Процедура : 2018/0173(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0307/2018

Внесени текстове :

A8-0307/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 24/10/2018 - 11.16

Приети текстове :

P8_TA(2018)0415

ДОКЛАД     *
PDF 648kWORD 54k
4.10.2018
PE 626.675v02-00 A8-0307/2018

относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 92/83/ЕИО за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки

(COM(2018)0334 – C8‑0269/2018 – 2018/0173(CNS))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: Мигел Виегаш

(Опростена процедура – член 50, параграф 1 от Правилника за дейността)

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА – ВОДЕЩА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 92/83/ЕИО за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки

(COM(2018)0334 – C8‑0269/2018 – 2018/0173(CNS))

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2018)0334),

–  като взе предвид член 113 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8‑0269/2018),

–  като взе предвид член 78в от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на Комисията по икономически и парични въпроси (A8-0307/2018),

1.  одобрява предложението на Комисията;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на националните парламенти.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

В Директива 92/83/ЕИО относно структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки са заложени общите правила за структурата на акцизите, прилагани към алкохола и алкохолните напитки, включително бирата и виното. С тази директива се определят и класифицират различните видове алкохол и алкохолни напитки в зависимост от техните характеристики и се предоставя правна рамка за прилагане на намалени ставки, освобождавания и дерогации в някои сектори, като междинни продукти, използвани в приготвянето на вина в дадени региони в Кралство Испания.

От приемането на Директивата през 1992 г. досега е даден ход само на една оценка — през 2014 г. Поради това Директивата беше набелязана за оценка от Комисията по Програмата на Комисията за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT).

Беше установено, че директивата не е в крак с предизвикателствата и възможностите, породени от новите технологии и тенденции в алкохолната промишленост. Установени бяха някои проблеми и трайна неефективност, които биха могли да предизвикат нарушения на вътрешния пазар. Големите разлики между ставките на акциза сред държавите членки, които създават силен стимул за отклонение от данъчно облагане, и другите слабости в устройството на данъка налагат използването на тежки административни процедури както за данъчните администрации, така и за икономическите оператори. Тези непропорционални административни разходи и разходи за привеждане в съответствие, понасяни от икономическите оператори, ограничават участието на малките и средните предприятия във вътресъюзната търговия с алкохол и алкохолни напитки. Тъй като целите на предложението не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, те следователно могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, в съответствие с принципите на субсидиарност и пропорционалност, уредени в член 5 от Договора за Европейския съюз.

Акцентът на проучването и оценката на въздействието е поставен върху следните области:

1)  Нарушено прилагане на освобождаванията за денатуриран алкохол. Предложението има за цел да увеличи правната сигурност чрез изясняване на относимите членове на директивата.

2)  Нарушение в класификацията на някои алкохолни напитки. Предлага се съществуващата категория за други напитки, получени чрез ферментация, да се раздели на две подкатегории. В първата подкатегория ще се запази сегашният режим, а във втората традиционните други напитки, получени чрез ферментация, ще се определят и третират отделно;

3)  Нарушено прилагане на намалените ставки за малките производители и за алкохолните напитки с ниско алкохолно съдържание. Включено е предложение за разширяване на обхвата на намалените ставки, така че те да се прилагат и за малките производители на ябълково вино, както и за увеличение на прага, под който са приложими намалените ставки за бира. Предлага се да се разработи и единен сертификат за малките независими пивоварни и за производителите на ябълково вино в целия ЕС;

4)  Неясни разпоредби за измерване на градусите Плато на подсладената или ароматизираната бира. Предложението има за цел да увеличи правната сигурност чрез изясняване на относимите членове.


ПРОЦЕДУРА – ВОДЕЩА КОМИСИЯ

Заглавие

Хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки

Позовавания

COM(2018)0334 – C8-0269/2018 – 2018/0173(CNS)

Дата на консултация с ЕП

13.6.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

2.7.2018

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Miguel Viegas

20.6.2018

 

 

 

Опростена процедура – дата на решението

1.10.2018

Разглеждане в комисия

1.10.2018

 

 

 

Дата на приемане

1.10.2018

 

 

 

Дата на внасяне

4.10.2018

Последно осъвременяване: 15 октомври 2018 г.Правна информация