Postopek : 2017/0169(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0304/2018

Predložena besedila :

A8-0304/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 23/10/2018 - 7.4
CRE 23/10/2018 - 7.4

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0388

PRIPOROČILO     ***
PDF 511kWORD 55k
2.10.2018
PE 616.766v02-00 A8-0304/2018

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Zvezo Bahami o spremembi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Zvezo Bahami o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje

(12389/2017 – C8-0173/2018 – 2017/0169(NLE))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalec: Emilian Pavel

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Zvezo Bahami o spremembi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Zvezo Bahami o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje

(12389/2017 – C8-0173/2018 – 2017/0169(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (12389/2017),

–  ob upoštevanju osnutka sporazuma med Evropsko unijo in Zvezo Bahami o spremembi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Zvezo Bahami o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje (12388/2017),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s točko (a) člena 77(2) in točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0173/2017),

–  ob upoštevanju člena 99(1) in (4) ter člena 108(7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0304/2018),

1.  odobri sklenitev sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in   Zveze Bahami.


OBRAZLOŽITEV

Ta sporazum o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje je največji rezultat poglobitve odnosov med Evropsko unijo in Zvezo Bahami, kar ima velik politični pomen v okviru sporazuma iz Cotonouja. Sporazum o spremembi zagotavlja pravno skladnost in usklajevanje med državami članicami, in sicer z upoštevanjem nove opredelitve kratkoročnega bivanja, kakor je določena v spremembah zakonika o schengenskih mejah, kar zagotavlja bolj jasno razlago „kratkoročnega bivanja“.

Zveza Bahami je članica skupine afriških, karibskih in pacifiških držav, Združenja karibskih držav, Karibske skupnosti (ne pa enotnega trga in gospodarstva CARICOM), gibanja neuvrščenih, Organizacije ameriških držav in Organizacije združenih narodov.

Zveza Bahami je ena najbogatejših držav v karibski regiji ter je danes pomemben finančni center in eden največjih svetovnih ladijskih registrov, kar zadeva registrirano bruto tonažo.

V političnem smislu je Zveza Bahami ustavna monarhija, ki za voditeljico države priznava kraljico Elizabeto II. Kraljico zastopa generalni guverner, ki je imenovan na predlog kabineta. Država je parlamentarna demokracija z dvodomnim zakonodajnim telesom.

Politični dialog Evropske unije z različnimi afriškimi, karibskimi in pacifiškimi državami, predvsem z Zvezo Bahami, se postopoma krepi. Ta sporazum bo omogočil nadaljevanje našega partnerstva v skladu z jasnim pravnim okvirom. S spremembo o izvzetju vizumov se bo še naprej posredovalo pozitivno sporočilo o podpori državi in njenim prizadevanjem.

Poročevalec prav tako poudarja pomemben vpliv, ki ga bo imela odprava vizumske obveznosti na zbliževanje prebivalcev Evrope in Zveze Bahami. Novi sporazum o odpravi vizumov bo državljanom omogočil ne le, da v polni meri občutijo koristi partnerstva med AKP in EU, temveč tudi, da v njem še naprej sodelujejo, saj bodo lahko potovali po zmanjšani, ekonomični in praktični ceni ter v skladu z jasnejšim in bolj usklajenim pravnim okvirom.

Poročevalec v zvezi s tem pozdravlja vlogo članov skupne parlamentarne skupščine AKP-EU, ki so v veliki meri prispevali k sklenitvi tega sporazuma, ki bo med drugim olajšal njihovo sodelovanje na sejah skupščine.

Posebne določbe

Posebni položaj Združenega kraljestva in Irske je opredeljen v preambuli sklenjenega sporazuma. Združeno kraljestvo in Irska torej ne sodelujeta pri sporazumu in njegove določbe zanju ne veljajo.

V skupni izjavi k Sporazumu je prav tako navedeno tesno sodelovanje Norveške, Islandije, Švice in Lihtenštajna pri izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda. Izjava spodbuja oblasti teh držav, naj z Zvezo Bahami čim prej sklenejo dvostranske sporazume o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje na podlagi podobnih pogojev, kot veljajo za ta sporazum.

**

Poročevalec članom Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve priporoča, naj to poročilo podprejo, Evropski parlament pa naj ga odobri.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sporazum med Evropsko unijo in Zvezo Bahami o spremembi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Zvezo Bahami o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje

Referenčni dokumenti

12389/2017 – C8-0173/2018 – COM(2017)03942017/0169(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

30.4.2018

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

28.5.2018

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Emilian Pavel

25.9.2017

 

 

 

Obravnava v odboru

21.11.2017

20.2.2018

27.9.2018

 

Datum sprejetja

27.9.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

34

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Asim Ademov, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Tanja Fajon, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Auke Zijlstra, Sophia in ‘t Veld

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Carlos Coelho, Pál Csáky, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, John Procter, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Georg Mayer, Sabine Verheyen

Datum predložitve

2.10.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

34

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, John Procter, Helga Stevens

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Sabine Verheyen

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Emilian Pavel, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Judith Sargentini, Bodil Valero

1

-

ENF

Auke Zijlstra

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 11. oktober 2018Pravno obvestilo