Διαδικασία : 2018/0173(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0307/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0307/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 24/10/2018 - 11.16

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0415

ΕΚΘΕΣΗ     *
PDF 170kWORD 54k
8.10.2018
PE 626.675v02-00 A8-0307/2018

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου όσον αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 92/83/ΕΟΚ για την εναρμόνιση των διαρθρώσεων των ειδικών φόρων κατανάλωσης που επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά

(COM(2018)0334 – C8-0269/2018 – 2018/0173(CNS))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Εισηγητής: Miguel Viegas

(Απλοποιημένη διαδικασία – Άρθρο 50 παράγραφος 1 του Κανονισμού)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου όσον αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 92/83/ΕΟΚ για την εναρμόνιση των διαρθρώσεων των ειδικών φόρων κατανάλωσης που επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά

(COM(2018)0334 – C8-0269/2018 – 2018/0173(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2018)0334),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 113 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0269/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0307/2018),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.  καλεί το Συμβούλιο, εφόσον προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η οδηγία 92/83/ΕΟΚ για τις διαρθρώσεις των ειδικών φόρων κατανάλωσης που επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά ορίζει τους κοινούς κανόνες σχετικά με τις διαρθρώσεις των ειδικών φόρων κατανάλωσης που επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά, συμπεριλαμβανομένης της μπίρας και του κρασιού. Η οδηγία αυτή καθορίζει και κατατάσσει τους διαφορετικούς τύπους αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά τους και προβλέπει ένα νομικό πλαίσιο για μειωμένους συντελεστές, απαλλαγές και παρεκκλίσεις σε ορισμένους τομείς, όπως ενδιάμεσα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή οίνου σε ορισμένες περιοχές του Βασιλείου της Ισπανίας.

Από την έγκρισή της το 1992, η πρώτη και μοναδική αξιολόγηση της οδηγίας ξεκίνησε το 2014. Επομένως, η οδηγία έχει χαρακτηριστεί από την Επιτροπή ως οδηγία που πρέπει να αξιολογηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT).

Παρατηρήθηκε ότι η οδηγία δεν συμβαδίζει με τις προκλήσεις και τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες και οι εξελίξεις στον κλάδο των αλκοολούχων ποτών. Έχουν εντοπιστεί ορισμένα προβλήματα και εξακολουθούν να υφίστανται ανεπάρκειες, προκαλώντας πιθανές στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά. Η ευρεία διακύμανση στα επίπεδα των ειδικών φόρων κατανάλωσης μεταξύ των κρατών μελών, η οποία αποτελεί ισχυρό κίνητρο για φοροδιαφυγή, καθώς και άλλες αδυναμίες στον σχεδιασμό του φόρου καθιστούν αναγκαία τη χρήση επαχθών διοικητικών διαδικασιών τόσο για τις φορολογικές διοικήσεις όσο και για τους οικονομικούς φορείς. Αυτές οι δυσανάλογες διοικητικές δαπάνες και το κόστος συμμόρφωσης που επιβαρύνουν τους οικονομικούς φορείς περιορίζουν τη συμμετοχή των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στο εμπόριο αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών εντός της ΕΕ. Επειδή οι στόχοι της πρότασης δεν μπορούν να υλοποιηθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορούν, ως εκ τούτου, να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, όπως καθορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι κύριοι τομείς στους οποίους επικεντρώθηκαν η μελέτη και η εκτίμηση των επιπτώσεων περιλάμβαναν τα εξής:

1)  Δυσλειτουργίες στην εφαρμογή των απαλλαγών για τη μετουσιωμένη αλκοόλη. Η πρόταση αποσκοπεί στην ενίσχυση της νομικής ασφάλειας με την αποσαφήνιση των σχετικών άρθρων της οδηγίας.

2)  Δυσλειτουργίες στην κατάταξη ορισμένων αλκοολούχων ποτών. Προτείνεται η υφιστάμενη κατηγορία «λοιπά ποτά παρασκευαζόμενα με ζύμωση» να χωριστεί σε δύο υποκατηγορίες. Η πρώτη υποκατηγορία θα διατηρήσει την υφιστάμενη μεταχείριση, ενώ η δεύτερη υποκατηγορία θα καθορίζει και θα μεταχειρίζεται ξεχωριστά άλλα παραδοσιακά ποτά παρασκευαζόμενα με ζύμωση.

3)  Δυσλειτουργική εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών για τους μικρούς παραγωγούς και τα ποτά χαμηλού αλκοολικού τίτλου. Περιλαμβάνεται μια πρόταση για επέκταση των μειωμένων συντελεστών στους μικρούς παρασκευαστές μηλίτη και αύξηση του ορίου κάτω από το οποίο εφαρμόζονται οι μειωμένοι συντελεστές για την μπίρα. Ακόμη, προτείνεται η κατάρτιση ενός ενιαίου πιστοποιητικού για μικρά ανεξάρτητα ζυθοποιεία και παρασκευαστές μηλίτη σε ολόκληρη την ΕΕ.

4)  Ασαφείς διατάξεις για τη μέτρηση των βαθμών Plato στην μπίρα που έχει υποστεί γλύκανση ή αρωματισμό. Η πρόταση αποσκοπεί στην αύξηση της ασφάλειας δικαίου μέσω της αποσαφήνισης των σχετικών άρθρων.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Eναρμόνιση των διαρθρώσεων των ειδικών φόρων κατανάλωσης που επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0334 – C8-0269/2018 – 2018/0173(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

13.6.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

2.7.2018

 

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Miguel Viegas

20.6.2018

 

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία της απόφασης

1.10.2018

Εξέταση στην επιτροπή

1.10.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

1.10.2018

 

 

 

Ημερομηνία κατάθεσης

4.10.2018

Τελευταία ενημέρωση: 16 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου