Процедура : 2018/2023(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0297/2018

Внесени текстове :

A8-0297/2018

Разисквания :

PV 25/10/2018 - 8
CRE 25/10/2018 - 8

Гласувания :

PV 25/10/2018 - 13.22

Приети текстове :

P8_TA(2018)0438

ДОКЛАД     
PDF 835kWORD 87k
1.10.2018
PE 621.006v02-00 A8-0297/2018

относно разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива в Европейския съюз: време за действие!

(2018/2023(INI))

Комисия по транспорт и туризъм

Докладчик: Исмаил Ертуг

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 СТАНОВИЩЕ на комисията по промишленост, изследвания и енергетика
 СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива в Европейския съюз: време за действие!

(2018/2023(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Съобщение на Комисията от 8 ноември 2017 г. „Към най-широко използване на алтернативни горива/енергоносители: план за действие относно инфраструктурата за алтернативни горива/енергоносители съгласно член 10, параграф 6 от Директива 2014/94/ЕС, включително оценка на националните политически рамки по член 10, параграф 2 от Директива 2014/94/ЕС“ (COM(2017)0652),

–  като взе предвид Директива 2014/94/EC на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива(1),

–  като взе предвид Директива 2009/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства(2),

–  като взе предвид Парижкото споразумение, Решение 1/CP.21 и 21-вата конференция на страните (COP 21) по РКООНИК, както и 11-ата конференция на страните, служеща като среща на страните по Протокола от Киото (CMP11), проведена в Париж, Франция, от 30 ноември до 11 декември 2015 г.,

–  като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски превозни средства като част от цялостния подход на Съюза за намаляване на емисиите на CO2 от леките превозни средства и за изменение на Регламент (EО) № 715/2007 (преработен) (COM(2017)0676),

–  като взе предвид Международния кодекс за безопасност на корабите, използващи газообразни горива и други горива с ниска температура на възпламеняване („Кодекса IGF“), заедно с предложените изменения, с които Кодексът да стане задължителен съгласно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море, и като разглежда предизвикателствата, поставени от приемането на алтернативните горива на регулаторно равнище в сектора на морския транспорт, и като цели да сведе до минимум риска за корабите, техния екипаж и околната среда, вземайки предвид естеството на въпросните горива;

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет;

–  като взе предвид член 52 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и становищата на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, комисията по промишленост, изследвания и енергетика и комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A8-0297/2018),

A.  като има предвид, че мобилността е основна необходимост и гръбнакът на нашите общества и икономики и че тя следва да бъде чиста, устойчива, надеждна, финансово достъпна и безопасна във всяко отношение; като има предвид, че в този контекст чистите технологии предоставят огромни възможности и ползи за обществото, оказвайки значително въздействие върху здравето и върху околната среда, както и върху автомобилната промишленост, доставчиците на енергия, комуналните услуги и мрежовите оператори;

Б.  като има предвид, че държавите членки са приели своите национални рамки за политиката (НРП), които бяха оценени от Комисията в неотдавнашното ѝ съобщение COM(2017)0652, в което се отбелязва, че целите и прилагането на инфраструктура за зареждане на електрически превозни средства се различават в отделните държави членки, тъй като едва осем от 25 държави членки отговарят напълно на изискванията на НРП, посочени в Директива 2014/94/ЕС(3), и че две държави членки не са успели да представят своите НРП до 16 ноември 2016 г., както се изисква по силата на член 3 от Директива 2014/94/ЕС;

В.  като има предвид, че декарбонизацията на транспорта ще подобри качеството на въздуха и ще укрепи енергийната сигурност на Европа и независимостта по отношение на вноса на енергия и изкопаеми горива, и следователно ще се нуждае от бърза и съществена промяна във вида на използваната енергия, горива и задвижващи системи, както и от увеличаване на енергийната ефективност, чрез използване на най-ефективни и напреднали технологии, извършване на прехода към мултимодален транспорт и промяна на поведението във връзка с мобилността;

Г.  като има предвид, че транспортът е единственият голям икономически сектор в Европейския съюз, където емисиите на парникови газове (ЕПГ) са се увеличили от 1990 г. насам; като има предвид, че той отговаря за 23% от емисиите на CO2 и че този дял продължава да се увеличава; като има предвид, че автомобилният транспорт е отговорен за почти 75% от цялата използвана в транспорта енергия и причинява почти 73% от емисиите на парникови газове в транспортния сектор; като има предвид, че е налице постоянно увеличаване на трафика, свързано с нарастването на движенията и обема на превозваните в ЕС стоки и увеличената мобилност на хората; като има предвид, че това увеличаване, заложено за 2030 г., ще има последици за изменението на климата, качеството на въздуха и потреблението на енергия и ще окаже въздействие върху инфраструктурата; като има предвид, че за декарбонизацията на автомобилния транспорт чрез използването на устойчиви алтернативни горива ще се изисква гъвкав подход, което означава, че за различните сегменти на превозните средства би могло да са необходими различни алтернативни горива;

Д.  като има предвид, че на морския транспорт се падат над 80% от световната търговия по обем и 3% от световните емисии на парникови газове, като той допринася за замърсяването на въздуха в близост до крайбрежните райони и пристанищата; като има предвид, че като се отчита същественият му принос за световния транспортен пазар, постепенното възприемане на алтернативни горива от морския транспорт би имало значително положително въздействие върху околната среда;

Е.  като има предвид, че за да се задържи покачването на температурата в световен мащаб значително под 2°C, като същевременно се преследва целта за 1,5°C, както са се договорили страните по Парижкото споразумение, трябва да бъде постигната пълна декарбонизация в автомобилния транспорт с нулеви нетни емисии най-късно до 2050 г.; като има предвид, че преминаването към алтернативни горива може да спомогне за постигането на тази цел, въпреки че в обозримо бъдеще конвенционалните горива все още ще са необходими, до момента, в който търсенето ще може да бъде задоволено изцяло от алтернативните горива;

Ж.  като има предвид, че преминаването към устойчиви алтернативни горива и задвижващи системи, при отчитане на целия жизнен цикъл на превозните средства, е най-добрият начин за декарбонизиране на съществуващия и бъдещия автомобилен парк; като има предвид, че общият ефект ще бъде още по-голям, когато се съчетае с увеличената ефективност на превозните средства, с използването на обществен транспорт и велосипеди, с развиването на споделена мобилност и с подобряването на общата ефективност на транспортните системи и чрез СИТС системи и технологии за автоматизация и цифровизация; като има предвид, че градоустройството и устройството на територията могат да подкрепят и допълват технологичните усилия и да спомогнат за разгръщането на инфраструктура за презареждане с електрическа енергия и с гориво; като има предвид, че насърчаването на алтернативните горива може да допринесе значително за подобряване на качеството на въздуха в градовете;

З.  като има предвид, че неблагоприятните цени на превозните средства, работещи с алтернативно гориво, в сравнение с класическите превозни средства с двигател с вътрешно горене (ДВГ), наред с липсата на разгръщане на инфраструктура за презареждане с електрическа енергия и с гориво, продължават да бъдат една от основните пречки за вземането на решение за закупуване от страна на потребителите; като има предвид, че в този контекст премиите, данъчните облекчения и нефискалните насърчителни мерки за купувачите доказано ускоряват навлизането на пазара и следва да отразяват резултатите по отношение на емисиите на парникови газове и на замърсители при различните алтернативни горива;

И.  като има предвид, че преминаването към алтернативни горива и задвижващи системи представлява възможност и научноизследователски стимул за една конкурентоспособна европейска промишленост да затвърди технологичното си лидерство; като има предвид, че този преход е от решаващо значение за конкурентоспособността в международен план що се отнася до знанията, технологиите и пазарните дялове;

Й.  като има предвид, че чрез преработения регламент относно стандартите за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски превозни средства се очаква да бъдат поставени амбициозни цели за намаляване на емисиите и за стимулиране на превозните средства с ниски и нулеви емисии на отработили газове, при запазване на технологично неутрален подход, като по този начин се проправи пътят към декарбонизиран европейски автомобилен парк, който ще изисква разгръщането на адекватна инфраструктурна мрежа за алтернативни горива; като има предвид, че преразглеждането на Директивата относно насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства допълва Директивата относно алтернативните горива, като гарантира търсене за доставчиците и увеличава навлизането на чисти превозни средства на пазара;

К.  като има предвид, че 94% от европейския транспортен сектор са зависими от петрола, 90% от които трябва да се внасят, включително от някои политически нестабилни държави;

Л.  като има предвид, че съгласно Директива 2014/94/ЕС алтернативните горива все още включват горива с изкопаем произход, което противоречи на целта за декарбонизация и за постепенно извеждане от употреба на изкопаемите горива; като има предвид, че следва да се дава приоритет на решения с ниски и нулеви емисии на отработили газове през целия жизнен цикъл на превозните средства; като има предвид, че за тежкотоварните превозни средства и в сектора на корабоплаването обаче ВПГ и СПГ могат да допринесат в краткосрочен и средносрочен план за подобряване на качеството на въздуха, особено около пристанищата и по протежение на бреговата линия;

М.  като има предвид, че енергийният и транспортният сектор трябва да бъдат съчетани в по-тясно сътрудничество, с цел да се даде възможност за дълбока декарбонизация в сферата на мобилността; като има предвид, че енергийни носители като електричеството и водорода дават възможност за мобилност с нулеви емисии при интегрирането на възобновяемите източници на енергия (ВЕИ); като има предвид, че с постепенното преминаване на енергийния сектор само към ВЕИ трябва да се предостави възможност за съхраняване на излишната енергия в периоди на слабо търсене; като има предвид, че задвижваните с акумулаторна батерия електрически превозни средства (ЗАБЕПС) и задвижваните от горивна клетка електрически превозни средства (ЗГКЕПС) могат да допринесат за тази цел; като има предвид, че нискоемисионните източници на енергия ще бъдат междинна стъпка в преминаването към мобилност с нулеви емисии; като има предвид, че поради това технологичната неутралност следва да бъде отправната точка за разгръщането на инфраструктурата за алтернативни горива;

Н.  като има предвид, че литиево-йонните клетки, ключов компонент на акумулаторните батерии на електрическите превозни средства, се произвеждат почти изцяло извън Европейския съюз, основно в Азия;

О.  като има предвид, че интелигентните, стабилни електрически мрежи, по-доброто интегриране на електроенергийните и газовите мрежи чрез технологиите „електроенергия в газ“, достъпът до мрежата за зареждане на доставчиците на услуги и до частни зарядни точки и разгръщането на станции за зареждане с водород са от ключово значение за електромобилността; като има предвид, че със ЗАБЕПС и ЗГКЕПС интелигентното и контролирано зареждане може да помогне за балансиране на мрежите, но все още липсват регулаторни, данъчни и технически рамки;

П.  като има предвид, че мрежите TEN-T представляват основните транспортни мрежи в Европейския съюз; като има предвид, че съсредоточаването върху разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива и постигането на установената в съобщението цел да се предостави пълно покритие на коридорите на основната мрежа на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) със зарядни точки до 2025 г. следва да бъде основен приоритет; като има предвид, че тази цел следва да бъде допълнена с разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива както по широкообхватната мрежа TEN-T, така и в градските, селските и слабо населените райони, като се отчитат структурните и икономическите ограничения, за да се постигне балансирано покритие;

1.  приветства гореспоменатото съобщение на Комисията за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива; подчертава, че е необходима допълнителна координация и сътрудничество на равнището на ЕС, за да се постигне декарбонизиране на транспортния сектор до 2050 г., и подчертава възможностите за промишлеността, технологиите и заетостта, които предоставя разгръщането на алтернативни горива и съответната инфраструктура;

Активизиране на усилията

2.  призовава при все това Комисията да преразглеждане на Директива 2014/94/ЕС, като се запази сегашното определение на алтернативните горива, както е посочено в член 2, и да се съсредоточи върху правилното му прилагане, като вземе под внимание, че до този момент само 8 от 25 държави членки напълно са я приложили, за да се запълнят пропуските в инфраструктурата за алтернативни горива в целия Европейски съюз; подчертава необходимостта от увеличаване на навлизането на алтернативни горива и от създаване на стабилна среда за инвестиции;

3.  отбелязва, че оценката на Комисията на националните рамкови планове (НРП) разкрива различни равнища на усилия, амбиция и налично финансиране в различните държави членки и че разгръщането на алтернативни горива далеч не е всеобхватно и равномерно разпределено; поради това призовава Комисията да оцени задълбочено проектите по НРП и равнищата на амбиция, да предложи допълнителни мерки, когато е необходимо, и да подкрепи държавите членки с примери за най-добри практики; приканва Комисията да замени системата на НРП с по-ефикасни инструменти, включително конкретни, обвързващи и изпълними цели, с цел формулиране на критерии за устойчивост; предлага на Комисията да вземе предвид прогнозираното и реализирано навлизане на превозните средства с алтернативни горива и техния технологичен напредък, да позволи на държавите членки да проявяват гъвкавост при определянето на начините за постигане на целите и да си поставят за цел изграждането на трансевропейска инфраструктурна мрежа за всички алтернативни горива, която да е достъпна, съпоставима и оперативно съвместима;

4.  призовава да бъде отчитано планираното увеличение на пътуванията и на транспортираните обеми до 2030 г., така че да се изчислява мащабът и новата инфраструктура да бъде оборудвана по подходящ начин; подчертава важността на технологичния напредък, който вече е в ход или е в последен стадий на разработка, в областта на батериите, съхранението на водород и енергия и подчертава нуждата да се вземе под внимание този напредък в стратегическите избори, които трябва да се направят; отбелязва, че новата инфраструктура трябва да бъде приспособима за промени при обемите и при технологиите; подчертава например, че масово повишаване в боря на електрическите превозни средства, съчетано с повишаването на пробега на тези превозни средства до 400 км., ще окаже въздействие върху гъстотата на разгръщане на мрежата от станции за зареждане, както и върху изисквания тип зареждане;

5.  предлага годишна оценка на състоянието на изпълнението от страна на държавите членки и разширяване на приложното поле на директивата, така че освен разгръщането по трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) да обхване също градските и регионалните възли и областите, достигащи до „високото“ равнище на европейския индекс за качество на въздуха (EAQI) в продължение на повече от 35 дни в годината и с гъстота на населението шест пъти по-висока от средната за ЕС, за да се постигне географски широк обхват, както и да се включи инфраструктурата за обществените автомобилни паркове; призовава Комисията да разшири обхвата на МСЕ в това отношение и да повиши финансирането му;

6.  подкрепя електрифицираните пътища, които позволяват зареждането по време на движение на електрическите превозни средства; призовава за по-широкото им развитие, най-малкото по пътищата на централната и на широкообхватната мрежа ТЕN-Т; счита, че електрифицираните пътища могат да бъдат решение, даващо възможност за намаляване на размера на акумулаторите и съответно на цените на новите превозни средства;

7.  призовава Комисията да създаде еднакви условия на конкуренция между различните алтернативни горива, като гарантира неутралност на технологиите, по-специално когато насърчава инфраструктурата за разпространение, като направи водородната инфраструктура задължителна с изисквания за разгръщане, еднакви с тези за СПГ, но като адаптира тези изисквания за разгръщане;

8.  подчертава важността на устойчивото градоустройствено планиране, преминаването от частно ползване към споделено и обществено ползване на транспорта, и приканва Комисията и държавите членки да обърнат специално внимание на разгръщането на инфраструктурата за алтернативни горива за колективни и обществени транспортни услуги като автобуси, трамваи, влакове, автомобили за съвместно ползване, таксита и миниванове, както и за велосипеди, скутери и мотоциклети; насърчава разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива в градските и крайградските зони, като се дава приоритет на зоните с ниско качество на въздуха;

9.  насърчава местните и регионалните органи, които участват в Световното споразумение на кметовете за климата и енергетиката, да се стремят да включат конкретни мерки в своите планове за действие за устойчива енергетика, в частност за изграждането или завършването на инфраструктура за зареждане на електрически превозни средства;

10.  призовава Комисията да допълни свързаните с климата цели на Директива 2014/94/ЕС с допълнителни мерки по отношение на чистия въздух след проверката за пригодност на директивите на ЕС за качеството на атмосферния въздух(4);

11.  обръща внимание на важността на устойчивите обществени поръчки за алтернативно захранвани превозни средства, като двигател на търсенето на алтернативни горива и инфраструктура за алтернативни горива;

12.  насърчава предоставянето на чиста енергия на летищата (за използване в стационарни самолети, както и за мобилно оборудване на летищата), за да се намали потреблението на керосин, да се подобри качеството на въздуха, да се намали въздействието върху изменението на климата и шумовото замърсяване;

Фонд за чиста мобилност: финансиране на инфраструктура за алтернативни горива

13.  приветства усилията на Комисията да предостави допълнително 800 милиона евро като начално финансиране за подпомагане на разгръщането на инфраструктурата за алтернативни горива; при все това, изразява съмнения дали ефектът на лоста ще бъде достатъчен, като се има предвид очакваната потребност от 5,2 милиарда евро до 2020 г. и от още 16 – 22 милиарда евро от общите инвестиции до 2025 г.(5); настоятелно призовава Комисията да увеличи първоначалното финансиране, да подкрепя не само разгръщането, но и експлоатацията на такава инфраструктура по време на нерентабилната фаза на навлизане на пазара, и да се съсредоточи върху нуждите на операторите в сектора на обществения транспорт, включително върху помощната инфраструктура, например службите по поддръжка; подчертава, че са необходими допълнителни публични и особено частни инвестиции;

14.  предлага прогнозната необходима инвестиция от 25 милиарда евро до 2025 г. да може да бъде съфинансирана, като Европейският съюз допринася с около 10%, а около 90% ще идват от промишлеността, по-специално от производителите, доставчиците, производителите на енергия и гориво и други заинтересовани страни; подчертава, че проектите за инфраструктура за алтернативни горива следва да имат достъп до безвъзмездни средства и заеми, предоставяни от МСЕ, ЕИБ и Плана на ЕК за инвестиции за Европа, докато винаги се гарантира, че няма нарушаване на пазарните условия; отправя искане финансовите средства от фонда да се възлагат съгласно критериите за устойчивост, осъществимост, технологична неутралност, целите, свързани с климата, европейската добавена стойност, постигането на целите за разгръщане и на политиката на сближаване; призовава Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA), което вече упражнява надзор над МСЕ, да стане отговаряща агенция;

15.  счита, че европейските структурни и инвестиционни фондове 2 (ЕСИФ 2), както и Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР), Кохезионният фонд (КФ), Invest EU и „Хоризонт Европа“, са подходящи инструменти за подпомагане на разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива и за непрекъснати инвестиции в научни изследвания и иновации с цел постигане на по-добро равнище на свързване на сектори, като транспорта и енергетиката;

16.  призовава Комисията да извърши преглед на Директива 1999/94/ЕО относно потребителската информация за леките автомобили; счита, че този преглед следва да цели значително подобряване на информацията, която потребителите получават, относно потреблението на гориво, емисиите на CO2 и замърсяващите емисии и да позволи да се сравни ефикасността на и емисиите от традиционните и алтернативните горивни технологии за транспорта в реалните условия;

17.  призовава Комисията да разработи регламент относно ползването на роуминг във връзка с обществено достъпната инфраструктура за алтернативни горива, най-малкото по мрежата TEN-T;

18.  отбелязва, че данъчното облагане има значително въздействие върху ценовата конкурентоспособност на алтернативните горива; призовава следователно държавите членки да преразгледат своите рамки за данъчно облагане на енергийните продукти, за да се улесни и стимулира навлизането на нисковъглеродни или безвъглеродни алтернативни горива и да се премахнат настоящите несъответствия в данъчното облагане на енергията между различните видове транспорт, например за електроенергията, използвана за доставка на кораби на брега и за енергията, използвана за производството на алтернативни горива, включително за „електроенергия в газ“ като съхранение за възобновяеми източници на енергия с неритмичен характер;

19.  призовава Комисията да подкрепя декарбонизацията на морския и корабоплавателния сектор с ясен акцент върху иновацията, цифровизацията и адаптирането на пристанищата и корабите; призовава Комисията, държавите членки и техните региони да създадат общ проект „Сини коридори за ВПГ за островите“, по-специално за най-отдалечените региони; подчертава, че бреговото енергозахранване както на вътрешните, така и на морските пристанища, може значително да допринесе за намаляване на шума, емисиите на CO2 и други замърсители, като същевременно се подобри качеството на въздуха;

Алтернативните горива – алтернативна индустриална политика

20.  изразява съжаление, че напредъкът по отношение на разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива и наличието на превозни средства, задвижвани от алтернативни източници на енергия, е твърде бавен, със само 19 задвижвани с акумулаторна батерия електрически превозни средства и 25 зареждащи се от електрическата мрежа хибридни автомобили, които са на разположение през 2017 г., в сравнение с 417 модела с двигатели с вътрешно горене, и призовава производителите да положат повече усилия в това отношение; признава нуждата от политики, които поощряват използването на превозни средства с нулеви и ниски емисии на отработили газове и стимулират предлагането на лекотоварни и тежкотоварни превозни средства, използващи алтернативни горива, като амбициозни стандарти за емисиите през 2025 г. и 2030 г. за нови лекотоварни и тежкотоварни превозни средства, включително сериозни стимули за превозни средства с нулеви и ниски емисии; признава същевременно необходимостта от по-големи публични и частни инвестиции;

21.  подчертава връзката между наличието на превозни средства, използващи алтернативни горива, разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива и потребителското търсене за тези технологии; във връзка с това подчертава, че преминаването към алтернативни горива и задвижващи системи би могло да помогне на промишлеността да бъде конкурентоспособна в световен мащаб и да запази висококачествените работни места в Европа, като същевременно компенсират пропуснатите възможности за декарбонизация на автомобилната промишленост и липсата на инвестиции в устойчивия транспорт; подчертава, че увеличеното навлизане на превозни средства, използващи алтернативни горива, ще намали производствените разходи и ще ускори намалението на общите разходи за стопанисване;

22.  припомня значението на функциониращ вътрешен пазар, гарантиращ лесна достъпност на станциите за зареждане с гориво, оперативна съвместимост на платежните услуги и технически стандарти, прозрачно ценообразуване на горивото и оперативна съвместимост между сървърите и форматите на данните; подчертава в това отношение значението на навременната, лесно разбираема, точна, достъпна и прозрачна информация за потребителите и на достъпността на тази информация чрез открита платформа за данни; призовава за разгръщането на многоенергийни станции, така че да се избегне създаването на множество различни разпределителни мрежи за всеки вид снабдяване с енергия;

23.  отбелязва, че зареждането на електрически превозни средства ще се извършва най-често у дома или на работното място и в допълнение – на публични и полупублични места, като супермаркети, железопътни гари или летища; във връзка с това подчертава, че е необходимо да се акцентира повече на решенията за интелигентно зареждане, трябва да се гарантира стабилността на мрежата и да се осигури собствено потребление; подчертава, че за електромобилност на дълги разстояния са необходими станции за бързо и свръхбързо зареждане по магистралите, главните пътни системи и мрежовите възли; подчертава, че свободният достъп до зарядни точки, оперативната съвместимост на технологиите и плащанията и свободният избор на енергия, включително на енергия от възобновяеми източници, и доставчиците са ключови фактори за една функционираща система;

24.  приветства инициативата на Комисията за устойчив Европейски алианс за производство на акумулатори и категорично подкрепя създаването на европейско производство на акумулаторни клетки, насочени към следващото поколение технологии; призовава Комисията да разшири инициативата и към други задвижващи системи, например горивните клетки, с цел да се запазят водещите позиции на Европа в областта на технологиите;

25.  призовава Комисията да направи оценка на осъществимостта на оценките на жизнения цикъл за всички алтернативни горива, батерии и решения за задвижващи системи, за да се постигне устойчиво декарбонизиране на транспортния сектор и да се оценят неговите емисии и въздействие върху търсенето на енергия и вода, земеползването, околната среда и общностите;

°

°    °

26.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1)

ОВ L 307, 28.10.2014 г., стр. 1.

(2)

ОВ L 120, 15.5.2009 г., стр. 1.

(3)

ОВ L 307, 28.10.2014 г., стр. 1.

(4)

2004/107/ЕО и 2008/50/ЕО

(5)

COM(2017)0652.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

През 2015 г. 195 държави – членки на Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации по изменение на климата (РКООНИК), подписаха Парижкото споразумение; те постигнаха съгласие по-специално относно целта да се задържи покачването на температурата в световен мащаб през настоящото столетие значително под 2 градуса по Целзий спрямо прединдустриалните равнища и да се продължи да се полагат усилия за ограничаване на покачването на температурата в още по-голяма степен – до 1,5 градуса по Целзий. Това води до намаляване с от 80 до 95% на емисиите на парникови газове (ПГ) в ЕС. Понастоящем отговорен за една четвърт от емисиите на ПГ в ЕС, транспортният сектор трябва да положи значителни усилия за постигането на тази цел.

Транспортът е единственият голям икономически сектор в ЕС, в който емисиите на парникови газове са се увеличили от 1990 г. насам. Той е причина за 23% от емисиите на CO2, като този дял продължава да се увеличава. Автомобилният транспорт представлява почти 75% от цялата използвана в транспорта енергия и причинява почти 73% от емисиите на ПГ в транспорта. 94% от транспортния сектор в Европа е зависим от петрола, 90% от които трябва да се внасят, включително от някои държави с нестабилна политическа ситуация.

За да изпълни своите ангажименти за борба с изменението на климата, опазването на околната среда и засилването на енергийната си независимост, Европа ще трябва да активизира усилията за декарбонизация на икономиката си. В транспортния сектор съществуват много начини за постигане на тази цел. Стандартите за ефективност, емисии и разход на гориво се оказаха много ефективни. Използването на нови технологии като СИТС или автоматизираното шофиране може да спомогне за подобряване на транспортните потоци и за намаляване на потреблението. Градоустройството и устройството на територията също могат да създадат системи за управление на движението, които да подпомагат използването на обществения и споделения транспорт, да насърчат екологичните решения, като ходенето или карането на велосипеди, и по този начин да способстват за намаляване на емисиите. Насърчаването на пренасочването от автомобилния към железопътния транспорт или по вътрешни водни пътища е друг подход за намаляване на емисиите в транспортния сектор. Особено за пътния транспорт преминаването към алтернативни горива и алтернативни задвижващи системи е пряк метод на декарбонизация. Тъй като тези горива се нуждаят от специфична инфраструктура, необходимо е законодателство, което да насърчи тяхното навлизане на пазара.

Недостатъци на действащата директива

През 2014 г. беше приета Директива 2014/94/ЕС за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива. За съжаление, обвързващите цели за всяка държава членка, както е предвидено в предложението на Комисията, бяха премахнати. Оценката на въведените с директивата национални рамкови планове (НРП) показа, че амбициите и усилията се различават значително между държавите членки и тези в НРП. В настоящия си вид те не са подходящи за стимулиране на бързото разгръщане на достатъчна и всеобхватна инфраструктура за алтернативни горива.

Вследствие на това, разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива изостава в сравнение с първоначалните планове: от около 800 000 зарядни точки, предвидени за 2025 г., едва малко над 100 000 вече са налице. За СПГ все още предстои да се изградят повече от две трети от станциите за зареждане. За водорода – който не е задължителен съгласно директивата – положението е още по-сериозно.

За тази цел настоящата директива следва да бъде преразгледана възможно най-скоро. Тя следва да включва конкретни и обвързващи цели за държавите членки, като се отрази действителното и прогнозното навлизане на пазара на превозни средства с алтернативни горива и се осигури удобна мрежа на инфраструктурата за алтернативни горива, наред с мрежата TEN-T, както и в градските зони и регионалните възли.

Алтернативни горива

В директивата се определят три вида горива като алтернативни: електроенергия, водород и природен газ (СПГ и ВПГ). Въпреки че електроенергията от възобновяеми източници и „зеленият“ водород са реални алтернативи на изкопаемите горива, СПГ и ВПГ все още произхождат предимно от изкопаеми източници. Възможно е да се заменят с биогаз или синтетични газове. Въпреки това, за да бъде наистина устойчив, първият следва да се произвежда на местно ниво, за предпочитане от отпадъци, а вторият – да има висока степен на загуба на енергия в сравнение с прякото използване на електроенергия за транспортни цели и поради това следва да бъде произвеждан само от излишната енергия, която иначе би била ограничена. Основната цел трябва да бъде пълно преминаване към алтернативни горива без изкопаем произход.

Тъй като съществуват различни видове, типове и среди на транспорт, които имат свои собствени специфични изисквания по отношение на горивата и задвижващите технологии, комбинация от алтернативни горива е най-обещаващият подход в средносрочен план. Енергетиката също следва да се използва за декарбонизация по възможно най-ефективния начин. Това засяга ефективността на превозното средство и на двигателя, но и производството на горива и енергия.

Ефективността „от резервоара до потребителя“ на алтернативните задвижващи системи може да варира, но обикновено е по-висока от тази на двигателите с вътрешно горене (ДВГ), задвижвани с бензин или дизелово гориво. Техните общи разходи за стопанисване (ОРС) се очаква да спаднат значително в близко бъдеще, а някои превозни средства с алтернативни горива вече имат предимства по отношение на разходите. При все това, съществуват три основни пречки пред тяхното масово внедряване в сравнение с традиционните превозни средства с ДВГ. Първо, покупните цени продължават да са по-високи, но биха могли да паднат благодарение на технологичния прогрес и по-големите обеми на производство. Второ, броят на наличните модели превозни средства продължава да е по-нисък. Трето, мрежата на инфраструктурата за зареждане с алтернативни горива е с по-малка гъстота. Въпреки че публичните власти следва да подкрепят разгръщането на достатъчна инфраструктура за алтернативни горива, промишлеността също трябва да даде своя принос чрез предлагане на по-привлекателни превозни средства с алтернативни горива.

Свързване на сектори

Увеличеното използване на основани на електричеството горива ще спомогне за сближаването на транспортния и на енергийния сектор. Въпреки това важно е да се преследва и целта за декарбонизиране на производството на енергия чрез пълен преход към възобновяеми източници. Тъй като енергията от възобновяеми източници не е постоянна, предлагането и търсенето на енергия ще трябва да бъде покрито чрез използване на механизми за съхранение.

Излишъкът от енергия може да се използва в приложения „електроенергия в газ“ за създаване на „зелен“ водород, който, от своя страна, може да бъде използван директно като гориво за ЗГКЕПС или включен в газови мрежи. Тази технология се развива бързо и ще изведе „зеления“ водород до пазара на конкурентна цена. От решаващо значение е да се гарантира недискриминационен достъп до газовата мрежа за това приложение.

Друга възможност за балансиране на енергийните мрежи е интелигентното и контролирано зареждане. С увеличаването на броя на задвижваните с акумулаторна батерия електрически превозни средства (ЗАБЕПС) под формата на акумулаторни батерии ще се изгражда значителен капацитет за съхранение. За да се избегнат пикове в търсенето в определени часове на деня, зареждането на ЗАБЕПС може да бъде управлявано и отлагано дистанционно, като по този начин търсенето на енергия и зареждането се разпределят върху по-дълъг период. Въпреки че все още са еднопосочни, така наречените решения за интелигентно зареждане ще дадат възможност за двупосочно зареждане, което ще позволи на доставчиците на енергия да зареждат и разреждат батерии за известен период от време и по-активно да изравняват своите мрежи. Въпреки това, за потребителите трябва да се гарантира пълна прозрачност по отношение на цените и трябва да бъдат зачитани високи стандарти на защита на данните и потребителите.

По подобен начин, за електроенергията недискриминационният достъп до енергийната мрежа е от решаващо значение. Това важи и за достъпа на клиентите до публичните зарядни точки. Следва да има пълна прозрачност на цените, без задължение за абонамент и оперативна съвместимост за методите на плащане. Публичните зарядни точки трябва да бъдат допълнени от частни. Поведението по отношение на зареждането за ЗАБЕПС е малко по-различно, отколкото за ДВГ, за които е необходимо централно място за презареждане в кратък период от време. От съществено значение е бързото зареждане с електричество за пътуване на дълги разстояния и доверието на потребителите, но повечето зареждания ще се извършват, когато превозното средство е паркирано – например през нощта или докато собственикът е на работа – и с течение на времето поведението по отношение на зареждането ще се променя заедно с опита на потребителя.

За да се осъществи покритие от зарядни точки, трябва, от една страна, да бъдат укрепени частните мрежи и връзки, за да се даде възможност за свързване на зарядните точки, и от друга страна, процедурите за разрешение от страна на органите трябва да бъдат по-лесни и по-бързи.

Данъчно облагане и нормативна уредба

Данъчното облагане има значително въздействие върху ценовата конкурентоспособност на алтернативните горива. Данъчното облагане на енергията от възобновяеми източници, използвана в производството на „зелен“ водород, може да представлява тежест за пазарната му цена. Същото важи и за наземните съоръжения за зареждане на кораби, където производството на енергия с „мръсни“ двигатели с вътрешно горене на борда е освободено от облагане, докато електроенергията на сушата трябва да се справя с данъчното облагане и по-високите разходи по предоставянето поради твърде особения характер на търсенето.

Целта на настоящия доклад е да се разгледат конкретно недостатъците на инфраструктурата, като се вземат предвид по-общата картина и различните проблеми и перспективи, когато става въпрос за декарбонизация на транспортния сектор.


СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (17.8.2018)

на вниманието на комисията по транспорт и туризъм

относно разполагане на инфраструктура за алтернативни горива в Европейския съюз: време за действие!

(2018/2023(INI))

Докладчик по становище: Кристел Шалдемозе

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещата комисия по транспорт и туризъм да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  приветства плана за действие относно инфраструктурата за алтернативни горива; припомня, че транспортът е един от главните източници на въглеродни емисии в Европа и единственият сектор, в който емисиите все още се увеличават; подчертава, че е необходима допълнителна координация на местно и регионално равнище и на равнището на ЕС във всички области на политиката, свързани с инфраструктурата за алтернативни горива, за да се осигури трайна европейска конкурентоспособност по отношение на знанията, технологиите и пазарния дял; изтъква целта да се изгради адекватна инфраструктурна мрежа за алтернативни горива, така че да се постигне пълната декарбонизация на транспортния сектор до 2050 г.; призовава Комисията да предложи за тази цел пътна карта за следващите пет години, очертаваща общата политическа рамка и общите цели за всички държави членки;

2.  настоятелно призовава държавите членки да гарантират бързото разполагане и по-нататъшното финансиране на достатъчна инфраструктура за алтернативни горива и на високоскоростни и свръхскоростни решения за зареждане по протежение на централната и широкообхватната мрежа ТЕN-Т, включително в градските и селските райони, чрез по-нататъшно разработване и изпълнение на амбициозни и съгласувани национални рамки за политиката; подчертава, че наличието и достъпността на частна и обществена инфраструктура за презареждане с електрическа енергия и с гориво е от решаващо значение за повишаване на приемането от страна на потребителите на превозните средства, задвижвани с алтернативни горива; счита, че следва да се даде приоритет на решенията с най-голям потенциал за намаляване на емисиите през целия жизнен цикъл на превозното средство, като се взема предвид принципът на технологична неутралност;

3.  призовава държавите членки надлежно да се съобразят с принципите, залегнали в централната и в широкообхватната мрежа ТЕN-Т, както и с общата транспортна политика при изготвянето на своите национални рамки за политиката;

4.  настоятелно призовава държавите членки, чиито национални стратегически рамки са съсредоточени предимно върху природния газ, да преразгледат този избор, който противоречи на ориентирания към електромобилност сценарий, възникващ в Европа, и който в крайна сметка не помага да се ускори намаляването на емисиите от транспортния сектор в дългосрочен план; призовава тези държави членки да пренасочат своите национални стратегически рамки към електричество, произведено от възобновяеми източници, синтетичен метан от електричество, биогаз и биометан;

5.  подчертава важността на устойчивото градско планиране, преминаването от частно към споделено и обществено използване на транспорта и инвестирането в разполагане на инфраструктура за алтернативни горива в обществените транспортни услуги, по-специално за въвеждането на електрически автобуси, които са били само 10% от всички нови автобуси, закупени в Европа през 2017 г.;

6.  призовава да бъде даден приоритет на бързите и свръхбързите решения за зареждане на околовръстните пътища, местата за паркиране и главните улици в гъсто населените градски райони; счита, че за тази цел следва да се засили сътрудничеството и координацията между местните органи, електроразпределителните дружества и частните инвеститори;

7.  подкрепя електрифицираните пътища, които позволяват зареждането по време на движение на електрическите превозни средства; призовава за по-широкото им развитие, най-малкото по пътищата на централната и на широкообхватната мрежа ТЕN-Т; счита, че електрифицираните пътища могат да бъдат решение, даващо възможност за намаляване на размера на акумулаторите и съответно на цените на новите превозни средства;

8.  отбелязва със загриженост, че нивото на амбицията и степента на изпълнение на националните политически рамки се различават коренно в различните държави членки и че общото развитие на инфраструктурата за алтернативни горива, включително на инфраструктурата за зареждане с електроенергия, изостава; изразява съжаление относно факта, че само осем държави членки изпълняват изцяло изискванията за национални рамки за политиката, определени в Директива № 2014/94/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива(1), както и че две държави членки не са представили своите национални рамки за политиката в сроковете, определени в член 3 от директивата; подчертава в това отношение, че тези рамки за политиката са от съществено значение за целите на привличане на частни партньори за финансиране на инфраструктурата за зареждане; поради това приканва Комисията да обмисли въвеждането на обвързващи национални цели и редовно докладване по държави, за да се гарантира развитието на опорна инфраструктура за алтернативни горива по протежение на мрежата TEN-T до 2025 г.;

9.  подчертава, че държавите членки следва да определят конкретни, обвързващи и приложими цели за мрежата за дистрибуция на алтернативни горива, които да отразяват както действителното, така и планираното навлизане на пазара на превозни средства, работещи с такива горива;

10.  изразява съжаление, че горивата с изкопаем произход, като природен газ и втечнен нефтен газ, все още се считат за алтернативни горива съгласно Директива 2014/94/ЕС, като по този начин се подкопава постигането на целта на Съюза за декарбонизация на транспортния сектор до средата на века;

11.  призовава Комисията да извърши подробен анализ на различните национални рамки за политиката и да вземе предвид успешните национални и регионални мерки в своите препоръки до останалите държави членки;

12.  призовава Комисията да представи критерии за устойчивост за водородни и синтетични горива, въз основа на емисиите от целия жизнен цикъл, които вземат предвид емисиите нагоре по веригата от производството на електроенергия, необходими за всички производствени процеси, и тяхното въздействие върху търсенето на вода и земеползването;

13.  насърчава държавите членки да увеличат предлагането на зарядни точки за електрически превозни средства, достъпни за обществеността в градските и крайградските зони;

14.  счита, че развитието на инфраструктура за зареждане на електрически превозни средства следва да се насърчава с предимство навсякъде където качеството на въздуха е лошо, и че в плановете за качество на въздуха следва да се докладва информацията за взетите или планирани мерки за насърчаване на електромобилността;

15.  призовава за непрекъснато инвестиране в научни изследвания и иновации, за да се комбинират допълнително възобновяемите енергийни източници и устойчивите видове транспорт за постигане на мобилност с нетни нулеви емисии до средата на века;

16.  отбелязва, че собствениците на електрически превозни средства най-често зареждат своите автомобили в дома или на работното място; подчертава необходимостта от всеобхватна и оперативно съвместима частна и споделена обществена инфраструктура за зареждане на електрически превозни средства и велосипеди в дома и на работното място, както и въз основа на задължението за предоставяне на такава инфраструктура за зареждане на бензиностанциите, намиращи се по маршрутите на дълго разстояние; отчита необходимостта както от публични, така и от частни инвестиции, за да се постигне оптимално покритие; подчертава в този контекст необходимостта да бъде инсталирана достатъчно инфраструктура за зареждане и в новите, и в съществуващите сгради; отбелязва, че повишаването на разпространението на информация и участието на частния сектор са съществено важни за постигане на очертаните цели;

17.  отбелязва със загриженост, че през 2017 г. в Европа е било възможно да се купят само 19 модела електрически превозни средства, задвижвани с акумулаторна батерия, и 25 модела хибридни електрически превозни средства с възможност за включване към електрическата мрежа, в сравнение с над 417 модела превозни средства с бензинови или дизелови двигатели с вътрешно горене, които са били на разположение на европейските клиенти(2);

18.  подчертава, че без адекватна дистрибуторска мрежа употребата на алтернативни горива не може да се увеличи; подчертава необходимостта от задължения за дистрибуция, за да се намали несигурността относно мащаба на инфраструктурата;

19.  призовава Комисията да разработи регламент относно ползването на роуминг във връзка с обществено достъпната инфраструктура за алтернативни горива, най-малкото по мрежата TEN-T;

20.  отбелязва, че националните планове, представени на Комисията като част от изпълнението на Директива 2014/94/ЕС, показват, че настоящият брой зарядни точки, налични в Съюза, е достатъчен за броя на електрическите превозни средства на пътя – въз основа на препоръката на Комисията за една зарядна точка на всеки десет електрически превозни средства;

21.  отбелязва също, че националните планове за въвеждане на инфраструктури за обществено зареждане до 2020 г. в целия ЕС също се очаква да не изостават от очаквания ръст на броя на превозните средства, както и че ще има също така достатъчно бързи зарядни устройства по протежение на основните автомагистрални маршрути, с поне едно бързо зарядно устройство на всеки 40 км;

22.  подчертава, че след 2020 г. ще има необходимост от значителни допълнителни инвестиции извън съществуващите планове, за да се отговори на броя на електрическите превозни средства, които се очаква да бъдат на пътя, и че финансирането от ЕС ще бъде важно, особено в по-малко развитите пазари;

23.  подчертава, че е необходимо да се акцентира повече върху решенията за интелигентно зареждане; отбелязва, че това може да се постигне, като се гарантира, че изискванията за частна и обществено споделена инфраструктура за зареждане надхвърлят минималните изисквания, определени при преразглеждането на Директива 2010/31/EС на Европейския парламент и Съвета от 19 май 2010 г. относно енергийните характеристики на сградите(3); подчертава, че недостатъчната инфраструктура за зареждане е една от основните пречки за въвеждането на устойчив транспорт в ЕС;

24.  подчертава, че тъй като не е възможно всички потребители да зареждат електрически превозни средства в дома си, е необходимо да бъдат намерени интегрирани решения за жилищните и нежилищните сгради и да се съчетаят съоръженията за зареждане с друга съществуваща инфраструктура, например стълбовете за улично осветление;

25.  отбелязва, че ръстът на пазара за електрически превозни средства ще увеличи търсенето на електроенергия по мрежата, но че според Европейска агенция за околна среда (ЕАОС) един електрифициран до 80% автомобилен парк през 2050 г. ще доведе средно само до 10% увеличение на търсенето на електроенергия в ЕС;

26.  отбелязва, че в градските зони следва да е налична инфраструктура за зареждане с електроенергия за всички видове превозни средства, включително за споделени превозни средства, електрически фургони, електрически велосипеди и двуколесни МПС;

27.  подчертава подобренията, които могат да бъдат постигнати при намаляване на емисиите на CO2 , намаляване на шумовото замърсяване, подобряване на качеството на въздуха и други ползи за околната среда, чрез бреговото електрозахранване; призовава Комисията и държавите членки да създадат допълнителни основани на политиката стимули за развитието на бреговото електрозахранване както за морските пристанища, така и за пристанищата по вътрешните водни пътища, така че да се намалят емисиите от транспорта, ползващ изкопаеми горива; насърчава в това отношение държавите членки да разработят интегрирани планове за бързото въвеждане на изцяло електрически фериботи; отбелязва, че ще са необходими допълващи национални разпоредби, за да се гарантира, че корабите, които са на стоянка, са задължени да използват наличната чиста енергия, разположена на сушата; освен това насърчава отпускането на по-голямо финансово подпомагане за развитието на бреговото електрозахранване за морските пристанища и за пристанищата по вътрешните водни пътища, тъй като високите разходи възпрепятстват неговата икономическа осъществимост; подчертава възможностите, които предоставя Механизмът за свързване на Европа за подкрепа на по-нататъшни промени в тази област;

28.  изразява съжаление за прекалено бавния напредък в разполагането на инфраструктура за алтернативни горива и в наличието на превозни средства, задвижване с алтернативни горива, и призовава производителите да активизират усилията си в това отношение;

29.  призовава държавите членки да преразгледат своите рамки за енергийно данъчно облагане, за да се улесни и стимулира преминаването към алтернативни горива и да се премахне обременяващото данъчно облагане върху електроенергията, използвана за производството на алтернативни горива, включително за „електроенергия в газ“ като начин на съхранение за възобновяеми източници на енергия с неритмичен характер;

30.  насърчава предоставянето на чиста енергия на летищата (за използване в стационарни самолети, както и за мобилно оборудване на летищата), за да се намали потреблението на керосин, да се подобри качеството на въздуха, да се намали въздействието върху изменението на климата и шумовото замърсяване;

31.  отбелязва, че един круизен кораб с мощност за собствено електрозахранване от 4,6 MW вероятно ще изгори повече от 700 литра гориво на час, надхвърляйки еквивалента на 688 камиона с работещи двигатели;

32.  насърчава европейските производители на автомобили да увеличат инвестициите в разработването на превозни средства със свръхниски емисии като един от начините за ускоряване на навлизането им на пазара на ЕС; призовава Комисията, държавите членки и автомобилната промишленост да доразвият предлагането на леко- и тежкотоварни превозни средства с алтернативни горива, например като подкрепят амбициозни цели за намаляване на средните емисии, които да бъдат постигнати до 2025 г. или 2030 г. за автопарка на ЕС от нови леки пътнически автомобили, леки търговски превозни средства и тежкотоварни превозни средства;

33.  призовава съзаконодателите да определят графика, подходящата система от стимули и равнището на амбиция за дела на превозните средства с ниски и нулеви емисии в общия автопарк на ЕС с цел постигане на пълна декарбонизация на транспортния сектор до 2050 г.; счита, че това е необходимо, за да се създаде инвестиционна сигурност за пазара на превозни средства, използващи алтернативни горива, и да се ускори разгръщането на достатъчна придружаваща инфраструктура; отчита, че предизвикателствата, свързани с преминаването към устойчив транспорт, възникват по цялата верига на доставки;

34.  насърчава държавите членки да ускорят разполагането на инфраструктура за зареждане за обществения транспорт, както и да стимулират търсенето на автобуси с алтернативно гориво и други електрически обществени превозни средства, като дават предимство на тези системи, които са най-неутрални по отношение на емисиите от гледна точка на пълния жизнен цикъл на превозното средство;

35.  насърчава местните и регионалните органи, които участват в Световното споразумение на кметовете за климата и енергетиката, да се стремят да включат конкретни мерки в своите планове за действие за устойчива енергетика, в частност за изграждането или завършването на инфраструктура за зареждане на електрически превозни средства;

36.  насърчава местните и регионалните публични органи да използват в по-голяма степен съществуващите възможности за съфинансиране за устойчива градска мобилност по линия на Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), за да завършат инфраструктурата за зареждане и презареждане с гориво на превозни средства с нулеви и ниски емисии.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

10.7.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

47

2

8

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Guillaume Balas, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Merja Kyllönen, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Keith Taylor

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Marc Joulaud, Stanisław Ożóg

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

47

+

ALDE

Catherine Bearder, Jan Huitema, Frédérique Ries

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Merja Kyllönen

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Karl Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Marc Joulaud, Giovanni La Via, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Annie Schreijer Pierik, Renate Sommer, Adina Ioana Vălean

S&D

Guillaume Balas, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Davor Škrlec, Keith Taylor

2

-

EFDD

Julie Reid

ENF

Sylvie Goddyn

8

0

ALDE

Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Stanisław Ożóg, Bolesław G. Piecha, John Procter

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ L 307, 28.10.2014 г., стр. 1.

(2)

Availability and Affordability of ZEVs Interim Report (Междинен доклад относно наличието и ценовата достъпност на превозните средства с нулеви емисии), Element Energy, октомври 2017 г.

(3)

OВ L 153, 18.6.2010 г., стр. 13.


СТАНОВИЩЕ на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (10.7.2018)

на вниманието на комисията по транспорт и туризъм

относно разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива в Европейския съюз: време за действие!

(2018/2023(INI))

Докладчик по становище: Зджислав Краснодембски

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по транспорт и туризъм да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

A.  като има предвид, че държавите членки са приели своите национални рамки за политиката (НРП), които бяха оценени от Комисията в неотдавнашното ѝ съобщение COM(2017)0652, в което се отбелязва, че целите и прилагането на инфраструктура за зареждане на електрически превозни средства се различават в отделните държави членки, тъй като едва осем от 25 държави членки отговарят напълно на изискванията на НРП, посочени в Директива 2014/94/ЕС(1), и че две държави членки не са успели да представят своите НРП до 16 ноември 2016 г., както се изисква по силата на член 3 от Директива 2014/94/ЕС;

Б.  като има предвид, че транспортният сектор е главният източник на въглеродни емисии в Съюза и единственият сектор, в който емисиите все още се увеличават; като има предвид, че е нужна допълнителна координация на равнището на ЕС, за да се гарантира разгръщането на адекватна инфраструктурна мрежа за алтернативни горива с оглед на целта за декарбонизиране на транспортния сектор до 2050 г.;

В.  като има предвид, че при декарбонизацията на транспорта в ЕС следва да се спазва принципът за технологична неутралност, като по този начин се гарантират равнопоставени условия на конкуренция за различните технологии за чиста мобилност с ниски емисии и се поощряват конкурентна среда и по-нататъшни иновации в тази област;

1.  подчертава, че Съюзът има потенциал да се превърне в предвестник в областта на чистия транспорт и да оглави тази промяна в световен мащаб; отбелязва, че преходът към чиста енергия предлага множество нови възможности за растеж на промишлеността и засилва енергийната сигурност на Европа; подчертава, че понастоящем над 65% от задвижваните с акумулаторна батерия електрически автомобили и зареждащите се от електрическата мрежа хибридни автомобили са произведени извън Съюза и че новата мобилност ще доведе до промяна в необходимите умения, което означава, че е от решаващо значение да се осигури динамика за насърчаване на нашата промишленост и създаване на нови качествени работни места в Съюза; счита, че е от решаващо значение нашата промишленост за производство на батерии да бъде увеличена, като се създаде устойчива промишленост за производство на акумулаторни елементи в Съюза и се осигури изцяло базирана в ЕС верига на стойността, като същевременно се използва потенциалът на рециклирането на батерии и суровини в съответствие с принципа на кръговата икономика;

2.  приветства горепосоченото съобщение на Комисията относно разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива, но отбелязва, че НРП не водят до достатъчно разгръщане на инфраструктура за алтернативни горива за прогнозираното внедряване на мобилност, използваща алтернативни горива, до 2025 г.; поради това призовава Комисията да изиска от държавите членки да включат в своите НРП задължителни минимални цели, като същевременно се отчитат прогнозираното и реализираното внедряване на превозни средства с алтернативни горива и технологичният им напредък, както и с оглед на изграждане на трансевропейска инфраструктурна мрежа за алтернативни горива;

3.  отбелязва със загриженост, че равнището на амбициите сред държавите членки се различава значително; настоятелно призовава държавите членки да гарантират бързото разгръщане на достатъчна инфраструктура за алтернативни горива; призовава държавите членки да разработят своите НРП и да ги приведат в съответствие с това, като вземат предвид прогнозираното и реализирано внедряване на превозните средства с алтернативни горива и техния технологичен напредък; призовава държавите членки да увеличат усилията си за изпълнение с достатъчно амбициозни цели;

4.  призовава държавите членки да ускорят внедряването на научните изследвания, свързани с електромобилността, чрез пълноценно използване на средствата на ЕС; приветства предложението на Комисията да предостави допълнително 800 милиона евро посредством европейско финансиране; изтъква обаче, че допълнителните инструменти за подкрепа на равнището на ЕС и на държавите членки са необходими, за да се мобилизират подходящи публични и частни инвестиции;

5.  отбелязва, че електрификацията е необходима стъпка за декарбонизиране на транспортния сектор в Съюза и за постигане на неговите цели в областта на климата; подчертава, че е важно да се съчетаят най-ефективните мерки за постигане на целите на ЕС по отношение на климата, тъй като са на разположение няколко варианта с ниски емисии, например електроенергия, биогорива, водород и ВПГ; следователно призовава за запазване на технологично неутралния подход, като същевременно се гарантира намаляване на емисиите на CO2;

6.  призовава операторите на преносни системи и операторите на разпределителни системи да гарантират стабилността на местните мрежи, като същевременно отчитат необходимостта от по-добри трансгранични потоци, и да смекчат бъдещ пик на енергопотреблението; подчертава, че реформата на структурата на пазара на електроенергия следва да определи правилната регулаторна рамка, за да се гарантира стабилност на мрежата, достъпни цени и сигурност на доставките, както и да се даде възможност за собствено потребление, оптимизация на потреблението и активни потребители; подчертава следователно значението на инвестирането в интелигентни технологии за презареждане, включително интелигентни мрежи, като се допринася за успешен енергиен преход;

7.  подчертава, че е важно да се гарантира справедлив достъп до разработването, експлоатацията и зареждането с гориво на зарядни точки за всички имащи отношение участници, включително местни органи, общински предприятия и участници от други държави членки, за да се избегнат ситуации на монопол; призовава Комисията да насърчи свободния достъп за всички имащи отношение участници до пазара и да поощри инициативи за разгръщането на зарядни точки, за да се гарантира, че потребителите имат право да избират свободно доставчиците и източниците на енергия; подчертава, че инфраструктурните решения следва да бъдат пазарно ориентирани; настоява, че разпределителните мрежи за различни горива и публично достъпните зарядни точки, необходими за електрически превозни средства, трябва да бъдат изградени предимно на пазарни основи, при условие че участниците на пазара са в състояние да предоставят услуги на разумна цена и своевременно;

8.  подчертава необходимостта от всеобхватна частна и споделена публична инфраструктура за зареждане, за да се позволи зареждането на електрически автомобили и велосипеди у дома и на работното място, като се вземе предвид необходимостта публичните и частните инвестиции да са съобразени с минималните разпоредби, посочени в преразглеждането на Директивата относно енергийните характеристики на сградите(2);

9.  подчертава, че въпреки че ще възникнат цифрови възможности от по-нататъшните разработки в областта на електромобилността, като например интелигентни мрежи, електронно плащане или свързаност с други асоциирани с тях услуги, в резултат на интелигентното презареждане и на обмена на данни ще възникнат нови предизвикателства, като например защитата на личните данни, оперативната съвместимост на системите, ориентираните към бъдещето системи или свободното движение на данни;

10.  припомня, че е важно поддържането на хармонизиран пазар чрез насърчаване на оперативната съвместимост между сървърите и форматите на данните и стандартизираните протоколи за автомобилния парк; приветства неотдавнашните постижения от CEN-CENELEC в частичното преодоляване на проблема със стандартизацията.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

10.7.2018 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

53

3

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Tilly Metz, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Michał Boni, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Rupert Matthews, Gesine Meissner, Dominique Riquet

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Romeo Franz, Ulrike Rodust

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

53

+

ALDE

Fredrick Federley, Gesine Meissner, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski, Rupert Matthews, Evžen Tošenovský

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

EPP

Bendt Bendtsen, Michał Boni, Jerzy Buzek, Cristian‑Silviu Buşoi, Christian Ehler, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Jakop Dalunde, Romeo Franz, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Benedek Jávor, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Tilly Metz, Csaba Molnár, Dan Nica, Miroslav Poche, Ulrike Rodust, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

3

-

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

1

0

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ L 307, 28.10.2014 г., стр. 1.

(2)

OВ L 153, 18.6.2010 г., стр. 13.


СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (5.6.2018)

на вниманието на комисията по транспорт и туризъм

относно разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива в Европейския съюз: време за действие!

(2018/2023(INI))

Докладчик по становище: Матейс ван Милтенбьорг

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия по транспорт и туризъм да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  приветства Плана за действие относно инфраструктурата за алтернативни горива; припомня въздействието на транспорта върху изменението на климата и отбелязва, че за да бъдат спазвани целите на Парижкото споразумение, ще бъде необходимо емисиите на парникови газове от транспорта да бъдат сведени почти до нула до 2050 г.; ето защо изтъква, че устойчивостта на превозните средства, задвижвани с алтернативни горива, зависи до голяма степен от използването на възобновяеми енергийни източници, и подчертава необходимостта от поставяне на акцент върху единни изисквания за всички държави членки, що се отнася до качеството на алтернативните горива и до системите за оценяване на съответствието; подчертава, че е необходимо по-тясно сътрудничество между всички заинтересовани страни, особено между автомобилната индустрия и Комисията, така че Съюзът да постигне своите цели за декарбонизация;

2.  подчертава също така ползите от иновациите в областта на нисковъглеродните технологии за конкурентоспособната позиция на ЕС в световен мащаб и за енергийната сигурност; призовава ЕС да стане световен лидер в декарбонизацията в транспортния сектор; в допълнение към това, настоятелно призовава държавите членки, по-специално тези, които изостават в най-голяма степен, както и промишлеността да демонстрират повишено равнище на амбиция и да ускорят изпълнението на Плана за действие, включително чрез разработването на ефикасни, завършени и съгласувани национални рамки на политиките, прилагани своевременно, за да бъде гарантирана необходимата стабилност за инвестиции както от публични, така и от частни източници;

3.  подчертава взаимовръзката между наличието и достъпността на инфраструктура за презареждане с електрическа енергия и гориво за алтернативни горива в целия ЕС, както в публични, така и в частни обекти, и приемането от страна на потребителите на нови системи за мобилност; подчертава нуждата от по-хармонизиран подход на ЕС, включително по отношение на общи технически стандарти, за да се осигури оперативна съвместимост на платежните услуги и на зарядните точки, при което на ползвателите на алтернативни горива се дава възможност за използване в пълна степен на наличната инфраструктура, когато те пътуват в ЕС; подчертава необходимостта от прозрачна информация за потребителите и трансгранична приемственост; настоятелно призовава за засилване на сътрудничеството между публичните и частните участници в това отношение; призовава Комисията да засилва измерението на потребителите и да осигурява хармонизирана стратегия за информиране на потребителите относно използването на алтернативни горива, данни за зарядни точки в държавите членки и начините на плащане.

4.  подчертава важността на навременната, лесно разбираема, точна, достъпна и прозрачна информация за потребителите; отбелязва в този контекст значението на планираното сравнение на цените между алтернативните и конвенционалните горива; изисква тази информация да се събира и обработва от открита платформа за данни;

5.  високо оценява координацията на равнище ЕС; насърчава Комисията да прецени през 2018 г. дали оперативната съвместимост на платежните услуги може да бъде стимулирана най-добре чрез законодателни и незаконодателни действия, като едновременно с това не се пречи на иновациите на пазара;

6.  насърчава Комисията да се възползва от полезните взаимодействия между европейските политики в областта на транспорта, енергетиката и цифровизацията, например във връзка с интелигентните системи за презареждане и интелигентните транспортни системи, като се гарантира спазването на стандартите за защита на данните; призовава държавите членки да си сътрудничат по-тясно, например в рамките на Форума за устойчив транспорт, с цел осигуряване на трансгранична приемственост;

7.  подкрепя един технологично неутрален подход за развитието на основана на пазара инфраструктура за алтернативни горива, с особен акцент върху намаляването на емисиите на парникови газове, както и към осигуряване на по-голям и по-добър избор за потребителите; заявява, че въвеждането на цифрово свързана инфраструктура за алтернативни горива следва да се разглежда във връзка с действителния брой на превозни средства, използващи алтернативни горива. ето защо подчертава необходимостта от пускане на пазара на повече превозни средства, използващи алтернативни горива, така че да се повиши видимостта на тези превозни средства в средносрочен и дългосрочен план, като по този начин се насърчават публичните и частните инвестиции в тази област;

8.  настоятелно призовава Комисията, държавите членки и частния сектор да увеличат финансовата подкрепа за разгръщането на инфраструктурата за алтернативни горива; подчертава по-специално необходимостта от увеличаване на финансирането от ЕС за инфраструктура за алтернативни горива в следващата МФР; настоява, че географските различия по отношение на инфраструктурата за алтернативни горива и подкрепата за инфраструктура за алтернативни горива, както и високите разходи за прехода в селските райони, което би могло да попречи на разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива, следва да бъдат отчитани като съществена бариера; призовава държавите членки да признаят положителното въздействие на схемите за предоставяне на безвъзмездни средства, публично-частните партньорства и фискалните стимули за приемането от пазара на превозни средства, работещи с алтернативни горива.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

4.6.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

28

1

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Roberta Metsola, Marc Tarabella, Sabine Verheyen

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Asim Ademov, Clara Eugenia Aguilera García, Klaus Buchner, Peter Liese, Emilian Pavel, Annie Schreijer-Pierik, Tomáš Zdechovský

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

28

+

ALDE

Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

PPE

Asim Ademov, Pascal Arimont, Cristian-Silviu Buşoi, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Philippe Juvin, Peter Liese, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Annie Schreijer-Pierik, Sabine Verheyen, Tomáš Zdechovský

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Liisa Jaakonsaari, Emilian Pavel, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Pascal Durand

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

2

0

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Dennis de Jong

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

24.9.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

29

0

6

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Isabella De Monte, Andor Deli, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Gesine Meissner, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Keith Taylor, Pavel Telička, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Wim van de Camp

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Francisco Assis, Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, Maria Grapini, Werner Kuhn, Ramona Nicole Mănescu, Evžen Tošenovský

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Miriam Dalli, Aleksander Gabelic, John Howarth, Martina Werner


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

29

+

ALDE

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

 

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Innocenzo Leontini, Ramona Nicole Mănescu, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Wim van de Camp

Francisco Assis, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Aleksander Gabelic, Maria Grapini, John Howarth, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Martina Werner, Janusz Zemke

 

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

 

0

-

 

 

6

0

ECR

 

Mark Demesmaeker, Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 16 октомври 2018 г.Правна информация