Procedure : 2017/0168(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0302/2018

Ingediende teksten :

A8-0302/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 23/10/2018 - 7.9

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0393

AANBEVELING     ***
PDF 365kWORD 57k
2.10.2018
PE 616.764v02-00 A8-0302/2018

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek der Seychellen tot wijziging van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek der Seychellen inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

(12399/2017 – C8-0172/2018 – 2017/0168(NLE))

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Rapporteur: Emilian Pavel

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek der Seychellen tot wijziging van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek der Seychellen inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

(12399/2017 – C8-0172/2018 – 2017/0168(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (12399/2017),

–  gezien de ontwerpovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek der Seychellen tot wijziging van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek der Seychellen inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (12398/2017),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 77, lid 2, onder a), en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), punt v), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0172/2018),

–  gezien artikel 99, leden 1 en 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0302/2018),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Republiek der Seychellen.


TOELICHTING

Deze wijzigingsovereenkomst inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf is het resultaat van de verdieping van de betrekkingen tussen de Europese Unie en de Republiek der Seychellen, die in het kader van de Overeenkomst van Cotonou van grote politieke betekenis is. De wijzigingsovereenkomst waarborgt de juridische samenhang en de harmonisatie tussen de lidstaten, doordat de nieuwe bij de wijziging van de Schengengrenscode ingevoerde definitie van "kort verblijf" wordt toegepast, waardoor een meer duidelijke interpretatie van "kort verblijf" wordt gegeven.

De Seychellen zijn lid van de groep van Staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan, de Afrikaanse Unie, de Gemeenschappelijke markt voor oostelijk en zuidelijk Afrika, de Associatie voor regionale ontwikkeling van landen gelegen aan de Indische Oceaan, de Beweging van niet-gebonden landen, de Organisation internationale de la Francophonie, de Ontwikkelingsgemeenschap van zuidelijk Afrika en de Verenigde Naties. De Seychellen zijn op 15 november 2011 lid geworden van de Associatie voor regionale ontwikkeling van landen gelegen aan de Indische Oceaan.

Ook al heeft het land een van de hoogste inkomens per hoofd in Afrika, toch zijn de Seychellen economisch kwetsbaar als gevolg van hun kleine omvang, isolement, beperkte natuurlijke hulpbronnen en afhankelijkheid van het toerisme, dat zorgt voor het grootste deel van de deviezeninkomsten. Het wereldwijde toerisme is sterk toegenomen en goedkopere langeafstandsvluchten hebben bestemmingen als de Seychellen meer toegankelijk gemaakt, maar de concurrentie in de industrie is ook steeds groter geworden. De voor het toerisme noodzakelijke invoer was grotendeels verantwoordelijk voor het handelstekort van het land.

Politiek gezien is de Republiek der Seychellen een unitaire republiek met een meerpartijendemocratie. Ze heeft een parlement dat uit één kamer bestaat, de nationale vergadering. De parlementsverkiezingen en de presidentsverkiezingen hebben om de vijf jaar plaats, niet noodzakelijk tegelijkertijd. De president benoemt een kabinet - waarin geen parlementsleden zetelen - en de grondwet van 1993 verleent hem de bevoegdheid om per decreet te regeren. In augustus 1996 werd de grondwet gewijzigd om het ambt van vicepresident in het leven te roepen.

De politieke dialoog die de EU met elk van de ACP-landen en in het bijzonder met de Seychellen onderhoudt, neemt geleidelijk in intensiviteit toe. Met deze overeenkomst kan ons partnerschap worden voortgezet binnen een duidelijk juridisch kader. De wijziging van de visumvrijstelling zal zorgen voor een blijvend positief signaal van steun voor het land en de inspanningen die het levert.

De rapporteur wil er bovendien op wijzen dat de visumvrijstelling een niet te verwaarlozen factor is voor de toenadering tussen de Europese volkeren en de volkeren van de Seychellen. Dankzij de nieuwe visumvrijstellingsovereenkomst kunnen de burgers niet alleen ten volle profiteren van het EU-ACS-Partnerschap, maar kunnen zij er ook aan blijven deelnemen door voordeliger en met minder rompslomp te reizen binnen een duidelijker en coherenter juridisch kader.

De rapporteur uit zijn tevredenheid over de rol van de leden van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU, die in grote mate hebben bijgedragen tot de sluiting van deze overeenkomst, welke hun deelname aan vergaderingen van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU bovendien vergemakkelijkt.

Specifieke bepalingen

In de preambule is rekening gehouden met de bijzondere situatie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Het Verenigd Koninkrijk en Ierland nemen geen deel aan de gesloten overeenkomst en zijn niet gebonden aan de bepalingen daarvan.

De nauwe betrokkenheid van Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis komt eveneens tot uiting in een aan de overeenkomst gehechte gemeenschappelijke verklaring. De verklaring roept de autoriteiten van deze landen op zo spoedig mogelijk bilaterale overeenkomsten met de Republiek der Seychellen te sluiten over de vrijstelling van visumplicht voor kort verblijf.

**

Ten slotte stelt de rapporteur voor dat de leden van de parlementaire Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken hun bijval geven aan dit verslag en dat het Europees Parlement hieraan zijn goedkeuring hecht.


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek der Seychellen tot wijziging van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek der Seychellen inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

Document- en procedurenummers

12399/2017 – C8-0172/2018 – COM(2017)03902017/0168(NLE)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

30.4.2018

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

LIBE

28.5.2018

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Emilian Pavel

25.9.2017

 

 

 

Behandeling in de commissie

21.11.2017

20.2.2018

27.9.2018

 

Datum goedkeuring

27.9.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

34

1

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Asim Ademov, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Tanja Fajon, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Auke Zijlstra, Sophia in ‘t Veld

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Carlos Coelho, Pál Csáky, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, John Procter, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Ilhan Kyuchyuk, Georg Mayer, Sabine Verheyen

Datum indiening

2.10.2018


HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

34

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Ilhan Kyuchyuk, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, John Procter, Helga Stevens

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Sabine Verheyen

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Emilian Pavel, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Judith Sargentini, Bodil Valero

1

-

ENF

Auke Zijlstra

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 11 oktober 2018Juridische mededeling