Proċedura : 2018/2023(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0297/2018

Testi mressqa :

A8-0297/2018

Dibattiti :

PV 25/10/2018 - 8
CRE 25/10/2018 - 8

Votazzjonijiet :

PV 25/10/2018 - 13.22

Testi adottati :

P8_TA(2018)0438

RAPPORT     
PDF 768kWORD 81k
1.10.2018
PE 621.006v02-00 A8-0297/2018

dwar il-varar tal-infrastruttura għall-fjuwils alternattivi fl-Unjoni Ewropea: wasal iż-żmien li naġixxu!

(2018/2023(INI))

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

Rapporteur: Ismail Ertug

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
 NOTA SPJEGATTIVA
 OPINJONI tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel
 OPINJONI tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
 OPINJONI tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
 INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONIFIL-KUMITAT RESPONSABBLI
 VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-varar tal-infrastruttura għall-fjuwils alternattivi fl-Unjoni Ewropea: wasal iż-żmien li naġixxu!

(2018/2023(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta' Novembru 2017 intitolata "Għall-akbar użu tal-fjuwils alternattivi: Pjan ta' Azzjoni għall-Infrastruttura tal-Fjuwils Alternattivi skont l-Artikolu 10(6) tad-Direttiva 2014/94/UE, li jinkludi valutazzjoni tal-oqfsa nazzjonali ta' politika skont l-Artikolu 10(2) tad-Direttiva 2014/94/UE" (COM(2017)0652),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2014/94/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2014 dwar l-installazzjoni ta' infrastruttura tal-karburanti alternattivi(1),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2009/33/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2009 dwar il-promozzjoni ta' vetturi ta' trasport fuq it-triq nodfa u effiċjenti fl-użu tal-enerġija(2),

–  wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Pariġi, id-Deċiżjoni 1/CP.21 u l-21 Konferenza tal-Partijiet (COP 21) tal-UNFCCC, kif ukoll il-11-il Konferenza tal-Partijiet li serviet bħala l-Laqgħa tal-Partijiet għall-Protokoll ta' Kjoto (CMP 11) li saru f'Pariġi ġewwa Franza mit-30 ta' Novembru sal-11 ta' Diċembru 2015,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi standards ta' rendiment fir-rigward tal-emissjonijiet tal-karozzi ġodda tal-passiġġieri u tal-vetturi kummerċjali ħfief ġodda bħala parti mill-approċċ integrat tal-Unjoni biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2 minn vetturi ħfief u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 715/2007 (riformulazzjoni) (COM(2017)0676),

–  wara li kkunsidra l-Kodiċi Internazzjoni tas-Sikurezza għall-Vapuri li jużaw Gassijiet jew Karburanti b'Punt ta' Fjammabilità Baxx (Kodiċi IGF), flimkien mal-emendi proposti biex il-Kodiċi jsir obbligatorju skont il-qafas tal-Konvenzjoni Internazzjonali għas-Salvagwardja tal-Ħajja Umana fuq il-Baħar (SOLAS), li jindirizzaw l-isfidi li jirriżultaw mill-adozzjoni tal-fjuwils alternattivi fil-livell regolatorju fis-settur tat-trasport marittimu u li għandhom l-għan li jimminimizzaw ir-riskju għall-vapuri, l-ekwipaġġ tagħhom u l-ambjent, u b'kunsiderazzjoni tan-natura tal-fjuwils involuti,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu, u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur (A8-0297/2018),

A.  billi l-mobbiltà hija ħtieġa bażika u s-sinsla tas-soċjetajiet u tal-ekonomiji tagħna, u għandha tkun nadifa, affidabbli, affordabbli u sikura "fl-aspetti kollha; billi, f'dan il-kuntest, it-teknoloġiji nodfa joffru opportunitajiet u benefiċċji kbar għas-soċjetà, u għandhom impatt qawwi kemm fuq is-saħħa u fuq l-ambjent kif ukoll fuq l-industrija awtomobilistika, il-fornituri tal-enerġija, l-utilitajiet, u l-operaturi tal-grilja;

B.  billi l-Istati Membri adottaw l-oqfsa ta' politika nazzjonali tagħhom, li ġew ivvalutati mill-Kummissjoni fil-komunikazzjoni riċenti tagħha COM(2017)0652, fejn innutat li l-objettivi u l-implimentazzjoni tal-infrastruttura tal-iċċarġjar għall-vetturi elettriċi jvarjaw minn Stat Membru għal ieħor, billi tmienja biss mill-25 Stat Membru jissodisfaw bis-sħiħ ir-rekwiżiti tal-oqfsa ta' politika nazzjonali stabbiliti fid-Direttiva 2014/94/UE(3), u li żewġ Stati Membri naqsu milli jippreżentaw l-oqfsa ta' politika nazzjonali tagħhom sas-16 ta' Novembru 2016, kif meħtieġ skont l-Artikolu 3 tad-Direttiva 2014/94/UE;

C.  billi d-dekarbonizzazzjoni tat-trasport se ttejjeb il-kwalità tal-arja u se ssaħħaħ is-sigurtà u l-indipendenza enerġetika tal-Ewropa fil-konfront tal-enerġija u l-fjuwils fossili importati, u għalhekk se teżiġi bidla rapida u sostanzjali fit-tip ta' enerġija, fjuwils u sistemi tal-motopropulsjoni użati, kif ukoll żieda fl-effiċjenza enerġetika, billi jintużaw l-aktar teknoloġiji avvanzati u effiċjenti, filwaqt li ssir it-tranżizzjoni lejn trasport multimodali u sseħħ bidla fl-imġiba tal-mobbiltà;

D.  billi t-trasport huwa l-uniku settur ekonomiku ewlieni fl-Unjoni Ewropea fejn l-emissjonijiet tal-gassijiet serra (GHG) żdiedu mill-1990; billi dan huwa responsabbli għal 23 % tal-emissjonijiet tas-CO2, u dan is-sehem għadu qed jikber; billi t-trasport bit-triq jammonta għal kważi 75 % tal-enerġija kollha użata fit-trasport u jikkawża kważi 73 % tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra tas-settur tat-trasport; billi hemm żieda kostanti fit-traffiku marbuta maż-żieda fil-movimenti u l-volumi ta' merkanzija trasportata fl-UE u ż-żieda fil-mobbiltà tan-nies; billi din iż-żieda, kif projettata għall-2030, se jkollha konsegwenzi fuq it-tibdil fil-klima, il-kwalità tal-arja u l-konsum tal-enerġija, u se jkollha wkoll impatt fuq l-infrastruttura; billi d-dekarbonizzazzjoni tat-trasport bit-triq permezz tal-użu ta' fjuwils alternattivi sostenibbli se tirrikjedi approċċ flessibbli, li jfisser li jistgħu jkunu meħtieġa fjuwils alternattivi differenti għal segmenti ta' vetturi differenti;

E.  billi t-trasport marittimu jammonta għal aktar minn 80 % tal-kummerċ dinji skont il-volum u 3 % tal-emissjonijiet globali tal-gassijiet serra, u dan jikkontribwixxu għat-tniġġis tal-arja qrib iż-żoni kostali u l-portijiet; billi, meta wieħed iqis il-kontribut sostanzjali tiegħu għas-suq dinji tat-trasport, l-adozzjoni gradwali ta' fjuwils alternattivi min-naħa tat-trasport marittimu jkollha effett pożittiv sinifikanti fuq l-ambjent;

F.  billi, sabiex iż-żieda fit-temperatura globali tinżamm sew taħt iż-2°C filwaqt li tiġi segwita l-mira ta' 1,5°C kif iffirmat fil-Ftehim ta' Pariġi, it-trasport bit-triq jeħtieġ li jkun kompletament dekarbonizzat b'emissjonijiet netti żero sa mhux aktar tard mill-2050; billi bidla għal karburanti alternattivi tista' tgħin biex jintlaħaq dan l-għan, għalkemm il-fjuwils konvenzjonali xorta se jkunu meħtieġa għall-ġejjieni prevedibbli sakemm id-domanda tkun tista' tiġi ssodisfata kompletament permezz ta' fjuwils alternattivi;

G.  billi l-bdil għal sistemi tal-motopropulsjoni u fjuwils alternattivi sostenibbli, b'kunsiderazzjoni taċ-ċiklu tal-ħajja kollu tal-vetturi, huwa l-aqwa mezz biex tiġi dekarbonizzata l-flotta tal-vetturi eżistenti u futura; billi l-effett globali se jkun saħansitra akbar meta jkun ikkombinat ma' żieda fl-effiċjenza tal-vetturi, l-użu tat-trasport pubbliku u tar-roti, l-iżvilupp ta' mobbiltà kondiviża u titjib fl-effiċjenza globali tas-sistemi tat-trasport permezz tas-sistemi C-ITS u t-teknoloġija tal-awtomatizzazzjoni u tad-diġitalizzazzjoni; billi l-ippjanar urban u spazjali jista' jappoġġa u jikkomplementa l-isforzi teknoloġiċi u jappoġġa l-użu ta' infrastruttura tal-iċċarġjar u ta' riforniment; billi l-promozzjoni ta' fjuwils alternattivi tista' tagħti kontribut importanti għat-titjib tal-kwalità tal-arja fil-bliet;

H.  billi l-iżvantaġġi tal-prezz tal-vetturi bi fjuwil alternattiv meta mqabbla mal-vetturi b'magna ta' kombustjoni interna regolari, flimkien man-nuqqas ta' infrastruttura ta' riforniment u ċċarġjar, għadhom wieħed mill-ostakoli ewlenin għad-deċiżjonijiet ta' xiri tal-klijenti; billi, f'dan il-kuntest, il-primjums, l-eżenzjonijiet mit-taxxa u l-inċentivi mhux fiskali tax-xerrejja wrew li jħaffu l-adozzjoni mis-suq u għandhom jirriflettu l-prestazzjoni fir-rigward ta' emissjonijiet ta' inkwinanti u GHG tal-fjuwils alternattivi differenti;

I.  billi ċ-ċaqliqa lejn il-fjuwils alternattivi u l-motopropulsjoni tirrappreżenta opportunità, u inċentiv għar-riċerka, għal industrija Ewropea kompetittiva li tafferma mill-ġdid it-tmexxija teknoloġika tagħha; billi din it-tranżizzjoni hija kruċjali għall-kompetittività internazzjonali f'termini ta' għarfien, teknoloġija u sehem tas-suq;

J.  billi wieħed jittama li r-riformulazzjoni tar-Regolament dwar l-standards fir-rigward tal-emissjonijiet tal-karozzi ġodda tal-passiġġieri u tal-vetturi kummerċjali ħfief ġodda tistabbilixxi miri ta' tnaqqis ambizzjużi u tinċentiva vetturi b'emissjonijiet mill-egżost żero u baxxi, filwaqt li jinżamm approċċ teknoloġikament newtrali, biex b'hekk titwitta t-triq għal flotta tal-vetturi Ewropea dekarbonizzata, li se tirrikjedi l-installazzjoni ta' netwerk infrastrutturali adegwat għal fjuwils alternattivi; billi r-reviżjoni tad-Direttiva dwar il-promozzjoni ta' vetturi ta' trasport fuq it-triq nodfa u effiċjenti fl-użu tal-enerġija tikkomplementa d-Direttiva dwar il-fjuwils alternattivi billi tiggarantixxi domanda għall-fornituri u żżid l-użu ta' vetturi nodfa;

K.  billi 94 % tas-settur tat-trasport Ewropew jiddependi fuq iż-żejt, li 90 % minnu jkollu jiġi importat, inkluż minn xi pajjiżi politikament instabbli;

L.  billi skont id-Direttiva 2014/94/UE, il-fjuwils alternattivi għadhom jinkludu fjuwils ta' oriġini fossili, u b'hekk jikkontradixxu l-għan tad-dekarbonizzazzjoni u l-eliminazzjoni gradwali tal-fjuwils fossili; billi għandha tingħata prijorità lil soluzzjonijiet ta' emissjonijiet mill-egżost baxxi u żero tul iċ-ċiklu tal-ħajja kollu tal-vetturi; billi fir-rigward tal-vetturi heavy-duty u fis-settur tat-trasport marittimu, madankollu, l-LNG u s-CNG jistgħu jikkontribwixxu, fuq terminu ta' żmien qasir u medju, għat-titjib tal-kwalità tal-arja, b'mod partikolari madwar il-portijiet u tul il-kosti;

M.  billi s-setturi tal-enerġija u tat-trasport għandhom ikunu assoċjati aktar mill-qrib sabiex jingħata lok għal dekarbonizzazzjoni qawwija tal-mobbiltà; billi portaturi tal-enerġija bħall-elettriku u l-idroġenu jippermettu mobbiltà b'emissjonijiet żero filwaqt li jintegraw sorsi ta' enerġija rinnovabbli; billi fid-dawl tat-tranżizzjoni progressiva tas-settur tal-enerġija lejn l-użu ta' sorsi tal-enerġija rinnovabbli biss, għandu jiġi pprovdut ħżin għall-enerġija żejda f'perjodi ta' domanda baxxa; billi l-Vetturi Elettriċi bil-Batteriji (BEVs) u l-Vetturi Elettriċi biċ-Ċelluli tal-Fjuwil (FCEVs) jistgħu jikkontribwixxu għal dan il-għan; billi s-sorsi tal-enerġija b'emissjonijiet baxxi se jkunu pass intermedju fit-tranżizzjoni lejn mobbiltà b'emissjonijiet żero; billi n-newtralità teknoloġika għalhekk għandha tkun il-punt tat-tluq għat-tnedija tal-infrastrutturi tal-karburanti alternattivi;

N.  billi ċ-ċelloli tal-jon tal-litju, komponent ewlieni tal-batteriji tal-vetturi elettriċi, huma kważi kollha prodotti barra l-Unjoni Ewropea, prinċipalment fl-Asja;

O.  billi l-grilji elettriċi robusti u intelliġenti, l-integrazzjoni aħjar tal-grilji tal-enerġija u tal-gass permezz ta' gass bl-elettriku, l-aċċess għall-grilja għall-fornituri tas-servizz tal-iċċarġjar u l-punti privati tal-iċċarġjar u t-tnedija ta' Pompi għar-Riforniment tal-Idroġenu huma essenzjali għall-elettromobbiltà; billi l-iċċarġjar intelliġenti u kkontrollat tal-BEVs u tal-FCEVs jista' jgħin għall-bilanċ tal-grilji, iżda għad hemm nuqqas ta' oqfsa regolatorji, tat-taxxa u tekniċi;

P.  billi n-netwerks TEN-T jikkostitwixxu n-netwerks ewlenin tat-trasport fl-Unjoni Ewropea; billi l-fokus fuq l-installazzjoni ta' infrastrutturi għall-fjuwils alternattivi u s-segwitu tal-għan stabbilit fil-komunikazzjoni biex tiġi pprovduta kopertura sħiħa tal-kurituri tan-netwerk ewlieni tan-Netwerk trans-Ewropew tat-trasport (TEN-T) b'punti tal-iċċarġjar sal-2025 għandu jkun prijorità ewlenija; billi din il-mira għandha tiġi kkomplementata ulterjorment bl-installazzjoni ta' infrastrutturi għall-fjuwils alternattivi kemm fuq in-netwerk komprensiv tat-TEN-T kif ukoll f'żoni urbani, rurali u b'popolazzjoni baxxa, filwaqt li jitqiesu r-restrizzjonijiet strutturali u ekonomiċi, sabiex tinkiseb kopertura bbilanċjata;

1.  Jilqa' l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni msemmija qabel dwar l-installazzjoni ta' infrastrutturi għall-fjuwils alternattivi; jenfasizza li hemm bżonn ta' aktar koordinazzjoni u kooperazzjoni fil-livell tal-UE għad-dekarbonizzat tas-settur tat-trasport sal-2050 u jissottolinja l-opportunitajiet għall-industrija, it-teknoloġija u l-impjiegi ppreżentati mill-użu tal-fjuwils alternattivi u l-infrastruttura korrispondenti;

Inżidu l-isforzi

2.  Jitlob, madankollu, lill-Kummissjoni tippreżenta reviżjoni tad-Direttiva 2014/94/UE, filwaqt li żżomm id-definizzjoni attwali ta' fjuwils alternattivi kif elenkati fl-Artikolu 2, u tiffoka fuq l-implimentazzjoni xierqa tagħha, b'kunsiderazzjoni tal-fatt li s'issa 8 biss minn 25 Stat Membru implimentawha b'mod sħiħ, sabiex jingħalqu l-lakuni fl-infrastruttura għall-fjuwils alternattivi fl-Unjoni Ewropea kollha; jenfasizza l-ħtieġa li jiżdied l-użu tal-fjuwils alternattivi u jinħoloq ambjent stabbli għall-investiment;

3.  Jinnota li l-evalwazzjoni mwettqa mill-Kummissjoni tal-Pjanijiet ta' Qafas Nazzjonali tiżvela livelli differenti ta' sforz, ambizzjoni u finanzjament disponibbli fost l-Istati Membri u li l-użu tal-fjuwils alternattivi la huwa komprensiv u lanqas ma huwa distribwit b'mod ekwu; jitlob għalhekk lill-Kummissjoni tivvaluta bir-reqqa l-livelli ta' ambizzjoni u l-proġetti tal-Pjanijiet ta' Qafas Nazzjonali, tissuġġerixxi miżuri addizzjonali fejn meħtieġ u tappoġġa lill-Istati Membri b'eżempji tal-aħjar prattika; jistieden lill-Kummissjoni tissostitwixxi s-sistema tal-Pjanijiet ta' Qafas Nazzjonali bi strumenti iktar effiċjenti, inklużi miri konkreti, vinkolanti u infurzabbli, biex jiġu fformulati kriterji ta' sostenibbiltà; jissuġġerixxi li l-Kummissjoni tqis l-adozzjoni proġettata u mwettqa tal-vetturi li jaħdmu bi fjuwil alternattiv u l-progress teknoloġiku tagħhom, tippermetti lill-Istati Membri li jkollhom flessibbiltà biex jiddeterminaw kif jistgħu jilħqu l-miri, u taħdem favur l-għan ta' netwerk infrastrutturali trans-Ewropew għall-fjuwils alternattivi kollha li jkun aċċessibbli, kompatibbli u interoperabbli;

4.  Jitlob li ż-żieda pproġettata fil-vjaġġi u fil-volumi trasportati sal-2030 tittieħed inkunsiderazzjoni sabiex tiġi kkalkulata l-iskala u tiġi mgħammra b'mod xieraq l-infrastruttura l-ġdida; jenfasizza l-importanza tal-avvanzi teknoloġiċi li diġà għaddejjin jew li huma ppjanati fl-oqsma tal-ħżin tal-enerġija, tal-idroġenu u tal-batteriji, u jenfasizza l-ħtieġa li dawn l-avvanzi jitqiesu fl-għażliet strateġiċi li għandhom isiru; jinnota li l-infrastruttura l-ġdida trid tkun adattabbli għall-bidliet, kemm f'termini ta' volumi kif ukoll f'termini ta' teknoloġiji; jenfasizza, pereżempju, li żieda enormi fl-għadd ta' vetturi elettriċi flimkien ma' żieda fl-awtonomija ta' dawk il-vetturi għal 400 km se jkollhom impatt fuq id-densità tal-użu tan-netwerk tal-istazzjonijiet tal-iċċarġjar, kif ukoll fuq it-tip ta' ċċarġjar meħtieġ;

5.  Jissuġġerixxi evalwazzjoni annwali tal-istatus ta' implimentazzjoni tal-Istati Membri u t-twessigħ tal-ambitu tad-Direttiva sabiex jinbidel minn użu fin-netwerk ewlieni tat-TEN-T ħalli jiġu koperti wkoll in-netwerk komprensiv tat-TEN-T, in-nodi urbani u reġjonali, u ż-żoni li jilħqu l-livell "għoli" tal-Indiċi tal-Kwalità tal-Arja Ewropew (EAQI) għal aktar minn 35 jum f'sena u b'densità tal-popolazzjoni li tkun sitt darbiet ogħla mid-densità medja tal-UE, sabiex tinkiseb kopertura ġeografikament wiesgħa, u biex tiġi inkluża wkoll l-infrastruttura għall-flotot pubbliċi; jitlob lill-Kummissjoni testendi l-ambitu tal-FNE f'dan ir-rigward u żżid il-finanzjament tagħha;

6.  Jappoġġa t-toroq elettrifikati li jippermettu li l-vetturi elettriċi jiċċarġjaw waqt li jinstaqu; jitlob li dawn jiġi żviluppati aktar, tal-inqas tul it-toroq tan-netwerks Ċentrali u Komprensivi TEN-T; jemmen li t-toroq elettrifikati jistgħu jkunu soluzzjoni li tagħmel possibbli t-tiċkin tal-batteriji, u b'konsegwenza, it-traħħis fil-prezz tal-vetturi ġodda;

7.  Jitlob lill-Kummissjoni toħloq kundizzjonijiet ekwi bejn il-fjuwils alternattivi differenti, biex tiġi żgurata n-newtralità teknoloġika, speċjalment fil-promozzjoni tal-infrastruttura għad-distriubuzzjoni, u allura tagħmel l-infrastruttura tal-idroġenu obbligatorja b'rekwiżiti tal-użu ugwali għal dawk għas-CNG, iżda filwaqt li taġġusta dawn ir-rekwiżiti tal-użu;

8.  Jissottolinja l-importanza tal-ippjanar urban sostenibbli, it-tranżizzjoni mill-użu privat għall-użu kondiviż u pubbliku tat-trasport u jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex b'mod partikolari jiffukaw fuq l-installazzjoni tal-infrastrutturi għall-fjuwils alternattivi għal servizzi tat-trasport kollettivi u pubbliċi, bħall-karozzi tal-linja, it-trammijiet, il-ferroviji, il-karozzi kondiviżi, it-taxis u l-minivans, kif ukoll għar-roti, l-iskuters u l-muturi; jinkoraġġixxi l-installazzjoni ta' infrastruttura għall-fjuwils alternattivi f'żoni urbani u suburbani, filwaqt li tingħata prijorità lil dawk fejn il-kwalità tal-arja hija baxxa;

9.  Jinkoraġġixxi lill-awtoritajiet lokali u reġjonali li qed jipparteċipaw fil-Patt Globali tas-Sindki għall-Klima u l-Enerġija biex jirsistu favur l-inklużjoni ta' miżuri konkreti fil-Pjanijiet ta' Azzjoni għall-Enerġija Sostenibbli (SEAPs) tagħhom, b'mod partikolari għall-bini jew l-ikkompletar tal-infrastruttura tal-iċċarġjar għall-vetturi elettriċi;

10.  Jitlob lill-Kummissjoni tikkomplementa l-għanijiet relatati mal-klima tad-Direttiva 2014/94/KE b'miżuri addizzjonali għal arja nadifa wara l-kontroll tal-idoneità tad-Direttivi tal-UE dwar il-Kwalità tal-Arja Ambjentali(4);

11.  Jiġbed l-attenzjoni għall-importanza ta' akkwist pubbliku sostenibbli ta' vetturi li jaħdmu b'enerġija alternattiva bħala mutur tad-domanda għall-fjuwils alternattivi u l-infrastruttura għall-fjuwils alternattivi;

12.  Iħeġġeġ li l-ajruporti jiġu pprovduti bi provvista ta' elettriku nadifa (għall-użu f'ajruplani wieqfa kif ukoll għal tagħmir mobbli fl-ajruporti) sabiex jitnaqqas il-konsum tal-pitrolju, tittejjeb il-kwalità tal-arja, u jitnaqqsu l-impatt tat-tibdil fil-klima u t-tniġġis akustiku;

Fond għal Mobbiltà Nadifa: il-finanzjament ta' infrastrutturi għall-fjuwils alternattivi

13.  Jilqa' l-isforzi tal-Kummissjoni biex tipprovdi EUR 800 miljun addizzjonali bħala finanzjament ta' bidu li jappoġġa l-installazzjoni tal-infrastrutturi għall-fjuwils alternattivi; jiddubita, madankollu, li l-ingranaġġ se jkun suffiċjenti minħabba l-ħtieġa prevista ta' EUR 5,2 biljun sal-2020 u bejn EUR 16-il-biljun u EUR 22 biljun addizzjonali ta' investiment globali sal-2025(5); iħeġġeġ lill-Kummissjoni żżid il-finanzjament inizjali, biex issostni mhux biss l-installazzjoni iżda wkoll l-operat ta' tali infrastrutturi matul il-fażi ta' adozzjoni mis-suq li ma trendix profitt, u tiffoka fuq il-ħtiġijiet tal-operaturi tat-trasport pubbliku, inkluż fir-rigward tas-sostenn tal-infrastruttura bħal sessjonijiet ta' ħidma dwar il-manutenzjoni; jenfasizza li hemm bżonn ta' investiment addizzjonali pubbliku u speċjalment privat;

14.  Jissuġġerixxi li l-investiment neċessarju stmat ta' EUR 25 biljun sal-2025 jista' jiġi kofinanzjat, billi l-Unjoni Ewropea tikkontribwixxi madwar 10 % filwaqt li madwar 90 % jiġu mill-industrija, b'mod partikolari l-manifatturi, il-fornituri, il-produtturi tal-enerġija u tal-fjuwil u partijiet interessati oħra; jenfasizza li l-proġetti infrastrutturali għall-fjuwils alternattivi għandu jkollhom aċċess għal għotjiet u self ipprovduti mill-FNE, mill-BEI u mill-EC IPE, filwaqt li dejjem jiġi żgurat li ma jkunx hemm distorsjoni tas-suq; jitlob li r-riżorsi finanzjarji mill-fond għandhom jingħataw skont il-kriterji ta' sostenibbiltà, fattibbiltà, newtralità teknoloġika, miri klimatiċi, valur miżjud Ewropew, l-ilħuq tal-għanijiet ta' użu u l-politika ta' koeżjoni; jitlob li l-INEA, li diġà tissorvelja l-FNE, issir l-aġenzija responsabbli;

15.  Iqis li l-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej 2 (FSIE 2), kif ukoll il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR), il-Fond ta' Koeżjoni (FK), Invest EU u Orizzont Ewropa, huma strumenti xierqa biex jappoġġaw l-installazzjoni ta' infrastrutturi għall-fjuwils alternattivi u l-investiment kontinwu fir-riċerka u l-innovazzjoni sabiex jinkiseb livell aħjar ta' akkoppjament tas-settur, bħat-trasport u l-enerġija;

16.  Jitlob lill-Kummissjoni tirrieżamina d-Direttiva 1999/94/KE dwar l-informazzjoni għall-konsumatur dwar il-karozzi; huwa tal-fehma li tali rieżami għandu jimmira li jtejjeb b'mod sostanzjali l-informazzjoni li jirċievu l-konsumaturi dwar il-konsum tal-fjuwil, l-emissjonijiet tas-CO2 u l-emissjonijiet ta' inkwinanti, u li jagħmilha possibbli li jitqabblu l-effiċjenza u l-emissjonijiet tat-teknoloġiji tal-fjuwil tradizzjonali u dawk alternattivi għat-trasport f'kundizzjonijiet reali;

17.  Jitlob lill-Kummissjoni tfassal regolament dwar id-disponibbiltà f'infrastrutturi għall-fjuwils alternattivi aċċessibbli pubblikament, tal-inqas fin-netwerk tat-TEN-T;

18.  Jinnota li t-tassazzjoni għandha impatt ewlieni fuq il-kompetittività tal-prezzijiet tal-fjuwils alternattivi. jitlob għalhekk lill-Istati Membri jeżaminaw mill-ġdid l-oqfsa ta' tassazzjoni tal-enerġija tagħhom sabiex jiffaċilitaw u jinċentivaw l-użu ta' fjuwils alternattivi b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju u mingħajr emissjonijiet ta' karbonju u jneħħu d-disparitajiet attwali bejn il-modi ta' trasport differenti, pereżempju fuq l-elettriku użat għall-provvista tal-elettriku max-xatt għall-vapuri u l-enerġija użata għall-ġenerazzjoni ta' fjuwils alternattivi, inkluż il-gass bl-elettriku bħala ħżin għal enerġiji rinnovabbli intermittenti;

19.  Jitlob lill-Kummissjoni tappoġġa d-dekarbonizzazzjoni tas-settur marittimu u tat-tbaħħir b'enfasi ċara fuq l-innovazzjoni, id-diġitalizzazzjoni u l-adattament tal-portijiet u l-vapuri; jitlob lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lir-reġjuni tagħhom, jistabbilixxu "Proġett ta' kurituri blu għal-LNG għall-gżejjer" komuni, b'mod partikolari għar-reġjuni ultraperiferiċi; jenfasizza li l-provvista tal-enerġija max-xatt, kemm fil-portijiet interni kif ukoll f'dawk marittimi, tista' tikkontribwixxi b'mod sostanzjali għat-tnaqqis tal-istorbju, tas-CO2 u ta' emissjonijiet inkwinanti oħrajn filwaqt li ttejjeb il-kwalità tal-arja;

Fjuwils alternattivi - politika industrijali alternattiva

20.  Jiddispjaċih li l-progress fir-rigward tal-installazzjoni ta' infrastrutturi għall-fjuwils alternattivi u d-disponibbiltà ta' vetturi li jaħdmu b'enerġija alternattiva għadu kajman wisq, fejn fl-2017 kienu jeżistu biss 19-il mudell ta' Vetturi Elettriċi bil-Batteriji u 25 mudell ta' Vetturi Elettriċi Ibridi Rikarikabbli apparagun ta' 417-il mudell ta' vetturi b'magni bil-kombustjoni interna, u jappella lill-manifatturi biex iżidu l-isforzi f'dan ir-rigward; jirrikonoxxi l-ħtieġa ta' politiki li jinċentivizzaw l-użu ta' vetturi b'emissjonijiet mill-egżost żero u baxxi u li jistimulaw l-offerta ta' vetturi ħfief u heavy-duty li jaħdmu bi fjuwils alternattivi, bħal standards ambizzjużi ta' emissjonijiet fl-2025 u l-2030 għall-vetturi ħfief u heavy-duty ġodda, inklużi inċentivi qawwija għal vetturi b'emissjonijiet mill-egżost żero u baxxi; jirrikonoxxi fl-istess ħin il-ħtieġa ta' investiment pubbliku u privat ikbar;

21.  Jenfasizza l-konnessjoni bejn id-disponibbiltà ta' vetturi li jaħdmu bi fjuwils alternattivi, l-installazzjoni tal-infrastruttura għall-fjuwils alternattivi u d-domanda tal-konsumaturi għal dawn it-teknoloġiji; jenfasizza, f'dan ir-rigward, li t-tranżizzjoni lejn motopropulsjoni u fjuwils alternattivi tista' tgħin biex l-industrija tkun globalment kompetittiva u jinżammu impjiegi ta' kwalità għolja fl-Ewropa, filwaqt li tagħmel tajjeb għall-opportunitajiet mitlufa fid-dekarbonizzazzjoni tal-industrija tal-karozzi u għan-nuqqas ta' investiment fit-trasport sostenibbli; jenfasizza li ż-żieda fl-użu tal-vetturi li jaħdmu bi fjuwils alternattivi se tnaqqas il-kostijiet tal-produzzjoni u taċċellera t-tnaqqis tal-kost totali tas-sjieda;

22.  Ifakkar fl-importanza ta' suq intern li jiffunzjona li jiżgura l-aċċessibbiltà faċli għall-pompi għar-riforniment tal-fjuwil, l-interoperabbiltà tas-servizzi ta' pagament u l-istandards tekniċi, l-ipprezzar trasparenti tal-fjuwil u l-interoperabbiltà bejn is-servers u l-formati tad-data; jenfasizza f'dan ir-rigward l-importanza ta' informazzjoni tempestiva, li tinftiehem faċilment, preċiża, aċċessibbli u trasparenti lill-konsumaturi u l-aċċessibbiltà ta' din l-informazzjoni permezz ta' pjattaforma tad-data miftuħa; jitlob li jiġu installati pompi tal-fjuwil li jiddistribwixxu diversi tipi ta' enerġiji sabiex jiġi evitat il-ħolqien ta' diversi netwerks differenti ta' distribuzzjoni għal kull tip ta' provvista tal-enerġija;

23.  Jinnota li l-biċċa l-kbira tal-iċċarġjar tal-vetturi elettriċi se jseħħ fid-dar jew ix-xogħol, flimkien ma' ċċarġjar f'postijiet pubbliċi u semipubbliċi bħal supermarkets, stazzjonijiet tal-ferrovija jew ajruporti; jenfasizza, f'dan ir-rigward, li hemm bżonn ta' enfasi akbar fuq soluzzjonijiet intelliġenti tal-iċċarġjar, l-istabbiltà tal-grilja trid tiġi żgurata u jrid jingħata lok għall-awtokonsum; jenfasizza li għall-elettromobbiltà fuq distanzi twal hemm bżonn ta' stazzjonijiet tal-iċċarġjar veloċi u ultraveloċi tul l-awtostradi, is-sistemi tat-toroq ewlenin u n-nodi tan-netwerk; jenfasizza li l-aċċess miftuħ għall-punti tal-iċċarġjar, l-interoperabbiltà tat-teknoloġija u l-pagamenti u l-għażla ħielsa tal-enerġija, inkluża l-enerġija rinnovabbli, u l-fornituri huma fatturi ewlenin għal sistema li tiffunzjona;

24.  Jilqa' l-inizjattiva tal-Kummissjoni għal Alleanza Ewropea tal-Batteriji u jappoġġa bil-qawwa l-istabbiliment ta' produzzjoni Ewropea taċ-ċelloli tal-batteriji li tiffoka fuq it-teknoloġija tal-ġenerazzjoni li jmiss; jitlob lill-Kummissjoni testendi l-inizjattiva għal sistemi tal-motopropulsjoni oħra bħaċ-ċelloli tal-fjuwil sabiex tinżamm it-tmexxija Ewropea fit-teknoloġija;

25.  Jitlob lill-Kummissjoni tivvaluta l-fattibbiltà ta' valutazzjonijiet taċ-ċiklu tal-ħajja għas-soluzzjonijiet kollha ta' fjuwils alternattivi, batteriji u motopropulsjoni sabiex is-settur tat-trasport jiġi dekarbonizzat b'mod sostenibbli u tevalwa l-emissjonijiet u l-impatt tagħhom fuq id-domanda għall-enerġija u għall-ilma, l-użu tal-art, l-ambjent u l-komunitajiet;

°

°    °

26.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

(1)

ĠU L 307, 28.10.2014, p. 1.

(2)

ĠU L 120, 15.5.2009, p. 1.

(3)

ĠU L 307, 28.10.2014, p. 1.

(4)

2004/107/KE u 2008/50/KE

(5)

COM(2017)0652.


NOTA SPJEGATTIVA

Fl-2015, 195 stat membru tal-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima (UNFCCC) iffirmaw il-Ftehim ta' Pariġi; huma qablu b'mod speċjali dwar l-għan li ż-żieda fit-temperatura globali f'dan is-seklu tinżamm ħafna inqas minn 2 gradi Celsius 'il fuq mil-livelli preindustrijali u biex jitkomplew l-isforzi li jillimitaw iż-żieda fit-temperatura għal 1,5 gradi Celsius aktar. Dan isarraf fi tnaqqis ta' 80 sa 95 % tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra (GHG) għall-UE. Attwalment responsabbli għal kwart tal-emissjonijiet GHG tal-UE, is-settur tat-trasport għandu jikkontribwixxi sforz konsiderevoli biex jintlaħaq dan l-għan.

It-trasport huwa l-uniku settur ekonomiku ewlieni fl-UE fejn l-emissjonijiet tal-gassijiet serra żdiedu sa mill-1990. Dan huwa responsabbli għal 23 % tal-emissjonijiet tas-CO2, u dan is-sehem għadu qed jikber. It-trasport bit-triq jirrappreżenta kważi 75 % tal-enerġija kollha użata fit-trasport u jikkawża kważi 73 % tal-emissjonijiet GHG tat-trasport. 94 % tas-settur tat-trasport Ewropew jiddependi fuq iż-żejt, 90 % minn dan irid jiġi importat, inkluż minn xi pajjiżi b'sitwazzjoni politika instabbli.

Sabiex tissodisfa l-impenji tagħha biex tiġġieled it-tibdil fil-klima, tipproteġi l-ambjent u ssaħħaħ l-indipendenza enerġetika tagħha, l-Ewropa se jkollha żżid l-isforzi fid-dekarbonizzazzjoni tal-ekonomija tagħha. Fis-settur tat-trasport, hemm diversi modi biex jintlaħaq dan l-għan. L-istandards għall-effiċjenza, l-emissjonijiet u l-konsum tal-fjuwil urew li huma effettivi ħafna. L-użu ta' teknoloġiji ġodda bħas-C-ITS jew is-sewqan awtomatizzat jista' jgħin biex jitjiebu l-flussi tat-traffiku u jonqos il-konsum. L-ippjanar urban u spazjali jista' joħloq ukoll sistemi tat-traffiku li jappoġġaw l-użu tat-trasport pubbliku u kondiviż, li jħeġġu għażliet ambjentali bħal mixi jew roti u b'hekk jitnaqqsu l-emissjonijiet. Il-promozzjoni ta' bidla modali mit-triq għall-ferroviji jew għall-passaġġi fuq l-ilma intern hija approċċ ieħor biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tat-trasport. Speċjalment għat-trasport bit-triq, il-bidla għal fjuwils alternattivi u sistemi tal-motopropulsjoni alternattivi hija metodu dirett ta' dekarbonizzazzjoni. Peress li dawk il-fjuwils jeħtieġu infrastruttura speċifika, hija meħtieġa leġiżlazzjoni biex trawwem l-użu tagħha.

In-nuqqasijiet tad-Direttiva eżistenti

Fl-2014, ġiet adotatta d-Direttiva 2014/94/UE dwar l-installazzjoni tal-infrastruttura tal-fjuwils alternattivi. Sfortunatament, il-miri vinkolanti għal kull Stat Membru kif previst fil-proposta tal-Kummissjoni Ewropea tħassru. L-evalwazzjoni tal-Pjanijiet ta' Qafas Nazzjonali (NFP), li ġew introdotti bid-Direttiva, uriet, li l-ambizzjoni u l-isforzi jvarjaw ħafna bejn l-Istati Membri u l-NFPs. Fil-forma attwali tagħhom, dawn mhumiex xierqa biex jistimolaw l-installazzjoni mgħaġġla ta' infrastruttura tal-fjuwils alternattivi suffiċjenti u komprensiva.

Bħala konsegwenza, l-installazzjoni tal-infrastruttura tal-fjuwils alternattivi mhux qed tlaħħaq mal-pjanijiet tal-bidu: minn madwar 800 000 punti tal-iċċarġjar previsti għall-2025, jeżistu biss ftit aktar minn 100 000. Għas-CNG aktar minn żewġ terzi tal-pompi tal-fjuwil għad iridu jinbnew. Għall-idroġenu - li skont id-direttiva mhuwiex obbligatorju - is-sitwazzjoni hija agħar.

Għalhekk, id-Direttiva għandha tiġi riveduta mill-aktar fis possibbli. Din għandha tinkludi miri konkreti u vinkolanti għall-Istati Membri li jirriflettu l-adozzjoni mis-suq attwali u proġettat tal-vetturi ta' fjuwils alternattivi u li jipprovdu netwerk deċenti ta' infrastruttura tal-fjuwils alternattivi flimkien man-netwerk TEN-T kif ukoll f'żoni urbani u nodi reġjonali.

Fjuwils Alternattivi

Id-Direttiva tiddefinixxi tliet tipi ta' fjuwils bħala alternattivi: l-elettriku, l-idroġenu u l-gass (CNG u LNG). Filwaqt li l-elettriku rinnovabbli u l-idroġenu ekoloġiku huma alternattivi reali tal-fjuwils fossili, is-CNG u l-LNG għadhom fil-biċċa l-kbira ta' oriġini fossili. Huwa possibbli li dawn jiġu ssostitwiti bil-bijogass jew b'gassijiet sintetiċi. Madankollu, sabiex ikun verament sostenibbli, dan tal-ewwel għandu jiġi prodott lokalment, preferibbilment mill-iskart filwaqt li dawn tal-aħħar għandhom telf kbir ta' enerġija meta mqabbla mal-użu dirett tal-elettriku għat-trasport u għalhekk għandu jiġi prodott biss minn enerġija żejda li altrimenti tinħela. Bidla sħiħa għal fjuwils alternattivi mingħajr oriġini fossili trid tkun l-għan ewlieni.

Peress li hemm modi, tipi u ambjenti differenti tat-trasport li għandhom ir-rekwiżiti speċifiċi tagħhom stess fir-rigward tat-teknoloġiji tal-fjuwils u tas-sistemi tal-motopropulsjoni, taħlita ta' fjuwils alternattivi hija l-aktar approċċ promettenti fuq terminu medju. L-enerġija għandha tintuża wkoll bl-aktar mod effiċjenti possibbli biex tiġi dekarbonizzata. Dan jolqot l-effiċjenza tal-vetturi u tal-magni, iżda wkoll il-produzzjoni tal-fjuwil u l-produzzjoni tal-enerġija.

L-effiċjenzi mit-tank sar-rota ta' sistemi tal-motopropulsjoni alternattivi jistgħu jvarjaw iżda spiss huma ogħla minn dawk tal-magni ta' kombustjoni interna (ICE) li jaħdmu bil-petrol jew bid-diżil. Il-kost totali tas-sjieda (tco) tagħhom huwa mistenni li jonqos b'mod sinifikanti fil-futur qarib u xi vetturi ta' fjuwils alternattivi diġà għandhom vantaġġi relatati mal-kostijiet. Madankollu, hemm tliet ostakoli ewlenin għall-użu tal-massa tagħhom, meta mqabbla ma' vetturi ICE tradizzjonali. L-ewwel, il-prezzijiet tax-xiri għadhom ogħla iżda jistgħu jonqsu minħabba l-progress teknoloġiku u volumi ta' produzzjoni akbar. It-tieni, l-għadd ta' mudelli ta' vetturi disponibbli għadu f'livell aktar baxx. It-tielet, in-netwerk ta' infrastruttura tal-mili mill-ġdid tal-fjuwil għal fjuwils alternattivi huwa inqas dens. Filwaqt li l-awtoritajiet pubbliċi għandhom jappoġġaw l-installazzjoni tal-infrastruttura tal-fjuwils alternattivi suffiċjenti, l-industrija trid tikkontribwixxi wkoll billi toffri vetturi ta' fjuwils alternattivi aktar attraenti.

Akkoppjament tas-setturi

Żieda fl-użu tal-fjuwils ibbażati fuq l-elettriku se ġġib is-setturi tat-trasport u tal-enerġija aktar qrib xulxin. Madankollu, huwa importanti li jintlaħaq ukoll l-għan li l-produzzjoni tal-enerġija tiġi dekarbonizzata b'bidla sħiħa għal sorsi rinnovabbli. Peress li l-enerġiji rinnovabbli huma intermittenti, il-provvista u d-domanda tal-enerġija se jkollhom jitqabblu bl-użu ta' mekkaniżmi tal-ħażna.

L-enerġija żejda tista' tintuża fl-applikazzjonijiet ta' gass bl-elettriku biex jiġi ġġenerat l-idroġenu ekoloġiku li min-naħa tiegħu jista' jintuża direttament bħala fjuwil għall-FCEVs jew jiġi trażmess lejn il-grilji tal-gass. Din it-teknoloġija qiegħda tiżviluppa b'mod mgħaġġel u se tintroduċi l-idroġenu ekoloġiku fis-suq bi prezz kompetittiv. Huwa kruċjali li jiġi żgurat aċċess mhux diskriminatorju għall-grilja tal-gass għal din l-applikazzjoni.

Għażla oħra biex jiġu bbilanċjati l-grilji tal-enerġija huwa ċċarġjar intelliġenti u kkontrollat. Bl-għadd dejjem jiżdied ta' Vetturi Elettriċi bil-Batteriji (BEVs), se tinbena kapaċità tal-ħżin sinifikati fil-forma ta' batteriji tal-karozzi. Sabiex tiġi evitata żieda fid-domanda f'ċerti ħinijiet tal-ġurnata, l-iċċarġjar tal-BEVs jista' jiġi kkontrollat mill-bogħod u jiddewwem, u b'hekk jifrex id-domanda tal-enerġija u l-attività tal-iċċarġjar fuq perjodu twil. Filwaqt li dan jibqa' unidirezzjonali, l-hekk imsejħa soluzzjonijiet tal-iċċarġjar intelliġenti jippermettu ċċarġjar bidirezzjonali li jippermetti lill-fornituri tal-enerġija jiċċarġjaw u jneħħu l-enerġija mill-batteriji matul ċertu perjodu u jibbilanċjaw il-grilji tagħhom b'mod aktar attiv. Madankollu, għall-konsumaturi, trid tkun iggarantita t-trasparenza sħiħa tal-prezzijiet u jridu jiġu rrispettati l-istandards għoljin tad-data u l-protezzjoni tal-konsumatur.

Bl-istess mod, għall-elettriku, aċċess mhux diskriminatorju għall-grilja huwa kruċjali. Dan jgħodd ukoll għall-aċċess tal-klijenti għall-punti tal-iċċarġjar pubbliċi. Għandu jkun hemm trasparenza sħiħa tal-prezzijiet, l-ebda obbligu ta' sottoskrizzjoni u interoperabbiltà għall-metodi ta' pagament. Il-punti tal-iċċarġjar pubbliċi jridu jkunu kkomplementati minn dawk privati. L-imġiba tal-iċċarġjar għall-BEV hija kemxejn differenti minn dik għall-ICE li għaliha wieħed jeħtieġ post ċentrali biex timtela mill-ġdid f'perjodu ta' żmien qasir. L-iċċarġjar malajr huwa essenzjali għall-ivvjaġġar bl-elettriku fuq distanzi twal u għall-fiduċja tal-konsumaturi, madankollu ħafna mill-iċċarġjar isir meta l-vettura tkun ipparkjata – pereżempju matul il-lejl jew waqt il-ħin tax-xogħol – u l-imġiba tal-iċċarġjar se tinbidel maż-żmien bl-esperjenza tal-klijent.

Sabiex ikun hemm kopertura b'punti tal-iċċarġjar privati, il-grilji u l-konnessjonijiet għandhom jissaħħu sabiex jippermettu l-konnessjoni tal-punti tal-iċċarġjar minn naħa u min-naħa l-oħra l-proċeduri ta' awtorizzazzjoni tal-awtoritajiet iridu jkunu aktar faċli u aktar mgħaġġla.

It-tassazzjoni u l-ambjent regolatorju

It-tassazzjoni għandha impatt ewlieni fuq il-kompetittività tal-prezzijiet tal-fjuwils alternattivi. It-tassazzjoni tal-enerġija rinnovabbli użata fil-produzzjoni ta' idroġenu ekoloġiku tista' tkun ta' piż għall-prezz tas-suq tiegħu. L-istess jgħodd għall-iċċarġjar bl-elettriku tal-vapuri min-naħa tal-art fejn il-produzzjoni tal-enerġija b'magni tal-kombustjoni maħmuġin abbord hija eżentata mit-tassazzjoni filwaqt li l-elettriku min-naħa tal-art irid ilaħħaq mat-tassazzjoni u kost tal-provvista ogħla minħabba n-natura speċjali ħafna tad-domanda.

L-objettiv ta' dan ir-rapport huwa li jindirizza speċifikament id-diskrepanzi infrastrutturali billi jqis il-perspettiva globali u l-kwistjonijiet u l-perspettivi differenti f'dak li jirrigwarda d-dekarbonizzazzjoni tas-settur tat-trasport.


OPINJONI tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (17.8.2018)

għall-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

dwar il-varar tal-infrastruttura għall-fjuwils alternattivi fl-Unjoni Ewropea: Wasal iż-żmien li naġixxu!

(2018/2023(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Christel Schaldemose

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1.  Jilqa' l-Pjan ta' Azzjoni dwar l-Infrastruttura għall-Fjuwils Alternattivi; ifakkar li t-trasport hu wieħed mis-sorsi ewlenin ta' emissjonijiet tal-karbonju fl-Ewropa, u l-uniku settur li fih l-emissjonijiet għadhom qed jiżdiedu; jenfasizza li tenħtieġ aktar koordinazzjoni fil-livell lokali, reġjonali u tal-UE fl-oqsma kollha tal-politika marbuta mal-infrastruttura għall-fjuwils alternattivi sabiex tiġi żgurata l-kontinwità tal-Ewropa fir-rigward tal-għarfien, it-teknoloġija u s-sehem mis-suq; jissottolinja l-objettiv li jiġi introdott netwerk infrastrutturali adegwat għall-fjuwils alternattivi, bil-għan li tinkiseb id-dekarbonizzazzjoni totali tas-settur tat-trasport sal-2050; jistieden lill-Kummissjoni, f'dan ir-rigward, tipproponi pjan direzzjonali għall-ħames snin li ġejjin, li jiddeskrivi l-qafas ta' politika komuni u l-għanijiet komuni għall-Istati Membri kollha;

2.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri jiżguraw l-installazzjoni rapida u l-finanzjament ulterjuri ta' infrastruttura suffiċjenti għall-fjuwils alternattivi u għal soluzzjonijiet tal-iċċarġjar ultrarapidu fin-netwerks Ċentrali u Komprensivi TEN-T, fosthom fiż-żoni urbani u rurali, billi jiżviluppaw aktar u jimplimentaw oqfsa ta' politika nazzjonali ambizzjużi u koerenti; jenfasizza li d-disponibilità u l-aċċessibilità tal-infrastruttura privata u pubblika tal-iċċarġjar u tar-riforniment tal-fjuwil huma kruċjali biex tiżdied l-aċċettazzjoni, min-naħa tal-konsumaturi, tal-vetturi li jaħdmu bi fjuwils alternattivi; jemmen li għandha tingħata prijorità lis-soluzzjonijiet bl-akbar potenzjal ta' tnaqqis tal-emissjonijiet matul iċ-ċiklu kollu tal-ħajja ta' vettura, filwaqt li jitqies il-prinċipju tan-newtralità teknoloġika;

3.  Jistieden lill-Istati Membri jqisu kif xieraq il-prinċipju mħaddan fin-netwerks Ċentrali u Komprensivi TEN-T u fil-politika komuni tat-trasport meta jfasslu l-oqsfa ta' politika nazzjonali tagħhom;

4.  Iħeġġeġ lil dawk l-Istati Membri li l-oqsfa strateġiċi nazzjonali tagħhom huma b'mod predominanti kkonċentrati fuq il-gass naturali biex jerġgħu jqisu din l-għażla, li ma taqbilx max-xenarju orjentat lejn l-elettromobilità emerġenti fl-Ewropa u li, finalment, ma tgħinx biex jiġi aċċellerat it-tnaqqis tal-emissjonijiet fis-settur tat-trasport fuq medda twila ta' żmien; jistieden lil dawk l-Istati Membri biex jidderieġu l-oqsfa strateġiċi nazzjonali tagħhom lejn l-elettriku prodott minn sorsi rinnovabbli, il-metanu sintetiku mill-elettriku, il-bijogass u l-bijometanu;

5.  Jissottolinja l-importanza tal-ippjanar urban sostenibbli, li jaqleb mit-trasport b'użu privat għal dak b'użu kondiviż u pubbliku, u tal-investiment fl-installazzjoni ta' infrastruttura għall-fjuwils alternattivi fis-servizzi tat-trasport pubbliku, partikolarment għall-użu ta' karozzi tal-linja li jaħdmu bl-elettriku, li fl-2017 kienu jammontaw għal 10 % biss tal-karozzi tal-linja ġodda kollha mixtrija fl-Ewropa;

6.  Jitlob li tingħata prijorità lil soluzzjonijiet tal-iċċarġjar rapidu u ultrarapidu fir-ring roads, fil-parkeġġi u fit-toroq prinċipali f'żoni urbani b'densità qawwija ta' popolazzjoni; jemmen li għal dan l-iskop, il-kooperazzjoni u l-koordinazzjoni bejn l-awtoritajiet lokali, il-kumpaniji tad-distribuzzjoni tal-elettriku u l-investituri privati għandha tissaħħaħ;

7.  Jappoġġja toroq elettrifikati li jippermettu li l-vetturi elettriċi jiċċarġjaw waqt li jinstaqu; jitlob li dawn jiġi żviluppati aktar, tal-inqas tul it-toroq tan-netwerks Ċentrali u Komprensivi TEN-T; jemmen li t-toroq elettrifikati jistgħu jkunu soluzzjoni li tagħmel possibbli t-tiċkin tal-batteriji, u b'konsegwenza, it-traħħis fil-prezz tal-vetturi ġodda;

8.  Jinnota bi tħassib li l-livell ta' ambizzjoni u l-grad ta' twettiq tal-oqfsa ta' politika nazzjonali jvarjaw ħafna bejn l-Istati Membri u li l-iżvilupp ġenerali tal-infrastrutturi għall-fjuwils alternattivi, inkluża l-infrastruttura għall-iċċarġjar elettriku, qed jaqa' lura; jiddeplora l-fatt li tmien Stati Membri biss jissodisfaw għalkollox ir-rekwiżiti tal-Qafas ta' Politika Nazzjonali stipulati fid-Direttiva 2014/94/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2014 dwar l-installazzjoni ta' infrastruttura tal-karburanti alternattivi(1), u li żewġ Stati Membri naqsu milli jissottomettu l-Qafas ta' Politika Nazzjonali tagħhom f'konformità mal-iskadenzi stabbiliti fl-Artikolu 3 tad-Direttiva; jenfasizza f'dan ir-rigward li l-Oqfsa ta' Politika Nazzjonali huma essenzjali sabiex jattiraw sħab privati li jiffinanzjaw infrastruttura tal-iċċarġjar; għaldaqstant jistieden lill-Kummissjoni biex tikkunsidra li tintroduċi miri nazzjonali vinkolanti, kif ukoll rappurtar nazzjonali regolari sabiex jiġi żgurat l-iżvilupp ta' infrastruttura bażi għall-fjuwils alternattivi tul in-netwerk TEN-T sal-2025;

9.  Jenfasizza li l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu miri konkreti, vinkolanti u infurzabbli għan-netwerk ta' distribuzzjoni tal-fjuwils alternattivi, li jirriflettu il-penetrazzjoni attwali u ppjanata tas-suq ta' vetturi li jaħdmu b'dawk il-fjuwils;

10.  Jiddispjaċih li l-fjuwils ta' oriġini fossili, bħall-gass naturali u l-gass likwifikat miż-żejt, għadhom jitqiesu bħala fjuwils alternattivi skont id-Direttiva 2014/94/UE, u b'hekk idgħajfu l-objettiv tal-Unjoni ta' dekarbonizzazzjoni tas-settur tat-trasport sal-2050;

11.  Jistieden lill-Kummissjoni twettaq analiżi dettaljata tad-diversi oqsfa ta' politika nazzjonali u biex tikkunsidra miżuri nazzjonali u reġjonali ta' suċċess fir-rakkomandazzjonijiet tagħha lil Stati Membri oħra;

12.  Jistieden lill-Kummissjoni tressaq kriterji dwar is-sostenibilità għall-idroġenu u l-fjuwils sintetiċi, abbażi tal-emissjonijiet taċ-ċiklu tal-ħajja li jqisu l-emissjonijiet upstream tal-produzzjoni tal-elettriku meħtieġa għall-proċessi kollha ta' produzzjoni u l-impatt tagħhom fuq id-domanda għall-ilma u l-użu tal-art;

13.  Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri jżidu l-istabbiliment ta' punti tal-iċċarġjar għall-vetturi tal-elettriku li jkunu aċċessibbli għall-pubbliku f'żoni urbani u suburbani;

14.  Jemmen li l-iżvilupp ta' infrastruttura tal-iċċarġjar għall-vetturi elettriċi għandha tiġi inkoraġġita bħala kwistjoni ta' prijorità kull fejn il-kwalità tal-arja mhix tajba, u li l-informazzjoni dwar il-miżuri meħuda jew ippjanati biex jinkoraġġixxu l-elettromobilità għandha tiġi rraportata fil-pjanijiet għall-kwalità tal-arja;

15.  Jitlob investiment kontinwi fir-riċerka u l-innovazzjoni sabiex ikomplu jinġabru flimkien sorsi ta' enerġija rinnovabbli u modi sostenibbli ta' trasport, bil-għan li tinkiseb mobilità mingħajr emissjonijiet sa nofs is-seklu;

16.  Jinnota li s-sidien ta' vetturi elettriċi ħafna drabi jiċċarġjaw il-vetturi tagħhom id-dar jew fuq ix-xogħol; jissottolinja l-ħtieġa ta' infrastruttura tal-iċċarġjar privata kif ukoll pubblika u kondiviża, li tkun komprensiva u interoperabbli u li tippermetti l-iċċarġjar ta' vetturi u roti elettriċi fid-djar u fuq il-post tax-xogħol, kif ukoll abbażi ta' obbligu li tiġi provduta infrastruttura tal-iċċarġjar tali fil-pompi tal-petrol li jinsabu f'rotot ta' distanzi twal; iqis il-ħtieġa ta' investiment kemm pubbliku kif ukoll privat sabiex tinkiseb l-aħjar kopertura; jenfasizza f'dan ir-rigward il-ħtieġa li tiġi installata infrastruttura tal-iċċarġjar suffiċjenti fil-binjiet ġodda kif ukoll f'dawk eżistenti; jinnota li żieda fit-tixrid tal-informazzjoni u l-involviment tas-settur privat huma kruċjali biex jintlaħqu l-miri proposti;

17.  Jinnota bi tħassib li fl-2017 kien hemm biss 19-il Vettura Elettrika bil-Batterija u 25 Vettura Ibrida Rikarikabbli disponibbli għall-bejgħ fl-Ewropa, meta mqabbla ma' aktar minn 417-il mudell ta' vettura b'magni tal-kombustjoni interna petrol jew diżil disponibbli għall-klijenti Ewropej(2);

18.  Jenfasizza li mingħajr netwerk ta' distribuzzjoni adegwat, l-użu tal-fjuwils alternattivi ma jistax jiżdied; jenfasizza l-ħtieġa ta' obbligi ta' distribuzzjoni sabiex titnaqqas l-inċertezza dwar l-ambitu tal-infrastruttura;

19.  Jistieden lill-Kummissjoni tfassal regolament dwar ir-roaming f'infrastrutturi għall-fjuwils alternattivi aċċessibbli pubblikament, tal-inqas fin-netwerk TEN-T;

20.  Jinnota li l-pjanijiet nazzjonali mressqa lill-Kummissjoni bħala parti mill-implimentazzjoni tad-Direttiva 2014/94/UE juru li l-għadd attwali ta' punti tal-iċċarġjar disponibbli fl-Unjoni hu biżżejjed għall-għadd ta' vetturi elettriċi fit-triq, abbażi tar-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea ta' punt wieħed tal-iċċarġjar għal kull 10 vetturi elettriċi;

21.  Jinnota wkoll li l-pjanijiet nazzjonali għall-introduzzjoni tal-infrastrutturi tal-iċċarġjar pubbliċi sal-2020 fl-UE kollha huma mistennija wkoll li jlaħħqu mat-tkabbir antiċipat fl-għadd ta' vetturi, u li se jkun hemm ukoll biżżejjed rikarikaturi rapidi maġenb ir-rotot tal-awtostradi ewlenin, b'mill-inqas rikarikatur veloċi wieħed kull 40 km;

22.  Jenfasizza li mill-2020 'il quddiem se jinħtieġ investiment ulterjuri sinifikanti, lil hinn mill-pjanijiet eżistenti, biex ilaħħaq mal-għadd ta' vetturi elettriċi li hu mistenni li se jkun hemm fit-triq, u li l-finanzjament tal-UE se skun importanti, b'mod partikolari fis-swieq inqas żviluppati.

23.  Jenfasizza li jenħtieġ aktar enfasi fuq soluzzjonijiet tal-iċċarġjar intelliġenti; jinnota li dawn jistgħu jinkisbu billi jiġi żgurat li r-rekwiżiti tal-infrastruttura tal-iċċarġjar privata u dik pubblika u kondiviża jmorru lil hinn mid-dispożizzjonijiet minimi deskritti fir-reviżjoni tad-Direttiva 2010/31/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Mejju 2010 dwar ir-rendiment tal-bini fl-użu tal-enerġija(3); jenfasizza li l-fatt li l-infrastruttura tal-iċċarġjar hija insuffiċjenti huwa wieħed mill-ostakli ewlenin għall-implimentazzjoni tat-trasport sostenibbli fl-UE;

24.  Minħabba li mhux possibbli għall-utenti kollha li jiċċarġjaw il-vetturi elettriċi f'darhom, jeħtieġ li jinstabu soluzzjonijiet integrati għall-binjiet residenzjali u mhux residenzjali u li l-faċilitajiet tal-iċċarġjar jitpoġġew ma' infrastrutturi oħra eżistenti, bħall-arbli tad-dawl;

25.  Jinnota li t-tkabbir fis-suq għall-vetturi elettriċi se jżid id-domanda għall-elettriku mill-grilja, iżda skont l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA), jekk 80 % tal-flotta tkun elettrifikata fl-2050, dan ifisser, bħala medja, żieda ta' 10% biss fid-domanda għall-elettriku fl-UE.

26.  Jikkunsidra li fiż-żoni urbani, l-infrastruttura tal-iċċarġjar għandha titpoġġa għad-dispożizzjoni tal-vetturi kollha, inklużi vetturi kondiżivi, vannijiet elettriċi, roti elettriċi u vetturi motorizzati b'żewġ roti;

27.  Jenfasizza t-titjib li se jirriżulta mill-elettriku mal-kosta f'termini ta' inqas emissjonijiet ta' CO2, inqas tniġġis akustiku, kwalità tal-arja mtejba u benefiċċji ambjentali oħra; jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri joħolqu inċentivi imsejsa fuq il-politika għall-iżvilupp ta' provvista elettrika mal-kosta kemm fil-portijiet interni kif ukoll f'dawk marittimi, bil-għan li jitnaqqsu l-emissjonijiet mit-trasport li jaħdem bil-fjuwils fossili; jinkoraġġixxi, f'dan ir-rigward, lill-Istati Membri, biex jiżviluppaw pjanijiet integrati għat-tħejjija rapida għall-użu ta' vapuri li jaħdmu kompletament bl-elettriku; jinnota li se jkunu meħtieġa regolamenti nazzjonali komplementari biex jiżguraw li l-bastimenti ankrati jkunu obbligati jużaw kwalunkwe elettriku nadif disponibbli fuq l-art; iħeġġeġ, barra minn hekk, li jiġi pprovdut aktar appoġġ finanzjarju għall-iżvilupp tal-provvista elettrika mal-kosta fil-portijiet interni kif ukoll dawk marittimi, minħabba li l-ispejjeż kbar involuti jxekklu l-fattibilità ekonomika tiegħu; jenfasizza l-opportunitajiet offruti mill-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (FNE) biex jiġu appoġġati żviluppi ulterjuri f'dan il-qasam;

28.  Jiddispjaċih dwar il-fatt li l-progress fl-installazzjoni tal-infrastruttura tal-fjuwils alternattivi u d-disponibilità ta' vetturi li jaħdmu bil-fjuwils alternattivi miexi bil-mod wisq, u jistieden lill-manifatturi jżidu l-isforzi f'dan ir-rigward;

29.  Jistieden lill-Istati Membri sabiex jagħmlu rieżami tal-oqfsa tat-tassazzjoni tal-enerġija tagħhom sabiex jiffaċilitaw u jinċentivaw l-użu ta' fjuwils alternattivi u sabiex ineħħu t-tassazzjoni peżanti fuq l-elettriku użat biex jiġġenera l-fjuwils alternattivi, inkluż il-gass bl-elettriku (P2G), bħala ħżin għal enerġiji rinnovabbli intermittenti;

30.  Iħeġġeġ li l-ajruporti jiġu pprovduti bi provvista ta' elettriku nadif (għall-użu f'ajruplani wieqfa kif ukoll għal tagħmir mobbli fl-ajruporti) sabiex jitnaqqas il-konsum tal-pitrolju, tittejjeb il-kwalità tal-arja, u jitnaqqsu l-impatt tat-tibdil fil-klima u t-tniġġis akustiku;

31.  Jinnota li bastiment tal-kruċiera wieħed b'tagħbija awżiljari ta' 4.6 MW aktarx li jikkonsma aktar minn 700 litru ta' fjuwil fis-siegħa, ammont ikbar mill-ekwivalenti ta' 688 trakk iħaddmu l-magni tagħhom;

32.  Iħeġġeġ lill-manifatturi Ewropej tal-karozzi biex iżidu l-investiment fl-iżvilupp ta' vetturi b'emissjonijiet ultrabaxxi bħala wieħed mill-modi biex jaċċelleraw l-adozzjoni tagħhom fis-suq tal-UE; jistieden lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lill-industrija tal-karozzi biex ikomplu jiżviluppaw l-offerta ta' vetturi ħfief u tqal li jaħdmu bi fjuwils alternattivi, bħal pereżempju billi jappoġġaw miri medji ta' tnaqqis ta' emissjonijiet ambizzjużi li għandhom jintlaħqu sal-2025 jew l-2030 għall-flotot fl-UE kollha ta' karozzi tal-passiġġieri, vetturi kummerċjali ħfief u vetturi tqal ġodda;

33.  Jappella lill-koleġiżlaturi biex jiddeterminaw l-iskeda ta' żmien, is-sistema t-tajba ta' inċentivi u l-livell ta' ambizzjoni għas-sehem ta' vetturi mingħajr emissjonijiet jew b'livell baxx ta' emissjonijiet fil-flotta totali tal-UE bl-għan li tinkiseb id-dekarbonizzazzjoni totali tas-settur tat-trasport sal-2050; iqis li dan hu meħtieġ sabiex tinħoloq ċertezza tal-investimenti għas-suq tal-vetturi bi fjuwils alternattivi u tiġi aċċellerata l-installazzjoni ta' infrastruttura akkumpanjanti suffiċjenti; jirrikonoxxi li l-isfidi assoċjati mat-tranżizzjoni lejn it-trasport sostenibbli jinħolqu tul il-katina kollha tal-provvista;

34.  Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri biex iżidu l-installazzjoni ta' infrastruttura tal-iċċarġjar għat-trasport pubbliku, kif ukoll biex jistimulaw id-domanda għal karozzi tal-linja li jużaw enerġija alternattiva u vetturi oħra elettriċi tat-trasport pubbliku, filwaqt li jagħtu prijorità lil dawk is-sistemi li huma l-aktar newtrali fir-rigward tal-emissjonijiet minn perspettiva taċ-ċiklu kollu tal-ħajja tal-vettura;

35.  Jinkoraġġixxi lill-awtoritajiet lokali u reġjonali li qed jipparteċipaw fil-Patt Globali tas-Sindki għall-Klima u l-Enerġija biex jistinkaw biex jinkludu miżuri konkreti fil-Pjanijiet ta' Azzjoni għall-Enerġija Sostenibbli (SEAPs) tagħhom, b'mod partikolari għall-bini jew l-ikkompletar tal-infrastruttura tal-iċċarġjar għall-vetturi elettriċi;

36.  Jinkoraġġixxi lill-awtoritajiet pubbliċi lokali u reġjonali biex jagħmlu użu akbar mill-possibilitajiet eżistenti ta' kofinanzjament għall-mobilità urbana sostenibbli taħt il-Fond ta' Koeżjoni u l-Fond Ewropew ta' Żvilupp Reġjonali (FEŻR) sabiex titlesta l-infrastruttura għall-iċċarġjar u għar-riforniment ta' vetturi mingħajr emissjonijiet jew b'livell baxx ta' emissjonijiet.

INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONIFIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Data tal-adozzjoni

10.7.2018

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

47

2

8

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Guillaume Balas, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Merja Kyllönen, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Keith Taylor

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Marc Joulaud, Stanisław Ożóg

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

47

+

ALDE

Catherine Bearder, Jan Huitema, Frédérique Ries

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Merja Kyllönen

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Karl Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Marc Joulaud, Giovanni La Via, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Annie Schreijer Pierik, Renate Sommer, Adina Ioana Vălean

S&D

Guillaume Balas, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Davor Škrlec, Keith Taylor

2

-

EFDD

Julie Reid

ENF

Sylvie Goddyn

8

0

ALDE

Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Stanisław Ożóg, Bolesław G. Piecha, John Procter

Tifsira tas-simboli użati:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni

(1)

ĠU L 307, 28.10.2014, p. 1.

(2)

Availability and Affordability of ZEVs Interim Report, Element Energy, Ottubru 2017

(3)

ĠU L 153, 18.6.2010, p. 13.


OPINJONI tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija (10.7.2018)

għall-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

dwar il-varar tal-infrastruttura għall-fjuwils alternattivi fl-Unjoni Ewropea: Wasal iż-żmien li naġixxu!

(2018/2023(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Zdzisław Krasnodębski

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

A.  billi l-Istati Membri adottaw l-oqfsa ta' politika nazzjonali tagħhom, li ġew ivvalutati mill-Kummissjoni fil-komunikazzjoni riċenti tagħha COM(2017)0652, fejn ġie nnutat li l-objettivi u l-implimentazzjoni tal-infrastruttura tal-iċċarġjar għall-vetturi elettriċi jvarjaw minn Stat Membru għal ieħor, billi tmienja biss mill-25 Stat Membru jissodisfaw bis-sħiħ ir-rekwiżiti tal-oqfsa ta' politika nazzjonali stabbiliti fid-Direttiva 2014/94/UE(1), u li żewġ Stati Membri naqsu milli jippreżentaw l-oqfsa ta' politika nazzjonali tagħhom sas-16 ta' Novembru 2016, kif jitlob l-Artikolu 3 tad-Direttiva 2014/94/UE;

B.  billi s-settur tat-trasport huwa s-sors ewlieni tal-emissjonijiet tal-karbonju fl-Unjoni u l-uniku settur li fih l-emissjonijiet għadhom qed jiżdiedu; billi hemm ħtieġa ta' aktar koordinazzjoni fil-livell tal-UE sabiex jiġi żgurat l-użu ta' netwerk ta' infrastruttura xieraq għall-fjuwils alternattivi bil-ħsieb tal-objettiv tad-dekarbonizzazzjoni tas-settur tat-trasport sal-2050;

C.  billi d-dekarbonizzazzjoni tat-trasport fl-UE għandha titwettaq skont il-prinċipju tan-newtralità teknoloġika, u b'hekk jiġi żgurat li jinħolqu l-istess kundizzjonijiet għat-tipi differenti ta' teknoloġiji b'livell baxx ta' emissjonijiet għal mobbiltà nadifa, jiġi promoss ambjent kompetittiv u titħeġġeġ innovazzjoni ulterjuri f'dan il-qasam;

1.  Jissottolinja li l-Unjoni għandha l-potenzjal sabiex issir prekursur fit-trasport nadif u tmexxi din il-bidla globali; jinnota li t-tranżizzjoni relatata mal-enerġija nadifa toffri bosta opportunitajiet ġodda ta' tkabbir għall-industrija u ssaħħaħ is-sigurtà tal-enerġija tal-Ewropa; jenfasizza li bħalissa aktar minn 65 % tal-vetturi elettriċi li jaħdmu bil-batteriji u l-vetturi elettriċi ibridi rikarikabbli huma mmanifatturati barra l-Unjoni u li l-mobbiltà l-ġdida se twassal għal bidla fil-ħiliet meħtieġa, li jfisser li huwa kruċjali li jiġi żgurat il-momentum biex tingħata spinta lill-industrija tagħna u biex jinħolqu impjiegi ġodda ta' kwalità fl-Unjoni; jemmen li huwa kruċjali li tingħata spinta lill-industrija tal-batteriji tagħna billi tinħoloq manifattura sostenibbli taċ-ċelloli tal-batteriji fl-Unjoni u tiġi żgurata katina ta' valur ibbażata kollha kemm hi fl-UE, filwaqt li jsir użu mill-potenzjal tar-riċiklaġġ tal-batteriji u tal-materja prima f'konformità mal-prinċipju tal-ekonomija ċirkolari;

2.  Jilqa' l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni msemmija hawn fuq dwar l-introduzzjoni ta' infrastruttura ta' fjuwils alternattivi, jinnota, madankollu, li l-oqfsa ta' politika nazzjonali ma jirrappreżentawx użu suffiċjenti ta' infrastruttura tal-fjuwils alternattivi għall-użu previst ta' mobbiltà bi fjuwils alternattivi sal-2025; jistieden lill-Kummissjoni, għalhekk, titlob lill-Istati Membri biex fl-oqfsa ta' politika nazzjonali tagħhom jinkludu miri minimi obbligatorji, filwaqt li tqis ukoll l-użu pproġettat u mwettaq ta' vetturi bi fjuwil alternattiv u l-progress teknoloġiku tagħhom, kif ukoll bil-ħsieb li jkun hemm netwerk infrastrutturali trans-Ewropew għall-fjuwils alternattivi;

3.  Jinnota bi tħassib li l-livell ta' ambizzjoni fost l-Istati Membri jvarja ħafna; iħeġġeġ lill-Istati Membri jiżguraw l-introduzzjoni rapida ta' infrastruttura suffiċjenti tal-fjuwils alternattivi; jistieden lill-Istati Membri jiżviluppaw u jaġġustaw l-oqfsa ta' politika nazzjonali tagħhom għal dan l-għan billi jqisu l-adozzjoni pproġettata u mwettqa ta' vetturi bi fjuwil alternattiv u l-progress teknoloġiku tagħhom; jistieden lill-Istati Membri jżidu l-isforzi ta' implimentazzjoni b'miri li jkunu ambizzjużi biżżejjed;

4.  Jistieden lill-Istati Membri jħaffu l-użu tar-riżultati tar-riċerka relatata mal-elettromobbiltà billi jagħmlu użu sħiħ mill-fondi tal-UE; jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni sabiex tipprovdi EUR 800 miljun addizzjonali permezz tal-finanzjament Ewropew; jenfasizza, madankollu, li hemm bżonn ta' aktar strumenti ta' appoġġ fil-livell tal-Unjoni u tal-Istati Membri sabiex jiġi mmobilizzat investiment pubbliku u privat xieraq;

5.  Jinnota li l-elettrifikazzjoni hija pass meħtieġ fid-dekarbonizzazzjoni tas-settur tat-trasport fl-Unjoni u biex jintlaħqu l-objettivi klimatiċi tagħha; jenfasizza dwar l-importanza li ssir enfasi fuq li jiġu kkombinati l-aktar miżuri effettivi disponibbli sabiex jintlaħqu l-miri tal-UE dwar il-klima, peress li hemm disponibbli bosta opzjonijiet b'emissjonijiet baxxi, bħall-elettriku, il-bijofuwils avvanzati, l-idroġenu u l-LNG; jappella, għalhekk, sabiex jinżamm l-approċċ newtrali mil-lat teknoloġiku filwaqt li jiġi żgurat li jkun hemm tnaqqis tal-emissjonijiet ta' CO2;

6.  Jitlob lill-operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni u l-operaturi tas-sistemi ta' distribuzzjoni jiżguraw l-istabbiltà tal-grilji lokali, filwaqt li jqisu l-ħtieġa ta' flussi transfruntiera itjeb, u jimmitigaw il-quċċata futura tal-konsum tal-enerġija; jenfasizza li r-riforma tad-disinn tas-suq tal-elettriku għandha tistabbilixxi l-qafas regolatorju korrett biex jiżgura l-istabbiltà tal-grilja, prezzijiet affordabbli u s-sigurtà tal-provvista, u biex tippermetti l-awtokonsum, ir-rispons għad-domanda u l-konsumaturi attivi; jenfasizza, għalhekk, l-importanza tal-investiment f'teknoloġiji tal-iċċarġjar intelliġenti, inklużi l-grilji intelliġenti, fil-kontribut għal tranżizzjoni tal-enerġija li tirnexxi;

7.  Jenfasizza l-importanza li jiġi żgurat aċċess ġust għall-iżvilupp, it-tħaddim u r-riforniment tal-punti tal-iċċarġjar għall-atturi rilevanti kollha, inklużi l-awtoritajiet lokali, l-impriżi muniċipali u l-atturi minn Stati Membri oħrajn, sabiex jiġu evitati sitwazzjonijiet ta' monopolju; jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi aċċess miftuħ għas-suq għall-atturi rilevanti kollha u tħeġġeġ l-inizjattivi tal-użu tal-punti tal-iċċarġjar sabiex jiġi żgurat li l-konsumaturi jkollhom għażla ħielsa tal-fornituri u ta' sorsi tal-enerġija; jenfasizza li s-soluzzjonijiet infrastrutturali għandhom ikunu bbażati fuq is-suq; jinsisti li n-netwerks tad-distribuzzjoni ta' fjuwils differenti u l-punti tal-iċċarġjar aċċessibbli għall-pubbliku meħtieġa għall-vetturi elettriċi jridu jinbnew l-aktar fuq termini tas-suq, sakemm il-parteċipanti fis-suq ikunu jistgħu jipprovdu servizzi bi prezz raġonevoli u f'waqthom;

8.  Jissottolinja l-ħtieġa ta' infrastruttura komprensiva ta' ċċarġjar privata u pubblika kondiviża biex tippermetti l-iċċarġjar ta' vetturi u roti elettriċi fid-djar u fuq il-post tax-xogħol, filwaqt li titqies il-ħtieġa li kemm l-investimenti pubbliċi kif ukoll ta' dawk privati jissodisfaw id-dispożizzjonijiet minimi deskritti fir-reviżjoni tad-Direttiva dwar ir-Rendiment tal-Bini fl-Użu tal-Enerġija(2);

9.  Jenfasizza li, għalkemm se jitfaċċaw opportunitajiet diġitali b'riżultat tal-iżviluppi ulterjuri fl-elettromobbiltà bħalma huma l-grilji intelliġenti, il-ħlas elettroniku jew il-konnettività ma' servizzi oħrajn assoċjati, se jkun hemm sfidi ġodda li ser jirriżultaw mill-iċċarġjar intelliġenti u l-iskambju tad-data, bħall-protezzjoni tad-data, l-interoperabbiltà tas-sistemi, sistemi li jibqgħu validi fil-futur jew il-fluss liberu tad-data;

10.  Ifakkar fl-importanza li jinżamm suq armonizzat billi tiġi promossa l-interoperabbiltà bejn is-servers u l-formati tad-data, u protokolli standardizzati għall-flotta tal-vetturi; jilqa' l-kisbiet reċenti mis-CEN-CENELEC li rnexxielu parzjalment jegħleb il-problema tal-istandardizzazzjoni.

INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONIFIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Data tal-adozzjoni

10.7.2018

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

53

3

1

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Tilly Metz, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Michał Boni, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Rupert Matthews, Gesine Meissner, Dominique Riquet

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Romeo Franz, Ulrike Rodust

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

53

+

ALDE

Fredrick Federley, Gesine Meissner, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski, Rupert Matthews, Evžen Tošenovský

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

EPP

Bendt Bendtsen, Michał Boni, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Christian Ehler, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Jakop Dalunde, Romeo Franz, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Benedek Jávor, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Tilly Metz, Csaba Molnár, Dan Nica, Miroslav Poche, Ulrike Rodust, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

3

-

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

1

0

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček

Tifsira tas-simboli użati:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni

(1)

ĠU L 307, 28.10.2014, p. 1.

(2)

ĠU L 153, 18.6.2010, p. 13.


OPINJONI tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur (5.6.2018)

għall-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

dwar il-varar tal-infrastruttura għall-fjuwils alternattivi fl-Unjoni Ewropea: Wasal iż-żmien li naġixxu!

(2018/2023(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Matthijs van Miltenburg

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1.  Jilqa' l-Pjan ta' Azzjoni għall-infrastruttura għall-Fjuwils Alternattivi; ifakkar l-impatt tat-trasport fuq it-tibdil fil-klima u jinnota li sabiex ikun hemm konformità mal-objettivi tal-Ftehim ta' Pariġi, l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra mis-settur tat-trasport ser jeħtieġu li jkunu qrib iż-żero sal-2050; jenfasizza, għalhekk, li s-sostenibilità tal-vetturi li jaħdmu bi fjuwils alternattivi tiddependi ferm fuq l-użu ta' sorsi tal-enerġija rinnovabbli u jenfasizza l-ħtieġa li jkun hemm fokus fuq rekwiżiti uniformi għall-Istati Membri kollha fir-rigward tal-kwalità tal-fjuwils alternattivi u tas-sistemi tal-valutazzjoni tal-konformità; jisħaq li, sabiex l-Unjoni tilħaq l-għanijiet tagħha tad-dekarbonizzazzjoni, trid isseħħ kooperazzjoni aktar mill-qrib fost il-partijiet ikkonċernati rilevanti kollha, speċjalment l-industrija tal-karozzi u l-Kummissjoni;

2.  Jenfasizza l-benefiċċji ta' innovazzjonijiet b'livell baxx ta' karbonju għall-pożizzjoni kompetittiva globali u s-sigurtà tal-enerġija tal-UE; jistieden lill-UE ssir mexxej globali fil-kamp tad-dekarbonizzazzjoni fis-settur tat-trasport; iħeġġeġ, għalhekk, lill-Istati Membri, partikolarment dawk li jinsabu l-aktar lura, u lill-industrija, juru livell imsaħħaħ ta' ambizzjoni u jħaffu l-implimentazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni, inkluż billi jiżviluppaw oqfsa ta' politika nazzjonali effiċjenti, kompluti u koerenti, implimentati f'waqthom, sabiex jiżguraw li jkun hemm l-istabilità meħtieġa għall-investimenti kemm minn sorsi pubbliċi kif ukoll privati;

3.  Jenfasizza l-korrelazzjoni bejn id-disponibilità u l-aċċessibilità ta' infrastruttura tal-iċċarġjar u ta' riforniment għall-fjuwils alternattivi madwar l-UE, kemm f'faċilitajiet pubbliċi kif ukoll privati, u li l-konsumaturi jaċċettaw sistemi ġodda ta' mobilità; jissottolinja l-ħtieġa ta' approċċ aktar armonizzat tal-UE, ukoll fir-rigward tal-istandards tekniċi komuni, sabiex tiġi żgurata l-interoperabilità tas-servizzi tal-ħlas u l-punti tal-iċċarġjar, li jippermettu lill-utenti ta' fjuwils alternattivi jużaw bis-sħiħ l-infrastruttura disponibbli meta jivvjaġġaw fl-UE; jenfasizza l-ħtieġa ta' informazzjoni trasparenti lill-konsumatur u tal-kontinwità transfruntiera; iħeġġeġ kollaborazzjoni akbar bejn l-atturi pubbliċi u privati f'dan ir-rigward; jistieden lill-Kummissjoni ssaħħaħ id-dimensjoni tal-konsumatur u tipprovdi strateġija armonizzata tal-informazzjoni għall-konsumatur dwar l-użu ta' fjuwils alternattivi, data dwar il-punti tal-iċċarġjar fl-Istati Membri u l-metodi ta' ħlas;

4.  Jenfasizza l-importanza li l-konsumatur jingħata informazzjoni li tkun f'waqtha, li tinftiehem faċilment u li tkun preċiża, aċċessibbli u trasparenti; jinnota f'dan ir-rigward, ir-relevanza tat-tqabbil tal-prezzijiet ippjanat bejn il-fjuwils alternattivi u dawk konvenzjonali; jitlob li din l-informazzjoni tinġabar u tiġi pproċessata minn pjattaforma ta' data miftuħa;

5.  Japprezza l-koordinazzjoni fil-livell tal-UE; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tivvaluta matul l-2018 jekk l-interoperabilità tas-servizzi ta' ħlas hux aħjar titmexxa 'l quddiem permezz ta' azzjoni leġiżlattiva jew permezz ta' azzjoni mhux leġiżlattiva, filwaqt li ma xxekkilx l-innovazzjoni tas-suq;

6.  Jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni tieħu vantaġġ mis-sinerġiji bejn il-politiki Ewropej dwar it-trasport, l-enerġija u d-diġitalizzazzjoni, pereżempju f'dak li għandu x'jaqsam mal-iċċarġjar intelliġenti u s-sistemi ta' trasport intelliġenti, filwaqt li tiżgura r-rispett tal-istandards tal-protezzjoni tad-data. jistieden lill-Istati Membri jikkooperaw aktar mill-qrib, pereżempju fi ħdan il-Forum dwar it-Trasport Sostenibbli, sabiex jiżguraw il-kontinwità transfruntiera;

7.  Jappoġġja approċċ newtrali f'sens teknoloġiku għall-iżvilupp tal-infrastruttura għall-fjuwils alternattivi bbażata fuq is-suq, b'enfasi partikolari fuq it-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra kif ukoll billi tiġi żgurata għażla akbar u aħjar għall-konsumaturi; jiddikjara li l-introduzzjoni ta' infrastruttura għall-fjuwils alternattivi kkonnettjata diġitalment għandha tiġi kkunsidrata b'mod konġunt mal-għadd reali ta' vetturi li jaħdmu bi fjuwil alternattiv; jenfasizza, għalhekk, il-ħtieġa li jitpoġġew aktar vetturi li jaħdmu bi fjuwils alternattivi fis-suq, sabiex tiżdied il-viżibilità tagħhom fuq żmien medju u fit-tul, u b'hekk jitħeġġeġ l-investiment pubbliku u privat f'dan il-qasam;

8.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lis-settur privat iżidu l-appoġġ finanzjarju għall-introduzzjoni ta' infrastruttura għall-fjuwils alternattivi; jenfasizza b'mod partikolari l-ħtieġa li jissaħħaħ il-finanzjament tal-UE għall-infrastruttura għall-fjuwils alternattivi fil-QFP li jmiss; jitlob li d-differenzi ġeografiċi fl-infrastruttura għall-fjuwils alternattivi u l-appoġġ għall-infrastruttura għall-fjuwils alternattivi, kif ukoll l-ispejjeż għolja ta' tranżizzjoni fiż-żoni rurali, li jistgħu jimpedixxu l-varar tal-infrastruttura għall-fjuwils alternattivi, jiġu kkunsidrati bħala ostakolu ewlieni; jistieden lill-Istati Membri jirrikonoxxu l-effetti pożittivi tal-iskemi ta' għotjiet, tas-sħubijiet bejn il-pubbliku u l-privat u tal-inċentivi fiskali, għad-diffużjoni fis-suq ta' vetturi li jaħdmu bi fjuwils alternattivi.

INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONIFIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Data tal-adozzjoni

4.6.2018

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

28

1

2

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Roberta Metsola, Marc Tarabella, Sabine Verheyen

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Asim Ademov, Clara Eugenia Aguilera García, Klaus Buchner, Peter Liese, Emilian Pavel, Annie Schreijer-Pierik, Tomáš Zdechovský

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

28

+

ALDE

Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

PPE

Asim Ademov, Pascal Arimont, Cristian-Silviu Buşoi, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Philippe Juvin, Peter Liese, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Annie Schreijer-Pierik, Sabine Verheyen, Tomáš Zdechovský

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Liisa Jaakonsaari, Emilian Pavel, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Pascal Durand

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

2

0

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Dennis de Jong

Tifsira tas-simboli użati:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni


INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONIFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

Data tal-adozzjoni

24.9.2018

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

29

0

6

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Isabella De Monte, Andor Deli, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Gesine Meissner, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Keith Taylor, Pavel Telička, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Wim van de Camp

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Francisco Assis, Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, Maria Grapini, Werner Kuhn, Ramona Nicole Mănescu, Evžen Tošenovský

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Miriam Dalli, Aleksander Gabelic, John Howarth, Martina Werner


VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

29

+

ALDE

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

 

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Innocenzo Leontini, Ramona Nicole Mănescu, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Wim van de Camp

Francisco Assis, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Aleksander Gabelic, Maria Grapini, John Howarth, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Martina Werner, Janusz Zemke

 

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

 

0

-

 

 

6

0

ECR

 

Mark Demesmaeker, Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Tifsira tas-simboli użati:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni

Aġġornata l-aħħar: 16 ta' Ottubru 2018Avviż legali