Procedură : 2017/0169(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0304/2018

Texte depuse :

A8-0304/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 23/10/2018 - 7.4
CRE 23/10/2018 - 7.4

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0388

RECOMANDARE     ***
PDF 515kWORD 55k
2.10.2018
PE 616.766v02-00 A8-0304/2018

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Uniunea Bahamas de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Uniunea Bahamas privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere

(12389/2017 – C8-0173/2018 – 2017/0169(NLE))

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportor: Emilian Pavel

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Uniunea Bahamas de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Uniunea Bahamas privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere

(12389/2017 – C8-0173/2018 – 2017/0169(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (12389/2017),

–  având în vedere proiectul de acord dintre Uniunea Europeană și Uniunea Bahamas de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Uniunea Bahamas privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere (12388/2017),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 77 alineatul (2) litera (a) și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0173/2018),

–  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0304/2018),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Uniunii Bahamas.


EXPUNERE DE MOTIVE

Acest acord privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere reprezintă simultan punctul culminant al aprofundării relațiilor dintre Uniunea Europeană și Uniunea Bahamas, foarte importante din punct de vedere politic în contextul Acordului de la Cotonou. Acordul de modificare asigură coerența juridică, precum și armonizarea între statele membre, prin aderarea la noua definiție a conceptului de scurtă ședere, astfel cum este prevăzută de modificarea Codului frontierelor Schengen, care oferă o interpretare mai clară a acestui concept.

Bahamas este membru al grupului statelor din Africa, zona Caraibilor și Pacific, Asociației Statelor Caraibiene, Comunității Caraibilor (dar nu și al economiei și pieței unice ale Caricom), Mișcării Țărilor Nealiniate, Organizației Statelor Americane și Organizației Națiunilor Unite.

Bahamas este printre cele mai bogate țări din regiunea Caraibilor; în prezent este un important centru financiar și registru maritim, printre cele mai mari din lume din punctul de vedere al tonajului brut înregistrat.

Din punct de vedere politic, Bahamas este o monarhie constituțională, recunoscând-o pe Regina Elisabeta a II-a ca șefă a statului. Un guvernator general ales cu avizul cabinetului reprezintă regina. Țara este de o democrație parlamentară bicamerală.

Dialogul politic al UE cu diverse țări din ACP și cu Uniunea Bahamas în special se intensifică treptat. Acest acord poate permite continuarea parteneriatului nostru într-un cadru juridic clar. Modificarea acordului de exonerare de obligația de a deține viză va continua să transmită un semnal pozitiv de susținere a acestei țări și a eforturilor pe care le depune.

În plus, raportorul ar dori să sublinieze impactul, deloc de neglijat, pe care îl va avea exonerarea de obligația de a deține viză asupra apropierii dintre popoarele Europei și Bahamasului. Noul acord privind exonerarea de obligația de a deține viză le va permite cetățenilor nu numai să beneficieze pe deplin de parteneriatul ACP-UE, ci și să participe în continuare la acesta, călătorind în condiții de costuri reduse, economice și practice, într-un cadru juridic mai clar și mai coerent.

În acest context, raportorul salută rolul jucat de membrii Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE, care au contribuit în mare măsură la încheierea acestui acord care, în plus, va facilita participarea lor la întrunirile APP ACP-UE.

Dispoziții specifice

În cuprinsul considerentelor din acord se ține cont de situația specială a Regatului Unit și Irlandei. Regatul Unit și Irlanda nu vor participa, prin urmare, la acordul încheiat și nu intră sub incidența dispozițiilor acestuia.

Strânsa asociere a Norvegiei, Islandei, Elveției și Liechtensteinului la implementarea, aplicarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen este, de asemenea, evocată într-o declarație comună anexată la acord. Declarația încurajează autoritățile acestor țări să încheie cât mai curând posibil acorduri bilaterale privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere cu Uniunea Bahamas, în condiții similare cu cele din acest acord.

**

În fine, raportorul le recomandă membrilor Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne din cadrul Parlamentului să sprijine prezentul raport, iar Parlamentului European să îl aprobe.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Acordul dintre Uniunea Europeană și Uniunea Bahamas de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Uniunea Bahamas privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere

Referințe

12389/2017 – C8-0173/2018 – COM(2017)03942017/0169(NLE)

Data sesizării

30.4.2018

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

LIBE

28.5.2018

 

 

 

Raportori

Data numirii

Emilian Pavel

25.9.2017

 

 

 

Examinare în comisie

21.11.2017

20.2.2018

27.9.2018

 

Data adoptării

27.9.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

34

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Asim Ademov, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Tanja Fajon, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Auke Zijlstra, Sophia in ‘t Veld

Membri supleanți prezenți la votul final

Carlos Coelho, Pál Csáky, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, John Procter, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Ilhan Kyuchyuk, Georg Mayer, Sabine Verheyen

Data depunerii

2.10.2018


VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

34

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Ilhan Kyuchyuk, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, John Procter, Helga Stevens

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Sabine Verheyen

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Emilian Pavel, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Judith Sargentini, Bodil Valero

1

-

ENF

Auke Zijlstra

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 11 octombrie 2018Notă juridică