Процедура : 2018/0082(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0309/2018

Внесени текстове :

A8-0309/2018

Разисквания :

PV 11/03/2019 - 20
CRE 11/03/2019 - 20

Гласувания :

PV 25/10/2018 - 13.3
CRE 25/10/2018 - 13.3
PV 12/03/2019 - 9.18
CRE 12/03/2019 - 9.18
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0152

ДОКЛАД     ***I
PDF 1679kWORD 254k
10.10.2018
PE 623.672v02-00 A8-0309/2018

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни

(COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

Докладчик: Паоло Де Кастро

Докладчик по становище (*): Марк Тарабела

(*) Асоциирана комисия – член 54 от Правилника за дейността

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите
 СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие
 СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни

(COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0173),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0139/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Парламента на Швеция в рамките на протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, както и приноса на Сената на Румъния, деклариращи, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 19 септември 2018 г.(1),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони и становищата на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, комисията по развитие и комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0309/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a)  През 2010 г. ръководеният от Комисията Форум на високо равнище за подобряване на функционирането на веригата на доставки на храни одобри набор от принципи за добри практики във вертикалните отношения по веригата за доставки на храни, приети от организации, представляващи мнозинството стопански субекти във веригата за доставки на храни. Тези принципи са залегнали в основата на инициативата за веригата на доставки, стартирана през 2013 г.

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 2 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2б)  През 2011 г. ОИСР прие актуализираните Насоки за многонационалните предприятия относно отговорното бизнес поведение, които представляват възможно най-изчерпателния съществуващ набор от препоръки, насърчавани от правителства, и обхващат всички основни области на бизнес етиката.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  В различните етапи на производство, преработка, предлагане на пазара, разпространение и продажба на дребно на хранителни продукти във веригата за доставка на храни участват различни субекти. Тя несъмнено е най-важният път, по който хранителните продукти стигат от стопанството до трапезата. Субектите по веригата извършват търговия с хранителни продукти — първични селскостопански продукти, в т.ч. продукти от риболов и аквакултури, изброени за употреба като храна в приложение I към Договора, и други хранителни продукти, които не са изброени в посоченото приложение, но са преработени от селскостопански продукти за употреба като храна.

(3)  В различните етапи на производство, преработка, внос, износ, предлагане на пазара, разпространение, продажба на дребно и продажба на крайните потребители на селскостопански и хранителни продукти във веригата за доставка на селскостопански продукти и храни участват различни субекти. Тя несъмнено е най-важният път за доставка на продукти. Субектите по веригата извършват търговия със селскостопански и хранителни продукти — първични селскостопански продукти, в т.ч. продукти от риболов и аквакултури, изброени за употреба като храна в приложение I към Договора, други хранителни продукти, които не са изброени в посоченото приложение, но са преработени от селскостопански продукти за употреба като селскостопански и хранителни продукти.

 

(Промяната от „верига за доставка на храни“ на „верига за доставка на селскостопански продукти и храни“ се прилага в целия текст. Приемането ѝ ще наложи съответните промени в целия текст.)

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  В различните етапи по веригата за доставка на храни участват различни по брой и големина субекти. Различната им позиция за договаряне произтича от различната им концентрация и може да създаде условия за непочтено използване на позиции посредством нелоялни търговски практики. Нелоялните търговски практики ощетяват особено силно малките и средните предприятия във веригата за доставка на храни. Голямата част от земеделските производители, доставящи първични селскостопански продукти, имат малки и средни стопанства.

(5)  В различните етапи по веригата за доставка на селскостопански продукти и храни участват различни по брой и големина субекти. Различната им позиция за договаряне произтича от различната им концентрация и може да създаде условия за непочтено използване на позиции посредством нелоялни търговски практики. Нелоялните търговски практики ощетяват дори още по-силно малките и средните предприятия във веригата за доставка на селскостопански продукти и храни както в Съюза, така и извън него. Често земеделските производители, доставящи първични селскостопански продукти, имат малки и средни стопанства, но всички доставчици независимо от своята големина са податливи на нелоялни търговски практики.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  Независимо от размера на операторите, различните им позиции за договаряне са свързани със степента на зависимост, по-специално икономическа, на доставчика от купувача.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Следва да бъде въведен минимален стандарт на Съюза за защита срещу някои очевидно нелоялни търговски практики с цел да се намали тяхното разпространение и да се подпомогне осигуряването на достоен стандарт на живот за земеделските производители. Това следва да бъде от полза за всички земеделски производители и физически или юридически лица, доставящи хранителни продукти (в т.ч. за организациите на производителите и за сдруженията на организации на производителите), при условие че лицата отговарят на изискванията съгласно определението за микро-, малки и средни предприятия в приложението към Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията12. Доставчиците, които са микро-, малки и средни предприятия, са особено уязвими за нелоялни търговски практики и в най-малка степен съумяват да ги преодолеят без неблагоприятни последици за икономическото си бъдеще. Тъй като финансовият натиск от нелоялни търговски практики върху малките и средните предприятия често се предава по веригата и достига до земеделските производители, правилата относно такива практики следва да защитават също така малките и средните междинни доставчици на етапите надолу по веригата след първичното производство. При осигуряването на защита за междинните доставчици следва също така да се избегнат нежелани последици (най-вече необосновано повишаване на цените), произтичащи от отклоняване на търговията от земеделските производители и техните сдружения, произвеждащи преработени продукти, към незащитени доставчици.

(7)  Следва да бъде въведен минимален стандарт на Съюза за защита срещу някои очевидно нелоялни търговски практики с цел да се намали тяхното разпространение и да се подпомогне осигуряването на достоен стандарт на живот за земеделските производители. Това следва да бъде от полза за всички земеделски производители и физически или юридически лица, доставящи селскостопански и хранителни продукти (в т.ч. за организациите на производителите, за сдруженията на организации на производителите и за кооперациите). Финансовият натиск от нелоялни търговски практики често се предава по веригата и достига до земеделските производители, поради което правилата относно такива практики следва да защитават също така и междинните доставчици на етапите надолу по веригата след първичното производство. При осигуряването на защита за междинните доставчици следва също така да се избегнат нежелани последици (най-вече необосновано повишаване на цените), произтичащи от отклоняване на търговията от земеделските производители и техните сдружения, произвеждащи преработени продукти.

_________________

 

12 OВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36.

 

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a)  Тъй като мястото на установяване на купувача невинаги съвпада с мястото, където селскостопанските и хранителните продукти се доставят и се пускат в продажба, съответните правила следва да се прилагат към всички купувачи, независимо от мястото им на установяване, когато купуваните от тях продукти са предназначени за веригата за доставка на селскостопански продукти и храни на Съюза. За по-доброто изпълнение и прилагане на настоящата директива от субектите, установени извън ЕС, Комисията следва да включи специални клаузи в двустранните търговски споразумения на ЕС с трети държави.

Обосновка

Целта на изменението е да се включат в обхвата на директивата онези стопански субекти, които, въпреки че са установени извън ЕС, купуват и продават продукти на пазара на ЕС, и да се избегне възможността купувач да не спази разпоредбите, като просто премести своето място на установяване извън ЕС.

Целта на настоящото изменение е да обхване в рамките на приложното поле на директивата установените извън Съюза купувачи, които купуват и продават продукти на пазара на ЕС. За по-доброто изпълнение и прилагане на разпоредбите на директивата Комисията се призовава да включи специални клаузи в двустранните търговски споразумения на ЕС с трети държави.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7б)  В обхвата на настоящата директива следва да бъдат включени услугите, спомагателни спрямо продажбата на селскостопански и хранителни продукти. Услуги като транспорт, дезинфекция или фактуриране не следва да се считат за спомагателни спрямо продажбата на селскостопански и хранителни продукти и поради това не следва да попадат в обхвата на настоящата директива.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  С цел да се избегнат нежелани последици и нарушения, произтичащи от осигурената защита за доставчиците в Съюза, установените извън Съюза доставчици следва да могат да се позовават на минималния стандарт на Съюза, когато продават хранителни продукти на купувачи, установени в Съюза.

(8)  С цел да се избегнат нежелани последици и нарушения, произтичащи от осигурената защита за доставчиците в Съюза, установените извън Съюза доставчици следва да могат да се позовават на минималния стандарт на Съюза, когато продават селскостопански и хранителни продукти на купувачи.

Обосновка

Намаляващият дял на приходите, които достигат до дребните производители на храни и до работниците в развиващите се страни, както и условията на труд, с които те се сблъскват в резултат на нелоялни търговски практики, уронват политиката на Съюза за развитие и нейните цели в рамките на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a)  Дисбалансът на силите по веригата на доставки и нелоялните търговски практики на супермаркетите се оказват скъпо струващи; това създава и засилва значителните отрицателни социални и екологични последици в повечето държави, произвеждащи селскостопански продукти, и бедни държави, сред които незачитането на основни права на човека, дискриминацията въз основа на пола, невъзможността за изкарване на гарантиращи жизнен минимум заплати и прекалено дългото работно време.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Съответните правила за търговско поведение следва да се прилагат от по-големите субекти във веригата за доставка на храни, т.е. от субекти, които не са малки и средни предприятия, тъй като обикновено при търговия с малки и средни доставчици тяхната позиция за договаряне е сравнително по-силна.

(9)  Съответните правила следва да се прилагат от всички субекти във веригата за доставка на селскостопански продукти и храни.

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Тъй като повечето държави членки вече са въвели правила на национално равнище относно нелоялните търговски практики, въпреки съществуващите между тях различия като инструмент за въвеждането на минимален стандарт на защита съгласно правото на Съюза е целесъобразно да се използва директива. Това следва да даде възможност на държавите членки да включат съответните правила в националния си правен ред по начин, който осигурява съгласуван режим. Не следва да се изключва възможността държавите членки да приемат и прилагат на територията си по-строго национално законодателство за защита на малките и средните доставчици и на купувачите срещу нелоялни търговски практики в отношенията между стопанските субекти във веригата за доставка на храни при спазване на приложимите ограничения съгласно правото на Съюза във връзка с функционирането на вътрешния пазар.

(10)  Тъй като повечето държави членки вече са въвели правила на национално равнище относно нелоялните търговски практики, въпреки съществуващите между тях различия като инструмент за въвеждането на минимален стандарт на защита съгласно правото на Съюза е целесъобразно да се използва директива. Това следва да даде възможност на държавите членки да включат съответните правила в националния си правен ред по начин, който осигурява съгласуван режим. Не следва да се изключва възможността държавите членки да приемат и прилагат на територията си по-строго национално законодателство за защита на всички доставчици и купувачи, независимо от тяхната големина, срещу нелоялни търговски практики в отношенията между стопанските субекти във веригата за доставка на селскостопански продукти и храни при спазване на приложимите ограничения съгласно правото на Съюза във връзка с функционирането на вътрешния пазар.

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Тъй като нелоялни търговски практики може да възникнат на всеки етап от продажбата на хранителния продукт, т.е. преди, по време на и след сделката за продажба, държавите членки следва да направят необходимото, така че разпоредбите на настоящата директива да се прилагат за такива практики независимо от момента на възникването им.

(11)  Тъй като нелоялни търговски практики може да възникнат на всеки етап от продажбата на селскостопанския или на хранителния продукт, т.е. преди, по време на и след сделката за продажба, или във връзка с предоставянето на услуги, спомагателни спрямо продажбата на този продукт от купувача или от група купувачи на доставчика, държавите членки следва да направят необходимото, така че разпоредбите на настоящата директива да се прилагат за такива практики независимо от момента на възникването им.

Изменение    14

Предложение за директива

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  При вземането на решение дали отделна търговска практика се счита за нелоялна, е важно да се намали рискът това да ограничи използването на почтени, повишаващи ефикасността споразумения, договорени между страните. С оглед на това е целесъобразно да се прави разграничение между практики, предвидени с ясни и недвусмислени условия в договорите за доставка между страните, и практики, които възникват, след като започне изпълнението на сделката, и не са били договорени предварително с ясни и недвусмислени условия, така че да бъдат забранени само едностранни промени с обратна сила в съответните условия на договора за доставка. Поради самото си естество обаче определени търговски практики се считат за нелоялни и свободата на договаряне на страните да се отклонят от тях не следва да се прилага.

(12)  При вземането на решение дали отделна търговска практика се счита за нелоялна, е важно да се намали рискът това да ограничи използването на почтени, повишаващи ефикасността споразумения, договорени между страните. С оглед на това е целесъобразно да се прави разграничение между практики, които не са резултат от използването на икономическа зависимост на доставчика от купувача и са предвидени с ясни и недвусмислени условия в договорите за доставка между страните, и практики, които възникват, след като започне изпълнението на сделката, и не са били договорени предварително с ясни и недвусмислени условия, така че да бъдат забранени само едностранни промени в съответните условия на договора за доставка. Поради самото си естество обаче определени търговски практики се считат за нелоялни и свободата на договаряне на страните да се отклонят от тях не следва да се прилага.

Изменение    15

Предложение за директива

Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12a)  Ако на прилагащ орган бъде представена жалба, тежестта на доказването, че договорът за доставка обхваща въпросните търговски практики ясно и недвусмислено, се пада на купувача.

Изменение    16

Предложение за директива

Съображение 12 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12б)  Плащане от купувач на доставчик извън разумен срок, който следва да бъде определен в настоящата директива, следва да се счита за нелоялна търговска практика и да бъде забранен. Тази забрана не следва да засяга правилата за условия на плащане, залегнали в устава на организация на производители или на сдружение на организации на производители, включително кооперации, ако този устав съдържа правила, позволяващи на членовете да контролират по демократичен начин своята организация и нейните решения, или споразумения, решения и съгласувани практики в рамките на признати междубраншови организации, чиято цел е да се променят условията на плащане, свързани със селскостопански и хранителни продукти, попадащи в обхвата на схема за качество на Съюза.

Изменение    17

Предложение за директива

Съображение 12 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12в)  Използването на писмени договори във веригата за доставка на селскостопански продукти и храни засилва отговорността на стопанските субекти и помага да се избягват някои нелоялни търговски практики, както и повишава осведомеността относно необходимостта от по-добро отчитане на сигналите на пазара, от подобряване на пренасянето на цените и от адаптиране на предлагането спрямо търсенето. За да се стимулира използването на такива договори, доставчиците или техните сдружения следва да имат правото да поискат писмен договор. Отказът на купувач да сключи писмен договор с доставчик, въпреки че доставчикът е поискал такъв договор съгласно настоящата директива, когато условията са договорени между тях, следва да се счита за нелоялна търговска практика и да бъде забранен.

Изменение    18

Предложение за директива

Съображение 12 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12г)  Системите за етикетиране на хранителната информация, наложени едностранно от купувачите на доставчиците, които не предоставят на потребителите цялостна информация, биха могли да третират по различен начин производителите и да подведат потребителите при избора им на продукти. Следва да може да се счита, че налагането на такива схеми попада в обхвата на определението за нелоялна търговска практика.

Изменение    19

Предложение за директива

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  С цел да се осигури ефикасно прилагане на забраните, установени с настоящата директива, държавите членки следва да определят орган, на когото е възложено да следи за тяхното прилагане. Съответният орган следва да може да действа по своя собствена инициатива или въз основа на жалби от страните, засегнати от нелоялни търговски практики във веригата за доставка на храни. Ако поради страх от ответни действия жалбоподателят поиска самоличността му да остане поверителна, прилагащите органи на държавите членки следва да уважат искането.

(13)  С цел да се осигури ефикасно прилагане на забраните, установени с настоящата директива, държавите членки следва да определят орган, на когото е възложено да следи за тяхното прилагане. Съответният орган следва да може да действа по своя собствена инициатива или въз основа на жалби от страните, засегнати от нелоялни търговски практики във веригата за доставка на селскостопански продукти и храни. Поради страх от ответни действия, при подаване на жалба прилагащият орган на съответната държава членка трябва да гарантира в съответствие с националното законодателство, че самоличността на жалбоподателя остава анонимна.

Изменение    20

Предложение за директива

Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13a)  За да се осигури ефикасно прилагане на забраната за нелоялни търговски практики, определените прилагащи органи следва да имат на свое разположение всички необходими ресурси, персонал и експертен опит.

Изменение    21

Предложение за директива

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Жалби, подадени от организации на производителите или сдружения на такива организации, може да служат за защита на самоличността на отделни членове на организацията, които са малки или средни доставчици и които смятат, че спрямо тях се прилагат нелоялни търговски практики. С оглед на това прилагащите органи на държавите членки следва да могат да получават жалби от такива организации и да предприемат действия по тях, без това да накърнява защитата на процесуалните права на ответната страна.

(14)  Жалби, подадени от организации на производителите или на доставчиците, или сдружения на такива организации, включително представителни организации, разполагащи с познания за търговски практики във веригата на доставка на селскостопански продукти и храни, може да служат за защита на самоличността на отделни членове на организацията, които смятат, че спрямо тях се прилагат нелоялни търговски практики. С оглед на това прилагащите органи на държавите членки следва да могат да получават жалби от такива организации и да предприемат действия по тях, без това да накърнява защитата на процесуалните права на ответната страна.

Изменение    22

Предложение за директива

Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14a)  Следва да се обръща специално внимание на защитата на самоличността на жалбоподателите и на други жертви на практики, ако органът изпълнява задължението да публикува решенията си съгласно настоящата директива.

Изменение    23

Предложение за директива

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Прилагащите органи на държавите членки следва да разполагат с необходимите правомощия, които им дават възможност ефикасно да събират фактологична информация, като изискват съответната информация. Когато е приложимо, те следва да имат правомощието да разпоредят прекратяване на забранената практика. Тъй като въвеждането на възпиращи мерки, като правомощието да се налагат санкции и да се публикуват резултатите от разследвания, може да насърчи промяна в поведението и намиране на досъдебно решение между страните, това следва да залегне в правомощията на прилагащите органи. Комисията и прилагащите органи на държавите членки следва тясно да си сътрудничат, за да гарантират общ подход при прилагането на правилата, установени с настоящата директива. По-конкретно прилагащите органи следва да си оказват взаимопомощ, например чрез обмен на информация и съдействие при трансгранични разследвания.

(15)  Прилагащите органи на държавите членки следва да разполагат с необходимите правомощия, които им дават възможност ефикасно да събират фактологична информация, като изискват съответната информация. Те следва да бъдат независими органи, в които няма конфликт на интереси със субектите във веригата за доставка на селскостопански продукти и храни и които разполагат със задълбочени познания за функционирането на веригата за доставка на селскостопански продукти и храни. Когато е приложимо, те следва да гарантират коректното и правилно функциониране на веригата за доставка на селскостопански продукти и храни и следва да имат правомощието да изискват от купувача незабавно да прекратява забранената практика. Тъй като въвеждането на възпиращи мерки, като правомощието да се налагат глоби и други също толкова ефективни санкции и да се публикуват резултатите от разследвания, може да насърчи промяна в поведението и намиране на досъдебно решение между страните, това следва да залегне в правомощията на прилагащите органи. Повторните нарушения следва да бъдат взети предвид при определяне на санкцията, която ще бъде наложена. Комисията и прилагащите органи на държавите членки следва тясно да си сътрудничат, за да гарантират общ подход при прилагането на правилата, установени с настоящата директива, по-специално по отношение на глобите и санкциите. По-конкретно прилагащите органи следва да си оказват взаимопомощ, например чрез обмен на цялата съответна информация и съдействие при трансгранични разследвания.

Изменение    24

Предложение за директива

Съображение 15а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15a)  Прилагащият орган следва да уведоми жалбоподателя в разумен срок за решението си да предприеме или да не предприеме действия по жалбата. Решението за отхвърляне на жалбата следва да подлежи на съдебен контрол. Когато прецени, че са налице достатъчно основания за предприемането на действия по жалбата, прилагащият орган следва да проведе разследване, което да приключи в разумен срок. Ако бъде установено нарушение на настоящата директива, прилагащият орган следва да изиска от купувача незабавно да прекрати забранената търговска практика и да наложи имуществена санкция и други също толкова ефективни санкции в съответствие с националното законодателство. Глобата и другите санкции следва да бъдат ефективни, пропорционални на нанесената вреда и възпиращи, като се отчитат естеството, продължителността и сериозността на нарушението. Повторните нарушения от един и същ купувач следва да се вземат предвид при определяне на имуществената санкция и/или другите санкции, които да бъдат наложени. Прилагащият орган следва да може да се въздържа от вземането на каквато и да е мярка, ако такова решение би породило опасност да бъде разкрита самоличността на жалбоподателя или друга информация, чието разкриване според жалбоподателя би накърнило интересите му, при условие че жалбоподателят изрично е посочил тази информация. Прилагащият орган следва да може да публикува решенията си относно наложените санкции.

Изменение    25

Предложение за директива

Съображение 15 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15б)  Без да се засягат правомощията и задълженията на прилагащия орган, предвидени в членове 6 и 6а, държавите членки следва да насърчават използването на процедури на ефективна и независима медиация или на алтернативен механизъм за уреждане на спорове в случай на спор между доставчик и купувач поради нелоялна търговска практика, както е определено в настоящата директива. Използването на медиация или на алтернативен механизъм за уреждане на спорове не следва да засяга правото на доставчика да подава жалба. Комисията следва да може да улеснява диалога и обмена на доказани практики, свързани с използването на медиация или на механизъм за алтернативно уреждане на спорове на равнището на Съюза.

Изменение    26

Предложение за директива

Съображение 15 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15в)  Необходимо е да се създаде поддържана от Комисията Мрежа на Съюза за целите на прилагането (наричана по-долу „Мрежата“), която да има за цел да координира и улеснява обмена на информация и най-добри практики по отношение на националното законодателство на държавите членки и опита от правоприлагането по координиран и систематичен начин, за да се гарантира общ подход при прилагането на установените с настоящата директива правила. Мрежата следва също така да спомогне за подобряване на общото разбиране за това кои конкретни видове търговски практики следва да се считат за нелоялни търговски практики и за по-добро справяне с потенциалните трансгранични нелоялни търговски практики.

Изменение    27

Предложение за директива

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  С цел да се улесни ефикасното прилагане Комисията следва да предоставя съдействие за организирането на срещи между прилагащите органи на държавите членки за обмен на най-добри практики и на съответната информация. Комисията следва да създаде и управлява уебсайт за улесняване на посочения обмен.

(16)  С цел да се улесни ефикасното прилагане Комисията следва да предоставя съдействие за организирането на срещите на мрежата за обмен на най-добри практики и на съответната информация. Комисията следва да създаде и управлява уебсайт за улесняване на посочения обмен.

Изменение    28

Предложение за директива

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Правилата, установени с настоящата директива, не следва да възпрепятстват възможността държавите членки да оставят в сила съществуващи правила с по-широк обхват, нито да приемат такива правила в бъдеще, при спазване на приложимите ограничения съгласно правото на Съюза във връзка с функционирането на вътрешния пазар. Правилата следва да се прилагат успоредно с доброволните мерки за управление.

(17)  Правилата, установени с настоящата директива, не следва да възпрепятстват възможността държавите членки да оставят в сила съществуващи правила, които са по-строги по отношение на определените в настоящата директива нелоялни търговски практики или на допълнителни такива, нито да приемат такива правила в бъдеще, при спазване на приложимите ограничения съгласно правото на Съюза във връзка с функционирането на вътрешния пазар, по-специално принципите на свободното движение на стоки и услуги, свободата на установяване, недискриминацията и достъпа до безпристрастен и независим съдебен контрол. Правилата следва да бъдат предмет на процедура за предварително уведомление и да се прилагат успоредно с доброволните мерки за управление.

Изменение    29

Предложение за директива

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  В интерес на ефективното прилагане на политиката относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопанските субекти по веригата за доставка на храни Комисията следва да направи преглед на прилагането на настоящата директива и да представи доклад до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите. При прегледа следва да се обърне особено внимание на това дали — наред със защитата на малките и средните доставчици — в бъдеще би било оправдано да се осигури защита също така за малките и средните купувачи на хранителни продукти по веригата на доставки,

(19)  В интерес на ефективното прилагане на политиката относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопанските субекти по веригата за доставка на храни Комисията следва да направи преглед на прилагането на настоящата директива и да представи доклад до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите.

Изменение    30

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С настоящата директива се установяват минимален списък на забранени нелоялни търговски практики между купувачите и доставчиците във веригата за доставка на храни, както и минимални правила за прилагане на забраната и механизми за координация между прилагащите органи.

1.  С настоящата директива се установяват минимален списък на забранени нелоялни търговски практики между купувачите и доставчиците във веригата за доставка на селскостопански продукти и храни, както и минимални правила за прилагане на забраната и механизми за координация между прилагащите органи.

 

(Промяната от „верига за доставка на храни“ на „верига за доставка на селскостопански продукти и храни“ се прилага в цялата директива.)

Обосновка

Изменението има за цел защита на всеки земеделски стопанин, като разширява обхвата за всички продукти, включени в приложение I към Договора, тъй като НТП може да засегнат също и производителите, които продават непреработени селскостопански продукти, непредназначени за консумация от човека (например рязани цветя, фуражи и други).

Изменение    31

Предложение за директива

Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Настоящата директива се прилага по отношение на определени нелоялни търговски практики, свързани с продажбата на хранителни продукти от доставчици — малки и средни предприятия, на купувач, който не е малко или средно предприятие.

2.  Настоящата директива се прилага по отношение на определени нелоялни търговски практики, свързани с продажбата на селскостопански и хранителни продукти от доставчик на купувач, както и на свързаните с тях услуги, предоставяни от купувач на доставчик, които са спомагателни спрямо продажбата на селскостопански и хранителни продукти.

Изменение    32

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква -а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-a)  „нелоялна търговска практика“ означава всяка практика, която:

 

- драстично се отклонява от нормите на етичното търговско поведение, е в разрез с принципите за добросъвестност и почтеност при сключването на сделки и се налага едностранно от един търговски партньор на друг;

 

- налага или се опитва да налага необосновано и непропорционално прехвърляне на икономически риск от купувача към доставчика; или

 

- налага или се опитва да налага на доставчика значителен дисбаланс на правата и задълженията в търговските отношения преди, по време на или след сключване на договора.

Изменение    33

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  „купувач“ означава всяко установено в Съюза физическо или юридическо лице, което купува хранителни продукти с търговска цел. Понятието „купувач“ може да включва група от такива физически и юридически лица;

a)  „купувач“ означава всяко физическо или юридическо лице, независимо от неговото място на установяване, което купува селскостопански и хранителни продукти, които се доставят в рамките на Съюза с търговска цел, и/или предлага услуги, спомагателни спрямо продажбата на тези продукти. Понятието „купувач“ може да включва група от такива физически и юридически лица;

Изменение    34

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  „доставчик“ означава всеки земеделски производител или всяко физическо или юридическо лице независимо от мястото им на установяване, които продават хранителни продукти. Понятието „доставчик“ може да включва група от такива земеделски производители или физически и юридически лица, в т.ч. организации на производители и сдружения на организации на производители;

б)  „доставчик“ означава всеки земеделски производител или всяко физическо или юридическо лице независимо от мястото им на установяване, които продават селскостопански и хранителни продукти. Понятието „доставчик“ може да включва група от такива земеделски производители или физически и юридически лица, в т.ч. организации на производители, сдружения на организации на производители и кооперации;

Изменение    35

Предложение за директива

Член 2 — параграф 1 — буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  „икономическа зависимост“ означава връзка между доставчик и купувач с различна сила на договаряне, в която доставчикът зависи от купувача поради репутацията на купувача, неговия пазарен дял, липсата на достатъчни алтернативни възможности за продажба или защото общата сума, която доставчикът е фактурирал на купувача, представлява значителна част от оборота на доставчика;

Изменение    36

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква б б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бб)  „договор за доставка“ означава договор между доставчик и купувач, който ясно и прозрачно обхваща съответните елементи на търговското споразумение, включително имената на страните, техните права и задължения, цената, продължителността, условията на доставка, условията на плащане, както и основанието, изпълнението на договора и последиците от прекратяването на договора.

Изменение    37

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  „малко и средно предприятие“ означава предприятие по смисъла на определението за микро-, малки и средни предприятия в приложението към Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията14;

заличава се

_________________

 

14 Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

 

Обосновка

Тъй като с предишно изменение малките и средните предприятия се заличават от текста, тяхното определение губи актуалност.

Изменение    38

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  „хранителни продукти“ означава продуктите, изброени в приложение I към Договора и предназначени за употреба като храна, както и продукти, които не са изброени в посоченото приложение, но са преработени от изброените в него продукти за употреба като храна;

г)  „селскостопански и хранителни продукти“ означава продуктите, изброени в приложение I към Договора, както и продукти, които не са изброени в посоченото приложение, но са преработени от изброените в него продукти за употреба като храна;

 

(Настоящото изменение се прилага в целия текст. Приемането му ще наложи съответните промени в целия текст.)

Изменение    39

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  „хранителни продукти със собствен етикет“ означава хранителни продукти, които се продават под наименованието на марките на търговците на дребно;

Изменение    40

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  „нетрайни хранителни продукти“ означава хранителни продукти, които стават негодни за консумация от човека, ако не бъдат съхранени, обработени, пакетирани или консервирани по друг начин, за да не станат негодни за употреба.

д)  „нетрайни селскостопански и хранителни продукти“ означава селскостопански и хранителни продукти, които са естествено подходящи за комерсиализация и правилно използване за срок до тридесет дни или които бързо се развалят поради естествените си характеристики, особено при липса на подходящи условия за съхранение.

Обосновка

Целта на изменението е да се внесе яснота

Изменение    41

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да)  „трайни продукти“ означава продукти, различни от посочените в буква д).

Изменение    42

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки правят необходимото за забрана на следните търговски практики:

1.  Държавите членки правят необходимото за забрана поне на следните нелоялни търговски практики:

Изменение    43

Предложение за директива

Член 3 — параграф 1 — буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  плащане от купувач на доставчик за нетрайни хранителни продукти на по-късната от двете дати — повече от 30 календарни дни след датата, на която купувачът е получил фактурата на доставчика, или повече от 30 календарни дни след датата, на която са доставени нетрайните хранителни продукти. Забраната не засяга:

a)  плащане от купувач на доставчик повече от:

 

-  30 календарни дни, считано от последния ден на месеца на получаване на фактурата на доставчика за нетрайни селскостопански и хранителни продукти, или повече от 30 календарни дни след предвидената в договора дата, на която са доставени нетрайните селскостопански и хранителни продукти; или

 

-  60 календарни дни, считано от последния ден на месеца на получаване на фактурата на доставчика за трайни селскостопански и хранителни продукти, или повече от 60 календарни дни след предвидената в договора дата, на която са доставени трайните селскостопански и хранителни продукти.

 

Държавите членки гарантират, че при сделки по продажба и за предоставяни услуги, в които купувачът е публичен орган, тези практики също са забранени.

 

Забраните не засягат:

- последиците при забава на плащания, нито средствата за правна защита при забава на плащане съгласно Директива 2011/7/ЕС;

-  последиците при забава на плащания, нито средствата за правна защита при забава на плащане съгласно Директива 2011/7/ЕС;

 

-  правилата за условията за плащане, определени в устава на организация на производители или на сдружение на организации на производители, включително кооперации, на които даден земеделски производител е член или доставчик, ако този устав съдържа правила, даващи възможност на членовете да контролират по демократичен начин своята организация и вземаните от нея решения;

- възможността купувачът и доставчикът да договорят клауза за споделяне на стойността по смисъла на член 172а от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета15.

-  възможността купувачът и доставчикът да договорят клауза за споделяне на стойността по смисъла на член 172а от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета15.

 

-  споразумения, решения и съгласувани практики на междубраншови организации, признати по член 157 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, чиято цел е да се променят условията на плащане, които се отнасят до селскостопански и хранителни продукти, попадащи в обхвата на схема за качество, установена в съответствие с Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕС) № 1308/2013 и Регламент (EС) № 251/2014 на Европейския парламент и на Съвета;

____________

_______________

15 Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671);

15 Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671);

Изменение    44

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  отказ от купувача на поръчки за нетрайни хранителни продукти с толкова кратко предизвестие, че не може основателно да се очаква доставчикът да намери друг начин за търговска реализация или за употреба на продуктите;

б)  едностранен отказ от купувача на поръчки за нетрайни селскостопански и хранителни продукти, без да договаря пълно обезщетение с доставчика, с предизвестие по-малко от 60 дни от предвидената в договора дата за доставка на продуктите;

Обосновка

Целта на изменението е да се даде по-добро определение за понятието „кратко предизвестие“ (когато купувачът отменя поръчки за нетрайни хранителни продукти) с фиксиран срок от 60 дни.

Изменение    45

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  едностранна промяна от купувача с обратно действие на условията на договора за доставка относно честотата, времето или обема на доставката или предоставянето, стандартите за качество или цените на хранителните продукти;

в)  наложена едностранна промяна от купувача на условията на договора за доставка относно честотата, начина, времето или обема на доставката или предоставянето, стандартите за качество, условията на плащане или цените на селскостопанските и хранителните продукти или на спомагателните спрямо продажбата на тези продукти услуги;

Изменение    46

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  едностранно прекратяване от купувача на договора за доставка;

Изменение    47

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вб)  едностранно прекратяване от купувача на договорите за доставка в отговор на спад на цените.

Изменение    48

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква в в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вв)  получаване или опит за получаване от страна на купувача на някаква полза от доставчика, ако в замяна не се предоставя компенсация или услуга или ако ползата е явно непропорционална на стойността на предоставената компенсация или услуга;

Обосновка

Целта на настоящото изменение е да се включи като нелоялна търговска практика получаването (или опитите за получаване) на някаква полза, когато в замяна не се предоставя компенсация или услуга или когато ползата е явно непропорционална на стойността на предоставената компенсация или услуга.

Изменение    49

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква в г (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вг)  изискване от страна на купувача на плащания впоследствие без извършването на услуги в замяна;

Изменение    50

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква в д (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вд)  принуждаване или опит за принуждаване на доставчика от страна на купувача да даде на въпросния купувач специални условия под заплаха от частично или пълно премахване на складовите наличности на селскостопанските или хранителните продукти на доставчика;

Обосновка

Целта на настоящото изменение е да се включи като нелоялна търговска практика принуждаването или опитът за принуждаване на доставчик да предостави специални условия под заплаха от пълно или частично премахване на складовите наличности на селскостопанските или хранителните продукти на доставчика.

Изменение    51

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква в е (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ве)  налагане или опит за налагане от страна на купувача спрямо доставчика на значителен дисбаланс между правата и задълженията в търговските отношения преди, по време на или след сключването на договора;

Изменение    52

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква в ж (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вж)  налагане или опит за налагане от страна на купувача на необосновано или непропорционално прехвърляне на икономически рискове към доставчика;

Изменение    53

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква в з (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вз)  едностранно прехвърляне от купувача на риска за продажбите към доставчика;

Изменение    54

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква в и (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ви)  налагане от страна на купувача на схеми за търговски отстъпки и такси за включване в продуктова гама;

Изменение    55

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква в й (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вй)  използване от купувача на обратни електронни търгове или на двуетапни търгове с цел понижаване на цените. Те не са регламентирани и не могат да гарантират прозрачност на преговорите, ценообразуването и участниците в търговете при закупуването на селскостопански и хранителни продукти със сертифицирани от ЕС качество и произход, както и на несертифицирани продукти;

Изменение    56

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква в л (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вл)  прилагане на сливания с цел образуване на групи за покупки на дребно и едро;

Изменение    57

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  плащане от доставчика на разходите, свързани с похабяване на хранителните продукти, което е настъпило в помещенията на купувача и не се дължи на небрежност или вина на доставчика.

г)  изискване на купувача доставчикът да плаща разходите, свързани с похабяване на селскостопанските и хранителните продукти, доставени навреме и с предвиденото в договора качество, което е настъпило, когато те са били във владение на купувача, и не се дължи на небрежност или вина на доставчика.

Изменение    58

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  когато са договорени условия между купувач и доставчик – отказ на купувача да сключи писмен договор с този доставчик, въпреки че доставчикът е поискал такъв договор в съответствие с член 3а, или отказ на купувача да предостави на доставчика достатъчно подробна и недвусмислена информация относно договора за доставка, както е определено в член 2, буква бб).

Изменение    59

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква г б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гб)  споделяне от купувача с трети страни или злоупотреба, умишлена или не, с поверителна информация, свързана с договора за доставка, включително чувствителна търговска информация, споделена от доставчика с купувача;

Изменение    60

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква г в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гв)  извършване от купувача на дейности за комуникация или реклама, или търговски политики, които включително поради дълготрайността си има опасност да навредят или вредят на репутацията на продукти, носещи географско указание по смисъла на Регламент (ЕС) № 1151/2012, Регламент (ЕО) № 110/2008 или Регламент (ЕС) № 251/2014;

Обосновка

Продуктите, носещи специфични географски указания, често подлежат на широка гама от рекламни практики (например продажба на цени под себестойността, търгове на занижени цени, продажби на намалени цени за прекалено дълго време), които водят до икономическо или търговско влошаване на репутацията на тези продукти. Тази мярка би дала възможност на доставчиците да могат да се намесват не само срещу фалшифицирането, но и срещу тези търговски практики, които влошават репутацията и са нелоялни.

Изменение    61

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква г г (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гг)  предприемане от купувача на ответни търговски действия или предупреждаване, че ще бъдат предприети ответни търговски действия срещу доставчика чрез практики, като например изваждане от продуктовата гама, спиране на услугите за обмен на данни, прекомерни промоции, забавени плащания, едностранни приспадания и/или блокиране на промоции, с цел да получи по-добри условия по съществуващи договори или при провеждане на преговори за нов договор;

Изменение    62

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква г д (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гд)  предупреждаване от купувача за или предприемане на ответни търговски действия срещу доставчика, когато доставчикът упражнява своите договорни и законни права, включително подаване на жалба и сътрудничество с национални прилагащи органи.

Изменение    63

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква г е (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ге)  отказ от купувача да предприеме търговски мерки, ако доставчик се възползва от своите договорни права, включително ако подаде жалба или сътрудничи на националните прилагащи органи, или предупреждаване на доставчика, че ще предприеме съответни мерки;

Изменение    64

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква г ж (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гж)  едностранно налагане от купувача на стандарти за качество, които не са базирани на действащото законодателство, схеми за качество, научни факти или текущи практики, което може да окаже отрицателен ефект върху търговията;

Изменение    65

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква гз (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гз)  предписания от купувача по отношение на стандартите за опазване на околната среда и хуманно отношение към животните, надхвърлящи действащите законови разпоредби;

Изменение    66

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква г и (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ги)  използване от купувача на прекалено стриктни „критерии за минимален срок на получаване“, с цел да откаже поръчка, която е била договорена преди това, или да откаже поръчка, която не е обработена достатъчно бързо по причини, несвързани с доставчика;

Изменение    67

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква г й (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гй)  извършване от купувача на едностранен дебит, което е свързано или представлява промяна със задна дата, макар и не договорна, на условията, изложени в договорите за доставка, както и приспадането от купувача на суми, без предварителното съгласие на другата страна, от дължимите суми по фактури за доставката на стоки или услуги;

Изменение    68

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква г к (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гк)  въвеждане от купувача на условието сключването на договор за доставка да зависи от плащането на годишна такса, което условие той прилага с обратно действие;

Изменение    69

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква г л (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гл)  налагане от купувача на условие търговското сътрудничество и сключването на договори за доставка да зависи от компенсация със стоки и услуги;

Изменение    70

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква г м (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гм)  таксуване от купувача за включването на селскостопанските или хранителните продукти на доставчика;

Изменение    71

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква г н (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гн)  таксуване от купувача на доставчика за съхранението и обработването след доставка на селскостопанските или хранителните продукти;

Изменение    72

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква г о (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

го)  начисляване от купувача на такса за непредоставени услуги или за предоставени, но недоговорени между договарящите страни услуги;

Изменение    73

Предложение за директива

Член 3 – алинея 1 – буква г п (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гп)  начисляване от купувача на такса за намален оборот, продажби или марж на доставчика поради по-слаби продажби на даден селскостопански или хранителен продукт;

Изменение    74

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква г р (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гр)  поставяне от купувача на сключването на договор за доставка и търговско сътрудничество в зависимост от налагането на задължение за участие в отстъпки или продажби чрез намаляване на покупната цена за сметка на доставчика;

Изменение    75

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква г с (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гс)  начисляване от купувача на такса за сключване на договор за доставка с доставчика, която е непропорционална на административните разходи, които доставчикът трябва да покрие;

Изменение    76

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква г т (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гт)  намаляване от купувача по непрозрачен начин на количеството и/или стойността на селскостопанските или хранителните продукти със стандартно качество;

Изменение    77

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква г у (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гу)  отказ от купувача да даде на доставчика описание на всяко различно третиране на доставчика в сравнение със собствените му марки.

 

Това описание може да включва най-малкото всеки случай на различно третиране в смисъл на специфични мерки или процедури във връзка с:

 

а) достъпа до лични или други данни, събрани във връзка с покупката на селскостопански или хранителни продукти;

 

б) включване в продуктовата гама, излагане, класифициране или други фактори, които повлияват на решенията за покупка на потребителите;

 

в) пряко или косвено възнаграждение за използване на услугите, предоставяни от купувача;

 

г) достъп до или условията за използване на услуги, свързани пряко с договора за доставка;

Изменение    78

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква г ф (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гф)  налагане от купувача на непропорционално високи договорни санкции в сравнение със стойността и значението на предмета на задължението;

Изменение    79

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква г х (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гх)  изискване от купувач на пълното, частичното или предварителното прехвърляне на преките плащания на доставчика, на които последният има право съгласно Регламент (ЕС) № 1307/2013.

Обосновка

Това изменение е предназначено да се забранят прехвърлянията на преки плащания. То е в съответствие с намесата на Комисията по дела Harms, C-434/08 и Arts, C-227/16. В тях Комисията заявява, че с прехвърлянето на права на плащане се заобикаля истинската цел на селскостопанските субсидии.

Изменение    80

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква г ц (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гц)  изключване на доставчика от продуктовата гама без разумно предупреждение, писмено обяснение за решението и без реални търговски съображения;

Изменение    81

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква г ч (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гч)  задължаване от купувача на доставчика да плаща на персонал за оборудване на помещенията за продажба или обработване на селскостопански и хранителни продукти;

Изменение    82

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква г ш (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гш)  изискване от купувача на компенсация от доставчика за разходите, свързани с разглеждане на жалби от потребители, свързани с неговите продукти;

Изменение    83

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква г щ (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гщ)  изискване от купувача доставчиците да поемат всички разходи, свързани с грешка при прогнозирането, освен ако:

 

-купувачът е изготвил тези прогнози добросъвестно и с дължимата грижа и след консултация с доставчика;

 

-договорът за доставка включва изрична и недвусмислена разпоредба, че пълната компенсация не е уместна;

Изменение    84

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква г a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гaa)  задължаване от купувача посредством договор за доставка доставчикът да не продава селскостопански или хранителни продукти на други купувачи и/или преработватели на цени, по-ниски от плащаните от купувача и/или преработвателя;

Изменение    85

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква г а б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

габ)  заплашване от купувача пряко или косвено да изключи продуктите на доставчика от продуктовата гама, ако доставчикът не спази или не желае да спазва исканията на купувача за намаляване на цените;

Изменение    86

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква г а в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гав)  задължаване от купувача на доставчика да произвежда един и същ продукт, който да бъде продаван под собствената марка на търговеца на дребно, на същата или на по-ниска цена от марковия продукт на доставчика;

Изменение    87

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква г а г (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гаг)  връщане от купувача на непродадени хранителни продукти на доставчика за сметка на доставчика и без да плати тези непродадени хранителни продукти.

Изменение    88

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки правят необходимото за забрана на следните търговски практики, ако те не са договорени с ясни и недвусмислени условия при сключването на договора за доставка:

2.  Държавите членки правят необходимото за забрана на следните търговски практики, ако те не са договорени с ясни и недвусмислени условия при сключването на договора за доставка или във всеки последващ договор между купувача и доставчика по време на валидността на договора за доставка, или ако са следствие от злоупотреба с икономическата зависимост на доставчика от купувача, която е дала възможност на купувача да наложи тези условия:

Изменение    89

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  връщане от купувача на непродадени хранителни продукти на доставчика;

заличава се

Обосновка

Прехвърлена в член 3, параграф 1.

Изменение    90

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аа)  заличаване от купувача на продукти от списъка на договорените продукти, които доставчикът доставя на купувача, или значително намаляване на поръчката на даден селскостопански или хранителен продукт без предварително писмено уведомление, предоставено в предвидения в договора срок или в срок, който не може да бъде по-кратък от 30 дни в случаите, в които срокът не е предвиден в договора;

Изменение    91

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  заплащане от доставчика за продажба на намалени цени на продаваните от купувача хранителни продукти. Преди продажба на намалени цени и ако тя се прави по негова инициатива, купувачът уточнява периода на продажбата на намалени цени и очакваните количества хранителни продукти, които ще поръча;

в)  заплащане от доставчика за продажба или реклама на намалени цени на продаваните от купувача хранителни продукти. Преди продажба на намалени цени и ако тя се прави по негова инициатива, купувачът уточнява периода на продажбата на намалени цени и очакваните количества хранителни продукти, които ще поръча;

Изменение    92

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)   продажбата на селскостопански и хранителни продукти от купувача под покупната цена, фигурираща във фактурата, без пропорционалната част на отстъпките, включени във фактурата, с транспортните разходи и таксите, начислени върху сделката, като маркетингов механизъм, при който загубите или разходите накрая са за сметка на доставчика;

Изменение    93

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – буква г б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гб)  прехвърляне от купувача на доставчика на разходите, свързани с транспортирането и съхранението на продуктите;

Изменение    94

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – буква г в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гв)  задължаване от купувача на доставчика да доставя продуктите само в платформите на доставчика.

Изменение    95

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Държавите членки гарантират, че посочените в параграф 2, букви б), в) и г) търговски практики са забранени, ако произтичащите от тях плащания от доставчика на купувача не са свързани с направените от купувача разходи.

Изменение    96

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б.  Ако на прилагащ орган бъде представена жалба, свързана с практика, посочена в параграф 2, тежестта на доказването, че договорът за доставка обхваща въпросните търговски практики ясно и недвусмислено, се пада на купувача.

Изменение    97

Предложение за директива

Член 3 - параграф 2 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2в.  Държавите членки могат да забранят всички допълнителни нелоялни търговски практики, както са определени в член 2, буква -а), освен тези, посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия член.

Обосновка

Изменението изяснява възможността държавите членки да разполагат с по-амбициозен подход по отношение на броя на НТП, които възнамеряват да забранят.

Изменение    98

Предложение за директива

Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Ако изисква плащане за случаите, описани в параграф 2, букви б), в) и г), по искане на доставчика купувачът му представя разчет за плащанията за единица или общо, според случая, както и за случаите, описани в параграф 2, букви б) и г) разчет за разходите и информация на каква основа е направен представеният разчет.

3.  Ако изисква плащане за случаите, описани в параграф 2, букви б), в) и г), купувачът му представя разчет за плащанията за единица или общо, според случая, както и за случаите, описани в параграф 2, букви б) и г) разчет за разходите и информация на каква основа е направен представеният разчет. Тези разчети се предоставят в писмена форма от купувача и се одобряват от доставчика преди предоставянето на съответната услуга.

Обосновка

Целта на изменението е да се осигури на доставчиците по-голяма сигурност и прозрачност по отношение на услугите, за които плащат.

Изменение    99

Предложение за директива

Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Държавите членки гарантират, че забраните, установени в параграфи 1 и 2, представляват първостепенни повелителни норми, приложими за всички попадащи в обхвата им случаи независимо от приложимото в други случаи право по отношение на договора за доставка между страните.

4.  Държавите членки гарантират, че забраните, установени в параграфи 1 и 2, представляват първостепенни повелителни норми, приложими за всички попадащи в обхвата им случаи независимо от приложимото в други случаи право по отношение на договора за доставка между страните. Държавите членки могат да приемат правила, превишаващи обхвата на забраните, определени за всяка нелоялна търговска практика, посочена в параграфи 1 и 2.

Обосновка

Чрез изменението се изяснява възможността държавите членки да разполагат с по-амбициозен подход по отношение на забраните, изброени в член 3.

Изменение    100

Предложение за директива

Член 3 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  Държавите членки гарантират, че договорни условия или практики, които изключват лихва за забавено плащане, са забранени в съответствие с член 7 от Директива 2011/7/ЕС.

Изменение    101

Предложение за директива

Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 3а

 

Договорни отношения

 

1.  Доставчик може да изиска всяко доставяне на селскостопанските и хранителните му продукти в полза на купувач да бъде предмет на писмен договор между страните и/или предмет на писмена оферта за договор от първия купувач.

 

2.   Договорите или офертите за договори, посочени в параграф 1:

 

(a)се изготвят преди доставката;

 

б)  се изготвят в писмена форма; и

 

в)  включват по-специално следните елементи:

 

(i)   цената на доставката, която:

 

– е фиксирана и посочена в договора, и/или

 

– се изчислява въз основа на комбинация от различни, посочени в договора фактори, които могат да включват пазарни показатели, отразяващи промените в пазарните условия, доставените количества и качеството или състава на доставяните селскостопански продукти,

 

(ii)   количеството и качеството на съответните продукти, които могат или трябва да бъдат доставени, и графика на тези доставки;

 

(iii)   срока на договора, който може да бъде срочен или безсрочен договор с клаузи за прекратяване;

 

(iv)   подробности относно сроковете и реда на плащане;

 

(v)   правилата за получаване или доставка на селскостопанските продукти; и

 

(vi)   правилата, приложими в случай на непреодолима сила.

 

3.   Параграфи 1 и 2 не засягат членове 125, 148 и 168 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

 

4.   Държавите членки може да набелязват, споделят и стимулират най-добри практики във връзка с дългосрочните договори, за да се укрепва позицията за договаряне на производителите в рамките на веригата за доставка на селскостопански продукти и храни.

Изменение    102

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всяка държава членка определя публичен орган, който следи за прилагането на забраните по член 3 на национално равнище („прилагащ орган“).

1.  Всяка държава членка определя един или повече органи, които следят за прилагането на забраните по член 3 на национално равнище („прилагащи органи“), и уведомява Комисията за тях.

Изменение    103

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Ако държава членка определи повече от един прилагащ орган на своята територия, тя определя едно единствено звено за контакт за сътрудничество между прилагащите органи и за сътрудничество с Комисията.

Изменение    104

Предложение за директива

Член 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 4а

 

Компетентен прилагащ орган

 

1.   Прилагащият орган в държавата членка, в която е установен купувач, за когото съществува подозрение, че прилага забранена търговска практика, е компетентен да разследва прилагани от купувача нелоялни търговски практики.

 

2.   Ако доставчик доставя своите продукти на получател, свързан с купувача, но установен в друга държава членка, която не съответства на мястото на установяване на купувача, за когото съществува подозрение, че прилага забранена търговска практика, прилагащият орган в тази държава членка е компетентен да разследва прилаганите от купувача нелоялни търговски практики. Получателят на продуктите се счита за солидарно отговорен за извършените нарушения.

 

3.   Когато купувачът е установен извън Съюза, прилагащият орган в държавата членка, където е установен доставчикът, е компетентен да разследва прилагани срещу доставчика нелоялни търговски практики.

 

4.   Прилагащият орган има компетентност и да разследва нелоялни търговски практики по отношение на предоставянето на услуги, свързани с договора за доставка. Купувачът се счита за солидарно отговорен за извършени нарушения от трети доставчик на свързаните услуги.

Изменение    105

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Доставчикът подава жалба до прилагащия орган в държавата членка, в която е установен купувачът, за когото съществува подозрение, че прилага забранена търговска практика.

1.  Жалбите се подават до прилагащия орган в държавата членка, в която е установен купувачът, за когото съществува подозрение, че прилага забранена търговска практика. Когато купувачът е установен извън Съюза, жалбата се изпраща на прилагащия орган в държавата членка, в която се намира доставчикът. Този прилагащ орган предприема действия.

Изменение    106

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Доставчикът може да подаде жалба до прилагащия орган в държавата членка, в която е установен. Прилагащият орган в тази държава членка предава жалбата на прилагащия орган в държавата членка, в която е установен купувачът, за когото съществува подозрение, че прилага забранена търговска практика. Този прилагащ орган предприема действия.

Изменение    107

Предложение за директива

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Право да подадат жалба имат организации на производители или сдружения на организации на производители, в които един или повече членове или членове на членуващи в тях организации смятат, че са засегнати от забранена търговска практика.

2.  Право да подадат жалба и да бъдат включени по подходящ начин в производството имат организации на производители или на доставчици или сдружения на организации на производители или на доставчици, организации, работещи с производители, имащи познания за търговските практики във веригата за доставка на селскостопански продукти и храни, както и представителни организации, в които един или повече членове или членове на членуващи в тях организации смятат, че са засегнати от забранена търговска практика.

Изменение    108

Предложение за директива

Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  По искане на жалбоподателя прилагащият орган осигурява поверителност относно самоличността му и относно всякаква друга информация, чието разкриване според жалбоподателя би накърнило интересите му. Ако подаде искане за поверителност, жалбоподателят изрично посочва такава информация.

3.  Прилагащият орган осигурява поверителност относно самоличността на жалбоподателя, както и относно всякаква друга информация, чието разкриване според жалбоподателя би накърнило интересите му. Ако подаде искане за поверителност, жалбоподателят изрично посочва такава информация. По време на цялата процедура прилагащият орган гарантира поверителността на процеса и на всяка чувствителна информация, като защитава процедурните права и на двете страни.

Изменение    109

Предложение за директива

Член 5 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Когато все пак такава информация стане публична, купувачът не я използва за извършване на увреждащи действия спрямо доставчика. Ако купувачът наруши тази забрана, той или тя отговаря за компенсация за нанесените на доставчика щети, включително загуба, загуба на печалба и накърняване на репутацията.

Изменение    110

Предложение за директива

Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Ако прецени, че не са налице достатъчно основания за предприемането на действия по жалбата, прилагащият орган уведомява жалбоподателя за мотивите си.

заличава се

Изменение    111

Предложение за директива

Член 5 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  Комисията изготвя многоезично ръководство, което е на разположение на нейния уебсайт, като обяснява как да се състави жалба и какъв вид информация трябва да бъде предоставена на съответните прилагащи органи в целия Съюз, за да се реши дали може да започне официално разследване.

Обосновка

МСП често не разполагат с експертен опит и със знания и умения, за да защитят правата си. Това важи особено за МСП в развиващия се свят. Следователно съветите и подкрепата на Комисията са абсолютно необходими на МСП за защитата и прилагането на техните права.

Изменение    112

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират, че прилагащият орган разполага с необходимите ресурси, и му предоставят следните правомощия:

Държавите членки гарантират, че техните прилагащи органи разполагат с необходимите ресурси, включително достатъчен бюджет и експертен опит, за да гарантират правилното и справедливо функциониране на веригата за доставка на селскостопански продукти и храни. Те им предоставят следните правомощия:

Изменение    113

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  да започва и провежда разследвания по своя собствена инициатива или въз основа на подадена жалба;

а)  проактивно да започват и провеждат разследвания по своя собствена инициатива въз основа на разумни подозрения или въз основа на подадена жалба, включително анонимни жалби или от лица, подаващи сигнали за нередности;

Изменение    114

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  да извършват внезапни проверки на място в рамките на своите разследвания;

Изменение    115

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  да взема решения, с които се констатира нарушение на установените в член 3 забрани, и да изисква купувачът да прекрати забранената търговска практика. Органът може да се въздържи да вземе такова решение, ако това би породило опасност да бъде разкрита самоличността на жалбоподателя или друга информация, чието разкриване според жалбоподателя би накърнило интересите му, при условие че жалбоподателят изрично е посочил тази информация в съответствие с член 5, параграф 3;

в)  да вземат решения, с които се констатира нарушение на установените в член 3 забрани, и да предоставят на доставчика временни мерки с цел преустановяване на забранената търговска практика, и да изискват купувачът да прекрати забранената търговска практика, както и да отмени съответните клаузи или незаконни договори. Органът може да се въздържи да вземе такова решение, ако това би породило опасност да бъде разкрита самоличността на жалбоподателя или друга информация, чието разкриване според жалбоподателя би накърнило интересите му, при условие че жалбоподателят изрично е посочил тази информация в съответствие с член 5, параграф 3;

Изменение    116

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  да налага имуществена санкция на извършителя на нарушението. Санкцията трябва да бъде ефективна, пропорционална и възпираща, като се отчитат естеството, продължителността и сериозността на нарушението;

г)  да налагат имуществена санкция и/или други също толкова ефективни санкции на физическото или юридическото лице, за което е установено, че е нарушило настоящата директива, в съответствие с националното право. Глобата и другите санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални на нанесената вреда и възпиращи, като се отчитат естеството, продължителността и сериозността на нарушението. Повторните нарушения от един и същ купувач се вземат предвид при определяне на имуществената санкция и другите санкции, които да бъдат наложени;

Изменение    117

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  да уреждат компенсация за щетите от извършителя на нарушението в случаите, когато жалбоподателят е поискал поверителност;

Изменение    118

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  да публикува решенията си по букви в) и г);

д)  систематично да публикуват решенията си по букви в) и г);

Обосновка

Това изменение дава възможност за систематичното публикуване на решения, взети от прилагащите органи. Така дружествата, извършвали нелоялни търговски практики, са обект на „посочване и порицаване“.

Изменение    119

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1 – буква e

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  да информира купувачите и доставчиците за дейността си с годишни доклади, в които наред с останалата информация се посочва броят на получените жалби и на започнатите и приключените от органа разследвания. Докладът съдържа обобщено описание на случая и на резултата от всяко разследване.

е)  да публикуват преглед на действията и дейността си по изпълнение с годишни доклади, в които наред с останалата информация се посочват характеристиките на установените нелоялни търговски практики и броят на получените жалби и на започнатите, текущите и приключените от органа разследвания, както и списък на предприятията, за които са констатирани нарушения. Докладът съдържа обобщено описание на случая и заключенията от всяко разследване, информация за резултата от процедурата, както и за взетото решение в съответствие с правилата за поверителността, определени по националното право.

Обосновка

С настоящото изменение се цели да се гарантира поверителността на работата на прилагащите органи и на текущите разследвания, при спазване на националните правила за поверителност.

Изменение    120

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Държавите членки гарантират, че упражняването на тези правомощия е предмет на подходящи гаранции във връзка с правата на защита в съответствие с общите принципи на правото на Съюза и Хартата на основните права на Европейския съюз, включително ако жалбоподателят поиска поверителна обработка на информацията съгласно член 5, параграф 3.

Обосновка

По отношение на анонимните жалби е необходимо да се вземат предвид националните правила относно прозрачността на съдебните процеси и производства. Поверителността на самоличността на жалбоподателя е важна. Също така е необходимо обаче да се гарантира, че няма противоречие с член 6 от Европейската конвенция за правата на човека.

Изменение    121

Предложение за директива

Член 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 6а

 

Задължения на прилагащия орган

 

1.   Прилагащите органи контролират и гарантират правилното и справедливо функциониране на веригата за доставка на селскостопански продукти и храни в Съюза.

 

2.   В срок от 30 дни от получаването на жалба прилагащият орган информира жалбоподателя за решението си да предприеме или да не предприеме действия във връзка с жалбата.

 

3.   Ако прецени, че не са налице достатъчно основания за предприемането на действия по жалбата, прилагащият орган приема официално мотивирано решение за отхвърляне на жалбата и уведомява жалбоподателя за това решение. Решението подлежи на съдебен контрол.

 

4.   Когато прецени, че са налице достатъчно основания за предприемането на действия по жалбата, прилагащият орган образува и провежда разследване, което приключва в срок от шест месеца от датата на образуване на разследването. В надлежно обосновани случаи срокът от шест месеца може да бъде удължен с още шест месеца. Прилагащият орган уведомява жалбоподателя за удължаването и причините за него.

 

5.   Ако в резултат на разследването бъде установено нарушение на настоящата директива, прилагащият орган изисква от купувача да прекрати забранената търговска практика и налага имуществена санкция и/или други също толкова ефективни санкции на физическото или юридическото лице – извършител на нарушението, в съответствие с националното законодателство. Глобата и другите санкции са ефективни, пропорционални на нанесената вреда и възпиращи, като се отчитат естеството, продължителността и сериозността на нарушението. Повторните нарушения от един и същ купувач се вземат предвид при определяне на имуществената санкция и другите санкции, които да бъдат наложени.

 

6.   Прилагащият орган може да се въздържи да приложи някоя от мерките, посочени в параграф 5 от настоящия член, ако това би породило опасност да бъде разкрита самоличността на жалбоподателя или друга информация, чието разкриване според жалбоподателя би накърнило интересите му, при условие че жалбоподателят изрично е посочил тази информация в съответствие с член 5, параграф 3.

 

7.   Прилагащият орган може да реши да публикува своите решения във връзка с параграф 5 от настоящия член.

Изменение    122

Предложение за директива

Член 6 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 6б

 

Делегирани актове

 

Комисията се оправомощава да приема делегирани актове, с които се определят критерии и обща методология, които прилагащите органи да използват при определяне на размера на имуществените санкции, като се вземат предвид най-малко следните елементи: оборот на нарушителя, ползи за нарушителя в резултат на нелоялната търговска практика, брой и статут на жертвите на нарушението и повторното прилагане на нелоялни търговски практики от страна на купувач.

Изменение    123

Предложение за директива

Член 6 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 6в

 

Медиация или алтернативен механизъм за уреждане на спорове

 

1.   Без да се засягат правомощията и задълженията на прилагащия орган, предвидени в членове 6 и 6а, държавите членки насърчават използването на процедури на ефективна и независима медиация или на алтернативен механизъм за уреждане на спорове в случай на спор между доставчик и купувач поради нелоялна търговска практика по смисъла на член 2, буква -а).

 

2.   Използването на медиация или на алтернативен механизъм за уреждане на спорове не накърнява правото на доставчика да подава жалба, както е посочено в член 5.

 

3.   Комисията може да улеснява диалога и обмена на доказани практики, свързани с използването на медиация или на механизъм за алтернативно уреждане на спорове на равнището на Съюза.

Изменение    124

Предложение за директива

Член 7 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Сътрудничество между прилагащите органи

Мрежа на Съюза за целите на прилагането

Изменение    125

Предложение за директива

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки правят необходимото прилагащите органи да си сътрудничат и да си оказват взаимопомощ при трансгранични разследвания.

1.  Създава се мрежа на Съюза за целите на прилагането („мрежата“).

Изменение    126

Предложение за директива

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Веднъж годишно представители на прилагащите органи провеждат среща, на която обсъждат прилагането на настоящата директива въз основа на годишните доклади, посочени в член 9, параграф 1, и най-добрите практики в областта, попадаща в обхвата на директивата. Комисията оказва съдействие за провеждането на срещите.

2.  Целта на мрежата е да служи като платформа за конструктивно сътрудничество между прилагащите органи на държавите членки и Комисията и да оптимизира практиките на прилагащите органи в рамките на Съюза.

Изменение    127

Предложение за директива

Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Комисията създава и управлява уебсайт, осигуряващ възможност за обмен на информация между прилагащите органи и Комисията, по-специално във връзка с годишните срещи.

заличава се

Изменение    128

Предложение за директива

Член 7 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Комисията гарантира, че има функционална пощенска кутия на уебсайта си, с цел оказване на подкрепа на малките и средните предприятия (МСП) в Съюза и извън него, за да защитават и прилагат правата си срещу нелоялни търговски практики, като се предоставя информация за процедурите. Цялата необходима информация се предоставя на всички езици на Съюза.

Изменение    129

Предложение за директива

Член 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 7а

 

Състав на мрежата на Съюза за целите на прилагането

 

1. Мрежата е съставена от по един представител от всеки един от прилагащите органи, посочени в член 4, двама представители на Комисията и съответните им заместници.

 

2. Мрежата заседава периодично през определени интервали от време и когато е необходимо – по надлежно обосновано искане на Комисията или на държава членка.

 

3. Мрежата включва всички съответни заинтересовани страни в обсъждане относно прилагането на директивата, за да се улеснят диалогът и обменът на най-добри практики и да се насърчи общ подход.

Изменение    130

Предложение за директива

Член 7 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 7б

 

Задачи по координирано прилагане

 

1. Мрежата има следните задачи:

 

а) да обсъжда прилагането на настоящата директива въз основа на годишните доклади, посочени в член 9, параграф 1;

 

б) да улеснява обмена на информация по съответните теми, включително относно резултатите от разследванията, посочени в член 6, параграф 1, буква а), и нови случаи на нелоялни търговски практики;

 

в) да координира и улеснява обмена на информация и най-добри практики във връзка с националното законодателство и опита на държавите членки в областта на прилагането по координиран и систематичен начин, за да се подобри общото разбиране кои конкретни видове търговски практики следва да се считат за нелоялни търговски практики и за по-добро справяне с потенциални трансгранични нелоялни търговски практики;

 

г) да разглежда всеки въпрос по отношение на прилагането на настоящата директива и да приема насоки и препоръки с цел насърчаване на съгласуваното прилагане, включително чрез създаване на обща методология за определяне и установяване на санкции;

 

д) да насърчава и улеснява сътрудничеството с други свързани мрежи и групи, и по-специално инициативата за веригата на доставки.

 

2. Комисията има следните задачи:

 

а) да създаде и управлява уебсайт, осигуряващ възможност за обмен на информация между прилагащите органи и Комисията, по-специално във връзка с годишните срещи;

 

б) да улеснява организирането на общи програми за обучение и обмен на персонал между прилагащите органи и, когато е целесъобразно, с прилагащите органи на трети държави;

 

в) да организира срещите на мрежата, посочени в член 7а, параграф 2;

 

г) да предоставя на разположение технически или научни експертни знания с цел изпълнение на административното сътрудничество в областта на прилагането.

Изменение    131

Предложение за директива

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За борба с нелоялните търговски практики държавите членки могат да предвидят правила, надхвърлящи посоченото в членове 3, 5, 6 и 7, при условие че правилата на национално равнище са съвместими с правилата относно функционирането на вътрешния пазар.

1.   За борба с нелоялните търговски практики държавите членки могат да запазват или въвеждат правила, които са по-строги от определените в настоящата директива, при условие че правилата на национално равнище са съвместими с правилата относно функционирането на вътрешния пазар, включително свободното движение на стоки и услуги и свободата на установяване, недискриминацията и достъпа до безпристрастен и независим съдебен контрол.

Изменение    132

Предложение за директива

Член 8 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Държавите членки уведомяват Комисията за всички нови национални правила, които са по-строги от определените в настоящата директива.

Изменение    133

Предложение за директива

Член 8 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б.  Настоящата директива не накърнява националните правила, предназначени за борба с нелоялните търговски практики, които не са в нейния обхват, при условие че тези правила са съвместими с правилата относно функционирането на вътрешния пазар.

Изменение    134

Предложение за директива

Член 8 – параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1в.  Производствата във връзка с член 6, букви в) – д) зачитат административните и правните производства и принципи в дадената държава членка.

Обосновка

По отношение на анонимните жалби е необходимо да се вземат предвид националните правила относно прозрачността на съдебните процеси и производства.

Изменение    135

Предложение за директива

Член 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 8а

 

Национални обсерватории за функционирането на веригата за доставка на селскостопански продукти и храни

 

1.  За да се информират икономическите участници и прилагащите органи на държавите членки, държавите членки могат да създадат национални обсерватории за функционирането на веригата за доставка на селскостопански продукти и храни.

 

2.  Държавите членки гарантират, че техните национални обсерватории разполагат с необходимите ресурси за изпълнението на задачите си, и им предоставят следните правомощия:

 

а) събиране на наличните статистически данни, необходими за анализа на механизмите за ценообразуване и на маржовете във веригата за доставка на селскостопански продукти и храни, както и на наличието на нелоялни търговски практики;

 

б)   анализиране на събраната информация и осъществяване или възлагане на осъществяването на проучвателни дейности, необходими за тяхната дейност;

 

в)   изготвяне на обобщени доклади относно проучваните сектори и гарантиране на редовно публикуване на резултатите от работата им;

 

г)   подпомагане и/или съдействие на прилагащия орган в изготвянето на доклада относно нелоялните търговски практики в отношенията между предприятия в рамките на веригата за доставка на селскостопански продукти и храни, посочен в член 9.

Обосновка

С настоящото изменение се цели да се предвиди, че държавите членки създават национални обсерватории на функционирането на веригата за доставка на храни, за да се информират икономическите участници и прилагащите органи на държавите членки относно функционирането на веригата за доставка на храни.

Изменение    136

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  До 15 март всяка година държавите членки изпращат на Комисията доклад относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопански субекти във веригата за доставка на храни. Докладът съдържа по-конкретно всички съществени данни относно прилагането и изпълнението на правилата съгласно настоящата директива в съответната държава членка през предходната година.

1.  До 15 март всяка година държавите членки изпращат на Комисията доклад относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопански субекти във веригата за доставка на селскостопански продукти и храни. Докладът съдържа по-конкретно всички съществени данни относно прилагането и изпълнението на правилата съгласно настоящата директива, както и относно ефикасността на мерките, изпълнявани от прилагащия орган в съответната държава членка през предходната година. Държавите членки гарантират диалог с всички свързани заинтересовани страни, включително организации на потребители, относно функционирането на веригата на доставки на тяхна територия.

Изменение    137

Предложение за директива

Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Не по-рано от три години след датата на прилагане на настоящата директива Комисията извършва оценка на директивата и представя доклад с основните констатации на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите.

1.  В срок от три години след датата на прилагане на настоящата директива Комисията извършва първата оценка на директивата и представя доклад с основните констатации на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите.

Изменение    138

Предложение за директива

Член 11 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а.  Оценката се отнася, но без да се ограничава, до:

 

а)   ефективността при защитата на най-слабите участници във веригата за доставка на селскостопански продукти и храни от нелоялни търговски практики;

 

б)   ефективността на сътрудничеството между компетентните прилагащи органи и наличието на необходимост от координация за прилагане и наблюдение на законодателството на Съюза в областта на нелоялните търговски практики

 

 

Изменение    139

Предложение за директива

Член 11 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б.  Въз основа на констатациите в нейния доклад Комисията може да представя съответни законодателни предложения.

Изменение    140

Предложение за директива

Член 11 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 11а

 

Докладване за въздействието върху потребителите

 

1.   Комисията извършва оценка, за да установи дали конкретни търговски практики, които са нелоялни, имат отрицателно въздействие върху потребителите, и представя доклад с основните констатации на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите.

 

2.   Въз основа на констатациите в нейния доклад Комисията може да представя съответни законодателни предложения.

Изменение    141

Предложение за директива

Член 12 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

За съществуващи договори за доставка, сключени преди … [датата на влизане в сила на настоящата директива], държавите членки може да предвидят преходен период от не повече от 6 месеца след … [датата на влизане в сила на настоящата директива] за спазване на определените в директивата правила.

(1)

Все още непубликувано в Официален вестник.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Контекст на предложението на Комисията

При съвременната селскостопанска политика, която е далеч по-тясно обвързана с пазара, отколкото в миналото, доброто и справедливо управление на веригата за доставка на селскостопански продукти и храни придобива все по-голямо значение за участващите в нея субекти, особено за земеделските производители. Те са особено уязвими към нелоялни търговски практики (НТП), тъй като тяхната позиция за договаряне често не може да се сравнява с тази на партньорите им, които купуват продукцията им. Това се дължи най-вече на ограничените възможности, с които разполагат, за да изведат продуктите си до крайните потребители, както и на структурните слабости на селскостопанската система в сравнение с партньорите ѝ надолу по веригата.

НТП могат да застрашат печалбите и маржовете на стопанските субекти, което може дори да принуди иначе жизнеспособни и конкурентоспособни участници да напуснат пазара. Така например едностранното намаляване на договорени количества нетрайни хранителни продукти е равностойно на загубени приходи за стопански субект, който не може лесно да намери друг начин за реализация на продуктите. Забавеното плащане за нетрайни продукти след доставката и продажбата им от купувача води до допълнителни финансови разходи за доставчика. Евентуалното задължаване на доставчиците да приемат обратно непродадени от купувача продукти може да представлява неправомерно прехвърляне на риска върху доставчиците. Маржът на доставчиците може неоправдано да намалее, ако са принудени да поемат разходи за рекламни дейности, които разпространителите по правило осъществяват на място в търговските обекти, без да извлекат справедлива печалба.

Единодушно се приема, че нелоялни търговски практики се наблюдават по цялата верига за доставка на храни. Характерно е, че дейностите по веригата за доставка на храни, в това число НТП, се разглеждат в най-малко три съобщения на Комисията от 2009 г. насам. През юни 2016 г. Европейският парламент прие резолюция, с която призова Комисията да представи предложение за правна рамкова уредба на Съюза относно НТП. През декември 2016 г. Съветът призова Комисията да предприеме оценка на въздействието, за да предложи законодателна уредба на Съюза или незаконодателни мерки за борба с НТП.

Специфични правила за НТП вече съществуват в 20 държави членки. Различията помежду им обаче са значителни. В някои държави членки не е предвидена специална защита срещу НТП или тя е неефективна. Друг съществуващ инструмент е доброволната инициатива за веригата за доставка (ИВД) – инициатива на частния сектор, която се стреми да регламентира НТП и предоставя форум за досъдебно решаване на спорове на ранен етап. Малко вероятно е обаче ИВД да прерасне във всеобхватна уредба за управление. Това е така, защото участието в ИВД е на доброволен принцип и за момента ИВД не обхваща всички стопански субекти във веригата за доставка на храни. Въпреки че в нея участват търговци на дребно, ИВД все още не е привлякла техните обединения за съвместни покупки, нито организации, представляващи земеделските производители; земеделските производители се въздържат от участие, тъй като според тях инициативата не гарантира в достатъчна степен поверителност на жалбоподателите и не предвижда независими разследвания и санкции.

Поради тези причини настоящото предложение на Комисията относно НТП съответства на солидно, дългогодишно търсене от страна на общността на земеделските стопани в Европа и на отколешна убеденост, че земеделските стопани следва да бъдат по-добре защитени срещу практиките на злоупотреба от страна на преработвателите и търговците на дребно. Някой може да възрази, че досегашната липса на обща уредба относно НТП се откроява на фона на други области, уредени в рамките на ОСП, които имат преки последици за стопанските субекти – като правилата в областта на конкуренцията, правилата за държавната помощ и пазарните стандарти. С общата организация на пазара (Регламент (ЕС) № 1308/2013) в тези области се установят общи правила по отношение на пазарните условия за стопанските субекти в ЕС с цел да се допринесе за икономическото и социалното сближаване, както и за еднакви условия на конкуренция в рамките на единния пазар.

Целта на настоящото предложение за директива е да се намали разпространението на НТП по веригата за доставка на храни, като на цялата територия на ЕС се въведе минимален общ стандарт за защита във вид на неголям списък с конкретни забранени НТП. Защитата обхваща доставчици във веригата за доставка на храни в случаите, когато продават хранителни продукти на купувачи, които не са малки и средни предприятия. Целта е чрез обхвата на директивата да се допринесе за достоен стандарт на живот за хората, занимаващи се със селско стопанство – една от целите на ОСП съгласно член 39 от ДФЕС.

Член 43 от ДФЕС, който е главното правно основание за ОСП, се явява единственото правно основание на предложението на Комисията. Мерките, предвидени в предложението, се отнасят до НТП в селското стопанство и веригата за доставка на селскостопански продукти и храни във връзка с търговията на продукти с произход от земеделските производители. Следва да се отбележи, че съгласно член 38, параграфи 2 и 3 от ДФЕС ОСП обхваща преди всичко селскостопанските продукти, посочени в приложение I към Договора. Съдът на Европейския съюз обаче изрично е постановил, че хранителни продукти, които не са изброени в приложение I от ДФЕС (в Договора продуктите от приложение I се считат за „селскостопански продукти“), може да влизат в обхвата на актове, приети съгласно член 43 от ДФЕС, ако това допринася за осъществяването на една или няколко от целите на общата селскостопанска политика, както и че селскостопанските продукти принципно попадат в този обхват.(1)

Също така при подход, който има за цел да защити земеделските производители и техните сдружения (кооперации и други организации на производителите), трябва да се вземат предвид отрицателните последици за тях от НТП надолу по веригата за доставка на храни, т.е. за стопански субекти, които не са земеделски стопани, но чиято слаба позиция за договаряне надолу по веригата ги прави уязвими към НТП. Защитата срещу НТП за доставчици надолу по веригата би предотвратила нежелани последици за земеделските стопани поради отклоняване на търговията към техни конкуренти, които са собственост на инвеститори — например на етапа на преработка — и които не се ползват с такава защита (като това би намалило правния риск купувачите да бъдат обвинени в нелоялни търговски практики).

В допълнение Комисията изтъква, че предложените мерки допълват съществуващите мерки в държавите членки и кодекса на поведение на ИВД.

Позиция на докладчика и предложени изменения

Докладчикът подкрепя предложението на Комисията като отдавна очакван законодателен инструмент, който да защитава позицията за договаряне на земеделските производители във веригата за доставка на храни и селскостопански продукти; инструмент, който в крайна сметка може да допълни мерките, въведени чрез Регламент (ЕС) № 2017/2393, т.нар. Регламент „Омнибус“, чиято цел е укрепване на преговорните правомощия на земеделските стопани в ЕС. Следва да се припомни, че убеждението за необходимостта от подобен инструмент беше подкрепено от заключенията на експертната група за селскостопанските пазари, публикувани през ноември 2016 г., и тяхното съдържание беше споделено от Европейския парламент в резолюцията му, приета на 7 юни 2016 г., както и от министрите на селското стопанство в ЕС, които единодушно приеха заключения във връзка с това на неофициалното си заседание на Съвета от 12 и 13 декември 2016 г. в Братислава.

Докладчикът подчертава, че завършването на законодателната процедура относно предложението за НТП преди края на настоящия парламентарен мандат, като по този начин това ново законодателство ще се превърне в конкретен „резултат“ за европейските земеделски производители, е едновременно важна и реалистична цел на настоящия Парламент. Що се отнася до другия съзаконодател, австрийското председателство ясно посочи намерението си да се даде предимство на предложението за НТП, както е посочено в писмо от 4 юни 2018 г. от австрийския министър на устойчивото развитие и туризма, Елизабет Кьостингер, до председателя на комисията AGRI. В писмото се посочва като един от основните приоритети на австрийското председателство предложението за НТП и се напомня, че и Парламентът, и Съветът многократно са настоявали за законодателство в защита на земеделските производители, които представляват най-слабото звено във веригата за доставка, преди да се направи заключението, че „е време да се хармонизират двадесет различни национални правни уредби и да се установят минимални стандарти за всички държави членки“, така че да „се разрешат проблемите на селскостопанските производители, които са обект на несправедливо третиране от страна на други, по-могъщи партньори във веригата за доставка“.

Изменения, предложени от докладчика

Въпреки че широко подкрепя предложението, докладчикът предлага редица изменения, за да се подобри неговата ефективност. Те са следните:

•  разширяване на обхвата на директивата за доставчици във веригата за доставка на храни, които не са МСП, с цел да се включат организациите на земеделските стопани и да се избегнат възможни търговски отклонения от МСП;

•  разширяване на обхвата на директивата за всички селскостопански продукти, т.е. не само за хранителните продукти, с цел включване на сектора на градинарството, промишлеността, фуражите и други селскостопански сектори, които не попадат в обхвата на производството на храни;

•  разширяване на определението за „купувач“ така, че да включва онези оператори, които, въпреки че са установени извън ЕС, купуват и продават продукти на пазара на ЕС. Целта е да се избегне възможността купувач да избегне разпоредбите, като просто премести своето място на установяване извън ЕС;

•  отново по отношение на определението за „купувач“ предоставянето на свързани услуги следва да бъде включено в приложното поле на директивата, наред с преработката, разпространението или продажбата на дребно на селскостопански и хранителни продукти;

•  въвеждане на определение за „нелоялни търговски практики“ (в смисъл на основополагащ принцип), по подобие на определението, дадено от заключенията на Съвета от 12 декември 2016 г., което е отразено в съображение 1 от предложението за директива;

•  включване на определението за „икономическа зависимост“ като съотношения на силите между доставчик и купувач;

•  въвеждане на срок за плащане на трайни продукти от 60 дни, считано от датата на получаване на фактурата, както е предвидено и в Директива 2011/7/ЕС относно борбата със забавяне на плащането;

•  освобождаване от разпоредбите за условията за плащане за всички вноски от земеделските производители, организации на производители и кооперации, както и за споразуменията на междубраншовите организации, когато тези споразумения се отнасят до качествени продукти;

•   определение за понятието „кратко предизвестие“ (когато купувачът отменя поръчки за нетрайни хранителни продукти) с фиксиран срок (60 дни);

•  подобряване на уводното изречение в член 3, параграф 2 (т.нар. „сиви НТП“) чрез включване на понятието „икономическа зависимост“;

•  въвеждане на възможност държавите членки да забраняват всякаква друга нелоялна търговска практика (т.е. освен забраните по член 3) въз основа на определението за „нелоялна търговска практика“ в член 2;

•  включване на задължителни писмени договори по искане на доставчик, както е определено – посредством Регламента „Омнибус“ – в член 168 от Регламента за единна ООП, и на възможността държавите членки да насърчават по-солидно сключване на договори между различните участници във веригата за доставка;

•  включване на възможността жалбоподателите да подават жалби пред чуждестранни органи чрез своите национални органи;

•  разширяване за представителните сдружения на правото да подават жалба от името на един или повече свои членове;

•  включване на задължението на прилагащия орган да започне разследване в рамките на 60 дни от датата на подаване на жалбата и да го приключи в срок от 6 месеца. В надлежно обосновани случаи срокът от 6 месеца може да бъде удължен с още 6 месеца (по този начин цялото разследване трябва да приключи в рамките на 14 месеца от подаването на жалбата);

•  включване на задължението за прилагащия орган, в случай че се установи нарушение, да изисква от купувача да прекрати забранената търговска практика;

•  въвеждане на възможността държавите членки да насърчават използването на медиация или на алтернативен механизъм за разрешаване на спорове;

•  въвеждане на задължението държавите членки да включват в годишните си доклади до Комисията оценка на ефективността на предприетите мерки за забрана на НТП.

(1)

Решение на Съда на Европейския съюз, C-343/07, 2 юли 2009 г., т. 50 – 51.


СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (26.9.2018)

на вниманието на комисията по земеделие и развитие на селските райони

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни

(COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))

Докладчик по становище(*): Марк Тарабела

(*) Асоциирана комисия – член 54 от Правилника за дейността

КРАТКА ОБОСНОВКА

Като цяло докладчикът приветства подхода, предложен от Комисията като първа стъпка към регулирането на нелоялните търговски практики (НТП) във веригата за доставкa на храни. Докладчикът обаче е убеден, че редица точки от предложението следва да бъдат изяснени и подобрени.

Главните промени, въведени от докладчика, са следните:

1. Разширяване на обхвата около 3 оси:

• Разширяване на обхвата на селскостопанските продукти с цел защита на всички доставчици, включително на земеделските производители, доставящи продукти, които са изброени в приложение I към Договора, но не са предназначени за консумация от човека. Тези производители не се намират в положение, различно от това на производителите, които доставят храни. Третирането им по различен начин би представлявало дискриминация, забранена от Договора и от Хартата на основните права на Европейския съюз.

• Разширяване на обхвата на цялата верига на доставки чрез забрана на НТП в полза на всички производители и купувачи. Предложението трябва да осигури средство за действие за най-уязвимите участници, които имат много ограничени възможности за договаряне. По същия начин изборът да се забрани НТП само за определени стопански субекти е спорен. Ако тези практики са нелоялни, те трябва да бъдат забранени за всички стопански субекти. Всички дружества следва да спазват правилата за добра конкурентна практика, добросъвестност и лоялност в договорните отношения. И отново – това различно третиране не е оправдано от разлики в обективни обстоятелства и следователно представлява дискриминация.

• Разширяване на обхвата за всички купувачи, които купуват и продават на вътрешния пазар, включително тези, чието място на стопанска дейност е извън ЕС. Това разширяване на обхвата е в съответствие с по-голямата защита за най-уязвимите доставчици.

2. Определение и забрана на нелоялни търговски практики

Нелоялните търговски практики между стопански субекти не са определени в законодателството на ЕС. Поради това е необходимо да се предложи достатъчно широко определение. Такова определение е особено полезно в ситуации, които не съответстват на изложените в изчерпателния списък на търговските практики.

Тъй като законодателството на ЕС все още не разполага с правна уредба за несправедливи условия в отношенията между стопански субекти, е необходимо да се третират доставчиците, които в много случаи са земеделски стопани или МСП и следователно представляват „слабите страни“ в договора, и да се въведе защитен режим. Тази защита следва да компенсира баланса на властта по време на преговорите за сключване на договори с купувачите. Докладчикът счита, че НТП между купувачи и доставчици следва да бъдат забранени по принцип, а не само тези, които попадат в обхвата на изчерпателния списък, предложен от Комисията. Това е смисълът на член 1, параграф 1 от предложението за директива. Този списък не трябва да е пречка за налагане на санкции за други нелоялни практики, които не се срещат непременно там. Всички НТП, както и експлоатацията на състоянието на икономическа зависимост трябва да бъдат забранени – в противен случай директивата би била лишена от същинско значение. Докладчикът предлага също така да се добави към списъка на забранените нелоялни търговски практики отказът за сключване на писмен договор с доставчик или отказът да се съобщят на доставчик общите условия за продажба, както и непредоставянето му на достатъчно подробна или недвусмислена информация относно договорните условия за покупка. На последно място, докладчикът добавя към списъка на нелоялните търговски практики продажбите на селскостопански продукти или храни на загуба, освен когато става въпрос за продукти, чийто срок на годност е два дни след датата на продажбата, като тези продажби се забраняват, ако не са договорени по ясен и недвусмислен начин при сключването на договора за доставка.

3. Жалби от страна на доставчика в мястото на установяване на купувача или на доставчика

Предложението на Комисията, според което доставчикът подава жалба до органа по изпълнение на държавата членка, в която е установен купувачът, заподозрян в извършването на забранена търговска практика, не осигурява достатъчна защита за доставчика, който ще трябва да състави своята жалба на език, различен от собствения му език, и по начин, който няма да може да разбере. Той ще получи по-голяма защита, ако се предвиди сезирането от негова страна на органа на държавата членка, в която се намира, и прехвърлянето от този орган на жалбата до компетентния орган на държавата членка, в която се намира купувачът.

4. Медиация или алтернативен механизъм за разрешаване на спорове

Докладчикът предлага нов член за използването на медиация или други способи в случай на спор между доставчик и купувач поради НТП.

5. Създаване на „Мрежа на Съюза за правоприлагане“

Докладчикът твърдо вярва, че е необходим механизъм за координация на правоприлагащите органи, който би могъл да приеме формата на мрежа, за да се насърчи по-добрата координация между правоприлагащите органи, институциите на ЕС и съответните участници във веригата на доставки. Докладчикът желае да добави същинско европейско измерение към Мрежата, като ѝ предостави правомощието да координира и улеснява обмена на информация и най-добри практики във връзка с националното законодателство на държавите членки и опита в областта на правоприлагането по координиран и систематичен начин, за да се подобри общото разбиране за това кои конкретни видове търговски практики следва да се считат за НТП. Подобен механизъм съществува в областта на конкурентното право (Европейска мрежа по конкуренция), който допринася за координацията между националните органи за защита на конкуренцията и за провеждане на обсъждания, основани на доказателства и прилагане.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия по земеделие и развитие на селските райони да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a)  През 2010 г. ръководеният от Комисията Форум на високо равнище одобри набор от принципи на добри практики във вертикалните отношения по веригата за доставки на храни, приети от бизнес организации, представляващи мнозинство от стопанските субекти във веригата за доставки на храни, включително земеделските производители. Тези принципи са залегнали в основата на инициативата за веригата на доставки, стартирана през 2013 г.

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  В различните етапи на производство, преработка, предлагане на пазара, разпространение и продажба на дребно на хранителни продукти във веригата за доставка на храни участват различни субекти. Тя несъмнено е най-важният път, по който хранителните продукти стигат от стопанството до трапезата. Субектите по веригата извършват търговия с хранителни продукти — първични селскостопански продукти, в т.ч. продукти от риболов и аквакултури, изброени за употреба като храна в приложение I към Договора, и други хранителни продукти, които не са изброени в посоченото приложение, но са преработени от селскостопански продукти за употреба като храна.

(3)  В различните етапи на производство, преработка, предлагане на пазара, разпространение и продажба на дребно на селскостопански и хранителни продукти във веригата за доставка на селскостопански продукти и храни участват различни субекти. Тя несъмнено е най-важният път за доставка на продукти. Субектите по веригата извършват търговия със селскостопански и хранителни продукти — първични селскостопански продукти, в т.ч. продукти от риболов и аквакултури, изброени в приложение I към Договора, и други хранителни продукти, които не са изброени в посоченото приложение, но са преработени от селскостопански продукти за употреба като храна и селскостопански продукти.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  В различните етапи по веригата за доставка на храни участват различни по брой и големина субекти. Различната им позиция за договаряне произтича от различната им концентрация и може да създаде условия за непочтено използване на позиции посредством нелоялни търговски практики. Нелоялните търговски практики ощетяват особено силно малките и средните предприятия във веригата за доставка на храни. Голямата част от земеделските производители, доставящи първични селскостопански продукти, имат малки и средни стопанства.

(5)  Свободата на договаряне е крайъгълен камък на отношенията между предприятията в условията на пазарна икономика, като страните следва да могат да изготвят договори, които отговарят най-добре на техните нужди. Обаче в различните етапи по веригата за доставка на храни участват различни по брой и големина субекти. Ето защо различната им позиция за договаряне произтича от различната им концентрация и може да създаде условия за непочтено използване на позиции посредством нелоялни търговски практики. Нелоялните търговски практики ощетяват особено силно малките и средните предприятия във веригата за доставка на храни. Голямата част от земеделските производители, доставящи първични селскостопански продукти, имат малки и средни стопанства.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Повечето държави членки са въвели конкретни правила на национално равнище за защита на доставчиците срещу нелоялни търговски практики в отношенията между стопанските субекти по веригата за доставка на храни, но не всички държави членки са приели такива разпоредби. Дори да съществува възможност за позоваване на договорното право или на инициативи за саморегулиране, страхът от ответни действия ограничава практическата стойност на такива форми на защита. Някои държави членки, които са въвели конкретни правила относно нелоялните търговски практики, възлагат прилагането им на административни органи. Дори когато са налице обаче, правилата относно нелоялните търговски практики в държавите членки значително се различават.

(6)  Повечето държави членки са въвели конкретни правила на национално равнище за защита на доставчиците срещу нелоялни търговски практики в отношенията между стопанските субекти по веригата за доставка на храни, но не всички държави членки са приели такива разпоредби. Страхът от ответни действия срещу даден жалбоподател често се посочва като проблем при търсенето на правна защита. Някои държави членки, които са въвели конкретни правила относно нелоялните търговски практики, възлагат прилагането им на административни органи. Дори когато са налице обаче, правилата относно нелоялните търговски практики в държавите членки значително се различават.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Следва да бъде въведен минимален стандарт на Съюза за защита срещу някои очевидно нелоялни търговски практики с цел да се намали тяхното разпространение и да се подпомогне осигуряването на достоен стандарт на живот за земеделските производители. Това следва да бъде от полза за всички земеделски производители и физически или юридически лица, доставящи хранителни продукти (в т.ч. за организациите на производителите и за сдруженията на организации на производителите), при условие че лицата отговарят на изискванията съгласно определението за микро-, малки и средни предприятия в приложението към Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията1. Доставчиците, които са микро-, малки и средни предприятия, са особено уязвими за нелоялни търговски практики и в най-малка степен съумяват да ги преодолеят без неблагоприятни последици за икономическото си бъдеще. Тъй като финансовият натиск от нелоялни търговски практики върху малките и средните предприятия често се предава по веригата и достига до земеделските производители, правилата относно такива практики следва да защитават също така малките и средните междинни доставчици на етапите надолу по веригата след първичното производство. При осигуряването на защита за междинните доставчици следва също така да се избегнат нежелани последици (най-вече необосновано повишаване на цените), произтичащи от отклоняване на търговията от земеделските производители и техните сдружения, произвеждащи преработени продукти, към незащитени доставчици.

(7)  Следва да бъде въведен минимален стандарт на Съюза за защита срещу някои очевидно нелоялни търговски практики с цел да се намали тяхното разпространение и да се подпомогне осигуряването на достоен стандарт на живот за земеделските производители. Това следва да бъде от полза за всички земеделски производители и физически или юридически лица, доставящи селскостопански или хранителни продукти (в т.ч. за организациите на производителите и за сдруженията на организации на производителите). Тези доставчици са особено уязвими за нелоялни търговски практики и в най-малка степен съумяват да ги преодолеят без неблагоприятни последици за икономическото си бъдеще. Тъй като финансовият натиск от нелоялни търговски практики често се предава по веригата и достига до земеделските производители, правилата относно такива практики следва да защитават също така междинните доставчици на етапите надолу по веригата след първичното производство. При осигуряването на защита за междинните доставчици следва също така да се избегнат нежелани последици (най-вече необосновано повишаване на цените), произтичащи от отклоняване на търговията от земеделските производители и техните сдружения, произвеждащи преработени продукти, към незащитени доставчици.

____________________

 

1 OВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36.

 

Обосновка

Целта на настоящото изменение е да се разшири обхватът чрез забрана на нелоялните търговски практики в полза на всички производители и купувачи. Предложението трябва да осигури средство за действие за най-уязвимите участници, които имат много ограничени възможности за договаряне. Ако тези НТП са нелоялни, те трябва да бъдат забранени за всички стопански субекти. Всички дружества следва да спазват правилата за добра конкурентна практика, добросъвестност и лоялност в договорните отношения. Различното третиране не е оправдано от разлики в обективни и достатъчни обстоятелства и следователно представлява дискриминация.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a)  В обхвата на настоящата директива следва да бъдат включени услугите, свързани с преработката и разпространението в селскостопанската и хранителната верига. Услуги като транспорт, дезинфекция или фактуриране не следва да попадат в обхвата на тези услуги, тъй като те не са свързани с преработката и разпространението в селскостопанската и хранителната верига.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7б)  Тъй като мястото на установяване на купувача невинаги съвпада с мястото, където се доставят и търгуват селскостопанските и хранителните продукти, относимите правила следва да се прилагат към всички купувачи, независимо от мястото им на установяване, когато продуктите, които купуват, са предназначени за веригата за доставка на селскостопански продукти и храни на ЕС.

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да включи в обхвата на Директивата всички купувачи, които купуват и продават на вътрешния пазар, включително тези, чието място на установяване се намира извън Европейския съюз, така че да се избегне положение, при което те да не попадат в обхвата на разпоредбите на Директивата.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  С цел да се избегнат нежелани последици и нарушения, произтичащи от осигурената защита за доставчиците в Съюза, установените извън Съюза доставчици следва да могат да се позовават на минималния стандарт на Съюза, когато продават хранителни продукти на купувачи, установени в Съюза.

(8)  С цел да се избегнат нежелани последици и нарушения, произтичащи от осигурената защита за доставчиците в Съюза, установените извън Съюза доставчици следва да могат да се позовават на минималния стандарт на Съюза, когато продават селскостопански и хранителни продукти на купувачи.

Обосновка

Намаляващият дял на приходите, които достигат до дребните производители на храни и работниците в развиващите се страни, както и условията на труд, с които те се сблъскват в резултат на нелоялни търговски практики, подрива политиката на Съюза за развитие и нейните цели в рамките на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Тъй като повечето държави членки вече са въвели правила на национално равнище относно нелоялните търговски практики, въпреки съществуващите между тях различия като инструмент за въвеждането на минимален стандарт на защита съгласно правото на Съюза е целесъобразно да се използва директива. Това следва да даде възможност на държавите членки да включат съответните правила в националния си правен ред по начин, който осигурява съгласуван режим. Не следва да се изключва възможността държавите членки да приемат и прилагат на територията си по-строго национално законодателство за защита на малките и средните доставчици и на купувачите срещу нелоялни търговски практики в отношенията между стопанските субекти във веригата за доставка на храни при спазване на приложимите ограничения съгласно правото на Съюза във връзка с функционирането на вътрешния пазар.

(10)  Тъй като повечето държави членки вече са въвели правила на национално равнище относно нелоялните търговски практики, въпреки съществуващите между тях различия като инструмент за въвеждането на минимален стандарт на защита съгласно правото на Съюза е целесъобразно да се използва директива. Това следва да даде възможност на държавите членки да включат съответните правила в националния си правен ред по начин, който осигурява съгласуван режим. Не следва да се изключва възможността държавите членки да приемат и прилагат на територията си по-строго национално законодателство за защита на доставчиците и на купувачите срещу нелоялни търговски практики в отношенията между стопанските субекти във веригата за доставка на селскостопански продукти и храни при спазване на приложимите ограничения съгласно правото на Съюза във връзка с функционирането на вътрешния пазар.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Тъй като нелоялни търговски практики може да възникнат на всеки етап от продажбата на хранителния продукт, т.е. преди, по време на и след сделката за продажба, държавите членки следва да направят необходимото, така че разпоредбите на настоящата директива да се прилагат за такива практики независимо от момента на възникването им.

(11)  Тъй като нелоялни търговски практики може да възникнат на всеки етап от продажбата на даден хранителен продукт, т.е. преди, по време на и след сделката за продажба, или във връзка с предоставянето на услуги от купувача на доставчика, държавите членки следва да направят необходимото, така че разпоредбите на настоящата директива да се прилагат за такива практики независимо от момента на възникването им.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Жалби, подадени от организации на производителите или сдружения на такива организации, може да служат за защита на самоличността на отделни членове на организацията, които са малки или средни доставчици и които смятат, че спрямо тях се прилагат нелоялни търговски практики. С оглед на това прилагащите органи на държавите членки следва да могат да получават жалби от такива организации и да предприемат действия по тях, без това да накърнява защитата на процесуалните права на ответната страна.

(14)  Жалби, подадени от организации на производителите или доставчиците или сдружения на такива организации, както и от организации, работещи с производители, или с доказан опит в областта на търговските практики във веригите за доставка на храни, включително неправителствени организации и организации на гражданското общество, могат да служат за защита на самоличността на отделни членове на организацията, които са малки или средни доставчици и които смятат, че спрямо тях се прилагат нелоялни търговски практики. С оглед на това прилагащите органи на държавите членки следва да могат да получават жалби от такива организации и да предприемат действия по тях, без това да накърнява защитата на процесуалните права на ответната страна.

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14a)  Следва да се обръща специално внимание на защитата на самоличността на жалбоподателите и на други жертви на практики, ако органът изпълнява задължението по член 6, буква д) от директивата.

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Прилагащите органи на държавите членки следва да разполагат с необходимите правомощия, които им дават възможност ефикасно да събират фактологична информация, като изискват съответната информация. Когато е приложимо, те следва да имат правомощието да разпоредят прекратяване на забранената практика. Тъй като въвеждането на възпиращи мерки, като правомощието да се налагат санкции и да се публикуват резултатите от разследвания, може да насърчи промяна в поведението и намиране на досъдебно решение между страните, това следва да залегне в правомощията на прилагащите органи. Комисията и прилагащите органи на държавите членки следва тясно да си сътрудничат, за да гарантират общ подход при прилагането на правилата, установени с настоящата директива. По-конкретно прилагащите органи следва да си оказват взаимопомощ, например чрез обмен на информация и съдействие при трансгранични разследвания.

(15)  Прилагащите органи на държавите членки следва да разполагат с необходимите правомощия, които им дават възможност да изпълняват задълженията си. Когато е приложимо, те следва да имат правомощието да разпоредят прекратяване на забранената практика, така че да се гарантира справедливо и правилно функциониране на веригата на доставки на селскостопански продукти и храни. Тъй като въвеждането на възпиращи мерки, като правомощието да се налагат наказания, включително глоби или всякакви други санкции, и да се публикуват резултатите от разследвания, може да насърчи промяна в поведението и намиране на досъдебно решение между страните, това следва да залегне в правомощията на прилагащите органи. Необходимо е да се създаде Мрежа на Съюза за правоприлагане (наричана по-долу „Мрежата“), поддържана от Комисията, която да има за цел да координира и улеснява обмена на информация и най-добри практики по отношение на националното законодателство на държавите членки и опита от правоприлагането по координиран и систематичен начин, за да се гарантира общ подход при прилагането на правилата, установени с настоящата директива. Мрежата следва също така да спомогне за подобряване на общото разбиране за това кои конкретни видове търговски практики следва да се считат за НТП и за по-добро справяне с потенциалните трансгранични НТП.

Изменение    14

Предложение за директива

Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15a)  С цел подобряване на функционирането на веригата за доставка на селскостопански продукти и храни държавите членки следва да имат възможност да насърчават използването на медиация или на алтернативен механизъм за разрешаване на спорове, а Комисията следва да улеснява диалога и обмена на най-добри практики между всички съответни заинтересовани лица на равнището на Съюза.

Изменение    15

Предложение за директива

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  С цел да се улесни ефикасното прилагане Комисията следва да предоставя съдействие за организирането на срещи между прилагащите органи на държавите членки за обмен на най-добри практики и на съответната информация. Комисията следва да създаде и управлява уебсайт за улесняване на посочения обмен.

(16)  С цел да се улесни ефикасното прилагане Комисията следва да предоставя съдействие за организирането на срещи на Мрежата за обмен на най-добри практики и на съответната информация. Комисията следва да създаде и управлява уебсайт за улесняване на посочения обмен.

Изменение    16

Предложение за директива

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Правилата, установени с настоящата директива, не следва да възпрепятстват възможността държавите членки да оставят в сила съществуващи правила с по-широк обхват, нито да приемат такива правила в бъдеще, при спазване на приложимите ограничения съгласно правото на Съюза във връзка с функционирането на вътрешния пазар. Правилата следва да се прилагат успоредно с доброволните мерки за управление.

(17)  Правилата, установени с настоящата директива, не следва да възпрепятстват възможността държавите членки да оставят в сила съществуващи правила, които са по-строги, нито да приемат такива правила в бъдеще, при спазване на приложимите ограничения съгласно правото на Съюза във връзка с функционирането на вътрешния пазар. Правилата следва да бъдат предмет на процедура за предварително уведомление и да се прилагат успоредно с доброволните мерки за управление.

Изменение    17

Предложение за директива

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  В интерес на ефективното прилагане на политиката относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопанските субекти по веригата за доставка на храни Комисията следва да направи преглед на прилагането на настоящата директива и да представи доклад до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите. При прегледа следва да се обърне особено внимание на това дали — наред със защитата на малките и средните доставчици — в бъдеще би било оправдано да се осигури защита също така за малките и средните купувачи на хранителни продукти по веригата на доставки,

(19)  В интерес на ефективното прилагане на политиката относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопанските субекти по веригата за доставка на селскостопански продукти и храни Комисията следва да направи преглед на прилагането на настоящата директива и да представи доклад до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите. При прегледа следва да се обърне особено внимание на това дали — наред със защитата на доставчиците — в бъдеще би било оправдано да се осигури защита също така за купувачите на хранителни продукти по веригата на доставки,

Изменение    18

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С настоящата директива се установяват минимален списък на забранени нелоялни търговски практики между купувачите и доставчиците във веригата за доставка на храни, както и минимални правила за прилагане на забраната и механизми за координация между прилагащите органи.

1.  С настоящата директива се установяват минимален списък на забранени нелоялни търговски практики между купувачите и доставчиците във веригата за доставки на селскостопански продукти и храни, както и минимални правила за прилагане на забраната и механизми за координация между прилагащите органи.

 

(Това изменение (промяната от „верига за доставка на храни“ на „веригата за доставки на селскостопански продукти и храни“) се прилага в целия текст. Приемането му ще наложи съответните промени в целия текст.)

Изменение    19

Предложение за директива

Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Настоящата директива се прилага по отношение на определени нелоялни търговски практики, свързани с продажбата на хранителни продукти от доставчици — малки и средни предприятия, на купувач, който не е малко или средно предприятие.

2.  Настоящата директива се прилага по отношение на определени нелоялни търговски практики, свързани с продажбата на селскостопански продукти и храни от доставчици на купувач, който не е малко или средно предприятие.

 

(Това изменение (промяната от „хранителни продукти“ на „селскостопански продукти и храни“) се прилага по отношение на целия текст.) Приемането му ще наложи съответните промени в целия текст.)

Изменение    20

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква -а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-a)  „нелоялна търговска практика“ означава практика, която драстично се отклонява от доброто търговско поведение, противоречи на принципите за добросъвестност и почтеност при сключването на сделки и бива едностранно наложена от единия на другия търговски партньор;

Изменение    21

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  „купувач“ означава всяко установено в Съюза физическо или юридическо лице, което купува хранителни продукти с търговска цел. Понятието „купувач“ може да включва група от такива физически и юридически лица;

a)  „купувач“ означава всяко физическо или юридическо лице, което не е малко или средно предприятие, независимо от мястото му на установяване, което купува селскостопански или хранителни продукти с търговска цел за преработка или разпространение в Съюза или което предоставя услуги на доставчици във връзка с преработка или разпространение. Понятието „купувач“ може да включва група от такива физически и юридически лица;

Изменение    22

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  „хранителни продукти“ означава продуктите, изброени в приложение I към Договора и предназначени за употреба като храна, както и продукти, които не са изброени в посоченото приложение, но са преработени от изброените в него продукти за употреба като храна;

г)  „селскостопански или хранителни продукти“ означава продуктите, изброени в приложение I към Договора и предназначени за употреба като храна, както и продукти, които не са изброени в посоченото приложение, но са преработени от изброените в него продукти за употреба като храна и селскостопански продукти;

Изменение    23

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  „нетрайни хранителни продукти“ означава хранителни продукти, които стават негодни за консумация от човека, ако не бъдат съхранени, обработени, пакетирани или консервирани по друг начин, за да не станат негодни за употреба.

д)  „нетрайни селскостопански и хранителни продукти“ означава пресни селскостопански и хранителни продукти, които стават негодни за консумация от човека или за предвидената им употреба, по-специално в резултат на бързо разваляне поради своите естествени характеристики, ако не бъдат съхранени, обработени, пакетирани или консервирани по друг начин, за да не станат негодни за употреба;

Изменение    24

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да)  „икономическа зависимост“ се отнася до положението, при което прекратяването на търговските отношения между купувача и доставчика може да изложи на риск по-нататъшното упражняване на дейността на последния и при което доставчикът няма алтернативно решение на въпросните търговски отношения, което да може да бъде приложено в разумен срок. Приема се, че случаят е такъв, когато купувачът допринася за най-малко 40% от оборота на доставчика.

Изменение    25

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки правят необходимото за забрана на следните търговски практики:

1.  Държавите членки гарантират, че се забраняват най-малкото следните търговски практики:

Изменение    26

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 - буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  отказ от купувача на поръчки за нетрайни хранителни продукти с толкова кратко предизвестие, че не може основателно да се очаква доставчикът да намери друг начин за търговска реализация или за употреба на продуктите;

б)  едностранен отказ от купувача на поръчки за нетрайни селскостопански или хранителни продукти с толкова кратко предизвестие, че не може основателно да се очаква доставчикът да намери друг начин за търговска реализация или за употреба на продуктите;

Изменение    27

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  едностранна промяна от купувача с обратно действие на условията на договора за доставка относно честотата, времето или обема на доставката или предоставянето, стандартите за качество или цените на хранителните продукти;

в)  едностранна промяна от купувача с обратно действие на условията на договора за доставка относно честотата, времето или обема на доставката или предоставянето, стандартите за качество, цените или условията на плащане на селскостопанските или хранителните продукти;

Изменение    28

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  плащане от доставчика на разходите, свързани с похабяване на хранителните продукти, което е настъпило в помещенията на купувача и не се дължи на небрежност или вина на доставчика.

г)  плащане от доставчика на разходите, свързани с похабяване на селскостопанските или хранителните продукти, което е настъпило, след като продуктът е преминал във владение на купувача, и не се дължи на небрежност или вина на доставчика;

Изменение    29

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  разкриване от купувача пред трета страна или по друг начин на злоупотреби, извършени умишлено или поради небрежност, поверителна информация, която му е предоставена от доставчика, като например съдържанието на договора за доставка или търговски тайни; това обхваща използването на такава информация от купувача за разработване на собствен конкурентен продукт;

Изменение    30

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква г б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гб)  налагане или опит за налагане от купувача на необосновано и непропорционално прехвърляне на неговия икономически риск върху доставчика;

Изменение    31

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки правят необходимото за забрана на следните търговски практики, ако те не са договорени с ясни и недвусмислени условия при сключването на договора за доставка:

2.  Държавите членки правят необходимото за забрана на следните търговски практики, ако те не са договорени с ясни, недвусмислени и лесни за разбиране условия от страна на договарящите се страни при сключването на договора за доставка или ако са следствие от икономическата зависимост на доставчика от купувача, която е дала възможност на купувача да наложи тези условия:

Изменение    32

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  заплащане от доставчика на такса на купувача като условие за складиране, излагане или включване в продуктовата гама на хранителните продукти на доставчика;

б)  заплащане от доставчика на такса на купувача като условие за складиране, излагане или включване в продуктовата гама на селскостопанските или хранителните продукти на доставчика;

Изменение    33

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  препродажба на селскостопански или хранителни продукти на загуба, освен когато става въпрос за продукти, чийто срок на годност изтича два дни след датата на продажбата.

Изменение    34

Предложение за директива

Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 3а

 

Договорни отношения

 

Доставчикът може да изиска всяка доставка на стоки или услуги да бъде предмет на писмен договор за доставка на ясен и недвусмислен език, в който да са включени всички относими аспекти на търговското споразумение и който да определя най-малко следните условия:

(

a) страни по договора;

 

б) предмет на договора;

 

в) обем, цена и качество на предоставяните продукти или услуги;

 

г) заплащане;

 

д) санкции в случай на неизпълнение на договора;

 

e) срок и ако е приложимо, подновяване на договора;

ж) основания за прекратяване, включително разумен срок на предизвестие;

 

з) приложимо законодателство.

Изменение    35

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите членки информират Комисията за определения прилагащ орган.

Изменение    36

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Доставчикът подава жалба до прилагащия орган в държавата членка, в която е установен купувачът, за когото съществува подозрение, че прилага забранена търговска практика.

1.  Преди да подаде жалба, доставчикът може да използва установените услуги за медиация, когато има такива. Ако това е нецелесъобразно или не реши проблема, доставчикът подава жалба до прилагащия орган в държавата членка, в която е установен купувачът, за когото съществува подозрение, че прилага забранена търговска практика, или до прилагащия орган в държавата членка, в която е установен доставчикът. В последния случай прилагащият орган предава жалбата на прилагащия орган в държавата членка, в която е установен купувачът, за когото съществува подозрение, че прилага забранена търговска практика.

Изменение    37

Предложение за директива

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Право да подадат жалба имат организации на производители или сдружения на организации на производители, в които един или повече членове или членове на членуващи в тях организации смятат, че са засегнати от забранена търговска практика.

2.  Организации на доставчици или на производители или асоциации на организации на доставчици или на производители съгласно Регламент (ЕС) 1308/2013 и професионални селскостопански организации, в които един или повече членове или членове на членуващи в тях организации смятат, че са засегнати от забранена търговска практика, неправителствени организации с нестопанска цел и организации на гражданското общество, както и организации, работещи с производители или с доказан опит в търговските практики във веригата за доставка на селскостопански продукти и храни, имат право да подават жалба от името на членовете на организацията или на асоциацията и да бъдат надлежно включени в производствата с оглед на установяване на нарушение и в съответствие с разпоредбите на член 6.

Изменение    38

Предложение за директива

Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  По искане на жалбоподателя прилагащият орган осигурява поверителност относно самоличността му и относно всякаква друга информация, чието разкриване според жалбоподателя би накърнило интересите му. Ако подаде искане за поверителност, жалбоподателят изрично посочва такава информация.

3.  По искане на жалбоподателя прилагащият орган осигурява анонимност или поверителност относно самоличността му и относно всякаква друга информация, чието разкриване според жалбоподателя би накърнило интересите му. Ако подаде искане за анонимност или поверителност, жалбоподателят изрично посочва такава информация. Органът гарантира анонимността и поверителността на производството в полза на ответника. Това не засяга процесуалните права на ответника.

Изменение    39

Предложение за директива

Член 5 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  Ако прецени, че са налице достатъчно основания за предприемането на действия по жалбата, прилагащият орган провежда разследване в срок от най-много шест месеца. В сложни и надлежно обосновани случаи този срок може да бъде удължен с не повече от шест месеца. Прилагащият орган уведомява жалбоподателя за удължаването и причините за него.

Изменение    40

Предложение за директива

Член 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 5a

 

Медиация или алтернативен механизъм за разрешаване на спорове

 

1.  Без да се засягат правомощията и задълженията на прилагащия орган, предвидени в член 6, държавите членки могат да насърчават използването на медиация или на алтернативен механизъм за разрешаване на спорове в случай на спор между доставчик и купувач поради нелоялни търговски практики.

 

2.  Използването на медиация или на алтернативен механизъм за разрешаване на спорове не накърнява правото на доставчика да подава жалба, както е посочено в член 5.

Изменение    41

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират, че прилагащият орган разполага с необходимите ресурси, и му предоставят следните правомощия:

Държавите членки гарантират, че определеният прилагащ орган разполага с необходимите ресурси, включително достатъчно бюджетни и експертни ресурси, за да изпълнява своите задължения, и му предоставят следните правомощия:

Изменение    42

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  да извършва внезапни проверки на място в рамките на своите разследвания;

Изменение    43

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  да взема решения, с които се констатира нарушение на установените в член 3 забрани, и да изисква купувачът да прекрати забранената търговска практика. Органът може да се въздържи да вземе такова решение, ако това би породило опасност да бъде разкрита самоличността на жалбоподателя или друга информация, чието разкриване според жалбоподателя би накърнило интересите му, при условие че жалбоподателят изрично е посочил тази информация в съответствие с член 5, параграф 3;

в)  да взема решения в рамките на приложимото национално право, с които се констатира нарушение на установените в член 3 забрани, и да изисква купувачът да прекрати забранената търговска практика. Органът може да се въздържи да вземе такова решение, ако това би породило опасност да бъде разкрита самоличността на жалбоподателя или друга информация, чието разкриване според жалбоподателя би накърнило интересите му, при условие че жалбоподателят изрично е посочил тази информация в съответствие с член 5, параграф 3;

Изменение    44

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  да налага имуществена санкция на извършителя на нарушението. Санкцията трябва да бъде ефективна, пропорционална и възпираща, като се отчитат естеството, продължителността и сериозността на нарушението;

г)  да налага санкции, включително имуществени санкции или всякакви други възпиращи санкции, на извършителя на нарушението в съответствие с националното право. Санкциите са ефективни, пропорционални на претърпяната вреда и възпиращи, като се отчитат естеството, продължителността и тежестта на нарушението.

 

При определяне на санкцията, която трябва да се наложи, прилагащият орган взема предвид повтарящи се нарушения, извършвани от един и същи оператор;

Изменение    45

Предложение за директива

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки правят необходимото прилагащите органи да си сътрудничат и да си оказват взаимопомощ при трансгранични разследвания.

1.  Държавите членки правят необходимото прилагащите органи да си сътрудничат ефективно и да си оказват взаимопомощ при трансгранични разследвания в рамките на Мрежата на Съюза за правоприлагане.

Изменение    46

Предложение за директива

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Веднъж годишно представители на прилагащите органи провеждат среща, на която обсъждат прилагането на настоящата директива въз основа на годишните доклади, посочени в член 9, параграф 1, и най-добрите практики в областта, попадаща в обхвата на директивата. Комисията оказва съдействие за провеждането на срещите.

2.  Веднъж годишно представители на прилагащите органи провеждат среща, на която обсъждат прилагането на настоящата директива в рамките на Мрежата на Съюза за правоприлагане. Комисията оказва съдействие за провеждането на срещите.

Изменение    47

Предложение за директива

Член 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 7а

 

Състав и задачи на Мрежата на Съюза за правоприлагане

 

1.  В състава на Мрежата на Съюза за правоприлагане („Мрежата“) влизат по един представител на всеки прилагащ орган, двама представители на Комисията и техните съответни заместници.

 

Мрежата заседава периодично през определени интервали от време и когато е необходимо – по надлежно обосновано искане на Комисията или на държава членка.

 

Мрежата включва всички съответни заинтересовани лица в обсъжданията относно прилагането на настоящата директива, за да се улеснят диалогът и обменът на най-добри практики и за да се насърчава общ подход.

 

2  Мрежата има следните задачи:

 

a)  да обсъжда прилагането на настоящата директива въз основа на годишните доклади, посочени в член 9, параграф 1;

 

б)  да улеснява обмена на информация по съответните теми, включително относно резултатите от разследванията, посочени в член 6, параграф 1, буква а), и нови случаи на нелоялни търговски практики;

 

в)  да координира и улеснява обмена на информация и най-добри практики във връзка с националното законодателство и опита на държавите членки в областта на прилагането по координиран и систематичен начин, за да се подобри общото разбиране кои конкретни видове търговски практики следва да се считат за НТП и за по-добро справяне с потенциални трансгранични НТП;

 

г)  да разглежда и анализира нови форми на нелоялни търговски практики;

 

д)  да разглежда всеки въпрос, който се отнася до прилагането на настоящата директива, и да приема насоки и препоръки с цел насърчаване на съгласуваното прилагане на настоящата директива, включително чрез създаване на обща методология за определяне и налагане на санкциите.

Изменение    48

Предложение за директива

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За борба с нелоялните търговски практики държавите членки могат да предвидят правила, надхвърлящи посоченото в членове 3, 5, 6 и 7, при условие че правилата на национално равнище са съвместими с правилата относно функционирането на вътрешния пазар.

За борба с нелоялните търговски практики държавите членки могат да предвидят правила, надхвърлящи посоченото в членове 1, 3, 5, 6 и 7, при условие че правилата на национално равнище са съвместими с правилата относно функционирането на вътрешния пазар, включително свободното движение на стоки и услуги и свободата на установяване, недискриминацията и достъпа до безпристрастен и независим съдебен контрол.

Изменение    49

Предложение за директива

Член 8 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Всички нови национални правила, които надхвърлят разпоредбите на настоящата директива, се съобщават на Комисията три месеца преди прилагането им в очакване на разглеждане от страна на Комисията по процедурата, посочена в членове 5 и 6 от Директива (ЕС) 2015/1535.

Изменение    50

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Органите на държавите членки започват обсъждане с всички съответни заинтересовани лица, включително организации на потребителите, относно функционирането на веригата на доставки в техните държави членки и ефективността на техните действия за постигане на целите на настоящата директива.

Изменение    51

Предложение за директива

Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Не по-рано от три години след датата на прилагане на настоящата директива Комисията извършва оценка на директивата и представя доклад с основните констатации на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите.

1.  Не по-късно от три години след датата на прилагане на настоящата директива Комисията извършва оценка на директивата и представя доклад с основните констатации на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите. В рамките на тази оценка се разглежда необходимостта от преглед на настоящата директива, по-специално по отношение на това дали трябва да бъдат включени нови форми на нелоялна търговска практика.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Нелоялни търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни

Позовавания

COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

AGRI

2.5.2018

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

2.5.2018

Асоциирани комисии - Дата на обявяване в заседание

5.7.2018

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Marc Tarabella

23.4.2018

Разглеждане в комисия

11.7.2018

3.9.2018

 

 

Дата на приемане

24.9.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

6

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo, Igor Šoltes, Ivan Štefanec

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Birgit Collin-Langen, Marc Tarabella, Matthijs van Miltenburg

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Eric Andrieu, Philippe Loiseau

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

21

+

ECR

Richard Sulík

EFDD

Marco Zullo

ENF

Philippe Loiseau

GUE/NGL

Jiří Maštálka

PPE

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Jiří Pospíšil, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

S&D

Eric Andrieu, Nicola Danti, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

6

-

ALDE

Matthijs van Miltenburg, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik

EFDD

John Stuart Agnew

PPE

Anna Maria Corazza Bildt

3

0

ECR

Anneleen Van Bossuyt

PPE

Carlos Coelho, Andreas Schwab

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие (26.9.2018)

на вниманието на комисията по земеделие и развитие на селските райони

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни

(COM(2018)0173 – C8‑0139/2018 – 2018/0082(COD))

Докладчик по становище: Линда Макаван

КРАТКА ОБОСНОВКА

Комисията по развитие приветства предложението на Съвета за Директива относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни. Нелоялните търговски практики (НТП) по веригата за доставка на храни в Съюза водят до несигурност на доходите, разхищение на храни, понижение на стандартите за храните и съвременно робство както в ЕС, така и извън него. Тази директива представлява ценна възможност да се преодолеят НТП в целия Съюз и да се гарантира, че веригите за доставка на храни работят за всички.

Комисията по развитие приветства по-специално факта, че директивата се прилага по отношение на доставчиците независимо от тяхното местоположение в ЕС или извън него. Доставчиците по веригата за храни в ЕС, установени в държави извън ЕС, могат да имат ограничен достъп до информация, правни знания и средства, което ги прави особено уязвими по отношение на НТП. Преодоляването на този дисбаланс е от основно значение за създаването на еднакви условия на конкуренция, които ще бъдат от полза както за производителите от ЕС, така и за тези извън него, и по този начин ще се гарантират еднакви условия на конкуренция, ще се предотврати подбиването на цените и ще се осигури справедлива възвръщаемост за земеделските стопани по целия свят.

Европейският съюз пое ангажимент в договорите си да допринесе за устойчивото развитие и за целите за устойчиво развитие (ЦУР). Всяко приемане на НТП, прилагани от страна на европейски купувачи към производители от държави извън ЕС, би противоречало на ангажимента на Съюза за съгласуваност на политиките за развитие (СПР) и би подкопало политическите цели на ЕС в неговите държави – партньори.

Включването на земеделски производители от държави извън ЕС е напълно подкрепено с аргументи в оценката на въздействието на Комисията, в чийто раздел 6.3.3 се казва: „Необхващането им би могло да доведе до нарушаване на конкуренцията и до отклоняване на търговските потоци; купувачите биха имали стимули да се снабдяват от чуждестранни доставчици, които няма да бъдат защитени от правилата срещу НТП“. Ето защо е в интерес и на доставчиците от ЕС директивата да се прилага еднакво за всички доставчици. В тази оценка на въздействието Комисията също така предупреждава, че „подценяването на международното измерение на веригите за доставка може да доведе до изключване на подходящи практики от обсега на действие на правоприлагащите органи“. В извършената от Комисията оценка на въздействието също така се добавя, че „съображенията за дискриминация също действат в полза на обхващането на доставчиците от 3-ти държави“. В този контекст целта на предложените по-долу изменения е да се гарантира, че за земеделските стопани от ЕС и извън него важат ясни правила.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по земеделие и развитие на селските райони да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  В различните етапи на производство, преработка, предлагане на пазара, разпространение и продажба на дребно на хранителни продукти във веригата за доставка на храни участват различни субекти. Тя несъмнено е най-важният път, по който хранителните продукти стигат от стопанството до трапезата. Субектите по веригата извършват търговия с хранителни продукти – първични селскостопански продукти, в т.ч. продукти от риболов и аквакултури, изброени за употреба като храна в приложение I към Договора, и други хранителни продукти, които не са изброени в посоченото приложение, но са преработени от селскостопански продукти за употреба като храна.

(3)  В различните етапи на производство, преработка, внос, износ, предлагане на пазара, разпространение, продажба на дребно и продажба на крайните потребители на продукти на хранително-вкусовата промишленост във веригата за доставка на селскостопански продукти и храни участват различни субекти. Тя несъмнено е най-важният път, по който продукти на хранително-вкусовата промишленост стигат от стопанството до трапезата. Субектите по веригата извършват търговия със селскостопански и хранителни продукти – първични селскостопански продукти, в т.ч. продукти от риболов и аквакултури, изброени за употреба като храна в приложение I към Договора, и други хранителни продукти, които не са изброени в посоченото приложение, но са преработени от селскостопански продукти за употреба като храна.

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  В различните етапи по веригата за доставка на храни участват различни по брой и големина субекти. Различната им позиция за договаряне произтича от различната им концентрация и може да създаде условия за непочтено използване на позиции посредством нелоялни търговски практики. Нелоялните търговски практики ощетяват особено силно малките и средните предприятия във веригата за доставка на храни. Голямата част от земеделските производители, доставящи първични селскостопански продукти, имат малки и средни стопанства.

(5)  В различните етапи по веригата за доставка на селскостопански продукти и храни участват различни по брой и големина субекти. Различната им позиция за договаряне произтича от различната им концентрация и може да създаде условия за непочтено използване на позиции посредством нелоялни търговски практики. Нелоялните търговски практики ощетяват особено силно малките и средните предприятия във веригата за доставка на храни както в Съюза, така и извън него. Често земеделските производители, доставящи първични селскостопански продукти, са малки и средни участници във веригата за доставка на селскостопански продукти и храни.

Обосновка

Дребните производители на храни и работниците в развиващите се страни страдат пряко или непряко от нелоялните търговски практики, налагани от най-мощните участници във веригата за доставки на храни.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Следва да бъде въведен минимален стандарт на Съюза за защита срещу някои очевидно нелоялни търговски практики с цел да се намали тяхното разпространение и да се подпомогне осигуряването на достоен стандарт на живот за земеделските производители. Това следва да бъде от полза за всички земеделски производители и физически или юридически лица, доставящи хранителни продукти (в т.ч. за организациите на производителите и за сдруженията на организации на производителите), при условие че лицата отговарят на изискванията съгласно определението за микро-, малки и средни предприятия в приложението към Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията12. Доставчиците, които са микро-, малки и средни предприятия, са особено уязвими за нелоялни търговски практики и в най-малка степен съумяват да ги преодолеят без неблагоприятни последици за икономическото си бъдеще. Тъй като финансовият натиск от нелоялни търговски практики върху малките и средните предприятия често се предава по веригата и достига до земеделските производители, правилата относно такива практики следва да защитават също така малките и средните междинни доставчици на етапите надолу по веригата след първичното производство. При осигуряването на защита за междинните доставчици следва също така да се избегнат нежелани последици (най-вече необосновано повишаване на цените), произтичащи от отклоняване на търговията от земеделските производители и техните сдружения, произвеждащи преработени продукти, към незащитени доставчици.

(7)  Следва да бъде въведен минимален стандарт на Съюза за защита срещу нелоялни търговски практики с цел да се намали тяхното разпространение и да се подпомогне осигуряването на достоен стандарт на живот за земеделските производители в Съюза и извън него, да се предотвратят опасните и неустойчиви практики, несигурните условия на труд и да се намалят рисковете, свързани с безопасността на храните и разхищението на храни, по веригата за доставка на храни. Това следва да бъде от полза за всички земеделски производители и физически или юридически лица, доставящи селскостопански и хранителни продукти (в т.ч. за организациите на производителите и за сдруженията на организации на производителите), без да увеличава понасяната от тях административна тежест. Доставчиците, които са микро-, малки и средни предприятия, са особено уязвими за нелоялни търговски практики и в най-малка степен съумяват да ги преодолеят без неблагоприятни последици за икономическото си бъдеще. Тъй като финансовият натиск от нелоялни търговски практики върху предприятията често се предава по веригата и достига до земеделските производители, правилата относно такива практики следва да защитават също така междинните доставчици на етапите надолу по веригата след първичното производство. При осигуряването на защита за междинните доставчици в Съюза и извън него следва също така да се избегнат нежелани последици (най-вече необосновано повишаване на цените), произтичащи от отклоняване на търговията от земеделските производители и техните сдружения, произвеждащи преработени продукти, към незащитени доставчици.

__________________

 

12 OВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36.

 

Обосновка

Нелоялните търговски практики са основна предпоставка за разхищение на храни, за опасни и неустойчиви практики, за несигурни условия на труд и са заплаха за доходите на дребните производители на храни и на работниците по цялата верига за доставки на храни както в Европейския съюз, така и в целия свят. Освен това, тъй като защитата се очаква да бъде допълнително разширена надолу по веригата, тя може да обхване доставчиците като цяло.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  С цел да се избегнат нежелани последици и нарушения, произтичащи от осигурената защита за доставчиците в Съюза, установените извън Съюза доставчици следва да могат да се позовават на минималния стандарт на Съюза, когато продават хранителни продукти на купувачи, установени в Съюза.

(8)  За да се гарантира, че ЕС изпълнява своето задължение за последователност на политиките за развитие по Договора и ангажиментите си по целите за устойчиво развитие, с цел да се избегнат нежелани последици и нарушения, произтичащи от осигурената защита за доставчиците в Съюза, установените извън Съюза доставчици следва да могат да се позовават на минималния стандарт на Съюза, когато продават селскостопански и хранителни продукти на купувачи, които предлагат и пускат тези продукти на пазара на ЕС.

Обосновка

Намаляващият дял на приходите, които достигат до дребните производители на храни и работниците в развиващите се страни, както и условията на труд, с които те се сблъскват в резултат на нелоялни търговски практики, подриват политиката на Съюза за развитие и нейните цели в рамките на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a)  Дисбалансът на силите по веригата на доставки и нелоялните търговски практики на супермаркетите се оказват скъпо струващи; това създава и засилва значителните отрицателни социални и екологични въздействия в повечето земеделски и бедни държави, сред които отричането на основни права на човека, дискриминацията въз основа на пола, невъзможността за изкарване на гарантиращи жизнен минимум заплати и прекалено дългото работно време.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Жалби, подадени от организации на производителите или сдружения на такива организации, може да служат за защита на самоличността на отделни членове на организацията, които са малки или средни доставчици и които смятат, че спрямо тях се прилагат нелоялни търговски практики. С оглед на това прилагащите органи на държавите членки следва да могат да получават жалби от такива организации и да предприемат действия по тях, без това да накърнява защитата на процесуалните права на ответната страна.

(14)  Жалби, подадени от организации на производителите или сдружения на такива организации, както и от организации, работещи с производители, или с доказан опит в областта на търговските практики във веригите за доставка на храни, включително неправителствени организации и организации на гражданското общество или всякакви други заинтересовани страни, може да служат за защита на самоличността на отделни членове на организацията, които са малки или средни доставчици и които смятат, че спрямо тях се прилагат нелоялни търговски практики. С оглед на това прилагащите органи на държавите членки следва да могат да получават жалби от такива организации и да предприемат действия по тях, без това да накърнява защитата на процесуалните права на ответната страна.

Обосновка

Целта на изменението е да се разшири за представителните сдружения правото да подават жалба от името на един или повече от своите членове, тъй като повечето от отделните доставчици не разполагат със средства, за да действат самостоятелно.

Изменение    7

Предложение за директива

Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Настоящата директива се прилага по отношение на определени нелоялни търговски практики, свързани с продажбата на хранителни продукти от доставчици – малки и средни предприятия, на купувач, който не е малко или средно предприятие.

2.  Настоящата директива се прилага по отношение на определени нелоялни търговски практики, свързани с продажбата на селскостопански и хранителни продукти от доставчик на купувач, включително сделки между организации на производители или кооперации и техните членове.

Обосновка

Разширяването на обхвата, така че той да включва всички купувачи, е от съществено значение, за да се предотврати прехвърлянето на НТП по веригата за доставки без никакъв достъп до механизми за подаване на жалби за засегнатите производители и доставчици („ефект на доминото“). Включването на отношенията между кооперациите и техните членове е особено необходимо в сектора на млякото и млечните продукти, където кооперациите често са придобили значителна сила на договаряне спрямо своите членове.

Изменение    8

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  „купувач“ означава всяко установено в Съюза физическо или юридическо лице, което купува хранителни продукти с търговска цел. Понятието „купувач“ може да включва група от такива физически и юридически лица;

a)  „купувач“ означава всяко физическо или юридическо лице, независимо от неговото място на установяване, което купува селскостопански или хранителни продукти с търговска цел, за да ги пусне на пазара на ЕС. Понятието „купувач“ може да включва група от такива физически и юридически лица;

Изменение    9

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аа)  „нелоялни търговски практики“ са практики, които грубо се отклоняват от изискванията за добро и честно търговско поведение, противоречат на добросъвестността и почтеността при сключването на сделки и са едностранно наложени от купувача на доставчика или налагат – или правят опити да налагат – необосновано и непропорционално прехвърляне на икономически риск от купувача върху доставчика; или значителен дисбаланс на правата и задълженията спрямо доставчика в търговските отношения преди, по време на или след сключване на договора;

Изменение    10

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  „договор за доставка“ е писмен договор между доставчик и купувач, който ясно и прозрачно обхваща съответните елементи на търговското споразумение, включително имената на страните, техните права и задължения, цена, срок на договора, условия на доставка, условия на плащане, както и основанието, изпълнението на договора и последиците от прекратяването на договора.

Обосновка

Това определение служи за разработване и наблюдение на другите елементи, предложени в директивата. За да се гарантира прозрачност, е необходимо да има писмен договор, който да дава възможност за наблюдаване и решаване на случаи на злоупотреби, които са регулирани и забранени в самата директива.

Изменение    11

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки правят необходимото за забрана на следните търговски практики:

1.  Държавите членки правят необходимото за забрана на всички нелоялни търговски практики, включително поне следните търговски практики:

Изменение    12

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 - буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  отказ от купувача на поръчки за нетрайни хранителни продукти с толкова кратко предизвестие, че не може основателно да се очаква доставчикът да намери друг начин за търговска реализация или за употреба на продуктите;

б)  отказ от купувача на поръчки за нетрайни хранителни продукти с толкова кратко предизвестие, че не може основателно да се очаква доставчикът да намери друг начин за търговска реализация или за употреба на продуктите на същата стойност;

Изменение    13

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  използване от купувача на обратни електронни търгове или на двуетапни търгове с цел понижаване на цените; те не са регламентирани и не могат да гарантират прозрачност на преговорите, ценообразуването и участниците в търговете при закупуването на селскостопански продукти и продукти на хранително-вкусовата промишленост със сертифицирани от ЕС качество и произход, както и на несертифицирани продукти;

Обосновка

L'asta elettronica inversa, o al doppio ribasso, utilizzato inizialmente dai grandi gruppi del discount, oggi è una pratica comune di gran parte delle catene distributive. Ai fornitori, le centrali d’acquisto della GDO chiedono tramite e-mail di avanzare un’offerta per la vendita di uno stock di prodotto. Raccolte le proposte, lanciano una seconda asta, nuovamente al ribasso, partendo dal prezzo inferiore spuntato nella prima. In pochi minuti, su un portale web, il fornitore è chiamato a competere selvaggiamente con altri per aggiudicarsi la commessa. Chi si aggiudica la fornitura, spesso si è spinto talmente al limite da doversi rivalere nei confronti dei produttori da cui acquista la merce. A loro volta, questi ultimi si possono trovare in difficoltà nel garantire i diritti fondamentali ai lavoratori agricoli. In tal modo, il meccanismo delle aste al doppio ribasso contribuisce a rendere più difficile l’eradicazione dello sfruttamento e del caporalato, dei lavoratori in nero e dei migranti irregolari, all'interno e all'esterno dell'Unione.

Изменение    14

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  едностранна промяна от купувача с обратно действие на условията на договора за доставка относно честотата, времето или обема на доставката или предоставянето, стандартите за качество или цените на хранителните продукти;

в)  едностранна промяна от купувача на условията на договора за доставка относно честотата, времето или обема на доставката или предоставянето, стандартите за качество или цените на хранителните продукти, или условията на плащане;

Изменение    15

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  плащане от доставчика на разходите, свързани с похабяване на хранителните продукти, което е настъпило в помещенията на купувача и не се дължи на небрежност или вина на доставчика.

г)  плащане от доставчика на разходите, свързани с похабяване на хранителните продукти, което е настъпило, след като продуктът е преминал в собственост на купувача, и не се дължи на небрежност или вина на доставчика.

Изменение    16

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  продаване от купувача на селскостопански хранителен продукт под цената, на която е купен, за да се стимулира продажбата на други продукти („продажби на загуба с цел привличане на клиенти“);

Изменение    17

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква г б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гб)  непоследователни твърдения на купувача, че продуктите не отговарят на козметичните спецификации, с цел да се отменят или намалят условията на договора за доставка;

Изменение    18

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква г в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гв)  използване от купувача на прекалено стриктни „критерии за минимален срок на получаване“ с цел да откаже поръчка, която не е обработена достатъчно бързо по причини, несвързани с доставчика;

Изменение    19

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква г г (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гг)  изискване от купувача доставчиците да поемат финансовите разходи за неточно прогнозиране, предоставено от купувача, за да може доставчикът да планира своето производство, така че да може да изпълни прогнозираните поръчки.

Изменение    20

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Доставчикът подава жалба до прилагащия орган в държавата членка, в която е установен купувачът, за когото съществува подозрение, че прилага забранена търговска практика.

1.  Доставчикът подава жалба до прилагащия орган в държавата членка, в която е установен купувачът, за когото съществува подозрение, че прилага забранена търговска практика, без да поема съответните административни и процесуални разходи.

Изменение    21

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Доставчик, установен извън ЕС, подава жалба до прилагащия орган на която и да е държава членка. При получаване на жалбата прилагащият орган я препраща до прилагащия орган (ако е различен) в държавата членка, в която е установен купувачът, за когото съществува подозрение, че прилага забранена търговска практика

Обосновка

Директивата се прилага също по отношение на доставчици извън ЕС и по този начин това изменение им предоставя механизъм за подаване на жалба. Това е от съществено значение, за да се избегне дискриминация между доставчици от ЕС и от държави извън ЕС, и за да се избегне нарушаване на конкуренцията и отклоняване на търговските потоци. Това е важно, за да се допринесе за задължението за последователност на политиките за развитие по Договора и ангажиментите на ЕС по целите за устойчиво развитие.

Изменение    22

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б.  Когато купувачът е установен извън Съюза, доставчикът подава жалба до прилагащия орган в държавата членка, в която е установен. За случаи, в които доставчикът е установен извън Съюза, доставчикът може да подаде жалба до всеки определен прилагащ орган.

Изменение    23

Предложение за директива

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Право да подадат жалба имат организации на производители или сдружения на организации на производители, в които един или повече членове или членове на членуващи в тях организации смятат, че са засегнати от забранена търговска практика.

2.  Право да подадат жалба имат организации на производители или сдружения на организации на производители в Съюза или извън него, в които един или повече членове или членове на членуващи в тях организации смятат, че са засегнати от забранена търговска практика, както и организации, работещи с производители, или с доказани експертни знания по търговски практики във веригите за доставка на храни, включително неправителствени организации и организации на гражданското общество или други организации, действащи от името на производители или на всяка друга заинтересована страна.

Обосновка

За да се преодолее факторът „страх“ и да се гарантира ефективен достъп на уязвимите участници, е от съществено значение да се разшири правото на подаване на жалба до организации, които работят за постигането на справедливост във веригите на доставки и подпомагат уязвими участници, като дребните производители на храни и жените. Такъв е по-специално случаят в държави с ниско равнище на управление и с висока степен на неравенство.

Изменение    24

Предложение за директива

Член 5 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4a.  Комисията изготвя многоезично ръководство, което е на разположение на нейния уебсайт, като обяснява как да се състави жалба и какъв вид информация трябва да бъде предоставена на съответните правоприлагащи органи в целия Съюз, за да се реши дали може да започне официално разследване.

Обосновка

МСП често не разполагат с експертен опит и със знания и умения, за да защитят правата си. Това важи особено за МСП в развиващия се свят. Следователно съветите и подкрепата на Комисията са абсолютно необходими на МСП за защитата и прилагането на техните права.

Изменение    25

Предложение за директива

Член 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 6а

 

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове за определяне на критерии и методология, които да бъдат вземани предвид от прилагащите органи при налагане на имуществени санкции, като се вземат предвид най-малко следните елементи: оборотът на нарушителя, натрупаните от нарушителя ползи от нелоялната търговска практика, броят и статутът на жертвите на нарушението, неколкократното използване на нелоялни търговски практики от купувач.

Изменение    26

Предложение за директива

Член 7 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  Комисията гарантира, че ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ има функционална пощенска кутия на уебсайта си, с цел оказване на подкрепа на малките и средните предприятия (МСП) в Съюза и извън него, за да защитават и прилагат правата си срещу нелоялни търговски практики, като се предоставя информация за процедурите. Цялата необходима информация се предоставя на всички езици на ЕС.

 

______________

 

1a http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/actions-against-imports-into-the-eu/

Изменение    27

Предложение за директива

Член 7 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3б.  Комисията и правоприлагащите органи на държавите членки прилагат разпоредбите на настоящата директива при условия на тясно сътрудничество. Допълнителните условия за сътрудничество в рамките на мрежата, включително договореностите за информиране, консултиране и разпределяне на случаите на трансгранични нелоялни търговски практики, се определят и преразглеждат от Комисията в тясно сътрудничество с държавите членки.

Обосновка

Координацията на равнище ЕС е от решаващо значение, за да се гарантира, че нелоялните търговски практики, включващи участници от няколко държави членки и участници, установени извън ЕС, се третират еднакво и че прилагащите органи са в състояние да обменят информация, да разпределят случаи на трансгранични нелоялни търговски практики и да координират своя подход. Освен това една мрежа представлява звено за контакт за доставчици от държави извън ЕС, които не знаят пред кой национален прилагащ орган да подадат жалба.

Изменение    28

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  До 15 март всяка година държавите членки изпращат на Комисията доклад относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопански субекти във веригата за доставка на храни. Докладът съдържа по-конкретно всички съществени данни относно прилагането и изпълнението на правилата съгласно настоящата директива в съответната държава членка през предходната година.

1.  До 15 март всяка година държавите членки изпращат на Комисията доклад относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопански субекти във веригата за доставка на храни. Докладът съдържа по-конкретно всички съществени данни относно прилагането и изпълнението на правилата съгласно настоящата директива в съответната държава членка през предходната година, с особено внимание към трансграничните нелоялни търговски практики и тяхното пряко и непряко въздействие върху доставчиците, включително доставчиците, установени извън Съюза. Държавите членки докладват и относно въздействието от изпълнението на действащата директива върху намаляването на разхищението на храни, подобряването на качеството на храните и насърчаването на устойчиви практики по веригата за доставка на храни.

Изменение    29

Предложение за директива

Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Не по-рано от три години след датата на прилагане на настоящата директива Комисията извършва оценка на директивата и представя доклад с основните констатации на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите.

1.  Три години след датата на прилагане на настоящата директива Комисията извършва оценка на директивата и представя доклад с основните констатации на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите. В доклада се обръща специално внимание на ефективността на директивата за защитата на най-уязвимите участници от нелоялни търговски практики по цялата верига за доставка на храни както в Съюза, така и извън него. В него се оценява и приносът на директивата за намаляване на разхищението на храни, подобряване на качеството на храните и насърчаване на устойчиви практики по веригата за доставка на храни. В доклада се разглежда нуждата от преразглеждане на директивата, и по-специално от включване на нови форми на НТП, както и от използване на данни относно производствени разходи и пренос на цените по веригата за доставка на селскостопански храни, за да се установят критерии за определяне на справедливи цени в рамките на договор за доставка. Въз основа на този доклад Комисията може да представя подходящи законодателни предложения.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Нелоялни търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни

Позовавания

COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

AGRI

2.5.2018

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

DEVE

13.9.2018

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Linda McAvan

11.7.2018

Разглеждане в комисия

29.8.2018

 

 

 

Дата на приемане

24.9.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

11

1

5

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Cécile Kashetu Kyenge, Florent Marcellesi, Paul Rübig, Adam Szejnfeld

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Asim Ademov, Andrea Bocskor

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

11

+

ALDE

Charles Goerens, Mirja Vehkaperä

EFDD

Ignazio Corrao

S&D

Doru‑Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Florent Marcellesi

1

-

ECR

Eleni Theocharous

5

0

PPE

Asim Ademov, Andrea Bocskor, Paul Rübig, Adam Szejnfeld, Željana Zovko

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (17.9.2018)

на вниманието на комисията по земеделие и развитие на селските райони

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни

(COM(2018)0173 – C8‑0139/2018 – 2018/0082(COD))

Докладчик по становище: Пилар Аюсо

КРАТКА ОБОСНОВКА

Земеделските стопани в Европейския съюз са най-слабата брънка в хранителната верига поради своята слаба позиция при преговорите. През последните години чрез общата селскостопанска политика (ОСП) бяха въведени някои нови разпоредби за подобряване на тяхната позиция на пазара, като чрез организации на производителите се насърчава по-голяма концентрация на предлагането.  

Въпреки че е налице политическа промяна в положителна насока, все още има какво да се подобри в законодателството и още много остава да се направи, за да се постигне оптимален баланс между различните участници. Високата степен на фрагментираност при предлагането на селскостопански и хранителни продукти, фактът, че инструментите за подкрепа по линия на ОСП прилагат пазарно ориентиран подход, и нарастващата нестабилност на цените са фактори, поради които гарантирането на условия на равнопоставеност между доставчиците и купувачите е от решаващо значение.  

Важно е да се подчертае, че за земеделските стопани нелоялните практики могат да доведат до икономически загуби, унищожаващи ползите за тези стопани от субсидиите по ОСП, които все повече зависят от устойчивостта на околната среда. Съществуват множество видове нелоялни практики, но някои от тях, като продажбите на загуба, се срещат много често, а жертвите нямат, поради правни пропуски и несигурност, големи възможности за предприемане на действия в тази връзка. 

Време е Европейският съюз да реагира в това отношение и да се опита да създаде правна уредба, която би спомогнала за постигане на по-добро равновесие в хранителната верига. Нелоялните практики са в ущърб на рентабилността на много селскостопански предприятия в Европейския съюз и държавите членки не могат просто да си затварят очите пред това положение. Т. нар. „инициатива за веригата на доставки“, приета преди няколко години, въведе положителен набор от принципи на добри практики, но, за съжаление, не е достатъчна за провеждане на ефективна борба с нелоялните практики, доколкото тя не е съпътствана от санкции за неспазване на правилата и не съществува възможност за внасяне на поверителни жалби. 

Трябва да поздравим Европейската комисия затова, че предприе първата стъпка чрез въвеждането на законодателство на ЕС в тази област и предлагането на минимални разпоредби за всички държави членки. Независимо от това, предложението следва да бъде усъвършенствано в някои аспекти, за да се избегне превръщането му в политически жест без последици.  

На първо място е много важно правният текст на ЕС да не води до намаляване на вече постигнатия напредък в някои държави членки за справяне с нелоялните практики. От ключово значение за докладчика е да се позволи на националните администрации да надхвърлят минималните изисквания, установени в директивата. Някои държави са въвели разпоредби, които значително са подобрили отношенията между всички участници във веригата за създаване на стойност. 

Що се отнася до обхвата на предложението, той е твърде ограничителен, тъй като включва само непочтени практики на големи купувачи спрямо малки и средни предприятия доставчици. Докладчикът е на мнение, че правната закрила на ЕС следва да бъде разширена, за да обхване целия спектър от несправедливи ситуации. 

Текстът на Комисията не разглежда продажбите под себестойността, а именно това е основният предмет на жалбите на земеделските стопани във връзка с някои непредвидими практики на продажба на намалени цени на бързо развалящи се продукти, които се прилагат от големите купувачи като действия за привличане на клиенти. 

Докладчикът категорично счита, че без писмени договори законодателството на ЕС никога няма да бъде ефективно. Въпреки че законодателството относно ОСП все още не предвижда задължителни писмени договори на равнището на ЕС, новата директива следва да отразява поне известния напредък, постигнат в рамките на общата организация на селскостопанските пазари, който позволява на държавите членки да направят писмените договори задължителни на своя територия. Докладчикът насърчава всички държави членки да въведат задължителни договори, следвайки примера на някои държави като Испания.  

За да се гарантират еднакви условия на конкуренция в целия Европейски съюз, държавите членки следва да имат еднакви критерии за изчисляване на санкциите за нелоялни практики, без да се накърняват националните правомощия. Докладчикът предлага формулировка, която е подобна на тези, които вече съществуват в действащите законодателни текстове на ЕС.   

Прозрачността на пазара е също така важен елемент, който следва да се има предвид в законодателството на ЕС, когато става въпрос за нелоялни търговски практики. Като следва примера на някои вече приети национални разпоредби, докладчикът предлага всички държави членки да създадат национални центрове за наблюдение на агрохранителната верига, които да следят пазарните цени и да откриват нередности. Подобен инструмент би бил много полезен за оценка на прилагането на законодателството с оглед на бъдещи преразглеждания и за обмен на национални данни. 

Възможността за защита на анонимността на производител, който подава жалба, е ключов елемент от предложението на Комисията, което ще позволи жалбите да се подават, без да е налице факторът „страх“. Докладчикът желае да допълни текста на Комисията, така че правото на анонимност да се придобива автоматично. 

Наред с други целесъобразни изменения към предложението на Комисията, докладчикът също така би искал да подчертае необходимостта от включване в обхвата на директивата на купувачи, установени в трети държави, които купуват продукти от ЕС, предназначени за продажба на пазарите на държавите членки. Целта е да се предотвратят ситуации, в които купувачите избягват прилагането на разпоредбите на ЕС, като просто преместват своето място на установяване извън ЕС.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещата комисия по земеделие и развитие на селските райони да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  В различните етапи на производство, преработка, предлагане на пазара, разпространение и продажба на дребно на хранителни продукти във веригата за доставка на храни участват различни субекти. Тя несъмнено е най-важният път, по който хранителните продукти стигат от стопанството до трапезата. Субектите по веригата извършват търговия с хранителни продукти първични селскостопански продукти, в т.ч. продукти от риболов и аквакултури, изброени за употреба като храна в приложение I към Договора, и други хранителни продукти, които не са изброени в посоченото приложение, но са преработени от селскостопански продукти за употреба като храна.

(3)  В различните етапи на производство, преработка, предлагане на пазара, разпространение и продажба на дребно на селскостопански или хранителни продукти в агрохранителната верига участват различни субекти. Тя несъмнено е най-важният път за доставка на продукти. Субектите по веригата извършват търговия със селскостопански и хранителни продукти първични селскостопански продукти, в т.ч. продукти от риболов и аквакултури, изброени за употреба като храна в приложение I към Договора, други хранителни продукти, които не са изброени в посоченото приложение, но са преработени от селскостопански продукти за употреба като храна и селскостопански продукти.

 

(Промяната от „верига за доставка на храни“ на „агрохранителна верига“ се прилага по отношение на целия текст. Приемането ù ще наложи съответните промени в целия текст.)

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  В различните етапи по веригата за доставка на храни участват различни по брой и големина субекти. Различната им позиция за договаряне произтича от различната им концентрация и може да създаде условия за непочтено използване на позиции посредством нелоялни търговски практики. Нелоялните търговски практики ощетяват особено силно малките и средните предприятия във веригата за доставка на храни. Голямата част от земеделските производители, доставящи първични селскостопански продукти, имат малки и средни стопанства.

(5)  В различните етапи по агрохранителната верига участват различни по брой и големина субекти. Различната им позиция за договаряне произтича от различната им концентрация и може да създаде условия за непочтено използване на позиции посредством нелоялни търговски практики. Нелоялните търговски практики ощетяват особено силно малките и средните предприятия и дружествата със средна пазарна капитализация в агрохранителната верига както в Съюза, така и извън него. Въпреки това всички субекти, независимо от тяхното икономическо измерение, са уязвими по отношение на нелоялните търговски практики.

Обосновка

За първата част на изменението: вж. обосновката на изменение 7. Втората част подготвя почвата за разширяване на обхвата с оглед включване на всички субекти, независимо от икономическото им измерение. Дребните производители на храни и работниците в развиващите се страни страдат пряко или непряко от нелоялните търговски практики, налагани от най-мощните участници във веригата за доставки на храни.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  Голямата част от земеделските производители, доставящи първични селскостопански продукти, имат малки и средни стопанства. При все това ограниченият набор от критерии, който се използва за определяне на малките и средните предприятия, често се надвишава при селскостопанското производство, например когато се използват сезонни работници. Поради това е целесъобразно обхватът на настоящата директива да бъде разширен, така че да включва и дружествата със средна пазарна капитализация. Дружествата със средна пазарна капитализация са предприятия или организации на производители, кооперации или сдружения на организации на производители, които имат средно голяма структура и са с високо съотношение на капиталова адекватност, с численост на персонала до 3 000 служители. Освен това дружествата със средна пазарна капитализация могат да бъдат семейни предприятия. Малките и средните предприятия и дружествата със средна пазарна капитализация имат слаба пазарна мощ в сравнение с големите участници във веригата за доставки на селскостопански или хранителни продукти.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Следва да бъде въведен минимален стандарт на Съюза за защита срещу някои очевидно нелоялни търговски практики с цел да се намали тяхното разпространение и да се подпомогне осигуряването на достоен стандарт на живот за земеделските производители. Това следва да бъде от полза за всички земеделски производители и физически или юридически лица, доставящи хранителни продукти (в т.ч. за организациите на производителите и за сдруженията на организации на производителите), при условие че лицата отговарят на изискванията съгласно определението за микро-, малки и средни предприятия в приложението към Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията12. Доставчиците, които са микро-, малки и средни предприятия, са особено уязвими за нелоялни търговски практики и в най-малка степен съумяват да ги преодолеят без неблагоприятни последици за икономическото си бъдеще. Тъй като финансовият натиск от нелоялни търговски практики върху малките и средните предприятия често се предава по веригата и достига до земеделските производители, правилата относно такива практики следва да защитават също така малките и средните междинни доставчици на етапите надолу по веригата след първичното производство. При осигуряването на защита за междинните доставчици следва също така да се избегнат нежелани последици (най-вече необосновано повишаване на цените), произтичащи от отклоняване на търговията от земеделските производители и техните сдружения, произвеждащи преработени продукти, към незащитени доставчици.

(7)  Следва да бъде въведен минимален стандарт на Съюза за защита срещу някои очевидно нелоялни търговски практики с цел да се намали тяхното разпространение и да се подпомогне осигуряването на достоен стандарт на живот за земеделските производители. Това следва да бъде от полза за всички земеделски производители и физически или юридически лица, доставящи хранителни продукти (в т.ч. за организациите на производителите и за сдруженията на организации на производителите). Тъй като финансовият натиск от нелоялни търговски практики върху предприятията често се предава по веригата и достига до земеделските производители, правилата относно такива практики следва да защитават също така междинните доставчици на етапите надолу по веригата след първичното производство. При осигуряването на защита за междинните доставчици следва също така да се избегнат нежелани последици (най-вече необосновано повишаване на цените), произтичащи от отклоняване на търговията от земеделските производители и техните сдружения, произвеждащи преработени продукти, към незащитени доставчици.

__________________

 

12 OВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36.

 

Обосновка

Това изменение подготвя почвата за разширяване на обхвата с оглед включване на всички субекти, независимо от икономическото им измерение.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  С цел да се избегнат нежелани последици и нарушения, произтичащи от осигурената защита за доставчиците в Съюза, установените извън Съюза доставчици следва да могат да се позовават на минималния стандарт на Съюза, когато продават хранителни продукти на купувачи, установени в Съюза.

(8)  С цел да се избегнат нежелани последици и нарушения, произтичащи от осигурената защита за доставчиците в Съюза, установените извън Съюза доставчици следва да могат да се позовават на минималния стандарт на Съюза, когато продават хранителни продукти на купувачи, установени в Съюза. Освен това политиката на Съюза трябва да бъде съгласувана с ангажиментите на Съюза в рамките на целите за устойчиво развитие.

Обосновка

Намаляващият дял на приходите, които достигат до дребните производители на храни и работниците в развиващите се страни, както и условията на труд, с които те се сблъскват в резултат на нелоялни търговски практики, подрива политиката на Съюза за развитие и нейните цели в рамките на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Съответните правила за търговско поведение следва да се прилагат от по-големите субекти във веригата за доставка на храни, т.е. от субекти, които не са малки и средни предприятия, тъй като обикновено при търговия с малки и средни доставчици тяхната позиция за договаряне е сравнително по-силна.

(9)  Съответните правила следва да се прилагат от всички субекти в агрохранителната верига.

Обосновка

Това изменение подготвя почвата за разширяване на обхвата с оглед включване на всички субекти, независимо от икономическото им измерение.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Тъй като повечето държави членки вече са въвели правила на национално равнище относно нелоялните търговски практики, въпреки съществуващите между тях различия като инструмент за въвеждането на минимален стандарт на защита съгласно правото на Съюза е целесъобразно да се използва директива. Това следва да даде възможност на държавите членки да включат съответните правила в националния си правен ред по начин, който осигурява съгласуван режим. Не следва да се изключва възможността държавите членки да приемат и прилагат на територията си по-строго национално законодателство за защита на малките и средните доставчици и на купувачите срещу нелоялни търговски практики в отношенията между стопанските субекти във веригата за доставка на храни при спазване на приложимите ограничения съгласно правото на Съюза във връзка с функционирането на вътрешния пазар.

(10)  Тъй като повечето държави членки вече са въвели правила на национално равнище относно нелоялните търговски практики, въпреки съществуващите между тях различия като инструмент за въвеждането на минимален стандарт на защита съгласно правото на Съюза е целесъобразно да се използва директива. Това следва да даде възможност на държавите членки да включат съответните правила в националния си правен ред по начин, който осигурява съгласуван режим. Не следва да се изключва възможността държавите членки да приемат и прилагат на територията си по-строго национално законодателство за защита на всички доставчици и купувачи, независимо от икономическото им измерение, срещу нелоялни търговски практики в отношенията между стопанските субекти в агрохранителната верига при спазване на приложимите ограничения съгласно правото на Съюза във връзка с функционирането на вътрешния пазар.

Обосновка

Това изменение подготвя почвата за разширяване на обхвата с оглед включване на всички субекти, независимо от икономическото им измерение.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Тъй като нелоялни търговски практики може да възникнат на всеки етап от продажбата на хранителния продукт, т.е. преди, по време на и след сделката за продажба, държавите членки следва да направят необходимото, така че разпоредбите на настоящата директива да се прилагат за такива практики независимо от момента на възникването им.

(11)  Тъй като нелоялни търговски практики може да възникнат на всеки етап от продажбата на селскостопанския или хранителния продукт, т.е. преди, по време на и след сделката за продажба, или във връзка с предоставянето на услуги от купувача на доставчика, които са свързани с процеса на продажба, държавите членки следва да направят необходимото, така че разпоредбите на настоящата директива да се прилагат за такива практики независимо от момента на възникването им.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  При вземането на решение дали отделна търговска практика се счита за нелоялна, е важно да се намали рискът това да ограничи използването на почтени, повишаващи ефикасността споразумения, договорени между страните. С оглед на това е целесъобразно да се прави разграничение между практики, предвидени с ясни и недвусмислени условия в договорите за доставка между страните, и практики, които възникват, след като започне изпълнението на сделката, и не са били договорени предварително с ясни и недвусмислени условия, така че да бъдат забранени само едностранни промени с обратна сила в съответните условия на договора за доставка. Поради самото си естество обаче определени търговски практики се считат за нелоялни и свободата на договаряне на страните да се отклонят от тях не следва да се прилага.

(12)  При вземането на решение дали отделна търговска практика се счита за нелоялна, е важно да се намали рискът това да ограничи използването на почтени, повишаващи ефикасността споразумения, договорени между страните. С оглед на това е целесъобразно да се прави разграничение между практики, предвидени с ясни и недвусмислени условия в договорите за доставка между страните, и практики, които възникват, след като започне изпълнението на сделката, и не са били договорени предварително с ясни и недвусмислени условия, така че да бъдат забранени само едностранни промени с обратна сила в съответните условия на договора за доставка. Поради самото си естество обаче определени търговски практики се считат за нелоялни и свободата на договаряне на страните да се отклонят от тях не следва да се прилага. Освен това спрямо доставчиците не следва да бъде упражнявана принуда при сключване на договор за доставка.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  С цел да се осигури ефикасно прилагане на забраните, установени с настоящата директива, държавите членки следва да определят орган, на когото е възложено да следи за тяхното прилагане. Съответният орган следва да може да действа по своя собствена инициатива или въз основа на жалби от страните, засегнати от нелоялни търговски практики във веригата за доставка на храни. Ако поради страх от ответни действия жалбоподателят поиска самоличността му да остане поверителна, прилагащите органи на държавите членки следва да уважат искането.

(13)  С цел да се осигури ефикасно прилагане на забраните, установени с настоящата директива, държавите членки следва да определят орган, на когото е възложено да следи за тяхното прилагане. Съответният орган следва да може да действа по своя собствена инициатива или въз основа на жалби от страните, засегнати от нелоялни търговски практики в агрохранителната верига. Когато бъде внесена жалба, прилагащият орган на държавите членки следва да гарантира, че самоличността на жалбоподателя остава анонимна.

Обосновка

Настоящото изменение гарантира анонимност на жалбите.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13a)  С цел да се осигури ефикасно прилагане на забраната за нелоялни търговски практики определените прилагащи органи следва да разполагат с всички необходими ресурси, персонал и експертен опит.

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Жалби, подадени от организации на производителите или сдружения на такива организации, може да служат за защита на самоличността на отделни членове на организацията, които са малки или средни доставчици и които смятат, че спрямо тях се прилагат нелоялни търговски практики. С оглед на това прилагащите органи на държавите членки следва да могат да получават жалби от такива организации и да предприемат действия по тях, без това да накърнява защитата на процесуалните права на ответната страна.

(14)  Жалби, подадени от организации на производителите или доставчиците или сдружения на такива организации, може да служат за защита на самоличността на отделни членове на организацията или на семейни стопанства, които са малки или средни доставчици и които смятат, че спрямо тях се прилагат нелоялни търговски практики. С оглед на това прилагащите органи на държавите членки следва да могат да получават жалби от такива организации и да предприемат действия по тях, без това да накърнява защитата на процесуалните права на ответната страна.

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Прилагащите органи на държавите членки следва да разполагат с необходимите правомощия, които им дават възможност ефикасно да събират фактологична информация, като изискват съответната информация. Когато е приложимо, те следва да имат правомощието да разпоредят прекратяване на забранената практика. Тъй като въвеждането на възпиращи мерки, като правомощието да се налагат санкции и да се публикуват резултатите от разследвания, може да насърчи промяна в поведението и намиране на досъдебно решение между страните, това следва да залегне в правомощията на прилагащите органи. Комисията и прилагащите органи на държавите членки следва тясно да си сътрудничат, за да гарантират общ подход при прилагането на правилата, установени с настоящата директива. По-конкретно прилагащите органи следва да си оказват взаимопомощ, например чрез обмен на информация и съдействие при трансгранични разследвания.

(15)  Прилагащите органи на държавите членки следва да разполагат с необходимите правомощия, които им дават възможност ефикасно да събират фактологична информация, като изискват съответната информация. За ефективното прилагане на настоящата директива прилагащите органи следва да имат правомощието да забраняват нелоялни търговски практики, да налагат глоби и санкции и да публикуват резултатите от разследванията си. Тези правомощия могат да служат като възпираща мярка и да насърчат промяна в поведението и намиране на досъдебно решение между страните, поради което следва да залегнат в правомощията на прилагащите органи. Прилагащите органи следва да вземат предвид повторните нарушения на настоящата директива. Комисията и прилагащите органи на държавите членки следва тясно да си сътрудничат, за да гарантират общ подход при прилагането на правилата, установени с настоящата директива, по-специално по отношение на глобите и санкциите. По-конкретно прилагащите органи следва да си оказват взаимопомощ, например чрез обмен на информация и съдействие при трансгранични разследвания.

Изменение    14

Предложение за директива

Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15a)  Прилагащите органи следва да прилагат възпиращи и пропорционални санкции по отношение на субектите, които нарушават правилата, предвидени в настоящата директива. Многократните нарушения на правилата от страна на търговски субект следва да бъдат взети под внимание при определянето на санкцията.

Изменение    15

Предложение за директива

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  В интерес на ефективното прилагане на политиката относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопанските субекти по веригата за доставка на храни Комисията следва да направи преглед на прилагането на настоящата директива и да представи доклад до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите. При прегледа следва да се обърне особено внимание на това дали — наред със защитата на малките и средните доставчици — в бъдеще би било оправдано да се осигури защита също така за малките и средните купувачи на хранителни продукти по веригата на доставки,

(19)  В интерес на ефективното прилагане на политиката относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопанските субекти по веригата за доставка на храни Комисията следва да направи преглед на прилагането на настоящата директива и да представи доклад до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите. При прегледа следва да се обърне особено внимание на евентуално разширяване на списъка на нелоялните търговски практики, заложен в настоящата директива, и на това дали – наред със защитата на малките и средните доставчици – в бъдеще би било оправдано да се осигури защита също така за малките и средните купувачи на хранителни продукти по веригата на доставки,

Изменение    16

Предложение за директива

Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Настоящата директива се прилага по отношение на определени нелоялни търговски практики, свързани с продажбата на хранителни продукти от доставчици — малки и средни предприятия, на купувач, който не е малко или средно предприятие.

2.  Настоящата директива се прилага по отношение на определени нелоялни търговски практики, свързани с продажбата на хранителни продукти от доставчици на купувач.

Обосновка

От съществено значение е директивата да обхваща всички субекти във веригата на доставки на храни, за да се предотврати преминаването на НТП по веригата на доставки и прехвърлянето на дейността с цел заобикаляне на правилата за забрана на НТП. Промяната от „малки и средни предприятия“ на „всички предприятия“ следва да се прилага в целия текст.

Изменение    17

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  „купувач“ означава всяко установено в Съюза физическо или юридическо лице, което купува хранителни продукти с търговска цел. Понятието „купувач“ може да включва група от такива физически и юридически лица;

а)  „купувач“ означава всяко физическо или юридическо лице, независимо от неговото място на установяване, което купува селскостопански и хранителни продукти с търговска цел, за преработка, разпространение или търговия на дребно, и/или предоставя услуги, свързани с тези продукти, в Съюза; понятието „купувач“ може да включва група от такива физически и юридически лица;

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да включи в обхвата на директивата онези субекти, които, въпреки че са установени извън ЕС, купуват и продават продукти на пазара на ЕС. Това би предотвратило възможността купувач да избегне включване в обхвата на директивата, като просто премести своето място на установяване извън ЕС.

Изменение    18

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  „доставчик“ означава всеки земеделски производител или всяко физическо или юридическо лице независимо от мястото им на установяване, които продават хранителни продукти. Понятието „доставчик“ може да включва група от такива земеделски производители или физически и юридически лица, в т.ч. организации на производители и сдружения на организации на производители;

б)  „доставчик“ означава всеки земеделски производител, преработвател на храни или всяко физическо или юридическо лице, установено в Съюза, които продават хранителни продукти. понятието „доставчик“ може да включва група от такива земеделски производители или физически и юридически лица, в т.ч. организации на производители, сдружения на организации на производители или земеделски кооперации;

Обосновка

Само доставчици, установени в ЕС, следва да бъдат защитени от държавите членки, тъй като европейските доставчици не са обект на равно третиране в трети държави. Кооперациите имат собствена правна идентичност и следва да бъдат обхванати от този член.

Изменение    19

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  „малко и средно предприятие“ означава предприятие по смисъла на определението за микро-, малки и средни предприятия в приложението към Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията14;

заличава се

__________________

 

14 Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

 

Обосновка

В съответствие с измененията, които разширяват обхвата на директивата, не е необходимо да се определя какво представлява МСП.

Изменение    20

Предложение за директива

Член 2 — параграф 1 — буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  „икономическа зависимост“ означава отношение, при което купувачът генерира най-малко 30% от оборота на доставчика;

Изменение    21

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  „хранителни продукти“ означава продуктите, изброени в приложение I към Договора и предназначени за употреба като храна, както и продукти, които не са изброени в посоченото приложение, но са преработени от изброените в него продукти за употреба като храна;

г)  „селскостопански или хранителни продукти“ означава продуктите, изброени в приложение I към Договора и предназначени за употреба като храна, продукти, които не са изброени в посоченото приложение, но са преработени от изброените в него продукти за употреба като храна и селскостопански продукти;

Изменение    22

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  „нетрайни хранителни продукти“ означава хранителни продукти, които стават негодни за консумация от човека, ако не бъдат съхранени, обработени, пакетирани или консервирани по друг начин, за да не станат негодни за употреба.

д)  „нетрайни хранителни продукти“ означава селскостопански и хранителни продукти, които по своето естество са подходящи за пускане на пазара и консумация за период до тридесет дни или които изискват регулирана температура или условия на опаковане за съхранение и/или търгуване и/или транспортиране;

Обосновка

Целта на това изменение е да предостави пояснения.

Изменение    23

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да)  „трайни продукти“ означава продукти, различни от нетрайните хранителни продукти.

Изменение    24

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква д б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дб)  „нелоялна търговска практика“ означава всяка практика, която се отклонява от доброто търговско поведение, намира се в разрез с принципите за добросъвестност и почтеност при сключването на сделки и бива едностранно наложена от единия на другия търговски партньор.

Обосновка

От съществено значение е да се въведе определение за нелоялни търговски практики и обща забрана на тези практики, за да не се позволи на мощни участници във веригата на доставки да създадат нови форми на нелоялни търговски практики с цел заобикаляне на директивата .

Изменение    25

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки правят необходимото за забрана на следните търговски практики:

1.  Държавите членки правят необходимото за забрана поне на следните нелоялни търговски практики:

Изменение    26

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква а – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  плащане от купувач на доставчик за нетрайни хранителни продукти на по-късната от двете дати — повече от 30 календарни дни след датата, на която купувачът е получил фактурата на доставчика, или повече от 30 календарни дни след датата, на която са доставени нетрайните хранителни продукти. Забраната не засяга:

а)  плащане от купувач на доставчик за нетрайни селскостопански или хранителни продукти на по-късната от двете дати – повече от 30 календарни дни след датата, на която купувачът е получил фактурата на доставчика, или повече от 30 календарни дни след датата, на която са доставени нетрайните селскостопански или хранителни продукти. Забраната не засяга:

Изменение    27

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аа)  плащане от купувач на доставчик за трайни хранителни продукти на по-късната от двете дати – повече от 60 календарни дни след датата, на която купувачът е получил фактурата на доставчика, или повече от 60 календарни дни след датата, на която са доставени нетрайните хранителни продукти. Забраната не засяга:

 

– последиците при забава на плащания, нито средствата за правна защита при забава на плащане съгласно Директива 2011/7/ЕС;

 

– възможността купувачът и доставчикът да договорят клауза за споделяне на стойността по смисъла на член 172 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

Обосновка

Това изменение разширява обхвата на директивата, така че да обхване трайните продукти, без да се засяга Директива 2011/7/ЕС относно забавените плащания и клаузата за „споделяне на стойността“, въведена с Регламента за общата организация на селскостопанските пазари.

Изменение    28

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  отказ от купувача на поръчки за нетрайни хранителни продукти с толкова кратко предизвестие, че не може основателно да се очаква доставчикът да намери друг начин за търговска реализация или за употреба на продуктите;

б)  отказ от купувача на поръчки за нетрайни селскостопански или хранителни продукти с толкова кратко предизвестие, че не може основателно да се очаква доставчикът да намери друг начин за търговска реализация или за употреба на продуктите;

Изменение    29

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  едностранна промяна от купувача с обратно действие на условията на договора за доставка относно честотата, времето или обема на доставката или предоставянето, стандартите за качество или цените на хранителните продукти;

в)  едностранна промяна от купувача с обратно действие на условията на договора за доставка относно честотата, времето или обема на доставката или предоставянето, стандартите за качество или цените на селскостопанските и хранителните продукти или условията на плащане;

Изменение    30

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва) продаване на селскостопански или хранителни продукти от страна на купувача на цени, по-ниски от себестойността;

Обосновка

Това е най-честото оплакване от страна на селскостопанския сектор и следва да бъде обхванато от настоящата директива.

Изменение    31

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  плащане от доставчика на разходите, свързани с похабяване на хранителните продукти, което е настъпило в помещенията на купувача и не се дължи на небрежност или вина на доставчика.

г)  плащане от доставчика на разходите, свързани с похабяване на селскостопанските или хранителните продукти, което е настъпило в помещенията на купувача и не се дължи на небрежност или вина на доставчика.

Изменение    32

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га) едностранно прекратяване от купувача на договора за доставка;

Изменение    33

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква г б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гб) купувачът информира доставчика за всяко диференцирано третиране, което купувачът предоставя или възнамерява да предостави във връзка с конкурентни марки, притежавани или управлявани от него. Диференцираното третиране включва най-малко всякакви конкретни мерки или поведение от страна на купувача, свързано със следното: а) включване в продуктовата гама, б) търговска площ и в) търговски маржове;

Обосновка

Тази НТП се основава на член 6 от предложението за регламент относно онлайн посредниците. Както беше обяснено по-горе, лоялната конкуренция между независимите марки и собствените марки на търговците на дребно е от решаващо значение за насърчаване на иновациите и на конкуренцията относно постиженията. Ако вертикално интегрираните търговци на дребно предоставят търговски предимства на своите собствени марки, доставчиците на независими марки следва поне да са наясно с тяхното съществуване и обхват, за да адаптират своите конкурентни стратегии при тези нееднакви условия на конкуренция.

Изменение    34

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква г в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гв)  намаляване от страна на купувача по непрозрачен начин на количеството и/или стойността на селскостопанските или хранителните продукти със стандартно качество;

Изменение    35

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква г г (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гг)  заплаха от страна на купувача да използва, или той директно предприема ответни търговски мерки срещу доставчика, ако последният упражнява своите договорни и законови права, включително подаване на жалби и сътрудничество с националните прилагащи органи;

Обосновка

Тази НТП е необходима, за да се защитят доставчиците от ответни търговски мерки (напр. частично намаляване на поръчаните количества или прекратяване на договора за доставка), когато предприемат правни действия за упражняване на договорните си права и на правата, защитени с настоящата директива.

Изменение    36

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква г д (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гд)  налагане от купувача на условие търговското сътрудничество и сключването на споразумение за доставка да зависи от компенсация със стоки и услуги;

Изменение    37

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква г е (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ге)  купувачът изисква от доставчиците да понесат финансовите разходи, свързани с неточното прогнозиране, предоставено от купувача;

Изменение    38

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква г ж (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гж)  намаляване от страна на купувача частично или изцяло на покупките по съществуващи договори с цел налагане на изменение на съществуващ договор или договаряне на нов договор;

Обосновка

Тази НТП е въз основа на Зелената книга на Комисията относно нелоялните търговски практики по веригата за доставки на хранителни и нехранителни стоки между стопански субекти в Европа (раздел 5.6) и инициативата за веригата на доставки (ИВД). Често купувачите дори не трябва да прекратят споразумението за доставка, за да получат несправедливи предимства – достатъчно е да намалят количеството на уговорените количества.

Изменение    39

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква г з (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гз)  предприемане от страна на купувача на дейности за комуникация или популяризиране, както и търговски политики, които увреждат репутацията на продуктите с географско указание съгласно Регламент (ЕС) № 1151/20121a, Регламент (ЕО) № 110/2008 или Регламент (ЕС) № 251/2014 или за които съществува риск, че могат да увредят тази репутация.

 

__________________

 

1a Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (OВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1).

 

Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1576/89 на Съвета (ОВ L 39, 13.2.2008 г., стр. 16).

 

Регламент (ЕС) № 251/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за определяне, описание, представяне, етикетиране и правна закрила на географските указания на ароматизирани лозаро-винарски продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1601/91 на Съвета (ОВ L 84, 20.3.2014 г., стр. 14).

Обосновка

Географските указания често се подлагат на широк кръг от практики, които водят до увреждане на репутацията им, като например продажби под себестойността, търгове, в които печели най-ниската предлагана цена, необмислени промоции и др.

Изменение    40

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква г и (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ги)  предоставяне от купувача на непопълнен запис на заповед за прехвърлените суровини, а доставчикът не е задължен да издаде застраховка за прехвърлените, но все още неплатени селскостопански или хранителни продукти;

Изменение    41

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква г й (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гй)  таксуване от страна на купувача за включването на селскостопанските или хранителните продукти на доставчика;

Изменение    42

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква г к (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гк)  връщане от купувача на доставените, но непродадени продукти, таксуване за изхвърлянето на такива продукти, таксуване на доставчика за неизползвани продукти с изтекъл срок на годност – освен в случай на продукти, доставени първо на търговеца – както и за продукти, които доставчикът специално е изискал да бъдат продадени и за които доставчикът е бил предупреден в писмена форма от търговеца, че срокът им на годност може да изтече поради слаб оборот;

Изменение    43

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква г л (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гл)  таксуване от купувача за доставката на селскостопанските или хранителните продукти извън договорения пункт за доставка;

Изменение    44

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква г м (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гм)  таксуване от купувача на доставчика за съхранението и обработването след доставка на селскостопанските или хранителните продукти;

Изменение    45

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква г н (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гн)  начисляване от купувача на такса за намален оборот, продажби или марж на доставчика поради по-слаби продажби на даден селскостопански или хранителен продукт;

Изменение    46

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква г о (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

го)  продаване от купувача на селскостопански или хранителни продукти на крайния потребител на по-ниска цена от която и да е покупна цена във веригата за доставка на даден продукт, за който се начислява ДДС, освен в случаите на продукти, чийто срок на годност изтича, изтегляне на селскостопанския или хранителния продукт от продуктовата гама или пълна разпродажба поради затваряне на съоръжението за продажба;

Изменение    47

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква г п (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гп)  поставяне от купувача на сключването на споразумение за доставка и бизнес сътрудничество в зависимост от налагането на задължение за участие в отстъпки или продажби чрез намаляване на покупната цена за сметка на доставчика;

Изменение    48

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки правят необходимото за забрана на следните търговски практики, ако те не са договорени с ясни и недвусмислени условия при сключването на договора за доставка:

2.  Държавите членки правят необходимото за забрана на следните търговски практики, ако те не са договорени с ясни и недвусмислени условия при сключването на договора за доставка или ако са следствие от икономическата зависимост на доставчика от купувача, която е дала възможност на купувача да наложи тези условия:

Обосновка

Целта на изменението е да се изясни, че изброените в член 3, параграф 2 практики също следва да бъдат забранени, в случай че споразумението между двете страни е следствие от икономическата зависимост на доставчика.

Изменение    49

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  връщане от купувача на непродадени хранителни продукти на доставчика;

а)  връщане от купувача на непродадени селскостопански и хранителни продукти на доставчика;

Изменение    50

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аа)  отказ от купувача да приеме или поеме договореното количество селскостопански или хранителни продукти в съответствие с договорения график за покупка, т.е. при настъпване на датата на задължението на доставчика да извърши доставката, освен в основателни случаи, предвидени в споразумението за доставка;

Изменение    51

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – буква а б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аб)  заличаване от купувача на продукти от списъка на договорените продукти, които доставчикът доставя на клиента, или значително намаляване на поръчката на даден селскостопански или хранителен продукт без предварително писмено уведомление, предоставено в предвидения в договора срок или в срок, който не може да бъде по-кратък от 30 дни в случаите, в които срокът не е посочен в договора;

Изменение    52

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  заплащане от доставчика на такса на купувача като условие за складиране, излагане или включване в продуктовата гама на хранителните продукти на доставчика;

б)  заплащане от доставчика на такса на купувача като условие за складиране, излагане и/или съхраняване на селскостопанските или хранителните продукти на доставчика на рафтовете в помещенията на купувача, освен ако доставчикът не изиска изрично от купувача да складира, излага и/или съхранява неговия продукт на конкретен рафт в пункта за продажба на купувача;

Изменение    53

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  купувачът споделя с трети страни или неправомерно използва, умишлено или по небрежност, поверителна информация, свързана с договора за доставка, включително търговски тайни, споделени на купувача от доставчика;

Обосновка

Тази практика е в Зелената книга на Комисията относно НТП.

Изменение    54

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – буква б б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бб)  купувач предприема или заплашва да предприеме търговски ответни мерки срещу доставчика чрез практики като изключване на продукти от списъка, спиране на услуги за обмен на данни, прекомерни продажби на намалени цени, забавени плащания, едностранни приспадания и/или блокиране на продажби на намалени цени, за да получи по-добри условия по съществуващи договори или при преговори за нов договор;

Изменение    55

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – буква б в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бв)  налагане или опит за налагане от купувача на необосновано и непропорционално прехвърляне на неговите икономически рискове към доставчика;

Изменение    56

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  заплащане от доставчика за продажба на намалени цени на продаваните от купувача хранителни продукти. Преди продажба на намалени цени и ако тя се прави по негова инициатива, купувачът уточнява периода на продажбата на намалени цени и очакваните количества хранителни продукти, които ще поръча;

в)  заплащане от доставчика за продажба на намалени цени на продаваните от купувача селскостопански или хранителни продукти. Преди продажба на намалени цени и ако тя се прави по негова инициатива, купувачът уточнява периода на продажбата на намалени цени и очакваните количества селскостопански или хранителни продукти, които ще поръча;

Изменение    57

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  заплащане от доставчика за маркетинг на продаваните от купувача хранителни продукти.

г)  заплащане от доставчика за маркетинг на продаваните от купувача селскостопански или хранителни продукти.

Изменение    58

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  прехвърляне на разходите за транспорт и съхранение от купувача на доставчика или производителя.

Изменение    59

Предложение за директива

Член 3 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  Държавите членки гарантират, че договорни условия или практики, които изключват лихва за забавено плащане, са забранени в съответствие с разпоредбите на член 7 от Директива 2011/7/ЕС.

Изменение    60

Предложение за директива

Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 3а

 

Договорни отношения

 

1.   Даден доставчик може да изиска всяко доставяне на неговите селскостопански и хранителни продукти в полза на купувач да бъде предмет на писмен договор между страните и/или предмет на писмена оферта за договор от първия купувач.

 

2.   Договорите или офертите за договори, посочени в параграф 1:

 

а)   се изготвят преди доставката;

 

б)   се изготвят в писмена форма; както и

 

в)   включват по-специално следните елементи:

 

i)   цената на доставката, която:

 

-   е фиксирана и посочена в договора и/или

 

-   се изчислява въз основа на комбинация от различни, посочени в договора фактори, които могат да включват пазарни показатели, отразяващи промените в пазарните условия, доставените количества и качеството или състава на доставените селскостопански продукти,

 

ii)   количеството и качеството на съответните продукти, които могат или трябва да бъдат доставени, и графика на тези доставки,

 

iii)   срока на договора, който може да бъде срочен или безсрочен договор с клаузи за прекратяване,

 

iv)   подробности относно сроковете и реда на плащане,

 

v)   правилата за изкупуване или доставка на селскостопанските продукти и

 

vi)   правилата, приложими в случай на непреодолима сила.

 

3.   Параграфи 1 и 2 не засягат член 148 и член 168 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

 

4.   Държавите членки могат да набелязват, споделят и стимулират най-добри практики във връзка с дългосрочните договори, за да се укрепва позицията за договаряне на производителите в рамките на веригата за доставка на селскостопански и хранителни продукти.

Обосновка

Чрез изменението, в съответствие с регламента за общата организация на пазарите, се дава възможност на всички доставчици (не само на земеделските стопани) да поискат писмени договори, като се даде също възможност на държавите членки да насърчават сключването на договори между различните участници във веригата за доставка на селскостопански и хранителни продукти.

Изменение    61

Предложение за директива

Член 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 3б

 

Всеобщи нелоялни търговски практики

 

Държавите членки правят необходимото за забрана на следните всеобщи нелоялни търговски практики:

 

а)   налагане или опит за налагане на необосновано и непропорционално прехвърляне на икономически рискове от купувача към доставчика;

 

б)   налагане или опит за налагане на доставчика на значителен дисбаланс на правата и задълженията в търговските отношения преди, по време на или след сключване на договора.

Обосновка

1) Тази всеобща НТП се основава на определението за НТП в обяснителния меморандум и Зелената книга на Комисията относно нелоялните търговски практики по веригата за доставки на хранителни и нехранителни стоки между стопански субекти в Европа (раздел 5.6) и инициативата за веригата на доставки (ИВД);2) Тази НТП се основава на член L442-6 от френския Търговски кодекс. Значителен дисбаланс в търговските отношения може да възникне например, когато договорът предвижда нееднозначни условия, които позволяват на купувача да изпълни или измени договора.

Изменение    62

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всяка държава членка определя публичен орган, който следи за прилагането на забраните по член 3 на национално равнище („прилагащ орган“).

Всяка държава членка определя един-единствен публичен орган, който следи за прилагането на забраните по член 3 на национално равнище („прилагащ орган“).

Обосновка

Необходимо е да се създаде един-единствен публичен орган за контрол, тъй като по-големият брой прилагащи органи в държавите членки би могъл да доведе до липса на хомогенност и до намаляване на ефективността на контрола.

Изменение    63

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите членки гарантират, че определеният прилагащ орган разполага с необходимите ресурси, включително достатъчно бюджет и експертни знания за изпълнение на своите задължения.

Изменение    64

Предложение за директива

Член 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 4а

 

Компетентен орган

 

1.   Прилагащият орган в държавата членка, в която е установен купувач, за когото съществува подозрение, че прилага забранена търговска практика, е компетентен да разследва прилагани от купувача нелоялни търговски практики.

 

2.   Ако доставчик доставя своите продукти на получател, свързан с купувача, но установен в друга държава членка, която не съответства на мястото на установяване на купувача, за когото съществува подозрение, че прилага забранена търговска практика, прилагащият орган в тази държава членка е компетентен да разследва прилаганите от купувача нелоялни търговски практики. Получателят на продуктите се счита за солидарно отговорен за всяко извършено нарушение.

 

3.   Когато купувачът е установен извън Съюза, прилагащият орган в държавата членка, където е установен доставчикът, е компетентен да разследва прилагани срещу доставчика нелоялни търговски практики.

 

4.   Компетентният орган също така е компетентен да разследва нелоялни търговски практики във връзка с предоставянето на услуги, свързани с договора за доставка. Купувачът и по целесъобразност третата страна – получател на стоките, се считат за солидарно отговорни за всички нарушения, извършени от трета страна – доставчик на свързани услуги.

Обосновка

Това е свързано с правила за компетентност и параграф 4 гарантира, че споразуменията за услуги попадат под контрола на органите, а операторите, установени извън ЕС, фактически не могат да заобиколят компетентността на ЕС, като отказват да изпълняват решения, приети от компетентните органи (ако те не осъществяват дейност в държавата членка, в която се намира седалището на органа, съществува възможност всяка глоба или средство за правна защита, за чието приемане органът е взел решение, да остане без приложение). Този нов параграф гарантира, че услугите следват договора за доставка по отношение на компетентността и солидарната отговорност, следователно споразуменията за услуги на международните обединения ще бъдат разследвани от националните органи на членовете на обединението от ЕС, като последните ще носят отговорност заедно със самото обединение (в противен случай алиансът, създаден в Швейцария от купувачи от ЕС, може просто да пренебрегва решенията на компетентните органи от ЕС, докато не притежава активи на територията на държавата на компетентния орган).

Изменение    65

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Доставчикът подава жалба до прилагащия орган в държавата членка, в която е установен купувачът, за когото съществува подозрение, че прилага забранена търговска практика.

1.  Доставчикът подава жалба до прилагащия орган в държавата членка, в която е установен купувачът, за когото съществува подозрение, че прилага забранена търговска практика, или до прилагащия орган в държавата членка, в която е установен доставчикът. В последния случай прилагащият орган предава жалбата на прилагащия орган в държавата членка, в която е установен купувачът, за когото съществува подозрение, че прилага забранена търговска практика.

Изменение    66

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Доставчикът може да подаде жалба до прилагащия орган в държавата членка, в която е установен този доставчик. Прилагащият орган в тази държава членка предава жалбата на прилагащия орган в държавата членка, в която е установен купувачът, за когото съществува подозрение, че прилага забранена търговска практика.

Обосновка

Възможно е някои МСП да не са в състояние да отправят своите жалби в държави, различни от тази, в която са установени. Поради това те следва да имат възможност да поискат намесата на прилагащия орган на тяхната държава като посредник в процеса.

Изменение    67

Предложение за директива

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Право да подадат жалба имат организации на производители или сдружения на организации на производители, в които един или повече членове или членове на членуващи в тях организации смятат, че са засегнати от забранена търговска практика.

2.  Право да подадат жалба и да бъдат страна по производството имат организации на доставчици или сдружения на организации на доставчици, в които един или повече членове или членове на членуващи в тях организации смятат, че са засегнати от забранена търговска практика.

Обосновка

За да съответства на термините, използвани в директивата, тази разпоредба следва да се отнася до сдруженията на доставчиците. Сдруженията, подаващи жалби, следва да се приемат като подпомагащи страни в производството. В Испания сдруженията, които подават жалби съгласно законодателството относно хранителната верига, не се ползват от този правен статут и, като следствие от това, нито отделните жертви на НТП (факторът „страх“), нито сдруженията, които ги представляват, имат достъп до производството.

Изменение    68

Предложение за директива

Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  По искане на жалбоподателя прилагащият орган осигурява поверителност относно самоличността му и относно всякаква друга информация, чието разкриване според жалбоподателя би накърнило интересите му. Ако подаде искане за поверителност, жалбоподателят изрично посочва такава информация.

3.  Прилагащият орган осигурява поверителност относно самоличността на жалбоподателя, както и относно друга информация, чието разкриване според жалбоподателя би накърнило интересите му. Жалбоподателят изрично посочва такава информация.

Обосновка

С това изменение се гарантира, че жалбите са анонимни, за да се елиминира факторът „страх“.

Изменение    69

Предложение за директива

Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Ако прецени, че не са налице достатъчно основания за предприемането на действия по жалбата, прилагащият орган уведомява жалбоподателя за мотивите си.

4.  Ако прецени, че не са налице достатъчно основания за предприемането на действия по жалбата, прилагащият орган незабавно уведомява жалбоподателя за мотивите си.

Изменение    70

Предложение за директива

Член 5 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  Прилагащият орган определя разумен срок за започване и провеждане на разследвания и след тяхното приключване взема мотивирано решение и уведомява страните за своето решение.

Обосновка

С това изменение се осигурява разумен срок за започване, провеждане и приключване на разследванията и за съобщаване на страните за взетото от прилагащия орган решение.

Изменение    71

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  да започва и провежда разследвания по своя собствена инициатива или въз основа на подадена жалба;

а)  да започва и провежда разследвания по своя собствена инициатива или въз основа на подадена жалба, включително анонимни жалби или жалби от лица, сигнализиращи за нередности;

Изменение    72

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  да изисква от купувачите и доставчиците да предоставят цялата необходима информация за провеждане на разследвания относно забранени търговски практики;

б)  да изисква от купувачите и доставчиците да предоставят цялата необходима информация за провеждане на разследвания относно забранени търговски практики, извършени в търговските отношения, и да оценява дали те са забранени или се отклоняват от добрите търговски практики;

Изменение    73

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  да налага имуществена санкция на извършителя на нарушението. Санкцията трябва да бъде ефективна, пропорционална и възпираща, като се отчитат естеството, продължителността и сериозността на нарушението;

г)  да налага имуществена санкция и, ако е необходимо, други възпиращи санкции на физическото или юридическото лице, за което е установено, че е нарушило настоящата директива, в съответствие с националното право. Санкцията и, ако е необходимо, глобата трябва да бъде ефективна, пропорционална и възпираща, като се отчитат естеството, продължителността и сериозността на нарушението, както и всички други предишни и повтарящи се нарушения на настоящата директива;

Изменение    74

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  да публикува решенията си по букви в) и г);

д)  да публикува решенията си по букви в) и г), включително размера на глобата, и, ако е възможно, да запази поверителността на самоличността на жалбоподателя, ако той пожелае това;

Изменение    75

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1 – буква e

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  да информира купувачите и доставчиците за дейността си с годишни доклади, в които наред с останалата информация се посочва броят на получените жалби и на започнатите и приключените от органа разследвания. Докладът съдържа обобщено описание на случая и на резултата от всяко разследване.

е)  да информира купувачите и доставчиците за дейността си с годишни доклади, в които наред с останалата информация се посочва броят на получените жалби и на започнатите и приключените от органа разследвания. Докладът съдържа обобщено описание на случая и заключенията от всяко разследване, информация за резултата от процедурата, както и за взетото решение и за типологията на установените нелоялни търговски практики.

Изменение    76

Предложение за директива

Член 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 6а

 

Медиация или алтернативен механизъм за разрешаване на спорове

 

1.   Без да се засягат правомощията и задълженията на прилагащия орган, предвидени в член 6, държавите членки могат да насърчават използването на медиация или на алтернативен механизъм за разрешаване на спорове в случай на спор между доставчик и купувач поради нелоялни търговски практики по смисъла на член 2.

 

2.   Използването на медиация или на алтернативен механизъм за разрешаване на спорове не накърнява правото на доставчика да подава жалба, както е посочено в член 5.

Изменение    77

Предложение за директива

Член 6 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 6б

 

Санкции

 

1.   Държавите членки налагат санкции за нарушения на настоящата директива. Минималният размер на наложената санкция е най-малко 2% от общия оборот на купувача в съответствие с неговия последен финансов отчет.

 

2.   В случай че даден купувач приложи отново същата нелоялна търговска практика, размерът на наложената санкция е равен на този, посочен в параграф 1, увеличен с 20% за всяко повторно нарушение.

Обосновка

Целта на този нов член е стандартизацията на критериите за определяне на санкции на равнище ЕС, следвайки примера с други разпоредби на ЕС, без да се засягат националните прерогативи относно решението за размера на санкцията.

Изменение    78

Предложение за директива

Член 7 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Комисията и правоприлагащите органи на държавите членки заедно образуват мрежа от обществени органи, които прилагат разпоредбите на директивата при условия на тясно сътрудничество. Допълнителните условия за сътрудничеството в рамките на мрежата, включително договореностите за информиране, консултиране и разпределяне на случаите на трансгранични нелоялни търговски практики, се определят и преразглеждат от Комисията в тясно сътрудничество с държавите членки.

Обосновка

Координацията на равнище ЕС е от решаващо значение, за да се гарантира, че нелоялните търговски практики, включващи участници от няколко държави членки и участници, установени извън ЕС, се третират еднакво и че прилагащите органи са в състояние да обменят информация, да разпределят случаи на трансгранични нелоялни търговски практики и да координират своя подход. Настоящото предложение за създаване на мрежа на равнище ЕС се основава на опита на Европейската мрежа по конкуренция (Регламент № 1/2003).

Изменение    79

Предложение за директива

Член 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 7а

 

Национални центрове за наблюдение

 

1.   Държавите членки създават национални центрове за наблюдение на функционирането на агрохранителната верига.

 

2.   Националните центрове за наблюдение изпълняват най-малко следните задачи:

 

а)   следят и оценяват нелоялни търговски практики чрез извършване на проучвания и анализ на пазара;

 

б)  докладват пред прилагащия орган за всяко установено нарушение;

 

в)   изготвят доклади и препоръки; както и

 

г)   подпомагат прилагащите органи при предоставянето на информация, за да се спазят разпоредбите на членове 7 и 9.

Обосновка

Прозрачността на пазара е ключов елемент за гарантиране на доброто функциониране на веригата на стойността. Този инструмент също така би бил много полезен за оценка на прилагането на законодателството с оглед на бъдещи преразглеждания на законодателството на ЕС и за улесняване на обмена на национални данни.

Изменение    80

Предложение за директива

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За борба с нелоялните търговски практики държавите членки могат да предвидят правила, надхвърлящи посоченото в членове 3, 5, 6 и 7, при условие че правилата на национално равнище са съвместими с правилата относно функционирането на вътрешния пазар.

За да се гарантира по-високо ниво на защита, за борба с нелоялните търговски практики държавите членки могат да предвидят правила, които са по-строги от посочените в настоящата директива, при условие че правилата на национално равнище са съвместими с правилата относно функционирането на вътрешния пазар.

Обосновка

Целта на изменението е да се подсигури позицията на земеделските стопани във веригата за доставка на храни, да се зачита субсидиарността в прилагането и да се даде на държавите членки възможността да стигат по-далеч във всички части на директивата.

Изменение    81

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  До 15 март всяка година държавите членки изпращат на Комисията доклад относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопански субекти във веригата за доставка на храни. Докладът съдържа по-конкретно всички съществени данни относно прилагането и изпълнението на правилата съгласно настоящата директива в съответната държава членка през предходната година.

1.  До 15 март всяка година държавите членки изпращат на Комисията доклад относно прилагането на директивата, акцентиращ по-специално върху нелоялните търговски практики в отношенията между стопански субекти във веригата за доставка на храни. Докладът съдържа по-конкретно всички съществени данни относно прилагането и изпълнението на правилата съгласно настоящата директива в съответната държава членка през предходната година.

Изменение    82

Предложение за директива

Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Не по-рано от три години след датата на прилагане на настоящата директива Комисията извършва оценка на директивата и представя доклад с основните констатации на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите.

1.  Не по-късно от три години след датата на прилагане на настоящата директива Комисията извършва оценка на директивата и представя доклад с основните констатации на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите. В рамките на тази оценка се проучва необходимостта от разглеждане на допълнителни нелоялни търговски практики.

Изменение    83

Предложение за директива

Член 11 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а.  Оценката се отнася, но без да се ограничава, до:

 

а)   ефективността при защитата на най-слабите участници във веригата за доставка на селскостопански продукти и на храни от нелоялни търговски практики;

 

б)   ефективността на сътрудничеството между компетентните прилагащи органи;

 

в)   установяване на евентуалната необходимост от определяне на европейски регулатор за прилагане и наблюдение на законодателството на Съюза относно веригата за доставка на храни.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Нелоялни търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни

Позовавания

COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

AGRI

2.5.2018

 

 

 

Дадено становище

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

31.5.2018

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Pilar Ayuso

29.5.2018

Разглеждане в комисия

29.8.2018

 

 

 

Дата на приемане

10.9.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

55

5

5

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Lukas Mandl, Jiří Maštálka, Susanne Melior, Rory Palmer, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Dominique Bilde, Michel Dantin, Jørn Dohrmann, Eleonora Evi, Eleonora Forenza, Christophe Hansen, Rebecca Harms, Martin Häusling, Jan Huitema, Norbert Lins, Carolina Punset, Christel Schaldemose, Mihai Ţurcanu

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Jacques Colombier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Alex Mayer, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Kathleen Van Brempt

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

55

+

ALDE

Anneli Jäätteenmäki, Carolina Punset

ECR:

Mark Demesmaeker, Jørn Dohrmann, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD:

Evi Eleonora, Piernicola Pedicini

ENF :

Dominique Bilde, Jacques Colombier, Sylvie Goddyn

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin‑Langen, Michel Dantin, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl‑Heinz Florenz, ELisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Lukas Mandl, Annie Schreijer‑Pierik, Mihai Ţurcanu, Adina‑Ioana Vălean

S&D:

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Karin Kadenbach, Alex Mayer, Susanne Melior, Rory Palmer, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Kathleen Van Brempt, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE:

Margrete Auken, Bas Eickhout, Rebecca Harms, Martin Häusling, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

5

-

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

John Procter

5

0

GUE/NGL:

Lynn Boylan, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

38

+

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Anthea McIntyre, James Nicholson

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

NI

Diane Dodds

PPE

Richard Ashw