Procedūra : 2017/0168(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0302/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0302/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 23/10/2018 - 7.9

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0393

IETEIKUMS     ***
PDF 579kWORD 55k
2.10.2018
PE 616.764v03-00 A8-0302/2018

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Seišelu Republiku, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Seišelu Republiku par īstermiņa vīzu atcelšanu

(12399/2017 – C8-0172/2018– 2017/0168(NLE))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referents: Emilian Pavel

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Seišelu Republiku, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Seišelu Republiku par īstermiņa vīzu atcelšanu

(12399/2017 – C8-0172/2018 – 2017/0168(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (12399/2017),

–  ņemot vērā projektu Nolīgumam starp Eiropas Savienību un Seišelu Republiku, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Seišelu Republiku par īstermiņa vīzu atcelšanu (12398/2017),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 77. panta 2. punkta a) apakšpunkta un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunkta v) punktu (C8-0172/2018),

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. un 4. punktu un 108. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ieteikumu (A8-0302/2018),

1.  sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Seišelu Republikas valdībai un parlamentam.


PASKAIDROJUMS

Šis nolīgums, ar kuru groza nolīgumu par īstermiņa vīzu atcelšanu, ir uzskatāms arī par Eiropas Savienības un Seišelu Republikas attiecību padziļināšanas nozīmīgu sasniegumu, kas ir politiski ļoti svarīgs apstāklis no Kotonū nolīguma viedokļa. Nolīgums, ar kuru izdara grozījumus, nodrošina juridisku konsekvenci un saskaņotību visās dalībvalstīs, jo tajā ir ieviesta jēdziena “īstermiņa uzturēšanās” jaunā definīcija, kas ir noteikta Šengenas Robežu kodeksā grozījumā, kurā ir sniegts jēdziena “īstermiņa uzturēšanās” precīzāks skaidrojums.

Seišelas ir Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas valsts, Āfrikas Savienības dalībvalsts, Austrumāfrikas un Dienvidāfrikas kopējā tirgus valsts, Indijas okeāna piekrastes valstu reģionālās sadarbības asociācijas dalībvalsts, Nepievienošanās kustības locekles, Starptautiskās Frankofonijas organizācijas dalībnieces, tās pieder pie Dienvidāfrikas attīstības kopienas, kā arī ir Apvienoto Nāciju Organizācijas dalībvalsts. Seišelas par Indijas okeāna piekrastes valstu reģionālās sadarbības asociācijas dalībvalsti kļuva 2011. gada 15. novembrī.

Neskatoties uz to, ka Seišelām ir viens no visaugstākajiem ienākumu uz vienu iedzīvotāju līmeņiem Āfrikā, tās ir ekonomiski nestabilas, ņemot vērā to mazo izmēru, atrašanos uz salām, ierobežotos dabas resursus un atkarību no tūrisma, kurš rada lielāko daļu ienākumu ārvalstu valūtā. Kaut arī tūrisms visā pasaulē piedzīvoja ievērojamu izaugsmi un tālo lidojumu cenu samazinājums tādus ceļamērķus kā Seišelas padarīja sasniedzamākus, tomēr šajā nozarē pieauga arī konkurence. Tūrismam nepieciešamie ievedumi lielā mērā izraisa šīs valsts tirdzniecības deficītu.

No politiskā viedokļa Seišelas ir uzskatāmas par unitāru republiku, kurā ir daudzpartiju demokrātija. Tām ir vienpalātas parlaments — Nacionālā asambleja. Parlamenta un prezidenta vēlēšanas notiek reizi piecos gados — ne vienmēr vienlaicīgi. Prezidents ieceļ ministru kabinetu — tajā nedrīkst būt parlamenta deputātu —, un saskaņā ar 1993. gada konstitūciju viņam ir tiesības izdot dekrētus. 1996. gada augustā konstitūciju grozīja, lai ieviestu prezidenta vietnieka amatu.

Pakāpeniski kļūst plašāks ES politiskais dialogs ar dažādām ĀKK valstīm kopumā un tajā skaitā arī ar Seišelām. Pateicoties šim nolīgumam, mēs varētu turpināt savu partnerību saskaņā ar precīzu normatīvo regulējumu. Vīzu izņēmuma grozījums arī turpmāk nozīmēs pozitīvu vēstījumu par atbalstu šai valstij un darbam, ko tā veic.

Turklāt referents gribētu uzsvērt nebūt ne nenozīmīgo ietekmi, kāda vīzu atcelšanai būs uz Eiropas un Seišelu tautu tuvināšanos. Jaunais vīzu atcelšanas nolīgums dos iespēju iedzīvotājiem ne tikai pilnībā izmantot ĀKK un ES partnerības priekšrocības, bet arī ļaus viņiem turpināt tajā savu dalību, ceļojot par samazinātu, ekonomisku un izdevīgu cenu saskaņā ar precīzāku un saskanīgāku normatīvo regulējumu.

Šajā sakarībā referents atzinīgi vērtē ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas locekļu veikumu, jo viņi lielā mērā sekmēja šā nolīguma noslēgšanu, un jāpiebilst, ka šis nolīgums veicinās arī viņu iespējas piedalīties ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas sanāksmēs.

Īpaši noteikumi

Preambulā ir ņemta vērā Apvienotās Karalistes un Īrijas īpašā situācija. Pamatojoties uz to, Apvienotā Karaliste un Īrija noslēgtajam nolīgumam nepievienosies, un tām tā normas saistošas nebūs.

Norvēģijas, Islandes, Šveices un Lihtenšteinas ciešā iesaistīšanās Šengenas tiesību aktu kopuma ieviešanā, piemērošanā un izstrādē arī ir atspoguļota nolīgumam pievienotajā kopīgajā deklarācijā. Šī deklarācija satur minēto valstu iestādēm izteiktu pamudinājumu, cik vien iespējams, ātri noslēgt divpusējus nolīgumus ar Seišelu Republiku par īstermiņa vīzu atcelšanu, kas saturiski būtu līdzīgi šim nolīgumam.

**

Visbeidzot, referents Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas locekļiem iesaka atbalstīt šo ziņojumu un Eiropas Parlamentam — sniegt savu piekrišanu.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Nolīgums starp Eiropas Savienību un Seišelu Republiku, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Seišelu Republiku par īstermiņa vīzu atcelšanu

Atsauces

12399/2017 – C8-0172/2018 – COM(2017)03902017/0168(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

30.4.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

28.5.2018

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Emilian Pavel

25.9.2017

 

 

 

Izskatīšana komitejā

21.11.2017

20.2.2018

27.9.2018

 

Pieņemšanas datums

27.9.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

34

1

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Asim Ademov, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Tanja Fajon, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Auke Zijlstra, Sophia in ‘t Veld

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Carlos Coelho, Pál Csáky, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, John Procter, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Ilhan Kyuchyuk, Georg Mayer, Sabine Verheyen

Iesniegšanas datums

2.10.2018


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

34

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Ilhan Kyuchyuk, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, John Procter, Helga Stevens

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Sabine Verheyen

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Emilian Pavel, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Judith Sargentini, Bodil Valero

1

-

ENF

Auke Zijlstra

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 12. oktobrisJuridisks paziņojums