Процедура : 2017/0158(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0308/2018

Внесени текстове :

A8-0308/2018

Разисквания :

PV 24/10/2018 - 19
CRE 24/10/2018 - 18
CRE 24/10/2018 - 19

Гласувания :

PV 25/10/2018 - 13.1
CRE 25/10/2018 - 13.1
Обяснение на вота
PV 12/03/2019 - 9.20

Приети текстове :

P8_TA(2018)0418
P8_TA(2019)0154

ДОКЛАД     ***I
PDF 1507kWORD 219k
9.10.2018
PE 619.292v02-00 A8-0308/2018

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно вноса на движими културни ценности

(COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD))

Комисия по вътрешна търговияКомисия по вътрешен пазар и защита на потребителите

Докладчици: Алесия Мария Моска, Даниел Далтон

(Съвместни заседания на комисии – член 55 от Правилника за дейността)

Докладчик по становище (*):

Сантяго Фисас Айшела

Комисия по култура и образование

(*)  Асоциирана комисия – член 54 от Правилника за дейността

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по култура и образование
 СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно вноса на движими културни ценности

(COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2017)0375),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0227/2017),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–    като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид съвместните разисквания на комисията по международна търговия и комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите съгласно член 55 от Правилника за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, и становищата на комисията по култура и образование и комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0308/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  В съответствие със Заключенията на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно борбата срещу финансирането на тероризма, Съобщението на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно план за действие с цел засилване на борбата с финансирането на тероризма24 и Директивата относно борбата с тероризма25 е необходимо да се въведат общи правила за търговията с трети държави, за да се осигури ефективна защита срещу загубата на движими културни ценности, да се съхрани културното наследство на човечеството и да не се допуска да се финансира тероризмът, като заграбени културни ценности се продават на купувачи от Съюза.

(1)  В съответствие със Заключенията на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно борбата срещу финансирането на тероризма, Съобщението на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно план за действие с цел засилване на борбата с финансирането на тероризма24 и Директивата относно борбата с тероризма25 е необходимо да се въведат общи правила за търговията с трети държави, за да се осигури ефективна защита срещу трафика, загубата или унищожаването на движими културни ценности, да се съхрани културното наследство на човечеството и да не се допуска да се финансира тероризмът и изпирането на пари, като заграбени културни ценности се продават на купувачи от Съюза.

__________________

__________________

24 COM(2016) 50 окончателен.

24 COM(2016) 50 окончателен.

25 Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно борбата с тероризма и за замяна на Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета, и за изменение на Решение 2005/671/ПВР на Съвета; ОВ L 88, 31.3.2017 г., стр. 6 – 21.

25 Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно борбата с тероризма и за замяна на Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета, и за изменение на Решение 2005/671/ПВР на Съвета; ОВ L 88, 31.3.2017 г., стр. 6 – 21.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1а)  Във връзка с ангажимента на Съюза за спазване на справедливите процедури и обезщетяването на пострадалите, както и във връзка с устава и конвенциите за защита на културното наследство на Организацията за образование, наука и култура на ООН (ЮНЕСКО), трябва да се гарантира връщането на продадени, изкопани или незаконно придобити предмети. По отношение на експлоатацията на народите и териториите, което обикновено води до незаконна търговия и трафик на движими културни ценности, особено когато посочената незаконна търговия и трафик произхождат от контекст на въоръжен конфликт, в настоящия регламент следва да се вземат предвид регионалните и местните характеристики на хората и териториите, а не пазарната стойност на културното производство.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Културното наследство представлява един от основните елементи на цивилизацията, то обогатява културния живот на всички народи и затова следва да се защитава от незаконно присвояване и от разграбване. Поради тази причина Съюзът следва да забрани на митническата му територия да се въвеждат движими културни ценности, които са незаконно изнесени от трети държави.

(2)  Движимите културни ценности често имат голямо културно, художествено, историческо и научно значение. Културното наследство представлява един от основните елементи на цивилизацията, наред с другото, чрез символичната стойност и културната памет на човечеството. То обогатява културния живот на всички народи и обединява хората с обща памет и развитие на цивилизацията. Затова следва да се защитава от незаконно присвояване и от разграбване. Археологически обекти винаги са били разграбвани, но сега това достига промишлен мащаб. Докато е възможно да се извършва доходоносна търговия с незаконно изкопани движими културни ценности и да се печели от това без някакви особени рискове, тези разкопки и разграбването им ще продължат в бъдеще. Икономическата и художествената стойност на културното наследство определя голямо търсене на международния пазар, докато липсата на силни международни правни мерки или прилагане на такива мерки води до прехвърляне на тези ценности в сивата икономика. Разграбването на археологически обекти и търговията с незаконно изкопано културно наследство е тежко престъпление, което причинява значителни вреди на лицата, които са пряко или косвено засегнати. Незаконната търговия с движими културни ценности в много случаи допринася за принудителна културна хомогенизация или експулсиране, докато грабежите и разграбването на движими културни ценности водят, наред с другото, до дезинтеграция на културите. Поради тази причина Съюзът следва да забрани на митническата му територия да се внасят движими културни ценности, които са незаконно изнесени от трети държави, като се постави особен акцент върху движимите културни ценности, изнесени от трети държави, засегнати от въоръжени конфликти, по-специално когато тези ценности са били изнесени от терористични или други престъпни организации.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2а)  Компетентните органи на трети държави невинаги разполагат с достатъчен капацитет за борба с трафика и незаконната търговия на движими културни ценности. Те също така могат да бъдат обект на корупция или други форми на лоша администрация. Когато движимите културни ценности се преместват от техния контекст, населението се лишава от своите обичаи и предмети или от възпоменателни места и храмове. Историческият контекст и научната стойност на паметниците на културата се губят, ако взаимосвързани елементи се разпродават поотделно. С оглед на незаменимостта на културните ценности и интереса на обществеността притежаването на такива ценности може да бъде само условно. Процедурата по вноса трябва да включва гаранция за последващото подходящо съхраняване, документация, предоставен достъп на академичните институции и публичните музеи и сътрудничество в случай на обосновани искове за реституция.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Тъй като понастоящем държавите членки прилагат различни правила по отношение на въвеждането на движими културни ценности на митническата територия на Съюза, следва да се предприемат мерки, за да се гарантира по-специално, че вносът на движими културни ценности подлежи на единен контрол при въвеждането им.

(3)  Тъй като понастоящем държавите членки прилагат различни правила по отношение на вноса на движими културни ценности на митническата територия на Съюза, следва да се предприемат мерки, за да се гарантира по-специално, че вносът на определени движими културни ценности подлежи на единен контрол при въвеждането им на митническата територия на Съюза, въз основа на действащите процеси, процедури и административни инструменти, имащи за цел постигането на единно прилагане на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета.

 

__________________

 

1aРегламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Общите правила следва да обхващат митническото третиране на движими културни ценности с произход извън Съюза, които се въвеждат на митническата територия на Съюза, т.е. както допускането им за свободно обращение, така и поставянето им под специален митнически режим, различен от режим транзит.

(4)  Общите правила следва да обхващат въвеждането и вноса на движими културни ценности с произход извън Съюза на митническата територия на Съюза.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Известно е, че свободните зони (и т.нар. „свободни пристанища“) дават възможност за складиране на движими културни ценности — затова мерките за контрол, които е необходимо да се въведат, следва да имат възможно най-широк обхват по отношение на съответните митнически режими. Ето защо мерките за контрол следва да се отнасят не само за ценностите, допуснати за свободно обращение, но и за поставените под специален митнически режим. Така определеният широк обхват обаче не бива да противоречи на принципа на свободата на транзит на стоките, нито да надхвърля целта да се предотвратява въвеждането на митническата територия на Съюза на незаконно изнесени движими културни ценности. Съответно мерките за контрол следва да включват специалните митнически режими, под които може да се поставят ценностите, които се въвеждат на митническата територия на Съюза, но да изключват режим транзит.

(5)  Мерки за контрол, които следва да бъдат въведени по отношение на свободните зони (и т.нар. „свободни пристанища“) следва да имат възможно най-широк обхват по отношение на съответните митнически режими с цел предотвратяване на заобикалянето на правилата на настоящия регламент чрез използването на свободни зони, които потенциално представляват зони за непрекъснато разпространение на търговия с незаконни стоки в Съюза. Ето защо мерките за контрол следва да се отнасят не само за ценностите, допуснати за свободно обращение, но и за поставените под специален митнически режим. Така определеният широк обхват обаче не бива да надхвърля целта да се предотвратява въвеждането на митническата територия на Съюза на незаконно изнесени движими културни ценности, с изключение на случаите при които компетентните органи имат основателни причини да считат, че движимите културни ценности са изнесени от източник или от трета държава в нарушение на нейните законови и подзаконови разпоредби.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Определенията, които се използват в регламента, следва да се основават на определенията, използвани в Конвенцията на ЮНЕСКО относно мерките за забрана и предотвратяване на незаконен внос, износ и прехвърляне на правото на собственост на културни ценности (подписана в Париж на 14 ноември 1970 г.) и Конвенцията на Международния институт за унифициране на частното право (UNIDROIT) относно връщане на откраднатите или незаконно изнесени културни ценности (подписана в Рим на 24 юни 1995 г.), по които са страни значителен брой държави членки, като се има предвид, че много трети държави и повечето държави членки са запознати с разпоредбите на тези конвенции.

(6)  Определенията, които се използват в регламента, следва да се основават на определенията, използвани в Конвенцията на ЮНЕСКО относно мерките за забрана и предотвратяване на незаконен внос, износ и прехвърляне на правото на собственост на културни ценности (подписана в Париж на 14 ноември 1970 г.) (Конвенция на ЮНЕСКО от 1970 г.) и Конвенцията на Международния институт за унифициране на частното право (UNIDROIT) относно връщане на откраднатите или незаконно изнесени културни ценности (подписана в Рим на 24 юни 1995 г.), по които са страни значителен брой държави членки, като се има предвид, че много трети държави и повечето държави членки са запознати с разпоредбите на тези конвенции.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Законосъобразността на износа следва да се проверява въз основа на законовите и подзаконовите актове на държавата, в която са открити или създадени движимите културни ценности („държава източник“). За да се избегне заобикаляне на правилата, при въвеждане в Съюза на движими културни ценности от различна трета държава, която е подписала Конвенцията на ЮНЕСКО от 1970 г. и следователно е ангажирана в борбата срещу незаконния трафик на движими културни ценности, лицето, което желае да ги въведе на митническата територия на Съюза, следва да докаже, че те са изнесени законно от въпросната трета държава. В останалите случаи лицето следва да докаже, че е законен износът от държавата източник.

(7)  Законосъобразността на износа следва да се проверява въз основа на законовите и подзаконовите актове на държавата, в която са открити или създадени или преместени, изкопани или откраднати от земята или морското дъно на тази държава, или от държавата, която поддържа толкова тясна връзка с движимите културни ценности, че ги защитава като национална културна собственост и урежда износа им от територията си в зависимост от тяхното законно преместване от държавата, в която са създадени или открити движимите културни ценности; („държава източник“). За да се избегне заобикаляне на правилата, при въвеждане в Съюза на движими културни ценности от различна трета държава лицето, което желае да ги въведе на митническата територия на Съюза, следва да докаже, че те са изнесени законно от държавата източник. В изключителни случаи, когато или не може да се определи надеждно коя е държавата източник на движимите културни ценности и това обстоятелство се счита за добре документирано и подкрепено с доказателства от компетентния орган, или движимите културни ценности са били изнесени от държавата източник преди 1970 г. и са били държани в трета държава за цели, различни от временно използване, транзит, износ или изпращане, преди да бъдат въведени на митническата територия на Съюза, но държателят не може да представи изискваните документи, тъй като тези документи не са били използвани към момента на износа на движимите културни ценности от държавата източник, заявлението се придружава от подходящи подкрепящи документи и информация, доказващи, че въпросните движими културни ценности са изнесени от третата държава в съответствие с нейните законови и подзаконови актове или са предоставени доказателства за липсата на такива законови и подзаконови актове.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7а)  Защитата срещу незаконен внос, износ и прехвърляне на собствените паметници на културата на страните по Конвенцията на ЮНЕСКО от 1970 г. се подкрепя чрез мерките, предвидени в член 5 на Конвенцията, в който се призовава за създаване на поне една национални служби за защита на културното наследство, обезпечена с достатъчен брой квалифицирани служители. С посочената конвенция се улеснява и необходимото активно сътрудничество в областта на сигурността и борбата с незаконния внос на паметници на културата, особено в райони на криза, с компетентните органи на държавите членки, които са страни по тази конвенция. Държавите членки следва да спазват ангажиментите, предвидени в рамките на Конвенцията, а държавите членки, които все още не са я ратифицирали, следва незабавно да сторят това.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7б)  В светлината на факта, че в член 5 от Конвенцията на ЮНЕСКО от 1970 г. се призовава за създаване на една или повече национални служби, оборудвани с квалифициран персонал и достатъчно на брой, за да се гарантира опазването на техните собствени паметници на културата срещу незаконния внос, износ и трансфер, както и необходимостта от активно сътрудничество с компетентните органи на трети държави в областта на сигурността и борбата срещу незаконния внос на паметници на културата, особено в райони на криза, държавите, които са страни по Конвенцията на ЮНЕСКО от 1970 г., следва да спазват ангажиментите, предвидени в тази конвенция, и държавите членки, които все още не са го направили, трябва да я ратифицират без отлагане.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  За да не се възпрепятства прекомерно търговията с движими културни ценности през външните граници, настоящият регламент следва да се прилага само за тези от тях, които отговарят на определено ограничение за възраст. С оглед на това е целесъобразно за всички категории движими културни ценности да се определи минимален възрастов праг от 250 години. Благодарение на този праг мерките, предвидени в настоящия регламент, ще се съсредоточат върху движимите културни ценности, които е най-вероятно да станат жертва на грабители в конфликтни райони, и няма да изключват други движими културни ценности, контролът върху които е необходим за опазване на културното наследство.

(8)  За да не се възпрепятства прекомерно търговията с движими културни ценности през външните граници на Съюза, настоящият регламент следва да се прилага само за тези от тях, които отговарят на определено ограничение за възраст и стойност. С оглед на това е целесъобразно за повечето категории движими културни ценности да се определи минимален възрастов праг в съответствие с Регламент (ЕО) № 116/2009, разпоредбите на Конвенцията на ЮНЕСКО от 1970 г. и на Конвенцията на UNIDROIT от 1995 г., както и финансов праг за определени категории движими културни ценности, посочени в приложение І. Определени категории движими културни ценности следва да не са предмет на финансов праг, тъй като изискват повишена защита поради по-големия за тях риск от кражба, загуба или унищожение. Благодарение на този праг мерките, предвидени в настоящия регламент, ще се съсредоточат върху движимите културни ценности, които е най-вероятно да станат жертва на грабители в конфликтни райони, и няма да изключват други движими културни ценности, контролът върху които е необходим за опазване на културното наследство.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Като се има предвид, че някои категории движими културни ценности като например археологически находки, части от паметници, редки ръкописи, инкунабули — са особено застрашени от разграбване и унищожение, е необходимо да се предвиди система за засилен контрол преди въвеждането им на митническата територия на Съюза. Тази система следва да изисква да се представи разрешение, издадено от компетентния орган на държавата членка на въвеждане, преди такива ценности да се допуснат за свободно обращение или да се поставят под специален митнически режим, различен от режим транзит. Лицата, които желаят да получат такова разрешение, следва да са в състояние да докажат, че износът от държавата източник е законен, като представят подходящи придружаващи документи и доказателства, и по-специално сертификати или разрешения за износ, издадени от третата държава на износ, документи за собственост, фактури, договори за продажба, застрахователни документи, транспортни документи и експертни оценки. На базата на пълни и точни заявления компетентните органи на държавите членки следва да решат, без да се забавят необосновано, дали да издадат разрешение.

(10)  Като се има предвид, че някои категории движими културни ценности като например археологически находки и части от паметници, редки ръкописи са особено застрашени от разграбване и унищожение, е необходимо да се предвиди система за засилен контрол преди въвеждането им на митническата територия на Съюза. Тази система следва да изисква да се представи разрешение, издадено от компетентния орган на държавата членка на възнамеряваното първо въвеждане, преди вноса на митническата територия на Съюза. Лицата, които желаят да получат такова разрешение, следва да са в състояние да докажат, че движимите културни ценности са изнесени от държавата източник или, в изключителни случаи – от третата държава, в съответствие със законовите и подзаконовите разпоредби на посочената държава източник или трета държава, или да докажат, че такива законови и подзаконови разпоредби липсват. При надлежно отчитане на риска и прилагането на принципи за надлежна проверка, следва да се докаже, че износът от държавата източник или, при изключителни обстоятелства – от третата държава, е законен, като се представят подходящи придружаващи документи и доказателства (сертификати или разрешения за износ, издадени от държавата източник, стандартизиран документ въз основа на стандарт за описание на движими културни ценности (Object ID) , който представлява международния стандарт за описание на движими културни ценности, документи за собственост, фактури, договори за продажба, застрахователни документи, транспортни документи), които потвърждават, че въпросните движими културни ценности са изнесени от държавата източник в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби. При липса на подкрепящи документи заявлението следва да включва и експертна оценка, ако компетентният орган счете това за необходимо. На базата на пълни и точни заявления компетентните органи на държавите членки следва да решат, без да се забавят необосновано и в рамките на определените срокове, дали да издадат разрешение.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10а)  Като се вземе предвид конкретното естество на тези предмети, ролята на културните експерти в рамките на митническите органи е от изключително значение, тъй като те следва да могат, когато е необходимо, да изискват допълнителна информация от декларатора и да анализират движимите културни ценности чрез физическа проверка.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Лицата, които желаят да въведат на митническата територия на Съюза други категории движими културни ценности, следва да удостоверят с декларация, че износът от третата държава е законен и че поемат отговорност за него, както и да представят достатъчно информация, за да може митницата да идентифицира въпросните ценности. За улесняване на процедурата и от съображения за правна сигурност информацията за движимите културни ценности следва да се представя чрез стандартизиран документ. За тяхното описание следва да се използва препоръчаният от ЮНЕСКО стандарт за описание на движими културни ценности (Object ID). За да се осигури проследимостта на движимите културни ценности след въвеждането им на вътрешния пазар, митницата следва да регистрира тяхното въвеждане, да запази оригиналите на съответните документи и да даде копие от тях на декларатора.

(11)  Лицата, които желаят да въведат на митническата територия на Съюза други категории движими културни ценности, следва да удостоверят с електронна декларация, че износът от държавата източник или, в изключителни случаи – от третата държава е законен и че поемат отговорност за него, както и да представят достатъчно информация, за да може митницата да идентифицира въпросните ценности. За улесняване на процедурата и от съображения за правна сигурност информацията за движимите културни ценности следва да се представя чрез стандартизиран електронен документ. За тяхното описание следва да се използва стандартизиран документ въз основа на препоръчания от ЮНЕСКО стандарт за описание на движими културни ценности (Object ID). Електронната декларация следва също да включва сертификатите за износ или лицензиите, издадени от държавата източник, или, в изключителни случаи, от третата държава, с които се доказва, че въпросните движими културни ценности са били изнесени от тази държава в съответствие със законовите и подзаконовите актове на държавата източник или на третата държава, или са предоставени доказателства за липсата на такива законови и подзаконови актове. В случай че законодателството на държавата източник или на третата държава не предвижда издаването на разрешение или сертификат за износ, декларацията на вносителя следва също така да включва всички други подходящи подкрепящи документи и доказателства, включително документи за собственост, фактури, договори за продажба, документи за застраховка и транспортни документи. За да се осигури проследимостта на движимите културни ценности след въвеждането им на вътрешния пазар, движимите културни ценности следва да бъдат електронно регистрирани и деклараторът следва да представи копие от подадените документи. Информацията предоставена на компетентните органи под формата на електронна декларация следва да им позволи да предприемат допълнителни действия, когато въз основа на анализ на риска считат, че тези ценности може да са обект на незаконен внос.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Временният внос на движими културни ценности за целите на образователни, научни или академични изследвания следва да не е обвързан с представянето на разрешение или декларация.

(12)  Временният внос на движими културни ценности за целите на образованието, науката, сценичните изкуства, консервацията, реставрацията, цифровизацията, академичните изследвания и за целите на сътрудничеството между музеите или други институции с нестопанска цел за организацията на културни изложения следва да не е обвързан с представянето на разрешение за внос или декларация на вносителя. За културните ценности, предназначени за представяне на търговски панаири и на международни салони на изкуствата, не се представя разрешение за внос, нито същите подлежат на деклариране от вносителя. Ако обаче движимите културни ценности са придобити и остават на територията на Съюза, за тях се представя разрешение за внос или същите подлежат на деклариране от вносителя, в зависимост от тяхната категория.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  За да се гарантират сигурността и опазването на движимите културни ценности от държави, засегнати от въоръжен конфликт или природно бедствие, тяхното складиране също следва да е разрешено без представяне на разрешение или декларация.

(13)  За да се гарантират сигурността и опазването на движимите културни ценности от държави, засегнати от въоръжен конфликт или природно бедствие, тяхното складиране също следва да е разрешено с намерението да се върнат тези ценности в тяхната държава източник или третата държава, от която са били изнесени законно, когато ситуацията позволява това, без представяне на разрешение за внос или декларация на вносителя.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  За да се вземат предвид опитът при прилагането на настоящия регламент, както и променящите се геополитически и други обстоятелства, които излагат движимите културни ценности на риск, и същевременно да не се възпрепятства непропорционално търговията с трети държави, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове съгласно член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на промените в критерия за минималния възрастов праг за различните категории движими културни ценности. Това делегиране следва да даде възможност на Комисията да актуализира приложението след изменения в Комбинираната номенклатура. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.27 По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(14)  За да се вземат предвид опитът при прилагането на настоящия регламент, както и променящите се геополитически и други обстоятелства, които излагат движимите културни ценности на риск, и същевременно да не се възпрепятства непропорционално търговията с трети държави, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове съгласно член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на промените в критерия за минималния възрастов и финансов праг за различните категории движими културни ценности. Това делегиране следва да даде възможност на Комисията да актуализира приложението след изменения в Комбинираната номенклатура и да установи второ приложение (приложение II) със списък на държавите и кодовете по Комбинираната номенклатура, които се основават на „Червените списъци на паметници на културата изложени на риск“, съставени и изменени от Международния съвет на музеите (ICOM) . От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество27. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

__________________

__________________

27 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

27 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  За да се осигурят еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия да приема конкретните ред и условия за временен внос и за складиране на движими културни ценности на митническата територия на Съюза, образците на заявленията и формулярите за разрешения за внос, на декларациите на вносителя и съпровождащите ги документи, както и допълнителни процедурни правила за тяхното подаване и обработване. На Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия също така да предприеме необходимото за създаването на електронна база данни за съхранение и обмен на информация между държавите членки. Изпълнителните правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета.28

(15)  За да се осигурят еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия да приема конкретните ред и условия за временен внос и за складиране на движими културни ценности на митническата територия на Съюза, което следва да бъде направено като същевременно се гарантират подходящи условия за съхранение, като се отделя необходимото внимание на конкретното естество на тези ценности. Тези договорености следва да се прилагат и за електронните стандартизирани образци на заявленията и електронните формуляри за разрешения за внос и за списъка от основания, въз основа на които заявлението може да бъде отхвърлено, на декларациите на вносителя и съпровождащите ги документи, както и допълнителни процедурни правила за тяхното електронно подаване и обработване. На Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия също така да предприеме необходимото за създаването на електронна база данни за съхранение и обмен на информация между държавите членки в рамките на Регламент (ЕС) № 952/2013. Такова установяване може да бъде включено в работната програма, създадена съгласно член 280 от посочения регламент. Изпълнителните правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета28.

__________________

__________________

28 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 3).

28 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 3).

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 15а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15а)  За прилагането на настоящия регламент приложимите разпоредби относно процедурите за митнически контрол и проверки са съдържащите се в Регламент (ЕС) № 952/2013.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Необходимо е да се събира съответната информация за търговските потоци на движими културни ценности, за да се подпомогне ефикасното прилагане на регламента и да се създаде основа за бъдещата му оценка. Не е възможно въпросните търговски потоци да се следят достатъчно ефикасно само на базата на стойността или теглото на движимите културни ценности, тъй като тези два показателя могат да варират. От съществено значение е да се събира информация за количеството декларирани бройки. Тъй като в Комбинираната номенклатура за движимите културни ценности не е определена допълнителна мерна единица, е нужно да се изисква деклариране на количеството бройки.

(16)  Необходимо е да се събира по електронен път и да се споделя от държавите членки и от Комисията съответната информация за търговските потоци на движими културни ценности, за да се подпомогне ефикасното прилагане на регламента и да се създаде основа за бъдещата му оценка. Колкото е възможно повече информация следва да се оповестява публично в интерес на прозрачността и обществения контрол. Не е възможно въпросните търговски потоци да се следят достатъчно ефикасно само на базата на стойността или теглото на движимите културни ценности, тъй като тези два показателя могат да варират. От съществено значение е да се събира по електронен път информация за количеството декларирани бройки. Тъй като в Комбинираната номенклатура за движимите културни ценности не е определена допълнителна мерна единица, е нужно да се изисква деклариране на количеството бройки.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Стратегията и планът за действие на ЕС за управление на риска в областта на митниците29 имат за цел — наред с останалото — да се укрепи капацитетът на митническите органи, така че да се повиши способността им да реагират на рисковете в областта на движимите културни ценности. Необходимо е да се използва общата рамка за управление на риска, установена с Регламент (ЕС) № 952/2013, като митническите органи следва да си обменят съответната информация.

(17)  Стратегията и планът за действие на ЕС за управление на риска в областта на митниците имат за цел — наред с останалото — да се укрепи обучението и капацитетът на митническите органи, така че да се повиши способността им да реагират на рисковете в областта на движимите културни ценности. Необходимо е да се използва общата рамка за управление на риска, установена с Регламент (ЕС) № 952/2013, като митническите органи следва да си обменят съответната информация.

__________________

__________________

29 COM(2014)0527 окончателен. Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет относно стратегия и план за действие на ЕС за управление на риска в областта на митниците.

29 COM(2014)0527 окончателен. Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет относно стратегия и план за действие на ЕС за управление на риска в областта на митниците.

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17а)  Необходимо е да се установят кампании за повишаване на осведомеността, насочени към купувачите на движими културни ценности относно риска от незаконни стоки и да се подпомагат участниците на пазара при тяхното разбиране и прилагане на настоящия регламент. Държавите членки следва да включат съответните национални звена за контакт и други служби за предоставяне на информация при разпространението на тази информация.

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 17 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17б)  Комисията следва да гарантира, че микро-, малките и средните предприятия (ММСП) могат да се възползват от адекватна техническа помощ и следва да улеснява обмена на информация с тях цел ефикасното прилагане на настоящия регламент. Следователно ММСП установени в Съюза, които внасят движими културни ценности следва да се възползват от програмата COSME, създадена по силата на Регламент (ЕС) № 1287/2013 на Европейския парламенти на Съвета1a.

 

__________________

 

1а Регламент (ЕС) № 1287/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Програма за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME) (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение № 1639/2006/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 33).

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Държавите членки следва да въведат ефективни, пропорционални и възпиращи санкции за неспазване на разпоредбите на настоящия регламент и да информират Комисията за тези санкции.

(18)  Държавите членки следва да въведат ефективни, пропорционални и възпиращи санкции за неспазване на разпоредбите на настоящия регламент и да информират Комисията за тези санкции. Държавите членки следва също така да уведомяват Комисията, когато тези санкции се прилагат. Желателно е постигането на еднакви условия на конкуренция и последователен подход и следователно е целесъобразно санкциите в държавите членки да бъдат сходни по естество и въздействие.

Изменение    26

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  На Комисията следва да се предостави достатъчно време, за да приеме разпоредби за изпълнението на настоящия регламент, и по-специално разпоредби относно формулярите, които да се използват за подаване на заявление за издаване на разрешение за внос или за изготвяне на декларация на вносителя. С оглед на това прилагането на настоящия регламент следва да бъде отложено.

(19)  Комисията следва да приеме без забавяне разпоредби за изпълнение на настоящия регламент, и по-специално разпоредби относно подходящи електронни стандартизирани формуляри, които да се използват за подаване на заявление за издаване на разрешение за внос или за изготвяне на декларация на вносителя.

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С настоящия регламент се определят условията и процедурата за въвеждане на движими културни ценности на митническата територия на Съюза.

С настоящия регламент се определят условията и процедурата за въвеждане и внос на движими културни ценности на митническата територия на Съюза.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящият регламент не се прилага за движими културни ценности, които преминават транзитно през митническата територия на Съюза.

Настоящият регламент се прилага за движими културни ценности, които преминават транзитно през митническата територия на Съюза, когато компетентните органи имат основателни причини да считат, че ценностите са изнесени от държава източник или трета държава в нарушение на законовите и подзаконовите разпоредби на тази държава източник или трета държава.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  „движима културна ценност“ означава всеки предмет, който е от значение за археологията, праисторията, историята, литературата, изкуството или науката, принадлежи към категориите, изброени в таблицата в приложението, и отговаря на определения в нея минимален възрастов праг;

а)  „движима културна ценност“ означава всеки артикул, който е от значение за археологията, праисторията, историята, литературата, изкуството или науката, което принадлежи към категориите, изброени в приложенията, и отговаря на определения в нея минимален възрастов и финансов праг;

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аа)  „внос на движими културни ценности“ означава:

 

i. „допускане за свободно обращение“ съгласно посоченото в член 201 от Регламент (ЕС) № 952/2013;

 

поставяне на ценностите в една от следните категории на специалните процедури, посочени в член 210 от Регламент (ЕС) № 952/2013;

 

а. складиране, което включва митническо складиране и свободни зони;

 

б. специфична употреба, което включва временен внос и крайна употреба,

 

в. активно усъвършенстване;

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  „държава източник“ означава държавата, на чиято настояща територия са създадени или открити движимите културни ценности;

б)  „държава източник“ означава държавата, на чиято настояща територия са създадени или открити, или преместени, изкопани или откраднати от земята или морското дъно, или държавата, която поддържа толкова тясна връзка с движимите културни ценности, че ги защитава като национална културна собственост и урежда износа им от територията си в зависимост от тяхното законно преместване от държавата, в която са създадени или открити движимите културни ценности;

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  „държава на износ“ означава последната държава, в която движимите културни ценности са били държани постоянно в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби, преди да бъдат изпратени към Съюза;

в)  „трета държава“ означава последната държава, различна от държавата източник, в която движимите културни ценности са били държани, преди да бъдат въведени на митническата територия на Съюза;

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  „постоянно“ означава за период от минимум един месец и за цели, различни от временна употреба, транзит, износ или изпращане;

заличава се

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква з а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

за)  „Object ID“ означава стандартен документ, приет от ЮНЕСКО, в който се описват движимите културни ценности и е събран набор от данни относно движимите културни ценности.

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква з б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

зб)  „компетентни органи“ означава определените от държавите членки органи за издаване на разрешения за внос и за регистриране на декларации на вносители;

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 12, за да изменя втората колона от таблицата в приложението след изменения в Комбинираната номенклатура, както и да изменя минималния възрастов праг в третата колона от таблицата в приложението в зависимост от опита, придобит при прилагането на настоящия регламент.

2.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 12, за да изменя втората колона от таблицата в приложение І след изменения в Комбинираната номенклатура, както и да изменя минималния възрастов и стойностен праг в приложението в зависимост от опита, придобит при прилагането на настоящия регламент и на Регламент (ЕО) №116/2009.

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 12 с цел изменение на приложение II, в което се изброяват държавите и категориите обекти, във връзка с които съществува специфичен риск от незаконен трафик, въз основа на базата данни със червени списъци на паметниците на културата, изложени на риск, публикувана от Международния съвет на музеите (ICOM). Комисията осигурява редовното актуализиране на приложение ІІ.

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Въвеждане на движими културни ценности на митническата територия на Съюза

Въвеждане и внос на движими културни ценности на митническата територия на Съюза

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Допускането на движими културни ценности за свободно обращение и поставянето на движими културни ценности под специален режим, различен от режим транзит, се разрешава само след представяне на разрешение за внос, издадено по реда на член 4, или на декларация на вносителя, изготвена в съответствие с член 5.

1.  Забранява се въвеждането на движими културни ценности, преместени от територията на държава източник в нарушение на международното право и законовите и подзаконовите разпоредби на държавата източник или на трета държава.

 

Вносът на движими културни ценности на митническата територия на Съюза се разрешава само след представяне на разрешение за внос, издадено по реда на член 4, или на декларация на вносителя, изготвена в съответствие с член 5.

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а.  Успешният внос на движими културни ценности не се разглежда като доказателство за законен произход или собственост.

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  временния внос, по смисъла на член 250 от Регламент (ЕС) № 952/2013, на митническата територия на Съюза на движими културни ценности за целите на образователни, научни и академични изследвания;

а)  временния внос, по смисъла на член 250 от Регламент (ЕС) № 952/2013, на митническата територия на Съюза на движими културни ценности за целите на изследвания в областта на образованието, науката, сценичните изкуства, консервацията, реставрацията, цифровизацията и академичните изследвания и за целите на сътрудничеството между музеи или други институции с нестопанска цел за организирането на културни изложения.

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аа)  За движимите културните ценности, предназначени за представяне на търговски панаири и на международни салони на изкуствата, не се представя разрешение за внос, като те не подлежат на деклариране от вносителя. Ако обаче движимите културни ценности са придобити и остават на територията на Съюза, за тях се представя разрешение за внос или същите подлежат на деклариране от вносителя, в зависимост от тяхната категория;

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  складирането, по смисъла на член 237 от Регламент (ЕС) № 952/2013, на движими културни ценности с изричната цел да се осигури тяхното опазване от страна на орган на публичната власт или под надзора на такъв орган.

б)  складирането, по смисъла на член 237 от Регламент (ЕС) № 952/2013, на движими културни ценности с цел да се осигури тяхната безопасност или опазване от страна на орган на публичната власт или под надзора на такъв орган с намерението тези ценности да бъдат върнати в държавата на техния произход или в третата държава, за която са изнесени законно, когато обстоятелствата позволяват това;

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  върнатите движими културни ценности по смисъла на член 2 от Директива 2014/60/ЕС;

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Комисията може да приема чрез актове за изпълнение конкретните ред и условия за посочените в параграф 2 временен внос или складиране на движими културни ценности. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13.

3.  Комисията може да приема чрез актове за изпълнение конкретните ред и условия за посочените в параграф 2 временен внос или складиране на движими културни ценности и на върнати движими културни ценности с цел тяхната защита. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  За да може движимите културни ценности, посочени в букви в), г) и з) от приложението, да се допуснат за свободно обращение и да се поставят под специален режим, различен от режим транзит, в Съюза, е необходимо на митническите органи да се представи разрешение за внос.

1.  За вноса в Съюза на движимите културни ценности, посочени в точки А1 и А2 от приложение I, е необходимо на митническите органи да се представи разрешение за внос.

 

Настоящият член се прилага само за ценностите, посочени в първа алинея, при условие че те са включени в списъка на държавите и кодовете по Комбинираната номенклатура, установени в приложение II, ако такъв списък се използва за държавата източник, от която са изнесени движимите културни ценности, и държавата източник на движимите културни ценности е известна.

 

Настоящият член се прилага също така и за движими културни ценности, изброени само в приложение II и внесени на митническата територия на Съюза от държава източник или от трета държава.

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държателят на движимите културни ценности подава заявление за издаване на разрешение за внос до компетентния орган на държавата членка на въвеждане. Заявлението трябва да се съпровожда от придружаващи документи и информация, които да потвърждават, че въпросните движими културни ценности са изнесени от държавата източник в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби. Когато обаче държавата на износ е договаряща страна по Конвенцията на ЮНЕСКО относно мерките за забрана и предотвратяване на незаконен внос, износ и прехвърляне на правото на собственост на културни ценности, подписана в Париж на 14 ноември 1970 г. (наричана по-долу за краткост „Конвенцията на ЮНЕСКО от 1970 г.“), заявлението трябва да се съпровожда от придружаващи документи и информация, които да потвърждават, че движимите културни ценности са изнесени от тази държава в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби.

2.  Държателят на движимите културни ценности подава заявление за издаване на разрешение за внос до компетентния орган на първата държава членка на предвидения внос. Заявлението трябва да се съпровожда от подходящи подкрепящи документи и информация, които да потвърждават, че въпросните движими културни ценности са изнесени от държавата източник в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби или да доказват, че такива законови и подзаконови разпоредби липсват. То включва:

 

— сертификати за износ или разрешения за износ;

 

— стандартизиран документ съобразно препоръчания от ЮНЕСКО стандарт за oписание на движими културни ценности (Object ID), в който въпросните движими културни ценности са описани достатъчно подробно, за да могат да бъдат идентифицирани от митническите органи;

 

— документи за собственост;

 

— фактури;

 

— договори за продажба;

 

— документи за застраховка или транспортни документи;

 

При липса на подкрепящи документи заявлението включва и експертна оценка, ако компетентният орган счете това за необходимо.

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Независимо от параграф 2, в изключителни случаи, когато:

 

а) държавата източник на движимата културна ценност не може да бъде надеждно определена и компетентният орган счете, че това обстоятелство е добре документирано и е подкрепено с доказателства; или

 

б) движимите културни ценности са изнесени от държавата източник преди 1970 г. и са държани в трета държава за цели, различни от временно използване, транзит, износ или изпращане, преди да бъдат въведени на митническата територия на Съюза, но държателят не може да представи документите, изисквани съгласно параграф 2, тъй като тези документи не са били използвани към момента на износа на движимите културни ценности от държавата източник,

 

заявлението трябва да се съпровожда от подходящи подкрепящи документи и информация, които да потвърждават, че въпросните движими културни ценности са изнесени от третата държава в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби, или да доказват, че такива законови и подзаконови разпоредби липсват.

 

Подкрепящите документи включват:

 

— сертификати за износ или разрешения за износ;

 

— стандартизиран документ съобразно препоръчания от ЮНЕСКО стандарт за oписание на движими културни ценности (Object ID), в който въпросните движими културни ценности са описани достатъчно подробно, за да могат да бъдат идентифицирани от митническите органи;

 

— документи за собственост;

 

— фактури;

 

— договори за продажба; както и

 

— документи за застраховка или транспортни документи;

 

При липса на подкрепящи документи заявлението включва и експертна оценка, ако компетентният орган счете това за необходимо.

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Компетентният орган на държавата членка на въвеждане проверява дали заявлението е пълно. Той изисква липсващите сведения или документи от заявителя в срок от 30 дни от получаването на заявлението.

3.  Компетентният орган на първата държава членка на предвидения внос проверява дали заявлението е пълно. Той изисква липсващите или допълнителните сведения или документи от заявителя в срок от 21 дни от получаването на заявлението.

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  В срок от 90 дни от подаването на пълното заявление компетентният орган разглежда заявлението и взема решение да издаде разрешение за внос или да отхвърли заявлението. Той има право да отхвърли заявлението поради следните причини:

4.  В срок от 90 дни от подаването на пълното заявление компетентният орган разглежда заявлението и взема решение да издаде разрешение за внос или да отхвърли заявлението. В случай че е издадено разрешение за внос, компетентният орган го регистрира по електронен път. Компетентният орган отхвърля заявлението поради следните причини:

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  когато държавата на износ не е договаряща страна по Конвенцията на ЮНЕСКО от 1970 г., не е доказано, че движимите културни ценности са изнесени от държавата източник в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби;

а)  когато не е доказано, че движимите културни ценности са изнесени от държавата източник в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби, които са били в сила към момента на износа, или когато такива законови и подзаконови разпоредби липсват; или, в изключителните случаи, изброени в член 4, параграф 2а, когато движимите културни ценности са изнесени от третата държава в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби, които са били в сила към момента на износа, или при липсата на такива законови и подзаконови разпоредби;

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4 - буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  когато държавата на износ е договаряща страна по Конвенцията на ЮНЕСКО от 1970 г., не е доказано, че движимите културни ценности са изнесени от държавата на износ в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби;

заличава се

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  компетентният орган има основателни причини да смята, че държателят на движимите културни ценности не ги е придобил по законен начин.

в)  компетентният орган има основателни и проверими причини да смята, че държателят на движимите културни ценности не ги е придобил по законен начин.

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  ако заявлението за разрешение за внос на движима културна ценност вече е било отхвърлено от компетентните органи на друга държава — членка на Съюза по отношение на същата културна ценност и не са предоставени допълнителни доказателства, които да не са били представени във връзка с отхвърленото заявление;

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вб) когато законният износ директно от държавата източник не може да бъде доказан с подходящи подкрепящи документи и доказателства, и по-специално със сертификати или разрешения за износ, издадени от държавата на износ, документи за собственост, фактури, договори за продажба, документ съобразно Object ID, ако има такъв, документи за застраховка, транспортни документи и експертни оценки.

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а.  Компетентният орган може да отхвърли заявлението, когато органите на държавата източник са предявили искания за връщане или за заплащане на обезщетение за вреди, за които искания са заведени съдебни дела.

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4б.  При отхвърляне на заявлението административното решение, посочено в параграф 4, се придружава от изложение на мотивите, включително информация за процедурата по обжалване, които се съобщават на засегнатия заявител към момента на издаване на решението.

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 4 - параграф 4 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4в.  Заявлението включва декларация, че за предметите не е подавано предходно заявление или, в случай на предходен отказ, се посочват мотивите за този отказ, и към заявлението се представят допълнителни доказателства, с каквито заявителят не е разполагал при предходното разглеждане на заявлението.

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4 г (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4г.  Когато държава членка отхвърли електронно заявление, това отхвърляне, както и мотивите, на които то се основава, се съобщават на другите държави членки и на Комисията. В случаи на съмнение за незаконен трафик държавите членки уведомяват и други компетентни органи, като Интерпол и Европол.

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки определят органите на публичната власт, които са компетентни да издават разрешения за внос в съответствие с настоящия член. Те съобщават на Комисията данните на тези органи, както и всички промени в това отношение.

Държавите членки определят без забавяне органите на публичната власт, които са компетентни да издават разрешения за внос в съответствие с настоящия член. Те съобщават на Комисията данните на тези органи, както и всички промени в това отношение.

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Комисията може да определи чрез актове за изпълнение образеца на заявлението за издаване на разрешение за внос, както и процедурните правила за подаване и обработване на такова заявление. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13.

6.  Комисията определя чрез актове за изпълнение електронния стандартизиран образец на заявлението за издаване на разрешение за внос, както и процедурните правила за електронно подаване и обработване на такова заявление, придружено от съответните подкрепящи документи по електронен път. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13.

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  За да може движимите културни ценности, посочени в букви а), б), д), е), ж), и), й), к) и л) от приложението, да се допуснат за свободно обращение и да се поставят под специален режим, различен от режим транзит, в Съюза, е необходимо на митническите органи на държавата членка на въвеждане да се представи декларация на вносителя.

1.  При вноса на митническата територия на Съюза на движими културни ценности, посочени в точки 3—14 от част А от приложение I, държателят на ценностите представя електронна декларация на вносителя пред митническите органи на първата държава членка на предвидения внос.

 

Настоящият член се прилага и за посочените в точки А1 и А2 движими културни ценности, чиито кодове по Комбинираната номенклатура не са посочени в приложение II.

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Декларацията на вносителя трябва да съдържа изявление, подписано от държателя на движимите културни ценности, че те са изнесени от държавата източник в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби. Когато обаче държавата на износ е договаряща страна по Конвенцията на ЮНЕСКО относно културните ценности, декларацията на вносителя трябва да съдържа изявление, подписано от държателя на движимите културни ценности, че те са изнесени от тази държава в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби.

2.  Декларацията на вносителя се регистрира по електронен път. Тя включва:

 

а) декларация, подписана от държателя на движимите културни ценности, в която той заявява, че въпросните ценности са изнесени от държавата източник в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби, или се представя доказателство, че такива законови и подзаконови разпоредби липсват;

 

б) стандартизиран документ съобразно стандарта Object ID, в който въпросните движими културни ценности са описани достатъчно подробно, за да могат да бъдат идентифицирани от митническите органи;

 

в) сертификатите или разрешенията за износ, издадени от държавата източник, предоставящи доказателство, че въпросните движими културни ценности са изнесени от държавата източник в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби.

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Независимо от параграф 2, в изключителни случаи, когато:

 

а) държавата източник на движимата културна ценност не може да бъде надеждно определена и компетентният орган счете, че това обстоятелство е добре документирано и е подкрепено с доказателства; или

 

б) движимите културни ценности са изнесени от държавата източник преди 1970 г. и са държани в трета държава за цели, различни от временно използване, транзит, износ или изпращане, преди да бъдат въведени на митническата територия на Съюза, но държателят не може да представи документите, изисквани съгласно параграф 2, тъй като тези документи не са били използвани към момента на износа на движимите културни ценности от държавата източник,

 

декларацията на вносителя се състои от:

 

а) декларация на държателя на движимите културни ценности, в която той заявява, че въпросните ценности са изнесени от третата държава в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби, или се представя доказателство, че такива законови и подзаконови разпоредби липсват;

 

б) стандартизиран документ съобразно стандарта Object ID, в който въпросните движими културни ценности са описани достатъчно подробно, за да могат да бъдат идентифицирани от митническите органи; както и

 

в) сертификатите или разрешенията за износ, издадени от третата държава, предоставящи доказателство, че въпросните движими културни ценности са изнесени от третата държава в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби.

 

Когато законовите и подзаконовите разпоредби на държавата източник или на третата държава не предвиждат издаването на разрешение или сертификат за износ, декларацията на вносителя включва също така всички други подходящи подкрепящи документи и доказателства, включително документи за собственост, фактури, договори за продажба, документи за застраховка, транспортни документи.

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Комисията може да приеме чрез актове за изпълнение образеца на декларацията на вносителя, както и процедурните правила за подаване и обработване на такава декларация. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13.

3.  Комисията приема чрез актове за изпълнение електронен стандартизиран образец на декларацията на вносителя, както и процедурните правила за електронно подаване и обработване на такава декларация. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13.

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 5а

 

Микро-, малки и средни предприятия

 

Комисията гарантира, че микро-, малките и средните предприятия (ММСП) се възползват от адекватна техническа и финансова помощ, включително насърчаването на специални национални бюра за контакт в сътрудничество с държавите членки, и създаването на специален уебсайт, съдържащ цялата съответна информация, и улеснява обмена на информация между ММСП и съответните национални бюра за контакт с цел ефикасното прилагане на настоящия регламент.

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 5 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 5б

 

Използване на електронна система

 

1. Целият обмен на информация между компетентните органи и деклараторите по членове 4 и 5, като например обменът на декларации, заявления или решения, се извършва по електронен път.

 

2. Комисията създава електронната система, посочена в параграф 1. Тя приема актове за изпълнение за определяне на:

 

— условията за въвеждане, експлоатация и поддръжка на електронната система, посочена в параграф 1;

 

— подробните правила за представянето, обработването, съхранението и обмена на информация между компетентните органи на държавите членки посредством електронната система.

 

Държавите членки си сътрудничат с Комисията при разработването, поддържането и използването на електронната система, посочена в параграф 1, и при съхранението на информацията, в съответствие с настоящия регламент.

 

3. Във връзка с обработката на лични данни в рамките на настоящия регламент деклараторите и компетентните органи следва да изпълняват своите задачи в съответствие с Регламент (ЕО) № 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) .../…*.

 

__________________

 

1a Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

 

*OВ: моля въведете в текста номера на регламента, съдържащ се в документ 2017/0003(COD).

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 6

заличава се

Митнически контрол и проверка

 

1.  Посоченото в член 4 разрешение за внос или посочената в член 5 декларация на вносителя, според случая, се подава до митническото учреждение, компетентно да допусне движимите културни ценности за свободно обращение или да ги постави под специален режим, различен от режим транзит.

 

2.  При движимите културни ценности, за чието въвеждане на митническата територия на Съюза се изисква издаване на разрешение за внос, митническите органи проверяват дали разрешението за внос съответства на представените ценности. За тази цел те имат право да извършат физическа проверка на движимите културни ценности, включително като направят експертиза.

 

3.  При движимите културни ценности, за чието въвеждане на митническата територия на Съюза се изисква подаване на декларация на вносителя, митническите органи проверяват дали декларацията на вносителя отговаря на изискванията, предвидени в член 5 или основаващи се на него, и дали съответства на представените ценности. За тази цел те имат право да изискат допълнителна информация от декларатора и да извършат физическа проверка на движимите културни ценности, включително като направят експертиза. Те регистрират декларацията на вносителя, като ѝ дават сериен номер и дата на регистрация, и при вдигане на ценностите предоставят на декларатора копие от регистрираната декларация на вносителя.

 

4.  При подаване на декларация за допускане на движими културни ценности за свободно обращение или за поставянето им под специален режим, различен от режим транзит, се посочва количеството на продуктите, като се използва допълнителната мерна единица, определена в приложението.

 

Изменение    69

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато държавите членки ограничават броя на митническите учреждения, компетентни да допускат движими културни ценности за свободно обращение или да ги поставят под специален режим, различен от режим транзит, те съобщават на Комисията данните на тези митнически учреждения, както и всички промени в това отношение.

Държавите членки могат да ограничават броя на митническите учреждения, компетентни да разрешават вноса на движими културни ценности. Когато държавите членки прилагат това ограничение, те съобщават на Комисията данните на митнически учреждения, както и всички промени в това отношение.

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Митническите органи изземват и временно задържат движими културни ценности, въведени на митническата територия на Съюза, ако въпросните движими културни ценности са въведени на митническата територия на Съюза, без да са изпълнени условията, определени в член 3, параграфи 1 и 2.

1.  Компетентните митнически органи изземват и временно задържат движими културни ценности, ако са въведени на митническата територия на Съюза, без да са изпълнени условията, определени в член 3, параграфи 1 и 2. В случай на задържане на движими културни ценности се гарантират подходящи условия за опазването им в съответствие с условията и отговорностите за временно складиране на стоки съгласно член 147 от Регламент (ЕС) № 952/2013, като се вземе надлежно предвид конкретното естество на движимите културни ценности.

Изменение    71

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Административното решение, посочено в параграф 1, се придружава от изложение на мотивите, съобщава се на декларатора и подлежи на ефективни правни средства за защита в съответствие с процедурите, предвидени в националното законодателство.

2.  За административното решение, посочено в параграф 1, се прилагат разпоредбите на член 22, параграф 7 от Регламент (ЕО, Евратом) № 952/2013.

Изменение    72

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Срокът на временното задържане е строго ограничен до времето, необходимо на митническите органи или на други правоприлагащи органи да установят дали обстоятелствата по случая оправдават задържане съгласно други разпоредби на законодателството на Съюза или националното законодателство. Максималният срок на временното задържане съгласно настоящия член е 6 месеца. Ако в този срок не се вземе решение за по-нататъшно задържане на движимите културни ценности или ако се вземе решение, че обстоятелствата по случая не оправдават тяхното по-нататъшно задържане, движимите културни ценности се предоставят на декларатора.

3.  Срокът на временното задържане е строго ограничен до времето, необходимо на митническите органи или на други правоприлагащи органи да установят дали обстоятелствата по случая оправдават задържане съгласно други разпоредби на законодателството на Съюза или националното законодателство. Максималният срок на временното задържане съгласно настоящия член е 6 месеца, като този срок може да бъде удължен с допълнителни три месеца с мотивирано решение на митническите органи. Ако в този срок не се вземе решение за по-нататъшно задържане на движимите културни ценности или ако се вземе решение, че обстоятелствата по случая не оправдават тяхното по-нататъшно задържане, движимите културни ценности се предоставят на декларатора. Органите на държавите – членки на ЕС гарантират, че към момента на връщането на движимите културни ценности на държавата на произход, същата не е засегната от въоръжен конфликт, при който няма да може да бъде гарантирана безопасността на движимите културни ценности. В този случай движимата културна ценност остава в Съюза, докато положението в държавата на произход се стабилизира.

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  Митническите органи незабавно уведомяват държавата източник или, в случаите когато държавата източник на движимите културни ценности не може да бъде надеждно определена, третата държава, както и Европол и Интерпол, след като са взели решението, посочено в параграф 1.

Изменение    74

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б.  Когато компетентните органи имат основателни причини да считат, че движимите културни ценности, транзитно преминаващи през митническата територия на Съюза, може да са изнесени в нарушение на законовите и подзаконовите разпоредби на държавата източник, те дават указание на митническите органи да изземат временно тези ценности.

Изменение    75

Предложение за регламент

Член 9 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Административно сътрудничество

Административно сътрудничество и използване на електронната система

Изменение    76

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С оглед на прилагането на настоящия регламент държавите членки осигуряват сътрудничеството между компетентните си органи, посочени в член 3, параграф 4.

1.  С оглед на прилагането на настоящия регламент държавите членки осигуряват сътрудничеството и обмена на информация между компетентните си органи, посочени в член 4, параграф 5.

Изменение    77

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  За съхранението и обмена на информация между органите на държавите членки, по-специално по отношение на декларациите на вносителите и разрешенията за внос, може да бъде разработена електронна система.

2.  За съхранението и обмена на информация между органите на държавите членки се разработва електронна система в рамките на Регламент (ЕС) № 952/2013. Всяка такава система осигурява получаването, обработването, съхранението и обмена на информация, по-специално по отношение на декларациите на вносителите и разрешенията за внос.

Изменение    78

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Електронната система, посочена в параграф 2, разполага с достатъчен капацитет, за да могат държавите членки да правят справки в нея при обработването на молби, подадени във връзка с лицензиите за износ, изисквани съгласно Регламент (ЕО) № 116/2009. Тези молби може да се отнасят пряко до информацията, съхранявана в електронната система.

Изменение    79

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията може да определя чрез актове за изпълнение:

Комисията определя чрез актове за изпълнение:

Изменение    80

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 13.

Тези актове за изпълнение се приемат в срок до... [шест месеца от датата на влизането в сила на настоящия регламент] в съответствие с процедурата, посочена в член 13.

Изменение    81

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  Обработването на лични данни въз основа на настоящия регламент се извършва само за целите на ефективната защита срещу загубата на движими културни ценности, запазването на културното наследство на човечеството и предотвратяването на финансиране на тероризма чрез продажба на заграбени движими културни ценности на купувачи в Съюза.

Изменение    82

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б.  Само надлежно оправомощени служители на държавните органи имат достъп до и обработват всички лични данни, получени в съответствие с членове 4, 5 и 9, и тези данни се защитават по подходящ начин срещу нерегламентиран достъп или съобщаване.

Изменение    83

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки определят разпоредбите относно санкциите, приложими за нарушения на членове 3, 4 и 5, и по-специално за представяне на неверни твърдения и подаване на неверни сведения с цел въвеждане на движими културни ценности на митническата територия на Съюза, и вземат всички необходими мерки за тяхното изпълнение. Предвидените санкции трябва да са ефективни, пропорционални и възпиращи. Държавите членки уведомяват Комисията за тези разпоредби и мерки в срок от 18 месеца от влизането в сила на настоящия регламент и я уведомяват незабавно за всяко последващо изменение, което ги засяга.

Държавите членки определят разпоредбите относно санкциите, приложими за нарушения на членове 3, 4 и 5, и по-специално за подаване на неверни сведения с цел внос на движими културни ценности на митническата територия на Съюза, и държавите членки вземат всички необходими мерки за изпълнението на тези правила. Предвидените санкции трябва да са ефективни, пропорционални и възпиращи. За да се постигнат равни условия и съгласуван подход, държавите членки прилагат сходни по естество и ефект санкции. Държавите членки уведомяват Комисията за тези разпоредби и мерки в срок от 12 месеца от влизането в сила на настоящия регламент и я уведомяват незабавно за всяко последващо изменение, което ги засяга.

Изменение    84

Предложение за регламент

Член 11 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

В подготвителните си работи по прилагането на настоящия регламент Комисията и държавите членки си сътрудничат с международни организации като ЮНЕСКО, Интерпол, Европол, Световната митническа организация (СМО), Международния център за изследвания по консервацията и реставрацията на културното наследство (ICCROM) и Международния съвет на музеите, за да осигурят ефективно обучение, дейности по изграждане на капацитет и кампании за повишаване на осведомеността, както и, когато е необходимо, да възлагат съответни проучвания и разработване на стандарти.

Изменение    85

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки организират дейности по обучение и изграждане на капацитет, за да осигурят ефективното прилагане на настоящия регламент от страна на съответните органи. Те може да използват също така и кампании за повишаване на осведомеността, насочени по-специално към купувачите на движими културни ценности.

Комисията, в сътрудничество с държавите членки, организира:

 

i. обучение и дейности за изграждане на капацитет, както и кампании за повишаване на осведомеността за държавни органи, национални бюра за контакт и представители на професии, за да осигурят ефективното прилагане на настоящия регламент;

 

ii) действия за улесняване на ефективното сътрудничество на държавите източник; както и

 

iii) обмен на най-добри практики, насочени към насърчаване на еднаквото прилагане на настоящия регламент, по-специално подходящи практики от държави членки, в които действа национално законодателство за вноса на движими културни ценности още отпреди влизането в сила на настоящия регламент.

Изменение    86

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Посочените дейности, кампании и действия се основават на опита от съществуващите към момента програми, включително насърчаваните от Световната митническа организация и Комисията.

Изменение    87

Предложение за регламент

Член 11а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 11а

 

Сътрудничество с трети държави

 

По въпроси, които са свързани с нейните дейности, и в рамките на необходимото за изпълнението на нейните задачи съгласно настоящия регламент, Комисията улеснява и насърчава техническото и оперативното сътрудничество между държавите членки и трети държави.

 

Комисията може да организира дейности по обучение в сътрудничество с държавите членки и с трети държави съответно на тяхна територия.

Изменение    88

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Правомощието да приема делегираните актове, посочено в член 2, параграф 2 се предоставя на Комисията за неограничен срок от време, считано от ... [Службата за публикации трябва да попълни датата на влизане в сила на настоящия изменящ акт].

2.  Правомощието да приема делегираните актове, посочено в член 2, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на ...-годишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

Изменение    89

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  информация за нарушенията на настоящия регламент;

б)  информация за нарушенията на настоящия регламент и наложените санкции;

Изменение    90

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За тази цел Комисията изпраща на държавите членки съответните въпросници. Държавите членки разполагат с 6 месеца, за да представят на Комисията исканата информация.

За тази цел Комисията изпраща на държавите членки съответните въпросници. Държавите членки разполагат с 6 месеца от получаването на въпросника, за да представят на Комисията исканата информация.

Изменение    91

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Въз основа на отговорите от държавите членки на въпросниците по параграф 1 Комисията може да поиска от държавите членки да ѝ предоставят допълнителна информация относно обработването на заявленията за разрешения за внос. Държавите членки предоставят исканата информация във възможно най-кратък срок.

Обосновка

За да извърши оценка за еднаквото прилагане на настоящия регламент, Комисията следва, ако счете за необходимо, да получи допълнителна информация относно обработването на заявленията за издаване на разрешения от компетентните органи на държавите членки.

Изменение    92

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комисията представя доклад за прилагането на настоящия регламент до Европейския парламент и Съвета три години след датата, от която се прилага той, а след това представя такъв доклад на всеки пет години.

2.  Комисията представя доклад за прилагането на настоящия регламент до Европейския парламент и Съвета две години след датата, от която се прилага той, а след това представя такъв доклад на всеки четири години. Този доклад се прави публично достояние. Той включва разглеждане на практическото прилагане, включително въздействието върху стопанските субекти от Съюза, по-специално ММСП. Докладът съдържа сравнение между начина на прилагане от страна на различните държави членки, включително оценка за достигната степен на еднакво прилагане на регламента за периода от датата на предходния доклад. В тази оценка също така се разглеждат разпоредбите, с които се установяват и прилагат санкции, и степента, в която те осигуряват равни условия между държавите членки. Когато е необходимо, докладът може да съдържа препоръки за справяне с неадекватно прилагане на настоящия регламент от страна на държавите членки.

Изменение    93

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Докладът, посочен в параграф 2, взема предвид въздействието на настоящия регламент на място, включително въздействието му върху стопанските субекти от Съюза, включително върху ММСП. В доклада се предоставят доказателства относно различните национални постижения, включва се оценка за степента, в която е било осигурено еднаквото спазване и прилагане на настоящия регламент през съответния период, и се включват препоръки за справяне с пропуските в прилагането от страна на държавите членки.

Изменение    94

Предложение за регламент

Приложение І – подзаглавие 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Движими културни ценности, обхванати от член 2, параграф 1

Движими културни ценности, обхванати от член 2, параграф 1, буква а)

Изменение    95

Предложение за регламент

Приложение І a (ново)

 

 

Изменение

1.

Археологически предмети отпреди повече от 100 години, които са продукти на:

 

 

— разкопки и находки на сушата или под водата

9705 00 00

 

— археологически обекти

9706 00 00

 

— археологически колекции

 

2.

Елементи, формиращи неразделна част от художествени, исторически или религиозни монументи, които са разделени и са отпреди повече от 100 години

9705 00 00 9706 00 00

3.

Картини и живопис, различни от включените в категории 4 или 5, изпълнени изцяло на ръка, с всякакви средства и върху основа от всякакъв материал

9701

4.

Акварели, гвашова живопис и пастели, изпълнени изцяло на ръка, върху основа от всякакъв материал

9701

5.

Мозайки от всякакъв материал, изпълнени изцяло на ръка, различни от попадащите в категории 1 или 2, и рисунки с всякакви средства, изпълнени изцяло на ръка, върху основа от всякакъв материал

69149701

 

6.

Оригинални гравюри, щампи, сериграфии и литографии, със съответните им плочи и оригинални плакати

Глава 49 9702 00 00 8442 50 99

7.

Оригинални скулптури или статуи и техни копия, изработени в същия процес като оригинала извън изброените в категория 1

9703 00 00

8.

Фотографии, филми и негативи от тях

37043705

3706

4911 91 80

 

9.

Старопечатни книги и ръкописи, включително географски карти и музикални партитури, самостоятелно или в колекции

9702 00 00 9706 00 00 4901 10 00 4901 99 00 4904 00 00 4905 91 00 4905 99 00 4906 00 00

10.

Книги отпреди повече от 100 години, единично или в колекции

9705 00 00 9706 00 00

11.

Печатни карти отпреди повече от 200 години

9706 00 00

12.

Архиви и всеки елемент от тях, от всякакъв вид или с всякакво средство, отпреди повече от 50 години

37043705

3706

4901

4906

9705 00 00 9706 00 00

 

13.

а) Колекции и образци от зоологически, ботанически, минералогични или анатомични колекции;

9705 00 00

 

б) Колекции от исторически, палеонтологически, етнографски или нумизматичен интерес

9705 00 00

14.

Транспортни средства отпреди повече от 75 години

9705 00 00 глави 86 – 89

15.

Всякакви други антични предмети, които не са включени в категории от А.1 до А.14

 

 

а) между 50- и 100-годишни

 

 

играчки, игри

Глава 95

 

стъкларски предмети

7013

 

предмети, изработени от злато или сребро

7114

 

мебели

Глава 94

 

оптическа, фотографска или кинематографична апаратура

Глава 90

 

музикални инструменти

Глава 92

 

стенни и ръчни часовници и части от тях

Глава 91

 

предмети от дърво

Глава 44

 

грънчарски изделия

Глава 69

 

гоблени

5805 00 00

 

килими

Глава 57

 

тапети

4814

 

оръжия

Глава 93

 

б) над 100-годишни

9706 00 00

______________

Които са отпреди повече от 50 години и не принадлежат на създателите им.

Съгласно определението на Съда на Европейските общности в решението му по дело 252/84, както следва: „Колекционерски предмети по смисъла на позиция № 97.05 от Общата митническа тарифа, са предмети, които притежават необходимите характеристики за включване в колекция, тоест предмети, които са сравнително редки, обичайно не се използват по първоначалното им предназначение, обект са на специфични транзакции извън обичайната търговия с подобни вещи и са с висока цена“.

Културните ценности от категории от А.1 до A.15 са обхванати от настоящия регламент само когато стойността им е равна на или надвишава финансовите прагове съгласно точка Б.

Б. Финансови прагове, приложими за някои категории по точка А (в евро)

Стойност:

1 (Археологически предмети)

2 (Разединени паметници)

9 (Инкунабули и ръкописи)

12 (Архиви)

15 000

5 (Мозайки и рисунки)

6 (Гравюри)

8 (Фотографии)

11 (Отпечатани карти)

30 000

4 (Акварели, гвашова живопис и пастели)

50 000

7 (Статуи)

10 (Книги)

13 (Колекции)

14 (Транспортни средства)

15 (Други предмети)

150 000

3 (Картини)

Оценката за това дали условията, свързани с финансовата стойност, са изпълнени или не, трябва да се прави към момента на подаване на заявление за разрешение за износ. Финансовата стойност е тази на оценката на културната ценност на международния пазар.

Стойностите, изразени в евро в приложение I, се конвертират и изразяват в националните валути по обменния курс за 31 декември 2001 г., публикуван в Официален вестник на Европейските общности. Равностойностите в национални валути се преразглеждат на всеки две години, считано от 31 декември 2001 г. Изчисляването на тези равностойности се извършва въз основа на средната ежедневна стойност на тези валути, изразена в евро, в течение на период от 24 месеца, който завършва на последния ден от месец август, предхождащ преразглеждането, което влиза в сила на 31 декември. Този метод на изчисляване може да бъде преразгледан по предложение на Комисията от Консултативния съвет за паметниците на културата, по принцип две години след първото му прилагане. За всяко преразглеждане стойностите, изразени в евро, и техните равностойности в национални валути се публикуват периодично в Официален вестник на Европейския съюз през първите дни на месец ноември, предхождащ датата, от която преразглеждането влиза в сила.

Изменение    96

Предложение за регламент

Приложение І б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Приложение Iб

 

Държави и категории културни обекти, във връзка с които съществува определен риск от незаконен трафик

 

[Определят се от Комисията съгласно член 2, параграф 2, буква а).]


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Предварителна информация

Европейският съюз (ЕС) провежда основана на ценностите търговска политика в съответствие с учредителните договори и стратегията „Търговията — за всички“. Една от целите на ЕС е да гарантира, че икономическият растеж и конкурентоспособността вървят ръка за ръка със социалната справедливост и зачитането на правата на човека.

Неотдавна стана ясно, че приложимите към търговията със стоки общи правила не отчитат всички характеристики на вноса на движими културни ценности. Незаконният трафик на движими културни ценности е свързан с организираната престъпност, финансирането на тероризма, изпирането на пари и данъчните измами, и води също така до загуба на културно наследство в трети държави.

В Заключенията си от 12 февруари 2016 г. относно борбата срещу финансирането на тероризма Съветът припомни, че е важно спешно да се активизира борбата с незаконната търговия с движими културни ценности, и призова Комисията да предложи законодателни мерки по този въпрос. Още по-наскоро, в Резолюция 2347 (2017) на Съвета за сигурност на ООН и в Декларацията от Флоренция, подписана от министрите на културата на държавите от Г-7 на 31 март 2017 г., отново беше потвърдена необходимостта от борба срещу незаконната търговия с движими културни ценности, особено от държави, засегнати от конфликти и вътрешни междуособици. Освен това резолюцията на Европейския парламент „Намаляване на източниците на приходи за джихадистите — борба с финансирането на тероризма“, приета на 1 март 2018 г., потвърди необходимостта да се предприемат действия на равнище ЕС.

Понастоящем националното законодателство на държавите — членки на ЕС урежда опазването на тяхното културно наследство. Настоящето предложение би разширило обхвата на тази защита до културното наследство на трети държави, която не е хармонизирана на равнище ЕС. Общи правила относно износа на движими културни ценности вече съществуват в законодателството на ЕС. Що се отнася до вноса на движими културни ценности, на равнище ЕС са в сила само две специфични ограничителни мерки, отнасящи се до Сирия и Ирак.

Настоящото предложение има за цел да прекъсне връзката между трафика на движими културни ценности и финансирането на организираната престъпност и на тероризма, като същевременно предостави правна сигурност на законния пазар на изкуства. То се основава на предходната работа на водещи международни форуми като Конвенцията на ЮНЕСКО от 1970 г. относно мерките за забрана и предотвратяване на незаконен внос, износ и прехвърляне на правото на собственост на културни ценности, както и Конвенцията от 1995 г. на Международния институт за унифициране на частното право (UNIDROIT) относно връщане на откраднатите или незаконно изнесени културни ценности. Беше извършена много работа и на равнището на Съвета на Европа чрез приемането през 2017 г. на Конвенцията за посегателствата, свързани с обекти на културата(1), на равнището на Световната митническа организация и Интерпол чрез тяхното специализирано звено и базата данни за откраднати произведения на изкуството.

Комисията създаде редица инструменти за укрепване на митническия контрол над движимите културни ценности, а именно:

-  установяване на общо определение за движими културни ценности в контекста на вноса;

-  гарантиране, че купувачи и вносители осъществяват надлежна проверка на законосъобразността на внасяните в ЕС движими културни ценности;

-  стандартизирана система за идентификация, отнасяща се до идентичността на движими културни ценности;

-  предвиждане на по-ефективни мерки за възпиране на трафика на движими културни ценности;

-  насърчаване на активното участие на заинтересованите лица в намаляването на трафика.

Комисията предлага система на разрешения за внос за продуктите, считани за високорискови поради връзката с организираната престъпност и терористичните групи, като например археологически открития по суша или под вода, елементи от паметници и редки ръкописи и инкунабулите, които датират отпреди най-малко 250 години. За останалите движими културни ценности се предвижда система на деклариране от страна на вносителя. Ще се установят стандартизирани изисквания за документацията при внос относно идентификацията на всеки предмет. Митническите органи ще извършват проверки въз основа на посочените документи. На митническите органи ще се предоставят правомощия за изземване и временно задържане на всички стоки, които не съответстват на изискванията. Предвижда се също система от санкции в случай на нарушения.

Парламентарна дейност

Проектът на доклад относно това предложение беше възложен на съвместна комисия, съставена от членове на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (IMCO) и на комисията по международна търговия (INTA). Чрез съвместна работа следва да се избегне подход на изолиране и да се оползотвори в най-добра степен наличният експертен опит, тъй като комисията IMCO е компетентна за координацията на равнището на Съюза на националното законодателство в областта на вътрешния пазар и за митническия съюз, а комисията INTA, наред с други въпроси, е компетентна за външните аспекти на митническите разпоредби и управление. Комисията по култура и образование (CULT) е тясно асоциирана с процедурата, по-специално по отношение на определението за движими културни ценности.

Основната цел на съдокладчиците е осигуряването на подходящо равновесие между целта за намаляване на незаконния внос на движими културни ценности и необходимостта да се гарантира, че предложените мерки за контрол и допълнителни задължения не представляват прекомерна тежест за законно работещите стопански субекти на пазара на изкуствата, както и за митническите органи.

Съдокладчиците считат, че следва да се предостави подходяща техническа помощ и подкрепа на микропредприятията, малките и средните предприятия, развиващи дейност на пазара на изкуствата. Комисията следва също така заедно с държавите членки да организира обучения и дейности за изграждане на капацитет, за да се осигури ефективното прилагане на регламента. В допълнение, следва също така да се осъществят действия за засилване на ефективното сътрудничество от страна на държавите източник.

Те подчертават значението на въвеждането на изцяло адаптирана към настоящата цифрова среда електронна система за съхранение и обмен на информация между органите на държавите членки.

Действието на настоящия регламент следва да се оцени и докладва две години след влизането му в сила и след това на всеки четири години, за да се отчете въздействието на настоящия регламент и за да се преодолеят евентуални недостатъци.

Съдокладчиците все още не са изготвили заключение относно някои основни аспекти от настоящия регламент, които се нуждаят от подобрение, и продължават консултациите си със съответните заинтересовани лица и с бизнес общността, преди да предложат изменения в този смисъл.

(1)

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/221


СТАНОВИЩЕ на комисията по култура и образование (8.6.2018)

на вниманието на комисията по международна търговия и комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно вноса на движими културни ценности

(COM(2017)0375 – C8‑0227/2017 – 2017/0158(COD))

Докладчик по становище: Сантяго Фисас Айшела

(*) Процедура с асоциирани комисии – член 54 от Правилника за дейността

КРАТКА ОБОСНОВКА

В качеството си на докладчик приветствам целта на предложението за борба с изпирането на пари и алтернативни източници на финансиране на тероризма, включително грабежи и контрабанда на антични предмети, като винаги се има предвид, че защитата на културното наследство трябва да бъде крайната цел, особено като се има предвид, че настоящата 2018 г. е Европейска година на културното наследство.

В това отношение следва да се отбележи, че трябва да се постигне баланс между мерките, които следва да бъдат приети за защита на културното наследство и мерките, които трябва да бъдат взети в полза на пазара на произведения на изкуството, така че да не се възпрепятства по непропорционален начин законната презгранична търговия с движими културни ценности.

В качеството ми на докладчик подкрепям фиксирането на минимален праг на възрастта от 250 години за всички категории културни ценности, тъй като това изглежда подходяща възрастова граница, съответстваща на целта на предложението. Освен това изразявам съгласието си с факта, че някои категории културни ценности, които са изложени на повишен риск от ограбване, загуба или унищожаване изискват засилени мерки за защита.

От една страна, що се отнася до мерките, които трябва да бъдат приети в полза на пазара на изкуство, на първо място законосъобразността на износа, следва да бъдат разгледани въз основа на законите и подзаконовите актове на държавата източник, а не държавата на произход, тъй като считам, че задължението за предоставяне на документи, които доказват законния износ от държавата източник е допълнителна тежест за пазара на произведения на изкуството. Следователно разграничението между държави страни по Конвенцията на ЮНЕСКО от 1970 г. и държави, които не са страни по тази конвенция що се отнася до задължението за доказване на законния износ, съответно от държавата на износ или държавата източник, трябва да бъде премахнато, като всички държави членки бъдат задължени да доказват, че износът от третата държава е бил законен, в съответствие със собствените й законови и подзаконови разпоредби.

На второ място, въпреки че терминът „държател на движимите културни ценности“ е определен в предложението чрез позоваване на член 5, параграф 34 от Регламент (ЕС) № 952/2013, считам, че е от значение да се гарантира, че терминът не предполага собственост, тъй който лице, което желае да получи разрешение за внос не може вече да бъде собственик на културните ценности.

На трето място, в съответствие с предложението, допускането на временен внос на културни ценности за образователни, научни или академични изследователски цели не следва да бъде обвързано с представяне на разрешение или декларация, и считам, че целите за връщане следва също да бъдат включени в това изключение.

От друга страна, по отношение на приемането на мерки в полза на защитата на културното наследство, първо предлагам да се увеличи периодът, считан за „временен“ от един месец на десет години за категориите културни ценности, посочени в букви в), г) и з) от приложението; и на една година за останалата част от категориите, определени в приложението.

На второ място, бих искал да подчертая, че като се вземе предвид особения характер на тези предмети, ролята на културните експерти в рамките на митническите органи е от изключително значение, тъй като те могат, ако се счете за необходимо, да изискват допълнителна информация от декларатора и да извършват физическа проверка на културните ценности чрез извършване на експертиза.

На трето място, по отношение на съхраняването на движими културни ценности на митническата територия на Съюза, в случай на временно задържане, поради особения характер на стоките, трябва да има минимални гаранции за съхранение.

С цел да се улесни адаптирането към този нов режим, изцяло подкрепям идеята да се повери на държавите членки организацията на обучения и на дейности по укрепване на капацитета в полза на съответните органи и професионалисти, както и на информационни кампании за купувачите. Освен това вярвам, че информацията относно точките за контакт следва да бъде предоставена на разположение във всяка държава членка, за да се помогне на участниците на пазара да прилагат настоящия регламент. На последно място, но не по значение – важно е да се засили електронната администрация чрез използването на подходящи електронни стандартизирани формуляри за изготвяне на декларация на вносителя или за кандидатстване за разрешения, които се подават по електронен път и се регистрират като им се предоставя сериен номер и дата на регистрацията; заедно с разработването на напълно функционираща електронна система за обмен на информация между органите на държавите членки, която със сигурност ще допринесе за предотвратяването на търсенето на най-благоприятната правна система.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещите комисии по международна търговия и по вътрешния пазар и защита на потребителите да вземат предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Определенията, които се използват в регламента, следва да се основават на определенията, използвани в Конвенцията на ЮНЕСКО относно мерките за забрана и предотвратяване на незаконен внос, износ и прехвърляне на правото на собственост на културни ценности (подписана в Париж на 14 ноември 1970 г.) и Конвенцията на Международния институт за унифициране на частното право (UNIDROIT) относно връщане на откраднатите или незаконно изнесени културни ценности (подписана в Рим на 24 юни 1995 г.), по които са страни значителен брой държави членки, като се има предвид, че много трети държави и повечето държави членки са запознати с разпоредбите на тези конвенции.

(6)  Определенията, които се използват в регламента, следва да се основават на определенията, използвани в Хагската конвенция от 1954 г. за защита на културните ценности в случай на въоръжен конфликт, Конвенцията на ЮНЕСКО относно мерките за забрана и предотвратяване на незаконен внос, износ и прехвърляне на правото на собственост на културни ценности (подписана в Париж на 14 ноември 1970 г.) и Конвенцията на Международния институт за унифициране на частното право (UNIDROIT) относно връщане на откраднатите или незаконно изнесени културни ценности (подписана в Рим на 24 юни 1995 г.), по които са страни значителен брой държави членки, като се има предвид, че много трети държави и повечето държави членки са запознати с разпоредбите на тези конвенции.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Законосъобразността на износа следва да се проверява въз основа на законовите и подзаконовите актове на държавата, в която са открити или създадени движимите културни ценности („държава източник“). За да се избегне заобикаляне на правилата, при въвеждане в Съюза на движими културни ценности от различна трета държава, която е подписала Конвенцията на ЮНЕСКО от 1970 г. и следователно е ангажирана в борбата срещу незаконния трафик на движими културни ценности, лицето, което желае да ги въведе на митническата територия на Съюза, следва да докаже, че те са изнесени законно от въпросната трета държава. В останалите случаи лицето следва да докаже, че е законен износът от държавата източник.

(7)  Законосъобразността на износа следва да се проверява въз основа на законовите и подзаконовите актове на държавата, в която са открити или създадени движимите културни ценности („държава източник“). При въвеждане в Съюза на движими културни ценности от различна трета държава лицето, което желае да ги въведе на митническата територия на Съюза, следва да докаже, че те са изнесени законно от държавата източник. В случаите, когато държавата – източник на движимите културни ценности, не може да бъде установена със сигурност, лицето, което желае да ги въведе на митническата територия на Съюза, следва да докаже, че те са изнесени законно от последната държава, в която са се намирали преди изпращането им в Съюза („държава на износ“), в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a)  Като се има предвид, че в член 5 от Конвенцията на ЮНЕСКО от 1970 г. се призовава за създаване на една или повече национални служби, разполагащи с достатъчен брой квалифицирани служители, за да се гарантира защитата на собствените им движими културни ценности срещу незаконен внос, износ и прехвърляне; като се има предвид също така необходимостта от активно сътрудничество с компетентните органи на трети държави в областта на сигурността и борбата срещу незаконния внос на движими културни ценности, по-специално в зони на конфликт, от държавите – страни по Конвенцията на ЮНЕСКО от 1970 г., се изисква да спазват ангажиментите, предвидени в рамките на Конвенцията, а държавите членки, които все още не са я ратифицирали, се приканват незабавно да сторят това.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  За да не се възпрепятства прекомерно търговията с движими културни ценности през външните граници, настоящият регламент следва да се прилага само за тези от тях, които отговарят на определено ограничение за възраст. С оглед на това е целесъобразно за всички категории движими културни ценности да се определи минимален възрастов праг от 250 години. Благодарение на този праг мерките, предвидени в настоящия регламент, ще се съсредоточат върху движимите културни ценности, които е най-вероятно да станат жертва на грабители в конфликтни райони, и няма да изключват други движими културни ценности, контролът върху които е необходим за опазване на културното наследство.

(8)  За да не се възпрепятства прекомерно търговията с движими културни ценности през външните граници на Съюза, настоящият регламент следва да се прилага само за тези от тях, които отговарят на определено ограничение за възраст и стойност. С оглед на това е целесъобразно за най-уязвимите категории движими култури ценности да се определи минимален възрастов праг от 100 години в съответствие с разпоредбите на Хагската конвенция от 1954 г., Конвенцията на ЮНЕСКО от 1970 г. и Конвенцията на Международния институт за унифициране на частното право (UNIDROIT) от 1995 г. Благодарение на този праг мерките, предвидени в настоящия регламент, ще се съсредоточат върху движимите културни ценности, които е най-вероятно да станат жертва на грабители в конфликтни райони, и няма да изключват други движими културни ценности, контролът върху които е необходим за опазване на културното наследство.

Обосновка

Минималният възрастов праг от 250 години не е в съответствие с някои международни договори (член 1 от Хагската конвенция за защита на културните ценности в случай на въоръжен конфликт, член 1 от Конвенцията относно мерките за забрана и предотвратяване на незаконен внос, износ и прехвърляне на правото на собственост на културни ценности от 1970 г. и член 2 от Конвенцията на Международния институт за унифициране на частното право (UNIDROIT) относно връщане на откраднатите или незаконно изнесени културни ценности).

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Като се има предвид, че някои категории движими културни ценности — като например археологически находки, части от паметници, редки ръкописи, инкунабули — са особено застрашени от разграбване и унищожение, е необходимо да се предвиди система за засилен контрол преди въвеждането им на митническата територия на Съюза. Тази система следва да изисква да се представи разрешение, издадено от компетентния орган на държавата членка на въвеждане, преди такива ценности да се допуснат за свободно обращение или да се поставят под специален митнически режим, различен от режим транзит. Лицата, които желаят да получат такова разрешение, следва да са в състояние да докажат, че износът от държавата източник е законен, като представят подходящи придружаващи документи и доказателства, и по-специално сертификати или разрешения за износ, издадени от третата държава на износ, документи за собственост, фактури, договори за продажба, застрахователни документи, транспортни документи и експертни оценки. На базата на пълни и точни заявления компетентните органи на държавите членки следва да решат, без да се забавят необосновано, дали да издадат разрешение.

(10)  Като се има предвид, че някои категории движими културни ценности — като например археологически находки, части от паметници, редки ръкописи, инкунабули — са особено застрашени от разграбване и унищожение, е необходимо да се предвиди система за засилен контрол преди въвеждането им на митническата територия на Съюза. Тази система следва да изисква да се представи разрешение, издадено от компетентния орган на първата държавата членка на въвеждане, преди такива ценности да се допуснат за свободно обращение или да се поставят под специален митнически режим, различен от режим транзит. Лицата, които желаят да получат такова разрешение, следва да са в състояние да докажат, че движимите културни ценности са изнесени от държавата източник в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби или че няма такива. Законният износ от държавата източник следва да се докаже с подходящи придружаващи документи и доказателства, и по-специално сертификати или разрешения за износ, издадени от третата държава на износ, документи за собственост, фактури, договори за продажба, застрахователни документи, транспортни документи и експертни оценки. На базата на пълни и точни заявления компетентните органи на държавите членки следва да решат, без да се забавят необосновано, дали да издадат разрешение. В случаите, когато държавата – източник на движимите културни ценности, не може да бъде установена със сигурност, заявлението следва да се съпровожда от придружаващи документи и информация, които да представят доказателства, че движимите културни ценности са били изнесени от държавата на износ в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби. При внос на движими културни ценности, които произхождат от засегнати от конфликти и високорискови държави, следва винаги да се изисква представянето на разрешение, издадено от компетентния орган на първата държава членка на въвеждане. Лицата, които желаят да получат такова разрешение, следва да са в състояние да докажат, че движимите културни ценности са изнесени от държавата източник в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби, като по този начин се изключи възможността да се докаже законността на износа от държавата на износ. Комисията следва да установи, чрез актове за изпълнение, редовно актуализиран списък на засегнати от конфликти и високорискови държави, чрез който следва да се установят ограничителни мерки, които да се прилагат по отношение на движимите културни ценности, в съответствие с член 215 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Комисията следва да използва външен експертен опит, например от ЮНЕСКО и Международния съвет на музеите (ICOM), за съставянето на посочения списък, който следва да се основава, в съответствие с насоките на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН, на червените списъци на ICOM, в които се класифицират застрашените категории археологически находки и произведения на изкуството в най-уязвимите зони на света, за да се предотврати тяхната продажба или незаконен износ.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a)  Като се вземе предвид конкретното естество на тези предмети, ролята на културните експерти в рамките на митническите органи е от изключително значение, тъй като те следва да могат, когато е необходимо, да изискват допълнителна информация от декларатора и да правят физическа проверка на движимите културни ценности чрез извършване на експертиза.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Лицата, които желаят да въведат на митническата територия на Съюза други категории движими културни ценности, следва да удостоверят с декларация, че износът от третата държава е законен и че поемат отговорност за него, както и да представят достатъчно информация, за да може митницата да идентифицира въпросните ценности. За улесняване на процедурата и от съображения за правна сигурност информацията за движимите културни ценности следва да се представя чрез стандартизиран документ. За тяхното описание следва да се използва препоръчаният от ЮНЕСКО стандарт за описание на движими културни ценности (Object ID). За да се осигури проследимостта на движимите културни ценности след въвеждането им на вътрешния пазар, митницата следва да регистрира тяхното въвеждане, да запази оригиналите на съответните документи и да даде копие от тях на декларатора.

(11)  Лицата, които желаят да въведат на митническата територия на Съюза други категории движими културни ценности, следва да са в състояние да докажат, че износът от държавата източник е законен, като представят подходящи придружаващи документи и доказателства, по-специално сертификати или разрешения за износ, издадени от третата държава на износ, документи за собственост, фактури, договори за продажба, застрахователни документи, транспортни документи и експертни оценки. Лицата, които желаят да въведат движими културни ценности на митническата територия на Съюза придружават вноса с електронна декларация, като заявят и поемат отговорност за законосъобразността на износа от държавата източник, следва да предоставят достатъчна информация, за да може митницата да идентифицира въпросните ценности. За улесняване на процедурата и от съображения за правна сигурност информацията за движимите културни ценности следва да се представя чрез стандартизиран електронен документ. За тяхното описание следва да се използва препоръчаният от ЮНЕСКО стандарт за описание на движими културни ценности (Object ID). За да се осигури проследимостта на движимите културни ценности след въвеждането им на вътрешния пазар, те следва да бъдат електронно регистрирани и на декларатора следва да се предостави копие от съответните подадени документи.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Временният внос на движими културни ценности за целите на образователни, научни или академични изследвания следва да не е обвързан с представянето на разрешение или декларация.

(12)  Временният внос на движими културни ценности (като културни и музикални ценности) за целите на образователни, научни, реставрационни, консервационни, изложбени или академични изследвания и за целите на сътрудничеството между музеите или подобни обществени институции с нестопанска цел за организацията на изложения следва да не е обвързан с представянето на разрешение или декларация.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13a)  Културните ценности, предназначени да бъдат представяни на търговски панаири или международни салони на изкуствата, не следва да подлежат на представяне на разрешение за внос.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  За да се вземат предвид опитът при прилагането на настоящия регламент, както и променящите се геополитически и други обстоятелства, които излагат движимите културни ценности на риск, и същевременно да не се възпрепятства непропорционално търговията с трети държави, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове съгласно член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на промените в критерия за минималния възрастов праг за различните категории движими културни ценности. Това делегиране следва да даде възможност на Комисията да актуализира приложението след изменения в Комбинираната номенклатура. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г27. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(14)  За да се вземат предвид опитът при прилагането на настоящия регламент, както и променящите се геополитически и други обстоятелства, които излагат движимите културни ценности на риск, и същевременно да не се възпрепятства непропорционално търговията с трети държави, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове съгласно член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на промените в критерия за минималния възрастов и финансов праг за различните категории движими културни ценности. Това делегиране следва да даде възможност на Комисията да актуализира приложението след изменения в Комбинираната номенклатура. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.27 По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

__________________

__________________

27 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

27 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  За да се осигурят еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия да приема конкретните ред и условия за временен внос и за складиране на движими културни ценности на митническата територия на Съюза, образците на заявленията и формулярите за разрешения за внос, на декларациите на вносителя и съпровождащите ги документи, както и допълнителни процедурни правила за тяхното подаване и обработване. На Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия също така да предприеме необходимото за създаването на електронна база данни за съхранение и обмен на информация между държавите членки. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета28.

(15)  За да се осигурят еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия да приема конкретните ред и условия за временен внос и за складиране на движими културни ценности на митническата територия на Съюза, което следва да бъде направено като същевременно се гарантират подходящи условия за съхранение, като се отделя необходимото внимание на конкретното естество на тези ценности. Тези условия следва да се прилагат и за електронните стандартизирани образци на заявленията и електронните формуляри за разрешения за внос, на декларациите на вносителя и съпровождащите ги документи, както и допълнителни процедурни правила за тяхното електронно подаване и обработване. На Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия също така да предприеме необходимото за създаването на електронна база данни за съхранение и обмен на информация между държавите членки. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета28. На Комисията следва също да бъдат предоставени правомощия за изпълнение, за да съставя редовно актуализиран списък на засегнати от конфликти и високорискови държави, чрез който следва да се установят ограничителни мерки, които да се прилагат по отношение на движимите културни ценности, в съответствие с член 215 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

__________________

__________________

28 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

28 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Необходимо е да се събира съответната информация за търговските потоци на движими културни ценности, за да се подпомогне ефикасното прилагане на регламента и да се създаде основа за бъдещата му оценка. Не е възможно въпросните търговски потоци да се следят достатъчно ефикасно само на базата на стойността или теглото на движимите културни ценности, тъй като тези два показателя могат да варират. От съществено значение е да се събира информация за количеството декларирани бройки. Тъй като в Комбинираната номенклатура за движимите културни ценности не е определена допълнителна мерна единица, е нужно да се изисква деклариране на количеството бройки.

(16)  Необходимо е да се събира съответната информация за търговските потоци на движими културни ценности, за да се подпомогне ефикасното прилагане на регламента и да се създаде основа за бъдещата му оценка. Не е възможно въпросните търговски потоци да се следят достатъчно ефикасно само на базата на стойността или теглото на движимите културни ценности, тъй като тези два показателя могат да варират. От съществено значение е да се събира по електронен път информация за количеството декларирани бройки. Тъй като в Комбинираната номенклатура за движимите културни ценности не е определена допълнителна мерна единица, е нужно да се изисква деклариране на количеството бройки.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Стратегията и планът за действие на ЕС за управление на риска в областта на митниците29 имат за цел — наред с останалото — да се укрепи капацитетът на митническите органи, така че да се повиши способността им да реагират на рисковете в областта на движимите културни ценности. Необходимо е да се използва общата рамка за управление на риска, установена с Регламент (ЕС) № 952/2013, като митническите органи следва да си обменят съответната информация.

(17)  Стратегията и планът за действие на ЕС за управление на риска в областта на митниците 29 имат за цел — наред с останалото — да се укрепи капацитетът и обучението на митническите органи, така че да се повиши способността им да реагират на рисковете в областта на движимите културни ценности. Необходимо е да се използва общата рамка за управление на риска, установена с Регламент (ЕС) № 952/2013, като митническите органи следва да си обменят съответната информация.

__________________

__________________

29 COM(2014)0527 окончателен. Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет относно стратегия и план за действие на ЕС за управление на риска в областта на митниците.

29 COM(2014)0527 окончателен. Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет относно стратегия и план за действие на ЕС за управление на риска в областта на митниците.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17a)  Тъй като трафикът на паметници на културата може да бъде източник за финансиране на тероризма и изпиране на пари, налице е неотложна необходимост да се организират кампании за повишаване на осведомеността, за да се повиши по-конкретно информираността на купувачите на културни ценности; освен това, за да се подпомогнат участниците на пазара да прилагат настоящия регламент, във всяка държава членка следва да бъдат осигурени информация и точки за контакт.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  На Комисията следва да се предостави достатъчно време, за да приеме разпоредби за изпълнението на настоящия регламент, и по-специално разпоредби относно формулярите, които да се използват за подаване на заявление за издаване на разрешение за внос или за изготвяне на декларация на вносителя. С оглед на това прилагането на настоящия регламент следва да бъде отложено.

(19)  На Комисията следва да се предостави достатъчно време, за да приеме разпоредби за изпълнението на настоящия регламент, и по-специално разпоредби относно електронни стандартизирани формуляри, които да се използват за подаване на заявление за издаване на разрешение за внос или за изготвяне на декларация на вносителя. С оглед на това прилагането на настоящия регламент следва да бъде отложено.

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С настоящия регламент се определят условията и процедурата за въвеждане на движими културни ценности на митническата територия на Съюза.

С настоящия регламент се определят условията и процедурата за вноса на движими културни ценности на митническата територия на Съюза.

Обосновка

Когато става въпрос за предмета и обхвата на настоящия Регламент по член 1, неясното понятие „въвеждане“ следва да се замени от по-точното „внос“.

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Забранява се въвеждането на митническата територия на Съюза на движими културни ценности, които са били незаконно изнесени от трета държава, когато са налице основателни причини да се подозира, че въпросните движими културни ценности са изнесени от територията на държавата източник или държавата на износ без съгласието на техния законен собственик или в нарушение на законовите и подзаконовите разпоредби на тези държави.

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Настоящият регламент не нарушава по-строгите режими, установени от действащите инструменти в държавите членки за внос на движими културни ценности на техните митнически територии.

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  „движима културна ценност“ означава всеки предмет, който е от значение за археологията, праисторията, историята, литературата, изкуството или науката, принадлежи към категориите, изброени в таблицата в приложението, и отговаря на определения в нея минимален възрастов праг;

а)  „движима културна ценност“ означава всеки артикул, който е от значение за археологията, праисторията, историята, литературата, изкуството или науката, принадлежи към категориите, изброени в таблицата в приложението, и отговаря на определения в нея минимален възрастов и финансов праг;

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  „държава източник“ означава държавата, на чиято настояща територия са създадени или открити движимите културни ценности;

б)  „държава източник“ означава държавата, на чиято настояща територия са създадени, открити или преместени, изкопани или откраднати от земята или във водното пространство на настоящата територия на тази държава, или държавата, която е свързана толкова тясно с движимата културна ценност, че разглежда тази ценност като национално културно наследство и я опазва като такава, както и регламентира законно износа ѝ от своята територия;

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  „държава на износ“ означава последната държава, в която движимите културни ценности са били държани постоянно в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби, преди да бъдат изпратени към Съюза;

в)  „държава на износ“ означава последната държава, в която движимите културни ценности са били държани в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби, преди да бъдат изпратени към Съюза;

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  „засегнати от конфликти и високорискови държави“ означава онези държави, изброени от Комисията, които се идентифицират с наличието на въоръжени конфликти, широко разпространено насилие или други рискове от вреди за хората или движимите културни ценности;

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  „постоянно“ означава за период от минимум един месец и за цели, различни от временна употреба, транзит, износ или изпращане;

заличава се

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 12, за да изменя втората колона от таблицата в приложението след изменения в Комбинираната номенклатура, както и да изменя минималния възрастов праг в третата колона от таблицата в приложението в зависимост от опита, придобит при прилагането на настоящия регламент.

2.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 12, за да изменя категориите на движимите културни ценности и минималния възрастов и финансов праг от приложението с оглед на резултатите от прилагането на настоящия регламент.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 12, за да променя категориите на ценностите, за които се изисква представяне на разрешение за внос или декларация на вносителя на митническите органи на първата държава членка на въвеждане, с оглед на опита, придобит при прилагането на настоящия регламент.

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а.  Издаването на разрешение за внос от компетентните органи на държавата членка на първо влизане или правилното представяне на декларация на вносителя не се считат за доказателство за законния произход на движимите културни ценности или за собственост върху тях.

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  временния внос, по смисъла на член 250 от Регламент (ЕС) № 952/2013, на митническата територия на Съюза на движими културни ценности за целите на образователни, научни и академични изследвания;

а)  временния внос, по смисъла на член 250 от Регламент (ЕС) № 952/2013, на митническата територия на Съюза на движими културни ценности (като културни и музикални) за целите на образователни, реставрационни, консервационни, изложбени и академични изследвания и за целите на сътрудничеството между музеи или обществени институции с нестопанска цел за организирането на изложения.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Временният внос – по смисъла на член 250 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на митническата територия на Съюза на движими културни ценности, представяни на международни търговски панаири и салони на изкуството – следва да бъде разрешен при условие, че се представи декларация от вносителя съгласно начина, установен в член 5.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б.  Повторно внесени движими културни ценности съгласно член 203 от Регламент (ЕС) № 952/2013;

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държателят на движимите културни ценности подава заявление за издаване на разрешение за внос до компетентния орган на държавата членка на въвеждане. Заявлението трябва да се съпровожда от придружаващи документи и информация, които да потвърждават, че въпросните движими културни ценности са изнесени от държавата източник в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби. Когато обаче държавата на износ е договаряща страна по Конвенцията на ЮНЕСКО относно мерките за забрана и предотвратяване на незаконен внос, износ и прехвърляне на правото на собственост на културни ценности, подписана в Париж на 14 ноември 1970 г. (наричана по-долу за краткост „Конвенцията на ЮНЕСКО от 1970 г.“), заявлението трябва да се съпровожда от придружаващи документи и информация, които да потвърждават, че движимите културни ценности са изнесени от тази държава в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби.

2.  Държателят на движимите културни ценности, посочени в предходния параграф, подава заявление за издаване на разрешение за внос до компетентния орган на първата държава членка на въвеждане. Заявлението трябва да се съпровожда от придружаващи документи и информация, които да потвърждават, че въпросните движими културни ценности са изнесени от държавата източник в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби или в отсъствието на такива разпоредби. В случаите, когато държавата – източник на движимите културни ценности, не може да бъде установена със сигурност, заявлението за разрешение за внос се съпровожда от придружаващи документи и информация, които да представят доказателства, че движимите културни ценности са били изнесени от държавата на износ в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби.

 

Държателят на движими културни ценности, които произхождат от засегнати от конфликти и високорискови държави, винаги подава заявление за разрешение за внос до компетентния орган на първата държава членка на въвеждане. Заявлението трябва да се съпровожда от придружаващи документи и информация, които да потвърждават, че тези движими културни ценности са изнесени от държавата източник в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби.

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Компетентният орган на държавата членка на въвеждане проверява дали заявлението е пълно. Той изисква липсващите сведения или документи от заявителя в срок от 30 дни от получаването на заявлението.

3.  Компетентният орган на първата държава членка на въвеждане проверява дали заявлението е пълно. Той изисква липсващите сведения или документи от заявителя в срок от 30 дни от получаването на заявлението.

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  В срок от 90 дни от подаването на пълното заявление компетентният орган разглежда заявлението и взема решение да издаде разрешение за внос или да отхвърли заявлението. Той има право да отхвърли заявлението поради следните причини:

4.  В срок от 90 дни от подаването на пълното заявление компетентният орган разглежда заявлението и взема решение да издаде разрешение за внос или да отхвърли заявлението. Той трябва да отхвърли заявлението поради следните причини:

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  когато държавата на износ не е договаряща страна по Конвенцията на ЮНЕСКО от 1970 г., не е доказано, че движимите културни ценности са изнесени от държавата източник в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби;

а)  когато не е доказано, че движимите културни ценности са изнесени от държавата източник в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби или, когато не е доказано, че износът от държавата източник е бил осъществен в отсъствието на такива законови и подзаконови разпоредби;

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  когато държавата на износ е договаряща страна по Конвенцията на ЮНЕСКО от 1970 г., не е доказано, че движимите културни ценности са изнесени от държавата на износ в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби;

б)  когато са налице неуредени искове за връщане от органите на държавата източник.

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  когато са налице неуредени искове за обратно изкупуване от компетентните органи на държавата източник;

Обосновка

Сред причините, поради които заявлението за издаване на разрешение за внос може да бъде отхвърлено от компетентния орган, трябва да фигурира и възможността за неуредено иск от държавата на произход.

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  компетентният орган има основателни причини да смята, че държателят на движимите културни ценности не ги е придобил по законен начин.

в)  компетентният орган има основателни причини да твърди, че държателят на движимите културни ценности не ги е придобил по законен начин.

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  ако искането за внос се отнася за движима културна ценност, за която същото заявление е получило предишен отказ от друга държава – членка на Съюза – отказ, за който заявителят е длъжен да съобщи на компетентния орган при издаването на разрешение за внос;

Обосновка

След причините, поради които заявлението за издаване на разрешение за внос може да бъде отхвърлено от компетентния орган, трябва да фигурира и възможността същото заявление да е получило предишен отказ от друга държава членка – отказ, за който заявителят е длъжен да съобщи на компетентния орган при издаването на разрешение за внос.

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

В случай че е издадено разрешение за внос, компетентният орган го регистрира електронно.

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а.  В случай на отхвърляне на заявлението, административното решение, посочено в параграф 4, се придружава от изложение на мотивите, включващо информация относно процедурата по обжалване, което се съобщава на засегнатия заявител при издаването му.

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Комисията може да определи чрез актове за изпълнение образеца на заявлението за издаване на разрешение за внос, както и процедурните правила за подаване и обработване на такова заявление. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13.

6.  Комисията определя чрез актове за изпълнение електронният стандартизиран образец на заявлението за издаване на разрешение за внос, както и процедурните правила за електронно подаване и обработване на такова заявление, придружено от съответните оправдателни документи, което следва да се извършва чрез електронни средства. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13.

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  За да може движимите културни ценности, посочени в букви а), б), д), е), ж), и), й), к) и л) от приложението, да се допуснат за свободно обращение и да се поставят под специален режим, различен от режим транзит, в Съюза, е необходимо на митническите органи на държавата членка на въвеждане да се представи декларация на вносителя.

1.  За вноса на движимите културни ценности, посочени в букви а), б), д), е), ж), и), й), к) и л) от приложението е необходимо на митническите органи на първата държава членка на въвеждане да се представи електронна декларация на вносителя.

 

Предходният параграф не се прилага към движими културни ценности с произход от засегнати от конфликти или високорискови държави. Тези движими културни ценности изискват да се представи разрешение за внос, издадено от компетентния орган на първата държава членка на въвеждане, съгласно разпоредбите на член 4.

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Декларацията на вносителя трябва да съдържа изявление, подписано от държателя на движимите културни ценности, че те са изнесени от държавата източник в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби. Когато обаче държавата на износ е договаряща страна по Конвенцията на ЮНЕСКО относно културните ценности, декларацията на вносителя трябва да съдържа изявление, подписано от държателя на движимите културни ценности, че те са изнесени от тази държава в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби.

2.  В случаите, в които държавата източник на движимите културни ценности може да бъде надеждно определена, електронната декларация на вносителя се състои от:

 

а)   изявление, подписано от държателя на движимите културни ценности;

Декларацията на вносителя трябва да включва стандартизиран документ, в който въпросните културни ценности са описани достатъчно подробно, за да може да се идентифицират от митническите органи.

б)  стандартизиран електронен документ, в който въпросните движими културни ценности са описани достатъчно подробно, за да може да се идентифицират от митническите органи; както и

 

в)  разрешение за износ или сертификат, издадени от държавата източник. Когато законодателството на държавата източник не предвижда издаването на разрешения или сертификати за износ, или сертификати, декларацията на вносителя се съпровожда от надеждни оправдателни документи и информация, които да доказват, че движимите културни ценности са изнесени от държавата източник в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби или че такива липсват.

 

В случаите, в които държавата източник на движимите културни ценности не може да бъде надеждно определена, електронната декларация на вносителя се състои от:

 

а)  изявление, подписано от държателя на движимите културни ценности;

 

б)  стандартизиран електронен документ, в който въпросните движими културни ценности са описани достатъчно подробно, за да може да се идентифицират от митническите органи; както и

 

в)  разрешение за износ или сертификат, издадени от държавата на износ. Когато законодателството на държавата на износ не предвижда издаването на разрешения или сертификати за износ, или сертификати, декларацията на вносителя се съпровожда от надеждни оправдателни документи и информация, които да доказват, че движимите културни ценности са изнесени от държавата на износ в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби.

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Комисията може да приеме чрез актове за изпълнение образеца на декларацията на вносителя, както и процедурните правила за подаване и обработване на такава декларация. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13.

3.  Комисията приема чрез актове за изпълнение електронен стандартизиран образец на декларацията на вносителя, както и процедурните правила за електронно подаване и обработване на такава декларация. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Посоченото в член 4 разрешение за внос или посочената в член 5 декларация на вносителя, според случая, се подава до митническото учреждение, компетентно да допусне движимите културни ценности за свободно обращение или да ги постави под специален режим, различен от режим транзит.

1.  Посоченото в член 4 разрешение за внос или посочената в член 5 декларация на вносителя, според случая, се подава по електронен път до митническото учреждение, компетентно да допусне движимите културни ценности за свободно обращение или да ги постави под специален режим, различен от режим транзит.

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  При движимите културни ценности, за чието въвеждане на митническата територия на Съюза се изисква издаване на разрешение за внос, митническите органи проверяват дали разрешението за внос съответства на представените ценности. За тази цел те имат право да извършат физическа проверка на движимите културни ценности, включително като направят експертиза.

2.  При движимите културни ценности, за чието въвеждане на митническата територия на Съюза се изисква издаване на разрешение за внос, митническите органи проверяват дали разрешението за внос съответства на представените ценности. За тази цел те имат право да извършат физическа проверка на движимите културни ценности, като направят експертиза, в тясно сътрудничество с компетентните в областта на движимите културни ценности органи. На електронно регистрираното разрешение за внос се предоставя сериен номер и дата на регистрация, и при вдигане на ценностите, на декларатора се предоставя копие от регистрираното разрешение за внос.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  При движимите културни ценности, за чието въвеждане на митническата територия на Съюза се изисква подаване на декларация на вносителя, митническите органи проверяват дали декларацията на вносителя отговаря на изискванията, предвидени в член 5 или основаващи се на него, и дали съответства на представените ценности. За тази цел те имат право да изискат допълнителна информация от декларатора и да извършат физическа проверка на движимите културни ценности, включително като направят експертиза. Те регистрират декларацията на вносителя, като ѝ дават сериен номер и дата на регистрация, и при вдигане на ценностите предоставят на декларатора копие от регистрираната декларация на вносителя.

3.  При движимите културни ценности, за чието въвеждане на митническата територия на Съюза се изисква подаване на декларация на вносителя, митническите органи проверяват дали декларацията на вносителя отговаря на изискванията, предвидени в член 5 или основаващи се на него, и дали съответства на представените ценности. За тази цел те имат право да изискат допълнителна информация от декларатора и да извършат физическа проверка на движимите културни ценности, като направят експертиза, както е предвидено в параграф 2. На електронно регистрираната декларация на вносителя се предоставя сериен номер и дата на регистрация, и при вдигане на ценностите на декларатора се предоставя копие от регистрираната декларация на вносителя.

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато държавите членки ограничават броя на митническите учреждения, компетентни да допускат движими културни ценности за свободно обращение или да ги поставят под специален режим, различен от режим транзит, те съобщават на Комисията данните на тези митнически учреждения, както и всички промени в това отношение.

Когато държавите членки ограничават броя на митническите учреждения, които са компетентни за вноса на движими културни ценности, те съобщават на Комисията данните на тези митнически учреждения, както и всички промени в това отношение. При това държавите членки гарантират, че въпреки ограничаването на броя на митническите учреждения за държателите на движими културни ценности или вносителите са осигурени приемливи възможности за достъп до тези учреждения.

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а.  В случай на задържане на движимите културни ценности се гарантират подходящи условия за запазването им в съответствие с условията и задълженията за временно складиране на стоки, както е посочено в член 147 от Регламент (ЕС) № 952/2013, като се вземе надлежно предвид специфичното естество на движимите културни ценности.

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  Митническите органи незабавно уведомяват държавата източник или държавата на износ, според случая, ако след вземането на решение, посочено в параграф 1, са налице основателни причини да се подозира, че въпросните движими културни ценности са изнесени от територията на държавата източник или държавата на износ без съгласието на техния законен собственик или в нарушение на законовите и подзаконовите разпоредби на тези държави.

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  За съхранението и обмена на информация между органите на държавите членки, по-специално по отношение на декларациите на вносителите и разрешенията за внос, може да бъде разработена електронна система.

2.  За съхранението и обмена на информация между органите на държавите членки, по-специално по отношение на декларациите на вносителите и разрешенията за внос, се разработва електронна система.

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията може да определя чрез актове за изпълнение:

Комисията определя чрез актове за изпълнение:

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки определят разпоредбите относно санкциите, приложими за нарушения на членове 3, 4 и 5, и по-специално за представяне на неверни твърдения и подаване на неверни сведения с цел въвеждане на движими културни ценности на митническата територия на Съюза, и вземат всички необходими мерки за тяхното изпълнение. Предвидените санкции трябва да са ефективни, пропорционални и възпиращи. Държавите членки уведомяват Комисията за тези разпоредби и мерки в срок от 18 месеца от влизането в сила на настоящия регламент и я уведомяват незабавно за всяко последващо изменение, което ги засяга.

Държавите членки определят разпоредбите относно санкциите, приложими за нарушения на членове 3, 4 и 5, и по-специално за представяне на неверни твърдения и подаване на неверни сведения с цел въвеждане на движими културни ценности на митническата територия на Съюза, и вземат всички необходими мерки за тяхното изпълнение. Предвидените санкции трябва да са ефективни, пропорционални и възпиращи. Държавите членки се ангажират освен това да преценят възможността да създадат, ако в националното им право все още не съществуват специални оперативни единици, специализирани в борбата с незаконния внос на движими културни ценности. Държавите членки уведомяват Комисията за тези разпоредби и мерки в срок от 18 месеца от влизането в сила на настоящия регламент и я уведомяват незабавно за всяко последващо изменение, което ги засяга.

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

11.  Държавите членки организират дейности по обучение и изграждане на капацитет, за да осигурят ефективното прилагане на настоящия регламент от страна на съответните органи. Те може да използват също така и кампании за повишаване на осведомеността, насочени по-специално към купувачите на движими културни ценности.

11.  Държавите членки организират дейности по обучение и изграждане на капацитет, за да осигурят ефективното прилагане на настоящия регламент от страна на съответните органи и професионалисти. Те може използват също така и кампании за повишаване на осведомеността, насочени по-специално към купувачите на движими културни ценности. Освен това, за да се подпомогнат участниците на пазара да прилагат настоящия регламент, във всяка държава членка се създават информационни звена за контакт. В работата си по подготовката за прилагането на настоящия регламент Комисията и държавите членки си сътрудничат с международни организации, като например ЮНЕСКО, Интерпол, Европол и Международния съвет на музеите (ICOM), с цел осъществяване на ефективно обучение, дейности за изграждане на капацитет и кампании за повишаване на осведомеността.

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Комисията установява, чрез актове за изпълнение, редовно актуализиран списък на засегнати от конфликти и високорискови държави, чрез който се установят ограничителни мерки, които да се прилагат по отношение на движимите културни ценности, в съответствие с член 215 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 12 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 12a

 

За да създаде яснота и сигурност, Комисията, след като се консултира с Европейската служба за външна дейност и ОИСР, изготвя незадължителни насоки под формата на наръчник, в който се обяснява как най-добре да се прилагат критериите за установяване на засегнати от конфликти и високорискови зони. Този наръчник се базира на определението за засегната от конфликти и високорискова зона, установено в член X (буква) от настоящия регламент, и взема предвид насоките на ОИСР по надлежната проверка в тази област, както и други сигнализиращи опасност рискове по веригата на доставки, определени в съответните допълнения към насоките.

 

Комисията използва външен експертен опит, който предоставя насочващ, неизчерпателен, редовно актуализиран списък на засегнати от конфликти и високорискови зони. Този списък се изготвя въз основа на анализа на външните експерти на наръчника, посочен в параграф 1, и съществуващата информация от, inter alia, академичните среди и схемите за надлежна проверка на веригите на доставки. Вносителите от Съюза, които се снабдяват от зони, които не са включени в този списък, също запазват отговорността си да спазват задълженията за надлежна проверка съгласно настоящия регламент.

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – алинея 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  броя на случаите на задържане на движими културни ценности; и

д)  броя на случаите на задържане на движими културни ценности;

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – алинея 1 – буква e

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  броя на случаите, в които движими културни ценности са изоставени в полза на държавата в съответствие с член 199 от Регламент (ЕС) № 952/2013.

е)  броя на случаите, в които движими културни ценности са изоставени в полза на държавата в съответствие с член 199 от Регламент (ЕС) № 952/2013 и

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – алинея 1 – буква e a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еа)  наказания, приети в изпълнение на настоящия регламент.

Изменение    59

Предложение за регламент

Приложение – таблица

Текст, предложен от Комисията

Изменение

[…]

заличава се

Обосновка

Приложението на предложението на Комисията се заличава и се заменя от приложението на Регламент (ЕО) № 116/2009 относно износа на паметници на културата, адаптирано за единен праг от 100 години, и с някои промени в праговете на стойността. По процедурни причини са предложени две различни изменения (едното за заличаване, а другото за изменение на предишното приложение), които ще се гласуват заедно.

Изменение    60

Предложение за регламент

Приложение – таблица a (нова)

1.  Археологически предмети на повече от 100 години, които са продукти на:

 

  разкопки и находки на сушата или под водата

9705 00 00

  археологически обекти

9706 00 00

  археологически колекции

 

2.  Елементи, формиращи неразделна част от художествени, исторически или религиозни монументи, които са разделени и са на възраст над 100 години

9705 00 00

 

9706 00 00

3.  Картини и живопис, различни от тези, които са включени в категории 4 или 5, рисувани изцяло на ръка с всякакви средства и върху всякакъв материал

9701

4.  Акварели, гвашова живопис и пастели, изпълнени изцяло на ръка, върху всякаква основа

9701

5.  Мозайки с всякакъв материал, изпълнени изцяло на ръка, различни от тези, попадащи в категории 1 или 2, и рисунки с всякакви средства, изпълнени изцяло на ръка върху всеки материал

6914

 

9701

6.  Оригинални надписи, щампи, сериграфии и литографии, със съответните им оригинални плаки и разпечатки

Глава 49

 

9702 00 00

 

8442 50 99

7.  Оригинални скулптури или статуи и копия, изработени по същата технология, както оригинала извън изброените в категория 1

9703 00 00

8.  Фотографии, филми и техни негативи

3704

 

3705

 

3706

 

4911 91 80

9.  Старопечатни книги и ръкописи, включително географски карти и музикални партитури, самостоятелни или в колекции.

9702 00 00

 

9706 00 00

 

4901 10 00

 

4901 99 00

 

4904 00 00

 

4905 91 00

 

4905 99 00

 

4906 00 00

10.  Книги, датиращи отпреди повече от 100 години, единично или в колекции

9705 00 00

 

9706 00 00

11.  Печатни карти, датиращи отпреди повече от 100 години

9706 00 00

12.

 

а)  Колекции и експонати от зоологически, ботанически, минералогически или анатомически колекции;

9705 00 00

б)  Колекции, представляващи исторически, палеонтологически, етнографски или нумизматичен интерес

9705 00 00

13.  Всякакви други антични предмети на повече от сто години, които не са включени в категории от А.1 до А.12

97060000

Предмети с културна и историческа стойност от категориите от А.1 до A.13 са обхванати от настоящият регламент само когато стойността им съответства или надхвърля финансовите прагове съгласно точка Б.

 

Финансови прагове, приложими за някои категории по реда на точка А (в евро)

Стойност:

Без оглед на стойността

  1 (археологически предмети)

  2 (разчленени паметници)

  9 (инкунабули и ръкописи)

15 000

  5 (мозайки и рисунки)

  6 (гравюри)

  8 (фотографии)

  11 (отпечатани географски карти)

30 000

  4 (акварели, гвашова живопис и пастели)

50 000

  3 (картини)

  7 (статуи)

  10 (книги)

  12 (колекции)

  13 (други предмети)

Оценката за това дали условията, свързани с финансовата стойност, са изпълнени трябва да се прави към момента на подаване на заявление за разрешение за внос. Финансовата стойност е тази на движимата културна ценност в държавата членка съгласно член 2, параграф 1, буква а).

За държавите членки, които не са възприели еврото за своя валута, стойностите, изразени в евро в приложение I, се конвертират и изразяват в националната им валута по обменния курс от 31 декември 2001 г., публикуван в Официален вестник на Европейските общности. Тези равностойности в национални валути се преразглеждат на всеки две години, считано от 31 декември 2001 г. Изчисляването на тези равностойности се извършва въз основа на средната ежедневна стойност на тези валути, изразявани в евро, в течение на период от двадесет и четири месеца, който завършва на последния ден от месец август, предхождащ преразглеждането, влизащо в сила от 31 декември. Този метод за изчисляване може да бъде преразгледан по предложение на Комисията от Консултативния съвет за паметниците на културата, по принцип две години след първото му прилагане. За всяко преразглеждане стойностите, изразени в евро, и техните равностойности в национални валути се публикуват периодично в Официален вестник на Европейския съюз в началото на месец ноември, предхождащ датата, от която преразглеждането влиза в сила.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1522064603053&uri=CELEX:32009R0116)

Обосновка

Европейският съюз трябва да гарантира еднакво равнище на защита за неговите движими културни ценности, включително за внасяните на територия му движими културни ценности от трети държави. За тази цел, както и за да се улесни прилагането на регламента от компетентните митнически органи и от органите, отговарящи за издаване на разрешение за внос, първоначално предложеното приложение се заменя с това на Регламент 116/2009 относно износа на паметници на културата, като се адаптира към единен 100-годишен праг и се променят някои прагови стойности, като се взема предвид обхватът на настоящия регламент.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Внос на предмети с културна стойност

Позовавания

COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD)

Водещи комисии

       Дата на обявяване в заседание

INTA

11.9.2017

IMCO

11.9.2017

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

CULT

11.9.2017

Асоциирани комисии - Дата на обявяване в заседание

18.1.2018

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Santiago Fisas Ayxelà

24.10.2017

Член 55 – Процедура на съвместни комисии

       Дата на обявяване в заседание

       

18.1.2018

Дата на приемане

7.6.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

3

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Damian Drăghici, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Luigi Morgano, John Procter, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Norbert Erdős, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Morten Løkkegaard, Martina Michels

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

John Flack, Gabriel Mato, Fernando Ruas

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

21

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Morten Løkkegaard

EFDD

Isabella Adinolfi

ENF

Dominique Bilde

GUE/NGL

Nikolaos Chountis, Martina Michels

PPE

Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Svetoslav Hristov Malinov, Gabriel Mato, Fernando Ruas, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D

Silvia Costa, Damian Drăghici, Giorgos Grammatikakis, Sylvie Guillaume, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Luigi Morgano, Julie Ward

3

-

ECR

John Flack, Rupert Matthews, John Procter

1

0

VERTS/ALE

Jill Evans

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (4.7.2018)

на вниманието на комисията по международна търговия и комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно вноса на движими културни ценности

(COM(2017)0375 – C8‑0227/2017 – 2017/0158(COD))

Докладчик по становище: Костас Хрисогонос

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва комисията по международна търговия и комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, като водещи комисии, да вземат предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  В съответствие със Заключенията на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно борбата срещу финансирането на тероризма, Съобщението на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно план за действие с цел засилване на борбата с финансирането на тероризма24 и Директивата относно борбата с тероризма25 е необходимо да се въведат общи правила за търговията с трети държави, за да се осигури ефективна защита срещу загубата на движими културни ценности, да се съхрани културното наследство на човечеството и да не се допуска да се финансира тероризмът, като заграбени културни ценности се продават на купувачи от Съюза.

(1)  В съответствие със Заключенията на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно борбата срещу финансирането на тероризма, Съобщението на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно план за действие с цел засилване на борбата с финансирането на тероризма24 и Директивата относно борбата с тероризма25 е необходимо да се въведат общи правила за търговията с трети държави, за да се осигури ефективна защита срещу трафика, загубата на движими културни ценности, да се съхрани културното наследство на човечеството и да не се допуска да се финансира тероризмът и прането на пари, като заграбени културни ценности се продават на купувачи от Съюза.

__________________

__________________

24 COM(2016) 50 окончателен.

24 COM(2016) 50 окончателен.

25 Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно борбата с тероризма и за замяна на Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета, и за изменение на Решение 2005/671/ПВР на Съвета OВ L 88, 31.3.2017 г., стp.6-21

25 Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно борбата с тероризма и за замяна на Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета, и за изменение на Решение 2005/671/ПВР на Съвета OВ L 88, 31.3.2017 г., стp.6-21

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  Във връзка с ангажимента на Европейския съюз към спазването на справедливите процедури и обезщетяването на пострадалите, както и с устава на ЮНЕСКО и конвенциите за защита на културното наследство, трябва да се гарантира връщането на продадени и/или изкопани, или незаконно придобити предмети. По отношение на експлоатацията на народите и териториите, което обикновено води до незаконна търговия и трафик на движими културни ценности, особено когато произхождат от контекст на въоръжен конфликт, в настоящия регламент следва да се вземат предвид регионалните и местните характеристики, а не пазарната стойност на културното производство.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Културното наследство представлява един от основните елементи на цивилизацията, то обогатява културния живот на всички народи и затова следва да се защитава от незаконно присвояване и от разграбване. Поради тази причина Съюзът следва да забрани на митническата му територия да се въвеждат движими културни ценности, които са незаконно изнесени от трети държави.

(2)  Движимите културни ценности често имат голямо културно, художествено, историческо и научно значение. Културното наследство представлява един от основните елементи на цивилизацията, наред с другото, чрез символичната стойност и културната памет на човечеството. То обогатява културния живот на всички народи и обединява хората с обща памет и развитие на цивилизацията. Затова следва да се защитава от незаконно присвояване и от разграбване. Археологически обекти са се разграбвали винаги, но сега това достига промишлен мащаб. Докато е възможно да се извършва доходоносна търговия с незаконно изкопани движими културни ценности и да се печели без някакви особени рискове, тези разкопки и разграбването им ще продължат в бъдеще. Икономическата и художествената стойност на културното наследство определя голямо търсене на международния пазар, но липсата на силни международни законодателни мерки и на тяхното прилагане води до прехвърляне на тези ценности в сивата икономика. Злоупотребата с културното наследство е тежко престъпление, което причинява значителни вреди на лицата, които са пряко или косвено засегнати. Незаконната търговия с движими културни ценности в много случаи допринася за постигането на принудителна културна хомогенност и/или експулсиране, докато грабежите и разграбването на движими културни ценности водят, наред с другото, до дезинтеграция. Поради тази причина Съюзът следва да забрани на митническата му територия да се въвеждат движими културни ценности, които са незаконно изнесени от трети държави, като се постави особен акцент върху движимите културни ценности, изнесени от трети държави, засегнати от въоръжени конфликти, по-специално с участието на терористични или други престъпни организации.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2а)  Компетентните органи на третите държави не винаги притежават достатъчно способности за борба с трафика на движими културни ценности и нелегалната търговия или са обект на корупция или други форми на лошо управление. Когато паметниците на културата се изваждат от техния контекст, населението се лишава от своите обичаи и предмети или от възпоменателни места и храмове. Историческият контекст и научната стойност на паметниците на културата се губят, ако взаимосвързани елементи се разпродават поотделно. С оглед на незаменимостта на културните ценности и интереса на обществеността притежаването на такива ценности може да бъде само условно. Процедурата по вноса трябва да включва гаранция за последващото подходящо съхраняване, документация, предоставен достъп на академичните институции и публичните музеи и сътрудничество в случай на обосновани искове за реституция.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Тъй като понастоящем държавите членки прилагат различни правила по отношение на въвеждането на движими културни ценности на митническата територия на Съюза, следва да се предприемат мерки, за да се гарантира по-специално, че вносът на движими културни ценности подлежи на единен контрол при въвеждането им.

(3)  Защитата на културното наследство може да бъде ефективна само ако се организира както на национално, така и на международно равнище между държавите членки, които да работят в тясно сътрудничество помежду си. Тъй като понастоящем държавите членки прилагат различни правила по отношение на въвеждането на откраднати и/или заграбени движими културни ценности на митническата територия на Съюза, следва да се предприемат синхронизирани мерки за подходящо хармонизиране на правилата, разпоредбите и процедурите между държавите членки, за да се гарантира, че вносът на движими културни ценности подлежи на единен контрол при въвеждането им, като същевременно се вземат мерки по отношение на пропуските при данъчното облагане. Посочените мерки следва също така да гарантират, че законодателството на ЕС се прилага правилно във всички държави членки и че откриването на уникални предмети е ефективно.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Известно е, че свободните зони (и т.нар. „свободни пристанища“) дават възможност за складиране на движими културни ценности затова мерките за контрол, които е необходимо да се въведат, следва да имат възможно най-широк обхват по отношение на съответните митнически режими. Ето защо мерките за контрол следва да се отнасят не само за ценностите, допуснати за свободно обращение, но и за поставените под специален митнически режим. Така определеният широк обхват обаче не бива да противоречи на принципа на свободата на транзит на стоките, нито да надхвърля целта да се предотвратява въвеждането на митническата територия на Съюза на незаконно изнесени движими културни ценности. Съответно мерките за контрол следва да включват специалните митнически режими, под които може да се поставят ценностите, които се въвеждат на митническата територия на Съюза, но да изключват режим транзит.

(5)  Известно е, че свободните зони (и т.нар. „свободни пристанища“) дават възможност за складиране на движими културни ценности затова мерките за контрол, които е необходимо да се въведат, следва да имат възможно най-широк обхват по отношение на съответните митнически режими с цел предотвратяване на заобикалянето на правилата чрез използването на свободни зони, които представляват потенциални основни зони за непрекъснато разпространение на търговия и съхраняване на незаконни стоки в ЕС. Ето защо мерките за контрол следва да се отнасят не само за ценностите, допуснати за свободно обращение, но и за поставените под специален митнически режим. Така определеният широк обхват обаче не бива неоснователно да противоречи на принципа на свободата на транзит на стоките, нито да надхвърля целта да се предотвратява въвеждането на митническата територия на Съюза на незаконно изнесени движими културни ценности. Съответно мерките за контрол следва да включват специалните митнически режими, под които може да се поставят ценностите, които се въвеждат на митническата територия на Съюза, но да изключват режим транзит, освен когато компетентните органи имат основателни причини да считат, че движимите културни ценности са били изнесени от държавата източник в нарушение на нейните законови и подзаконови разпоредби или са били придобити по друг незаконен начин.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Законосъобразността на износа следва да се проверява въз основа на законовите и подзаконовите актове на държавата, в която са открити или създадени движимите културни ценности („държава източник“). За да се избегне заобикаляне на правилата, при въвеждане в Съюза на движими културни ценности от различна трета държава, която е подписала Конвенцията на ЮНЕСКО от 1970 г. и следователно е ангажирана в борбата срещу незаконния трафик на движими културни ценности, лицето, което желае да ги въведе на митническата територия на Съюза, следва да докаже, че те са изнесени законно от въпросната трета държава. В останалите случаи лицето следва да докаже, че е законен износът от държавата източник.

(7)  Законосъобразността на износа следва да се проверява въз основа на законовите и подзаконовите актове на държавата, в която са открити или създадени движимите културни ценности („държава източник“). За да се избегне заобикаляне на правилата, при въвеждане в Съюза на движими културни ценности от различна трета държава лицето, което желае да ги въведе на митническата територия на Съюза, следва да докаже, че те са изнесени законно от държавата източник. Във всички случаи, лицето, което желае да ги въведе на митническата територия на Съюза, следва да докаже, че те са изнесени законно от последната държава, в която са се намирали преди изпращането им в Съюза („държава на износ“), в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  За да не се възпрепятства прекомерно търговията с движими културни ценности през външните граници, настоящият регламент следва да се прилага само за тези от тях, които отговарят на определено ограничение за възраст. С оглед на това е целесъобразно за всички категории движими културни ценности да се определи минимален възрастов праг от 250 години. Благодарение на този праг мерките, предвидени в настоящия регламент, ще се съсредоточат върху движимите културни ценности, които е най-вероятно да станат жертва на грабители в конфликтни райони, и няма да изключват други движими културни ценности, контролът върху които е необходим за опазване на културното наследство.

(8)  За да не се възпрепятства прекомерно търговията с движими културни ценности през външните граници, настоящият регламент следва да се прилага само за тези от тях, които отговарят на определено ограничение за възраст. С оглед на това е целесъобразно за всички категории движими културни ценности да се определи минимален възрастов праг от 100 години в съответствие с разпоредбите на Хагската конвенция от 1954 г., Конвенцията на ЮНЕСКО от 1970 г. и Конвенцията на UNIDROIT от 1995 г. Благодарение на този праг мерките, предвидени в настоящия регламент, ще се съсредоточат върху движимите културни ценности, които е най-вероятно да станат жертва на грабители в конфликтни райони, и няма да изключват други движими културни ценности, контролът върху които е необходим за опазване на културното наследство. Движимите културни ценности, които са произведени наскоро, също могат да бъдат обект на незаконен трафик и да се използват от престъпни организации от ЕС или от трети държави за изпиране на пари, финансиране на тероризъм, трафик на наркотици или хора, или други престъпления. В резултат на това следва да се вземат подходящи мерки, за да се предотврати незаконният им внос.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Като се има предвид, че някои категории движими културни ценности като например археологически находки, части от паметници, редки ръкописи, инкунабули са особено застрашени от разграбване и унищожение, е необходимо да се предвиди система за засилен контрол преди въвеждането им на митническата територия на Съюза. Тази система следва да изисква да се представи разрешение, издадено от компетентния орган на държавата членка на въвеждане, преди такива ценности да се допуснат за свободно обращение или да се поставят под специален митнически режим, различен от режим транзит. Лицата, които желаят да получат такова разрешение, следва да са в състояние да докажат, че износът от държавата източник е законен, като представят подходящи придружаващи документи и доказателства, и по-специално сертификати или разрешения за износ, издадени от третата държава на износ, документи за собственост, фактури, договори за продажба, застрахователни документи, транспортни документи и експертни оценки. На базата на пълни и точни заявления компетентните органи на държавите членки следва да решат, без да се забавят необосновано, дали да издадат разрешение.

(10)  Като се има предвид, че някои категории движими културни ценности, като археологически находки, части от паметници, предмети на ювелирното изкуство, нумизматични предмети, артефакти от древни технологични постижения, редки ръкописи, инкунабули са особено застрашени от разграбване и унищожение, е необходимо да се предвиди система за засилен контрол преди въвеждането им на митническата територия на Съюза. Тази система следва да изисква да се представи разрешение, издадено по електронен път от компетентния орган на държавата членка на въвеждане, преди такива ценности да се допуснат за свободно обращение или да се поставят под специален митнически режим, различен от режим транзит. Лицата, които желаят да получат такова разрешение, следва да са в състояние да докажат, че износът от държавата източник е законен, в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби, като представят подходящи придружаващи документи и доказателства, и по-специално сертификати или разрешения за износ, издадени от третата държава на износ, документи за собственост, фактури, договори за продажба, застрахователни документи, транспортни документи и експертни оценки. На базата на пълни и точни заявления компетентните органи на държавите членки следва да решат, без да се забавят необосновано, дали да издадат разрешение, като отчитат надлежно наличността на съответната информация и в съответствие с принципа на пропорционалност. На лицата, които подават заявление, следва да не се начислява такса във връзка с тяхното заявление. Решенията на компетентните органи следва да бъдат съобщени незабавно на компетентните митнически учреждения.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10а)  Случаи на разграбване, свързано с финансиране на тероризма или изпиране на пари, исторически се свързват с конкретни държави източници или региони. Комисията следва по-конкретно да вземе предвид червените списъци на ICOM, в които се класифицират застрашените категории археологически находки или произведения на изкуството в най-уязвимите зони на света, за да се предотврати тяхната продажба или незаконен износ. С оглед на особения характер на движимите културни ценности, следва да се назначат експерти от областта на културата в рамките на митническите органи. Тяхната роля е от изключително значение, тъй като те следва да могат, когато е необходимо, да изискват допълнителна информация от декларатора и да правят физическа проверка на движимите културни ценности чрез извършване на експертиза.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Лицата, които желаят да въведат на митническата територия на Съюза други категории движими културни ценности, следва да удостоверят с декларация, че износът от третата държава е законен и че поемат отговорност за него, както и да представят достатъчно информация, за да може митницата да идентифицира въпросните ценности. За улесняване на процедурата и от съображения за правна сигурност информацията за движимите културни ценности следва да се представя чрез стандартизиран документ. За тяхното описание следва да се използва препоръчаният от ЮНЕСКО стандарт за описание на движими културни ценности (Object ID). За да се осигури проследимостта на движимите културни ценности след въвеждането им на вътрешния пазар, митницата следва да регистрира тяхното въвеждане, да запази оригиналите на съответните документи и да даде копие от тях на декларатора.

(11)  Лицата, които желаят да въведат на митническата територия на Съюза други категории движими културни ценности, следва да удостоверят с електронна декларация, че износът от третата държава е законен и че поемат отговорност за него, както и да представят достатъчно информация, за да може митницата да идентифицира въпросните ценности. За улесняване на процедурата и от съображения за правна сигурност информацията за движимите културни ценности следва да се представя чрез стандартизиран електронен документ. За тяхното описание следва да се използва препоръчаният от ЮНЕСКО стандарт за описание на движими културни ценности (Object ID). За да се осигури проследимостта на движимите културни ценности след въвеждането им на вътрешния пазар, те следва да бъдат електронно регистрирани и на декларатора следва да се предостави копие от съответните подадени документи.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Временният внос на движими културни ценности за целите на образователни, научни или академични изследвания следва да не е обвързан с представянето на разрешение или декларация.

(12)  Временният внос на движими културни ценности за целите на образователни, научни или академични изследвания или сътрудничество без стопанска цел между музеи или подобни публични нестопански организации следва да не е обвързан с представянето на разрешение или декларация, ако не са налични доказателства за незаконното придобиване на въпросните движими ценности.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  За да се гарантират сигурността и опазването на движимите културни ценности от държави, засегнати от въоръжен конфликт или природно бедствие, тяхното складиране също следва да е разрешено без представяне на разрешение или декларация.

(13)  държави, засегнати от въоръжен конфликт или произтичащите от това кризи, обикновено не са в състояние да защитят в достатъчна степен своето културно наследство. Следователно складирането на движими културни ценности от тези държави също следва да е разрешено без представяне на разрешение или декларация, при условие че компетентните органи следят и ръководят процеса до връщането им. Следва да се извършва внимателна оценка на риска на лицата, които искат да ги внесат на митническата територия на Съюза, като се обърне специално внимание, че е възможно съхранението на движими културни ценности от държави на износ, засегнати от въоръжен конфликт или други свързани с тях кризи да се използва като възможност за изпиране на пари или финансиране на тероризъм.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13а)  Митническите органи следва да могат да изземват и временно да задържат движими културни ценности, внесени на митническата територия на Съюза, когато не са изпълнени условията, определени в настоящия регламент. Следва да се предвидят подходящи защитни мерки, по-специално предоставяне на подходяща информация на декларатора, ефективни мерки за правна защита и максимален срок на задържане от 6 месеца. Въз основа на подходяща оценка и въз основа на оценка на всеки отделен случай временното изземване и задържане на движими културни ценности следва да се ограничава в случаите, когато би представлявало неоправдано страдание за физически лица.

Обосновка

Важно е в настоящия Регламент да се вмъкне принципът на „неоправдано страдание“, когато става въпрос за временно задържане на движими културни ценности, за да се избегнат евентуални ситуации, в които това задържане оказва прекомерен ефект върху дадено физическо лице. Този принцип вече е предвиден в други инструменти на правото на ЕС, по-специално относно контрола на пари в брой и относно обезпечаването и конфискацията.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  За да се вземат предвид опитът при прилагането на настоящия регламент, както и променящите се геополитически и други обстоятелства, които излагат движимите културни ценности на риск, и същевременно да не се възпрепятства непропорционално търговията с трети държави, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове съгласно член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на промените в критерия за минималния възрастов праг за различните категории движими културни ценности. Това делегиране следва да даде възможност на Комисията да актуализира приложението след изменения в Комбинираната номенклатура. От особено значение е Комисията да провежда подходящи консултации по време на подготвителната си работа, включително на експертно равнище, като те бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.27 По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(14)  За да се вземат предвид опитът при прилагането на настоящия регламент, както и променящите се геополитически и други обстоятелства, които излагат движимите културни ценности на риск, и същевременно да не се възпрепятства непропорционално търговията с трети държави, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове съгласно член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз, с цел да се определят редът и условията за въвеждането, експлоатацията и поддръжката на новата електронна система. От особено значение е Комисията да провежда подходящи консултации по време на подготвителната си работа, включително на експертно равнище, като те бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при изготвянето на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти имат редовен достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с изготвянето на делегираните актове.

__________________

__________________

27 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

27 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  За да се осигурят еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия да приема конкретните ред и условия за временен внос и за складиране на движими културни ценности на митническата територия на Съюза, образците на заявленията и формулярите за разрешения за внос, на декларациите на вносителя и съпровождащите ги документи, както и допълнителни процедурни правила за тяхното подаване и обработване. На Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия също така да предприеме необходимото за създаването на електронна база данни за съхранение и обмен на информация между държавите членки. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета28.

(15)  За да се осигурят еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия да приема, след консултация с Европейския парламент и Съвета, включително на експертно равнище, конкретните ред и условия за временен внос и за складиране, при подходящи условия на съхранение, на движими културни ценности на митническата територия на Съюза, образците на заявленията и формулярите за разрешения за внос, на декларациите на вносителя и съпровождащите ги документи, както и допълнителни процедурни правила за тяхното подаване и обработване. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета28.

__________________

__________________

28 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 3).

28 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 3).

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Необходимо е да се събира съответната информация за търговските потоци на движими културни ценности, за да се подпомогне ефикасното прилагане на регламента и да се създаде основа за бъдещата му оценка. Не е възможно въпросните търговски потоци да се следят достатъчно ефикасно само на базата на стойността или теглото на движимите културни ценности, тъй като тези два показателя могат да варират. От съществено значение е да се събира информация за количеството декларирани бройки. Тъй като в Комбинираната номенклатура за движимите културни ценности не е определена допълнителна мерна единица, е нужно да се изисква деклариране на количеството бройки.

(16)  Необходимо е да се събира съответната информация за търговските потоци на движими културни ценности, за да се подпомогне ефикасното прилагане на регламента и да се създаде основа за бъдещата му оценка. Не е възможно въпросните търговски потоци да се следят достатъчно ефикасно само на базата на стойността или теглото на движимите културни ценности, тъй като тези два показателя могат да варират. От съществено значение е да се събира по електронен път информация за количеството декларирани бройки. Тъй като в Комбинираната номенклатура за движимите културни ценности не е определена допълнителна мерна единица, е нужно да се изисква деклариране на количеството бройки.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17a)  Държавите членки следва да разработят кампании за повишаване на осведомеността с цел възпиране на закупуването и продажбата на движими културни ценности, произхождащи от незаконна търговия. В държавите членки следва да се създадат и предоставят на разположение лесно достъпни информационни точки за контакт, горещи линии и уебсайт, с цел привличане на вниманието и информиране, по-специално, на купувачите на движими културни ценности и на другите заинтересовани лица.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  На Комисията следва да се предостави достатъчно време, за да приеме разпоредби за изпълнението на настоящия регламент, и по-специално разпоредби относно формулярите, които да се използват за подаване на заявление за издаване на разрешение за внос или за изготвяне на декларация на вносителя. С оглед на това прилагането на настоящия регламент следва да бъде отложено.

(19)  Комисията следва да приеме без забавяне разпоредби за изпълнение на настоящия регламент, и по-специално разпоредби относно подходящи електронни стандартизирани формуляри, които да се използват за подаване на заявление за издаване на разрешение за внос или за изготвяне на декларация на вносителя.

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  „движима културна ценност“ означава всеки предмет, който е от значение за археологията, праисторията, историята, литературата, изкуството или науката, принадлежи към категориите, изброени в таблицата в приложението, и отговаря на определения в нея минимален възрастов праг;

а)  „движима културна ценност“ означава всеки предмет, който на религиозна или светска основа е от съществено значение за археологията, праисторията, историята, литературата, изкуството или науката, принадлежи към категориите, изброени в таблицата в приложението, и отговаря на определения в нея минимален възрастов праг;

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  „държава на износ“ означава последната държава, в която движимите културни ценности са били държани постоянно в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби, преди да бъдат изпратени към Съюза;

в)  „държава на износ“ означава последната държава, в която движимите културни ценности са били държани в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби, преди да бъдат изпратени към Съюза;

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  „постоянно“ означава за период от минимум един месец и за цели, различни от временна употреба, транзит, износ или изпращане;

заличава се

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква з а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

за)  „компетентни органи“ означава определените от държавите членки органи за издаване на разрешения за внос и за регистриране на декларации на вносители;

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 12, за да изменя втората колона от таблицата в приложението след изменения в Комбинираната номенклатура, както и да изменя минималния възрастов праг в третата колона от таблицата в приложението в зависимост от опита, придобит при прилагането на настоящия регламент.

2.  На Комисията се предоставят правомощия да приема, след консултация с Европейския парламент и Съвета, включително на експертно равнище, делегирани актове в съответствие с член 12, с цел да се определят редът и условията за въвеждането, експлоатацията и поддръжката на електронната система, посочена в член 9.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Допускането на движими културни ценности за свободно обращение и поставянето на движими културни ценности под специален режим, различен от режим транзит, се разрешава само след представяне на разрешение за внос, издадено по реда на член 4, или на декларация на вносителя, изготвена в съответствие с член 5.

1.  Въвеждането на митническата територия на Съюза на движимите културни ценности, незаконно изнесени от трета държава, се забранява.

 

Допускането на движими културни ценности за свободно обращение и поставянето на движими културни ценности под специален режим, различен от режим транзит, се разрешава само след представяне на разрешение за внос, издадено по реда на член 4, или на декларация на вносителя, изготвена в съответствие с член 5.

 

Издаването на разрешение за внос или правилното представяне на декларация на вносителя до митническите органи не се считат за доказателство за законния произход на движимите културни ценности или за собственост върху тях.

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  временния внос, по смисъла на член 250 от Регламент (ЕС) № 952/2013, на митническата територия на Съюза на движими културни ценности за целите на образователни, научни и академични изследвания;

а)  временния внос, по смисъла на член 250 от Регламент (ЕС) № 952/2013, на митническата територия на Съюза на движими културни ценности за целите на образователни, научни, реставрационни, консервационни и академични изследвания и за целите на сътрудничеството между обществени музеи или подобни обществени институции с нестопанска цел за организирането на културни изложения, при условие че липсват доказателства за незаконното придобиване на посочените движими ценности;

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  складирането, по смисъла на член 237 от Регламент (ЕС) № 952/2013, на движими културни ценности с изричната цел да се осигури тяхното опазване от страна на орган на публичната власт или под надзора на такъв орган.

б)  складирането, по смисъла на член 237 от Регламент (ЕС) № 952/2013, на движими културни ценности с изричната цел да се осигури тяхната защита и опазване от страна на орган на публичната власт или под надзора на такъв орган, след извършването на оценка на риска на лицата, които се опитват да ги въведат на митническата територия на Съюза.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Комисията може да приема чрез актове за изпълнение конкретните ред и условия за посочените в параграф 2 временен внос и складиране на движими културни ценности. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13.

3.  Комисията може да приема чрез актове за изпълнение конкретните ред и условия за защита за посочените в параграф 2 временен внос и складиране на движими културни ценности. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държателят на движимите културни ценности подава заявление за издаване на разрешение за внос до компетентния орган на държавата членка на въвеждане. Заявлението трябва да се съпровожда от придружаващи документи и информация, които да потвърждават, че въпросните движими културни ценности са изнесени от държавата източник в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби. Когато обаче държавата на износ е договаряща страна по Конвенцията на ЮНЕСКО относно мерките за забрана и предотвратяване на незаконен внос, износ и прехвърляне на правото на собственост на културни ценности, подписана в Париж на 14 ноември 1970 г. (наричана по-долу за краткост „Конвенцията на ЮНЕСКО от 1970 г.“), заявлението трябва да се съпровожда от придружаващи документи и информация, които да потвърждават, че движимите културни ценности са изнесени от тази държава в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби.

2.  Държателят на движимите културни ценности, посочени в предходния параграф, подава заявление за издаване на разрешение за внос до компетентния орган на първата държава членка на въвеждане. Заявлението трябва да се съпровожда от придружаващи документи и информация, които да потвърждават, че въпросните движими културни ценности са изнесени от държавата източник в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби. При всички случаи, заявлението трябва да се съпровожда от придружаващи документи и информация, които да предоставят доказателства, че движимите културни ценности са били изнесени от държавата на износ в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби. Издаването на разрешение за внос е обвързано с представянето на гаранция, придружена с оправдателни документи, удостоверяваща подходящо съхраняване, предоставен достъп на академичните институции, обществените музеи или подобни обществени институции с нестопанска цел и сътрудничество в случай на обосновани искове за връщане.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  когато държавата на износ не е договаряща страна по Конвенцията на ЮНЕСКО от 1970 г., не е доказано, че движимите културни ценности са изнесени от държавата източник в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби;

а)  когато не е доказано, че движимите културни ценности са изнесени от държавата източник в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби;

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  когато държавата на износ е договаряща страна по Конвенцията на ЮНЕСКО от 1970 г., не е доказано, че движимите културни ценности са изнесени от държавата на износ в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби;

б)  компетентният орган има основателни причини да смята, че държателят на движимите културни ценности не ги е придобил по законен начин.

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а.  Ако заявлението е прието, компетентният орган изпраща незабавно по електронен път копие на разрешението за внос на компетентните митнически органи.

 

Ако заявлението е отхвърлено, компетентният орган незабавно информира за това компетентните митнически органи и Комисията. Решението за отхвърляне се придружава от изложение на мотивите за отказ на заявлението, включително информация относно процедурата по обжалване, която се съобщава на засегнатия към момента на издаването му заявител.

 

Когато се представя заявление за сертификат за движими културни ценности, заявлението за които е било отхвърляно преди, заявителят трябва да информира компетентния орган за предишния отказ.

 

Държавите членки признават отхвърлянето на заявления от компетентните органи на друга държава членка, когато този отказ се основава на разпоредбите на настоящия регламент.

 

Когато станат достъпни нови доказателства в подкрепа на заявлението, би могло да бъде подадено ново заявление в съответствие с член 4, параграф 2. Ако в такъв случай компетентният орган издаде сертификат, той информира за това Комисията, като посочва причините за издаване.

 

Комисията съобщава получената информация на другите държави членки с оглед на еднообразното приложение на настоящия регламент.

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки определят органите на публичната власт, които са компетентни да издават разрешения за внос в съответствие с настоящия член. Те съобщават на Комисията данните на тези органи, както и всички промени в това отношение.

Държавите членки определят без забавяне органите на публичната власт, които са компетентни да издават разрешения за внос в съответствие с настоящия член. Те съобщават на Комисията данните на тези органи, както и всички промени в това отношение.

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията публикува данните на тези компетентни органи, както и всички промени в тези данни, в серия С на Официален вестник на Европейския съюз.

Комисията публикува данните на тези компетентни органи, както и всички промени в тези данни, в серия С на Официален вестник на Европейския съюз и на специалния уебсайт, посочен в член 11.

Обосновка

С цел прозрачност списъкът на компетентните органи следва да се предостави на разположение на обществеността на уебсайт, поддържан от Комисията.

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Комисията може да определи чрез актове за изпълнение образеца на заявлението за издаване на разрешение за внос, както и процедурните правила за подаване и обработване на такова заявление. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13.

6.  Комисията определя чрез актове за изпълнение стандартизирания електронен образец на декларацията на вносителя и на заявлението за издаване на разрешение за внос, както и процедурните правила за подаване и обработване на такова заявление, както и за съответните придружаващи документи. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13.

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 5 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Декларация на вносителя

Декларация на вносителя и гаранция за опазване

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  За да може движимите културни ценности, посочени в букви а), б), д), е), ж), и), й), к) и л) от приложението, да се допуснат за свободно обращение и да се поставят под специален режим, различен от режим транзит, в Съюза, е необходимо на митническите органи на държавата членка на въвеждане да се представи декларация на вносителя.

1.  За да може движимите културни ценности, посочени в букви а), б), д), е), ж), и), й), к) и л) от приложението, да се допуснат за свободно обращение и да се поставят под специален режим, различен от режим транзит, в Съюза, е необходимо на митническите органи на държавата членка на въвеждане да се представи декларация на вносителя и гаранция за опазване.

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Декларацията на вносителя трябва да съдържа изявление, подписано от държателя на движимите културни ценности, че те са изнесени от държавата източник в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби. Когато обаче държавата на износ е договаряща страна по Конвенцията на ЮНЕСКО относно културните ценности, декларацията на вносителя трябва да съдържа изявление, подписано от държателя на движимите културни ценности, че те са изнесени от тази държава в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби.

Декларацията на вносителя, регистрирана по електронен път и предадена, когато е необходимо, на компетентните органи, в електронен формат или на хартия, съдържа изявление, подписано от държателя на движимите културни ценности, посочващо че те са изнесени от държавата източник в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби.

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Декларацията на вносителя трябва да включва стандартизиран документ, в който въпросните културни ценности са описани достатъчно подробно, за да може да се идентифицират от митническите органи.

Декларацията на вносителя и гаранцията за опазване включват стандартизиран документ в електронен формат или на хартия, в който въпросните културни ценности са описани достатъчно подробно, за да може да се идентифицират от митническите органи. Декларацията на вносителя трябва да съдържа също така информация за последиците от подаването на декларация с невярно съдържание.

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Декларацията на вносителя трябва да е придружена от задължителна застраховка, покриваща периода на транспортиране и използване на територията на ЕС. Освен това митническите служители могат да изискат оригиналите на други документи, като например експертна оценка, фактури и документи за собственост, при влизане в митническото пространство на ЕС.

 

Гаранцията за опазване съдържа декларация, подписана от държателя на ценностите, в която се заявява, че те ще бъдат съхранявани по подходящ начин по време на транзитното преминаване и продажбата съгласно посоченото в член 4, както и че ще се продават изключително на купувачи, които са в състояние да отговорят на разпоредбите на държавата членка по отношение на правилното боравене с движими културни ценности.

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Комисията може да приеме чрез актове за изпълнение образеца на декларацията на вносителя, както и процедурните правила за подаване и обработване на такава декларация. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13.

3.  Комисията може да приеме чрез актове за изпълнение електронен стандартизиран образец на декларацията на вносителя, както и процедурните правила за електронно подаване и обработване на такава декларация. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13.

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Посоченото в член 4 разрешение за внос или посочената в член 5 декларация на вносителя, според случая, се подава до митническото учреждение, компетентно да допусне движимите културни ценности за свободно обращение или да ги постави под специален режим, различен от режим транзит.

1.  Посоченото в член 4 разрешение за внос или посочената в член 5 декларация на вносителя, според случая, се подава по електронен път до митническото учреждение, компетентно да допусне движимите културни ценности за свободно обращение или да ги постави под специален режим, различен от режим транзит.

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  При движимите културни ценности, за чието въвеждане на митническата територия на Съюза се изисква издаване на разрешение за внос, митническите органи проверяват дали разрешението за внос съответства на представените ценности. За тази цел те имат право да извършат физическа проверка на движимите културни ценности, включително като направят експертиза.

2.  При движимите културни ценности, за чието въвеждане на митническата територия на Съюза се изисква издаване на разрешение за внос, митническите органи проверяват дали разрешението за внос съответства на представените ценности. За тази цел те имат право да извършат физическа проверка на движимите културни ценности, като направят експертиза. На електронно регистрираното разрешение за внос се дава сериен номер и дата на регистрация, а при освобождаване на ценностите на декларатора се предоставя копие от регистрираното разрешение за внос.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  При движимите културни ценности, за чието въвеждане на митническата територия на Съюза се изисква подаване на декларация на вносителя, митническите органи проверяват дали декларацията на вносителя отговаря на изискванията, предвидени в член 5 или основаващи се на него, и дали съответства на представените ценности. За тази цел те имат право да изискат допълнителна информация от декларатора и да извършат физическа проверка на движимите културни ценности, включително като направят експертиза. Те регистрират декларацията на вносителя, като ѝ дават сериен номер и дата на регистрация, и при вдигане на ценностите предоставят на декларатора копие от регистрираната декларация на вносителя.

3.  При движимите културни ценности, за чието въвеждане на митническата територия на Съюза се изисква подаване на декларация на вносителя, митническите органи проверяват дали декларацията на вносителя отговаря на изискванията, предвидени в член 5 или основаващи се на него, и дали съответства на представените ценности. За тази цел те имат право да изискат допълнителна информация от декларатора и да извършат физическа проверка на движимите културни ценности, като направят експертиза. На електронно регистрираната декларация на вносителя се дава сериен номер и дата на регистрация, и при вдигане на ценностите на декларатора се предоставя копие от регистрираната декларация на вносителя, и декларацията се изпраща до компетентните органи.

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията публикува данните на компетентните митнически учреждения, както и всички промени в тези данни, в серия С на Официален вестник на Европейския съюз.

Комисията публикува данните на компетентните митнически учреждения, както и всички промени в тези данни, в серия С на Официален вестник на Европейския съюз и на специалния уебсайт, посочен в член 11.

Обосновка

С цел прозрачност списъкът на компетентните органи следва да се предостави на разположение на обществеността на уебсайт, поддържан от Комисията.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 7 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 7a

 

Ако проверката на границата на ЕС покаже, че движимите културни ценности са внесени незаконно, компетентните митнически служби на ЕС следва да уведомят националната полиция и митническите служби на държавата на произход на задържаните движими културни ценности за опита за незаконно транспортиране и използване на произведенията на изкуството. Ако държавата, от която движимите културни ценности са транспортирани незаконно, е различна от държавата на произход, трябва да бъдат уведомени националните органи и на двете държави.

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Митническите органи изземват и временно задържат движими културни ценности, въведени на митническата територия на Съюза, ако въпросните движими културни ценности са въведени на митническата територия на Съюза, без да са изпълнени условията, определени в член 3, параграфи 1 и 2.

1.  Митническите органи изземват и временно задържат движими културни ценности, въведени на митническата територия на Съюза, ако въпросните движими културни ценности са въведени на митническата територия на Съюза, без да са изпълнени условията, определени в член 3, параграфи 1 и 2. В случай на изземване или временно задържане на движими културни ценности трябва да съществуват подходящи гаранции за тяхното оптимално съхранение в съответствие с правото на Съюза и международното право.

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а.  Митническите органи, включително в сътрудничество с други компетентни европейски или национални агенции, когато е необходимо, може да решат да извършат проверката и митническия контрол при по-обстойна проверки въз основа на основан на риска подход. Когато компетентните органи имат основателни причини да считат, че движимите културни ценности, транзитно преминаващи на територията на Съюза, може да са изнесени в нарушение на законовите и подзаконовите разпоредби на държавата източник или придобити по друг незаконен начин, те дават указание на митническите органи временно да изземат тези ценности.

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Административното решение, посочено в параграф 1, се придружава от изложение на мотивите, съобщава се на декларатора и подлежи на ефективни правни средства за защита в съответствие с процедурите, предвидени в националното законодателство.

2.  Административното решение, посочено в параграфи 1 и 1а, се придружава от изложение на мотивите, съобщава се на декларатора и подлежи на ефективни правни средства за защита в съответствие с процедурите, предвидени в националното законодателство.

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Срокът на временното задържане е строго ограничен до времето, необходимо на митническите органи или на други правоприлагащи органи да установят дали обстоятелствата по случая оправдават задържане съгласно други разпоредби на законодателството на Съюза или националното законодателство. Максималният срок на временното задържане съгласно настоящия член е 6 месеца. Ако в този срок не се вземе решение за по-нататъшно задържане на движимите културни ценности или ако се вземе решение, че обстоятелствата по случая не оправдават тяхното по-нататъшно задържане, движимите културни ценности се предоставят на декларатора.

3.  Срокът на временното задържане е строго ограничен до времето, необходимо на митническите органи или на други правоприлагащи органи да установят дали обстоятелствата по случая оправдават задържане съгласно други разпоредби на законодателството на Съюза или националното законодателство. Максималният срок на временното задържане съгласно настоящия член е 6 месеца. Ако в този срок не се вземе решение за по-нататъшно задържане на движимите културни ценности или ако се вземе решение, че обстоятелствата по случая не оправдават тяхното по-нататъшно задържане, движимите културни ценности се предоставят на декларатора. Органите на държавите – членки на ЕС, трябва да гарантират, че в момента на връщане на произведенията на изкуството на държавата на произход, последната не е засегната от въоръжена криза, при която няма да може да бъде гарантирана безопасността на културната ценност. В противен случай културната ценност трябва да остане в ЕС, докато положението в държавата на произход се стабилизира.

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 8а

 

Техническа помощ, насоки и обмен на информация

 

Държавите членки, подпомагани, когато е необходимо, от Комисията, може да предоставят на операторите техническа и друг вид помощ и насоки, като вземат предвид положението на малките и средните предприятия, с цел да се улесни спазването на изискванията на настоящия регламент.

 

Държавите членки, подпомагани от Комисията, улесняват обмена и разпространението на съответна информация във връзка с трафика на движими културни ценности, по-специално с цел подпомагане на операторите при оценката на риска и по отношение на най-добрите практики във връзка с прилагането на настоящия регламент.

 

Помощта се предоставя така, че да се избегне засягането на задълженията на компетентните органи, предвидени в член 2, параграф 1, буква з), и да се запази тяхната независимост при осигуряване на прилагането на настоящия регламент.

Обосновка

Този нов член е произтича от член 13 от Регламент 995/2010, който установява задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал (регламент на ЕС относно дървения материал), и има за цел да улесни правилното прилагане на настоящия регламент.

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С оглед на прилагането на настоящия регламент държавите членки осигуряват сътрудничеството между компетентните си органи, посочени в член 3, параграф 4.

1.  С оглед на прилагането на настоящия регламент държавите членки осигуряват сътрудничеството между компетентните си органи.

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  За съхранението и обмена на информация между органите на държавите членки, по-специално по отношение на декларациите на вносителите и разрешенията за внос, може да бъде разработена електронна система.

2.  За съхранението и обмена на информация между органите на държавите членки, включително митническите органи, по-специално по отношение на декларациите на вносителите и разрешенията за внос, се разработва, въз основа на подходящо законодателно предложение, електронна система. Съхраняването или обработването на всички лични данни за целите на тази електронна система се извършва при спазване на законодателството на Съюза в областта на защитата на данните, по-специално на принципите на необходимост, пропорционалност и ограничаване на целите, както и под подходящия надзор на органите за защита на данните.

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 3 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  условията за въвеждане, експлоатация и поддръжка на електронната система, посочена в параграф 2;

заличава се

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки определят разпоредбите относно санкциите, приложими за нарушения на членове 3, 4 и 5, и по-специално за представяне на неверни твърдения и подаване на неверни сведения с цел въвеждане на движими културни ценности на митническата територия на Съюза, и вземат всички необходими мерки за тяхното изпълнение. Предвидените санкции трябва да са ефективни, пропорционални и възпиращи. Държавите членки уведомяват Комисията за тези разпоредби и мерки в срок от 18 месеца от влизането в сила на настоящия регламент и я уведомяват незабавно за всяко последващо изменение, което ги засяга.

Държавите членки определят разпоредбите относно санкциите, приложими за нарушения на членове 3, 4 и 5, и по-специално за въвеждане на територията на Съюза на движими културни ценности без съответното разрешение, за използване на сертификат за движими културни ценности за цели, различни от тези, за които е издаден, или за представяне на неверни твърдения и подаване на неверни сведения с цел въвеждане на движими културни ценности на митническата територия на Съюза, както и за предоставяне на икономически ресурси на престъпни групи в резултат на незаконен внос на движими културни ценности. Държавите членки вземат всички необходими мерки, включително отнемане на съответната собственост на извършителите на незаконен внос на движими културни ценности, за да гарантират цялостното им изпълнение. Предвидените санкции трябва да са ефективни, пропорционални и възпиращи. Държавите членки уведомяват Комисията за тези разпоредби и мерки в срок от 18 месеца от влизането в сила на настоящия регламент и я уведомяват незабавно за всяко последващо изменение, което ги засяга.

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки организират дейности по обучение и изграждане на капацитет, за да осигурят ефективното прилагане на настоящия регламент от страна на съответните органи. Те може да използват също така и кампании за повишаване на осведомеността, насочени по-специално към купувачите на движими културни ценности.

Държавите членки организират дейности по обучение за митническите или други компетентни служители за идентифициране на незаконно изнесени, откраднати и фалшиви движими културни ценности и за по-ефективно сътрудничество в борбата с незаконната търговия и трафика на движими културни ценности, както и дейности по изграждане на капацитет, за да осигурят ефективното прилагане на настоящия регламент от страна на съответните органи и професионалисти. Комисията поддържа специален уебсайт, който ясно да информира всички заинтересовани лица относно целите на настоящия регламент, задълженията, списъка на компетентните органи, възможността за временно задържане, предвидените наказания, правата за ефективни правни средства за защита или други свързани с това въпроси. Държавите членки използват също така и кампании за повишаване на осведомеността и създават и предоставят на разположение лесно достъпни информационни центрове и горещи линии, с цел привличане на вниманието и информиране, по-специално, на купувачите на движими културни ценности и на другите заинтересовани лица. На митниците по външните граници на ЕС следва да се предостави експертна помощ, целенасочено финансиране и специално оборудване, за да се постигне съответствие с принципите и духа на настоящия регламент.

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

В подготвителните си работи по изпълнението на настоящия регламент Комисията и държавите членки си сътрудничат с международни организации като ЮНЕСКО, Интерпол, Европол, Световната митническа организация (СМО) и Международния съвет на музеите, за да осигурят ефективно обучение, дейности по изграждане на капацитет и кампании за повишаване на осведомеността.

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  информация за нарушенията на настоящия регламент;

б)  информация за нарушенията на настоящия регламент и наложените санкции;

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – алинея 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  броя на случаите на задържане на движими културни ценности; и

д)  броя на случаите на задържане на движими културни ценности и периода на задържане, както и

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – алинея 1 – буква e

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  броя на случаите, в които движими културни ценности са изоставени в полза на държавата в съответствие с член 199 от Регламент (ЕС) № 952/2013.

е)  броя на случаите, в които движими културни ценности са изоставени в полза на държавата в съответствие с член 199 от Регламент (ЕС) № 952/2013, и

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За тази цел Комисията изпраща на държавите членки съответните въпросници. Държавите членки разполагат с 6 месеца, за да представят на Комисията исканата информация.

За тази цел Комисията изпраща на държавите членки съответните въпросници. Държавите членки разполагат с 6 месеца от получаването на въпросника, за да представят на Комисията исканата информация.

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Въз основа на отговорите на държавите членки на въпросниците по параграф 1 Комисията може да поиска от държавите членки да ѝ предоставят допълнително информация относно обработването на заявленията за издаване на разрешения за внос. Държавите членки гарантират, че ще предоставят незабавно поисканата информация.

Обосновка

За да извърши оценка на еднообразното прилагане на настоящия регламент, Комисията следва, ако счете за необходимо, да получи допълнителна информация относно обработването на заявленията за издаване на разрешения от компетентните органи на държавите членки.

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комисията представя доклад за прилагането на настоящия регламент до Европейския парламент и Съвета три години след датата, от която се прилага той, а след това представя такъв доклад на всеки пет години.

2.  Комисията представя доклад за прилагането на настоящия регламент до Европейския парламент и Съвета три години след датата, от която се прилага той, а след това представя такъв доклад на всеки пет години. Докладите извършват оценка на еднообразното прилагане, както и на действието и ефективността на настоящия регламент и ако е необходимо може да бъдат придружени от подходящи законодателни предложения.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Внос на движими културни ценности

Позовавания

COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD)

Водещи комисии

       Дата на обявяване в заседание

INTA

11.9.2017

IMCO

11.9.2017

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

11.9.2017

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Kostas Chrysogonos

26.2.2018

Член 55 ‒ Процедура на съвместни комисии

       Дата на обявяване в заседание

       

18.1.2018

Разглеждане в комисия

14.5.2018

28.6.2018

 

 

Дата на приемане

28.6.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

33

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Asim Ademov, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Ivari Padar, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Karoline Graswander-Hainz, Eduard Kukan, Fernando Ruas, Joachim Schuster, Ramón Luis Valcárcel Siso

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

33

+

ALDE

Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Karoline Graswander-Hainz, Andrejs Mamikins, Ivari Padar, Emilian Pavel, Joachim Schuster, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Judith Sargentini

3

-

ECR

Jussi Halla-aho, Branislav Škripek

ENF

Auke Zijlstra

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Внос на предмети с културна стойност

Позовавания

COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD)

Дата на представяне на ЕП

12.7.2017

 

 

 

Водещи комисии

Дата на обявяване в заседание

INTA

11.9.2017

IMCO

11.9.2017

 

 

Подпомагащи комисии

Дата на обявяване в заседание

CULT

11.9.2017

LIBE

11.9.2017

 

 

Асоциирани комисии

Дата на обявяване в заседание

CULT

18.1.2018

 

 

 

Докладчици

Дата на назначаване

Alessia Maria Mosca

11.1.2018

Daniel Dalton

11.1.2018

 

 

Член 55 – Процедура на съвместни комисии

Дата на обявяване в заседание

18.1.2018

Разглеждане в комисия

21.2.2018

21.3.2018

23.4.2018

4.6.2018

 

18.6.2018

 

 

 

Дата на приемане

27.9.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

56

4

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Pascal Arimont, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Dita Charanzová, Salvatore Cicu, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Nadja Hirsch, France Jamet, Philippe Juvin, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Jasenko Selimovic, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anneleen Van Bossuyt, Iuliu Winkler, Igor Šoltes

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Klaus Buchner, Reimer Böge, Birgit Collin-Langen, Igor Gräzin, Arndt Kohn, Pina Picierno, Fernando Ruas, Paul Rübig, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Sabine Verheyen, Kerstin Westphal

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Clara Eugenia Aguilera García, Angel Dzhambazki, Czesław Hoc, Verónica Lope Fontagné, Nils Torvalds, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Tiemo Wölken, Flavio Zanonato

Дата на внасяне

9.10.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

56

+

ALDE

Dita Charanzová, Igor Gräzin, Nadja Hirsch, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

ENF

Danilo Oscar Lancini

GUE/NGL

Martin Schirdewan, Helmut Scholz

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Pascal Arimont, Reimer Böge, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Christophe Hansen, Philippe Juvin, Verónica Lope Fontagné, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Vladimir Urutchev, Sabine Verheyen, Henna Virkkunen, Iuliu Winkler

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Arndt Kohn, Bernd Lange, David Martin, Marlene Mizzi, Pina Picierno, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Christel Schaldemose, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Kerstin Westphal, Tiemo Wölken, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Pascal Durand, Igor Šoltes

4

-

ECR

Angel Dzhambazki, Czesław Hoc, Emma McClarkin, Anneleen Van Bossuyt

3

0

ECR

Daniel Dalton

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 19 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност