Procedure : 2018/0074(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0310/2018

Indgivne tekster :

A8-0310/2018

Forhandlinger :

PV 11/02/2019 - 14
CRE 11/02/2019 - 14

Afstemninger :

PV 25/10/2018 - 13.9
CRE 25/10/2018 - 13.9
PV 12/02/2019 - 9.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0425
P8_TA(2019)0069

BETÆNKNING     ***I
PDF 719kWORD 111k
10.10.2018
PE 622.105v03-00 A8-0310/2018

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig plan for fiskebestandene i de vestlige farvande og tilstødende farvande og for fiskeriet efter disse bestande, om ændring af forordning (EU) 2016/1139 om en

flerårig plan for Østersøen og om ophævelse af forordning (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007 og (EF) nr. 1300/2008

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD))

Fiskeriudvalget

Ordfører: Alain Cadec

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig plan for fiskebestandene i de vestlige farvande og tilstødende farvande og for fiskeriet efter disse bestande, om ændring af forordning (EU) 2016/1139 om en

flerårig plan for Østersøen og om ophævelse af forordning (EF) nr. 811/2004, (EF) nr.

2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007 og (EF) nr. 1300/2008

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0149),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 43, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0126/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 19. september 2018(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget (A8-0310/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Titel

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forslag til

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om en flerårig plan for fiskebestandene i de vestlige farvande og tilstødende farvande og for fiskeriet efter disse bestande, om ændring af forordning (EU) 2016/1139 om en flerårig plan for Østersøen og om ophævelse af forordning (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007 og (EF) 1300/2008

om en flerårig plan for demersale bestande i de vestlige farvande og tilstødende farvande og for fiskeriet efter disse bestande, om ændring af forordning (EU) 2016/1139 om en flerårig plan for Østersøen og om ophævelse af forordning (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007 og (EF) 1300/2008

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Den fælles fiskeripolitik tager bl.a. sigte på at sikre, at fiskeriet og akvakulturproduktionen foregår på en miljømæssigt bæredygtig måde på langt sigt, at anvende en forsigtighedstilgang i fiskeriforvaltningen og at gennemføre en økosystembaseret fiskeriforvaltningstilgang.

(4)  Den fælles fiskeripolitik tager bl.a. sigte på at sikre, at fiskeriet og akvakulturproduktionen foregår på en miljømæssigt bæredygtig måde på lang sigt og forvaltes i overensstemmelse med målene om at generere økonomiske, sociale og beskæftigelsesmæssige fordele, at mindske EU-markedets afhængighed af importerede fødevarer på marked, at fremme den direkte og indirekte jobskabelse og den økonomiske udvikling i kystområderne, at anvende en forsigtighedstilgang i fiskeriforvaltningen og at gennemføre en økosystembaseret fiskeriforvaltningstilgang.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a)  I overensstemmelse med principperne for den fælles fiskeripolitik og for at sikre lige vilkår og fair konkurrence mellem alle havområder bør der fastlægges en ensartet ramme i alle flerårige planer, og der bør ikke være nogen undtagelser for bestemte havområder med hensyn til principperne for fastsættelse af kvoter.

Begrundelse

Hvis der i denne plan gives mulighed for undtagelser fra den retlige forpligtelse til at genoprette og opretholde bestandene over niveauer, der kan give maksimalt bæredygtigt udbytte før 2020, og for at overstige de FMSY-intervaller, der er vedtaget i tidligere flerårige planer, vil det ikke blot udvande den fælles fiskeripolitik og skade fiskebestandene, men også være urimeligt over for fiskerne i Østersøen og Nordsøen, som er forpligtet til at holde sig inden for de aftalte rammer uden undtagelser.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  For at nå den fælles fiskeripolitiks målsætninger skal der vedtages en række bevarelsesforanstaltninger, som f.eks. flerårige planer og tekniske foranstaltninger, og der skal fastsættes og tildeles fiskerimuligheder, alt efter hvad der er behov for, enten i form af enkeltforanstaltninger eller en kombination af disse.

(5)  For at nå den fælles fiskeripolitiks målsætninger skal der vedtages en række bevarelsesforanstaltninger, som f.eks. flerårige planer og tekniske foranstaltninger, og der skal fastsættes og tildeles fiskerimuligheder, alt efter hvad der er behov for, enten i form af enkeltforanstaltninger eller en kombination af disse i overensstemmelse med den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)  Forordning (EU) nr. 1380/2013 har udtrykkeligt som målsætning at genoprette og opretholde populationer af de befiskede arter over niveauer, der kan give maksimalt bæredygtigt udbytte. For at opfylde denne målsætning foreskriver forordning (EU) nr. 1380/2013, at der gradvist skal nås den udnyttelsesgrad for alle bestande, der kan give maksimalt bæredygtigt udbytte, inden udgangen af 2015, hvor det er muligt, og senest inden udgangen af 2020.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Flerårige planer skal i henhold til artikel 9 og 10 i forordning (EU) nr. 1380/2013 være baseret på videnskabelig, teknisk og økonomisk rådgivning. I henhold til samme bestemmelser skal planerne indeholde målsætninger, kvantificerbare mål med klare tidsplaner, bevarelsesreferencepunkter, beskyttelsesforanstaltninger og tekniske foranstaltninger, der tager sigte på at undgå og reducere uønskede fangster.

(6)  Flerårige planer skal i henhold til artikel 9 og 10 i forordning (EU) nr. 1380/2013 være baseret på videnskabelig, teknisk og økonomisk rådgivning. I henhold til samme bestemmelser skal planerne indeholde målsætninger, kvantificerbare mål med klare tidsplaner, bevarelsesreferencepunkter, beskyttelsesforanstaltninger og tekniske foranstaltninger, der tager sigte på at undgå og reducere uønskede fangster, minimere indvirkningen på havmiljøet, navnlig forstyrrelser af habitater og havbund, og opfylde de sociale og økonomiske målsætninger.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Kommissionen bør indhente den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning for de bestande, som den flerårige plan dækker. Med henblik herpå indgår den aftalememoranda med Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES). Den videnskabelige rådgivning fra ICES bør være baseret på denne flerårige plan og bør navnlig angive intervaller for FMSY og referencepunkter for biomassen, dvs. MSY Btrigger og Blim. Disse værdier bør anføres i den relevante bestandsrådgivning og, hvis det er relevant, i eventuel anden offentligt tilgængelig videnskabelig rådgivning, f.eks. i den rådgivning om blandet fiskeri, som ICES yder.

(8)  Kommissionen bør indhente den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning for de bestande, som den flerårige plan dækker. Med henblik herpå indgår den navnlig aftalememoranda med Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES). Den videnskabelige rådgivning fra ICES bør være baseret på denne flerårige plan og bør navnlig angive intervaller for FMSY og referencepunkter for biomassen, dvs. MSY Btrigger og Blim. Disse værdier bør anføres i den relevante bestandsrådgivning og, hvis det er relevant, i eventuel anden offentligt tilgængelig videnskabelig rådgivning, f.eks. i den rådgivning om blandet fiskeri og/eller flerartsfiskeri, som ICES yder.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  I Rådets forordning (EF) nr. 811/200418, (EF) nr. 2166/200519, (EF) nr. 388/200620, (EF) 509/200721, (EF) nr. 1300/200822 og (EF) nr. 1342/200823 er der fastsat regler for udnyttelsen af henholdsvis den nordlige kulmulebestand, kulmule- og jomfruhummerbestandene i Det Cantabriske Hav og vest for Den Iberiske Halvø, tunge i Biscayabugten, tunge i den vestlige del af Den Engelske Kanal, sild vest for Skotland og torsk i Kattegat, Nordsøen, vest for Skotland og i Det Irske Hav. Disse og andre demersale bestande tages i blandet fiskeri. Der bør derfor opstilles én enkelt flerårig plan, hvori der tages højde for dette tekniske samspil.

(9)  I Rådets forordning (EF) nr. 811/200418, (EF) nr. 2166/200519, (EF) nr. 388/200620, (EF) 509/200721, (EF) nr. 1300/200822 og (EF) nr. 1342/200823 er der fastsat regler for udnyttelsen af henholdsvis den nordlige kulmulebestand, kulmule- og jomfruhummerbestandene i Det Cantabriske Hav og vest for Den Iberiske Halvø, tunge i Biscayabugten, tunge i den vestlige del af Den Engelske Kanal, sild vest for Skotland og torsk i Kattegat, Nordsøen, vest for Skotland og i Det Irske Hav. Disse og andre demersale bestande tages i blandet fiskeri og/eller flerartsfiskeri. Der bør derfor opstilles én enkelt flerårig plan, hvori der tages højde for dette tekniske samspil.

_________________

_________________

18 Rådets forordning (EF) nr. 811/2004 af 21. april 2004 om foranstaltninger til genopretning af den nordlige kulmulebestand (EUT L 150 af 30.4.2004, s. 1).

18 Rådets forordning (EF) nr. 811/2004 af 21. april 2004 om foranstaltninger til genopretning af den nordlige kulmulebestand (EUT L 150 af 30.4.2004, s. 1).

19 Rådets forordning (EF) nr. 2166/2005 af 20. december 2005 om foranstaltninger til genopretning af bestandene af sydlig kulmule og jomfruhummer i Det Cantabriske Hav og ud for den vestlige del af Den Iberiske Halvø og om ændring af forordning (EF) nr. 850/98 om bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger til beskyttelse af unge marine organismer (EUT L 345 af 28.12.2005, s. 5).

19 Rådets forordning (EF) nr. 2166/2005 af 20. december 2005 om foranstaltninger til genopretning af bestandene af sydlig kulmule og jomfruhummer i Det Cantabriske Hav og ud for den vestlige del af Den Iberiske Halvø og om ændring af forordning (EF) nr. 850/98 om bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger til beskyttelse af unge marine organismer (EUT L 345 af 28.12.2005, s. 5).

20 Rådets forordning (EF) nr. 388/2006 af 23. februar 2006 om en flerårig plan for bæredygtig udnyttelse af tungebestanden i Biscayabugten (EUT L 65 af 7.3.2006, s. 1).

20 Rådets forordning (EF) nr. 388/2006 af 23. februar 2006 om en flerårig plan for bæredygtig udnyttelse af tungebestanden i Biscayabugten (EUT L 65 af 7.3.2006, s. 1).

21 Rådets forordning (EF) nr. 509/2007 af 7. maj 2007 om en flerårig plan for bæredygtig udnyttelse af tungebestanden i den vestlige del af Den Engelske Kanal (EUT L 122 af 11.5.2007, s. 7).

21 Rådets forordning (EF) nr. 509/2007 af 7. maj 2007 om en flerårig plan for bæredygtig udnyttelse af tungebestanden i den vestlige del af Den Engelske Kanal (EUT L 122 af 11.5.2007, s. 7).

22 Rådets forordning (EF) nr. 1300/2008 af 18. december 2008 om fastlæggelse af en flerårig plan for sildebestanden i området vest for Skotland og fiskeriets udnyttelse af denne bestand (EUT L 344 af 20.12.2008, s. 6).

22 Rådets forordning (EF) nr. 1300/2008 af 18. december 2008 om fastlæggelse af en flerårig plan for sildebestanden i området vest for Skotland og fiskeriets udnyttelse af denne bestand (EUT L 344 af 20.12.2008, s. 6).

23 Rådets forordning (EF) nr. 1342/2008 af 18. december 2008 om fastlæggelse af en langsigtet plan for torskebestande og for fiskeri efter disse bestande og om ophævelse af forordning (EF) nr. 423/2004 (EUT L 348 af 24.12.2008, s. 20).

23 Rådets forordning (EF) nr. 1342/2008 af 18. december 2008 om fastlæggelse af en langsigtet plan for torskebestande og for fiskeri efter disse bestande og om ophævelse af forordning (EF) nr. 423/2004 (EUT L 348 af 24.12.2008, s. 20).

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Visse demersale bestande udnyttes både i de vestlige farvande og i de tilstødende farvande. Planens bestemmelser vedrørende mål og beskyttelsesforanstaltninger for bestande, der hovedsagelig udnyttes i de vestlige farvande, bør derfor også finde anvendelse på nævnte områder uden for de vestlige farvande. For de bestande, der også forekommer i de vestlige farvande, og som hovedsagelig udnyttes uden for de vestlige farvande, bør der desuden fastsættes mål og beskyttelsesforanstaltninger i flerårige planer gældende for områderne uden for de vestlige farvande, hvor disse bestande hovedsagelig udnyttes, idet disse flerårige planers anvendelsesområde udvides til også at gælde for de vestlige farvande.

(11)  Visse demersale bestande udnyttes både i de vestlige farvande og i de tilstødende farvande. Planens bestemmelser vedrørende mål og beskyttelsesforanstaltninger for demersale bestande, der hovedsagelig udnyttes i de vestlige farvande, bør derfor også finde anvendelse på områder med disse bestande, der ligger uden for de vestlige farvande, forudsat at de ikke hører under et tredjelands suverænitet eller jurisdiktion. For de bestande, der også forekommer i de vestlige farvande, og som hovedsagelig udnyttes uden for de vestlige farvande, bør der desuden fastsættes mål og beskyttelsesforanstaltninger i flerårige planer gældende for områderne uden for de vestlige farvande, hvor disse demersale bestande hovedsagelig udnyttes, idet disse flerårige planers anvendelsesområde udvides til også at gælde for de vestlige farvande.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a)  Forvaltningsplanen bør ikke kun medtage mekanismer til bestemmelse af fiskerimuligheder på kort sigt, da det vil skabe usikkerhed og mangel på gennemsigtighed i sektoren.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Det geografiske anvendelsesområde for den flerårige plan bør være baseret på bestandenes geografiske udbredelse som angivet i den seneste videnskabelige bestandsrådgivning fra ICES. Det kan på grundlag af bedre videnskabelige oplysninger eller som følge af bestandenes migration blive nødvendigt i fremtiden at ændre den geografiske udbredelse, der er angivet for bestandene i den flerårige plan. Kommissionen bør derfor tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter med henblik på at tilpasse den geografiske udbredelse, der er fastlagt for bestandene i den flerårige plan, hvis den videnskabelige rådgivning fra ICES viser, at der er sket ændringer i de relevante bestandes geografiske udbredelse.

(12)  Det geografiske anvendelsesområde for den flerårige plan bør være baseret på de demersale bestandes geografiske udbredelse som angivet i den seneste videnskabelige bestandsrådgivning fra ICES. Det kan på grundlag af bedre videnskabelige oplysninger eller som følge af de demersale bestandes migration blive nødvendigt i fremtiden at ændre den geografiske udbredelse, der er angivet for bestandene i den flerårige plan. Kommissionen bør derfor tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter med henblik på at tilpasse den geografiske udbredelse, der er fastlagt for bestandene i den flerårige plan, hvis den videnskabelige rådgivning fra ICES eller et tilsvarende uafhængigt videnskabeligt organ, som er anerkendt på EU-plan eller internationalt, viser, at der er sket ændringer i de relevante bestandes geografiske udbredelse.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Formålet med denne plan bør være at bidrage til opfyldelsen af den fælles fiskeripolitiks målsætninger og navnlig til opnåelse og opretholdelse af MSY for de berørte bestande, bidrage til gennemførelsen af landingsforpligtelsen for demersale bestande, der er omfattet af fangstbegrænsninger, fremme en rimelig levestandard for dem, der er afhængige af fiskeriet under hensyntagen til det kystnære fiskeri og de socioøkonomiske aspekter. Planen bør gennemføre den økosystembaserede tilgang til fiskeriforvaltning for at begrænse fiskeriets negative indvirkning på havets økosystem mest muligt. Den bør være i overensstemmelse med Unionens miljølovgivning, navnlig målet om at opnå god miljøstatus senest i 2020 (som fastsat i direktiv 2008/56/EF), målene i direktiv 2009/147/EF og i Rådets direktiv 92/43/EF. Planen bør også fastlægge de nærmere bestemmelser om gennemførelsen af landingsforpligtelsen i EU-farvandene i de vestlige farvande for alle bestande af arter, som er omfattet af landingsforpligtelsen i henhold til artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013.

(14)  Formålet med denne plan bør være at bidrage til opfyldelsen af den fælles fiskeripolitiks målsætninger og navnlig til opnåelse og opretholdelse af alle bestande i denne forordning over niveauer, derkan give maksimalt bæredygtigt udbytte

, bidrage til gennemførelsen af landingsforpligtelsen for demersale bestande, der er omfattet af fangstbegrænsninger, fremme en rimelig levestandard for dem, der er afhængige af fiskeriet under hensyntagen til det kystnære fiskeri og de socioøkonomiske aspekter. Planen bør gennemføre den økosystembaserede tilgang til fiskeriforvaltning for at begrænse fiskeriets negative indvirkning på havets økosystem mest muligt. Den bør være i overensstemmelse med Unionens miljølovgivning, navnlig målet om at opnå god miljøstatus senest i 2020 (som fastsat i direktiv 2008/56/EF), målene i direktiv 2009/147/EF og i Rådets direktiv 92/43/EF. Planen bør også fastlægge de nærmere bestemmelser om gennemførelsen af landingsforpligtelsen i EU-farvandene i de vestlige farvande for arter, der fanges i forbindelse med demersalt fiskeri, og som er omfattet af landingsforpligtelsen i henhold til artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Der bør fastsættes et mål for fiskeridødeligheden (F), som er i overensstemmelse med målsætningen om at opnå og opretholde MSY, i form af intervaller, som gør det muligt at opnå MSY(FMSY). Intervallerne, som skal være baseret på den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, er nødvendige for at opnå den fleksibilitet, der skal til for at kunne tage hensyn til ændringer i den videnskabelige rådgivning, bidrage til gennemførelsen af landingsforpligtelsen og tage højde for de særlige forhold, der gør sig gældende for det blandede fiskeri. FMSY-intervallerne bør beregnes af Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES), og bør navnlig fremgå af dets regelmæssige fangstrådgivning. Intervallerne skal på grundlag af denne plan udledes således, at det langsigtede udbytte ikke reduceres med mere end 5 % sammenlignet med MSY24. Intervallets øvre grænse er fastsat således, at sandsynligheden for, at en bestand reduceres til under Blim højst er 5 %. Denne øvre grænse er også i overensstemmelse med ICES' rådgivningsregel, ifølge hvilken man i de tilfælde, hvor en bestands gydebiomasse er lav eller bestandsstørrelsen ringe, skal reducere F til en værdi, der ikke overstiger en øvre grænse svarende til FMSY-værdien multipliceret med bestandens gydebiomasse eller størrelse i TAC-året divideret med MSY Btrigger. ICES anvender disse betragtninger og rådgivningsreglen, når det yder videnskabelig rådgivning om fiskeridødelighed og fangstmuligheder.

(16)   Der bør fastsættes et mål for fiskeridødeligheden (F), som er i overensstemmelse med målsætningen om at opnå og opretholde MSY, i form af intervaller, som gør det muligt at opnå MSY (FMSY). Intervallerne, som skal være baseret på den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, er nødvendige for at opnå den fleksibilitet, der skal til for at kunne tage hensyn til ændringer i den videnskabelige rådgivning, bidrage til gennemførelsen af landingsforpligtelsen og tage højde for de særlige forhold, der gør sig gældende for det blandede fiskeri. FMSY-intervallerne bør beregnes af blandt andre Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) og bør navnlig fremgå af dets regelmæssige fangstrådgivning. Intervallerne skal på grundlag af denne plan udledes således, at det langsigtede udbytte ikke reduceres med mere end 5 % sammenlignet med MSY24. Intervallets øvre grænse er fastsat således, at sandsynligheden for, at en bestand reduceres til under Blim højst er 5 %. Denne øvre grænse er også i overensstemmelse med ICES' rådgivningsregel, ifølge hvilken man i de tilfælde, hvor en bestands gydebiomasse er lav eller bestandsstørrelsen ringe, skal reducere F til en værdi, der ikke overstiger en øvre grænse svarende til FMSY-værdien multipliceret med bestandens gydebiomasse eller størrelse i TAC-året divideret med MSY Btrigger. ICES anvender disse betragtninger og rådgivningsreglen, når det yder videnskabelig rådgivning om fiskeridødelighed og fangstmuligheder.

___________

___________

24 EU anmoder ICES om at forelægge FMSY-intervaller for udvalgte bestande i ICES-underområde 5-10.

24 EU anmoder ICES om at forelægge FMSY-intervaller for udvalgte bestande i ICES-underområde 5-10.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16a)  For at opfylde målsætningerne i artikel 2, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1380/2013 bør der fastsættes et mål for fiskeridødeligheden (F), som ikke overstiger udnyttelsesgraden for det maksimale bæredygtige udbytte. Denne udnyttelsesgrad bør nås så hurtigt som muligt og på et gradvist stigende grundlag senest i 2020 for alle bestande, som denne forordning finder anvendelse på.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  Det bør være muligt at fastsætte den samlede tilladte fangstmængde (TAC) for jomfruhummer i de vestlige farvande som summen af de fangstbegrænsninger, der er fastsat for hver enkelt funktionel enhed og for de øvrige statistiske rektangler uden for de funktionelle enheder, der hører under det pågældende TAC-område. Dette er dog ikke til hinder for vedtagelsen af foranstaltninger til beskyttelse af specifikke funktionelle enheder.

(20)  Det bør være muligt at fastsætte den samlede tilladte fangstmængde (TAC) for en jomfruhummerbestand i de vestlige farvande som summen af de fangstbegrænsninger, der er fastsat for hver enkelt funktionel enhed og for de øvrige statistiske rektangler uden for de funktionelle enheder, der hører under det område, der er fastlagt for denne bestand. Dette er dog ikke til hinder for vedtagelsen af foranstaltninger til beskyttelse af specifikke funktionelle enheder.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21a)  Der bør nu fastsættes specifikke forbud mod fiskeri efter havbars og lubbe, navnlig for at beskytte disse arters gydebestande i yngletiden. For at beskytte de faldende bestande af havbars og lubbe bør medlemsstaterne træffe passende kommercielle og rekreative genopretningsforanstaltninger på baggrund af den bedste foreliggende videnskabelige dokumentation.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  Hvis Rådet ved fastsættelsen af fiskerimulighederne for en given bestand er nødt til at tage hensyn til det rekreative fiskeri, hvis dette har en betydelig indvirkning på bestanden, bør det kunne fastsætte en TAC for de kommercielle fangster, hvori der tages hensyn til mængden af fangster, der tages i det rekreative fiskeri, og/eller vedtage foranstaltninger, der begrænser det rekreative fiskeri, som f.eks. fangstbegrænsninger og lukkede perioder.

(22)  Når fiskeridødeligheden forårsaget af rekreativt fiskeri har en betydelig indvirkning på en bestand, der forvaltes på grundlag af MSY, bør Rådet kunne fastsætte individuelle og ikkediskriminerende fiskerimuligheder for de rekreative fiskere. Sådanne individuelle fiskerimuligheder for det rekreative fiskeri bør omfatte perioder, som ikke kan være på under en måned, og bør være i overensstemmelse med de faktiske praksisser og fangster inden for det rekreative fiskeri. Rekreative fangster af visse arter med høj handelsværdi bør markeres ved fjernelse af en del af halefinnen for at begrænse mulighederne for ulovlig anvendelse af sådanne fangster inden for afsætningskanalerne for fisk.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  Med henblik på opfyldelse af landingsforpligtelsen i artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013 bør planen indeholde yderligere forvaltningsforanstaltninger, som skal specificeres yderligere i overensstemmelse med artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013.

(23)  Med henblik på opfyldelse af landingsforpligtelsen i artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013 og for at minimere den negative indvirkning på økosystemet bør planen indeholde yderligere forvaltningsforanstaltninger, navnlig foranstaltninger til gradvist at undgå og eliminere udsmid og minimere fiskeriets negative indvirkning på økosystemet under hensyntagen til den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, som i givet fald skal specificeres yderligere i overensstemmelse med artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013. Det bør også præciseres, at landingsforpligtelsen ikke finder anvendelse på det rekreative fiskeri. I mangel af fælles henstillinger kan Kommissionen vedtage delegerede retsakter.

Begrundelse

I artikel 2, stk. 5, i den fælles fiskeripolitik fastslås det, at udsmid gradvist skal elimineres ved at undgå og så vidt muligt reducere uønskede fangster fra start af.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(23a)  For at beskytte følsomme arter og habitater, navnlig dem, der er alvorligt truet og berørt af fiskeripresset, bør planen omfatte forvaltningsforanstaltninger for det berørte fiskeri, herunder ændringer af fartøjers redskaber og aktiviteter og ændringer af selve fartøjerne. I planen bør der fastlægges yderligere forvaltningsforanstaltninger, som skal præciseres nærmere i overensstemmelse med artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013. Kommissionen bør kunne vedtage gennemførelsesretsakter, som fastlægger en analyse af havområder samt formatet og tidsplanerne for fremlæggelse og godkendelse af forvaltningsforanstaltninger.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 24 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(24a)  Kommissionen bør forelægge Parlamentet en årlig rapport om den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, som er blevet benyttet til fastsættelsen af fiskerimuligheder eller ved anvendelsen af Rådets beskyttelsesforanstaltninger, og den bør underrette Parlamentet i forvejen om situationer, hvor den videnskabelige rådgivning kan føre til betydelige ændringer i fastsættelsen af fiskerimuligheder.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  Der bør i henhold til artikel 10, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1380/2013 fastsættes krav om, at Kommissionen med regelmæssige mellemrum evaluerer nærværende forordnings anvendelse for på grundlag af videnskabelig rådgivning at undersøge, om den er dækkende og virkningsfuld. Planen bør evalueres senest den xx. [fem år efter denne forordnings ikrafttræden] og derefter hvert femte år. Dette giver tid til, at landingsforpligtelsen kan gennemføres fuldt ud, at der kan vedtages og gennemføres foranstaltninger på regionalt plan, og til, at man kan se, hvilken indvirkning disse foranstaltninger har på bestandene og fiskeriet. Evaluering hvert femte år er også det minimum, der kræves af de videnskabelige organer.

(25)  Der bør i henhold til artikel 10, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1380/2013 fastsættes krav om, at Kommissionen evaluerer nærværende forordnings anvendelse for på grundlag af videnskabelig rådgivning at undersøge, om den er dækkende og virkningsfuld. Planen bør evalueres senest den xx. [fem år efter denne forordnings ikrafttræden], og dens bestemmelser om en rammemekanisme for Rådets afgørelser om fastsættelse af fiskerimuligheder på direkte grundlag af den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning bør udløbe den 31. december XXXX [syv år efter denne forordnings ikrafttræden]. Dette giver tid til, at landingsforpligtelsen kan gennemføres fuldt ud, og at der kan vedtages og gennemføres foranstaltninger på regionalt plan. Evaluering hvert femte år er også det minimum, der kræves af de videnskabelige organer for at evaluere indvirkningen på bestandene og fiskeriet og for at give Parlamentet og Rådet tilstrækkelig tid til at træffe afgørelse om eventuelle nye forslag til flerårig forvaltning af disse bestande.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26)  For at muliggøre en hurtig og formålstjenlig tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling, for at sikre fleksibilitet og åbne mulighed for udviklingen af visse foranstaltninger bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med henblik på at supplere denne forordning med bestemmelser om afhjælpende foranstaltninger og gennemførelsen af landingsforpligtelsen. Det er særlig vigtigt, at Kommissionen under sit forberedende arbejde gennemfører relevante høringer, herunder eksperthøringer, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning25 af 13. april 2016. For navnlig at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter bør Europa-Parlamentet og Rådet modtage alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter bør have systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

(26)  For at muliggøre en hurtig og formålstjenlig tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling, for at sikre fleksibilitet og åbne mulighed for udviklingen af visse foranstaltninger bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med henblik på at supplere denne forordning med bestemmelser om afhjælpende foranstaltninger og gennemførelsen af landingsforpligtelsen. Det er særlig vigtigt, at Kommissionen under sit forberedende arbejde gennemfører relevante høringer af de berørte rådgivende råd, herunder eksperthøringer, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning25 af 13. april 2016. For navnlig at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter bør Europa-Parlamentet og Rådet modtage alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter bør have systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

_________________

_________________

25 EUT L 123 af 12.5 2016, s. 1.

25 EUT L 123 af 12.5 2016, s. 1.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28)  Anvendelsen af dynamiske henvisninger til FMSY-intervallerne og bevarelsesreferencepunkterne sikrer, at disse parametre, som er uundværlige for fastsættelsen af fiskerimuligheder, ikke bliver forældede, og at Rådet altid vil kunne anvende den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning. Samme tilgang med at anvende dynamiske henvisninger til den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning bør desuden følges i forbindelse med forvaltningen af bestandene i Østersøen. I denne sammenhæng betyder "den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning" offentligt tilgængelig videnskabelig rådgivning, som bygger på de seneste videnskabelige data og metoder og enten er ydet eller gennemgået af et uafhængigt videnskabeligt organ, som er anerkendtEU-plan eller internationalt. Forordning (EU) 2016/113927 bør derfor ændres.

(28)  Anvendelsen af dynamiske henvisninger til FMSY-intervallerne og bevarelsesreferencepunkterne sikrer, at disse parametre, som er uundværlige for fastsættelsen af fiskerimuligheder, ikke bliver forældede, og at Rådet altid vil kunne anvende den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning. Samme tilgang med at anvende dynamiske henvisninger til den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning bør desuden følges i forbindelse med forvaltningen af bestandene i Østersøen for en periode på syv år. Kommissionen bør også forelægge Parlamentet en årlig rapport om den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, som er blevet anvendt, og den bør underrette Parlamentet i forvejen om situationer, hvor den videnskabelige rådgivning kan føre til betydelige ændringer i fastsættelsen af fiskerimuligheder. I denne sammenhæng betyder "den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning" offentligt tilgængelig videnskabelig rådgivning, som er fagfællebedømt af Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF) eller andre relevante videnskabelige organer såsom Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES). Den skal byggede seneste foreliggende videnskabelige data og metoder og opfylde kravene i artikel 25 i forordning (EU) nr. 1380/2013.

_________________

 

27  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1139 af 6. juli 2016 om en flerårig plan for torske-, silde- og brislingebestandene i Østersøen og fiskeriet, der udnytter disse bestande, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2187/2005 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 (EUT L 191 af 15.7.2016, s. 1).

 

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Ved denne forordning opstilles der en flerårig plan ("planen") for følgende demersale bestande, herunder dybhavsbestande, i de vestlige farvande og for fiskeriet efter disse bestande i de vestlige farvande samt de tilstødende farvande, hvis disse bestande også forekommer i andre områder end de vestlige farvande:

1.  Ved denne forordning opstilles der en flerårig plan ("planen") for de nedenstående demersale bestande, herunder dybhavsbestande, i de vestlige farvande og, hvis disse bestande også forekommer i andre områder end de vestlige farvande, i de tilstødende farvande, hvis disse ikke hører under et tredjelands suverænitet eller jurisdiktion, samt for fiskeriet efter disse bestande:

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  havbars (Dicentrarchus labrax) i afsnit 4b, 4c, 7a, og 7d–h

(4)  havbars (Dicentrarchus labrax) i afsnit 4b, 4c, 7a, 7b og 7d–h, 7j og underområde 8 og afsnit 9a

Begrundelse

Havbars er en værdifuld målart. Dens forvaltning på grundlag af MSY er afgørende for at kunne udnytte ressourcen bedst muligt. Artens udbredelsesområde er stort, og der er ikke videnskabelige dokumentation for, at der findes biologiske bestande, der er adskilt af den 48. breddegrad (ICES' zoneinddeling er nødvendigvis knyttet til forskelle i datatilgængelighed). Ud over at de fiskeribegrænsninger, der er fastlagt af Rådet, er yderst uretfærdige, er der risiko for, at de forrykker fiskeriaktiviteterne til det sydlige område og øger presset yderligere på bestanden der.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 23 – led 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  den sydlige del af Biscayabugten (FU 25)

–  den sydlige del af Biscayabugten (FU 23-24)

Begrundelse

Der er en fejl i benævnelsen af den funktionelle enhed i Kommissionens forslag.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 24 – led 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  vest for Galicien (FU 26-27)

–  vest for Galicien (FU 26)

Begrundelse

Der er en fejl i benævnelsen af den funktionelle enhed i Kommissionens forslag.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 24 – led 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  de iberiske farvande (FU 28-29)

udgår

Begrundelse

Der er en fejl i benævnelsen af den funktionelle enhed i Kommissionens forslag.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 24 – led 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

  nord for Portugal (FU 27)

Begrundelse

Der er en fejl i benævnelsen af den funktionelle enhed i Kommissionens forslag.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 24 – led 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

  portugisiske farvande (det sydlige Portugal og Algarve) (FU 28-29)

Begrundelse

Der er en fejl i benævnelsen af den funktionelle enhed i Kommissionens forslag.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis det af den videnskabelige rådgivning fremgår, at der er sket en ændring i den geografiske udbredelse af de bestande, der er anført i dette stykkes første afsnit, kan Kommissionen vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 15 med henblik på at ændre denne forordning ved at tilpasse de ovenfor specificerede områder, således at de afspejler ændringen i den geografiske udbredelse. Sådanne tilpasninger må ikke udvide bestandsområderne ud over EU-farvandene i underområde 4-10 og CECAF-afsnit 34.1.1, 34.1.2 og 34.2.0.

Hvis det af den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, navnlig fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES), fremgår, at der er sket en ændring i den geografiske udbredelse af de bestande, der er anført i dette stykkes første afsnit, kan Kommissionen vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 15 med henblik på at ændre denne forordning ved at tilpasse de ovenfor specificerede områder, således at de afspejler ændringen i den geografiske udbredelse. Sådanne tilpasninger må ikke udvide bestandsområderne ud over EU-farvandene i underområde 4-10 og CECAF-afsnit 34.1.1, 34.1.2 og 34.2.0.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvis Kommissionen på grundlag af den videnskabelige rådgivning mener, at der er behov for at ændre listen over bestande i stk. 1, første afsnit, kan Kommissionen forelægge et forslag til ændring af listen.

2.  Hvis Kommissionen på grundlag af den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning mener, at der er behov for at ændre listen over bestande i stk. 1, første afsnit, kan Kommissionen forelægge et forslag til ændring af listen.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Det er kun artikel 4 og 6 og foranstaltningerne vedrørende fiskerimuligheder i artikel 7 i denne forordning, der finder anvendelse på de tilstødende farvande, der er omfattet af denne artikels stk. 1.

3.  Det er kun artikel 4 og 6 og foranstaltningerne vedrørende fiskerimuligheder i artikel 7, artikel 9, stk. 3a, og artikel 9a i denne forordning, der finder anvendelse på de tilstødende farvande, der er omfattet af denne artikels stk. 1.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Denne forordning finder også anvendelse på bifangster, der er taget i de vestlige farvande i forbindelse med fiskeri efter de bestande, der er anført i stk. 1. Fastsættes der imidlertid for de nævnte bestande FMSY-intervaller og beskyttelsesforanstaltninger knyttet til disse bestandes biomasse i andre EU-retsakter om opstilling af flerårige planer, anvendes nævnte intervaller og beskyttelsesforanstaltninger.

4.  Denne forordning finder også anvendelse på bifangster, der er taget i de vestlige farvande i forbindelse med fiskeri efter de demersale bestande, der er anført i stk. 1, og den sikrer, at udnyttelsen af alle havets levende biologiske ressourcer genopretter og opretholder populationerne af debefiskede arter over de niveauer, der kan give maksimalt bæredygtigt udbytte i overensstemmelse med artikel 2, stk. 2

, i forordning (EU) nr. 1380/2013.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  I denne forordning anføres også nærmere oplysninger om gennemførelsen af foranstaltninger, som skal minimere fiskeriets indvirkning på havmiljøet, navnlig utilsigtede fangster af beskyttede arter i EU-farvande i de vestlige farvande i forbindelse med alt fiskeri i disse farvande. Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, som fastlægger en analyse af havområder samt formatet og tidsplanerne for fremlæggelse og godkendelse af forvaltningsforanstaltninger.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Ved denne forordning fastsættes også de nærmere bestemmelser om gennemførelsen af landingsforpligtelsen i EU-farvandene i de vestlige farvande for alle bestande af arter, som er omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013.

5.  Ved denne forordning fastsættes også de nærmere bestemmelser om gennemførelsen af landingsforpligtelsen i EU-farvandene i de vestlige farvande for bestande af arter, som er omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013, og som fanges i forbindelse med demersalt fiskeri.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Der kan i henhold til denne forordning fastsættes tekniske foranstaltninger som omhandlet i artikel 8 for en hvilken som helst bestand i de vestlige farvande.

6.  Der kan i henhold til denne forordning fastsættes tekniske foranstaltninger for kommercielt og rekreativt fiskeri som omhandlet i artikel 8, for en hvilken som helst demersal bestand i de vestlige farvande.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  ”FMSY-interval": et værdiinterval fastsat i den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, navnlig fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES), hvor alle fiskeridødelighedsniveauer inden for dette interval giver det maksimale bæredygtige udbytte (MSY) på langt sigt med et givet fiskerimønster og under de eksisterende gennemsnitlige miljøforhold uden at påvirke de relevante bestandes reproduktionsproces i betydelig grad. Intervallet er udledt, således at det langsigtede udbytte højst reduceres med 5 % sammenlignet med det maksimale bæredygtige udbytte. Der er fastsat en øvre grænse for intervallet, således at sandsynligheden for, at bestanden reduceres til under grænsereferencepunktet for bestandens gydebiomasse (Blim), højst er 5 %

(2)  "FMSY-interval": et værdiinterval fastsat i den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, navnlig fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) eller et tilsvarende uafhængigt videnskabeligt organ, som er anerkendt af Unionen eller internationalt, hvor alle fiskeridødelighedsniveauer inden for dette interval giver det maksimale bæredygtige udbytte (MSY) på langt sigt med et givet fiskerimønster og under de eksisterende gennemsnitlige miljøforhold uden at påvirke de relevante bestandes reproduktionsproces i betydelig grad. Intervallet er udledt, således at det langsigtede udbytte højst reduceres med 5 % sammenlignet med det maksimale bæredygtige udbytte. Der er fastsat en øvre grænse for intervallet, således at sandsynligheden for, at bestanden reduceres til under grænsereferencepunktet for bestandens gydebiomasse (Blim), højst er 5 %

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  "FMSY-værdi": værdien af den anslåede fiskeridødelighed, som giver det maksimale bæredygtige udbytte på langt sigt med et givet fiskerimønster og under de eksisterende gennemsnitlige miljøforhold

(5)  "FMSY": værdien af den anslåede fiskeridødelighed, som giver det maksimale bæredygtige udbytte på langt sigt med et givet fiskerimønster og under de eksisterende gennemsnitlige miljøforhold

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  ”Blim": referencepunktet for bestandsstørrelsen som fastsat i den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, navnlig fra ICES, under hvilket der kan forekomme reduceret reproduktionsevne

(8)  ”Blim": referencepunktet for bestandsstørrelsen som fastsat i den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, navnlig fra ICES eller et tilsvarende uafhængigt videnskabeligt organ, som er anerkendt af Unionen eller internationalt, under hvilket der kan forekomme reduceret reproduktionsevne

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  "MSY Btrigger": referencepunktet for en bestands gydebiomasse, eller, hvis der er tale om jomfruhummer, referencepunktet for bestandsstørrelsen, som fastsat i den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, navnlig fra ICES, under hvilket der træffes specifikke, hensigtsmæssige forvaltningstiltag til sikring af, at udnyttelsesgraderne kombineret med de naturlige udsving genopbygger bestandene, så de kommer over de niveauer, der kan give MSY på langt sigt.

(9)  "MSY Btrigger": referencepunktet for en bestands gydebiomasse, eller, hvis der er tale om jomfruhummer, referencepunktet for bestandsstørrelsen, som fastsat i den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, navnlig fra ICES eller et tilsvarende uafhængigt videnskabeligt organ, som er anerkendt af Unionen eller internationalt, under hvilket der træffes specifikke, hensigtsmæssige forvaltningstiltag til sikring af, at udnyttelsesgraderne kombineret med de naturlige udsving genopbygger bestandene, så de kommer over de niveauer, der kan give MSY på langt sigt.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a)  "Den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning": offentligt tilgængeligvidenskabelig rådgivning, som bygger på de seneste videnskabelige data og metoder, der enten er tilvejebragt eller fagfællebedømt af et uafhængigt videnskabeligt organ, som er

anerkendt på EU-plan eller internationalt, herunder Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF) og Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES), og som opfylder kravene i artikel 25 i forordning (EU) nr. 1380/2013.

 

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Planen skal bidrage til opfyldelsen af de målsætninger for den fælles fiskeripolitik, der er fastsat i artikel 2 i forordning (EU) nr. 1380/2013, navnlig ved at anvende en forsigtighedstilgang i fiskeriforvaltningen, og den har til formål at sikre, at udnyttelsen af havets levende biologiske ressourcer genopretter og opretholder populationerne af de befiskede arter over de niveauer, der kan give MSY.

1.  Planen skal bidrage til opfyldelsen af de målsætninger for den fælles fiskeripolitik, der er fastsat i artikel 2 i forordning (EU) nr. 1380/2013, navnlig ved at anvende en forsigtighedstilgang i fiskeriforvaltningen, og den har til formål at sikre, at udnyttelsen af havets levende biologiske ressourcer genopretter og opretholder populationerne af de befiskede arter over de niveauer, der kan give MSY. Planen skal, ud over at tilstræbe miljømæssig bæredygtighed, forvaltes på en måde, der er i overensstemmelse med målene om at skabe økonomiske, sociale og beskæftigelsesmæssige fordele og samtidig bidrage til tilgængeligheden af fødevarer.

 

Udnyttelsesgraden for det maksimale bæredygtige udbytte opnås gradvist for alle bestande inden 2020 og opretholdes derefter.

Begrundelse

Ud over den miljømæssige dimension er det vigtigt at tage hensyn til fiskeriets og akvakulturens sociale og økonomiske dimensioner som fastlagt i forordning (EU) nr. 1380/2013.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Planen skal bidrage til at eliminere udsmid ved at undgå og så vidt muligt reducere uønskede fangster og til at gennemføre den landingsforpligtelse, der er fastsat i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013, for de arter, der er fastsat fangstbegrænsninger for, og som nærværende forordning finder anvendelse på.

2.  Planen skal bidrage til at eliminere udsmid ved at undgå og så vidt muligt reducere uønskede fangster, bl.a. ved brug af innovative selektive fiskeredskaber og teknikker, og til så vidt muligt at gennemføre den landingsforpligtelse, der er fastsat i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013, for de arter, der er fastsat fangstbegrænsninger for, og som nærværende forordning finder anvendelse på.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Planen skal gennemføre den økosystembaserede tilgang til fiskeriforvaltning for at sikre, at fiskeriets negative indvirkning på havets økosystem begrænses mest muligt. Den skal være i overensstemmelse med Unionens miljølovgivning, navnlig målsætningen om at opnå en god miljøtilstand senest i 2020, jf. artikel 1, stk. 1, i direktiv 2008/56/EF, og målsætningerne i artikel 4 og 5 i direktiv 2009/147/EF såvel som artikel 6 og 12 i Rådets direktiv 92/43/EØF.

3.  Planen skal gennemføre den økosystembaserede tilgang til fiskeriforvaltning for at sikre, at fiskeriets negative indvirkning på havets økosystem, navnlig på sårbare habitater og beskyttede arter, herunder havpattedyr, havkrybdyr, havfugle, undersøiske bjerge, dybhavsrev samt koralhaver og svampekolonier, begrænses mest muligt og helst bliver elimineret, så det sikres, at fiskere fortsat fisker bæredygtigt og selektivt. Den skal være i overensstemmelse med Unionens miljølovgivning, navnlig målsætningen om at opnå en god miljøtilstand senest i 2020, jf. artikel 1, stk. 1, i direktiv 2008/56/EF, og målsætningerne i direktiv 2009/147/EF og Rådets direktiv 92/43/EØF.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 4 - litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  bidrage til opfyldelsen af andre relevante deskriptorer i bilag I til direktiv 2008/56/EF i det omfang fiskeriet spiller en rolle for opfyldelsen heraf.

b)  sikre, at fiskeriets negative indvirkning på havmiljøet minimeres, navnlig med hensyn til sårbare habitater og beskyttede arter, herunder havpattedyr og havfugle.

Begrundelse

Havfugle, havpattedyr og havkrybdyr fanges utilsigtet i alle de vestlige farvande.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Foranstaltninger, der træffes i henhold til planen, skal være i overensstemmelse med den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning. Hvis der ikke foreligger tilstrækkelige data, træffes der foranstaltninger, som sikrer en sammenlignelig bevarelsestilstand for de relevante bestande.

5.  Foranstaltninger, der træffes i henhold til planen, skal være i overensstemmelse med den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning. Den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning skal fagfællebedømmes af passende og pålidelige videnskabelige organer såsom Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) og Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF). Den skal senest offentliggøres, når Kommissionen foreslår foranstaltningerne. Hvis der ikke foreligger tilstrækkelige data, træffes der foranstaltninger, som sikrer en sammenlignelig bevarelsestilstand for de relevante bestande.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  ICES anmodes om at forelægge FMSY-intervallerne på grundlag af denne plan.

2.  ICES eller et tilsvarende uafhængigt videnskabeligt organ, som er anerkendt af Den Europæiske Union eller på internationalt plan, anmodes om at forelægge FMSY-intervallerne på grundlag af denne plan.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  hvis det på grundlag af den videnskabelige rådgivning eller dokumentation viser sig at være nødvendigt for at opfylde de målsætninger, der er fastsat i artikel 3, for det blandede fiskeri

a)  hvis det på grundlag af den videnskabelige rådgivning eller dokumentation viser sig at være nødvendigt for at opfylde de målsætninger, der er fastsat i artikel 3, for det blandede fiskeri og/eller flerartsfiskeri, navnlig med henblik på at begrænse de socioøkonomiske virkninger for fiskeriet

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 5 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  for at begrænse udsving i fiskerimulighederne fra år til år til højst 20 %.

c)  for at begrænse udsving i fiskerimulighederne fra år til år til højst 20 %, bortset fra i tilfælde med afbødning af situationer med indstillet fiskeri pga. "choke species" eller andet, som blokerer eller væsentligt påvirker aktiviteterne for visse flåder

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a.  For at undgå, at den kortsigtede forvaltning vanskeliggør igangsættelsen af en flerårig forvaltning, og for at fremme interessenternes deltagelse i beslutningstagningen skal det være muligt inden for rammerne af denne forordning at godkende udnyttelsesbestemmelser i regionalt regi.

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Nævnte bestande forvaltes i henhold til forsigtighedstilgangen i fiskeriforvaltningen som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 8, i forordning (EU) nr. 1380/2013, hvis der ikke foreligger tilstrækkelige videnskabelige data.

2.  Nævnte bestande forvaltes i henhold til forsigtighedstilgangen i fiskeriforvaltningen som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 8, i forordning (EU) nr. 1380/2013, hvis der ikke foreligger tilstrækkelige videnskabelige data, og der skal sikres en bevarelsestilstand, der som minimum svarer til det MSY, der er foreskrevet i artikel 9, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1380/2013.

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Der skal i henhold til artikel 9, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1380/2013 ved forvaltningen af det blandede fiskeri i forbindelse med de bestande, der er henvist til i denne forordnings artikel 1, stk. 4, tages hensyn til, at det er vanskeligt at befiske alle bestande på MSY-niveau samtidig, særlig i situationer, hvor dette fører til en for tidlig lukning af fiskeriet.

3.  Der skal i henhold til artikel 9, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1380/2013 ved forvaltningen af det blandede fiskeri og/eller flerartsfiskeriet i forbindelse med de bestande, der er henvist til i denne forordnings artikel 1, stk. 4, tages hensyn til, at det er vanskeligt at befiske alle bestande på MSY-niveau samtidig, særlig i situationer, hvor dette fører til en for tidlig lukning af fiskeriet.

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 6 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med henblik på at beskytte den fulde reproduktionsevne hos de bestande, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, anmodes ICES på grundlag af denne plan om at forelægge følgende bevarelsesreferencepunkter:

Med henblik på at beskytte den fulde reproduktionsevne hos de bestande, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, anmodes på grundlag af denne plan ICES eller et tilsvarende uafhængigt videnskabeligt organ, som er anerkendt af Den Europæiske Union eller på internationalt plan, og i tråd med den bedste tilgængelige videnskabelige rådgivning om at forelægge følgende bevarelsesreferencepunkter:

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvis den videnskabelige rådgivning viser, at gydebiomassen for en af bestandene i artikel 1, stk. 1, og, hvis der er tale om jomfruhummerbestandene, bestandsstørrelsen i et givet år ligger under MSY Btrigger, træffes der alle de afhjælpende foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre en hurtig genopretning af den relevante bestand eller funktionelle enhed til over de niveauer, der kan give MSY. Uanset artikel 4, stk. 3 og 5, fastsættes fiskerimulighederne under hensyntagen til nedgangen i biomassen på et niveau, der svarer til en fiskeridødelighed, der reduceres til under det øvre FMSY-interval.

1.  Hvis den videnskabelige rådgivning viser, at gydebiomassen for en af de demersale bestande i artikel 1, stk. 1, og, hvis der er tale om jomfruhummerbestandene, bestandsstørrelsen i et givet år ligger under MSY Btrigger, træffes der alle de afhjælpende foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre en hurtig genopretning af den relevante bestand eller funktionelle enhed til over de niveauer, der kan give MSY. Uanset artikel 4, stk. 3 og 5, fastsættes fiskerimulighederne under hensyntagen til nedgangen i biomassen på et niveau, der svarer til en fiskeridødelighed, der reduceres til under det øvre FMSY-interval.

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvis den videnskabelige rådgivning viser, at gydebiomassen for en af bestandene i artikel 1, stk. 1, og, hvis der er tale om jomfruhummerbestandene, bestandsstørrelsen ligger under Blim, træffes der yderligere afhjælpende foranstaltninger for at sikre en hurtig genopretning af den relevante bestand eller funktionelle enhed til over de niveauer, der kan give MSY. Uanset artikel 4, stk. 3 og 5, kan de afhjælpende foranstaltninger navnlig omfatte midlertidig indstilling af det målrettede fiskeri efter den pågældende bestand eller i den pågældende funktionelle enhed og en tilstrækkelig reduktion af fiskerimulighederne.

2.  Hvis den videnskabelige rådgivning viser, at gydebiomassen for en af de demersale bestande i artikel 1, stk. 1, og, hvis der er tale om jomfruhummerbestandene, bestandsstørrelsen ligger under Blim, træffes der yderligere afhjælpende foranstaltninger for at sikre en hurtig genopretning af den relevante bestand eller funktionelle enhed til over de niveauer, der kan give MSY. Uanset artikel 4, stk. 3 og 5, kan de afhjælpende foranstaltninger navnlig omfatte midlertidig indstilling af det målrettede fiskeri efter den pågældende bestand eller i den pågældende funktionelle enhed og en tilstrækkelig reduktion af fiskerimulighederne.

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Uanset artikel 4, stk. 1, kan målet for fiskeridødelighed i overensstemmelse med de FMSY-intervaller, der fastlægges i førnævnte stk. 1, og målet for hurtig genopretning af den pågældende bestand eller funktionelle enhed til niveauer, der ligger højere end det niveau, som kan give det maksimalt bæredygtige udbytte i medfør af denne artikels stk. 1 eller stk. 2, nås gradvist og på stadigt stigende grundlag i løbet af en periode på højst tre år, for så vidt som det viser sig nødvendigt i betragtning af de afsmittende økonomiske, sociale og beskæftigelsesmæssige virkninger for de berørte fiskeriaktiviteter.

Begrundelse

I tilfælde af en bestand, hvor MSY-udnyttelse ikke er mulig, vil de socioøkonomiske konsekvenser for fiskeriet afhænge direkte af den hastighed, hvormed Rådet vil rette op på denne situation gennem en reduktion af fiskerimulighederne. Det er derfor hensigtsmæssigt at fastsætte en rimelig periode til at sikre, at der opnås FMSY inden for et bestemt tidsrum, samtidig med at der gives mulighed for en tilgang for gradvis udvikling over flere fangstperioder for at begrænse de socioøkonomiske virkninger.

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 15 i nærværende forordning og artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013 med henblik på at supplere nærværende forordning vedrørende følgende tekniske foranstaltninger:

1.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 15 i nærværende forordning og artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013 med henblik på at supplere nærværende forordning vedrørende følgende tekniske foranstaltninger for fiskeri, der udnytter demersale bestande i de vestlige farvande:

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  specifikationer for fiskeredskaber og regler for deres anvendelse med henblik på at sikre eller øge selektiviteten, reducere uønskede fangster eller minimere den negative indvirkning på økosystemet

a)  specifikationer for fiskeredskaber og regler for deres anvendelse med henblik på at sikre eller øge selektiviteten, reducere uønskede fangster, navnlig af unge fisk, eller minimere den negative indvirkning på økosystemet

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Foranstaltningerne i denne artikels stk. 1 skal bidrage til opfyldelsen af målsætningerne i artikel 3.

2.  Foranstaltningerne i denne artikels stk. 1 skal bidrage til opfyldelsen af målsætningerne i artikel 3 og finder anvendelse på både kommercielt og rekreativt fiskeri.

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 8a

 

Tids- og stedmæssige forbud mod fiskeri efter havbars

 

1.  Erhvervsfiskeri og rekreativt fiskeri efter havbars er forbudt i de vestlige farvande og i ICES-afsnit 4b og 4c mellem den 1. februar og den 30. april. Det er forbudt at beholde havbars om bord og at omlade, flytte eller lande samt at beholde havbars, der er fanget ved kysten i de nævnte områder.

 

2.  Det er forbudt for EU-fiskerfartøjer at fiske efter havbars i ICES-afsnit 7b, 7c, 7j og 7k samt i de farvande i ICES-afsnit 7a og 7g, der ligger mere end 12 sømil fra basislinjen, og som hører under Det Forenede Kongeriges suverænitet. Det er forbudt for EU-fiskerfartøjer at beholde havbars om bord, at flytte, omlade eller lande havbars, der er fanget i de nævnte områder.

Begrundelse

I de seneste år har Rådet i TAC- og kvoteforordningerne vedtaget foranstaltninger til beskyttelse af havbars, navnlig i en del af yngleperioden. Sådanne tekniske foranstaltninger bør fastsættes på en bæredygtig måde af medlovgiverne og ikke inden for rammerne af en afgørelse vedrørende fiskerimuligheder, der træffes af Rådet. Det er også nødvendigt at beskytte lubbe for at forhindre overdrevent fiskeri af gydebestanden, hvilket ville resultere i den samme situation, som havbars p.t. er berørt af.

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Uden at dette berører artikel 7, kan den samlede tilladte fangstmængde for bestandene af jomfruhummer i de vestlige farvande være lig med summen af de fangstbegrænsninger, der er fastsat for de funktionelle enheder og de statistiske rektangler, der ligger uden for de funktionelle enheder.

3.  Uden at dette berører artikel 7, kan den samlede tilladte fangstmængde for en given bestand af jomfruhummer være lig med summen af de fangstbegrænsninger, der er fastsat for de funktionelle enheder og de statistiske rektangler, der ligger uden for de funktionelle enheder for det område, der er fastlagt for denne bestand.

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Rådet kan dog for de fiskebestande og -arter, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1 og 4, og som på EU-plan og med henblik på bevarelse af ressourcerne er underlagt de fiskeriforbud, der er fastsat på årsbasis inden for rammerne af afgørelserne om fiskerimuligheder, eller de sæsonbestemte fiskeriforbud, fastsætte individuelle fiskerimuligheder til fartøjer inden for bestemte fiskerier for navnlig at tage hensyn til den begrænsede eller uundgåelige karakter af fangster af denne art på grund af disse fiskeriers særlige socioøkonomiske betydning.

 

Disse individuelle fiskerimuligheder skal begrænses og ikke i væsentlig grad ophæve virkningen med hensyn til bevarelsen af den bestand, der er knyttet til det pågældende midlertidige fiskeriforbud.

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Hvis den videnskabelige rådgivning viser, at det rekreative fiskeri har betydelig indvirkning på fiskeridødeligheden for en bestemt bestand, tager Rådet hensyn hertil og kan i forbindelse med fastsættelsen af fiskerimulighederne begrænse det rekreative fiskeri for at undgå at overskride det samlede mål for fiskeridødeligheden.

udgår

Begrundelse

Erstattes af artikel 9a (ny).

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 9a

 

Rekreativt fiskeri

 

1.  Medlemsstaterne tager hensyn til fiskeridødeligheden i det rekreative fiskeri, når de tildeler de fiskerimuligheder, som de råder over, og som er omhandlet i artikel 16 i forordning (EU) nr. 1380/2013, med henblik på at undgå en overskridelse af det samlede mål for fiskeridødelighed.

 

Hvis den videnskabelige rådgivning viser, at det rekreative fiskeri har betydelig indvirkning på fiskeridødeligheden for en bestand, der er omhandlet i denne forordnings artikel 1, stk. 1, kan Rådet fastsætte ikke-diskriminerende individuelle fiskerimuligheder for de rekreative fiskere.

 

2.  Rådet baserer sig på gennemsigtige og objektive kriterier, herunder kriterier af miljømæssig, social og økonomisk art, når det fastsætter fiskerimulighederne for det rekreative fiskeri. Kriterierne, der skal anvendes, kan bl.a. omfatte fiskeriets indvirkning på miljøet, den samfundsmæssige betydning af denne aktivitet og dets bidrag til økonomien i kystområderne.

 

3.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige og forholdsmæssige bestemmelser om datakontrol og -indsamling for at kunne foretage et pålideligt skøn af de faktiske fangstniveauer, der er omfattet af stk. 1.

Begrundelse

I overensstemmelse med artikel 7 i grundforordningen skal medlemsstaterne tage højde for al form for fiskeridødelighed. Det rekreative fiskeri er ofte lavt i sammenligning med usikkerheden omkring den faktiske fiskeridødelighed i erhvervsfiskeriet, og det volder derfor ikke større problemer med hensyn til tildelingen eller overholdelsen af kvoter. Den fælles fiskeripolitik (betragtning 3) anerkender også, at det rekreative fiskeri først og fremmest er medlemsstaternes ansvar. Hvis det rekreative fiskeri imidlertid har betydelig indvirkning på en bestand, der forvaltes på grundlag af MSY, kan det underlægges retfærdige og forholdsmæssige foranstaltninger på EU-plan.

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 9 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 9b

 

Mærkning af fangster fra rekreativt fiskeri

 

1.  Eksemplarer af havbars, torsk, lubbe og tunge, der fanges i de pågældende bestandes områder, jf. artikel 1, stk. 1, skal mærkes, når de opbevares af en rekreativ fisker.

 

2.  Mærkningen består i fjernelse af den nedre eller øvre del af halefinnen på en sådan måde, at det ikke hindrer måling af fiskens størrelse.

 

3.  Mærkningen foretages umiddelbart efter fangsten og aflivningen, enten på bredden eller, når der er tale om rekreativt fiskeri fra et fartøj, efter at have bragt fisken om bord. Eksemplarer, der bringes om bord på et rekreativt fiskerifartøj, og som holdes i live i en god tilstand i et bassin, før de slippes fri igen, skal dog ikke mærkes.

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 10 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 15 i nærværende forordning og artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013 med henblik på at supplere nærværende forordning ved at fastsætte de nærmere bestemmelser for gennemførelsen af landingsforpligtelsen i artikel 15, stk. 5, litra a)-e), i forordning (EU) nr. 1380/2013 for alle bestande af arter i de vestlige farvande, der i henhold til artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013 er omfattet af nævnte forpligtelse.

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 15 i nærværende forordning og artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013 med henblik på at supplere nærværende forordning ved at fastsætte de nærmere bestemmelser for gennemførelsen af landingsforpligtelsen i artikel 15, stk. 5, litra a)-e), i forordning (EU) nr. 1380/2013 for alle bestande af demersale arter i de vestlige farvande, der i henhold til artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013 er omfattet af nævnte forpligtelse, og for utilsigtede fangster af pelagiske arter i fiskeri efter bestande, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, og for hvilke landingsforpligtelsen finder anvendelse.

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 10 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Landingsforpligtelsen, der er omhandlet i artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013, finder ikke anvendelse på rekreativt fiskeri, herunder i de tilfælde, hvor Rådet fastsætter individuelle fiskerimuligheder i henhold til artikel 9a i denne forordning.

Begrundelse

En bestemmelse, der klart fastsætter, at det rekreative fiskeri ikke er omfattet af landingsforpligtelsen (uforenelighed med overholdelsen af mindstemålene for at beholde en fisk eller med praksissen inden for sportsfiskeri med at "fiske/slippe fri").

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 10a

 

Ikkeindustrielt fiskeri og kystfiskeri i regioner i den yderste periferi

 

Denne forordning skal tage hensyn til de begrænsninger, der skyldes størrelsen af bådene inden for småfiskeriet og kystfiskeriet i regionerne i den yderste periferi og tillade landing af bifangster, når det ikke har alvorlige følger for størrelsen af bestandenes yngelbiomasse.

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  For hvert af de ICES-områder, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, i denne forordning, udsteder hver medlemsstat i henhold til artikel 7 i forordning (EF) nr. 1224/2009 fiskeritilladelser til de fartøjer, der fører dens flag, og som fisker i nævnte områder. Medlemsstaterne kan i disse fiskeritilladelser også begrænse den samlede kapacitet udtrykt i kW for disse fartøjer, der anvender et specifikt redskab.

1.  For de ICES-områder, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, i denne forordning, udsteder hver medlemsstat i henhold til artikel 7 i forordning (EF) nr. 1224/2009 fiskeritilladelser til de fartøjer, der fører dens flag, og som fisker i nævnte områder.

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Medlemsstaterne kan i de fiskeritilladelser, der er omhandlet i stk. 1, også begrænse den samlede kapacitet for de fartøjer, der er omhandlet i det nævnte stykke og anvender et specifikt redskab.

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 13 i nærværende forordning og artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013 med henblik på at fastsætte begrænsninger for den samlede kapacitet af de berørte medlemsstaters flåder for at fremme opnåelsen af de mål, der er fastsat i artikel 3.

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Artikel 18, stk. 1-6, i forordning (EU) nr. 1380/2013 finder anvendelse på de foranstaltninger, der er omhandlet i nærværende forordnings artikel 8 og 10.

1.  Artikel 18, stk. 1-6, i forordning (EU) nr. 1380/2013 finder anvendelse på de foranstaltninger, der er omhandlet i nærværende forordnings artikel 8, 10 og 11b.

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Med henblik på denne artikels stk. 1 kan medlemsstater med en direkte forvaltningsmæssig interesse i de nordvestlige farvande og medlemsstater med en direkte forvaltningsmæssig interesse i de sydvestlige farvande forelægge fælles henstillinger i henhold til artikel 18, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013, første gang senest 12 måneder efter nærværende forordnings ikrafttræden og derefter 12 måneder efter hver forelæggelse af den evaluering af planen, der skal foretages i henhold til artikel 14. De kan også forelægge sådanne henstillinger, når de anser det for nødvendigt, navnlig hvis der sker en pludselig ændring i situationen for en hvilken som helst af de bestande, som denne forordning finder anvendelse på. Fælles henstillinger vedrørende foranstaltninger for et givet kalenderår fremsættes senest den 1. juli i det foregående år.

2.  Med henblik på denne artikels stk. 1 kan medlemsstater med en direkte forvaltningsmæssig interesse i de nordvestlige farvande og medlemsstater med en direkte forvaltningsmæssig interesse i de sydvestlige farvande forelægge fælles henstillinger i henhold til artikel 18, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013, første gang senest 12 måneder efter nærværende forordnings ikrafttræden og derefter 12 måneder efter hver forelæggelse af den evaluering af planen, der skal foretages i henhold til artikel 14. De kan også forelægge yderligere henstillinger, når de anser det for nødvendigt, navnlig hvis der sker en ændring i situationen for en hvilken som helst af de bestande, som denne forordning finder anvendelse på, og med henblik på at fastlægge en plan, som indeholder foranstaltninger til gennemførelse af den økosystembaserede tilgang til fiskeriforvaltning i vestlige farvande. Fælles henstillinger vedrørende foranstaltninger for et givet kalenderår fremsættes senest den 1. juli i det foregående år eller så hurtigt som muligt, hvis formålet med henstillingerne er at afhjælpe en nødsituation, der er påpeget på basis af den seneste videnskabelige rådgivning.

Begrundelse

I overensstemmelse med artikel 9 i forordningen om den fælles fiskeripolitik.

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 13a

 

Opfølgning af og forhåndsunderretning om ændringer i den videnskabelige rådgivning

 

1.  Kommissionen aflægger den 1. april hvert år rapport over for Parlamentet om den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, der har ligget til grund for Rådets afgørelser om fastsættelsen af fiskerimuligheder i medfør af denne forordning mellem 1. februar i det foregående år og den 31. januar i det indeværende år.

 

Rapporten indeholder for alle fiskebestande og -arter navnlig de fiskerimuligheder, som Rådet har fastsat i medfør af artikel 4, artikel 5 og, hvor det er relevant, artikel 7 i denne forordning, og angiver også de tilsvarende værdier udtrykt i fiskeridødelighed. Disse data skal sammenlignes med den videnskabelige rådgivning, der anvendes til at fastsætte grænseværdier for fiskeridødeligheden (MSY Flower, FMSY og MSY Fupper og de tilsvarende fiskerimuligheder), gydebiomasseskøn og referenceværdier for biomasse (MSY Btrigger og Blim).

 

2.  Hurtigst muligt efter at være blevet gjort bekendt hermed og under alle omstændigheder før vedtagelsen af en ny rådsafgørelse om fastsættelse af fiskerimuligheder underretter Kommissionen Parlamentet om situationer, hvor de seneste FMSY-værdier svarer til ændringer i fiskerimulighederne, som afviger mere end 20 % fra de fiskerimuligheder, der svarede til FMSY-værdien i den videnskabelige rådgivning, som blev anvendt til at fastsætte fiskerimulighederne for den indeværende periode. Kommissionen underretter ligeledes Parlamentet så hurtigt som muligt og under alle omstændigheder før vedtagelsen af en ny rådsafgørelse om de tilfælde, hvor den videnskabelige rådgivning om de forskellige referenceniveauer for bestandenes gydebiomasse berettiger, at der træffes beskyttelsesforanstaltninger i medfør af artikel 7.

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Artikel 14 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Evaluering af planen

Evaluering og gennemførelse af planen

Begrundelse

Bestemmelserne om fastsættelse af fiskerimuligheder og de beskyttelsesforanstaltninger, som Rådet træffer i henhold til planen, er direkte betinget af den videnskabelige rådgivning og dens udvikling. Det foreslås dog, at man ikke lader denne situation vare ved på ubestemt tid, og at man lader denne retlige ramme gælde for en begrænset periode. Det vil være op til Kommissionen at foreslå en fremtidig ramme og op til Parlamentet og Rådet at træffe afgørelse på dette grundlag.

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Senest den [fem år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden] og derefter hvert femte år aflægger Kommissionen rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om planens resultater og indvirkning på de bestande, som denne forordning finder anvendelse på, og på fiskeriet, der udnytter disse bestande, navnlig for så vidt angår opfyldelsen af målsætningerne i artikel 3.

Senest den [fem år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden] aflægger Kommissionen rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om planens resultater og indvirkning på de bestande, som denne forordning finder anvendelse på, og på fiskeriet, der udnytter disse bestande, navnlig for så vidt angår opfyldelsen af målsætningerne i artikel 3.

Begrundelse

Bestemmelserne om fastsættelse af fiskerimuligheder og de beskyttelsesforanstaltninger, som Rådet træffer i henhold til planen, er direkte betinget af den videnskabelige rådgivning og dens udvikling. Det foreslås dog, at man ikke lader denne situation vare ved på ubestemt tid, og at man lader denne retlige ramme gælde for en begrænset periode. Det vil være op til Kommissionen at foreslå en fremtidig ramme og op til Parlamentet og Rådet at træffe afgørelse på dette grundlag.

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 1, stk. 1, og artikel 8 og 10 tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra denne forordnings ikrafttrædelsesdato. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 1, stk. 1, artikel 8 og 10 samt artikel 11, stk. 1b, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra denne forordnings ikrafttrædelsesdato. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Ændringsforslag    79

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den i artikel 1, stk. 1, og artikel 8 og 10 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3.  Den i artikel 1, stk. 1, artikel 8 og 10 samt artikel 11, stk. 1b, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Ændringsforslag    80

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 1, stk. 1, og artikel 8 og 10, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 1, stk. 1, artikel 8 og 10 samt artikel 11, stk. 1b, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Ændringsforslag    81

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1 – nr. 1

Forordning (EU) nr. 2016/1139

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2)  ”FMSY-interval": et værdiinterval fastsat i den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, navnlig fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES), hvor alle fiskeridødelighedsniveauer inden for dette interval giver det maksimale bæredygtige udbytte (MSY) på langt sigt med et givet fiskerimønster og under de eksisterende gennemsnitlige miljøforhold uden at påvirke de relevante bestandes reproduktionsproces i betydelig grad. Intervallet er udledt, således at det langsigtede udbytte højst reduceres med 5 % sammenlignet med det maksimale bæredygtige udbytte. Der er fastsat en øvre grænse for intervallet, således at sandsynligheden for, at bestanden reduceres til under grænsereferencepunktet for bestandens gydebiomasse (Blim), højst er 5 %

2)  ”FMSY-interval": et værdiinterval fastsat i den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, navnlig fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) eller et tilsvarende uafhængigt videnskabeligt organ, som er anerkendt af Den Europæiske Union eller på internationalt plan, hvor alle fiskeridødelighedsniveauer inden for dette interval giver det maksimale bæredygtige udbytte (MSY) på langt sigt med et givet fiskerimønster og under de eksisterende gennemsnitlige miljøforhold uden at påvirke de relevante bestandes reproduktionsproces i betydelig grad. Intervallet er udledt, således at det langsigtede udbytte højst reduceres med 5 % sammenlignet med det maksimale bæredygtige udbytte. Der er fastsat en øvre grænse for intervallet, således at sandsynligheden for, at bestanden reduceres til under grænsereferencepunktet for bestandens gydebiomasse (Blim), højst er 5 %

Ændringsforslag    82

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1 – nr. 1

Forordning (EU) nr. 2016/1139

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8)  "Blim": referencepunktet for bestandsstørrelsen som fastsat i den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, navnlig fra ICES, under hvilket der kan forekomme reduceret reproduktionsevne

8)  "Blim": referencepunktet for bestandsstørrelsen som fastsat i den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, navnlig fra ICES eller et tilsvarende uafhængigt videnskabeligt organ, som er anerkendt af Den Europæiske Union eller på internationalt plan, under hvilket der kan forekomme reduceret reproduktionsevne

Ændringsforslag    83

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1 – nr. 1

Forordning (EU) nr. 2016/1139

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 9

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9)  ”MSY Btrigger": referencepunktet for en bestands gydebiomasse som fastsat i den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, navnlig fra ICES, under hvilket der træffes specifikke, hensigtsmæssige forvaltningstiltag til sikring af, at udnyttelsesgraderne kombineret med de naturlige udsving genopbygger bestandene, så de kommer over de niveauer, der kan give MSY på langt sigt

9)  ”MSY Btrigger": referencepunktet for en bestands gydebiomasse som fastsat i den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, navnlig fra ICES eller et tilsvarende uafhængigt videnskabeligt organ, som er anerkendt af Den Europæiske Union eller på internationalt plan, under hvilket der træffes specifikke, hensigtsmæssige forvaltningstiltag til sikring af, at udnyttelsesgraderne kombineret med de naturlige udsving genopbygger bestandene, så de kommer over de niveauer, der kan give MSY på langt sigt

Ændringsforslag    84

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1 – nr. 2

Forordning (EU) nr. 2016/1139

Artikel 4 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  ICES anmodes om at forelægge FMSY-intervallerne på grundlag af denne plan.

2.  ICES eller et tilsvarende uafhængigt videnskabeligt organ, som er anerkendt af Den Europæiske Union eller på internationalt plan anmodes om at forelægge FMSY-intervallerne på grundlag af denne plan.

Ændringsforslag    85

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1 – nr. 2

Forordning (EU) nr. 2016/1139

Artikel 4 – stk. 5 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  for at begrænse udsving i fiskerimulighederne fra år til år til højst 20 %.

c)  for at begrænse udsving i fiskerimulighederne fra år til år til højst 20 %, bortset fra i tilfælde med afbødning af situationer med indstillet fiskeri pga. "choke species" eller andet, som blokerer eller væsentligt påvirker aktiviteterne for visse flåder.

Ændringsforslag    86

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1 – nr. 3

Forordning (EU) nr. 2016/1139

Artikel 4a – stk. 1 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med henblik på at beskytte den fulde reproduktionsevne hos de bestande, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, anmodes ICES på grundlag af denne plan om at forelægge følgende bevarelsesreferencepunkter:

Med henblik på at beskytte den fulde reproduktionsevne hos de bestande, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, anmodes ICES eller et tilsvarende uafhængigt videnskabeligt organ, som er anerkendt af Den Europæiske Union eller på internationalt plan, på grundlag af denne plan om at forelægge følgende bevarelsesreferencepunkter:

Ændringsforslag    87

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1 – nr. 4

Forordning (EU) nr. 2016/1139

Artikel 5 – stk. 3 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  foranstaltninger i henhold til denne forordnings artikel 7 og 8.

b)  foranstaltninger i henhold til denne forordnings artikel 8.

Ændringsforslag    88

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)

Forordning (EU) nr. 2016/1139

Artikel -15 (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.   I kapitel III indsættes følgende artikel:

 

"Artikel -15

 

Overvågning af og forhåndsunderretning om ændringer i den videnskabelige rådgivning

 

1.  Kommissionen aflægger den 1. april hvert år rapport over for Parlamentet om den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, der ligger til grund for Rådets afgørelser om fastsættelsen af fiskerimuligheder i medfør af denne forordning mellem 1. februar i det foregående år og den 31. januar i det indeværende år.

 

Rapporten indeholder for alle fiskebestande og -arter navnlig de fiskerimuligheder, som Rådet har fastsat i medfør af artikel 4, artikel 5 og, hvor det er relevant, artikel 7 i denne forordning, og angiver også de tilsvarende værdier udtrykt i fiskeridødelighed. Disse data skal sammenlignes med den videnskabelige rådgivning, der anvendes til at fastsætte grænseværdier for fiskeridødeligheden (MSY Flower, FMSY og MSY Fupper og de tilsvarende fiskerimuligheder), gydebiomasseskøn og referenceværdier for biomasse (MSY Btrigger og Blim).

 

2.  Hurtigst muligt efter at være blevet gjort bekendt hermed og under alle omstændigheder før vedtagelsen af en ny rådsafgørelse om fastsættelse af fiskerimuligheder underretter Kommissionen Parlamentet om situationer, hvor de seneste videnskabelige FMSY-værdier svarer til ændringer i fiskerimulighederne, som afviger mere end 20 % fra de fiskerimuligheder, der svarede til FMSY-værdien i den videnskabelige rådgivning, som blev anvendt til at fastsætte fiskerimulighederne for den indeværende periode. Kommissionen underretter ligeledes Parlamentet så hurtigt som muligt og under alle omstændigheder før vedtagelsen af en ny rådsafgørelse om de tilfælde, hvor den videnskabelige rådgivning om de forskellige referenceniveauer for bestandenes gydebiomasse berettiger, at der træffes beskyttelsesforanstaltninger i medfør af artikel 7. ";

Ændringsforslag    89

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1 – nr. 4 b (nyt)

Forordning (EU) nr. 2016/1139

Artikel 15

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

4b.   Artikel 15 affattes således:

Artikel 15

Artikel 15

Evaluering af planen

Evaluering og gennemførelse af planen

Senest den 21. juli 2019 og derefter hvert femte år aflægger Kommissionen rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om planens resultater og indvirkning på de bestande, som denne forordning finder anvendelse på, og på fiskeriet, der udnytter disse bestande, navnlig for så vidt angår opfyldelsen af målsætningerne fastsat i artikel 3. Kommissionen kan aflægge rapport på en tidligere dato, hvis det skønnes nødvendigt af alle berørte medlemsstater eller af Kommissionen selv.

Senest den 21. juli 2019 samt fem år derefter aflægger Kommissionen rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om planens resultater og indvirkning på de bestande, som denne forordning finder anvendelse på, og på fiskeriet, der udnytter disse bestande, navnlig for så vidt angår opfyldelsen af målsætningerne fastsat i artikel 3.

 

Artikel 4-6 i denne forordning anvendes indtil den 31. december... [syv år efter datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. ’;

(1)

Endnu ikke offentliggjort i EUT.


BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag

Kommissionen offentliggjorde den 23. marts 2018 et forslag til forordning om en flerårig forvaltningsplan for fiskeriet i de vestlige farvande (Atlanterhavet og Den Engelske Kanal). Kommissionen foreslår også at ændre den flerårige forvaltningsplan for visse former for fiskeri i Østersøen(1) (i det følgende benævnt "Østersøplanen").

Grundforordningen om den fælles fiskeripolitik(2) fremmer oprettelse af flerårige forvaltningsplaner. Dette imødekommer to behov: en større forudsigelighed i forvaltningsforanstaltningerne ved hjælp af langsigtet programmering samt en hensyntagen til de berørte aktørers særlige karakter og bidrag ved hjælp af en regionaliseret tilgang til havområdeplanerne. Målet er at etablere en regionaliseret ramme for fiskeriforvaltning for at kunne udnytte fiskebestandene ud fra det maksimale bæredygtige udbytte (MSY).

Parlamentet og Rådet har allerede vedtaget to flerårige planer: Østersøplanen, der blev vedtaget i 2016, og "Nordsøplanen", der blev vedtaget i 2018(3).

Ud over det forslag, som er emnet for denne betænkning, er to andre forslag for tiden til behandling hos medlovgiverne: en flerårig forvaltningsplan for Adriaterhavet og en plan for det vestlige Middelhavsområde.

Med fremlæggelsen af dette forslag om de vestlige farvande genoptager Kommissionen i det væsentlige bestemmelserne vedrørende den flerårige tilgang til fiskeriforvaltning, som blev vedtaget for nylig i Nordsøplanen. Den tilsvarende ændring af Østersøplanen har til formål også at tilpasse denne plan med denne tilgang.

I nærværende betænkning behandles forslaget til en flerårig plan for de vestlige farvande, og der foreslås visse ændringer.

Ordførerens holdning 

Ordføreren glæder sig over Kommissionens og medlovgivernes arbejde med udvikling af flerårige planer for regionaliseret fiskeriforvaltning og bevarelse af fiskeressourcer. Ordføreren mener, at Østersø- og Nordsøplanen er et godt referencegrundlag for den flerårige forvaltningsplan for de vestlige farvande. Han foreslår ikke desto mindre nogle ændringer i forhold til tilgangen i Nordsøplanen for at tilpasse den til visse institutionelle forhold og for bedre at tage hensyn til visse særlige karakteristika for det pågældende havområde.

Med henblik herpå foreslår ordføreren følgende:

At sikre bevarelsen af bestandene i tråd med de socioøkonomiske forhold

Ordføreren ønsker bedre rammer for måden, hvorpå man opnår målene både for bevarelsen af ressourcerne og for den nødvendige hensyntagen til de socioøkonomiske forhold. I tilfælde af en bestand, hvis tilstand ikke tillader MSY-udnyttelse, i særdeleshed hvis denne tilstand retfærdiggør, at der træffes beskyttelsesforanstaltninger som foreslået i denne plan, foreslår ordføreren, at der fastsættes en treårig frist for opnåelse af MSY, hvilket følgelig giver mulighed for at begrænse de socioøkonomiske virkninger ved at fordele sektorens indsats over flere fangstperioder.

Ordføreren foreslår i forlængelse heraf at give Rådet mulighed for at fastsætte fiskerimuligheder for visse erhverv, i tilfælde af at en art er genstand for et midlertidigt fiskeriforbud (sæsonbestemt eller årligt). En sådan fremgangsmåde er allerede blevet gennemført af Rådet med hensyn til havbars ved fastsættelsen af TAC'er og kvoter for 2018(4). Ordføreren mener, at en sådan fremgangsmåde er begrundet, da den giver tilstrækkelig fleksibilitet til at tage højde for erhverv, hvis aktivitet er afhængig af denne art. Ordføreren mener, at denne foranstaltning skal indgå i de flerårige planer.

At tage hensyn til det rekreative fiskeri på en forholdsmæssig og retfærdig måde

Ordføreren mener, at forvaltningen af det rekreative fiskeri primært er en opgave for de nationale myndigheder. Imidlertid understreger ordføreren behovet for at anerkende den tilknytning, som mange europæiske borgere har til denne aktivitet, og sektorens socioøkonomiske betydning. I de tilfælde, hvor det rekreative fiskeri kan have betydelig indvirkning på bevarelsen af en ressource, kan det forvaltes på EU-plan. Det er imidlertid bydende nødvendigt, at det får samme retfærdige behandling som erhvervsfiskeriet. Ordføreren mener derfor, at planen også bør indeholde bestemmelser om betingelserne for forvaltningen af det rekreative fiskeri, således at der skabes forudsigelighed for sektoren.

Ordføreren støtter det princip i Nordsøplanen, ifølge hvilket Rådet kan træffe passende foranstaltninger vedrørende det rekreative fiskeri, når det har en betydelig indvirkning på fiskeridødeligheden for en art. Men sådanne foranstaltninger er kun berettigede og retfærdige, hvis de vedrører en bestand, der forvaltes på grundlag af MSY, og hvis de er begrænset til foranstaltninger, der hører under Rådets kompetence. Fastsættelsen af fiskerimuligheder for det rekreative fiskeri skal være individuel og ikke-diskriminerende. Ordføreren foreslår derfor ligeledes, at disse individuelle fangstbegrænsninger fastsættes for en periode på mindst en måned. For at mindske risikoen for falskt rekreativt fiskeri og ulovligt salg af fisk, der fanges af visse fiskere under dække af rekreativt fiskeri, foreslår ordføreren en forpligtelse til straks at mærke fangster af visse arter (havbars, torsk, lubbe og tunge). Ordføreren ønsker også, at det i planen udtrykkeligt fastslås, at landingsforpligtelsen ikke finder anvendelse på det rekreative fiskeri.

At styrke Parlamentets rolle inden for opfølgningen af forbindelserne mellem den videnskabelige rådgivning og Rådets afgørelser og at give Parlamentet mulighed for inden for et vist tidsrum at varetage sin rolle som medlovgiver

I den flerårige Østersøplan anerkendtes en flerårig tilgang til fiskeriforvaltning på grundlag af referencepunkter for bestandenes fiskeridødelighed (F) og biomasse (B). De kvantitative værdier for disse referencepunkter er baseret på videnskabelig rådgivning og er fastsat i Parlamentets og Rådets forordning. Den regelmæssige gennemgang af den videnskabelige rådgivning berettiger dog, at medlovgiverne hurtigt og regelmæssigt gennemgår disse kvantitative værdier.

På grund af dynamikken i den videnskabelige rådgivning fastlægger Nordsøplanen en ramme for Rådets afgørelser om forvaltning af fiskerimuligheder, som er direkte betinget af de referencepunktværdier, som den videnskabelige rådgivning leverer (dvs. navnlig for de seneste data). Denne forordning vedrørende Nordsøen omfatter derfor ikke nogen kvantitativ værdi for bestandenes fiskeridødelighed eller biomasse. Referencepunkterne fastsættes af Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) og bruges normalt på årsbasis direkte til Rådets fastsættelse af fiskerimuligheder.

Kommissionen har foreslået at forvalte fiskeriet i de vestlige farvande efter samme princip som for Nordsøen (og at gennemgå Østersøplanen på samme måde). Ordføreren støtter, at fiskeriforvaltningen baseres på den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning. Ikke desto mindre ønsker han at forbedre Parlamentets muligheder for tilsyn med processen og bevare dets rolle som medlovgiver inden for flerårig fiskeriforvaltning. I dette øjemed foreslår han:

•  en regelmæssig efterfølgende kontrol: Kommissionen skal hvert år aflægge rapport til Parlamentet om overensstemmelsen mellem den foreliggende videnskabelige rådgivning og de afgørelser, der træffes af Rådet på grundlag heraf

•  forudgående oplysninger i tilfælde af væsentlige ændringer: Kommissionen bør, før Rådet træffer afgørelse, oplyse Parlamentet om situationer, som kan medføre væsentlige ændringer i fiskerimulighederne (afvigelse på mere end 20 % af den nye TAC, der svarer til den nye FMSY-værdi)

•  en udløbsklausul på syv år om bestemmelserne om forvaltning, der er direkte baseret på dynamisk videnskabelig rådgivning, for at give lovgiverne mulighed for at evaluere og om nødvendigt ændre denne mekanisme, når de undersøger rammen efter udløbet.

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1139 af 6. juli 2016 om en flerårig plan for torske-, silde- og brislingebestandene i Østersøen og fiskeriet, der udnytter disse bestande.

(2)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik.

(3)

2016/0238(COD), forordning ..., EUT ...

(4)

Jf. artikel 9 i Rådets forordning (EU) 2018/120 af 23. januar 2018 om fastsættelse for 2018 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-farvande og for EU-fiskerfartøjer i visse andre farvande.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Flerårig plan for fiskebestandene i de vestlige farvande og tilstødende farvande og for fiskeriet efter disse bestande, om ændring af forordning (EU) 2016/1139 om en flerårig plan for Østersøen og om ophævelse af forordning (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007 og (EF) 1300/2008

Referencer

COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)

Dato for høring af EP

23.3.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

PECH

16.4.2018

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Alain Cadec

26.4.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

24.4.2018

11.7.2018

29.8.2018

 

Dato for vedtagelse

9.10.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

15

6

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Nicola Caputo, Ole Christensen, Rosa D’Amato, Giuseppe Ferrandino, Elisabetta Gardini, Anja Hazekamp, Francisco José Millán Mon, Nosheena Mobarik

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Klaus Buchner, Tadeusz Zwiefka

Dato for indgivelse

10.10.2018


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

15

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Nosheena Mobarik, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D'Amato

ENF

Sylvie Goddyn

PPE

Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Giuseppe Ferrandino

6

-

GUE/NGL

Anja Hazekamp

PPE

Tadeusz Zwiefka

S&D

Ole Christensen, Ulrike Rodust

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström

1

0

S&D

Ricardo Serrão Santos

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 19. oktober 2018Juridisk meddelelse