Procedura : 2017/0169(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0304/2018

Teksty złożone :

A8-0304/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 23/10/2018 - 7.4
CRE 23/10/2018 - 7.4

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0388

ZALECENIE     ***
PDF 585kWORD 55k
2.10.2018
PE 616.766v02-00 A8-0304/2018

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy między Unią Europejską a Wspólnotą Bahamów zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Wspólnotą Bahamów w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

(12389/2017 – C8-0173/2018 – 2017/0169(NLE))

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawca: Emilian Pavel

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy między Unią Europejską a Wspólnotą Bahamów zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Wspólnotą Bahamów w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

(12389/2017 – C8-0173/2018 – 2017/0169(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (12389/2017),

–  uwzględniając projekt umowy mowy między Unią Europejską a Wspólnotą Bahamów zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Wspólnotą Bahamów w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (12388/2017),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 77 ust. 2 lit. a) i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0173/2018),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4 oraz art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0304/2018),

1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Wspólnoty Bahamów.


UZASADNIENIE

Niniejsza umowa w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych stanowi i odzwierciedla kulminację pogłębienia stosunków między Unią Europejską i Wspólnotą Bahamów, które są bardzo ważne pod względem politycznym w kontekście umowy z Kotonu. Umowa zmieniająca zapewnia spójność prawną, a także harmonizację między państwami członkowskimi dzięki stosowaniu w niej nowej definicji pobytu krótkoterminowego przewidzianej w zmianie kodeksu granicznego Schengen, w której przedstawiono jaśniejszą wykładnię terminu „pobyt krótkoterminowy”.

Bahamy są członkiem grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, Stowarzyszenia Państw Karaibskich, Wspólnoty Karaibskiej (chociaż nie Jednolitego Rynku i Gospodarki CARICOM), Ruchu Państw Niezaangażowanych, Organizacji Państw Amerykańskich oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Bahamy należą do najbogatszych państw regionu Karaibów; jest to obecnie istotny ośrodek finansowy i jedno z największych na świecie państw bandery pod względem zarejestrowanej pojemności brutto.

Pod względem politycznym Bahamy są monarchią konstytucyjną uznającą królową Elżbietę II za głowę państwa. Królową reprezentuje gubernator generalny wybierany z zalecenia rządu. W państwie panuje demokracja parlamentarna obejmująca dwuizbowy parlament.

Dialog polityczny UE z różnymi państwami AKP, a w szczególności ze Wspólnotą Bahamów jest stopniowo wzmacniany. Niniejsza umowa może umożliwić kontynuowanie partnerstwa na podstawie jasnych ram prawnych. Zmiana dotycząca zwolnienia z wymogu posiadania wizy będzie nadal wysyłać pozytywny sygnał świadczący o wsparciu dla tego kraju i podejmowanych przez niego wysiłków.

Sprawozdawca podkreśla ponadto, jak ważne jest zwolnienie z obowiązku wizowego dla zbliżenia do siebie obywateli państw Unii Europejskiej i Wspólnoty Bahamów. Nowa umowa w sprawie zniesienia obowiązku wizowego umożliwi obywatelom nie tylko pełne korzystanie z partnerstwa AKP–UE, ale także dalsze uczestniczenie w nim dzięki podróżowaniu po ograniczonych, oszczędnych i praktycznych kosztach na podstawie jaśniejszych i spójniejszych ram prawnych.

W związku z tym sprawozdawca wyraża uznanie dla roli odegranej przez członków Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP–UE, którzy w dużym stopniu przyczynili się do zawarcia tej umowy, ułatwiającej również ich uczestnictwo w posiedzeniach Zgromadzenia.

Postanowienia szczegółowe

W motywach zawartej umowy uwzględniono szczególną sytuację Zjednoczonego Królestwa i Irlandii. Zjednoczone Królestwo i Irlandia nie przystępują zatem do zawartej umowy i nie podlegają jej postanowieniom.

We wspólnej deklaracji do umowy uwzględniono również fakt włączenia Norwegii, Islandii, Szwajcarii i Liechtensteinu we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwijanie dorobku Schengen. W deklaracji zachęcono władze tych krajów do jak najszybszego zawarcia umów dwustronnych o zniesieniu wiz krótkoterminowych ze Wspólnotą Bahamów na warunkach podobnych do warunków zawartych w przedmiotowej umowie.

**

Na koniec sprawozdawca zaleca członkom parlamentarnej Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych poparcie tego sprawozdania, a Parlamentowi Europejskiemu – udzielenie zgody na zawarcie umowy.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Umowa między Unią Europejską a Wspólnotą Bahamów zmieniająca Umowę między Wspólnotą Europejską a Wspólnotą Bahamów w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

Odsyłacze

12389/2017 – C8-0173/2018 – COM(2017)03942017/0169(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

30.4.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

28.5.2018

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Emilian Pavel

25.9.2017

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

21.11.2017

20.2.2018

27.9.2018

 

Data przyjęcia

27.9.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

34

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Asim Ademov, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Tanja Fajon, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Auke Zijlstra, Sophia in ‘t Veld

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Carlos Coelho, Pál Csáky, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, John Procter, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Ilhan Kyuchyuk, Georg Mayer, Sabine Verheyen

Data złożenia

2.10.2018


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

34

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Ilhan Kyuchyuk, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, John Procter, Helga Stevens

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Sabine Verheyen

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Emilian Pavel, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Judith Sargentini, Bodil Valero

1

-

ENF

Auke Zijlstra

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 12 października 2018Informacja prawna