Menettely : 2018/0173(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0307/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0307/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 24/10/2018 - 11.16

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0415

MIETINTÖ     *
PDF 342kWORD 53k
4.10.2018
PE 626.675v02-00 A8-0307/2018

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistamisesta annetun direktiivin 92/83/ETY muuttamisesta

(COM(2018)0334 – C8‑0269/2018 – 2018/0173(CNS))

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Esittelijä: Miguel Viegas

(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 50 artiklan 1 kohta)

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistamisesta annetun direktiivin 92/83/ETY muuttamisesta

(COM(2018)0334 – C8‑0269/2018 – 2018/0173(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2018)0334),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 113 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8‑0269/2018),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 78 c artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0307/2018),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen;

2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia parlamentin hyväksymään tekstiin;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


PERUSTELUT

Alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen rakenteista annetussa direktiivissä 92/83/ETY vahvistetaan alkoholiin ja alkoholijuomiin, myös olueen ja viiniin, sovellettavien valmisteverojen rakenteita koskevat yhteiset säännöt. Kyseisessä direktiivissä määritellään ja luokitellaan alkoholin ja alkoholijuomien eri tyypit niiden ominaisuuksien mukaan sekä annetaan oikeudellinen kehys eräillä aloilla myönnettäville veronalennuksille, verovapautuksille ja poikkeuksille, joita sovelletaan esimerkiksi Espanjan kuningaskunnan eräillä alueilla viinivalmistuksessa käytettäviin välituotteisiin.

Sen jälkeen, kun kyseinen direktiivi hyväksyttiin vuonna 1992, ensimmäinen ja ainoa arviointi aloitettiin vuonna 2014. Tämän vuoksi komissio totesi, että direktiivistä olisi tehtävä arviointi osana sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevaa komission ohjelmaa (REFIT).

Arvioinnissa havaittiin, että direktiivi ei ole pysynyt ajan tasalla alkoholiteollisuuden uusien teknologioiden ja kehityssuuntausten tarjoamien mahdollisuuksien ja niiden asettamien haasteiden osalta. Osa ongelmista on tunnistettu, ja niiden lisäksi esiintyy tehottomuutta, joka voi aiheuttaa vääristymiä sisämarkkinoilla. Valmisteverotasojen merkittävä vaihtelu jäsenvaltioiden välillä, joka luo huomattavan kannustimen verovilpille, ja muut verotuksen suunnitteluun liittyvät heikkoudet edellyttävät, että sekä verohallintojen että talouden toimijoiden on käytettävä raskaita hallinnollisia menettelyjä. Talouden toimijoiden kohtuuttomat hallinnolliset ja vaatimusten noudattamisesta aiheutuvat kustannukset rajoittavat pk-yritysten osallistumista alkoholin ja alkoholijuomien EU:n sisäiseen kauppaan. Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa ehdotuksessa asetettuja tavoitteita, vaan ne voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistettujen toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden mukaisesti.

Tutkimuksessa ja vaikutustenarvioinnissa keskityttiin pääasiassa muun muassa seuraaviin näkökohtiin:

1)  ongelmat denaturoitua alkoholia koskevien verovapautusten soveltamisessa. Ehdotuksella pyritään lisäämään oikeusvarmuutta täsmentämällä asiaa koskevia direktiivin artikloja;

2)  ongelmat tiettyjen alkoholijuomien luokittelussa. Ehdotetaan, että nykyinen muiden käymistietä valmistettujen juomien luokka jaetaan edelleen kahteen alaluokkaan. Ensimmäiseen alaluokkaan sovelletaan nykyistä verokohtelua, ja toisessa alaluokassa määritellään perinteiset muut käymistietä valmistetut juomat, joihin sovelletaan eri verokohtelua;

3)  ongelmat pientuottajia ja alhaisen alkoholipitoisuuden alkoholijuomia koskevien verokantojen soveltamisessa. Ehdotetaan alennettujen verokantojen laajentamista koskemaan pieniä siiderinvalmistajia ja korkeampaa kynnysarvoa alennettujen verokantojen soveltamiselle olueen. Lisäksi ehdotetaan yhdenmukaisen sertifikaatin kehittämistä pienille riippumattomille panimoille ja siiderinvalmistajille kaikkialla EU:ssa;

4)  makeutetun tai maustetun oluen platoasteiden mittaamista koskevat epäselvät säännökset. Ehdotuksella pyritään lisäämään oikeusvarmuutta täsmentämällä asiaa koskevia artikloja.

ASIAN KÄSITTELY

ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistaminen

Viiteasiakirjat

COM(2018)0334 – C8-0269/2018 – 2018/0173(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

13.6.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

2.7.2018

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Miguel Viegas

20.6.2018

 

 

 

Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

1.10.2018

Valiokuntakäsittely

1.10.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

1.10.2018

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

4.10.2018

Päivitetty viimeksi: 16. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus