillskotts- och supplementärkapitalinstrument.

(d)  Separat offentliggörande av egenskaperna och beloppen för de filter för tillsyn och avdrag som tillämpats samt för poster som inte dragits av med avseende på kapitalbasen.

(e)  En beskrivning av samtliga begränsningar som har tillämpats på beräkningen av kapitalbasen i enlighet med denna förordning och de instrument, filter för tillsyn och avdrag som dessa begränsningar ska tillämpas på.

2.  EBA ska, i samråd med Esma, utarbeta ett förslag till tekniska genomförandestandarder för att fastställa mallar för de upplysningar som anges i leden a, b, d och e i punkt 1.

EBA ska överlämna detta förslag till tekniska genomförandestandarder till kommissionen senast den [nio månader från det att denna förordning träder i kraft]

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska genomförandestandarder som avses i första stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1093/2010.

Artikel 49Kapitalkrav

Ett värdepappersföretag ska offentliggöra följande information om huruvida det uppfyller kraven i artikel 11.1 och i artikel 22 i direktiv (EU) ----/--[IFD], i enlighet med artikel 45:

(a)  En sammanfattning av värdepappersföretagets metod för bedömning av om det interna kapitalet är tillräckligt för att ligga till grund för aktuell och framtida verksamhet.

(b)  På den behöriga myndighetens begäran resultatet av värdepappersföretagets interna process för bedömning av kapitalbehov, inbegripet sammansättningen av de extra kapitalbaskraven grundad på det översynsförfarande som avses i artikel 36.2 a i direktiv (EU) ----/--[IFD].

(c)  Kapitalkrav beräknade separat utifrån var och en av de K-faktorer i artikel 15 som är tillämpliga på värdepappersföretaget och även aggregerat utifrån samtliga tillämpliga K-faktorer.

(d)  Krav baserat på fasta omkostnader beräknat enlighet med artikel 13.

Artikel 50 Offentliggörande av avkastning på tillgångar

Ett värdepappersföretag ska i den årsredovisning som avses i artikel 45 offentliggöra sin avkastning på tillgångar beräknad som nettovinsten dividerad med den totala balansomslutningen.

Artikel 51Ersättningspolicy och ersättningspraxis

Värdepappersföretag ska offentliggöra följande information om sin ersättningspolicy och ersättningspraxis, inbegripet aspekter som rör könsneutralitet, för de personalkategorier vars yrkesutövning har väsentlig inverkan på värdepappersföretagets riskprofil, i enlighet med artikel 45:

(a)  De viktigaste inslagen i ersättningssystemet, inbegripet nivån på rörlig ersättning och kriterier för tilldelningen av denna, policy för utbetalning i instrument, uppskovspolicy och kriterier för erhållande av rättigheter.

(b)  Förhållandet mellan fast och rörlig ersättning angivet i enlighet med artikel 28.2 i direktiv (EU) ----/--[IFD].

(c)  Aggregerad kvantitativ information om ersättningar, fördelat på personerna i ledande befattning och den personal som väsentligt kan påverka värdepappersföretagens riskprofil, med angivande av följande:

i) Ersättningsbelopp under räkenskapsåret, fördelat på fast ersättning med en beskrivning av fasta lönedelar och rörlig ersättning, samt antal mottagare.

ii) Rörliga ersättningsbelopp och former av rörlig ersättning, fördelat på kontant ersättning, aktier och aktierelaterade instrument och andra typer separat för den del som betalas ut direkt och den uppskjutna delen.

iii) Uppskjutna ersättningsbelopp under föregående resultatperioder, fördelat på den del där äganderätten övergår under räkenskapsåret och den del där äganderätten övergår påföljande år:

a) Uppskjutna ersättningsbelopp där äganderätten övergår under räkenskapsåret, minskade genom resultatjusteringar.

b) Garanterad rörlig ersättning under räkenskapsåret och antal mottagare av sådan ersättning.

c) Avgångsvederlag som beviljats under föregående perioder och betalats ut under räkenskapsåret.

d) Avgångsvederlag som beviljats under räkenskapsåret, fördelat på den del som betalats ut direkt och den del som har skjutits upp, antal mottagare av sådana betalningar och den största utbetalning som har gjorts till en enskild person.

▌ ▌  

f)  Information om huruvida värdepappersföretaget omfattas av ett undantag enligt artikel 30.4 i direktiv (EU) ----/--[IFD].

Vid tillämpning av led f ska värdepappersföretag som omfattas av ett sådant undantag ange om undantaget har beviljats på grundval av led a eller led b i artikel 30.4 i direktiv (EU) ----/--[IFD], eller på grundval av båda. De ska även ange för vilken av ersättningsprinciperna som de tillämpar undantaget/undantagen, antal anställda som omfattas av undantaget/undantagen och deras totala ersättning, fördelat på fast respektive rörlig ersättning.

Denna artikel ska tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelser i förordning (EU) 2016/679.

Artikel 51aInvesteringspolicy

1.  Värdepappersföretag ska, i enlighet med artikel 45, offentliggöra följande information om sin investeringspolicy:

(a)  Ägarintresset i alla direkta och indirekta innehav där det verkliga ägandet överstiger 5 % i någon klass av röstberättigade aktierelaterade värdepapper, uppdelat efter medlemsstat och sektor.

(b)  Hur aktieägarna röstar vid bolagsstämmor, särskilt hur stor andel som godkänts av de förslag som lagts fram av ledningen i de enheter som de har innehav i enligt led a.

(c)   Anlitandet av röstningsrådgivningsföretag.

(d)  Röstningsriktlinjerna för de enheter som de har innehav i enligt led a.

  Det krav på offentliggörande som avses i led b ska inte gälla om de avtalsmässiga arrangemangen för alla aktieägare som företräds av värdepappersföretaget vid bolagsstämman inte ger värdepappersföretaget tillstånd att rösta på deras vägnar, såvida inte aktieägarna uttrycker uttryckliga röstningsorder efter att ha mottagit dagordningen för mötet.

2.  Punkt 1 ska inte tillämpas på värdepappersföretag som uppfyller de kriterier som avses i punkt 4 i artikel 30 i direktiv (EU) ----/--[IFD]/.

3.  EBA ska, i samråd med Esma, utarbeta ett förslag till tekniska genomförandestandarder för att fastställa mallar för de upplysningar som anges i punkt 1. För att undvika skillnader i tillämpningen mellan denna förordning och direktiv (EU) 2017/828 ska EBA vid utarbetandet av dessa tekniska standarder beakta artikel 3 g i det direktivet.

  Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska genomförandestandarder till kommissionen senast den ... [nio månader efter denna förordnings ikraftträdande].

  Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska genomförandestandarder som avses i första stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1093/2010.

Artikel 51bESG-relaterade risker

Från och med den ... [3 år efter ikraftträdandet av denna förordning] ska värdepappersföretag som uppfyller de kriterier som avses i punkt 4 i artikel 30 i direktiv (EU) ----/--[IFD] offentliggöra uppgifter om ESG-relaterade risker enligt definitionen i den rapport som avses i [artikel 32a (ny) i direktiv (EU) ----/--[IFD] artikel 98.7c i direktiv 2013/36/EU.

Vid tillämpningen av det första stycket ska informationen offentliggöras en gång under det första året och därefter vartannat år.

DEL SJU VÄRDEPAPPERSFÖRETAGENS RAPPORTERING

Artikel 52 Rapporteringskrav

1.  Ett värdepappersföretag ska lämna in en årlig rapport till de behöriga myndigheterna med alla följande upplysningar:

(a)  Kapitalbasens storlek och sammansättning.

(b)  Kapitalkrav.

(c)  Beräkningar av kapitalkrav.

(d)  Verksamhetsnivå med avseende på villkoren i artikel 12.1, inbegripet balansräkning och intäkter fördelade per investeringstjänst och tillämplig K-faktor.

(e)  Koncentrationsrisk.

(f)  Likviditetskrav.

2.  Genom undantag från punkt 1 ska ett värdepappersföretag som uppfyller villkoren i artikel 12.1 inte vara skyldigt att rapportera de uppgifter som anges i leden e och f.

2a.  På begäran av den behöriga myndigheten ska ett värdepappersföretag till den behöriga myndigheten rapportera den totala ersättningen för varje medlem av ledningsorganet eller person i ledande befattning.

3.  EBA ska, i samråd med Esma, utarbeta ett förslag till tekniska genomförandestandarder för att fastställa format, rapporteringsdatum, definitioner och it-lösningar för den rapportering som avses i punkt 1, vilka ska beakta skillnaden i detaljnivå när det gäller information som lämnas av ett värdepappersförtag som uppfyller villkoren i artikel 12.1.

EBA ska utarbeta de tekniska genomförandestandarder som avses i första stycket senast den [nio månader från det att denna förordning träder i kraft].

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska genomförandestandarder som avses i detta stycke i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1093/2010.

Artikel 53 Rapporteringskrav för värdepappersföretag som bedriver de verksamheter som avses i artikel 4.1.1 b i förordning (EU) nr 575/2013

1.  Värdepappersföretag som inte uppfyller villkoren i artikel 12.1 och som utför någon av de verksamheter som avses i artikel 4.1.1 b i förordning (EU) nr 575/2013 ska kontrollera storleken på sina samlade månatliga tillgångar och rapportera dessa uppgifter till den behöriga myndigheten och till EBA varje kvartal.

2.  Om ett värdepappersföretag som avses i punkt 1 ingår i en grupp där ett eller flera andra företag är ett värdepappersföretag som utför någon av de verksamheter som avses i artikel 4.1.1 b i förordning (EU) nr 575/2013 ska sådana värdepappersföretag kontrollera storleken på sina samlade månatliga tillgångar och underrätta varandra. Dessa värdepappersföretag ska sedan rapportera sina totala tillgångar till relevanta behöriga myndigheter och till EBA varje kvartal.

3.  Om de värdepappersföretag som avses i punkterna 1 och 2 har ett genomsnitt av samlade månatliga tillgångar som uppgår till något av de tröskelvärden som anges i artikel 4.1.1 b i förordning (EU) nr 575/2013 beräknat över en sammanhängande tolvmånadersperiod, ska EBA underrätta dessa värdepappersföretag och de myndigheter som ansvarar för auktorisation i enlighet med artikel [8a] i direktiv 2013/36/EU om detta.

4.  EBA ska, i samråd med Esma, utarbeta ett förslag till tekniska tillsynsstandarder för att närmare beskriva skyldigheten att lämna uppgifter till de behöriga myndigheter som avses i punkterna 1 och 2 för att möjliggöra effektiv övervakning av de tröskelvärden som anges i artikel [8a].1 a och b i direktiv 2013/36/EU.

EBA ska överlämna detta förslag till tekniska standarder till kommissionen senast den [1 januari 2019].

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i denna punkt i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010.

DEL ÅTTADELEGERADE AKTER OCH GENOMFÖRANDEAKTER

Artikel 54Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 4.2, 12.5, 15.5 och 38.5 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den ... [dag denna förordning träder i kraft].

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 4.2 och 15.5 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 4.2 och 15.5 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på [två månader] från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med [två månader] på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 55 Genomförandeakter

Fastställandet av de mallar för offentliggörande som föreskrivs i artikel 48.2 och av de format, rapporteringsdatum, definitioner och it-lösningar som ska tillämpas för rapportering enligt föreskrifterna i artikel 52.2 ska antas som genomförandeakter i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 56.2.

Artikel 56Kommittéförfarande

1.  Kommissionen ska biträdas av Europeiska bankkommittén, som inrättats genom kommissionens beslut 2004/10/EG(15). Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011(16).

2.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

DEL NIOÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER, RAPPORTER, ÖVERSYNER OCH ÄNDRINGAR

AVDELNING IÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

Artikel 57Övergångsbestämmelser

1.  Artiklarna 42–44 och 45–51 ska tillämpas på råvaruhandlare och utsläppsrättshandlare från och med [fem år från och med den dag denna förordning börjar tillämpas]

2.  Fram till och med den dag denna förordning börjar tillämpas eller den dag de bestämmelser som avses i artikel 22.1 b och c börjar tillämpas i enlighet med [kapitel 1a och 1b i del tre avdelning IV i förordning (EU) nr 575/2013, i enlighet med artikel 1.84 i förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller bruttosoliditetsgrad, stabil nettofinansieringskvot, krav för kapitalbas och kvalificerade skulder, motpartsrisk, marknadsrisk, exponeringar mot centrala motparter, exponeringar mot företag för kollektiva investeringar, stora exponeringar, rapporteringskrav och krav på offentliggörande av information samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012] beroende på vad som infaller först, ska ett värdepappersföretag tillämpa de krav som anges i del tre avdelning IV i förordning (EU) nr 575/2013.

3.  Genom undantag från artikel 11 får värdepappersföretag under en femårsperiod från och med [den dag denna förordning börjar tillämpas] sätta följande tak för sina kapitalkrav:

(a)  Dubbelt så högt som det relevanta kapitalkravet enligt avdelning I kapitel 1 i del tre i förordning (EU) nr 575/2013 om värdepappersföretaget fortfarande hade omfattats av den förordningen.

(b)  Dubbelt så högt som det tillämpliga krav baserat på fasta omkostnader som fastställs i artikel 13 i denna förordning om värdepappersföretaget inte fanns före den [dag då denna förordning börjar tillämpas].

(c)  Dubbelt så högt som det startkapitalkrav som fastställs i avdelning IV i direktiv 2103/36/EU och som var tillämpligt [den dag denna förordning böjar tillämpas] om företaget dessförinnan bara omfattades av ett startkapitalkrav.

Artikel 58Undantag för företag som avses i artikel 4.1.1 b i förordning (EU) nr 575/2013

Värdepappersföretag som den dag denna förordning träder i kraft uppfyller villkoren i artikel 4.1.1 b i förordning (EU) nr 575/2013 och ännu inte har erhållit auktorisation i enlighet med artikel 8 i direktiv 2013/36/EU ska fortsätta att omfattas av förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU.

AVDELNING IIRAPPORTER OCH ÖVERSYN

Artikel 59 Översynsklausul

1.  Senast [tre år från det att denna förordning träder i kraft] ska kommissionen granska och avlägga en rapport, i förekommande fall, tillsammans med ett lagstiftningsförslag om tillämpningen av följande:

(a)  Villkoren för att värdepappersföretag ska betraktas som små och icke-sammanlänkade värdepappersföretag i enlighet med artikel 12.

(b)  Metoderna för beräkning av K-faktorerna i del tre avdelning II och i artikel 38.

(c)  Koefficienterna i artikel 15.2.

(d)  Bestämmelserna i artiklarna 42–44.

(e)  Bestämmelserna i avsnitt 1 i del tre avdelning II kapitel 4.

(f)  Tillämpningen av del tre på råvaruhandlare och utsläppsrättshandlare.

(fa)  Ändringen av definitionen av kreditinstitut i förordning (EU) nr 575/2013 genom artikel 60.2 a i denna förordning och eventuella oönskade negativa konsekvenser.

(fb)  Bestämmelserna i artiklarna 46 och 47 i förordning (EU) nr 600/2014 och anpassningen av dem till ett enhetligt regelverk för likvärdighet inom finansiella tjänster.

(fc)  De tröskelvärden som avses i artikel 12.1 i denna förordning.

(fd)  Tillämpning av FRTB-standarderna (Fundamental Review of the Trading Book) på värdepappersföretag.

(fe)  Metoden för att mäta värdet av derivat i artikel 32.2 b och artikel 20.2 b och lämpligheten av att införa en alternativ parameter och/eller kalibrering.

(ff)  Lämpligheten i att inte tillämpa begränsningar för anknutna företag enligt definitionen i artikel 4.1.18 i förordning (EU) nr 575/2013.

(fg)  Behovet av att utveckla makrotillsynsverktyg för att hantera de särskilda risker som värdepappersföretag kan utgöra för den finansiella stabiliteten.

2.  Senast [tre år från det att denna förordning börjar tillämpas] ska kommissionen lämna in en övergripande rapport om tillämpningen av denna förordning till Europaparlamentet och rådet ▌.

AVDELNING III ÄNDRINGAR

Artikel 60Ändringar av förordning (EU) nr 575/2013

Förordning (EU) nr 575/2013 ska ändras på följande sätt:

1.  I titeln ska ”och värdepappersföretag” utgå.

2.  Artikel 4.1 ska ändras på följande sätt:

(a)  Punkt (1) ska ersättas med följande:

”(1) kreditinstitut: ett företag vars verksamhet består i något av följande:

(a)  Att ta emot insättningar eller andra återbetalbara medel från allmänheten och bevilja krediter för egen räkning.

(b)  Att bedriva någon av de verksamheter som avses punkterna 3 och 6 i avsnitt A i bilaga I till direktiv 2014/65/EU, om något av följande är tillämpligt, men företaget inte är en råvaruhandlare, en utsläppsrättshandlare, ett företag för kollektiva investeringar eller ett försäkringsföretag:   

i) Det samlade värdet av företagets tillgångar överstiger 30 miljarder EUR.

ii) Det samlade värdet av företagets tillgångar överstiger inte 30 miljarder EUR och företaget ingår i en grupp där det sammanlagda värdet av tillgångarna i alla företag i gruppen som bedriver någon av de verksamheter som avses i punkterna 3 och 6 i avsnitt A i bilaga I till direktiv 2014/64/EU och vars totala respektive tillgångar inte överstiger 30 miljarder EUR, överstiger 30 miljarder EUR.

iii) Det totala värdet av företagets tillgångar överstiger inte 30 miljarder EUR och företaget ingår i en grupp där det sammanlagda värdet av tillgångarna i alla företag i gruppen som bedriver någon av de verksamheter som avses i punkterna 3 och 6 i avsnitt A i bilaga I till direktiv 2014/65/EU överstiger 30 miljarder EUR, om de behöriga myndigheter som skulle ansvara för aukorisation enligt artikel 8a i direktiv 2013/36/EU och den samordnande tillsynsmyndigheten beslutar detta i samråd med tillsynskollegiet för att motverka potentiella risker att bestämmelserna kringgås och potentiella risker för den finansiella stabiliteten i unionen.”

För tillämpningen av leden ii och iii, när företaget ingår i en grupp från tredjeland, ska de sammanlagda tillgångarna för varje filial i gruppen från tredjeland som är auktoriserade i unionen ingå i det sammanlagda värdet av tillgångarna i alla företag i gruppen.

För tillämpningen av denna artikel ska alla tröskelvärden beräknas på högsta konsolideringsnivå.”

(b)  Punkt (2) ska ersättas med följande:

”(2) värdepappersföretag: en person enligt definitionen i artikel 4.1.1 i direktiv 2014/65/EU, som auktoriserats enligt det direktivet, med undantag för kreditinstitut.”

(c)  Punkt (3) ska ersättas med följande:

(3)  ”institut: ett kreditinstitut som auktoriserats enligt artikel 8 i direktiv 2013/36/EU eller ett företag som avses i artikel 8a.3 i direktiv 2013/36/EU.”

(d)  Punkt (4) ska utgå.

(e)  Punkt (26) ska ersättas med följande:

”(26) finansiellt institut: ett företag som inte är ett institut men vars huvudsakliga verksamhet består i att förvärva aktier eller andelar eller att utföra en eller flera av de verksamheter som är upptagna i punkterna 2–12 och 15 i bilaga I till direktiv 2013/36/EU, inbegripet ett värdepappersföretag, ett finansiellt holdingföretag, ett blandat finansiellt holdingföretag, ett värdepappersinriktat holdingföretag, ett betalningsinstitut i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/64/EG av den 13 november 2007 om betaltjänster på den inre marknaden och ett kapitalförvaltningsbolag, men inte ett försäkringsholdingföretag eller ett försäkringsholdingföretag med blandad verksamhet enligt definitionen i artikel 212.1 g i direktiv 2009/138/EU.”

(f)  Punkt (51) ska ersättas med följande:

”(51) startkapital: den kapitalbas och den typ av kapitalbas som anges i artikel 12 i direktiv 2013/36/EU.”

(g)  Följande punkt ska läggas till som punkt (145):

”(145) råvaruhandlare och utsläppsrättshandlare: företag vars huvudsakliga verksamhet uteslutande består i att tillhandahålla investeringstjänster eller bedriva investeringsverksamhet avseende de råvaruderivat eller råvaruderivatkontrakt som avses i punkterna 5, 6, 7, 9 och 10, de derivat av utsläppsrätter som avses i punkt 4 eller de utsläppsrätter som avses i punkt 11 i avsnitt C i bilaga I till direktiv 2014/65/EU.”

3.  Artikel 6 ska ändras på följande sätt:

(a)  Punkt 4 ska ersättas med följande:

”(4) Kreditinstitut ska uppfylla kraven i delarna sex och sju på individuell nivå.”

(b)  Punkt 5 ska utgå.

4.  I del I avdelning II kapitel 2 om Konsolidering under tillsyn ska en ny artikel införas som artikel 10a:

”Vid tillämpning av detta kapitel ska finansiella moderholdingföretag i en medlemsstat och finansiella moderholdingföretag inom EU omfatta investeringsföretag när sådana investeringsföretag är moderföretag för ett institut.”

5.  Artikel 11.3 ska ersättas med följande:

”3. Moderinstitut inom EU, institut som kontrolleras av ett finansiellt moderholdingföretag inom EU och institut som kontrolleras av ett blandat finansiellt moderholdingföretag inom EU ska uppfylla kraven i del sex, på grundval av moderinstitutets, det finansiella holdingföretagets eller det blandade finansiella holdingföretagets konsoliderade situation, om gruppen omfattar ett eller flera kreditinstitut eller värdepappersföretag som är auktoriserade att tillhandahålla de investeringstjänster och den investeringsverksamhet som avses i punkterna 3 och 6 i avsnitt A bilaga I till direktiv 2004/39/EG.”

6.  Artikel 15 ska utgå.

7.  Artikel 16 ska utgå.

8.  Artikel 17 ska utgå.

9.  Artikel 81.1 a ska ersättas med följande:

”(a) Dotterföretaget är något av följande:

(i)  Ett institut.

(ii)  Ett företag som enligt tillämplig nationell lagstiftning omfattas av kraven i denna förordning och i direktiv 2013/36/EU.

(iii)  Ett värdepappersföretag.”

10.  Artikel 82.1 a ska ersättas med följande:

”(a) Dotterföretaget är något av följande:

(i)  Ett institut.

(ii)  Ett företag som enligt tillämplig nationell lagstiftning omfattas av kraven i denna förordning och i direktiv 2013/36/EU.

(iii)  Ett värdepappersföretag.”

11.  Artikel 93 ska ändras på följande sätt:

(a)  Punkt 3 ska utgå.

(b)  Punkterna 4, 5 och 6 ska ersättas med följande:

”4. Om ägarkontrollen över ett sådant institut som avses i punkt 2 övertas av en annan fysisk eller juridisk person än den som tidigare hade ägarkontroll över institutet, ska institutets totala kapitalbas uppgå till lägst den nivå som krävs för startkapital.

5. Om det sker en fusion mellan två eller flera institut i den kategori som avses i punkt 2 ska institutets totala kapitalbas efter fusionen inte understiga den totala kapitalbasen för de fusionerade instituten vid tidpunkten för fusionen så länge kravet på startkapital inte har uppnåtts.

6. Om de behöriga myndigheterna anser det nödvändigt att säkra ett instituts solvens så att kraven i punkt 1 uppfylls ska bestämmelserna i punkterna 2–4 inte gälla.”

12.  Avsnitt 2 i kapitel 2 i del tre avdelning I ska utgå den [fem år från och med den dag då förordning (EU) ---/---IFR börjar tillämpas].

12a.  I artikel 119 ska punkt 5 ersättas med följande:

  "5.  Exponeringar mot finansiella institut som auktoriserats och övervakas av behöriga myndigheter och omfattas av tillsynskrav som i fråga om soliditet är jämförbara med dem som tillämpas för institut ska behandlas som exponeringar mot institut. För tillämpningen av denna punkt ska tillsynskraven i förordning (EU) ---/--- [IFR] i fråga om soliditet anses jämförbara med dem som tillämpas för institut.”

13.  Artikel 197.1 c ska ersättas med följande:

”(c) Räntebärande värdepapper som har givits ut av institut och värdepappersföretag, om dessa värdepapper av ett kreditvärderingsinstitut har tilldelats en kreditvärdering som enligt EBA:s bedömning motsvarar kreditkvalitetssteg 3 eller högre enligt reglerna för riskvägning av exponeringar mot institut enligt kapitel 2.”

14.  I artikel 202 ska inledningsfrasen ersättas med följande:

”Ett institut får använda institut, värdepappersföretag, försäkrings- och återförsäkringsföretag samt exportkreditorgan som godtagbara tillhandahållare av obetalt kreditriskskydd som är berättigade till behandling enligt artikel 153.3, om de uppfyller samtliga följande villkor:”

15.  Artikel 388 ska utgå.

16.  I artikel 456.1 ska leden f och g utgå.

17.  Artikel 493.2 ska utgå.

18.  Artikel 498 ska utgå.

19.  I artikel 508 ska punkterna 2 och 3 utgå.

Artikel 61

Ändringar av förordning (EU) nr 600/2014

Förordning (EU) nr 600/2014 ska ändras på följande sätt:

(-1)  I avdelning III ska rubriken ersättas med följande:

  TRANSPARENS NÄR DET GÄLLER SYSTEMATISKA INTERNHANDLARE OCH VÄRDEPAPPERSFÖRETAG SOM BEDRIVER OTC-HANDEL OCH REGLER FÖR TICK SIZE FÖR SYSTEMATISKA INTERNHANDLARE

(-1a)  Följande artikel ska införas:

”Artikel 17aTick size

Systematiska internhandlares bud, prisförbättringar av dessa bud och utförandepriser ska vara förenliga med tick size i enlighet med artikel 49 i direktiv 2014/65/EU.”

(-1b)  Artikel 40.1 andra stycket ska ersättas med följande:

  ”Ett förbud eller en begränsning får tillämpas under omständigheter eller omfattas av undantag som anges av Esma och får direkt tillämpas på förvaltningsbolag enligt artikel 2.1 c i direktiv 2009/65/EG och AIF-förvaltare enligt artikel 4.1 b i direktiv 2011/61/EU.”

(-1c)  I artikel 42.2 ska tredje stycket ersättas med följande:

  ”Ett förbud eller en begränsning får tillämpas under omständigheter eller omfattas av undantag som anges av den behöriga myndigheten och får direkt tillämpas på förvaltningsbolag enligt artikel 2.1 c i direktiv 2009/65/EG och AIF-förvaltare enligt artikel 4.1 b i direktiv 2011/61/EU.”

(1)  Artikel 46 ska ändras på följande sätt:

  (-a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Ett tredjelandsföretag får tillhandahålla investeringstjänster eller utföra investeringsverksamheter enligt punkterna 1, 2, 4, 5, 7, 8 eller 9 i avsnitt A i bilaga I i direktiv 2014/65/EU med eller utan eventuella sidotjänster till godtagbara motparter och professionella kunder i den mening som avses i avsnitt I i bilaga II till direktiv 2014/65/EU som är etablerade i hela unionen utan att ha etablerat en filial om det är registrerat i det register över tredjelandsföretag som förs av Esma i enlighet med artikel 47.”

(a)  I punkt 2 ska följande led läggas till som led d:

”(d) Företaget har inrättat nödvändiga arrangemang och förfaranden för att rapportera den information som anges i punkt 6a.”

(b)  Följande punkt ska läggas till som punkt 6a:

”6a. Tredjelandsföretag som tillhandahåller tjänster eller utför verksamhet i enlighet med denna artikel ska årligen informera Esma om följande:

(a)  Omfattningen av företagens tjänster och verksamhet i unionen.

(b)  Omsättningen och det samlade värdet av de tillgångar som avser de tjänster och den verksamhet som avses i led a.

(c)  Huruvida investerarskyddsarrangemang har vidtagits, och en detaljerad beskrivning av arrangemangen.

(d)  Den riskhanteringsstrategi och de arrangemang som företaget tillämpar för att utföra de tjänster och den verksamhet som avses i led a.”

(c)  Punkt 7 ska ersättas med följande:

”7. Esma ska, i samråd med EBA, utarbeta ett förslag till tekniska tillsynsstandarder för att fastställa vilken information som det ansökande tredjelandsföretaget ska lämna i den ansökan om registrering som avses i punkt 4 och vilken information som ska rapporteras i enlighet med punkt 6a.

Esma ska överlämna detta förslag till tekniska tillsynsstandarder till kommissionen senast den [datum ska infogas].

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

(d)  Följande punkt ska läggas till som punkt 8:

”8. Esma ska utarbeta ett förslag till tekniska genomförandestandarder för att fastställa i vilket format den ansökan om registrering som avses i punkt 4 ska lämnas in och den information som avses i punkt 6a ska rapporteras.

Esma ska överlämna detta förslag till tekniska genomförandestandarder till kommissionen senast den [datum ska infogas].

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska genomförandestandarder som avses i första stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

(2)   Artikel 47 ska ändras på följande sätt:

(a)  Punkt 1 första stycket ska ersättas med följande:

”Kommissionen kan anta ett beslut i enlighet med det förfarande som avses i artikel 50 avseende ett tredjeland som fastställer att dess rättsliga och tillsynsmässiga ramar uppfyller alla följande villkor:

(a)  Att företag som är auktoriserade i det tredjelandet iakttar sådana rättsligt bindande tillsynskrav, organisatoriska krav, internkontrollkrav och krav på marknadsuppförande som har en likvärdig verkan som kraven i denna förordning, i direktiv 2013/36/EU, i förordning (EU) nr 575/2013, i direktiv (EU) ----/--[IFD] och förordning (EU)----/---[IFR], i direktiv 2014/65/EU och i de genomförandeåtgärder som antas enligt de förordningarna och direktiven.

(b)  Att företag som är auktoriserade i det tredjelandet är föremål för effektiv tillsyn och kontroll av att gällande rättsligt bindande tillsynskrav, organisatoriska krav, internkontrollkrav och krav på organisation, internkontroll och marknadsuppförande uppfylls.

(c)  Att det tredjelandets rättsliga ram ger ett effektivt likvärdigt system för erkännande av värdepappersföretag som auktoriserats enligt tredjeländers rättsordningar.

Om de tjänster som tillhandahålls och den verksamhet som bedrivs av tredjeländers företag i unionen efter antagandet av det beslut som avses i första stycket sannolikt är systemviktiga för unionen får de rättsligt bindande tillsynskrav, organisatoriska krav, internkontrollkrav och krav på marknadsuppförande som avses i första stycket bara anses ha likvärdig verkan som kraven i de akter som avses i det stycket efter en noggrann och ingående bedömning. Kommissionen ska inom ramen för denna bedömning även bedöma och ta hänsyn till graden av samstämmighet i tillsynen mellan det berörda tredjelandet och unionen.

När kommissionen antar det beslut som avses i första stycket ska den ta hänsyn till huruvida tredjelandet betraktas som en icke samarbetsvillig jurisdiktion för skatteändamål enligt det relevanta politikområdet i unionen eller som ett högrisktredjeland enligt artikel 9.2 i direktiv (EU) 2015/849.”

(b)  I punkt 2 ska led c ersättas med följande:

”(c) Förfarandena för samordning av tillsynsverksamhet inbegripet utredningar och inspektioner på plats.”

(ba)  Följande punkt ska införas:

”2a. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 50 för att klargöra de villkor som tillhandahållande av tjänster eller utförande av verksamhet måste uppfylla för att de ska kunna betraktas som sannolikt systemviktiga för unionen.”

(bb)  Punkt 4 ska ersättas med följande:

  ”4. Om kommissionen antar ett beslut i enlighet med det förfarande som avses i artikel 50 som innebär att den återtar sitt beslut enligt punkt 1 i denna artikel med avseende på detta tredjeland får ett tredjelandsföretag inte längre tillämpa rättigheterna enligt artikel 46.1.”

(c)  Följande punkt ska läggas till som punkt 5:

”5. Esma ska övervaka utvecklingen när det gäller reglering och tillsyn, metoder för kontroll av efterlevnaden och annan relevant marknadsutveckling i tredjeländer för vilka beslut om likvärdighet har antagits av kommissionen enligt artikel 1, i syfte att kontrollera huruvida de villkor som legat till grund för besluten fortfarande är uppfyllda. Myndigheten ska årligen lämna en ▌rapport om övervakningsresultaten till kommissionen, Europaparlamentet och rådet.”

(ca)  Följande punkt ska läggas till som punkt 5a:

”5a. Kommissionen ska en gång per år förse Europaparlamentet med en lista över beviljade, återkallade och tillbakadragna likvärdighetsbeslut, tillsammans med en förklaring av skälen för dessa beslut.”

Artikel 62Ändring av förordning (EU) nr 1093/2010

Förordning (EU) nr 1093/2010 ska ändras på följande sätt:

(1)   I artikel 4.2 ska följande läggas till som led v:

”(v) när det gäller förordning (EU) ----/---- [IFR] och direktiv (EU)----/--[IFD], behöriga myndigheter enligt definitionen i artikel 3.5 i direktiv ----/--/EU[IFD].’’

DEL TIO SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 63Ikraftträdande och tillämpning

1.  Denna förordning träder i kraft den […] dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.  Denna förordning ska tillämpas från och med den [18 månader efter dagen för ikraftträdandet].

2a.  Utan att det påverkar punkt 2 ska artikel 61.-1 gälla från ... [20 dagar efter den här förordningens offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning].

3.  Vid tillämpning av tillsynskrav för värdepappersföretag ska hänvisningar till förordning (EU) nr 575/2013 i andra unionsrättsakter betraktas som hänvisningar till den här förordningen.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar  På rådets vägnar

Ordförande  Ordförande

(1)

[EUT C 0, 0.0.0000, s. 0. /Ännu ej offentliggjort i EUT.

(2)

[EUT C 0, 0.0.0000, s. 0. /Ännu ej offentliggjort i EUT.

(3)

* Ändringar: ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med fetkursiv stil och strykningar markeras med symbolen ▌.

(4)

EUT C […], […], s. […].

(5)

EUT C […], […], s. […].

(6)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, s. 338).

(7)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1).

(8)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG (EUT L 145, 30.4.2004, s. 1).

(9)

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/488 av den 4 september 2014 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 241/2014 vad gäller kapitalbaskrav för företag baserade på fasta omkostnader (EUT L 78, 24.3.2015, s. 1).

(10)

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller bruttosoliditetgrad, stabil nettofinansieringskvot, krav för kapitalbas och kvalificerade skulder, motpartsrisk, marknadsrisk, exponeringar mot centrala motparter, exponeringar mot företag för kollektiva investeringar, stora exponeringar, rapporterings- och informationskrav samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

(11)

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 av den 10 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 när det gäller likviditetstäckningskravet för kreditinstitut (EUT L 11, 17.1.2015, s. 1).

(12)

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG (EUT L 141, 5.6.2015, s. 73).

(13)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (EUT L 335, 17.12.2009, s. 1).

(14)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (EUT L 201, 27.7.2012, s. 1).

(15)

  Kommissionens beslut 2004/10/EG av den 5 november 2003 om inrättande av Europeiska bankkommittén (EUT L 3, 7.1.2004, s. 36).

(16)

  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Tillsynskrav för värdepappersföretag

Referensnummer

COM(2017)0790 – C8-0453/2017 – 2017/0359(COD)

Framläggande för parlamentet

20.12.2017

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

18.1.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

DEVE

18.1.2018

BUDG

18.1.2018

ITRE

18.1.2018

JURI

18.1.2018

 

AFCO

18.1.2018

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

DEVE

31.1.2018

BUDG

24.1.2018

ITRE

23.1.2018

JURI

24.1.2018

 

AFCO

26.2.2018

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Markus Ferber

23.1.2018

 

 

 

Behandling i utskott

16.5.2018

19.6.2018

 

 

Antagande

24.9.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

33

8

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Pervenche Berès, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Barbara Kappel, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Steven Woolfe, Marco Zanni, Esther de Lange

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Doru-Claudian Frunzulică, Ramón Jáuregui Atondo, Jeppe Kofod, Marcus Pretzell, Romana Tomc, Lieve Wierinck, Roberts Zīle, Sophia in ‘t Veld

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Julia Pitera, Sabine Verheyen

Ingivande

27.9.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

33

+

ALDE

Sophia in 't Veld, Lieve Wierinck

ECR

Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Roberts Zīle

ENF

Barbara Kappel

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Julia Pitera, Anne Sander, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere, Sabine Verheyen, Esther de Lange

S&D

Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Doru-Claudian Frunzulică, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Pedro Silva Pereira

Verts/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

8

-

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Marcus Pretzell, Marco Zanni

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

NI

Steven Woolfe

0

0

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 11 oktober 2018Rättsligt meddelande