Menetlus : 2017/0176(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0306/2018

Esitatud tekstid :

A8-0306/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 23/10/2018 - 7.7

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0391

SOOVITUS     ***
PDF 438kWORD 54k
2.10.2018
PE 616.784v02-00 A8-0306/2018

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ning Saint Kittsi ja Nevise Föderatsiooni vahelise lepingu, millega muudetakse Euroopa Ühenduse ning Saint Kittsi ja Nevise Föderatsiooni vahelist lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlevat lepingut, liidu nimel sõlmimise kohta

(12393/2017 – C8‑0176/2018 – 2017/0176(NLE))

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: Emilian Pavel

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ning Saint Kittsi ja Nevise Föderatsiooni vahelise lepingu, millega muudetakse Euroopa Ühenduse ning Saint Kittsi ja Nevise Föderatsiooni vahelist lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlevat lepingut, liidu nimel sõlmimise kohta

(12393/2017 – C8‑0176/2018– 2017/0176(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (12393/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu ning Saint Kittsi ja Nevise Föderatsiooni vahelise lepingu eelnõu, millega muudetakse Euroopa Ühenduse ning Saint Kittsi ja Nevise Föderatsiooni vahelist lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlevat lepingut (12391/2017),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 77 lõike 2 punktile a ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v (C8-0176/2018),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni soovitust (A8-0306/2018),

1.  annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Saint Kittsi ja Nevise Föderatsiooni valitsusele ja parlamendile.


SELETUSKIRI

Lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva muutmislepinguga on Euroopa Liidu ning Saint Kittsi ja Nevise Föderatsiooni vahelised suhted, millel on Cotonou lepingu raames suur poliitiline tähtsus, muutunud tihedamaks kui kunagi varem. Võttes üle Schengeni piirieeskirjade muudatuses sätestatud lühiajalise viibimise uue määratluse, millega tõlgendatakse selgemalt lühiajalist viibimist, tagatakse muutmislepinguga liikmesriikide vahel õiguslik sidusus ja ühtlustamine.

Saint Kitts ja Nevis on Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide rühma, Kariibi Riikide Assotsiatsiooni, Kariibi Ühenduse, mitteühinemisliikumise, Ida-Kariibi Riikide Organisatsiooni, Ameerika Riikide Organisatsiooni, Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni ja Maailma Kaubandusorganisatsiooni liige.

Saint Kittsi ja Nevise majandus keskendus peaasjalikult suhkru monokultuurile kuni 1970. aastate lõpuni, mil valitsus hakkas toetama väikesemahulist industrialiseerimist. Turism on muutunud suurimaks välisvaluuta allikaks.

Poliitiliselt on Saint Kittsi ja Nevise Föderatsioon konstitutsiooniline monarhia, mis tunnustab riigipeana kuninganna Elizabeth II. Kuningannat esindab peaministri ja valitsuse ettepanekul nimetatud kindralkuberner. Saint Kitts ja Nevis on suveräänne demokraatlik föderaalriik, tal on ühekojaline parlament Rahvuskogu.

Nevisel on oma seadusandlik organ, peaminister ja haldusorganid. Nevise seadusandlikul organil, Nevise saare assambleel, on viis liiget, kelle valib täiskasvanud elanikkond üldistel valimistel, ning kolm nimetatud liiget. Keskvalitsus võtab Nevise jaoks õigusakte vastu üldise poliitikakujundamisega seotud küsimustes.

Poliitiline dialoog, mida EL peab AKV riikidega ning eelkõige Saint Kittsi ja Nevise Föderatsiooniga, intensiivistub järk-järgult. Kõnealune leping võimaldab jätkata partnerlust selges õigusraamistikus. Viisanõudest vabastamise muutmisega antakse ka positiivne toetussõnum riigile ja riigi tehtavatele jõupingutustele.

Raportöör rõhutab ka, et viisavabadus on oluline tegur Euroopa ning Saint Kittsi ja Nevise Föderatsiooni rahvaste lähenemise seisukohast. Uus viisanõudest loobumise leping ei anna kodanikele mitte üksnes võimalust saada täit kasu ELi ja AKV riikide partnerlusest, vaid võimaldab jätkuvalt ka selles osaleda soodsama hinnaga ja hõlpsamini tehtavate reiside kaudu ning selgema ja ühtsema õigusraamistiku alusel.

Seetõttu peab raportöör tervitatavaks AKV–ELi parlamentaarse assamblee liikmete rolli, mis aitas lepingu sõlmimisele märkimisväärselt kaasa. Ühtlasi hõlbustab leping parlamendiliikmete endi osalemist AKV–ELi parlamentaarse ühisassamblee kohtumistel.

Erisätted

Ühendkuningriigi ja Iirimaa eriseisundit on arvesse võetud preambulis. Seega ei osale Ühendkuningriik ja Iirimaa sõlmitud lepingus ja selle sätteid neile ei kohaldata.

Lepingule on lisatud ka ühisdeklaratsioon, milles kajastatakse Norra, Islandi, Šveitsi ja Liechtensteini tihedat seost Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega. Deklaratsioonis soovitatakse nende riikide ametiasutustel sõlmida Saint Kittsi ja Nevise Föderatsiooniga võimalikult kiiresti lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlevad kahepoolsed lepingud kõnesoleva lepingu tingimustega sarnastel tingimustel.

**

Raportöör soovitab kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni liikmetel käesolevat raportit toetada ning Euroopa Parlamendil nõusoleku anda.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Liidu ning Saint Kittsi ja Nevise Föderatsiooni vaheline leping, millega muudetakse Euroopa Ühenduse ning Saint Kittsi ja Nevise Föderatsiooni vahelist lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlevat lepingut

Viited

12393/2017 – C8-0176/2018 – COM(2017)03982017/0176(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

30.4.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

LIBE

28.5.2018

 

 

 

Raportöörid

nimetamise kuupäev

Emilian Pavel

25.9.2017

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

21.11.2017

20.2.2018

27.9.2018

 

Vastuvõtmise kuupäev

27.9.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

33

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Asim Ademov, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Tanja Fajon, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Auke Zijlstra, Sophia in ‘t Veld

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Carlos Coelho, Pál Csáky, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Emilian Pavel, John Procter, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Ilhan Kyuchyuk, Georg Mayer, Sabine Verheyen

Esitamise kuupäev

2.10.2018


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

33

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Ilhan Kyuchyuk, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, John Procter, Helga Stevens

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Sabine Verheyen

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Emilian Pavel, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Judith Sargentini, Bodil Valero

1

ENF

Auke Zijlstra

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 12. oktoober 2018Õigusalane teave