Postopek : 2017/0168(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0302/2018

Predložena besedila :

A8-0302/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 23/10/2018 - 7.9

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0393

PRIPOROČILO     ***
PDF 512kWORD 55k
2.10.2018
PE 616.764v02-00 A8-0302/2018

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Sejšeli o spremembi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Sejšeli o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje

(12399/2017 – C8-0172/2018– 2017/0168(NLE))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalec: Emilian Pavel

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Sejšeli o spremembi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Sejšeli o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje

(12399/2017 – C8-0172/2018– 2017/0168(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (12399/2017),

–  ob upoštevanju osnutka sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Sejšeli o spremembi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Sejšeli o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje (12398/2017),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s točko (a) člena 77(2) in točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0172/2018),

–  ob upoštevanju člena 99(1) in (4) ter člena 108(7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0302/2018),

1.  odobri sklenitev sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Republike Sejšeli.


OBRAZLOŽITEV

Sporazum o spremembi o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje je največji rezultat poglobitve odnosov med Evropsko unijo in Republiko Sejšeli, kar ima velik politični pomen v okviru sporazuma iz Cotonouja. Sporazum o spremembi zagotavlja pravno skladnost in harmonizacijo med državami članicami, in sicer z upoštevanjem nove opredelitve kratkoročnega bivanja, kakor je določena v spremembah zakonika o schengenskih mejah, kar zagotavlja bolj jasno razlago „kratkoročnega bivanja“.

Republika Sejšeli je članica skupine afriških, karibskih in pacifiških držav, Afriške unije, Skupnega trga vzhodne in južne Afrike, Združenja obroča za regionalno sodelovanje v Indijskem oceanu, gibanja neuvrščenih, Mednarodne organizacije za frankofonijo, Južnoafriške razvojne skupnosti in Organizacije združenih narodov. Republika Sejšeli je postala članica Združenja obroča za regionalno sodelovanje v Indijskem oceanu 15. novembra 2011.

Kljub temu, da imajo enega najvišjih dohodkov na prebivalca v Afriki, so Sejšeli ekonomsko ranljivi zaradi svoje majhnosti, izoliranosti, omejenih naravnih virov in odvisnosti od turizma, ki je zaslužen za večino deviznega zaslužka. Čeprav se je turizem po vsem svetu močno okrepil in so destinacije, kot so Sejšeli, z uvedbo ugodnih poletov na dolge razdalje postale dostopnejše, je ta sektor postal vse konkurenčnejši. Trgovinski primanjkljaj države je v veliki meri nastal zaradi uvoza, potrebnega za turizem.

Politično gledano so Sejšeli unitarna republika z večstrankarsko demokracijo. Imajo enodomni parlament, tj. narodno skupščino. Parlamentarne in predsedniške volitve potekajo vsakih pet let, ne nujno ob istem času. Predsednik imenuje kabinet – brez poslancev – in je v skladu z ustavo iz leta 1993 pooblaščen, da vlada z odlokom. Avgusta 1996 je bila ustava spremenjena, da se je ustanovil urad podpredsednika.

Politični dialog Evropske unije z različnimi afriškimi, karibskimi in pacifiškimi državami, predvsem z Republiko Sejšeli, se postopoma krepi. Ta sporazum utegne omogočiti nadaljevanje našega partnerstva na podlagi jasnega pravnega okvira. S spremembo o izvzetju vizumov se bo še naprej posredovalo pozitivno sporočilo o podpori državi in njenim prizadevanjem.

Poročevalec prav tako poudarja pomemben vpliv, ki ga bo imela odprava vizumske obveznosti na zbliževanje prebivalcev Evrope in Sejšelov. Novi sporazum o odpravi vizumske obveznosti državljanom omogoča, da so v celoti deležni ugodnosti partnerstva med državami AKP in EU, da so še naprej udeleženi v njem in da potujejo lažje in z manjšimi stroški na podlagi bolj jasnega in bolj usklajenega pravnega okvira.

Poročevalec v zvezi s tem pozdravlja vlogo članov skupne parlamentarne skupščine AKP-EU, ki so v veliki meri prispevali k sklenitvi sporazuma, ki bo med drugim olajšal njihovo sodelovanje na sejah skupščine.

Posebne določbe

Posebni položaj Združenega kraljestva in Irske je opredeljen v preambuli. Združeno kraljestvo in Irska ne bosta sodelovala pri sklenjenem sporazumu in njegove določbe zanju ne veljajo.

V skupni izjavi, priloženi sporazumu, je prav tako navedeno tesno sodelovanje Norveške, Islandije, Švice in Lihtenštajna pri izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda. Izjava spodbuja oblasti teh držav, naj z Republiko Sejšeli čim prej sklenejo dvostranske sporazume o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje na podlagi podobnih pogojev, kot veljajo za ta sporazum.

**

Poročevalec članom Odbora Evropskega parlamenta za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve priporoča, naj to poročilo podprejo, Evropski parlament pa naj ga odobri.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sporazum med Evropsko unijo in Republiko Sejšeli o spremembi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Sejšeli o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje

Referenčni dokumenti

12399/2017 – C8-0172/2018 – COM(2017)03902017/0168(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

30.4.2018

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

28.5.2018

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Emilian Pavel

25.9.2017

 

 

 

Obravnava v odboru

21.11.2017

20.2.2018

27.9.2018

 

Datum sprejetja

27.9.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

34

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Asim Ademov, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Tanja Fajon, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Auke Zijlstra, Sophia in ‘t Veld

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Carlos Coelho, Pál Csáky, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, John Procter, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Georg Mayer, Sabine Verheyen

Datum predložitve

2.10.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

34

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, John Procter, Helga Stevens

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Sabine Verheyen

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Emilian Pavel, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Judith Sargentini, Bodil Valero

1

-

ENF

Auke Zijlstra

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 10. oktober 2018Pravno obvestilo