Förfarande : 2018/0082(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0309/2018

Ingivna texter :

A8-0309/2018

Debatter :

PV 11/03/2019 - 20
CRE 11/03/2019 - 20

Omröstningar :

PV 25/10/2018 - 13.3
CRE 25/10/2018 - 13.3
PV 12/03/2019 - 9.18
CRE 12/03/2019 - 9.18
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0152

BETÄNKANDE     ***I
PDF 1382kWORD 237k
10.10.2018
PE 623.672v02-00 A8-0309/2018

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan

(COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

Föredragande: Paolo De Castro

Föredragande av yttrande (*): Marc Tarabella

(*) Förfarande med associerat utskott – artikel 54 i arbetsordningen

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
 YTTRANDE från utskottet för utveckling
 YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan

(COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0173),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0139/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det motiverade yttrande från Sveriges riksdag som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna samt bidraget från den rumänska senaten, och enligt vilka utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 19 september 2018(1),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling och yttrandena från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0309/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  Det av kommissionen ledda högnivåforumet för en bättre fungerande livsmedelsförsörjningskedja godkände 2010 ett antal principer för god praxis inom vertikala relationer i livsmedelskedjan som organisationer som företräder en majoritet av aktörerna i livsmedelskedjan hade enats om. Dessa principer kom att utgöra grunden för leverantörskedjeinitiativet som inleddes 2013.

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 2b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2b)  OECD antog 2011 en uppdaterad version av riktlinjerna för multinationella företag om ansvarsfullt företagande, som utgör den mest omfattande uppsättning rekommendationer som finns och stöds av regeringar, och som omfattar alla större områden inom affärsetiken.

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Inom livsmedelskedjan är olika aktörer verksamma i olika led, inom produktion, förädling, saluföring, distribution av och detaljhandel med livsmedel. Kedjan är den i särklass viktigaste kanalen för att föra livsmedlen ”från jord till bord”. Aktörerna handlar med livsmedel, dvs. huvudsakligen de jordbruksråvaror, inklusive fiskeri- och vattenbruksprodukter, som förtecknas i bilaga I till EUF-fördraget för användning som livsmedel, samt andra livsmedel som inte förtecknas i bilagan men som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter.

(3)  Inom jordbruks- och livsmedelskedjan är olika aktörer verksamma i olika led, inom produktion, förädling, import, export, saluföring, distribution, detaljhandel och försäljning till slutkonsumenten av jordbruks- och livsmedelsprodukter. Kedjan är den i särklass viktigaste kanalen för att leverera produkter. Aktörerna handlar med jordbruks- och livsmedelsprodukter, dvs. huvudsakligen de jordbruksråvaror, inklusive fiskeri- och vattenbruksprodukter, som förtecknas i bilaga I till EUF-fördraget för användning som livsmedel, andra livsmedel som inte förtecknas i bilagan men som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter för användning som jordbruks- och livsmedelsprodukter.

 

(Ändringen från ”livsmedelskedjan” till ”jordbruks- och livsmedelskedjan” gäller hela texten. Om den antas ska hela texten anpassas i överensstämmelse härmed.)

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Aktörerna varierar i antal och storlek i de olika leden i livsmedelskedjan. De har olika förhandlingspositioner eftersom koncentrationen av aktörer varierar, vilket kan leda till att företag genom otillbörliga handelsmetoder missbrukar sin förhandlingsposition. Otillbörliga handelsmetoder är ett problem särskilt för små och medelstora företag i livsmedelskedjan. Jordbruksföretag som levererar jordbruksråvaror är ofta små eller medelstora.

(5)  Aktörerna varierar i antal och storlek i de olika leden i jordbruks- och livsmedelskedjan. De har olika förhandlingspositioner eftersom koncentrationen av aktörer varierar, vilket kan leda till att företag genom otillbörliga handelsmetoder missbrukar sin förhandlingsposition. Otillbörliga handelsmetoder är ett ännu större problem för små och medelstora företag i jordbruks- och livsmedelskedjan, både inom och utanför unionen. Jordbruksföretag som levererar jordbruksråvaror är ofta små eller medelstora, men alla leverantörer är sårbara för otillbörliga handelsmetoder, oavsett hur stora de är.

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  Oavsett aktörernas storlek är skillnaderna mellan deras förhandlingsposition förknippade med hur beroende leverantören är av köparen, särskilt i ekonomiskt hänseende.

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  En miniminivå för EU:s skydd mot vissa uppenbart otillbörliga handelsmetoder borde införas för att minska förekomsten av sådana metoder och för att bidra till att säkerställa en skälig levnadsstandard för jordbrukare. Det skulle gynna alla jordbruksproducenter och alla fysiska och juridiska personer som är livsmedelsleverantörer, inklusive producentorganisationer och sammanslutningar av producentorganisationer, om dessa uppfyller den definition av mikroföretag samt små och medelstora företag som anges i bilagan till kommissionens rekommendation 2003/361/EG12. Dessa små eller medelstora leverantörer är särskilt utsatta för otillbörliga handelsmetoder och det är störst risk för dem att deras ekonomiska bärkraft påverkas negativt. Eftersom den ekonomiska press som otillbörliga handelsmetoder medför för de små och medelstora företagen ofta förs vidare i kedjan och ytterst drabbar jordbruksproducenterna bör regler om otillbörliga handelsmetoder skydda även små och medelstora leverantörer i leden efter primärproduktionen. När man skyddar leverantörer i mellanledet bör man också undvika oavsiktliga konsekvenser (särskilt omotiverade prishöjningar) som innebär att handeln omfördelas från jordbruksproducenterna och deras sammanslutningar som producerar bearbetade produkter till leverantörer som inte är skyddade.

(7)  En miniminivå för EU:s skydd mot vissa uppenbart otillbörliga handelsmetoder borde införas för att minska förekomsten av sådana metoder och för att bidra till att säkerställa en skälig levnadsstandard för jordbrukare. Det skulle gynna alla jordbruksproducenter och alla fysiska och juridiska personer som är leverantörer av jordbruks- och livsmedelsprodukter, inklusive producentorganisationer, sammanslutningar av producentorganisationer och kooperativ. Den ekonomiska press som otillbörliga handelsmetoder medför förs ofta vidare i kedjan och drabbar ytterst jordbruksproducenterna, och därför bör regler om otillbörliga handelsmetoder skydda även leverantörer i leden efter primärproduktionen. När man skyddar leverantörer i mellanledet bör man också undvika oavsiktliga konsekvenser (särskilt omotiverade prishöjningar) som innebär att handeln omfördelas från jordbruksproducenterna och deras sammanslutningar som producerar bearbetade produkter.

_________________

 

12 EUT L 124, 20.5.2003, s. 36.

 

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a)  Eftersom köparens etableringsort inte alltid är samma plats som där jordbruks- och livsmedelsprodukterna levereras och saluförs, bör de berörda bestämmelserna tillämpas på alla köpare, oberoende av etableringsort, när de produkter som de köper är avsedda för unionens jordbruks- och livsmedelskedja. I syfte att stärka genomförandet och efterlevnaden av detta direktiv av aktörer som är etablerade utanför unionen bör kommissionen införa särskilda bestämmelser i de bilaterala handelsavtal som unionen ingår med tredjeländer.

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att utvidga direktivets tillämpningsområde till att omfatta de aktörer som, trots att de är etablerade utanför EU, köper och säljer varor på EU:s marknad, och undvika att en köpare kan kringgå bestämmelserna genom att helt enkelt flytta sin etableringsort utanför EU.

Ändringsförslaget syftar till att utvidga direktivets tillämpningsområde till att omfatta köpare som är etablerade utanför unionen men som köper och säljer produkter på EU-marknaden. I syfte att stärka genomförandet och efterlevnaden av bestämmelserna i direktivet bör kommissionen införa särskilda bestämmelser i de bilaterala handelsavtal som unionen ingår med tredjeländer.

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7b)  Tjänster med koppling till försäljningen av jordbruks- och livsmedelsprodukter kedjan bör omfattas av detta direktiv. Tjänster såsom transport, desinfektion och fakturering bör inte anses vara kopplade till försäljningen av jordbruks- och livsmedelsprodukter och bör således inte omfattas av detta direktiv.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Leverantörer i tredjeländer bör kunna lita till EU:s minimiskydd när de säljer livsmedel till köpare inom EU, för att inte skyddet för leverantörer inom unionen ska leda till oavsiktliga snedvridande effekter.

(8)  Leverantörer i tredjeländer bör kunna lita till EU:s minimiskydd när de säljer jordbruks- och livsmedelsprodukter till köpare, för att inte skyddet för leverantörer inom unionen ska leda till oavsiktliga snedvridande effekter.

Motivering

Den krympande inkomstandel som når de småskaliga livsmedelsproducenterna och arbetstagarna i utvecklingsländerna och de arbetsförhållanden de får till följd av otillbörliga handelsmetoder motverkar unionens utvecklingspolitik och dess mål enligt Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)  Maktbalansen i försörjningskedjan är ojämn och det förekommer otillbörliga handelsmetoder bland detaljhandlare. Detta har ett högt pris i form av betydande negativa sociala och miljömässiga effekter i de flesta länder som producerar jordbruksprodukter och i fattiga länder, exempelvis kränkningar av grundläggande mänskliga rättigheter, könsdiskriminering, inkomster som det inte går att leva på samt långa arbetsdagar.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  De relevanta bestämmelserna bör gälla för större aktörer i livsmedelskedjan, dvs. sådana som inte är små eller medelstora företag, eftersom de vanligen har en starkare förhandlingsposition när de handlar med små och medelstora leverantörer.

(9)  De relevanta bestämmelserna bör gälla för alla företag i jordbruks- och livsmedelskedjan.

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Eftersom de flesta medlemsstaterna redan har nationella bestämmelser om otillbörliga handelsmetoder, även om de skiljer sig åt, är det lämpligt att använda ett direktiv som instrument för att införa ett minimiskydd i unionslagstiftningen. Detta borde göra det möjligt för medlemsstaterna att införliva de relevanta bestämmelserna i sina nationella rättssystem så att de kan skapa ett sammanhållet system. Medlemsstaterna bör inte hindras från att anta och på sitt territorium tillämpa en strängare nationell lagstiftning för att skydda små och medelstora leverantörer och köpare mot sådana otillbörliga handelsmetoder som förekommer mellan företag i livsmedelskedjan, inom ramarna för unionslagstiftningen för den inre marknadens funktion.

(10)  Eftersom de flesta medlemsstaterna redan har nationella bestämmelser om otillbörliga handelsmetoder, även om de skiljer sig åt, är det lämpligt att använda ett direktiv som instrument för att införa ett minimiskydd i unionslagstiftningen. Detta borde göra det möjligt för medlemsstaterna att införliva de relevanta bestämmelserna i sina nationella rättssystem så att de kan skapa ett sammanhållet system. Medlemsstaterna bör inte hindras från att anta och på sitt territorium tillämpa en strängare nationell lagstiftning för att skydda alla leverantörer och köpare, oavsett storlek, mot sådana otillbörliga handelsmetoder som förekommer mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan, inom ramarna för unionslagstiftningen för den inre marknadens funktion.

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Eftersom otillbörliga handelsmetoder kan förekomma vid alla stadier i försäljningen av ett livsmedel, dvs. före, under och efter själva försäljningstransaktionen, bör medlemsstaterna se till att bestämmelserna i detta direktiv gäller oberoende av när de förekommer.

(11)  Eftersom otillbörliga handelsmetoder kan förekomma vid alla stadier i försäljningen av en jordbruks- eller livsmedelsprodukt, dvs. före, under och efter själva försäljningstransaktionen eller i samband med tjänster kopplade till försäljningen av produkten som köparen eller en grupp av köpare tillhandahåller leverantören, bör medlemsstaterna se till att bestämmelserna i detta direktiv gäller oberoende av när de förekommer.

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  När man ska avgöra om en viss handelsmetod kan anses vara otillbörlig är det viktigt att man inte begränsar användningen av sådana avtal mellan handelsparter som är rättvisa och som leder till ökad effektivitet. Det är därför lämpligt att skilja mellan metoder som klart och otvetydigt föreskrivs i leveransavtal mellan parterna och sådana som tillämpas efter att transaktionen har inletts och som inte på ett klart och otvetydigt sätt har överenskommits i förväg, så att man endast förbjuder ensidiga och retroaktiva ändringar av relevanta villkor i leveransavtalet. Vissa handelsmetoder anses dock vara otillbörliga till sin natur och parterna bör inte ha möjlighet att avtala om de ska tillämpas eller inte.

(12)  När man ska avgöra om en viss handelsmetod kan anses vara otillbörlig är det viktigt att man inte begränsar användningen av sådana avtal mellan handelsparter som är rättvisa och som leder till ökad effektivitet. Det är därför lämpligt att skilja mellan metoder som inte är resultatet av ett utnyttjande av leverantörens ekonomiska beroendeställning till köparen, och som klart och otvetydigt föreskrivs i leveransavtal mellan parterna, och sådana metoder som tillämpas efter att transaktionen har inletts och som inte på ett klart och otvetydigt sätt har överenskommits i förväg, så att man endast förbjuder ensidiga ändringar av relevanta villkor i leveransavtalet. Vissa handelsmetoder anses dock vara otillbörliga till sin natur och parterna bör inte ha möjlighet att avtala om de ska tillämpas eller inte.

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a)  Om ett klagomål lämnas in till en tillsynsmyndighet är det köparen som på ett klart och tydligt sätt bör visa att leveransavtalet omfattar den berörda handelsmetoden.

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Skäl 12b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12b)  En betalning från en köpare till en leverantör som sker efter en rimlig tidsfrist, som bör fastställas i detta direktiv, bör betraktas som en otillbörlig affärsmetod och vara förbjuden. Detta förbud bör inte påverka de bestämmelser om betalningsvillkor som fastställts i stadgarna för en producentorganisation eller en sammanslutning av producentorganisationer, inklusive kooperativ, om dessa stadgar innehåller bestämmelser som gör det möjligt för medlemmarna att på ett demokratiskt sätt kontrollera organisationen och dess beslut samt avtal, beslut och samordnade förfaranden inom erkända branschorganisationer, vars syfte är att ändra betalningsvillkoren för jordbruks- och livsmedelsprodukter som omfattas av unionens kvalitetssystem.

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Skäl 12c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12c)  Användningen av skriftliga avtal inom jordbruks- och livsmedelskedjan lägger ett större ansvar på aktörerna och bidrar till att vissa otillbörliga handelsmetoder undviks samt ökar medvetenheten om behovet av att ta större hänsyn till marknadssignaler, förbättra prisöverföringen och anpassa tillgången till efterfrågan. I syfte att uppmuntra användningen av sådana avtal bör leverantörer, eller deras sammanslutningar, ha rätt att begära ett skriftligt avtal. En köpares vägran att ingå ett skriftligt avtal med en leverantör, trots att leverantören begärde ett sådant avtal i enlighet med detta direktiv när villkoren avtalades mellan dem, bör betraktas som en otillbörlig affärsmetod och vara förbjuden.

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Skäl 12d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12d)  System för näringsvärdesmärkning som köpare ensidigt påtvingar leverantörer, och som inte ger konsumenterna utförlig information, kan leda till att producenter diskrimineras och till att konsumenter vilseleds i valet av produkt. Det bör vara möjligt att låta påtvingandet av sådana system omfattas av definitionen av otillbörlig handelsmetod.

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  För att säkerställa ett effektivt genomförande av förbuden i direktivet bör medlemsstaterna utse en myndighet som ansvarar för genomförandet. Myndigheten bör kunna agera antingen på eget initiativ eller vid klagomål från de parter som drabbas av otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan. Om en klagande begärt att anonym på grund av rädsla för repressalier bör medlemsstatens tillsynsmyndighet bevilja begäran.

(13)  För att säkerställa ett effektivt genomförande av förbuden i direktivet bör medlemsstaterna utse en myndighet som ansvarar för genomförandet. Myndigheten bör kunna agera antingen på eget initiativ eller vid klagomål från de parter som drabbas av otillbörliga handelsmetoder i jordbruks- och livsmedelskedjan. När ett klagomål lämnas in måste den berörda medlemsstatens tillsynsmyndighet, i enlighet med nationell lagstiftning, garantera att klaganden förblir anonym, på grund av risken för repressalier.

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a)  För att säkerställa att förbudet mot otillbörliga handelsmetoder tillämpas effektivt bör ansvariga tillsynsmyndigheter förfoga över de resurser, den personal och den sakkunskap som krävs.

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Klagomål från producentorganisationer eller sammanslutningar av producentorganisationer kan användas för att skydda identiteten för enskilda medlemmar i organisationen som är små eller medelstora leverantörer och som anser att de utsätts för otillbörliga handelsmetoder. Medlemsstaternas tillsynsmyndigheter bör därför kunna ta emot och agera efter klagomål från sådana enheter samtidigt som de skyddar den svarandes processuella rättigheter.

(14)  Klagomål från producent- eller leverantörsorganisationer eller sammanslutningar av sådana organisationer, inklusive representativa organisationer med kunskap om handelsmetoder i jordbruks- och livsmedelskedjan, kan användas för att skydda identiteten för enskilda medlemmar i organisationen som anser att de utsätts för otillbörliga handelsmetoder. Medlemsstaternas tillsynsmyndigheter bör därför kunna ta emot och agera efter klagomål från sådana enheter samtidigt som de skyddar den svarandes processuella rättigheter.

Ändringsförslag    22

Förslag till direktiv

Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14a)  Särskild vikt bör läggas vid att skydda identiteten för klagande och andra som drabbas av otillbörliga handelsmetoder om myndigheten fullföljer skyldigheten att offentliggöra sina beslut i enlighet med detta direktiv.

Ändringsförslag    23

Förslag till direktiv

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Medlemsstaternas tillsynsmyndigheter bör få de befogenheter som krävs för att effektivt kunna samla in fakta genom att begära in uppgifter. De bör också ha befogenhet att kräva att en förbjuden metod inte längre ska användas, om det skulle behövas. Möjligheten att använda avskräckande åtgärder, t.ex. böter och publicering av resultaten från undersökningar, kan leda till att beteenden förändras och att parterna hittar administrativa lösningar, och bör därför ingå i tillsynsmyndigheternas befogenheter. Kommissionen och medlemsstaternas tillsynsmyndigheter bör ha ett nära samarbete för att säkerställa att de har samma inställning när det gäller tillämpningen av bestämmelserna i direktivet. Framför allt bör tillsynsmyndigheterna bistå varandra, t.ex. genom att utbyta information och att bistå varandra vid undersökningar som har en gränsöverskridande dimension.

(15)  Medlemsstaternas tillsynsmyndigheter bör få de befogenheter som krävs för att effektivt kunna samla in fakta genom att begära in uppgifter. De bör också vara opartiska organ utan intressekonflikter i förhållande till aktörer inom jordbruks- och livsmedelskedjan och ha ingående kunskap om hur jordbruks- och livsmedelskedjan fungerar. De bör garantera att jordbruks- och livsmedelskedjan fungerar på ett rättvist och ändamålsenligt sätt och ha befogenhet att kräva att en köpare omedelbart upphör med en förbjuden metod, om det skulle behövas. Möjligheten att använda avskräckande åtgärder, t.ex. böter eller andra lika effektiva påföljder och publicering av resultaten från undersökningar, kan leda till att beteenden förändras och att parterna hittar administrativa lösningar, och bör därför ingå i tillsynsmyndigheternas befogenheter. Upprepade överträdelser bör beaktas när påföljder fastställs. Kommissionen och medlemsstaternas tillsynsmyndigheter bör ha ett nära samarbete för att säkerställa att de har samma inställning när det gäller tillämpningen av bestämmelserna i direktivet, särskilt när det gäller böter och påföljder. Framför allt bör tillsynsmyndigheterna bistå varandra, t.ex. genom att utbyta all relevant information och att bistå varandra vid undersökningar som har en gränsöverskridande dimension.

Ändringsförslag    24

Förslag till direktiv

Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15a)  En tillsynsmyndighet bör inom en rimlig tidsfrist underrätta klaganden om sitt beslut att vidta eller inte vidta åtgärder med anledning av klagomålet. Ett beslut om att avvisa klagomålet bör kunna överklagas. Om en tillsynsmyndighet anser att det finns tillräckliga grunder för att vidta åtgärder med anledning av ett klagomål bör den genomföra en undersökning, som bör vara avslutad inom en rimlig tidsfrist. Om en överträdelse av detta direktiv fastställs bör tillsynsmyndigheten kräva att köparen omedelbart upphör med den förbjudna handelsmetoden och förelägga böter eller andra lika effektiva påföljder, i enlighet med nationell lagstiftning. Böterna och andra påföljder bör vara effektiva, proportionella i förhållande till den skada som åsamkats och avskräckande med beaktande av överträdelsens art, varaktighet och omfattning. Upprepade överträdelser av samma köpare bör beaktas vid fastställandet av de böter och/eller andra påföljder som ska tillämpas. Tillsynsmyndigheten bör kunna avstå från att vidta åtgärder, om ett sådant beslut skulle riskera att avslöja den klagandes identitet eller andra uppgifter som den klagande anser inte bör röjas eftersom de skulle kunna skada dennes intressen, under förutsättning att den klagande har angett vilka uppgifter det gäller. Tillsynsmyndigheten bör kunna offentliggöra sina beslut om de påföljder som fastställts.

Ändringsförslag    25

Förslag till direktiv

Skäl 15b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15b)  Medlemsstaterna bör, utan att det påverkar befogenheterna och skyldigheterna för deras tillsynsmyndigheter, främja användningen av effektiva och oberoende medlingsförfaranden eller en alternativ tvistlösningsmekanism om en tvist uppstår mellan en leverantör och en köpare på grund av en otillbörlig handelsmetod enligt definitionen i detta direktiv. Användningen av medling eller en alternativ tvistlösningsmekanism bör inte påverka en leverantörs rätt att lämna in ett klagomål. Kommissionen bör kunna underlätta dialog och utbyte av bästa praxis när det gäller användningen av medling eller en alternativ tvistlösningsmekanism på unionsnivå.

Ändringsförslag    26

Förslag till direktiv

Skäl 15c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15c)  Det är nödvändigt att inrätta ett EU-tillsynsnätverk (nedan kallat nätverket), som förvaltas av kommissionen och som syftar till att samordna och underlätta utbytet av information och bästa praxis i fråga om medlemsstaternas nationella lagstiftning och erfarenhet av tillsyn på ett samordnat och systematiskt sätt, för att säkerställa att samma inställning råder när det gäller tillämpningen av bestämmelserna i direktivet. Nätverket bör också bidra till en bättre gemensam uppfattning om vilka olika typer av handelsmetoder som bör betraktas som otillbörliga och till en bättre hantering av potentiella gränsöverskridande otillbörliga handelsmetoder.

Ändringsförslag    27

Förslag till direktiv

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  För att underlätta ett effektivt genomförande bör kommissionen hjälpa till att anordna möten mellan medlemsstaternas tillsynsmyndigheter, där de kan utbyta bästa praxis och relevant information. Kommissionen bör inrätta och underhålla en webbplats för att underlätta sådana utbyten.

(16)  För att underlätta ett effektivt genomförande bör kommissionen hjälpa till att anordna möten för nätverket, där bästa praxis och relevant information kan utbytas. Kommissionen bör inrätta och underhålla en webbplats för att underlätta sådana utbyten.

Ändringsförslag    28

Förslag till direktiv

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Bestämmelserna i direktivet bör inte påverka möjligheten för medlemsstaterna att behålla bestämmelser som går längre eller att införa sådana bestämmelser i framtiden, inom ramarna för unionslagstiftningen för den inre marknadens funktion. Bestämmelserna skulle gälla parallellt med frivilliga åtgärder.

(17)  Bestämmelserna i direktivet bör inte påverka möjligheten för medlemsstaterna att behålla bestämmelser som är strängare när det gäller de otillbörliga handelsmetoder som avses i detta direktiv eller att anta kompletterande bestämmelser, eller att införa sådana bestämmelser i framtiden, inom ramarna för unionslagstiftningen för den inre marknadens funktion, särskilt den fria rörligheten för varor och tjänster, etableringsfriheten, icke-diskriminering och tillgång till en självständig och opartisk rättslig prövning. Bestämmelserna bör vara föremål för ett förfarande med underrättelse i förväg och skulle gälla parallellt med frivilliga åtgärder.

Ändringsförslag    29

Förslag till direktiv

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  För att strategin för otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan ska kunna genomföras effektivt bör kommissionen se över tillämpningen av direktivet och lägga fram en rapport för Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén. Vid översynen bör man också särskilt se om det vore berättigat att i framtiden även ge skydd åt små och medelstora köpare av livsmedelsprodukter i försörjningskedjan, utöver skyddet för små och medelstora leverantörer.

(19)  För att strategin för otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan ska kunna genomföras effektivt bör kommissionen se över tillämpningen av direktivet och lägga fram en rapport för Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén.

Ändringsförslag    30

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Genom detta direktiv inrättas en minimiförteckning över förbjudna otillbörliga handelsmetoder mellan köpare och leverantörer i livsmedelskedjan och minimiregler fastställs för genomförandet av förbuden och för samordningen mellan tillsynsmyndigheterna.

1.  Genom detta direktiv inrättas en minimiförteckning över förbjudna otillbörliga handelsmetoder mellan köpare och leverantörer i jordbruks- och livsmedelskedjan och minimiregler fastställs för genomförandet av förbuden och för samordningen mellan tillsynsmyndigheterna.

 

(Ändringen från ”livsmedelskedjan” till ”jordbruks- och livsmedelskedjan” gäller hela direktivet.)

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att skydda alla jordbrukare genom att tillämpningsområdet utvidgas till att omfatta alla produkter som ingår i bilaga I till fördraget, eftersom otillbörliga handelsmetoder även kan påverka de producenter som säljer obearbetade jordbruksprodukter som inte är avsedda som livsmedel (t.ex. snittblommor, foder och andra produkter).

Ändringsförslag    31

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Direktivet är tillämpligt på vissa otillbörliga handelsmetoder som förekommer när en leverantör som är ett litet eller medelstort företag säljer livsmedelsprodukter till en köpare som inte är ett litet eller medelstort företag.

2.  Direktivet är tillämpligt på vissa otillbörliga handelsmetoder som förekommer när en leverantör säljer jordbruks- och livsmedelsprodukter till en köpare samt när en köpare tillhandahåller en leverantör relaterade tjänster, som är kopplade till försäljningen av jordbruks- och livsmedelsprodukter.

Ändringsförslag    32

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-a)  otillbörlig handelsmetod: en metod som

 

– starkt avviker från god affärssed, som strider mot god tro och heder och som en handelspartner ensidigt påtvingar den andra parten,

 

– tvingar fram eller försöker tvinga fram en omotiverad och oproportionerlig överföring av köparens ekonomiska risk till leverantören, eller

 

– tvingar fram eller försöker tvinga fram en betydande obalans mellan rättigheter och skyldigheter för leverantören i en affärsförbindelse före, under eller efter avtalet.

Ändringsförslag    33

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  köpare: varje fysisk eller juridisk person som är etablerad i unionen och som köper livsmedelsprodukter genom handel. Termen ”köpare” kan även omfatta en grupp av sådana fysiska eller juridiska personer.

a)  köpare: varje fysisk eller juridisk person, oavsett denna persons etableringsort, som köper jordbruks- och livsmedelsprodukter som ska levereras inom unionen för kommersiella ändamål och/eller erbjuder tjänster som är kopplade till försäljningen av sådana produkter. Termen ”köpare” kan även omfatta en grupp av sådana fysiska eller juridiska personer.

Ändringsförslag    34

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  leverantör: varje jordbruksproducent eller fysisk eller juridisk person, oberoende av etableringsort, som säljer livsmedelsprodukter. Termen ”leverantör” kan även omfatta en grupp av sådana jordbruksproducenter eller sådana fysiska och juridiska personer, inklusive producentorganisationer och sammanslutningar av producentorganisationer.

b)  leverantör: varje jordbruksproducent eller fysisk eller juridisk person, oberoende av etableringsort, som säljer jordbruks- och livsmedelsprodukter. Termen ”leverantör” kan även omfatta en grupp av sådana jordbruksproducenter eller sådana fysiska och juridiska personer, inklusive producentorganisationer och sammanslutningar av producentorganisationer och kooperativ.

Ändringsförslag    35

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba)  ekonomisk beroendeställning: ett förhållande mellan en leverantör och en köpare med olika stark förhandlingsposition, som innebär att leverantören står i en beroendeställning till köparen på grund av köparens anseende, köparens marknadsandel, avsaknaden av tillräckliga alternativa försäljningsmöjligheter eller på grund av att det totala belopp som leverantören fakturerat köparen utgör en betydande del av leverantörens omsättning.

Ändringsförslag    36

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

bb)  leveransavtal: ett avtal mellan en leverantör och en köpare som tydligt och öppet omfattar de relevanta delarna av handelsavtalet, inbegripet parternas namn, deras rättigheter och skyldigheter, pris, löptid, leveransvillkor, betalningsvillkor samt anledningen till avtalet, verkställandet av avtalet och effekten av en uppsägning av avtalet.

Ändringsförslag    37

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  litet eller medelstort företag: ett företag i den mening som avses i den definition av mikroföretag samt små och medelstora som anges i bilagan till kommissionens rekommendation 2003/361/EG14.

utgår

_________________

 

14 Kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (EUT L 124, 20.5.2003, s. 36).

 

Motivering

Eftersom hänvisningen till små och medelstora företag stryks i texten genom ett tidigare ändringsförslag behövs ingen definition av dem.

Ändringsförslag    38

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  livsmedelsprodukter: produkter som förtecknas i bilaga I till EUF-fördraget och som är avsedda för användning som livsmedel, samt produkter som inte förtecknas i bilagan men som framställs genom bearbetning av de produkterna för användning som livsmedel.

d)  jordbruks- och livsmedelsprodukter: produkter som förtecknas i bilaga I till EUF-fördraget samt produkter som inte förtecknas i bilagan men som framställs genom bearbetning av de produkterna för användning som livsmedel.

 

(Ändringen gäller hela texten. Om den antas ska hela texten anpassas i överensstämmelse härmed.)

Ändringsförslag    39

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

da)  egna varumärkesprodukter: livsmedelsprodukter som säljs under detaljhandlares varumärken.

Ändringsförslag    40

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  färskvaror: livsmedelsprodukter som blir otjänliga som människoföda om de inte lagras, behandlas, förpackas eller på annat sätt skyddas från att fördärvas.

e)  lättfördärvliga jordbruks- och livsmedelsprodukter: jordbruks- och livsmedelsprodukter som är naturligt lämpliga för saluföring och ändamålsenlig användning i upp till trettio dagar eller som snabbt blir dåliga grund av sina naturliga egenskaper, särskilt om de inte förvaras på lämpligt sätt.

Motivering

Klargörande ändringsförslag.

Ändringsförslag    41

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ea)  produkter som inte är lättfördärvliga: andra produkter än dem som avses i led e.

Ändringsförslag    42

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att följande handelsmetoder förbjuds:

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att åtminstone följande otillbörliga handelsmetoder förbjuds:

Ändringsförslag    43

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  En köpare betalar en leverantör för färskvaror senare än 30 kalenderdagar efter att ha fått leverantörens faktura eller senare än 30 kalenderdagar efter att ha tagit emot färskvarorna, beroende på vilket som inträffar sist. Förbudet ska inte påverka

a)  En köpare betalar en leverantör senare än

 

  30 kalenderdagar räknat från den sista dagen i den månad då leverantörens faktura för lättfördärvliga jordbruks- och livsmedelsprodukter mottogs, eller senare än 30 kalenderdagar efter att i enlighet med avtalet ha tagit emot de lättfördärvliga jordbruks- och livsmedelsprodukterna, eller

 

  60 kalenderdagar räknat från den sista dagen i den månad då leverantörens faktura för jordbruks- och livsmedelsprodukter som inte är lättfördärvliga mottogs, eller senare än 60 kalenderdagar efter att i enlighet med avtalet ha tagit emot jordbruks- och livsmedelsprodukter som inte är lättfördärvliga.

 

Medlemsstaterna ska säkerställa att sådana metoder förbjuds vid försäljningstransaktioner och tillhandahållande av tjänster när köparen är en offentlig myndighet.

 

Dessa förbud ska inte påverka

följderna av sena betalningar och påföljderna enligt vad som fastställs i direktiv 2011/7/EU,

  följderna av sena betalningar och påföljderna enligt vad som fastställs i direktiv 2011/7/EU,

 

  bestämmelser om betalningsfrister som fastställts i stadgarna för en producentorganisation eller en sammanslutning av producentorganisationer, inklusive kooperativ, som en jordbruksproducent är medlem eller leverantör i, om dessa stadgar innehåller bestämmelser som gör det möjligt för medlemmarna att på ett demokratiskt sätt kontrollera organisationen och dess beslut,

möjligheten för en köpare och en leverantör att komma överens om en värdefördelningsklausul i den mening som avses i artikel 172 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/201315.

  möjligheten för en köpare och en leverantör att komma överens om en värdefördelningsklausul i den mening som avses i artikel 172 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/201315.

 

  avtal, beslut och samordnade förfaranden mellan branschorganisationer som är erkända enligt artikel 157 i förordning (EU) nr 1308/2013, avsedda att ändra betalningsvillkor för transaktioner som rör jordbruks- och livsmedelsprodukter som omfattas av ett kvalitetssystem som inrättats i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012, förordning (EU) nr 1308/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 251/2014.

____________

_______________

15 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 671).

15 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 671).

Ändringsförslag    44

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  En köpare annullerar sina order av färskvaror med så kort varsel att leverantören inte rimligen kan förväntas hitta något annat sätt att få avsättning för sina varor.

b)  En köpare annullerar ensidigt sina order av lättfördärvliga jordbruks- eller livsmedelsprodukter utan avtal om full ersättning med leverantören, med mindre än 60 dagars varsel från det avtalsmässigt överenskomna datumet för leverans av produkterna.

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att bättre definiera begreppet ”med kort varsel” (när en köpare annullerar en order av färskvaror) med en fast tidsfrist på 60 dagar.

Ändringsförslag    45

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  En köpare ändrar ensidigt och retroaktivt avtalsvillkoren i fråga om leveransintervall, leveranstid, leveransvolym, kvalitetskrav eller pris.

c)  En köpare inför ensidigt ändringar av avtalsvillkoren i fråga om leveransintervall, leveranssätt, leveranstid, leveransvolym, kvalitetskrav, betalningsvillkor eller pris för jordbruks- och livsmedelsprodukter eller för tjänster kopplade till försäljningen av sådana produkter.

Ändringsförslag    46

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca)  En köpare säger ensidigt upp leveransavtalet.

Ändringsförslag    47

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

cb)  En köpare säger ensidigt upp leveransavtal vid fallande priser.

Ändringsförslag    48

Förslag till direktiv

Artikel 3– punkt 1 – led cc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

cc)  En köpare erhåller eller försöker att från en leverantör erhålla någon sorts fördel som inte svarar mot någon motprestation eller någon verkligen utförd kommersiell tjänst eller som uppenbarligen inte står i proportion till värdet av motprestationen eller den utförda tjänsten.

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att beteckna som en otillbörlig handelsmetod försök att erhålla eller faktiskt erhållande av någon sorts fördel som inte svarar mot någon verklig tjänst eller motprestation eller som uppenbarligen inte står i proportion till värdet av tjänsten eller motprestationen.

Ändringsförslag    49

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led cd (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

cd)  En köpare kräver senare betalningar utan några motprestationer.

Ändringsförslag    50

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led ce (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ce)  En köpare erhåller eller försöker att från en leverantör erhålla särskilda villkor under hot om att helt eller delvis avlägsna leverantörens jordbruksprodukter eller livsmedel från sitt varusortiment.

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att beteckna försök att uppnå eller faktiskt uppnående av särskilda villkor under hot om att helt eller delvis avlägsna leverantörens produkter från varusortiment som en otillbörlig handelsmetod.

Ändringsförslag    51

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led cf (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

cf)  En köpare tvingar fram eller försöker tvinga fram en betydande obalans mellan rättigheter och skyldigheter för leverantören i en affärsförbindelse före, under eller efter avtalet.

Ändringsförslag    52

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led cg (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

cg)  En köpare tvingar fram eller försöker tvinga fram en omotiverad och oproportionerlig överföring av köparens ekonomiska risker till leverantören.

Ändringsförslag    53

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led ch (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ch)  En köpare överför ensidigt försäljningsrisken till leverantören.

Ändringsförslag    54

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led ci (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ci)  En köpare tvingar fram rabattsystem eller listningsavgifter.

Ändringsförslag    55

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led cj (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

cj)  En köpare använder omvända elektroniska auktioner eller auktioner i två steg för att pressa ner priserna. Dessa metoder är inte reglerade och säkerställer inte öppenhet i fråga om förhandlingar, prissättning och anbudsgivare i samband med inköp av jordbruks- och livsmedelsprodukter av EU-certifierad kvalitet och EU-certifierat ursprung liksom av icke-certifierade produkter.

Ändringsförslag    56

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led cl (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

cl)  Sammanslagningar görs för att skapa inköpsorganisationer inom detaljhandel och grosshandel.

Ändringsförslag    57

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  En leverantör betalar för det svinn som äger rum i köparens lokaler och som inte beror på leverantörens försumlighet eller fel.

d)  En köpare kräver att en leverantör ska betala för sådant svinn av jordbruks- och livsmedelsprodukter levererade i rätt tid och med avtalsmässigt överenskommen kvalitet som äger rum efter det att produkterna övergått i köparens ägo och som inte beror på leverantörens försumlighet eller fel.

Ändringsförslag    58

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

da)  En köpare vägrar att ingå ett skriftligt avtal med leverantören, trots att en köpare och en leverantör har avtalat villkor och leverantören har begärt ett sådant avtal i enlighet med artikel 3a, eller köparen vägrar att ge leverantören tillräckligt detaljerad och otvetydig information om leveransavtalet enligt definitionen i artikel 2 bb.

Ändringsförslag    59

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led db (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

db)  En köpare låter en tredje part ta del av eller missbrukar – avsiktligt eller på annat sätt – konfidentiella uppgifter som rör leveransavtalet, inbegripet känsliga affärshemligheter som leverantören låtit köparen ta del av.

Ändringsförslag    60

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led dc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

dc)  En köpare genomför informations- eller reklamkampanjer eller handelsmetoder som, även sett till deras utsträckning i tiden, skadar, eller riskerar att skada, bilden av produkter som bär en geografisk beteckning enligt förordning (EU) nr 1151/2012, förordning (EG) nr 110/2008 eller förordning (EU) nr 251/2014.

Motivering

Produkter som bär en specifik geografisk beteckning utsätts ofta för ett brett urval av handelsmetoder (t.ex. försäljning till underpris, lägsta bud-auktion, reklam under alltför lång tid) som innebär en ekonomisk eller kommersiell nedvärdering av bilden av produkten. Denna åtgärd ger leverantörerna möjlighet att inte bara ingripa mot förfalskningar utan också att bekämpa sådana nedvärderande och illojala handelsmetoder.

Ändringsförslag    61

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led dd (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

dd)  En köpare använder eller hotar att använda sig av kommersiella repressalier mot leverantören, genom metoder som utsortering av produkter från sortimentet, stopp för datadelningstjänster, överdrivna säljfrämjande åtgärder, försenade betalningar, ensidiga avdrag och/eller blockering av säljfrämjande åtgärder, i syfte att uppnå bättre villkor enligt befintliga avtal eller i samband med förhandlingar om ett nytt avtal.

Ändringsförslag    62

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led de (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

de)  En köpare hotar med eller genomför kommersiella repressalier mot leverantören om denne utövar sina avtalsenliga och juridiska rättigheter, inbegripet att lämna in klagomål och samarbeta med nationella tillsynsmyndigheter.

Ändringsförslag    63

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led df (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

df)  En köpare vägrar att vidta kommersiella åtgärder om en leverantör använder sig av sina avtalsenliga rättigheter, inklusive att lämna in ett klagomål och att samarbeta med de nationella tillsynsmyndigheterna, eller hotar leverantören med motsvarande åtgärder.

Ändringsförslag    64

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led dg (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

dg)  En köpare inför ensidigt kvalitetsstandarder som inte grundas på gällande lagstiftning, kvalitetssystem, vetenskap eller etablerade metoder, och som kan ha en snedvridande effekt på handeln.

Ändringsförslag    65

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led dh (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

dh)  En köpare fastställer bestämmelser om miljöskydds- och djurskyddsnormer som går längre än befintlig lagstiftning på området.

Ändringsförslag    66

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led di (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

di)  En köpare använder alltför stränga ”minimilivstid vid mottagningskriterier” för att avvisa en tidigare avtalad order eller för att avvisa en order, som av orsaker som inte är kopplade till leverantören, inte har behandlats tillräckligt snabbt.

Ändringsförslag    67

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led dj (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

dj)  En köpare gör en ensidig debitering som är kopplad till eller utgör en retroaktiv men ej avtalsenlig ändring av villkoren i leveransavtalen, och drar utan förhandsgodkännande från den andra parten av belopp från faktureringsvärdet för en leverans av varor eller tjänster.

Ändringsförslag    68

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led dk (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

dk)  En köpare gör ingåendet av ett leveransavtal beroende av att en årlig avgift betalas och tillämpar detta retroaktivt.

Ändringsförslag    69

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led dl (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

dl)  En köpare kräver ersättning i varor och tjänster för att etablera samarbete med ett företag och ingå ett leveransavtal.

Ändringsförslag    70

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led dm (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

dm)  En köpare debiterar en avgift för att inkludera leverantörens jordbruks- eller livsmedelsprodukter.

Ändringsförslag    71

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led dn (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

dn)  En köpare debiterar en avgift för lagring och hantering efter leverans av jordbruks- eller livsmedelsprodukten.

Ändringsförslag    72

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led do (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

do)  En köpare debiterar en avgift för tjänster som inte tillhandahållits eller för tjänster som utförts men inte avtalats mellan de avtalsslutande parterna.

Ändringsförslag    73

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led dp (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

dp)  En köpare debiterar en avgift för minskad omsättning, försäljning eller leverantörsmarginal på grund av minskad försäljning av en viss jordbruks- eller livsmedelsprodukt.

Ändringsförslag    74

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led dq (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

dq)  En köpare ställer som villkor för ingående av ett leveransavtal och för affärssamarbete att det införs en skyldighet att medverka i rabatter eller utförsäljningar genom att sänka priset på leverantörens bekostnad.

Ändringsförslag    75

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led dr (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

dr)  En köpare debiterar en avgift för ingående av ett leveransavtal med leverantören, som är oproportionerligt i förhållande till de administrativa kostnader som leverantören måste bära.

Ändringsförslag    76

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led ds (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ds)  En köpare minskar, på ett icke-transparent sätt, mängden och/eller värdet av jordbruks- eller livsmedelsprodukter av standardkvalitet.

Ändringsförslag    77

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led dt (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

dt)  En köpare vägrar att ge leverantören en beskrivning av eventuell differentierad behandling av leverantören jämfört med egna varumärken.

 

Denna beskrivning kan innefatta åtminstone all differentierad behandling med avseende på särskilda åtgärder eller förfaranden i samband med

 

a) tillgång till personuppgifter eller andra uppgifter som samlats in i samband med köp av jordbruks- eller livsmedelsprodukter,

 

b) listning, visning, klassificering eller andra faktorer som påverkar konsumenternas köpbeslut,

 

c) direkt eller indirekt ersättning för att använda tjänster som tillhandahålls av köparen,

 

d) tillgång till eller villkoren för användning av tjänster som är direkt kopplade till leveransavtalet.

Ändringsförslag    78

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led du (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

du)  En köpare inför oproportionellt höga avtalsenliga påföljder i förhållande till skyldighetens värde och betydelse.

Ändringsförslag    79

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led dv (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

dv)  En köpare kräver hel, delvis eller förskottsvis överföring av leverantörens direktbetalningar som denne har rätt till enligt förordning (EU) nr 1307/2013.

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att förbjuda överföring av direktbetalningar. Det är i linje med kommissionens inlägg i domarna Harms C-434/08 och Arts C-227/16 i vilka kommissionen framför att överföring av tilläggsrätter är att kringgå jordbrukssubventionernas egentliga ändamål.

Ändringsförslag    80

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led dw (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

dw)  En leverantör stryks från leverantörslistan utan att i skälig tid delges en skriftlig förklaring av beslutet, och utan verkliga kommersiella skäl.

Ändringsförslag    81

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led dx (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

dx)  En köpare tvingar leverantören att betala personal för inredning av försäljningslokaler eller hantering av jordbruks- och livsmedelsprodukter.

Ändringsförslag    82

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led dy (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

dy)  En köpare begär ersättning från leverantören för kostnaden att behandla kundklagomål på leverantörens produkter.

Ändringsförslag    83

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led dz (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

dz)  En köpare begär att leverantörerna ska bära eventuella kostnader som uppstår till följd av prognosfel, såvida inte

 

– köparen har utarbetat dessa prognoser i god tro, med vederbörlig omsorg och efter samråd med leverantören,

 

– leverantörsavtalet innehåller en uttrycklig och otvetydig bestämmelse om att full ersättning inte är lämpligt.

Ändringsförslag    84

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led daa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

daa)  En köpare förpliktar leverantören, med hjälp av ett leveransavtal, att inte sälja jordbruks- eller livsmedelsprodukter till andra köpare och/eller livsmedelsproducenter till priser som är lägre än de som betalas av köparen och/eller livsmedelsproducenten.

Ändringsförslag    85

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led dab (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

dab)  En köpare hotar direkt eller indirekt att avlägsna en leverantörs produkter från sitt sortiment om inte leverantören uppfyller eller inte vill uppfylla köparens krav på prissänkning.

Ändringsförslag    86

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led dac (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

dac)  En köpare tvingar en leverantör att tillverka samma produkt som ska säljas under detaljhandlarens eget märke till samma eller en lägre kostnad än leverantörens märkesprodukt.

Ändringsförslag    87

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led dad (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

dad)  En köpare returnerar osålda livsmedelsprodukter till en leverantör på leverantörens bekostnad och utan betalning för dessa produkter.

Ändringsförslag    88

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att följande handelsmetoder förbjuds, om inte parterna klart och tydligt kommit överens om dem vid ingången av leveransavtalet.

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att följande handelsmetoder förbjuds, om inte parterna klart och tydligt kommit överens om dem vid ingången av leveransavtalet eller enligt eventuella efterföljande avtal mellan leverantören och köparen under leveransavtalets löptid, eller om de är ett resultat av ett missbruk av leverantörens ekonomiska beroendeställning till köparen, som gjort det möjligt för köparen att införa dessa villkor.

Ändringsförslag    89

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  En köpare returnerar osålda varor till leverantören.

utgår

Motivering

Överförs till 3.1.

Ändringsförslag    90

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa)  En köpare avlägsnar produkter från förteckningen över avtalade produkter som leverantören levererar till kunden eller minskar väsentligt en beställning av en viss jordbruks- eller livsmedelsprodukt, utan att något föregående skriftlig varsel lämnats inom den tid som anges i avtalet, eller inom en tidsfrist som inte får vara kortare än 30 dagar i de fall då ingen tidsgräns anges i avtalet.

Ändringsförslag    91

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  En leverantör betalar för säljfrämjande åtgärder för livsmedelsprodukter som köparen säljer. Innan de säljfrämjande åtgärderna vidtas och om det är köparen som tar initiativet till dem, ska köparen ange under vilken tidsperiod åtgärderna ska genomföras och den förväntade mängd livsmedelsprodukter som kommer att beställas.

c)  En leverantör betalar för säljfrämjande åtgärder eller reklam för livsmedelsprodukter som köparen säljer. Innan de säljfrämjande åtgärderna vidtas och om det är köparen som tar initiativet till dem, ska köparen ange under vilken tidsperiod åtgärderna ska genomföras och den förväntade mängd livsmedelsprodukter som kommer att beställas.

Ändringsförslag    92

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

da)   En köpare säljer, i marknadsföringssyfte, jordbruks- och livsmedelsprodukter till priser under inköpspriset enligt fakturan, minus en proportionerlig del av de rabatter som finns på fakturan, plus transportkostnader och skatter som tas ut på transaktionen, och förlusten eller kostnaden bärs i slutändan av leverantören.

Ändringsförslag    93

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 2 – led db (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

db)  En köpare överför kostnaderna för transport och lagring av produkterna till leverantören.

Ändringsförslag    94

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 2 – led dc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

dc)  En köpare tvingar leverantören att leverera produkterna endast till leverantörens plattformar.

Ändringsförslag    95

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de handelsmetoder som avses i punkt 2 b, c och d förbjuds, om inte de efterföljande betalningarna strikt hör samman med de kostnader som köparen ådrar sig.

Ändringsförslag    96

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.  Om ett klagomål som rör en av de metoder som avses i punkt 2 lämnas in till en tillsynsmyndighet är det köparen som på ett klart och tydligt sätt ska visa att leveransavtalet omfattar den berörda handelsmetoden.

Ändringsförslag    97

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2c.  Medlemsstaterna får förbjuda eventuella ytterligare otillbörliga handelsmetoder, enligt definitionen i artikel 2 -a, utöver dem som avses i punkterna 1 och 2 i denna artikel.

Motivering

Ändringsförslaget klargör att det är möjligt för medlemsstater att tillämpa en mer långtgående strategi när det gäller antalet otillbörliga handelsmetoder som de avser att förbjuda.

Ändringsförslag    98

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om köparen tar betalt för de situationer som beskrivs under punkt 2 b, c och d ska köparen, på leverantörens begäran, förse leverantören med en beräkning av betalningen per enhet eller sammanlagt, beroende på vad som är lämpligt, och när det gäller situationer som beskrivs i punkt 2 b och d även en kostnadsberäkning och underlaget för beräkningen.

3.  Om köparen tar betalt för de situationer som beskrivs under punkt 2 b, c och d ska köparen förse leverantören med en beräkning av betalningen per enhet eller sammanlagt, beroende på vad som är lämpligt, och när det gäller situationer som beskrivs i punkt 2 b och d även en kostnadsberäkning och underlaget för beräkningen. Dessa beräkningar ska lämnas i skriftlig form av köparen och godkännas av leverantören innan den berörda tjänsten tillhandahålls.

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att ge leverantörer ökad säkerhet och insyn när det gäller tjänster som de betalar för.

Ändringsförslag    99

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de förbud som fastställs i punkterna 1 och 2 utgör överordnade tvingande bestämmelser som ska tillämpas i alla situationer som faller inom deras tillämpningsområde, oberoende av den lag som annars skulle tillämpas på leverantörsavtalet mellan parterna.

4.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de förbud som fastställs i punkterna 1 och 2 utgör överordnade tvingande bestämmelser som ska tillämpas i alla situationer som faller inom deras tillämpningsområde, oberoende av den lag som annars skulle tillämpas på leverantörsavtalet mellan parterna. Medlemsstaterna får anta bestämmelser som är mer långtgående än de förbud som fastställs för var och en av de otillbörliga handelsmetoder som avses i punkterna 1 och 2.

Motivering

Ändringsförslaget klargör att det är möjligt för medlemsstater att tillämpa en mer långtgående strategi när det gäller de förbud som anges i artikel 3.

Ändringsförslag    100

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Medlemsstaterna ska säkerställa att avtalsvillkor eller praxis som utesluter dröjsmålsränta förbjuds enligt artikel 7 i direktiv 2011/7/EU.

Ändringsförslag    101

Förslag till direktiv

Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 3a

 

Avtalsförhållanden

 

1.  En leverantör får kräva att alla leveranser av jordbruks- och livsmedelsprodukter till en köpare ska omfattas av ett skriftligt avtal mellan parterna och/eller omfattas av ett skriftligt anbud om avtal från den första köparen.

 

2.  Sådana avtal eller anbud om avtal som avses i punkt 1 ska

 

a)upprättas före leverans,

 

b)  vara skriftliga, och

 

c)  framför allt omfatta följande delar:

 

i)  Det pris som ska betalas för leveransen, vilket ska

 

– vara statiskt och anges i avtalet och/eller

 

– beräknas utifrån en kombination av olika faktorer som är fastställda i avtalet, till exempel marknadsindikatorer som avspeglar förändringar av marknadsförhållandena, levererad volym och kvaliteten på eller sammansättningen av de levererade jordbruksprodukterna.

 

ii)  Kvantitet respektive kvalitet som kan eller måste levereras för de berörda produkterna, liksom tidpunkten för dessa leveranser.

 

iii)  Avtalets giltighetstid, som får vara begränsad eller obegränsad och innehålla uppsägningsklausuler.

 

iv)  Uppgifter om betalningsfrister och betalningsförfaranden.

 

v)  Villkoren för hämtning eller leverans av jordbruksprodukterna.

 

vi)  Regler som är tillämpliga vid force majeure.

 

3.  Punkterna 1 och 2 ska inte påverka tillämpningen av artiklarna 125, 148 och 168 i förordning (EU) nr 1308/2013.

 

4.  Medlemsstaterna får fastställa, utbyta och främja bästa praxis i fråga om långsiktiga avtal som syftar till att stärka producenternas förhandlingsposition inom jordbruks- och livsmedelskedjan.

Ändringsförslag    102

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska utse en myndighet som på nationell nivå ska genomföra de förbud som fastställs i artikel 3 (nedan kallad tillsynsmyndighet).

1.  Varje medlemsstat ska utse en eller flera myndigheter som på nationell nivå ska genomföra de förbud som fastställs i artikel 3 (nedan kallad tillsynsmyndighet), och informera kommissionen om denna utnämning.

Ändringsförslag    103

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Om en medlemsstat utser mer än en tillsynsmyndighet på sitt territorium ska den utse en enda kontaktpunkt för samarbete mellan tillsynsmyndigheterna och för samarbete med kommissionen.

Ändringsförslag    104

Förslag till direktiv

Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 4a

 

Behörig tillsynsmyndighet

 

1.  Tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där en köpare som misstänks för förbjudna otillbörliga handelsmetoder är etablerad ska vara behörig att utreda de otillbörliga handelsmetoder som köparen tillämpat.

 

2.  Om en leverantör levererar sina produkter till en mottagare som har koppling till köparen men är etablerad i en medlemsstat som inte är densamma som etableringsorten för den köpare som misstänks för förbjudna affärsmetoder, ska tillsynsmyndigheten i den medlemsstaten vara behörig att utreda de otillbörliga handelsmetoder som köparen tillämpat. Mottagaren av produkterna ska betraktas som solidariskt ansvarig för överträdelser som begås.

 

3.  Om köparen är etablerad utanför unionen ska tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där leverantören är etablerad vara behörig att utreda otillbörliga handelsmetoder som leverantören utsatts för.

 

4.  Tillsynsmyndigheten ska också ha behörighet att utreda otillbörliga handelsmetoder som hör samman med tillhandahållandet av tjänster med koppling till leveransavtalet. Köparen ska betraktas som solidariskt ansvarig för eventuella överträdelser som begås av en utomstående leverantör av de berörda tjänsterna.

Ändringsförslag    105

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  En leverantör ska lämna in sitt klagomål till tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där köparen som misstänks för förbjudna otillbörliga handelsmetoder är etablerad.

1.  Klagomål ska lämnas till tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där köparen som misstänks för förbjudna otillbörliga handelsmetoder är etablerad. Om köparen är etablerad utanför unionen ska klagomålet lämnas till tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där leverantören finns. Den tillsynsmyndigheten ska vidta åtgärder.

Ändringsförslag    106

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  En leverantör kan lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där leverantören är etablerad. Tillsynsmyndigheten i den medlemsstaten ska vidarebefordra klagomålet till tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där den köpare som misstänks för förbjudna otillbörliga handelsmetoder är etablerad. Den tillsynsmyndigheten ska vidta åtgärder.

Ändringsförslag    107

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Producentorganisationer eller sammanslutningar av producentorganisationer vars medlemmar eller medlemsorganisationers medlemmar anser att de utsatts för förbjudna otillbörliga handelsmetoder ska ha rätt att lämna in klagomål.

2.  Producent- eller leverantörsorganisationer eller sammanslutningar av producent- eller leverantörsorganisationer, organisationer som arbetar med producenter med kunskap om handelsmetoder i jordbruks- och livsmedelskedjan samt representativa organisationer, vars medlemmar eller medlemsorganisationers medlemmar anser att de utsatts för förbjudna otillbörliga handelsmetoder ska ha rätt att lämna in klagomål och involveras på vederbörligt sätt i förfarandet.

Ändringsförslag    108

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Tillsynsmyndigheten ska, om den klagande så begär, sekretessbelägga den klagandes identitet och även andra uppgifter som den klagande anser inte bör röjas eftersom de skulle kunna skada dennes intressen. Den klagande ska ange vilka uppgifter det gäller vid en eventuell begäran om sekretess.

3.  Tillsynsmyndigheten ska sekretessbelägga den klagandes identitet och även andra uppgifter som den klagande anser inte bör röjas eftersom de skulle kunna skada dennes intressen. Den klagande ska ange vilka uppgifter det gäller vid en eventuell begäran om sekretess. Under hela förfarandet ska tillsynsmyndigheten säkerställa sekretessen för processen och eventuell känslig information, samtidigt som båda parternas rättigheter i förfarandet ska skyddas.

Ändringsförslag    109

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Om sådan information ändå skulle röjas får köparen inte på grundval av denna information vidta några åtgärder som kan skada leverantören. Vid överträdelse av förbudet är köparen skyldig att gottgöra leverantören för den skada som denne därigenom har åsamkats, däribland förlust, utebliven vinst och skadat anseende.

Ändringsförslag    110

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Om tillsynsmyndigheten anser att det inte finns tillräckliga grunder för att vidta åtgärder med anledning av klagomålet ska den informera den klagande om skälen till detta.

utgår

Ändringsförslag    111

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Kommissionen ska ta fram en vägledning på flera språk som ska finnas på dess webbplats, med förklaringar om hur ett klagomål ska formuleras och vilken typ av information som måste finnas med för att respektive tillsynsmyndighet i unionen ska kunna avgöra om en formell undersökning ska inledas.

Motivering

Små och medelstora företag har ofta inte tillräcklig sakkunskap och know-how för att värna sina rättigheter. Detta gäller i ännu högre grad små och medelstora företag i utvecklingsländerna. Därför är det oundgängligt med råd och vägledning från kommissionen så att små och medelstora företag kan skydda och genomdriva sina rättigheter.

Ändringsförslag    112

Förslag till direktiv

Artikel 6 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att tillsynsmyndigheten är väl utrustad och de ska tilldela den följande befogenheter:

Medlemsstaterna ska se till att deras tillsynsmyndigheter är väl utrustade och har de resurser som krävs, inbegripet tillräcklig budget och sakkunskap, för att säkerställa att jordbruks- och livsmedelskedjan fungerar på ett ändamålsenligt och rättvist sätt. De ska tilldela tillsynsmyndigheterna följande befogenheter:

Ändringsförslag    113

Förslag till direktiv

Artikel 6 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Att inleda och genomföra undersökningar på eget initiativ eller på grundval av ett klagomål.

a)  Att proaktivt inleda och genomföra undersökningar på eget initiativ på grundval av en rimlig misstanke eller på grundval av ett klagomål, anonyma klagomål eller klagomål från visselblåsare.

Ändringsförslag    114

Förslag till direktiv

Artikel 6 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba)  Att utföra oanmälda inspektioner på plats inom ramen för sina undersökningar.

Ändringsförslag    115

Förslag till direktiv

Artikel 6 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Att fatta ett beslut i vilket en överträdelse av förbuden i artikel 3 konstateras och kräva att köparen upphör med den förbjudna handelsmetoden. Myndigheten får avstå från att fatta ett sådant beslut, om ett sådant beslut skulle riskera att avslöja den klagandes identitet eller andra uppgifter som den klagande anser inte bör röjas eftersom de kunde skada dennes intressen, under förutsättning att den klagande har angett vilka uppgifter det gäller i enlighet med artikel 5.3.

c)  Att fatta ett beslut i vilket en överträdelse av förbuden i artikel 3 konstateras, varvid interimistiska åtgärder beviljas så att leverantören kan sätta stopp för den förbjudna handelsmetoden, och kräva att köparen upphör med den förbjudna handelsmetoden samt ogiltigförklara de berörda klausulerna eller rättsstridiga avtalen. Myndigheten får avstå från att fatta ett sådant beslut, om ett sådant beslut skulle riskera att avslöja den klagandes identitet eller andra uppgifter som den klagande anser inte bör röjas eftersom de kunde skada dennes intressen, under förutsättning att den klagande har angett vilka uppgifter det gäller i enlighet med artikel 5.3.

Ändringsförslag    116

Förslag till direktiv

Artikel 6 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  Att förelägga böter för den som begått överträdelsen. Böterna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande med beaktande av överträdelsens art, varaktighet och omfattning.

d)  Att förelägga böter och/eller andra lika effektiva påföljder för den fysiska eller juridiska person som har konstaterats begå en överträdelse av detta direktiv, i enlighet med nationell lagstiftning. Böterna och andra påföljder ska vara effektiva, proportionella i förhållande till den skada som åsamkats och avskräckande med beaktande av överträdelsens art, varaktighet och omfattning. Upprepade överträdelser av samma köpare ska beaktas vid fastställandet av de böter och andra påföljder som ska tillämpas.

Ändringsförslag    117

Förslag till direktiv

Artikel 6 – stycke 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

da)  Att se till att den person som har begått överträdelsen betalar ersättning i fall där den klagande har begärt sekretess.

Ändringsförslag    118

Förslag till direktiv

Artikel 6 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  Att offentliggöra sina beslut avseende leden c och d.

e)  Att systematiskt offentliggöra sina beslut avseende leden c och d.

Motivering

Detta ändringsförslag gör det möjligt att systematiskt offentliggöra beslut som utfärdats av tillsynsmyndigheterna. Det innebär att företag som gjort sig skyldiga till otillbörliga handelsmetoder ”hängs ut”.

Ändringsförslag    119

Förslag till direktiv

Artikel 6 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f)  Att informera köpare och leverantörer om sin verksamhet genom årliga rapporter, där man bland annat redogör för antalet klagomål och antalet undersökningar som inletts och avslutats. Rapporterna ska innehålla en kort sammanfattning av föremålet för varje undersökning och av resultatet av den.

f)  Att offentliggöra en översikt över sina tillsynsåtgärder och sin tillsynsverksamhet genom årliga rapporter, där man bland annat redogör för särdragen hos de otillbörliga handelsmetoder som konstaterats och antalet klagomål och antalet undersökningar som inletts, som fortfarande pågår och som avslutats samt en förteckning över de företag som varit föremål för klagomål. Rapporterna ska innehålla en kort sammanfattning av föremålet för varje undersökning, slutsatserna från undersökningen och information om resultatet av förfarandet liksom det beslut som fattats, i enlighet med sekretessreglerna i den nationella lagstiftningen.

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att säkerställa sekretess avseende tillsynsmyndigheternas arbete och avseende pågående undersökningar i enlighet med de nationella sekretessreglerna.

Ändringsförslag    120

Förslag till direktiv

Artikel 6 –stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Medlemsstaterna ska säkerställa att utövandet av dessa befogenheter omfattas av lämpliga garantier med avseende på rätten till försvar enligt de allmänna principerna i unionsrätten och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, även när den klagande begär konfidentiell behandling av information i enlighet med artikel 5.3.

Motivering

När det gäller anonyma klagomål måste hänsyn tas till nationella bestämmelser om insyn i rättsliga prövningar och förfaranden. Det är viktigt att den klagandes identitet omfattas av sekretess. Det måste dock också säkerställas att artikel 6 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna följs.

Ändringsförslag    121

Förslag till direktiv

Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 6a

 

Tillsynsmyndighetens skyldigheter

 

1.  Tillsynsmyndigheterna ska kontrollera och säkerställa att jordbruks- och livsmedelskedjan i unionen fungerar på ett ändamålsenligt och rättvist sätt.

 

2.  Inom 30 dagar från mottagandet av ett klagomål ska tillsynsmyndigheten underrätta klaganden om sitt beslut att vidta eller inte vidta åtgärder med anledning av klagomålet.

 

3.  Om tillsynsmyndigheten anser att det inte finns tillräckliga grunder för att vidta åtgärder med anledning av klagomålet ska den anta ett formellt och motiverat beslut att avslå klagomålet och informera den klagande om detta beslut. Beslutet får bli föremål för rättslig prövning.

 

4.  Om tillsynsmyndigheten anser att det finns tillräckliga grunder för att vidta åtgärder med anledning av klagomålet ska den inleda och genomföra en undersökning, som ska vara avslutad inom sex månader efter det att den inleddes. I vederbörligen motiverade fall kan perioden på sex månader förlängas med ytterligare sex månader. Tillsynsmyndigheten ska informera den klagande om denna förlängning och om skälen för den.

 

5.  Om det till följd av undersökningen konstateras att en överträdelse av detta direktiv har ägt rum ska tillsynsmyndigheten kräva att köparen upphör med den förbjudna handelsmetoden och förelägga böter och/eller andra lika effektiva påföljder för den fysiska eller juridiska person som har begått överträdelsen, i enlighet med nationell lagstiftning. Böterna och andra påföljder ska vara effektiva, proportionella i förhållande till den skada som åsamkats och avskräckande med beaktande av överträdelsens art, varaktighet och omfattning. Upprepade överträdelser av samma köpare ska beaktas vid fastställandet av de böter och andra påföljder som ska tillämpas.

 

6.  Tillsynsmyndigheten får avstå från att vidta någon av de åtgärder som avses i punkt 5 i denna artikel, om ett sådant beslut skulle riskera att avslöja den klagandes identitet eller andra uppgifter som den klagande anser inte bör röjas eftersom de kunde skada dennes intressen, under förutsättning att den klagande har angett vilka uppgifter det gäller i enlighet med artikel 5.3.

 

7.  Tillsynsmyndigheten får besluta att offentliggöra sina beslut med avseende på punkt 5 i denna artikel.

Ändringsförslag    122

Förslag till direktiv

Artikel 6b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 6b

 

Delegerade akter

 

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter som föreskriver kriterier och en gemensam metod som tillsynsmyndigheterna kan använda när de fastställer storleken på böter, med beaktande av minst följande: omsättningen för den som har begått överträdelsen, de fördelar som den som har begått överträdelsen har fått, antal offer för överträdelsen och deras status samt upprepad användning av otillbörliga handelsmetoder av en köpare.

Ändringsförslag    123

Förslag till direktiv

Artikel 6c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 6c

 

Medling eller alternativ tvistlösningsmekanism

 

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av de befogenheter och skyldigheter för tillsynsmyndigheten som fastställs i artiklarna 6 och 6a ska medlemsstaterna främja användningen av effektiva och oberoende medlingsförfaranden eller en alternativ tvistlösningsmekanism om en tvist uppstår mellan en leverantör och en köpare på grund av en otillbörlig handelsmetod enligt definitionen i artikel 2 -a.

 

2.  Användningen av medling eller en alternativ tvistlösningsmekanism ska inte påverka leverantörens rätt att lämna in ett klagomål enligt artikel 5.

 

3.  Kommissionen får underlätta dialog och utbyte av bästa praxis när det gäller användningen av medling eller en alternativ tvistlösningsmekanism på unionsnivå.

Ändringsförslag    124

Förslag till direktiv

Artikel 7 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Samarbete mellan tillsynsmyndigheter

EU-tillsynsnätverk

Ändringsförslag    125

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att tillsynsmyndigheterna samarbetar effektivt med varandra och att de bistår varandra i undersökningar som har en gränsöverskridande dimension.

1.  Härmed inrättas ett EU‑tillsynsnätverk (nedan kallat nätverket).

Ändringsförslag    126

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Tillsynsmyndigheterna ska mötas en gång om året för att diskutera tillämpningen av direktivet på grundval av de årliga rapporter som avses i artikel 9.1 och bästa praxis på området. Kommissionen ska underlätta dessa möten.

2.  Nätverkets syfte är att fungera som en plattform för ett strukturerat samarbete mellan medlemsstaternas tillsynsmyndigheter och kommissionen och att göra tillsynsmyndigheternas rutiner enhetliga inom unionen.

Ändringsförslag    127

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Kommissionen ska inrätta och underhålla en webbplats där tillsynsmyndigheterna och kommissionen kan utbyta information, särskilt i samband med de årliga mötena.

utgår

Ändringsförslag    128

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Kommissionen ska säkerställa att den har en e-postadress på sin webbplats för att hjälpa små och medelstora företag, både inom och utanför unionen, att skydda och genomdriva sina rättigheter vad gäller otillbörliga handelsmetoder, genom att ge information om förfarandena. All relevant information ska ges på samtliga EU-språk.

Ändringsförslag    129

Förslag till direktiv

Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 7a

 

EU-tillsynsnätverkets sammansättning

 

1. Nätverket ska bestå av en företrädare för var och en av de tillsynsmyndigheter som avses i artikel 4 och två företrädare för kommissionen samt suppleanter för dessa.

 

2. Nätverket ska sammanträda regelbundet och, vid behov, på motiverad begäran av kommissionen eller en medlemsstat.

 

3. Nätverket ska göra alla relevanta berörda parter delaktiga i diskussioner om tillämpningen av direktivet, i syfte att underlätta dialog och utbytet av god praxis samt verka för en gemensam strategi.

Ändringsförslag    130

Förslag till direktiv

Artikel 7b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 7b

 

Samordnade tillsynsuppgifter

 

1. Nätverket ska ha följande uppgifter:

 

a) Diskutera tillämpningen av detta direktiv på grundval av de årliga rapporter som avses i artikel 9.1.

 

b) Underlätta utbytet av information om relevanta frågor, däribland om resultaten av de undersökningar som avses i artikel 6.1 a och nya fall av otillbörliga handelsmetoder.

 

c) Samordna och underlätta utbytet av information och bästa praxis i fråga om medlemsstaternas nationella lagstiftning och erfarenhet av tillsyn på ett samordnat och systematiskt sätt, så att en bättre gemensam uppfattning kan nås om vilka olika typer av handelsmetoder som bör betraktas som otillbörliga och så att potentiella gränsöverskridande otillbörliga handelsmetoder kan hanteras bättre.

 

d) Undersöka frågor om tillämpningen av detta direktiv och anta riktlinjer och rekommendationer i syfte att främja en enhetlig tillämpning, bland annat genom att utarbeta gemensamma metoder för att definiera och fastställa påföljder.

 

e) Främja och underlätta samarbetet med andra relevanta nätverk och grupper, särskilt leverantörskedjeinitiativet.

 

2. Kommissionen ska ha följande uppgifter:

 

a) Inrätta och underhålla en webbplats där tillsynsmyndigheterna och kommissionen kan utbyta information, särskilt i samband med de årliga sammanträdena.

 

b) Underlätta anordnandet av gemensamma utbildningsprogram och personalutbyten mellan tillsynsmyndigheterna, och när så är lämpligt, med tillsynsmyndigheter i tredjeländer.

 

c) Anordna de sammanträden för nätverket som avses i artikel 7a.2.

 

d) Underlätta teknisk eller vetenskaplig expertis för att genomföra administrativt samarbete i fråga om tillsyn.

Ändringsförslag    131

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna får föreskriva om regler avsedda att bekämpa otillbörliga handelsmetoder som går utöver dem som avses i artiklarna 3, 5, 6 och 7, under förutsättning att sådana nationella regler är förenliga med reglerna för den inre marknadens funktion.

1.  Medlemsstaterna får behålla eller införa regler avsedda att bekämpa otillbörliga handelsmetoder som är strängare än de regler som fastställs i detta direktiv, under förutsättning att sådana nationella regler är förenliga med reglerna för den inre marknadens funktion, inbegripet den fria rörligheten för varor och tjänster och etableringsfriheten, icke-diskriminering och tillgång till opartisk och oberoende rättslig prövning.

Ändringsförslag    132

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om eventuella nya nationella regler som är strängare än de regler som fastställs i detta direktiv.

Ändringsförslag    133

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b.  Detta direktiv ska inte påverka nationella regler avsedda att bekämpa otillbörliga handelsmetoder som inte omfattas av detta direktiv, under förutsättning att sådana regler är förenliga med reglerna för den inre marknadens funktion.

Ändringsförslag    134

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1c.  Förfaranden som rör artikel 6 c–e ska vara förenliga med de administrativa och rättsliga förfarandena och principerna i den specifika medlemsstaten.

Motivering

När det gäller anonyma klagomål måste hänsyn tas till nationella bestämmelser om insyn i rättsliga prövningar och förfaranden.

Ändringsförslag    135

Förslag till direktiv

Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 8a

 

Nationella observatorier för jordbruks- och livsmedelskedjans funktionssätt

 

1.  I syfte att hålla de ekonomiska aktörerna och medlemsstaternas tillsynsmyndigheter informerade får medlemsstaterna inrätta nationella observatorier för jordbruks- och livsmedelskedjans funktionssätt.

 

2.  Medlemsstaterna ska se till att deras nationella observatorier förfogar över tillräckliga resurser för att kunna fullgöra sina uppdrag och ska tilldela dem följande befogenheter:

 

a)  Insamling av tillgängliga statistiska uppgifter som krävs för en analys av mekanismerna bakom pris- och marginalbildning inom jordbruks- och livsmedelskedjan och förekomsten av otillbörliga handelsmetoder.

 

b)  Analys av insamlad information och genomförande i egen regi eller genom uppdragstagare av de studier som krävs för verksamheten.

 

c)  Framtagande av sammanfattande rapporter om de studerade branscherna och regelbunden spridning av arbetet.

 

d)  Bidrag till och/eller stöd vid tillsynsmyndighetens utarbetande av den rapport om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan som föreskrivs i artikel 9.

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är göra det möjligt för medlemsstaterna att inrätta nationella observatorier för jordbruks- och livsmedelskedjans funktionssätt i syfte att informera de ekonomiska aktörerna och medlemsstaternas tillsynsmyndigheter om hur denna kedja fungerar.

Ändringsförslag    136

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Senast den 15 mars varje år ska medlemsstaterna sända en rapport till kommissionen om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan. Rapporten ska särskilt innehålla alla relevanta uppgifter om hur bestämmelserna enligt detta direktiv tillämpats och genomförts i medlemsstaten under föregående år.

1.  Senast den 15 mars varje år ska medlemsstaterna sända en rapport till kommissionen om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan. Rapporten ska särskilt innehålla alla relevanta uppgifter om hur bestämmelserna enligt detta direktiv har tillämpats och genomförts samt om hur effektiva de åtgärder som tillsynsmyndigheten vidtagit har varit i den berörda medlemsstaten under föregående år. Medlemsstaterna ska säkerställa att en dialog förs med alla relevanta berörda parter, däribland konsumentorganisationer, om hur försörjningskedjan på deras territorium fungerar.

Ändringsförslag    137

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Tidigast tre år efter den dag då detta direktiv börjar tillämpas ska kommissionen göra en utvärdering av direktivet och lägga fram en rapport om de viktigaste resultaten inför Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén.

1.  Inom tre år efter den dag då detta direktiv börjar tillämpas ska kommissionen göra den första utvärderingen av direktivet och lägga fram en rapport om de viktigaste resultaten inför Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén.

Ändringsförslag    138

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Utvärderingen ska omfatta, men inte begränsas till

 

a)  hur effektivt de svagaste aktörerna i jordbruks- och livsmedelskedjan skyddas mot otillbörliga handelsmetoder,

 

b)  hur effektivt samarbetet mellan de behöriga tillsynsmyndigheterna är, och huruvida det behövs samordning för att genomdriva och övervaka unionslagstiftningen om otillbörliga affärsmetoder.

 

 

Ändringsförslag    139

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b.  På grundval av resultaten av sin rapport får kommissionen lägga fram lämpliga lagstiftningsförslag.

Ändringsförslag    140

Förslag till direktiv

Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 11a

 

Rapportering om direktivets effekter på konsumenterna

 

1.  Kommissionen ska göra en utvärdering för att fastställa huruvida specifika otillbörliga handelsmetoder har en negativ effekt på konsumenterna, och lägga fram en rapport om de viktigaste resultaten inför Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén.

 

2.  På grundval av resultaten av sin rapport får kommissionen lägga fram lämpliga lagstiftningsförslag.

Ändringsförslag    141

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

För befintliga leveransavtal som ingåtts före ... [dagen för detta direktivs ikraftträdande] får medlemsstaterna fastställa en övergångsperiod på högst sex månader efter ... [dagen för detta direktivs ikraftträdande] för efterlevnad av de bestämmelser som fastställs i direktivet.

(1)

Ännu ej offentliggjort i EUT.


MOTIVERING

Bakgrund till kommissionens förslag

Inom jordbrukspolitiken, som numera är betydligt mer marknadsorienterad än tidigare, har en god och rättvis styrning av jordbruks- och livsmedelskedjan blivit viktigare för alla inblandade aktörer, särskilt för jordbruksproducenterna. Jordbruksproducenterna är särskilt utsatta för otillbörliga handelsmetoder eftersom de ofta har en svagare position än de parter i livsmedelskedjan som köper deras produkter. Det beror främst på de begränsade alternativ som de har när det gäller att få ut produkterna till slutkonsumenterna samt på den strukturella svagheten i jordbrukssystemet i förhållande till dess partner i senare led.

Otillbörliga handelsmetoder kan pressa aktörernas vinster och marginaler, vilket kan hota livskraftiga företag. Exempelvis kan retroaktiva unilaterala minskningar av mängden färskvaror som beställts leda till inkomstbortfall för en aktör som kanske inte så lätt kan hitta alternativa avsättningsmöjligheter. Sena betalningar för färskvaror efter att de levererats och sålts av köparen utgör en extra kostnad för leverantören. Eventuella krav på leverantören att återta produkter som inte sålts kan utgöra en otillbörlig överföring av risken till leverantören. Om leverantörer blir tvungna att delta i distributörers allmänna säljfrämjande åtgärder utan att kunna dra några verkliga fördelar av dem, kan deras marginal minska alltför mycket.

Det finns en utbredd enighet om att otillbörliga handelsmetoder förekommer inom hela livsmedelskedjan. Det är karakteristiskt att hela tre meddelanden som kommissionen offentliggjort sedan 2009 har handlat om livsmedelskedjan, bl.a. om otillbörliga handelsmetoder. Europaparlamentet antog i juni 2016 en resolution där kommissionen uppmanas att lägga fram ett förslag till unionslagstiftning om otillbörliga handelsmetoder. I december 2016 uppmanade rådet kommissionen att genomföra en konsekvensbedömning i syfte att föreslå unionslagstiftning eller icke-lagstiftande åtgärder för att motverka otillbörliga handelsmetoder.

Särskilda bestämmelser om otillbörliga handelsmetoder finns redan i 20 medlemsstater. Hur dessa bestämmelser hanteras skiljer sig dock mycket. Vissa medlemsstater saknar helt ett särskilt skydd mot otillbörliga handelsmetoder, eller också är skyddet ineffektivt. Det finns även ett annat instrument, nämligen det frivilliga leverantörskedjeinitiativet, som är ett privat branschinitiativ där man försöker att strama upp otillbörliga handelsmetoder, och det är även ett forum för tidig och utomrättslig tvistlösning. Det är emellertid inte troligt att leverantörskedjeinitiativet utvecklas till en omfattande styrram. Det beror på att deltagandet i leverantörskedjeinitiativet är frivilligt, och initiativet omfattar ännu inte alla aktörer i livsmedelskedjan. Exempelvis är detaljhandlare medlemmar av leverantörskedjeinitiativet, medan deras inköpsallianser inte är det, och det är inte heller de organisationer som företräder jordbruksproducenter. Företrädarna för jordbruksproducenterna anslöt sig inte till leverantörskedjeinitiativet, eftersom de ansåg att det inte kunde garantera tillräckligt hög sekretess för de klagande eller oberoende utredningar och påföljder.

Kommissionens förslag om otillbörliga handelsmetoder motsvarar därför ett starkt krav som ställts sedan länge från de europeiska jordbrukarna och en övertygelse som funnits under lång tid att jordbrukare bör vara bättre skyddade mot otillbörliga metoder från förädlingsföretag och detaljhandlare. Det kan hävdas att det faktum att det hittills har saknas en gemensam ram för otillbörliga handelsmetoder står i kontrast till andra områden som styrs inom den gemensamma jordbrukspolitiken och som har direkt relevans för aktörerna, t.ex. konkurrensregler, regler om statligt stöd och handelsnormer. På dessa områden är det i den samlade marknadsordningen (förordning (EU) nr 1308/2013) som det fastställs gemensamma regler för de marknadsförhållanden aktörerna möter i EU, för att bidra till den ekonomiska och sociala sammanhållningen och för att säkerställa rättvisa villkor på den inre marknaden.

Syftet med detta förslag till direktiv är att minska förekomsten av otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan genom att införa en gemensam miniminivå för skydd i hela EU som består av en kort förteckning över särskilda förbjudna otillbörliga handelsmetoder. Skyddet omfattar leverantörer i livsmedelskedjan när de säljer livsmedelsprodukter till köpare som inte är små eller medelstora. Detta mål syftar till att bidra till en skälig levnadsstandard för jordbruksbefolkningen, ett av målen för den gemensamma jordbrukspolitiken enligt artikel 39 i EUF-fördraget.

Artikel 43 i EUF-fördraget, som är den huvudsakliga rättsliga grunden för den gemensamma jordbrukspolitiken, fungerar som den enda rättsliga grunden för kommissionens förslag. De åtgärder som anges i förslaget gäller otillbörliga handelsmetoder i jordbruks- och livsmedelskedjan i fråga om handel med produkter som ursprungligen kommer från jordbruksproducenter. Det bör noteras att den gemensamma jordbrukspolitiken, i enlighet med artikel 38.2 och 38.3 i EUF-fördraget, i första hand omfattar jordbruksprodukter som förtecknas i bilaga I till EUF-fördraget. Europeiska unionens domstol har dock uttryckligen bekräftat att livsmedel som inte förtecknas i bilaga 1 till EUF-fördraget (produkterna i bilaga 1 anses vara jordbruksprodukter enligt fördraget) kan omfattas av rättsakter som antagits i enlighet med artikel 43 i EUF-fördraget, om detta bidrar till att ett eller flera av målen för den gemensamma jordbrukspolitiken och jordbruksprodukter i princip omfattas(1).

Ett tillvägagångssätt som skyddar jordbruksproducenterna och deras organisationer (kooperativ och andra producentorganisationer) måste också ta hänsyn till indirekta negativa konsekvenser som kan drabba dem om det förekommer otillbörliga handelsmetoder i senare led i livsmedelskedjan, t.ex. genom aktörer som inte är jordbrukare men vars svaga förhandlingsposition i kedjan gör att de är sårbara för otillbörliga handelsmetoder. Skydd för leverantörer i senare led mot otillbörliga handelsmetoder förhindrar att jordbrukarna drabbas av oavsiktliga konsekvenser när handeln förflyttas till konkurrenter som ägs av investerare, t.ex. i förädlingsledet, vilket inte skulle omfattas av skyddet (t.ex. mindre rättsliga risker för köpare att anklagas för otillbörliga handelsmetoder).

Vidare påpekar kommissionen att de föreslagna åtgärderna kompletterar åtgärder som finns i medlemsstaterna och leverantörskedjeinitiativets uppförandekod.

Föredragandens ståndpunkt och ändringsförslag

Föredraganden stöder kommissionens förslag som ett efterlängtat rättsligt instrument för att försvara jordbruksproducenternas förhandlingsposition i jordbruks- och livsmedelskedjan. Det är ett instrument som slutligen kan komplettera de åtgärder som infördes genom förordning (EU) 2017/2393, den så kallade omnibusförordningen, som syftar till att stärka förhandlingsbefogenheterna för jordbrukare i EU. Det bör påpekas att övertygelsen att det behövs ett sådant instrument fick stöd i slutsatserna från arbetsgruppen för jordbruksmarknader från november 2016, en åsikt som stöddes även av Europaparlamentet i dess resolution av den 7 juni 2016 och av EU:s jordbruksministrar, som enhälligt antog slutsatser i denna fråga vid sitt informella möte i Bratislava den 12–13 december 2016.

Föredraganden understryker att det är ett både viktigt och realistiskt mål för parlamentet att slutföra lagstiftningsförfarandet om förslaget om otillbörliga handelsmetoder före slutet av innevarande valperiod, så att denna nya lagstiftning blir ett konkret resultat för de europeiska jordbrukarna. När det gäller den andra medlagstiftaren har det österrikiska ordförandeskapet tydligt visat sin avsikt att ge högsta prioritet åt förslaget om otillbörliga handelsmetoder, vilket Österrikes minister för hållbarhet och turism, Elisabeth Köstinger, angav i en skrivelse av den 4 juni 2018 till ordföranden för AGRI-utskottet. I skrivelsen angavs att förslaget om otillbörliga handelsmetoder är en av de främsta prioriteringarna för det österrikiska ordförandeskapet och påpekades att både parlamentet och rådet vid upprepade tillfällen hade efterlyst lagstiftning som ska skydda jordbrukarna som är den svagaste länken i försörjningskedjan. Skrivelsen avslutades med slutsatsen att det nu är dags att harmonisera tjugo olika nationella regelverk och fastställa miniminormer för alla medlemsstater för att lösa problemet med att jordbrukarna har blivit orättvist behandlade av andra, starkare partner i försörjningskedjan.

Ändringsförslag från föredraganden

Även om föredraganden rent allmänt stöder förslaget vill han ändå lägga fram ett antal ändringsförslag för att göra det mer effektivt. Det är fråga om följande:

•  Utvidgning av tillämpningsområdet till att omfatta leverantörer i livsmedelskedjan som inte är små eller medelstora företag, i syfte att inkludera jordbrukarorganisationer och undvika eventuella omläggningar av handeln bort från små och medelstora företag.

•  Utvidgning av tillämpningsområdet till att omfatta alla jordbruksprodukter, dvs. inte enbart livsmedel, i syfte att inkludera trädgårdsnäringen, foderindustrin och andra jordbrukssektorer som inte omfattas av livsmedelsproduktion.

•  Utvidgning av definitionen av ”köpare” till att omfatta de aktörer som, trots att de är etablerade utanför EU, köper och säljer produkter på EU:s marknad. Syftet är att förhindra att en köpare kan kringgå bestämmelserna i direktivet genom att helt enkelt flytta sin etableringsort utanför EU.

•  Även när det gäller definitionen av ”köpare” bör tillhandahållandet av relaterade tjänster omfattas av tillämpningsområdet, tillsammans med förädling och distribution av liksom detaljhandel med jordbruks- och livsmedelsprodukter.

•  Införande av en definition av ”otillbörlig handelsmetod” (som en övergripande princip) i enlighet med den definition som anges i rådets slutsatser av den 12 december 2016, och som återspeglas i skäl 1 i förslaget till direktiv.

•  Införande av en definition av ”ekonomisk beroendeställning” som ett maktförhållande mellan en leverantör och en köpare.

•  Införande av en betalningsfrist på 60 dagar för produkter som inte är lättfördärvliga, räknat från mottagandet av fakturan, vilket också föreskrivs i direktiv 2011/7/EU om sena betalningar.

•  Undantag från bestämmelserna om betalningsfrister för alla bidrag från jordbrukare till deras producentorganisationer och kooperativ samt för branschorganisationers avtal, om dessa avtal avser kvalitetsprodukter.

•  Definition av begreppet ”med kort varsel” (när en köpare annullerar en order av färskvaror) med en fast tidsfrist (60 dagar).

•  Förbättring av inledningen i artikel 3.2 (s.k. grå otillbörliga handelsmetoder) genom att begreppet ”ekonomisk beroendeställning” införs.

•  Införande av möjligheten för medlemsstaterna att förbjuda eventuella ytterligare otillbörliga handelsmetoder (dvs. gå längre än förbuden i artikel 3), på grundval av den definition av ”otillbörlig handelsmetod” som läggs till i artikel 2.

•  Införande av obligatoriska skriftliga avtal på begäran av en leverantör, såsom fastställts – genom ”omnibusförordningen” – i artikel 168 i förordningen om en samlad marknadsordning, och av en möjlighet för medlemsstaterna att uppmuntra ett stärkt avtalssystem mellan olika aktörer i försörjningskedjan.

•  Införande av möjligheten för klagande att lämna in ett klagomål till utländska myndigheter via sina egna nationella myndigheter.

•  Ge representativa sammanslutningar rätt att lämna in klagomål på uppdrag av en eller flera av deras medlemmar.

•  Införande av en skyldighet för tillsynsmyndigheten att inleda en undersökning inom 60 dagar från och med den dag då klagomålet lämnades in och att avsluta undersökningen inom sex månader. I vederbörligen motiverade fall kan de sex månaderna förlängas med ytterligare sex månader (dvs. hela undersökningen måste vara slutförd inom 14 månader från det att klagomålet lämnades in).

•  Införande av en skyldighet för tillsynsmyndigheten att, om en överträdelse har konstaterats, kräva att köparen upphör med den förbjudna handelsmetoden.

•  Införande av en möjlighet för medlemsstaterna att främja användningen av medling eller en alternativ tvistlösningsmekanism.

•  Införande av en skyldighet för medlemsstaterna att i sina årsrapporter till kommissionen inkludera en utvärdering av effektiviteten i de åtgärder som vidtagits för att förbjuda otillbörliga handelsmetoder.

(1)

Domstolens dom av den 2 juli 2009, C-343/07, punkterna 50–51.


YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (26.9.2018)

till utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan

(COM(2018)0173 – C8‑0139/2018 – 2018/0082(COD))

Föredragande av yttrande (*): Marc Tarabella

(*) Förfarande med associerat utskott – artikel 54 i arbetsordningen

KORTFATTAD MOTIVERING

På det hela taget välkomnar föredraganden den strategi som kommissionen föreslår som ett första steg att reglera otillbörliga handelsmetoder inom livsmedelskedjan. Föredraganden är dock övertygad om att ett antal punkter i förslaget bör förtydligas och förbättras:

De viktigaste ändringarna från föredraganden är följande:

1. Utvidgning av tillämpningsområdet till tre huvudinriktningar:

•  Utvidgning av tillämpningsområdet för jordbruksprodukter för att skydda alla leverantörer, även jordbrukare som levererar produkter som förtecknas i bilaga I till fördraget och som inte är avsedda att användas som livsmedel. För dessa producenter ska situationen vara densamma som för livsmedelsproducenter. Att behandla dem annorlunda skulle innebära diskriminering, vilket är förbjudet enligt fördraget och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

•  Utvidgning av tillämpningsområdet för hela försörjningskedjan genom att förbjuda otillbörliga handelsmetoder till förmån för alla producenter och köpare. Förslaget är tänkt att ge utsatta aktörer med svag förhandlingsposition en möjlighet att agera. Vidare kan valet att förbjuda otillbörliga handelsmetoder endast för vissa aktörer ifrågasättas. Om dessa metoder är otillbörliga, måste de vara förbjudna för alla aktörer. Alla företag bör respektera reglerna för goda konkurrensmetoder, god tro och lojalitet i avtalsförhållanden. En olikartad behandling kan inte heller i detta fall motiveras med hänvisning till skillnader i objektiva situationer, och innebär därför diskriminering.

•  Utvidgning av tillämpningsområdet till att omfatta alla köpare som köper och säljer produkter på den inre marknaden, inbegripet dem som har sin etableringsort utanför EU. Denna utvidgning av tillämpningsområdet är i linje med ett ökat skydd för de mest utsatta leverantörerna.

2. Definition av och förbud mot otillbörliga handelsmetoder

Otillbörliga handelsmetoder mellan företag har inte definierats i EU-lagstiftningen. Det är därför nödvändigt att föreslå en tillräckligt bred definition. En sådan definition är särskilt användbar i situationer som inte nämns i den uttömmande förteckningen över handelsmetoder.

Eftersom EU-lagstiftningen ännu inte har någon rättslig ram för oskäliga villkor i avtal mellan företag måste leverantörer, som ofta är jordbrukare eller små eller medelstora företag och därför ”svaga parter” i avtalet, omfattas av ett skyddssystem. Detta skydd är tänkt att återställa maktbalansen vid avtalsförhandlingar med köpare. Föredraganden anser att alla otillbörliga handelsmetoder mellan köpare och leverantörer principiellt bör förbjudas och inte bara de metoder som omfattas av den uttömmande förteckning som föreslås av kommissionen. Det är det som avses i artikel 1.1 i det föreslagna direktivet. Denna förteckning får inte utesluta påföljder för andra otillbörliga metoder som eventuellt inte anges i förteckningen. Alla otillbörliga handelsmetoder samt missbruk av ett ekonomiskt beroendeförhållande måste förbjudas. Annars skulle direktivet förlora sin egentliga innebörd. Föredraganden föreslår vidare att förteckningen över förbjudna otillbörliga handelsmetoder ska kompletteras med följande: vägran att ingå ett skriftligt avtal med en leverantör och vägran att informera en leverantör om de allmänna försäljningsvillkoren respektive att inte lämna tillräckligt detaljerad eller entydig information om avtalsvillkoren för köpet. Slutligen föreslår föredraganden att ett förbud mot förlustbringande försäljning av jordbruksprodukter eller livsmedel, utom när det gäller produkter vars utgångsdatum är två dagar efter försäljningsdagen, ska läggas till i förteckningen över otillbörliga handelsmetoder som ska förbjudas om detta inte överenskommits på ett klart och otvetydigt sätt när leveransavtalet ingicks.

3. Klagomål från leverantören i den medlemsstat där köparen eller leverantören är etablerad

Kommissionens förslag om att leverantören ska lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där köparen som misstänks för förbjudna otillbörliga handelsmetoder är etablerad utgör inte ett tillräckligt skydd för leverantören, som måste avfatta sitt klagomål på ett annat språk än sitt eget och på ett sätt som vederbörande eventuellt inte förstår. Det skulle vara ett bättre skydd för leverantören att kunna vända sig till myndigheten i den medlemsstat där leverantören befinner sig och att denna myndighet översänder klagomålet till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där köparen är etablerad.

4. Medling eller alternativ tvistlösningsmekanism

Föredraganden föreslår en ny artikel om användningen av medling eller andra alternativ vid en eventuell tvist mellan en leverantör och en köpare till följd av otillbörliga handelsmetoder.

5. Inrättande av ett ”EU-tillsynsnätverk”

Föredraganden är övertygad om att det behövs en mekanism för samordning av tillsynsmyndigheterna, exempelvis i form av ett nätverk, för att förbättra samordningen mellan tillsynsmyndigheterna, EU-institutionerna och de berörda aktörerna i försörjningskedjan. Föredraganden vill lägga till en verklig europeisk dimension till nätverket genom att ge det befogenhet att samordna och underlätta utbytet av information och bästa praxis i fråga om medlemsstaternas nationella lagstiftning och erfarenhet av tillsyn på ett samordnat och systematiskt sätt, så att man kan få en bättre gemensam uppfattning om vilka olika typer av handelsmetoder som bör betraktas som otillbörliga. Det finns en liknande mekanism inom konkurrensrätten (Europeiska konkurrensnätverket), som bidrar till samordning mellan de nationella konkurrensmyndigheterna och i diskussioner grundade på bevis och tillämpning.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  Det av kommissionen ledda högnivåforumet godkände 2010 ett antal principer för god praxis inom vertikala relationer i livsmedelskedjan som företagsorganisationer som företräder alla länkar i livsmedelskedjan, även jordbrukare, hade enats om. Dessa principer kom att utgöra grunden för leverantörskedjeinitiativet som inleddes 2013.

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Inom livsmedelskedjan är olika aktörer verksamma i olika led, inom produktion, förädling, saluföring, distribution av och detaljhandel med livsmedel. Kedjan är den i särklass viktigaste kanalen för att föra livsmedlen ”från jord till bord”. Aktörerna handlar med livsmedel, dvs. huvudsakligen de jordbruksråvaror, inklusive fiskeri- och vattenbruksprodukter, som förtecknas i bilaga I till EUF-fördraget för användning som livsmedel, samt andra livsmedel som inte förtecknas i bilagan men som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter.

(3)  Inom jordbruks- och livsmedelskedjan är olika aktörer verksamma i olika led, inom produktion, förädling, saluföring, distribution av och detaljhandel med jordbruks- och livsmedelsprodukter. Kedjan är den i särklass viktigaste kanalen för att leverera produkter. Dessa aktörer handlar med jordbruks- och livsmedelsprodukter, dvs. huvudsakligen de jordbruksråvaror, inklusive fiskeri- och vattenbruksprodukter, som förtecknas i bilaga I till EUF-fördraget, samt andra livsmedel som inte förtecknas i bilagan men som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter för användning som livsmedel och jordbruksprodukter.

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Aktörerna varierar i antal och storlek i de olika leden i livsmedelskedjan. De har olika förhandlingspositioner eftersom koncentrationen av aktörer varierar, vilket kan leda till att företag genom otillbörliga handelsmetoder missbrukar sin förhandlingsposition. Otillbörliga handelsmetoder är ett problem särskilt för små och medelstora företag i livsmedelskedjan. Jordbruksföretag som levererar jordbruksråvaror är ofta små eller medelstora.

(5)  Avtalsfriheten är en hörnsten i alla affärsrelationer i en marknadsekonomi, och parter bör kunna utforma avtal som bäst passar deras behov. Aktörerna varierar emellertid i antal och storlek i de olika leden i livsmedelskedjan. De har därför olika förhandlingspositioner eftersom koncentrationen av aktörer varierar, vilket kan leda till att företag genom otillbörliga handelsmetoder missbrukar sin förhandlingsposition. Otillbörliga handelsmetoder är ett problem särskilt för små och medelstora företag i livsmedelskedjan. Jordbruksföretag som levererar jordbruksråvaror är ofta små eller medelstora.

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  De flesta medlemsstaterna, men inte alla, har särskilda nationella bestämmelser som skyddar leverantörerna mot sådana otillbörliga handelsmetoder som förekommer mellan företag i livsmedelskedjan. Även när det är möjligt att klaga enligt avtalsrättsliga bestämmelser eller självregleringsinitiativ kan den klagandes rädsla för repressalier begränsa det praktiska värdet av dessa möjligheter. Vissa medlemsstater som har särskilda regler om otillbörliga handelsmetoder anförtror därför det praktiska genomförandet åt administrativa myndigheter. Medlemsstaternas regler om otillbörliga handelsmetoder, när det överhuvudtaget finns några, skiljer sig dock mycket från varandra.

(6)  De flesta medlemsstaterna, men inte alla, har särskilda nationella bestämmelser som skyddar leverantörerna mot sådana otillbörliga handelsmetoder som förekommer mellan företag i livsmedelskedjan. Den klagandes rädsla för repressalier åberopas ofta som ett problem när sådana möjligheter söks. Vissa medlemsstater som har särskilda regler om otillbörliga handelsmetoder anförtror därför det praktiska genomförandet åt administrativa myndigheter. Medlemsstaternas regler om otillbörliga handelsmetoder, när det överhuvudtaget finns några, skiljer sig dock mycket från varandra.

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  En miniminivå för EU:s skydd mot vissa uppenbart otillbörliga handelsmetoder borde införas för att minska förekomsten av sådana metoder och för att bidra till att säkerställa en skälig levnadsstandard för jordbrukare. Det skulle gynna alla jordbruksproducenter och alla fysiska och juridiska personer som är livsmedelsleverantörer, inklusive producentorganisationer och sammanslutningar av producentorganisationer, om dessa uppfyller den definition av mikroföretag samt små och medelstora företag som anges i bilagan till kommissionens rekommendation 2003/361/EG12. Dessa små eller medelstora leverantörer är särskilt utsatta för otillbörliga handelsmetoder och det är störst risk för dem att deras ekonomiska bärkraft påverkas negativt. Eftersom den ekonomiska press som otillbörliga handelsmetoder medför för de små och medelstora företagen ofta förs vidare i kedjan och ytterst drabbar jordbruksproducenterna bör regler om otillbörliga handelsmetoder skydda även små och medelstora leverantörer i leden efter primärproduktionen. När man skyddar leverantörer i mellanledet bör man också undvika oavsiktliga konsekvenser (särskilt omotiverade prishöjningar) som innebär att handeln omfördelas från jordbruksproducenterna och deras sammanslutningar som producerar bearbetade produkter till leverantörer som inte är skyddade.

(7)  En miniminivå för EU:s skydd mot vissa uppenbart otillbörliga handelsmetoder borde införas för att minska förekomsten av sådana metoder och för att bidra till att säkerställa en skälig levnadsstandard för jordbrukare. Det skulle gynna alla jordbruksproducenter och alla fysiska och juridiska personer som är leverantörer av jordbruks- eller livsmedelsprodukter, inklusive producentorganisationer och sammanslutningar av producentorganisationer. Dessa leverantörer är särskilt utsatta för otillbörliga handelsmetoder och det är störst risk för dem att deras ekonomiska bärkraft påverkas negativt. Eftersom den ekonomiska press som otillbörliga handelsmetoder medför ofta förs vidare i kedjan och ytterst drabbar jordbruksproducenterna bör regler om otillbörliga handelsmetoder skydda även leverantörer i leden efter primärproduktionen. När man skyddar leverantörer i mellanledet bör man också undvika oavsiktliga konsekvenser (särskilt omotiverade prishöjningar) som innebär att handeln omfördelas från jordbruksproducenterna och deras sammanslutningar som producerar bearbetade produkter till leverantörer som inte är skyddade.

____________________

 

12 EUT L 124, 20.5.2003, s. 36.

 

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att utvidga tillämpningsområdet genom att förbjuda otillbörliga handelsmetoder till förmån för alla producenter och köpare. Förslaget är tänkt att ge utsatta aktörer med svag förhandlingsposition en möjlighet att agera. Om dessa handelsmetoder är otillbörliga, måste de vara förbjudna för alla aktörer. Alla företag bör respektera reglerna för goda konkurrensmetoder, god tro och lojalitet i avtalsförhållanden. En olikartad behandling kan inte motiveras med hänvisning till skillnader i objektiva situationer och innebär därför diskriminering.

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a)  Tjänster i samband med bearbetning och distribution i jordbruks- och livsmedelskedjan bör omfattas av detta direktiv. Tjänster som exempelvis transport, desinfektion eller fakturering bör inte räknas som sådana tjänster, eftersom de inte är kopplade till bearbetning och distribution i jordbruks- och livsmedelskedjan.

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7b)  Eftersom köparens etableringsort inte alltid är samma plats som där jordbruks- och livsmedelsprodukterna levereras och saluförs, bör de berörda bestämmelserna tillämpas på alla köpare, oavsett etableringsort, när de produkter som de köper är avsedda för EU:s jordbruks- och livsmedelskedja.

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att låta direktivets tillämpningsområde omfatta alla köpare som köper och säljer produkter på den inre marknaden, även köpare vars etableringsort är utanför EU, för att på så sätt förebygga att en situation uppstår som innebär att de försöker undvika att omfattas av direktivets tillämpningsområde.

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Leverantörer i tredjeländer bör kunna lita till EU:s minimiskydd när de säljer livsmedel till köpare inom EU, för att inte skyddet för leverantörer inom unionen ska leda till oavsiktliga snedvridande effekter.

(8)  Leverantörer i tredjeländer bör kunna lita till EU:s minimiskydd när de säljer jordbruks- och livsmedelsprodukter till köpare, för att inte skyddet för leverantörer inom unionen ska leda till oavsiktliga snedvridande effekter.

Motivering

Den krympande inkomstandel som når de småskaliga livsmedelsproducenterna och arbetstagarna i utvecklingsländerna och de arbetsförhållanden de får till följd av otillbörliga handelsmetoder motverkar unionens utvecklingspolitik och dess mål enligt Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Eftersom de flesta medlemsstaterna redan har nationella bestämmelser om otillbörliga handelsmetoder, även om de skiljer sig åt, är det lämpligt att använda ett direktiv som instrument för att införa ett minimiskydd i unionslagstiftningen. Detta borde göra det möjligt för medlemsstaterna att införliva de relevanta bestämmelserna i sina nationella rättssystem så att de kan skapa ett sammanhållet system. Medlemsstaterna bör inte hindras från att anta och på sitt territorium tillämpa en strängare nationell lagstiftning för att skydda små och medelstora leverantörer och köpare mot sådana otillbörliga handelsmetoder som förekommer mellan företag i livsmedelskedjan, inom ramarna för unionslagstiftningen för den inre marknadens funktion.

(10)  Eftersom de flesta medlemsstaterna redan har nationella bestämmelser om otillbörliga handelsmetoder, även om de skiljer sig åt, är det lämpligt att använda ett direktiv som instrument för att införa ett minimiskydd i unionslagstiftningen. Detta borde göra det möjligt för medlemsstaterna att införliva de relevanta bestämmelserna i sina nationella rättssystem så att de kan skapa ett sammanhållet system. Medlemsstaterna bör inte hindras från att anta och på sitt territorium tillämpa en strängare nationell lagstiftning för att skydda leverantörer och köpare mot sådana otillbörliga handelsmetoder som förekommer mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan, inom ramarna för unionslagstiftningen för den inre marknadens funktion.

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Eftersom otillbörliga handelsmetoder kan förekomma vid alla stadier i försäljningen av ett livsmedel, dvs. före, under och efter själva försäljningstransaktionen, bör medlemsstaterna se till att bestämmelserna i detta direktiv gäller oberoende av när de förekommer.

(11)  Eftersom otillbörliga handelsmetoder kan förekomma vid alla stadier i försäljningen av ett livsmedel, dvs. före, under och efter själva försäljningstransaktionen eller i samband med tjänster som köparen tillhandahåller leverantören, bör medlemsstaterna se till att bestämmelserna i detta direktiv gäller oberoende av när de förekommer.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Klagomål från producentorganisationer eller sammanslutningar av producentorganisationer kan användas för att skydda identiteten för enskilda medlemmar i organisationen som är små eller medelstora leverantörer och som anser att de utsätts för otillbörliga handelsmetoder. Medlemsstaternas tillsynsmyndigheter bör därför kunna ta emot och agera efter klagomål från sådana enheter samtidigt som de skyddar den svarandes processuella rättigheter.

(14)  Klagomål från producent- eller leverantörsorganisationer eller sammanslutningar av sådana organisationer eller från organisationer som arbetar med producenter eller har dokumenterad kunskap om handelsmetoder inom jordbruks- och livsmedelskedjan, inbegripet icke-statliga organisationer och civilsamhällesorganisationer, kan användas för att skydda identiteten för enskilda medlemmar i organisationen som är små eller medelstora leverantörer och som anser att de utsätts för otillbörliga handelsmetoder. Medlemsstaternas tillsynsmyndigheter bör därför kunna ta emot och agera efter klagomål från sådana enheter samtidigt som de skyddar den svarandes processuella rättigheter.

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14a)  Om myndigheten tillgodoser kravet enligt artikel 6 e i direktivet bör särskild vikt läggas vid att skydda identiteten för klagande och andra som drabbas av otillbörliga handelsmetoder.

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Medlemsstaternas tillsynsmyndigheter bör få de befogenheter som krävs för att effektivt kunna samla in fakta genom att begära in uppgifter. De bör också ha befogenhet att kräva att en förbjuden metod inte längre ska användas, om det skulle behövas. Möjligheten att använda avskräckande åtgärder, t.ex. böter och publicering av resultaten från undersökningar, kan leda till att beteenden förändras och att parterna hittar administrativa lösningar, och bör därför ingå i tillsynsmyndigheternas befogenheter. Kommissionen och medlemsstaternas tillsynsmyndigheter bör ha ett nära samarbete för att säkerställa att de har samma inställning när det gäller tillämpningen av bestämmelserna i direktivet. Framför allt bör tillsynsmyndigheterna bistå varandra, t.ex. genom att utbyta information och att bistå varandra vid undersökningar som har en gränsöverskridande dimension.

(15)  Medlemsstaternas tillsynsmyndigheter bör få de befogenheter som krävs för att de ska kunna utföra sina uppgifter. De bör också ha befogenhet att kräva att en förbjuden metod inte längre ska användas, om det skulle behövas, för att säkerställa att jordbruks- och livsmedelskedjan fungerar på ett rättvist och ändamålsenligt sätt. Möjligheten att använda avskräckande åtgärder, t.ex. sanktioner, däribland böter eller andra påföljder, och publicering av resultaten från undersökningar, kan leda till att beteenden förändras och att parterna hittar administrativa lösningar, och bör därför ingå i tillsynsmyndigheternas befogenheter. Det är nödvändigt att inrätta ett EU-tillsynsnätverk (nedan kallat nätverket), som förvaltas av kommissionen, och som är inriktat på att samordna och underlätta utbytet av information och bästa praxis i fråga om medlemsstaternas nationella lagstiftning och erfarenhet av tillsyn på ett samordnat och systematiskt sätt, för att säkerställa att samma inställning råder när det gäller tillämpningen av bestämmelserna i direktivet. Nätverket bör också bidra till en bättre gemensam uppfattning om vilka olika typer av handelsmetoder som bör betraktas som otillbörliga och till en bättre hantering av potentiella gränsöverskridande otillbörliga handelsmetoder.

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15a)  För att jordbruks- och livsmedelskedjan ska fungera bättre bör medlemsstaterna kunna uppmuntra användningen av medling eller av en alternativ tvistlösningsmekanism, samtidigt som kommissionen bör underlätta dialog och utbyte av bästa praxis mellan alla relevanta berörda parter på EU-nivå.

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  För att underlätta ett effektivt genomförande bör kommissionen hjälpa till att anordna möten mellan medlemsstaternas tillsynsmyndigheter, där de kan utbyta bästa praxis och relevant information. Kommissionen bör inrätta och underhålla en webbplats för att underlätta sådana utbyten.

(16)  För att underlätta ett effektivt genomförande bör kommissionen hjälpa till att anordna möten för nätverket, där bästa praxis och relevant information kan utbytas. Kommissionen bör inrätta och underhålla en webbplats för att underlätta sådana utbyten.

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Bestämmelserna i direktivet bör inte påverka möjligheten för medlemsstaterna att behålla bestämmelser som går längre eller att införa sådana bestämmelser i framtiden, inom ramarna för unionslagstiftningen för den inre marknadens funktion. Bestämmelserna skulle gälla parallellt med frivilliga åtgärder.

(17)  Bestämmelserna i direktivet bör inte påverka möjligheten för medlemsstaterna att behålla strängare bestämmelser eller att införa sådana bestämmelser i framtiden, inom ramarna för unionslagstiftningen för den inre marknadens funktion. Bestämmelserna bör vara föremål för ett förfarande med underrättelse i förväg och skulle gälla parallellt med frivilliga åtgärder.

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  För att strategin för otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan ska kunna genomföras effektivt bör kommissionen se över tillämpningen av direktivet och lägga fram en rapport för Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén. Vid översynen bör man också särskilt se om det vore berättigat att i framtiden även ge skydd åt små och medelstora köpare av livsmedelsprodukter i försörjningskedjan, utöver skyddet för små och medelstora leverantörer.

(19)  För att strategin för otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan ska kunna genomföras effektivt bör kommissionen se över tillämpningen av direktivet och lägga fram en rapport för Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén. Vid översynen bör man också särskilt se om det vore berättigat att i framtiden även ge skydd åt köpare av livsmedelsprodukter i försörjningskedjan, utöver skyddet för leverantörer.

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Genom detta direktiv inrättas en minimiförteckning över förbjudna otillbörliga handelsmetoder mellan köpare och leverantörer i livsmedelskedjan och minimiregler fastställs för genomförandet av förbuden och för samordningen mellan tillsynsmyndigheterna.

1.  Genom detta direktiv inrättas en minimiförteckning över förbjudna otillbörliga handelsmetoder mellan köpare och leverantörer i jordbruks- och livsmedelskedjan och minimiregler fastställs för genomförandet av förbuden och för samordningen mellan tillsynsmyndigheterna.

 

(Den föreslagna ändringen, dvs. att ”livsmedelskedjan” ska ersättas med ”jordbruks- och livsmedelskedjan”, gäller hela texten. Om ändringen antas ska hela texten anpassas i överensstämmelse härmed.)

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Direktivet är tillämpligt på vissa otillbörliga handelsmetoder som förekommer när en leverantör som är ett litet eller medelstort företag säljer livsmedelsprodukter till en köpare som inte är ett litet eller medelstort företag.

2.  Direktivet är tillämpligt på vissa otillbörliga handelsmetoder som förekommer när en leverantör säljer jordbruks- och livsmedelsprodukter till en köpare som inte är ett litet eller medelstort företag.

 

(Den föreslagna ändringen, dvs. att ”livsmedelsprodukter” ska ersättas med ”jordbruks- och livsmedelsprodukter”, gäller hela texten. Om ändringen antas ska hela texten anpassas i överensstämmelse härmed.)

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-a)  otillbörlig handelsmetod: en metod som starkt avviker från god affärssed, som strider mot god tro och heder och som en handelspartner ensidigt påtvingar den andra parten.

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  köpare: varje fysisk eller juridisk person som är etablerad i unionen och som köper livsmedelsprodukter genom handel. Termen ”köpare” kan även omfatta en grupp av sådana fysiska eller juridiska personer.

a)  köpare: varje fysisk eller juridisk person som inte är ett litet eller medelstort företag, oavsett etableringsort, som köper jordbruks- eller livsmedelsprodukter genom handel för bearbetning och distribution i unionen eller som tillhandahåller leverantörer tjänster i samband med bearbetning och distribution. Termen ”köpare” kan även omfatta en grupp av sådana fysiska eller juridiska personer.

Ändringsförslag    22

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  livsmedelsprodukter: produkter som förtecknas i bilaga I till EUF-fördraget och som är avsedda för användning som livsmedel, samt produkter som inte förtecknas i bilagan men som framställs genom bearbetning av de produkterna för användning som livsmedel.

d)  jordbruks- och livsmedelsprodukter: produkter som förtecknas i bilaga I till EUF-fördraget och som är avsedda för användning som livsmedel, samt produkter som inte förtecknas i bilagan men som framställs genom bearbetning av de produkterna för användning som livsmedel, och jordbruksprodukter.

Ändringsförslag    23

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  färskvaror: livsmedelsprodukter som blir otjänliga som människoföda om de inte lagras, behandlas, förpackas eller på annat sätt skyddas från att fördärvas.

e)  lättfördärvliga jordbruks- och livsmedelsprodukter: färska jordbruks- och livsmedelsprodukter som blir otjänliga som människoföda eller för ändamålsenlig användning, särskilt till följd av att produkternas naturliga egenskaper gör att de snabbt fördärvas, om de inte lagras, behandlas, förpackas eller på annat sätt skyddas från att fördärvas.

Ändringsförslag    24

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ea)  ekonomiskt beroendeförhållande: en situation som uppstår när en uppsägning av affärsförbindelserna mellan köparen och leverantören kan äventyra leverantörens fortsatta verksamhet och om leverantören inte har någon alternativ lösning för de berörda affärsförbindelserna som kan tillämpas inom rimlig tid. Detta ska anses vara fallet när köparen står för minst 40 % av leverantörens omsättning.

Ändringsförslag    25

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att följande handelsmetoder förbjuds:

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att åtminstone följande handelsmetoder förbjuds:

Ändringsförslag    26

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  En köpare annullerar sina order av färskvaror med så kort varsel att leverantören inte rimligen kan förväntas hitta något annat sätt att få avsättning för sina varor.

b)  En köpare annullerar ensidigt sina order av lättfördärvliga jordbruks- eller livsmedelsprodukter med så kort varsel att leverantören inte rimligen kan förväntas hitta något annat sätt att få avsättning för sina varor.

Ändringsförslag    27

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  En köpare ändrar ensidigt och retroaktivt avtalsvillkoren i fråga om leveransintervall, leveranstid, leveransvolym, kvalitetskrav eller pris.

c)  En köpare ändrar ensidigt och retroaktivt avtalsvillkoren i fråga om leveransintervall, leveranstid, leveransvolym, kvalitetskrav, pris eller betalningsvillkor för jordbruks- eller livsmedelsprodukterna.

Ändringsförslag    28

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  En leverantör betalar för det svinn som äger rum i köparens lokaler och som inte beror på leverantörens försumlighet eller fel.

d)  En leverantör betalar för det svinn av jordbruks- eller livsmedelsprodukter som äger rum när produkten har övergått i köparens ägo och som inte beror på leverantörens försumlighet eller fel.

Ändringsförslag    29

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

da)  En köpare yppar konfidentiella uppgifter för en tredje part eller missbrukar – avsiktligt eller av misstag – konfidentiella uppgifter som leverantören låtit köparen ta del av, såsom innehållet i leveransavtalet eller affärshemligheter. Detta omfattar även köparens användning av sådana uppgifter för att utveckla en egen, konkurrerande produkt.

Ändringsförslag    30

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led db (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

db)  En köpare kräver eller försöker kräva en omotiverad och oproportionerlig överföring av den ekonomiska risken till leverantören.

Ändringsförslag    31

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att följande handelsmetoder förbjuds, om inte parterna klart och tydligt kommit överens om dem vid ingången av leveransavtalet.

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att följande handelsmetoder förbjuds, om inte avtalsparterna kommit överens om dem på ett klart, tydligt och lättbegripligt sätt vid ingången av leveransavtalet eller om de är ett resultat av att leverantören är ekonomiskt beroende av köparen, vilket gjort det möjligt för köparen att ställa dessa krav.

Ändringsförslag    32

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  En köpare tar betalt av leverantören för att lagra, visa eller förteckna leverantörens livsmedelsprodukter.

b)  En köpare tar betalt av leverantören för att lagra, visa eller förteckna leverantörens jordbruks- eller livsmedelsprodukter.

Ändringsförslag    33

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

da)  Återförsäljning av jordbruks- eller livsmedelsprodukter med förlust, utom när det gäller produkter vars utgångsdatum är två dagar efter försäljningsdagen.

Ändringsförslag    34

Förslag till direktiv

Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 3a

 

Avtalsförhållanden

 

En leverantör får kräva att en leverans av varor eller tjänster omfattas av ett skriftligt leveransavtal, formulerat i klara och entydiga ordalag, som inbegriper samtliga relevanta aspekter av handelsöverenskommelsen och med uppgift om minst följande:

a) avtalsparterna,

 

b) föremålet för avtalet,

 

c) volym, pris och kvalitet på de produkter eller tjänster som tillhandahålls,

 

d) betalning,

 

e) sanktioner om avtalet inte uppfylls,

 

f) avtalets löptid och, i förekommande fall, förlängning,

g) orsaker till uppsägning, inbegripet en skälig uppsägningstid,

 

h) tillämplig lag.

Ändringsförslag    35

Förslag till direktiv

Artikel 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om den utsedda tillsynsmyndigheten.

Ändringsförslag    36

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  En leverantör ska lämna in sitt klagomål till tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där köparen som misstänks för förbjudna otillbörliga handelsmetoder är etablerad.

1.  Innan ett klagomål lämnas in får en leverantör använda etablerade medlingstjänster om sådana är tillgängliga. Om detta är olämpligt eller inte löser problemet ska leverantören lämna in sitt klagomål till tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där köparen som misstänks för förbjudna otillbörliga handelsmetoder är etablerad eller till tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där leverantören är etablerad. I det sistnämnda fallet ska tillsynsmyndigheten vidarebefordra klagomålet till tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där den köpare som misstänks för förbjudna otillbörliga handelsmetoder är etablerad.

Ändringsförslag    37

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Producentorganisationer eller sammanslutningar av producentorganisationer vars medlemmar eller medlemsorganisationers medlemmar anser att de utsatts för förbjudna otillbörliga handelsmetoder ska ha rätt att lämna in klagomål.

2.  Leverantörs- eller producentorganisationer eller sammanslutningar av leverantörs- eller producentorganisationer enligt förordning (EU) 1308/2013 och branschorganisationer, vars medlemmar eller medlemsorganisationers medlemmar anser att de utsatts för förbjudna otillbörliga handelsmetoder, liksom ideella, icke-statliga organisationer och civilsamhällesorganisationer samt organisationer som arbetar med producenter eller har dokumenterad kunskap om handelsmetoder inom jordbruks- och livsmedelskedjan ska ha rätt att lämna in klagomål i organisationens eller sammanslutningens namn och att involveras på lämpligt sätt i förfarandet, i syfte att bedöma om en överträdelse har ägt rum, och i enlighet med bestämmelserna i artikel 6.

Ändringsförslag    38

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Tillsynsmyndigheten ska, om den klagande så begär, sekretessbelägga den klagandes identitet och även andra uppgifter som den klagande anser inte bör röjas eftersom de skulle kunna skada dennes intressen. Den klagande ska ange vilka uppgifter det gäller vid en eventuell begäran om sekretess.

3.  Tillsynsmyndigheten ska, om den klagande så begär, anonymisera eller sekretessbelägga den klagandes identitet och även andra uppgifter som den klagande anser inte bör röjas eftersom de skulle kunna skada dennes intressen. Den klagande ska ange vilka uppgifter det gäller vid en eventuell begäran om anonymitet eller sekretess. Myndigheten ska garantera anonymitet eller sekretess under förfarandet till förmån för svaranden. Det påverkar inte den svarandes processuella rättigheter.

Ändringsförslag    39

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Om tillsynsmyndigheten anser att det finns tillräckliga skäl för att vidta åtgärder med anledning av klagomålet ska den genomföra utredningen inom högst sex månader. I komplicerade och vederbörligen motiverade fall kan denna period förlängas med upp till sex månader. Tillsynsmyndigheten ska informera den klagande om denna förlängning och skälen för den.

Ändringsförslag    40

Förslag till direktiv

Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 5a

 

Medling eller alternativ tvistlösningsmekanism

 

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av de befogenheter och skyldigheter för tillsynsmyndigheten som fastställs i artikel 6 får medlemsstaterna uppmuntra användningen av medling eller en alternativ tvistlösningsmekanism om en tvist uppstår mellan en leverantör och en köpare på grund av en otillbörlig handelsmetod.

 

2.  Användningen av medling eller en alternativ tvistlösningsmekanism ska inte påverka leverantörens rätt att lämna in ett klagomål enligt artikel 5.

Ändringsförslag    41

Förslag till direktiv

Artikel 6 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att tillsynsmyndigheten är väl utrustad och de ska tilldela den följande befogenheter:

Medlemsstaterna ska säkerställa att den utsedda tillsynsmyndigheten har de resurser som krävs, inbegripet tillräckliga budgetresurser och sakkunskap, för att uppfylla sina skyldigheter, och de ska tilldela den följande befogenheter:

Ändringsförslag    42

Förslag till direktiv

Artikel 6 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba)  Att utföra oanmälda inspektioner på plats inom ramen för sina utredningar.

Ändringsförslag    43

Förslag till direktiv

Artikel 6 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Att fatta ett beslut i vilket en överträdelse av förbuden i artikel 3 konstateras och kräva att köparen upphör med den förbjudna handelsmetoden. Myndigheten får avstå från att fatta ett sådant beslut, om ett sådant beslut skulle riskera att avslöja den klagandes identitet eller andra uppgifter som den klagande anser inte bör röjas eftersom de kunde skada dennes intressen, under förutsättning att den klagande har angett vilka uppgifter det gäller i enlighet med artikel 5.3.

c)  Att fatta ett beslut, inom ramen för gällande nationell lagstiftning, i vilket en överträdelse av förbuden i artikel 3 konstateras och kräva att köparen upphör med den förbjudna handelsmetoden. Myndigheten får avstå från att fatta ett sådant beslut, om ett sådant beslut skulle riskera att avslöja den klagandes identitet eller andra uppgifter som den klagande anser inte bör röjas eftersom de kunde skada dennes intressen, under förutsättning att den klagande har angett vilka uppgifter det gäller i enlighet med artikel 5.3.

Ändringsförslag    44

Förslag till direktiv

Artikel 6 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  Att förelägga böter för den som begått överträdelsen. Böterna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande med beaktande av överträdelsens art, varaktighet och omfattning.

d)  Att förelägga sanktioner, däribland böter eller andra avskräckande sanktioner, för den som begått överträdelsen, i enlighet med nationell lagstiftning. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella till den skada som har uppstått och avskräckande med beaktande av överträdelsens art, varaktighet och omfattning.

 

Upprepade överträdelser av samma aktör ska beaktas vid tillsynsmyndighetens fastställande av den påföljd som ska tillämpas.

Ändringsförslag    45

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att tillsynsmyndigheterna samarbetar effektivt med varandra och att de bistår varandra i undersökningar som har en gränsöverskridande dimension.

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att tillsynsmyndigheterna samarbetar effektivt med varandra och att de bistår varandra i undersökningar som har en gränsöverskridande dimension inom ramen för ett EU-tillsynsnätverk.

Ändringsförslag    46

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Tillsynsmyndigheterna ska mötas en gång om året för att diskutera tillämpningen av direktivet på grundval av de årliga rapporter som avses i artikel 9.1 och bästa praxis på området. Kommissionen ska underlätta dessa möten.

2.  Tillsynsmyndigheterna ska mötas en gång om året för att diskutera tillämpningen av direktivet inom ramen för ett EU-tillsynsnätverk. Kommissionen ska underlätta dessa möten.

Ändringsförslag    47

Förslag till direktiv

Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 7a

 

EU-tillsynsnätverkets sammansättning och uppgifter

 

1.  EU-tillsynsnätverket (nedan kallat nätverket) ska bestå av en företrädare från varje tillsynsmyndighet, två företrädare för kommissionen och suppleanter för dessa.

 

Nätverket ska sammanträda regelbundet och, vid behov, på motiverad begäran av kommissionen eller en medlemsstat.

 

Nätverket ska göra alla relevanta berörda parter delaktiga i diskussioner om tillämpningen av detta direktiv, i syfte att underlätta dialog och utbytet av bästa praxis samt verka för en gemensam strategi.

 

2.  Nätverket ska ha följande uppgifter:

 

a)  Diskutera tillämpningen av detta direktiv på grundval av de årliga rapporter som avses i artikel 9.1.

 

b)  Underlätta utbytet av information om relevanta frågor, däribland om resultaten av de undersökningar som avses i artikel 6.1 a och nya fall av otillbörliga handelsmetoder.

 

c)  Samordna och underlätta utbytet av information och bästa praxis i fråga om medlemsstaternas nationella lagstiftning och erfarenhet av tillsyn på ett samordnat och systematiskt sätt, så att en bättre gemensam uppfattning kan nås om vilka olika typer av handelsmetoder som bör betraktas som otillbörliga och så att potentiella gränsöverskridande otillbörliga handelsmetoder kan hanteras bättre.

 

d)  Diskutera och analysera nya former av otillbörliga handelsmetoder.

 

e)  Undersöka frågor om tillämpningen av detta direktiv och anta riktlinjer och rekommendationer i syfte att främja en enhetlig tillämpning av direktivet, bland annat genom att utarbeta gemensamma metoder för att definiera och fastställa sanktioner.

Ändringsförslag    48

Förslag till direktiv

Artikel 8 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna får föreskriva om regler avsedda att bekämpa otillbörliga handelsmetoder som går utöver dem som avses i artiklarna 3, 5, 6 och 7, under förutsättning att sådana nationella regler är förenliga med reglerna för den inre marknadens funktion.

Medlemsstaterna får föreskriva om regler avsedda att bekämpa otillbörliga handelsmetoder som går utöver dem som avses i artiklarna 1, 3, 5, 6 och 7, under förutsättning att sådana nationella regler är förenliga med reglerna för den inre marknadens funktion, inbegripet den fria rörligheten för varor och tjänster och etableringsfriheten, icke-diskriminering och tillgång till opartisk och oberoende rättslig prövning.

Ändringsförslag    49

Förslag till direktiv

Artikel 8 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Eventuella nya nationella regler som går längre än bestämmelserna i detta direktiv ska meddelas kommissionen tre månader före deras tillämpning i väntan på att de behandlas av kommissionen enligt det förfarande som föreskrivs i artiklarna 5 och 6 i direktiv (EU) 2015/1535.

Ändringsförslag    50

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstatens myndigheter ska föra en diskussion med alla relevanta berörda parter, däribland konsumentorganisationer, om hur försörjningskedjan i deras medlemsstat fungerar och hur effektiva deras åtgärder är när det gäller att uppnå målen i detta direktiv.

Ändringsförslag    51

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Tidigast tre år efter den dag då detta direktiv börjar tillämpas ska kommissionen göra en utvärdering av direktivet och lägga fram en rapport om de viktigaste resultaten inför Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén.

1.  Senast tre år efter den dag då detta direktiv börjar tillämpas ska kommissionen göra en utvärdering av direktivet och lägga fram en rapport om de viktigaste resultaten inför Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén. I samband med denna utvärdering ska behovet av översyn av detta direktiv bedömas, särskilt huruvida nya former av otillbörliga handelsmetoder skulle behöva läggas till.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan

Referensnummer

COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AGRI

2.5.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

2.5.2018

Associerade utskott - Tillkännagivande i kammaren

5.7.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Marc Tarabella

23.4.2018

Behandling i utskott

11.7.2018

3.9.2018

 

 

Antagande

24.9.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

21

6

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López‑Istúriz White, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo, Igor Šoltes, Ivan Štefanec

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Birgit Collin-Langen, Marc Tarabella, Matthijs van Miltenburg

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Eric Andrieu, Philippe Loiseau

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

21

+

ECR

Richard Sulík

EFDD

Marco Zullo

ENF

Philippe Loiseau

GUE/NGL

Jiří Maštálka

PPE

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Jiří Pospíšil, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

S&D

Eric Andrieu, Nicola Danti, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

6

-

ALDE

Matthijs van Miltenburg, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik

EFDD

John Stuart Agnew

PPE

Anna Maria Corazza Bildt

3

0

ECR

Anneleen Van Bossuyt

PPE

Carlos Coelho, Andreas Schwab

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


YTTRANDE från utskottet för utveckling (26.9.2018)

till utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan

(COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))

Föredragande av yttrande: Linda McAvan

KORTFATTAD MOTIVERING

Utvecklingsutskottet gläder sig över kommissionens förslag till direktiv om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan. Otillbörliga handelsmetoder i den europeiska livsmedelskedjan bidrar till osäkra inkomster, livsmedelssvinn, sämre livsmedelsstandarder och modernt slaveri, både inom och utanför EU:s gränser. Direktivet är en värdefull möjlighet att ta itu med otillbörliga handelsmetoder i hela unionen och säkerställa att livsmedelskedjor fungerar för alla.

Utvecklingsutskottet gläder sig särskilt över att direktivet ska omfatta alla leverantörer, oberoende av om de finns inom eller utanför EU. Leverantörer till EU:s livsmedelskedja som är baserade i tredjeländer har ibland begränsad tillgång till information, rättslig sakkunskap och pengar, vilket gör dem särskilt sårbara för otillbörliga handelsmetoder. Att rätta till denna obalans är avgörande för att verkligen skapa rättvisa villkor som gynnar producenter både inom och utanför EU och säkerställer lika villkor, förhindrar prisunderskridande och tryggar rimliga inkomster för jordbrukare över hela världen.

EU har fördragsenliga åtaganden för hållbar utveckling och FN:s mål för detta. Att acceptera att europeiska uppköpare använder otillbörliga handelsmetoder mot icke-EU-producenter står i strid med EU:s åtaganden för konsekvent politik för utveckling och undergräver EU:s politiska mål i EU:s partnerländer.

Kommissionens konsekvensbedömning ger stöd för att inkludera icke-EU-jordbrukare. I punkt 6.3.3 påpekas att det finns risk för snedvridning av konkurrensen och att handeln tar andra vägar om de inte inkluderas, och att köpare skulle lockas att göra sina uppköp från utländska leverantörer som inte skyddas av bestämmelserna om otillbörliga handelsmetoder. Det är därför också i EU-leverantörernas intresse att det här direktivet gäller lika för alla leverantörer. I konsekvensbedömningen varnar kommissionen också för att bortse från leveranskedjornas internationella dimension, eftersom det skulle kunna leda till att vissa metoder hamnar utanför tillsynsmyndigheternas behörighet. I konsekvensbedömningen sägs också att det även finns diskrimineringsargument som talar för att inkludera leverantörer från tredjeland. Mot bakgrund av detta lägger vi fram nedanstående ändringsförslag för att säkerställa att det finns klara och tydliga regler som gäller för jordbrukare både inom och utanför EU.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Inom livsmedelskedjan är olika aktörer verksamma i olika led, inom produktion, förädling, saluföring, distribution av och detaljhandel med livsmedel. Kedjan är den i särklass viktigaste kanalen för att föra livsmedlen ”från jord till bord”. Aktörerna handlar med livsmedel, dvs. huvudsakligen de jordbruksråvaror, inklusive fiskeri- och vattenbruksprodukter, som förtecknas i bilaga I till EUF-fördraget för användning som livsmedel, samt andra livsmedel som inte förtecknas i bilagan men som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter.

(3)  Inom jordbruks- och livsmedelskedjan är olika aktörer verksamma i olika led, inom produktion, förädling, import, export, saluföring, distribution, detaljhandel och försäljning till slutkonsumenten av jordbruks- och livsmedelsprodukter. Kedjan är den i särklass viktigaste kanalen för att föra jordbruks- och livsmedelsprodukter ”från jord till bord”. Aktörerna handlar med jordbruksprodukter och livsmedel, dvs. huvudsakligen de jordbruksråvaror, inklusive fiskeri- och vattenbruksprodukter, som förtecknas i bilaga I till EUF-fördraget för användning som livsmedel, samt andra livsmedel som inte förtecknas i bilagan men som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter.

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Aktörerna varierar i antal och storlek i de olika leden i livsmedelskedjan. De har olika förhandlingspositioner eftersom koncentrationen av aktörer varierar, vilket kan leda till att företag genom otillbörliga handelsmetoder missbrukar sin förhandlingsposition. Otillbörliga handelsmetoder är ett problem särskilt för små och medelstora företag i livsmedelskedjan. Jordbruksföretag som levererar jordbruksråvaror är ofta små eller medelstora.

(5)  Aktörerna varierar i antal och storlek i de olika leden i jordbruks- och livsmedelskedjan. De har olika förhandlingspositioner eftersom koncentrationen av aktörer varierar, vilket kan leda till att företag genom otillbörliga handelsmetoder missbrukar sin förhandlingsposition. Otillbörliga handelsmetoder är ett problem särskilt för små och medelstora företag i livsmedelskedjan, både inom och utanför unionen. Jordbruksföretag som levererar jordbruksråvaror är ofta små eller medelstora aktörer i jordbruks- och livsmedelskedjan.

Motivering

Småskaliga livsmedelsproducenter och arbetstagare i utvecklingsländerna drabbas direkt eller indirekt av de otillbörliga handelsmetoder som de mest inflytelserika aktörerna i livsmedelskedjan använder sig av.

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  En miniminivå för EU:s skydd mot vissa uppenbart otillbörliga handelsmetoder borde införas för att minska förekomsten av sådana metoder och för att bidra till att säkerställa en skälig levnadsstandard för jordbrukare. Det skulle gynna alla jordbruksproducenter och alla fysiska och juridiska personer som är livsmedelsleverantörer, inklusive producentorganisationer och sammanslutningar av producentorganisationer, om dessa uppfyller den definition av mikroföretag samt små och medelstora företag som anges i bilagan till kommissionens rekommendation 2003/361/EG12. Dessa små eller medelstora leverantörer är särskilt utsatta för otillbörliga handelsmetoder och det är störst risk för dem att deras ekonomiska bärkraft påverkas negativt. Eftersom den ekonomiska press som otillbörliga handelsmetoder medför för de små och medelstora företagen ofta förs vidare i kedjan och ytterst drabbar jordbruksproducenterna bör regler om otillbörliga handelsmetoder skydda även små och medelstora leverantörer i leden efter primärproduktionen. När man skyddar leverantörer i mellanledet bör man också undvika oavsiktliga konsekvenser (särskilt omotiverade prishöjningar) som innebär att handeln omfördelas från jordbruksproducenterna och deras sammanslutningar som producerar bearbetade produkter till leverantörer som inte är skyddade.

(7)  En miniminivå för EU:s skydd mot otillbörliga handelsmetoder borde införas för att minska förekomsten av sådana metoder, för att bidra till att säkerställa en skälig levnadsstandard för jordbrukare inom och utanför unionen, för att förhindra osäkra och ohållbara metoder och otrygga arbetsförhållanden samt för att öka livsmedelssäkerheten och minska livsmedelssvinnet i livsmedelskedjan. Det skulle gynna alla jordbruksproducenter och alla fysiska och juridiska personer som är leverantörer av jordbruks- och livsmedelsprodukter, inklusive producentorganisationer och sammanslutningar av producentorganisationer, utan att öka deras administrativa börda. Små eller medelstora leverantörer är särskilt utsatta för otillbörliga handelsmetoder och det är störst risk för dem att deras ekonomiska bärkraft påverkas negativt. Eftersom den ekonomiska press som otillbörliga handelsmetoder medför för företagen ofta förs vidare i kedjan och ytterst drabbar jordbruksproducenterna bör regler om otillbörliga handelsmetoder skydda även leverantörer i leden efter primärproduktionen. När man skyddar leverantörer i mellanledet inom och utanför unionen bör man också undvika oavsiktliga konsekvenser (särskilt omotiverade prishöjningar) som innebär att handeln omfördelas från jordbruksproducenterna och deras sammanslutningar som producerar bearbetade produkter till leverantörer som inte är skyddade.

__________________

 

12 EUT L 124, 20.5.2003, s. 36.

 

Motivering

Otillbörliga handelsmetoder bidrar till livsmedelssvinn, osäkra och ohållbara metoder och otrygga arbetsförhållanden och utgör ett hot mot småskaliga livsmedelsproducenters och arbetstagares inkomster i hela livsmedelskedjan, både i EU och i resten av världen. Eftersom skyddet ändå ska utökas till senare led i kedjan kan det utökas till att omfatta leverantörer generellt.

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Leverantörer i tredjeländer bör kunna lita till EU:s minimiskydd när de säljer livsmedel till köpare inom EU, för att inte skyddet för leverantörer inom unionen ska leda till oavsiktliga snedvridande effekter.

(8)  För att säkerställa att EU fullgör sin fördragsenliga skyldighet när det gäller en konsekvent politik för utveckling samt sina åtaganden om målen för hållbar utveckling bör leverantörer i tredjeländer kunna lita till EU:s minimiskydd när de säljer jordbruks- och livsmedelsprodukter till köpare som saluför och släpper ut dessa produkter på EU:s marknad, för att inte skyddet för leverantörer inom unionen ska leda till oavsiktliga snedvridande effekter.

Motivering

Den krympande intäktsandel som når de småskaliga livsmedelsproducenterna och arbetstagarna i utvecklingsländerna, och de arbetsförhållanden de får till följd av otillbörliga handelsmetoder, motverkar unionens utvecklingspolitik och dess mål enligt Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)  Maktbalansen i leveranskedjan är ojämn och det förekommer otillbörliga handelsmetoder bland detaljhandlare. Detta har ett högt pris i form av betydande negativa sociala och miljömässiga effekter i de flesta jordbruksproducerande och fattiga länder, exempelvis kränkningar av grundläggande mänskliga rättigheter, könsdiskriminering, inkomster som det inte går att leva på samt långa arbetsdagar.

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Klagomål från producentorganisationer eller sammanslutningar av producentorganisationer kan användas för att skydda identiteten för enskilda medlemmar i organisationen som är små eller medelstora leverantörer och som anser att de utsätts för otillbörliga handelsmetoder. Medlemsstaternas tillsynsmyndigheter bör därför kunna ta emot och agera efter klagomål från sådana enheter samtidigt som de skyddar den svarandes processuella rättigheter.

(14)  Klagomål från producentorganisationer eller sammanslutningar av producentorganisationer eller organisationer som arbetar med producenter eller har dokumenterad kunskap om handelsmetoder inom livsmedelförsörjningskedjor, inbegripet icke-statliga organisationer och civilsamhällesorganisationer eller någon annan berörd part, kan användas för att skydda identiteten för enskilda medlemmar i organisationen som är små eller medelstora leverantörer och som anser att de utsätts för otillbörliga handelsmetoder. Medlemsstaternas tillsynsmyndigheter bör därför kunna ta emot och agera efter klagomål från sådana enheter samtidigt som de skyddar den svarandes processuella rättigheter.

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att ge representativa sammanslutningar rätt att lämna in klagomål på uppdrag av en eller flera av sina medlemmar, eftersom de flesta enskilda leverantörer inte har resurser för att agera på egen hand.

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Direktivet är tillämpligt på vissa otillbörliga handelsmetoder som förekommer när en leverantör som är ett litet eller medelstort företag säljer livsmedelsprodukter till en köpare som inte är ett litet eller medelstort företag.

2.  Direktivet är tillämpligt på vissa otillbörliga handelsmetoder som förekommer när en leverantör säljer jordbruks- och livsmedelsprodukter till en köpare, inbegripet transaktioner mellan producentorganisationer eller kooperativ och deras medlemmar.

Motivering

Att utvidga tillämpningsområdet till alla köpare är nödvändigt för att förhindra att otillbörliga handelsmetoder förs vidare i leveranskedjan utan att det finns tillgång till mekanismer för berörda producenter och leverantörer att lämna in klagomål (”dominoeffekt”). Att inkludera förbindelserna mellan kooperativ och deras medlemmar är nödvändigt, särskilt i mejerisektorn, där kooperativ ofta har förvärvat en betydande förhandlingsstyrka för sina medlemmar.

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  köpare: varje fysisk eller juridisk person som är etablerad i unionen och som köper livsmedelsprodukter genom handel. Termen ”köpare” kan även omfatta en grupp av sådana fysiska eller juridiska personer.

(a)  köpare: varje fysisk eller juridisk person, oavsett etableringsort, som köper jordbruks- eller livsmedelsprodukter genom handel för att släppa ut dem på EU:s marknad. Termen ”köpare” kan även omfatta en grupp av sådana fysiska eller juridiska personer.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  otillbörliga handelsmetoder: metoder som antingen starkt avviker från god och rättvis affärssed, strider mot god tro och heder och ensidigt införs av en köpare gentemot en leverantör, eller tvingar fram eller försöker tvinga fram en omotiverad och oproportionerlig överföring av köparens ekonomiska risk till leverantören, eller en betydande obalans mellan rättigheter och skyldigheter för leverantören i en affärsförbindelse före, under eller efter avtalet.

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  leveransavtal: ett skriftligt avtal mellan en leverantör och en köpare som tydligt och öppet omfattar de relevanta delarna av handelsavtalet, inbegripet parternas namn, deras rättigheter och skyldigheter, pris, löptid, leveransvillkor, betalningsvillkor samt orsak, verkställandet av avtalet och effekten av avtalets uppsägning.

Motivering

Denna definition behövs för att man ska kunna utveckla och övervaka de övriga element som föreslås i direktivet. För att säkerställa öppenhet är det nödvändigt att ha ett skriftligt avtal som gör det möjligt att övervaka och komma till rätta med otillbörliga metoder som är reglerade och förbjudna i själva direktivet.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att följande handelsmetoder förbjuds:

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att alla otillbörliga handelsmetoder förbjuds, inbegripet minst följande handelsmetoder:

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  En köpare annullerar sina order av färskvaror med så kort varsel att leverantören inte rimligen kan förväntas hitta något annat sätt att få avsättning för sina varor.

(b)  En köpare annullerar sina order av färskvaror med så kort varsel att leverantören inte rimligen kan förväntas hitta något annat sätt att få avsättning för sina varor till samma värde.

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  En köpare använder omvända elektroniska auktioner eller auktioner i två steg för att pressa ner priserna. Dessa metoder är inte reglerade och säkerställer inte öppenhet i fråga om förhandlingar, prissättning och anbudsgivare i samband med inköp av jordbruks- och livsmedelsprodukter av EU-certifierad kvalitet och EU-certifierat ursprung liksom av icke-certifierade produkter.

Justification

L'asta elettronica inversa, o al doppio ribasso, utilizzato inizialmente dai grandi gruppi del discount, oggi è una pratica comune di gran parte delle catene distributive. Ai fornitori, le centrali d’acquisto della GDO chiedono tramite e-mail di avanzare un’offerta per la vendita di uno stock di prodotto. Raccolte le proposte, lanciano una seconda asta, nuovamente al ribasso, partendo dal prezzo inferiore spuntato nella prima. In pochi minuti, su un portale web, il fornitore è chiamato a competere selvaggiamente con altri per aggiudicarsi la commessa. Chi si aggiudica la fornitura, spesso si è spinto talmente al limite da doversi rivalere nei confronti dei produttori da cui acquista la merce. A loro volta, questi ultimi si possono trovare in difficoltà nel garantire i diritti fondamentali ai lavoratori agricoli. In tal modo, il meccanismo delle aste al doppio ribasso contribuisce a rendere più difficile l’eradicazione dello sfruttamento e del caporalato, dei lavoratori in nero e dei migranti irregolari, all'interno e all'esterno dell'Unione.

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  En köpare ändrar ensidigt och retroaktivt avtalsvillkoren i fråga om leveransintervall, leveranstid, leveransvolym, kvalitetskrav eller pris.

(c)  En köpare ändrar ensidigt avtalsvillkoren i fråga om leveransintervall, leveranstid, leveransvolym, kvalitetskrav, pris eller betalningsvillkor.

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  En leverantör betalar för det svinn som äger rum i köparens lokaler och som inte beror på leverantörens försumlighet eller fel.

(d)  En leverantör betalar för det svinn som äger rum när produkten väl har övergått i köparens ägo och som inte beror på leverantörens försumlighet eller fel.

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  En köpare säljer en jordbruks- och livsmedelsprodukt under inköpskostnaden för att stimulera försäljningen av andra produkter (lockvaror).

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led db (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(db)  En köpare hävdar på ett inkonsekvent sätt att produkterna inte uppfyller kosmetiska specifikationer, i syfte att upphäva eller lätta på villkoren i leverantörsavtalet.

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led dc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(dc)  En köpare använder alltför stränga kriterier för ”minimilivstid vid mottagning” för att avvisa en tidigare avtalad beställning eller för att avvisa en beställning som, av orsaker som inte är kopplade till leverantören, inte har behandlats tillräckligt snabbt.

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led dd (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(dd)  En köpare kräver att leverantörerna bär de ekonomiska kostnaderna för felaktiga prognoser från köparen så att leverantören kan planera sin produktion för att uppfylla beställningar enligt prognos.

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  En leverantör ska lämna in sitt klagomål till tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där köparen som misstänks för förbjudna otillbörliga handelsmetoder är etablerad.

1.  En leverantör ska lämna in sitt klagomål till tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där köparen som misstänks för förbjudna otillbörliga handelsmetoder är etablerad, utan att bära de därmed förknippade administrativa kostnaderna och förfarandekostnaderna.

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  En leverantör som är etablerad utanför EU ska lämna in klagomålet till tillsynsmyndigheten i vilken som helst av EU:s medlemsstater. Efter mottagandet av klagomålet ska tillsynsmyndigheten vidarebefordra det till tillsynsmyndigheten (om det är en annan tillsynsmyndighet) i den medlemsstat där den köpare som misstänks för förbjudna otillbörliga handelsmetoder är etablerad.

Motivering

Direktivet gäller också för leverantörer utanför EU, och detta ändringsförslag syftar därför till att ge dem en mekanism för att lämna in ett klagomål. Detta är nödvändigt för att undvika diskriminering mellan EU- och icke-EU-leverantörer och för att undvika konkurrensen snedvrids och handeln tar andra vägar. Det är viktigt för att bidra till den fördragsenliga skyldigheten när det gäller en konsekvent politik för utveckling och EU:s åtaganden enligt målen för hållbar utveckling.

Ändringsförslag    22

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b.  Om köparen är etablerad utanför unionen ska leverantören lämna ett klagomål till tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där denne är etablerad. Om leverantören är etablerad utanför unionen kan leverantören lämna ett klagomål till vilken utsedd tillsynsmyndighet som helst.

Ändringsförslag    23

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Producentorganisationer eller sammanslutningar av producentorganisationer vars medlemmar eller medlemsorganisationers medlemmar anser att de utsatts för förbjudna otillbörliga handelsmetoder ska ha rätt att lämna in klagomål.

2.  Producentorganisationer eller sammanslutningar av producentorganisationer inom och utanför unionen vars medlemmar eller medlemsorganisationers medlemmar anser att de utsatts för förbjudna otillbörliga handelsmetoder, samt organisationer som arbetar med producenter eller som har dokumenterad sakkunskap inom handelsmetoder i livsmedelskedjor, inbegripet icke-statliga organisationer och civilsamhällesorganisationer, samt andra organisationer som agerar på producenters eller andra berörda parters vägnar, ska ha rätt att lämna in klagomål.

Motivering

För att komma förbi rädslan och säkerställa att sårbara aktörer verkligen kan använda systemet är det nödvändigt att utvidga rätten att lämna in ett klagomål till organisationer som arbetar för att främja rättvisa i leveranskedjor och stödja sårbara aktörer såsom småskaliga livsmedelsproducenter och kvinnor. Det gäller särskilt i länder där styrningen är svag och ojämlikheten är hög.

Ändringsförslag    24

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4a.  Kommissionen ska ta fram en vägledning på flera språk som ska finnas på deras webbplats, med förklaringar om hur ett klagomål ska formuleras och vilken typ av information som måste finnas med för att respektive tillsynsmyndighet i unionen ska kunna avgöra om en formell utredning ska inledas.

Motivering

Små och medelstora företag har ofta inte tillräcklig sakkunskap och know-how för att värna sina rättigheter. Detta gäller i ännu högre grad små och medelstora företag i utvecklingsländerna. Därför är det oundgängligt med råd och vägledning från kommissionen så att små och medelstora företag kan skydda och genomdriva sina rättigheter.

Ändringsförslag    25

Förslag till direktiv

Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 6a

 

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter med avseende på kriterier och en gemensam metod som tillsynsmyndigheterna kan använda när de fastställer bötesbeloppen, med beaktande av minst följande element: omsättningen för den som har begått överträdelsen, de fördelar som den som har begått överträdelsen har fått, antal offer för överträdelsen och deras status, och upprepad användning av otillbörliga handelsmetoder av en köpare.

Ändringsförslag    26

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Kommissionen ska säkerställa att generaldirektoratet för jordbruk har en e-postadress på sin webbplats till stöd för små och medelstora företag, både inom och utanför unionen, för att skydda och genomdriva sina rättigheter vad gäller otillbörliga handelsmetoder1a, genom att ge information om förfarandena. All relevant information ska ges på alla EU-språken.

 

______________

 

1a http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/actions-against-imports-into-the-eu/

Ändringsförslag    27

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3b.  Kommissionen och medlemsstaternas tillsynsmyndigheter ska tillämpa villkoren i det här direktivet i nära samarbete med varandra. Närmare detaljer om hur samarbetet i det här nätverket ska gå till, till exempel metoder för utbyte av information, samråd och fördelning av gränsöverskridande utredningar av otillbörliga handelsmetoder, ska fastställas och ses över av kommissionen, i nära samarbete med medlemsstaterna.

Motivering

Samordning på EU-nivå är avgörande för att kunna säkerställa att otillbörliga handelsmetoder som tillämpas av aktörer från flera medlemsstater och aktörer utanför EU behandlas lika, och att tillsynsmyndigheterna kan utbyta information, fördela gränsöverskridande utredningar av otillbörliga handelsmetoder mellan sig och samordna sina tillvägagångssätt. Dessutom kan ett nätverk vara kontaktpunkt för icke-EU-leverantörer som inte är säkra på vilken nationell tillsynsmyndighet de ska lämna sitt klagomål till.

Ändringsförslag    28

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Senast den 15 mars varje år ska medlemsstaterna sända en rapport till kommissionen om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan. Rapporten ska särskilt innehålla alla relevanta uppgifter om hur bestämmelserna enligt detta direktiv tillämpats och genomförts i medlemsstaten under föregående år.

1.  Senast den 15 mars varje år ska medlemsstaterna sända en rapport till kommissionen om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan. Rapporten ska särskilt innehålla alla relevanta uppgifter om hur bestämmelserna enligt detta direktiv tillämpats och genomförts i medlemsstaten under föregående år, med särskilt fokus på gränsöverskridande otillbörliga handelsmetoder och deras direkta och indirekta konsekvenser för leverantörer, även leverantörer som är etablerade utanför unionen. Medlemsstaterna ska också rapportera om hur genomförandet av direktivet bidrar till att minska livsmedelssvinnet, öka livsmedelssäkerheten och främja hållbara metoder i livsmedelskedjan.

Ändringsförslag    29

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Tidigast tre år efter den dag då detta direktiv börjar tillämpas ska kommissionen göra en utvärdering av direktivet och lägga fram en rapport om de viktigaste resultaten inför Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén.

1.  Tre år efter den dag då detta direktiv börjar tillämpas ska kommissionen göra en utvärdering av direktivet och lägga fram en rapport om de viktigaste resultaten inför Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén. Rapporten ska särskilt inriktas på direktivets ändamålsenlighet när det gäller att skydda de mest utsatta aktörerna mot otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan, både inom och utanför unionen. Den ska också innehålla en utvärdering av hur direktivet bidrar till att minska livsmedelssvinnet, öka livsmedelskvaliteten och främja hållbara metoder i livsmedelskedjan. I rapporten ska behovet av översyn av detta direktiv beaktas, särskilt för att införa nya former av otillbörliga handelsmetoder, och använda uppgifter om ingående kostnader och prisöverföring genom jordbruks- eller livsmedelskedjan för att fastställa kriterier för att införa rättvisa priser inom ett leveransavtal. Med utgångspunkt i denna rapport får kommissionen lägga fram lämpliga lagstiftningsförslag.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan

Referensnummer

COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AGRI

2.5.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

DEVE

13.9.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Linda McAvan

11.7.2018

Behandling i utskott

29.8.2018

 

 

 

Antagande

24.9.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

11

1

5

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Cécile Kashetu Kyenge, Florent Marcellesi, Paul Rübig, Adam Szejnfeld

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Asim Ademov, Andrea Bocskor

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

11

+

ALDE

Charles Goerens, Mirja Vehkaperä

EFDD

Ignazio Corrao

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Florent Marcellesi

1

-

ECR

Eleni Theocharous

5

0

PPE

Asim Ademov, Andrea Bocskor, Paul Rübig, Adam Szejnfeld, Željana Zovko

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (17.9.2018)

till utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan

(COM(2018)0173 – C8‑0139/2018 – 2018/0082(COD))

Föredragande av yttrande: Pilar Ayuso

KORTFATTAD MOTIVERING

EU:s jordbrukare har svagast ställning i livsmedelskedjan eftersom de har mycket liten förhandlingsmakt. Genom den gemensamma jordbrukspolitiken har det under de senaste åren införts nya bestämmelser för att förbättra deras marknadsställning genom att främja större leverantörskoncentration i form av producentsammanslutningar.

Den politiska utvecklingen är alltså positiv, men det finns utrymme för förbättring genom lagstiftning, och mycket kvarstår att göra för att uppnå optimal balans mellan de olika aktörerna. Marknaden för jordbruksbaserade livsmedel är mycket fragmenterad, den gemensamma jordbrukspolitikens stödverktyg är marknadsorienterade och prisvolatiliteten ökar. Allt detta är faktorer som signalerar att det finns stort behov av att säkerställa lika villkor mellan leverantörer och köpare.

Det är viktigt att betona att otillbörliga metoder kan leda till att jordbrukarna lider ekonomiska förluster, som omintetgör de positiva effekterna av den gemensamma jordbrukspolitikens stöd, som allt oftare är kopplade till krav på miljömässig hållbarhet. Det finns många typer av otillbörliga metoder, men vissa – t.ex. återförsäljning under inköpspris – är mycket vanliga och de drabbade har väldigt små möjligheter att agera mot dem, på grund av rättsliga luckor och oklarheter.

Det är dags för EU att ta tag i frågan och försöka skapa en rättslig ram för bättre balans i livsmedelskedjan. Otillbörliga metoder skadar lönsamheten för många jordbruksföretag i EU, och medlemsstaterna kan inte blunda för situationen. Det s.k. leverantörskedjeinitiativet som togs för några år sen innehåller ett antal positiva principer för god praxis, men det räcker tyvärr inte för att verkningsfullt motverka otillbörliga metoder om det inte kompletteras med påföljder för överträdelser och möjligheter att lämna in klagomål konfidentiellt.

Vi gläder oss över att kommissionen har tagit detta första steg för att anta EU-lagstiftning på det här området, med förslag till minimiregler för alla EU-länder. Förslaget bör dock förbättras på vissa punkter så att det inte bara blir en tom politisk gest.

Först och främst är det mycket viktigt att EU:s lagtext inte urvattnar de framsteg som vissa medlemsstater redan gjort för att ta itu med otillbörliga metoder. Att tillåta att nationella myndigheter antar strängare bestämmelser än minimibestämmelserna i direktivet är avgörande för föredraganden. Vissa länder har antagit bestämmelser som kraftigt förbättrat förhållandet mellan alla aktörer i värdekedjan.

Förslagets syfte är alltför begränsat. Det omfattar bara större köpares otillbörliga metoder gentemot små och medelstora leverantörsföretag. Föredraganden anser att EU:s rättsliga skydd bör utvidgas till att omfatta hela skalan av orättvisa situationer.

Kommissionens text tar inte upp problemet med återförsäljning under inköpspris, men det är precis det som jordbrukarna oftast klagar över, när färskvaror används som orimligt billiga lockbeten i stora köpares kampanjer för att locka kunder. 

Föredraganden är helt övertygad om att EU:s lagstiftning blir verkningslös utan skriftliga avtal. Även om den gemensamma jordbrukspolitiken ännu inte kräver skriftliga avtal på EU‑nivå bör det nya direktivet åtminstone återspegla de framsteg som till viss del gjorts inom ramen för den samlade marknadsordningen inom jordbruket, som ger medlemsstaterna möjlighet att kräva skriftliga avtal inom det egna territoriet. Föredraganden uppmuntrar alla medlemsstater att införa krav på skriftliga avtal, så som t.ex. gjorts i Spanien.

För att säkra lika villkor i hela EU bör medlemsstaterna ha enhetliga kriterier för att beräkna påföljderna för otillbörliga metoder, utan att undergräva den nationella behörigheten. Föredraganden föreslår en beräkningsformel som liknar sådana som redan finns på andra ställen i EU-rätten.

Öppenhet på marknaden är också en viktig faktor som EU-rätten bör beakta när otillbörliga handelsmetoder regleras. I linje med vissa existerande nationella bestämmelser anser föredraganden att alla medlemsstater bör inrätta nationella kontrollmyndigheter för jordbruksbaserade livsmedelskedjor för att övervaka marknadspriser och upptäcka oriktigheter. Ett sådant verktyg skulle vara mycket användbart för att kunna bedöma lagstiftningens genomförande inför en framtida översyn och för att utbyta nationella uppgifter.

Möjligheten till sekretess för en producent som inger ett klagomål är ett centralt element i kommissionens förslag. På så sätt behöver producenten inte vara rädd för att inge klagomål. Föredraganden vill stärka kommissionens text så att denna sekretess tillämpas automatiskt.

Bland de andra relevanta ändringarna av kommissionens förslag vill föredraganden lyfta fram vikten av att direktivet även ska omfatta köpare som är baserade i tredjeland och som köper EU-produkter för försäljning på medlemsstaternas marknader. Syftet är att förhindra att en köpare kan kringgå EU:s bestämmelser genom att helt enkelt flytta sin etableringsort utanför EU.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Inom livsmedelskedjan är olika aktörer verksamma i olika led, inom produktion, förädling, saluföring, distribution av och detaljhandel med livsmedel. Kedjan är den i särklass viktigaste kanalen för att föra livsmedlen ”från jord till bord”. Aktörerna handlar med livsmedel, dvs. huvudsakligen de jordbruksråvaror, inklusive fiskeri- och vattenbruksprodukter, som förtecknas i bilaga I till EUF-fördraget för användning som livsmedel, samt andra livsmedel som inte förtecknas i bilagan men som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter.

(3)  Inom den jordbruksbaserade livsmedelskedjan är olika aktörer verksamma i olika led, inom produktion, förädling, saluföring, distribution av och detaljhandel med jordbruksprodukter eller livsmedel. Kedjan är den i särklass viktigaste kanalen för att leverera produkter. Aktörerna handlar med jordbruksprodukter eller livsmedel, dvs. huvudsakligen de jordbruksråvaror, inklusive fiskeri- och vattenbruksprodukter, som förtecknas i bilaga I till EUF-fördraget för användning som livsmedel, andra livsmedel som inte förtecknas i bilagan men som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter, samt jordbruksprodukter.

 

(Ändringen från ”livsmedelskedjan” till ”den jordbruksbaserade livsmedelskedjan” gäller hela texten. Om ändringen antas ska hela texten anpassas i överensstämmelse härmed.)

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Aktörerna varierar i antal och storlek i de olika leden i livsmedelskedjan. De har olika förhandlingspositioner eftersom koncentrationen av aktörer varierar, vilket kan leda till att företag genom otillbörliga handelsmetoder missbrukar sin förhandlingsposition. Otillbörliga handelsmetoder är ett problem särskilt för små och medelstora företag i livsmedelskedjan. Jordbruksföretag som levererar jordbruksråvaror är ofta små eller medelstora.

(5)  Aktörerna varierar i antal och storlek i de olika leden i den jordbruksbaserade livsmedelskedjan. De har olika förhandlingspositioner eftersom koncentrationen av aktörer varierar, vilket kan leda till att företag genom otillbörliga handelsmetoder missbrukar sin förhandlingsposition. Otillbörliga handelsmetoder är ett problem särskilt för små och medelstora företag samt medelstora börsnoterade företag i den jordbruksbaserade livsmedelskedjan, både inom och utanför unionen. Alla aktörer, oavsett ekonomisk storlek, löper dock risk att utsättas för otillbörliga handelsmetoder.

Motivering

För den första delen av ändringsförslaget: se kommentar under ändringsförslag 1. Den andra delen handlar om att tillämpningsområdet bör utvidgas till att omfatta alla aktörer, oavsett ekonomisk storlek. Småskaliga livsmedelsproducenter och arbetstagare i utvecklingsländerna drabbas direkt eller indirekt av de otillbörliga handelsmetoder som mycket inflytelserika aktörer i livsmedelskedjan använder sig av.

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  Jordbruksföretag som levererar jordbruksråvaror är ofta små eller medelstora. Den begränsade uppsättningen kriterier för att definiera små och medelstora företag överskrids emellertid ofta i jordbruksproduktionen, t.ex. när säsongsarbetare anställs. Man bör därför utvidga omfattningen av det här direktivet till medelstora börsnoterade företag. Medelstora börsnoterade företag är företag eller producentorganisationer, kooperativ eller sammanslutningar av producentorganisationer med medelstor struktur och med hög kapitalrelation med upp till 3 000 anställda. Medelstora börsnoterade företag kan vidare vara familjeföretag. Små och medelstora företag och medelstora börsnoterade företag har liten marknadskraft jämfört med de stora aktörerna i jordbruks- eller livsmedelskedjan.

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  En miniminivå för EU:s skydd mot vissa uppenbart otillbörliga handelsmetoder borde införas för att minska förekomsten av sådana metoder och för att bidra till att säkerställa en skälig levnadsstandard för jordbrukare. Det skulle gynna alla jordbruksproducenter och alla fysiska och juridiska personer som är livsmedelsleverantörer, inklusive producentorganisationer och sammanslutningar av producentorganisationer, om dessa uppfyller den definition av mikroföretag samt små och medelstora företag som anges i bilagan till kommissionens rekommendation 2003/361/EG12. Dessa små eller medelstora leverantörer är särskilt utsatta för otillbörliga handelsmetoder och det är störst risk för dem att deras ekonomiska bärkraft påverkas negativt. Eftersom den ekonomiska press som otillbörliga handelsmetoder medför för de små och medelstora företagen ofta förs vidare i kedjan och ytterst drabbar jordbruksproducenterna bör regler om otillbörliga handelsmetoder skydda även små och medelstora leverantörer i leden efter primärproduktionen. När man skyddar leverantörer i mellanledet bör man också undvika oavsiktliga konsekvenser (särskilt omotiverade prishöjningar) som innebär att handeln omfördelas från jordbruksproducenterna och deras sammanslutningar som producerar bearbetade produkter till leverantörer som inte är skyddade.

(7)  En miniminivå för EU:s skydd mot vissa uppenbart otillbörliga handelsmetoder borde införas för att minska förekomsten av sådana metoder och för att bidra till att säkerställa en skälig levnadsstandard för jordbrukare. Det skulle gynna alla jordbruksproducenter och alla fysiska och juridiska personer som är livsmedelsleverantörer, inklusive producentorganisationer och sammanslutningar av producentorganisationer. Eftersom den ekonomiska press som otillbörliga handelsmetoder medför för företagen ofta förs vidare i kedjan och ytterst drabbar jordbruksproducenterna bör regler om otillbörliga handelsmetoder skydda även leverantörer i leden efter primärproduktionen. När man skyddar leverantörer i mellanledet bör man också undvika oavsiktliga konsekvenser (särskilt omotiverade prishöjningar) som innebär att handeln omfördelas från jordbruksproducenterna och deras sammanslutningar som producerar bearbetade produkter till leverantörer som inte är skyddade.

__________________

 

12 EUT L 124, 20.5.2003, s. 36.

 

Motivering

Det här ändringsförslaget handlar om att tillämpningsområdet bör utvidgas till att omfatta alla aktörer, oavsett ekonomisk storlek.

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Leverantörer i tredjeländer bör kunna lita till EU:s minimiskydd när de säljer livsmedel till köpare inom EU, för att inte skyddet för leverantörer inom unionen ska leda till oavsiktliga snedvridande effekter.

(8)  Leverantörer i tredjeländer bör kunna lita till EU:s minimiskydd när de säljer livsmedel till köpare inom EU, för att inte skyddet för leverantörer inom unionen ska leda till oavsiktliga snedvridande effekter. Unionens politik bör också vara förenlig med unionens åtaganden för målen om hållbar utveckling.

Motivering

Den krympande intäktsandel som når de småskaliga livsmedelsproducenterna och arbetstagarna i utvecklingsländerna, och de arbetsförhållanden de får till följd av otillbörliga handelsmetoder, motverkar unionens utvecklingspolitik och dess mål enligt Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  De relevanta bestämmelserna bör gälla för större aktörer i livsmedelskedjan, dvs. sådana som inte är små eller medelstora företag, eftersom de vanligen har en starkare förhandlingsposition när de handlar med små och medelstora leverantörer.

(9)  De relevanta bestämmelserna bör gälla för alla aktörer i den jordbruksbaserade livsmedelskedjan.

Motivering

Det här ändringsförslaget handlar om att tillämpningsområdet bör utvidgas till att omfatta alla aktörer, oavsett ekonomisk storlek.

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Eftersom de flesta medlemsstaterna redan har nationella bestämmelser om otillbörliga handelsmetoder, även om de skiljer sig åt, är det lämpligt att använda ett direktiv som instrument för att införa ett minimiskydd i unionslagstiftningen. Detta borde göra det möjligt för medlemsstaterna att införliva de relevanta bestämmelserna i sina nationella rättssystem så att de kan skapa ett sammanhållet system. Medlemsstaterna bör inte hindras från att anta och på sitt territorium tillämpa en strängare nationell lagstiftning för att skydda små och medelstora leverantörer och köpare mot sådana otillbörliga handelsmetoder som förekommer mellan företag i livsmedelskedjan, inom ramarna för unionslagstiftningen för den inre marknadens funktion.

(10)  Eftersom de flesta medlemsstaterna redan har nationella bestämmelser om otillbörliga handelsmetoder, även om de skiljer sig åt, är det lämpligt att använda ett direktiv som instrument för att införa ett minimiskydd i unionslagstiftningen. Detta borde göra det möjligt för medlemsstaterna att införliva de relevanta bestämmelserna i sina nationella rättssystem så att de kan skapa ett sammanhållet system. Medlemsstaterna bör inte hindras från att anta och på sitt territorium tillämpa en strängare nationell lagstiftning för att skydda alla leverantörer och köpare, oavsett ekonomisk storlek, mot sådana otillbörliga handelsmetoder som förekommer mellan företag i den jordbruksbaserade livsmedelskedjan, inom ramarna för unionslagstiftningen för den inre marknadens funktion.

Motivering

Det här ändringsförslaget handlar om att tillämpningsområdet bör utvidgas till att omfatta alla aktörer, oavsett ekonomisk storlek.

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Eftersom otillbörliga handelsmetoder kan förekomma vid alla stadier i försäljningen av ett livsmedel, dvs. före, under och efter själva försäljningstransaktionen, bör medlemsstaterna se till att bestämmelserna i detta direktiv gäller oberoende av när de förekommer.

(11)  Eftersom otillbörliga handelsmetoder kan förekomma vid alla stadier i försäljningen av en jordbruks- eller livsmedelsprodukt, dvs. före, under och efter själva försäljningstransaktionen, eller i samband med tillhandahållande av tjänster som hör samman med försäljningsprocessen och som köparen tillhandahåller leverantören, bör medlemsstaterna se till att bestämmelserna i detta direktiv gäller oberoende av när de förekommer.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  När man ska avgöra om en viss handelsmetod kan anses vara otillbörlig är det viktigt att man inte begränsar användningen av sådana avtal mellan handelsparter som är rättvisa och som leder till ökad effektivitet. Det är därför lämpligt att skilja mellan metoder som klart och otvetydigt föreskrivs i leveransavtal mellan parterna och sådana som tillämpas efter att transaktionen har inletts och som inte på ett klart och otvetydigt sätt har överenskommits i förväg, så att man endast förbjuder ensidiga och retroaktiva ändringar av relevanta villkor i leveransavtalet. Vissa handelsmetoder anses dock vara otillbörliga till sin natur och parterna bör inte ha möjlighet att avtala om de ska tillämpas eller inte.

(12)  När man ska avgöra om en viss handelsmetod kan anses vara otillbörlig är det viktigt att man inte begränsar användningen av sådana avtal mellan handelsparter som är rättvisa och som leder till ökad effektivitet. Det är därför lämpligt att skilja mellan metoder som klart och otvetydigt föreskrivs i leveransavtal mellan parterna och sådana som tillämpas efter att transaktionen har inletts och som inte på ett klart och otvetydigt sätt har överenskommits i förväg, så att man endast förbjuder ensidiga och retroaktiva ändringar av relevanta villkor i leveransavtalet. Vissa handelsmetoder anses dock vara otillbörliga till sin natur och parterna bör inte ha möjlighet att avtala om de ska tillämpas eller inte. Leverantörer bör heller inte sättas under press när leveransavtal ingås.

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  För att säkerställa ett effektivt genomförande av förbuden i direktivet bör medlemsstaterna utse en myndighet som ansvarar för genomförandet. Myndigheten bör kunna agera antingen på eget initiativ eller vid klagomål från de parter som drabbas av otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan. Om en klagande begärt att få vara anonym på grund av rädsla för repressalier bör medlemsstatens tillsynsmyndighet bevilja begäran.

(13)  För att säkerställa ett effektivt genomförande av förbuden i direktivet bör medlemsstaterna utse en myndighet som ansvarar för genomförandet. Myndigheten bör kunna agera antingen på eget initiativ eller vid klagomål från de parter som drabbas av otillbörliga handelsmetoder i den jordbruksbaserade livsmedelskedjan. När ett klagomål registreras bör medlemsstatens tillsynsmyndighet garantera den klagandes anonymitet.

Motivering

Ändringsförslaget garanterar anonymitet i samband med klagomål.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a)  För att säkerställa att förbudet mot otillbörliga handelsmetoder tillämpas effektivt bör ansvariga tillsynsmyndigheter förfoga över de resurser, den personal och de expertkunskaper som krävs.

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Klagomål från producentorganisationer eller sammanslutningar av producentorganisationer kan användas för att skydda identiteten för enskilda medlemmar i organisationen som är små eller medelstora leverantörer och som anser att de utsätts för otillbörliga handelsmetoder. Medlemsstaternas tillsynsmyndigheter bör därför kunna ta emot och agera efter klagomål från sådana enheter samtidigt som de skyddar den svarandes processuella rättigheter.

(14)  Klagomål från producent- eller leverantörsorganisationer eller sammanslutningar av sådana organisationer kan användas för att skydda identiteten för enskilda medlemmar i organisationen eller för familjejordbruk, som är små eller medelstora leverantörer och som anser att de utsätts för otillbörliga handelsmetoder. Medlemsstaternas tillsynsmyndigheter bör därför kunna ta emot och agera efter klagomål från sådana enheter samtidigt som de skyddar den svarandes processuella rättigheter.

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Medlemsstaternas tillsynsmyndigheter bör få de befogenheter som krävs för att effektivt kunna samla in fakta genom att begära in uppgifter. De bör också ha befogenhet att kräva att en förbjuden metod inte längre ska användas, om det skulle behövas. Möjligheten att använda avskräckande åtgärder, t.ex.. böter och publicering av resultaten från undersökningar, kan leda till att beteenden förändras och att parterna hittar administrativa lösningar, och bör därför ingå i tillsynsmyndigheternas befogenheter. Kommissionen och medlemsstaternas tillsynsmyndigheter bör ha ett nära samarbete för att säkerställa att de har samma inställning när det gäller tillämpningen av bestämmelserna i direktivet. Framför allt bör tillsynsmyndigheterna bistå varandra, t.ex. genom att utbyta information och att bistå varandra vid undersökningar som har en gränsöverskridande dimension.

(15)  Medlemsstaternas tillsynsmyndigheter bör få de befogenheter som krävs för att effektivt kunna samla in fakta genom att begära in uppgifter. För att detta direktiv ska genomföras effektivt bör tillsynsmyndigheterna också ha befogenhet att förbjuda otillbörliga handelsmetoder, förelägga böter och påföljder och publicera undersökningsresultat. Sådana befogenheter kan ha en avskräckande effekt och leda till att beteenden förändras och att parterna hittar administrativa lösningar, och de bör därför ingå i tillsynsmyndigheternas befogenheter. Tillsynsmyndigheterna bör beakta upprepade överträdelser av detta direktiv. Kommissionen och medlemsstaternas tillsynsmyndigheter bör ha ett nära samarbete för att säkerställa att de har samma inställning när det gäller tillämpningen av bestämmelserna i direktivet, särskilt när det gäller böter och påföljder. Framför allt bör tillsynsmyndigheterna bistå varandra, t.ex. genom att utbyta information och att bistå varandra vid undersökningar som har en gränsöverskridande dimension.

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15a)  Tillsynsmyndigheterna bör tillämpa avskräckande och proportionella påföljder för dem som bryter mot de regler som fastställs i detta direktiv. Upprepade brott mot reglerna från en affärsenhet måste tas i beaktande när man avgör påföljden.

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  För att strategin för otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan ska kunna genomföras effektivt bör kommissionen se över tillämpningen av direktivet och lägga fram en rapport för Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén. Vid översynen bör man också särskilt se om det vore berättigat att i framtiden även ge skydd åt små och medelstora köpare av livsmedelsprodukter i försörjningskedjan, utöver skyddet för små och medelstora leverantörer.

(19)  För att strategin för otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan ska kunna genomföras effektivt bör kommissionen se över tillämpningen av direktivet och lägga fram en rapport för Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén. Vid översynen bör man också särskilt undersöka möjligheten att utvidga förteckningarna över förbjudna otillbörliga handelsmetoder som fastställs i det här direktivet och se om det vore berättigat att i framtiden även ge skydd åt små och medelstora köpare av livsmedelsprodukter i försörjningskedjan, utöver skyddet för små och medelstora leverantörer.

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Direktivet är tillämpligt på vissa otillbörliga handelsmetoder som förekommer när en leverantör som är ett litet eller medelstort företag säljer livsmedelsprodukter till en köpare som inte är ett litet eller medelstort företag.

2.  Direktivet är tillämpligt på vissa otillbörliga handelsmetoder som förekommer när en leverantör säljer livsmedelsprodukter till en köpare.

Motivering

Det är mycket viktigt att direktivet omfattar alla operatörer i livsmedelskedjan så att man undviker att otillbörliga handelsmetoder flyttas runt i kedjan för att flytta ansvaret till andra företag och därmed kringgå förbudet. Angivelsen ”små och medelstora” ska i hela texten bytas mot ”alla”.

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  köpare: varje fysisk eller juridisk person som är etablerad i unionen och som köper livsmedelsprodukter genom handel. Termen ”köpare” kan även omfatta en grupp av sådana fysiska eller juridiska personer.

a)  köpare: varje fysisk eller juridisk person, oavsett denna persons etableringsort, som köper jordbruks- och livsmedelsprodukter genom handel för förädling, distribution eller detaljhandel och/eller tillhandahåller tjänster kopplade till dessa produkter i unionen. Termen ”köpare” kan även omfatta en grupp av sådana fysiska eller juridiska personer.

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att i direktivets tillämpningsområde inkludera de aktörer som, även om de är etablerade utanför EU, köper och säljer produkter på EU:s marknad. På så sätt förhindrar man att en köpare kringgår bestämmelserna i direktivet genom att helt enkelt flytta sin etableringsort utanför EU.

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  leverantör: varje jordbruksproducent eller fysisk eller juridisk person, oberoende av etableringsort, som säljer livsmedelsprodukter. Termen ”leverantör” kan även omfatta en grupp av sådana jordbruksproducenter eller sådana fysiska och juridiska personer, inklusive producentorganisationer och sammanslutningar av producentorganisationer.

b)  leverantör: varje jordbruksproducent, livsmedelsberedningsföretag eller fysisk eller juridisk person som är etablerad i unionen och som säljer livsmedelsprodukter. Termen ”leverantör” kan även omfatta en grupp av sådana jordbruksproducenter eller sådana fysiska och juridiska personer, inklusive producentorganisationer, sammanslutningar av producentorganisationer eller jordbrukskooperativ.

Motivering

Endast leverantörer med säte i EU bör skyddas av medlemsstaterna eftersom europeiska leverantörer inte skyddas i tredjeländer. Kooperativ har egen juridisk identitet och bör omfattas av den här artikeln.

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  litet eller medelstort företag: ett företag i den mening som avses i den definition av mikroföretag samt små och medelstora som anges i bilagan till kommissionens rekommendation 2003/361/EG14.

utgår

__________________

 

14 Kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (EUT L 124, 20.5.2003, s. 36).

 

Motivering

Med hänvisning till de ändringsförslag som utvidgar direktivets tillämpningsområde behövs ingen definition av små och medelstora företag.

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca)  ekonomisk beroendeställning: ett förhållande där köparen står för minst 30 procent av leverantörens omsättning.

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  livsmedelsprodukter: produkter som förtecknas i bilaga I till EUF-fördraget och som är avsedda för användning som livsmedel, samt produkter som inte förtecknas i bilagan men som framställs genom bearbetning av de produkterna för användning som livsmedel.

d)  jordbruks- eller livsmedelsprodukter: produkter som förtecknas i bilaga I till EUF-fördraget och som är avsedda för användning som livsmedel, produkter som inte förtecknas i bilagan men som framställs genom bearbetning av de produkterna för användning som livsmedel, samt jordbruksprodukter.

Ändringsförslag    22

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  färskvaror: livsmedelsprodukter som blir otjänliga som människoföda om de inte lagras, behandlas, förpackas eller på annat sätt skyddas från att fördärvas.

e)  färskvaror: jordbruks- och livsmedelsprodukter som är naturligt lämpliga för saluföring och konsumtion i upp till trettio dagar eller som vid lagring och/eller saluföring och/eller transport kräver en bestämd temperatur eller förpackning.

Motivering

Klargörande ändringsförslag.

Ändringsförslag    23

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ea)  produkter som inte är färskvaror: andra produkter än färskvaror.

Ändringsförslag    24

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

eb)  otillbörlig handelsmetod: metod som avviker från god affärssed, som strider mot god tro och heder och som en handelspartner ensidigt påtvingar den andra parten.

Motivering

Det är viktigt att införa en definition av otillbörliga affärsmetoder och ett allmänt förbud mot sådana metoder för att förhindra att kraftfulla aktörer i leveranskedjan hittar på nya former av otillbörliga affärsmetoder för att kringgå direktivet.

Ändringsförslag    25

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att följande handelsmetoder förbjuds:

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att åtminstone följande otillbörliga handelsmetoder förbjuds:

Ändringsförslag    26

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led a – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  En köpare betalar en leverantör för färskvaror senare än 30 kalenderdagar efter att ha fått leverantörens faktura eller senare än 30 kalenderdagar efter att ha tagit emot färskvarorna, beroende på vilket som inträffar sist. Förbudet ska inte påverka

a)  En köpare betalar en leverantör för färskvaror (jordbruks- eller livsmedelsprodukter) senare än 30 kalenderdagar efter att ha fått leverantörens faktura eller senare än 30 kalenderdagar efter att ha tagit emot färskvarorna (jordbruks- eller livsmedelsprodukterna), beroende på vilket som inträffar sist. Förbudet ska inte påverka

Ändringsförslag    27

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa)  En köpare betalar en leverantör för produkter som inte är färskvaror senare än 60 kalenderdagar efter att ha fått leverantörens faktura eller senare än 60 kalenderdagar efter att ha tagit emot produkterna, beroende på vilket som inträffar sist. Förbudet ska inte påverka

 

- följderna av sena betalningar och påföljderna enligt vad som fastställs i direktiv 2011/7/EU,

 

- möjligheten för en köpare och en leverantör att komma överens om en värdefördelningsklausul i den mening som avses i artikel 172 i förordning (EU) nr 1308/2013.

Motivering

Ändringsförslaget utvidgar direktivets tillämpningsområde till att omfatta andra produkter än färskvaror, utan att det påverkar bestämmelserna i direktiv 2011/7/EU om sena betalningar och värdefördelningsklausulen i förordningen om en samlad marknadsordning.

Ändringsförslag    28

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  En köpare annullerar sina order av färskvaror med så kort varsel att leverantören inte rimligen kan förväntas hitta något annat sätt att få avsättning för sina varor.

b)  En köpare annullerar sina order av färskvaror (jordbruks- eller livsmedelsprodukter) med så kort varsel att leverantören inte rimligen kan förväntas hitta något annat sätt att få avsättning för sina varor.

Ändringsförslag    29

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  En köpare ändrar ensidigt och retroaktivt avtalsvillkoren i fråga om leveransintervall, leveranstid, leveransvolym, kvalitetskrav eller pris.

c)  En köpare ändrar ensidigt och retroaktivt avtalsvillkoren i fråga om leveransintervall, leveranstid, leveransvolym, kvalitetskrav eller pris för jordbruks- och livsmedelsprodukterna, eller betalningsvillkoren.

Ändringsförslag    30

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca)  En köpare säljer jordbruks- eller livsmedelsprodukter under inköpspris.

Motivering

Det här är det vanligaste klagomålet i jordbruksbranschen och bör omfattas av direktivet.

Ändringsförslag    31

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  En leverantör betalar för det svinn som äger rum i köparens lokaler och som inte beror på leverantörens försumlighet eller fel.

d)  En leverantör betalar för det svinn av jordbruks- eller livsmedelsprodukter som äger rum i köparens lokaler och som inte beror på leverantörens försumlighet eller fel.

Ändringsförslag    32

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

da)  En köpare säger ensidigt upp leveransavtalet.

Ändringsförslag    33

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led db (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

db)  En köpare informerar leverantören om differentierad behandling som köparen ger, eller har för avsikt att ge, i förhållande till konkurrerande varumärken som denne äger eller förvaltar. Sådan differentierad behandling omfattar åtminstone specifika åtgärder eller specifikt beteende från köparens sida vad gäller a) listningar, b) hyllutrymme c) handelsmarginaler.

Motivering

Denna otillbörliga handelsmetod hämtas från artikel 6 i förslaget till förordning om mellanhänder på internet. Såsom har förklarats tidigare är rättvis konkurrens mellan oberoende varumärken och detaljhandlares egna varumärken av största vikt för att främja meritbaserad innovation och konkurrens. Om vertikalt integrerade detaljhandlare ska ge handelsfördelar till sina egna varumärken bör leverantörer av oberoende varumärken åtminstone informeras om deras existens och omfattning för att kunna anpassa sina konkurrensstrategier efter denna ojämna spelplan.

Ändringsförslag    34

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led dc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

dc)  En köpare minskar, på ett icke-transparent sätt, mängden och/eller värdet av jordbruks- eller livsmedelsprodukter av standardkvalitet.

Ändringsförslag    35

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led dd (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

dd)  En köpare hotar med eller vidtar ekonomiska motåtgärder mot leverantören om den sistnämnda utövar sina avtalsmässiga och juridiska rättigheter, inbegripet att lämna in klagomål och samarbeta med nationella tillsynsmyndigheter.

Motivering

Denna otillbörliga handelsmetod måste inkluderas för att skydda leverantörer från ekonomiska motåtgärder (t.ex. delvis sänkning av beställda kvantiteter eller uppsägning av leveransavtalet) när de vidtar rättsliga åtgärder för att göra sina avtalsenliga rättigheter och rättigheterna enligt detta direktiv gällande.

Ändringsförslag    36

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led de (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

de)  En köpare ställer som villkor för affärssamarbete och ingående av ett leveransavtal att bli ersatt i varor och tjänster.

Ändringsförslag    37

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led df (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

df)  En köpare kräver att leverantörerna bär de ekonomiska kostnaderna för felaktiga prognoser från köparen.

Ändringsförslag    38

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led dg (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

dg)  En köpare minskar köpen enligt befintliga avtal, delvis eller totalt, för att tvinga fram en ändring av ett befintligt avtal eller förhandla om ett nytt avtal.

Motivering

Denna otillbörliga handelsmetod hämtas från kommissionens grönbok om otillbörliga affärsmetoder i B2B-leveranskedjan för livsmedel och icke-livsmedel i Europa (punkt 5.6) och leveranskedjeinitiativet. Köpare behöver ofta inte ens säga upp leveransavtalet för att få otillbörliga fördelar. Det räcker att minska den volym som köps.

Ändringsförslag    39

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led dh (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

dh)  En köpare använder sig av kommunikation eller säljfrämjande åtgärder eller kommersiella strategier som skadar, eller riskerar att skada, anseendet för produkter med en geografisk beteckning enligt förordning (EU) nr 1151/20121a, förordning (EG) nr 110/20081b eller förordning (EU) nr 251/20141c.

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 343, 14.12.2012, s. 1).

 

1b Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 av den 15 januari 2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd för spritdrycker, samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1576/89 (EUT L 39, 13.2.2008, s. 16).

 

1c Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 251/2014 av den 26 februari 2014 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1601/91 (EUT L 84, 20.3.2014, s. 14).

Motivering

Geografiska beteckningar omfattas ofta av många olika metoder som försämrar deras anseende, däribland försäljning under inköpspris, auktioner där det lägsta budet vinner, orimliga specialerbjudanden osv.

Ändringsförslag    40

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led di (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

di)  En köpare lämnar en blank revers för överförda råvaror och leverantören är inte skyldig att utfärda försäkring för de överförda men ännu obetalda jordbruks- eller livsmedelsprodukterna.

Ändringsförslag    41

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led dj (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

dj)  En köpare tar ut en avgift för att inkludera leverantörens jordbruks- och livsmedelsprodukter.

Ändringsförslag    42

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led dk (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

dk)  En köpare returnerar de levererade men osålda produkterna, debiterar en avgift för bortskaffande av sådana produkter, debiterar leverantören för oanvända produkter vars sista förbrukningsdag har gått ut - utom när det gäller produkter som först levererats till näringsidkaren - samt för produkter som leverantören särskilt hade begärt skulle säljas och vars sista förbrukningsdag kan gå ut på grund av dålig omsättning, vilket leverantören skriftligen hade varnats om.

Ändringsförslag    43

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led dl (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

dl)  En köpare debiterar en avgift för att leverans av jordbruks- eller livsmedelsprodukterna på något annat ställe än den avtalade leveransplatsen.

Ändringsförslag    44

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led dm (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

dm)  En köpare debiterar en avgift för lagring och hantering efter leverans av jordbruks- eller livsmedelsprodukten.

Ändringsförslag    45

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led dn (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

dn)  En köpare debiterar en avgift för minskad omsättning, försäljning eller leverantörsmarginal på grund av lägre försäljning av en viss jordbruks- eller livsmedelsprodukt.

Ändringsförslag    46

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led do (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

do)  En köpare säljer jordbruks- eller livsmedelsprodukter till slutkonsumenten till ett pris som är lägre än varje annat inköpspris i leveranskedjan för den produkten som är föremål för mervärdesskatt, utom i fall då produkters sista förbrukningsdatum närmar sig, jordbruks- eller livsmedelsprodukten tas ut ur sortimentet eller fullständig tömning på grund av stängning av en försäljningsanläggning.

Ändringsförslag    47

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led dp (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

dp)  En köpare ställer som villkor för ingående av leveransavtal och för affärssamarbete att det införs en skyldighet att medverka i rabatter eller utförsäljningar genom att sänka inköpspriset på leverantörens bekostnad.

Ändringsförslag    48

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att följande handelsmetoder förbjuds, om inte parterna klart och tydligt kommit överens om dem vid ingången av leveransavtalet.

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att följande handelsmetoder förbjuds, om inte parterna klart och tydligt kommit överens om dem vid ingången av leveransavtalet eller om de är ett resultat av att leverantören är ekonomiskt beroende av köparen, vilket gör det möjligt för köparen att ställa dessa krav.

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att klargöra att de metoder som förtecknas i artikel 3.2 även bör vara förbjudna i de fall då ett avtal mellan de två parterna är ett resultat av att leverantören är ekonomiskt beroende av köparen.

Ändringsförslag    49

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  En köpare returnerar osålda varor till leverantören.

a)  En köpare returnerar osålda jordbruks- och livsmedelsprodukter till leverantören.

Ändringsförslag    50

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa)  En köpare vägrar att godta eller ta över den avtalade mängden jordbruks- eller livsmedelsprodukter i enlighet med den överenskomna tidsplanen för inköp, dvs. när leverantörens tidsfrist för att leverera löper ut, utom i motiverade fall som anges i leveransavtalet.

Ändringsförslag    51

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 2 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ab)  En köpare tar bort produkter från förteckningen över avtalade produkter som leverantören levererar till kunden eller väsentligt minskar en beställning av en viss jordbruks- eller livsmedelsprodukt utan att något föregående skriftligt varsel lämnats inom den tid som anges i avtalet, eller inom en tidsfrist som inte får vara kortare än 30 dagar i de fall då någon tidsgräns inte anges i avtalet.

Ändringsförslag    52

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  En köpare tar betalt av leverantören för att lagra, visa eller förteckna leverantörens livsmedelsprodukter.

b)  En köpare tar ut en avgift av leverantören för att lagra, visa och/eller bereda plats åt leverantörens jordbruks- eller livsmedelsprodukter på hyllorna i köparens lokaler, såvida inte leverantören uttryckligen kräver att köparen ska lagra, visa och/eller bereda plats åt leverantörens produkt på en särskild hylla i köparens försäljningsställe.

Ändringsförslag    53

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba)  En köpare låter en tredje part ta del av eller missbrukar – avsiktligt eller av misstag – konfidentiella uppgifter, inbegripet affärshemligheter som leverantören låtit köparen ta del av.

Motivering

Detta ingick i kommissionens grönbok om otillbörliga handelsmetoder.

Ändringsförslag    54

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 2 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

bb)  En köpare vidtar, eller hotar att vidta, ekonomiska motåtgärder mot leverantören, t.ex. genom att stryka produkterna ur sina sortimentslistor, stoppa datadelningstjänster, orimliga lockpriser, sena betalningar, ensidiga avdrag och/eller stopp för säljfrämjande åtgärder, för att uppnå bättre villkor i befintliga avtal eller när det förhandlas om ett nytt avtal.

Ändringsförslag    55

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 2 – led bc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

bc)  En köpare kräver eller försöker kräva en omotiverad och oproportionerlig överföring av den ekonomiska risken till leverantören.

Ändringsförslag    56

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  En leverantör betalar för säljfrämjande åtgärder för livsmedelsprodukter som köparen säljer. Innan de säljfrämjande åtgärderna vidtas och om det är köparen som tar initiativet till dem, ska köparen ange under vilken tidsperiod åtgärderna ska genomföras och den förväntade mängd livsmedelsprodukter som kommer att beställas.

c)  En leverantör betalar för säljfrämjande åtgärder för jordbruks- eller livsmedelsprodukter som köparen säljer. Innan de säljfrämjande åtgärderna vidtas och om det är köparen som tar initiativet till dem, ska köparen ange under vilken tidsperiod åtgärderna ska genomföras och den förväntade mängd jordbruks- eller livsmedelsprodukter som kommer att beställas.

Ändringsförslag    57

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  En leverantör betalar för köparens marknadsföring av livsmedelsprodukter.

d)  En leverantör betalar för köparens marknadsföring av jordbruks- eller livsmedelsprodukter.

Ändringsförslag    58

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

da)  En köpare för över transport- och lagringskostnaderna till leverantören eller producenten.

Ändringsförslag    59

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Medlemsstaterna ska säkerställa att avtalsvillkor eller praxis som utesluter dröjsmålsränta är förbjudna enligt bestämmelserna i artikel 7 i direktiv 2011/7/EU.

Ändringsförslag    60

Förslag till direktiv

Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 3a

 

Avtalsförhållanden

 

1.  En leverantör får kräva att alla leveranser av dess jordbruks- och livsmedelsprodukter till en köpare ska omfattas av ett skriftligt avtal mellan parterna och/eller omfattas av ett skriftligt anbud om avtal från den första köparen.

 

2.  Sådana avtal eller anbud om avtal som avses i punkt 1 ska

 

a)  upprättas före leverans,

 

b)  vara skriftliga, och

 

c)  omfatta uppgifter om

 

i)  vilket pris som ska betalas för leveransen, som ska

 

-  vara statiskt och anges i avtalet och/eller

 

-  beräknas utifrån en kombination av olika faktorer som är fastställda i avtalet, till exempel marknadsindikatorer som avspeglar förändringar av marknadsförhållandena, levererad volym och kvaliteten på eller sammansättningen av de levererade jordbruksprodukterna.

 

ii)  vilken kvantitet respektive kvalitet som kan eller måste levereras för de berörda produkterna, liksom tidpunkten för dessa leveranser,

 

iii)  avtalets giltighetstid, som får vara begränsad eller obegränsad och innehålla uppsägningsklausuler,

 

iv)  betalningsfrister och betalningsförfaranden,

 

v)  villkoren för avhämtning eller leverans av jordbruksprodukterna och

 

vi)   vilka regler som är tillämpliga vid force majeure.

 

3.  Punkterna 1 och 2 ska inte påverka tillämpningen av artiklarna 148 och 168 i förordning (EU) nr 1308/2013.

 

4.  Medlemsstaterna får fastställa, utbyta och främja bästa praxis i fråga om långsiktiga avtal som syftar till att stärka producenternas förhandlingsposition inom jordbruks- och livsmedelskedjan.

Motivering

Enligt ändringsförslaget ska alla leverantörer (inte enbart jordbrukare), i linje med förordningen om en samlad marknadsordning, kunna begära skriftliga avtal, vilket också möjliggör för medlemsstaterna att uppmuntra till större användning av avtal mellan olika aktörer i jordbruks- och livsmedelskedjan.

Ändringsförslag    61

Förslag till direktiv

Artikel 3b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 3b

 

Övergripande otillbörliga handelsmetoder

 

Medlemsstaterna ska säkerställa att följande övergripande otillbörliga handelsmetoder förbjuds:

 

a)  Att tvinga fram eller försöka tvinga fram en omotiverad och oproportionerlig överföring av köparens ekonomiska risker till leverantören.

 

b)  Att tvinga fram eller försöka tvinga fram en betydande obalans mellan rättigheter och skyldigheter för leverantören i en affärsförbindelse före, under eller efter avtalet.

Motivering

1) Denna övergripande otillbörliga handelsmetod bygger på definitionen av otillbörliga handelsmetoder i motiveringen till kommissionens grönbok om otillbörliga affärsmetoder i B2B-leveranskedjan för livsmedel och icke-livsmedel i Europa (punkt 5.4) och leveranskedjeinitiativet.2) Denna otillbörliga handelsmetod hämtas från artikel L442–6 i den franska Code de Commerce. En betydande obalans i en affärsförbindelse kan till exempel uppstå när avtalet innehåller oklara villkor som ger köparen spelrum att verkställa eller ändra avtalet.

Ändringsförslag    62

Förslag till direktiv

Artikel 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska utse en myndighet som på nationell nivå ska genomföra de förbud som fastställs i artikel 3 (nedan kallad tillsynsmyndighet).

Varje medlemsstat ska utse en enda myndighet som på nationell nivå ska genomföra de förbud som fastställs i artikel 3 (nedan kallad tillsynsmyndighet).

Motivering

Det är viktigt att det är en enda myndighet. Om medlemsstaterna har flera tillsynsmyndigheter finns det risk för att enhetligheten blir lidande och att kontrollerna blir mindre effektiva.

Ändringsförslag    63

Förslag till direktiv

Artikel 4 – stycke 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna ska säkerställa att den utsedda tillsynsmyndigheten har de resurser som krävs, inbegripet tillräckliga budgetresurser och sakkunskap, för att uppfylla sina skyldigheter.

Ändringsförslag    64

Förslag till direktiv

Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 4a

 

Behörig myndighet

 

1.  Tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där en köpare som misstänks för förbjudna otillbörliga handelsmetoder är etablerad ska vara behörig att utreda de otillbörliga handelsmetoder som köparen tillämpat.

 

2.  Om en leverantör levererar sina produkter till en mottagare som har koppling till köparen men är etablerad i en medlemsstat som inte är densamma som etableringsorten för den köpare som misstänks för förbjudna affärsmetoder, ska tillsynsmyndigheten i den medlemsstaten vara behörig att utreda de otillbörliga handelsmetoder som köparen tillämpat. Mottagaren av produkterna ska betraktas som solidariskt ansvarig för eventuella överträdelser.

 

3.  Om köparen är etablerad utanför unionen ska tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där leverantören är etablerad vara behörig att utreda otillbörliga handelsmetoder som leverantören utsatts för.

 

4.  Den behöriga myndigheten ska också ha behörighet att utreda otillbörliga handelsmetoder som hör samman med tillhandahållande av tjänster med koppling till leveransavtalet. Köparen och, som fallet må vara, den utomstående mottagaren av varorna ska betraktas som solidariskt ansvariga för eventuella överträdelser som begås av en utomstående leverantör av de relevanta tjänsterna.

Motivering

Detta handlar om regler om rättslig behörighet, och punkt 4 säkerställer att tjänsteavtal faller under myndigheternas kontroll och att icke-EU-aktörer inte i praktiken undviker EU:s rättsliga behörighet genom att vägra att underkasta sig beslut som fattas av de behöriga myndigheterna (om de inte är verksamma i den medlemsstat där myndigheten är baserad finns det risk för att eventuella böter eller åtgärder från myndighetens sida inte verkställs). Genom denna nya punkt säkerställs att tjänster följer leveransavtalet när det gäller rättslig behörighet och solidariskt ansvar, och därför kommer internationella alliansers tjänsteavtal att utredas av de nationella myndigheterna i EU-alliansmedlemmar och de sistnämnda kommer att hållas ansvariga tillsammans med alliansen själv (annars skulle till exempel en Schweiz-baserad allians av EU-köpare helt enkelt kunna strunta i alla beslut från behöriga EU-myndigheter om alliansen inte har några tillgångar på den behöriga myndighetens territorium).

Ändringsförslag    65

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  En leverantör ska lämna in sitt klagomål till tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där köparen som misstänks för förbjudna otillbörliga handelsmetoder är etablerad.

1.  En leverantör ska lämna in sitt klagomål till tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där köparen som misstänks för förbjudna otillbörliga handelsmetoder är etablerad eller till tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där leverantören är etablerad. I det sistnämnda fallet ska tillsynsmyndigheten vidarebefordra klagomålet till tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där den köpare som misstänks för förbjudna otillbörliga handelsmetoder är etablerad.

Ändringsförslag    66

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

En leverantör kan lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där leverantören är etablerad. Tillsynsmyndigheten i den medlemsstaten ska vidarebefordra klagomålet till tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där den köpare som misstänks för förbjudna otillbörliga handelsmetoder är etablerad.

Motivering

Alla små och medelstora företag har kanske inte kapacitet att lämna in sina klagomål till andra länder än det egna etableringslandet. De bör därför kunna be det egna landets tillsynsmyndighet att agera mellanhand i förfarandet.

Ändringsförslag    67

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Producentorganisationer eller sammanslutningar av producentorganisationer vars medlemmar eller medlemsorganisationers medlemmar anser att de utsatts för förbjudna otillbörliga handelsmetoder ska ha rätt att lämna in klagomål.

2.  Leverantörsorganisationer eller sammanslutningar av leverantörsorganisationer vars medlemmar eller medlemsorganisationers medlemmar anser att de utsatts för förbjudna otillbörliga handelsmetoder ska ha rätt att lämna in klagomål och att vara part i målet.

Motivering

För terminologisk enhetlighet i direktivet bör vi här tala om leverantörsorganisationer. Sammanslutningar som lämnar in klagomål bör godtas som parter i målet. I Spanien har sammanslutningar som inger klagomål enligt lagstiftningen för livsmedelskedjan inte den rättsliga statusen, och som en följd av detta har inte heller de enskilda offren för otillbörliga affärsmetoder (skrämselfaktor) eller de sammanslutningar som företräder dem tillträde till tvisteförhandlingarna.

Ändringsförslag    68

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Tillsynsmyndigheten ska, om den klagande så begär, sekretessbelägga den klagandes identitet och även andra uppgifter som den klagande anser inte bör röjas eftersom de skulle kunna skada dennes intressen. Den klagande ska ange vilka uppgifter det gäller vid en eventuell begäran om sekretess.

3.  Tillsynsmyndigheten ska sekretessbelägga den klagandes identitet och även andra uppgifter som den klagande anser inte bör röjas eftersom de skulle kunna skada dennes intressen. Den klagande ska ange vilka uppgifter det gäller.

Motivering

Om anonymiteten garanteras behöver ingen vara rädd att lämna in klagomål.

Ändringsförslag    69

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Om tillsynsmyndigheten anser att det inte finns tillräckliga grunder för att vidta åtgärder med anledning av klagomålet ska den informera den klagande om skälen till detta.

4.  Om tillsynsmyndigheten anser att det inte finns tillräckliga grunder för att vidta åtgärder med anledning av klagomålet ska den utan dröjsmål informera den klagande om skälen till detta.

Ändringsförslag    70

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Tillsynsmyndigheten ska fastställa en rimlig tidsfrist för att inleda och genomföra undersökningar och, när de är avslutade, fatta ett motiverat beslut och informera parterna om beslutet.

Motivering

Genom detta ändringsförslag fastställs en rimlig tidsfrist för att inleda, genomföra och avsluta undersökningar och informera parterna om tillsynsmyndighetens beslut.

Ändringsförslag    71

Förslag till direktiv

Artikel 6 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Att inleda och genomföra undersökningar på eget initiativ eller på grundval av ett klagomål.

a)  Att inleda och genomföra undersökningar på eget initiativ eller på grundval av ett klagomål, inbegripet anonyma klagomål eller klagomål från visselblåsare.

Ändringsförslag    72

Förslag till direktiv

Artikel 6 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Att kräva att köpare och leverantörer lämnar alla de uppgifter som krävs för att en undersökning om förbjudna otillbörliga handelsmetoder ska kunna genomföras.

b)  Att kräva att köpare och leverantörer lämnar alla de uppgifter som krävs för att en undersökning om förbjudna otillbörliga handelsmetoder som användes i affärsförbindelsen ska kunna genomföras och för att man ska kunna bedöma huruvida de är förbjudna eller avviker från goda handelsmetoder.

Ändringsförslag    73

Förslag till direktiv

Artikel 6 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  Att förelägga böter för den som begått överträdelsen. Böterna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande med beaktande av överträdelsens art, varaktighet och omfattning.

d)  Att förelägga böter och vid behov andra avskräckande påföljder för den fysiska eller juridiska person som har konstaterats begå en överträdelse av detta direktiv, i enlighet med nationell lagstiftning. Böterna, och vid behov de andra påföljderna, ska vara effektiva, proportionella och avskräckande med beaktande av överträdelsens art, varaktighet och omfattning samt eventuella tidigare och upprepade överträdelser av detta direktiv.

Ändringsförslag    74

Förslag till direktiv

Artikel 6 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  Att offentliggöra sina beslut avseende leden c och d.

e)  Att offentliggöra sina beslut avseende leden c och d, inklusive bötesbeloppet, och om möjligt, skydda den klagandes konfidentiella uppgifter, om denne begär det.

Ändringsförslag    75

Förslag till direktiv

Artikel 6 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f)  Att informera köpare och leverantörer om sin verksamhet genom årliga rapporter, där man bland annat redogör för antalet klagomål och antalet undersökningar som inletts och avslutats. Rapporterna ska innehålla en kort sammanfattning av föremålet för varje undersökning och av resultatet av den.

f)  Att informera köpare och leverantörer om sin verksamhet genom årliga rapporter, där man bland annat redogör för antalet klagomål och antalet undersökningar som inletts och avslutats. Rapporterna ska innehålla en kort sammanfattning av föremålet för varje undersökning, slutsatserna från undersökningen och information om resultatet av förfarandet liksom det om det beslut som fattats samt en klassificering av de fastställda otillbörliga handelsmetoderna.

Ändringsförslag    76

Förslag till direktiv

Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 6a

 

Medling eller alternativ tvistlösningsmekanism

 

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av de befogenheter och skyldigheter för tillsynsmyndigheten som fastställs i artikel 6 får medlemsstaterna uppmuntra användningen av medling eller en alternativ tvistlösningsmekanism om en tvist uppstår mellan en leverantör och en köpare på grund av en otillbörlig handelsmetod enligt definitionen i artikel 2

 

2.  Användningen av medling eller en alternativ tvistlösningsmekanism ska inte påverka leverantörens rätt att lämna in ett klagomål enligt artikel 5.

Ändringsförslag    77

Förslag till direktiv

Artikel 6b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 6b

 

Böter

 

1.  Medlemsstaterna ska fastställa böter för överträdelser av bestämmelserna i detta direktiv. Minsta bötesbelopp ska vara minst 2 procent av köparens totala omsättning enligt den senaste ekonomiska redovisningen.

 

2.  Om en köpare tillämpar samma otillbörliga handelsmetod igen ska böterna uppgå till samma belopp som avses i punkt 1 plus 20 procent per upprepad överträdelse.

Motivering

Syftet med den här nya artikeln är att standardisera kriterierna för att fastställa böter på EU‑nivå, i linje med andra EU-bestämmelser, utan att det påverkar den nationella befogenheten att fastställa påföljdens värde.

Ändringsförslag    78

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Kommissionen och medlemsstaternas tillsynsmyndigheter ska tillsammans bilda ett nätverk av offentliga myndigheter som tillämpar villkoren i det här direktivet i nära samarbete med varandra. Närmare detaljer om hur samarbetet i det här nätverket ska gå till, till exempel metoder för utbyte av information, samråd och fördelning av gränsöverskridande utredningar av otillbörliga handelsmetoder, ska fastställas och ses över av kommissionen, i nära samarbete med medlemsstaterna.

Motivering

Samordning på EU-nivå är avgörande för att kunna säkerställa att otillbörliga handelsmetoder som tillämpas av aktörer från flera medlemsstater och aktörer utanför EU behandlas lika, och att tillsynsmyndigheterna kan utbyta information, fördela gränsöverskridande utredningar av otillbörliga handelsmetoder mellan sig och samordna sina tillvägagångssätt. Detta förslag om att inrätta ett nätverk på EU-nivå bygger på erfarenheterna från Europeiska konkurrensnätverket (förordning (EU) nr 1/2003).

Ändringsförslag    79

Förslag till direktiv

Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 7a

 

Nationella kontrollmyndigheter

 

1.  Medlemsstaterna ska inrätta nationella kontrollmyndigheter för att övervaka hur den jordbruksbaserade livsmedelskedjan fungerar.

 

2.  Nationella kontrollmyndigheter ska åtminstone

 

a)  övervaka och bedöma otillbörliga handelsmetoder med hjälp av undersökningar och marknadsanalys,

 

b)  rapportera eventuella upptäckta överträdelser till tillsynsmyndigheten,

 

c)  utarbeta rapporter och rekommendationer och

 

d)  bistå tillsynsmyndigheterna med information i enlighet med vad som fastställs i artiklarna 7 och 9.

Motivering

Marknadsinsyn är avgörande för en väl fungerande värdekedja. Detta verktyg skulle också vara mycket användbart för att kunna bedöma lagstiftningens genomförande inför en framtida översyn EU:s lagstiftning och för att främja utbytet av nationella uppgifter.

Ändringsförslag    80

Förslag till direktiv

Artikel 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna får föreskriva om regler avsedda att bekämpa otillbörliga handelsmetoder som går utöver dem som avses i artiklarna 3, 5, 6 och 7, under förutsättning att sådana nationella regler är förenliga med reglerna för den inre marknadens funktion.

För att säkerställa en högre skyddsnivå får medlemsstaterna föreskriva om regler avsedda att bekämpa otillbörliga handelsmetoder som är strängare än dem som avses i detta direktiv, under förutsättning att sådana nationella regler är förenliga med reglerna för den inre marknadens funktion.

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att trygga jordbrukarnas ställning i livsmedelskedjan, respektera subsidiaritetsprincipen i genomförandet och ge medlemsstaterna möjlighet att gå utöver reglerna i alla delar av direktivet.

Ändringsförslag    81

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Senast den 15 mars varje år ska medlemsstaterna sända en rapport till kommissionen om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan. Rapporten ska särskilt innehålla alla relevanta uppgifter om hur bestämmelserna enligt detta direktiv tillämpats och genomförts i medlemsstaten under föregående år.

1.  Senast den 15 mars varje år ska medlemsstaterna sända en rapport till kommissionen om tillämpningen av direktivet med särskilt fokus på otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan. Rapporten ska särskilt innehålla alla relevanta uppgifter om hur bestämmelserna enligt detta direktiv tillämpats och genomförts i medlemsstaten under föregående år.

Ändringsförslag    82

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Tidigast tre år efter den dag då detta direktiv börjar tillämpas ska kommissionen göra en utvärdering av direktivet och lägga fram en rapport om de viktigaste resultaten inför Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén.

1.  Senast tre år efter den dag då detta direktiv börjar tillämpas ska kommissionen göra en utvärdering av direktivet och lägga fram en rapport om de viktigaste resultaten inför Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén. Inom ramen för den utvärderingen ska behovet av att lägga till fler otillbörliga handelsmetoder undersökas.

Ändringsförslag    83

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Utvärderingen ska omfatta, men inte begränsas till

 

a)  hur effektivt de svagaste aktörerna i jordbruks- och livsmedelskedjan skyddas mot otillbörliga handelsmetoder,

 

b)  hur effektivt samarbetet mellan de behöriga tillsynsmyndigheterna är,

 

c)  huruvida man behöver utse en regleringsmyndighet på EU-nivå för att genomdriva och övervaka EU‑lagstiftningen i livsmedelskedjan.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan

Referensnummer

COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AGRI

2.5.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

31.5.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Pilar Ayuso

29.5.2018

Behandling i utskott

29.8.2018

 

 

 

Antagande

10.9.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

55

5

5

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin‑Langen, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl‑Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Lukas Mandl, Jiří Maštálka, Susanne Melior, Rory Palmer, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Dominique Bilde, Michel Dantin, Jørn Dohrmann, Eleonora Evi, Eleonora Forenza, Christophe Hansen, Rebecca Harms, Martin Häusling, Jan Huitema, Norbert Lins, Carolina Punset, Christel Schaldemose, Mihai Ţurcanu

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Jacques Colombier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Alex Mayer, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Kathleen Van Brempt

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

55

+

ALDE

Anneli Jäätteenmäki, Carolina Punset

ECR:

Mark Demesmaeker, Jørn Dohrmann, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD:

Evi Eleonora, Piernicola Pedicini

ENF :

Dominique Bilde, Jacques Colombier, Sylvie Goddyn

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin‑Langen, Michel Dantin, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl‑Heinz Florenz, ELisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Lukas Mandl, Annie Schreijer‑Pierik, Mihai Ţurcanu, Adina‑Ioana Vălean

S&D:

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Karin Kadenbach, Alex Mayer, Susanne Melior, Rory Palmer, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Kathleen Van Brempt, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE:

Margrete Auken, Bas Eickhout, Rebecca Harms, Martin Häusling, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

5

-

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

John Procter

5

0

GUE/NGL:

Lynn Boylan, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan

Referensnummer

COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)

Framläggande för parlamentet

12.4.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AGRI

2.5.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

DEVE

13.9.2018

ENVI

31.5.2018

IMCO

2.5.2018

 

Associerat/Associerade utskott

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

5.7.2018

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Paolo De Castro

17.4.2018

 

 

 

Behandling i utskott

12.4.2018

 

 

 

Antagande

1.10.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

38

4

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Esther Herranz García, Jan Huitema, Martin Häusling, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Elsi Katainen, Manolis Kefalogiannis, Gabriel Mato, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Molly Scott Cato, Vladimir Urutchev, Thomas Waitz

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Renata Briano

Ingivande

10.10 2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

38

+

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Anthea McIntyre, James Nicholson

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

NI

Diane Dodds

PPE

Richard Ashworth, Daniel Buda, Michel Dantin, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Renata Briano, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Karine Gloanec Maurin, Momchil Nekov, Maria Noichl, Tibor Szanyi

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Molly Scott Cato

4

-

ECR

Jørn Dohrmann

EFDD

John Stuart Agnew

GUE/NGL

Matt Carthy

PPE

Albert Deß

2

0

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

VERTS/ALE

Martin Häusling

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 24 oktober 2018Rättsligt meddelande