Procedūra : 2017/0158(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0308/2018

Pateikti tekstai :

A8-0308/2018

Debatai :

PV 24/10/2018 - 19
CRE 24/10/2018 - 18
CRE 24/10/2018 - 19

Balsavimas :

PV 25/10/2018 - 13.1
CRE 25/10/2018 - 13.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 12/03/2019 - 9.20

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0418
P8_TA(2019)0154

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 1439kWORD 171k
9.10.2018
PE 619.292v02-00 A8-0308/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kultūros vertybių importo

(COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD))

Tarptautinės prekybos komitetas

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

Pranešėjai: Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton

(Bendra komitetų procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis)

Nuomonės referentas (*):

Santiago Fisas Ayxelà

Kultūros ir švietimo komitetas

(*)  Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Kultūros ir švietimo komiteto NUOMONĖ
 Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kultūros vertybių importo

(COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017) 0375),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 207 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0227/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į bendrus Tarptautinės prekybos komiteto ir Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto svarstymus pagal Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto ir Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą, taip pat į Kultūros ir švietimo komiteto bei Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomones (A8-0308/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  atsižvelgiant į 2016 m. vasario 12 d. Tarybos išvadas dėl kovos su terorizmo finansavimu, Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Kovos su teroristų finansavimu stiprinimo veiksmų plano24 ir Direktyvą dėl kovos su terorizmu25, turėtų būti priimtos bendros prekybos su trečiosiomis šalimis taisyklės, kad būtų užtikrinta veiksminga apsauga nuo kultūros vertybių praradimo, būtų išsaugotas žmonijos kultūros paveldas ir būtų užkirstas kelias teroristų finansavimui pagrobtą kultūros paveldą parduodant Sąjungoje esantiems pirkėjams;

(1)  atsižvelgiant į 2016 m. vasario 12 d. Tarybos išvadas dėl kovos su terorizmo finansavimu, Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai Kovos su teroristų finansavimu stiprinimo veiksmų planas24 ir Direktyvą dėl kovos su terorizmu25, turėtų būti priimtos bendros prekybos su trečiosiomis šalimis taisyklės, kad būtų užtikrinta veiksminga apsauga nuo neteisėtos prekybos kultūros vertybėmis, jų praradimo ar sunaikinimo, būtų išsaugotas žmonijos kultūros paveldas ir būtų užkirstas kelias teroristų finansavimui ir pinigų plovimui pagrobtą kultūros paveldą parduodant Sąjungoje esantiems pirkėjams;

__________________

__________________

24 COM(2016) 50 final.

24 COM(2016) 50 final.

25 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/541 dėl kovos su terorizmu, pakeičianti Tarybos pamatinį sprendimą 2002/475/TVR ir iš dalies keičianti Tarybos sprendimą 2005/671/TVR. OL L 88, 2017 11 22, p. 6-21.

25 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/541 dėl kovos su terorizmu, pakeičianti Tarybos pamatinį sprendimą 2002/475/TVR ir iš dalies keičianti Tarybos sprendimą 2005/671/TVR. OL L 88, 2017 11 22, p. 621.

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  atsižvelgiant į Sąjungos įsipareigojimą užtikrinti teisingus procesus ir kompensacijas nukentėjusiesiems, taip pat į Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO) Konstituciją ir konvencijas dėl paveldo apsaugos, privalu užtikrinti neteisėtai parduotų, iškastų ar įsigytų objektų restituciją. Turint galvoje tautų ir teritorijų išnaudojimą, paprastai vedantį į neteisėtą kultūros vertybių verslą ir neteisėtą prekybą jomis – pirmiausia kai tokio neteisėto verslo ir neteisėtos prekybos pradžia tampa ginkluotas konfliktas – šiame reglamente turėtų būti atsižvelgiama į tautų ir teritorijų regioninius ir vietos ypatumus, o ne į kultūros objektų rinkos vertę;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  kultūros paveldas yra vienas pagrindinių civilizacijos elementų, kuris praturtina visų tautų kultūrinį gyvenimą, todėl jis turėtų būti saugomas nuo neteisėto pasisavinimo ir išgrobstymo. Sąjunga turėtų atitinkamai uždrausti į Sąjungos muitų teritoriją įvežti neteisėtai iš trečiųjų šalių eksportuotas kultūros vertybes;

(2)  kultūros vertybės neretai būna didelės kultūrinės, meninės, istorinės ir mokslinės svarbos. Kultūros paveldas yra vienas pagrindinių civilizacijos elementų, inter alia, turinčių simbolinę vertę ir įkūnijančių žmonijos kultūrinę atmintį. Jis praturtina visų tautų kultūrinį gyvenimą ir jas vienija bendros atminties žinių bei civilizacijos raidos pagrindu. Todėl jis turėtų būti saugomas nuo neteisėto pasisavinimo ir išgrobstymo. Archeologinės vietovės buvo grobstomos visais laikais, tačiau dabar šis reiškinys yra pasiekęs pramoninį mastą. Kol yra galimybė pelningai prekiauti neteisėtai iškastomis kultūros vertybėmis ir iš jų pelnytis nepatiriant jokios didesnės rizikos, šie kasinėjimai ir grobstymas tęsis ir ateityje. Tarptautinėje rinkoje kultūros paveldas labai paklausus dėl savo ekonominės ir meninės vertės, o griežtų tarptautinių teisinių priemonių nebuvimas arba jų įgyvendinimo neužtikrinimas lemia tai, kad šios vertybės atsiduria šešėlinėje ekonomikoje. Archeologinių vietovių grobstymas ir prekyba neteisėtai iškastais kultūros paveldo objektais yra sunkus nusikaltimas, dėl kurio stipriai nukenčia tie, kurie su tuo būna tiesiogiai ar netiesiogiai susiję. Neteisėta prekyba kultūros vertybėmis daugeliu atveju skatina priverstinę kultūros homogenizaciją arba kultūros praradimą, o kultūros vertybių grobstymas ir plėšimas lemia, inter alia, kultūrų dezintegraciją. Sąjunga turėtų atitinkamai uždrausti į Sąjungos muitų teritoriją importuoti neteisėtai iš trečiųjų šalių eksportuojamas kultūros vertybes, pirmiausia akcentuojant kultūros vertybes iš trečiųjų šalių, kuriose vyksta ginkluoti konfliktai, ypač kai tokias vertybes eksportuoja teroristinės ar kitos nusikalstamos organizacijos;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  kompetentingos trečiųjų šalių institucijos ne visuomet turi pakankamai pajėgumų kovoti su neteisėta prekyba kultūros vertybėmis ir neteisėtu jų verslu. Be to, jose gali būti susiduriama su korupcija ar kitokio pobūdžio netinkamo administravimo praktika. Kultūros vertybes perkėlus iš jų aplinkos, gyventojai netenka savo papročių ir atminties bei šlovinimo objektų ar vietų. Tarpusavyje susijusius objektus parduodant pavieniui, dingsta jų istorinis kontekstas ir mokslinė vertė. Atsižvelgiant į tai, kad kultūros vertybės nepakeičiamos, ir į viešąjį interesą, būti tokių objektų savininkais turėtų būti įmanoma tik tam tikromis sąlygomis. Importo procedūra turi apimti tinkamo laikymo vėlesniuoju etapu, dokumentacijos, objekto prieinamumo akademinėms įstaigoms ir viešiesiems muziejams bei bendradarbiavimo pagrįstai pareikalavus restitucijos užtikrinimą;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis.

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  atsižvelgiant į tai, kad valstybėse narėse taikomos skirtingos kultūros vertybių įvežimo į Sąjungos muitų teritoriją taisyklės, turėtų būti imtasi priemonių siekiant visų pirma užtikrinti, kad įvežant importuojamas kultūros vertybes tikrinimas būtų atliekamas vienodai;

(3)  atsižvelgiant į tai, jog valstybėse narėse taikomos skirtingos kultūros vertybių importo į Sąjungos muitų teritoriją taisyklės, turėtų būti imtasi priemonių siekiant visų pirma užtikrinti, kad, į Sąjungos muitų teritoriją įvežant tam tikras importuojamas kultūros vertybes, tikrinimas būtų atliekamas vienodai, pagal esamus procesus, procedūras ir administracines priemones, kad būtų vienodai įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/20131a;

 

__________________

 

1a 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL L 269, 2013 10 10, p. 1).

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  bendros taisyklės turėtų būti taikomos muitinės procedūroms, susijusioms su į Sąjungos muitų teritoriją įvežamomis ne Sąjungos kilmės kultūros vertybėmis, t. y. tiek jų išleidimui į laisvą apyvartą, tiek specialiosios muitinės procedūros, išskyrus tranzitą, įforminimui joms;

(4)  bendros taisyklės turėtų būti taikomos ne Sąjungos kilmės kultūros vertybių įvežimui ir importui į Sąjungos muitų teritoriją;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  atsižvelgiant į gerai žinomą laisvųjų zonų (taip pat vadinamų laisvaisiais uostais) potencialą kultūros vertybių saugojimo tikslais, diegiamos tikrinimo priemonės turėtų būti taikomos kuo platesniam spektrui atitinkamų muitinės procedūrų. Todėl tos tikrinimo priemonės turėtų būti susijusios ne tik su prekėmis, išleistomis į laisvą apyvartą, bet ir su prekėmis, kurioms įforminta specialioji muitinės procedūra. Tačiau tokia plati taikymo sritis neturėtų prieštarauti prekių vežimo tranzitu laisvės principui ir neturėtų nustelbti tikslo užkardyti neteisėtai eksportuojamų kultūros vertybių įvežimą į Sąjungos muitų teritoriją. Taigi, tikrinimo priemonės turėtų apimti specialiąsias muitinės procedūras, kurios gali būti įforminamos į Sąjungos muitų teritoriją įvežamoms prekėms, bet neturėtų būti taikomos tranzitui;

(5)  tikrinimo priemonės, kurias ketinama nustatyti laisvosioms zonoms (taip pat vadinamoms laisvaisiais uostais), turėtų būti taikomos kuo platesniam spektrui atitinkamų muitinės procedūrų, kad būtų užkirstas kelias šio reglamento apėjimui naudojantis laisvosiomis zonomis – potencialiomis nuolatinio prekybos neteisėtais objektais plitimo Sąjungoje priedangos vietomis. Todėl tos tikrinimo priemonės turėtų būti susijusios ne tik su prekėmis, išleistomis į laisvą apyvartą, bet ir su prekėmis, kurioms įforminta specialioji muitinės procedūra. Tačiau tokia plati taikymo sritis neturėtų nustelbti tikslo užkardyti neteisėtai eksportuojamų kultūros vertybių įvežimą į Sąjungos muitų teritoriją, išskyrus atvejus, kai kompetentingos institucijos turi pagrįstų priežasčių manyti, kad kultūros vertybės iš kilmės ar trečiosios šalies eksportuojamos pažeidžiant jos įstatymus ir kitus teisės aktus;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  reglamente turėtų būti vartojamos apibrėžtys, grindžiamos 1970 m. lapkričio 14 d. Paryžiuje pasirašytoje UNESCO nelegalaus kultūros vertybių įvežimo, išvežimo ir nuosavybės teisės perdavimo uždraudimo priemonių konvencijoje ir 1995 m. birželio 24 d. Romoje pasirašytoje UNIDROIT konvencijoje dėl pavogtų ar neteisėtai išvežtų kultūros objektų, kurių šalimis yra didelis skaičius valstybių narių, vartojamomis apibrėžtimis, nes daugelis trečiųjų šalių ir dauguma valstybių narių yra susipažinusios su tų konvencijų nuostatomis;

(6)  reglamente turėtų būti vartojamos apibrėžtys, grindžiamos 1970 m. lapkričio 14 d. Paryžiuje pasirašytoje UNESCO nelegalaus kultūros vertybių įvežimo, išvežimo ir nuosavybės teisės perdavimo uždraudimo priemonių konvencijoje (1970 m. UNESCO konvencija) ir 1995 m. birželio 24 d. Romoje pasirašytoje UNIDROIT konvencijoje dėl pavogtų ar neteisėtai išvežtų kultūros objektų, kurių šalimis yra didelis skaičius valstybių narių, vartojamomis apibrėžtimis, nes daugelis trečiųjų šalių ir dauguma valstybių narių yra susipažinusios su tų konvencijų nuostatomis;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  eksporto teisėtumo klausimas turėtų būti nagrinėjamas remiantis šalies, kurioje kultūros vertybės buvo rastos ar sukurtos (toliau – kilmės šalis), įstatymais ir kitais teisės aktais. Siekiant išvengti taisyklių apėjimo tais atvejais, kai kultūros vertybės įvežamos į Sąjungą iš kitos trečiosios šalies, o atitinkama trečioji šalis yra 1970 m. UNESCO konvenciją pasirašiusioji šalis, taigi yra įsipareigojusi kovoti su neteisėtu kultūros vertybių gabenimu, asmuo, siekiantis kultūros vertybes įvežti į Sąjungos muitų teritoriją, turėtų įrodyti, kad jos iš tos šalies buvo eksportuotos teisėtai. Kitais atvejais asmuo turėtų įrodyti eksporto iš kilmės valstybės teisėtumą;

(7)  eksporto teisėtumo klausimas turėtų būti nagrinėjamas remiantis šalies, kurioje kultūros vertybės buvo rastos ar sukurtos arba iš kurios sausumos ar povandeninės teritorijos jos buvo išvežtos, kurios sausumos ar povandeninėje teritorijoje jos buvo iškastos ar pavogtos, arba šalies, kurios ryšys su kultūros vertybėmis yra toks glaudus, kad ta šalis jas saugo kaip nacionalines kultūros vertybes ir reglamentuoja jų eksportą iš savo teritorijos jas teisėtai išvežant iš šalies, kurioje kultūros vertybės buvo sukurtos ar atrastos (toliau – kilmės šalis), įstatymais ir kitais teisės aktais. Siekiant išvengti taisyklių apėjimo tais atvejais, kai kultūros vertybės įvežamos į Sąjungą iš kitos trečiosios šalies, asmuo, siekiantis kultūros vertybes įvežti į Sąjungos muitų teritoriją, turėtų įrodyti, kad jos iš kilmės valstybės buvo eksportuotos teisėtai. Išimtiniais atvejais, kai kultūros vertybės kilmės šalis negali būti patikimai nustatyta, ir kompetentinga institucija šią aplinkybę laiko tinkamai patvirtinta dokumentais ir pagrįsta įrodymais, arba kai kultūros vertybės iš kilmės šalies buvo eksportuotos iki 1970 m. ir prieš jas įvežant į Sąjungos muitų teritoriją trečiojoje šalyje buvo laikomos ne laikino naudojimo, tranzito, eksporto ar išsiuntimo, o kitais tikslais, tačiau turėtojas negali pateikti reikiamų dokumentų, nes tuo metu, kai kultūros vertybės buvo eksportuotos iš kilmės šalies, tokie dokumentai nebuvo taikomi, kartu su prašymu pateikiami tinkami patvirtinamieji dokumentai ir informacija, kuriais pagrindžiama, kad susijusios kultūros vertybės iš trečiosios šalies buvo eksportuotos laikantis jos įstatymų ir kitų teisės aktų, arba įrodoma, kad tokie įstatymai ir kiti teisės aktai netaikomi;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a)  valstybių narių, kurios yra 1970 m. UNESCO konvencijos šalys, kultūros vertybių apsauga nuo neteisėto importo, eksporto ir perkėlimo sutvirtinama priemonėmis, numatytomis minėtosios konvencijos 5 straipsnyje, kuriame raginama įsteigti bent vieną valstybinę kultūros paveldo apsaugos tarnybą, kurioje dirbtų pakankamas skaičius kvalifikuoto personalo. Pagal šią konvenciją taip pat skatinamas būtinas aktyvus bendradarbiavimas saugumo ir kovos su neteisėtu kultūros vertybių importu – ypač krizių apimtuose regionuose – srityse su valstybių narių, kurios yra šios konvencijos šalys, kompetentingomis institucijomis. Šios valstybės narės turėtų vykdyti konvencijoje numatytus įsipareigojimus, o konvencijos dar neratifikavusios valstybės narės turėtų nedelsdamos tai padaryti;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7b)  atsižvelgdamos į tai, kad UNESCO konvencijos 5 straipsnyje raginama įsteigti vieną ar daugiau valstybinių tarnybų, kuriose dirbtų kvalifikuotas personalas ir jo skaičius būtų pakankamas, savo kultūros vertybių apsaugai nuo neteisėto importo, eksporto ir perkėlimo užtikrinti, taip pat į aktyvaus bendradarbiavimo su kompetentingomis trečiųjų šalių institucijomis saugumo ir kovos su neteisėtu kultūros vertybių importo – ypač krizių apimtuose regionuose – srityse būtinybę, valstybės narės, kurios yra 1970 m. UNESCO konvencijos šalys, turėtų vykdyti šioje konvencijoje numatytus įsipareigojimus, o konvencijos dar neratifikavusios valstybės narės turi nedelsdamos tai padaryti;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  kad nebūtų neproporcingai varžoma prekyba prekėmis su ES nepriklausančiomis šalimis, šis reglamentas turėtų būti taikomas tik toms prekėms, kurios atitinka tam tikrą amžiaus ribą. Todėl yra tikslinga visų kategorijų kultūros vertybėms nustatyti 250 metų minimalaus amžiaus ribą. Ta minimalaus amžiaus riba užtikrins, kad šiame reglamente numatytomis priemonėmis daugiausia dėmesio būtų skiriama kultūros vertybėms, į kurias grobikai konflikto zonose gali būti nusitaikę labiausiai, neišskiriant kitų prekių, kurių tikrinimas yra būtinas siekiant užtrinti kultūros paveldo apsaugą;

(8)  kad nebūtų neproporcingai varžoma prekyba prekėmis su Sąjungai nepriklausančiomis šalimis, šis reglamentas turėtų būti taikomas tik toms prekėms, kurios atitinka tam tikrą amžiaus ir vertės ribą. Todėl yra tikslinga daugumos kategorijų kultūros vertybėms nustatyti minimalaus amžiaus ribą, vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 116/2009, 1970 m. UNESCO konvencijos ir 1995 m. UNIDROIT konvencijos nuostatomis, ir finansinę ribą, kuri būtų taikoma tam tikrų kategorijų kultūros vertybėms, nurodytoms I priede. Kai kurių kategorijų kultūros vertybėms finansinė riba neturėtų būti taikoma, kadangi dėl didesnės vagystės, praradimo ar sunaikinimo rizikos joms būtina didesnė apsauga. Minimalaus amžiaus riba užtikrins, kad šiame reglamente numatytomis priemonėmis daugiausia dėmesio būtų skiriama kultūros vertybėms, į kurias grobikai konflikto zonose gali būti nusitaikę labiausiai, neišskiriant kitų prekių, kurių tikrinimas yra būtinas siekiant užtrinti kultūros paveldo apsaugą;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  kadangi kai kurių kategorijų kultūros vertybėms, būtent archeologijos objektams, monumentų dalims, retiems rankraščiams ir inkunabulams kyla ypač didelė išgrobstymo ir sunaikinimo grėsmė, svarbu numatyti griežtesnės kontrolės sistemą ir tik atlikus tą kontrolę leisti kultūros vertybes įvežti į Sąjungos muitų teritoriją. Taikant tokią sistemą turėtų būti reikalaujama iki tų prekių išleidimo į laisvą apyvartą arba specialiosios muitinės procedūros, išskyrus tranzitą, įforminimo toms prekėms pateikti įvežimo valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos išduotą licenciją. Asmenys, siekiantys gauti tokią licenciją, turėtų sugebėti atitinkamais patvirtinamaisiais dokumentais ir įrodymais, visų pirma trečiosios eksporto šalies išduotais eksporto liudijimais ar licencijomis, nuosavybės teisės liudijimais, sąskaitomis faktūromis, pirkimo–pardavimo sutartimis, draudimo dokumentais, vežimo dokumentais ir ekspertų vertinimo dokumentais, įrodyti eksporto iš kilmės šalies teisėtumą. Remdamosi išsamiais ir tiksliais prašymais, valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos turėtų be reikalo nedelsdamos nuspręsti, ar išduoti licenciją;

(10)  kadangi kai kurių kategorijų kultūros vertybėms o būtent archeologijos objektams ir monumentų dalims kyla ypač didelė išgrobstymo ir sunaikinimo grėsmė, svarbu numatyti griežtesnės kontrolės sistemą ir tik atlikus tą kontrolę leisti kultūros vertybes įvežti į Sąjungos muitų teritoriją. Taikant tokią sistemą, prieš importuojant į Sąjungos muitų teritoriją turėtų būti reikalaujama pateikti pirmos planuojamo importo valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos išduotą licenciją. Asmenys, siekiantys gauti tokią licenciją, turėtų sugebėti įrodyti, kad kultūros vertybės eksportuojamos iš kilmės šalies arba – išimtiniais atvejais – iš trečiosios šalies vadovaujantis tos kilmės ar trečiosios šalies įstatymais ir kitais teisės aktais, arba įrodyti, kad tokie įstatymai ir kiti teisės aktai netaikomi. Tinkamai atsižvelgiant į riziką ir taikomus deramo stropumo principus, eksporto iš kilmės šalies arba – išimtiniais atvejais – iš trečiosios šalies teisėtumas turėtų būti įrodytas atitinkamais patvirtinamaisiais dokumentais ir įrodymais (kilmės šalies išduotais eksporto liudijimais ar eksporto licencijomis, standartiniu dokumentu, kuriame remiamasi objekto identifikacijos standartu, atitinkančiu tarptautinį standartą kultūros objektams aprašyti, nuosavybės teisės liudijimais, sąskaitomis faktūromis, pirkimo–pardavimo sutartimis, draudimo dokumentais, vežimo dokumentais), kuriais pagrindžiama, kad susijusios kultūros vertybės iš kilmės šalies eksportuojamos laikantis jos įstatymų ir kitų teisės aktų. Kai patvirtinamieji dokumentai neprieinami, kartu su prašymu pateikiamas ekspertų vertinimo dokumentas, jei, kompetentingos institucijos sprendimu, tai būtina. Remdamosi išsamiais ir tiksliais prašymais, valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos turėtų be reikalo nedelsdamos ir per apibrėžtą laikotarpį nuspręsti, ar išduoti licenciją;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a)  atsižvelgiant į ypatingą prekių pobūdį, nepaprastai svarbų vaidmenį muitinėse atlieka kultūros ekspertai, tad prireikus jie turėtų turėti galimybę paprašyti, kad deklarantas pateiktų papildomos informacijos, ir išanalizuoti kultūros vertybes fiziškai jas apžiūrėdami;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  asmenys, siekiantys įvežti kitų kategorijų kultūros vertybes į Sąjungos muitų teritoriją, turėtų pateikti patvirtinimą, kuriame paliudijama ir prisiimama atsakomybė už teisėtą jų eksportą iš trečiosios šalies, ir pateikti pakankamai informacijos, kad muitinė galėtų šias prekes identifikuoti. Siekiant supaprastinti procedūrą ir teisinio tikrumo sumetimais informacija apie kultūros vertybes turėtų būti pateikta naudojant standartinį dokumentą. Kultūros prekėms aprašyti turėtų būti naudojamas UNESCO rekomenduojamas objekto identifikacijos standartas. Kad būtų užtikrintas atsekamumas po prekių įvežimo į vidaus rinką, muitinė turėtų užregistruoti tų kultūros vertybių įvežimą, saugoti atitinkamų dokumentų originalus ir deklarantui įteikti jų kopijas;

(11)  asmenys, siekiantys įvežti kitų kategorijų kultūros vertybes į Sąjungos muitų teritoriją, turėtų pateikti elektroninį patvirtinimą, kuriame paliudijama ir prisiimama atsakomybė už teisėtą jų eksportą iš kilmės arba – išimtiniais atvejais – iš trečiosios šalies, ir pakankamai informacijos, kad muitinė galėtų šias prekes identifikuoti. Siekiant supaprastinti procedūrą ir užtikrinti teisinį tikrumą, informacija apie kultūros vertybes turėtų būti pateikta naudojant standartinį elektroninį dokumentą. Kultūros prekėms aprašyti turėtų būti naudojamas UNESCO rekomenduojamas standartinis dokumentas, kuriame remiamasi objekto identifikacijos standartu. Elektroninis patvirtinimas turėtų apimti ir kilmės šalies arba – išimtiniais atvejais – trečiosios šalies išduotus eksporto liudijimus ar licencijas, kuriais įrodoma, kad susijusios kultūros vertybės iš tos šalies buvo eksportuotos vadovaujantis tos kilmės ar trečiosios šalies įstatymais ir kitais teisės aktais arba kad tokie įstatymai ir kiti teisės aktai netaikomi. Jei kilmės ar trečiosios šalies teisės aktais nėra numatomas eksporto licencijų ar liudijimų išdavimas, kartu su importuotojo patvirtinimu turėtų būti pateikti bet kurie kiti tinkami patvirtinamieji dokumentai ir įrodymai, įskaitant nuosavybės teisės liudijimus, sąskaitas faktūras, pirkimo-pardavimo sutartis, draudimo dokumentus ir vežimo dokumentus. Kad būtų užtikrintas atsekamumas po prekių įvežimo į vidaus rinką, tos kultūros vertybės turėtų būti užregistruojamos elektroniniu būdu, o deklarantui įteikiama atitinkamų dokumentų kopija. Informacija, kompetentingoms institucijoms suteikta elektroninio patvirtinimo forma, turėtų leisti joms imtis tolesnių veiksmų, kai, atlikusios rizikos analizę, jos laikosi nuomonės, kad šios prekės gali būti neteisėtai importuotos;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  laikinajam kultūros vertybių įvežimui švietimo, mokslo ar mokslinių tyrimų tikslais reikalavimas pateikti licenciją ar patvirtinimą neturėtų būti taikomas;

(12)  laikinajam kultūros vertybių įvežimui švietimo, mokslo, scenos menų, išsaugojimo, restauravimo, skaitmeninimo, mokslinių tyrimų tikslais ir muziejų ar kitų ne pelno institucijų bendradarbiavimo siekiant organizuoti kultūros parodas tikslu reikalavimas pateikti importo licenciją ar importuotojo patvirtinimą neturėtų būti taikomas. Kultūros vertybių, kurias ketinama pristatyti prekybos mugėse ir tarptautinėse meno mugėse, atveju pateikti importo licenciją arba importuotojo patvirtinimą neturėtų būti reikalaujama. Tačiau, kultūros vertybes įsigijus ir joms likus Sąjungos teritorijoje, pateikti importo licenciją ar importuotojo patvirtinimą turėtų būti reikalaujama priklausomai nuo kultūros vertybių kategorijos;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  taip pat, siekiant užtikrinti kultūros vertybių iš karinio konflikto arba stichinės nelaimės paveiktų šalių saugumą ir išsaugojimą, šias vertybes turėtų būti leidžiama saugoti nereikalaujant pateikti licencijos ar patvirtinimo;

(13)  taip pat, siekiant užtikrinti kultūros vertybių iš karinio konflikto arba stichinės nelaimės paveiktų šalių saugumą ir išsaugojimą, šias vertybes turėtų būti leidžiama saugoti nereikalaujant pateikti importo licencijos ar importuotojo patvirtinimo, jei, leidus padėčiai, jas ketinama grąžinti į jų kilmės šalį arba trečiąją šalį, iš kurios jos buvo teisėtai eksportuotos;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  siekiant atsižvelgti į šio reglamento įgyvendinimo patirtį ir besikeičiančias geopolitines bei kitas aplinkybes, dėl kurių kultūros vertybėms kyla rizika, kartu neproporcingai nevaržant prekybos su trečiosiomis šalimis, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl įvairių kategorijų kultūros vertybėms taikomo minimalaus amžiaus ribos kriterijaus koregavimo. Tais deleguotaisiais įgaliojimais Komisijai taip pat turėtų būti leista atnaujinti priedą po to, kai bus padaryta Kombinuotosios nomenklatūros pakeitimų. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais27. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(14)  siekiant atsižvelgti į šio reglamento įgyvendinimo patirtį ir besikeičiančias geopolitines bei kitas aplinkybes, dėl kurių kultūros vertybėms kyla rizika, kartu neproporcingai nevaržant prekybos su trečiosiomis šalimis, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl įvairių kategorijų kultūros vertybėms taikomų minimalaus amžiaus ir finansinės ribos kriterijų koregavimo. Tais deleguotaisiais įgaliojimais Komisijai taip pat turėtų būti leista atnaujinti I priedą po to, kai bus padaryta Kombinuotosios nomenklatūros pakeitimų, ir parengti antrą priedą (II priedą), kuriame būtų pateiktas šalių ir Kombinuotosios nomenklatūros kodų sąrašas, pagrįstas kultūros objektų, kuriems gresia pavojus, raudonaisiais sąrašais, sudarytais ir iš dalies pakeistais Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM). Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais27. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

__________________

__________________

27 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

27 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai nustatyti konkrečią kultūros vertybių laikinojo įvežimo ir saugojimo Sąjungos muitų teritorijoje tvarką, prašymo išduoti importo licenciją bei formų ir importuotojo patvirtinimo bei prie jo pridedamų dokumentų šablonus, taip pat išsamesnes jų pateikimo ir nagrinėjimo procedūrines taisykles. Komisijai taip pat turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai nustatyti elektroninės duomenų bazės, skirtos informacijai saugoti ir ja keistis tarp valstybių narių, kūrimo tvarką. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/201128;

(15)  siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai konkrečiai kultūros vertybių laikinojo įvežimo ir saugojimo Sąjungos muitų teritorijoje tvarkai nustatyti, ir tai turėtų būti daroma tuo pat metu užtikrinant tinkamas išsaugojimo sąlygas, deramai atsižvelgiant į konkretų kultūros vertybių pobūdį. Minėtoji tvarka turėtų būti taikoma ir standartiniams elektroniniams prašymo išduoti elektroninę importo licenciją, formų, priežasčių, dėl kurių toks prašymas galėtų būti atmestas, sąrašo ir importuotojo patvirtinimo bei prie jo pridedamų dokumentų šablonams, taip pat išsamesnėms jų pateikimo ir nagrinėjimo procedūrinėms taisyklėms. Komisijai taip pat turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai elektroninės duomenų bazės, skirtos informacijai saugoti ir ja keistis tarp valstybių narių, kūrimo tvarkai nustatyti vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 952/2013. Šis kūrimas galėtų vykti pagal darbo programą, numatytą šio reglamento 280 straipsnyje. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/201128;

__________________

__________________

28 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

28 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15a)  įgyvendinant šį reglamentą, muitinio tikrinimo veiksmams ir patikrinimams taikytinos nuostatos yra nuostatos, išdėstytos Reglamente (ES) Nr. 952/2013;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  siekiant sudaryti sąlygas veiksmingai įgyvendinti reglamentą ir sukurti ateityje atliksimo jo vertinimo pagrindą, turėtų būti renkama atitinkama informacija apie prekybos kultūros vertybėmis srautus. Tam, kad prekybos kultūros vertybėmis srautų stebėsena būtų veiksminga, ji negali apsiriboti tik tų vertybių verte ar svoriu, nes šie du matai gali svyruoti. Ypač svarbu surinkti informaciją apie deklaruotų objektų skaičių. Kadangi Kombinuotojoje nomenklatūroje nenurodyta papildomo kultūros vertybių matavimo vieneto, svarbu, kad būtų reikalaujama deklaruoti objektų skaičių;

(16)  siekiant sudaryti sąlygas veiksmingai įgyvendinti reglamentą ir sukurti ateityje atliksimo jo vertinimo pagrindą, valstybės narės ir Komisija turėtų elektroniniu būdu rinkti atitinkamą informaciją apie prekybos kultūros vertybėmis srautus ir ja keistis. Siekiant užtikrinti skaidrumą ir viešą kontrolę, turėtų būti viešinama kuo daugiau informacijos. Tam, kad prekybos kultūros vertybėmis srautų stebėsena būtų veiksminga, ji negali apsiriboti tik tų vertybių verte ar svoriu, nes šie du matai gali svyruoti. Ypač svarbu elektroniniu būdu rinkti informaciją apie deklaruotų objektų skaičių. Kadangi Kombinuotojoje nomenklatūroje nenurodyta papildomo kultūros vertybių matavimo vieneto, svarbu, kad būtų reikalaujama deklaruoti objektų skaičių;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  ES muitinės rizikos valdymo strategijos ir veiksmų plano tikslas29 yra, inter alia, stiprinti muitinės pajėgumą geriau reaguoti į riziką kultūros vertybių srityje. Turėtų būti naudojamasi Reglamente (ES) Nr. 952/2013 nustatyta bendra rizikos valdymo schema, o muitinės turėtų keistis svarbia su rizika susijusia informacija;

(17)  ES muitinės rizikos valdymo strategijos ir veiksmų plano tikslas yra, inter alia, stiprinti muitinei skirtus mokymus ir jos pajėgumą geriau reaguoti į riziką kultūros vertybių srityje. Turėtų būti naudojamasi Reglamente (ES) Nr. 952/2013 nustatyta bendra rizikos valdymo schema, o muitinės turėtų keistis svarbia su rizika susijusia informacija;

__________________

__________________

29 COM/2014/0527 final: Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui dėl ES muitinės rizikos valdymo strategijos ir veiksmų plano.

29 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui dėl ES muitinės rizikos valdymo strategijos ir veiksmų plano (COM(2014) 0527 final).

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(17a)  būtina rengti informavimo kampanijas, kurios būtų nukreiptos į kultūros vertybių pirkėjus ir skirtos neteisėtų vertybių rizikos klausimui, bei padėti rinkos dalyviams suprasti ir taikyti šį reglamentą. Skleidžiant šią informaciją valstybės narės turėtų įtraukti susijusius nacionalinius informacijos centrus ir kitas informacijos teikimo tarnybas;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

17 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(17b)  siekiant veiksmingo šio reglamento įgyvendinimo, Komisija turėtų užtikrinti, kad labai mažos, mažosios ir vidutinės įmonės naudotųsi derama technine pagalba, ir padėti keistis informacija su jomis. Todėl Sąjungoje įsisteigusios labai mažos, mažosios ir vidutinės įmonės, importuojančios kultūros vertybes, turėtų naudotis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1287/20131a sukurta programa COSME;

 

__________________

 

1a 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1287/2013, kuriuo sukuriama 2014–2020 m. įmonių konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių programa (COSME) ir panaikinamas Sprendimas Nr. 1639/2006/EB (OL L 347, 2013 12 20, p. 33.).

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  valstybės narės turėtų nustatyti veiksmingas, proporcingas ir atgrasomas sankcijas už šio reglamento nuostatų nesilaikymą ir apie tas sankcijas pranešti Komisijai;

(18)  valstybės narės turėtų nustatyti veiksmingas, proporcingas ir atgrasomas sankcijas už šio reglamento nuostatų nesilaikymą ir apie tas sankcijas pranešti Komisijai. Valstybės narės taip pat turėtų pranešti Komisijai apie atvejus, kai taikomos sankcijos. Pageidautina užtikrinti vienodas sąlygas ir vadovautis nuosekliu požiūriu, todėl būtų tinkama, kad kiekvienoje valstybėje narėje būtų taikomos panašaus pobūdžio ir poveikio sankcijos;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  Komisijai turėtų būti suteikta pakankamai laiko priimti šio reglamento įgyvendinimo taisykles, visų pirma dėl atitinkamų formų, naudotinų teikiant prašymą išduoti importo licenciją ar rengiant importuotojo patvirtinimą. Todėl šio reglamento taikymas turėtų būti atidėtas;

(19)  Komisija turėtų nedelsdama priimti šio reglamento įgyvendinimo taisykles, visų pirma susijusias su atitinkamomis standartinėmis elektroninėmis formomis, naudotinomis teikiant prašymą išduoti importo licenciją ar rengiant importuotojo patvirtinimą;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiame reglamente išdėstomos kultūros vertybių įvežimo į Sąjungos muitų teritoriją sąlygos ir procedūra.

Šiame reglamente išdėstomos kultūros vertybių įvežimo ir importo į Sąjungos muitų teritoriją sąlygos ir procedūra.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šis reglamentas netaikomas kultūros vertybėms, kurios per Sąjungos muitų teritoriją vežamos tranzitu.

Šis reglamentas taikomas kultūros vertybėms, kurios per Sąjungos muitų teritoriją vežamos tranzitu, kai kompetentingos institucijos turi pagrįstų priežasčių manyti, kad kultūros vertybės iš kilmės ar trečiosios šalies eksportuojamos pažeidžiant tos kilmės ar trečiosios šalies įstatymus ir kitus teisės aktus.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  kultūros vertybė – bet kuris objektas, kuris yra reikšmingas archeologijai, priešistorei, istorijai, literatūrai, menui arba mokslui, priklauso priede pateiktoje lentelėje nurodytoms kategorijoms ir atitinka joje nurodytą minimalaus amžiaus reikalavimą;

a)  kultūros vertybė – bet kuris objektas, kuris yra reikšmingas archeologijai, priešistorei, istorijai, literatūrai, menui arba mokslui, priklauso prieduose nurodytoms kategorijoms ir atitinka juose nurodytus minimalaus amžiaus bei finansinius reikalavimus;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  kultūros vertybių importas:

 

i) išleidimas į laisvą apyvartą, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 952/2013 201 straipsnyje;

 

ii) kuriai nors iš šių kategorijų priskirtinų specialiųjų procedūrų, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 952/2013 210 straipsnyje, įforminimas vertybėms:

 

a) saugojimo, kuriai priskiriamos muitinio sandėliavimo ir laisvosios zonos procedūros;

 

b) konkretaus naudojimo, kuriai priskiriamos laikinojo įvežimo ir galutinio vartojimo procedūros;

 

c) laikinojo įvežimo perdirbti;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  kilmės šalis – šalis, kurios dabartinėje teritorijoje sukurtos ar rastos kultūros vertybės;

b)  kilmės šalis – šalis, kurios dabartinėje teritorijoje kultūros vertybės buvo sukurtos ar rastos arba iš kurios sausumos ar povandeninės teritorijos jos buvo išvežtos, kurios sausumos ar povandeninėje teritorijoje jos buvo iškastos ar pavogtos arba kurią ir kultūros vertybes sieja toks glaudus ryšys, kad ši šalis saugo jas kaip nacionalines kultūros vertybes ir reglamentuoja jų eksportą iš savo teritorijos jas teisėtai išvežus iš šalies, kurioje kultūros vertybės buvo sukurtos ar rastos;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  eksporto šalis – paskutinė šalis, kurioje iki išsiunčiant kultūros vertybes į Sąjungą jos buvo nuolat laikomos pagal tos šalies įstatymus ir kitus teisės aktus;

c)  trečioji šalis – paskutinė ne kilmės šalis, kurioje kultūros vertybės buvo laikomos prieš jas atvežant į Sąjungos muitų teritoriją;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  nuolat – bent vieno mėnesio laikotarpį ir kitu nei laikino naudojimo, tranzito, eksporto ar išsiuntimo tikslu;

Išbraukta.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ha)  objekto identifikacijos dokumentas – UNESCO priimtas tarptautinis standartas kultūros vertybėms aprašyti ir vienam duomenų apie kultūros vertybes rinkiniui parengti;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies h b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

hb)  kompetentingos institucijos – institucijos, kurias valstybės narės skiria importuotojo licencijoms išduoti ir importuotojo patvirtinimams registruoti;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisijai pagal 12 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, padarius Kombinuotosios nomenklatūros pakeitimų, iš dalies keičiama priede pateiktos lentelės antra skiltis ir, atsižvelgiant į šio reglamento įgyvendinimo patirtį, iš dalies keičiama priede išdėstytos lentelės trečioje skiltyje nurodyta minimalaus amžiaus riba.

2.  Komisijai pagal 12 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, padarius Kombinuotosios nomenklatūros pakeitimų, iš dalies keičiama I priede pateiktos lentelės antra skiltis ir, atsižvelgiant į šio reglamento ir Reglamento (EB) Nr. 116/2009 įgyvendinimo patirtį, iš dalies keičiamos priede nurodytos minimalaus amžiaus ir vertės ribos.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Komisijai pagal 12 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus II priedui, kuriame išvardytos šalys ir objektų kategorijos, su kuriomis siejama ypatinga neteisėtos prekybos rizika, iš dalies pakeisti, remiantis Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) skelbiamų kultūros objektų, kuriems gresia pavojus, raudonųjų sąrašų duomenų bazės informacija. Komisija užtikrina, kad II priedas būtų reguliariai atnaujinamas.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Į Sąjungos muitų teritoriją įvežamos kultūros vertybės

Kultūros vertybių įvežimas ir importas į Sąjungos muitų teritoriją

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kultūros prekes išleisti į laisvą apyvartą ir joms įforminti specialiąją procedūrą, išskyrus tranzitą, leidžiama tik pateikus pagal 4 straipsnį išduotą importo licenciją arba pagal 5 straipsnį parengtą importuotojo patvirtinimą.

1.  Įvežti kultūros prekes, iš kilmės šalies teritorijos išvežtas pažeidžiant tarptautinę teisę ir kilmės ar trečiosios šalies įstatymus ir kitus teisės aktus, draudžiama.

 

Kultūros vertybių importas į Sąjungos muitų teritoriją leidžiamas tik pateikus pagal 4 straipsnį išduotą importo licenciją arba pagal 5 straipsnį parengtą importuotojo patvirtinimą.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Sėkmingas kultūros vertybių importas nėra laikytinas teisėtos kilmės ar nuosavybės įrodymu.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  laikinajam kultūros vertybių įvežimui į Sąjungos muitų teritoriją švietimo, mokslo ar mokslinių tyrimų tikslais pagal Reglamento (ES) Nr. 952/2013 250 straipsnį;

a)  laikinajam kultūros vertybių įvežimui į Sąjungos muitų teritoriją švietimo, mokslo, scenos menų, išsaugojimo, restauravimo, skaitmeninimo ir mokslinių tyrimų tikslais, taip pat muziejų ar kitų ne pelno institucijų bendradarbiavimo siekiant rengti kultūros parodas tikslu pagal Reglamento (ES) Nr. 952/2013 250 straipsnį;

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  kultūros vertybių, kurias ketinama pristatyti prekybos mugėse ir tarptautinėse meno mugėse, atveju pateikti importo licenciją arba importuotojo patvirtinimą neturėtų būti reikalaujama. Tačiau, kultūros vertybes įsigijus ir joms likus Sąjungos teritorijoje, pateikti importo licenciją ar importuotojo patvirtinimą turėtų būti reikalaujama priklausomai nuo kultūros vertybių kategorijos.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  kultūros vertybių saugojimui pagal Reglamento (ES) Nr. 952/2013 237 straipsnį, kai viešosios valdžios institucija aiškiai siekia užtikrinti jų išsaugojimą (arba tai daroma jai prižiūrint).

b)  kultūros vertybių saugojimui pagal Reglamento (ES) Nr. 952/2013 237 straipsnį, kai viešosios valdžios institucija siekia užtikrinti jų saugumą ar išsaugojimą (arba tai daroma jai prižiūrint), kai, leidus padėčiai, tas vertybes ketinama grąžinti į jų kilmės šalį ar trečiąją šalį, į kurią jos buvo teisėtai eksportuotos.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  grąžintoms kultūros vertybėms, apibrėžtoms Direktyvos 2014/60/EEB 2 straipsnyje;

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma konkreti 2 dalyje nurodyto laikinojo kultūros vertybių įvežimo arba jų saugojimo tvarka. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 13 straipsnyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

3.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma konkreti 2 dalyje nurodyto laikinojo kultūros vertybių ir apsaugos tikslu grąžintų kultūros vertybių įvežimo arba jų saugojimo tvarka. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 13 straipsnyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Priedo c, d ir h punktuose nurodytos kultūros vertybės išleidžiamos į laisvą apyvartą arba joms įforminama specialioji procedūra, išskyrus tranzitą Sąjungoje, su sąlyga, kad muitinei pateikta importo licencija.

1.  I priedo A1 ir A2 punktuose nurodytų kultūros vertybių importo į Sąjungą atveju reikalaujama, kad muitinei būtų pateikta importo licencija.

 

Šis straipsnis pirmoje pastraipoje nurodytoms vertybėms taikomas tik jeigu jos įtrauktos į II priede pateiktą šalių ir Kombinuotosios nomenklatūros kodų sąrašą, jei toks sąrašas naudojamas kilmės šaliai, iš kurios eksportuojamos kultūros vertybės, ir kultūros vertybių kilmės šalis yra žinoma.

 

Šis straipsnis taip pat taikomas kultūros vertybėms, kurios į II priedą įtraukiamos tik importuotos į Sąjungos muitų teritoriją iš kilmės ar trečiosios šalies.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Prašymą išduoti importo licenciją prekių turėtojas pateikia įvežimo valstybės narės kompetentingai valdžios institucijai. Prie prašymo pridedami patvirtinamieji dokumentai ir informacija, pagrindžiantys, kad atitinkamos kultūros prekės eksportuotos iš kilmės šalies laikantis jos įstatymų ir kitų teisės aktų. Tačiau tais atvejais, kai eksporto šalis yra 1970 m. lapkričio 14 d. Paryžiuje pasirašytos UNESCO nelegalaus kultūros vertybių įvežimo, išvežimo ir nuosavybės teisės perdavimo uždraudimo priemonių konvencijos (toliau – 1970 m. UNESCO konvencija) susitariančioji šalis, prie prašymo pridedami patvirtinamieji dokumentai ir informacija, pagrindžiantys, kad kultūros prekės iš tos šalies eksportuotos laikantis jos įstatymų ir kitų teisės aktų.

2.  Prašymą išduoti importo licenciją prekių turėtojas pateikia pirmos planuojamo importo valstybės narės kompetentingai valdžios institucijai. Prie prašymo pridedami reikiami patvirtinamieji dokumentai ir informacija, pagrindžiantys, kad atitinkamos kultūros prekės eksportuotos iš kilmės šalies laikantis jos įstatymų ir kitų teisės aktų, arba įrodantys, kad tokie įstatymai ir kiti teisės aktai netaikomi. Kartu su prašymu pateikiami:

 

– eksporto liudijimai arba eksporto licencijos;

 

– standartinis dokumentas, kuriame remiamasi objekto identifikacijos standartu ir kuriame susijusios kultūros vertybės aprašomos pakankamai išsamiai, kad galėtų būti atpažintos muitinėje;

 

nuosavybės teisės liudijimai;

 

– sąskaitos faktūros;

 

– pirkimo–pardavimo sutartys;

 

– draudimo dokumentai arba vežimo dokumentai.

 

Kai patvirtinamieji dokumentai neprieinami, kartu su prašymu pateikiamas ekspertų vertinimo dokumentas, jei, kompetentingos institucijos sprendimu, tai būtina.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Neatsižvelgiant į 2 dalį, išimtiniais atvejais, kai:

 

a) kultūros vertybės kilmės šalis negali būti patikimai nustatyta, ir kompetentinga institucija šią aplinkybę laiko tinkamai patvirtinta dokumentais ir pagrįsta įrodymais arba

 

b) kultūros vertybės iš kilmės šalies buvo eksportuotos iki 1970 m. ir, prieš jas įvežant į Sąjungos muitų teritoriją, trečiojoje šalyje buvo laikomos ne laikino naudojimo, tranzito, eksporto ar išsiuntimo, o kitais tikslais, tačiau turėtojas negali pateikti reikiamų dokumentų, nes tuo metu, kai kultūros vertybės buvo eksportuotos iš kilmės šalies, tokie dokumentai nebuvo taikomi,

 

kartu su prašymu pateikiami tinkami patvirtinamieji dokumentai ir informacija, kuriais pagrindžiama, kad susijusios kultūros vertybės buvo eksportuotos iš trečiosios šalies laikantis jos įstatymų ir kitų teisės aktų, arba įrodoma, kad tokie įstatymai ir kiti teisės aktai netaikomi.

 

Patvirtinamieji dokumentai apima:

 

– eksporto liudijimus arba eksporto licencijas;

 

– standartinį dokumentą, kuriame remiamasi objekto identifikacijos standartu ir kuriame susijusios kultūros vertybės aprašomos pakankamai išsamiai, kad galėtų būti atpažintos muitinėje;

 

– nuosavybės teisės liudijimus;

 

– sąskaitas faktūras;

 

– pirkimo–pardavimo sutartis ir

 

– draudimo dokumentus arba vežimo dokumentus.

 

Kai patvirtinamieji dokumentai neprieinami, kartu su prašymu pateikiamas ekspertų vertinimo dokumentas, jei, kompetentingos institucijos sprendimu, tai būtina.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Įvežimo valstybės narės kompetentinga valdžios institucija patikrina, ar prašymas yra išsamus. Ji paprašo pareiškėjo pateikti bet kokią trūkstamą informaciją ar dokumentą per 30 dienų nuo prašymo gavimo.

3.  Pirmos planuojamo importo valstybės narės kompetentinga valdžios institucija patikrina, ar prašymas yra išsamus. Ji paprašo pareiškėjo pateikti bet kokią trūkstamą ar papildomą informaciją arba dokumentą per 21 dieną nuo prašymo gavimo.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Per 90 dienų nuo išsamaus prašymo pateikimo dienos kompetentinga valdžios institucija išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą išduoti importo licenciją arba atmesti prašymą. Ji gali atmesti prašymą dėl šių priežasčių:

4.  Per 90 dienų nuo išsamaus prašymo pateikimo dienos kompetentinga valdžios institucija išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą išduoti importo licenciją arba atmesti prašymą. Jei išduodama importo licencija, kompetentinga institucija ją užregistruoja elektroniniu būdu. Kompetentinga institucija atmeta prašymą dėl šių priežasčių:

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  tais atvejais, kai eksporto šalis nėra 1970 m. UNESCO konvencijos susitariančioji šalis, neįrodyta, kad kultūros vertybės iš kilmės šalies eksportuotos laikantis jos įstatymų ir kitų teisės aktų;

a)  kai neįrodyta, kad kultūros vertybės iš kilmės šalies buvo eksportuotos laikantis eksporto metu galiojusių jos įstatymų ir kitų teisės aktų arba kad tokie įstatymai ir kiti teisės aktai nebuvo taikomi, arba – išimtiniais 4 straipsnio 2a dalyje išvardytais atvejais – kai neįrodyta, kad kultūros vertybės iš trečiosios šalies buvo eksportuotos laikantis eksporto metu galiojusių tos trečiosios šalies įstatymų ir kitų teisės aktų arba kad tokie įstatymai ir kiti teisės aktai nebuvo taikomi;

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  tais atvejais, kai eksporto šalis yra 1970 m. UNESCO konvencijos susitariančioji šalis, neįrodyta, kad kultūros vertybės iš eksporto šalies eksportuotos laikantis jos įstatymų ir kitų teisės aktų;

Išbraukta.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  kompetentinga valdžios institucija pagrįstai turi pagrindo manyti, kad prekių turėtojas jas įgijo neteisėtai.

c)  kompetentinga valdžios institucija turi pagrįstų ir įrodomų priežasčių manyti, kad prekių turėtojas jas įgijo neteisėtai.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 4 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  jei kitos Sąjungos valstybės narės kompetentingos institucijos anksčiau yra atmetusios prašymą išduoti tos pačios kultūros vertybės importo licenciją ir nebuvo pateikta jokių papildomų įrodymų, kurie jau nebuvo pateikti ryšium su atmestu prašymu;

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 4 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cb) kai teisėtas eksportas tiesiai iš kilmės šalies negali būti įrodytas tinkamais patvirtinamaisiais dokumentais ir įrodymais, visų pirma eksporto šalies išduotais eksporto liudijimais ar licencijomis, nuosavybės teisės liudijimais, sąskaitomis faktūromis, pirkimo–pardavimo sutartimis, objekto identifikacijos dokumentu, kai tai įmanoma, draudimo dokumentais, vežimo dokumentais ir ekspertų vertinimo dokumentais.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Kompetentinga institucija gali atmesti prašymą, kai kilmės šalies institucijos teismui yra pateikusios ieškinį dėl grąžinimo arba žalos atlyginimo.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4b.  Prašymą atmetus, kartu su 4 dalyje nurodytu administraciniu sprendimu pateikiamas priežasčių paaiškinimas, įskaitant informaciją apie skundų nagrinėjimo procedūrą, kuris susijusiam pareiškėjui pateikiamas tuo metu, kai priimamas sprendimas.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 4 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4c.  Kartu su prašymu pateikiama deklaracija, kad iki tol prašymų dėl objektų teikta nebuvo, arba, prašymą anksčiau atmetus, joje išdėstomos šio atmetimo priežastys ir kartu pateikiami papildomi įrodymai, kurie nebuvo prieinami anksčiau svarstant prašymą.

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 4 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4d.  Valstybei narei atmetus prašymą, apie šį atmetimą ir priežastis, kuriomis jis grindžiamas, pranešama kitoms valstybėms narėms ir Komisijai. Atvejais, kai įtariama neteisėta prekyba, valstybės narės informuoja ir kitas susijusias valdžios institucijas, pvz., Interpolą ir Europolą.

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės paskiria viešosios valdžios institucijas, kompetentingas išduoti importo licencijas pagal šį straipsnį. Jos pateikia Komisijai duomenis apie šias valdžios institucijas ir bet kokius tų duomenų pakeitimus.

Valstybės narės nedelsdamos paskiria viešosios valdžios institucijas, kompetentingas išduoti importo licencijas pagal šį straipsnį. Jos pateikia Komisijai duomenis apie šias valdžios institucijas ir bet kokius tų duomenų pakeitimus.

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais patvirtinamas prašymo išduoti importo licenciją šablonas, taip pat tokių prašymų pateikimo ir nagrinėjimo procedūrinės taisyklės. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 13 straipsnyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

6.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais patvirtinamas standartinis elektroninis prašymo išduoti importo licenciją šablonas, taip pat elektroninio tokių prašymų ir reikiamų patvirtinamųjų dokumentų pateikimo ir nagrinėjimo elektroninėmis priemonėmis procedūrinės taisyklės. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 13 straipsnyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Priedo a, b, e, f, g, i, j, k ir l punktuose nurodytos kultūros vertybės išleidžiamos į laisvą apyvartą arba joms įforminama specialioji procedūra, išskyrus tranzitą Sąjungoje, su sąlyga, kad įvežimo valstybės narės muitinei pateiktas importuotojo patvirtinimas.

1.  Į Sąjungos muitų teritoriją importuojant I priedo A dalies 3–14 punktuose nurodytas kultūros vertybes, vertybių turėtojas turi pirmos planuojamo importo valstybės narės muitinei pateikti elektroninį importuotojo patvirtinimą.

 

Šis straipsnis taikomas ir A1 bei A2 punktuose nurodytoms kultūros vertybėms, kurių Kombinuotosios nomenklatūros kodai neįtraukti į II priedą.

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Importuotojo patvirtinime pateikiama prekių turėtojo pasirašyta deklaracija, kad prekės eksportuotos iš kilmės šalies laikantis jos įstatymų ir kitų teisės aktų. Tačiau tais atvejais, kai eksporto šalis yra 1970 m. UNESCO konvencijos susitariančioji šalis, importuotojo patvirtinime pateikiama prekių turėtojo pasirašyta deklaracija, kad prekės iš tos šalies eksportuotos laikantis jos įstatymų ir kitų teisės aktų.

2.  Importuotojo patvirtinimas užregistruojamas elektroniniu būdu. Jis apima:

 

a) vertybių turėtojo pasirašytą deklaraciją, kurioje pažymima, kad vertybės iš kilmės šalies eksportuojamos laikantis jos įstatymų ir kitų teisės aktų, arba įrodoma, kad tokie įstatymai ir kiti teisės aktai netaikomi;

 

b) standartinį dokumentą, kuriame remiamasi objekto identifikacijos standartu ir kuriame susijusios kultūros vertybės aprašomos pakankamai išsamiai, kad galėtų būti atpažintos muitinėje;

 

c) kilmės šalies išduoti eksporto liudijimai ar licencijos, kuriais įrodoma, kad susijusios kultūros vertybės iš kilmės šalies buvo eksportuotos laikantis jos įstatymų ir kitų teisės aktų.

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Neatsižvelgiant į 2 dalį, išimtiniais atvejais, kai:

 

a) kultūros vertybės kilmės šalis negali būti patikimai nustatyta, ir kompetentinga institucija šią aplinkybę laiko tinkamai patvirtinta dokumentais ir pagrįsta įrodymu arba

 

b) kultūros vertybės iš kilmės šalies buvo eksportuotos iki 1970 m., ir, prieš jas įvežant į Sąjungos muitų teritoriją, trečiojoje šalyje buvo laikomos ne laikino naudojimo, tranzito, eksporto ar išsiuntimo, o kitais tikslais, tačiau turėtojas negali pateikti reikiamų dokumentų, nes tuo metu, kai kultūros vertybės buvo eksportuotos iš kilmės šalies, tokie dokumentai nebuvo taikomi,

 

importuotojo patvirtinimas apima:

 

a) vertybių turėtojo pasirašytą deklaraciją, kurioje pažymima, kad vertybės iš trečiosios šalies eksportuojamos laikantis jos įstatymų ir kitų teisės aktų, arba įrodoma, kad tokie įstatymai ir kiti teisės aktai netaikomi;

 

b) standartinį dokumentą, kuriame remiamasi objekto identifikacijos standartu ir kuriame susijusios kultūros vertybės aprašomos pakankamai išsamiai, kad galėtų būti atpažintos muitinėje, ir

 

c) trečiosios šalies išduotus eksporto liudijimus ar licencijas, kuriais įrodoma, kad susijusios kultūros vertybės iš trečiosios šalies buvo eksportuotos laikantis jos įstatymų ir kitų teisės aktų.

 

Kai eksporto licencijų ar liudijimų išdavimas kilmės ar trečiosios šalies įstatymais ir kitais teisės aktais nenumatomas, kartu su importuotojo patvirtinimu pateikiami ir bet kurie kiti tinkami patvirtinamieji dokumentai ir įrodymai, įskaitant nuosavybės teisės liudijimus, sąskaitas faktūras, pirkimo-pardavimo sutartis, draudimo dokumentus ir vežimo dokumentus.

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais patvirtinamas importuotojo patvirtinimo šablonas, taip pat importuotojo patvirtinimo pateikimo ir nagrinėjimo procedūrinės taisyklės. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 13 straipsnyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

3.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais patvirtinamas standartinis elektroninis importuotojo patvirtinimo šablonas, taip pat importuotojo patvirtinimo elektroninio pateikimo ir nagrinėjimo procedūrinės taisyklės. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 13 straipsnyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5 a straipsnis

 

Labai mažos, mažosios ir vidutinės įmonės

 

Komisija užtikrina, kad labai mažos, mažosios ir vidutinės įmonės naudotųsi derama technine ir finansine pagalba – įskaitant nacionalinių informacijos centrų veiklos skatinimą bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis ir specialios interneto svetainės, kurioje būtų skelbiama visa reikiama informacija, sukūrimą – be to, ji skatina labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių ir susijusių nacionalinių informacijos centrų informacijos mainus, kai gaunamos užklausos, siekiant veiksmingo šio reglamento įgyvendinimo.

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

5 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5 b straipsnis

 

Elektroninės sistemos naudojimas

 

1. Visi kompetentingų institucijų ir deklarantų informacijos mainai pagal 4 ir 5 straipsnius, pvz., keitimasis deklaracijomis, prašymais ar sprendimais, vyksta elektroninėmis priemonėmis.

 

2. Komisija sukuria 1 dalyje nurodytą elektroninę sistemą. Ji priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustato:

 

– 1 dalyje nurodytos elektroninės sistemos diegimo, eksploatavimo ir priežiūros tvarką;

 

– išsamias taisykles, susijusias su informacijos pateikimu, tvarkymu, saugojimu ir keitimusi ja tarp valstybių narių kompetentingų institucijų naudojantis elektronine sistema;

 

Valstybės narės bendradarbiauja su Komisija kuriant, prižiūrint ir naudojant 1 dalyje nurodytą elektroninę sistemą bei saugant informaciją, kaip nustatyta šiame reglamente.

 

3. Kalbant apie asmens duomenų tvarkymą taikant šį reglamentą, deklarantai ir kompetentingos institucijos savo užduotis turėtų atlikti vadovaudamosi Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2016/679 ir Reglamentu (ES) .../...*.

 

__________________

 

1a 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

 

* OL: tekste prašom įrašyti dokumente 2017/0003(COD) pateiktą reglamento numerį.

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6 straipsnis

Išbraukta.

Muitinis tikrinimas ir patikrinimai

 

1.  Atitinkamai 4 straipsnyje nurodyta importo licencija arba 5 straipsnyje nurodytas importuotojo patvirtinimas pateikiami muitinės įstaigai, kuri yra kompetentinga kultūros vertybes išleisti į laisvą apyvartą arba joms įforminti specialiąją procedūrą, išskyrus tranzitą.

 

2.  Tais atvejais, kai kultūros vertybėms įvežti į Sąjungos muitų teritoriją turi būti išduota importo licencija, muitinė patikrina, ar importo licencija atitinka pateiktas prekes. Tuo tikslu ji gali atlikti fizinį kultūros vertybių patikrinimą, įskaitant jų ekspertizę.

 

3.  Tais atvejais, kai kultūros vertybėms įvežti į Sąjungos muitų teritoriją turi būti pateiktas importuotojo patvirtinimas, muitinė patikrina, ar importuotojo patvirtinimas atitinka 5 straipsnyje arba pagal jį nustatytus reikalavimus ir pateiktas prekes. Tuo tikslu ji gali reikalauti, kad deklarantas pateiktų papildomos informacijos, ir atlikti fizinį kultūros vertybių patikrinimą, įskaitant jų ekspertizę. Ji užregistruoja importuotojo patvirtinimą suteikdama jam eilės numerį bei nurodydama registracijos datą ir išleisdama prekes deklarantui įteikia užregistruoto importuotojo patvirtinimo kopiją.

 

4.  Pateikiant deklaraciją kultūros vertybių išleidimo į laisvą apyvartą procedūrai įforminti ar specialiajai procedūrai, išskyrus tranzitą, joms įforminti, nurodomas produktų kiekis priede nurodytais papildomais matavimo vienetais.

 

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tais atvejais, kai valstybės narės nustato ribotą skaičių muitinės įstaigų, kurios yra kompetentingos kultūros vertybes išleisti į laisvą apyvartą arba joms įforminti specialiąją procedūrą, išskyrus tranzitą, jos pateikia Komisijai duomenis apie tas muitinės įstaigas ir bet kokius tų duomenų pakeitimus.

Valstybės narės gali apriboti muitinės įstaigų, kompetentingų leisti vykdyti kultūros vertybių importą, skaičių. Tais atvejais, kai valstybės narės taiko šį apribojimą, jos pateikia Komisijai duomenis apie tas muitinės įstaigas ir bet kokius tų duomenų pakeitimus.

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Muitinė sulaiko ir laikinai paima į Sąjungos muitų teritoriją įvežtas kultūros vertybes tais atvejais, kai atitinkamos prekės į Sąjungos muitų teritoriją įvežtos nesilaikant 3 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų sąlygų.

1.  Kompetentingos institucijos sulaiko ir laikinai paima kultūros vertybes, į Sąjungos muitų teritoriją įvežtas nesilaikant 3 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų sąlygų. Kultūros vertybių paėmimo atveju deramos išsaugojimo sąlygos užtikrinamos laikantis Reglamento (ES) Nr. 952/2013 147 straipsnyje išdėstytų laikino vertybių saugojimo sąlygų ir atsakomybės nuostatų, deramai atsižvelgiant į ypatingą vertybių pobūdį.

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  1 dalyje nurodytas administracinis sprendimas kartu su išdėstytais motyvais pateikiamas deklarantui; dėl sprendimo gali būti taikomos veiksmingos teisių gynimo priemonės laikantis nacionalinėje teisėje nustatytų procedūrų.

2.  1 dalyje nurodytam administraciniam sprendimui taikomos Reglamento (ES) Nr. 952/2013 22 straipsnio 7 dalies nuostatos.

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Laikino paėmimo laikotarpis negali viršyti laiko, reikalingo muitinei arba kitoms teisėsaugos institucijoms nustatyti, ar, atsižvelgiant į konkrečiu atveju susiklosčiusias aplinkybes, yra pagrindo laikinai paimti prekes pagal kitas Sąjungos arba nacionalinės teisės nuostatas. Maksimalus šiame straipsnyje nurodyto laikino paėmimo laikotarpis yra 6 mėnesiai. Jeigu per šį laikotarpį nepriimamas sprendimas dėl ilgesnio kultūros vertybių paėmimo laiko arba priimamas sprendimas, kad, atsižvelgiant į konkrečiu atveju susiklosčiusias aplinkybes, paimti kultūros vertybių ilgesniam laikui nėra pagrindo, jos nedelsiant grąžinamos deklarantui.

3.  Laikino paėmimo laikotarpis negali viršyti laiko, reikalingo muitinei arba kitoms teisėsaugos institucijoms nustatyti, ar, atsižvelgiant į konkrečiu atveju susiklosčiusias aplinkybes, yra pagrindo laikinai paimti prekes pagal kitas Sąjungos arba nacionalinės teisės nuostatas. Maksimalus šiame straipsnyje nurodyto laikino paėmimo laikotarpis yra 6 mėnesiai su galimybe šį laikotarpį pratęsti dar trims mėnesiams pagrįstu muitinės sprendimu. Jeigu per šį laikotarpį nepriimamas sprendimas dėl ilgesnio kultūros vertybių paėmimo laiko arba priimamas sprendimas, kad, atsižvelgiant į konkrečiu atveju susiklosčiusias aplinkybes, paimti kultūros vertybių ilgesniam laikui nėra pagrindo, jos nedelsiant grąžinamos deklarantui. Valstybių narių valdžios institucijos užtikrina, kad kultūros vertybių restitucijos kilmės šaliai metu kilmės šalyje nebūtų kilusi ginkluota krizė, dėl kurios nebūtų įmanoma užtikrinti kultūros vertybės saugumo. Tokios krizės atveju kultūros vertybė lieka Sąjungoje, kol padėtis kilmės šalyje stabilizuosis.

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Priėmusios 1 dalyje nurodytą sprendimą, muitinės nedelsdamos informuoja kilmės arba – atvejais, kai kultūros vertybių kilmės šalis negali būti patikimai nustatyta – trečiąją šalį bei galimai Europolą ir Interpolą.

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b.  Kompetentingoms institucijoms turint pagrįstų priežasčių manyti, kad kultūros vertybės, vežamos tranzitu per Sąjungos muitų teritoriją, galėjo būti eksportuotos pažeidžiant kilmės šalies taisykles ir teisės aktus, jos paveda muitinėms tas vertybes laikinai sulaikyti.

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Administracinis bendradarbiavimas

Administracinis bendradarbiavimas ir elektroninės sistemos naudojimas

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Šio reglamento įgyvendinimo tikslais valstybės narės užtikrina 3 straipsnio 4 dalyje nurodytų jų kompetentingų valdžios institucijų bendradarbiavimą.

1.  Šio reglamento įgyvendinimo tikslais valstybės narės užtikrina 4 straipsnio 5 dalyje nurodytų jų kompetentingų valdžios institucijų bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija.

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Gali būti sukurta elektroninė sistema, skirta valstybių narių valdžios institucijų informacijai, visų pirma apie importuotojų patvirtinimus ir importo licencijas, saugoti ir ja keistis.

2.  Sukuriama elektroninė sistema, skirta valstybių narių valdžios institucijų informacijai saugoti ir ja keistis vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 952/2013. Taikant bet kokią tokią sistemą priimama, tvarkoma, saugoma informacija, visų pirma apie importuotojų patvirtinimus ir importo licencijas, ir ja keičiamasi.

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Valstybės narės gali naudotis 2 dalyje nurodyta elektronine sistema nagrinėdamos prašymus, pateiktus ryšium su eksporto licencijomis, kurių reikalaujama pagal Reglamentą (EB) Nr. 116/2009. Tokiuose prašymuose gali būti pateikiamos tiesioginės nuorodos į elektroninėje sistemoje saugomą informaciją.

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma:

Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma:

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 13 straipsnyje nurodytos procedūros.

Tie deleguotieji aktai priimami iki... [šeši mėnesiai iki šio reglamento įsigaliojimo datos], laikantis 13 straipsnyje nurodytos procedūros.

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Asmens duomenų tvarkymas pagal šį reglamentą vykdomas tik siekiant užtikrinti veiksmingą apsaugą nuo kultūros vertybių praradimo, išsaugoti žmonijos kultūros paveldą ir užkirsti kelią teroristų finansavimui pagrobtą kultūros paveldą parduodant Sąjungoje esantiems pirkėjams.

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b.  Pasiekti ir tvarkyti visus pagal 4, 5 ir 9 straipsnius gautus asmens duomenis gali tik deramai įgalioti institucijų darbuotojai, ir šie duomenys tinkamai saugomi nuo neleistinos prieigos arba perdavimo.

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikytinų už 3, 4 ir 5 straipsnių pažeidimus, visų pirma už melagingus pareiškimus ir melagingos informacijos pateikimą siekiant gauti leidimą įvežti kultūros vertybes į Sąjungos muitų teritoriją, ir imasi visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad jos būtų įgyvendintos. Nustatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos. Valstybės narės praneša Komisijai apie tas taisykles ne vėliau kaip per 18 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos ir nedelsdamos praneša jai apie bet kokius vėlesnius su jomis susijusius pakeitimus.

Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikytinų už 3, 4 ir 5 straipsnių pažeidimus, visų pirma už melagingos informacijos pateikimą siekiant gauti leidimą importuoti kultūros vertybes į Sąjungos muitų teritoriją. Valstybės narės imasi visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad šios taisyklės būtų įgyvendintos. Nustatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos. Siekdamos užtikrinti vienodas sąlygas ir nuoseklų požiūrį, valstybės narės taiko panašaus pobūdžio ir poveikio sankcijas. Valstybės narės praneša Komisijai apie tas taisykles ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos ir nedelsdamos praneša jai apie bet kokius vėlesnius su jomis susijusius pakeitimus.

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Atlikdamos parengiamuosius darbus šiam reglamentui įgyvendinti, Komisija ir valstybės narės bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis, pvz., su UNESCO, Interpolu, Europolu, Pasaulio muitinių organizacija (PMO), Tarptautiniu kultūros vertybių išsaugojimo ir restauravimo centru (ICCROM) ir Tarptautine muziejų taryba, kad būtų užtikrintas veiksmingas mokymas, gebėjimų stiprinimo veikla ir informavimo kampanijos, o prireikus – užsakoma atlikti susijusius mokslinius tyrimus ir sukurti reikiamus standartus.

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Siekdamos užtikrinti, kad atitinkamos valdžios institucijos veiksmingai įgyvendintų šį reglamentą, valstybės narės organizuoja mokymo ir gebėjimų stiprinimo veiklą. Jos taip pat gali vykdyti informavimo kampanijas visų pirma kultūros vertybių pirkėjų sąmoningumui skatinti.

Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, organizuoja:

 

i) mokymų ir gebėjimų stiprinimo veiklą bei informavimo kampanijas valdžios institucijų, nacionalinių informacijos centru darbuotojams ir susijusiems specialistams, kad būtų užtikrintas veiksmingas šio reglamento įgyvendinimas;

 

ii) veiksmus efektyviam kilmės šalių bendradarbiavimui skatinti ir

 

iii) geriausios praktikos mainus, siekiant skatinti vienodą šio reglamento įgyvendinimą, ypač tinkamą valstybių narių, kuriose galioja nacionaliniai teisės aktai dėl kultūros vertybių importo, praktiką iki įsigaliojant šiam reglamentui.

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Ši veikla, kampanijos ir veiksmai grindžiami esamų programų – įskaitant tas, kurias skatina PMO ir Komisija – patirtimi.

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl reglamento

11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

11 a straipsnis

 

Bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis

 

Komisija skatina techninį ir operatyvinį valstybių narių ir trečiųjų šalių bendradarbiavimą klausimais, kurie patenka į jos veiklos sritį, ir tokiu mastu, koks yra būtina jos užduotims pagal šį reglamentą vykdyti.

 

Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ir trečiosiomis šalimis, gali organizuoti mokymo veiklą jų teritorijoje.

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  2 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo … [šio akto įsigaliojimo datą įrašo Leidinių biuras].

2.  2 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo … [šio reglamento įsigaliojimo data]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki ... metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  informacija apie šio reglamento pažeidimus;

b)  informacija apie šio reglamento pažeidimus ir taikomas sankcijas;

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiuo tikslu Komisija valstybėms narėms pateikia atitinkamus klausimynus. Valstybės narės prašomą informaciją Komisijai pateikia per 6 mėnesius.

Šiuo tikslu Komisija valstybėms narėms pateikia atitinkamus klausimynus. Valstybės narės prašomą informaciją Komisijai pateikia per 6 mėnesius nuo klausimyno gavimo dienos.

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Komisija, atsižvelgdama į valstybių narių atsakymus į 1 dalyje nurodytų klausimynų klausimus, gali paprašyti valstybių narių pateikti papildomą informaciją apie prašymų suteikti importo licenciją nagrinėjimą. Valstybės narės prašomą informaciją suteikia kuo greičiau.

Pagrindimas

Kad įvertintų, ar šis reglamentas įgyvendinamas vienodai, Komisija turėtų gauti papildomos informacijos – jeigu mano, kad tai būtina – apie tai, kaip valstybių narių kompetentingos institucijos nagrinėja prašymus dėl licencijų.

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Praėjus trejiems metams nuo šio reglamento taikymo pradžios dienos, o vėliau – kas penkerius metus Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šio reglamento įgyvendinimo ataskaitą.

2.  Praėjus dvejiems metams nuo šio reglamento taikymo pradžios dienos, o vėliau – kas ketverius metus Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šio reglamento įgyvendinimo ataskaitą. Ataskaita turėtų būti skelbiama viešai. Joje turėtų būti apžvelgtas praktinis įgyvendinimas, įskaitant poveikį Sąjungos ekonominės veiklos vykdytojams, visų pirma labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms. Ataskaitoje palyginamas įgyvendinimas valstybėse narėse, įskaitant įvertinimą, kokiu mastu reglamentas taikomas vienodai nuo tada, kai buvo parengta ankstesnioji ataskaita. Šiame įvertinime taip pat apžvelgiamos nuostatos, pagal kurias apibrėžiamos ir taikomos sankcijos, ir tai, kokiu mastu jomis užtikrinamos vienodos sąlygos valstybėse narėse. Prireikus į ataskaitą gali būti įtraukiamos rekomendacijos dėl veiksmų, kai valstybės narės šį reglamentą įgyvendina netinkamai.

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  2 dalyje nurodytoje ataskaitoje atsižvelgiama į šio reglamento poveikį vietoje, įskaitant jo poveikį Sąjungos ekonominės veiklos vykdytojams – taip pat ir labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms. Ataskaitoje pateikiama skirtingų nacionalinių veiklos rezultatų įrodymų, į ją įtraukiamas įvertinimas, ar vienodai šis reglamentas buvo įgyvendinamas ir taikomas susijusiu laikotarpiu, bei rekomendacijos dėl veiksmų, kai jis valstybėse narėse įgyvendinamas nepakankamai.

Pakeitimas    94

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 3 paantraštė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kultūros vertybės, kurioms taikoma 2 straipsnio 1 dalis

Kultūros vertybės, kurioms taikoma 2 straipsnio 1 dalies a punktas

Pakeitimas    95

Pasiūlymas dėl reglamento

I a priedas (naujas)

 

 

Pakeitimas

1.

Senesni nei 100 metų archeologijos objektai, kurie yra:

 

 

– iškasenos ir sausumos arba povandeniniai radiniai

9705 00 00

 

– archeologinių vietovių radiniai

9706 00 00

 

– archeologinių kolekcijų objektai

 

2.

Senesni nei 100 metų elementai, kurie yra neatskiriamos išardytų meno, istorijos ar religijos monumentų dalys

9705 00 00 9706 00 00

3.

Išimtinai rankų darbo paveikslai ir tapybos kūriniai, išskyrus tuos, kurie priskiriami 4 arba 5 kategorijai, sukurti bet kuriomis priemonėmis ir ant bet kurios medžiagos1a

9701

4.

Išimtinai rankų darbo akvarelės, guašo ir pastelės technika atlikti kūriniai, sukurti ant bet kurios medžiagos1a

9701

5.

Išimtinai rankų darbo mozaikos, sukurtos naudojant bet kurią medžiagą, išskyrus tas, kurios priskiriamos 1 arba 2 kategorijai, ir priešiniai, sukurti bet kuriomis priemonėmis ir ant bet kurios medžiagos1a

69149701

 

6.

Originalios graviūros, originalūs estampai ir šilkografijos bei litografijos kūriniai, įskaitant atitinkamus jų trafaretus, ir originalūs plakatai1a

49 9702 00 00 8442 50 99 skyrius

7.

Originalios skulptūros arba statulos bei kopijos, sukurtos pagal tą patį procesą, kaip ir originalas, išskyrus tas, kurios priskiriamos 1 kategorijai

9703 00 00

8.

Fotografijos, kino juostos ir jų negatyvai1a

37043705

3706

4911 91 80

 

9.

Inkunabulai ir rankraščiai, įskaitant žemėlapius ir muzikos partitūras (pavieniai arba jų kolekcijos)1a

9702 00 00 9706 00 00 4901 10 00 4901 99 00 4904 00 00 4905 91 00 4905 99 00 4906 00 00

10.

Senesnės nei 100 metų knygos (pavienės arba jų kolekcijos)

9705 00 00 9706 00 00

11.

Senesni nei 200 metų spausdinti žemėlapiai

9706 00 00

12.

Archyvai ir bet kurie jų elementai nepriklausomai nuo pobūdžio ar laikmenos, kurie yra senesni nei 50 metų

37043705

3706

4901

4906

9705 00 00 9706 00 00

 

13.

a) Zoologijos, botanikos, mineralogijos ar anatomijos kolekcijos1b ir šių kolekcijų pavyzdžiai

9705 00 00

 

b) Istorinės, paleontologinės, etnografinės ar numizmatinės svarbos kolekcijos

9705 00 00

14.

Senesnės nei 75 metų transporto priemonės

9705 00 00 86 –89 skyriai

15.

Bet kurie kiti antikvariniai objektai, nepriskirti A.1–A.14 kategorijoms

 

 

a) 50–100 metų senumo

 

 

žaislai, žaidimai

95 skyrius

 

stiklo dirbiniai

7013

 

juvelyriniai aukso arba sidabro dirbiniai

7114

 

baldai

94 skyrius

 

optikos, fotografijos ir kinematografo aparatai

90 skyrius

 

muzikos instrumentai

92 skyrius

 

laikrodžiai ir rankiniai laikrodžiai bei jų dalys

91 skyrius

 

medžio dirbiniai

44 skyrius

 

keramika

69 skyrius

 

gobelenai

5805 00 00

 

kilimai

57 skyrius

 

popieriniai sienų apmušalai

4814

 

ginklai

93 skyrius

 

b) senesni nei 100 metų

9706 00 00

 

1a Kuriems daugiau nei 50 metų ir kurie nepriklauso savo kūrėjams.

1b Remiantis Teisingumo Teismo sprendime 252/84 pateikta apibrėžtimi: „Kaip pažymima Bendrojo muitų tarifo skyriuje Nr. 97.05, kolekcionuojami objektai – tai objektai, pasižymintys savybėmis, kurios būtinos jiems į kolekciją įtraukti, t. y. šie objektai sąlyginai reti, paprastai nenaudojami pagal savo pradinę paskirtį, jų atžvilgiu taikomi specialūs sandoriai, kurių neapima įprasta prekyba panašiais naudoti skirtais objektais, ir jie yra didelės vertės“.

A.1–A.15 kategorijų kultūros objektus šis reglamentas apima tik jeigu jų vertė atitinka B dalyje nurodytas finansines ribas arba jas viršija.

B. Finansinės ribos, taikomos kai kurioms A dalies kategorijoms (nurodyta eurais).

Vertė:

1 (archeologijos objektai)

2 (išardyti monumentai)

9 (inkunabulai ir rankraščiai)

12 (archyvai)

15 000

5 (mozaikos ir piešiniai)

6 (graviūros)

8 (fotografijos)

11 (spausdinti žemėlapiai)

30 000

4 (akvarele, guašu ir pastele nutapyti kūriniai)

50 000

7 (statulos)

10 (knygos)

13 (kolekcijos)

14 (transporto priemonės)

15 (visi kiti objektai)

150 000

3 (paveikslai)

Tai, ar tenkinamos su finansine verte susijusios sąlygos, turi būti įvertinta tada, kai pateikiamas prašymas išduoti eksporto licenciją. Finansinė vertė – tai kultūros objekto finansinė vertė tarptautinėje rinkoje.

Vertės, I priede išreikštos eurais, konvertuojamos ir išreiškiamos nacionalinėmis valiutomis laikantis 2001 m. gruodžio 31 d. valiutos kurso, paskelbto Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje. Šis vertės nacionalinėmis valiutomis ekvivalentas peržiūrimas kas dvejus metus, pradedant 2001 m. gruodžio 31 d. Šio vertės ekvivalento apskaičiavimas grindžiamas šių valiutų vidutine dienos verte, išreikšta eurais, 24 mėnesių laikotarpiu, kuris baigiasi paskutiniąją rugpjūčio mėn. dieną prieš peržiūrą, pradedamą vykdyti nuo gruodžio 31 d. Komisijos siūlymu, šį skaičiavimo metodą – iš principo praėjus dvejiems metams nuo tada, kai jis buvo pirmą kartą pritaikytas – peržiūri patariamasis komitetas kultūros vertybių klausimais. Kiekvienos peržiūros atveju eurais išreikštos vertės ir jų ekvivalentai nacionalinėmis valiutomis pirmosiomis lapkričio mėn., einančio prieš peržiūros pradžios datą, dienomis periodiškai paskelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Pakeitimas    96

Pasiūlymas dėl reglamento

I b priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Ib priedas

 

Šalys ir objektų kategorijos, kurioms gresia ypatinga neteisėtos prekybos rizika

 

[Parengs Komisija, vadovaudamasi 2 straipsnio 2 dalies a punktu.]


AIŠKINAMOJI DALIS

Bendrosios aplinkybės

Europos Sąjunga (ES), vadovaudamasi steigiamosiomis Sutartimis ir strategija „Prekyba visiems“, įgyvendina verte grindžiamą prekybos politiką. Vienas iš ES tikslų – užtikrinti, kad ekonominis augimas ir konkurencingumas nebūtų atsiejamas nuo socialinio teisingumo ir pagarbos žmogaus teisėms.

Pastaruoju metu ėmė ryškėti tai, kad bendrosios prekybai prekėmis taikytinos taisyklės neapima visų kultūros vertybių importo specifikos klausimų. Neteisėta prekyba kultūros vertybėmis siejama su organizuotu nusikalstamumu, terorizmo finansavimu, pinigų plovimu ir mokesčių slėpimu, o jos rezultatas yra tai, kad kultūros vertybės pradingsta trečiosiose šalyse.

2016 m. vasario 12 d. Tarybos išvadose dėl kovos su terorizmo finansavimu priminta, kad svarbu nedelsiant stiprinti kovą su neteisėta prekyba kultūros vertybėmis, o Komisija paraginta siūlyti teisėkūros priemones šiuo klausimu. Vėliau priimtoje JT Saugumo Tarybos rezoliucijoje 2347 (2017) ir Florencijos deklaracijoje, kurią Didžiojo septyneto kultūros ministrai pasirašė 2017 m. kovo 31 d., pakartota, kad būtina kovoti su neteisėta prekyba kultūros vertybėmis, visų pirma iš šalių, kuriose vyksta konfliktas ir vidaus kovos. Be to, 2018 m. kovo 1 d. priimtoje Europos Parlamento rezoliucijoje „Džihadistų pajamų šaltinių panaikinimas. Kova su terorizmo finansavimu“ pakartota, kad būtina imtis veiksmų ES lygmeniu.

Šiuo metu ES valstybių narių nacionaliniai teisės aktai taikomi nuosavam kultūros paveldui apsaugoti. Šiuo pasiūlymu ši apsauga būtų išplėsta ir apimtų trečiųjų šalių kultūros paveldo apsaugą, o tai nėra suderinta ES lygmeniu. Bendrosios kultūros vertybių eksporto taisyklės jau nustatytos ES reglamentais. Kalbant apie kultūros vertybių importą, ES lygmeniu galioja tik dvi konkrečios ribojamosios priemonės, susijusios su Sirija ir Iraku.

Šiuo pasiūlymu siejama nukirsti neteisėtą prekybą kultūros vertybėmis ir organizuotą nusikalstamumą bei terorizmo finansavimą siejančią sąsają, kartu užtikrinant teisinį tikrumą teisėtos meno rinkos atstovams. Jis grindžiamas ankstesniu pirmaujančiųjų tarptautinių forumų darbu, atliktu, pvz., vadovaujantis 1970 m. UNESCO nelegalaus kultūros vertybių įvežimo, išvežimo ir nuosavybės teisės perdavimo uždraudimo priemonių konvencija ir 1995 m. UNIDROIT konvencija dėl pavogtų ar neteisėtai išvežtų kultūros objektų. Nemažas darbas atliktas ir Europos Tarybos lygmeniu, remiantis jos 2017 m. Konvencija dėl teisės pažeidimų, susijusių su kultūrinėmis vertybėmis(1), taip pat PMO ir Interpole (pastarajame veikia specialus skyrius, be to, yra sukurta vogtų meno kūrinių duomenų bazė).

Komisija yra parengusi ne vieną priemonę kultūros vertybių muitiniam tikrinimui sustiprinti, t. y.:

–  buvo nustatyta bendra kultūros vertybių apibrėžtis, taikoma importo kontekste,

–  užtikrinama, kad pirkėjai ir importuotojai vadovautųsi deramu stropumu į ES įvežamų kultūros vertybių atžvilgiu,

–  sukurta standartizuota kultūros vertybių tapatybės nustatymo sistema,

–  numatytos veiksmingesnės atgrasymo nuo neteisėtos prekybos kultūros vertybėmis priemonės,

–  skatinamas aktyvus suinteresuotųjų šalių dalyvavimas ribojant neteisėtą prekybą.

Komisija siūlo importo licencijų sistemą, kuri būtų taikoma vertybėms, laikomoms itin rizikingomis sąsajų su organizuotu nusikalstamumu ir teroristinėmis grupuotėmis požiūriu, pvz., sausumos ir povandeniniams archeologiniams atradimams, monumentų dalims ir retiems rankraščiams bei inkunabulams, kuriems yra bent 250 metų. Likusioms kultūros vertybėms numatyta taikyti importuotojo patvirtinimo sistemą. Bus nustatyti standartizuoti dokumentų reikalavimai importuojant, susiję su kiekvieno objekto tapatybe. Muitinės patikrinimus atliks remdamosi šiais dokumentais. Muitinės bus įgaliotos konfiskuoti ir laikinai pasilikti bet kurias dokumentų reikalavimų neatitinkančias vertybes. Taip pat numatyta sankcijų už pažeidimus sistema.

Parlamento darbas

Parengti pranešimo dėl šio pasiūlymo projektą buvo patikėta jungtiniam komitetui, sudaromam Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos (IMCO) bei Tarptautinės prekybos (INTA) komitetų narių. Bendras darbas turėjo padėti išvengti izoliuoto požiūrio ir leisti maksimaliai pasinaudoti prieinama praktine patirtimi, kadangi IMCO komitetas atsakingas už nacionalinių teisės aktų, susijusių su vidaus rinka ir muitų sąjunga, koordinavimą Sąjungos lygmeniu, o INTA komitetas, be kita ko, atsakingas už muitinės nuostatų ir valdymo išorės aspektus. Su procedūra glaudžiai susijęs ir CULT komitetas, ypač kalbant apie kultūros vertybių apibrėžtį.

Pagrindinis pranešėjų tikslas – užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp tikslo pažaboti neteisėtą kultūros vertybių importą ir būtinybės užtikrinti, kad siūloma kontrolė ir papildomi įsipareigojimai netaptų bereikalinga našta teisėtiems ekonominės veiklos meno rinkoje vykdytojams ir muitinėms.

Pranešėjų nuomone, derama techninė pagalba ir parama turėtų būti teikiama meno rinkoje veikiančioms labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms. Komisija kartu su valstybėmis narėmis taip pat turėtų organizuoti mokymus ir pajėgumų ugdymo veiklą veiksmingam reglamento įgyvendinimui užtikrinti. Be to, turėtų būti imtasi ir veiksmų veiksmingam kilmės šalių bendradarbiavimui puoselėti.

Jie pabrėžia, kad svarbu sukurti elektroninę sistemą informacijai saugoti ir ja keistis tarp valstybių narių institucijų, kuri būtų visapusiškai pritaikyta prie dabartinės skaitmeninės aplinkos.

Šio reglamento veikimas turėtų būti įvertintas ir informacija apie tai pateikta praėjus dvejiems metams nuo jo taikymo pradžios, o tuomet – kas ketverius metus, siekiant atsižvelgti į šio reglamento poveikį ir pašalinti galimus jo trūkumus.

Šiuo metu pranešėjai dar nėra priėmę galutinio sprendimo dėl konkrečių esminių šio reglamento aspektų, kurie turėtų būti tobulinami, ir tęsia konsultacijas su susijusiomis suinteresuotosiomis šalimis bei verslo bendruomene, kad vėliau galėtų pateikti atitinkamus pakeitimus.

(1)

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/221


Kultūros ir švietimo komiteto NUOMONĖ (8.6.2018)

pateikta Tarptautinės prekybos ir Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetams

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kultūros vertybių importo

(COM(2017) 0375 – C8 0227/2017 – 2017/0158(COD))

Nuomonės referentas: Santiago Fisas Ayxelà

(*) Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Kaip nuomonės referentas, palankiai vertinu pasiūlymo tikslą – kovoti su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu iš kitų šaltinių, įskaitant antikvarinių vertybių grobimą ir kontrabandą, visada atsižvelgiant į tai, kad visų pirma turi būti siekiama apsaugoti kultūros paveldą, ypač kadangi šie metai, 2018-ieji, yra Europos kultūros paveldo metai.

Šiuo klausimu reikėtų pažymėti, kad turi būti pusiausvyra tarp priemonių, kurios turi būti priimtos siekiant apsaugoti kultūros paveldą, ir priemonių, kurių reikia imtis atsižvelgiant į meno rinkos interesus, t. y. neproporcingai nesutrukdyti teisėtos prekybos kultūros vertybėmis su ES nepriklausančiomis šalimis.

Kaip nuomonės referentas, pritariu, kad būtų nustatyta 250 metų riba visų kategorijų kultūros vertybėms, nes atrodo, kad tai tinkama riba, atitinkanti pasiūlymo tikslą. Be to, sutinku, kad tam tikrų kategorijų kultūros vertybėms, kurioms kyla didesnė rizika būti pagrobtoms, pamestoms ar sunaikintoms, reikalingos sustiprintos apsaugos priemonės.

Viena vertus, svarstant priemones, kurios turi būti priimtos atsižvelgiant į meno rinkos interesus, visų pirma reikėtų išnagrinėti eksporto teisėtumą, remiantis eksporto, o ne kilmės šalies įstatymais ir kitais teisės aktais, nes, mano manymu, pareiga pateikti dokumentus, kuriais įrodomas eksporto iš kilmės šalies teisėtumas, meno rinkai yra papildoma našta. Todėl reikia panaikinti skirtumą, daromą tarp 1970 m. UNESCO konvenciją pasirašiusių ir jos nepasirašiusių valstybių, susijusį su pareiga įrodyti eksporto iš eksporto šalies arba atitinkamai kilmės šalies teisėtumą, kad visoms valstybėms narėms būtų nustatyta pareiga įrodyti, jog eksportas iš trečiosios šalies buvo teisėtas, atsižvelgiant į tos šalies įstatymus ir kitus teisės aktus.

Antra, nors terminas „prekių turėtojas“ pasiūlyme apibrėžtas darant nuorodą į Reglamento (ES) Nr. 952/2013 5 straipsnio 34 dalį, aš manau, kad svarbu aiškiai nurodyti, kad šis terminas nereiškia nuosavybės, nes asmuo, kuris nori gauti importo licenciją, gali ir nebūti prekių savininkas.

Trečia, remiantis pasiūlymu, laikinojo kultūros vertybių įvežimo švietimo, mokslo ar mokslinių tyrimų tikslais atveju reikalavimas pateikti licenciją ar patvirtinimą neturėtų būti taikomas, ir manau, kad ši išimtis taip pat turėtų apimti restauraciją.

Kita vertus, kalbant apie priemones, kurias reikia priimti siekiant apsaugoti kultūros paveldą, pirmiausia siūlau laikotarpį, laikomą „nuolatiniu“, priedo c, d ir h punktuose nurodytoms kategorijoms pratęsti nuo vieno mėnesio iki 10 metų, o kitoms priede nustatytoms kategorijoms – iki vienų metų.

Antra, norėčiau pabrėžti, kad atsižvelgiant į ypatingą prekių pobūdį, muitinėse be galo svarbus kultūros ekspertų vaidmuo, nes prireikus jie gali paprašyti, kad deklarantas pateiktų papildomos informacijos, ir fiziškai patikrinti kultūros vertybes atlikdami jų ekspertizę.

Trečia, kalbant apie laikinąjį kultūros vertybių saugojimą Sąjungos muitų teritorijoje, dėl ypatingo prekių pobūdžio turi būti nustatytos minimalios su saugojimu susijusios garantijos.

Visiškai sutinku su tuo, kad siekiant sudaryti palankesnes sąlygas prisitaikyti prie naujos tvarkos, valstybės narės atitinkamoms institucijoms ir specialistams rengtų mokymus ir stiprintų jų pajėgumus, taip pat organizuotų sąmoningumo ugdymo kampanijas pirkėjams. Be to, manau, kad kiekvienoje valstybėje narėje turėtų būti įsteigti informacijos biurai, kurie padėtų rinkos dalyviams įgyvendinti šį reglamentą. Galiausiai labai svarbu sustiprinti elektroninį administravimą naudojant tinkamas standartines elektronines formas, taikomas rengiant importuotojų patvirtinimus arba importo licencijų prašymus, kurie teikiami elektroniniu būdu ir registruojami suteikiant jam eilės numerį bei nurodant registracijos datą. Be to, turi būti sukurta visapusiškai funkcionali elektroninė sistema, skirta valstybių narių institucijų keitimuisi informacija, kuri tikrai padės užkirsti kelią palankesnio teisinio reglamentavimo ieškojimui.

PAKEITIMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingus Tarptautinės prekybos ir Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetus atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  reglamente turėtų būti vartojamos apibrėžtys, grindžiamos 1970 m. lapkričio 14 d. Paryžiuje pasirašytoje UNESCO nelegalaus kultūros vertybių įvežimo, išvežimo ir nuosavybės teisės perdavimo uždraudimo priemonių konvencijoje ir 1995 m. birželio 24 d. Romoje pasirašytoje UNIDROIT konvencijoje dėl pavogtų ar neteisėtai išvežtų kultūros objektų, kurių šalimis yra didelis skaičius valstybių narių, vartojamomis apibrėžtimis, nes daugelis trečiųjų šalių ir dauguma valstybių narių yra susipažinusios su tų konvencijų nuostatomis;

(6)  reglamente turėtų būti vartojamos apibrėžtys, grindžiamos 1954 m. Hagos kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu konvencijoje, 1970 m. lapkričio 14 d. Paryžiuje pasirašytoje UNESCO nelegalaus kultūros vertybių įvežimo, išvežimo ir nuosavybės teisės perdavimo uždraudimo priemonių konvencijoje ir 1995 m. birželio 24 d. Romoje pasirašytoje UNIDROIT konvencijoje dėl pavogtų ar neteisėtai išvežtų kultūros objektų, kurių šalimis yra didelis skaičius valstybių narių, vartojamomis apibrėžtimis, nes daugelis trečiųjų šalių ir dauguma valstybių narių yra susipažinusios su tų konvencijų nuostatomis;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  eksporto teisėtumo klausimas turėtų būti nagrinėjamas remiantis šalies, kurioje kultūros vertybės buvo rastos ar sukurtos (toliau – kilmės šalis), įstatymais ir kitais teisės aktais. Siekiant išvengti taisyklių apėjimo tais atvejais, kai kultūros vertybės įvežamos į Sąjungą iš kitos trečiosios šalies, o atitinkama trečioji šalis yra 1970 m. UNESCO konvenciją pasirašiusioji šalis, taigi yra įsipareigojusi kovoti su neteisėtu kultūros vertybių gabenimu, asmuo, siekiantis kultūros vertybes įvežti į Sąjungos muitų teritoriją, turėtų įrodyti, kad jos iš tos šalies buvo eksportuotos teisėtai. Kitais atvejais asmuo turėtų įrodyti eksporto iš kilmės valstybės teisėtumą;

(7)  eksporto teisėtumo klausimas turėtų būti nagrinėjamas remiantis šalies, kurioje kultūros vertybės buvo rastos ar sukurtos (toliau – kilmės šalis), įstatymais ir kitais teisės aktais. Kai kultūros vertybės įvežamos į Sąjungą iš kitos trečiosios šalies, asmuo, siekiantis kultūros vertybes įvežti į Sąjungos muitų teritoriją, turėtų įrodyti, kad jos iš tos šalies buvo eksportuotos teisėtai. Tais atvejais, kai kultūros vertybių kilmės šalis negali būti patikimai nustatyta, asmuo, siekiantis kultūros vertybes įvežti į Sąjungos muitų teritoriją, turėtų įrodyti, kad jos buvo teisėtai eksportuotos iš paskutinės šalies, kurioje jos buvo laikomos prieš jų išsiuntimą į Sąjungą (toliau – eksporto šalis) pagal tos šalies įstatymus ir kitus teisės aktus.

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a)  kadangi 1970 m. UNESCO konvencijos 5 straipsnyje raginama įsteigti vieną ar kelias nacionalines tarnybas, kuriose dirbtų pakankamas skaičius kvalifikuotų darbuotojų, siekiant užtikrinti savų kultūros vertybių apsaugą nuo neteisėto importo, eksporto ir perkėlimo; kadangi taip pat reikalingas aktyvus bendradarbiavimas su trečiųjų šalių kompetentingomis valdžios institucijomis saugumo ir kovos su neteisėtu kultūros vertybių importu srityje, visų pirma krizės apimtose zonose, 1970 m. UNESCO konvencijos Valstybės-Konvencijos dalyvės prašomos laikytis Konvencijoje numatytų įsipareigojimų, o valstybės narės, kurios dar jos neratifikavo, turi skubiai tai padaryti;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  kad nebūtų neproporcingai varžoma prekyba prekėmis su ES nepriklausančiomis šalimis, šis reglamentas turėtų būti taikomas tik toms prekėms, kurios atitinka tam tikrą amžiaus ribą. Todėl yra tikslinga visų kategorijų kultūros vertybėms nustatyti 250 metų minimalaus amžiaus ribą. Ta minimalaus amžiaus riba užtikrins, kad šiame reglamente numatytomis priemonėmis daugiausia dėmesio būtų skiriama kultūros vertybėms, į kurias grobikai konflikto zonose gali būti nusitaikę labiausiai, neišskiriant kitų prekių, kurių tikrinimas yra būtinas siekiant užtrinti kultūros paveldo apsaugą;

(8)  kad nebūtų neproporcingai varžoma prekyba prekėmis su Sąjungai nepriklausančiomis šalimis, šis reglamentas turėtų būti taikomas tik toms prekėms, kurios atitinka tam tikrą amžiaus ir vertės ribą. Todėl yra tikslinga labiausiai pažeidžiamų kategorijų kultūros vertybėms nustatyti 100 metų minimalaus amžiaus ribą, laikantis 1954 m. Hagos konvencijos, 1970 m. UNESCO konvencijos ir 1995 m. UNIDROIT konvencijos nuostatų. Ta minimalaus amžiaus riba užtikrins, kad šiame reglamente numatytomis priemonėmis daugiausia dėmesio būtų skiriama kultūros vertybėms, į kurias grobikai konflikto zonose gali būti nusitaikę labiausiai, neišskiriant kitų prekių, kurių tikrinimas yra būtinas siekiant užtrinti kultūros paveldo apsaugą;

Pagrindimas

250 metų minimalus amžius neatitinka kai kurių tarptautinių sutarčių (Hagos kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu konvencijos 1 straipsnio, UNESCO nelegalaus kultūros vertybių įvežimo, išvežimo ir nuosavybės teisės perdavimo uždraudimo priemonių konvencijos 1 straipsnio ir UNIDROIT konvencijos dėl pavogtų ar neteisėtai išvežtų kultūros objektų 2 straipsnio).

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  kadangi kai kurių kategorijų kultūros vertybėms, būtent archeologijos objektams, monumentų dalims, retiems rankraščiams ir inkunabulams kyla ypač didelė išgrobstymo ir sunaikinimo grėsmė, svarbu numatyti griežtesnės kontrolės sistemą ir tik atlikus tą kontrolę leisti kultūros vertybes įvežti į Sąjungos muitų teritoriją. Taikant tokią sistemą turėtų būti reikalaujama iki tų prekių išleidimo į laisvą apyvartą arba specialiosios muitinės procedūros, išskyrus tranzitą, įforminimo toms prekėms pateikti įvežimo valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos išduotą licenciją. Asmenys, siekiantys gauti tokią licenciją, turėtų sugebėti atitinkamais patvirtinamaisiais dokumentais ir įrodymais, visų pirma trečiosios eksporto šalies išduotais eksporto liudijimais ar licencijomis, nuosavybės teisės liudijimais, sąskaitomis faktūromis, pirkimo–pardavimo sutartimis, draudimo dokumentais, vežimo dokumentais ir ekspertų vertinimo dokumentais, įrodyti eksporto iš kilmės šalies teisėtumą. Remdamosi išsamiais ir tiksliais prašymais, valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos turėtų be reikalo nedelsdamos nuspręsti, ar išduoti licenciją;

(10)  kadangi kai kurių kategorijų kultūros vertybėms, būtent archeologijos objektams, monumentų dalims, retiems rankraščiams ir inkunabulams kyla ypač didelė išgrobstymo ir sunaikinimo grėsmė, svarbu numatyti griežtesnės kontrolės sistemą ir tik atlikus tą kontrolę leisti kultūros vertybes įvežti į Sąjungos muitų teritoriją. Taikant tokią sistemą turėtų būti reikalaujama iki tų prekių išleidimo į laisvą apyvartą arba specialiosios muitinės procedūros, išskyrus tranzitą, įforminimo toms prekėms pateikti įvežimo pirmosios valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos išduotą licenciją. Asmenys, siekiantys gauti tokią licenciją, turėtų sugebėti įrodyti, kad kultūros vertybės buvo eksportuotos iš kilmės šalies pagal jos įstatymus ir kitus teisės aktus arba įrodyti, kad tokių įstatymų ar kitų teisės aktų nėra. Eksporto iš kilmės šalies teisėtumas turėtų būti įrodytas atitinkamais patvirtinamaisiais dokumentais ir įrodymais, visų pirma trečiosios eksporto šalies išduotais eksporto liudijimais ar eksporto licencijomis, nuosavybės teisės liudijimais, sąskaitomis faktūromis, pirkimo–pardavimo sutartimis, draudimo dokumentais, vežimo dokumentais ir ekspertų vertinimo dokumentais. Remdamosi išsamiais ir tiksliais prašymais, valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos turėtų be reikalo nedelsdamos nuspręsti, ar išduoti licenciją. Tais atvejais, kai kultūros vertybių kilmės šalies negalima patikimai nustatyti, kartu su prašymais turėtų būti pateikiami patvirtinamieji dokumentai ir informacija, įrodantys, kad atitinkamos kultūros prekės eksportuotos iš eksporto šalies laikantis jos įstatymų ir kitų teisės aktų. Importuojant kultūros vertybes iš konflikto ar didelės rizikos šalių visada turėtų būti reikalaujama pateikti pirmosios įvežimo valstybės narės kompetentingos institucijos išduotą licenciją. Asmenys, siekiantys gauti tokią licenciją, turėtų sugebėti įrodyti, kad kultūros vertybės buvo eksportuotos iš kilmės šalies pagal jos įstatymus ir kitus teisės aktus, todėl nelieka galimybės įrodyti teisėtą eksportą iš eksporto šalies. Komisija turėtų priimti įgyvendinimo aktus, pagal kuriuos būtų parengtas nuolat atnaujinamas konflikto ir didelės rizikos šalių sąrašas, kuriuo kultūros vertybėms būtų nustatomos ribojamosios priemonės pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 215 straipsnį. Komisija, sudarydama tokį sąrašą, turėtų pasitelkti išorės ekspertus, pvz., UNESCO ir Tarptautinę muziejų tarybą (angl. ICOM), ir šis sąrašas turėtų būti pagrįstas kaip numatyta JT Saugumo Tarybos rezoliucijose ICOM paskelbtais raudonaisiais sąrašais, kuriuose pateikiamos nykstančių archeologinių objektų ar meno kūrinių, esančių labiausiai pažeidžiamose pasaulio vietose, kategorijos, siekiant užkirsti kelią jų pardavimui ar neteisėtam eksportui;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a)  atsižvelgiant į ypatingą vertybių pobūdį, kultūros ekspertų vaidmuo muitinėse be galo svarbus, nes jiems turėtų būti suteikta galimybė prireikus paprašyti, kad deklarantas pateiktų papildomos informacijos, ir fiziškai patikrinti kultūros vertybes atliekant jų ekspertizę;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  asmenys, siekiantys įvežti kitų kategorijų kultūros vertybes į Sąjungos muitų teritoriją, turėtų pateikti patvirtinimą, kuriame paliudijama ir prisiimama atsakomybė už teisėtą eksportą iš trečiosios šalies, ir pateikti pakankamai informacijos, kad muitinė galėtų šias prekes identifikuoti. Siekiant supaprastinti procedūrą ir teisinio tikrumo sumetimais informacija apie kultūros vertybes turėtų būti pateikta naudojant standartinį dokumentą. Kultūros prekėms aprašyti turėtų būti naudojamas UNESCO rekomenduojamas objekto identifikacijos standartas. Kad būtų užtikrintas atsekamumas po prekių įvežimo į vidaus rinką, muitinė turėtų užregistruoti tų kultūros vertybių įvežimą, saugoti atitinkamų dokumentų originalus ir deklarantui įteikti jų kopijas;

(11)  Asmenys, siekiantys gauti tokią licenciją, turėtų sugebėti atitinkamais patvirtinamaisiais dokumentais ir įrodymais, visų pirma trečiosios eksporto šalies išduotais eksporto liudijimais ar licencijomis, nuosavybės teisės liudijimais, sąskaitomis faktūromis, pirkimo–pardavimo sutartimis, draudimo dokumentais, vežimo dokumentais ir ekspertų vertinimo dokumentais, įrodyti eksporto iš kilmės šalies teisėtumą. Asmenys, siekiantys įvežti kultūros vertybes į Sąjungos muitų teritoriją, kartu su elektroniniu patvirtinimu, kuriame paliudijama ir prisiimama atsakomybė už teisėtą vertybių eksportą iš kilmės šalies, turėtų pateikti pakankamai informacijos, kad muitinė galėtų šias prekes identifikuoti. Siekiant supaprastinti procedūrą ir teisinio tikrumo sumetimais informacija apie kultūros vertybes turėtų būti pateikta naudojant elektroninį standartinį dokumentą. Kultūros prekėms aprašyti turėtų būti naudojamas UNESCO rekomenduojamas objekto identifikacijos standartas. Kad būtų užtikrintas atsekamumas po prekių įvežimo į vidaus rinką, tos kultūros vertybės turėtų būti elektroniniu būdu užregistruojamos, o deklarantui turėtų būti įteikiama atitinkamų pateiktų dokumentų kopija;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  laikinajam kultūros vertybių įvežimui švietimo, mokslo ar mokslinių tyrimų tikslais reikalavimas pateikti licenciją ar patvirtinimą neturėtų būti taikomas;

(12)  laikinajam kultūros vertybių įvežimui švietimo (pavyzdžiui, kultūros ar muzikos), mokslo, restauravimo, išsaugojimo, eksponavimo ar mokslinių tyrimų tikslais ir vykstant muziejų ar panašių viešųjų pelno nesiekiančių institucijų bendradarbiavimui organizuojant parodas reikalavimas pateikti licenciją ar patvirtinimą neturėtų būti taikomas;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a)  kultūros vertybėms, skirtoms eksponuoti prekybos mugėse ir tarptautinėse meno mugėse, reikalavimas pateikti importo licenciją neturėtų būti taikomas;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  siekiant atsižvelgti į šio reglamento įgyvendinimo patirtį ir besikeičiančias geopolitines bei kitas aplinkybes, dėl kurių kultūros vertybėms kyla rizika, kartu neproporcingai nevaržant prekybos su trečiosiomis šalimis, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl įvairių kategorijų kultūros vertybėms taikomo minimalaus amžiaus ribos kriterijaus koregavimo. Tais deleguotaisiais įgaliojimais Komisijai taip pat turėtų būti leista atnaujinti priedą po to, kai bus padaryta Kombinuotosios nomenklatūros pakeitimų. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais27. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(14)  siekiant atsižvelgti į šio reglamento įgyvendinimo patirtį ir besikeičiančias geopolitines bei kitas aplinkybes, dėl kurių kultūros vertybėms kyla rizika, kartu neproporcingai nevaržant prekybos su trečiosiomis šalimis, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl įvairių kategorijų kultūros vertybėms taikomo minimalaus amžiaus ir finansinės ribos kriterijaus koregavimo. Tais deleguotaisiais įgaliojimais Komisijai taip pat turėtų būti leista atnaujinti priedą po to, kai bus padaryta Kombinuotosios nomenklatūros pakeitimų. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais27. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

__________________

__________________

27 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

27 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai nustatyti konkrečią kultūros vertybių laikinojo įvežimo ir saugojimo Sąjungos muitų teritorijoje tvarką, prašymo išduoti importo licenciją bei formų ir importuotojo patvirtinimo bei prie jo pridedamų dokumentų šablonus, taip pat išsamesnes jų pateikimo ir nagrinėjimo procedūrines taisykles. Komisijai taip pat turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai nustatyti elektroninės duomenų bazės, skirtos informacijai saugoti ir ja keistis tarp valstybių narių, kūrimo tvarką. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/201128;

(15)  siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai nustatyti konkrečią kultūros vertybių laikinojo įvežimo ir saugojimo Sąjungos muitų teritorijoje tvarką, kuri, tinkamai atsižvelgiant į ypatingą kultūros vertybių pobūdį, turėtų būti užtikrinama suteikiant pakankamas su saugojimu susijusias garantijas. Ši tvarka taip pat turėtų būti taikoma prašymo išduoti importo licenciją bei formų ir elektroninio importuotojo patvirtinimo bei prie jo pridedamų dokumentų standartiniams elektroniniams šablonams, taip pat išsamesnėms jų pateikimo ir nagrinėjimo procedūrinėms taisyklėms. Komisijai taip pat turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai nustatyti elektroninės duomenų bazės, skirtos informacijai saugoti ir ja keistis tarp valstybių narių, kūrimo tvarką. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/201128. Komisijai taip pat turėtų būti suteikti įgaliojimai parengti nuolat atnaujinamą konflikto ir didelės rizikos šalių sąrašą, kuriuo kultūros vertybėms būtų nustatomos ribojamosios priemonės pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 215 straipsnį.

__________________

__________________

28 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

28 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  siekiant sudaryti sąlygas veiksmingai įgyvendinti reglamentą ir sukurti ateityje atliksimo jo vertinimo pagrindą, turėtų būti renkama atitinkama informacija apie prekybos kultūros vertybėmis srautus. Tam, kad prekybos kultūros vertybėmis srautų stebėsena būtų veiksminga, ji negali apsiriboti tik tų vertybių verte ar svoriu, nes šie du matai gali svyruoti. Ypač svarbu surinkti informaciją apie deklaruotų objektų skaičių. Kadangi Kombinuotojoje nomenklatūroje nenurodyta papildomo kultūros vertybių matavimo vieneto, svarbu, kad būtų reikalaujama deklaruoti objektų skaičių;

(16)  siekiant sudaryti sąlygas veiksmingai įgyvendinti reglamentą ir sukurti ateityje atliksimo jo vertinimo pagrindą, turėtų būti renkama atitinkama informacija apie prekybos kultūros vertybėmis srautus. Tam, kad prekybos kultūros vertybėmis srautų stebėsena būtų veiksminga, ji negali apsiriboti tik tų vertybių verte ar svoriu, nes šie du matai gali svyruoti. Ypač svarbu elektroniniu būdu surinkti informaciją apie deklaruotų objektų skaičių. Kadangi Kombinuotojoje nomenklatūroje nenurodyta papildomo kultūros vertybių matavimo vieneto, svarbu, kad būtų reikalaujama deklaruoti objektų skaičių;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  ES muitinės rizikos valdymo strategijos ir veiksmų plano29 tikslas yra, inter alia, stiprinti muitinės pajėgumą geriau reaguoti į riziką kultūros vertybių srityje. Turėtų būti naudojamasi Reglamente (ES) Nr. 952/2013 nustatyta bendra rizikos valdymo schema, o muitinės turėtų keistis svarbia su rizika susijusia informacija;

(17)  ES muitinės rizikos valdymo strategijos ir veiksmų plano29 tikslas yra, inter alia, stiprinti muitinės pajėgumą ir vykdyti mokymus geriau reaguoti į riziką kultūros vertybių srityje. Turėtų būti naudojamasi Reglamente (ES) Nr. 952/2013 nustatyta bendra rizikos valdymo schema, o muitinės turėtų keistis svarbia su rizika susijusia informacija;

__________________

__________________

29 COM/2014/0527 final: Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui dėl ES muitinės rizikos valdymo strategijos ir veiksmų plano.

29 COM/2014/0527 final: Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui dėl ES muitinės rizikos valdymo strategijos ir veiksmų plano.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(17a)  kadangi nelegali prekyba kultūros objektais gali būti terorizmo finansavimo ir pinigų plovimo šaltinis, reikia skubiai parengti informuotumo didinimo kampanijas, kurios visų pirma atkreiptų kultūros vertybių pirkėjų dėmesį; be to, siekiant padėti rinkos dalyviams įgyvendinti šį reglamentą, kiekvienoje valstybėje narėje turėtų būti prieinami informacijos centrai;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  Komisijai turėtų būti suteikta pakankamai laiko priimti šio reglamento įgyvendinimo taisykles, visų pirma dėl atitinkamų formų, naudotinų teikiant prašymą išduoti importo licenciją ar rengiant importuotojo patvirtinimą. Todėl šio reglamento taikymas turėtų būti atidėtas;

(19)  Komisijai turėtų būti suteikta pakankamai laiko priimti šio reglamento įgyvendinimo taisykles, visų pirma dėl atitinkamų standartinių elektroninių formų, naudotinų teikiant prašymą išduoti importo licenciją ar rengiant importuotojo patvirtinimą. Todėl šio reglamento taikymas turėtų būti atidėtas;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiame reglamente išdėstomos kultūros vertybių įvežimo į Sąjungos muitų teritoriją sąlygos ir procedūra.

Šiame reglamente išdėstomos kultūros vertybių importo į Sąjungos muitų teritoriją sąlygos ir procedūra.

Pagrindimas

1 straipsnyje, kai kalbama apie šio reglamento objektą ir apimtį, neaiški sąvoka „įvežimas“ turėtų būti pakeista tikslesne sąvoka „importas“.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Iš trečiosios šalies neteisėtai eksportuojamas kultūros vertybes draudžiama įvežti į Sąjungos muitinės teritoriją, kai yra pagrįstų priežasčių įtarti, kad atitinkamos kultūros vertybės buvo išvežtos iš kilmės šalies ar eksporto šalies teritorijos be teisėto savininko sutikimo ar pažeidžiant tų šalių įstatymus ir kitus teisės aktus.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Šiuo reglamentu nedaromas poveikis griežtesniems režimams, kurie nustatyti valstybių narių galiojančiais teisės aktais dėl kultūros vertybių importo į jų muitinės teritoriją.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  kultūros vertybė – bet kuris objektas, kuris yra reikšmingas archeologijai, priešistorei, istorijai, literatūrai, menui arba mokslui, priklauso priede pateiktoje lentelėje nurodytoms kategorijoms ir atitinka joje nurodytą minimalaus amžiaus reikalavimą;

a)  kultūros vertybė – bet kuris daiktas, kuris yra reikšmingas archeologijai, priešistorei, istorijai, literatūrai, menui arba mokslui, priklauso priede pateiktoje lentelėje nurodytoms kategorijoms ir atitinka joje nurodytą minimalaus amžiaus ir finansinės ribos reikalavimą;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  kilmės šalis – šalis, kurios dabartinėje teritorijoje sukurtos ar rastos kultūros vertybės;

b)  kilmės šalis – tai šalis, kurios dabartinėje teritorijoje sukurtos, rastos ar iš kurios dabartinės žemyninės arba povandeninės teritorijos paimtos, iškastos ar pavogtos kultūros vertybės, arba šalis, kurią su kultūros vertybe sieja toks glaudus ryšys, kad ši šalis atitinkamą kultūros vertybę laiko savo kultūros paveldu ir kaip tokią saugo, taigi teisiškai reglamentuoja tokios kultūros vertybės eksportą;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  eksporto šalis – paskutinė šalis, kurioje iki išsiunčiant kultūros vertybes į Sąjungą jos buvo nuolat laikomos pagal tos šalies įstatymus ir kitus teisės aktus;

c)  eksporto šalis – paskutinė šalis, kurioje iki išsiunčiant kultūros vertybes į Sąjungą jos buvo laikomos pagal tos šalies įstatymus ir kitus teisės aktus;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  konflikto ir didelės rizikos šalys – šalys, kurias į sąrašą įtraukė Komisija ir kuriose vyksta ginkluoti konfliktai, plačiai paplitęs smurtas arba kyla kitoks pavojus sužaloti žmones ar sunaikinti kultūros vertybes;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  nuolat – bent vieno mėnesio laikotarpį ir kitu nei laikino naudojimo, tranzito, eksporto ar išsiuntimo tikslu;

Išbraukta.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisijai pagal 12 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, padarius Kombinuotosios nomenklatūros pakeitimų, iš dalies keičiama priede pateiktos lentelės antra skiltis ir, atsižvelgiant į šio reglamento įgyvendinimo patirtį, iš dalies keičiama priede išdėstytos lentelės trečioje skiltyje nurodyta minimalaus amžiaus riba.

2.  Komisijai pagal 12 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamos priede nurodytos kultūros vertybių kategorijos ir minimalaus amžiaus bei finansinė riba, atsižvelgiant į šio reglamento įgyvendinimo rezultatus.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Komisijai pagal 12 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, atsižvelgiant į įgyvendinant šį reglamentą įgytą patirtį, keičiamos vertybių, kurioms taikomas reikalavimas pateikti importo licenciją ar pirmosios įvežimo valstybės narės muitinei pateikti importuotojo patvirtinimą, kategorijos.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Pirmosios įvežimo valstybės narės kompetentingų institucijų išduota importo licencija ar tinkamai pateiktas importuotojo patvirtinimas nelaikomas teisėtos kultūros vertybių kilmės ar nuosavybės įrodymu.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  laikinajam kultūros vertybių įvežimui į Sąjungos muitų teritoriją švietimo, mokslo ar mokslinių tyrimų tikslais pagal Reglamento (ES) Nr. 952/2013 250 straipsnį;

a)  laikinajam kultūros vertybių įvežimui į Sąjungos muitų teritoriją švietimo (pvz., kultūros ir muzikos), mokslo, restauravimo, išsaugojimo, parodų ir mokslinių tyrimų tikslais pagal Reglamento (ES) Nr. 952/2013 250 straipsnį ir muziejų arba ne pelno viešųjų įstaigų bendradarbiavimo siekiant surengti parodas tikslais.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Laikinai įvežti kultūros vertybes, eksponuojamas prekybos mugėse ir tarptautinėse meno mugėse, į Sąjungos muitų teritoriją pagal Reglamento (ES) Nr. 952/2013 250 straipsnį turėtų būti leidžiama, jei pagal 5 straipsnyje nustatytą tvarką pateikiamas importuotojo patvirtinimas.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b.  grąžintos kultūros vertybės, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 952/2013 203 straipsnyje;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Prašymą išduoti importo licenciją prekių turėtojas pateikia įvežimo valstybės narės kompetentingai valdžios institucijai. Prie prašymo pridedami patvirtinamieji dokumentai ir informacija, pagrindžiantys, kad atitinkamos kultūros prekės eksportuotos iš kilmės šalies laikantis jos įstatymų ir kitų teisės aktų. Tačiau tais atvejais, kai eksporto šalis yra 1970 m. lapkričio 14 d. Paryžiuje pasirašytos UNESCO nelegalaus kultūros vertybių įvežimo, išvežimo ir nuosavybės teisės perdavimo uždraudimo priemonių konvencijos (toliau – 1970 m. UNESCO konvencija) susitariančioji šalis, prie prašymo pridedami patvirtinamieji dokumentai ir informacija, pagrindžiantys, kad kultūros prekės iš tos šalies eksportuotos laikantis jos įstatymų ir kitų teisės aktų.

2.  Prašymą išduoti importo licenciją ankstesnėje dalyje išvardytų kultūros prekių turėtojas pateikia pirmosios įvežimo valstybės narės kompetentingai valdžios institucijai. Prie prašymo pridedami patvirtinamieji dokumentai ir informacija, pagrindžiantys, kad atitinkamos kultūros prekės eksportuotos iš kilmės šalies laikantis jos įstatymų ir kitų teisės aktų ar kad tokių įstatymų ir kitų teisės aktų nėra. Tais atvejais, kai kultūros vertybių kilmės šalies negalima patikimai nustatyti, kartu su importo licencijos prašymais pateikiami patvirtinamieji dokumentai ir informacija, įrodantys, kad atitinkamos kultūros prekės eksportuotos eksporto šalies laikantis jos įstatymų ir kitų teisės aktų.

 

Kultūros vertybių, kilusių iš konflikto ar didelės rizikos šalių, turėtojas visada turėtų kreiptis dėl importo licencijos į pirmosios įvežimo valstybės narės kompetentingą instituciją. Prie prašymo pridedami patvirtinamieji dokumentai ir informacija, pagrindžiantys, kad šios kultūros vertybės eksportuotos iš kilmės šalies laikantis jos įstatymų ir kitų teisės aktų.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Įvežimo valstybės narės kompetentinga valdžios institucija patikrina, ar prašymas yra išsamus. Ji paprašo pareiškėjo pateikti bet kokią trūkstamą informaciją ar dokumentą per 30 dienų nuo prašymo gavimo.

3.  Pirmosios įvežimo valstybės narės kompetentinga valdžios institucija patikrina, ar prašymas yra išsamus. Ji paprašo pareiškėjo pateikti bet kokią trūkstamą informaciją ar dokumentą per 30 dienų nuo prašymo gavimo.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Per 90 dienų nuo išsamaus prašymo pateikimo dienos kompetentinga valdžios institucija išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą išduoti importo licenciją arba atmesti prašymą. Ji gali atmesti prašymą dėl šių priežasčių:

4.  Per 90 dienų nuo išsamaus prašymo pateikimo dienos kompetentinga valdžios institucija išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą išduoti importo licenciją arba atmesti prašymą. Ji privalo atmesti prašymą dėl šių priežasčių:

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  tais atvejais, kai eksporto šalis nėra 1970 m. UNESCO konvencijos susitariančioji šalis, neįrodyta, kad kultūros vertybės iš kilmės šalies eksportuotos laikantis jos įstatymų ir kitų teisės aktų;

a)  tais atvejais, kai neįrodyta, kad kultūros vertybės iš kilmės šalies eksportuotos laikantis jos įstatymų ir kitų teisės aktų, arba kai neįrodyta, kad eksportuota iš kilmės šalies , kurioje tokių įstatymų ir kitų teisės aktų nėra;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  tais atvejais, kai eksporto šalis yra 1970 m. UNESCO konvencijos susitariančioji šalis, neįrodyta, kad kultūros vertybės iš eksporto šalies eksportuotos laikantis jos įstatymų ir kitų teisės aktų;

b)  tais atvejais, kai kilmės šalies valdžios institucijose nagrinėjami ieškiniai dėl restitucijos.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 4 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  tais atvejais, kai kilmės šalies kompetentingose institucijose nagrinėjami grąžinimo prašymai.

Pagrindimas

Viena iš priežasčių, kodėl kompetentinga institucija gali atsisakyti patenkinti prašymą išduoti importo licenciją, turi būti nurodytas ir kilmės šalies pateiktas prašymas.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  kompetentinga valdžios institucija pagrįstai turi pagrindo manyti, kad prekių turėtojas jas įgijo neteisėtai.

c)  kompetentinga valdžios institucija pagrįstai turi pagrindo tvirtinti, kad prekių turėtojas jas įgijo neteisėtai.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 4 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  jei importo prašymas susijęs su kultūros vertybe, dėl kurios tokį patį prašymą anksčiau atmetė kita Sąjungos valstybė narė, atmetimas, apie kurį pareiškėjas privalo pranešti kompetentingai importo licenciją išduodančiai institucijai;

Pagrindimas

Viena iš priežasčių, kodėl kompetentinga institucija gali atsisakyti patenkinti prašymą išduoti importo licenciją, turi būti nurodytas ir atvejis, kai toks pats prašymas buvo anksčiau atmestas kitos Sąjungos valstybės narės, apie tokį atmetimą pareiškėjas turi pranešti kompetentingai importo licenciją išduodančiai institucijai.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Kai išduodama importo licencija, kompetentinga institucija ją užregistruoja elektroniniu būdu.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Tuo atveju, jei prašymas buvo atmestas, kartu su 4 dalyje nurodytu administraciniu sprendimu pateikiamas pranešimas apie priežastis, įskaitant informaciją apie skundo nagrinėjimo procedūrą, ir apie jį jo išdavimo metu pranešama atitinkamam pareiškėjui.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais patvirtinamas prašymo išduoti importo licenciją šablonas, taip pat tokių prašymų pateikimo ir nagrinėjimo procedūrinės taisyklės. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 13 straipsnyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

6.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais patvirtinamas prašymo išduoti importo licenciją standartinis elektroninis šablonas, taip pat elektroninio tokių prašymų ir atitinkamų patvirtinamųjų dokumentų, kurie taip pat turi būti siunčiami elektroninėmis priemonėmis, pateikimo ir nagrinėjimo procedūrinės taisyklės. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 13 straipsnyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Priedo a, b, e, f, g, i, j, k ir l punktuose nurodytos kultūros vertybės išleidžiamos į laisvą apyvartą arba joms įforminama specialioji procedūra, išskyrus tranzitą Sąjungoje, su sąlyga, kad įvežimo valstybės narės muitinei pateiktas importuotojo patvirtinimas.

1.  Priedo a, b, e, f, g, i, j, k ir l punktuose nurodytos kultūros vertybės importuojamos su sąlyga, kad pirmosios įvežimo valstybės narės muitinei pateiktas elektroninis importuotojo patvirtinimas.

 

Ankstesnė pastraipa nėra taikoma kultūros vertybėms iš konfliktinių ar didelės rizikos šalių. Tokioms kultūros vertybėms reikalaujama pateikti importo licenciją, išduotą pirmosios įvežimo valstybės narės kompetentingos institucijos pagal 4 straipsnio nuostatas.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Importuotojo patvirtinime pateikiama prekių turėtojo pasirašyta deklaracija, kad prekės eksportuotos iš kilmės šalies laikantis jos įstatymų ir kitų teisės aktų. Tačiau tais atvejais, kai eksporto šalis yra 1970 m. UNESCO konvencijos susitariančioji šalis, importuotojo patvirtinime pateikiama prekių turėtojo pasirašyta deklaracija, kad prekės iš tos šalies eksportuotos laikantis jos įstatymų ir kitų teisės aktų.

2.  Tais atvejais, kai kultūros vertybių kilmės šalį galima patikimai nustatyti, elektroniniame importuotojo patvirtinime pateikiama:

 

a)   prekių turėtojo pasirašyta deklaracija;

Kartu su importuotojo patvirtinimu pateikiamas standartinis dokumentas, kuriame atitinkamos kultūros vertybės aprašytos pakankamai išsamiai, kad muitinė galėtų jas identifikuoti.

b)  standartinis elektroninis dokumentas, kuriame atitinkamos kultūros vertybės aprašytos pakankamai išsamiai, kad muitinė galėtų jas identifikuoti, ir

 

c)  kilmės šalies išduotas eksporto sertifikatas arba licencija, Jei kilmės šalies teisės aktuose nenumatoma išduoti eksporto liudijimų ar sertifikatų, prie importuotojo patvirtinimo pridedami patikimi patvirtinamieji dokumentai ir informacija, pagrindžiantys, kad atitinkamos kultūros prekės eksportuotos iš kilmės šalies laikantis jos įstatymų ir kitų teisės aktų ar kad tokių įstatymų ir kitų teisės aktų nėra.

 

Tais atvejais, kai kultūros vertybių kilmės šalies negalima patikimai nustatyti, elektroniniame importuotojo patvirtinime pateikiama:

 

a)  prekių turėtojo pasirašyta deklaracija;

 

b)  standartinis elektroninis dokumentas, kuriame atitinkamos kultūros vertybės aprašytos pakankamai išsamiai, kad muitinė galėtų jas identifikuoti, ir

 

c)  kilmės šalies išduotas eksporto sertifikatas arba licencija, Jei kultūros vertybių eksporto šalies teisės aktuose nenumatoma išduoti eksporto liudijimų ar sertifikatų, prie importuotojo patvirtinimo pridedami patikimi patvirtinamieji dokumentai ir informacija, pagrindžiantys, kad atitinkamos kultūros prekės eksportuotos iš eksporto šalies laikantis jos įstatymų ir kitų teisės aktų.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais patvirtinamas importuotojo patvirtinimo šablonas, taip pat importuotojo patvirtinimo pateikimo ir nagrinėjimo procedūrinės taisyklės. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 13 straipsnyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

3.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais patvirtinamas importuotojo patvirtinimo standartinis elektroninis šablonas, taip pat elektroninio importuotojo patvirtinimo pateikimo ir nagrinėjimo procedūrinės taisyklės. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 13 straipsnyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Atitinkamai 4 straipsnyje nurodyta importo licencija arba 5 straipsnyje nurodytas importuotojo patvirtinimas pateikiami muitinės įstaigai, kuri yra kompetentinga kultūros vertybes išleisti į laisvą apyvartą arba joms įforminti specialiąją procedūrą, išskyrus tranzitą.

1.  Atitinkamai 4 straipsnyje nurodyta importo licencija arba 5 straipsnyje nurodytas importuotojo patvirtinimas elektroniniu būdu pateikiamas muitinės įstaigai, kuri yra kompetentinga kultūros vertybes išleisti į laisvą apyvartą arba joms įforminti specialiąją procedūrą, išskyrus tranzitą.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Tais atvejais, kai kultūros vertybėms įvežti į Sąjungos muitų teritoriją turi būti išduota importo licencija, muitinė patikrina, ar importo licencija atitinka pateiktas prekes. Tuo tikslu ji gali atlikti fizinį kultūros vertybių patikrinimą, įskaitant jų ekspertizę.

2.  Tais atvejais, kai kultūros vertybėms įvežti į Sąjungos muitų teritoriją turi būti išduota importo licencija, muitinė patikrina, ar importo licencija atitinka pateiktas prekes. Tuo tikslu, glaudžiai bendradarbiaudama su kultūros vertybių srityje kompetentingomis institucijomis, ji gali atlikti fizinį kultūros vertybių patikrinimą, įskaitant jų ekspertizę. Elektroniniame registre užregistruotai importo licencijai suteikiamas eilės numeris bei nurodoma registracijos data, o išleidus prekes deklarantui įteikiama užregistruotos importo licencijos kopija.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Tais atvejais, kai kultūros vertybėms įvežti į Sąjungos muitų teritoriją turi būti pateiktas importuotojo patvirtinimas, muitinė patikrina, ar importuotojo patvirtinimas atitinka 5 straipsnyje arba pagal jį nustatytus reikalavimus ir pateiktas prekes. Tuo tikslu ji gali reikalauti, kad deklarantas pateiktų papildomos informacijos, ir atlikti fizinį kultūros vertybių patikrinimą, įskaitant jų ekspertizę. Ji užregistruoja importuotojo patvirtinimą suteikdama jam eilės numerį bei nurodydama registracijos datą ir išleisdama prekes deklarantui įteikia užregistruoto importuotojo patvirtinimo kopiją.

3.  Tais atvejais, kai kultūros vertybėms įvežti į Sąjungos muitų teritoriją turi būti pateiktas importuotojo patvirtinimas, muitinė patikrina, ar importuotojo patvirtinimas atitinka 5 straipsnyje arba pagal jį nustatytus reikalavimus ir pateiktas prekes. Tuo tikslu ji gali reikalauti, kad deklarantas pateiktų papildomos informacijos, ir atlikti fizinį kultūros vertybių patikrinimą, įskaitant jų ekspertizę, kaip numatyta 2 dalyje. Elektroniniu būdu užregistruotam importuotojo patvirtinimui suteikiamas eilės numeris bei nurodoma registracijos data, o išleidus prekes deklarantui įteikiama užregistruoto importuotojo patvirtinimo kopija.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tais atvejais, kai valstybės narės nustato ribotą skaičių muitinės įstaigų, kurios yra kompetentingos kultūros vertybes išleisti į laisvą apyvartą arba joms įforminti specialiąją procedūrą, išskyrus tranzitą, jos pateikia Komisijai duomenis apie tas muitinės įstaigas ir bet kokius tų duomenų pakeitimus.

Tais atvejais, kai valstybės narės nustato ribotą skaičių muitinės įstaigų, kurios yra kompetentingos importuoti kultūros vertybes, jos pateikia Komisijai duomenis apie tas muitinės įstaigas ir bet kokius tų duomenų pakeitimus. Valstybės narės užtikrina, kad nepaisant riboto muitinių skaičiaus, tokių vertybių turėtojai arba importuotojai turėtų pakankamai gerą prieigą prie tokių įstaigų.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Laikinojo kultūros vertybių paėmimo atveju, tinkamai atsižvelgiant į ypatingą prekių pobūdį, užtikrinamos atitinkamos išsaugojimo sąlygos, remiantis Reglamento (ES) Nr. 952/2013 147 straipsnyje nurodytomis prekių laikinojo saugojimo sąlygomis ir atsakomybe už šį saugojimą.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Muitinės nedelsdamos informuoja kilmės šalį ar eksporto šalį, jei, priėmus 1 dalyje nurodytą sprendimą, kyla pagrįstų priežasčių įtarti, kad atitinkamos kultūros vertybės buvo išvežtos iš kilmės šalies ar eksporto šalies teritorijos be teisėto savininko sutikimo arba pažeidžiant tų šalių įstatymus ir kitus teisės aktus.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Gali būti sukurta elektroninė sistema, skirta valstybių narių valdžios institucijų informacijai, visų pirma apie importuotojų patvirtinimus ir importo licencijas, saugoti ir ja keistis.

2.  Sukuriama elektroninė sistema, skirta valstybių narių valdžios institucijų informacijai, visų pirma apie importuotojų patvirtinimus ir importo licencijas, saugoti ir ja keistis.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma:

Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma:

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikytinų už 3, 4 ir 5 straipsnių pažeidimus, visų pirma už melagingus pareiškimus ir melagingos informacijos pateikimą siekiant gauti leidimą įvežti kultūros vertybes į Sąjungos muitų teritoriją, ir imasi visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad jos būtų įgyvendintos. Nustatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos. Valstybės narės praneša Komisijai apie tas taisykles ne vėliau kaip per 18 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos ir nedelsdamos praneša jai apie bet kokius vėlesnius su jomis susijusius pakeitimus.

Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikytinų už 3, 4 ir 5 straipsnių pažeidimus, visų pirma už melagingus pareiškimus ir melagingos informacijos pateikimą siekiant gauti leidimą įvežti kultūros vertybes į Sąjungos muitų teritoriją, ir imasi visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad jos būtų įgyvendintos. Nustatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos. Valstybės narės taip pat įsipareigoja apsvarstyti galimybę įsteigti, jeigu jų teisinėje sistemoje jų dar nėra, specialius operatyvinius kovos su nelegaliu kultūros vertybių importavimu padalinius. Valstybės narės praneša Komisijai apie tas taisykles ir priemones ne vėliau kaip per 18 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos ir nedelsdamos praneša jai apie bet kokius vėlesnius su jomis susijusius pakeitimus.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

11.  Siekdamos užtikrinti, kad atitinkamos valdžios institucijos veiksmingai įgyvendintų šį reglamentą, valstybės narės organizuoja mokymo ir gebėjimų stiprinimo veiklą. Jos taip pat gali vykdyti informavimo kampanijas visų pirma kultūros vertybių pirkėjų sąmoningumui skatinti.

11.  Siekdamos užtikrinti, kad atitinkamos valdžios institucijos ir specialistai veiksmingai įgyvendintų šį reglamentą, valstybės narės organizuoja mokymo ir pajėgumų ugdymo veiklą. Jos taip pat vykdo informavimo kampanijas visų pirma kultūros vertybių pirkėjų sąmoningumui skatinti. Be to, siekiant padėti rinkos dalyviams įgyvendinti šį reglamentą, kiekvienoje valstybėje narėje prieinami informacijos centrai. Atlikdamos parengiamuosius darbus šiam reglamentui įgyvendinti, Komisija ir valstybės narės bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis, pvz., su UNESCO, Interpolu, Europolu ir ICOM, kad užtikrintų veiksmingus mokymus, pajėgumų ugdymo veiklą ir sąmoningumo didinimo kampanijas.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Komisija priima įgyvendinimo aktus, pagal kuriuos parengiamas nuolat atnaujinamas konflikto ir didelės rizikos šalių sąrašas, kuriuo kultūros vertybėms nustatomos ribojamosios priemonės pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 215 straipsnį.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

12a straipsnis

 

Derindama veiksmus su Europos išorės veiksmų tarnyba ir EBPO, Komisija parengia neprivalomas gaires – vadovą, kuriame būtų paaiškinta kaip geriausiai taikyti kriterijus, pagal kuriuos nustatomos konfliktinės ir didelės rizikos zonos. Šis vadovas grindžiamas konfliktinių ir didelės rizikos zonų apibrėžtimi, pateikiama šio reglamento X (raidė) straipsnyje, ir jame atsižvelgiama į šios srities EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijas, įskaitant kitą tiekimo grandinės riziką, kuri lemia grėsmes, apibrėžtas atitinkamuose tų rekomendacijų priedėliuose.

 

Komisija naudojasi išorės ekspertinėmis žiniomis, kurias pasitelkiant sudaromas orientacinis, neišsamus ir reguliariai atnaujinamas konfliktinių ir didelės rizikos zonų sąrašas. Šis sąrašas grindžiamas 1 dalyje minimo vadovo analizėmis, atliktomis išorės ekspertų ir turima informacija, gauta, be kita ko, iš mokslinių tyrimų ir išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo sistemų. Sąjungos importuotojai, perkantys iš tame sąraše nenurodytų zonų, taip pat turi atsakomybę laikytis šiame reglamente nustatytų išsamaus patikrinimo prievolių.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  laikino kultūros vertybių paėmimo atvejų skaičius; ir

e)  laikino kultūros vertybių paėmimo atvejų skaičius;

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  kultūros vertybių perdavimo valstybės nuosavybėn pagal Reglamento (ES) Nr. 952/2013 199 straipsnį skaičius.

f)  kultūros vertybių perdavimo valstybės nuosavybėn pagal Reglamento (ES) Nr. 952/2013 199 straipsnį skaičius ir

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa)  baudžiamosios sankcijos, priimtos siekiant įgyvendinti šį reglamentą.

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

[…]

Išbraukta.

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymo priedas išbraukiamas ir pakeičiamas Reglamento (EB) Nr. 116/2009 dėl kultūros vertybių eksporto priedu, pritaikytu prie bendros 100 metų ribos ir pakoregavus kai kurias ribines vertes. Dėl procedūrinių priežasčių buvo pateikti du skirtingi pakeitimai (vienas, kuriuo siūloma išbraukti, ir kitas, kuriuo siūloma pakeisti ankstesnį priedą), dėl jų bus balsuojama kartu.

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo a lentelė (nauja)

1.  Senesni nei 100 metų archeologijos objektai, gauti iš:

 

  žemės ar povandeninių kasinėjimų ar radinių,

9705 00 00

  archeologijos vietovių,

9706 00 00

  archeologijos kolekcijų.

 

2.  Senesni nei 100 metų elementai, kurie yra sudedamoji išardytų meninių, istorinių ar religinių paminklų dalis

9705 00 00

 

9706 00 00

3.  Piešiniai ir paveikslai, išskyrus tuos, kurie priskirti 4 arba 5 kategorijai, sukurti tik ranka bet kuriomis priemonėmis ir ant bet kokios medžiagos

9701

4.  Akvarele, guašu ir pastele tik ranka ant bet kokios medžiagos nutapyti paveikslai

9701

5.  Mozaikos, sukurtos panaudojus bet kokią medžiagą ir tik ranka, išskyrus tas, kurios priskirtos 1 arba 2 kategorijai, ir piešiniai, sukurti bet kuriomis kūrimo priemonėmis tik ranka ir ant bet kokios medžiagos

6914

 

9701

6.  Graviūrų, estampų, šilkografijos ir litografijos originalai su jų atitinkamomis matricomis ir originaliais plakatais

49 skyrius

 

9702 00 00

 

8442 50 99

7.  Skulptūrų arba statulų originalai bei jų kopijos, padarytos tokiu pat būdu kaip originalas, nepriskirti 1 kategorijai

9703 00 00

8.  Fotografijos, fotojuostos bei jų negatyvai

3704

 

3705

 

3706

 

4911 91 80

9.  Inkunabulai ir rankraščiai, įskaitant žemėlapius ir natas — pavieniui arba kolekcijomis

9702 00 00

 

9706 00 00

 

4901 10 00

 

4901 99 00

 

4904 00 00

 

4905 91 00

 

4905 99 00

 

4906 00 00

10.  Senesnės nei 100 metų knygos — pavieniui arba kolekcijomis

9705 00 00

 

9706 00 00

11.  Senesni nei 100 metų spausdinti žemėlapiai

9706 00 00

12.

 

a)  Zoologijos, botanikos, mineralogijos ar anatomijos kolekcijos ir jų pavyzdžiai;

9705 00 00

b)  Kolekcijos, reikšmingos istoriniu, paleontologiniu, etnografiniu ar numizmatiniu požiūriu.

9705 00 00

13.  Bet kokie kiti antikvariniai daiktai, nepriskirti A.1–A.12 kategorijoms, senesni kaip 100 metų

97060000

Kultūros objektams, priskirtiems A.1–A.13 kategorijoms, šis reglamentas taikomas tiktai tuomet, jei jų vertė yra lygi B dalyje nurodytoms finansinėms ribinėms vertėms arba jas viršija.

B.

Finansinės ribinės vertės, taikomos kai kurioms A dalies kategorijoms (nurodyta eurais).

Vertė:

Bet kokia vertė

  1 (archeologijos objektai)

  2 (išardyti paminklai)

  9 (inkunabulai ir rankraščiai)

15 000

  5 (mozaikos ir piešiniai)

  6 (graviūros)

  8 (fotografijos)

  11 (spausdinti žemėlapiai)

30 000

  4 (akvarele, guašu ir pastele nutapyti paveikslai)

50 000

  3 (paveikslai)

  7 (statulos)

  10 (knygos)

  12 (kolekcijos)

  13 (visi kiti daiktai)

Įvertinti, ar sąlygos, susijusios su jo finansine verte, yra patenkintos, būtina tada, kai paduodamas pareiškimas dėl importo licencijos išdavimo. Kultūros objekto finansinė vertė yra tokia, kaip 2 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytoje valstybėje narėje.

Valstybėms narėms, kurių valiuta nėra euras, I priede eurais nurodytos vertės konvertuojamos ir išreiškiamos nacionalinėmis valiutomis pagal 2001 m. gruodžio 31 d. nustatytą valiutų keitimo kursą, paskelbtą Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje. Nacionalinėmis valiutomis perskaičiuota vertė peržiūrima kas dvejus metus, pradedant nuo 2001 m. gruodžio 31 d. Ji apskaičiuojama pagal eurais išreikštą tų valiutų vertės paros vidurkį, apskaičiuotą 24 mėnesių laikotarpiu, kuris baigiasi paskutinę rugpjūčio dieną prieš pradedant gruodžio 31 d. peržiūrą. Komisijos siūlymu, iš esmės praėjus dvejiems metams nuo pirmojo jo taikymo, Kilnojamųjų kultūros vertybių patariamasis komitetas peržiūri šį skaičiavimo metodą. Kiekvienai peržiūrai pirmosiomis lapkričio dienomis prieš peržiūros dieną vertės eurais ir atitinkamos vertės nacionalinėmis valiutomis reguliariai skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32009R0116)

Pagrindimas

The European Union must guarantee the same level of protection recognized to its cultural goods, including those imported from third countries on its territory. To this end, also in order to facilitate the application of this regulation by the competent customs authorities and the authorities responsible for issuing import licenses, the originally proposed annex shall be replaced with that of Regulation 116/2009 concerning exportation of cultural goods, adapting it to a single 100-year threshold and recalibrating some value thresholds, bearing in mind the scope of this regulation.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Kultūros vertybių importas

Nuorodos

COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD)

Atsakingi komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

11.9.2017

IMCO

11.9.2017

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CULT

11.9.2017

Susiję komitetai - paskelbimo plenariniame posėdyje data

18.1.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Santiago Fisas Ayxelà

24.10.2017

55 straipsnis – Bendra komitetų procedūra

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

       

18.1.2018

Priėmimo data

7.6.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

21

3

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Damian Drăghici, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Luigi Morgano, John Procter, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Norbert Erdős, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Morten Løkkegaard, Martina Michels

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

John Flack, Gabriel Mato, Fernando Ruas

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

21

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Morten Løkkegaard

EFDD

Isabella Adinolfi

ENF

Dominique Bilde

GUE/NGL

Nikolaos Chountis, Martina Michels

PPE

Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Svetoslav Hristov Malinov, Gabriel Mato, Fernando Ruas, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D

Silvia Costa, Damian Drăghici, Giorgos Grammatikakis, Sylvie Guillaume, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Luigi Morgano, Julie Ward

3

-

ECR

John Flack, Rupert Matthews, John Procter

1

0

VERTS/ALE

Jill Evans

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto NUOMONĖ (4.7.2018)

pateikta Tarptautinės prekybos ir Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetams

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kultūros vertybių importo

(COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD))

Nuomonės referentas: Kostas Chrysogonos

PAKEITIMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingus Tarptautinės prekybos ir Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetus atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  atsižvelgiant į 2016 m. vasario 12 d. Tarybos išvadas dėl kovos su terorizmo finansavimu, Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Kovos su teroristų finansavimu stiprinimo veiksmų plano24 ir Direktyvą dėl kovos su terorizmu25, turėtų būti priimtos bendros prekybos su trečiosiomis šalimis taisyklės, kad būtų užtikrinta veiksminga apsauga nuo kultūros vertybių praradimo, būtų išsaugotas žmonijos kultūros paveldas ir būtų užkirstas kelias teroristų finansavimui pagrobtą kultūros paveldą parduodant Sąjungoje esantiems pirkėjams;

(1)  atsižvelgiant į 2016 m. vasario 12 d. Tarybos išvadas dėl kovos su terorizmo finansavimu, Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Kovos su teroristų finansavimu stiprinimo veiksmų plano24 ir Direktyvą dėl kovos su terorizmu25, turėtų būti priimtos bendros prekybos su trečiosiomis šalimis taisyklės, kad būtų užtikrinta veiksminga apsauga nuo kultūros vertybių neteisėtos prekybos ir praradimo, būtų išsaugotas žmonijos kultūros paveldas ir būtų užkirstas kelias teroristų finansavimui ir pinigų plovimui pagrobtą kultūros paveldą parduodant Sąjungoje esantiems pirkėjams;

__________________

__________________

24 COM(2016) 50 final.

24 COM(2016) 50 final.

25 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/541 dėl kovos su terorizmu, pakeičianti Tarybos pamatinį sprendimą 2002/475/TVR ir iš dalies keičianti Tarybos sprendimą 2005/671/TVR (OL L 88, 2017 3 31, p. 6–21).

25 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/541 dėl kovos su terorizmu, pakeičianti Tarybos pamatinį sprendimą 2002/475/TVR ir iš dalies keičianti Tarybos sprendimą 2005/671/TVR (OL L 88, 2017 3 31, p. 6–21).

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  atsižvelgiant į Europos Sąjungos įsipareigojimą dėl sąžiningų procesų ir kompensacijų aukoms, taip pat į UNESCO konstituciją ir konvencijas dėl paveldo apsaugos, būtina užtikrinti neteisėtai parduodamų ir (arba) iškastų ar įsigytų objektų restituciją. Atsižvelgiant į tautų ir teritorijų išnaudojimą, kuris paprastai skatina neteisėtą prekybą ir prekybą kultūros vertybėmis, ypač kai ji kyla dėl ginkluoto konflikto, šiame reglamente reikėtų atsižvelgti į regionines ir vietos ypatybes, o ne į kultūrinės produkcijos rinkos vertę;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  kultūros paveldas yra vienas pagrindinių civilizacijos elementų, kuris praturtina visų tautų kultūrinį gyvenimą, todėl jis turėtų būti saugomas nuo neteisėto pasisavinimo ir išgrobstymo. Sąjunga turėtų atitinkamai uždrausti į Sąjungos muitų teritoriją įvežti neteisėtai iš trečiųjų šalių eksportuotas kultūros vertybes;

(2)  kultūros vertybės dažnai turi didelę kultūrinę, meninę, istorinę arba mokslinę reikšmę. Kultūros paveldas yra vienas pagrindinių civilizacijos elementų, be kita ko, su simboline verte ir kultūrine žmonijos atmintimi. Jis praturtina visų tautų kultūrinį gyvenimą ir vienija žmones, kurie dalijasi atminties žiniomis ir plėtoja civilizaciją. Todėl jis turėtų būti saugomas nuo neteisėto pasisavinimo ir išgrobstymo. Ir nors archeologinių vietovių plėšikavimas vyko visais laikais, dabar jis jau vykdomas pramoniniais mastais. Kol bus galimybė pelningai prekiauti neteisėtai iškastomis kultūros vertybėmis ir pelnytis be jokios didesnės rizikos, šie kasinėjimai ir plėšimai tęsis ir toliau. Dėl ekonominės ir meninės vertės kultūros paveldas yra labai paklausus tarptautinėje rinkoje, bet juo prekiaujama šešėlinėje ekonomikoje, nes trūksta griežtų tarptautinės teisės priemonių ir jų įgyvendinimo. Kultūros paveldo pasisavinimas – sunkus nusikaltimas, nuo kurio labai nukenčia tiesiogiai ir netiesiogiai susiję asmenys. Neteisėta prekyba kultūros vertybėmis daugeliu atveju padeda priverstinai homogenizuoti ir (arba) išsiųsti tam tikros kultūros žmones, o kultūros vertybių plėšimas ir grobimas skatina, be kita ko, dezintegraciją. Sąjunga turėtų atitinkamai uždrausti į Sąjungos muitų teritoriją įvežti neteisėtai iš trečiųjų šalių eksportuotas kultūros vertybes, visų pirma kultūros vertybes iš trečiųjų šalių, kuriose vyksta ginkluoti konfliktai, apimantys visų pirma teroristinių arba kitų kriminalinių organizacijų vykdomą eksportą;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  trečiųjų šalių kompetentingos institucijos ne visada turi pakankamai pajėgumų, kad galėtų kovoti su neteisėtu kultūros vertybių gabenimu ir prekyba jomis, jose vyksta korupcija ar kitų formų netinkamas administravimas. Netekę kultūros objektų, gyventojai netenka savo papročių ir atminties bei apeigų vietų. Parduodant tokius susijusius objektus pavieniui, jie netenka savo istorinio konteksto ir mokslinės vertės; atsižvelgiant į tai, kad kultūros vertybės yra nepakeičiamos ir labai svarbios visuomenei, jų nuosavybė gali būti galima tik su tam tikromis sąlygomis. Importavimo procedūros metu turi būti užtikrintas tinkamas vėlesnis saugojimas, dokumentacija, galimybė objektu naudotis mokslo institucijoms ir viešiesiems muziejams, taip pat bendradarbiavimas pagrįstų restitucijos ieškinių atveju;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  atsižvelgiant į tai, kad valstybėse narėse taikomos skirtingos kultūros vertybių įvežimo į Sąjungos muitų teritoriją taisyklės, turėtų būti imtasi priemonių siekiant visų pirma užtikrinti, kad įvežant importuojamas kultūros vertybes tikrinimas būtų atliekamas vienodai;

(3)  kultūros paveldo apsauga gali būti veiksminga tik tuo atveju, kai valstybės narės ją vykdo glaudžiai bendradarbiaudamos nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu. Atsižvelgiant į tai, kad valstybėse narėse taikomos skirtingos pavogtų ir (arba) pagrobtų kultūros vertybių įvežimo į Sąjungos muitų teritoriją taisyklės, turėtų būti imtasi konkrečių priemonių siekiant tinkamai suderinti valstybių narių taisykles, reglamentus ir procedūras, užtikrinant, kad įvežant importuojamas kultūros vertybes tikrinimas būtų atliekamas vienodai, tuo pat metu sprendžiant apmokestinimo spragas. Tomis priemonėmis taip pat turėtų būti užtikrinta, kad ES teisės aktai būtų tinkamai taikomi visose valstybėse narėse, o nepakeičiamų objektų susigrąžinimas būtų veiksmingas;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  atsižvelgiant į gerai žinomą laisvųjų zonų (taip pat vadinamų laisvaisiais uostais) potencialą kultūros vertybių saugojimo tikslais, diegiamos tikrinimo priemonės turėtų būti taikomos kuo platesniam spektrui atitinkamų muitinės procedūrų. Todėl tos tikrinimo priemonės turėtų būti susijusios ne tik su prekėmis, išleistomis į laisvą apyvartą, bet ir su prekėmis, kurioms įforminta specialioji muitinės procedūra. Tačiau tokia plati taikymo sritis neturėtų prieštarauti prekių vežimo tranzitu laisvės principui ir neturėtų nustelbti tikslo užkardyti neteisėtai eksportuojamų kultūros vertybių įvežimą į Sąjungos muitų teritoriją. Taigi, tikrinimo priemonės turėtų apimti specialiąsias muitinės procedūras, kurios gali būti įforminamos į Sąjungos muitų teritoriją įvežamoms prekėms, bet neturėtų būti taikomos tranzitui;

(5)  atsižvelgiant į gerai žinomą laisvųjų zonų (taip pat vadinamų laisvaisiais uostais) potencialą kultūros vertybių saugojimo tikslais, diegiamos tikrinimo priemonės turėtų būti taikomos kuo platesniam spektrui atitinkamų muitinės procedūrų, kad būtų užkirstas kelias jų apėjimui naudojantis laisvosiomis zonomis, kurios yra galimi pagrindiniai nuolat plintančios prekybos neteisėtais produktais ir jų sandėliavimo ES būdai. Todėl tos tikrinimo priemonės turėtų būti susijusios ne tik su prekėmis, išleistomis į laisvą apyvartą, bet ir su prekėmis, kurioms įforminta specialioji muitinės procedūra. Tačiau tokia plati taikymo sritis neturėtų nepagrįstai prieštarauti prekių vežimo tranzitu laisvės principui ir neturėtų nustelbti tikslo užkardyti neteisėtai eksportuojamų kultūros vertybių įvežimą į Sąjungos muitų teritoriją. Taigi, tikrinimo priemonės turėtų apimti specialiąsias muitinės procedūras, kurios gali būti įforminamos į Sąjungos muitų teritoriją įvežamoms prekėms, bet neturėtų būti taikomos tranzitui, išskyrus tuos atvejus, kai kompetentingos institucijos turi pagrįstų priežasčių manyti, kad kultūros vertybės buvo eksportuotos iš kilmės šalies, pažeidžiant jos teisės aktus ir reglamentus, arba buvo įgytos kitu neteisėtu būdu;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  eksporto teisėtumo klausimas turėtų būti nagrinėjamas remiantis šalies, kurioje kultūros vertybės buvo rastos ar sukurtos (toliau – kilmės šalis), įstatymais ir kitais teisės aktais. Siekiant išvengti taisyklių apėjimo tais atvejais, kai kultūros vertybės įvežamos į Sąjungą iš kitos trečiosios šalies, o atitinkama trečioji šalis yra 1970 m. UNESCO konvenciją pasirašiusioji šalis, taigi yra įsipareigojusi kovoti su neteisėtu kultūros vertybių gabenimu, asmuo, siekiantis kultūros vertybes įvežti į Sąjungos muitų teritoriją, turėtų įrodyti, kad jos iš tos šalies buvo eksportuotos teisėtai. Kitais atvejais asmuo turėtų įrodyti eksporto iš kilmės valstybės teisėtumą;

(7)  eksporto teisėtumo klausimas turėtų būti nagrinėjamas remiantis šalies, kurioje kultūros vertybės buvo rastos ar sukurtos (toliau – kilmės šalis), įstatymais ir kitais teisės aktais. Siekiant išvengti taisyklių apėjimo tais atvejais, kai kultūros vertybės įvežamos į Sąjungą iš kitos trečiosios šalies, asmuo, siekiantis kultūros vertybes įvežti į Sąjungos muitų teritoriją, turėtų įrodyti, kad jos buvo teisėtai eksportuotos iš kilmės valstybės. Bet kuriuo atveju asmuo, siekiantis kultūros vertybes įvežti į Sąjungos muitų teritoriją, turėtų įrodyti, kad jos buvo teisėtai eksportuotos iš paskutinės šalies, kurioje jos buvo laikomos prieš jų išsiuntimą į Sąjungą (toliau – eksporto šalis) pagal tos šalies įstatymus ir kitus teisės aktus;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  kad nebūtų neproporcingai varžoma prekyba prekėmis su ES nepriklausančiomis šalimis, šis reglamentas turėtų būti taikomas tik toms prekėms, kurios atitinka tam tikrą amžiaus ribą. Todėl yra tikslinga visų kategorijų kultūros vertybėms nustatyti 250 metų minimalaus amžiaus ribą. Ta minimalaus amžiaus riba užtikrins, kad šiame reglamente numatytomis priemonėmis daugiausia dėmesio būtų skiriama kultūros vertybėms, į kurias grobikai konflikto zonose gali būti nusitaikę labiausiai, neišskiriant kitų prekių, kurių tikrinimas yra būtinas siekiant užtrinti kultūros paveldo apsaugą;

(8)  kad nebūtų neproporcingai varžoma prekyba prekėmis su ES nepriklausančiomis šalimis, šis reglamentas turėtų būti taikomas tik toms prekėms, kurios atitinka tam tikrą amžiaus ribą. Todėl yra tikslinga visų kategorijų kultūros vertybėms nustatyti 100 metų minimalaus amžiaus ribą, laikantis 1954 m. Hagos konvencijos, 1970 m. UNESCO konvencijos ir 1995 m. UNIDROIT konvencijos nuostatų. Ta minimalaus amžiaus riba užtikrins, kad šiame reglamente numatytomis priemonėmis daugiausia dėmesio būtų skiriama kultūros vertybėms, į kurias grobikai konflikto zonose gali būti nusitaikę labiausiai, neišskiriant kitų prekių, kurių tikrinimas yra būtinas siekiant užtrinti kultūros paveldo apsaugą. Neseniai pagamintos kultūros vertybės taip pat gali būti neteisėtos prekybos objektas ir jomis ES arba trečiosios valstybės nusikalstamos organizacijos gali naudotis pinigų plovimo, terorizmo finansavimo, prekybos narkotikais arba prekybos žmonėmis ar kitų nusikaltimų tikslais. Todėl reikėtų imtis atitinkamų priemonių, kad būtų užkirstas kelias jų neteisėtam importui.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  kadangi kai kurių kategorijų kultūros vertybėms, būtent archeologijos objektams, monumentų dalims, retiems rankraščiams ir inkunabulams kyla ypač didelė išgrobstymo ir sunaikinimo grėsmė, svarbu numatyti griežtesnės kontrolės sistemą ir tik atlikus tą kontrolę leisti kultūros vertybes įvežti į Sąjungos muitų teritoriją. Taikant tokią sistemą turėtų būti reikalaujama iki tų prekių išleidimo į laisvą apyvartą arba specialiosios muitinės procedūros, išskyrus tranzitą, įforminimo toms prekėms pateikti įvežimo valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos išduotą licenciją. Asmenys, siekiantys gauti tokią licenciją, turėtų sugebėti atitinkamais patvirtinamaisiais dokumentais ir įrodymais, visų pirma trečiosios eksporto šalies išduotais eksporto liudijimais ar licencijomis, nuosavybės teisės liudijimais, sąskaitomis faktūromis, pirkimo–pardavimo sutartimis, draudimo dokumentais, vežimo dokumentais ir ekspertų vertinimo dokumentais, įrodyti eksporto iš kilmės šalies teisėtumą. Remdamosi išsamiais ir tiksliais prašymais, valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos turėtų be reikalo nedelsdamos nuspręsti, ar išduoti licenciją;

(10)  kadangi kai kurių kategorijų kultūros vertybėms, tokioms kaip archeologijos objektams, monumentų dalims, juvelyrikos dirbiniams, numizmatikos objektams, senovinių technologinių laimėjimų artefaktams, retiems rankraščiams ir inkunabulams kyla ypač didelė išgrobstymo ir sunaikinimo grėsmė, svarbu numatyti griežtesnės kontrolės sistemą ir tik atlikus tą kontrolę leisti kultūros vertybes įvežti į Sąjungos muitų teritoriją. Taikant tokią sistemą turėtų būti reikalaujama iki tų prekių išleidimo į laisvą apyvartą arba specialiosios muitinės procedūros, išskyrus tranzitą, įforminimo toms prekėms gauti įvežimo valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos išduotą elektroninę licenciją. Asmenys, siekiantys gauti tokią licenciją, turėtų sugebėti atitinkamais patvirtinamaisiais dokumentais ir įrodymais, visų pirma trečiosios eksporto šalies išduotais eksporto liudijimais ar licencijomis, nuosavybės teisės liudijimais, sąskaitomis faktūromis, pirkimo–pardavimo sutartimis, draudimo dokumentais, vežimo dokumentais ir ekspertų vertinimo dokumentais, įrodyti eksporto iš kilmės šalies teisėtumą pagal tos šalies įstatymus ir kitus teisės aktus. Remdamosi išsamiais ir tiksliais prašymais, valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos turėtų be reikalo nedelsdamos nuspręsti, ar išduoti licenciją, deramai atsižvelgdamos į atitinkamos informacijos prieinamumą ir laikydamosi proporcingumo principo. Asmenims, pateikusiems prašymą, neturėtų būti taikomas mokestis, susijęs su prašymo pateikimu; Kompetentingų valdžios institucijų sprendimai turėtų būti nedelsiant išsiunčiami kompetentingoms muitinės įstaigoms;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a)  grobstymų, susijusių su teroristų finansavimu ar pinigų plovimu, atvejai yra istoriškai susiję su konkrečiomis šalimis ar regionais. Komisija turėtų ypač atsižvelgti į ICOM paskelbtus raudonuosiu sąrašus, kuriuose pateikiamos nykstančių archeologinių objektų ar meno kūrinių, esančių labiausiai pažeidžiamose pasaulio vietose, kategorijos, siekiant užkirsti kelią jų pardavimui ar neteisėtam eksportui. Atsižvelgiant į ypatingą kultūros vertybių pobūdį, muitinėje turėtų būti paskirti kultūros srities ekspertai. Jų vaidmuo itin svarbus, nes jiems turėtų būti suteikta galimybė prireikus paprašyti, kad deklarantas pateiktų papildomos informacijos, ir fiziškai patikrinti kultūros vertybes atliekant jų ekspertizę;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  asmenys, siekiantys įvežti kitų kategorijų kultūros vertybes į Sąjungos muitų teritoriją, turėtų pateikti patvirtinimą, kuriame paliudijama ir prisiimama atsakomybė už teisėtą jų eksportą iš trečiosios šalies, ir pateikti pakankamai informacijos, kad muitinė galėtų šias prekes identifikuoti. Siekiant supaprastinti procedūrą ir teisinio tikrumo sumetimais informacija apie kultūros vertybes turėtų būti pateikta naudojant standartinį dokumentą. Kultūros prekėms aprašyti turėtų būti naudojamas UNESCO rekomenduojamas objekto identifikacijos standartas. Kad būtų užtikrintas atsekamumas po prekių įvežimo į vidaus rinką, muitinė turėtų užregistruoti tų kultūros vertybių įvežimą, saugoti atitinkamų dokumentų originalus ir deklarantui įteikti jų kopijas;

(11)  asmenys, siekiantys įvežti kitų kategorijų kultūros vertybes į Sąjungos muitų teritoriją, turėtų pateikti elektroninį patvirtinimą, kuriame paliudijama ir prisiimama atsakomybė už teisėtą jų eksportą iš trečiosios šalies, ir pateikti pakankamai informacijos, kad muitinė galėtų šias prekes identifikuoti. Siekiant supaprastinti procedūrą ir teisinio tikrumo sumetimais informacija apie kultūros vertybes turėtų būti pateikta naudojant standartinį elektroninį dokumentą. Kultūros prekėms aprašyti turėtų būti naudojamas UNESCO rekomenduojamas objekto identifikacijos standartas. Kad būtų užtikrintas atsekamumas po prekių įvežimo į vidaus rinką, tos kultūros vertybės turėtų būti užregistruojamos elektroniniame registre, o deklarantui turėtų būti įteikiama pateiktų dokumentų kopija;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  laikinajam kultūros vertybių įvežimui švietimo, mokslo ar mokslinių tyrimų tikslais reikalavimas pateikti licenciją ar patvirtinimą neturėtų būti taikomas;

(12)  laikinajam kultūros vertybių įvežimui švietimo, mokslo ar mokslinių tyrimų tikslais arba vykstant muziejų ar panašių pelno nesiekiančių institucijų bendradarbiavimui, kuriuo nesiekiama pelno, reikalavimas pateikti licenciją ar patvirtinimą neturėtų būti taikomas, jeigu nėra įrodymų, kad šios vertybės gautos neteisėtai;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  taip pat, siekiant užtikrinti kultūros vertybių iš karinio konflikto arba stichinės nelaimės paveiktų šalių saugumą ir išsaugojimą, šias vertybes turėtų būti leidžiama saugoti nereikalaujant pateikti licencijos ar patvirtinimo;

(13)  ginkluoto konflikto ar susijusios krizės paveiktos šalys paprastai negali pakankamai apsaugoti savo kultūros paveldo. Todėl šių šalių kultūros vertybes taip pat turėtų būti leidžiama saugoti nereikalaujant pateikti licencijos ar pareiškimo, su sąlyga, kad iki restitucijos kompetentingos vyriausybės institucijos dalyvauja šiame procese ir jį administruoja. Tačiau turėtų būti atliktas kruopštus asmenų, norinčių jas įvežti į Sąjungos teritoriją, rizikos vertinimas, visų pirma atkreipiant dėmesį galimybę, kad iš karinio konflikto arba kitos susijusios krizės paveiktų šalių įvežtos saugojamos kultūros vertybės gali būti panaudotas kaip šaltinis pinigams plauti ar terorizmui finansuoti;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a)  muitinė turėtų galėti sulaikyti ir laikinai paimti į Sąjungos muitų teritoriją įvežtas kultūros vertybes, kai nesilaikoma šiame reglamente nustatytų sąlygų. Turėtų būti nustatytos tinkamos apsaugos priemonės, visų pirma dėl deramo deklaranto informavimo, veiksmingos teisinės gynybos ir ne ilgesnio kaip 6 mėnesių sulaikymo laikotarpio. Kultūros vertybių areštas ir sulaikymas turėtų būti taikomas ribotai tais atvejais, kai tai sukeltų nepagrįstų sunkumų fiziniams asmenims, kiekvieną atvejį konkrečiai įvertinus;

Pagrindimas

Svarbu šiame reglamente įterpti su kultūros vertybių sulaikymu susijusį „nepagrįstų sunkumų“ principą, kad būtų išvengta atvejų, kai dėl tokio sulaikymo fizinis asmuo patirtų neproporcingai didelį poveikį. Šis principas jau numatytas kitose ES teisės priemonėse, visų pirma dėl grynųjų pinigų kontrolės ir dėl įšaldymo ir konfiskavimo.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  siekiant atsižvelgti į šio reglamento įgyvendinimo patirtį ir besikeičiančias geopolitines bei kitas aplinkybes, dėl kurių kultūros vertybėms kyla rizika, kartu neproporcingai nevaržant prekybos su trečiosiomis šalimis, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl įvairių kategorijų kultūros vertybėms taikomo minimalaus amžiaus ribos kriterijaus koregavimo. Tais deleguotaisiais įgaliojimais Komisijai taip pat turėtų būti leista atnaujinti priedą po to, kai bus padaryta Kombinuotosios nomenklatūros pakeitimų. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros27 nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(14)  siekiant atsižvelgti į šio reglamento įgyvendinimo patirtį ir besikeičiančias geopolitines bei kitas aplinkybes, dėl kurių kultūros vertybėms kyla rizika, kartu neproporcingai nevaržant prekybos su trečiosiomis šalimis, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai nustatyti tvarką dėl naujos elektroninės sistemos įdiegimo, naudojimo ir priežiūros. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais27. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

__________________

__________________

27 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

27 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai nustatyti konkrečią kultūros vertybių laikinojo įvežimo ir saugojimo Sąjungos muitų teritorijoje tvarką, prašymo išduoti importo licenciją bei formų ir importuotojo patvirtinimo bei prie jo pridedamų dokumentų šablonus, taip pat išsamesnes jų pateikimo ir nagrinėjimo procedūrines taisykles. Komisijai taip pat turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai nustatyti elektroninės duomenų bazės, skirtos informacijai saugoti ir ja keistis tarp valstybių narių, kūrimo tvarką. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/201128;

(15)  siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai pasikonsultavus su Europos Parlamentu ir Taryba, taip pat ir su ekspertais, nustatyti konkrečią kultūros vertybių laikinojo įvežimo ir saugojimo Sąjungos muitų teritorijoje atitinkamomis išsaugojimo sąlygomis tvarką, prašymo išduoti importo licenciją bei formų ir importuotojo patvirtinimo bei prie jo pridedamų dokumentų šablonus, taip pat išsamesnes jų pateikimo ir nagrinėjimo procedūrines taisykles. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/201128;

__________________

__________________

28 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

28 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  siekiant sudaryti sąlygas veiksmingai įgyvendinti reglamentą ir sukurti ateityje atliksimo jo vertinimo pagrindą, turėtų būti renkama atitinkama informacija apie prekybos kultūros vertybėmis srautus. Tam, kad prekybos kultūros vertybėmis srautų stebėsena būtų veiksminga, ji negali apsiriboti tik tų vertybių verte ar svoriu, nes šie du matai gali svyruoti. Ypač svarbu surinkti informaciją apie deklaruotų objektų skaičių. Kadangi Kombinuotojoje nomenklatūroje nenurodyta papildomo kultūros vertybių matavimo vieneto, svarbu, kad būtų reikalaujama deklaruoti objektų skaičių;

(16)  siekiant sudaryti sąlygas veiksmingai įgyvendinti reglamentą ir sukurti ateityje atliksimo jo vertinimo pagrindą, turėtų būti renkama atitinkama informacija apie prekybos kultūros vertybėmis srautus. Tam, kad prekybos kultūros vertybėmis srautų stebėsena būtų veiksminga, ji negali apsiriboti tik tų vertybių verte ar svoriu, nes šie du matai gali svyruoti. Ypač svarbu elektroniniu būdu surinkti informaciją apie deklaruotų objektų skaičių. Kadangi Kombinuotojoje nomenklatūroje nenurodyta papildomo kultūros vertybių matavimo vieneto, svarbu, kad būtų reikalaujama deklaruoti objektų skaičių;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(17a)  valstybės narės turėtų rengti informuotumo didinimo kampanijas, siekdamos įtikinti žmones nepirkti ir nepardavinėti kultūros vertybių, gautų neteisėtai prekiaujant. Valstybėse narėse turėtų būti įkurti ir lengvai prieinami informacijos centrai, specialios telefono linijos ir interneto svetainės siekiant atkreipti, visų pirma, kultūros vertybių pirkėjų ar kitų suinteresuotųjų šalių, dėmesį ir juos informuoti;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  komisijai turėtų būti suteikta pakankamai laiko priimti šio reglamento įgyvendinimo taisykles, visų pirma dėl atitinkamų formų, naudotinų teikiant prašymą išduoti importo licenciją ar rengiant importuotojo patvirtinimą. Todėl šio reglamento taikymas turėtų būti atidėtas;

(19)  Komisija turėtų nedelsdama priimti šio reglamento įgyvendinimo taisykles, visų pirma dėl atitinkamų standartinių elektroninių formų, naudotinų teikiant prašymą išduoti importo licenciją ar rengiant importuotojo patvirtinimą;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  kultūros vertybė – bet kuris objektas, kuris yra reikšmingas archeologijai, priešistorei, istorijai, literatūrai, menui arba mokslui, priklauso priede pateiktoje lentelėje nurodytoms kategorijoms ir atitinka joje nurodytą minimalaus amžiaus reikalavimą;

a)  kultūros vertybė – bet kuris objektas, kuris dėl religinių ar pasaulietinių priežasčių yra itin reikšmingas archeologijai, priešistorei, istorijai, literatūrai, menui arba mokslui, priklauso priede pateiktoje lentelėje nurodytoms kategorijoms ir atitinka joje nurodytą minimalaus amžiaus reikalavimą;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  eksporto šalis – paskutinė šalis, kurioje iki išsiunčiant kultūros vertybes į Sąjungą jos buvo nuolat laikomos pagal tos šalies įstatymus ir kitus teisės aktus;

c)  eksporto šalis – paskutinė šalis, kurioje iki išsiunčiant kultūros vertybes į Sąjungą jos buvo laikomos pagal tos šalies įstatymus ir kitus teisės aktus;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  nuolat – bent vieno mėnesio laikotarpį ir kitu nei laikino naudojimo, tranzito, eksporto ar išsiuntimo tikslu;

Išbraukta.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ha)  „kompetentinga institucija“ – valstybės narės paskirta institucija, įgaliota išduoti importo licencijas ir registruoti importuotojų patvirtinimus;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisijai pagal 12 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, padarius Kombinuotosios nomenklatūros pakeitimų, iš dalies keičiama priede pateiktos lentelės antra skiltis ir, atsižvelgiant į šio reglamento įgyvendinimo patirtį, iš dalies keičiama priede išdėstytos lentelės trečioje skiltyje nurodyta minimalaus amžiaus riba.

2.  Komisijai suteikiami įgaliojimai pasikonsultavus su Europos Parlamentu ir Taryba, taip pat ir su ekspertais, priimti deleguotuosius aktus pagal 12 straipsnį, kad nustatytų 9 straipsnyje nurodytos elektroninės sistemos diegimo, veikimo ir priežiūros tvarką;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kultūros prekes išleisti į laisvą apyvartą ir joms įforminti specialiąją procedūrą, išskyrus tranzitą, leidžiama tik pateikus pagal 4 straipsnį išduotą importo licenciją arba pagal 5 straipsnį parengtą importuotojo patvirtinimą.

1.  Į Sąjungos muitų teritoriją draudžiama įvežti neteisėtai iš trečiosios šalies eksportuotas kultūros vertybes.

 

Kultūros prekes išleisti į laisvą apyvartą ir joms įforminti specialiąją procedūrą, išskyrus tranzitą, leidžiama tik pateikus pagal 4 straipsnį išduotą importo licenciją arba pagal 5 straipsnį parengtą importuotojo patvirtinimą.

 

Importo licencijos išdavimas ar tinkamai pateiktas importuotojo patvirtinimas nelaikomas teisėtos kultūros vertybių kilmės ar nuosavybės įrodymu;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  laikinajam kultūros vertybių įvežimui į Sąjungos muitų teritoriją švietimo, mokslo ar mokslinių tyrimų tikslais pagal Reglamento (ES) Nr. 952/2013 250 straipsnį;

a)  laikinajam kultūros vertybių įvežimui į Sąjungos muitų teritoriją švietimo, mokslo, restauravimo, išsaugojimo ar mokslinių tyrimų tikslais pagal Reglamento (ES) Nr. 952/2013 250 straipsnį ir viešųjų muziejų arba panašių ne pelno viešųjų įstaigų bendradarbiavimo siekiant surengti kultūros parodas tikslais, jeigu nėra įrodymų, kad šios vertybės gautos neteisėtai;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  kultūros vertybių saugojimui pagal Reglamento (ES) Nr. 952/2013 237 straipsnį, kai viešosios valdžios institucija aiškiai siekia užtikrinti jų išsaugojimą (arba tai daroma jai prižiūrint).

b)  kultūros vertybių saugojimui pagal Reglamento (ES) Nr. 952/2013 237 straipsnį, kai viešosios valdžios institucija siekia užtikrinti jų apsaugą ar išsaugojimą (arba tai daroma jai prižiūrint), atlikus asmenų, norinčių jas įvežti į Sąjungos muitų teritoriją, rizikos vertinimą.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma konkreti 2 dalyje nurodyto laikinojo kultūros vertybių įvežimo arba jų saugojimo tvarka. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 13 straipsnyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

3.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma konkreti 2 dalyje nurodyto laikinojo kultūros vertybių įvežimo arba jų saugojimo apsaugos tikslais tvarka. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 13 straipsnyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Prašymą išduoti importo licenciją prekių turėtojas pateikia įvežimo valstybės narės kompetentingai valdžios institucijai. Prie prašymo pridedami patvirtinamieji dokumentai ir informacija, pagrindžiantys, kad atitinkamos kultūros prekės eksportuotos iš kilmės šalies laikantis jos įstatymų ir kitų teisės aktų. Tačiau tais atvejais, kai eksporto šalis yra 1970 m. lapkričio 14 d. Paryžiuje pasirašytos UNESCO nelegalaus kultūros vertybių įvežimo, išvežimo ir nuosavybės teisės perdavimo uždraudimo priemonių konvencijos (toliau – 1970 m. UNESCO konvencija) susitariančioji šalis, prie prašymo pridedami patvirtinamieji dokumentai ir informacija, pagrindžiantys, kad kultūros prekės iš tos šalies eksportuotos laikantis jos įstatymų ir kitų teisės aktų.

2.  Prašymą išduoti importo licenciją ankstesnėje dalyje išvardytų kultūros prekių turėtojas pateikia įvežimo valstybės narės kompetentingai valdžios institucijai. Prie prašymo pridedami patvirtinamieji dokumentai ir informacija, pagrindžiantys, kad atitinkamos kultūros prekės eksportuotos iš kilmės šalies laikantis jos įstatymų ir kitų teisės aktų. Visais atvejais prie prašymo pridedami patvirtinamieji dokumentai ir informacija, įrodantys, kad kultūros prekės buvo eksportuotos iš eksporto šalies laikantis jos įstatymų ir kitų teisės aktų. Norint atitikti reikalavimus gauti importo licencijas prie prašymo turi būti pridedamas patikinimas dėl tinkamą saugojimą užtikrinančių dokumentų, dėl galimybės objektu naudotis viešosioms mokslo institucijoms, viešiesiems muziejams ar panašioms viešosioms pelno nesiekiančioms institucijoms, taip pat dėl bendradarbiavimo pagrįstų restitucijos ieškinių atveju;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  tais atvejais, kai eksporto šalis nėra 1970 m. UNESCO konvencijos susitariančioji šalis, neįrodyta, kad kultūros vertybės iš kilmės šalies eksportuotos laikantis jos įstatymų ir kitų teisės aktų;

a)  kai neįrodyta, kad kultūros vertybės iš kilmės šalies eksportuotos laikantis jos įstatymų ir kitų teisės aktų;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  tais atvejais, kai eksporto šalis yra 1970 m. UNESCO konvencijos susitariančioji šalis, neįrodyta, kad kultūros vertybės iš eksporto šalies eksportuotos laikantis jos įstatymų ir kitų teisės aktų;

b)  kompetentinga valdžios institucija pagrįstai turi pagrindo manyti, kad prekių turėtojas jas įgijo neteisėtai.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Jeigu kompetentinga institucija patenkina prašymą, nedelsdama elektroninėmis priemonėmis persiunčia importo licencijos kopiją kompetentingoms muitinės įstaigoms.

 

Jeigu prašymas atmetamas, kompetentinga institucija nedelsdama informuoja apie tai kompetentingas muitinės įstaigas ir Komisiją. Prie sprendimo dėl atmetimo pridedamas pranešimas apie prašymo atmetimo priežastis, įskaitant informaciją apie skundo nagrinėjimo procedūrą, šis sprendimas jo išdavimo metu pateikiamas atitinkamam pareiškėjui.

 

Kai licencijos prašoma dėl kultūros vertybės, dėl kurios anksčiau pateiktas prašymas buvo atmestas, teikdamas prašymą pareiškėjas turi apie šį atmetimą informuoti kompetentingą instituciją, kuriai teikiamas prašymas.

 

Valstybės narės pripažįsta kitų valstybių narių kompetentingų institucijų teisę atmesti prašymus, jeigu jų atmetimas grindžiamas šio reglamento nuostatomis.

 

Atsiradus naujų įrodymų, pagrindžiančių tokį prašymą, galima pateikti naują prašymą pagal 4 straipsnio 2 dalį. Tokiais atvejais, jeigu kompetentinga valdymo institucija išduoda licenciją, ji praneša apie tai Komisijai ir nurodo išdavimo priežastis.

 

Komisija, siekdama užtikrinti vienodą šio reglamento taikymą, perduoda gautą informaciją kitoms valstybėms narėms.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės paskiria viešosios valdžios institucijas, kompetentingas išduoti importo licencijas pagal šį straipsnį. Jos pateikia Komisijai duomenis apie šias valdžios institucijas ir bet kokius tų duomenų pakeitimus.

Valstybės narės nedelsdamos paskiria viešosios valdžios institucijas, kompetentingas išduoti importo licencijas pagal šį straipsnį. Jos pateikia Komisijai duomenis apie šias valdžios institucijas ir bet kokius tų duomenų pakeitimus.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija duomenis apie tas kompetentingas valdžios institucijas ir bet kokius tų duomenų pakeitimus skelbia Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje.

Komisija duomenis apie tas kompetentingas valdžios institucijas ir bet kokius tų duomenų pakeitimus skelbia Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje ir 11 straipsnyje nurodytoje specialioje žiniatinklio svetainėje.

Pagrindimas

Siekiant skaidrumo kompetentingų institucijų sąrašas turėtų būti viešai skelbiamas Komisijos priegloboje esančioje žiniatinklio svetainėje.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais patvirtinamas prašymo išduoti importo licenciją šablonas, taip pat tokių prašymų pateikimo ir nagrinėjimo procedūrinės taisyklės. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 13 straipsnyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

6.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais patvirtinamas importuotojo patvirtinimo ir prašymo išduoti importo licenciją standartinis elektroninis šablonas, taip pat tokių prašymų ir prie jų pridedamų pagrindžiančių dokumentų pateikimo ir nagrinėjimo procedūrinės taisyklės. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 13 straipsnyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Importuotojo patvirtinimas

Importuotojo patvirtinimas ir išsaugojimo patikinimas

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Priedo a, b, e, f, g, i, j, k ir l punktuose nurodytos kultūros vertybės išleidžiamos į laisvą apyvartą arba joms įforminama specialioji procedūra, išskyrus tranzitą Sąjungoje, su sąlyga, kad įvežimo valstybės narės muitinei pateiktas importuotojo patvirtinimas.

1.  Priedo a, b, e, f, g, i, j, k ir l punktuose nurodytos kultūros vertybės išleidžiamos į laisvą apyvartą arba joms įforminama specialioji procedūra, išskyrus tranzitą Sąjungoje, su sąlyga, kad įvežimo valstybės narės muitinei pateiktas importuotojo patvirtinimas ir išsaugojimo patikinimas.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Importuotojo patvirtinime pateikiama prekių turėtojo pasirašyta deklaracija, kad prekės eksportuotos iš kilmės šalies laikantis jos įstatymų ir kitų teisės aktų. Tačiau tais atvejais, kai eksporto šalis yra 1970 m. UNESCO konvencijos susitariančioji šalis, importuotojo patvirtinime pateikiama prekių turėtojo pasirašyta deklaracija, kad prekės iš tos šalies eksportuotos laikantis jos įstatymų ir kitų teisės aktų.

Importuotojo patvirtinime, kuris elektroninėmis priemonėmis registruojamas ir prireikus popierine ar elektronine forma persiunčiamas kompetentingoms institucijoms, pateikiama prekių turėtojo pasirašyta deklaracija, kurioje nurodyta, kad prekės eksportuotoskilmės šalies laikantis jos įstatymų ir kitų teisės aktų.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kartu su importuotojo patvirtinimu pateikiamas standartinis dokumentas, kuriame atitinkamos kultūros vertybės aprašytos pakankamai išsamiai, kad muitinė galėtų jas identifikuoti.

Kartu su importuotojo patvirtinimu ir išsaugojimo patikinimu popierine ar elektronine forma pateikiamas standartinis dokumentas, kuriame atitinkamos kultūros vertybės aprašytos pakankamai išsamiai, kad muitinė galėtų jas identifikuoti. Importuotojo patvirtinime taip pat pateikiama informacija apie neteisingo patvirtinimo pateikimo pasekmes.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Prie importuotojo patvirtinimo turi būti pridedamas privalomasis draudimas gabenimo ir naudojimo ES teritorijoje laikotarpiui. Be to, įvežant prekę į ES muitų teritoriją muitinės pareigūnai gali paprašyti pateikti kitų dokumentų, pvz., ekspertų vertinimų, sąskaitų faktūrų, nuosavybės teisės liudijimų, originalus.

 

Išsaugojimo patikinime turi būti prekių turėtojo pasirašyta deklaracija, kad gabenamos ir parduodamos prekės bus deramai sandėliuojamos, kaip nurodyta 4 straipsnyje, ir parduodamos išskirtinai tik pirkėjams, kurie sugebės laikytis valstybių narių reglamentų dėl tinkamo kultūros vertybių tvarkymo.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais patvirtinamas importuotojo patvirtinimo šablonas, taip pat importuotojo patvirtinimo pateikimo ir nagrinėjimo procedūrinės taisyklės. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 13 straipsnyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

3.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais patvirtinamas standartinis elektroninis importuotojo patvirtinimo šablonas, taip pat importuotojo patvirtinimo elektroninio pateikimo ir nagrinėjimo procedūrinės taisyklės. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 13 straipsnyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Atitinkamai 4 straipsnyje nurodyta importo licencija arba 5 straipsnyje nurodytas importuotojo patvirtinimas pateikiami muitinės įstaigai, kuri yra kompetentinga kultūros vertybes išleisti į laisvą apyvartą arba joms įforminti specialiąją procedūrą, išskyrus tranzitą.

1.  Atitinkamai 4 straipsnyje nurodyta importo licencija arba 5 straipsnyje nurodytas importuotojo patvirtinimas elektroniniu būdu pateikiami muitinės įstaigai, kuri yra kompetentinga kultūros vertybes išleisti į laisvą apyvartą arba joms įforminti specialiąją procedūrą, išskyrus tranzitą.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Tais atvejais, kai kultūros vertybėms įvežti į Sąjungos muitų teritoriją turi būti išduota importo licencija, muitinė patikrina, ar importo licencija atitinka pateiktas prekes. Tuo tikslu ji gali atlikti fizinį kultūros vertybių patikrinimą, įskaitant jų ekspertizę.

2.  Tais atvejais, kai kultūros vertybėms įvežti į Sąjungos muitų teritoriją turi būti išduota importo licencija, muitinė patikrina, ar importo licencija atitinka pateiktas prekes. Tuo tikslu ji gali atlikti fizinį kultūros vertybių patikrinimą, atlikdama jų ekspertizę. Elektroniniu būdu užregistruotai importo licencijai suteikiamas eilės numeris bei nurodoma registracijos data, o išleidus prekes deklarantui įteikiama užregistruotos importo licencijos kopija.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Tais atvejais, kai kultūros vertybėms įvežti į Sąjungos muitų teritoriją turi būti pateiktas importuotojo patvirtinimas, muitinė patikrina, ar importuotojo patvirtinimas atitinka 5 straipsnyje arba pagal jį nustatytus reikalavimus ir pateiktas prekes. Tuo tikslu ji gali reikalauti, kad deklarantas pateiktų papildomos informacijos, ir atlikti fizinį kultūros vertybių patikrinimą, įskaitant jų ekspertizę. Ji užregistruoja importuotojo patvirtinimą suteikdama jam eilės numerį bei nurodydama registracijos datą ir išleisdama prekes deklarantui įteikia užregistruoto importuotojo patvirtinimo kopiją.

3.  Tais atvejais, kai kultūros vertybėms įvežti į Sąjungos muitų teritoriją turi būti pateiktas importuotojo patvirtinimas, muitinė patikrina, ar importuotojo patvirtinimas atitinka 5 straipsnyje arba pagal jį nustatytus reikalavimus ir pateiktas prekes. Tuo tikslu ji gali reikalauti, kad deklarantas pateiktų papildomos informacijos, ir atlikti fizinį kultūros vertybių patikrinimą, atlikdama jų ekspertizę. Elektroniniu būdu užregistruotam importuotojo patvirtinimui suteikiamas eilės numeris bei nurodoma registracijos data, o išleidus prekes deklarantui įteikiama užregistruoto importuotojo patvirtinimo kopija ir patvirtinimas nusiunčiamas kompetentingoms institucijoms.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija duomenis apie kompetentingas muitinės įstaigas ir bet kokius tų duomenų pakeitimus skelbia Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje.

Komisija duomenis apie tas kompetentingas muitinės institucijas ir bet kokius tų duomenų pakeitimus skelbia Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje ir specialioje 11 straipsnyje nurodytoje žiniatinklio svetainėje.

Pagrindimas

Siekiant skaidrumo kompetentingų institucijų sąrašas turėtų būti viešai skelbiamas Komisijos priegloboje esančioje žiniatinklio svetainėje.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a straipsnis

 

Jei patikrinus ES pasienyje būtų nustatyta, kad kultūros vertybės importuojamos neteisėtai, kompetentinga ES muitinės institucija apie bandymą neteisėtai išgabenti ir panaudoti meno kūrinį turėtų informuoti nacionalinę policiją ir laikinai sulaikytos kultūros vertybės kilmės šalies muitinės institucijas. Jei šalis, iš kurios kultūros vertybės yra neteisėtai importuojamos, nėra jų kilmės šalis, būtina informuoti abiejų atitinkamų šalių nacionalines institucijas.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Muitinė sulaiko ir laikinai paima į Sąjungos muitų teritoriją įvežtas kultūros vertybes tais atvejais, kai atitinkamos prekės į Sąjungos muitų teritoriją įvežtos nesilaikant 3 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų sąlygų.

1.  Muitinė sulaiko ir laikinai paima į Sąjungos muitų teritoriją įvežtas kultūros vertybes tais atvejais, kai atitinkamos prekės į Sąjungos muitų teritoriją įvežtos nesilaikant 3 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų sąlygų. Tuo atveju, kai kultūros vertybės areštuojamos arba sulaikomos, turi būti suteiktos tinkamos garantijos dėl jų tinkamo saugojimo pagal Sąjungos ir tarptautinę teisę.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Muitinės, taip pat prireikus bendradarbiaudamos su kitomis susijusiomis Europos ir nacionalinėmis agentūromis, laikydamosi rizika grindžiamo požiūrio, nusprendžia atlikti išsamesnį muitinį tikrinimą ir patikrinimus. Kai kompetentingos institucijos turi pagrįstų priežasčių manyti, kad kultūros vertybės, vežamos tranzitu per Sąjungos teritoriją, galėjo būti eksportuotos pažeidžiant kilmės šalies taisykles ir teisės aktus arba įsigytos kitu neteisėtu būdu, jos nurodo muitinėms laikinai paimti tas vertybes.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  1 dalyje nurodytas administracinis sprendimas kartu su išdėstytais motyvais pateikiamas deklarantui; dėl sprendimo gali būti taikomos veiksmingos teisių gynimo priemonės laikantis nacionalinėje teisėje nustatytų procedūrų.

2.  1 ir 1a dalyse nurodytas administracinis sprendimas kartu su išdėstytais motyvais pateikiamas deklarantui; dėl sprendimo gali būti taikomos veiksmingos teisių gynimo priemonės laikantis nacionalinėje teisėje nustatytų procedūrų.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Laikino paėmimo laikotarpis negali viršyti laiko, reikalingo muitinei arba kitoms teisėsaugos institucijoms nustatyti, ar, atsižvelgiant į konkrečiu atveju susiklosčiusias aplinkybes, yra pagrindo laikinai paimti prekes pagal kitas Sąjungos arba nacionalinės teisės nuostatas. Maksimalus šiame straipsnyje nurodyto laikino paėmimo laikotarpis yra 6 mėnesiai. Jeigu per šį laikotarpį nepriimamas sprendimas dėl ilgesnio kultūros vertybių paėmimo laiko arba priimamas sprendimas, kad, atsižvelgiant į konkrečiu atveju susiklosčiusias aplinkybes, paimti kultūros vertybių ilgesniam laikui nėra pagrindo, jos nedelsiant grąžinamos deklarantui.

3.  Laikino paėmimo laikotarpis negali viršyti laiko, reikalingo muitinei arba kitoms teisėsaugos institucijoms nustatyti, ar, atsižvelgiant į konkrečiu atveju susiklosčiusias aplinkybes, yra pagrindo laikinai paimti prekes pagal kitas Sąjungos arba nacionalinės teisės nuostatas. Maksimalus šiame straipsnyje nurodyto laikino paėmimo laikotarpis yra 6 mėnesiai. Jeigu per šį laikotarpį nepriimamas sprendimas dėl ilgesnio kultūros vertybių paėmimo laiko arba priimamas sprendimas, kad, atsižvelgiant į konkrečiu atveju susiklosčiusias aplinkybes, paimti kultūros vertybių ilgesniam laikui nėra pagrindo, jos nedelsiant grąžinamos deklarantui. ES valstybių narių valdžios institucijos turi užtikrinti, kad meno kūrinių restitucijos kilmės šaliai metu pastarojoje nebūtų ginkluotų neramumų, kuriems vykstant būtų neįmanoma garantuoti kultūros vertybės saugumo. Antraip vertybė turi likti ES, kol padėtis kilmės šalyje stabilizuosis.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8a straipsnis

 

Techninė pagalba, konsultavimas ir keitimasis informacija

 

Valstybės narės, prireikus padedamos Komisijos, atsižvelgdamos į mažųjų ar vidutinių įmonių padėtį, gali teikti importuotojams techninę ar kitokio pobūdžio pagalbą ir patarti, taip siekdamos jiems padėti įvykdyti šiame reglamente nustatytus reikalavimus.

 

Valstybės narės, padedamos Komisijos, teikia pagalbą skleidžiant naudingą informaciją apie neteisėtą prekybą kultūros vertybėmis, visų pirma siekdamos padėti importuotojams įvertinti riziką ir perteikti gerąją šio reglamento įgyvendinimo patirtį.

 

Pagalba teikiama tokiomis priemonėmis, kuriomis galima užtikrinti nesikišimą į 2 straipsnio 1 dalies ha punkte nurodytas kompetentingų institucijų atsakomybės sritis ir išsaugoti jų savarankiškumą stebint šio reglamento įgyvendinimą.

Pagrindimas

Šis naujas straipsnis grindžiamas Reglamento (ES) Nr. 995/2010, kuriuo nustatomos veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos produktus, pareigos (EUTR reglamento) 13 straipsnio nuostatomis, juo siekiama užtikrinti tinkamą šio reglamento įgyvendinimą.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Šio reglamento įgyvendinimo tikslais valstybės narės užtikrina 3 straipsnio 4 dalyje nurodytų jų kompetentingų valdžios institucijų bendradarbiavimą.

1.  Šio reglamento įgyvendinimo tikslais valstybės narės užtikrina savo kompetentingų valdžios institucijų bendradarbiavimą.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Gali būti sukurta elektroninė sistema, skirta valstybių narių valdžios institucijų informacijai, visų pirma apie importuotojų patvirtinimus ir importo licencijas, saugoti ir ja keistis.

2.  Remiantis atitinkamu pasiūlymu dėl teisėkūros procedūra priimamo akto elektroninė sistema, skirta valstybių narių valdžios institucijų, įskaitant muitines, informacijai, visų pirma apie importuotojų patvirtinimus ir importo licencijas, saugoti ir ja keistis. Bet kokie asmens duomenys, saugomi arba tvarkomi naudojantis tokia elektronine sistema, turi atitikti Sąjungos duomenų apsaugos teisės aktus, visų pirma būtinumo, proporcingumo ir paskirties apribojimo principus, ir turi būti deramai prižiūrimi duomenų apsaugos institucijų.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  2 dalyje nurodytos elektroninės sistemos diegimo, veikimo ir priežiūros tvarka;

Išbraukta.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikytinų už 3, 4 ir 5 straipsnių pažeidimus, visų pirma už melagingus pareiškimus ir melagingos informacijos pateikimą siekiant gauti leidimą įvežti kultūros vertybes į Sąjungos muitų teritoriją, ir imasi visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad jos būtų įgyvendintos. Nustatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos. Valstybės narės praneša Komisijai apie tas taisykles ne vėliau kaip per 18 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos ir nedelsdamos praneša jai apie bet kokius vėlesnius su jomis susijusius pakeitimus.

Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikytinų už 3, 4 ir 5 straipsnių pažeidimus, visų pirma už kultūros vertybių įvežimą į Sąjungos teritoriją neturint atitinkamos licencijos, licencijos naudojimą įvežti kitai kultūros vertybei nei ta, dėl kurios licencija buvo išduota, arba melagingus pareiškimus ir melagingos informacijos pateikimą siekiant gauti leidimą įvežti kultūros vertybes į Sąjungos muitų teritoriją, taip pat nusikalstamų grupių rėmimą lėšomis, gautomis iš neteisėto kultūros vertybių įvežimo. Valstybės narės imasi visų reikiamų priemonių, įskaitant asmenų, neteisėtai importavusių kultūros vertybes, atitinkamo turto nusavinimą, siekdamos užtikrinti, kad jos būtų visiškai įgyvendintos Nustatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos. Valstybės narės praneša Komisijai apie tas taisykles ne vėliau kaip per 18 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos ir nedelsdamos praneša jai apie bet kokius vėlesnius su jomis susijusius pakeitimus.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Siekdamos užtikrinti, kad atitinkamos valdžios institucijos veiksmingai įgyvendintų šį reglamentą, valstybės narės organizuoja mokymo ir gebėjimų stiprinimo veiklą. Jos taip pat gali vykdyti informavimo kampanijas visų pirma kultūros vertybių pirkėjų sąmoningumui skatinti.

Siekdamos užtikrinti, kad atitinkamos valdžios institucijos ir specialistai veiksmingai įgyvendintų šį reglamentą, valstybės narės organizuoja muitinių ir kitų kompetentingų darbuotojų mokymus apie neteisėtai gabenamų, pavogtų ar suklastotų kultūros vertybių atpažinimą ir veiksmingesnį bendradarbiavimą kovojant su neteisėta prekyba kultūros vertybėmis ir neteisėtu jų gabenimu, taip pat stiprina jų gebėjimus. Komisija vykdys specialios žiniatinklio svetainės, kurioje visi suinteresuotieji asmenys bus aiškiai informuojami apie šio Reglamento tikslus, pareigas, bus pateikiamas kompetentingų institucijų sąrašas, nurodyta galimybė laikinai sulaikyti vertybes, nustatytos sankcijos ir teisė į veiksmingą teisinę gynybą ir informuojama apie kitus susijusius klausimus, prieglobą. Valstybės narės taip pat vykdo informavimo kampanijas ir įkuria ir lengvai prieinamus informacijos centrus ir specialias telefono linijas, siekdamos atkreipti, visų pirma, kultūros vertybių pirkėjų ar kitų suinteresuotųjų šalių, dėmesį ir juos informuoti. ES išorės sienų muitinės turėtų turėti galimybę pasitelkti ekspertų pagalbą, naudoti specialias lėšas ir specialią įrangą, kad galėtų laikytis šio reglamento principų ir dvasios.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Atlikdamos parengiamuosius darbus šiam reglamentui įgyvendinti, Komisija ir valstybės narės bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis, pvz., su UNESCO, Interpolu, Europolu, Pasaulio muitinių organizacija (PMO) ir Tarptautine muziejų taryba, kad užtikrintų veiksmingus mokymus, pajėgumų ugdymo veiklą ir sąmoningumo didinimo kampanijas.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  informacija apie šio reglamento pažeidimus;

b)  informacija apie šio reglamento pažeidimus ir taikomas sankcijas;

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  laikino kultūros vertybių paėmimo atvejų skaičius;

e)  laikino kultūros vertybių paėmimo atvejų skaičius ir trukmė;

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  kultūros vertybių perdavimo valstybės nuosavybėn pagal Reglamento (ES) Nr. 952/2013 199 straipsnį skaičius.

f)  kultūros vertybių perdavimo valstybės nuosavybėn pagal Reglamento (ES) Nr. 952/2013 199 straipsnį skaičius ir

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiuo tikslu Komisija valstybėms narėms pateikia atitinkamus klausimynus. Valstybės narės prašomą informaciją Komisijai pateikia per 6 mėnesius.

Šiuo tikslu Komisija valstybėms narėms pateikia atitinkamus klausimynus. Valstybės narės prašomą informaciją Komisijai pateikia per 6 mėnesius nuo klausimyno gavimo dienos.

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Atsižvelgdama į valstybių narių atsakymus į 1 dalyje nurodytus klausimynus, Komisija gali paprašyti valstybių narių suteikti jai papildomą informaciją apie prašymų suteikti importo licencijas nagrinėjimą. Valstybės narės nedelsdamos suteikia jai prašomą informaciją.

Pagrindimas

Siekdama įvertinti, ar šis reglamentas įgyvendinamas vienodai, Komisija turėtų savo nuožiūra paprašyti daugiau informacijos apie tai, kaip valstybių narių kompetentingos institucijos nagrinėja prašymus suteikti licencijas.

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Praėjus trejiems metams nuo šio reglamento taikymo pradžios dienos, o vėliau – kas penkerius metus Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šio reglamento įgyvendinimo ataskaitą.

2.  Praėjus trejiems metams nuo šio reglamento taikymo pradžios dienos, o vėliau – kas penkerius metus Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šio reglamento įgyvendinimo ataskaitą. Ataskaitose įvertinama, ar reglamentas įgyvendinamas vienodai, veiksmingai ir efektyviai, esant reikalui prie jų gali būti pridedami atitinkami pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Kultūros vertybių importas

Nuorodos

COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD)

Atsakingi komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

11.9.2017

IMCO

11.9.2017

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

11.9.2017

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Kostas Chrysogonos

26.2.2018

55 straipsnis – Bendra komitetų procedūra

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

       

18.1.2018

Svarstymas komitete

14.5.2018

28.6.2018

 

 

Priėmimo data

28.6.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

33

3

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Asim Ademov, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Ivari Padar, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Karoline Graswander-Hainz, Eduard Kukan, Fernando Ruas, Joachim Schuster, Ramón Luis Valcárcel Siso

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

33

+

ALDE

Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Karoline Graswander-Hainz, Andrejs Mamikins, Ivari Padar, Emilian Pavel, Joachim Schuster, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Judith Sargentini

3

-

ECR

Jussi Halla-aho, Branislav Škripek

ENF

Auke Zijlstra

0

0

 

 

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Kultūros vertybių importas

Nuorodos

COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

12.7.2017

 

 

 

Atsakingi komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

11.9.2017

IMCO

11.9.2017

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CULT

11.9.2017

LIBE

11.9.2017

 

 

Susiję komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CULT

18.1.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Alessia Maria Mosca

11.1.2018

Daniel Dalton

11.1.2018

 

 

55 straipsnis – Bendra komitetų procedūra

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

       

18.1.2018

Svarstymas komitete

21.2.2018

21.3.2018

23.4.2018

4.6.2018

 

18.6.2018

 

 

 

Priėmimo data

27.9.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

56

4

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Pascal Arimont, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Dita Charanzová, Salvatore Cicu, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Nadja Hirsch, France Jamet, Philippe Juvin, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Jasenko Selimovic, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anneleen Van Bossuyt, Iuliu Winkler, Igor Šoltes

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Klaus Buchner, Reimer Böge, Birgit Collin-Langen, Igor Gräzin, Arndt Kohn, Pina Picierno, Fernando Ruas, Paul Rübig, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Sabine Verheyen, Kerstin Westphal

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Clara Eugenia Aguilera García, Angel Dzhambazki, Czesław Hoc, Verónica Lope Fontagné, Nils Torvalds, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Tiemo Wölken, Flavio Zanonato

Pateikimo data

9.10.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

56

+

ALDE

Dita Charanzová, Igor Gräzin, Nadja Hirsch, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

ENF

Danilo Oscar Lancini

GUE/NGL

Martin Schirdewan, Helmut Scholz

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Pascal Arimont, Reimer Böge, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Christophe Hansen, Philippe Juvin, Verónica Lope Fontagné, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Vladimir Urutchev, Sabine Verheyen, Henna Virkkunen, Iuliu Winkler

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Arndt Kohn, Bernd Lange, David Martin, Marlene Mizzi, Pina Picierno, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Christel Schaldemose, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Kerstin Westphal, Tiemo Wölken, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Pascal Durand, Igor Šoltes

4

-

ECR

Angel Dzhambazki, Czesław Hoc, Emma McClarkin, Anneleen Van Bossuyt

3

0

ECR

Daniel Dalton

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. spalio 19 d.Teisinis pranešimas