Διαδικασία : 2018/2023(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0297/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0297/2018

Συζήτηση :

PV 25/10/2018 - 8
CRE 25/10/2018 - 8

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2018 - 13.22

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0438

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 825kWORD 92k
1.10.2018
PE 621.006v02-00 A8-0297/2018

σχετικά με την ανάπτυξη των υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: ώρα για δράση!

(2018/2023(INI))

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Εισηγητής: Ismail Ertug

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Ερευνας και Ενέργειας
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ανάπτυξη των υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: ώρα για δράση!

(2018/2023(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 8ης Νοεμβρίου 2017, με τίτλο «Ευρύτερη δυνατή χρήση των εναλλακτικών καυσίμων - Σχέδιο δράσης για υποδομές εναλλακτικών καυσίμων βάσει του άρθρου 10 παράγραφος 6 της οδηγίας 2014/94/EΕ, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης εθνικών πλαισίων πολιτικής βάσει του άρθρου 10 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/94/EΕ» (COM(2017)0652),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών(2),

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία του Παρισιού, την απόφαση 1/CP.21 και την 21η Διάσκεψη των μερών της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (CΟΡ21), καθώς και την 11η Διάσκεψη των μερών που λογίζεται ως Σύνοδος των μερών του Πρωτοκόλλου του Κιότο (CMP11), η οποία διεξήχθη στο Παρίσι (Γαλλία) από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 11 Δεκεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα όσον αφορά τις εκπομπές, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα και σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 (αναδιατύπωση) (COM(2017)0676),

–  έχοντας υπόψη τον Διεθνή Κώδικα για την ασφάλεια των πλοίων που χρησιμοποιούν αέρια καύσιμα ή άλλα καύσιμα χαμηλού σημείου ανάφλεξης (Κώδικας IGF), καθώς και τις προτεινόμενες τροποποιήσεις προκειμένου να καταστεί ο Κώδικας υποχρεωτικός βάσει της Διεθνούς Σύμβασης για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα (SOLAS), πράξεις οι οποίες αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που εγείρει σε κανονιστικό επίπεδο η έγκριση εναλλακτικών καυσίμων στον τομέα της ναυτιλίας και επιδιώκουν την ελαχιστοποίηση του κινδύνου για τα πλοία, το πλήρωμά τους και το περιβάλλον, και έχοντας υπόψη τη φύση των οικείων καυσίμων,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A8-0297/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινητικότητα αποτελεί βασική ανάγκη και τη ραχοκοκαλιά των κοινωνιών και των οικονομιών μας, και ότι θα πρέπει να είναι καθαρή, βιώσιμη, αξιόπιστη, οικονομικά προσιτή και ασφαλής από κάθε άποψη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, οι καθαρές τεχνολογίες προσφέρουν τεράστιες ευκαιρίες και οφέλη για την κοινωνία, με σημαντικό αντίκτυπο στην υγεία και στο περιβάλλον, καθώς και στην αυτοκινητοβιομηχανία, στους παρόχους ενέργειας, στις επιχειρήσεις κοινής ωφελείας και στους φορείς εκμετάλλευσης δικτύων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη έχουν εφαρμόσει τα εθνικά τους πλαίσια πολιτικής (ΕΠΠ), τα οποία αξιολόγησε η Επιτροπή στην πρόσφατη ανακοίνωσή της COM(2017)0652, όπου επισημάνθηκε ότι οι στόχοι και η υλοποίηση υποδομών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών, καθώς μόνον οκτώ από τα 25 κράτη μέλη συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις όσον αφορά τα ΕΠΠ, οι οποίες ορίζονται στην οδηγία 2014/94/ΕΕ(3), και ότι δύο κράτη μέλη δεν υπέβαλαν τα ΕΠΠ τους έως τις 16 Νοεμβρίου 2016, όπως απαιτεί το άρθρο 3 της οδηγίας 2014/94/ΕΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απαλλαγή του τομέα των μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές θα βελτιώσει την ποιότητα του αέρα και θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια και ανεξαρτησία της Ευρώπης ως προς τις εισαγωγές ενέργειας και ορυκτών καυσίμων και, ως εκ τούτου, θα απαιτήσει μια ταχεία και ουσιαστική αλλαγή όσον αφορά τα χρησιμοποιούμενα είδη ενέργειας, καυσίμων και συστημάτων ισχύος, καθώς και την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, με την ανάπτυξη των πλέον αποδοτικών και προηγμένων τεχνολογιών, τη μετάβαση σε πολυτροπικές μεταφορές και την αλλαγή των συμπεριφορών κινητικότητας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεταφορές συνιστούν τον μόνο μείζονα οικονομικό τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου έχουν αυξηθεί από το 1990· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας αυτός ευθύνεται για το 23 % των εκπομπών CO2, ποσοστό το οποίο εξακολουθεί να αυξάνεται· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οδικές μεταφορές καταναλώνουν σχεδόν το 75 % όλης της ενέργειας που χρησιμοποιείται για μεταφορές και ευθύνονται για το 73 % σχεδόν των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου του τομέα των μεταφορών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σταθερή αύξηση της κυκλοφορίας συνδέεται με την αύξηση των μετακινήσεων και του όγκου εμπορευμάτων που μεταφέρονται στην ΕΕ και με την αυξημένη κινητικότητα των ατόμων· λαμβάνοντας υπόψη η προβλεπόμενη για το 2030 σχετική αύξηση θα έχει επιπτώσεις στην κλιματική αλλαγή, στην ποιότητα του αέρα και στην ενεργειακή κατανάλωση, και θα έχει επίσης αντίκτυπο στις υποδομές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απαλλαγή των οδικών μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές, με τη χρήση βιώσιμων εναλλακτικών καυσίμων, θα απαιτήσει μια ευέλικτη προσέγγιση, ήτοι ενδεχομένως να απαιτούνται διαφορετικά εναλλακτικά καύσιμα για διαφορετικά υποσύνολα οχημάτων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ναυτιλία αντιπροσωπεύει πάνω από το 80 % του παγκόσμιου εμπορίου κατ’ όγκο και ευθύνεται για το 3 % των παγκόσμιων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην ατμοσφαιρική ρύπανση κοντά σε παράκτιες περιοχές και λιμένες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σταδιακή εφαρμογή των εναλλακτικών καυσίμων στη ναυτιλία, δεδομένης της ουσιαστικής συμβολής της στην παγκόσμια αγορά μεταφορών, θα έχει σημαντικό θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να συγκρατηθεί η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη σαφώς κάτω των 2°C, και παράλληλα να συνεχιστούν οι προσπάθειες ώστε να διατηρηθεί στον 1,5°C, όπως ορίζει η Συμφωνία του Παρισιού, είναι αναγκαίο να απαλλαχθούν πλήρως οι οδικές μεταφορές από τις ανθρακούχες εκπομπές και να επιτευχθεί ουδέτερο ισοζύγιο εκπομπών έως το 2050 το αργότερο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετάβαση σε εναλλακτικά καύσιμα θα συμβάλλει μεν στην επίτευξη του στόχου αυτού, αλλά θα εξακολουθούν να απαιτούνται και συμβατικά καύσιμα στο άμεσο μέλλον, μέχρι να μπορεί να καλυφθεί η ζήτηση εξ ολοκλήρου από εναλλακτικά καύσιμα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένου του πλήρους κύκλου ζωής των οχημάτων, η μετάβαση σε βιώσιμα εναλλακτικά καύσιμα και συστήματα ισχύος αποτελεί το καλύτερο μέσο για την απαλλαγή του υφιστάμενου και του μελλοντικού στόλου οχημάτων από τις ανθρακούχες εκπομπές· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνολικός αντίκτυπος θα είναι ακόμη μεγαλύτερος εάν η εν λόγω μετάβαση συνδυαστεί με την αυξημένη αποδοτικότητα των οχημάτων, τη χρήση δημόσιων συγκοινωνιών και ποδηλάτων, την ανάπτυξη της κοινής κινητικότητας και τη βελτίωση της συνολικής αποδοτικότητας των συστημάτων μεταφορών μέσω της εφαρμογής συνεργατικών και ευφυών συστημάτων μεταφορών (C-ITS) και τεχνολογιών αυτοματοποίησης και ψηφιοποίησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός μπορεί να στηρίξει και να συμπληρώσει τις τεχνολογικές προσπάθειες, καθώς και την ανάπτυξη των υποδομών φόρτισης και ανεφοδιασμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση εναλλακτικών καυσίμων μπορεί να συμβάλει σε εξίσου σημαντικό βαθμό στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στις πόλεις·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μειονέκτημα των οχημάτων εναλλακτικών καυσίμων ως προς την τιμή σε σύγκριση με τα συμβατικά οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης, σε συνδυασμό με την ελλιπή ανάπτυξη υποδομών ανεφοδιασμού και επαναφόρτισης, εξακολουθεί να συνιστά έναν από τους κύριους φραγμούς στις αγοραστικές αποφάσεις των πελατών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, έχει αποδειχθεί ότι οι πριμοδοτήσεις υπέρ των αγοραστών, οι φορολογικές απαλλαγές και τα μη φορολογικά κίνητρα επιταχύνουν τη διείσδυση στην αγορά και θα πρέπει να αντανακλούν την επίδοση των διαφόρων εναλλακτικών καυσίμων όσον αφορά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και ρύπων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετάβαση σε εναλλακτικά καύσιμα και συστήματα ισχύος αποτελεί ευκαιρία, αλλά και ερευνητικό κίνητρο, για να επαναβεβαιώσει η ανταγωνιστική ευρωπαϊκή βιομηχανία την τεχνολογική της πρωτοκαθεδρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω μετάβαση διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη διεθνή ανταγωνιστικότητα όσον αφορά τις γνώσεις, την τεχνολογία και το μερίδιο αγοράς·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναδιατύπωση του κανονισμού σχετικά με τα πρότυπα για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα αναμένεται να θέσει φιλόδοξους στόχους μείωσης και να παράσχει κίνητρα για οχήματα χαμηλών και μηδενικών εκπομπών καυσαερίων, ακολουθώντας παράλληλα μια τεχνολογικά ουδέτερη προσέγγιση, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για έναν απαλλαγμένο από ανθρακούχες εκπομπές ευρωπαϊκό στόλο οχημάτων, πράγμα που απαιτεί την ανάπτυξη επαρκούς δικτύου υποδομών εναλλακτικών καυσίμων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών συμπληρώνει την οδηγία για τα εναλλακτικά καύσιμα, καθώς εγγυάται τη ζήτηση στους προμηθευτές και αυξάνει τη διείσδυση των καθαρών οχημάτων·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 94 % του τομέα των μεταφορών της Ευρώπης εξαρτάται από το πετρέλαιο, το 90 % του οποίου πρέπει να εισάγεται, μεταξύ άλλων από ορισμένες πολιτικά ασταθείς χώρες·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την οδηγία 2014/94/ΕΕ, στα εναλλακτικά καύσιμα εξακολουθούν να συγκαταλέγονται καύσιμα ορυκτής προέλευσης, πράγμα που αντιβαίνει στον στόχο της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές και στη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε λύσεις χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών καυσαερίων που αφορούν ολόκληρο τον κύκλο ζωής των οχημάτων· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι, όσον αφορά τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα και τον τομέα της ναυτιλίας, το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) και το συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG) ενδέχεται να συμβάλουν στη βελτίωση βραχυμεσοπρόθεσμα της ποιότητας του αέρα, ιδιαίτερα γύρω από λιμένες και κατά μήκος ακτογραμμών·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να συνδεθούν ακόμη πιο στενά οι τομείς της ενέργειας και των μεταφορών, ούτως ώστε να καταστεί εφικτή η ριζική απαλλαγή της κινητικότητας από ανθρακούχες εκπομπές· λαμβάνοντας υπόψη ότι φορείς ενέργειας όπως ο ηλεκτρισμός και το υδρογόνο καθιστούν εφικτή την κινητικότητα μηδενικών εκπομπών, ενώ παράλληλα ενσωματώνουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι με τη σταδιακή μετάβαση του ενεργειακού τομέα στη χρήση αποκλειστικά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, θα πρέπει να προβλέπεται η αποθήκευση της πλεονάζουσας ενέργειας σε περιόδους χαμηλής ζήτησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ηλεκτρικά οχήματα με συσσωρευτή (BEV) και τα ηλεκτρικά οχήματα κυψελών καυσίμων (FCEV) μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη του σκοπού αυτού· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φορείς ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα θα αποτελέσουν ενδιάμεσο βήμα κατά τη μετάβαση προς την κινητικότητα μηδενικών εκπομπών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογική ουδετερότητα θα πρέπει, ως εκ τούτου, να αποτελέσει σημείο αφετηρίας κατά την ανάπτυξη των υποδομών εναλλακτικών καυσίμων·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν όλες οι κυψέλες ιόντων λιθίου – βασικό στοιχείο των συσσωρευτών ηλεκτρικών οχημάτων – κατασκευάζονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως στην Ασία·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα έξυπνα και εύρωστα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, η καλύτερη εναρμόνιση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου, με τη μετατροπή ηλεκτρικής ενέργειας σε αέριο, η πρόσβαση των παρόχων υπηρεσιών φόρτισης και των ιδιωτικών σταθμών φόρτισης στο δίκτυο, και η ανάπτυξη σταθμών ανεφοδιασμού με υδρογόνο αποτελούν βασικά στοιχεία της ηλεκτροκίνησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην περίπτωση των BEV και των FCEV, η έξυπνη και ελεγχόμενη φόρτιση μπορεί μεν να συμβάλλει στην εξισορρόπηση των δικτύων, αλλά εξακολουθεί να μην υφίσταται κανονιστικό, φορολογικό και τεχνικό πλαίσιο·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΔΕΔ-Μ αποτελεί το κύριο δίκτυο μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα η έμφαση στην ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων και στην επιδίωξη του στόχου που τέθηκε στην ανακοίνωση, όσον αφορά την πλήρη κάλυψη των διαδρόμων του κεντρικού δικτύου του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) με σταθμούς φόρτισης έως το 2025· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος αυτός θα πρέπει να συμπληρωθεί περαιτέρω με την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων τόσο στο σύνολο του ΔΕΔ-Μ όσο και σε αστικές, αγροτικές και αραιοκατοικημένες περιοχές, συνυπολογίζοντας δομικούς και οικονομικούς περιορισμούς, ούτως ώστε να επιτευχθεί ισορροπημένη κάλυψη·

1.  επικροτεί την προαναφερόμενη ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων· τονίζει ότι απαιτούνται περαιτέρω συντονισμός και συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ, για την απαλλαγή του τομέα των μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές έως το 2050, και υπογραμμίζει τις ευκαιρίες για τη βιομηχανία, την τεχνολογία και την απασχόληση τις οποίες προσφέρει η ανάπτυξη των εναλλακτικών καυσίμων και των αντίστοιχων υποδομών·

Ενίσχυση των προσπαθειών

2.  καλεί, ωστόσο, την Επιτροπή να προβεί σε αναθεώρηση της οδηγίας 2014/94/ΕΕ, όπου θα διατηρείται ο ισχύων ορισμός των εναλλακτικών καυσίμων όπως παρατίθεται στο άρθρο 2, και να εστιάσει στην ορθή εφαρμογή της οδηγίας, ούτως ώστε να καλυφθούν τα κενά όσον αφορά τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένου ότι μέχρι στιγμής την έχουν εφαρμόσει πλήρως μόνο 8 από 25 κράτη μέλη· τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η διείσδυση των εναλλακτικών καυσίμων και να δημιουργηθεί ένα σταθερό περιβάλλον για επενδύσεις·

3.  επισημαίνει ότι η αξιολόγηση των εθνικών πλαισίων πολιτικής (ΕΠΠ) από την Επιτροπή καταδεικνύει ότι τα επίπεδα προσπάθειας, φιλοδοξίας και διαθέσιμης χρηματοδότησης ποικίλουν μεταξύ των κρατών μελών, και ότι δεν επιτυγχάνεται μια ολοκληρωμένη και ομοιόμορφα κατανεμημένη ανάπτυξη των εναλλακτικών καυσίμων· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να αξιολογήσει διεξοδικά τα έργα και το επίπεδο φιλοδοξίας των ΕΠΠ, να προτείνει πρόσθετα μέτρα κατά περίπτωση, και να υποστηρίξει τα κράτη μέλη με παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών· καλεί την Επιτροπή να αντικαταστήσει το σύστημα των ΕΠΠ με πιο αποδοτικούς μηχανισμούς, μεταξύ άλλων με συγκεκριμένους, δεσμευτικούς και εκτελεστούς στόχους, για να διατυπωθούν κριτήρια βιωσιμότητας· συνιστά στην Επιτροπή να λάβει υπόψη την προτεινόμενη και την πραγματοποιθείσα διείσδυση των οχημάτων εναλλακτικών καυσίμων και την τεχνολογική τους πρόοδο, να αφήσει στα κράτη μέλη περιθώρια ευελιξίας όσον αφορά τον προσδιορισμό του τρόπου επίτευξης των στόχων, και να επιδιώξει τον στόχο ενός προσβάσιμου, συμβατού και διαλειτουργικού διευρωπαϊκού δικτύου υποδομών για όλα τα εναλλακτικά καύσιμα·

4.  ζητεί να ληφθεί υπόψη η προβλεπόμενη αύξηση των μετακινήσεων και του μεταφερόμενου όγκου έως το 2030, για τον υπολογισμό της κλίμακας και τον κατάλληλο εξοπλισμό των νέων υποδομών· τονίζει τη σημασία των τεχνολογικών εξελίξεων που εφαρμόζονται ή σχεδιάζονται στους κλάδους των συσσωρευτών, του υδρογόνου και της αποθήκευσης ενέργειας, και τονίζει την ανάγκη να συνυπολογίζονται οι εξελίξεις αυτές στις στρατηγικές επιλογές που πρόκειται να πραγματοποιηθούν· τονίζει ότι οι νέες υποδομές πρέπει να διαθέτουν δυνατότητα προσαρμογής όσον αφορά τόσο τον όγκο όσο και τις τεχνολογίες· τονίζει, για παράδειγμα, ότι μια μαζική αύξηση του αριθμού των ηλεκτρικών οχημάτων σε συνδυασμό με την αύξηση της αυτονομίας των εν λόγω οχημάτων στα 400 χλμ. θα επηρεάσουν την πυκνότητα ανάπτυξης του δικτύου σταθμών φόρτισης καθώς και το είδος της απαιτούμενης φόρτισης·

5.  συνιστά να αξιολογείται ετησίως η κατάσταση εφαρμογής στα κράτη μέλη και να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, ούτως ώστε να μετατοπιστεί από την ανάπτυξη κατά μήκος του βασικού δικτύου ΔΕΔ-Μ στην κάλυψη και του εκτεταμένου δικτύου ΔΕΔ-Μ, των αστικών και περιφερειακών κόμβων, και των περιοχών όπου ο ευρωπαϊκός δείκτης ποιότητας του αέρα (EAQI) αγγίζει «υψηλά» επίπεδα για περισσότερες από 35 ημέρες ανά έτος και όπου η πυκνότητα πληθυσμού είναι έξι φορές υψηλότερη από τη μέση ενωσιακή πυκνότητα, για την επίτευξη γεωγραφικά ευρείας κάλυψης, καθώς και να συμπεριληφθούν οι υποδομές για τους δημόσιους στόλους· καλεί την Επιτροπή να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» στο πλαίσιο αυτό και να αυξήσει τη χρηματοδότησή του·

6.  υποστηρίζει τις ηλεκτροδοτούμενες οδούς που επιτρέπουν τη φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων κατά την οδήγηση· ζητεί την ευρύτερη ανάπτυξή τους, τουλάχιστον κατά μήκος των οδών του κεντρικού και του εκτεταμένου δικτύου ΔΕΔ-Μ· πιστεύει ότι οι ηλεκτροδοτούμενες οδοί θα μπορούσαν να αποτελέσουν λύση για τη μείωση του μεγέθους των συσσωρευτών και, κατ’ επέκταση, των τιμών των νέων οχημάτων·

7.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων εναλλακτικών καυσίμων, με τη διασφάλιση της τεχνολογικής ουδετερότητας, ιδιαίτερα κατά την προώθηση υποδομών διανομής, ούτως ώστε να καταστούν υποχρεωτικές οι υποδομές υδρογόνου, με απαιτήσεις ανάπτυξης που να είναι ισότιμες με εκείνες που υφίστανται για το CNG, αλλά προσαρμοσμένες·

8.  υπογραμμίζει τη σημασία της βιώσιμης πολεοδομίας, με τη μετάβαση από την ιδιωτική στην κοινή και δημόσια χρήση των μεταφορών, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων για τις συλλογικές και δημόσιες υπηρεσίες μεταφορών, όπως λεωφορεία, τραμ, τρένα, κοινόχρηστα αυτοκίνητα, ταξί, κλειστά ημιφορτηγά (μίνι βαν), αλλά και ποδήλατα, μοτοποδήλατα και μοτοσικλέτες· ενθαρρύνει την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων σε αστικές και προαστιακές περιοχές, δίνοντας προτεραιότητα στις περιοχές όπου είναι χαμηλή η ποιότητα του αέρα·

9.  ενθαρρύνει τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές που συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια να επιδιώξουν να συμπεριλάβουν συγκεκριμένα μέτρα στα οικεία σχέδια δράσης για τη βιώσιμη ενέργεια (ΣΔΒΕ), ιδιαίτερα όσον αφορά την κατασκευή ή την ολοκλήρωση των υποδομών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα·

10.  καλεί την Επιτροπή να συμπληρώσει τους σχετικούς με το κλίμα στόχους της οδηγίας 2014/94/ΕΚ με πρόσθετα μέτρα για καθαρό αέρα, σε συνέχεια του ελέγχου καταλληλότητας των ενωσιακών οδηγιών για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα(4)·

11.  εφιστά την προσοχή στη σημασία των βιώσιμων δημόσιων συμβάσεων για οχήματα εναλλακτικών καυσίμων ως κινητήριας δύναμης της ζήτησης για εναλλακτικά καύσιμα και για υποδομές εναλλακτικών καυσίμων·

12.  ζητεί να παρέχεται καθαρή ενέργεια στους αερολιμένες (για χρήση σε στάσιμα αεροπλάνα, καθώς και για τον κινητό εξοπλισμό στους αερολιμένες), ούτως ώστε να περιοριστεί η κατανάλωση κηροζίνης, να βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα και να μειωθούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και η ηχορύπανση·

Ταμείο Καθαρής Κινητικότητας: η χρηματοδότηση των υποδομών εναλλακτικών καυσίμων

13.  επικροτεί τις προσπάθειες της Επιτροπής να παράσχει 800 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον για τη χρηματοδότηση εκκίνησης, ούτως ώστε να στηρίξει τη διείσδυση των υποδομών εναλλακτικών καυσίμων· αμφιβάλλει, ωστόσο, ότι θα είναι επαρκής η μόχλευση, δεδομένης της προβλεπόμενης ανάγκης για 5,2 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2020 και για πρόσθετες συνολικές επενδύσεις ύψους 16-22 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2025(5)· καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να αυξήσει την αρχική χρηματοδότηση, να υποστηρίξει όχι μόνο την ανάπτυξη, αλλά και τη λειτουργία των εν λόγω υποδομών κατά το μη κερδοφόρο στάδιο της διείσδυσης στην αγορά, και να εστιάσει στις ανάγκες των φορέων παροχής δημόσιων μεταφορών, μεταξύ άλλων για τη στήριξη υποδομών όπως τα εργαστήρια συντήρησης· υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίες επιπλέον δημόσιες, αλλά και ιδιωτικές ειδικά, επενδύσεις·

14.  θεωρεί ότι οι εκτιμώμενες αναγκαίες επενδύσεις ύψους 25 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2025 θα μπορούσαν να συγχρηματοδοτηθούν, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεισφέρει το 10 % περίπου, ενώ το υπόλοιπο 90 % περίπου να προέρχεται από τη βιομηχανία, ιδιαίτερα από τους κατασκευαστές, τους παρόχους, τους παραγωγούς ενέργειας και καυσίμων και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη· τονίζει ότι τα έργα υποδομών εναλλακτικών καυσίμων θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις επιχορηγήσεις και στα δάνεια που παρέχουν ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», η ΕΤΕπ και το επενδυτικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευρώπη, διασφαλίζοντας πάντα ότι δεν στρεβλώνεται η αγορά· ζητεί να κατανέμονται οι χρηματοδοτικοί πόροι του ταμείου με κριτήρια τη βιωσιμότητα, τη σκοπιμότητα, την τεχνολογική ουδετερότητα, τους στόχους για το κλίμα, την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, την επίτευξη των στόχων ανάπτυξης και την πολιτική συνοχής· ζητεί να καταστεί αρμόδιος φορέας ο Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (INEA), ο οποίος ήδη εποπτεύει τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη»·

15.  εκτιμά ότι τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 2 (ΕΔΕΤ 2), καθώς και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ταμείο Συνοχής και τα προγράμματα InvestEU και Ορίζων Ευρώπη, αποτελούν κατάλληλα μέσα για τη στήριξη της ανάπτυξης υποδομών εναλλακτικών καυσίμων και των συνεχών επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία, ούτως ώστε να επιτευχθεί ένα καλύτερο επίπεδο σύζευξης τομέων όπως οι μεταφορές και η ενέργεια·

16.  καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει την οδηγία 1999/94/ΕΚ σχετικά με τις πληροφορίες προς καταναλωτές όσον αφορά τα αυτοκίνητα· είναι της άποψης ότι η εν λόγω αναθεώρηση θα πρέπει να έχει ως στόχο να βελτιωθούν σημαντικά οι πληροφορίες που λαμβάνουν οι καταναλωτές για την κατανάλωση καυσίμων, τις εκπομπές CO2 και τις ρυπογόνες εκπομπές, και να καταστεί εφικτή η σύγκριση της απόδοσης και των εκπομπών των συμβατικών τεχνολογιών και των τεχνολογιών εναλλακτικών καυσίμων όσον αφορά μεταφορές υπό πραγματικές συνθήκες·

17.  καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει κανονισμό σχετικά με την περιαγωγή σε δημοσίως προσβάσιμες υποδομές εναλλακτικών καυσίμων, τουλάχιστον κατά μήκος του δικτύου ΔΕΔ-Μ·

18.  επισημαίνει ότι η φορολογία έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα των τιμών των εναλλακτικών καυσίμων· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν τα πλαίσιά τους για τη φορολόγηση της ενέργειας, ούτως ώστε να διευκολύνουν τη διείσδυση εναλλακτικών καυσίμων χαμηλών και μηδενικών ανθρακούχων εκπομπών και να παράσχουν σχετικά κίνητρα, καθώς και να εξαλείψουν την υφιστάμενη ανομοιογένεια της φορολογίας της ενέργειας που επιβάλλεται σε διάφορους τρόπους μεταφοράς, για παράδειγμα στην ηλεκτρική ενέργεια που παρέχεται από ξηράς σε πλοία και στην ενέργεια που χρησιμοποιείται για την παραγωγή εναλλακτικών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής ηλεκτρικής ενέργειας σε αέριο ως τρόπου αποθήκευσης διαλειπουσών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

19.  καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει την απαλλαγή των τομέων της θάλασσας και της ναυτιλίας από τις ανθρακούχες εκπομπές, με σαφή έμφαση στην καινοτομία, στην ψηφιοποίηση και στην προσαρμογή των λιμένων και των πλοίων· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφέρειές τους να θεσπίσουν ένα κοινό «έργο γαλάζιων διαδρόμων LNG για τα νησιά», ιδιαίτερα στις εξόχως απόκεντρες περιοχές· υπογραμμίζει ότι η από ξηράς παροχή ενέργειας τόσο από εσωτερικούς όσο και από θαλάσσιους λιμένες μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη μείωση του θορύβου, των εκπομπών CO2 και άλλων ρυπογόνων εκπομπών, καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα·

Εναλλακτικά καύσιμα – μια εναλλακτική βιομηχανική πολιτική

20.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι είναι υπερβολικά αργή η πρόοδος όσον αφορά την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων και τη διαθεσιμότητα οχημάτων εναλλακτικών καυσίμων – συγκεκριμένα, το 2017 διατίθεντο μόνο 19 ηλεκτρικά οχήματα με συσσωρευτή και 25 υβριδικά οχήματα με ρευματολήπτη, σε σύγκριση με 417 μοντέλα με κινητήρα εσωτερικής καύσης – και καλεί τους κατασκευαστές να εντείνουν τις προσπάθειές τους στο πλαίσιο αυτό· αναγνωρίζει ότι είναι αναγκαίες πολιτικές που παράσχουν κίνητρα για τη χρήση οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών καυσαερίων και τονώνουν την προσφορά ελαφρών και βαρέων επαγγελματικών οχημάτων εναλλακτικών καύσιμων, όπως τα φιλόδοξα πρότυπα εκπομπών για το 2025 και το 2030 όσον αφορά τα καινούργια ελαφρά και βαρέα επαγγελματικά οχήματα, μεταξύ άλλων και ισχυρά κίνητρα για οχήματα μηδενικών και χαμηλών εκπομπών καυσαερίων· αναγνωρίζει ταυτόχρονα την ανάγκη για μεγαλύτερες επενδύσεις από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα·

21.  τονίζει τη σύνδεση ανάμεσα στη διαθεσιμότητα οχημάτων εναλλακτικών καυσίμων, στην ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων και στην καταναλωτική ζήτηση για τις εν λόγω τεχνολογίες· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η μετάβαση προς εναλλακτικά καύσιμα και συστήματα ισχύος θα μπορούσε να συμβάλει στην παγκόσμια ανταγωνιστικότητα του κλάδου και στη διατήρηση θέσεων απασχόλησης υψηλής ποιότητας στην Ευρώπη, καθώς και να επανορθώσει για τις χαμένες ευκαιρίες όσον αφορά την απαλλαγή της αυτοκινητοβιομηχανίας από τις ανθρακούχες εκπομπές και για την έλλειψη επενδύσεων στις βιώσιμες μεταφορές· τονίζει ότι η αυξημένη διείσδυση των οχημάτων εναλλακτικών καυσίμων θα μειώσει το κόστος παραγωγής και θα επιταχύνει τη μείωση του συνολικού κόστους της ιδιοκτησίας·

22.  υπενθυμίζει τη σημασία μιας λειτουργικής εσωτερικής αγοράς όπου διασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση σε σταθμούς καυσίμων, η διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών πληρωμών και τα τεχνικά πρότυπα, η διαφάνεια της τιμολόγησης των καυσίμων και η διαλειτουργικότητα μεταξύ εξυπηρετητών και μορφοτύπων δεδομένων· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της έγκαιρης, εύκολα κατανοητής, ακριβούς, προσβάσιμης και διαφανούς πληροφόρησης των καταναλωτών και της δυνατότητας πρόσβασης στις εν λόγω πληροφορίες μέσω μιας ανοιχτής πλατφόρμας δεδομένων· ζητεί να αναπτυχθούν πολυενεργειακοί σταθμοί, ούτως ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία πληθώρας διαφορετικών δικτύων διανομής για κάθε είδος τροφοδοσίας·

23.  επισημαίνει ότι ως επί το πλείστον η φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων θα πραγματοποιείται στην κατοικία ή στον χώρο εργασίας και συμπληρωματικά σε δημόσιους και ημιδημόσιους χώρους, όπως σε σουπερμάρκετ, σταθμούς τρένων ή αερολιμένες· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι αναγκαίο να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε λύσεις έξυπνης φόρτισης, και ότι πρέπει να διασφαλίζεται η σταθερότητα του δικτύου και να παρέχεται η δυνατότητα ιδιοκατανάλωσης· υπογραμμίζει ότι για την ηλεκτροκίνηση μεγάλων αποστάσεων απαιτούνται σταθμοί ταχείας και υπερταχείας φόρτισης κατά μήκος των αυτοκινητοδρόμων, των κύριων οδικών συστημάτων και των κόμβων δικτύου· τονίζει ότι η ελεύθερη πρόσβαση σε σημεία φόρτισης, η διαλειτουργικότητα της τεχνολογίας και των πληρωμών και η ελεύθερη επιλογή ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της ανανεώσιμης ενέργειας, και παρόχου αποτελούν βασικούς παράγοντες ενός λειτουργικού συστήματος·

24.  επικροτεί την πρωτοβουλία της Επιτροπής για μια βιώσιμη ευρωπαϊκή συμμαχία παραγωγών συσσωρευτών, και υποστηρίζει ένθερμα τη δημιουργία ευρωπαϊκής παραγωγής στοιχείων συσσωρευτών που θα εστιάζει σε τεχνολογίες επόμενης γενιάς· καλεί την Επιτροπή να διευρύνει την πρωτοβουλία σε άλλα συστήματα ισχύος, όπως οι κυψέλες καυσίμων, ούτως ώστε να διατηρήσει η ευρωπαϊκή τεχνολογία την ηγετική της θέση·

25.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη σκοπιμότητα εκτιμήσεων κύκλου ζωής για όλες τις λύσεις εναλλακτικών καυσίμων, συσσωρευτών και συστημάτων ισχύος, ούτως ώστε να απαλλαγεί ο τομέας των μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές με βιώσιμο τρόπο, και να εκτιμήσει τις εκπομπές και τον αντίκτυπό τους στη ζήτηση ενέργειας και ύδατος, στη χρήση της γης, στο περιβάλλον και στις κοινότητες·

°

°    °

26.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

ΕΕ L 307 της 28.10.2014, σ. 1.

(2)

ΕΕ L 120 της 15.5.2009, σ. 1.

(3)

ΕΕ L 307 της 28.10.2014, σ. 1.

(4)

2004/107/EC και 2008/50/EC

(5)

COM(2017)0652.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το 2015, 195 κράτη μέλη της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) υπέγραψαν τη Συμφωνία του Παρισιού· συμφώνησαν κυρίως όσον αφορά τον στόχο να μην αυξηθεί η θερμοκρασία του πλανήτη κατά τον αιώνα που διανύουμε πάνω από 2 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα, καθώς και να καταβληθούν προσπάθειες για τον επιπλέον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας, ώστε να μην υπερβεί τον 1,5 βαθμό Κελσίου. Τούτο αντιστοιχεί σε μείωση κατά 80 έως 95 % των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην ΕΕ. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, πρέπει να καταβληθούν σημαντικές προσπάθειες στον τομέα των μεταφορών, ο οποίος ευθύνεται επί του παρόντος για το ένα τέταρτο των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ.

Οι μεταφορές συνιστούν τον μόνο μείζονα οικονομικό τομέα στην ΕΕ όπου οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου έχουν αυξηθεί από το 1990. Ο τομέας αυτός ευθύνεται για το 23 % των εκπομπών CO2, ποσοστό το οποίο εξακολουθεί να αυξάνεται. Οι οδικές μεταφορές καταναλώνουν σχεδόν το 75 % όλης της ενέργειας που χρησιμοποιείται για μεταφορές και ευθύνονται για το 73 % σχεδόν των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου του τομέα των μεταφορών. Το 94 % του τομέα των μεταφορών της Ευρώπης εξαρτάται από το πετρέλαιο, το 90 % του οποίου πρέπει να εισάγεται, μεταξύ άλλων από ορισμένες χώρες με πολιτικά ασταθές καθεστώς.

Προκειμένου να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της ενεργειακής ανεξαρτησίας της, η Ευρώπη θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για την απαλλαγή της οικονομίας της από τις ανθρακούχες εκπομπές. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να επιτευχθεί ο στόχος αυτός στον τομέα των μεταφορών. Τα πρότυπα όσον αφορά την αποδοτικότητα, τις εκπομπές και την κατανάλωση καυσίμων έχουν αποδειχθεί πολύ αποτελεσματικά. Η χρήση νέων τεχνολογιών, όπως τα C-ITS ή η αυτοματοποιημένη οδήγηση, μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση των κυκλοφοριακών ροών και στη μείωση της κατανάλωσης. Ο πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός μπορεί επίσης να δημιουργήσει συστήματα κυκλοφορίας που στηρίζουν τη χρήση δημόσιων ή συλλογικών μεταφορών, ενθαρρύνουν περιβαλλοντικές επιλογές όπως το περπάτημα ή η ποδηλασία και, ως εκ τούτου, μειώνουν τις εκπομπές. Μία άλλη προσέγγιση για τη μείωση των εκπομπών από τις μεταφορές είναι η προώθηση της αλλαγής του τρόπου εκτέλεσης των μεταφορών, από τις οδικές οδούς στις σιδηροδρομικές ή εσωτερικές πλωτές οδούς. Ιδίως για τις οδικές μεταφορές, η μετάβαση σε εναλλακτικά καύσιμα και εναλλακτικά συστήματα ισχύος αποτελεί άμεση μέθοδο απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές. Καθώς τα εν λόγω καύσιμα απαιτούν συγκεκριμένες υποδομές, είναι αναγκαία νομοθεσία που να προωθεί τη διείσδυσή τους.

Ελλείψεις της ισχύουσας οδηγίας

Το 2014, εγκρίθηκε η οδηγία 2014/94/ΕΕ για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων. Δυστυχώς, διαγράφηκαν οι δεσμευτικοί στόχοι για κάθε κράτος μέλος που είχε προβλέψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρότασή της. Η αξιολόγηση των εθνικών πλαισίων πολιτικής, τα οποία εισήγαγε η εν λόγω οδηγία, κατέδειξε ότι υφίστανται μεγάλες διακυμάνσεις όσον αφορά τη φιλοδοξία και τις προσπάθειες των κρατών μελών και ότι τα εθνικά πλαίσια πολιτικής, με την παρούσα μορφή τους, δεν είναι κατάλληλα για να ωθήσουν την ταχεία ανάπτυξη επαρκών και ολοκληρωμένων υποδομών εναλλακτικών καυσίμων.

Ως εκ τούτου, η ανάπτυξη των υποδομών εναλλακτικών καυσίμων υστερεί σε σχέση με τα αρχικά σχέδια: από τους περίπου 800.000 σταθμούς φόρτισης που προβλέπονται για το 2025, είναι μόλις πάνω από 100.000 οι σταθμοί που ήδη υφίστανται. Όσο για το CNG, πρέπει ακόμη να κατασκευαστούν πάνω από τα δύο τρίτα των πρατηρίων καυσίμων. Η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη όσον αφορά το υδρογόνο, το οποίο δεν είναι υποχρεωτικό στο πλαίσιο της οδηγίας.

Επομένως, η οδηγία θα πρέπει να αναθεωρηθεί το συντομότερο δυνατόν. Θα πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένους και δεσμευτικούς στόχους για τα κράτη μέλη οι οποίοι να αντικατοπτρίζουν την πραγματική και την προβλεπόμενη διείσδυση των οχημάτων εναλλακτικών καυσίμων στην αγορά και να παρέχουν ένα ικανοποιητικό δίκτυο υποδομών εναλλακτικών καυσίμων κατά μήκος του ΔΕΔ-Μ, καθώς και σε αστικές περιοχές και περιφερειακούς κόμβους.

Εναλλακτικά καύσιμα

Η οδηγία ορίζει ως εναλλακτικά τρία είδη καυσίμων: την ηλεκτρική ενέργεια, το υδρογόνο και το φυσικό αέριο (CNG και LNG). Ενώ η ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και το πράσινο υδρογόνο συνιστούν πραγματικές εναλλακτικές επιλογές για τα ορυκτά καύσιμα, το CNG και το LNG εξακολουθούν να είναι κυρίως ορυκτής προέλευσης. Είναι δυνατό να αντικατασταθούν από βιοαέριο ή συνθετικά αέρια. Ωστόσο, προκειμένου να είναι πραγματικά βιώσιμες οι λύσεις αυτές, το βιοαέριο θα πρέπει να παράγεται σε τοπικό επίπεδο, κατά προτίμηση από απόβλητα, ενώ τα συνθετικά αέρια, τα οποία χαρακτηρίζονται από υψηλή απώλεια ενέργειας σε σύγκριση με την άμεση χρήση ηλεκτρικής ενέργειας για μεταφορές, θα πρέπει να παράγονται μόνο από πλεονάζουσα ενέργεια που σε άλλη περίπτωση θα περικοπτόταν. Κεντρικός στόχος πρέπει να είναι η πλήρης μετάβαση στα εναλλακτικά καύσιμα μη ορυκτής προέλευσης.

Καθώς υπάρχουν διάφοροι τρόποι και διάφορα είδη και περιβάλλοντα μεταφορών που έχουν τις δικές τους ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τα καύσιμα και τις τεχνολογίες συστημάτων ισχύος, η πιο ελπιδοφόρα προσέγγιση μεσοπρόθεσμα είναι ένα μείγμα εναλλακτικών καυσίμων. Επίσης, η χρήση της ενέργειας θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο αποδοτική, με στόχο την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές. Τούτο άπτεται της αποδοτικότητας των οχημάτων και των κινητήρων, αλλά και της παραγωγής καυσίμων και ενέργειας.

Η αποδοτικότητα «από τη δεξαμενή στον τροχό» των εναλλακτικών συστημάτων ισχύος μπορεί να ποικίλλει, αλλά είναι συνήθως υψηλότερη από εκείνη των κινητήρων εσωτερικής καύσης που λειτουργούν με βενζίνη ή ντίζελ. Το συνολικό κόστος της ιδιοκτησίας αναμένεται να μειωθεί σημαντικά στο εγγύς μέλλον, ενώ μερικά οχήματα εναλλακτικών καυσίμων βρίσκονται ήδη σε πλεονεκτική θέση από πλευράς κόστους. Υπάρχουν, όμως, τρία βασικά εμπόδια στην μαζική τους ανάπτυξη σε σύγκριση με τα συμβατικά οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Πρώτον, οι τιμές αγοράς εξακολουθούν να είναι υψηλότερες, αλλά ενδέχεται να μειωθούν χάρη στην τεχνολογική πρόοδο και στον υψηλότερο όγκο παραγωγής. Δεύτερον, ο αριθμός των διαθέσιμων μοντέλων οχημάτων παραμένει χαμηλότερος. Τρίτον, το δίκτυο υποδομών για πρατήρια εναλλακτικών καυσίμων είναι λιγότερο πυκνό. Παρόλο που οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να στηρίξουν την ανάπτυξη επαρκών υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, η βιομηχανία πρέπει επίσης να συνεισφέρει προτείνοντας πιο ελκυστικά οχήματα εναλλακτικών καυσίμων.

Σύζευξη τομέων

Η αυξημένη χρήση καυσίμων που βασίζονται στην ηλεκτρική ενέργεια θα φέρει πιο κοντά τους τομείς των μεταφορών και της ενέργειας. Ωστόσο, είναι επίσης σημαντική η επιδίωξη του στόχου της απαλλαγής της παραγωγής ενέργειας από τις ανθρακούχες εκπομπές, με την πλήρη μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Καθώς οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι διαλείπουσες, η παροχή ενέργειας θα πρέπει να καλύπτει τη ζήτηση με τη χρήση μηχανισμών αποθήκευσης.

Η πλεονάζουσα ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιείται σε εφαρμογές μετατροπής ηλεκτρικής ενέργειας σε αέριο, για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου, το οποίο μπορεί με τη σειρά του να χρησιμοποιηθεί απευθείας ως καύσιμο για FCEV ή να τροφοδοτήσει δίκτυα φυσικού αερίου. Η τεχνολογία αυτή αναπτύσσεται ταχέως και θα φέρει το πράσινο υδρογόνο στην αγορά σε ανταγωνιστικές τιμές. Είναι κρίσιμης σημασίας να εξασφαλιστεί, όσον αφορά την εφαρμογή αυτή, η χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στο δίκτυο φυσικού αερίου.

Μια άλλη επιλογή για την εξισορρόπηση των ενεργειακών δικτύων είναι η έξυπνη και ελεγχόμενη φόρτιση. Καθώς αυξάνεται ο αριθμός των ηλεκτρικών οχημάτων με συσσωρευτή (BEV), θα αυξηθεί σημαντικά και η ικανότητα αποθήκευσης σε συσσωρευτές αυτοκινήτου. Προκειμένου να αποφευχθούν οι αιχμές ζήτησης σε ορισμένες στιγμές της ημέρας, η φόρτιση των BEV θα μπορούσε να ελέγχεται εξ αποστάσεως και να επιβραδύνεται, ούτως ώστε να αμβλύνεται η ζήτηση και να επιμηκύνεται περισσότερο η διαδικασία φόρτισης. Παρόλο που κάτι τέτοιο εξακολουθεί να είναι μονής κατεύθυνσης, οι αποκαλούμενες έξυπνες λύσεις φόρτισης θα καταστήσουν δυνατή την αμφίδρομη φόρτιση, πράγμα που θα επιτρέπει στους παρόχους ενέργειας να φορτίζουν και να αποφορτίζουν τους συσσωρευτές κατά τη διάρκεια συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος και να εξισορροπούν με πιο ενεργό τρόπο τα δίκτυά τους. Ωστόσο, για τους καταναλωτές πρέπει να εξασφαλίζεται η πλήρης διαφάνεια των τιμών και να γίνονται σεβαστά τα υψηλά πρότυπα προστασίας των δεδομένων και των καταναλωτών.

Παρομοίως, για την ηλεκτρική ενέργεια είναι ζωτικής σημασίας η πρόσβαση στο δίκτυο χωρίς διακρίσεις. Τούτο αφορά επίσης την πρόσβαση των πελατών σε δημόσιους σταθμούς φόρτισης. Θα πρέπει να υπάρχει πλήρης διαφάνεια τιμών, να μην υφίσταται υποχρέωση συνδρομής και να προβλέπεται διαλειτουργικότητα όσον αφορά τους τρόπους πληρωμής. Οι δημόσιοι σταθμοί φόρτισης πρέπει να συμπληρώνονται με ιδιωτικούς σταθμούς φόρτισης. Οι συνήθειες φόρτισης των BEV είναι ελαφρώς διαφορετικές από τις συνήθειες ανεφοδιασμού των οχημάτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης, τα οποία αναπληρώνουν τα καύσιμά τους σε σύντομο χρονικό διάστημα σε κάποιον κεντρικό χώρο. Η ταχεία φόρτιση είναι απαραίτητη για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων και για την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, αλλά ως επί το πλείστον η φόρτιση πραγματοποιείται όταν το όχημα είναι σταθμευμένο, για παράδειγμα κατά τη διάρκεια της νύχτας ή της εργασίας, και αναμένεται ότι οι συνήθειες φόρτισης θα αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου ανάλογα με την εμπειρία του πελάτη.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η κάλυψη με δίκτυα ιδιωτικών σταθμών φόρτισης, θα πρέπει αφενός να ενισχυθούν οι συνδέσεις, ούτως ώστε να καταστεί εφικτή η σύνδεση των σταθμών φόρτισης, και αφετέρου να διευκολυνθούν και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αδειοδότησης εκ μέρους των αρμόδιων αρχών.

Φορολογία και ρυθμιστικό περιβάλλον

Η φορολογία έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα των τιμών των εναλλακτικών καυσίμων. Η φορολογία της ανανεώσιμης ενέργειας που χρησιμοποιείται κατά την παραγωγή πράσινου υδρογόνου μπορεί να επιβαρύνει την αγοραία τιμή του. Το ίδιο ισχύει για την από ξηράς ηλεκτρική φόρτιση πλοίων όταν η παραγωγή ενέργειας με κινητήρες ατελούς καύσης επί του πλοίου απαλλάσσεται από τη φορολογία, ενώ η από ξηράς ηλεκτρική ενέργεια επιβαρύνεται με φορολογία και υψηλότερο κόστος παροχής λόγω της πολύ ιδιαίτερης φύσης της ζήτησης.

Στόχος της παρούσας έκθεσης είναι να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένες ελλείψεις των υποδομών λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική εικόνα και διάφορα ζητήματα και προοπτικές όσον αφορά την απαλλαγή του τομέα των μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (17.8.2018)

προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

σχετικά με την ανάπτυξη των υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: ώρα για δράση!

(2018/2023(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Christel Schaldemose

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  εκφράζει ικανοποίηση για το σχέδιο δράσης για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων· υπενθυμίζει ότι ο τομέας των μεταφορών είναι μία από τις κύριες πηγές ανθρακούχων εκπομπών στην Ευρώπη και ο μόνος κλάδος στον οποίον οι εκπομπές συνεχίζουν να αυξάνονται· επισημαίνει ότι απαιτείται περαιτέρω συντονισμός σε τοπικό, περιφερειακό και ενωσιακό επίπεδο σε όλους τους τομείς πολιτικής που συνδέονται με τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η διατήρηση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας όσον αφορά τις γνώσεις, την τεχνολογία και το μερίδιο αγοράς· υπογραμμίζει τον στόχο σχετικά με την ανάπτυξη επαρκούς δικτύου υποδομών για εναλλακτικά καύσιμα, με γνώμονα την πλήρη απαλλαγή του τομέα των μεταφορών από ανθρακούχες εκπομπές έως το 2050· καλεί την Επιτροπή, ως προς αυτό, να προτείνει έναν χάρτη πορείας για την επόμενη πενταετία, στον οποίον θα περιγράφεται το κοινό πλαίσιο πολιτικής και οι κοινοί στόχοι για όλα τα κράτη μέλη·

2.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ταχεία ανάπτυξη και περαιτέρω χρηματοδότηση επαρκών υποδομών εναλλακτικών καυσίμων και λύσεων ταχείας και υπερταχείας φόρτισης κατά μήκος του κεντρικού και του εκτεταμένου δικτύου ΔΕΔ-Μ, μεταξύ άλλων σε αστικές και αγροτικές περιοχές, με την περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογή φιλόδοξων και συνεκτικών εθνικών πλαισίων πολιτικής· υπογραμμίζει ότι η διαθεσιμότητα και η προσβασιμότητα των ιδιωτικών και δημόσιων υποδομών φόρτισης και ανεφοδιασμού είναι ζωτικής σημασίας για να αυξηθεί η αποδοχή των οχημάτων εναλλακτικών καυσίμων από τους καταναλωτές· πιστεύει ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις λύσεις με τις μεγαλύτερες δυνατότητες για μείωση των εκπομπών σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του οχήματος, λαμβανομένης υπόψη της αρχής της τεχνολογικής ουδετερότητας·

3.  καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν δεόντως υπόψη τις αρχές που κατοχυρώνονται στο πλαίσιο του κεντρικού και του εκτεταμένου δικτύου ΔΕΔ-Μ, καθώς και στην κοινή ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών, για την κατάρτιση των εθνικών πλαισίων πολιτικής τους·

4.  παροτρύνει τα κράτη μέλη των οποίων τα εθνικά στρατηγικά πλαίσια έχουν επικεντρωθεί κυρίως στο φυσικό αέριο να επανεξετάσουν την επιλογή αυτή, η οποία έρχεται σε αντίθεση με την εκδοχή του προσανατολισμού προς την ηλεκτροκίνηση που αναδύεται στην Ευρώπη και η οποία, σε τελική ανάλυση, δεν συμβάλλει στην επιτάχυνση της μείωσης των εκπομπών στον τομέα των μεταφορών μακροπρόθεσμα· καλεί τα εν λόγω κράτη μέλη να επαναπροσανατολίσουν τα οικεία εθνικά στρατηγικά πλαίσια προς την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές, το συνθετικό μεθάνιο από ηλεκτρική ενέργεια, το βιοαέριο και το βιομεθάνιο·

5.  υπογραμμίζει τη σημασία που έχουν ο βιώσιμος πολεοδομικός σχεδιασμός, η στροφή από τα ιδιωτικής χρήσης μεταφορικά μέσα στον διαμοιρασμό και στις δημόσιες μεταφορές, καθώς και οι επενδύσεις στην ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στο πλαίσιο υπηρεσιών δημόσιων μεταφορών, ιδιαίτερα για την απορρόφηση των ηλεκτρικών λεωφορείων, τα οποία αντιπροσωπεύουν μόνο το 10 % όλων των νέων λεωφορείων που αγοράστηκαν στην Ευρώπη το 2017·

6.  ζητεί να δοθεί προτεραιότητα σε λύσεις ταχείας και υπερταχείας φόρτισης σε περιφερειακές οδούς, χώρους στάθμευσης και κεντρικές οδούς σε πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές· θεωρεί ότι, για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να ενισχυθούν η συνεργασία και ο συντονισμός των τοπικών αρχών, των εταιρειών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και των ιδιωτών επενδυτών·

7.  στηρίζει τις ηλεκτροδοτούμενες οδούς που επιτρέπουν τη φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων κατά την οδήγηση· ζητεί την ευρύτερη ανάπτυξή τους, τουλάχιστον κατά μήκος των οδών του κεντρικού και του εκτεταμένου δικτύου ΔΕΔ-Μ· πιστεύει ότι οι ηλεκτροδοτούμενες οδοί θα μπορούσαν να αποτελέσουν λύση για τη μείωση του μεγέθους των συσσωρευτών και, κατ’ επέκταση, των τιμών των νέων οχημάτων·

8.  σημειώνει με ανησυχία ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών ως προς το επίπεδο φιλοδοξίας και τον βαθμό υλοποίησης των εθνικών πλαισίων πολιτικής και ότι η συνολική ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, καθυστερεί· εκφράζει τη λύπη του διότι μόνον οκτώ κράτη μέλη πληρούν απολύτως τις απαιτήσεις του εθνικού πλαισίου πολιτικής που καθορίζονται στην οδηγία 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων(1), και διότι δύο κράτη μέλη δεν κοινοποίησαν τα εθνικά πλαίσια πολιτικής τους μέχρι την προθεσμία που καθορίζεται στο άρθρο 3 της οδηγίας· επισημαίνει, ως προς αυτό, ότι τα εθνικά πλαίσια πολιτικής είναι απαραίτητα για την προσέλκυση εταίρων από τον ιδιωτικό τομέα με στόχο τη χρηματοδότηση υποδομών φόρτισης· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης δεσμευτικών εθνικών στόχων, καθώς και τακτικών εθνικών εκθέσεων, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ανάπτυξη κεντρικής υποδομής εναλλακτικών καυσίμων κατά μήκος του δικτύου ΔΕΔ-Μ έως το 2025·

9.  τονίζει ότι θα πρέπει να τεθούν συγκεκριμένοι, δεσμευτικοί και εκτελεστοί στόχοι για τα κράτη μέλη όσον αφορά το δίκτυο διανομής εναλλακτικών καυσίμων, οι οποίοι να αντανακλούν τόσο την πραγματική όσο και την προγραμματισμένη απορρόφηση οχημάτων που χρησιμοποιούν τέτοια καύσιμα από την αγορά·

10.  εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι καύσιμα ορυκτής προέλευσης, όπως το φυσικό αέριο και το υγραέριο, εξακολουθούν να θεωρούνται εναλλακτικά καύσιμα στο πλαίσιο της οδηγίας 2014/94/ΕΕ, με αποτέλεσμα να υπονομεύουν τον ενωσιακό στόχο για την απαλλαγή του τομέα των μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές έως τα μέσα του αιώνα·

11.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει λεπτομερή ανάλυση των διαφόρων εθνικών πλαισίων πολιτικής και να λάβει υπόψη τα επιτυχή εθνικά και περιφερειακά μέτρα στις συστάσεις της προς τα άλλα κράτη μέλη·

12.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει κριτήρια βιωσιμότητας για καύσιμα υδρογόνου και συνθετικά καύσιμα, με βάση εκπομπές κύκλου ζωής, που να υπολογίζουν τις ανάντη εκπομπές από την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας η οποία απαιτείται για όλες τις διαδικασίες παραγωγής και τον αντίκτυπό τους στη ζήτηση ύδατος και στη χρήση της γης·

13.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη διάθεση σημείων φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα, τα οποία θα είναι προσβάσιμα στο κοινό σε αστικές και περιαστικές περιοχές·

14.  πιστεύει ότι η ανάπτυξη των υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων θα πρέπει να ενθαρρυνθεί κατά προτεραιότητα όπου η ποιότητα του αέρα είναι κακή και ότι οι πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή προβλέπονται ώστε να ενθαρρυνθεί η ηλεκτροκίνηση θα πρέπει να αναφέρονται στα σχέδια για την ποιότητα του αέρα·

15.  ζητεί συνεχείς επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία προκειμένου να συνδυαστούν περαιτέρω οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι βιώσιμοι τρόποι μεταφοράς, με στόχο την επίτευξη κινητικότητας μηδενικών εκπομπών μέχρι τα μέσα του αιώνα·

16.  επισημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες ηλεκτρικών οχημάτων φορτίζουν ως επί το πλείστον τα οχήματά τους στην κατοικία ή στον χώρο εργασίας τους· υπογραμμίζει την ανάγκη για εκτεταμένες και διαλειτουργικές ιδιωτικές και κοινόχρηστες δημόσιες υποδομές για τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων και ποδηλάτων στο σπίτι και στον χώρο εργασίας, καθώς και την υποχρέωση παροχής των εν λόγω υποδομών φόρτισης σε σταθμούς ανεφοδιασμού που βρίσκονται σε διαδρομές μεγάλων αποστάσεων· λαμβάνει υπόψη ότι για την επίτευξη της βέλτιστης κάλυψης απαιτούνται τόσο δημόσιες όσο και ιδιωτικές επενδύσεις· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να εγκατασταθούν επαρκείς υποδομές φόρτισης τόσο σε νέα όσο και σε υπάρχοντα κτίρια· επισημαίνει ότι η αυξημένη διάδοση πληροφοριών και η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα είναι κρίσιμης σημασίας για την επίτευξη των προτεινόμενων στόχων·

17.  επισημαίνει με ανησυχία ότι το 2017 υπήρχαν μόνο 19 ηλεκτρικά οχήματα με συσσωρευτή και 25 φορτιζόμενα υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα διαθέσιμα προς πώληση στην Ευρώπη, σε σύγκριση με πάνω από 417 μοντέλα οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιούν βενζίνη ή ντίζελ, τα οποία διατίθενται στους ευρωπαίους πελάτες(2)·

18.  τονίζει ότι, χωρίς κατάλληλο δίκτυο διανομής, δεν δύναται να αυξηθεί η χρήση των εναλλακτικών καυσίμων· τονίζει την ανάγκη θέσπισης υποχρεώσεων διανομής, ούτως ώστε να μειωθεί η αβεβαιότητα όσον αφορά την έκταση των υποδομών·

19.  καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει κανονισμό σχετικά με την περιαγωγή σε προσβάσιμες στο κοινό υποδομές εναλλακτικών καυσίμων, τουλάχιστον στο πλαίσιο του δικτύου ΔΕΔ-Μ·

20.  επισημαίνει ότι τα εθνικά σχέδια, τα οποία υποβλήθηκαν στην Επιτροπή στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 2014/94/ΕΕ, καταδεικνύουν ότι ο τρέχων αριθμός διαθέσιμων σημείων επαναφόρτισης στην Ένωση είναι επαρκής για τον αριθμό ηλεκτρικών οχημάτων που κυκλοφορούν, βάσει της σύστασης της Επιτροπής για ένα σημείο επαναφόρτισης ανά 10 ηλεκτρικά οχήματα·

21.  σημειώνει ακόμη ότι τα εθνικά σχέδια για την ανάπτυξη δημόσιων υποδομών φόρτισης έως το 2020 σε όλη την ΕΕ πρέπει επίσης να συμβαδίζουν με την αναμενόμενη αύξηση του αριθμού οχημάτων και ότι, επιπλέον, θα επαρκεί ο αριθμός σημείων ταχείας φόρτισης κατά μήκος των κεντρικών αυτοκινητοδρόμων, με τουλάχιστον ένα τέτοιο σημείο ανά 40 χλμ.·

22.  τονίζει ότι από το 2020 και μετά θα πρέπει να γίνουν σημαντικές περαιτέρω επενδύσεις, πέραν των υφιστάμενων σχεδίων, ούτως ώστε να καλυφθεί ο αριθμός των ηλεκτρικών οχημάτων που αναμένεται να τεθούν σε κυκλοφορία, και ότι η ενωσιακή χρηματοδότηση θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, ιδιαίτερα στις λιγότερο αναπτυγμένες αγορές·

23.  τονίζει ότι πρέπει να δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στις λύσεις έξυπνης φόρτισης· επισημαίνει ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί αν εξασφαλιστεί ότι οι απαιτήσεις για τις ιδιωτικές και τις κοινόχρηστες δημόσιες υποδομές φόρτισης υπερβαίνουν τις ελάχιστες διατάξεις που ορίζονται στο πλαίσιο της αναθεώρησης της οδηγίας 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων(3)· τονίζει ότι οι ανεπαρκείς υποδομές επαναφόρτισης αποτελούν έναν από τους κύριους φραγμούς για την υλοποίηση των βιώσιμων μεταφορών στην ΕΕ·

24.  τονίζει ότι, εφόσον δεν έχουν όλοι οι χρήστες τη δυνατότητα να φορτίζουν ηλεκτρικά οχήματα στις οικίες τους, είναι αναγκαίο να εξευρεθούν ολοκληρωμένες λύσεις για οικιστικά και μη οικιστικά κτίρια και να συνδυαστούν οι εγκαταστάσεις φόρτισης με άλλες υπάρχουσες υποδομές, όπως είναι για παράδειγμα οι ιστοί φωτισμού·

25.  επισημαίνει ότι η ανάπτυξη στην αγορά ηλεκτρικών οχημάτων θα αυξήσει τη ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια στο δίκτυο, αλλά, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), η ύπαρξη ενός κατά 80 % ηλεκτροδοτούμενου στόλου το 2050 θα οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης για ηλεκτρική ενέργεια στην ΕΕ κατά 10 % μόνο, κατά μέσο όρο·

26.  θεωρεί ότι στις αστικές περιοχές θα πρέπει να διατίθενται υποδομές φόρτισης για όλους τους τύπους οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των κοινόχρηστων οχημάτων, των ηλεκτρικών ημιφορτηγών, των ηλεκτρικών ποδηλάτων και των μηχανοκίνητων δικύκλων·

27.  τονίζει τις βελτιώσεις που θα επιφέρει η από ξηράς ηλεκτροδότηση όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών CO2 και της ηχορύπανσης, την καλύτερη ποιότητα του αέρα και άλλα περιβαλλοντικά οφέλη· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν κίνητρα βάσει πολιτικής προκειμένου να αναπτυχθεί η από ξηράς ηλεκτροδότηση τόσο σε λιμένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας όσο και σε θαλάσσιους, με στόχο τη μείωση των εκπομπών από μεταφορές που πραγματοποιούνται με χρήση ορυκτών καυσίμων· προτρέπει, ως προς αυτό, τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ολοκληρωμένα σχέδια για την ταχεία ανάπτυξη πλήρως ηλεκτρικών οχηματαγωγών· επισημαίνει ότι θα χρειαστούν συμπληρωματικές εθνικές ρυθμίσεις για να διασφαλιστεί ότι τα ελλιμενισμένα σκάφη θα υποχρεούνται να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε καθαρή από ξηράς ηλεκτρική ενέργεια είναι διαθέσιμη· ενθαρρύνει περαιτέρω την παροχή αυξημένης χρηματοδοτικής στήριξης προκειμένου να αναπτυχθεί η από ξηράς ηλεκτροδότηση τόσο σε λιμένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας όσο και σε θαλάσσιους, διότι το υψηλό κόστος παρεμποδίζει την οικονομική της σκοπιμότητα· τονίζει τις ευκαιρίες που παρέχει ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) για τη στήριξη περαιτέρω ανάπτυξης στον κλάδο αυτόν·

28.  εκφράζει τη λύπη του διότι είναι υπερβολικά αργή η πρόοδος όσον αφορά την ανάπτυξη των υποδομών εναλλακτικών καυσίμων και τη διαθεσιμότητα οχημάτων που καταναλώνουν εναλλακτικά καύσιμα, και καλεί τους κατασκευαστές να εντείνουν τις προσπάθειές τους προς αυτή την κατεύθυνση·

29.  καλεί τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν τα πλαίσιά τους για τη φορολόγηση της ενέργειας, ούτως ώστε να διευκολύνουν και να κινητροδοτήσουν την απορρόφηση εναλλακτικών καυσίμων, και να εξαλείψουν την επαχθή φορολογία της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται για την παραγωγή εναλλακτικών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής αερίου από ηλεκτρική ενέργεια, ως τρόπου αποθήκευσης για διαλείπουσες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

30.  ζητεί να παρέχεται καθαρή ενέργεια στους αερολιμένες (για χρήση σε στάσιμα αεροπλάνα, καθώς και για τον κινητό εξοπλισμό στους αερολιμένες), ώστε να μειωθεί η κατανάλωση κηροζίνης, να βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα και να μειωθούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και η ηχορύπανση·

31.  επισημαίνει ότι ένα κρουαζιερόπλοιο με βοηθητικό φορτίο 4,6 MW ενδέχεται να καταναλώνει πάνω από 700 λίτρα καυσίμου ανά ώρα, δηλαδή ποσότητα μεγαλύτερη από αυτήν που αντιστοιχεί σε 688 φορτηγά με αναμμένο τον κινητήρα τους·

32.  ενθαρρύνει τους ευρωπαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων να αυξήσουν τις επενδύσεις στην ανάπτυξη οχημάτων εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών, στο πλαίσιο των προσπαθειών τους για επίσπευση της απορρόφησής τους από την αγορά της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και την αυτοκινητοβιομηχανία να αναπτύξουν περαιτέρω την προσφορά ελαφρών και βαρέων οχημάτων που τροφοδοτούνται με εναλλακτικά καύσιμα, όπως π.χ. με τη στήριξη φιλόδοξων στόχων για τη μείωση του μέσου όρου εκπομπών που θα πρέπει να επιτευχθούν έως το 2025 ή το 2030 για τους στόλους των καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων, ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων και βαρέων οχημάτων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο·

33.  καλεί τους συννομοθέτες να καθορίσουν το χρονοδιάγραμμα, το κατάλληλο σύστημα κινήτρων και τον βαθμό φιλοδοξίας σχετικά με το ποσοστό των οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών στο σύνολο του στόλου της ΕΕ, με στόχο την πλήρη απαλλαγή του τομέα των μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές έως το 2050· θεωρεί ότι αυτό είναι απαραίτητο για τη δημιουργία επενδυτικής ασφάλειας στην αγορά οχημάτων που καταναλώνουν εναλλακτικά καύσιμα και για την επιτάχυνση της ανάπτυξης επαρκών συνοδευτικών υποδομών· αναγνωρίζει ότι τα προβλήματα που συνδέονται με τη μετάβαση προς βιώσιμες μεταφορές προκύπτουν σε όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού·

34.  προτρέπει τα κράτη μέλη να επισπεύσουν την ανάπτυξη υποδομών φόρτισης για τις δημόσιες μεταφορές, καθώς και να τονώσουν τη ζήτηση για λεωφορεία που τροφοδοτούνται με εναλλακτικά καύσιμα και για άλλα ηλεκτρικά οχήματα δημόσιων μεταφορών, δίνοντας προτεραιότητα στα πλέον ουδέτερα από πλευράς εκπομπών συστήματα, λαμβανομένου υπόψη του πλήρους κύκλου ζωής του οχήματος·

35.  ενθαρρύνει τις τοπικές και περιφερειακές αρχές που συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια να προσπαθήσουν να συμπεριλάβουν συγκεκριμένα μέτρα στα οικεία σχέδια δράσης για τη βιώσιμη ενέργεια (ΣΔΒΕ), ιδίως για την κατασκευή ή την ολοκλήρωση υποδομών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα·

36.  ενθαρρύνει τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να αξιοποιούν περισσότερο τις υφιστάμενες δυνατότητες συγχρηματοδότησης για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα στο πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), για την ολοκλήρωση των υποδομών φόρτισης και ανεφοδιασμού οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

10.7.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

47

2

8

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Guillaume Balas, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Merja Kyllönen, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Keith Taylor

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marc Joulaud, Stanisław Ożóg

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

47

+

ALDE

Catherine Bearder, Jan Huitema, Frédérique Ries

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Merja Kyllönen

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Karl Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Marc Joulaud, Giovanni La Via, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Annie Schreijer Pierik, Renate Sommer, Adina Ioana Vălean

S&D

Guillaume Balas, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Davor Škrlec, Keith Taylor

2

-

EFDD

Julie Reid

ENF

Sylvie Goddyn

8

0

ALDE

Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Stanisław Ożóg, Bolesław G. Piecha, John Procter

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

ΕΕ L 307 της 28.10.2014, σ. 1.

(2)

Availability and Affordability of ZEVs Interim Report (Ενδιάμεση έκθεση για τη διαθεσιμότητα και την οικονομική προσιτότητα των οχημάτων μηδενικών εκπομπών), Element Energy, Οκτώβριος 2017

(3)

ΕΕ L 153 της 18.6.2010, σ. 13.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Ερευνας και Ενέργειας (10.7.2018)

προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

σχετικά με την ανάπτυξη των υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Ώρα για δράση!

(2018/2023(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Zdzisław Krasnodębski

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει τα εθνικά πλαίσια πολιτικής τους (ΕΠΠ), τα οποία αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή στην πρόσφατη ανακοίνωσή της COM(2017)0652, η οποία επισήμανε ότι οι στόχοι και η υλοποίηση υποδομών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών, καθώς μόνο οκτώ από τα 25 κράτη μέλη εκπληρώνουν πλήρως τις απαιτήσεις ΕΠΠ που ορίζονται στην οδηγία 2014/94/ΕΕ(1), και ότι δύο κράτη μέλη δεν υπέβαλαν το οικείο ΕΠΠ έως τις 16 Νοεμβρίου 2016, όπως προβλεπόταν βάσει του άρθρου 3 της οδηγίας 2014/94/ΕΕ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των μεταφορών αποτελεί τη βασική πηγή ανθρακούχων εκπομπών στην Ένωση και είναι ο μόνος τομέας στον οποίο οι εκπομπές εξακολουθούν να σημειώνουν αύξηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται περαιτέρω συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να εξασφαλιστεί ανάπτυξη επαρκούς δικτύου υποδομών για εναλλακτικά καύσιμα ενόψει του στόχου για απαλλαγή του τομέα των μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές έως το 2050·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απαλλαγή του τομέα των μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές στην ΕΕ θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας, μέσω της οποίας διασφαλίζονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τις διάφορες τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών για καθαρή κινητικότητα και ενθαρρύνεται ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον και οι περαιτέρω καινοτομίες στον εν λόγω τομέα·

1.  τονίζει ότι η Ένωση διαθέτει το δυναμικό να καταστεί πρόδρομος στις καθαρές μεταφορές και να ηγηθεί της εν λόγω παγκόσμιας στροφής· σημειώνει ότι η μετάβαση στην καθαρή ενέργεια προσφέρει πολλές νέες ευκαιρίες ανάπτυξης στη βιομηχανία και ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης· υπογραμμίζει ότι, σήμερα, περισσότερο από το 65 % των ηλεκτρικών οχημάτων με συσσωρευτή και των υβριδικών ηλεκτρικών οχημάτων με ρευματολήπτη παράγονται εκτός της Ένωσης, και ότι ο νέος τύπος κινητικότητας θα οδηγήσει σε μετατόπιση των απαιτούμενων δεξιοτήτων, γεγονός που σημαίνει ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διατηρηθεί η δυναμική για την τόνωση της βιομηχανίας μας και τη δημιουργία νέων ποιοτικών θέσεων εργασίας στην Ένωση· πιστεύει ότι είναι ζωτικής σημασίας να δοθεί ώθηση στη βιομηχανία συσσωρευτών της ΕΕ με τη δημιουργία βιώσιμων μονάδων παραγωγής στοιχείων συσσωρευτών στην Ένωση και την εξασφάλιση μιας αλυσίδας αξίας πλήρως βασισμένης στην ΕΕ, με παράλληλη αξιοποίηση του δυναμικού της ανακύκλωσης συσσωρευτών και πρώτων υλών σύμφωνα με την αρχή της κυκλικής οικονομίας·

2.  χαιρετίζει την ως άνω ανακοίνωση της Επιτροπής για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων σημειώνει, ωστόσο, ότι τα Εθνικά Πλαίσια Πολιτικής (ΕΠΠ) δεν συνιστούν επαρκή ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων για την προβλεπόμενη υιοθέτηση της κινητικότητας εναλλακτικών καυσίμων έως το 2025· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να απαιτήσει από τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν στα οικεία ΕΠΠ υποχρεωτικούς ελάχιστους στόχους, και παράλληλα να συνυπολογίσουν την προβλεπόμενη και την υλοποιηθείσα υιοθέτηση των οχημάτων εναλλακτικών καυσίμων και την τεχνολογική πρόοδο τους, με στόχο, μεταξύ άλλων, την υλοποίηση ενός διευρωπαϊκού δικτύου υποδομών για τα εναλλακτικά καύσιμα·

3.  σημειώνει με ανησυχία ότι το επίπεδο φιλοδοξίας διαφέρει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών· παροτρύνει τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την ταχεία ανάπτυξη επαρκών υποδομών εναλλακτικών καυσίμων· καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν και να προσαρμόσουν τα ΕΠΠ τους προς αυτόν τον σκοπό, λαμβάνοντας υπόψη την προβλεπόμενη και την υλοποιηθείσα υιοθέτηση οχημάτων εναλλακτικών καυσίμων και την τεχνολογική πρόοδό τους· καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες υλοποίησης με αρκούντως φιλόδοξους στόχους·

4.  καλεί τα κράτη μέλη να επισπεύσουν την αξιοποίηση της έρευνας που σχετίζεται με την ηλεκτροκίνηση κάνοντας πλήρη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ· χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να παράσχει επιπροσθέτως 800 εκατομμύρια EUR μέσω ευρωπαϊκής χρηματοδότησης· επισημαίνει, ωστόσο, ότι χρειάζονται πρόσθετα μέσα στήριξης σε επίπεδο Ένωσης και κρατών μελών για την κινητοποίηση κατάλληλων δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων·

5.  σημειώνει ότι ο εξηλεκτρισμός αποτελεί απαραίτητο βήμα για την απαλλαγή του τομέα μεταφορών της Ένωσης από τις ανθρακούχες εκπομπές και την εκπλήρωση των στόχων της για το κλίμα· τονίζει ότι είναι σημαντική η εστίαση στον συνδυασμό των πιο αποτελεσματικών διαθέσιμων μέτρων ώστε να εκπληρωθούν οι ενωσιακοί στόχοι για το κλίμα, καθώς διατίθενται διάφορες επιλογές χαμηλών εκπομπών, όπως η ηλεκτρική ενέργεια, τα προηγμένα βιοκαύσιμα, το υδρογόνο και το υγροποιημένο φυσικό αέριο· ζητεί, συνεπώς, να διατηρηθεί η τεχνολογικά ουδέτερη προσέγγιση, και παράλληλα να διασφαλιστεί η μείωση των εκπομπών CO2·

6.  καλεί τους φορείς εκμετάλλευσης των συστημάτων μεταφοράς και διανομής να διασφαλίσουν τη σταθερότητα των τοπικών δικτύων, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την ανάγκη για βελτίωση των διασυνοριακών ροών, και να μετριάσουν μια μελλοντική αιχμή κατανάλωσης ενέργειας· τονίζει ότι η μεταρρύθμιση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να ορίσει το ορθό ρυθμιστικό πλαίσιο για να εξασφαλίσει τη σταθερότητα του δικτύου, προσιτές τιμές και την ασφάλεια του εφοδιασμού, και να καταστήσει δυνατή την ιδιοκατανάλωση, την ανταπόκριση στη ζήτηση και την ύπαρξη ενεργών καταναλωτών· υπογραμμίζει, συνεπώς, ότι οι επενδύσεις σε τεχνολογίες έξυπνης φόρτισης, συμπεριλαμβανομένων των έξυπνων δικτύων, συμβάλλουν σημαντικά σε μια επιτυχή ενεργειακή μετάβαση·

7.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται δίκαιη πρόσβαση στην ανάπτυξη, τη λειτουργία και τον εφοδιασμό των σημείων φόρτισης για όλους τους σχετικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών αρχών, των δημοτικών επιχειρήσεων και παραγόντων από άλλα κράτη μέλη, προκειμένου να αποφευχθούν καταστάσεις μονοπωλίου· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την ανοικτή πρόσβαση όλων των σχετικών παραγόντων στην αγορά και να ενθαρρύνει πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη σημείων επαναφόρτισης προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής παρόχων και πηγών ενέργειας· τονίζει ότι οι λύσεις για τις υποδομές θα πρέπει να βασίζονται στην αγορά· επιμένει ότι τα δίκτυα διανομής των διαφορετικών καυσίμων και τα προσβάσιμα στο κοινό σημεία επαναφόρτισης που απαιτούνται για τα ηλεκτρικά ποδήλατα πρέπει να κατασκευαστούν κυρίως με βάση τους όρους της αγοράς, υπό την προϋπόθεση ότι οι παράγοντες της αγοράς είναι σε θέση να παρέχουν υπηρεσίες με λογικό κόστος και εγκαίρως·

8.  τονίζει την ανάγκη για εκτεταμένες ιδιωτικές και κοινόχρηστες δημόσιες υποδομές φόρτισης που θα καθιστούν δυνατή τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων και ποδηλάτων στο σπίτι και στον χώρο εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται τόσο δημόσιες όσο και ιδιωτικές επενδύσεις για την τήρηση των ελάχιστων διατάξεων που παρατίθενται στην αναθεώρηση της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων(2)·

9.  υπογραμμίζει ότι, παρά το γεγονός ότι θα ανακύψουν ψηφιακές ευκαιρίες λόγω των περαιτέρω εξελίξεων στην ηλεκτροκίνηση όπως είναι τα έξυπνα δίκτυα, οι ηλεκτρονικές πληρωμές ή η συνδεσιμότητα με άλλες συναφείς υπηρεσίες, θα προκύψουν και νέες προκλήσεις από την έξυπνη φόρτιση και την ανταλλαγή δεδομένων, όπως η προστασία των δεδομένων, η διαλειτουργικότητα και η διαχρονικότητα των συστημάτων ή η ελεύθερη κυκλοφορία δεδομένων·

10.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί μια εναρμονισμένη αγορά με την προώθηση της διαλειτουργικότητας μεταξύ διακομιστών και μορφοτύπων δεδομένων, καθώς και τυποποιημένων πρωτοκόλλων για τον στόλο των οχημάτων· χαιρετίζει τα πρόσφατα επιτεύγματα στο πλαίσιο των CEN-CENELEC για τη μερική υπέρβαση του προβλήματος της τυποποίησης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

10.7.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

53

3

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Tilly Metz, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Νεοκλής Συλικιώτης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michał Boni, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Rupert Matthews, Gesine Meissner, Dominique Riquet

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Romeo Franz, Ulrike Rodust

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

53

+

ALDE

Fredrick Federley, Gesine Meissner, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski, Rupert Matthews, Evžen Tošenovský

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

EPP

Bendt Bendtsen, Michał Boni, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Christian Ehler, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Jakop Dalunde, Romeo Franz, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Benedek Jávor, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Tilly Metz, Csaba Molnár, Dan Nica, Miroslav Poche, Ulrike Rodust, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

3

-

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

1

0

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

ΕΕ L 307 της 28.10.2014, σ. 1.

(2)

ΕΕ L 153 της 18.6.2010, σ. 13.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (5.6.2018)

προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

σχετικά με την ανάπτυξη των υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Ώρα για δράση!

(2018/2023(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Matthijs van Miltenburg

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  χαιρετίζει το σχέδιο δράσης για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων· υπενθυμίζει τις επιπτώσεις των μεταφορών στην αλλαγή του κλίματος και σημειώνει ότι, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τον τομέα των μεταφορών θα πρέπει να έχουν σχεδόν μηδενιστεί έως το 2050· ως εκ τούτου, τονίζει ότι η βιωσιμότητα των οχημάτων εναλλακτικών καυσίμων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και υπογραμμίζει την ανάγκη επικέντρωσης σε ενιαίες απαιτήσεις για όλα τα κράτη μέλη όσον αφορά την ποιότητα των εναλλακτικών καυσίμων και τα συστήματα αξιολόγησης της συμμόρφωσης· τονίζει ότι θα πρέπει να υπάρξει στενότερη συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων παραγόντων, ιδίως της αυτοκινητοβιομηχανίας και της Επιτροπής, προκειμένου η Ένωση να επιτύχει τους στόχους απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές·

2.  υπογραμμίζει τα οφέλη των καινοτομιών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην παγκόσμια ανταγωνιστική θέση της ΕΕ και την ενεργειακή ασφάλεια· ζητεί να καταστεί η ΕΕ παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της απαλλαγής από τον άνθρακα· καλεί, επιπλέον, τα κράτη μέλη, ιδίως εκείνα που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη αναπτυξιακή υστέρηση, και τη βιομηχανία, να επιδείξουν μεγαλύτερη φιλοδοξία και να επιταχύνουν την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης, ασκόμη και μέσω της ανάπτυξης αποτελεσματικών, ολοκληρωμένων και συνεκτικών εθνικών πλαισίων πολιτικής, που θα εφαρμοστούν εγκαίρως, προκειμένου να διασφαλιστεί η απαραίτητη σταθερότητα για επενδύσεις, τόσο από δημόσιες όσο και από ιδιωτικές πηγές·

3.  υπογραμμίζει τη συσχέτιση μεταξύ της διαθεσιμότητας και της προσβασιμότητας των υποδομών επαναφόρτισης και ανεφοδιασμού για τα εναλλακτικά καύσιμα σε ολόκληρη την ΕΕ, τόσο σε δημόσιες όσο και σε ιδιωτικές εγκαταστάσεις, και την αποδοχή από πλευράς καταναλωτών, νέων συστημάτων κινητικότητας· υπογραμμίζει την ανάγκη μιας πιο εναρμονισμένης προσέγγισης της ΕΕ, μεταξύ άλλων, όσον αφορά τα κοινά τεχνικά πρότυπα, προκειμένου να εξασφαλισθεί η διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών πληρωμών και των σημείων επαναφόρτισης, επιτρέποντας στους χρήστες των εναλλακτικών καυσίμων να αξιοποιούν πλήρως τις διαθέσιμες υποδομές όταν ταξιδεύουν στην ΕΕ· τονίζει την ανάγκη για διαφάνεια της ενημέρωσης των καταναλωτών και διασυνοριακή συνέχεια· ζητεί μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων στο θέμα αυτό· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη διάσταση του καταναλωτή και να παρουσιάσει εναρμονισμένη στρατηγική ενημέρωσης των καταναλωτών σχετικά με τη χρήση των εναλλακτικών καυσίμων, τα δεδομένα για τα σημεία επαναφόρτισης στα κράτη μέλη και τους τρόπους πληρωμής·

4.  τονίζει τη σημασία της έγκαιρης, εύκολα κατανοητής, ακριβούς, προσβάσιμης και διαφανούς πληροφόρησης των καταναλωτών· επισημαίνει, σε σχέση με αυτό, τη σημασία της προγραμματισμένης σύγκρισης τιμών μεταξύ των συμβατικών και εναλλακτικών καυσίμων· ζητεί οι πληροφορίες αυτές να συλλέγονται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία από μια ανοικτή πλατφόρμα δεδομένων·

5.  επιδοκιμάζει τον συντονισμό σε επίπεδο ΕΕ· παροτρύνει την Επιτροπή να αξιολογήσει εντός του 2018 κατά πόσο η διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών πληρωμών μπορεί να προωθηθεί καλύτερα με νομοθετική ή μη νομοθετική δράση, χωρίς να παρεμποδίζεται η καινοτομία της αγοράς·

6.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να αξιοποιήσει τις συνέργειες μεταξύ των ευρωπαϊκών μεταφορών, των πολιτικών ενέργειας και ψηφιοποίησης, για παράδειγμα, σε σχέση με την ευφυή χρέωση και τα ευφυή συστήματα μεταφορών, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συμμόρφωση με τα πρότυπα προστασίας των δεδομένων· καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν στενότερα, για παράδειγμα, στο πλαίσιο του Φόρουμ για βιώσιμες μεταφορές, για τη διασφάλιση της διασυνοριακής συνέχειας·

7.  υποστηρίζει μια τεχνολογικά ουδέτερη προσέγγιση για την ανάπτυξη της αγοράς υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, με ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και για την εξασφάλιση περισσότερων και καλύτερων επιλογών για τους καταναλωτές· επισημαίνει ότι η ανάπτυξη ψηφιακά συνδεδεμένων υποδομών εναλλακτικών καυσίμων θα πρέπει να θεωρηθεί σε συνδυασμό με τον πραγματικό αριθμό των οχημάτων εναλλακτικών καυσίμων· τονίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη περισσότερων οχημάτων εναλλακτικών καυσίμων στην αγορά, ώστε να αυξηθεί η προβολή τους σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο ενθαρρύνοντας, ως εκ τούτου, τις δημόσιες και τις ιδιωτικές επενδύσεις σε αυτές·

8.  προτρέπει την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τον ιδιωτικό τομέα να εντείνουν τη χρηματοδοτική στήριξη για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων· τονίζει ειδικότερα την ανάγκη ενίσχυσης της χρηματοδότησης της ΕΕ για την υποδομή εναλλακτικών καυσίμων στο επόμενο ΠΔΠ· ζητεί να ληφθούν υπόψη ως μείζον εμπόδιο οι γεωγραφικές διαφορές όσον αφορά την υποδομή εναλλακτικών καυσίμων και τη στήριξη της υποδομής για εναλλακτικά καύσιμα, καθώς και το υψηλό κόστος μεταφοράς στις αγροτικές περιοχές, που θα μπορούσαν να αποτρέψουν την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων· καλεί τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν τις θετικές επιπτώσεις των σχεδίων επιχορηγήσεων, των εταιρικών σχέσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και των φορολογικών κινήτρων για την ανάληψη από την αγορά οχημάτων εναλλακτικού καυσίμου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

4.6.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

28

1

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Roberta Metsola, Marc Tarabella, Sabine Verheyen

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ademov, Clara Eugenia Aguilera García, Klaus Buchner, Peter Liese, Emilian Pavel, Annie Schreijer-Pierik, Tomáš Zdechovský

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

28

+

ALDE

Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

PPE

Asim Ademov, Pascal Arimont, Cristian-Silviu Buşoi, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Philippe Juvin, Peter Liese, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Annie Schreijer-Pierik, Sabine Verheyen, Tomáš Zdechovský

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Liisa Jaakonsaari, Emilian Pavel, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Pascal Durand

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

2

0

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Dennis de Jong

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

24.9.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

29

0

6

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Isabella De Monte, Andor Deli, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Gesine Meissner, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Keith Taylor, Pavel Telička, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Wim van de Camp

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Francisco Assis, Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, Maria Grapini, Werner Kuhn, Ramona Nicole Mănescu, Evžen Tošenovský

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Miriam Dalli, Aleksander Gabelic, John Howarth, Martina Werner


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

29

+

ALDE

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

 

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Innocenzo Leontini, Ramona Nicole Mănescu, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Wim van de Camp

Francisco Assis, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Aleksander Gabelic, Maria Grapini, John Howarth, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Martina Werner, Janusz Zemke

 

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

 

0

-

 

 

6

0

ECR

 

Mark Demesmaeker, Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 16 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου