Procedura : 2018/0173(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0307/2018

Teksty złożone :

A8-0307/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 24/10/2018 - 11.16

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0415

SPRAWOZDANIE     *
PDF 573kWORD 54k
4.10.2018
PE 626.675v02-00 A8-0307/2018

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 92/83/EWG w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych

(COM(2018)0334 – C8-0269/2018 – 2018/0173(CNS))

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Sprawozdawca: Miguel Viegas

(Procedura uproszczona – art. 50 ust. 1 Regulaminu)

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 92/83/EWG w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych

(COM(2018)0334 – C8-0269/2018 – 2018/0173(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2018)0334),

–  uwzględniając art. 113 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0269/2018),

–  uwzględniając art. 78c Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0000/2018),

1.  zatwierdza wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.


UZASADNIENIE

Dyrektywa 92/83/EWG w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych określa wspólne przepisy dotyczące struktury podatku akcyzowego pobieranego w przypadku alkoholu i napojów alkoholowych, w tym piwa i wina. W dyrektywie tej zdefiniowano i sklasyfikowano różne rodzaje alkoholu i napojów alkoholowych zgodnie z ich charakterystyką oraz określono ramy prawne w zakresie stawek obniżonych, zwolnień i odstępstw w niektórych sektorach, np. w przypadku produktów pośrednich wykorzystywanych w produkcji wina w niektórych regionach Królestwa Hiszpanii.

Od czasu przyjęcia tej dyrektywy w 1992 r. pierwszą – i jedyną jak dotąd – jej ocenę rozpoczęto w 2014 r. W związku z tym Komisja wskazała tę dyrektywę na potrzeby oceny w ramach realizowanego przez Komisję programu sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT).

Zwrócono uwagę, że dyrektywa nie dotrzymuje kroku wyzwaniom i możliwościom oferowanym przez nowe technologie i rozwój sytuacji w przemyśle alkoholowym. Stwierdzono występowanie pewnych problemów i utrzymującą się niewydolność, co może powodować zakłócenia na rynku wewnętrznym. Duże zróżnicowanie poziomów podatku akcyzowego między państwami członkowskimi, które stanowi silną zachętę do uchylania się od opodatkowania, oraz inne słabe punkty struktury tego podatku wymagają stosowania uciążliwych procedur administracyjnych zarówno przez organy administracji podatkowej, jak i podmioty gospodarcze. Te nieproporcjonalne koszty administracyjne i koszty przestrzegania przepisów dla podmiotów gospodarczych ograniczają udział małych i średnich przedsiębiorstw w wewnątrzunijnym handlu alkoholem i napojami alkoholowymi. Ponieważ cele wniosku nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, możliwe jest ich lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, zgodnie z zasadami pomocniczości i proporcjonalności określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej.

Główne obszary, na których skupiono się w analizie i ocenie skutków, obejmowały następujące elementy:

1)  Nieprawidłowości związane ze stosowaniem zwolnień w odniesieniu do alkoholu denaturowanego. Wniosek ma na celu zwiększenie pewności prawa poprzez jaśniejsze sformułowanie stosownych artykułów dyrektywy.

2)  Nieprawidłowości w klasyfikacji niektórych napojów alkoholowych. Proponuje się podział istniejącej kategorii pozostałych napojów przefermentowanych na dwie podkategorie. W przypadku pierwszej podkategorii utrzymany zostanie obecny sposób traktowania, podczas gdy w przypadku drugiej kategorii odrębnie określone zostaną i traktowane będą pozostałe tradycyjne napoje przefermentowane.

3)  Nieprawidłowości w stosowaniu obniżonych stawek w odniesieniu do małych producentów oraz napojów alkoholowych o niskiej zawartości alkoholu. Zaproponowano rozszerzenie stosowania stawek obniżonych na małych producentów cydru oraz zwiększenie progu, poniżej którego stosuje się obniżone stawki w odniesieniu do piwa. Proponuje się również opracowanie jednolitej dla całej UE formy zaświadczenia dla małych niezależnych browarów i producentów cydru.

4)  Niejasne przepisy dotyczące pomiaru stopnia Plato w przypadku piwa słodzonego lub smakowego. Wniosek ma na celu zwiększenie pewności prawa poprzez jaśniejsze sformułowanie stosownych artykułów.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Harmonizacja struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych

Odsyłacze

COM(2018)0334 – C8-0269/2018 – 2018/0173(CNS)

Data konsultacji z PE

13.6.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

2.7.2018

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Miguel Viegas

20.6.2018

 

 

 

Procedura uproszczona - data decyzji

1.10.2018

Rozpatrzenie w komisji

1.10.2018

 

 

 

Data przyjęcia

1.10.2018

 

 

 

Data złożenia

4.10.2018

Ostatnia aktualizacja: 16 października 2018Informacja prawna