Eljárás : 2017/2138(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0300/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0300/2018

Viták :

PV 23/10/2018 - 19
CRE 23/10/2018 - 19

Szavazatok :

PV 24/10/2018 - 11.6

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0405

MÁSODIK JELENTÉS     
PDF 439kWORD 61k
2.10.2018
PE 623.715v02-00 A8-0300/2018

az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács

(2017/2138(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Marco Valli

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács

(2017/2138(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésére(1),

–  tekintettel az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó összevont éves beszámolójára (COM(2017)0365 – C8-0249/2017)(2),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi év költségvetésének végrehajtásáról szóló éves jelentésére, az intézmények válaszaival együtt(3),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(4),

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó mentesítésről szóló határozatot elhalasztó 2018. április 18-i határozatára,(5) valamint az e határozatot kísérő állásfoglalásra,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkének (10) bekezdésére, valamint 317., 318., 319. és 335. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(6) és különösen annak 55., 99., 164., 165. és 166. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság második jelentésére (A8-0300/2018),

1.  megtagadja a mentesítést a Tanács főtitkárától az Európai Tanács és a Tanács 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Unió Bíróságának, a Számvevőszéknek, az európai ombudsmannak, az európai adatvédelmi biztosnak és az Európai Külügyi Szolgálatnak, továbbá, hogy gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács

(2018/2138(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság második jelentésére (A8-0300/2018),

A.  mivel az Unió minden intézményének átláthatónak és az európai polgárok előtt elszámoltathatónak kell lennie az uniós intézményként rábízott pénzeszközök tekintetében;

B.  mivel a Parlamentnek a költségvetési mentesítési eljárás tekintetében betöltött szerepét az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) és a költségvetési rendelet határozza meg;

1.  emlékeztet arra, hogy az uniós intézmények igazgatási autonómiával rendelkeznek a saját működésükkel kapcsolatos kérdések tekintetében, illetve kiemeli annak fontosságát, hogy felelősen járjanak el költségvetésük végrehajtása során;

2.  kiemeli a Parlament költségvetési mentesítési eljárás tekintetében betöltött szerepét, amelyet az EUMSZ, a költségvetési rendelet és a Parlament eljárási szabályzata határoz meg;

3.  sajnálja, hogy a Tanács nem válaszolt a Parlament 2018. április 28-i mentesítési állásfoglalásában(7) a korábbi évek trendjével kapcsolatosan tett megjegyzésekre;

4.  rendkívül sajnálja, hogy a Parlament ajánlásait nem követte semmilyen intézkedés, és erre sem magyarázatot, sem indokolást nem szolgáltattak; ragaszkodik ahhoz, hogy a Tanács végrehajtsa a 2018. április 18-i parlamenti állásfoglalásban (P8_TA-PROV(2018)0125) foglalt észrevételeket, különösen az alábbiakat, és hogy haladéktalanul reagáljon az észrevételekre;

5.  a Bizottság költségvetési tervezésében támogatja a teljesítményalapú költségvetés-tervezés felé történt sikeres paradigmaváltást, amelyet 2015. szeptemberben az eredményközpontú uniós költségvetés részeként vezettek be; arra ösztönzi az Európai Tanácsot és a Tanácsot, hogy a módszert saját költségvetés-tervezési eljárására is alkalmazza;

Függőben lévő kérdések

6.  sajnálja, hogy nem vették figyelembe a Parlamentnek az Európai Tanács és a Tanács költségvetésének szétválasztására vonatkozó, a korábbi mentesítési állásfoglalásokban megfogalmazott kérését;

7.  megállapítja, hogy a Tanács még jelenleg is az európai ombudsman „A Tanács jogalkotási folyamatának átláthatósága” című stratégiai jelentésére (OI/2/2017/TE) adott válaszon dolgozik annak ellenére, hogy az európai ombudsman 2018. május 9-re kérte a jobbításra vonatkozó ajánlásaira és javaslataira adott választ; elismeri, hogy a Tanács komoly és alapos kutatómunkát végez a válasz elkészítéséhez, ugyanakkor sürgeti a Tanácsot, hogy tartsa tiszteletben az ombudsman kérését; emlékeztet arra, hogy az európai ombudsman a Parlamentnek is elküldte megállapításait, és hogy két parlamenti bizottság dolgozik jelenleg a megállapításokról szóló jelentésen, aminek következtében felszólítja a Tanácsot, hogy mielőbb továbbítsa a Parlamentnek válaszát és megállapításait;

8.  sajnálja, hogy a Tanács – a két intézmény ingatlanokkal foglalkozó szervezeti egységei közötti alkalmi információcsere ellenére – továbbra sem közölt részletes információkat ingatlanpolitikájáról az éves pénzügyi jelentésében; sajnálatosnak tartja az ingatlanpolitikával és a kapcsolódó kiadásokkal kapcsolatos tájékoztatás hiányát, és az uniós polgárok felé mutatott átláthatóság jeleként kéri az ezen információkhoz való teljes nyilvános hozzáférés biztosítását;

9.  ismételten emlékeztet az ingatlanprojektekről szóló állapotjelentés és az eddig felmerült költségeket tartalmazó részletes beszámoló készítésére vonatkozó kérésére; tudomásul veszi a 2017. évi pénzügyi kimutatásról szóló tanácsi jelentés közzétételét, amely az Európa épület költségeit 312 143 710,53 EUR összegben határozza meg;

10.  ismételten kéri, hogy a humánerőforrások áttekintése kategóriák, besorolási fokozatok, nemek, állampolgárság és szakképzettség szerinti bontásban készüljön;

11.  üdvözli az uniós átláthatósági nyilvántartás megerősítésével kapcsolatosan folyó intézményközi tárgyalásokat; ismételten szorgalmazza a tárgyalások sikeres, a Tanácsnak a nyilvántartáshoz való csatlakozását eredményező lezárását;

12.  ismételten emlékeztet arra vonatkozó kérésére, hogy a Tanács tegye egyértelművé, milyen intézkedéseket tett az Európai Unió Bírósága egyik bírájának szabálytalan kinevezésére ellen(8);

13.  tudomásul veszi az Egyesült Királyság azon döntését, hogy kilép az Unióból; felhívja a figyelmet arra, hogy jelen pillanatban nem lehet megjósolni a kilépés pénzügyi, igazgatási, emberi és egyéb következményeit; kéri az Európai Tanácsot és a Tanácsot, hogy végezzenek hatásvizsgálatokat, és 2018 végéig tájékoztassák a Parlamentet az eredményekről;

Jelenlegi helyzet

14.  üdvözli a Parlament és a Tanács között lefolytatott informális párbeszédeket, amelyek célja a mentesítési eljárással kapcsolatos jelenlegi patthelyzet megoldásának megvitatása; megjegyzi, hogy a Parlamentnek a Tanács mentesítéséről szóló javaslatára a Tanács 2018. május 2-án egy módosított javaslattal válaszolt, illetve hogy a Parlament és a Tanács közötti július 10-i informális ülést követően a Költségvetési Ellenőrző Bizottság 2018. július 21-én elküldte a Tanács módosított javaslatára adott válaszát; sürgeti a Tanácsot, hogy haladéktalanul reagáljon a Költségvetési Ellenőrző Bizottság legutóbbi javaslataira, hogy a mentesítésre vonatkozó új rendelkezéseket mielőbb alkalmazni lehessen;

15.  sajnálatát fejezi ki az eddigi mentesítési eljárások során visszatérően tapasztalt nehézségek miatt, melyeket a Tanács együttműködésének hiánya okozott; rámutat arra, hogy a Parlament visszautasította a Tanács főtitkárának a 2009-es, 2010-es, 2011-es, 2012-es, 2013-as, 2014-es és 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozó mentesítését, amelynek okait a 2011. május 10-i(9), a 2011. október 25-i(10), a 2012. május 10-i(11), a 2012. október 23-i(12), a 2013. április 17-i(13), a 2013. október 9-i(14), a 2014. április 3-i(15), a 2014. október 23-i(16), 2015. október 27-i(17), 2016. október 27-i(18) és 2017. október 25-i(19) állásfoglalásaiban sorolta fel, továbbá elhalasztotta határozatát a Tanács főtitkárának a 2016-os pénzügyi évre vonatkozó mentesítéséről, amelynek okait a 2018. április 18-i állásfoglalásában fejtette ki;

16.  megjegyzi, hogy a Bizottság 2014 januárjában megfogalmazott álláspontja szerint az összes intézménynek részt kell vennie a Parlament által a mentesítési eljárás során tett ajánlásokat követő nyomon követési folyamatban, és a mentesítési eljárás zökkenőmentes lefolytatása érdekében együttműködést kell mutatnia;

17.  megjegyzi, hogy a Bizottság kifejtette, hogy nem fogja felügyelni a többi intézmény költségvetésének végrehajtását, és hogy egy másik intézménynek feltett kérdésekre nem adhat választ, mert azzal megsértené az adott intézmény költségvetési autonómiáját;

18.  sajnálja, hogy a Tanács továbbra sem válaszol a Parlament kérdéseire;

19.  kitart amellett, hogy a Tanács kiadásait ugyanúgy ellenőrizni kell, mint a többi intézmény kiadásait, és hogy az ellenőrzés alapvető elemei az elmúlt évek mentesítési állásfoglalásaiban meghatározásra kerültek;

20.  hangsúlyozza a Parlament azon előjogait, hogy az EUMSZ 316., 317. és 319. cikke értelmében a jelenlegi értelmezéssel és gyakorlattal összhangban gyakorolhassa mentesítési jogkörét, azaz az átláthatóság és az uniós adófizetők felé fennálló demokratikus felelősség fenntartása érdekében külön-külön adjon mentesítést a költségvetés egyes fejezeteire vonatkozóan.

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

27.9.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

19

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Inés Ayala Sender, Jonathan Bullock, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Joachim Zeller, Dennis de Jong

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Richard Ashworth, Miroslav Poche

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

19

+

ALDE

Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Jonathan Bullock, Marco Valli

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

PPE

Richard Ashworth, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Miroslav Poche

VERTS/ALE

Bart Staes

NI

Cătălin Sorin Ivan

0

-

 

 

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

(1)

  HL L 48., 2016.2.24.

(2)

  HL C 323., 2017.9.28., 1. o.

(3)

   HL C 322., 2017.9.28., 1. o.

(4)

   HL C 322., 2017.9.28., 10. o.

(5)

   Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0125.

(6)

  HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(7)

   Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0125.

(8)

  A Törvényszék (fellebbezési tanács) 2018. január 23-i ítélete a T-639/16 P. sz. FV kontra Az Európai Unió Tanácsa ügyben, ECLI:EU:T:2018:22.

(9)

  HL L 250., 2011.9.27., 25. o.

(10)

  HL L 313., 2011.11.26., 13. o.

(11)

  HL L 286., 2012.10.17., 23. o.

(12)

  HL L 350., 2012.12.20, 71. o.

(13)

  HL L 308., 2013.11.16., 22. o.

(14)

  HL L 328., 2013.12.7., 97. o.

(15)

  HL L 266., 2014.9.5., 26. o.

(16)

  HL L 334., 2014.11.21., 95. o.

(17)

  HL L 314., 2015.12.1., 49. o.

(18)

  HL L 333., 2016.12.8., 50. o.

(19)

  HL L 318., 2017.12.2., 25. o.

Utolsó frissítés: 2018. október 16.Jogi nyilatkozat