Eljárás : 2017/0168(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0302/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0302/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 23/10/2018 - 7.9

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0393

AJÁNLÁS     ***
PDF 369kWORD 55k
2.10.2018
PE 616.764v02-00 A8-0302/2018

az Európai Unió és a Seychelle Köztársaság közötti, az Európai Közösség és a Seychelle Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodást módosító megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

(12399/2017–C8‑0172/2018–2017/0168(NLE))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Emilian Pavel

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Unió és a Seychelle Köztársaság közötti, az Európai Közösség és a Seychelle Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodást módosító megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

(12399/2017 – C8-0172/2018 – 2017/0168(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (12399/2017),

–  tekintettel az Európai Unió és a Seychelle Köztársaság közötti, az Európai Közösség és a Seychelle Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodást módosító megállapodás tervezetére (12398/2017),

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 77. cikke (2) bekezdésének a) pontjával és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0172/2018),

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikkének (1) és (4) bekezdésére és 108. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság ajánlására (A8-0302/2018),

1.  egyetért a megállapodás megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok és a Seychelle Köztársaság kormányainak és parlamentjeinek.


INDOKOLÁS

A rövid távú tartózkodások esetén vízummenteséget biztosító jelen módosító megállapodás az Európai Unió és a Seychelle Köztársaság közötti kapcsolatok elmélyítésének sikerét jelenti, ami a Cotonoui Megállapodás keretében nagy politikai jelentőséggel bír. A módosító megállapodás biztosítja a jogszabályok összhangját és harmonizációját a tagállamok között, mivel következetesen alkalmazza a rövid távú tartózkodásnak a Schengeni határellenőrzési kódex módosításában foglalt új meghatározását, amely világosabb értelmezést nyújt a „rövid távú tartózkodás” fogalmához.

A Seychelle-szigetek tagja az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok csoportjának, az Afrikai Uniónak, a Kelet- és Dél-afrikai Közös Piacnak, az Indiai-óceáni Partmenti Országok Regionális Együttműködési Szervezetének, az el nem kötelezettek mozgalmának, a Frankofónia Nemzetközi Szervezetének, a Dél-afrikai Fejlesztési Közösségnek, és az Egyesült Nemzetek Szervezetének. A Seychelle-szigetek 2011. november 15-én lett tagja az Indiai-óceáni Partmenti Országok Regionális Együttműködési Szervezetének.

Annak ellenére, hogy Afrikában a Seychelle-szigeteken az egyik legmagasabb az egy főre eső jövedelem, gazdasága sérülékeny, mégpedig kis mérete, elszigeteltsége, korlátozott természeti erőforrásai és a turizmustól való függése miatt, amelyből a devizabevételeinek nagy része származik. A turizmus világszinten erőteljesen növekszik ugyan, és az olcsóbb hosszú távú repülőjáratok a Seychelle-szigetekhez hasonló úti célokat elérhetőbbé tették, az iparágban fokozódik a verseny. Az ország kereskedelmi hiányáért nagyban felelős a turizmushoz szükséges import.

Politikai szempontból a Seychelle-szigetek egységes köztársaság, többpárti demokráciával. Egykamarás parlamenttel, a Nemzetgyűléssel rendelkezik. A parlamenti és az elnöki választások ötévente zajlanak, nem feltétlenül azonos időpontban. Az elnök nevezi ki a kormányt – amelynek tagjai nem lehetnek parlamenti képviselők – és az 1993-as alkotmány értelmében hatalmában áll rendeletekkel kormányozni. 1996 augusztusában egy alkotmánymódosítással létrehozták az alelnöki tisztséget.

Az Unió és az AKCS-országok, köztük különösen a Seychelle-szigetek közötti politikai párbeszéd egyre intenzívebbé válik. Jelen megállapodás elősegítheti a közöttünk fennálló partnerség folytatását, egyértelműen meghatározott jogi keretek között. A módosított vízummentesség a jövőben is pozitív, támogató üzenetet fog küldeni az országnak és az általa tett erőfeszítéseknek.

Az előadó hangsúlyozza továbbá, hogy a vízummentesség korántsem elhanyagolható eszköze az európai és a Seychelle-szigeteki népek közeledésének. Az új vízummentességi megállapodás lehetővé teszi a polgárok számára, hogy teljes mértékben kiélvezhessék az AKCS–EU partnerség előnyeit, valamint hogy továbbra is éljenek az azáltal biztosított olcsóbb és egyszerűbb utazás lehetőségével, ám ezentúl mindezt egyértelműbb és összefüggőbb jogi keretek között tehetik majd meg.

Az előadó üdvözli az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés tagjainak e tekintetben betöltött szerepét, akik nagyban hozzájárultak a megállapodás létrejöttéhez, amely mindemellett megkönnyíti majd részvételüket az említett közgyűlés ülésein.

Egyedi rendelkezések

A megállapodás preambuluma kitér az Egyesült Királyság és Írország különleges helyzetére. Az Egyesült Királyság és Írország tehát nem fog részt venni a megállapodásban, és ezekre az országokra nem vonatkoznak a megállapodás rendelkezései.

A megállapodáshoz csatolt együttes nyilatkozat szintén tükrözi, hogy Norvégiát, Izlandot, Svájcot és Liechtensteint szorosan be kell vonni a schengeni vívmányok végrehajtásába, alkalmazásába és fejlesztésébe. A nyilatkozat arra ösztönzi ezen országok hatóságait, hogy a lehető leghamarabb kössenek a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló kétoldalú megállapodásokat a Seychelle Köztársasággal, a jelen megállapodásban foglaltakhoz hasonló feltételek mellett.

**

Mindezek alapján az előadó javasolja, hogy a Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságának tagjai támogassák e jelentést, és hogy az Európai Parlament adja hozzá egyetértését.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Unió és a Seychelle Köztársaság közötti, az Európai Közösség és a Seychelle Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodást módosító megállapodás

Hivatkozások

12399/2017 – C8-0172/2018 – COM(2017)03902017/0168(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

30.4.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

28.5.2018

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Emilian Pavel

25.9.2017

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

21.11.2017

20.2.2018

27.9.2018

 

Az elfogadás dátuma

27.9.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

34

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Asim Ademov, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Tanja Fajon, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Auke Zijlstra, Sophia in ‘t Veld

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Carlos Coelho, Pál Csáky, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, John Procter, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Ilhan Kyuchyuk, Georg Mayer, Sabine Verheyen

Benyújtás dátuma

2.10.2018


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

34

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Ilhan Kyuchyuk, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, John Procter, Helga Stevens

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Sabine Verheyen

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Emilian Pavel, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Judith Sargentini, Bodil Valero

1

-

ENF

Auke Zijlstra

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Utolsó frissítés: 2018. október 12.Jogi nyilatkozat