Διαδικασία : 2017/0158(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0308/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0308/2018

Συζήτηση :

PV 24/10/2018 - 19
CRE 24/10/2018 - 18
CRE 24/10/2018 - 19

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2018 - 13.1
CRE 25/10/2018 - 13.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 12/03/2019 - 9.20

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0418
P8_TA(2019)0154

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1526kWORD 238k
9.10.2018
PE 619.292v02-00 A8-0308/2018

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών

(COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD))

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Εισηγητές: Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton

(Διαδικασία συνδεδεμένης επιτροπής – άρθρο 55 του Κανονισμού)

Συντάκτης γνωμοδότησης (*):

Santiago Fisas Ayxelà

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

(*)  Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 54 του Κανονισμού

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών

(COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0375),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0227/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές συνεδριάσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, σύμφωνα με το άρθρο 55 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καθώς και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0308/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Με βάση τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας24 και την οδηγία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας25, θα πρέπει να θεσπιστούν κοινοί κανόνες συναλλαγών με τις τρίτες χώρες προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματική προστασία έναντι της απώλειας πολιτιστικών αγαθών, η διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας και η πρόληψη της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας μέσω της πώλησης λεηλατηθέντων πολιτιστικών αγαθών σε αγοραστές εντός της Ένωσης.

(1)  Με βάση τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας24 και την οδηγία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας25, θα πρέπει να θεσπιστούν κοινοί κανόνες συναλλαγών με τις τρίτες χώρες προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματική προστασία έναντι της παράνομης διακίνησης, απώλειας ή καταστροφής πολιτιστικών αγαθών, η διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας και η πρόληψη της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, μέσω της πώλησης λεηλατηθέντων πολιτιστικών αγαθών σε αγοραστές εντός της Ένωσης.

__________________

__________________

24 COM(2016) 50 final.

24 COM(2016) 50 final.

25 Οδηγία (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου, ΕΕ L 88 της 31.3.2017, σ. 6-21.

25 Οδηγία (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου, ΕΕ L 88 της 31.3.2017, σ. 6-21.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  Έχοντας υπόψη αφενός της δέσμευσης της Ένωσης υπέρ της διεξαγωγής δίκαιων δικών και αποζημίωσης των θυμάτων, και αφετέρου των συμβάσεων για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO), είναι ανάγκη να διασφαλίζεται η επιστροφή των αντικειμένων που αποτέλεσαν αντικείμενο παράνομου εμπορίου ή/και παράνομης ανασκαφής ή απόκτησης. Όσον αφορά την εκμετάλλευση λαών και εδαφών που συνήθως οδηγεί στο παράνομο εμπόριο και στην παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών, ιδίως όταν αυτό το εμπόριο και η διακίνηση προέρχονται από ένα πλαίσιο ένοπλων συγκρούσεων, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα περιφερειακά και τοπικά χαρακτηριστικά των λαών και περιοχών, και όχι την αγοραστική αξία της πολιτιστικής παραγωγής.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Recital 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Η πολιτιστική κληρονομιά συγκαταλέγεται μεταξύ των βασικών στοιχείων του πολιτισμού, εμπλουτίζει τον πολιτιστικό βίο όλων των λαών και, συνεπώς, θα πρέπει να προστατεύεται από την παράνομη ιδιοποίηση και τη λεηλασία. Ως εκ τούτου, η Ένωση θα πρέπει να απαγορεύει την είσοδο στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης πολιτιστικών αγαθών τα οποία έχουν εξαχθεί παράνομα από τρίτες χώρες.

(2)  Τα πολιτιστικά αγαθά έχουν συχνά μεγάλη πολιτιστική, καλλιτεχνική, ιστορική, και επιστημονική σημασία. Η πολιτιστική κληρονομιά συγκαταλέγεται μεταξύ των βασικών στοιχείων του πολιτισμού, μεταξύ άλλων, λόγω της συμβολικής αξίας της και της συνεισφοράς της στην πολιτιστική μνήμη της ανθρωπότητας. Εμπλουτίζει τον πολιτιστικό βίο όλων των λαών και ενώνει τους ανθρώπους συμβάλλοντας στη συνειδητοποίηση της κοινής μνήμης και της εξέλιξης του πολιτισμού. Θα πρέπει, συνεπώς, να προστατεύεται από την παράνομη ιδιοποίηση και τη λεηλασία. Λεηλασίες αρχαιολογικών χώρων συνέβαιναν ανέκαθεν, ωστόσο σήμερα το φαινόμενο έχει αποκτήσει τεράστιες διαστάσεις. Όσο υπάρχει η δυνατότητα επικερδούς εμπορίου πολιτιστικών αγαθών προερχόμενων από παράνομες ανασκαφές και κέρδους χωρίς κανέναν σοβαρό κίνδυνο, αυτές οι ανασκαφές και οι λεηλασίες θα συνεχίζονται και στο μέλλον. Η οικονομική και η καλλιτεχνική αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς δημιουργεί ισχυρή ζήτηση στη διεθνή αγορά, όπου η έλλειψη αυστηρών διεθνών νομοθετικών μέτρων και η μη εφαρμογή τους οδηγούν στην ένταξη αυτών των αγαθών στη σκιώδη οικονομία. Η λεηλασία των αρχαιολογικών χώρων και η εμπορία της παράνομα αποκτηθείσας πολιτιστικής κληρονομιάς είναι σοβαρό έγκλημα που προκαλεί σημαντικό πόνο σε όσους θίγονται άμεσα ή έμμεσα από αυτήν. Το παράνομο εμπόριο πολιτιστικών αγαθών συμβάλλει συχνά στην επίτευξη αναγκαστικής πολιτιστικής ομογενοποίησης ή εκδίωξης, ενώ οι λεηλασίες και οι αρπαγές πολιτιστικών αγαθών οδηγούν, μεταξύ άλλων, σε διάλυση των πολιτιστικών χαρακτηριστικών στοιχείων. Ως εκ τούτου, η Ένωση θα πρέπει να απαγορεύει την εισαγωγή στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης πολιτιστικών αγαθών τα οποία έχουν εξαχθεί παράνομα από τρίτες χώρες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα πολιτιστικά αγαθά που προέρχονται από τρίτες χώρες που πλήττονται από ένοπλες συγκρούσεις, κυρίως όταν στην εξαγωγή των οποίων εμπλέκονται τρομοκρατικές ή άλλες εγκληματικές οργανώσεις.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  Οι αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών δεν διαθέτουν πάντα επαρκείς ικανότητες για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών και του παράνομου εμπορίου. Ενίοτε συνυπάρχει και διαφθορά ή άλλες μορφές κακοδιοίκησης. Όταν τα πολιτιστικά αγαθά αποκόπτονται από το ευρύτερο πλαίσιό τους, ο πληθυσμός στερείται τα έθιμά του και τα αντικείμενα ή τους τόπους μνήμης και λατρείας του. Το ιστορικό πλαίσιο και η επιστημονική αξία των αντικειμένων χάνονται εάν τα αντικείμενα με τα οποία συνδέονται πωλούνται χωριστά. Έχοντας υπόψη τον αναντικατάστατο χαρακτήρα των πολιτιστικών αγαθών και το δημόσιο συμφέρον, η κατοχή τους θα πρέπει να είναι δυνατή μόνο υπό όρους. Η διαδικασία εισαγωγής πρέπει να εμπεριέχει την εξασφάλιση της κατάλληλης αποθήκευσης, της τεκμηρίωσης και της προσβασιμότητας από ακαδημαϊκά ιδρύματα και δημόσια μουσεία, καθώς και της συνεργασίας στην περίπτωση αιτιολογημένων αξιώσεων επιστροφής.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Δεδομένων των διαφορετικών κανόνων που ισχύουν στα κράτη μέλη σχετικά με την είσοδο πολιτιστικών αγαθών στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, θα πρέπει να προβλεφθούν μέτρα, με στόχο ιδίως την εξασφάλιση ομοιόμορφου ελέγχου των εισαγωγών πολιτιστικών αγαθών κατά την είσοδό τους.

(3)  Δεδομένων των διαφορετικών κανόνων που ισχύουν στα κράτη μέλη σχετικά με την εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, θα πρέπει να προβλεφθούν μέτρα, με στόχο ιδίως την εξασφάλιση ομοιόμορφου ελέγχου ορισμένων εισαγωγών πολιτιστικών αγαθών κατά την είσοδό τους στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, ιδίως βάσει των υφιστάμενων διεργασιών, διαδικασιών και διοικητικών εργαλείων που αποσκοπούν στην ομοιόμορφη εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

__________________

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1).

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Οι κοινοί κανόνες θα πρέπει να καλύπτουν την τελωνειακή μεταχείριση των μη ενωσιακών πολιτιστικών αγαθών που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, ήτοι τόσο τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία όσο και την υπαγωγή τους σε ειδικό τελωνειακό καθεστώς εκτός της διαμετακόμισης.

(4)  Οι κοινοί κανόνες θα πρέπει να καλύπτουν την είσοδο και εισαγωγή μη ενωσιακών πολιτιστικών αγαθών στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Λαμβανομένων υπόψη των γνωστών δυνατοτήτων που παρέχουν οι ελεύθερες ζώνες (γνωστές και ως «ελεύθεροι λιμένες») για σκοπούς αποθήκευσης πολιτιστικών αγαθών, το πεδίο εφαρμογής των μέτρων ελέγχου που πρέπει να θεσπιστούν θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ευρύτερο ως προς τα τελωνειακά καθεστώτα που καλύπτει. Τα εν λόγω μέτρα ελέγχου δεν θα πρέπει, συνεπώς, να αφορούν μόνο τα αγαθά που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία, αλλά και τα αγαθά που έχουν υπαχθεί σε ειδικό τελωνειακό καθεστώς. Ωστόσο, το ευρύ αυτό πεδίο εφαρμογής δεν θα πρέπει να αντιβαίνει προς την αρχή της ελευθερίας διαμετακόμισης των εμπορευμάτων ούτε να υπερβαίνει τον στόχο της αποτροπής της εισόδου παράνομα εξαχθέντων πολιτιστικών αγαθών στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. Ως εκ τούτου, μολονότι περιλαμβάνουν ειδικά τελωνειακά καθεστώτα στα οποία μπορεί να υπαχθούν τα αγαθά που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, τα μέτρα ελέγχου θα πρέπει να αποκλείουν τη διαμετακόμιση.

(5)  Πρέπει να εφαρμοστούν μέτρα ελέγχου στις ελεύθερες ζώνες (γνωστές και ως «ελεύθεροι λιμένες») τα οποία πρέπει να έχουν ένα πεδίο εφαρμογής όσο το δυνατόν ευρύτερο ως προς τα τελωνειακά καθεστώτα, ώστε να αποτρέπεται η καταστρατήγησή τους μέσω της εκμετάλλευσης των ελεύθερων ζωνών, οι οποίες αποτελούν δυνητικά παρασκηνιακά πεδία για τη συνέχιση της εξάπλωσης του εμπορίου παράνομων προϊόντων στην ΕΕ. Τα εν λόγω μέτρα ελέγχου δεν θα πρέπει, συνεπώς, να αφορούν μόνο τα αγαθά που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία, αλλά και τα αγαθά που έχουν υπαχθεί σε ειδικό τελωνειακό καθεστώς. Ωστόσο, το ευρύ αυτό πεδίο εφαρμογής δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον στόχο της αποτροπής της εισόδου παράνομα εξαχθέντων πολιτιστικών αγαθών στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, εκτός όταν οι αρμόδιες αρχές έχουν βάσιμους λόγους να πιστεύουν ότι τα πολιτιστικά αγαθά έχουν εξαχθεί από τη χώρα καταγωγής ή τρίτη χώρα κατά παράβαση των οικείων νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Στο πλαίσιο του κανονισμού θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ορισμοί βάσει των αντίστοιχων ορισμών που χρησιμοποιούνται, αφενός, στη σύμβαση της UNESCO σχετικά με τα μέτρα για την απαγόρευση και παρεμπόδιση της παράνομης εισαγωγής, εξαγωγής και μεταβίβασης κυριότητας των πολιτιστικών αγαθών που υπεγράφη στο Παρίσι στις 14 Νοεμβρίου 1970 και, αφετέρου, στη σύμβαση UNIDROIT για τα κλαπέντα ή παρανόμως εξαχθέντα πολιτιστικά αγαθά που υπεγράφη στη Ρώμη στις 24 Ιουνίου 1995, στις οποίες σημαντικός αριθμός κρατών μελών είναι συμβαλλόμενα μέρη, λαμβανομένης δε υπόψη της εξοικείωσης πολλών τρίτων χωρών και των περισσότερων κρατών μελών με τις διατάξεις τους.

(6)  Στο πλαίσιο του κανονισμού θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ορισμοί βάσει των αντίστοιχων ορισμών που χρησιμοποιούνται, αφενός, στη σύμβαση της UNESCO σχετικά με τα μέτρα για την απαγόρευση και παρεμπόδιση της παράνομης εισαγωγής, εξαγωγής και μεταβίβασης κυριότητας των πολιτιστικών αγαθών που υπεγράφη στο Παρίσι στις 14 Νοεμβρίου 1970 (Σύμβαση της UNESCO 1970) και, αφετέρου, στη σύμβαση UNIDROIT για τα κλαπέντα ή παρανόμως εξαχθέντα πολιτιστικά αγαθά που υπεγράφη στη Ρώμη στις 24 Ιουνίου 1995, στις οποίες σημαντικός αριθμός κρατών μελών είναι συμβαλλόμενα μέρη, λαμβανομένης δε υπόψη της εξοικείωσης πολλών τρίτων χωρών και των περισσότερων κρατών μελών με τις διατάξεις τους.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Η νομιμότητα των εξαγωγών θα πρέπει να εξετάζεται βάσει των οικείων νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων της χώρας στην οποία ανακαλύφθηκαν ή δημιουργήθηκαν τα πολιτιστικά αγαθά («χώρα καταγωγής»). Προκειμένου να αποτρέπεται τυχόν καταστρατήγηση, κατά την είσοδο των πολιτιστικών αγαθών στην Ένωση από άλλη τρίτη χώρα, το πρόσωπο που επιθυμεί να τα εισαγάγει στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης θα πρέπει να αποδεικνύει ότι τα εν λόγω αγαθά εξήχθησαν νόμιμα από τη χώρα αυτή, όταν η συγκεκριμένη τρίτη χώρα είναι υπογράφον κράτος της σύμβασης της UNESCO του 1970 και, επομένως, χώρα προσηλωμένη στην καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών. Στις άλλες περιπτώσεις, το πρόσωπο θα πρέπει να αποδεικνύει τη νόμιμη εξαγωγή από τη χώρα καταγωγής.

(7)  Η νομιμότητα των εξαγωγών θα πρέπει να εξετάζεται βάσει των οικείων νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων της χώρας στην οποία τα πολιτιστικά αγαθά ανακαλύφθηκαν, δημιουργήθηκαν ή έχουν αφαιρεθεί, εκσκαφεί ή κλαπεί από το έδαφος ή από υποθαλάσσια ύδατα της χώρας, ή η οποία έχει πραγματικά τόσο στενή σχέση με τα πολιτιστικά αγαθά που τα προστατεύει ως εθνική πολιτιστική ιδιοκτησία και ρυθμίζει την εξαγωγή τους από το έδαφός της κατά τη νόμιμη απομάκρυνσή τους από τη χώρα στην οποία δημιουργήθηκαν ή ανακαλύφθηκαν τα πολιτιστικά αγαθά· («χώρα καταγωγής»). Προκειμένου να αποτρέπεται τυχόν καταστρατήγηση, κατά την είσοδο των πολιτιστικών αγαθών στην Ένωση από άλλη τρίτη χώρα, το πρόσωπο που επιθυμεί να τα εισαγάγει στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης θα πρέπει να αποδεικνύει ότι τα εν λόγω αγαθά εξήχθησαν νόμιμα από τη χώρα καταγωγής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου είτε η χώρα καταγωγής του πολιτιστικού αγαθού δεν μπορεί να προσδιοριστεί με αξιοπιστία, και το γεγονός αυτό θεωρείται ότι τεκμηριώνεται επαρκώς και υποστηρίζεται από αποδεικτικά στοιχεία από την αρμόδια αρχή, ή τα πολιτιστικά αγαθά που έχουν εξαχθεί από τη χώρα προέλευσης πριν από το 1970 και κρατήθηκαν σε τρίτη χώρα για σκοπούς άλλους από την προσωρινή χρήση, τη διαμετακόμιση, την εξαγωγή ή την αποστολή πριν από την είσοδό τους στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, αλλά ο κάτοχος δεν μπορεί να προσκομίσει τα απαιτούμενα έγγραφα δεδομένου ότι τα εν λόγω έγγραφα δεν ήταν σε χρήση κατά τον χρόνο εξαγωγής των πολιτιστικών αγαθών από τη χώρα καταγωγής, η αίτηση συνοδεύεται από τα κατάλληλα δικαιολογητικά και πληροφορίες που τεκμηριώνουν ότι τα εν λόγω πολιτιστικά αγαθά έχουν εξαχθεί από την τρίτη χώρα σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς της ή παρέχει αποδείξεις για την απουσία τέτοιων νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α)  η προστασία των πολιτιστικών αγαθών των κρατών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στην Σύμβαση της UNESCO του 1970, από παράνομη εισαγωγή, εξαγωγή και μεταβίβαση υποστηρίζεται από τα μέτρα που ορίζονται στο άρθρο 5 της σύμβασης, το οποίο ζητεί τη σύσταση τουλάχιστον μίας εθνικής υπηρεσίας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, στελεχωμένης με επαρκές και κατάλληλο προσωπικό· Η αναγκαία ενεργός συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας και της καταπολέμησης της παράνομης εισαγωγής πολιτιστικών αγαθών, ιδίως σε περιοχές κρίσης, με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών που είναι συμβαλλόμενα μέρη της εν λόγω σύμβασης, διευκολύνεται επίσης από την εν λόγω σύμβαση. Τα συμβαλλόμενα κράτη της ανωτέρω αναφερόμενης σύμβασης θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις δεσμεύσεις που προβλέπονται στη σύμβαση και όσα κράτη μέλη δεν το έχουν πράξει ακόμα πρέπει να προχωρήσουν επειγόντως στην κύρωσή της.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7β)  Με βάση το γεγονός ότι το άρθρο 5 της σύμβασης της UNESCO του 1970 απαιτεί τη δημιουργία μιας ή περισσότερων εθνικών υπηρεσιών, οι οποίες θα είναι εξοπλισμένες με ειδικευμένο και επαρκές προσωπικό προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των δικών τους πολιτιστικών αγαθών από παράνομες εισαγωγές, εξαγωγές και μεταβιβάσεις, καθώς και η ενεργός συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών στον τομέα της ασφάλειας και της καταπολέμησης της παράνομης εισαγωγής πολιτιστικών αγαθών, ιδίως σε περιοχές κρίσης, τα κράτη που είναι συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης της UNESCO του 1970 θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις δεσμεύσεις που προβλέπονται στη σύμβαση αυτή και τα κράτη μέλη που δεν το έχουν πράξει ακόμη, να την επικυρώσουν επειγόντως.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Προκειμένου να μην παρακωλύεται δυσανάλογα το εμπόριο αγαθών διαμέσου των εξωτερικών συνόρων, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στα αγαθά που πληρούν ένα συγκεκριμένο όριο παλαιότητας. Προς τον σκοπό αυτό, κρίνεται σκόπιμο να καθοριστεί κατώτατο όριο παλαιότητας 250 ετών για όλες τις κατηγορίες πολιτιστικών αγαθών. Το εν λόγω κατώτατο όριο παλαιότητας θα διασφαλίσει την επικέντρωση των μέτρων που προβλέπει ο παρών κανονισμός στα πολιτιστικά αγαθά που είναι πιθανότερο να αποτελέσουν στόχο λεηλασιών σε περιοχές συγκρούσεων, χωρίς να αποκλείονται άλλα αγαθά των οποίων ο έλεγχος είναι απαραίτητος για τη διασφάλιση της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς.

(8)  Προκειμένου να μην παρακωλύεται δυσανάλογα το εμπόριο αγαθών διαμέσου των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στα αγαθά που πληρούν ένα συγκεκριμένο όριο παλαιότητας και αξίας. Προς τον σκοπό αυτό, κρίνεται σκόπιμο να καθοριστεί κατώτατο όριο παλαιότητας για τις περισσότερες κατηγορίες πολιτιστικών αγαθών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 116/2009, τις διατάξεις της σύμβασης της UNESCO του 1970, και της σύμβασης UNIDROIT του 1995, και οικονομικό κατώτατο όριο για ορισμένες κατηγορίες πολιτιστικών αγαθών όπως ορίζεται στο παράρτημα. Ορισμένες κατηγορίες πολιτιστικών αγαθών δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε ένα οικονομικό κατώτατο όριο δεδομένου ότι χρήζουν ενισχυμένης προστασίας λόγω της ύπαρξης μεγαλύτερου κινδύνου κλοπής, απώλειας ή καταστροφής τους. Το εν λόγω κατώτατο όριο παλαιότητας θα διασφαλίσει την επικέντρωση των μέτρων που προβλέπει ο παρών κανονισμός στα πολιτιστικά αγαθά που είναι πιθανότερο να αποτελέσουν στόχο λεηλασιών σε περιοχές συγκρούσεων, χωρίς να αποκλείονται άλλα αγαθά των οποίων ο έλεγχος είναι απαραίτητος για τη διασφάλιση της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Δεδομένου ότι ορισμένες κατηγορίες πολιτιστικών αγαθών, ήτοι τα αρχαιολογικά αντικείμενα, τα στοιχεία που αποτελούν τμήμα μνημείων, τα σπάνια χειρόγραφα και τα αρχέτυπα, είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε λεηλασίες και καταστροφές, φαίνεται αναγκαίο να προβλεφθεί ένα σύστημα αυξημένου ελέγχου πριν από την είσοδό τους στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. Ένα τέτοιο σύστημα θα πρέπει να επιβάλλει επίδειξη άδειας η οποία εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους εισόδου πριν από τη θέση των εν λόγω αγαθών σε ελεύθερη κυκλοφορία ή την υπαγωγή τους σε ειδικό τελωνειακό καθεστώς εκτός της διαμετακόμισης. Τα πρόσωπα που επιθυμούν να λάβουν αυτή την άδεια θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν τη νόμιμη εξαγωγή από τη χώρα καταγωγής με βάση τα κατάλληλα δικαιολογητικά έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία, ιδίως πιστοποιητικά ή άδειες εξαγωγής που έχουν εκδοθεί από την τρίτη χώρα εξαγωγής, τίτλους κυριότητας, τιμολόγια, συμβάσεις πώλησης, ασφαλιστήρια έγγραφα, δικαιολογητικά μεταφοράς και πραγματογνωμοσύνες. Με βάση την υποβολή αιτήσεων που περιέχουν πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να αποφασίζουν αν θα εκδώσουν τη σχετική άδεια χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

(10)  Δεδομένου ότι ορισμένες κατηγορίες πολιτιστικών αγαθών, ήτοι τα αρχαιολογικά αντικείμενα, και τα στοιχεία που αποτελούν τμήμα μνημείων, τα σπάνια χειρόγραφα και τα αρχέτυπα, είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε λεηλασίες και καταστροφές, φαίνεται αναγκαίο να προβλεφθεί ένα σύστημα αυξημένου ελέγχου πριν από την είσοδό τους στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. Ένα τέτοιο σύστημα θα πρέπει να επιβάλλει επίδειξη άδειας η οποία εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του πρώτου κράτους μέλους της προβλεπόμενης εισόδου πριν από την εισαγωγή στο τελωνειακό έδαφος των κρατών μελών. Τα πρόσωπα που επιθυμούν να λάβουν αυτή την άδεια θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν ότι τα πολιτιστικά αγαθά έχουν εξαχθεί από τη χώρα καταγωγής, ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις από την τρίτη χώρα, σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας καταγωγής ή της τρίτης χώρας ή να αποδεικνύουν την απουσία σχετικών νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων. Λαμβανομένων δεόντως υπόψη του κινδύνου και της εφαρμογής των αρχών δέουσας επιμέλειας, οι νόμιμες εξαγωγές από τη χώρα καταγωγής ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, από την τρίτη χώρα θα πρέπει να αποδεικνύονται με τα κατάλληλα υποστηρικτικά έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία ( πιστοποιητικά εξαγωγής ή άδειες εξαγωγής που εκδίδονται από τη χώρα καταγωγής, τυποποιημένο έγγραφο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο για την περιγραφή πολιτιστικών αγαθών (Object ID), τίτλους ιδιοκτησίας, τιμολόγια, συμβάσεις πώλησης, ασφαλιστικά έγγραφα, έγγραφα μεταφοράς ), τεκμηριώνοντας ότι τα εν λόγω πολιτιστικά αγαθά έχουν εξαχθεί από τη χώρα καταγωγής σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς της. Όταν δεν υπάρχουν δικαιολογητικά έγγραφα, η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει αξιολόγηση από εμπειρογνώμονα, εφόσον κρίνεται αναγκαίο από την αρμόδια αρχή. Με βάση την υποβολή αιτήσεων που περιέχουν πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να αποφασίζουν αν θα εκδώσουν τη σχετική άδεια χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και εντός των καθορισμένων προθεσμιών.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α)  Λαμβανομένου υπόψη του ιδιαίτερου χαρακτήρα των αγαθών, ο ρόλος των πολιτιστικών εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο των τελωνειακών αρχών είναι εξαιρετικά σημαντικός, δεδομένου ότι θα πρέπει να μπορούν, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, να απαιτούν πρόσθετες πληροφορίες από τον διασαφιστή και να προβαίνουν σε ανάλυση των πολιτιστικών αγαθών με τη διενέργεια φυσικής εξέτασης.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Για τις άλλες κατηγορίες πολιτιστικών αγαθών, τα άτομα που επιθυμούν την εισαγωγή τους στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης θα πρέπει, με την υποβολή σχετικής δήλωσης, να βεβαιώνουν και να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη νόμιμη εξαγωγή τους από την τρίτη χώρα, καθώς και να παρέχουν επαρκείς πληροφορίες για τα αγαθά που πρέπει να ταυτοποιηθούν από τις τελωνειακές αρχές. Προς διευκόλυνση της διαδικασίας και για λόγους ασφάλειας δικαίου, η παροχή των πληροφοριών σχετικά με τα πολιτιστικά αγαθά θα πρέπει να γίνεται με τη χρήση τυποποιημένου εγγράφου. Για την περιγραφή των πολιτιστικών αγαθών θα πρέπει να χρησιμοποιείται το πρότυπο ταυτότητας αντικειμένου Object ID, το οποίο συνιστάται από την UNESCO. Οι τελωνειακές αρχές θα πρέπει να καταχωρίζουν την είσοδο των εν λόγω πολιτιστικών αγαθών, να φυλάσσουν τα πρωτότυπα και να παρέχουν αντίγραφο των σχετικών εγγράφων στον διασαφιστή, προκειμένου να διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα των αγαθών μετά την είσοδό τους στην εσωτερική αγορά.

(11)  Για τις άλλες κατηγορίες πολιτιστικών αγαθών, τα άτομα που επιθυμούν την εισαγωγή τους στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης θα πρέπει, με την υποβολή σχετικής ηλεκτρονικής δήλωσης, να βεβαιώνουν και να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη νόμιμη εξαγωγή τους από τη χώρα καταγωγής, ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, από την τρίτη χώρα, καθώς και να παρέχουν επαρκείς πληροφορίες για τα αγαθά που πρέπει να ταυτοποιηθούν από τις τελωνειακές αρχές. Προς διευκόλυνση της διαδικασίας και για λόγους ασφάλειας δικαίου, η παροχή των πληροφοριών σχετικά με τα πολιτιστικά αγαθά θα πρέπει να γίνεται με τη χρήση τυποποιημένου ηλεκτρονικού εγγράφου. Για την περιγραφή των πολιτιστικών αγαθών θα πρέπει να χρησιμοποιείται ένα τυποποιημένο έγγραφο, το πρότυπο ταυτότητας αντικειμένου Object ID, το οποίο συνιστάται από την UNESCO. Η ηλεκτρονική δήλωση θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τα πιστοποιητικά εξαγωγής ή τις άδειες εξαγωγής που εκδίδονται από τη χώρα καταγωγής ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, από την τρίτη χώρα, παρέχοντας αποδείξεις ότι τα εν λόγω πολιτιστικά αγαθά είχαν εξαχθεί από την εν λόγω χώρα σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της εν λόγω χώρας ή της τρίτης χώρας ή παρέχοντας αποδείξεις για την απουσία τέτοιων νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων. Εάν η νομοθεσία της χώρας καταγωγής ή της τρίτης χώρας δεν προβλέπει την έκδοση αδειών ή πιστοποιητικών εξαγωγής, η δήλωση εισαγωγέα περιλαμβάνει κατάλληλα δικαιολογητικά έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία, όπως, μεταξύ άλλων, τίτλους κυριότητας, τιμολόγια, συμβάσεις πώλησης, ασφαλιστήρια έγγραφα, και δικαιολογητικά μεταφοράς. Τα εν λόγω πολιτιστικά αγαθά θα πρέπει να καταχωρίζονται ηλεκτρονικά και να παρέχεται στον διασαφιστή αντίγραφο των σχετικών εγγράφων, προκειμένου να διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα των αγαθών μετά την είσοδό τους στην εσωτερική αγορά. Οι πληροφορίες που παρέχονται στις αρμόδιες αρχές υπό τη μορφή ηλεκτρονικής δήλωσης, θα πρέπει να επιτρέπουν σε αυτές να λαμβάνουν περαιτέρω μέτρα στην περίπτωση που, με βάση μια ανάλυση κινδύνων, πιστεύουν ότι τα εν λόγω αγαθά μπορεί να αποτελούν αντικείμενο λαθρεμπορίας.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Για την προσωρινή εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών για σκοπούς εκπαιδευτικής, επιστημονικής ή ακαδημαϊκής έρευνας δεν θα πρέπει να απαιτείται η επίδειξη άδειας ή δήλωσης.

(12)  Για την προσωρινή εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών για σκοπούς εκπαιδευτικής ή επιστημονικής έρευνας, καλλιτεχνικής εκδήλωσης ή θεάματος, διαφύλαξης, αποκατάστασης, ψηφιοποίησης, και ακαδημαϊκής έρευνας και για τη συνεργασία μεταξύ μουσείων ή παρόμοιων δημόσιων μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκθέσεων δεν θα πρέπει να απαιτείται η επίδειξη άδειας εισαγωγής ή δήλωσης εισαγωγέα. Τα πολιτιστικά αγαθά που πρόκειται να παρουσιαστούν στη διάρκεια εμπορικών εκθέσεων και διεθνών εκθέσεων τέχνης δεν υπόκεινται σε προσκόμιση άδειας εισαγωγής ή δήλωσης του εισαγωγέα. Ωστόσο, στην περίπτωση απόκτησης των πολιτιστικών αγαθών και παραμονής τους στο έδαφος της Ένωσης, πρέπει να απαιτείται προσκόμιση άδειας εισαγωγής ή δήλωσης εισαγωγέα, ανάλογα με την κατηγορία των πολιτιστικών αγαθών.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Η αποθήκευση πολιτιστικών αγαθών από χώρες που πλήττονται από ένοπλες συγκρούσεις ή φυσικές καταστροφές θα πρέπει επίσης να επιτρέπεται χωρίς να απαιτείται η επίδειξη άδειας ή δήλωσης ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η διαφύλαξή τους.

(13)  Η αποθήκευση πολιτιστικών αγαθών από χώρες που πλήττονται από ένοπλες συγκρούσεις ή φυσικές καταστροφές με σκοπό την επιστροφή των εν λόγω αγαθών στη χώρα καταγωγής τους ή στην τρίτη χώρα στην οποία εξήχθησαν νόμιμα, όταν η κατάσταση το επιτρέψει, θα πρέπει επίσης να επιτρέπεται χωρίς να απαιτείται η επίδειξη άδειας εισαγωγής ή δήλωσης εισαγωγέα, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η διαφύλαξή τους.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη η πείρα που αποκομίζεται από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και οι μεταβαλλόμενες γεωπολιτικές και λοιπές συνθήκες που θέτουν σε κίνδυνο τα πολιτιστικά αγαθά και, παράλληλα, να μην παρακωλύονται δυσανάλογα οι συναλλαγές με τρίτες χώρες, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις τροποποιήσεις του κριτηρίου του κατώτατου ορίου παλαιότητας για τις διάφορες κατηγορίες πολιτιστικών αγαθών. Η εν λόγω εξουσιοδότηση θα πρέπει επίσης να επιτρέπει στην Επιτροπή να επικαιροποιεί το παράρτημα λόγω τροποποιήσεων της συνδυασμένης ονοματολογίας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου της 13ης Απριλίου 201627. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή στην εκπόνηση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την εκπόνηση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(14)  Προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη η πείρα που αποκομίζεται από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και οι μεταβαλλόμενες γεωπολιτικές και λοιπές συνθήκες που θέτουν σε κίνδυνο τα πολιτιστικά αγαθά και, παράλληλα, να μην παρακωλύονται δυσανάλογα οι συναλλαγές με τρίτες χώρες, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις τροποποιήσεις του κριτηρίου του κατώτατου ορίου παλαιότητας και οικονομικής αξίας για τις διάφορες κατηγορίες πολιτιστικών αγαθών. Η εν λόγω εξουσιοδότηση θα πρέπει επίσης να επιτρέπει στην Επιτροπή να επικαιροποιεί το παράρτημα λόγω τροποποιήσεων της συνδυασμένης ονοματολογίας και να καθορίσει δεύτερο παράρτημα (παράρτημα ΙΙ) με κατάλογο χωρών και κωδικών της συνδυασμένης ονοματολογίας με βάση τις «Κόκκινες λίστες των πολιτιστικών αγαθών σε κίνδυνο» που συντάσσονται και τροποποιούνται από το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM) . Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου της 13ης Απριλίου 201627. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή στην εκπόνηση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την εκπόνηση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

__________________

__________________

27 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

27 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Για να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή για τη θέσπιση ειδικών ρυθμίσεων σχετικά με την προσωρινή εισαγωγή και αποθήκευση πολιτιστικών αγαθών στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, τα υποδείγματα των αιτήσεων και εντύπων για τη χορήγηση άδειας εισαγωγής, καθώς και των δηλώσεων εισαγωγέα και των σχετικών συνοδευτικών εγγράφων, καθώς και περαιτέρω διαδικαστικούς κανόνες σχετικά με την υποβολή και τη διεκπεραίωσή τους. Θα πρέπει επίσης να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή ώστε να προβαίνει σε ρυθμίσεις για τη δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για την αποθήκευση και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου28.

(15)  Για να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή για τη θέσπιση ειδικών ρυθμίσεων σχετικά με την προσωρινή εισαγωγή και αποθήκευση πολιτιστικών αγαθών στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, με ταυτόχρονη εγγύηση των κατάλληλων συνθηκών διατήρησης, λαμβανομένης δεόντως υπόψη της ιδιαίτερης φύσης των πολιτιστικών αγαθών. Αυτές οι ρυθμίσεις θα πρέπει να ισχύουν και για τα τυποποιημένα ηλεκτρονικά υποδείγματα για ηλεκτρονικές αιτήσεις αδειών εισαγωγής και έντυπα, για τον κατάλογο των λόγων για τους οποίους μπορεί να απορριφθεί η αίτηση, καθώς και για τις δηλώσεις εισαγωγέων και τα συνοδευτικά τους έγγραφα, και για τους περαιτέρω διαδικαστικούς κανόνες σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή και διεκπεραίωσή τους Θα πρέπει επίσης να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή ώστε να προβαίνει σε ρυθμίσεις για τη δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για την αποθήκευση και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013. Αυτή η ηλεκτρονική βάση δεδομένων μπορεί να αποτελέσει μέρος του προγράμματος εργασίας που θεσπίζεται σύμφωνα με το άρθρο 280 του εν λόγω κανονισμού. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου28.

__________________

__________________

28 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

28 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15α)  Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, οι διατάξεις που ισχύουν για τις τελωνειακές διαδικασίες ελέγχου και επαλήθευσης περιλαμβάνονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Επιπλέον, θα πρέπει να συλλέγονται συναφείς πληροφορίες σχετικά με τις εμπορικές ροές πολιτιστικών αγαθών με στόχο τη στήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής του κανονισμού και τη δημιουργία κατάλληλης βάσης για τη μελλοντική αξιολόγησή του. Η αποτελεσματική παρακολούθηση των εμπορικών ροών πολιτιστικών αγαθών δεν μπορεί να γίνεται μόνο με βάση την αξία ή το βάρος τους, λόγω των μεγάλων διακυμάνσεων που μπορούν να παρουσιάζουν οι δύο αυτές μονάδες μέτρησης. Είναι, συνεπώς, απαραίτητη η συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον αριθμό των ειδών που έχουν διασαφιστεί. Δεδομένου ότι στη συνδυασμένη ονοματολογία δεν ορίζεται συμπληρωματική μονάδα μέτρησης για τα πολιτιστικά αγαθά, είναι αναγκαίο να απαιτείται η δήλωση του αριθμού των ειδών.

(16)  Επιπλέον, θα πρέπει να συλλέγονται ηλεκτρονικά και να ανταλλάσσονται με τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, συναφείς πληροφορίες σχετικά με τις εμπορικές ροές πολιτιστικών αγαθών, με στόχο τη στήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής του κανονισμού και τη δημιουργία κατάλληλης βάσης για τη μελλοντική αξιολόγησή του. Για σκοπούς διαφάνειας και δημόσιου ελέγχου, θα πρέπει να δημοσιοποιούνται όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες. Η αποτελεσματική παρακολούθηση των εμπορικών ροών πολιτιστικών αγαθών δεν μπορεί να γίνεται μόνο με βάση την αξία ή το βάρος τους, λόγω των μεγάλων διακυμάνσεων που μπορούν να παρουσιάζουν οι δύο αυτές μονάδες μέτρησης. Είναι, συνεπώς, απαραίτητη η ηλεκτρονική συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον αριθμό των ειδών που έχουν διασαφιστεί. Δεδομένου ότι στη συνδυασμένη ονοματολογία δεν ορίζεται συμπληρωματική μονάδα μέτρησης για τα πολιτιστικά αγαθά, είναι αναγκαίο να απαιτείται η δήλωση του αριθμού των ειδών.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Η στρατηγική της ΕΕ και το σχέδιο δράσης για τη διαχείριση τελωνειακών κινδύνων29 αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση των ικανοτήτων των τελωνειακών αρχών για τη γρηγορότερη αντιμετώπιση των κινδύνων στον τομέα των πολιτιστικών αγαθών. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται το κοινό πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013 και να ανταλλάσσονται πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους μεταξύ των τελωνειακών αρχών.

(17)  Η στρατηγική της ΕΕ και το σχέδιο δράσης για τη διαχείριση τελωνειακών κινδύνων αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση της κατάρτισης και των ικανοτήτων των τελωνειακών αρχών για τη γρηγορότερη αντιμετώπιση των κινδύνων στον τομέα των πολιτιστικών αγαθών. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται το κοινό πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013 και να ανταλλάσσονται πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους μεταξύ των τελωνειακών αρχών.

__________________

__________________

29 COM/2014/0527 final: Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ και το σχέδιο δράσης για τη διαχείριση τελωνειακών κινδύνων.

29 COM/2014/0527 final: Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ και το σχέδιο δράσης για τη διαχείριση τελωνειακών κινδύνων.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17α)  Είναι αναγκαίο να προβλεφθούν εκστρατείες ευαισθητοποίησης προς τους αγοραστές πολιτιστικών αγαθών όσον αφορά τον κίνδυνο παράνομων εμπορευμάτων, και να στηριχθούν οι παράγοντες της αγοράς για να επιτευχθεί η κατανόηση και την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέψουν σχετικά εθνικά σημεία επαφής και άλλες υπηρεσίες παροχής πληροφοριών για τη διάδοση αυτών των πληροφοριών.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17β)  Η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΠΜΜΕ) λαμβάνουν την κατάλληλη τεχνική βοήθεια και να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών με αυτές προκειμένου να εφαρμοστεί αποτελεσματικά ο παρών κανονισμός. Οι ΠΜΕΜ που είναι εγκατεστημένες στην Ένωση και εισάγουν πολιτιστικά αγαθά θα πρέπει συνεπώς να επωφεληθούν από το πρόγραμμα COSME που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1287/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

__________________

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1287/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (COSME) (2014 - 2020) και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1639/2006/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 33).

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Recital 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις για τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και να κοινοποιούν τις εν λόγω κυρώσεις στην Επιτροπή.

(18)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις για τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και να κοινοποιούν τις εν λόγω κυρώσεις στην Επιτροπή. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να κοινοποιούν στην Επιτροπή τις περιπτώσεις όπου εφαρμόζονται οι εν λόγω κυρώσεις. Είναι επιθυμητό να επιτευχθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού και μια συνεκτική προσέγγιση και κατά συνέπεια είναι σκόπιμο οι κυρώσεις σε κάθε κράτος μέλος να είναι παρόμοιες ως προς τη φύση και το αποτέλεσμά τους.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Θα πρέπει να προβλεφθεί επαρκής χρόνος για τη θέσπιση από την Επιτροπή των κανόνων εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, ιδίως όσον αφορά τα κατάλληλα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας εισαγωγής ή για την κατάρτιση των δηλώσεων εισαγωγέα. Συνεπώς, η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να αναβληθεί.

(19)  Η Επιτροπή θα πρέπει να προβεί αμελλητί στη θέσπιση κανόνων αποτελεσματικής εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, ιδίως όσον αφορά τα κατάλληλα τυποποιημένα ηλεκτρονικά έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας εισαγωγής ή για την κατάρτιση των δηλώσεων εισαγωγέα.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός καθορίζει τους όρους και τη διαδικασία για την είσοδο πολιτιστικών αγαθών στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός καθορίζει τους όρους και τη διαδικασία για την είσοδο και την εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Article 1 – paragraph 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στα πολιτιστικά αγαθά που βρίσκονται υπό διαμετακόμιση μέσω του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα πολιτιστικά αγαθά που βρίσκονται υπό διαμετακόμιση μέσω του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, όταν οι αρμόδιες αρχές έχουν βάσιμους λόγους να πιστεύουν ότι τα πολιτιστικά αγαθά έχουν εξαχθεί από τη χώρα καταγωγής ή την τρίτη χώρα κατά παράβαση των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων της χώρας καταγωγής ή της τρίτης χώρας.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  «πολιτιστικά αγαθά»: κάθε αγαθό που έχει σημασία για την αρχαιολογία, την προϊστορία, την ιστορία, τη λογοτεχνία, την τέχνη ή την επιστήμη και το οποίο ανήκει στις κατηγορίες που περιλαμβάνονται στον πίνακα του παραρτήματος και πληροί το κατώτατο όριο παλαιότητας που ορίζεται σε αυτόν·

α)  «πολιτιστικά αγαθά»: κάθε αντικείμενο που έχει σημασία για την αρχαιολογία, την προϊστορία, την ιστορία, τη λογοτεχνία, την τέχνη ή την επιστήμη και το οποίο ανήκει στις κατηγορίες που περιλαμβάνονται στον πίνακα του παραρτήματος και πληροί το κατώτατο όριο παλαιότητας και το κατώτατο οικονομικό όριο που ορίζεται σε αυτόν·

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  «εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών»:

 

i. θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία όπως αναφέρεται στο άρθρο 201 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013·

 

ii. υπαγωγή των αγαθών σε μια από τις κάτωθι κατηγορίες του ειδικού καθεστώτος που αναφέρεται στο άρθρο 210 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013:

 

α. αποθήκευση, περιλαμβάνει την τελωνειακή αποταμίευση και τις ελεύθερες ζώνες,

 

β. ειδικές χρήσεις, περιλαμβάνει την προσωρινή εισαγωγή και τον ειδικό προορισμό,

 

γ. τελειοποίηση προς επανεξαγωγή·

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  «χώρα καταγωγής»: η χώρα στο σημερινό έδαφος της οποίας δημιουργήθηκαν ή ανακαλύφθηκαν τα πολιτιστικά αγαθά·

β)  «χώρα καταγωγής»: η χώρα στο σημερινό έδαφος της οποίας τα πολιτιστικά αγαθά δημιουργήθηκαν, ανακαλύφθηκαν ή από την οποία αφαιρέθηκαν, ανεσκάφησαν ή εκλάπησαν από το έδαφος ή από υποθαλάσσια ύδατα της, ή η οποία έχει πραγματικά τόσο στενή σχέση με τα πολιτιστικά αγαθά που τα προστατεύει ως εθνική πολιτιστική ιδιοκτησία και ρυθμίζει την εξαγωγή τους από το έδαφός της κατά τη νόμιμη απομάκρυνσή τους από τη χώρα στην οποία δημιουργήθηκαν ή ανακαλύφθηκαν τα πολιτιστικά αγαθά·

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  «χώρα εξαγωγής»: η τελευταία χώρα στην οποία τηρούνταν μόνιμα τα πολιτιστικά αγαθά σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της εν λόγω χώρας πριν από την αποστολή τους στην Ένωση·

γ)   τρίτη χώρα»: η τελευταία χώρα εκτός από τη χώρα καταγωγής, στην οποία τηρούνταν τα πολιτιστικά αγαθά πριν από την είσοδό τους στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης·

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  «μόνιμα»: για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός και για σκοπούς άλλους από την προσωρινή χρήση, τη διαμετακόμιση, την εξαγωγή ή την αποστολή·

διαγράφεται

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

η α)  «Object ID» (ταυτότητα αντικειμένου): το διεθνές τυποποιημένο έγγραφο της UNESCO στο οποίο περιγράφονται τα πολιτιστικά αγαθά και στο οποίο περιλαμβάνεται ένα σύνολο δεδομένων για τα πολιτιστικά αγαθά·

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο η β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

η β)  «αρμόδιες αρχές»: οι οριζόμενες από τα κράτη μέλη αρχές για τη χορήγηση των αδειών εισαγωγής και την καταχώριση των δηλώσεων εισαγωγέα·

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 12, όσον αφορά την τροποποίηση της δεύτερης στήλης του πίνακα στο παράρτημα λόγω τροποποιήσεων της συνδυασμένης ονοματολογίας, καθώς και για την τροποποίηση του κατώτατου ορίου παλαιότητας που αναφέρεται στην τρίτη στήλη του πίνακα στο παράρτημα βάσει της κτηθείσας πείρας από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

2.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 12, όσον αφορά την τροποποίηση της δεύτερης στήλης του πίνακα στο παράρτημα Ι λόγω τροποποιήσεων της συνδυασμένης ονοματολογίας, καθώς και για την τροποποίηση του κατώτατου ορίου παλαιότητας και οικονομικής αξίας που αναφέρεται στο παράρτημα, βάσει της κτηθείσας πείρας από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και του κανονισμού (ΕΚ) αρ. 116/2009.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 12 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ που περιλαμβάνει τις χώρες και τις κατηγορίες αντικειμένων σε σχέση με τις οποίες υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος παράνομης διακίνησης, με βάση τις «κόκκινες λίστες» του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM). Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι το παράρτημα ΙΙ επικαιροποιείται τακτικά.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πολιτιστικά αγαθά που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης

Είσοδος και εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η θέση πολιτιστικών αγαθών σε ελεύθερη κυκλοφορία και η υπαγωγή πολιτιστικών αγαθών σε ειδικό καθεστώς εκτός της διαμετακόμισης επιτρέπονται μόνο με την επίδειξη άδειας εισαγωγής η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 4 ή δήλωσης εισαγωγέα η οποία καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5.

1.  Απαγορεύεται η είσοδος πολιτιστικών αγαθών που έχουν απομακρυνθεί από το έδαφος μιας χώρας καταγωγής κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου και των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων της χώρας καταγωγής ή της τρίτης χώρας.

 

Η εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών στο τελωνειακό έδαφος της Ένωση επιτρέπεται μόνο με την επίδειξη άδειας εισαγωγής η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 4 ή δήλωσης εισαγωγέα η οποία καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Η επιτυχής εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών δεν θεωρείται ότι αποτελεί απόδειξη της νόμιμης προελεύσεως ή ιδιοκτησίας.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  στην προσωρινή εισαγωγή, κατά την έννοια του άρθρου 250 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, πολιτιστικών αγαθών στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης για σκοπούς εκπαιδευτικής, επιστημονικής και ακαδημαϊκής έρευνας·

α)  στην προσωρινή εισαγωγή, κατά την έννοια του άρθρου 250 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, πολιτιστικών αγαθών στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης για σκοπούς εκπαιδευτικής, επιστημονικής, καλλιτεχνικής εκδήλωσης και ακαδημαϊκής έρευνας, για την αποκατάσταση, τη συντήρηση ή την ψηφιοποίησή τους, καθώς και για σκοπούς συνεργασίας μεταξύ μουσείων ή παρόμοιων δημόσιων ιδρυμάτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την οργάνωση πολιτιστικών εκθέσεων.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  Τα πολιτιστικά αγαθά που πρόκειται να παρουσιαστούν στη διάρκεια εμπορικών εκθέσεων και διεθνών εκθέσεων τέχνης δεν υπόκεινται σε προσκόμιση άδειας εισαγωγής ή δήλωσης του εισαγωγέα. Ωστόσο, στην περίπτωση απόκτησης των πολιτιστικών αγαθών και παραμονής τους στο έδαφος της Ένωσης, πρέπει να απαιτείται προσκόμιση άδειας ή δήλωσης, ανάλογα με την κατηγορία των πολιτιστικών αγαθών.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  στην αποθήκευση, κατά την έννοια του άρθρου 237 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, πολιτιστικών αγαθών με ρητό σκοπό τη διασφάλιση της διαφύλαξής τους από ή υπό την εποπτεία δημόσιας αρχής.

β)  στην αποθήκευση, κατά την έννοια του άρθρου 237 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, πολιτιστικών αγαθών με σκοπό τη διασφάλιση της ασφάλειας ή της διαφύλαξής τους από ή υπό την εποπτεία δημόσιας αρχής, με σκοπό την επιστροφή των εν λόγω αγαθών στη χώρα καταγωγής τους ή στην τρίτη χώρα στην οποία εξήχθησαν νόμιμα, όταν η κατάσταση το επιτρέψει·

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β a)  επιστραφέντα πολιτιστικά αγαθά κατά την έννοια του άρθρου 2 της οδηγίας 2014/60/ΕΟΚ.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις, τις ειδικές ρυθμίσεις για την προσωρινή εισαγωγή ή την αποθήκευση πολιτιστικών αγαθών που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 13.

3.  Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις, τις ειδικές ρυθμίσεις για την προσωρινή εισαγωγή ή την αποθήκευση των πολιτιστικών αγαθών ή επιστραφέντων πολιτιστικών αγαθών για την προστασία τους, που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 13.

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και την υπαγωγή σε ειδικό καθεστώς εκτός της διαμετακόμισης στην Ένωση των πολιτιστικών αγαθών που αναφέρονται στα στοιχεία γ), δ) και η) του παραρτήματος απαιτείται η επίδειξη άδειας εισαγωγής στις τελωνειακές αρχές.

1.  Για την εισαγωγή στην Ένωση των πολιτιστικών αγαθών που αναφέρονται στα στοιχεία Α 1 και Α2 του παραρτήματος Ι, απαιτείται η επίδειξη άδειας εισαγωγής στις τελωνειακές αρχές.

 

Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνο στα αγαθά που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, εάν περιλαμβάνονται στον κατάλογο χωρών και στους κωδικούς της συνδυασμένης ονοματολογίας, όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, εάν ο κατάλογος χρησιμοποιείται για τη χώρα καταγωγής από την οποία εξάγονται τα πολιτιστικά αγαθά και είναι γνωστή η χώρα καταγωγής των πολιτιστικών αγαθών.

 

Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται επίσης μόνο στα πολιτιστικά αγαθά που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ, τα οποία εισάγονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης από χώρα καταγωγής ή τρίτη χώρα.

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο κάτοχος των αγαθών υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση άδειας εισαγωγής στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους εισόδου. Η αίτηση συνοδεύεται από κάθε σχετικό δικαιολογητικό έγγραφο και στοιχείο που αποδεικνύει ότι τα εν λόγω πολιτιστικά αγαθά έχουν εξαχθεί από τη χώρα καταγωγής σύμφωνα με τις οικείες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Ωστόσο, όταν η χώρα εξαγωγής είναι συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης της UNESCO σχετικά με τα μέτρα για την απαγόρευση και παρεμπόδιση της παράνομης εισαγωγής, εξαγωγής και μεταβίβασης κυριότητας των πολιτιστικών αγαθών που υπεγράφη στο Παρίσι στις 14 Νοεμβρίου 1970 («σύμβαση της UNESCO του 1970»), η αίτηση συνοδεύεται από κάθε σχετικό δικαιολογητικό έγγραφο και στοιχείο που αποδεικνύει ότι τα πολιτιστικά αγαθά έχουν εξαχθεί από την εν λόγω χώρα σύμφωνα με τις οικείες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

2.  Ο κάτοχος των αγαθών υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση άδειας εισαγωγής στην αρμόδια αρχή του πρώτου κράτους μέλους της προβλεπόμενης εισόδου. Η αίτηση συνοδεύεται από το κατάλληλο δικαιολογητικό έγγραφο και στοιχείο που αποδεικνύει ότι τα εν λόγω πολιτιστικά αγαθά έχουν εξαχθεί από τη χώρα καταγωγής σύμφωνα με τις οικείες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις ή παρέχει αποδείξεις για την απουσία τέτοιων νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων. Η αίτηση περιλαμβάνει:

 

- πιστοποιητικά εξαγωγής ή άδειες εξαγωγής·

 

- τυποποιημένο έγγραφο, σύμφωνα με το πρότυπο ταυτότητας αντικειμένου Object ID στο οποίο περιγράφονται τα εν λόγω πολιτιστικά αγαθά με επαρκείς λεπτομέρειες ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίησή τους από τις τελωνειακές αρχές·

 

- τίτλοι ιδιοκτησίας·

 

- τιμολόγια·

 

- συμβάσεις πώλησης·

 

- έγγραφα ασφάλισης ή έγγραφα μεταφοράς·

 

Όταν δεν υπάρχουν δικαιολογητικά έγγραφα, η αίτηση περιλαμβάνει επίσης αξιολόγηση από εμπειρογνώμονα, εφόσον κρίνεται αναγκαίο από την αρμόδια αρχή.

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 2, σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου:

 

α) η χώρα καταγωγής του πολιτιστικού αγαθού δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα και το γεγονός αυτό θεωρείται ότι τεκμηριώνεται επαρκώς και υποστηρίζεται από αποδεικτικά στοιχεία από την αρμόδια αρχή· ή

 

β) τα πολιτιστικά αγαθά έχουν εξαχθεί από τη χώρα καταγωγής πριν από το 1970 και κρατήθηκαν σε τρίτη χώρα για άλλους σκοπούς εκτός από την προσωρινή χρήση, τη διαμετακόμιση, την εξαγωγή ή την αποστολή πριν εισέλθουν στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, αλλά ο κάτοχος δεν μπορεί να προσκομίσει τα έγγραφα που απαιτούνται σύμφωνα με την παράγραφο 2, δεδομένου ότι τα έγγραφα αυτά δεν χρησιμοποιούνταν κατά τη στιγμή της εξαγωγής των πολιτιστικών αγαθών από τη χώρα καταγωγής,

 

η αίτηση συνοδεύεται από το κατάλληλο δικαιολογητικό έγγραφο και στοιχείο που αποδεικνύει ότι τα εν λόγω πολιτιστικά αγαθά έχουν εξαχθεί από τη χώρα καταγωγής σύμφωνα με τις οικείες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις ή παρέχει αποδείξεις για την απουσία τέτοιων νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων.

 

τα δικαιολογητικά έγγραφα περιλαμβάνουν:

 

- πιστοποιητικά εξαγωγής ή άδειες εξαγωγής·

 

- τυποποιημένο έγγραφο, σύμφωνα με το πρότυπο ταυτότητας αντικειμένου Object ID στο οποίο περιγράφονται τα εν λόγω πολιτιστικά αγαθά με επαρκείς λεπτομέρειες ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίησή τους από τις τελωνειακές αρχές·

 

- τίτλους ιδιοκτησίας·

 

- τιμολόγια·

 

- συμβάσεις πώλησης· και

 

- έγγραφα ασφάλισης ή έγγραφα μεταφοράς·

 

Όταν δεν υπάρχουν δικαιολογητικά έγγραφα, η αίτηση περιλαμβάνει επίσης αξιολόγηση από εμπειρογνώμονα, εφόσον κρίνεται αναγκαίο από την αρμόδια αρχή.

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους εισόδου επαληθεύει ότι η αίτηση είναι πλήρης και ζητά από τον αιτούντα τυχόν στοιχεία ή έγγραφα που λείπουν εντός 30 ημερών από την παραλαβή της αίτησης.

3.  Η αρμόδια αρχή του πρώτου κράτους μέλους της προβλεπομένης εισόδου επαληθεύει ότι η αίτηση είναι πλήρης και ζητά από τον αιτούντα τυχόν επιπλέον στοιχεία ή έγγραφα που λείπουν εντός 21 ημερών από την παραλαβή της αίτησης.

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – εδάφιο 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η αρμόδια αρχή, εντός 90 ημερών από την υποβολή της πλήρους αίτησης, εξετάζει την αίτηση και αποφασίζει να εκδώσει την άδεια εισαγωγής ή να απορρίψει την αίτηση. Η αίτηση μπορεί να απορριφθεί για τους εξής λόγους:

4.  Η αρμόδια αρχή, εντός 90 ημερών από την υποβολή της πλήρους αίτησης, εξετάζει την αίτηση και αποφασίζει να εκδώσει την άδεια εισαγωγής ή να απορρίψει την αίτηση. Στην περίπτωση κατά την οποία εκδίδεται η άδεια εισαγωγής, η αρμόδια αρχή την καταχωρίζει με ηλεκτρονικά μέσα. Η αρμόδια αρχή απορρίπτει την αίτηση για τους εξής λόγους:

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  όταν η χώρα εξαγωγής δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης της UNESCO του 1970, δεν αποδεικνύεται ότι τα πολιτιστικά αγαθά εξήχθησαν από τη χώρα καταγωγής σύμφωνα με τις οικείες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις·

α)  όταν δεν αποδεικνύεται ότι τα πολιτιστικά αγαθά εξήχθησαν από τη χώρα καταγωγής σύμφωνα με τις οικείες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που ίσχυαν τη στιγμή της εξαγωγής, ή όταν δεν υπάρχουν τέτοιες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις ή, στις εξαιρετικές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2α, από την τρίτη χώρα σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς της εν λόγω τρίτης χώρας που ίσχυαν κατά την εξαγωγή, ή ελλείψει τέτοιων νόμων και κανονισμών·

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  όταν η χώρα εξαγωγής είναι συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης της UNESCO του 1970, δεν αποδεικνύεται ότι τα πολιτιστικά αγαθά εξήχθησαν από τη χώρα εξαγωγής σύμφωνα με τις οικείες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις·

διαγράφεται

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  η αρμόδια αρχή έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι ο κάτοχος των αγαθών δεν τα απέκτησε κατά τρόπο νόμιμο.

γ)  η αρμόδια αρχή έχει βάσιμους και επαληθεύσιμους λόγους να πιστεύει ότι ο κάτοχος των αγαθών δεν τα απέκτησε κατά τρόπο νόμιμο.

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  αν η αίτηση για άδεια εισαγωγής πολιτιστικού αγαθού έχει προηγουμένως απορριφθεί από τις αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους της Ένωσης για το ίδιο πολιτιστικό αγαθό και δεν παρασχέθηκαν περαιτέρω αποδεικτικά στοιχεία που δεν είχαν ήδη υποβληθεί σε σχέση με την απορριφθείσα αίτηση·

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ β) στην περίπτωση που η νόμιμη εξαγωγή απευθείας από τη χώρα καταγωγής δεν μπορεί να αποδειχθεί με τα κατάλληλα δικαιολογητικά έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία, ιδίως πιστοποιητικά ή άδειες εξαγωγής που έχουν εκδοθεί από τη χώρα εξαγωγής, τίτλους κυριότητας, τιμολόγια, συμβάσεις πώλησης, την ταυτότητα του αντικειμένου, εφόσον υπάρχει, ασφαλιστήρια έγγραφα, δικαιολογητικά μεταφοράς και πραγματογνωμοσύνες.

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Η αρμόδια αρχή μπορεί να απορρίψει την αίτηση όταν υπάρχουν απαιτήσεις για επιστροφή ή αποζημίωση, που υποβάλλονται από τις αρχές της χώρας καταγωγής, οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον των δικαστηρίων.

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4β.  Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, η διοικητική απόφαση μνεία της οποίας γίνεται στην παράγραφο 4 συνοδεύεται από δήλωση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι απόρριψης και η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες για τη διαδικασία προσφυγής που κοινοποιείται στον θιγόμενο αιτούντα κατά τη στιγμή της έκδοσής της.

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4γ.  Στην αίτηση περιλαμβάνεται δήλωση ότι τα είδη δεν έχουν αποτελέσει προηγουμένως αντικείμενο αίτησης ή, σε περίπτωση προηγούμενης άρνησης, αναφέρει τους λόγους της απόρριψης αυτής και περιλαμβάνει πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία που δεν ήταν διαθέσιμα κατά την προηγούμενη εξέταση της αίτησης.

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4δ.  Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος απορρίψει μια ηλεκτρονική αίτηση, η εν λόγω απόρριψη καθώς και οι λόγοι στους οποίους βασίστηκε, κοινοποιούνται στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή. Σε περιπτώσεις που υπάρχουν υπόνοιες για παράνομη διακίνηση, τα κράτη μέλη ενημερώνουν επίσης και άλλες σχετικές αρχές, όπως την ΙINTERPOL και την EUROPOL.

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη ορίζουν τις δημόσιες αρχές που είναι αρμόδιες για την έκδοση των αδειών εισαγωγής σύμφωνα με το παρόν άρθρο και κοινοποιούν στην Επιτροπή τα στοιχεία των εν λόγω αρχών, καθώς και κάθε σχετική τροποποίησή τους.

Τα κράτη μέλη ορίζουν χωρίς καθυστέρηση τις δημόσιες αρχές που είναι αρμόδιες για την έκδοση των αδειών εισαγωγής σύμφωνα με το παρόν άρθρο και κοινοποιούν στην Επιτροπή τα στοιχεία των εν λόγω αρχών, καθώς και κάθε σχετική τροποποίησή τους.

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις, το υπόδειγμα του εντύπου της αίτησης για τη χορήγηση άδειας εισαγωγής, καθώς και τους διαδικαστικούς κανόνες για την υποβολή και τη διεκπεραίωση των εν λόγω αιτήσεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 13.

6.  Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις, το υπόδειγμα του τυποποιημένου ηλεκτρονικού εντύπου της αίτησης για τη χορήγηση άδειας εισαγωγής, καθώς και τους διαδικαστικούς κανόνες για την ηλεκτρονική υποβολή και τη διεκπεραίωση των εν λόγω αιτήσεων, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, που θα γίνεται ηλεκτρονικά. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 13.

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και την υπαγωγή σε ειδικό καθεστώς εκτός της διαμετακόμισης στην Ένωση των πολιτιστικών αγαθών που αναφέρονται στα στοιχεία α), β), ε), στ), ζ), θ), ι), ια) και ιβ) του παραρτήματος απαιτείται η υποβολή δήλωσης εισαγωγέα στις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους εισόδου.

1.  Για την εισαγωγή στην τελωνειακή επικράτεια της Ένωσης πολιτιστικών αγαθών που αναφέρονται στο μέρος Α σημεία 3 έως 14 του μέρους Α του παραρτήματος Ι, απαιτείται η υποβολή, από τον κάτοχο των εμπορευμάτων, της ηλεκτρονικής δήλωσης εισαγωγέα στις τελωνειακές αρχές του πρώτου κράτους μέλους στο οποίο πρόκειται να εισαχθεί το προϊόν .

 

Το παρόν άρθρο ισχύει επίσης για τα πολιτιστικά αγαθά που αναφέρονται στα σημεία Α1 και Α2, των οποίων οι κωδικοί της συνδυασμένης ονοματολογίας δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα II.

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η δήλωση εισαγωγέα περιλαμβάνει δήλωση υπογεγραμμένη από τον κάτοχο των αγαθών σύμφωνα με την οποία τα αγαθά έχουν εξαχθεί από τη χώρα καταγωγής σύμφωνα με τις οικείες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Ωστόσο, όταν η χώρα εξαγωγής είναι συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης της UNESCO για τα πολιτιστικά αγαθά, η δήλωση εισαγωγέα περιλαμβάνει δήλωση υπογεγραμμένη από τον κάτοχο των αγαθών σύμφωνα με την οποία τα αγαθά έχουν εξαχθεί από την εν λόγω χώρα σύμφωνα με τις οικείες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

2.  Η δήλωση εισαγωγέα καταχωρίζεται ηλεκτρονικά. Περιλαμβάνει:

 

α) δήλωση με την υπογραφή του κατόχου των αγαθών που δηλώνει ότι τα εν λόγω αγαθά έχουν εξαχθεί από τη χώρα καταγωγής σύμφωνα με τις οικείες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις ή παρέχει αποδείξεις για την απουσία τέτοιων νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων·

 

β) τυποποιημένο έγγραφο, σύμφωνα με το πρότυπο ταυτότητας αντικειμένου Object ID στο οποίο περιγράφονται τα εν λόγω πολιτιστικά αγαθά με επαρκείς λεπτομέρειες ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίησή τους από τις τελωνειακές αρχές·

 

γ) πιστοποιητικά ή άδειες εξαγωγής που έχουν εκδοθεί από τη χώρα καταγωγής και που αποδεικνύουν ότι τα εν λόγω πολιτιστικά αγαθά εξήχθησαν από τη χώρα καταγωγής σύμφωνα με τις οικείες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 2, σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου:

 

α) η χώρα καταγωγής του πολιτιστικού αγαθού δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα και το γεγονός αυτό θεωρείται ότι τεκμηριώνεται επαρκώς και υποστηρίζεται από αποδεικτικά στοιχεία από την αρμόδια αρχή· or

 

β) τα πολιτιστικά αγαθά έχουν εξαχθεί από τη χώρα καταγωγής πριν από το 1970 και κρατήθηκαν σε τρίτη χώρα για άλλους σκοπούς εκτός από την προσωρινή χρήση, τη διαμετακόμιση, την εξαγωγή ή την αποστολή πριν εισέλθουν στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, αλλά ο κάτοχος δεν μπορεί να προσκομίσει τα έγγραφα που απαιτούνται σύμφωνα με την παράγραφο 2, δεδομένου ότι τα έγγραφα αυτά δεν χρησιμοποιούνταν κατά τη στιγμή της εξαγωγής των πολιτιστικών αγαθών από τη χώρα καταγωγής,

 

η δήλωση εισαγωγέα αποτελείται από:

 

α) δήλωση με την υπογραφή του κατόχου των αγαθών που δηλώνει ότι τα εν λόγω αγαθά έχουν εξαχθεί από τη χώρα καταγωγής σύμφωνα με τις οικείες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις ή παρέχει αποδείξεις για την απουσία τέτοιων νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων·

 

β) τυποποιημένο έγγραφο, σύμφωνα με το πρότυπο ταυτότητας αντικειμένου Object ID στο οποίο περιγράφονται τα εν λόγω πολιτιστικά αγαθά με επαρκείς λεπτομέρειες ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίησή τους από τις τελωνειακές αρχές· και

 

γ) τα πιστοποιητικά ή οι άδειες εξαγωγής που έχουν εκδοθεί από την τρίτη χώρα και που αποδεικνύουν ότι τα εν λόγω πολιτιστικά αγαθά εξήχθησαν από την τρίτη χώρα σύμφωνα με τις οικείες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

 

Εάν οι νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας καταγωγής ή της τρίτης χώρας δεν προβλέπουν την έκδοση αδειών ή πιστοποιητικών εξαγωγής, η δήλωση εισαγωγέα περιλαμβάνει οποιαδήποτε άλλα κατάλληλα δικαιολογητικά έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία, όπως, μεταξύ άλλων, τίτλους κυριότητας, τιμολόγια, συμβάσεις πώλησης, ασφαλιστήρια έγγραφα, και δικαιολογητικά μεταφοράς.

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις, το υπόδειγμα του εντύπου της δήλωσης εισαγωγέα, καθώς και τους διαδικαστικούς κανόνες για την υποβολή και τη διεκπεραίωση των δηλώσεων εισαγωγέα. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 13.

3.  Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις, το υπόδειγμα του τυποποιημένου ηλεκτρονικού εντύπου της δήλωσης εισαγωγέα, καθώς και τους διαδικαστικούς κανόνες για την ηλεκτρονική υποβολή και τη διεκπεραίωση των δηλώσεων εισαγωγέα. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 13.

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 5α

 

Μικροεπιχειρήσεις και μικρομεσαίες επιχειρήσεις

 

Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΠΜΜΕ) λαμβάνουν την κατάλληλη τεχνική και οικονομική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας εθνικών σημείων επαφής σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και ενός δικτυακού τόπου που περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες, και διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών με τις ΠΜΜΕ και τα εθνικά σημεία επαφής κατά την παραλαβή αιτημάτων πληροφόρησης, προκειμένου να εφαρμοστεί αποτελεσματικά ο παρών κανονισμός.

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 5 β

 

Χρήση ηλεκτρονικού συστήματος

 

1. Κάθε ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρμόδιων αρχών και διασαφιστών σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5, όπως η ανταλλαγή δηλώσεων, αιτήσεων ή αποφάσεων, πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα.

 

2. Η Επιτροπή δημιουργεί το ηλεκτρονικό σύστημα που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες καθορίζει:

 

- τις ρυθμίσεις για την ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη συντήρηση του ηλεκτρονικού συστήματος που αναφέρεται στην παράγραφο 1·

 

- τους λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την υποβολή, την επεξεργασία, την αποθήκευση και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος.

 

Τα κράτη μέλη συνεργάζονται με την Επιτροπή για την ανάπτυξη, τη συντήρηση και τη χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και για την αποθήκευση πληροφοριών, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

 

3. Όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, οι διασαφιστές και οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να εκτελούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΕ) .../...*

 

__________________

 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

 

* ΕΕ: Να προστεθεί στο κείμενο ο αριθμός του κανονισμού που περιλαμβάνεται στο έγγραφο 2017/0003(COD).

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 6

διαγράφεται

Τελωνειακός έλεγχος και επαλήθευση

 

1.  Η άδεια εισαγωγής που αναφέρεται στο άρθρο 4 ή η δήλωση εισαγωγέα που αναφέρεται στο άρθρο 5, κατά περίπτωση, υποβάλλεται στο αρμόδιο τελωνείο για τη θέση των πολιτιστικών αγαθών σε ελεύθερη κυκλοφορία ή για την υπαγωγή τους σε ειδικό καθεστώς εκτός της διαμετακόμισης.

 

2.  Όσον αφορά τα πολιτιστικά αγαθά για τα οποία απαιτείται η έκδοση άδειας εισαγωγής για την είσοδό τους στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, οι τελωνειακές αρχές ελέγχουν ότι η άδεια εισαγωγής αντιστοιχεί στα προσκομιζόμενα αγαθά. Προς τον σκοπό αυτό, μπορούν να προβαίνουν σε φυσική εξέταση των πολιτιστικών αγαθών, μεταξύ άλλων μέσω πραγματογνωμοσύνης.

 

3.  Όσον αφορά τα πολιτιστικά αγαθά για τα οποία απαιτείται η υποβολή δήλωσης εισαγωγέα για την είσοδό τους στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, οι τελωνειακές αρχές ελέγχουν ότι η δήλωση εισαγωγέα πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5 ή βάσει αυτού και αντιστοιχεί στα προσκομιζόμενα αγαθά. Προς τον σκοπό αυτό, μπορούν να ζητούν συμπληρωματικές πληροφορίες από τον διασαφιστή και να προβαίνουν σε φυσική εξέταση των πολιτιστικών αγαθών, μεταξύ άλλων μέσω πραγματογνωμοσύνης. Οι τελωνειακές αρχές καταχωρίζουν τη δήλωση εισαγωγέα με την απόδοση αύξοντος αριθμού και ημερομηνίας καταχώρισης και, κατά την παραλαβή των αγαθών, παρέχουν στον διασαφιστή αντίγραφο της καταχωρισμένης δήλωσης εισαγωγέα.

 

4.  Κατά την υποβολή διασάφησης για τη θέση των πολιτιστικών αγαθών σε ελεύθερη κυκλοφορία ή την υπαγωγή τους σε ειδικό καθεστώς εκτός της διαμετακόμισης, αναφέρεται η ποσότητα των προϊόντων με χρήση της συμπληρωματικής μονάδας που ορίζεται στο παράρτημα.

 

Τροπολογία    69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη περιορίζουν τον αριθμό των τελωνείων που είναι αρμόδια για τη θέση των πολιτιστικών αγαθών σε ελεύθερη κυκλοφορία ή την υπαγωγή τους σε ειδικό καθεστώς εκτός της διαμετακόμισης, κοινοποιούν στην Επιτροπή τα στοιχεία των εν λόγω τελωνείων, καθώς και κάθε σχετική τροποποίησή τους.

Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να περιορίζουν τον αριθμό των τελωνείων που είναι αρμόδια να επιτρέπουν την εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών. Όπου τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τον εν λόγω περιορισμό, κοινοποιούν στην Επιτροπή τα στοιχεία των εν λόγω τελωνειακών αρχών, καθώς και κάθε σχετική τροποποίησή τους.

Τροπολογία    70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι τελωνειακές αρχές κατάσχουν και δεσμεύουν προσωρινά πολιτιστικά αγαθά που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, σε περίπτωση που τα εν λόγω πολιτιστικά αγαθά εισήλθαν στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2.

1.  Οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές κατάσχουν και δεσμεύουν προσωρινά πολιτιστικά αγαθά που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2. Σε περίπτωση δέσμευσης των πολιτιστικών αγαθών, εξασφαλίζονται κατάλληλες συνθήκες διατήρησης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και ευθύνες για την προσωρινή εναπόθεση εμπορευμάτων που ορίζει το άρθρο 147 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των αγαθών.

Τροπολογία    71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η διοικητική απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 συνοδεύεται από αιτιολόγηση, κοινοποιείται στον διασαφιστή και υπόκειται σε πραγματική προσφυγή σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο.

2.  Η διοικητική απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 22 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 952/2013.

Τροπολογία    72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η περίοδος προσωρινής δέσμευσης περιορίζεται αυστηρά στον χρόνο που απαιτείται ώστε οι τελωνειακές αρχές ή άλλες αρχές επιβολής του νόμου να προσδιορίσουν αν οι περιστάσεις της υπόθεσης αιτιολογούν τη δέσμευση βάσει άλλων διατάξεων του ενωσιακού ή εθνικού δικαίου. Η μέγιστη περίοδος προσωρινής δέσμευσης βάσει του παρόντος άρθρου ανέρχεται σε 6 μήνες. Αν εντός της εν λόγω περιόδου δεν ληφθεί απόφαση σχετικά με περαιτέρω δέσμευση των πολιτιστικών αγαθών ή αν αποφασιστεί ότι οι περιστάσεις της υπόθεσης δεν αιτιολογούν περαιτέρω δέσμευση, τα πολιτιστικά αγαθά τίθενται στη διάθεση του διασαφιστή.

3.  Η περίοδος προσωρινής δέσμευσης περιορίζεται αυστηρά στον χρόνο που απαιτείται ώστε οι τελωνειακές αρχές ή άλλες αρχές επιβολής του νόμου να προσδιορίσουν αν οι περιστάσεις της υπόθεσης αιτιολογούν τη δέσμευση βάσει άλλων διατάξεων του ενωσιακού ή εθνικού δικαίου. Η μέγιστη περίοδος προσωρινής δέσμευσης βάσει του παρόντος άρθρου ανέρχεται σε 6 μήνες, με τη δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας αυτής για τρεις επιπλέον μήνες με αιτιολογημένη απόφαση των τελωνειακών αρχών. Αν εντός της εν λόγω περιόδου δεν ληφθεί απόφαση σχετικά με περαιτέρω δέσμευση των πολιτιστικών αγαθών ή αν αποφασιστεί ότι οι περιστάσεις της υπόθεσης δεν αιτιολογούν περαιτέρω δέσμευση, τα πολιτιστικά αγαθά τίθενται στη διάθεση του διασαφιστή. Οι αρχές των κρατών μελών της ΕΕ διασφαλίζουν ότι, κατά τη χρονική στιγμή της επιστροφής των πολιτιστικών αγαθών στη χώρα καταγωγής, η χώρα αυτή δεν πλήττεται από ένοπλη κρίση στο πλαίσιο της οποίας δεν είναι εγγυημένη η ασφάλεια των πολιτιστικών αγαθών. Σε αυτή την περίπτωση, το πολιτιστικό αγαθό παραμένει στην Ένωση έως ότου σταθεροποιηθεί η κατάσταση στη χώρα καταγωγής.

Τροπολογία    73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Οι τελωνειακές αρχές ενημερώνουν αμέσως την πηγή ή, όταν η χώρα προέλευσης των πολιτιστικών αγαθών δεν μπορεί να προσδιοριστεί με αξιοπιστία, την τρίτη χώρα καθώς και την EUROPOL και INTERPOL, κατά περίπτωση, μετά τη λήψη της απόφασης που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Τροπολογία    74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3β.  Όταν οι αρμόδιες αρχές έχουν βάσιμους λόγους να πιστεύουν ότι πολιτιστικά αγαθά που βρίσκονται υπό διαμετακόμιση στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης μπορεί να έχουν εξαχθεί κατά παράβαση των κανόνων και των κανονισμών μιας χώρας καταγωγής, ειδοποιούν τις τελωνειακές αρχές να κατασχέσουν προσωρινά τα εν λόγω αγαθά.

Τροπολογία    75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Διοικητική συνεργασία

Διοικητική συνεργασία και χρήση ηλεκτρονικού συστήματος

Τροπολογία    76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών τους που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 4.

1.  Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη συνεργασία και την ανταλλαγή ενημέρωσης μεταξύ των αρμόδιων αρχών τους που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 5.

Τροπολογία    77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Για την αποθήκευση και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών των κρατών μελών, ιδίως αναφορικά με τις δηλώσεις εισαγωγέα και τις άδειες εισαγωγής, δύναται να αναπτυχθεί ηλεκτρονικό σύστημα.

2.  Για την αποθήκευση και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών των κρατών μελών στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, αναπτύσσεται ηλεκτρονικό σύστημα στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αρ.952/2013. Το σύστημα αυτό καλύπτει την παραλαβή, τη διεκπεραίωση, την αποθήκευση και την ανταλλαγή πληροφοριών, ιδίως αναφορικά με τις δηλώσεις εισαγωγέα και τις άδειες εισαγωγής.

Τροπολογία    78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Τα κράτη μέλη μπορούν να ανατρέχουν στο ηλεκτρονικό σύστημα που αναφέρεται στην παράγραφο 2 κατά τη διεκπεραίωση αιτημάτων που υποβάλλονται σε σχέση με άδειες εξαγωγής οι οποίες απαιτούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 116/2009. Τα εν λόγω αιτήματα μπορεί να αφορούν άμεσα πληροφορίες που τηρούνται στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Τροπολογία    79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις,

Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις,

Τροπολογία    80

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 13.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται εντός... [έξι μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού] και σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 13.

Τροπολογία    81

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει του παρόντος κανονισμού πραγματοποιείται μόνο για τους σκοπούς της αποτελεσματικής προστασίας έναντι της απώλειας πολιτιστικών αγαθών, της διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας και της πρόληψης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας μέσω της πώλησης λεηλατηθέντων πολιτιστικών αγαθών σε αγοραστές εντός της Ένωσης.

Τροπολογία    82

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3β.  Η πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν ληφθεί σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5 και 9 και η επεξεργασία τους επιτρέπονται μόνο από δεόντως εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των αρχών και τα εν λόγω δεδομένα προστατεύονται επαρκώς από τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή κοινοποίησή τους.

Τροπολογία    83

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που επιβάλλονται στις παραβιάσεις των άρθρων 3, 4 και 5, και ιδίως στην υποβολή ψευδών δηλώσεων και ψευδών πληροφοριών για την εξασφάλιση εισόδου πολιτιστικών αγαθών στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλιστεί η θέση τους σε εφαρμογή. Οι εν λόγω κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τους εν λόγω κανόνες και μέτρα στην Επιτροπή εντός 18 μηνών από την έναρξη ισχύος του κανονισμού και την ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση σχετικά με κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους.

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που επιβάλλονται στις παραβιάσεις των άρθρων 3 και 5, και ιδίως στην υποβολή ψευδών δηλώσεων και ψευδών πληροφοριών για την εξασφάλιση εισαγωγής πολιτιστικών αγαθών στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, και τα κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλιστεί η θέση σε εφαρμογή των εν λόγω κανόνων. Οι εν λόγω κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Για να επιτευχθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού και μια συνεκτική προσέγγιση και, τα κράτη μέλη επιβάλλουν κυρώσεις παρόμοιες ως προς τη φύση και το αποτέλεσμά τους. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τους εν λόγω κανόνες και μέτρα στην Επιτροπή εντός 12 μηνών από την έναρξη ισχύος του κανονισμού και την ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση σχετικά με κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους.

Τροπολογία    84

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες τους για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη συνεργάζονται με διεθνείς οργανισμούς, όπως η UNESCO, η Interpol, η EUROPOL, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων (WCO), το Διεθνές Κέντρο για τη Διαφύλαξη και την Αποκατάσταση των Πολιτιστικών Αγαθών (ICCROM) και το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων, ούτως ώστε να εξασφαλίσουν αποτελεσματική κατάρτιση, δράσεις για την ενίσχυση ικανοτήτων και εκστρατείες ευαισθητοποίησης, καθώς και για να αναθέσουν σχετική έρευνα και τυπική ανάπτυξη, κατά περίπτωση.

Τροπολογία    85

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη οργανώνουν δραστηριότητες κατάρτισης και ανάπτυξης ικανοτήτων με στόχο τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής του παρόντος κανονισμού από τις οικείες αρχές. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιούν εκστρατείες ευαισθητοποίησης, ιδίως των αγοραστών πολιτιστικών αγαθών.

Η Επιτροπή διοργανώνει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη:

 

i. δραστηριότητες κατάρτισης, δημιουργίας ικανοτήτων και εκστρατείες ευαισθητοποίησης για τις αρχές, τα εθνικά σημεία επαφής και τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού·

 

ii. δράσεις προς ενίσχυση της αποτελεσματικής συνεργασίας με τις χώρες καταγωγής· και

 

iii. την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών με στόχο την προώθηση της ενιαίας εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, ιδίως όσον αφορά τις κατάλληλες πρακτικές από κράτη μέλη που έχουν ήδη θεσπίσει εθνική νομοθεσία σχετικά με την εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    86

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Οι εν λόγω δραστηριότητες, εκστρατείες και δράσεις βασίζονται στην εμπειρία των υφιστάμενων προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προωθεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων (WCO) και η Επιτροπή.

Τροπολογία    87

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 11 α

 

Συνεργασία με τρίτες χώρες

 

Σε θέματα που καλύπτουν οι δραστηριότητές της και κατά τον βαθμό που απαιτείται για την εκπλήρωση των καθηκόντων της δυνάμει του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή διευκολύνει και ενθαρρύνει την τεχνική και επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών.

 

Η Επιτροπή μπορεί να διοργανώνει δραστηριότητες εκπαίδευσης σε συνεργασία με κράτη μέλη και τρίτες χώρες στο έδαφός τους.

Τροπολογία    88

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 2 παράγραφος 2 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα από την [η Υπηρεσία Εκδόσεων συμπληρώνει την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας πράξης].

2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 2 παράγραφος 2 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο διάρκειας πέντε ετών από … [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των … ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

Τροπολογία    89

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  πληροφορίες σχετικά με τις παραβιάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισμού·

β)  πληροφορίες σχετικά με τις παραβιάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και τις εφαρμοσθείσες κυρώσεις·

Τροπολογία    90

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει σχετικά ερωτηματολόγια στα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη έχουν στη διάθεσή τους 6 μήνες για να κοινοποιήσουν τις ζητούμενες πληροφορίες στην Επιτροπή.

Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει σχετικά ερωτηματολόγια στα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη έχουν στη διάθεσή τους 6 μήνες από την παραλαβή του ερωτηματολογίου για να κοινοποιήσουν τις ζητούμενες πληροφορίες στην Επιτροπή.

Τροπολογία    91

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Βάσει των απαντήσεων των κρατών μελών στα ερωτηματολόγια που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τα κράτη μέλη να της παράσχουν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό των αιτήσεων για τη χορήγηση αδειών εισαγωγής. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την χωρίς καθυστέρηση παροχή των ζητούμενων πληροφοριών.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αξιολογείται η ενιαία εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή πρέπει, εάν το θεωρεί απαραίτητο, να λαμβάνει περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τον χειρισμό των αιτήσεων για τη χορήγηση αδειών από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

Τροπολογία    92

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού τρία έτη μετά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και, στη συνέχεια, κάθε πέντε έτη.

2.  Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού δύο έτη μετά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και, στη συνέχεια, κάθε τέσσερα έτη. Η εν λόγω έκθεση δημοσιοποιείται. Περιλαμβάνει εξέταση της πρακτικής εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου στους οικονομικούς φορείς της Ένωσης, ιδίως στις πολύ μικρές, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η έκθεση συγκρίνει την εφαρμογή του κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης του βαθμού της ομοιόμορφης εφαρμογής του κανονισμού από την ημερομηνία της προηγούμενης έκθεσης. Η αξιολόγηση αυτή εξετάζει επίσης τις διατάξεις για τη θέσπιση και την επιβολή κυρώσεων, καθώς και τον βαθμό στον οποίο οι εν λόγω κυρώσεις εξασφαλίζουν ίσους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών. Εφόσον είναι αναγκαίο, η έκθεση μπορεί να κάνει συστάσεις για την αντιμετώπιση της πλημμελούς εφαρμογής του παρόντος κανονισμού από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία    93

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Η έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 λαμβάνει υπόψη την αποτελεσματικότητα του παρόντος κανονισμού, και τις επιπτώσεις του για τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των ΠΜΜΕ. Η έκθεση παρέχει στοιχεία σχετικά με τις διάφορες εθνικές επιδόσεις, περιλαμβάνει αξιολόγηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο παρών κανονισμός έχει εφαρμοστεί και υλοποιηθεί κατά τη σχετική περίοδο, και συστάσεις για την αντιμετώπιση της πλημμελούς εφαρμογής από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία    94

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – υπότιτλος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πολιτιστικά αγαθά που καλύπτονται από το άρθρο 2 παράγραφος 1

Πολιτιστικά αγαθά που καλύπτονται από το άρθρο 2 - παράγραφος 1- σημείο α

Τροπολογία    95

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I α (νέα)

 

 

Τροπολογία

1.

Αρχαιολογικά αντικείμενα ηλικίας άνω των 100 ετών, προερχόμενα από:

 

 

– χερσαίες και υποθαλάσσιες ανασκαφές και ανακαλύψεις

9705 00 00

 

– αρχαιολογικούς χώρους

9706 00 00

 

– αρχαιολογικές συλλογές

 

2.

Στοιχεία αποτελούντα αναπόσπαστο τμήμα καλλιτεχνικών, ιστορικών ή θρησκευτικών μνημείων και προερχόμενα από το διαμελισμό τους, ηλικίας άνω των 100 ετών

9705 00 00 9706 00 00

3.

Ζωγραφικοί πίνακες, άλλοι από αυτούς που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες 4 ή 5, που έχουν γίνει εξ ολοκλήρου με το χέρι, σε οποιοδήποτε υπόστρωμα και με οποιοδήποτε υλικό

9701

4.

Υδατογραφίες (ακουαρέλες), υδροκομμιογραφίες (γκουάς) και κρητιδογραφίες (παστέλ) που έχουν γίνει εξ ολοκλήρου με το χέρι, σε οποιοδήποτε υπόστρωμα1a

9701

5.

Ψηφιδωτά, εκτός εκείνων που εμπίπτουν στις κατηγορίες 1 ή 2, που έχουν γίνει εξ ολοκλήρου με το χέρι, με οποιοδήποτε υλικό, και σχέδια που έχουν γίνει εξ ολοκλήρου με το χέρι, σε οποιοδήποτε υπόστρωμα και με οποιοδήποτε υλικό

69149701

 

6.

Πρωτότυπα έργα χαρακτικής, χαλκογραφίας, μεταξοτυπίας και λιθογραφίας και οι αντίστοιχες πρωτότυπες «μήτρες», καθώς και οι πρωτότυπες αφίσες

Κεφάλαιο 49 9702 00 00 8442 50 99

7.

Πρωτότυπα έργα αγαλματοποιίας ή γλυπτικής και αντίγραφα που έχουν φιλοτεχνηθεί με την ίδια μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για το πρωτότυπο1a, εκτός των υπαγόμενων στην κατηγορία 1.

9703 00 00

8.

Φωτογραφίες, ταινίες και τα αρνητικά τους

37043705

3706

4911 91 80

 

9.

Αρχέτυπα και χειρόγραφα, καθώς και γεωγραφικοί χάρτες και παρτιτούρες, μεμονωμένα ή σε συλλογές

9702 00 00 9706 00 00 4901 10 00 4901 99 00 4904 00 00 4905 91 00 4905 99 00 4906 00 00

10.

Βιβλία ηλικίας άνω των 100 ετών, μεμονωμένα ή σε συλλογές

9705 00 00 9706 00 00

11.

Έντυποι γεωγραφικοί χάρτες ηλικίας άνω των 200 ετών

9706 00 00

12.

Αρχεία πάσης φύσεως, που περιέχουν στοιχεία ηλικίας άνω των 50 ετών, σε οποιοδήποτε υπόστρωμα

37043705

3706

4901

4906

9705 00 00 9706 00 00

 

13.

α) Συλλογές και δείγματα προερχόμενα από συλλογές ζωολογίας, βοτανικής, ορυκτολογίας ή ανατομίας.

9705 00 00

 

β) Συλλογές που παρουσιάζουν ενδιαφέρον από άποψη ιστορική, παλαιοντολογική, εθνογραφική ή νομισματική.

9705 00 00

14.

Μεταφορικά μέσα ηλικίας άνω των 75 ετών

9705 00 00 Κεφάλαια 86-89

15.

Άλλα είδη παλαιοπωλείου, μη υπαγόμενα στις κατηγορίες Α.1 έως A.14

 

 

α) ηλικίας μεταξύ 50 και 100 ετών

 

 

παιχνίδια

Kεφάλαιο 95

 

είδη υαλουργίας

7013

 

είδη χρυσοχοΐας

7114

 

έπιπλα και είδη επιπλώσεως

Kεφάλαιο 94

 

όργανα και συσκευές οπτικής, φωτογραφίας ή κινηματογραφίας

Kεφάλαιο 90

 

μουσικά όργανα

Kεφάλαιο 92

 

ωρολογοποιία

Kεφάλαιο 91

 

τεχνουργήματα από ξύλο

Kεφάλαιο 44

 

προϊόντα κεραμευτικής

Kεφάλαιο 69

 

κεντητοί τάπητες τοίχου (ταπισερί)

5805 00 00

 

τάπητες

Kεφάλαιο 57

 

χαρτιά τοιχοστρωσίας

4814

 

όπλα

Kεφάλαιο 93

 

β) Ηλικίας άνω των 100 ετών

9706 00 00

______________

Ηλικίας άνω των 50 ετών και δεν ανήκουν στους δημιουργούς τους.

Όπως ορίζονται από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην απόφασή του αριθ. 252/84: «Είδη συλλογών κατά την έννοια της κλάσης 9705 του κοινού δασμολογίου είναι εκείνα που έχουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ώστε να περιληφθούν σε συλλογή, δηλαδή τα είδη που είναι σχετικώς σπάνια, δεν χρησιμοποιούνται συνήθως κατά τον αρχικό τους προορισμό, αποτελούν αντικείμενο ειδικών συναλλαγών εκτός του συνήθους εμπορίου των πρακτικώς χρήσιμων ομοειδών αντικειμένων και έχουν μεγάλη αξία.»

Τα πολιτιστικά αγαθά που ανήκουν στις κατηγορίες Α.1 έως Α.15 καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό μόνον αν η αξία τους είναι ίση ή μεγαλύτερη από τα κατώτατα όρια που ορίζονται στο σημείο Β.

B. Κατώτατα όρια που ισχύουν για ορισμένες κατηγορίες του σημείου Α (σε ευρώ)

Αξία:

1 (Αρχαιολογικά αντικείμενα)

2 (Αντικείμενα προερχόμενα από διαμελισμό μνημείων)

9 (Αρχέτυπα και χειρόγραφα)

12 (Αρχεία)

15 000

5 (Ψηφιδωτά και σχέδια)

6 (Έργα χαρακτικής)

8 (Φωτογραφίες)

11 (Έντυποι γεωγραφικοί χάρτες)

30 000

4 [Υδατογραφίες (ακουαρέλες), υδροκομμιογραφίες (γκουάς) και κρητιδογραφίες (παστέλ)]

50 000

7 (Έργα αγαλματοποιίας)

10 (Βιβλία)

13 (Συλλογές)

14 (Μεταφορικά μέσα)

15 (Λοιπά αντικείμενα)

150 000

3 (Πίνακες ζωγραφικής)

Η πλήρωση των προϋποθέσεων οικονομικής αξίας κρίνεται κατά την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση άδειας εξαγωγής. Οικονομική αξία είναι η αξία του πολιτιστικού αγαθού στη διεθνή αγορά.

Οι αξίες που εκφράζονται σε ευρώ στο παράρτημα Ι μετατρέπονται και εκφράζονται στα εθνικά νομίσματα με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία της 31ης Δεκεμβρίου 2001 που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η εν λόγω ισοτιμία στα εθνικά νομίσματα αναθεωρείται ανά διετία, με ισχύ από την 31η Δεκεμβρίου 2001. Ο υπολογισμός της εν λόγω ισοτιμίας βασίζεται στον μέσο όρο της καθημερινής αξίας αυτών των νομισμάτων, εκφρασμένων σε ευρώ, κατά το εικοσιτετράμηνο που λήγει την τελευταία ημέρα του μήνα Αυγούστου ο οποίος προηγείται της αναθεώρησης η οποία αρχίζει να ισχύει την 31η Δεκεμβρίου. Η εν λόγω μέθοδος υπολογισμού επανεξετάζεται, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, από τη συμβουλευτική επιτροπή πολιτιστικών αγαθών, καταρχήν δύο έτη μετά την πρώτη εφαρμογή της. Για κάθε αναθεώρηση, οι αξίες που εκφράζονται σε ευρώ και οι ισοτιμίες στα εθνικά νομίσματα δημοσιεύονται περιοδικώς στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ήδη από τις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου ο οποίος προηγείται της ημερομηνίας από την οποία οι αναθεωρημένες τιμές τίθενται σε ισχύ.

Τροπολογία    96

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Παράρτημα Ιβ

 

Χώρες και κατηγορίες αντικειμένων σε σχέση με τις οποίες υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος παράνομης διακίνησης

 

[Θα καθοριστεί από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α).]


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Πλαίσιο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) διεξάγει μια εμπορική πολιτική βάσει αξιών σύμφωνα με τις ιδρυτικές συνθήκες και τη στρατηγική «Εμπόριο για όλους». Ένας από τους στόχους της ΕΕ είναι να διασφαλίσει ότι η οικονομική μεγέθυνση και ανταγωνιστικότητα συμβαδίζει με την κοινωνική δικαιοσύνη και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τελευταία, έχει υποστηριχθεί ότι οι γενικοί κανόνες που εφαρμόζονται στις εμπορευματικές συναλλαγές δεν καλύπτουν όλες τις ιδιαιτερότητες της εισαγωγής πολιτιστικών αγαθών. Η παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και τη φοροδιαφυγή, με αποτέλεσμα την απώλεια αγαθών πολιτιστικής κληρονομιάς σε τρίτες χώρες.

Το Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του της 12ης Φεβρουαρίου 2016 για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, υπενθύμισε ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί επειγόντως η καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου πολιτιστικών αγαθών και κάλεσε την Επιτροπή να προτείνει σχετικά νομοθετικά μέτρα. Πιο πρόσφατα, το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 2347 (2017) και η δήλωση της Φλωρεντίας που υπεγράφη από τους υπουργούς Πολιτισμού της G7, στις 31 Μαρτίου 2017, επιβεβαίωσε την ανάγκη για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου πολιτιστικών αγαθών, ιδίως από χώρες που βιώνουν συγκρούσεις και εσωτερικές τριβές. Επιπλέον, στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου « Μείωση των πηγών εσόδων των τζιχαντιστών - βάζοντας στο στόχαστρο τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας », που εγκρίθηκε την 1η Μαρτίου 2018, δηλώθηκε εκ νέου η ανάγκη για ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ.

Επί του παρόντος, είναι η εθνική νομοθεσία των κρατών μελών που ασχολείται με την προστασία της πολιτιστικής τους κληρονομιάς. Η παρούσα πρόταση έχει στόχο να επεκτείνει την προστασία αυτή στην πολιτιστική κληρονομιά από τρίτες χώρες, όπου δεν υπάρχει εναρμόνιση σε επίπεδο ΕΕ. Κοινοί κανόνες σχετικά με την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών υφίστανται ήδη στο πλαίσιο της νομοθεσίας της ΕΕ. Όσον αφορά την εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών, μόνο δύο ειδικά περιοριστικά μέτρα για τη Συρία και το Ιράκ είναι σε ισχύ σε επίπεδο ΕΕ.

Η παρούσα πρόταση έχει ως στόχο τη μείωση της διασύνδεσης της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών με το οργανωμένο έγκλημα και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και ταυτόχρονα αποσκοπεί στο να προσφέρει νομική βεβαιότητα στην νόμιμη αγορά έργων τέχνης. Βασίζεται σε προηγούμενες εργασίες των κυριότερων διεθνών φόρουμ, όπως η σύμβαση της UNESCO του 1970 σχετικά με τα μέτρα απαγόρευσης και παρεμπόδισης της παράνομης εισαγωγής, εξαγωγής και μεταβίβασης κυριότητας των πολιτιστικών αγαθών, και η σύμβαση UNIDROIT του 1995 για τα κλαπέντα ή παρανόμως εξαχθέντα πολιτιστικά αγαθά. Σημαντικό έργο έχει επίσης επιτευχθεί στο επίπεδο του Συμβουλίου της Ευρώπης με την σύμβαση του 2017 για τα αδικήματα που αφορούν πολιτιστικά αγαθά(1), και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων και την Ιντερπόλ, με την εξειδικευμένη μονάδα και βάση δεδομένων για κλαπέντα έργα τέχνης.

Η Επιτροπή έχει αναπτύξει ορισμένα εργαλεία για την ενίσχυση του τελωνειακού ελέγχου των πολιτιστικών αγαθών, ήτοι:

-  την καθιέρωση κοινού ορισμού των πολιτιστικών αγαθών στο πλαίσιο της εισαγωγής·

-  την εξασφάλιση ότι οι αγοραστές και οι εισαγωγείς θα επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια όσον αφορά τη νομιμότητα των πολιτιστικών αγαθών που εισέρχονται στην ΕΕ·

-  ένα τυποποιημένο σύστημα ταυτοποίησης όσον αφορά την ταυτότητα των πολιτιστικών αγαθών·

-  την πρόβλεψη πιο αποτελεσματικών αποτρεπτικών μέτρων κατά της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών·

-  την προώθηση της ενεργού συμμετοχής των ενδιαφερομένων φορέων στη μείωση της παράνομης διακίνησης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ένα σύστημα αδειών εισαγωγής για τα προϊόντα που θεωρούνται υψηλού κινδύνου ως προς τη σύνδεσή τους με το οργανωμένο έγκλημα και τις τρομοκρατικές ομάδες όπως είναι τα αρχαιολογικά ευρήματα, τόσο στην ξηρά όσο και τα υποθαλάσσια, τα τμήματα μνημείων και τα σπάνια χειρόγραφα και αρχέτυπα που είναι τουλάχιστον 250 ετών. Για τα άλλα πολιτιστικά αγαθά, σχεδιάζεται ένα σύστημα δήλωσης εισαγωγέα. Θα δημιουργηθούν τυποποιημένες απαιτήσεις τεκμηρίωσης κατά την εισαγωγή όσον αφορά την ταυτότητα κάθε αντικειμένου. Οι τελωνειακές αρχές θα πραγματοποιούν ελέγχους με βάση τα εν λόγω έγγραφα. Οι τελωνειακές αρχές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να κατάσχουν και προσωρινά να δεσμεύουν τα αγαθά που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις. Προβλέπεται επίσης ένα σύστημα κυρώσεων για παραβάσεις.

Το έργο του Κοινοβουλίου

Το σχέδιο έκθεσης για την πρόταση αυτή έχει ανατεθεί σε μεικτή επιτροπή που απαρτίζεται από μέλη της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (IMCO) και της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (INTA). Η κοινή προσέγγιση έχει σκοπό την αποφυγή των στεγανών και την καλύτερη δυνατή χρήση της διαθέσιμης εμπειρογνωμοσύνης, δεδομένου ότι η επιτροπή IMCO είναι αρμόδια για τον συντονισμό, σε επίπεδο Ένωσης, της εθνικής νομοθεσίας στους τομείς της εσωτερικής αγοράς και της τελωνειακής ένωσης, και η επιτροπή INTA είναι, μεταξύ άλλων, αρμόδια για τις εξωτερικές πτυχές των τελωνειακών διατάξεων και της διαχείρισης των τελωνείων. Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας (CULT) είναι στενά συνδεδεμένη με τη διαδικασία, ιδίως όσον αφορά τον ορισμό των πολιτιστικών αγαθών.

Κύριος σκοπός των συνεισηγητών είναι να εξασφαλιστεί η δέουσα ισορροπία μεταξύ του στόχου του περιορισμού της παράνομης εισαγωγής πολιτιστικών αγαθών και της ανάγκης να διασφαλιστεί ότι οι προτεινόμενοι έλεγχοι και πρόσθετες υποχρεώσεις δεν δημιουργούν αδικαιολόγητο βάρος για τους νόμιμους οικονομικούς φορείς στην αγορά έργων τέχνης και τις τελωνειακές αρχές.

Οι συνεισηγητές θεωρούν ότι απαιτείται η κατάλληλη τεχνική βοήθεια και στήριξη προς τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά έργων τέχνης. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης, από κοινού με τα κράτη μέλη, να φροντίσει για τη διοργάνωση δραστηριοτήτων κατάρτισης και δημιουργίας ικανοτήτων, ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού. Επιπλέον, πρέπει να προβλεφθούν δράσεις προς ενίσχυση της αποτελεσματικής συνεργασίας με τις χώρες προέλευσης.

Οι συνεισηγητές υπογραμμίζουν τη σημασία της θέσπισης ενός ηλεκτρονικού συστήματος για την αποθήκευση και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών των κρατών μελών, απόλυτα προσαρμοσμένου στο τρέχον ψηφιακό περιβάλλον.

Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να αξιολογείται με την υποβολή έκθεσης δύο έτη μετά την ημερομηνία εφαρμογής του, και στη συνέχεια ανά τέσσερα έτη ώστε να λαμβάνεται υπόψη ο αντίκτυπος του παρόντος κανονισμού και να αντιμετωπίζονται οι πιθανές ελλείψεις.

Οι συνεισηγητές δεν έχουν μέχρι στιγμής ακόμη καταλήξει σε συμπέρασμα σχετικά με ορισμένες βασικές πτυχές του παρόντος κανονισμού που χρειάζονται βελτίωση, και συνεχίζουν τις διαβουλεύσεις τους με τους σχετικούς φορείς και την επιχειρηματική κοινότητα πριν προτείνουν σχετικές τροποποιήσεις.

(1)

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/221


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (8.6.2018)

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου και την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών

(COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Santiago Fisas Ayxelà

(*) Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 54 του Κανονισμού

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ως εισηγητής, χαιρετίζω τον στόχο της πρότασης που στοχεύει στην αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης της λεηλασίας και του λαθρεμπορίου αρχαιοτήτων, έχοντας πάντα κατά νου ότι η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς πρέπει να είναι ο απώτερος στόχος, δεδομένου ότι ειδικότερα το τρέχον έτος 2018 είναι Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Σημειωτέον, εν προκειμένω, ότι πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των μέτρων που θα ληφθούν για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και των μέτρων υπέρ της αγοράς αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας, ούτως ώστε να μην παρεμποδίζονται οι νόμιμες εμπορικές συναλλαγές πολιτιστικών αγαθών στα εξωτερικά σύνορα δυσανάλογα.

Ως εισηγητής είμαι υπέρ του καθορισμού ελάχιστου ορίου 250 ετών για όλες τις κατηγορίες πολιτιστικών αγαθών, δεδομένου ότι φαίνεται ένα ενδεδειγμένο όριο ηλικίας σύμφωνα με το στόχο της πρότασης. Επιπλέον, συμφωνώ με την άποψη ότι ορισμένες κατηγορίες πολιτιστικών αγαθών που ενέχουν αυξημένο κίνδυνο αρπαγής, απώλειας ή καταστροφής απαιτούν ενισχυμένα μέτρα προστασίας.

Αφενός, όσον αφορά τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν υπέρ της αγοράς αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας, κατά πρώτο και κύριο λόγο, η νομιμότητα της εξαγωγής θα πρέπει να εξετάζεται με βάση τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εξαγωγής αντί της χώρας καταγωγής διότι θεωρώ ότι η υποχρέωση παροχής εγγράφων που αποδεικνύουν τη νόμιμη εξαγωγή από την χώρα καταγωγής αποτελεί μια πρόσθετη επιβάρυνση για την αγορά έργων τέχνης. Κατά συνέπεια, η διάκριση μεταξύ συμβαλλομένων και μη συμβαλλομένων κρατών της Σύμβασης της UNESCO του 1970 σχετικά με την υποχρέωση απόδειξης της νόμιμης εξαγωγής από την χώρα εξαγωγής ή τη χώρα προέλευσης αντίστοιχα, πρέπει να καταργηθεί, αφού όλα τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να αποδείξουν ότι η εξαγωγή από την τρίτη χώρα ήταν νόμιμη σύμφωνα με τις δικές της νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

Δεύτερον, μολονότι ο όρος «κάτοχος των εμπορευμάτων» ορίζεται στην πρόταση, με αναφορά στο άρθρο 5 παράγραφος 34 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, πιστεύω ότι είναι σημαντικό να υπάρξει διαβεβαίωση ότι ο όρος δεν συνεπάγεται κυριότητα, δεδομένου ότι το άτομο που επιθυμεί να λάβει άδεια εισαγωγής δεν είναι απαραίτητα και ο κάτοχος των εμπορευμάτων ακόμη.

Τρίτον, σύμφωνα με την πρόταση, η προσωρινή εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών για εκπαιδευτικούς, επιστημονικούς ή ακαδημαϊκούς ερευνητικούς σκοπούς, δεν θα πρέπει να υπόκειται σε προσκόμιση άδειας ή δήλωσης, και σε αυτή την εξαίρεση θεωρώ ότι πρέπει επίσης να συμπεριλαμβάνεται και η συντήρηση και αποκατάσταση των αγαθών.

Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν υπέρ της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, πρώτον, προτείνω να αυξηθεί το χρονικό διάστημα που θεωρείται ως «μόνιμο» από ένα μήνα σε δέκα έτη για τις κατηγορίες αγαθών που αναφέρονται στα σημεία (γ), (δ) και (η) του παραρτήματος· και σε ένα έτος για τις υπόλοιπες κατηγορίες, όπως καθορίζονται στο παράρτημα.

Δεύτερον, θα ήθελα να τονίσω ότι, λαμβανομένου υπόψη του ειδικού χαρακτήρα των αγαθών, ο ρόλος των πολιτιστικών εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο των τελωνειακών αρχών είναι εξαιρετικά σημαντικός, δεδομένου ότι μπορούν, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, να απαιτούν πρόσθετες πληροφορίες από τον διασαφιστή και να προβαίνουν σε φυσική εξέταση των πολιτιστικών αγαθών με τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης.

Τρίτον, όσον αφορά την αποθήκευση των πολιτιστικών αγαθών στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης σε περίπτωση προσωρινής δέσμευσης, λόγω του ειδικού χαρακτήρα των εμπορευμάτων, πρέπει να υπάρχουν κάποιες ελάχιστες εγγυήσεις διατήρησης.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η προσαρμογή σε αυτό το νέο καθεστώς, συμφωνώ απόλυτα στην πρόταση να διοργανώνονται από τα κράτη μέλη δραστηριότητες κατάρτισης και ανάπτυξης ικανοτήτων για τις αρχές και τους σχετικούς επαγγελματίες, καθώς και εκστρατείες ευαισθητοποίησης για τους αγοραστές. Επιπλέον, πιστεύω ότι πρέπει να δημιουργηθούν σημεία επαφής και πληροφόρησης σε κάθε κράτος μέλος προκειμένου να συνδράμουν τους φορείς της αγοράς στην εφαρμογή στην πράξη του παρόντος κανονισμού. Τέλος, είναι ζωτικής σημασίας να ενισχυθεί η ηλεκτρονική διαχείριση μέσω των κατάλληλων ηλεκτρονικών τυποποιημένων εντύπων ώστε ο εισαγωγέας να μπορεί να συμπληρώσει δηλώσεις ή να υποβάλει αίτηση για πιστοποιητικά εισαγωγής, που θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά και θα καταχωρίζονται με αύξοντα αριθμό και ημερομηνία καταχώρισης, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη ενός πλήρως λειτουργικού ηλεκτρονικού συστήματος για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών των κρατών μελών, που, ασφαλώς, θα συμβάλουν στην αποφυγή της αναζήτησης ευνοϊκότερης δικαιοδοσίας (forum shopping).

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου και την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Στο πλαίσιο του κανονισμού θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ορισμοί βάσει των αντίστοιχων ορισμών που χρησιμοποιούνται, αφενός, στη σύμβαση της UNESCO σχετικά με τα μέτρα για την απαγόρευση και παρεμπόδιση της παράνομης εισαγωγής, εξαγωγής και μεταβίβασης κυριότητας των πολιτιστικών αγαθών που υπεγράφη στο Παρίσι στις 14 Νοεμβρίου 1970 και, αφετέρου, στη σύμβαση UNIDROIT για τα κλαπέντα ή παρανόμως εξαχθέντα πολιτιστικά αγαθά που υπεγράφη στη Ρώμη στις 24 Ιουνίου 1995, στις οποίες σημαντικός αριθμός κρατών μελών είναι συμβαλλόμενα μέρη, λαμβανομένης δε υπόψη της εξοικείωσης πολλών τρίτων χωρών και των περισσότερων κρατών μελών με τις διατάξεις τους.

(6)  Στο πλαίσιο του κανονισμού θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ορισμοί βάσει των αντίστοιχων ορισμών που χρησιμοποιούνται στη σύμβαση της Χάγης του 1954 σχετικά με την προστασία των πολιτιστικών αγαθών σε περίπτωση ένοπλης σύρραξης, στη σύμβαση της UNESCO σχετικά με τα μέτρα για την απαγόρευση και παρεμπόδιση της παράνομης εισαγωγής, εξαγωγής και μεταβίβασης κυριότητας των πολιτιστικών αγαθών που υπεγράφη στο Παρίσι στις 14 Νοεμβρίου 1970 και στη σύμβαση UNIDROIT για τα κλαπέντα ή παρανόμως εξαχθέντα πολιτιστικά αγαθά που υπεγράφη στη Ρώμη στις 24 Ιουνίου 1995, στις οποίες σημαντικός αριθμός κρατών μελών είναι συμβαλλόμενα μέρη, λαμβανομένης δε υπόψη της εξοικείωσης πολλών τρίτων χωρών και των περισσότερων κρατών μελών με τις διατάξεις τους.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Η νομιμότητα των εξαγωγών θα πρέπει να εξετάζεται βάσει των οικείων νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων της χώρας στην οποία ανακαλύφθηκαν ή δημιουργήθηκαν τα πολιτιστικά αγαθά («χώρα καταγωγής»). Προκειμένου να αποτρέπεται τυχόν καταστρατήγηση, κατά την είσοδο των πολιτιστικών αγαθών στην Ένωση από άλλη τρίτη χώρα, το πρόσωπο που επιθυμεί να τα εισαγάγει στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης θα πρέπει να αποδεικνύει ότι τα εν λόγω αγαθά εξήχθησαν νόμιμα από τη χώρα αυτή, όταν η συγκεκριμένη τρίτη χώρα είναι υπογράφον κράτος της σύμβασης της UNESCO του 1970 και, επομένως, χώρα προσηλωμένη στην καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών. Στις άλλες περιπτώσεις, το πρόσωπο θα πρέπει να αποδεικνύει τη νόμιμη εξαγωγή από τη χώρα καταγωγής.

(7)  Η νομιμότητα των εξαγωγών θα πρέπει να εξετάζεται βάσει των οικείων νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων της χώρας στην οποία ανακαλύφθηκαν ή δημιουργήθηκαν τα πολιτιστικά αγαθά («χώρα καταγωγής»). Κατά την είσοδο των πολιτιστικών αγαθών στην Ένωση από άλλη τρίτη χώρα, το πρόσωπο που επιθυμεί να τα εισαγάγει στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης θα πρέπει να αποδεικνύει ότι τα εν λόγω αγαθά εξήχθησαν νόμιμα από τη χώρα καταγωγής. Στις περιπτώσεις που η χώρα καταγωγής των πολιτιστικών αγαθών δεν μπορεί να προσδιοριστεί με αξιοπιστία, το πρόσωπο που επιθυμεί να τα εισαγάγει στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης θα πρέπει να αποδεικνύει ότι τα εν λόγω αγαθά εξήχθησαν νόμιμα από τη χώρα στην οποία ευρίσκοντο αμέσως πριν από την αποστολή τους στην Ένωση («χώρα εξαγωγής») σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας αυτής.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α)  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 5 της σύμβασης της UNESCO του 1970 προβλέπει τη σύσταση μιας ή περισσότερων εθνικών υπηρεσιών, στελεχωμένων με κατάλληλο και επαρκές προσωπικό, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των πολιτιστικών αγαθών τους από παράνομη εισαγωγή, εξαγωγή και μεταβίβαση· λαμβάνοντας επίσης υπόψη την ανάγκη ενεργούς συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών στον τομέα της ασφάλειας και της καταπολέμησης της παράνομης εισαγωγής πολιτιστικών αγαθών, ιδίως σε περιοχές σε κρίση, τα συμβαλλόμενα κράτη της σύμβασης της UNESCO του 1970 καλούνται να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στη σύμβαση και όσα κράτη μέλη δεν το έχουν ήδη πράξει, καλούνται να την επικυρώσουν επειγόντως.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Προκειμένου να μην παρακωλύεται δυσανάλογα το εμπόριο αγαθών διαμέσου των εξωτερικών συνόρων, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στα αγαθά που πληρούν ένα συγκεκριμένο όριο παλαιότητας. Προς τον σκοπό αυτό, κρίνεται σκόπιμο να καθοριστεί κατώτατο όριο παλαιότητας 250 ετών για όλες τις κατηγορίες πολιτιστικών αγαθών. Το εν λόγω κατώτατο όριο παλαιότητας θα διασφαλίσει την επικέντρωση των μέτρων που προβλέπει ο παρών κανονισμός στα πολιτιστικά αγαθά που είναι πιθανότερο να αποτελέσουν στόχο λεηλασιών σε περιοχές συγκρούσεων, χωρίς να αποκλείονται άλλα αγαθά των οποίων ο έλεγχος είναι απαραίτητος για τη διασφάλιση της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς.

(8)  Προκειμένου να μην παρακωλύεται δυσανάλογα το εμπόριο αγαθών διαμέσου των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στα αγαθά που πληρούν ένα συγκεκριμένο όριο παλαιότητας και αξίας. Προς τον σκοπό αυτό, κρίνεται σκόπιμο να καθοριστεί κατώτατο όριο παλαιότητας 100 ετών για τις πλέον ευπαθείς κατηγορίες πολιτιστικών αγαθών, σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης της Χάγης του 1954, της σύμβασης της UNESCO του 1970 και της σύμβασης UNIDROIT του 1995. Το εν λόγω κατώτατο όριο παλαιότητας θα διασφαλίσει την επικέντρωση των μέτρων που προβλέπει ο παρών κανονισμός στα πολιτιστικά αγαθά που είναι πιθανότερο να αποτελέσουν στόχο λεηλασιών σε περιοχές συγκρούσεων, χωρίς να αποκλείονται άλλα αγαθά των οποίων ο έλεγχος είναι απαραίτητος για τη διασφάλιση της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Αιτιολόγηση

Το κατώτατο όριο παλαιότητας 250 ετών δεν φαίνεται να συνάδει με ορισμένες διεθνείς συνθήκες (τη σύμβαση της Χάγης σχετικά με την προστασία των πολιτιστικών αγαθών σε περίπτωση ένοπλης σύρραξης - άρθρο 1, τη σύμβαση του 1970 σχετικά με τα μέτρα για την απαγόρευση και παρεμπόδιση της παράνομης εισαγωγής, εξαγωγής και μεταβίβασης κυριότητας των πολιτιστικών αγαθών - άρθρο 1 και τη σύμβαση UNIDROIT για τα κλαπέντα ή παρανόμως εξαχθέντα πολιτιστικά αγαθά - άρθρο 2).

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Δεδομένου ότι ορισμένες κατηγορίες πολιτιστικών αγαθών, ήτοι τα αρχαιολογικά αντικείμενα, τα στοιχεία που αποτελούν τμήμα μνημείων, τα σπάνια χειρόγραφα και τα αρχέτυπα, είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε λεηλασίες και καταστροφές, φαίνεται αναγκαίο να προβλεφθεί ένα σύστημα αυξημένου ελέγχου πριν από την είσοδό τους στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. Ένα τέτοιο σύστημα θα πρέπει να επιβάλλει επίδειξη άδειας η οποία εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους εισόδου πριν από τη θέση των εν λόγω αγαθών σε ελεύθερη κυκλοφορία ή την υπαγωγή τους σε ειδικό τελωνειακό καθεστώς εκτός της διαμετακόμισης. Τα πρόσωπα που επιθυμούν να λάβουν αυτή την άδεια θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν τη νόμιμη εξαγωγή από τη χώρα καταγωγής με βάση τα κατάλληλα δικαιολογητικά έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία, ιδίως πιστοποιητικά ή άδειες εξαγωγής που έχουν εκδοθεί από την τρίτη χώρα εξαγωγής, τίτλους κυριότητας, τιμολόγια, συμβάσεις πώλησης, ασφαλιστήρια έγγραφα, δικαιολογητικά μεταφοράς και πραγματογνωμοσύνες. Με βάση την υποβολή αιτήσεων που περιέχουν πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να αποφασίζουν αν θα εκδώσουν τη σχετική άδεια χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

(10)  Δεδομένου ότι ορισμένες κατηγορίες πολιτιστικών αγαθών, ήτοι τα αρχαιολογικά αντικείμενα, τα στοιχεία που αποτελούν τμήμα μνημείων, τα σπάνια χειρόγραφα και τα αρχέτυπα, είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε λεηλασίες και καταστροφές, φαίνεται αναγκαίο να προβλεφθεί ένα σύστημα αυξημένου ελέγχου πριν από την είσοδό τους στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. Ένα τέτοιο σύστημα θα πρέπει να επιβάλλει επίδειξη άδειας η οποία εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του πρώτου κράτους μέλους εισόδου πριν από τη θέση των εν λόγω αγαθών σε ελεύθερη κυκλοφορία ή την υπαγωγή τους σε ειδικό τελωνειακό καθεστώς εκτός της διαμετακόμισης. Τα πρόσωπα που επιθυμούν να λάβουν αυτή την άδεια θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν ότι τα πολιτιστικά αγαθά έχουν εξαχθεί από τη χώρα καταγωγής σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας αυτής ή να αποδεικνύουν την απουσία σχετικών νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων. Η νόμιμη εξαγωγή από τη χώρα καταγωγής θα πρέπει να αποδεικνύεται με βάση τα κατάλληλα δικαιολογητικά έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία, ιδίως πιστοποιητικά εξαγωγής ή άδειες εξαγωγής, τίτλους κυριότητας, τιμολόγια, συμβάσεις πώλησης, ασφαλιστήρια έγγραφα, δικαιολογητικά μεταφοράς και πραγματογνωμοσύνες. Με βάση την υποβολή αιτήσεων που περιέχουν πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να αποφασίζουν αν θα εκδώσουν τη σχετική άδεια χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Στις περιπτώσεις που η χώρα καταγωγής των πολιτιστικών αγαθών δεν μπορεί να προσδιοριστεί με αξιοπιστία, η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από οποιοδήποτε δικαιολογητικό έγγραφο ή πληροφορία που να αποδεικνύει ότι τα πολιτιστικά αγαθά εξήχθησαν από τη χώρα εξαγωγής σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας αυτής. Για την εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών που προέρχονται από χώρες που πλήττονται από συγκρούσεις ή είναι υψηλού κινδύνου θα πρέπει να απαιτείται πάντα προσκόμιση άδειας η οποία να έχει εκδοθεί από την αρμόδια αρχή του πρώτου κράτους μέλους εισόδου. Τα πρόσωπα που επιθυμούν να λάβουν αυτή την άδεια θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν ότι τα πολιτιστικά αγαθά έχουν εξαχθεί από τη χώρα καταγωγής σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας αυτής, αποκλείοντας έτσι τη δυνατότητα να αποδειχθεί η νόμιμη εξαγωγή από τη χώρα εξαγωγής. Η Επιτροπή καταρτίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, έναν τακτικά επικαιροποιούμενο κατάλογο περιοχών συγκρούσεων και χωρών υψηλού κινδύνου, βάσει του οποίου θα καθορίζονται τα περιοριστικά μέτρα που θα εφαρμόζονται στα πολιτιστικά αγαθά, σύμφωνα με το άρθρο 215 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή θα πρέπει να χρησιμοποιεί εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη, όπως της UNESCO και του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM), για την κατάρτιση του εν λόγω καταλόγου, που θα πρέπει να βασίζεται, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, στους «κόκκινους καταλόγους» που δημοσιεύει το ICOM και που ταξινομούν τις κατηγορίες αρχαιολογικών αντικειμένων ή έργων τέχνης που βρίσκονται σε κίνδυνο στις πλέον ευάλωτες περιοχές του κόσμου, ώστε να αποτρέπεται η πώληση ή η παράνομη εξαγωγή τους.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α)  Λαμβανομένου υπόψη του ιδιαίτερου χαρακτήρα των αγαθών, ο ρόλος των πολιτιστικών εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο των τελωνειακών αρχών είναι εξαιρετικά σημαντικός, δεδομένου ότι θα πρέπει να μπορούν, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, να απαιτούν πρόσθετες πληροφορίες από τον διασαφιστή και να προβαίνουν σε φυσική εξέταση των πολιτιστικών αγαθών με τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Για τις άλλες κατηγορίες πολιτιστικών αγαθών, τα άτομα που επιθυμούν την εισαγωγή τους στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης θα πρέπει, με την υποβολή σχετικής δήλωσης, να βεβαιώνουν και να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη νόμιμη εξαγωγή τους από την τρίτη χώρα, καθώς και να παρέχουν επαρκείς πληροφορίες για τα αγαθά που πρέπει να ταυτοποιηθούν από τις τελωνειακές αρχές. Προς διευκόλυνση της διαδικασίας και για λόγους ασφάλειας δικαίου, η παροχή των πληροφοριών σχετικά με τα πολιτιστικά αγαθά θα πρέπει να γίνεται με τη χρήση τυποποιημένου εγγράφου. Για την περιγραφή των πολιτιστικών αγαθών θα πρέπει να χρησιμοποιείται το πρότυπο ταυτότητας αντικειμένου Object ID, το οποίο συνιστάται από την UNESCO. Οι τελωνειακές αρχές θα πρέπει να καταχωρίζουν την είσοδο των εν λόγω πολιτιστικών αγαθών, να φυλάσσουν τα πρωτότυπα και να παρέχουν αντίγραφο των σχετικών εγγράφων στον διασαφιστή, προκειμένου να διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα των αγαθών μετά την είσοδό τους στην εσωτερική αγορά.

(11)  Για άλλες κατηγορίες πολιτιστικών αγαθών, τα πρόσωπα που επιθυμούν να λάβουν αυτή την άδεια θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν τη νόμιμη εξαγωγή από τη χώρα καταγωγής με βάση τα κατάλληλα δικαιολογητικά έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία, ιδίως πιστοποιητικά ή άδειες εξαγωγής που έχουν εκδοθεί από την τρίτη χώρα εξαγωγής, τίτλους κυριότητας, τιμολόγια, συμβάσεις πώλησης, ασφαλιστήρια έγγραφα, δικαιολογητικά μεταφοράς και πραγματογνωμοσύνες. Σε συνδυασμό με ηλεκτρονική δήλωση που βεβαιώνει και αναλαμβάνει την ευθύνη για τη νόμιμη εξαγωγή τους από τη χώρα προέλευσης, τα πρόσωπα που επιθυμούν να εισάγουν τα πολιτιστικά αγαθά στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης θα πρέπει να παρέχουν επαρκείς πληροφορίες ώστε τα εν λόγω αγαθά να μπορούν να ταυτοποιηθούν από τις τελωνειακές αρχές. Προς διευκόλυνση της διαδικασίας και για λόγους ασφάλειας δικαίου, η παροχή των πληροφοριών σχετικά με τα πολιτιστικά αγαθά θα πρέπει να γίνεται με τη χρήση τυποποιημένου ηλεκτρονικού εγγράφου. Για την περιγραφή των πολιτιστικών αγαθών θα πρέπει να χρησιμοποιείται το πρότυπο ταυτότητας αντικειμένου Object ID, το οποίο συνιστάται από την UNESCO. Τα εν λόγω πολιτιστικά αγαθά θα πρέπει να καταχωρίζονται ηλεκτρονικά και να παρέχεται στον διασαφιστή αντίγραφο των σχετικών εγγράφων που έχουν υποβληθεί, προκειμένου να διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα των αγαθών μετά την είσοδό τους στην εσωτερική αγορά.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Για την προσωρινή εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών για σκοπούς εκπαιδευτικής, επιστημονικής ή ακαδημαϊκής έρευνας δεν θα πρέπει να απαιτείται η επίδειξη άδειας ή δήλωσης.

(12)  Για την προσωρινή εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών για σκοπούς εκπαιδευτικούς, μουσικής παιδείας, επιστημονικής έρευνας, αποκατάστασης, διαφύλαξης, έκθεσης ή ακαδημαϊκής έρευνας, και για τη συνεργασία μεταξύ μουσείων ή παρόμοιων δημόσιων μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκθέσεων δεν θα πρέπει να απαιτείται η επίδειξη άδειας ή δήλωσης.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α)  Τα πολιτιστικά αγαθά που προορίζονται για διεθνείς εμπορικές και καλλιτεχνικές εκθέσεις δεν πρέπει να υπόκεινται σε άδεια εισαγωγής.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη η πείρα που αποκομίζεται από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και οι μεταβαλλόμενες γεωπολιτικές και λοιπές συνθήκες που θέτουν σε κίνδυνο τα πολιτιστικά αγαθά και, παράλληλα, να μην παρακωλύονται δυσανάλογα οι συναλλαγές με τρίτες χώρες, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις τροποποιήσεις του κριτηρίου του κατώτατου ορίου παλαιότητας για τις διάφορες κατηγορίες πολιτιστικών αγαθών. Η εν λόγω εξουσιοδότηση θα πρέπει επίσης να επιτρέπει στην Επιτροπή να επικαιροποιεί το παράρτημα λόγω τροποποιήσεων της συνδυασμένης ονοματολογίας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016*. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(14)  Προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη η πείρα που αποκομίζεται από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και οι μεταβαλλόμενες γεωπολιτικές και λοιπές συνθήκες που θέτουν σε κίνδυνο τα πολιτιστικά αγαθά και, παράλληλα, να μην παρακωλύονται δυσανάλογα οι συναλλαγές με τρίτες χώρες, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις τροποποιήσεις του κριτηρίου του κατώτατου ορίου παλαιότητας και οικονομικής αξίας για τις διάφορες κατηγορίες πολιτιστικών αγαθών. Η εν λόγω εξουσιοδότηση θα πρέπει επίσης να επιτρέπει στην Επιτροπή να επικαιροποιεί το παράρτημα λόγω τροποποιήσεων της συνδυασμένης ονοματολογίας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 201627. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

__________________

__________________

27 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

27 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Για να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή για τη θέσπιση ειδικών ρυθμίσεων σχετικά με την προσωρινή εισαγωγή και αποθήκευση πολιτιστικών αγαθών στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, τα υποδείγματα των αιτήσεων και εντύπων για τη χορήγηση άδειας εισαγωγής, καθώς και των δηλώσεων εισαγωγέα και των σχετικών συνοδευτικών εγγράφων, καθώς και περαιτέρω διαδικαστικούς κανόνες σχετικά με την υποβολή και τη διεκπεραίωσή τους. Θα πρέπει επίσης να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή ώστε να προβαίνει σε ρυθμίσεις για τη δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για την αποθήκευση και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών. Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου28.

(15)  Για να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή για τη θέσπιση ειδικών ρυθμίσεων σχετικά με την προσωρινή εισαγωγή και αποθήκευση πολιτιστικών αγαθών στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, με ταυτόχρονη εγγύηση των κατάλληλων συνθηκών συντήρησης, λαμβανομένης δεόντως υπόψη της ιδιαίτερης φύσης των πολιτιστικών αγαθών. Αυτές οι ρυθμίσεις θα πρέπει να ισχύουν και για τα τυποποιημένα ηλεκτρονικά υποδείγματα των αιτήσεων και εντύπων για τη χορήγηση άδειας εισαγωγής, καθώς και των ηλεκτρονικών δηλώσεων εισαγωγέα και των σχετικών συνοδευτικών εγγράφων, καθώς και για τους περαιτέρω διαδικαστικούς κανόνες σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή και διεκπεραίωσή τους. Θα πρέπει επίσης να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή ώστε να προβαίνει σε ρυθμίσεις για τη δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για την αποθήκευση και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών. Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου28. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να έχει την εξουσία, μέσω εκτελεστικών πράξεων, να καταρτίζει έναν τακτικά επικαιροποιούμενο κατάλογο περιοχών συγκρούσεων και χωρών υψηλού κινδύνου, βάσει του οποίου θα καθορίζονται τα περιοριστικά μέτρα που θα εφαρμόζονται στα πολιτιστικά αγαθά, σύμφωνα με το άρθρο 215 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

__________________

__________________

28 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

28 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Επιπλέον, θα πρέπει να συλλέγονται συναφείς πληροφορίες σχετικά με τις εμπορικές ροές πολιτιστικών αγαθών με στόχο τη στήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής του κανονισμού και τη δημιουργία κατάλληλης βάσης για τη μελλοντική αξιολόγησή του. Η αποτελεσματική παρακολούθηση των εμπορικών ροών πολιτιστικών αγαθών δεν μπορεί να γίνεται μόνο με βάση την αξία ή το βάρος τους, λόγω των μεγάλων διακυμάνσεων που μπορούν να παρουσιάζουν οι δύο αυτές μονάδες μέτρησης. Είναι, συνεπώς, απαραίτητη η συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον αριθμό των ειδών που έχουν διασαφιστεί. Δεδομένου ότι στη συνδυασμένη ονοματολογία δεν ορίζεται συμπληρωματική μονάδα μέτρησης για τα πολιτιστικά αγαθά, είναι αναγκαίο να απαιτείται η δήλωση του αριθμού των ειδών.

(16)  Επιπλέον, θα πρέπει να συλλέγονται συναφείς πληροφορίες σχετικά με τις εμπορικές ροές πολιτιστικών αγαθών με στόχο τη στήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής του κανονισμού και τη δημιουργία κατάλληλης βάσης για τη μελλοντική αξιολόγησή του. Η αποτελεσματική παρακολούθηση των εμπορικών ροών πολιτιστικών αγαθών δεν μπορεί να γίνεται μόνο με βάση την αξία ή το βάρος τους, λόγω των μεγάλων διακυμάνσεων που μπορούν να παρουσιάζουν οι δύο αυτές μονάδες μέτρησης. Είναι, συνεπώς, απαραίτητη η ηλεκτρονική συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον αριθμό των ειδών που έχουν διασαφιστεί. Δεδομένου ότι στη συνδυασμένη ονοματολογία δεν ορίζεται συμπληρωματική μονάδα μέτρησης για τα πολιτιστικά αγαθά, είναι αναγκαίο να απαιτείται η δήλωση του αριθμού των ειδών.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Η στρατηγική της ΕΕ και το σχέδιο δράσης για τη διαχείριση τελωνειακών κινδύνων αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση των ικανοτήτων των τελωνειακών αρχών για τη γρηγορότερη αντιμετώπιση των κινδύνων στον τομέα των πολιτιστικών αγαθών. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται το κοινό πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013 και να ανταλλάσσονται πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους μεταξύ των τελωνειακών αρχών.

(17)  Η στρατηγική της ΕΕ και το σχέδιο δράσης για τη διαχείριση τελωνειακών κινδύνων29 αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση των ικανοτήτων και την εκπαίδευση των τελωνειακών αρχών για τη γρηγορότερη αντιμετώπιση των κινδύνων στον τομέα των πολιτιστικών αγαθών. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται το κοινό πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013 και να ανταλλάσσονται πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους μεταξύ των τελωνειακών αρχών.

__________________

__________________

29 COM/2014/0527 final: Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ και το σχέδιο δράσης για τη διαχείριση τελωνειακών κινδύνων.

29 COM/2014/0527 final: Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ και το σχέδιο δράσης για τη διαχείριση τελωνειακών κινδύνων.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17α)  Δεδομένου ότι η παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών μπορεί να αποτελέσει πηγή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, πρέπει να δρομολογηθούν επειγόντως εκστρατείες ευαισθητοποίησης προκειμένου να ενημερωθούν ιδίως οι αγοραστές πολιτιστικών αγαθών· επιπλέον, προκειμένου να βοηθηθούν οι παράγοντες της αγοράς στην εφαρμογή στην πράξη του εν λόγω κανονισμού, θα πρέπει να δημιουργηθούν σημεία επαφής και πληροφόρησης σε κάθε κράτος μέλος.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Θα πρέπει να προβλεφθεί επαρκής χρόνος για τη θέσπιση από την Επιτροπή των κανόνων εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, ιδίως όσον αφορά τα κατάλληλα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας εισαγωγής ή για την κατάρτιση των δηλώσεων εισαγωγέα. Συνεπώς, η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να αναβληθεί.

(19)  Θα πρέπει να προβλεφθεί επαρκής χρόνος για τη θέσπιση από την Επιτροπή των κανόνων εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, ιδίως όσον αφορά τα κατάλληλα τυποποιημένα ηλεκτρονικά έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας εισαγωγής ή για την κατάρτιση των δηλώσεων εισαγωγέα. Συνεπώς, η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να αναβληθεί.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός καθορίζει τους όρους και τη διαδικασία για την εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός καθορίζει τους όρους και τη διαδικασία εισαγωγής πολιτιστικών αγαθών στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο του άρθρου 1, όταν γίνεται αναφορά στο αντικείμενο και στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, η αόριστη έννοια «είσοδος» θα πρέπει να αντικατασταθεί με την πιο ακριβή έννοια «εισαγωγή».

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η είσοδος πολιτιστικών αγαθών, που έχουν εξαχθεί παράνομα από τρίτη χώρα, στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, θα πρέπει να απαγορεύεται όταν υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι τα εν λόγω πολιτιστικά αγαθά έχουν απομακρυνθεί από την επικράτεια της χώρας προέλευσης ή της χώρας εξαγωγής χωρίς την άδεια του νόμιμου ιδιοκτήτη τους ή έχουν απομακρυνθεί κατά παράβαση της νομοθεσίας και των κανονισμών της χώρας αυτής.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των αυστηρότερων καθεστώτων που και ισχύουν στα κράτη μέλη και διέπουν την εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών στο τελωνειακό έδαφός τους.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  «πολιτιστικά αγαθά»: κάθε αγαθό που έχει σημασία για την αρχαιολογία, την προϊστορία, την ιστορία, τη λογοτεχνία, την τέχνη ή την επιστήμη και το οποίο ανήκει στις κατηγορίες που περιλαμβάνονται στον πίνακα του παραρτήματος και πληροί το κατώτατο όριο παλαιότητας που ορίζεται σε αυτόν·

α)  «πολιτιστικά αγαθά»: κάθε αντικείμενο που έχει σημασία για την αρχαιολογία, την προϊστορία, την ιστορία, τη λογοτεχνία, την τέχνη ή την επιστήμη, και το οποίο ανήκει στις κατηγορίες που περιλαμβάνονται στον πίνακα του παραρτήματος και πληροί το κατώτατο όριο παλαιότητας και οικονομικής αξίας που ορίζεται σε αυτόν·

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  «χώρα καταγωγής»: η χώρα στο σημερινό έδαφος της οποίας δημιουργήθηκαν ή ανακαλύφθηκαν τα πολιτιστικά αγαθά·

β)  «χώρα καταγωγής»: η χώρα στο σημερινό έδαφος της οποίας τα πολιτιστικά αγαθά δημιουργήθηκαν, ανακαλύφθηκαν, αφαιρέθηκαν, ανεσκάφησαν ή εκλάπησαν από το έδαφος ή από υποθαλάσσια ύδατα της χώρας, ή η χώρα που έχει τόσο στενή σχέση με τα πολιτιστικά αγαθά που θεωρεί αυτά τα αγαθά ως την πολιτιστική της κληρονομιά και τα προστατεύει, ρυθμίζοντας νόμιμα τις εξαγωγές τους·

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  «χώρα εξαγωγής»: η τελευταία χώρα στην οποία τηρούνταν μόνιμα τα πολιτιστικά αγαθά σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της εν λόγω χώρας πριν από την αποστολή τους στην Ένωση·

γ)  «χώρα εξαγωγής»: η τελευταία χώρα στην οποία τηρούνταν τα πολιτιστικά αγαθά σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της εν λόγω χώρας πριν από την αποστολή τους στην Ένωση·

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  «χώρες που πλήττονται από συγκρούσεις και χώρες υψηλού κινδύνου»: οι χώρες που περιλαμβάνονται σε κατάλογο της Επιτροπής και χαρακτηρίζονται έτσι λόγω της παρουσίας ένοπλων συγκρούσεων, εκτεταμένης βίας ή άλλων κινδύνων πρόκλησης βλάβης σε ανθρώπους ή πολιτιστικά αγαθά·

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  «μόνιμα»: για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός και για σκοπούς άλλους από την προσωρινή χρήση, τη διαμετακόμιση, την εξαγωγή ή την αποστολή·

διαγράφεται

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 12, όσον αφορά την τροποποίηση της δεύτερης στήλης του πίνακα στο παράρτημα λόγω τροποποιήσεων της συνδυασμένης ονοματολογίας, καθώς και για την τροποποίηση του κατώτατου ορίου παλαιότητας που αναφέρεται στην τρίτη στήλη του πίνακα στο παράρτημα βάσει της κτηθείσας πείρας από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

2.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 12 για την τροποποίηση των κατηγοριών πολιτιστικών αγαθών και του ελάχιστου ορίου παλαιότητας και οικονομικής αξίας του παραρτήματος, υπό το φως των αποτελεσμάτων της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 12 με σκοπό την τροποποίηση των κατηγοριών αγαθών που υπόκεινται στην υποβολή άδειας εισαγωγής ή τη δήλωση του εισαγωγέα προς τις τελωνειακές αρχές του πρώτου κράτους μέλους εισόδου βάσει της κτηθείσας πείρας από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Η έκδοση άδειας εισαγωγής από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους πρώτης εισόδου ή η ορθή υποβολή της δήλωσης του εισαγωγέα δεν θεωρούνται ως αποδεικτικά στοιχεία της νόμιμης προελεύσεως ή κυριότητας των πολιτιστικών αγαθών.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  στην προσωρινή εισαγωγή, κατά την έννοια του άρθρου 250 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, πολιτιστικών αγαθών στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης για σκοπούς εκπαιδευτικής, επιστημονικής και ακαδημαϊκής έρευνας·

α)  στην προσωρινή εισαγωγή, κατά την έννοια του άρθρου 250 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, πολιτιστικών αγαθών στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης για σκοπούς εκπαιδευτικούς (πολιτιστικού ή μουσικού χαρακτήρα), επιστημονικούς, ακαδημαϊκής έρευνας, ή για την αποκατάσταση, τη συντήρησή ή την έκθεσή τους, καθώς και στο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ μουσείων ή δημόσιων ιδρυμάτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την διοργάνωση εκθέσεων·

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Οι προσωρινές εισαγωγές, κατά την έννοια του άρθρου 250 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, πολιτιστικών αγαθών που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια εμπορικών εκθέσεων και διεθνών εκθέσεων τέχνης θα πρέπει να επιτρέπονται με την προϋπόθεση υποβολής δήλωσης του εισαγωγέα σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 5.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β.  Πολιτιστικά αγαθά που επανεισάγονται σύμφωνα με το άρθρο 203 του κανονισμού 952/2013·

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο κάτοχος των αγαθών υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση άδειας εισαγωγής στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους εισόδου. Η αίτηση συνοδεύεται από κάθε σχετικό δικαιολογητικό έγγραφο και στοιχείο που αποδεικνύει ότι τα εν λόγω πολιτιστικά αγαθά έχουν εξαχθεί από τη χώρα καταγωγής σύμφωνα με τις οικείες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Ωστόσο, όταν η χώρα εξαγωγής είναι συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης της UNESCO σχετικά με τα μέτρα για την απαγόρευση και παρεμπόδιση της παράνομης εισαγωγής, εξαγωγής και μεταβίβασης κυριότητας των πολιτιστικών αγαθών που υπεγράφη στο Παρίσι στις 14 Νοεμβρίου 1970 («σύμβαση της UNESCO του 1970»), η αίτηση συνοδεύεται από κάθε σχετικό δικαιολογητικό έγγραφο και στοιχείο που αποδεικνύει ότι τα πολιτιστικά αγαθά έχουν εξαχθεί από την εν λόγω χώρα σύμφωνα με τις οικείες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

2.  Ο κάτοχος των πολιτιστικών αγαθών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση άδειας εισαγωγής στην αρμόδια αρχή του πρώτου κράτους μέλους εισόδου. Η αίτηση συνοδεύεται από κάθε σχετικό δικαιολογητικό έγγραφο και στοιχείο που αποδεικνύει ότι τα εν λόγω πολιτιστικά αγαθά έχουν εξαχθεί από τη χώρα καταγωγής σύμφωνα με τις οικείες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις ή την απουσία τέτοιων νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η χώρα καταγωγής των πολιτιστικών αγαθών δεν μπορεί να καθοριστεί με αξιοπιστία, η αίτηση για την άδεια εισαγωγής συνοδεύεται από κάθε σχετικό δικαιολογητικό έγγραφο και στοιχείο που αποδεικνύει ότι τα πολιτιστικά αγαθά εξήχθησαν από τη χώρα εξαγωγής σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας αυτής.

 

Ο κάτοχος πολιτιστικών αγαθών που προέρχονται από χώρες που πλήττονται από συγκρούσεις ή είναι υψηλού κινδύνου υποβάλλει πάντα αίτηση για τη χορήγηση άδειας εισαγωγής στην αρμόδια αρχή του πρώτου κράτους μέλους εισόδου. Η αίτηση συνοδεύεται από κάθε σχετικό δικαιολογητικό έγγραφο και στοιχείο που αποδεικνύει ότι τα εν λόγω πολιτιστικά αγαθά έχουν εξαχθεί από τη χώρα καταγωγής σύμφωνα με τις οικείες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους εισόδου επαληθεύει ότι η αίτηση είναι πλήρης και ζητά από τον αιτούντα τυχόν στοιχεία ή έγγραφα που λείπουν εντός 30 ημερών από την παραλαβή της αίτησης.

3.  Η αρμόδια αρχή του πρώτου κράτους μέλους εισόδου επαληθεύει ότι η αίτηση είναι πλήρης. Ζητά από τον αιτούντα τυχόν στοιχεία ή έγγραφα που λείπουν εντός 30 ημερών από την παραλαβή της αίτησης.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η αρμόδια αρχή, εντός 90 ημερών από την υποβολή της πλήρους αίτησης, εξετάζει την αίτηση και αποφασίζει να εκδώσει την άδεια εισαγωγής ή να απορρίψει την αίτηση. Η αίτηση μπορεί να απορριφθεί για τους εξής λόγους:

4.  Η αρμόδια αρχή, εντός 90 ημερών από την υποβολή της πλήρους αίτησης, εξετάζει την αίτηση και αποφασίζει να εκδώσει την άδεια εισαγωγής ή να απορρίψει την αίτηση. Η αίτηση πρέπει να απορρίπτεται όταν συντρέχουν οι εξής λόγοι:

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  όταν η χώρα εξαγωγής δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης της UNESCO του 1970, δεν αποδεικνύεται ότι τα πολιτιστικά αγαθά εξήχθησαν από τη χώρα καταγωγής σύμφωνα με τις οικείες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις·

α)  όταν δεν αποδεικνύεται ότι τα πολιτιστικά αγαθά εξήχθησαν από τη χώρα καταγωγής σύμφωνα με τις οικείες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, ή όταν δεν αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχουν τέτοιες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις·

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  όταν η χώρα εξαγωγής είναι συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης της UNESCO του 1970, δεν αποδεικνύεται ότι τα πολιτιστικά αγαθά εξήχθησαν από τη χώρα εξαγωγής σύμφωνα με τις οικείες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις·

β)  όταν υπάρχουν εκκρεμείς αιτήσεις για επιστροφή από τις αρχές της χώρας καταγωγής·

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

βα)  όταν υπάρχουν εκκρεμείς αιτήσεις για επιστροφή από τις αρμόδιες αρχές της χώρας καταγωγής·

Αιτιολόγηση

Στους λόγους για τους οποίους η αίτηση για την έκδοση άδειας εισαγωγής μπορεί να απορριφθεί από την αρμόδια αρχή θα πρέπει επίσης να συγκαταλέγεται και η περίπτωση αίτησης που εκκρεμεί από την χώρα καταγωγής.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  η αρμόδια αρχή έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι ο κάτοχος των αγαθών δεν τα απέκτησε κατά τρόπο νόμιμο.

γ)  η αρμόδια αρχή έχει βάσιμους λόγους να δηλώνει ότι ο κάτοχος των αγαθών δεν τα απέκτησε κατά τρόπο νόμιμο.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  εάν η αίτηση εισαγωγής αφορά πολιτιστικό αγαθό για το οποίο η ίδια αίτηση είχε απορριφθεί παλαιότερα από άλλο κράτος μέλος της Ένωσης, άρνηση την οποία ο αιτών οφείλει να κοινοποιήσει στην αρμόδια αρχή για την έκδοση της άδειας εισαγωγής·

Αιτιολόγηση

Στους λόγους για τους οποίους η αίτηση για την έκδοση άδειας εισαγωγής μπορεί να απορριφθεί από την αρμόδια αρχή πρέπει να περιλαμβάνεται και η περίπτωση κατά την οποία η ίδια αίτηση είχε απορριφθεί παλαιότερα από άλλο κράτος μέλος, άρνηση την οποία ο αιτών οφείλει να κοινοποιήσει στην αρμόδια αρχή για την έκδοση της άδειας εισαγωγής.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Στην περίπτωση κατά την οποία εκδίδεται η άδεια εισαγωγής, η αρμόδια αρχή θα την καταχωρίζει με ηλεκτρονικά μέσα.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, η διοικητική απόφαση, μνεία της οποίας γίνεται στην παράγραφο 4, συνοδεύεται από δήλωση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι απόρριψης και η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες για τη διαδικασία προσφυγής που θα κοινοποιείται στον θιγόμενο αιτούντα κατά τη στιγμή της έκδοσής της.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις, το υπόδειγμα του εντύπου της αίτησης για τη χορήγηση άδειας εισαγωγής, καθώς και τους διαδικαστικούς κανόνες για την υποβολή και τη διεκπεραίωση των εν λόγω αιτήσεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 13.

6.  Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις, το υπόδειγμα του τυποποιημένου ηλεκτρονικού εντύπου της αίτησης για τη χορήγηση άδειας εισαγωγής, καθώς και τους διαδικαστικούς κανόνες για την ηλεκτρονική υποβολή και τη διεκπεραίωση των εν λόγω αιτήσεων, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, που θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 13.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και την υπαγωγή σε ειδικό καθεστώς εκτός της διαμετακόμισης στην Ένωση των πολιτιστικών αγαθών που αναφέρονται στα στοιχεία α), β), ε), στ), ζ), θ), ι), ια) και ιβ) του παραρτήματος απαιτείται η υποβολή δήλωσης εισαγωγέα στις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους εισόδου.

1.  Για την εισαγωγή των πολιτιστικών αγαθών που αναφέρονται στα στοιχεία α), β), ε), στ), ζ), θ), ι), ια) και ιβ) του παραρτήματος απαιτείται η ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης εισαγωγέα στις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους πρώτης εισόδου.

 

Η προηγούμενη παράγραφος δεν ισχύει για τα πολιτιστικά αγαθά που προέρχονται από χώρες που πλήττονται από συγκρούσεις ή είναι υψηλού κινδύνου. Για τέτοιου είδους πολιτιστικά αγαθά απαιτείται προσκόμιση άδειας εισαγωγής η οποία εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του πρώτου κράτους μέλους εισόδου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η δήλωση εισαγωγέα περιλαμβάνει δήλωση υπογεγραμμένη από τον κάτοχο των αγαθών σύμφωνα με την οποία τα αγαθά έχουν εξαχθεί από τη χώρα καταγωγής σύμφωνα με τις οικείες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Ωστόσο, όταν η χώρα εξαγωγής είναι συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης της UNESCO του 1970, η δήλωση του εισαγωγέα περιλαμβάνει βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον κάτοχο των αγαθών σύμφωνα με την οποία τα αγαθά έχουν εξαχθεί από την εν λόγω χώρα με βάση τις οικείες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

2.  Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η χώρα προέλευσης των πολιτιστικών αγαθών μπορεί να προσδιοριστεί κατά τρόπο αξιόπιστο, η ηλεκτρονική δήλωση εισαγωγέα θα περιλαμβάνει:

 

α)   δήλωση υπογεγραμμένη από τον κάτοχο των αγαθών·

Η δήλωση εισαγωγέα περιλαμβάνει τυποποιημένο έγγραφο στο οποίο περιγράφονται τα εν λόγω πολιτιστικά αγαθά με επαρκείς λεπτομέρειες ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίησή τους από τις τελωνειακές αρχές.

β)  ηλεκτρονικό τυποποιημένο έγγραφο στο οποίο περιγράφονται τα εν λόγω πολιτιστικά αγαθά με επαρκείς λεπτομέρειες ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίησή τους από τις τελωνειακές αρχές· και

 

γ)  πιστοποιητικό ή άδεια εξαγωγής που έχει εκδοθεί από τη χώρα καταγωγής, Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η νομοθεσία της χώρας προέλευσης δεν προβλέπει την έκδοση αδειών ή πιστοποιητικών εξαγωγής, η αίτηση συνοδεύεται από σχετικό αξιόπιστο δικαιολογητικό έγγραφο και στοιχείο που αποδεικνύει ότι τα εν λόγω πολιτιστικά αγαθά έχουν εξαχθεί από τη χώρα καταγωγής σύμφωνα με τις οικείες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, ή αποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν τέτοιες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

 

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η χώρα προέλευσης των πολιτιστικών αγαθών δεν μπορεί να προσδιοριστεί κατά τρόπο αξιόπιστο, η ηλεκτρονική δήλωση εισαγωγέα θα περιλαμβάνει:

 

α)  δήλωση υπογεγραμμένη από τον κάτοχο των αγαθών·

 

β)  ηλεκτρονικό τυποποιημένο έγγραφο στο οποίο περιγράφονται τα εν λόγω πολιτιστικά αγαθά με επαρκείς λεπτομέρειες ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίησή τους από τις τελωνειακές αρχές· και

 

γ)  πιστοποιητικό ή άδεια εξαγωγής που έχει εκδοθεί από τη χώρα εξαγωγής. Σε περιπτώσεις όπου η νομοθεσία της χώρας εξαγωγής δεν προβλέπει την έκδοση αδειών ή πιστοποιητικών εξαγωγής, η αίτηση συνοδεύεται από σχετικό αξιόπιστο δικαιολογητικό έγγραφο και στοιχείο που αποδεικνύει ότι τα εν λόγω πολιτιστικά αγαθά έχουν εξαχθεί από τη χώρα εξαγωγής σύμφωνα με τις οικείες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις, το υπόδειγμα του εντύπου της δήλωσης εισαγωγέα, καθώς και τους διαδικαστικούς κανόνες για την υποβολή και τη διεκπεραίωση των δηλώσεων εισαγωγέα. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 13.

3.  Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις, το υπόδειγμα του τυποποιημένου ηλεκτρονικού εντύπου της δήλωσης εισαγωγέα, καθώς και τους διαδικαστικούς κανόνες για την ηλεκτρονική υποβολή και τη διεκπεραίωση των δηλώσεων εισαγωγέα. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 13.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η άδεια εισαγωγής που αναφέρεται στο άρθρο 4 ή η δήλωση εισαγωγέα που αναφέρεται στο άρθρο 5, κατά περίπτωση, υποβάλλεται στο αρμόδιο τελωνείο για τη θέση των πολιτιστικών αγαθών σε ελεύθερη κυκλοφορία ή για την υπαγωγή τους σε ειδικό καθεστώς εκτός της διαμετακόμισης.

1.  Η άδεια εισαγωγής που αναφέρεται στο άρθρο 4 ή η δήλωση εισαγωγέα που αναφέρεται στο άρθρο 5, κατά περίπτωση, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο αρμόδιο τελωνείο για τη θέση των πολιτιστικών αγαθών σε ελεύθερη κυκλοφορία ή για την υπαγωγή τους σε ειδικό καθεστώς εκτός της διαμετακόμισης.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Όσον αφορά τα πολιτιστικά αγαθά για τα οποία απαιτείται η έκδοση άδειας εισαγωγής για την είσοδό τους στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, οι τελωνειακές αρχές ελέγχουν ότι η άδεια εισαγωγής αντιστοιχεί στα προσκομιζόμενα αγαθά. Προς τον σκοπό αυτό, μπορούν να προβαίνουν σε φυσική εξέταση των πολιτιστικών αγαθών, μεταξύ άλλων μέσω πραγματογνωμοσύνης.

2.  Όσον αφορά τα πολιτιστικά αγαθά για τα οποία απαιτείται η έκδοση άδειας εισαγωγής για την είσοδό τους στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, οι τελωνειακές αρχές ελέγχουν ότι η άδεια εισαγωγής αντιστοιχεί στα προσκομιζόμενα αγαθά. Προς τον σκοπό αυτό, μπορούν να προβαίνουν σε φυσική εξέταση των πολιτιστικών αγαθών μέσω πραγματογνωμοσύνης, σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για τα πολιτιστικά αγαθά. Η ηλεκτρονικά καταχωρισθείσα άδεια εισαγωγής λαμβάνει αύξοντα αριθμό και ημερομηνία καταχώρισης και, κατά την παραλαβή των αγαθών, παρέχεται στον διασαφιστή αντίγραφο της καταχωρισμένης άδειας εισαγωγής.

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Όσον αφορά τα πολιτιστικά αγαθά για τα οποία απαιτείται η υποβολή δήλωσης εισαγωγέα για την είσοδό τους στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, οι τελωνειακές αρχές ελέγχουν ότι η δήλωση εισαγωγέα πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5 ή βάσει αυτού και αντιστοιχεί στα προσκομιζόμενα αγαθά. Προς τον σκοπό αυτό, μπορούν να ζητούν συμπληρωματικές πληροφορίες από τον διασαφιστή και να προβαίνουν σε φυσική εξέταση των πολιτιστικών αγαθών, μεταξύ άλλων μέσω πραγματογνωμοσύνης. Οι τελωνειακές αρχές καταχωρίζουν τη δήλωση εισαγωγέα με την απόδοση αύξοντος αριθμού και ημερομηνίας καταχώρισης και, κατά την παραλαβή των αγαθών, παρέχουν στον διασαφιστή αντίγραφο της καταχωρισμένης δήλωσης εισαγωγέα.

3.  Όσον αφορά τα πολιτιστικά αγαθά για τα οποία απαιτείται η υποβολή δήλωσης εισαγωγέα για την είσοδό τους στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, οι τελωνειακές αρχές ελέγχουν ότι η δήλωση εισαγωγέα πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5 ή βάσει αυτού και αντιστοιχεί στα προσκομιζόμενα αγαθά. Προς τον σκοπό αυτό, μπορούν να ζητούν συμπληρωματικές πληροφορίες από τον διασαφιστή και να προβαίνουν σε φυσική εξέταση των πολιτιστικών αγαθών, μέσω πραγματογνωμοσύνης, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2. Η ηλεκτρονικά καταχωρισθείσα δήλωση εισαγωγέα λαμβάνει αύξοντα αριθμό και ημερομηνία καταχώρισης και, κατά την παραλαβή των αγαθών, παρέχεται στον διασαφιστή αντίγραφο της καταχωρισμένης δήλωσης εισαγωγέα.

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη περιορίζουν τον αριθμό των τελωνείων που είναι αρμόδια για τη θέση των πολιτιστικών αγαθών σε ελεύθερη κυκλοφορία ή την υπαγωγή τους σε ειδικό καθεστώς εκτός της διαμετακόμισης, κοινοποιούν στην Επιτροπή τα στοιχεία των εν λόγω τελωνείων, καθώς και κάθε σχετική τροποποίησή τους.

Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη περιορίζουν τον αριθμό των τελωνείων που είναι αρμόδια για την εισαγωγή των πολιτιστικών αγαθών, κοινοποιούν στην Επιτροπή τα στοιχεία των εν λόγω τελωνείων, καθώς και κάθε σχετική τροποποίησή τους. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, παρά τον περιορισμένο αριθμό τελωνείων, οι κάτοχοι ή οι εισαγωγείς αγαθών θα έχουν επαρκή πρόσβαση σε αυτά.

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Σε περίπτωση παρακράτησης των πολιτιστικών αγαθών, εξασφαλίζονται επαρκείς συνθήκες διατήρησης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και ευθύνες για την προσωρινή εναπόθεση εμπορευμάτων που ορίζει το άρθρο 147 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των αγαθών.

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Οι τελωνειακές αρχές ειδοποιούν αμέσως τη χώρα προέλευσης ή τη χώρα εξαγωγής, κατά περίπτωση, εάν, αφότου λάβουν την απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, υπάρχουν εύλογες υποψίες ότι τα εν λόγω πολιτιστικά αγαθά έχουν απομακρυνθεί από την επικράτεια της χώρα προέλευσης ή της χώρας εξαγωγής χωρίς την άδεια του νόμιμου ιδιοκτήτη τους ή έχουν απομακρυνθεί κατά παράβαση της νομοθεσίας και των κανονισμών των χωρών αυτών.

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Για την αποθήκευση και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών των κρατών μελών, ιδίως αναφορικά με τις δηλώσεις εισαγωγέα και τις άδειες εισαγωγής, δύναται να αναπτυχθεί ηλεκτρονικό σύστημα.

2.  Για την αποθήκευση και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών των κρατών μελών, ιδίως αναφορικά με τις δηλώσεις εισαγωγέα και τις άδειες εισαγωγής, αναπτύσσεται ένα ηλεκτρονικό σύστημα.

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις,

Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις,

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που επιβάλλονται στις παραβιάσεις των άρθρων 3, 4 και 5, και ιδίως στην υποβολή ψευδών δηλώσεων και ψευδών πληροφοριών για την εξασφάλιση εισόδου πολιτιστικών αγαθών στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλιστεί η θέση τους σε εφαρμογή. Οι εν λόγω κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τους εν λόγω κανόνες και μέτρα στην Επιτροπή εντός 18 μηνών από την έναρξη ισχύος του κανονισμού και την ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση σχετικά με κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους.

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που επιβάλλονται στις παραβιάσεις των άρθρων 3, 4 και 5, και ιδίως στην υποβολή ψευδών δηλώσεων και ψευδών πληροφοριών για την εξασφάλιση εισόδου πολιτιστικών αγαθών στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλιστεί η θέση τους σε εφαρμογή. Οι εν λόγω κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη δεσμεύονται επίσης να εξετάσουν κατά πόσον είναι σκόπιμο να δημιουργήσουν, στις περιπτώσεις που δεν υφίστανται ήδη στο εθνικό τους δίκαιο, ειδικές επιχειρησιακές μονάδες για την καταπολέμηση της παράνομης εισαγωγής πολιτιστικών αγαθών. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τους εν λόγω κανόνες και μέτρα στην Επιτροπή εντός 18 μηνών από την έναρξη ισχύος του κανονισμού και την ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση σχετικά με κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους.

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

11.  Τα κράτη μέλη οργανώνουν δραστηριότητες κατάρτισης και ανάπτυξης ικανοτήτων με στόχο τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής του παρόντος κανονισμού από τις οικείες αρχές. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιούν εκστρατείες ευαισθητοποίησης, ιδίως των αγοραστών πολιτιστικών αγαθών.

11.  Τα κράτη μέλη οργανώνουν δραστηριότητες κατάρτισης και ανάπτυξης ικανοτήτων με στόχο τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής του παρόντος κανονισμού από τις οικείες αρχές και τους σχετικούς επαγγελματίες. Προβαίνουν σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης, ιδίως των αγοραστών πολιτιστικών αγαθών. Επιπλέον, προκειμένου να βοηθηθούν οι παράγοντες της αγοράς στην εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού, δημιουργούν σημεία επαφής και πληροφόρησης σε κάθε κράτος μέλος. Κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες τους για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη συνεργάζονται με διεθνείς οργανώσεις, όπως η UNESCO, η Ιντερπόλ, η Ευρωπόλ και το ICOM, ούτως ώστε να εξασφαλίσουν αποτελεσματική κατάρτιση, δραστηριότητες για την ενίσχυση ικανοτήτων και εκστρατείες αύξησης της ευαισθητοποίησης.

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η Επιτροπή καταρτίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, έναν τακτικά επικαιροποιούμενο κατάλογο περιοχών συγκρούσεων και χωρών υψηλού κινδύνου, βάσει του οποίου θα καθορίζονται τα περιοριστικά μέτρα που θα εφαρμόζονται στα πολιτιστικά αγαθά, σύμφωνα με το άρθρο 215 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 12α

 

Σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και τον ΟΟΣΑ, η Επιτροπή εκπονεί μη δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές υπό μορφή εγχειριδίου, προκειμένου να εξασφαλίζεται σαφήνεια και ασφάλεια και προκειμένου να εξηγήσει στο εγχειρίδιο τον τρόπο με τον οποίο τα κριτήρια μπορούν να εφαρμοσθούν καλύτερα για τον προσδιορισμό των περιοχών που πλήττονται από συγκρούσεις και των περιοχών υψηλού κινδύνου. Το εν λόγω εγχειρίδιο βασίζεται στον καθορισμό των «περιοχών που πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχών υψηλού κινδύνου» σύμφωνα με το άρθρο X (σημείο) του παρόντος κανονισμού και λαμβάνει υπόψη τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές δέουσας επιμέλειας του ΟΟΣΑ στον τομέα αυτόν, περιλαμβανομένων και άλλων κινδύνων της αλυσίδας εφοδιασμού, που ενεργοποιούν μηχανισμούς προειδοποίησης όπως αυτοί προσδιορίζονται στα σχετικά παραρτήματα των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών.

 

Η Επιτροπή χρησιμοποιεί εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη, για να καταρτίσει έναν ενδεικτικό, και τακτικά επικαιροποιούμενο κατάλογο περιοχών που πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχών υψηλού κινδύνου, ο οποίος παρέχει κατευθυντήριες γραμμές. Ο κατάλογος αυτός βασίζεται στις αναλύσεις του προαναφερθέντος στην παράγραφο 1 εγχειριδίου εκ μέρους εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, και στις υφιστάμενες πληροφορίες από την επιστημονική έρευνα και τα συστήματα δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού. Οι εισαγωγείς από την Ένωση, των οποίων οι πηγές εφοδιασμού προέρχονται από περιοχές οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο αυτόν, εξακολουθούν να είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας που ισχύουν με τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  τον αριθμό των περιπτώσεων δέσμευσης πολιτιστικών αγαθών· και

ε)  τον αριθμό των περιπτώσεων δέσμευσης πολιτιστικών αγαθών·

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  τον αριθμό των περιπτώσεων εγκατάλειψης πολιτιστικών αγαθών υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 199 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013.

στ)  τον αριθμό των περιπτώσεων εγκατάλειψης πολιτιστικών αγαθών υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 199 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, και

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ α)  τις ποινικές κυρώσεις που θεσπίστηκαν για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

[…]

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Το παράρτημα της πρότασης της Επιτροπής διαγράφεται και αντικαθίσταται από το παράρτημα του κανονισμού 116/2006 σχετικά με την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών, το οποίο θα προσαρμοστεί σε ενιαίο όριο 100 ετών, ενώ ορισμένες οριακές τιμές του θα αναπροσαρμοστούν. Για διαδικαστικούς λόγους, προτείνονται δύο διαφορετικές τροπολογίες (η μία διαγράφει το προηγούμενο παράρτημα, ενώ η άλλη το τροποποιεί), οι οποίες θα τεθούν από κοινού σε ψηφοφορία.

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα – πίνακας α (νέος)

1.  Αρχαιολογικά αντικείμενα ηλικίας άνω των 100 ετών, προερχόμενα από:

 

  χερσαίες και υποθαλάσσιες ανασκαφές και ανακαλύψεις

9705 00 00

  αρχαιολογικούς χώρους

9706 00 00

  αρχαιολογικές συλλογές

 

2.  Στοιχεία αποτελούντα αναπόσπαστο τμήμα καλλιτεχνικών, ιστορικών ή θρησκευτικών μνημείων και προερχόμενα από το διαμελισμό τους, ηλικίας άνω των 100 ετών

9705 00 00

 

9706 00 00

3.  Ζωγραφικοί πίνακες, άλλοι από αυτούς που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες 4 ή 5, που έχουν γίνει εξ ολοκλήρου με το χέρι, σε οποιοδήποτε υπόστρωμα και με οποιοδήποτε υλικό

9701

4.  Υδατογραφίες (ακουαρέλες), υδροκομμιογραφίες (γκουάς) και κρητιδογραφίες (παστέλ) που έχουν γίνει εξ ολοκλήρου με το χέρι, σε οποιοδήποτε υπόστρωμα

9701

5.  Ψηφιδωτά, εκτός εκείνων που εμπίπτουν στις κατηγορίες 1 ή 2, που έχουν γίνει εξ ολοκλήρου με το χέρι, με οποιοδήποτε υλικό, και σχέδια που έχουν γίνει εξ ολοκλήρου με το χέρι, σε οποιοδήποτε υπόστρωμα και με οποιοδήποτε υλικό

6914

 

9701

6.  Πρωτότυπα έργα χαρακτικής, χαλκογραφίας, μεταξοτυπίας και λιθογραφίας και οι αντίστοιχες πρωτότυπες «μήτρες», καθώς και οι πρωτότυπες αφίσες

Κεφάλαιο 49

 

9702 00 00

 

8442 50 99

7.  Πρωτότυπα έργα αγαλματοποιίας ή γλυπτικής και αντίγραφα που έχουν φιλοτεχνηθεί με την ίδια μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για το πρωτότυπο, εκτός των υπαγομένων στην κατηγορία 1

9703 00 00

8.  Φωτογραφίες, ταινίες και τα αρνητικά τους

3704

 

3705

 

3706

 

4911 91 80

9.  Αρχέτυπα και χειρόγραφα, καθώς και γεωγραφικοί χάρτες και παρτιτούρες, μεμονωμένα ή σε συλλογή

9702 00 00

 

9706 00 00

 

4901 10 00

 

4901 99 00

 

4904 00 00

 

4905 91 00

 

4905 99 00

 

4906 00 00

10.  Βιβλία ηλικίας άνω των 100 ετών, μεμονωμένα ή σε συλλογή

9705 00 00

 

9706 00 00

11.  Έντυποι γεωγραφικοί χάρτες ηλικίας άνω των 100 ετών

9706 00 00

12.

 

α)  Συλλογές και δείγματα προερχόμενα από συλλογές ζωολογίας, βοτανικής, ορυκτολογίας ή ανατομίας

9705 00 00

β)  Συλλογές που παρουσιάζουν ενδιαφέρον από άποψη ιστορική, παλαιοντολογική, εθνογραφική ή νομισματική.

9705 00 00

13.  Άλλα είδη παλαιοπωλείου, μη υπαγόμενα στις κατηγορίες Α.1 έως A.12, ηλικίας άνω των 100 ετών

97060000

Τα πολιτιστικά αγαθά που ανήκουν στις κατηγορίες Α.1 έως Α.13 καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό μόνον αν η αξία τους είναι ίση ή μεγαλύτερη από τα κατώτατα όρια που ορίζονται στο σημείο Β.

B.

Κατώτατα όρια που ισχύουν για ορισμένες κατηγορίες του σημείου Α (σε ευρώ)

Αξία:

Ανεξαρτήτως αξίας

  1 (Αρχαιολογικά αντικείμενα)

  2 (Αντικείμενα προερχόμενα από διαμελισμό μνημείων)

  9 (Αρχέτυπα και χειρόγραφα)

15 000

  5 (Ψηφιδωτά και σχέδια)

  6 (Έργα χαρακτικής)

  8 (Φωτογραφίες)

  11 (Έντυποι γεωγραφικοί χάρτες)

30 000

  4 [Υδατογραφίες (ακουαρέλες), υδροκομμιογραφίες (γκουάς) και κρητιδογραφίες (παστέλ)]

50 000

  3 (Πίνακες ζωγραφικής)

  7 (Έργα αγαλματοποιίας)

  10 (Βιβλία)

  12 (Συλλογές)

  13 (Λοιπά αντικείμενα)

Η πλήρωση των προϋποθέσεων οικονομικής αξίας κρίνεται κατά την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση άδειας εισαγωγής. Οικονομική αξία είναι η αξία του πολιτιστικού αγαθού στο κράτος μέλος που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α).

Για τα κράτη μέλη των οποίων το νόμισμα δεν είναι το ευρώ, οι αξίες που εκφράζονται σε ευρώ στο παράρτημα Ι μετατρέπονται και εκφράζονται στα εθνικά νομίσματα με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία της 31ης Δεκεμβρίου 2001 που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η εν λόγω ισοτιμία στα εθνικά νομίσματα αναθεωρείται ανά διετία, με ισχύ από την 31η Δεκεμβρίου 2001. Ο υπολογισμός της εν λόγω ισοτιμίας βασίζεται στον μέσο όρο της καθημερινής αξίας αυτών των νομισμάτων, εκφρασμένων σε ευρώ, κατά το εικοσιτετράμηνο που λήγει την τελευταία ημέρα του μήνα Αυγούστου ο οποίος προηγείται της αναθεώρησης η οποία αρχίζει να ισχύει την 31η Δεκεμβρίου. Η εν λόγω μέθοδος υπολογισμού επανεξετάζεται, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, από τη συμβουλευτική επιτροπή πολιτιστικών αγαθών, καταρχήν δύο έτη μετά την πρώτη εφαρμογή της. Για κάθε αναθεώρηση, οι αξίες που εκφράζονται σε ευρώ και οι ισοτιμίες στα εθνικά νομίσματα δημοσιεύονται περιοδικώς στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ήδη από τις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου ο οποίος προηγείται της ημερομηνίας από την οποία οι αναθεωρημένες τιμές τίθενται σε ισχύ.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1522064603053&uri=CELEX:32009R0116)

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εγγυάται το ίδιο επίπεδο προστασίας που αναγνωρίζεται στα πολιτιστικά αγαθά της και στα αγαθά που εισάγονται στο έδαφός της από τρίτες χώρες. Για τον σκοπό αυτό, και προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές και από τις αρχές που είναι αρμόδιες για την έκδοση αδειών εισαγωγής, το αρχικώς προταθέν παράρτημα αντικαθίσταται με αυτό του κανονισμού 116/2009 σχετικά με την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών, με στόχο την προσαρμογή σε ένα μόνο κατώτατο όριο 100 ετών και να εξισορροπηθούν ορισμένα κατώτατα όρια, λαμβανομένου υπόψη του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD)

Επιτροπές αρμόδιες επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

11.9.2017

IMCO

11.9.2017

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CULT

11.9.2017

Συνδεδεμένες επιτροπές - Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

18.1.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Santiago Fisas Ayxelà

24.10.2017

Άρθρο 55 – Κοινή διαδικασία επιτροπών

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

       

       

18.1.2018

Ημερομηνία έγκρισης

7.6.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

3

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Damian Drăghici, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Luigi Morgano, John Procter, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Γιώργος Γραμματικάκης, Νικόλαος Χουντής

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Norbert Erdős, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Morten Løkkegaard, Martina Michels

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Flack, Gabriel Mato, Fernando Ruas

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

21

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Morten Løkkegaard

EFDD

Isabella Adinolfi

ENF

Dominique Bilde

GUE/NGL

Νικόλαος Χουντής, Martina Michels

PPE

Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Svetoslav Hristov Malinov, Gabriel Mato, Fernando Ruas, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D

Silvia Costa, Damian Drăghici, Giorgos Grammatikakis, Sylvie Guillaume, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Luigi Morgano, Julie Ward

3

-

ECR

John Flack, Rupert Matthews, John Procter

1

0

VERTS/ALE

Jill Evans

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (4.7.2018)

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου και την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών

(COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Κώστας Χρυσόγονος

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου και την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδιες επί της ουσίας, να λάβουν υπόψη τους τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Με βάση τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας24 και την οδηγία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας25, θα πρέπει να θεσπιστούν κοινοί κανόνες συναλλαγών με τις τρίτες χώρες προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματική προστασία έναντι της απώλειας πολιτιστικών αγαθών, η διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας και η πρόληψη της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας μέσω της πώλησης λεηλατηθέντων πολιτιστικών αγαθών σε αγοραστές εντός της Ένωσης.

(1)  Με βάση τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας24 και την οδηγία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας25, θα πρέπει να θεσπιστούν κοινοί κανόνες συναλλαγών με τις τρίτες χώρες προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματική προστασία έναντι της παράνομης διακίνησης και της απώλειας πολιτιστικών αγαθών, η διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας και η πρόληψη της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω της πώλησης λεηλατηθέντων πολιτιστικών αγαθών σε αγοραστές εντός της Ένωσης.

__________________

__________________

24 COM(2016) 50 final.

24 COM(2016) 50 final.

25 Οδηγία (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου, ΕΕ L 88 της 31.3.2017, σ. 6-21.

25 Οδηγία (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου, ΕΕ L 88 της 31.3.2017, σ. 6-21.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  Λαμβανομένων υπόψη της δέσμευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ της διεξαγωγής δίκαιων δικών και της αποζημίωσης των θυμάτων, καθώς και του Συντάγματος της UNESCO και των συμβάσεων για την προστασία της κληρονομιάς, πρέπει να διασφαλίζεται η επιστροφή των αντικειμένων που αποτέλεσαν αντικείμενο παράνομου εμπορίου ή/και παράνομης ανασκαφής ή απόκτησης. Όσον αφορά την εκμετάλλευση λαών και εδαφών που συνήθως οδηγεί στο παράνομο εμπόριο και στην παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών, ιδίως όταν προέρχονται από ένα πλαίσιο ένοπλων συγκρούσεων, στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα περιφερειακά και τοπικά χαρακτηριστικά και όχι η αγοραία αξία της πολιτιστικής παραγωγής.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Η πολιτιστική κληρονομιά συγκαταλέγεται μεταξύ των βασικών στοιχείων του πολιτισμού, εμπλουτίζει τον πολιτιστικό βίο όλων των λαών και, συνεπώς, θα πρέπει να προστατεύεται από την παράνομη ιδιοποίηση και τη λεηλασία. Ως εκ τούτου, η Ένωση θα πρέπει να απαγορεύει την είσοδο στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης πολιτιστικών αγαθών τα οποία έχουν εξαχθεί παράνομα από τρίτες χώρες.

(2)  Τα πολιτιστικά αγαθά έχουν συχνά μεγάλη πολιτιστική, καλλιτεχνική, ιστορική, θρησκευτική και επιστημονική σημασία. Η πολιτιστική κληρονομιά συγκαταλέγεται μεταξύ των βασικών στοιχείων του πολιτισμού, μεταξύ άλλων, λόγω της συμβολικής αξίας της και της συνεισφοράς της στην πολιτιστική μνήμη της ανθρωπότητας. Εμπλουτίζει τον πολιτιστικό βίο όλων των λαών και ενώνει τους ανθρώπους συμβάλλοντας στη συνειδητοποίηση της κοινής μνήμης και της εξέλιξης του πολιτισμού. Συνεπώς, θα πρέπει να προστατεύεται από την παράνομη ιδιοποίηση και τη λεηλασία. Λεηλασίες αρχαιολογικών χώρων συνέβαιναν ανέκαθεν, ωστόσο σήμερα το φαινόμενο έχει αποκτήσει βιομηχανικές διαστάσεις. Όσο υπάρχει η δυνατότητα διεξαγωγής επικερδούς εμπορίου πολιτιστικών αγαθών που προέρχονται από παράνομες ανασκαφές και αποκόμισης κέρδους χωρίς ιδιαίτερο κίνδυνο, αυτές οι ανασκαφές και οι λεηλασίες θα συνεχιστούν και στο μέλλον. Αν και η οικονομική και καλλιτεχνική αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς δημιουργεί ισχυρή ζήτηση στη διεθνή αγορά, το γεγονός ότι δεν θεσπίζονται και δεν εφαρμόζονται αυστηρά διεθνή νομοθετικά μέτρα έχει ως αποτέλεσμα τη μεταφορά των αγαθών αυτών στη σκιώδη οικονομία. Η μετατροπή της πολιτιστικής κληρονομιάς σε στόχο παράνομων ενεργειών είναι σοβαρό έγκλημα που προκαλεί σημαντικό πόνο σε όσους θίγονται άμεσα ή έμμεσα από αυτήν. Το παράνομο εμπόριο πολιτιστικών αγαθών συμβάλλει συχνά στην επίτευξη αναγκαστικής πολιτιστικής ομογενοποίησης ή/και εκδίωξης, ενώ οι λεηλασίες και οι αρπαγές πολιτιστικών αγαθών οδηγούν, μεταξύ άλλων, σε διάλυση. Ως εκ τούτου, η Ένωση θα πρέπει να απαγορεύει την είσοδο στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης πολιτιστικών αγαθών τα οποία έχουν εξαχθεί παράνομα από τρίτες χώρες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα πολιτιστικά αγαθά που προέρχονται από τρίτες χώρες που πλήττονται από ένοπλες συγκρούσεις και στην εξαγωγή των οποίων εμπλέκονται τρομοκρατικές ή άλλες εγκληματικές οργανώσεις.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  Οι αρμόδιες αρχές δεν διαθέτουν πάντα επαρκείς ικανότητες για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης και του παράνομου εμπορίου πολιτιστικών αγαθών ή αντιμετωπίζουν προβλήματα διαφθοράς ή άλλων μορφών κακοδιοίκησης. Όταν τα πολιτιστικά αγαθά αποκόπτονται από το ευρύτερο πλαίσιό τους, ο πληθυσμός στερείται τα έθιμά του και τα αντικείμενα ή τους τόπους μνήμης και λατρείας του. Το ιστορικό πλαίσιο και η επιστημονική αξία των αντικειμένων χάνονται εάν τα αντικείμενα με τα οποία συνδέονται πωλούνται χωριστά. Λόγω του αναντικατάστατου χαρακτήρα των πολιτιστικών αγαθών και του ενδιαφέροντος του κοινού, η κατοχή τους δεν μπορεί παρά να εξαρτάται από συγκεκριμένους όρους. Η διαδικασία εισαγωγής πρέπει να συμπεριλαμβάνει εγγύηση για την επακόλουθη κατάλληλη αποθήκευση, τεκμηρίωση, παροχή δυνατότητας πρόσβασης σε ακαδημαϊκά ιδρύματα και δημόσια μουσεία, καθώς και συνεργασία σε περίπτωση που εγερθούν αιτιολογημένες αξιώσεις επιστροφής.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Δεδομένων των διαφορετικών κανόνων που ισχύουν στα κράτη μέλη σχετικά με την είσοδο πολιτιστικών αγαθών στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, θα πρέπει να προβλεφθούν μέτρα, με στόχο ιδίως την εξασφάλιση ομοιόμορφου ελέγχου των εισαγωγών πολιτιστικών αγαθών κατά την είσοδό τους.

(3)  Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς μπορεί να είναι αποτελεσματική μόνο εάν είναι οργανωμένη σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο μεταξύ των κρατών μελών στο πλαίσιο στενής συνεργασίας. Δεδομένων των διαφορετικών κανόνων που ισχύουν στα κράτη μέλη σχετικά με την είσοδο πολιτιστικών αγαθών που έχουν αποτελέσει αντικείμενο κλοπής ή/και λεηλασίας στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, θα πρέπει να προβλεφθούν συντονισμένα μέτρα για την κατάλληλη εναρμόνιση των κανόνων, των κανονιστικών διατάξεων και των διαδικασιών μεταξύ των κρατών μελών, που να εξασφαλίζουν τον ομοιόμορφο έλεγχο των εισαγωγών πολιτιστικών αγαθών κατά την είσοδό τους, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα τα φορολογικά κενά. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ σε όλα τα κράτη μέλη, και την αποτελεσματικότητα της ανάκτησης αναντικατάστατων αντικειμένων.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Λαμβανομένων υπόψη των γνωστών δυνατοτήτων που παρέχουν οι ελεύθερες ζώνες (γνωστές και ως «ελεύθεροι λιμένες») για σκοπούς αποθήκευσης πολιτιστικών αγαθών, το πεδίο εφαρμογής των μέτρων ελέγχου που πρέπει να θεσπιστούν θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ευρύτερο ως προς τα τελωνειακά καθεστώτα που καλύπτει. Τα εν λόγω μέτρα ελέγχου δεν θα πρέπει, συνεπώς, να αφορούν μόνο τα αγαθά που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία, αλλά και τα αγαθά που έχουν υπαχθεί σε ειδικό τελωνειακό καθεστώς. Ωστόσο, το ευρύ αυτό πεδίο εφαρμογής δεν θα πρέπει να αντιβαίνει προς την αρχή της ελευθερίας διαμετακόμισης των εμπορευμάτων ούτε να υπερβαίνει τον στόχο της αποτροπής της εισόδου παράνομα εξαχθέντων πολιτιστικών αγαθών στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. Ως εκ τούτου, μολονότι περιλαμβάνουν ειδικά τελωνειακά καθεστώτα στα οποία μπορεί να υπαχθούν τα αγαθά που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, τα μέτρα ελέγχου θα πρέπει να αποκλείουν τη διαμετακόμιση.

(5)  Λαμβανομένων υπόψη των γνωστών δυνατοτήτων που παρέχουν οι ελεύθερες ζώνες (γνωστές και ως «ελεύθεροι λιμένες») για σκοπούς αποθήκευσης πολιτιστικών αγαθών, το πεδίο εφαρμογής των μέτρων ελέγχου που πρέπει να θεσπιστούν θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ευρύτερο ως προς τα τελωνειακά καθεστώτα που καλύπτει, ώστε να αποτρέπεται η καταστρατήγησή τους μέσω της εκμετάλλευσης των ελεύθερων ζωνών, οι οποίες αποτελούν δυνητικά παρασκηνιακά πεδία για τη συνέχιση της εξάπλωσης του εμπορίου και της αποθήκευσης παρανόμως αποκτηθέντων προϊόντων στην ΕΕ. Τα εν λόγω μέτρα ελέγχου δεν θα πρέπει, συνεπώς, να αφορούν μόνο τα αγαθά που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία, αλλά και τα αγαθά που έχουν υπαχθεί σε ειδικό τελωνειακό καθεστώς. Ωστόσο, το ευρύ αυτό πεδίο εφαρμογής δεν θα πρέπει να αντιβαίνει δυσανάλογα προς την αρχή της ελευθερίας διαμετακόμισης των εμπορευμάτων ούτε να υπερβαίνει τον στόχο της αποτροπής της εισόδου παράνομα εξαχθέντων πολιτιστικών αγαθών στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. Ως εκ τούτου, μολονότι περιλαμβάνουν ειδικά τελωνειακά καθεστώτα στα οποία μπορεί να υπαχθούν τα αγαθά που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, τα μέτρα ελέγχου θα πρέπει να αποκλείουν τη διαμετακόμιση, εκτός από τις περιπτώσεις που οι αρμόδιες αρχές έχουν βάσιμους λόγους να πιστεύουν ότι τα πολιτιστικά αγαθά εξήχθησαν από τη χώρα καταγωγής κατά παράβαση των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεών της ή αποκτήθηκαν με άλλο παράνομο τρόπο.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Η νομιμότητα των εξαγωγών θα πρέπει να εξετάζεται βάσει των οικείων νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων της χώρας στην οποία ανακαλύφθηκαν ή δημιουργήθηκαν τα πολιτιστικά αγαθά («χώρα καταγωγής»). Προκειμένου να αποτρέπεται τυχόν καταστρατήγηση, κατά την είσοδο των πολιτιστικών αγαθών στην Ένωση από άλλη τρίτη χώρα, το πρόσωπο που επιθυμεί να τα εισαγάγει στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης θα πρέπει να αποδεικνύει ότι τα εν λόγω αγαθά εξήχθησαν νόμιμα από τη χώρα αυτή, όταν η συγκεκριμένη τρίτη χώρα είναι υπογράφον κράτος της σύμβασης της UNESCO του 1970 και, επομένως, χώρα προσηλωμένη στην καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών. Στις άλλες περιπτώσεις, το πρόσωπο θα πρέπει να αποδεικνύει τη νόμιμη εξαγωγή από τη χώρα καταγωγής.

(7)  Η νομιμότητα των εξαγωγών θα πρέπει να εξετάζεται βάσει των οικείων νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων της χώρας στην οποία ανακαλύφθηκαν ή δημιουργήθηκαν τα πολιτιστικά αγαθά («χώρα καταγωγής»). Προκειμένου να αποτρέπεται τυχόν καταστρατήγηση, κατά την είσοδο των πολιτιστικών αγαθών στην Ένωση από άλλη τρίτη χώρα, το πρόσωπο που επιθυμεί να τα εισαγάγει στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης θα πρέπει να αποδεικνύει ότι τα εν λόγω αγαθά εξήχθησαν νόμιμα από τη χώρα καταγωγής. Σε όλες τις περιπτώσεις, το πρόσωπο που επιθυμεί να τα εισαγάγει στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης θα πρέπει να αποδεικνύει ότι τα εν λόγω αγαθά εξήχθησαν νόμιμα από τη χώρα στην οποία βρίσκονταν αμέσως πριν από την αποστολή τους στην Ένωση («χώρα εξαγωγής») σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας αυτής.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Προκειμένου να μην παρακωλύεται δυσανάλογα το εμπόριο αγαθών διαμέσου των εξωτερικών συνόρων, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στα αγαθά που πληρούν ένα συγκεκριμένο όριο παλαιότητας. Προς τον σκοπό αυτό, κρίνεται σκόπιμο να καθοριστεί κατώτατο όριο παλαιότητας 250 ετών για όλες τις κατηγορίες πολιτιστικών αγαθών. Το εν λόγω κατώτατο όριο παλαιότητας θα διασφαλίσει την επικέντρωση των μέτρων που προβλέπει ο παρών κανονισμός στα πολιτιστικά αγαθά που είναι πιθανότερο να αποτελέσουν στόχο λεηλασιών σε περιοχές συγκρούσεων, χωρίς να αποκλείονται άλλα αγαθά των οποίων ο έλεγχος είναι απαραίτητος για τη διασφάλιση της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς.

(8)  Προκειμένου να μην παρακωλύεται δυσανάλογα το εμπόριο αγαθών διαμέσου των εξωτερικών συνόρων, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στα αγαθά που πληρούν ένα συγκεκριμένο όριο παλαιότητας. Προς τον σκοπό αυτό, κρίνεται σκόπιμο να καθοριστεί κατώτατο όριο παλαιότητας 100 ετών για τις πλέον ευπαθείς κατηγορίες πολιτιστικών αγαθών, σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης της Χάγης του 1954, της σύμβασης της UNESCO του 1970 και της σύμβασης UNIDROIT του 1995. Το κατώτατο όριο παλαιότητας θα διασφαλίσει την επικέντρωση των μέτρων που προβλέπει ο παρών κανονισμός στα πολιτιστικά αγαθά που είναι πιθανότερο να αποτελέσουν στόχο λεηλασιών σε περιοχές συγκρούσεων, χωρίς να αποκλείονται άλλα αγαθά των οποίων ο έλεγχος είναι απαραίτητος για τη διασφάλιση της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα πολιτιστικά αγαθά που παρήχθησαν πρόσφατα μπορούν επίσης να αποτελέσουν αντικείμενο παράνομης διακίνησης και να χρησιμοποιούνται από εγκληματικές οργανώσεις της ΕΕ ή τρίτων χωρών για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, λαθρεμπόριο ναρκωτικών, εμπορία ανθρώπων ή άλλες εγκληματικές πράξεις. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη της παράνομης εισαγωγής τους.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Δεδομένου ότι ορισμένες κατηγορίες πολιτιστικών αγαθών, ήτοι τα αρχαιολογικά αντικείμενα, τα στοιχεία που αποτελούν τμήμα μνημείων, τα σπάνια χειρόγραφα και τα αρχέτυπα, είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε λεηλασίες και καταστροφές, φαίνεται αναγκαίο να προβλεφθεί ένα σύστημα αυξημένου ελέγχου πριν από την είσοδό τους στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. Ένα τέτοιο σύστημα θα πρέπει να επιβάλλει επίδειξη άδειας η οποία εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους εισόδου πριν από τη θέση των εν λόγω αγαθών σε ελεύθερη κυκλοφορία ή την υπαγωγή τους σε ειδικό τελωνειακό καθεστώς εκτός της διαμετακόμισης. Τα πρόσωπα που επιθυμούν να λάβουν αυτή την άδεια θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν τη νόμιμη εξαγωγή από τη χώρα καταγωγής με βάση τα κατάλληλα δικαιολογητικά έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία, ιδίως πιστοποιητικά ή άδειες εξαγωγής που έχουν εκδοθεί από την τρίτη χώρα εξαγωγής, τίτλους κυριότητας, τιμολόγια, συμβάσεις πώλησης, ασφαλιστήρια έγγραφα, δικαιολογητικά μεταφοράς και πραγματογνωμοσύνες. Με βάση την υποβολή αιτήσεων που περιέχουν πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να αποφασίζουν αν θα εκδώσουν τη σχετική άδεια χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

(10)  Δεδομένου ότι ορισμένες κατηγορίες πολιτιστικών αγαθών, όπως τα αρχαιολογικά αντικείμενα, τα στοιχεία που αποτελούν τμήμα μνημείων, τα κοσμήματα, τα νομισματικά αντικείμενα, τα τεχνουργήματα αρχαίων τεχνολογικών επιτευγμάτων, τα σπάνια χειρόγραφα και τα αρχέτυπα, είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε λεηλασίες και καταστροφές, φαίνεται αναγκαίο να προβλεφθεί ένα σύστημα αυξημένου ελέγχου πριν από την είσοδό τους στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. Ένα τέτοιο σύστημα θα πρέπει να επιβάλλει απόκτηση άδειας η οποία εκδίδεται ηλεκτρονικά από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους εισόδου πριν από τη θέση των εν λόγω αγαθών σε ελεύθερη κυκλοφορία ή την υπαγωγή τους σε ειδικό τελωνειακό καθεστώς εκτός της διαμετακόμισης. Τα πρόσωπα που επιθυμούν να λάβουν αυτή την άδεια θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν τη νόμιμη εξαγωγή από τη χώρα καταγωγής, σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας αυτής, με βάση τα κατάλληλα δικαιολογητικά έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία, ιδίως πιστοποιητικά ή άδειες εξαγωγής που έχουν εκδοθεί από την τρίτη χώρα εξαγωγής, τίτλους κυριότητας, τιμολόγια, συμβάσεις πώλησης, ασφαλιστήρια έγγραφα, δικαιολογητικά μεταφοράς και πραγματογνωμοσύνες. Με βάση την υποβολή αιτήσεων που περιέχουν πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να αποφασίζουν αν θα εκδώσουν τη σχετική άδεια χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τους τις διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες και τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας. Δεν θα πρέπει να απαιτείται η καταβολή τέλους από τα άτομα που υποβάλλουν αίτηση σε σχέση με την αίτησή τους. Οι αποφάσεις των αρμόδιων αρχών πρέπει να διαβιβάζονται χωρίς καθυστέρηση στα αρμόδια τελωνεία.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α)  Περιπτώσεις λεηλασίας που συνδέονται με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες συνδέονται ιστορικά με συγκεκριμένες χώρες ή περιοχές καταγωγής. Η Επιτροπή θα πρέπει συγκεκριμένα να λαμβάνει υπόψη της τους «κόκκινους καταλόγους» που δημοσιεύει το ICOM και που ταξινομούν τις κατηγορίες αρχαιολογικών αντικειμένων ή έργων τέχνης που βρίσκονται σε κίνδυνο στις πλέον ευάλωτες περιοχές του κόσμου, ώστε να αποτρέπεται η παράνομη πώλησή τους. Λαμβανομένου υπόψη του ιδιαίτερου χαρακτήρα των πολιτιστικών αγαθών, θα πρέπει να διορίζονται πολιτιστικοί εμπειρογνώμονες στις τελωνειακές αρχές. Ο ρόλος τους είναι εξαιρετικά σημαντικός, δεδομένου ότι θα πρέπει να μπορούν, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, να απαιτούν πρόσθετες πληροφορίες από τον διασαφιστή και να προβαίνουν σε φυσική εξέταση των πολιτιστικών αγαθών με τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Για τις άλλες κατηγορίες πολιτιστικών αγαθών, τα άτομα που επιθυμούν την εισαγωγή τους στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης θα πρέπει, με την υποβολή σχετικής δήλωσης, να βεβαιώνουν και να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη νόμιμη εξαγωγή τους από την τρίτη χώρα, καθώς και να παρέχουν επαρκείς πληροφορίες για τα αγαθά που πρέπει να ταυτοποιηθούν από τις τελωνειακές αρχές. Προς διευκόλυνση της διαδικασίας και για λόγους ασφάλειας δικαίου, η παροχή των πληροφοριών σχετικά με τα πολιτιστικά αγαθά θα πρέπει να γίνεται με τη χρήση τυποποιημένου εγγράφου. Για την περιγραφή των πολιτιστικών αγαθών θα πρέπει να χρησιμοποιείται το πρότυπο ταυτότητας αντικειμένου Object ID, το οποίο συνιστάται από την UNESCO. Οι τελωνειακές αρχές θα πρέπει να καταχωρίζουν την είσοδο των εν λόγω πολιτιστικών αγαθών, να φυλάσσουν τα πρωτότυπα και να παρέχουν αντίγραφο των σχετικών εγγράφων στον διασαφιστή, προκειμένου να διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα των αγαθών μετά την είσοδό τους στην εσωτερική αγορά.

(11)  Για τις άλλες κατηγορίες πολιτιστικών αγαθών, τα άτομα που επιθυμούν την εισαγωγή τους στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης θα πρέπει, με την υποβολή σχετικής ηλεκτρονικής δήλωσης, να βεβαιώνουν και να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη νόμιμη εξαγωγή τους από την τρίτη χώρα, καθώς και να παρέχουν επαρκείς πληροφορίες για τα αγαθά που πρέπει να ταυτοποιηθούν από τις τελωνειακές αρχές. Προς διευκόλυνση της διαδικασίας και για λόγους ασφάλειας δικαίου, η παροχή των πληροφοριών σχετικά με τα πολιτιστικά αγαθά θα πρέπει να γίνεται με τη χρήση τυποποιημένου ηλεκτρονικού εγγράφου. Για την περιγραφή των πολιτιστικών αγαθών θα πρέπει να χρησιμοποιείται το πρότυπο ταυτότητας αντικειμένου Object ID, το οποίο συνιστάται από την UNESCO. Τα εν λόγω πολιτιστικά αγαθά θα πρέπει να καταχωρίζονται ηλεκτρονικά και να παρέχεται στον διασαφιστή αντίγραφο των σχετικών εγγράφων που έχουν υποβληθεί, προκειμένου να διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα των αγαθών μετά την είσοδό τους στην εσωτερική αγορά.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Για την προσωρινή εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών για σκοπούς εκπαιδευτικής, επιστημονικής ή ακαδημαϊκής έρευνας δεν θα πρέπει να απαιτείται η επίδειξη άδειας ή δήλωσης.

(12)  Για την προσωρινή εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών για σκοπούς εκπαιδευτικής, επιστημονικής ή ακαδημαϊκής έρευνας ή για τη μη κερδοσκοπική συνεργασία μεταξύ μουσείων ή παρόμοιων δημόσιων μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, δεν θα πρέπει να απαιτείται η επίδειξη άδειας ή δήλωσης, εφόσον δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα αγαθά αυτά έχουν αποκτηθεί με παράνομο τρόπο.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Η αποθήκευση πολιτιστικών αγαθών από χώρες που πλήττονται από ένοπλες συγκρούσεις ή φυσικές καταστροφές θα πρέπει επίσης να επιτρέπεται χωρίς να απαιτείται η επίδειξη άδειας ή δήλωσης ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η διαφύλαξή τους.

(13)  Χώρες που πλήττονται από ένοπλες συγκρούσεις ή σοβαρή κρίση δεν είναι συνήθως σε θέση να προστατεύσουν την πολιτιστική κληρονομιά τους. Η αποθήκευση πολιτιστικών αγαθών από τις χώρες αυτές θα πρέπει ως εκ τούτου να επιτρέπεται επίσης χωρίς να απαιτείται η επίδειξη άδειας ή δήλωσης, με την προϋπόθεση ότι αρμόδιες αρχές συνοδεύουν και διαχειρίζονται τη διαδικασία έως την επιστροφή τους. Θα πρέπει να διενεργείται προσεκτικός έλεγχος του ιστορικού των ατόμων που επιδιώκουν να τα εισαγάγουν στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης και να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο ενδεχόμενο η αποθήκευση των πολιτιστικών αγαθών από χώρες εξαγωγής που πλήττονται από ένοπλες συγκρούσεις ή άλλη σοβαρή κρίση να χρησιμοποιείται ως πηγή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α)  Οι τελωνειακές αρχές θα πρέπει να μπορούν να κατάσχουν και να δεσμεύουν προσωρινά τα πολιτιστικά αγαθά που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Θα πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλες διασφαλίσεις, και συγκεκριμένα, η δέουσα ενημέρωση του διασαφιστή, δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και μέγιστη περίοδος δέσμευσης 6 μηνών. Η προσωρινή κατάσχεση και δέσμευση πολιτιστικών αγαθών θα πρέπει να είναι περιορισμένου χαρακτήρα στις περιπτώσεις που θα προκαλούσαν υπέρμετρες δυσχέρειες σε φυσικά πρόσωπα, βάσει κατάλληλης αξιολόγησης ή κατά περίπτωση.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να εισαχθεί στον παρόντα κανονισμό η αρχή της «υπέρμετρης δυσχέρειας», όταν πρόκειται για την προσωρινή δέσμευση πολιτιστικών αγαθών, προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες καταστάσεις στις οποίες αυτή η δέσμευση θα είχε δυσανάλογη επίδραση σε ένα φυσικό πρόσωπο. Η εν λόγω αρχή προβλέπεται ήδη σε άλλες πράξεις της νομοθεσίας της ΕΕ, συγκεκριμένα όσον αφορά τους ελέγχους των ρευστών διαθεσίμων και όσον αφορά τη δέσμευση και τη δήμευση.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη η πείρα που αποκομίζεται από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και οι μεταβαλλόμενες γεωπολιτικές και λοιπές συνθήκες που θέτουν σε κίνδυνο τα πολιτιστικά αγαθά και, παράλληλα, να μην παρακωλύονται δυσανάλογα οι συναλλαγές με τρίτες χώρες, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις τροποποιήσεις του κριτηρίου του κατώτατου ορίου παλαιότητας για τις διάφορες κατηγορίες πολιτιστικών αγαθών. Η εν λόγω εξουσιοδότηση θα πρέπει επίσης να επιτρέπει στην Επιτροπή να επικαιροποιεί το παράρτημα λόγω τροποποιήσεων της συνδυασμένης ονοματολογίας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου της 13ης Απριλίου 201627. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή στην εκπόνηση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την εκπόνηση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(14)  Προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη η πείρα που αποκομίζεται από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και οι μεταβαλλόμενες γεωπολιτικές και λοιπές συνθήκες που θέτουν σε κίνδυνο τα πολιτιστικά αγαθά και, παράλληλα, να μην παρακωλύονται δυσανάλογα οι συναλλαγές με τρίτες χώρες, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να θεσπίσει τις ρυθμίσεις για την ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη συντήρηση νέου ηλεκτρονικού συστήματος. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου της 13ης Απριλίου 201627. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή στην εκπόνηση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την εκπόνηση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

__________________

__________________

ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Για να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή για τη θέσπιση ειδικών ρυθμίσεων σχετικά με την προσωρινή εισαγωγή και αποθήκευση πολιτιστικών αγαθών στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, τα υποδείγματα των αιτήσεων και εντύπων για τη χορήγηση άδειας εισαγωγής, καθώς και των δηλώσεων εισαγωγέα και των σχετικών συνοδευτικών εγγράφων, καθώς και περαιτέρω διαδικαστικούς κανόνες σχετικά με την υποβολή και τη διεκπεραίωσή τους. Θα πρέπει επίσης να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή ώστε να προβαίνει σε ρυθμίσεις για τη δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για την αποθήκευση και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου28.

(15)  Για να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή για τη θέσπιση, έπειτα από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, ειδικών ρυθμίσεων σχετικά με την προσωρινή εισαγωγή και αποθήκευση υπό κατάλληλες συνθήκες διατήρησης πολιτιστικών αγαθών στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, τα υποδείγματα των αιτήσεων και εντύπων για τη χορήγηση άδειας εισαγωγής, καθώς και των δηλώσεων εισαγωγέα και των σχετικών συνοδευτικών εγγράφων, καθώς και περαιτέρω διαδικαστικούς κανόνες σχετικά με την υποβολή και τη διεκπεραίωσή τους. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου28.

__________________

__________________

28 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

28 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Επιπλέον, θα πρέπει να συλλέγονται συναφείς πληροφορίες σχετικά με τις εμπορικές ροές πολιτιστικών αγαθών με στόχο τη στήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής του κανονισμού και τη δημιουργία κατάλληλης βάσης για τη μελλοντική αξιολόγησή του. Η αποτελεσματική παρακολούθηση των εμπορικών ροών πολιτιστικών αγαθών δεν μπορεί να γίνεται μόνο με βάση την αξία ή το βάρος τους, λόγω των μεγάλων διακυμάνσεων που μπορούν να παρουσιάζουν οι δύο αυτές μονάδες μέτρησης. Είναι, συνεπώς, απαραίτητη η συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον αριθμό των ειδών που έχουν διασαφιστεί. Δεδομένου ότι στη συνδυασμένη ονοματολογία δεν ορίζεται συμπληρωματική μονάδα μέτρησης για τα πολιτιστικά αγαθά, είναι αναγκαίο να απαιτείται η δήλωση του αριθμού των ειδών.

(16)  Επιπλέον, θα πρέπει να συλλέγονται συναφείς πληροφορίες σχετικά με τις εμπορικές ροές πολιτιστικών αγαθών με στόχο τη στήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής του κανονισμού και τη δημιουργία κατάλληλης βάσης για τη μελλοντική αξιολόγησή του. Η αποτελεσματική παρακολούθηση των εμπορικών ροών πολιτιστικών αγαθών δεν μπορεί να γίνεται μόνο με βάση την αξία ή το βάρος τους, λόγω των μεγάλων διακυμάνσεων που μπορούν να παρουσιάζουν οι δύο αυτές μονάδες μέτρησης. Είναι, συνεπώς, απαραίτητη η ηλεκτρονική συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον αριθμό των ειδών που έχουν διασαφιστεί. Δεδομένου ότι στη συνδυασμένη ονοματολογία δεν ορίζεται συμπληρωματική μονάδα μέτρησης για τα πολιτιστικά αγαθά, είναι αναγκαίο να απαιτείται η δήλωση του αριθμού των ειδών.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17α)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης, προκειμένου να αποθαρρύνουν την αγορά και πώληση πολιτιστικών αγαθών που προέρχονται από παράνομο εμπόριο. Θα πρέπει να δημιουργηθούν στα κράτη μέλη κέντρα πληροφόρησης και επαφής, ανοικτές τηλεφωνικές γραμμές και ένας δικτυακός τόπος όπου θα υπάρχει εύκολη πρόσβαση, με σκοπό την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση ιδίως των αγοραστών πολιτιστικών αγαθών ή άλλων ενδιαφερομένων.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Θα πρέπει να προβλεφθεί επαρκής χρόνος για τη θέσπιση από την Επιτροπή των κανόνων εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, ιδίως όσον αφορά τα κατάλληλα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας εισαγωγής ή για την κατάρτιση των δηλώσεων εισαγωγέα. Συνεπώς, η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να αναβληθεί.

(19)  Η Επιτροπή θα πρέπει να προβεί αμελλητί στη θέσπιση κανόνων αποτελεσματικής εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, ιδίως όσον αφορά τα κατάλληλα τυποποιημένα ηλεκτρονικά έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας εισαγωγής ή για την κατάρτιση των δηλώσεων εισαγωγέα.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  «πολιτιστικά αγαθά»: κάθε αγαθό που έχει σημασία για την αρχαιολογία, την προϊστορία, την ιστορία, τη λογοτεχνία, την τέχνη ή την επιστήμη και το οποίο ανήκει στις κατηγορίες που περιλαμβάνονται στον πίνακα του παραρτήματος και πληροί το κατώτατο όριο παλαιότητας που ορίζεται σε αυτόν·

α)  «πολιτιστικά αγαθά»: κάθε αγαθό που, για θρησκευτικούς ή μη λόγους, έχει μεγάλη σημασία για την αρχαιολογία, την προϊστορία, την ιστορία, τη λογοτεχνία, την τέχνη ή την επιστήμη και το οποίο ανήκει στις κατηγορίες που περιλαμβάνονται στον πίνακα του παραρτήματος και πληροί το κατώτατο όριο παλαιότητας που ορίζεται σε αυτόν·

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  «χώρα εξαγωγής»: η τελευταία χώρα στην οποία τηρούνταν μόνιμα τα πολιτιστικά αγαθά σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της εν λόγω χώρας πριν από την αποστολή τους στην Ένωση·

γ)  «χώρα εξαγωγής»: η τελευταία χώρα στην οποία τηρούνταν τα πολιτιστικά αγαθά σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της εν λόγω χώρας πριν από την αποστολή τους στην Ένωση·

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  «μόνιμα»: για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός και για σκοπούς άλλους από την προσωρινή χρήση, τη διαμετακόμιση, την εξαγωγή ή την αποστολή·

διαγράφεται

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

η α)  «αρμόδιες αρχές»: οι οριζόμενες από τα κράτη μέλη αρχές για τη χορήγηση των αδειών εισαγωγής και την καταχώριση των δηλώσεων των εισαγωγέων·

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 12, όσον αφορά την τροποποίηση της δεύτερης στήλης του πίνακα στο παράρτημα λόγω τροποποιήσεων της συνδυασμένης ονοματολογίας, καθώς και για την τροποποίηση του κατώτατου ορίου παλαιότητας που αναφέρεται στην τρίτη στήλη του πίνακα στο παράρτημα βάσει της κτηθείσας πείρας από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

2.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει, έπειτα από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 12, όσον αφορά τη θέσπιση ρυθμίσεων για την ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη συντήρηση του ηλεκτρονικού συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 9.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η θέση πολιτιστικών αγαθών σε ελεύθερη κυκλοφορία και η υπαγωγή πολιτιστικών αγαθών σε ειδικό καθεστώς εκτός της διαμετακόμισης επιτρέπονται μόνο με την επίδειξη άδειας εισαγωγής η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 4 ή δήλωσης εισαγωγέα η οποία καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5.

1.  Η είσοδος στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης πολιτιστικών αγαθών που έχουν εξαχθεί παράνομα από τρίτη χώρα απαγορεύεται.

 

Η θέση πολιτιστικών αγαθών σε ελεύθερη κυκλοφορία και η υπαγωγή πολιτιστικών αγαθών σε ειδικό καθεστώς εκτός της διαμετακόμισης επιτρέπονται μόνο με την επίδειξη άδειας εισαγωγής η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 4 ή δήλωσης εισαγωγέα η οποία καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5.

 

Η έκδοση άδειας εισαγωγής ή η ορθή υποβολή της δήλωσης του εισαγωγέα στις τελωνειακές αρχές δεν θεωρούνται αποδεικτικά στοιχεία της νόμιμης προελεύσεως ή κυριότητας των πολιτιστικών αγαθών.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  στην προσωρινή εισαγωγή, κατά την έννοια του άρθρου 250 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, πολιτιστικών αγαθών στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης για σκοπούς εκπαιδευτικής, επιστημονικής και ακαδημαϊκής έρευνας·

α)  στην προσωρινή εισαγωγή, κατά την έννοια του άρθρου 250 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, πολιτιστικών αγαθών στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης για σκοπούς εκπαιδευτικούς, επιστημονικούς, ακαδημαϊκής έρευνας, ή για την αποκατάσταση και τη συντήρησή τους, καθώς και στο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ δημόσιων μουσείων ή δημόσιων ιδρυμάτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την διοργάνωση πολιτιστικών εκθέσεων, εφόσον δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα αγαθά αυτά έχουν αποκτηθεί με παράνομο τρόπο·

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  στην αποθήκευση, κατά την έννοια του άρθρου 237 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, πολιτιστικών αγαθών με ρητό σκοπό τη διασφάλιση της διαφύλαξής τους από ή υπό την εποπτεία δημόσιας αρχής.

β)  στην αποθήκευση, κατά την έννοια του άρθρου 237 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, πολιτιστικών αγαθών με ρητό σκοπό τη διασφάλιση της προστασίας και της διαφύλαξής τους από ή υπό την εποπτεία δημόσιας αρχής, αφού διενεργηθεί εκτίμηση επιπτώσεων του ιστορικού των ατόμων που επιδιώκουν να τα εισαγάγουν στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης·

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις, τις ειδικές ρυθμίσεις για την προσωρινή εισαγωγή ή την αποθήκευση πολιτιστικών αγαθών που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 13.

3.  Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις, τις ειδικές ρυθμίσεις για την προσωρινή εισαγωγή ή την αποθήκευση πολιτιστικών αγαθών για τον σκοπό της προστασίας τους που αναφέρεται στην παράγραφο 2. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 13.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο κάτοχος των αγαθών υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση άδειας εισαγωγής στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους εισόδου. Η αίτηση συνοδεύεται από κάθε σχετικό δικαιολογητικό έγγραφο και στοιχείο που αποδεικνύει ότι τα εν λόγω πολιτιστικά αγαθά έχουν εξαχθεί από τη χώρα καταγωγής σύμφωνα με τις οικείες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Ωστόσο, όταν η χώρα εξαγωγής είναι συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης της UNESCO σχετικά με τα μέτρα για την απαγόρευση και παρεμπόδιση της παράνομης εισαγωγής, εξαγωγής και μεταβίβασης κυριότητας των πολιτιστικών αγαθών που υπεγράφη στο Παρίσι στις 14 Νοεμβρίου 1970 («σύμβαση της UNESCO του 1970»), η αίτηση συνοδεύεται από κάθε σχετικό δικαιολογητικό έγγραφο και στοιχείο που αποδεικνύει ότι τα πολιτιστικά αγαθά έχουν εξαχθεί από την εν λόγω χώρα σύμφωνα με τις οικείες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

2.  Ο κάτοχος των πολιτιστικών αγαθών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση άδειας εισαγωγής στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους εισόδου. Η αίτηση συνοδεύεται από κάθε σχετικό δικαιολογητικό έγγραφο και στοιχείο που αποδεικνύει ότι τα εν λόγω πολιτιστικά αγαθά έχουν εξαχθεί από τη χώρα καταγωγής σύμφωνα με τις οικείες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Σε όλες τις περιπτώσεις, η αίτηση συνοδεύεται από κάθε σχετικό δικαιολογητικό έγγραφο και στοιχείο που αποδεικνύει ότι τα εν λόγω πολιτιστικά αγαθά εξάχθηκαν από τη χώρα εξαγωγής σύμφωνα με τις οικείες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Προκειμένου να γίνει δεκτή, η αίτηση για τη χορήγηση άδειας εισαγωγής πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση κατάλληλης αποθήκευσης που να περιλαμβάνει τεκμηρίωση, να παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε ακαδημαϊκά ιδρύματα και δημόσια μουσεία ή παρόμοια δημόσια ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και να επιτρέπει τη συνεργασία σε περίπτωση που εγερθούν αιτιολογημένες αξιώσεις επιστροφής.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  όταν η χώρα εξαγωγής δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης της UNESCO του 1970, δεν αποδεικνύεται ότι τα πολιτιστικά αγαθά εξήχθησαν από τη χώρα καταγωγής σύμφωνα με τις οικείες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις·

α)  όταν δεν αποδεικνύεται ότι τα πολιτιστικά αγαθά εξήχθησαν από τη χώρα καταγωγής σύμφωνα με τις οικείες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις·

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  όταν η χώρα εξαγωγής είναι συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης της UNESCO του 1970, δεν αποδεικνύεται ότι τα πολιτιστικά αγαθά εξήχθησαν από τη χώρα εξαγωγής σύμφωνα με τις οικείες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις·

β)  η αρμόδια αρχή έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι ο κάτοχος των αγαθών δεν τα απέκτησε κατά τρόπο νόμιμο·

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Εάν η αίτηση γίνει δεκτή, η αρμόδια αρχή διαβιβάζει ηλεκτρονικά και χωρίς καθυστέρηση αντίγραφο της άδειας εισαγωγής στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές.

 

Εάν η αίτηση απορριφθεί, η αρμόδια αρχή ενημερώνει αμέσως τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές καθώς και την Επιτροπή. Η απορριπτική απόφαση συνοδεύεται από δήλωση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι της απόρριψης και η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες για τη διαδικασία προσφυγής που κοινοποιείται στον θιγόμενο αιτούντα κατά τη στιγμή της έκδοσής της.

 

Όταν μια αίτηση για χορήγηση άδειας αφορά πολιτιστικό αγαθό για το οποίο είχε απορριφθεί προηγούμενη αίτηση, ο αιτών πρέπει να ενημερώνει την αρμόδια αρχή, στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, για την προγενέστερη απόρριψη.

 

Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν την απόρριψη αιτήσεων από τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών, εφόσον η απόρριψη αυτή βασίζεται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

 

Όταν υπάρχουν νέα στοιχεία για τη στήριξη μιας αίτησης αυτού του είδους, είναι δυνατή η υποβολή νέας αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2. Στις περιπτώσεις αυτές, εάν μια αρμόδια αρχή εκδώσει πιστοποιητικό, ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή αναφέροντας τους λόγους της απόφασής της.

 

Η Επιτροπή κοινοποιεί στα άλλα κράτη μέλη τα στοιχεία που έλαβε, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη ορίζουν τις δημόσιες αρχές που είναι αρμόδιες για την έκδοση των αδειών εισαγωγής σύμφωνα με το παρόν άρθρο και κοινοποιούν στην Επιτροπή τα στοιχεία των εν λόγω αρχών, καθώς και κάθε σχετική τροποποίησή τους.

Τα κράτη μέλη ορίζουν αμελλητί τις δημόσιες αρχές που είναι αρμόδιες για την έκδοση των αδειών εισαγωγής σύμφωνα με το παρόν άρθρο και κοινοποιούν στην Επιτροπή τα στοιχεία των εν λόγω αρχών, καθώς και κάθε σχετική τροποποίησή τους.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή δημοσιεύει τα στοιχεία των εν λόγω αρμόδιων αρχών, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C.

Η Επιτροπή δημοσιεύει τα στοιχεία των εν λόγω αρμόδιων αρχών, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C, καθώς και στον ειδικό ιστότοπο που αναφέρεται στο άρθρο 11.

Αιτιολόγηση

Χάριν διαφάνειας, ο κατάλογος των αρμοδίων αρχών θα πρέπει να είναι διαθέσιμος στο κοινό σε ιστότοπο που φιλοξενείται από την Επιτροπή.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις, το υπόδειγμα του εντύπου της αίτησης για τη χορήγηση άδειας εισαγωγής, καθώς και τους διαδικαστικούς κανόνες για την υποβολή και τη διεκπεραίωση των εν λόγω αιτήσεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 13.

6.  Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις, το ηλεκτρονικό τυποποιημένο υπόδειγμα της δήλωσης του εισαγωγέα και του εντύπου της αίτησης για τη χορήγηση άδειας εισαγωγής, καθώς και τους διαδικαστικούς κανόνες για την υποβολή και τη διεκπεραίωση των εν λόγω αιτήσεων μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 13.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Δήλωση εισαγωγέα

Δήλωση εισαγωγέα και εγγύηση διαφύλαξης

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και την υπαγωγή σε ειδικό καθεστώς εκτός της διαμετακόμισης στην Ένωση των πολιτιστικών αγαθών που αναφέρονται στα στοιχεία α), β), ε), στ), ζ), θ), ι), ια) και ιβ) του παραρτήματος απαιτείται η υποβολή δήλωσης εισαγωγέα στις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους εισόδου.

1.  Για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και την υπαγωγή σε ειδικό καθεστώς εκτός της διαμετακόμισης στην Ένωση των πολιτιστικών αγαθών που αναφέρονται στα στοιχεία α), β), ε), στ), ζ), θ), ι), ια) και ιβ) του παραρτήματος απαιτείται η υποβολή δήλωσης εισαγωγέα και εγγύησης διαφύλαξης στις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους εισόδου.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η δήλωση εισαγωγέα περιλαμβάνει δήλωση υπογεγραμμένη από τον κάτοχο των αγαθών σύμφωνα με την οποία τα αγαθά έχουν εξαχθεί από τη χώρα καταγωγής σύμφωνα με τις οικείες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Ωστόσο, όταν η χώρα εξαγωγής είναι συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης της UNESCO για τα πολιτιστικά αγαθά, η δήλωση εισαγωγέα περιλαμβάνει δήλωση υπογεγραμμένη από τον κάτοχο των αγαθών σύμφωνα με την οποία τα αγαθά έχουν εξαχθεί από την εν λόγω χώρα σύμφωνα με τις οικείες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

Η δήλωση εισαγωγέα, η οποία καταχωρίζεται ηλεκτρονικά και διαβιβάζεται, κατά περίπτωση, σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή στις αρμόδιες αρχές, περιλαμβάνει δήλωση υπογεγραμμένη από τον κάτοχο των αγαθών στην οποία δηλώνεται ότι τα αγαθά έχουν εξαχθεί από τη χώρα καταγωγής σύμφωνα με τις οικείες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η δήλωση εισαγωγέα περιλαμβάνει τυποποιημένο έγγραφο στο οποίο περιγράφονται τα εν λόγω πολιτιστικά αγαθά με επαρκείς λεπτομέρειες ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίησή τους από τις τελωνειακές αρχές.

Η δήλωση εισαγωγέα και η εγγύηση διαφύλαξης περιλαμβάνουν τυποποιημένο έγγραφο στο οποίο περιγράφονται, σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, τα εν λόγω πολιτιστικά αγαθά με επαρκείς λεπτομέρειες ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίησή τους από τις τελωνειακές αρχές. Η δήλωση εισαγωγέα περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά με τις συνέπειες ψευδούς δήλωσης.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η δήλωση εισαγωγέα πρέπει να συνοδεύεται από υποχρεωτική ασφάλιση που να καλύπτει την περίοδο μεταφοράς και χρήσης στο έδαφος της Ένωσης. Επιπροσθέτως, οι τελωνειακοί υπάλληλοι μπορούν να ζητούν, κατά την είσοδο στον τελωνειακό χώρο της Ένωσης, τα πρωτότυπα άλλων εγγράφων, όπως πραγματογνωμοσύνες, τιμολόγια, τίτλοι ιδιοκτησίας.

 

Η εγγύηση διαφύλαξης περιλαμβάνει δήλωση υπογεγραμμένη από τον κάτοχο των αγαθών ότι τα αγαθά θα αποθηκευτούν καταλλήλως κατά τη διαμετακόμιση και την πώληση όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 και ότι θα πωληθούν αποκλειστικά σε αγοραστές που είναι σε θέση να συμμορφωθούν με τους κανονισμούς του κράτους μέλους που αφορούν την ορθή διακίνηση των πολιτιστικών αγαθών.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις, το υπόδειγμα του εντύπου της δήλωσης εισαγωγέα, καθώς και τους διαδικαστικούς κανόνες για την υποβολή και τη διεκπεραίωση των δηλώσεων εισαγωγέα. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 13.

3.  Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις, το υπόδειγμα του τυποποιημένου ηλεκτρονικού εντύπου της δήλωσης εισαγωγέα, καθώς και τους διαδικαστικούς κανόνες για την ηλεκτρονική υποβολή και τη διεκπεραίωση των δηλώσεων εισαγωγέα. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 13.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η άδεια εισαγωγής που αναφέρεται στο άρθρο 4 ή η δήλωση εισαγωγέα που αναφέρεται στο άρθρο 5, κατά περίπτωση, υποβάλλεται στο αρμόδιο τελωνείο για τη θέση των πολιτιστικών αγαθών σε ελεύθερη κυκλοφορία ή για την υπαγωγή τους σε ειδικό καθεστώς εκτός της διαμετακόμισης.

1.  Η άδεια εισαγωγής που αναφέρεται στο άρθρο 4 ή η δήλωση εισαγωγέα που αναφέρεται στο άρθρο 5, κατά περίπτωση, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο αρμόδιο τελωνείο για τη θέση των πολιτιστικών αγαθών σε ελεύθερη κυκλοφορία ή για την υπαγωγή τους σε ειδικό καθεστώς εκτός της διαμετακόμισης.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Όσον αφορά τα πολιτιστικά αγαθά για τα οποία απαιτείται η έκδοση άδειας εισαγωγής για την είσοδό τους στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, οι τελωνειακές αρχές ελέγχουν ότι η άδεια εισαγωγής αντιστοιχεί στα προσκομιζόμενα αγαθά. Προς τον σκοπό αυτό, μπορούν να προβαίνουν σε φυσική εξέταση των πολιτιστικών αγαθών, μεταξύ άλλων μέσω πραγματογνωμοσύνης.

2.  Όσον αφορά τα πολιτιστικά αγαθά για τα οποία απαιτείται η έκδοση άδειας εισαγωγής για την είσοδό τους στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, οι τελωνειακές αρχές ελέγχουν ότι η άδεια εισαγωγής αντιστοιχεί στα προσκομιζόμενα αγαθά. Προς τον σκοπό αυτό, μπορούν να προβαίνουν σε φυσική εξέταση των πολιτιστικών αγαθών μέσω πραγματογνωμοσύνης. Η ηλεκτρονικά καταχωρισθείσα άδεια εισαγωγής λαμβάνει αύξοντα αριθμό και ημερομηνία καταχώρισης και, κατά την παραλαβή των αγαθών, παρέχεται στον διασαφιστή αντίγραφο της καταχωρισμένης άδειας εισαγωγής.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Όσον αφορά τα πολιτιστικά αγαθά για τα οποία απαιτείται η υποβολή δήλωσης εισαγωγέα για την είσοδό τους στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, οι τελωνειακές αρχές ελέγχουν ότι η δήλωση εισαγωγέα πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5 ή βάσει αυτού και αντιστοιχεί στα προσκομιζόμενα αγαθά. Προς τον σκοπό αυτό, μπορούν να ζητούν συμπληρωματικές πληροφορίες από τον διασαφιστή και να προβαίνουν σε φυσική εξέταση των πολιτιστικών αγαθών, μεταξύ άλλων μέσω πραγματογνωμοσύνης. Οι τελωνειακές αρχές καταχωρίζουν τη δήλωση εισαγωγέα με την απόδοση αύξοντος αριθμού και ημερομηνίας καταχώρισης και, κατά την παραλαβή των αγαθών, παρέχουν στον διασαφιστή αντίγραφο της καταχωρισμένης δήλωσης εισαγωγέα.

3.  Όσον αφορά τα πολιτιστικά αγαθά για τα οποία απαιτείται η υποβολή δήλωσης εισαγωγέα για την είσοδό τους στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, οι τελωνειακές αρχές ελέγχουν ότι η δήλωση εισαγωγέα πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5 ή βάσει αυτού και αντιστοιχεί στα προσκομιζόμενα αγαθά. Προς τον σκοπό αυτό, μπορούν να ζητούν συμπληρωματικές πληροφορίες από τον διασαφιστή και να προβαίνουν σε φυσική εξέταση των πολιτιστικών αγαθών μέσω πραγματογνωμοσύνης. Η ηλεκτρονικά καταχωρισθείσα δήλωση εισαγωγέα λαμβάνει αύξοντα αριθμό και ημερομηνία καταχώρισης και, κατά την παραλαβή των αγαθών, παρέχεται στον διασαφιστή αντίγραφο της καταχωρισμένης δήλωσης εισαγωγέα και η δήλωση αποστέλλεται στις αρμόδιες αρχές.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή δημοσιεύει τα στοιχεία των αρμόδιων τελωνείων, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C.

Η Επιτροπή δημοσιεύει τα στοιχεία των αρμόδιων τελωνείων, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C, καθώς και στον ειδικό ιστότοπο που αναφέρεται στο άρθρο 11.

Αιτιολόγηση

Χάριν διαφάνειας, ο κατάλογος των αρμοδίων αρχών θα πρέπει να είναι διαθέσιμος στο κοινό σε ιστότοπο που φιλοξενείται από την Επιτροπή.

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 7α

 

Σε περίπτωση που από τον έλεγχο στα σύνορα της ΕΕ προκύψει ότι τα πολιτιστικά αγαθά εισάγονται παρανόμως, το αρμόδιο τελωνείο της ΕΕ θα πρέπει να ενημερώσει την εθνική Αστυνομία και τα τελωνεία της χώρας καταγωγής των δεσμευμένων πολιτιστικών αγαθών για την απόπειρα παράνομης μεταφοράς και χρήσης του έργου τέχνης. Εάν η χώρα από την οποία μεταφέρονται παρανόμως τα πολιτιστικά αγαθά είναι διαφορετική από τη χώρα καταγωγής, πρέπει να ενημερώνονται σχετικά οι εθνικές αρχές και των δύο χωρών.

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι τελωνειακές αρχές κατάσχουν και δεσμεύουν προσωρινά πολιτιστικά αγαθά που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, σε περίπτωση που τα εν λόγω πολιτιστικά αγαθά εισήλθαν στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2.

1.  Οι τελωνειακές αρχές κατάσχουν και δεσμεύουν προσωρινά πολιτιστικά αγαθά που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, σε περίπτωση που τα εν λόγω πολιτιστικά αγαθά εισήλθαν στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2. Σε περίπτωση κατάσχεσης ή προσωρινής δέσμευσης πολιτιστικών αγαθών, παρέχονται κατάλληλες εγγυήσεις για τη βέλτιστη διατήρησή τους, σύμφωνα με το ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο.

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Οι τελωνειακές αρχές, μεταξύ άλλων σε συνεργασία με άλλες σχετικούς ευρωπαϊκούς ή εθνικούς οργανισμούς, κατά περίπτωση, αποφασίζουν την υποβολή της επαλήθευσης και των τελωνειακών ελέγχων σε συμπληρωματικές επαληθεύσεις στη βάση μιας προσέγγισης βασισμένης στον κίνδυνο. Όταν οι αρμόδιες αρχές έχουν βάσιμους λόγους να πιστεύουν ότι πολιτιστικά αγαθά που βρίσκονται υπό διαμετακόμιση στο έδαφος της Ένωσης μπορεί να έχουν εξαχθεί κατά παράβαση των κανόνων και των κανονισμών μιας χώρας καταγωγής ή να έχουν άλλως αποκτηθεί παρανόμως, αναθέτουν στις τελωνειακές αρχές να κατασχέσουν προσωρινά τα εν λόγω αγαθά.

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η διοικητική απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 συνοδεύεται από αιτιολόγηση, κοινοποιείται στον διασαφιστή και υπόκειται σε πραγματική προσφυγή σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο.

2.  Η διοικητική απόφαση που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 1α συνοδεύεται από αιτιολόγηση, κοινοποιείται στον διασαφιστή και υπόκειται σε πραγματική προσφυγή σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο.

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η περίοδος προσωρινής δέσμευσης περιορίζεται αυστηρά στον χρόνο που απαιτείται ώστε οι τελωνειακές αρχές ή άλλες αρχές επιβολής του νόμου να προσδιορίσουν αν οι περιστάσεις της υπόθεσης αιτιολογούν τη δέσμευση βάσει άλλων διατάξεων του ενωσιακού ή εθνικού δικαίου. Η μέγιστη περίοδος προσωρινής δέσμευσης βάσει του παρόντος άρθρου ανέρχεται σε 6 μήνες. Αν εντός της εν λόγω περιόδου δεν ληφθεί απόφαση σχετικά με περαιτέρω δέσμευση των πολιτιστικών αγαθών ή αν αποφασιστεί ότι οι περιστάσεις της υπόθεσης δεν αιτιολογούν περαιτέρω δέσμευση, τα πολιτιστικά αγαθά τίθενται στη διάθεση του διασαφιστή.

3.  Η περίοδος προσωρινής δέσμευσης περιορίζεται αυστηρά στον χρόνο που απαιτείται ώστε οι τελωνειακές αρχές ή άλλες αρχές επιβολής του νόμου να προσδιορίσουν αν οι περιστάσεις της υπόθεσης αιτιολογούν τη δέσμευση βάσει άλλων διατάξεων του ενωσιακού ή εθνικού δικαίου. Η μέγιστη περίοδος προσωρινής δέσμευσης βάσει του παρόντος άρθρου ανέρχεται σε 6 μήνες. Αν εντός της εν λόγω περιόδου δεν ληφθεί απόφαση σχετικά με περαιτέρω δέσμευση των πολιτιστικών αγαθών ή αν αποφασιστεί ότι οι περιστάσεις της υπόθεσης δεν αιτιολογούν περαιτέρω δέσμευση, τα πολιτιστικά αγαθά τίθενται στη διάθεση του διασαφιστή. Οι αρχές των κρατών μελών της ΕΕ πρέπει να διασφαλίζουν ότι, κατά τη χρονική στιγμή της επιστροφής των έργων τέχνης στη χώρα καταγωγής, η τελευταία δεν πλήττεται από ένοπλη κρίση στο πλαίσιο της οποίας δεν είναι εγγυημένη η ασφάλεια του πολιτιστικού αντικειμένου. Σε διαφορετική περίπτωση, το αντικείμενο πρέπει να παραμένει στην ΕΕ έως ότου σταθεροποιηθεί η κατάσταση στη χώρα καταγωγής.

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 8α

 

Τεχνική βοήθεια, καθοδήγηση και ανταλλαγή πληροφοριών

 

Τα κράτη μέλη, με τη βοήθεια της Επιτροπής, εφόσον είναι αναγκαίο, μπορούν να παρέχουν στους εισαγωγείς συνδρομή και τεχνικές ή άλλες συμβουλές λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση των μικρών ή μεσαίων επιχειρήσεων, προκειμένου να διευκολύνουν την τήρηση των απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού.

 

Τα κράτη μέλη, με τη βοήθεια της Επιτροπής, διευκολύνουν την ανταλλαγή και τη διάδοση χρήσιμων πληροφοριών για την παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών, ιδίως προκειμένου να βοηθούνται οι εισαγωγείς στην αξιολόγηση των κινδύνων και επί των βέλτιστων πρακτικών που αφορούν την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

 

Η συνδρομή παρέχεται σύμφωνα με ρυθμίσεις που δεν επηρεάζουν τις ευθύνες των αρμόδιων αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο η α) και διατηρούν την ανεξαρτησία τους στον έλεγχο της τήρησης του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Αυτό το νέο άρθρο εμπνέεται από το άρθρο 13 του κανονισμού αριθ. 995/2010 για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά (κανονισμός «EUTR») και στόχο έχει να διευκολύνει τη σωστή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών τους που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 4.

1.  Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών τους.

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Για την αποθήκευση και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών των κρατών μελών, ιδίως αναφορικά με τις δηλώσεις εισαγωγέα και τις άδειες εισαγωγής, δύναται να αναπτυχθεί ηλεκτρονικό σύστημα.

2.  Για την αποθήκευση και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των τελωνειακών αρχών, ιδίως αναφορικά με τις δηλώσεις εισαγωγέα και τις άδειες εισαγωγής, αναπτύσσεται ηλεκτρονικό σύστημα, με βάση κατάλληλη νομοθετική πρόταση. Οποιαδήποτε αποθήκευση ή επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τέτοιο ηλεκτρονικό σύστημα συνάδει με τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων, και ιδίως με τις αρχές της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας και του περιορισμού του σκοπού και υπόκειται στην κατάλληλη εποπτεία των αρχών προστασίας δεδομένων.

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τις ρυθμίσεις για την ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη συντήρηση του ηλεκτρονικού συστήματος που αναφέρεται στην παράγραφο 2·

διαγράφεται

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που επιβάλλονται στις παραβιάσεις των άρθρων 3, 4 και 5, και ιδίως στην υποβολή ψευδών δηλώσεων και ψευδών πληροφοριών για την εξασφάλιση εισόδου πολιτιστικών αγαθών στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλιστεί η θέση τους σε εφαρμογή. Οι εν λόγω κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τους εν λόγω κανόνες και μέτρα στην Επιτροπή εντός 18 μηνών από την έναρξη ισχύος του κανονισμού και την ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση σχετικά με κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους.

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που επιβάλλονται στις παραβιάσεις των άρθρων 3, 4 και 5, και ιδίως όταν ένα πολιτιστικό αγαθό εισάγεται στο έδαφος της Ένωσης χωρίς την ενδεδειγμένη άδεια, όταν μια άδεια χρησιμοποιείται για πολιτιστικό αγαθό διαφορετικό από αυτό για το οποίο εκδόθηκε ή στην υποβολή ψευδών δηλώσεων και ψευδών πληροφοριών για την εξασφάλιση εισόδου πολιτιστικών αγαθών στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, καθώς και στη διάθεση οικονομικών πόρων σε εγκληματικές ομάδες ως αποτέλεσμα παράνομης εισαγωγής πολιτιστικών αγαθών. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο, συμπεριλαμβανομένης της απαλλοτρίωσης της συναφούς ιδιοκτησίας των δραστών της παράνομης εισαγωγής πολιτιστικών αγαθών, για να εξασφαλιστεί η θέση τους σε πλήρη εφαρμογή. Οι εν λόγω κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τους εν λόγω κανόνες και μέτρα στην Επιτροπή εντός 18 μηνών από την έναρξη ισχύος του κανονισμού και την ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση σχετικά με κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους.

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη οργανώνουν δραστηριότητες κατάρτισης και ανάπτυξης ικανοτήτων με στόχο τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής του παρόντος κανονισμού από τις οικείες αρχές. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιούν εκστρατείες ευαισθητοποίησης, ιδίως των αγοραστών πολιτιστικών αγαθών.

Τα κράτη μέλη οργανώνουν δραστηριότητες κατάρτισης των τελωνειακών ή άλλων αρμόδιων υπαλλήλων ώστε να εντοπίζουν τα πολιτιστικά αγαθά που έχουν διακινηθεί παράνομα, έχουν κλαπεί και έχουν αποτελέσει προϊόν παραποίησης/απομίμησης και να συνεργάζονται αποτελεσματικότερα στην καταπολέμηση της λαθρεμπορίας και της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών καθώς και δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων με στόχο τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής του παρόντος κανονισμού από τις οικείες αρχές και τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες. Η Επιτροπή φιλοξενεί ειδικό ιστότοπο που ενημερώνει με σαφήνεια όλους τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τους στόχους του παρόντος κανονισμού, τις υποχρεώσεις, τον κατάλογο των αρμόδιων αρχών, τη δυνατότητα προσωρινής δέσμευσης, τις ποινές που θεσπίζονται, τα δικαιώματα πραγματικής προσφυγής ή άλλα σχετικά θέματα. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν επίσης εκστρατείες ευαισθητοποίησης και δημιουργούν και διαθέτουν κέντρα πληροφόρησης και ανοικτές τηλεφωνικές γραμμές με εύκολη πρόσβαση, με σκοπό την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση ιδίως των αγοραστών πολιτιστικών αγαθών και άλλων ενδιαφερομένων. Θα πρέπει να παρασχεθούν στις τελωνειακές αρχές των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ συνδρομή από εμπειρογνώμονες, ειδικά κονδύλια και ειδικός εξοπλισμός ώστε να συμμορφωθούν με τις αρχές και το πνεύμα του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες τους για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη συνεργάζονται με διεθνείς οργανώσεις, όπως η UNESCO, η Ιντερπόλ, η Ευρωπόλ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων (WCO) και το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων, ούτως ώστε να εξασφαλίσουν αποτελεσματική κατάρτιση, δράσεις για την ενίσχυση των ικανοτήτων και εκστρατείες ευαισθητοποίησης.

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  πληροφορίες σχετικά με τις παραβιάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισμού·

β)  πληροφορίες σχετικά με τις παραβιάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και τις επιβαλλόμενες κυρώσεις·

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(e)  τον αριθμό των περιπτώσεων δέσμευσης πολιτιστικών αγαθών· και

(e)  τον αριθμό των περιπτώσεων δέσμευσης πολιτιστικών αγαθών καθώς και για πόσο χρονικό διάστημα και

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  τον αριθμό των περιπτώσεων εγκατάλειψης πολιτιστικών αγαθών υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 199 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013.

στ)  τον αριθμό των περιπτώσεων εγκατάλειψης πολιτιστικών αγαθών υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 199 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 και

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει σχετικά ερωτηματολόγια στα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη έχουν στη διάθεσή τους 6 μήνες για να κοινοποιήσουν τις ζητούμενες πληροφορίες στην Επιτροπή.

Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει σχετικά ερωτηματολόγια στα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη έχουν στη διάθεσή τους 6 μήνες από την παραλαβή του ερωτηματολογίου για να κοινοποιήσουν τις ζητούμενες πληροφορίες στην Επιτροπή.

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Βάσει των απαντήσεων των κρατών μελών στα ερωτηματολόγια που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τα κράτη μέλη να της παράσχουν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό των αιτήσεων για τη χορήγηση αδειών εισαγωγής. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την χωρίς καθυστέρηση παροχή των ζητούμενων πληροφοριών.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αξιολογείται η ενιαία εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή πρέπει, εάν το θεωρεί απαραίτητο, να λαμβάνει περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τον χειρισμό των αιτήσεων για τη χορήγηση αδειών από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού τρία έτη μετά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και, στη συνέχεια, κάθε πέντε έτη.

2.  Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού τρία έτη μετά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και, στη συνέχεια, κάθε πέντε έτη. Οι εκθέσεις αξιολογούν την ενιαία εφαρμογή καθώς και τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του παρόντος κανονισμού και μπορούν να συνοδεύονται, κατά περίπτωση, από ενδεδειγμένες νομοθετικές προτάσεις.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD)

Επιτροπές αρμόδιες επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

11.9.2017

IMCO

11.9.2017

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

11.9.2017

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Κώστας Χρυσόγονος

26.2.2018

Άρθρο 55 – Κοινή διαδικασία επιτροπών

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

       

       

18.1.2018

Εξέταση στην επιτροπή

14.5.2018

28.6.2018

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

28.6.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

33

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ademov, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Ivari Padar, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Carlos Coelho, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Barbara Spinelli, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Κώστας Χρυσόγονος

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Karoline Graswander-Hainz, Eduard Kukan, Fernando Ruas, Joachim Schuster, Ramón Luis Valcárcel Siso

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

33

+

ALDE

Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Malin Björk, Κώστας Χρυσόγονος, Barbara Spinelli

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Karoline Graswander-Hainz, Andrejs Mamikins, Ivari Padar, Emilian Pavel, Joachim Schuster, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Judith Sargentini

3

-

ECR

Jussi Halla-aho, Branislav Škripek

ENF

Auke Zijlstra

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

12.7.2017

 

 

 

Επιτροπές αρμόδιες επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

11.9.2017

IMCO

11.9.2017

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CULT

11.9.2017

LIBE

11.9.2017

 

 

Συνδεδεμένες επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CULT

18.1.2018

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Alessia Maria Mosca

11.1.2018

Daniel Dalton

11.1.2018

 

 

Άρθρο 55 – Κοινή διαδικασία επιτροπών

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

       

       

18.1.2018

Εξέταση στην επιτροπή

21.2.2018

21.3.2018

23.4.2018

4.6.2018

 

18.6.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

27.9.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

56

4

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Pascal Arimont, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Dita Charanzová, Salvatore Cicu, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Nadja Hirsch, France Jamet, Philippe Juvin, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Jasenko Selimovic, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anneleen Van Bossuyt, Iuliu Winkler, Igor Šoltes

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Klaus Buchner, Reimer Böge, Birgit Collin-Langen, Igor Gräzin, Arndt Kohn, Pina Picierno, Fernando Ruas, Paul Rübig, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Sabine Verheyen, Kerstin Westphal

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Clara Eugenia Aguilera García, Angel Dzhambazki, Czesław Hoc, Verónica Lope Fontagné, Nils Torvalds, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Tiemo Wölken, Flavio Zanonato

Ημερομηνία κατάθεσης

9.10.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

56

+

ALDE

Dita Charanzová, Igor Gräzin, Nadja Hirsch, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

ENF

Danilo Oscar Lancini

GUE/NGL

Martin Schirdewan, Helmut Scholz

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Pascal Arimont, Reimer Böge, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Christophe Hansen, Philippe Juvin, Verónica Lope Fontagné, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Vladimir Urutchev, Sabine Verheyen, Henna Virkkunen, Iuliu Winkler

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Arndt Kohn, Bernd Lange, David Martin, Marlene Mizzi, Pina Picierno, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Christel Schaldemose, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Kerstin Westphal, Tiemo Wölken, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Pascal Durand, Igor Šoltes

4

-

ECR

Angel Dzhambazki, Czesław Hoc, Emma McClarkin, Anneleen Van Bossuyt

3

0

ECR

Daniel Dalton

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 19 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου