Διαδικασία : 2017/0168(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0302/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0302/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 23/10/2018 - 7.9

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0393

ΣΥΣΤΑΣΗ     ***
PDF 662kWORD 56k
2.10.2018
PE 616.764v02-00 A8-0302/2018

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών για την τροποποίηση της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή

(12399/2017 – C8-0172/2018– 2017/0168(NLE))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Emilian Pavel

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών για την τροποποίηση της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή

(12399/2017 – C8-0172/2018 – 2017/0168(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (12399/2017),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών για την τροποποίηση της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (12398/2017),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0172/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0302/2018),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τροποποιητική συμφωνία σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή συνιστά ταυτόχρονα την έκβαση της εμβάθυνσης των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών, η οποία είναι πολιτικώς ιδιαίτερα σημαντική στο πλαίσιο της συμφωνίας του Κοτονού. Η τροποποιητική συμφωνία διασφαλίζει τη νομική συνοχή, καθώς και την εναρμόνιση μεταξύ των κρατών μελών, ακολουθώντας τον νέο ορισμό της βραχείας διαμονής, όπως προβλέπεται από την τροποποίηση του κώδικα συνόρων του Σένγκεν, η οποία παρέχει σαφέστερη ερμηνεία της «βραχείας διαμονής».

Οι Σεϋχέλλες είναι μέλος της Ομάδας των Κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, της Αφρικανικής Ένωσης, της Κοινής Αγοράς της Ανατολικής και της Μεσημβρινής Αφρικής, της Ένωσης παράκτιων χωρών του Ινδικού Ωκεανού για την περιφερειακή ανάπτυξη, του Κινήματος των Αδεσμεύτων, του Διεθνούς Οργανισμού Γαλλοφωνίας, της Κοινότητας για την Ανάπτυξη της Μεσημβρινής Αφρικής και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Οι Σεϋχέλλες έγιναν μέλος της Ένωσης παράκτιων χωρών του Ινδικού Ωκεανού για την περιφερειακή ανάπτυξη στις 15 Νοεμβρίου 2011.

Παρά το γεγονός ότι οι Σεϋχέλλες διαθέτουν ένα από τα υψηλότερα κατά κεφαλήν εισοδήματα στην Αφρική, είναι μια ευάλωτη από οικονομική άποψη χώρα, λόγω του μικρού μεγέθους, της απομόνωσης, των περιορισμένων φυσικών πόρων και της εξάρτησης από τον τουρισμό, ο οποίος αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγματικών εσόδων της χώρας. Αν και ο τουρισμός σε παγκόσμιο επίπεδο έχει σημειώσει σημαντική αύξηση, και προορισμοί όπως οι Σεϋχέλλες έχουν καταστεί πιο προσβάσιμοι χάρη στις φθηνότερες πτήσεις μεγάλων αποστάσεων, ο κλάδος καθίσταται ολοένα και πιο ανταγωνιστικός. Οι εισαγωγές που χρειάζονται για τον τουρισμό ευθύνονταν σε μεγάλο βαθμό για το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου της χώρας.

Όσον αφορά το πολιτικό σύστημα, οι Σεϋχέλλες είναι ένα ενιαίο κράτος με πολυκομματική δημοκρατία. Διαθέτουν κοινοβούλιο που αποτελείται από ένα σώμα, την Εθνική Συνέλευση. Οι βουλευτικές και οι προεδρικές εκλογές γίνονται κάθε πέντε χρόνια, χωρίς όμως απαραίτητα να συμπίπτουν. Ο Πρόεδρος διορίζει το υπουργικό συμβούλιο –στο οποίο δεν συμμετέχουν βουλευτές– και εξουσιοδοτείται από το σύνταγμα του 1993 να κυβερνά με διατάγματα. Τον Αύγουστο του 1996, με τροποποίηση του συντάγματος δημιουργήθηκε το αξίωμα του Αντιπροέδρου.

Ο πολιτικός διάλογος που διεξάγει η ΕΕ με τις διάφορες χώρες ΑΚΕ, και συγκεκριμένα με τις Σεϋχέλλες, εντείνεται σταδιακά. Η παρούσα συμφωνία θα μπορούσε να μας δώσει τη δυνατότητα να συνεχίσουμε την εταιρική μας σχέση μέσα σε σαφές νομικό πλαίσιο. Η τροποποίηση της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης θα συνεχίσει να αποτελεί θετικό μήνυμα υποστήριξης προς τη χώρα και τις προσπάθειες που αυτή καταβάλλει.

Επίσης, ο εισηγητής θα επιθυμούσε να υπογραμμίσει τον καθόλου αμελητέο αντίκτυπο που θα έχει η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για την αμοιβαία προσέγγιση των λαών της Ευρώπης και των Σεϋχελλών. Η νέα συμφωνία απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης θα επιτρέψει στους πολίτες όχι μόνο να επωφεληθούν πλήρως από την εταιρική σχέση ΑΚΕ-ΕΕ, αλλά και να εξακολουθήσουν να συμμετέχουν σε αυτήν ταξιδεύοντας με μειωμένο οικονομικό και πρακτικό κόστος, βάσει ενός σαφέστερου και πιο συνεκτικού νομικού πλαισίου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο εισηγητής χαιρετίζει τον ρόλο που έχουν διαδραματίσει τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, τα οποία συνέβαλαν τα μέγιστα στη σύναψη της παρούσας συμφωνίας, η οποία, επιπλέον, θα διευκολύνει τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ.

Ειδικές διατάξεις

Η ειδική κατάσταση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας λαμβάνεται υπόψη στο προοίμιο. Κατά συνέπεια, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία δεν θα συμμετέχουν στη συναφθείσα συμφωνία και δεν υπόκεινται στις διατάξεις της.

Η στενή συμμετοχή της Νορβηγίας, της Ισλανδίας, της Ελβετίας και του Λιχτενστάιν στην υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν αναφέρεται επίσης σε κοινή δήλωση που επισυνάπτεται στη συμφωνία. Η δήλωση προτρέπει τις αρχές των χωρών αυτών να συνάψουν το ταχύτερο δυνατό διμερείς συμφωνίες με τη Δημοκρατία των Σεϋχελλών για απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή υπό όρους ανάλογους προς εκείνους της παρούσας συμφωνίας.

**

Τέλος, ο εισηγητής συνιστά στα μέλη της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων να υποστηρίξουν την έκθεση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να την εγκρίνει.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών για την τροποποίηση της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή

Έγγραφα αναφοράς

12399/2017 – C8-0172/2018 – COM(2017)03902017/0168(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

30.4.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

28.5.2018

 

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Emilian Pavel

25.9.2017

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

21.11.2017

20.2.2018

27.9.2018

 

Ημερομηνία έγκρισης

27.9.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

34

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ademov, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Tanja Fajon, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Auke Zijlstra, Sophia in ‘t Veld

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Carlos Coelho, Pál Csáky, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, John Procter, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ilhan Kyuchyuk, Georg Mayer, Sabine Verheyen

Ημερομηνία κατάθεσης

2.10.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

34

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Ilhan Kyuchyuk, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, John Procter, Helga Stevens

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Sabine Verheyen

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Emilian Pavel, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Judith Sargentini, Bodil Valero

1

-

ENF

Auke Zijlstra

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 12 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου