Procedura : 2017/0168(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0302/2018

Teksty złożone :

A8-0302/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 23/10/2018 - 7.9

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0393

ZALECENIE     ***
PDF 585kWORD 58k
2.10.2018
PE 616.764v02-00 A8-0302/2018

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy między Unią Europejską a Republiką Seszeli zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

(12399/2017 – C8-0172/2018– 2017/0168(NLE))

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawca: Emilian Pavel

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy między Unią Europejską a Republiką Seszeli zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

(12399/2017 – C8-0172/2018 – 2017/0168(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (12399/2017),

–  uwzględniając projekt Umowy między Unią Europejską a Republiką Seszeli zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (12398/2017),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 77 ust. 2 lit. a) oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0172/2018),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4 oraz art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0302/2018),

1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Republiki Seszeli.


UZASADNIENIE

Przedmiotowa umowa zmieniająca w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych jest równocześnie punktem kulminacyjnym w procesie pogłębiania stosunków między Unią Europejską a Republiką Seszeli, który ma duże znaczenie polityczne w kontekście umowy z Kotonu. Umowa zmieniająca zapewnia spójność prawną, a także harmonizację między państwami członkowskimi dzięki zastosowaniu w niej nowej definicji pobytu krótkoterminowego przewidzianej w zmianie kodeksu granicznego Schengen, w której przedstawiono jaśniejszą wykładnię terminu „pobyt krótkoterminowy”.

Seszele są członkiem grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, Unii Afrykańskiej, Wspólnego Rynku Afryki Wschodniej i Południowej, Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej Oceanu Indyjskiego, Ruchu Państw Niezaangażowanych, Międzynarodowej Organizacji Frankofonii, Południowoafrykańskiej Wspólnoty Rozwoju oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych. W dniu 15 listopada 2011 r. Seszele zostały członkiem Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej Oceanu Indyjskiego.

Chociaż Seszele należą do grona państw z najwyższym dochodem na mieszkańca w Afryce, rozwój gospodarczy kraju jest zagrożony ze względu na jego niewielką powierzchnię, odizolowanie, ograniczone zasoby naturalne oraz zależność od turystyki, która odpowiada za znaczną część zysków z wymiany walutowej. Mimo że branża turystyczna na całym świecie bardzo się rozwinęła, a koszty lotów długodystansowych zmalały, dzięki czemu kraje takie jak Seszele stały się bardziej dostępne, w branży panuje coraz większa konkurencja. Przywóz towarów niezbędnych do funkcjonowania branży turystycznej w znacznej mierze przyczynił się do tego, że kraj odnotował deficyt w handlu.

Jeśli chodzi o sytuację polityczną, Seszele są republiką unitarną z systemem demokracji wielopartyjnej. Władzę ustawodawczą pełni jednoizbowy parlament – Zgromadzenie Narodowe. Wybory parlamentarne i prezydenckie odbywają się co pięć lat, niekoniecznie w tym samym czasie. Prezydent powołuje radę ministrów – niebędących posłami do parlamentu – i na mocy konstytucji z 1993 r. może sprawować władzę, wydając dekrety. W sierpniu 1996 r. zmieniono konstytucję, wprowadzając urząd wiceprezydenta.

Dialog polityczny prowadzony przez UE z każdym z państw AKP, w tym w szczególności z Seszelami, nabiera coraz większej dynamiki. Przedmiotowa umowa pozwoli na kontynuację partnerstwa w przejrzystych ramach prawnych. Zmiana dotycząca zwolnienia z obowiązku wizowego będzie dalszym sygnałem poparcia dla kraju i podejmowanych przez niego działań.

Sprawozdawca podkreśla także, że zwolnienie z obowiązku wizowego jest ważnym czynnikiem wzajemnego zbliżenia obywateli państw Unii Europejskiej i Seszeli. Nowa umowa w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych pozwoli obywatelom nie tylko w pełni czerpać z partnerstwa między AKP a UE, ale także uczestniczyć w tym partnerstwie dzięki zapewnieniu możliwości podróżowania przy mniejszym obciążeniu ekonomicznym i praktycznym oraz zagwarantowaniu bardziej przejrzystych i spójniejszych ram prawnych.

W związku z tym sprawozdawca wyraża uznanie dla roli odegranej przez członków Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP–UE, którzy w dużym stopniu przyczynili się do zawarcia tej umowy, ułatwiającej również ich uczestnictwo w posiedzeniach Zgromadzenia.

Postanowienia szczegółowe

W preambule umowy uwzględniono szczególną sytuację Zjednoczonego Królestwa i Irlandii. Tym samym Zjednoczone Królestwo i Irlandia nie przystępują do zawartej umowy i nie podlegają jej postanowieniom.

We wspólnej deklaracji do umowy uwzględniono również fakt włączenia Norwegii, Islandii, Szwajcarii i Liechtensteinu we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwijanie dorobku Schengen. W deklaracji zachęcono władze tych krajów do jak najszybszego zawarcia umów dwustronnych o zniesieniu wiz krótkoterminowych z Republiką Seszeli na warunkach podobnych do warunków przewidzianych w przedmiotowej umowie.

**

Ponadto sprawozdawca zaleca członkom parlamentarnej Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych poparcie tego sprawozdania, a Parlamentowi Europejskiemu – udzielenie zgody na zawarcie umowy.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Umowa między Unią Europejską a Republiką Seszeli zmieniająca Umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

Odsyłacze

12399/2017 – C8-0172/2018 – COM(2017)03902017/0168(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

30.4.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

28.5.2018

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Emilian Pavel

25.9.2017

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

21.11.2017

20.2.2018

27.9.2018

 

Data przyjęcia

27.9.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

34

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Asim Ademov, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Tanja Fajon, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Auke Zijlstra, Sophia in ‘t Veld

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Carlos Coelho, Pál Csáky, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, John Procter, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Ilhan Kyuchyuk, Georg Mayer, Sabine Verheyen

Data złożenia

2.10.2018


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

34

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Ilhan Kyuchyuk, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, John Procter, Helga Stevens

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Sabine Verheyen

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Emilian Pavel, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Judith Sargentini, Bodil Valero

1

-

ENF

Auke Zijlstra

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 12 października 2018Informacja prawna