Διαδικασία : 2017/2177(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0299/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0299/2018

Συζήτηση :

PV 23/10/2018 - 20
CRE 23/10/2018 - 20

Ψηφοφορία :

PV 24/10/2018 - 11.7
CRE 24/10/2018 - 11.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0406

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 684kWORD 61k
2.10.2018
PE 623.711v02-00 A8-0299/2018

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2177(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Bart Staes

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2177(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση της Υπηρεσίας(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Υπηρεσία όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05941/2018 – C8‑0087/2018),

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του της 18ης Απριλίου 2018(3) με την οποία αναβάλλεται η απόφαση χορήγησης απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2016, και την απάντηση του εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο,

–  έχοντας υπόψη τα μέτρα που έλαβε η Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Επιτροπής και το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο μετά την απόφαση του Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 που αναβάλλει τη χορήγηση απαλλαγής, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την παραίτηση του κ. José Carreira από τη θέση του εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο στις 6 Ιουνίου 2018,

–  έχοντας υπόψη την ακρόαση της 3ης Σεπτεμβρίου 2018 και τα διορθωτικά μέτρα που έχει ήδη λάβει ο νέος προσωρινός εκτελεστικός διευθυντής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο από τον διορισμό του τον Ιούνιο του 2018,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(4), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 439/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο(5), και ιδίως το άρθρο 36,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0299/2018),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον νέο προσωρινό εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2016·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2177(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση της Υπηρεσίας(7),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(8) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Υπηρεσία όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05941/2018 – C8‑0087/2018),

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του της 18ης Απριλίου 2018(9) με την οποία αναβάλλεται η απόφαση χορήγησης απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2016, και την απάντηση του εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(10), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 439/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο(11), και ιδίως το άρθρο 36,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0299/2018),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2016·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2177(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0299/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί της Ένωσης θα πρέπει να λειτουργούν με διαφάνεια και να λογοδοτούν πλήρως στους πολίτες της Ένωσης για τα κονδύλια που τους διατίθενται στο πλαίσιο του ρόλου τους ως οργανισμών της Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος του Κοινοβουλίου σε σχέση με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού ορίζεται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον δημοσιονομικό κανονισμό και στον δημοσιονομικό κανονισμό - πλαίσιο·

1.  υπογραμμίζει τη σημασία που έχει να ενεργεί ο οργανισμός με υπεύθυνο και διαφανή τρόπο, και σύμφωνα με όλους τους σχετικούς κανόνες και κανονισμούς κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης·

2.  υπενθυμίζει τον ρόλο του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, όπως διέπεται από τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον δημοσιονομικό κανονισμό και τον Κανονισμό του·

3.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η αρχική απόφαση της 18ης Απριλίου 2018 για την αναβολή της χορήγησης απαλλαγής είχε ως αποτέλεσμα τη λήψη αυστηρών διορθωτικών μέτρων από τη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Επιτροπής, το διοικητικό συμβούλιο και τον νέο προσωρινό εκτελεστικό διευθυντή της Υπηρεσίας·

4.  αναγνωρίζει ότι, εκτός από την ολοκλήρωση της έρευνας της OLAF εις βάρος της προηγούμενης ηγεσίας της Υπηρεσίας, τα διορθωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα έχουν ανταποκριθεί επαρκώς στις επιφυλάξεις που διατύπωσε το Κοινοβούλιο στην απόφασή του της 18ης Απριλίου 2018, με την οποία αναβλήθηκε η χορήγηση απαλλαγής·

Η υπό εξέλιξη έρευνα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)

5.  υπενθυμίζει το γεγονός ότι βρίσκεται επί του παρόντος σε εξέλιξη έρευνα της OLAF όσον αφορά διάφορα πρώην και νυν μέλη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (η «Υπηρεσία»), που κατέχουν θέσεις μεσαίων και ανώτερων διοικητικών στελεχών·

6.  σημειώνει με ικανοποίηση την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Υπηρεσίας στις 6 Ιουνίου 2018 βάσει της οποίας ο εκτελεστικός διευθυντής αποδεσμεύεται από τα καθήκοντά του με άμεση ισχύ· επικροτεί τον διορισμό προσωρινού εκτελεστικού διευθυντή που δεν συνδέεται με την έρευνα της OLAF· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι το διοικητικό συμβούλιο δεν έλαβε αυτό το μέτρο με δική του πρωτοβουλία πολύ νωρίτερα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, γεγονός που θα είχε ως αποτέλεσμα να αποφευχθεί η καθυστέρηση της διαδικασίας απαλλαγής·

7.  χαιρετίζει τη δράση που έχει ήδη αναλάβει ο προσωρινός εκτελεστικός διευθυντής προκειμένου να βελτιωθεί η δομή διακυβέρνησης της Υπηρεσίας, να αποκατασταθεί η διαφάνεια και να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη· υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις που διαπιστώθηκαν στο παρελθόν ως προς τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πράξεων· καλεί την Υπηρεσία να καταρτίσει πλήρη και αναλυτικό χάρτη πορείας που θα παρουσιάζει τις μελλοντικές ενέργειες· επιπλέον, καλεί την Υπηρεσία στο πλαίσιο αυτό να συμπεριλάβει στον χάρτη πορείας ένα σαφές σχέδιο για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στη διοίκηση, δεδομένου ότι η ικανή και αποτελεσματική διοίκηση έχει καθοριστική σημασία ενόψει των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Υπηρεσία γενικά, και ιδίως να διασφαλίσει ότι η πρόσληψη και η κατάρτιση σημαντικού αριθμού νέων υπαλλήλων που προβλέπεται για το 2018 και το 2019 είναι τέτοιου επιπέδου ώστε η Υπηρεσία να έχει στη διάθεσή της αφοσιωμένο προσωπικό υψηλής ποιότητας και ότι θα υπάρχει χαμηλότερο ποσοστό εναλλαγής του προσωπικού και οι γνώσεις και η εμπειρία του θα διατηρηθούν·

8.  καλεί την OLAF να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με το αποτέλεσμα της έρευνας μόλις αυτή ολοκληρωθεί·

9.  καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου να ενσωματώσει τα πορίσματα της έκθεσης της OLAF στην έκθεση απαλλαγής της Υπηρεσίας για το 2017 και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, να εξασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή πιθανών νέων συστάσεων προς την Υπηρεσία·

Βάση για τη θεμελίωση της γνώμης με επιφύλαξη σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

10.  υπενθυμίζει τις σημαντικές διαπιστώσεις στις οποίες προέβη το Ελεγκτικό Συνέδριο σε σχέση με δύο από πέντε σημαντικές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που κινήθηκαν το 2016, στο πλαίσιο των οποίων πραγματοποιήθηκαν πληρωμές εντός του εν λόγω έτους, πράγμα που καταδεικνύει έλλειψη αυστηρότητας όσον αφορά τη σύναψη συμβάσεων από την Υπηρεσία·

11.  προσδοκά ότι θα ληφθούν όλα τα δυνατά μέτρα για την ανάκτηση παράτυπων πληρωμών από το δημοσιονομικό έτος 2016: 920 561 EUR (διαδικασία σύναψης συμβάσεων για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών) και 592 273 EUR (σύμβαση πλαίσιο για προσωρινή παροχή υπηρεσιών προς υποστήριξη των δραστηριοτήτων της στην αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης)·

12.  εξακολουθεί να ανησυχεί για την εξέλιξη του κόστους επιστροφής εξόδων ταξιδίου· σημειώνει ότι, το 2014, επιστράφηκαν 997 506 EUR, το 2015 οι επιστροφές ανήλθαν σε 987 515 EUR και το 2016 σε 1 012 147 EUR· επισημαίνει ότι οι συμμετέχοντες που εμπίπτουν στην κατηγορία Α έχουν να εκπληρώσουν ειδικά καθήκοντα κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων· σημειώνει τη μείωση των επιστροφών κατηγορίας Α, οι οποίες μειώθηκαν από 69 % το 2014 σε 52 % το 2015 και σε 37 % το 2016· ανησυχεί για την προφανή διαφορά μεταξύ αυξημένου φόρτου εργασίας για την Υπηρεσία και μείωσης των συμμετεχόντων που εμπίπτουν στην κατηγορία Α· υπογραμμίζει ότι η αύξηση των επιστροφών εξόδων ταξιδιού και η μείωση των συμμετεχόντων κατηγορίας Α μπορεί να αποτελεί ένδειξη ότι πρόκειται για ένα αυθαίρετο σύστημα επιστροφής εξόδων·

13.  επισημαίνει εκ νέου ότι το πρόγραμμα εργασίας της Υπηρεσίας περιλαμβάνει δραστηριότητες επιχειρησιακής υποστήριξης της Υπηρεσίας στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης («hotspots») σε ορισμένα κράτη μέλη· υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η εν λόγω δραστηριότητα και τονίζει τις ευρύτερες συνέπειες για ολόκληρη την Ένωση εάν τα καθήκοντα δεν σχεδιάζονται, δεν αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης και δεν εκτελούνται δεόντως· παροτρύνει έντονα το προσωπικό της Υπηρεσίας να ανταποκρίνεται προσηκόντως στις ευθύνες του σε ό, τι αφορά τα διοικητικά θέματα και τις επιτόπιες εργασίες·

14.  εκφράζει τη λύπη του για τη ζημία που υπέστη η εικόνα της Υπηρεσίας από τα λάθη που εντοπίστηκαν στις προαναφερθείσες διαδικασίες σύναψης συμβάσεων· υπενθυμίζει ότι ο αποτελεσματικός έλεγχος μπορεί να διασφαλιστεί μόνο όταν υπάρχει πλήρης διαφάνεια στις εν λόγω διαδικασίες·

15.  χαιρετίζει τα σχέδια δράσης που καταρτίστηκαν από την Υπηρεσία για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που επισημάνθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο, συγκεκριμένα:

  - η διαδικασία σύναψης συμβάσεων για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών (γραφείο ταξιδίων FCM) αντικαταστάθηκε από διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού η οποία ολοκληρώθηκε και οδήγησε στη σύναψη νέας σύμβασης·

  - η σύμβαση-πλαίσιο για την προσωρινή παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα (Randstad) αντικαταστάθηκε από διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού η οποία ολοκληρώθηκε και οδήγησε στη σύναψη νέας σύμβασης·

16.  επικροτεί τα μέτρα που έλαβε η Υπηρεσία για να ενισχύσει τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, ιδιαίτερα την προσθήκη υψηλόβαθμων υπαλλήλων και πρόσθετου προσωπικού στήριξης στον τομέα σύναψης συμβάσεων·

o

o o

17.  παραπέμπει, όσον αφορά τις άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 18ης Απριλίου 2018(13) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

27.9.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

8

7

6

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Jonathan Bullock, Tamás Deutsch, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Joachim Zeller, Dennis de Jong

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Richard Ashworth, Karin Kadenbach

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

8

+

ECR

Monica Macovei

EFDD

Jonathan Bullock

PPE

Richard Ashworth, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

7

-

ALDE

Wolf Klinz

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

S&D

Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

6

0

EFDD

Marco Valli

S&D

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux

NI

Cătălin Sorin Ivan

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 79.

(2)

ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 79.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2018)0140.

(4)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(5)

ΕΕ L 132 της 29.5.2010, σ. 11.

(6)

ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

(7)

ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 79.

(8)

ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 79.

(9)

Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2018)0140.

(10)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(11)

ΕΕ L 132 της 29.5.2010, σ. 11.

(12)

ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

(13)

Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2018)0140.

Τελευταία ενημέρωση: 16 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου