Процедура : 2017/2177(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0299/2018

Внесени текстове :

A8-0299/2018

Разисквания :

PV 23/10/2018 - 20
CRE 23/10/2018 - 20

Гласувания :

PV 24/10/2018 - 11.7
CRE 24/10/2018 - 11.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0406

ВТОРИ ДОКЛАД     
PDF 694kWORD 60k
2.10.2018
PE 623.711v02-00 A8-0299/2018

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2016 година

(2017/2177(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Барт Стас

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2016 година

(2017/2177(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2016 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2016 година, придружен от отговорите на Службата(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на Службата във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05941/2018 – C8‑0087/2018),

–  като взе предвид своето решение от 18 април 2018 г.(3) за отсрочване на решението за освобождаване от отговорност за финансовата 2016 година, както и отговора на изпълнителния директор на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището,

–  като взе предвид действията, предприети от Генералната дирекция „Миграция и вътрешни работи“ на Комисията и управителния съвет на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището след решението на Парламента от 18 април 2018 г. за отсрочване на освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, което доведе до оставката на г-н Жозе Карейра от поста изпълнителен директор на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището на 6 юни 2018 г.,

–  като взе предвид изслушването на 3 септември 2018 г. и представените корективни мерки, вече предприети от новия временно изпълняващ длъжността изпълнителен директор на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището след назначаването му през юни 2018 г.,

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(4), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 439/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. за създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището(5), и по-специално член 36 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид втория доклад на комисията по бюджетен контрол (A8-0299/2018),

1.  освобождава от отговорност новия временно изпълняващ длъжността изпълнителен директор на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището във връзка с изпълнението на бюджета на Службата за финансовата 2016 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2016 година

(2017/2177(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2016 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2016 година, придружен от отговорите на Службата(7),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(8) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на Службата във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05941/2018 – C8‑0087/2018),

–  като взе предвид своето решение от 18 април 2018 г.(9) за отсрочване на решението за освобождаване от отговорност за финансовата 2016 година, както и отговора на изпълнителния директор на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището,

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(10), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 439/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. за създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището(11), и по-специално член 36 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(12), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид втория доклад на комисията по бюджетен контрол (A8-0299/2018),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2016 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2016 година

(2017/2177(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2016 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид втория доклад на комисията по бюджетен контрол (A8-0299/2018),

А.  като има предвид, че всички децентрализирани агенции на Съюза трябва да бъдат прозрачни и да носят пълна отговорност пред гражданите на Съюза за средствата, които са им предоставени в качеството им на органи на Съюза;

Б.  като има предвид, че ролята на Парламента по отношение на освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета е определена в Договора за функционирането на Европейския съюз, във Финансовия регламент и в рамковия Финансов регламент;

1.  подчертава колко е важно да се действа отговорно и в съответствие с всички приложими правила и разпоредби и да има отчетност и прозрачност при изпълнението на бюджета на Съюза;

2.  припомня ролята на Парламента в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, която се урежда от Договора за функционирането на Европейския съюз, от Финансовия регламент и от Правилника за дейността на ЕП;

3.  приветства факта, че първоначалното решение от 18 април 2018 г. за отсрочване на освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета доведе до силни корективни мерки, предприети от Генералната дирекция „Миграция и вътрешни работи“ на Комисията, управителния съвет и новия временно изпълняващ длъжността изпълнителен директор на Службата;

4.  признава, че освен приключването на разследването на OLAF срещу предишното ръководство на Службата, чрез предприетите до момента корективни мерки се реагира в достатъчна степен на резервите, изразени от Парламента в решението му от 18 април 2018 г. за отсрочване на освобождаването от отговорност;

Текущото разследване на Европейската служба за борба с измамите (OLAF)

5.  припомня факта, че понастоящем се провежда разследване на OLAF по отношение на няколко бивши и настоящи членове на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището („Службата“) от средното и висшето управленско ниво;

6.  отбелязва със задоволство решението на управителния съвет на Службата на 6 юни 2018 г. да освободи изпълнителния директор от неговите задължения с незабавно действие; приветства назначаването на временно изпълняващ длъжността изпълнителен директор, който не е обект на разследването на OLAF; изразява съжаление обаче, че управителният съвет не е предприел това действие по собствена инициатива на много по-ранен етап от процеса, което е могло да предотврати забавянето на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

7.  приветства действието, което вече е предприето от временно изпълняващия длъжността изпълнителен директор с цел подобряване на структурата на управление на Службата, възстановяване на прозрачността и изграждане на доверие; подчертава, че е важно да се противодейства на установените по-рано недостатъци по отношение на законосъобразността и редовността на операциите; призовава Службата да изготви всеобхватна и подробна пътна карта, представяща пътя напред; призовава освен това Службата в тази връзка да включи в пътната карта ясен план за възстановяване на доверието в ръководството, особено като се има предвид, че компетентното и ефективно управление е от ключово значение с оглед на предизвикателствата, пред които е изправена Службата като цяло, и по-специално да се погрижи за това предвиденото за 2018 г. и 2019 г. набиране и обучение на значителен брой нови служители да е на такова равнище, че да осигури на Службата добре мотивиран и висококачествен персонал, по-малко текучество и запазване на натрупаните познания и опит на персонала;

8.  призовава OLAF да информира органа по освобождаване от отговорност за резултатите от разследването веднага след приключването му;

9.  призовава комисията по бюджетен контрол на Парламента да включи констатациите от доклада на OLAF в доклада за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г. на Службата и по този начин да осигури пълното изпълнение на евентуални нови препоръки към Службата;

Основание за изразяване на становище с резерви относно законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите операции

10.  припомня направените от Сметната палата („Палатата“) съществени констатации във връзка с две от петте големи процедури за възлагане на обществени поръчки от 2016 г., за които са извършени плащания през въпросната година, което показва липса на стриктност в процедурите за възлагане на обществени поръчки на Службата;

11.  очаква да бъдат предприети всички възможни действия за възстановяване на неправомерните плащания от бюджета през финансовата 2016 година: 920 561 EUR (процедура за възлагане на обществена поръчка за предоставяне на пътнически услуги) и 592 273 EUR (рамков договор за предоставяне на междинни услуги в подкрепа на действията на Службата в отговор на миграционната криза);

12.  отново изразява загриженост във връзка с тенденцията при разходите за възстановяване на пътни разноски; отбелязва, че през 2014 г. са възстановени разноски в размер на 997 506 EUR, през 2015 г. възстановяванията възлизат на 987 515 EUR, а през 2016 г. – на 1 012 147 EUR; отбелязва, че участниците от категория „А“ изпълняват специфични задачи по време на заседанията; отбелязва спада във възстановяванията на разноските по категория „А“ от 69% през 2014 г. на 52% през 2015 г. и 37% през 2016 г.; изразява загриженост относно явното несъответствие между повишеното работно натоварване за Службата и по-малкия брой участници от категория „A“; подчертава, че увеличението на възстановените пътни разноски и намаляването на броя на участниците от категория „А“ може да е знак за произволна схема за възстановяване на разноски;

13.  отбелязва отново, че работната програма на Службата включва нейните дейности по оперативна подкрепа за „горещите точки“ в някои държави членки; подчертава важността на тази дейност и изтъква по-широките последици за целия Съюз, ако задачите не са надлежно планирани, управлявани и изпълнени; настоятелно призовава служителите на Службата надлежно да изпълняват своите задължения по отношение на административните въпроси и работата на място;

14.  изразява съжаление за вредите, нанесени на имиджа на Службата от разкриването на грешките в гореспоменатите процедури за възлагане на обществени поръчки; отново заявява, че ефективен контрол може да се гарантира само при пълна прозрачност на тези процедури;

15.  приветства изготвените от Службата планове за действие за отстраняване на установените от Палатата проблеми, а именно:

  – процедурата за възлагане на обществени поръчки за предоставяне на пътнически услуги (пътническа агенция FCM) е била заменена с открита тръжна процедура, която е била завършена и е довела до сключването на нов договор;

  – рамковият договор за временни услуги в Гърция (Рандщад) е бил заменен с открита тръжна процедура, която е била завършена и е довела до сключването на нов договор;

16.  приветства предприетите от Службата мерки за укрепване на процедурите за възлагане на обществени поръчки, по-специално включването на висши служители и допълнителен помощен персонал в сектора на обществените поръчки;

o

o o

17.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 18 април 2018 г.(13) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

27.9.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

8

7

6

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, Jonathan Bullock, Tamás Deutsch, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Joachim Zeller, Dennis de Jong

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Richard Ashworth, Karin Kadenbach

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

8

+

ECR

Monica Macovei

EFDD

Jonathan Bullock

PPE

Richard Ashworth, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

7

-

ALDE

Wolf Klinz

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

S&D

Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

6

0

EFDD

Marco Valli

S&D

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux

NI

Cătălin Sorin Ivan

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 79.

(2)

ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 79.

(3)

Приети текстове, P8_TA(2018)0140.

(4)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(5)

OВ L 132, 29.5.2010 г., стр. 11.

(6)

OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(7)

ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 79.

(8)

ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 79.

(9)

Приети текстове, P8_TA(2018)0140.

(10)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(11)

OВ L 132, 29.5.2010 г., стр. 11.

(12)

OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(13)

Приети текстове, P8_TA(2018)0140.

Последно осъвременяване: 16 октомври 2018 г.Правна информация