Eljárás : 2017/0169(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0304/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0304/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 23/10/2018 - 7.4
CRE 23/10/2018 - 7.4

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0388

AJÁNLÁS     ***
PDF 369kWORD 55k
2.10.2018
PE 616.766v02-00 A8-0304/2018

az Európai Unió és a Bahamai Közösség közötti, az Európai Közösség és a Bahamai Közösség közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodást módosító megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

(12389/2017 – C8-0173/2018 – 2017/0169(NLE))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Emilian Pavel

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Unió és a Bahamai Közösség közötti, az Európai Közösség és a Bahamai Közösség közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodást módosító megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

(COM(2017)0394 – C8-xxxx/2017 – 2017/0169(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (12389/2017),

–  tekintettel a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló, az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a Bahamai Közösség közötti megállapodást módosító, az Európai Unió és a Bahamai Közösség közötti megállapodás tervezetére (12388/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 77. cikke (2) bekezdésének a) pontjával és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontjával összhangban a Tanács által előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0173/2018),

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) és (4) bekezdésére és 108. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság ajánlására (A8-0304/2018),

1.  egyetért a megállapodás megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa állásfoglalását a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok és a Bahamai Közösség kormányainak és parlamentjeinek.


INDOKOLÁS

A rövid távú tartózkodások esetén vízummentességet biztosító jelen megállapodás az Európai Unió és a Bahamai Közösségek között fennálló kapcsolatok elmélyítésének sikerét jelenti, ami a Cotonoui Megállapodás keretében rendkívüli politikai jelentőséggel bír. A megállapodás biztosítja a jogszabályok tagállamok közötti összhangját és harmonizációját, mivel következetesen érvényesíti a rövid távú tartózkodás új – a Schengeni határellenőrzési kódex módosításában foglalt – meghatározását, amely egyértelművé teszi a „rövid távú tartózkodás” fogalmának értelmezését.

A Bahama-szigetek tagja az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok csoportjának, a Karibi Államok Társulásának, a Karibi Közösségnek (de nem tagja a CARICOM egységes piac és gazdasági térségnek), az el nem kötelezettek mozgalmának, az Amerikai Államok Szervezetének és az ENSZ-nek.

A Bahama-szigetek a karib-tengeri térség leggazdagabb országai közé tartozik; jelenleg jelentős pénzügyi központ és hajókat lajstromozó ország, a világon a legnagyobb bruttó tonnatartalmat regisztráló országok között van.

Politikai értelemben a Bahama-szigetek államformája alkotmányos monarchia, amely uralkodójaként II. Erzsébet királynőt ismeri el. A királynőt a kormány tanácsa alapján megválasztott főkormányzó képviseli. Az ország parlamentáris demokrácia, kétkamarás jogalkotói szervvel.

Az Unió és a különböző AKCS-országok, különösen a Bahamai Közösség közötti politikai párbeszéd egyre intenzívebbé válik. Jelen megállapodás lehetővé teszi, hogy a közöttünk létező partnerségi kapcsolat a továbbiakban is fennálljon, egyértelműen meghatározott jogi keretek között. A módosító vízummentesség a jövőben is pozitív, támogató üzenetet fog küldeni az országnak és az általa tett erőfeszítéseknek.

Az előadó továbbá hangsúlyozza, hogy a vízummentesség semmiképpen nem elhanyagolható eszköze az európai és a Bahamai közösségi lakossága közeledésének. Az új vízummentességi megállapodás lehetővé fogja tenni a polgárok számára, hogy teljes mértékben éljenek az AKCS-országok és az Unió között fennálló partnerség biztosította lehetőségekkel, valamint hogy a továbbiakban is éljenek az általa biztosított olcsóbb és egyszerűbb utazás lehetőségével, ezentúl azonban már egyértelműbb és összefüggőbb jogi keretek között.

E tekintetben az előadó üdvözli az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés tagjainak szerepét, akik nagyban hozzájárultak e megállapodás létrejöttéhez, ami ezenkívül megkönnyíti majd részvételüket az említett közgyűlés ülésein.

Egyedi rendelkezések

Az Egyesült Királyság és Írország különleges helyzete szerepel a megállapodás bevezető hivatkozásaiban. Az Egyesült Királyság és Írország tehát nem fog részt venni a megállapodásban, és ezekre az országokra nem vonatkoznak a megállapodás rendelkezései.

A megállapodáshoz csatolt együttes nyilatkozat is tükrözi, hogy Norvégiát, Izlandot, Svájcot és Liechtensteint szorosan be kell vonni a schengeni vívmányok végrehajtásába, alkalmazásába és fejlesztésébe. A nyilatkozat arra ösztönzi ezen országok hatóságait, hogy a lehető leghamarabb kössenek hasonló kétoldalú megállapodást a Bahamai Közösséggel a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről.

**

Mindezek alapján az előadó javasolja, hogy az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság tagjai támogassák e jelentést, és az Európai Parlament értsen egyet a megállapodás megkötésével.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Megállapodás az Európai Unió és a Bahamai Közösség közötti, az Európai Közösség és a Bahamai Közösség közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodást módosításáról

Hivatkozások

12389/2017 – C8-0173/2018 – COM(2017)03942017/0169(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

30.4.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

28.5.2018

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Emilian Pavel

25.9.2017

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

21.11.2017

20.2.2018

27.9.2018

 

Az elfogadás dátuma

27.9.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

34

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Asim Ademov, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Tanja Fajon, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Auke Zijlstra, Sophia in ‘t Veld

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Carlos Coelho, Pál Csáky, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, John Procter, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Ilhan Kyuchyuk, Georg Mayer, Sabine Verheyen

Benyújtás dátuma

2.10.2018


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

34

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Ilhan Kyuchyuk, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, John Procter, Helga Stevens

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Sabine Verheyen

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Emilian Pavel, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Judith Sargentini, Bodil Valero

1

-

ENF

Auke Zijlstra

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Utolsó frissítés: 2018. október 12.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat