Διαδικασία : 2018/0074(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0310/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0310/2018

Συζήτηση :

PV 11/02/2019 - 14
CRE 11/02/2019 - 14

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2018 - 13.9
CRE 25/10/2018 - 13.9
PV 12/02/2019 - 9.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0425
P8_TA(2019)0069

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1016kWORD 134k
10.10.2018
PE 622.105v03-00 A8-0310/2018

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα αποθέματα ιχθύων στα Δυτικά Ύδατα και στα παρακείμενα ύδατα, και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1139 για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τη Βαλτική Θάλασσα και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007 και (ΕΚ) αριθ. 1300/2008

(COM(2018)0149– C8-0126/2018– 2018/0074(COD)

Επιτροπή Αλιείας

Εισηγητής: Alain Cadec

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα αποθέματα ιχθύων στα Δυτικά Ύδατα και στα παρακείμενα ύδατα, και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1139 για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τη Βαλτική Θάλασσα και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007 και (ΕΚ) αριθ. 1300/2008

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0149),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0126/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 19ης Σεπτεμβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπή Αλιείας (A8-0310/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πρόταση

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα αποθέματα ιχθύων στα Δυτικά Ύδατα και στα παρακείμενα ύδατα, και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1139 για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τη Βαλτική Θάλασσα και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007 και (ΕΚ) αριθ. 1300/2008

για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα βενθοπελαγικά αποθέματα στα Δυτικά Ύδατα και στα παρακείμενα ύδατα, και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1139 για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τη Βαλτική Θάλασσα και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007 και (ΕΚ) αριθ. 1300/2008

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Στους στόχους της ΚΑλΠ περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η διασφάλιση περιβαλλοντικά βιώσιμης αλιείας και υδατοκαλλιέργειας μακροπρόθεσμα, η εφαρμογή της προληπτικής προσέγγισης στη διαχείριση της αλιείας και η υλοποίηση οικοσυστημικής προσέγγισης στη διαχείριση της αλιείας.

(4)  Στους στόχους της ΚΑλΠ περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η διασφάλιση περιβαλλοντικά βιώσιμης αλιείας και υδατοκαλλιέργειας μακροπρόθεσμα και η διαχείρισή τους κατά τρόπο συνεπή με τους στόχους της δημιουργίας οικονομικών, κοινωνικών οφελών και οφελών για την απασχόληση, η μείωση της εξάρτησης της ενωσιακής αγοράς από τις εισαγωγές τροφίμων, η προώθηση της άμεσης και έμμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας και η οικονομική ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών, η εφαρμογή της προληπτικής προσέγγισης στη διαχείριση της αλιείας και η υλοποίηση οικοσυστημικής προσέγγισης στη διαχείριση της αλιείας.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α)  Σύμφωνα με τις αρχές της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και προκειμένου να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού και θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ θαλάσσιων λεκανών, θα πρέπει να υπάρχει ενιαίο πλαίσιο σε όλα τα πολυετή σχέδια και να μην προβλέπονται ειδικές παρεκκλίσεις ανά θαλάσσια λεκάνη όσον αφορά τις αρχές για τον καθορισμό των ποσοστώσεων.

Αιτιολόγηση

Η πρόβλεψη στο παρόν σχέδιο παρεκκλίσεων από τη νομική υποχρέωση για την αποκατάσταση και τη διατήρηση αποθεμάτων πάνω από τα επίπεδα που είναι ικανά να παράγουν ΜΒΑ πριν από το 2020 πέραν του εύρους του δείκτη FMSY που συμφωνήθηκε σε προηγούμενα πολυετή σχέδια, όχι μόνο θα αποδυνάμωνε την ΚΑλΠ και θα ήταν επιβλαβής για τα αποθέματα ιχθύων, αλλά θα ήταν επίσης άδικη για τους αλιείς στη Βαλτική Θάλασσα και στη Βόρεια Θάλασσα οι οποίοι υποχρεούνται να παραμένουν εντός του συμφωνηθέντος πλαισίου χωρίς εξαιρέσεις.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Για την επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ, πρόκειται να θεσπιστούν ορισμένα μέτρα διατήρησης, κατά περίπτωση, σε οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών, όπως πολυετή σχέδια, τεχνικά μέτρα, καθορισμός και κατανομή αλιευτικών δυνατοτήτων.

(5)  Για την επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ, πρόκειται να θεσπιστούν ορισμένα μέτρα διατήρησης, κατά περίπτωση, σε οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών, όπως πολυετή σχέδια, τεχνικά μέτρα, καθορισμός και κατανομή αλιευτικών δυνατοτήτων, σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 θέτει ρητά ως στόχο την αποκατάσταση και τη διατήρηση των πληθυσμών των αλιευόμενων ειδών πάνω από τα επίπεδα που μπορούν να εξασφαλίσουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Προκειμένου να επιτευχθεί ο εν λόγω στόχος, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 προβλέπει ότι θα πρέπει να επιτευχθεί ο ρυθμός εκμετάλλευσης που μπορεί να εξασφαλίσει τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση για όλα τα αποθέματα σταδιακά ει δυνατόν έως το 2015 ή το αργότερο έως το 2020.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, τα πολυετή σχέδια θα πρέπει να βασίζονται σε επιστημονικές, τεχνικές και οικονομικές γνωμοδοτήσεις. Σύμφωνα με τις συγκεκριμένες διατάξεις, το εν λόγω σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει σκοπούς, ποσοτικοποιημένους στόχους με σαφή χρονοδιαγράμματα, σημεία αναφοράς διατήρησης και μέτρα διασφάλισης, καθώς και τεχνικά μέτρα που αποβλέπουν στην αποφυγή και τη μείωση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων.

(6)  Σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, τα πολυετή σχέδια θα πρέπει να βασίζονται σε επιστημονικές, τεχνικές και οικονομικές γνωμοδοτήσεις. Σύμφωνα με τις συγκεκριμένες διατάξεις, το εν λόγω σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει σκοπούς, ποσοτικοποιημένους στόχους με σαφή χρονοδιαγράμματα, σημεία αναφοράς διατήρησης και μέτρα διασφάλισης, καθώς και τεχνικά μέτρα που αποβλέπουν στην αποφυγή και τη μείωση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων, για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον, ιδίως όσον αφορά τις διαταραχές των οικοτόπων και του θαλάσσιου βυθού, καθώς και για την επίτευξη κοινωνικών και οικονομικών στόχων.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για τα αποθέματα στο πλαίσιο του πολυετούς σχεδίου. Προς τον σκοπό αυτό, συνάπτει μνημόνια συμφωνίας με το Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση της Θάλασσας (ICES). H επιστημονική γνωμοδότηση από το ICES θα πρέπει να βασίζεται στο συγκεκριμένο πολυετές σχέδιο και θα πρέπει να υποδεικνύει, ειδικότερα, το εύρος τιμών των σημείων αναφοράς FMSY και βιομάζας, ήτοι τα MSY Btrigger και Blim. Οι εν λόγω τιμές θα πρέπει να υποδεικνύονται στις σχετικές γνωμοδοτήσεις για τα αποθέματα και, ενδεχομένως, σε οποιεσδήποτε άλλες διαθέσιμες στο κοινό επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, μεταξύ άλλων, επί παραδείγματι, στη γνωμοδότηση περί μεικτής αλιείας που εκδίδεται από το ICES.

(8)  Η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για τα αποθέματα στο πλαίσιο του πολυετούς σχεδίου. Προς τον σκοπό αυτό, συνάπτει, ειδικότερα, μνημόνια συμφωνίας με το Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση της Θάλασσας (ICES). H επιστημονική γνωμοδότηση από το ICES θα πρέπει να βασίζεται στο συγκεκριμένο πολυετές σχέδιο και θα πρέπει να υποδεικνύει, ειδικότερα, το εύρος τιμών των σημείων αναφοράς FMSY και βιομάζας, ήτοι τα MSY Btrigger και Blim. Οι εν λόγω τιμές θα πρέπει να υποδεικνύονται στις σχετικές γνωμοδοτήσεις για τα αποθέματα και, ενδεχομένως, σε οποιεσδήποτε άλλες διαθέσιμες στο κοινό επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, μεταξύ άλλων, επί παραδείγματι, στη γνωμοδότηση περί μεικτής και/ή πολυειδικού τύπου αλιείας που εκδίδεται από το ICES.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 811/200418, (ΕΚ) αριθ. 2166/200519, (ΕΚ) αριθ. 388/200620, (ΕΚ) αριθ. 509/200721, (ΕΚ) αριθ. 1300/200822 και (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 του Συμβουλίου ορίζουν τους κανόνες για την εκμετάλλευση των αποθεμάτων μερλούκιου του Βορρά, μερλούκιου του Νότου και καραβίδας στην Κανταβρική Θάλασσα και στη Δυτική Ιβηρική Χερσόνησο, γλώσσας στον Βισκαϊκό Κόλπο, γλώσσας στη Δυτική Μάγχη, ρέγγας δυτικά της Σκωτίας και γάδου στο Κattegat, στη Βόρεια Θάλασσα στην περιοχή Δυτικά της Σκωτίας και στη Θάλασσα της Ιρλανδίας. Αυτά και άλλα βενθοπελαγικά αποθέματα αλιεύονται στο πλαίσιο μεικτού τύπου αλιείας. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να καθιερωθεί ένα ενιαίο πολυετές σχέδιο, το οποίο θα συνεκτιμά τις εν λόγω τεχνικές αλληλεπιδράσεις.

(9)  Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 811/200418, (ΕΚ) αριθ. 2166/200519, (ΕΚ) αριθ. 388/200620, (ΕΚ) αριθ. 509/200721, (ΕΚ) αριθ. 1300/200822 και (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 του Συμβουλίου ορίζουν τους κανόνες για την εκμετάλλευση των αποθεμάτων μερλούκιου του Βορρά, μερλούκιου του Νότου και καραβίδας στην Κανταβρική Θάλασσα και στη Δυτική Ιβηρική Χερσόνησο, γλώσσας στον Βισκαϊκό Κόλπο, γλώσσας στη Δυτική Μάγχη, ρέγγας δυτικά της Σκωτίας και γάδου στο Κattegat, στη Βόρεια Θάλασσα στην περιοχή Δυτικά της Σκωτίας και στη Θάλασσα της Ιρλανδίας. Αυτά και άλλα βενθοπελαγικά αποθέματα αλιεύονται στο πλαίσιο μεικτού και/ή πολυειδικού τύπου αλιείας. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να καθιερωθεί ένα ενιαίο πολυετές σχέδιο, το οποίο θα συνεκτιμά τις εν λόγω τεχνικές αλληλεπιδράσεις.

_________________

_________________

18 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 811/2004 του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τη θέσπιση μέτρων αποκατάστασης των αποθεμάτων μερλούκιου του Βορρά (ΕΕ L 150 της 30.4.2004, σ. 1)

18 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 811/2004 του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τη θέσπιση μέτρων αποκατάστασης των αποθεμάτων μερλούκιου του Βορρά (ΕΕ L 150 της 30.4.2004, σ. 1)

19 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2166/2005 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2005, για τη θέσπιση μέτρων αποκατάστασης των αποθεμάτων μερλούκιου του Νότου και καραβίδας στην Κανταβρική Θάλασσα και στη Δυτική Ιβηρική Χερσόνησο και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών (ΕΕ L 345 της 28.12.2005, σ. 5)

19 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2166/2005 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2005, για τη θέσπιση μέτρων αποκατάστασης των αποθεμάτων μερλούκιου του Νότου και καραβίδας στην Κανταβρική Θάλασσα και στη Δυτική Ιβηρική Χερσόνησο και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών (ΕΕ L 345 της 28.12.2005, σ. 5)

20 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 388/2006 του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2006, σχετικά με τη θέσπιση πολυετούς προγράμματος για τη βιώσιμη εκμετάλλευση του αποθέματος γλώσσας στον Βισκαϊκό Κόλπο (ΕΕ L 65 της 7.3.2006, σ. 1)

20 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 388/2006 του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2006, σχετικά με τη θέσπιση πολυετούς προγράμματος για τη βιώσιμη εκμετάλλευση του αποθέματος γλώσσας στον Βισκαϊκό Κόλπο (ΕΕ L 65 της 7.3.2006, σ. 1)

21 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 509/2007 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 2007, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου βιώσιμης εκμετάλλευσης του αποθέματος γλώσσας στη Δυτική Μάγχη (ΕΕ L 122 της 11.5.2007, σ. 7)

21 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 509/2007 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 2007, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου βιώσιμης εκμετάλλευσης του αποθέματος γλώσσας στη Δυτική Μάγχη (ΕΕ L 122 της 11.5.2007, σ. 7)

22 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1300/2008 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για το απόθεμα ρέγγας που κατανέμεται δυτικά της Σκωτίας και για την αλιεία του αποθέματος αυτού (ΕΕ L 344 της 20.12.2008, σ. 6)

22 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1300/2008 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για το απόθεμα ρέγγας που κατανέμεται δυτικά της Σκωτίας και για την αλιεία του αποθέματος αυτού (ΕΕ L 344 της 20.12.2008, σ. 6)

23 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για τη σύσταση μακροπρόθεσμου σχεδίου για τα αποθέματα γάδου και τις αλιευτικές δραστηριότητες που εκμεταλλεύονται τα αποθέματα αυτά και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 423/2004 (ΕΕ L 348 της 24.12.2008, σ. 20)

23 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για τη σύσταση μακροπρόθεσμου σχεδίου για τα αποθέματα γάδου και τις αλιευτικές δραστηριότητες που εκμεταλλεύονται τα αποθέματα αυτά και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 423/2004 (ΕΕ L 348 της 24.12.2008, σ. 20)

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Ορισμένα βενθοπελαγικά αποθέματα αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης τόσο στα Δυτικά Ύδατα όσο και στα παρακείμενα ύδατα. Ως εκ τούτου, το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του σχεδίου σχετικά με τους στόχους και τις διασφαλίσεις για τα αποθέματα που αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης κυρίως στα Δυτικά Ύδατα θα πρέπει να επεκταθεί σε αυτές τις περιοχές εκτός των Δυτικών Υδάτων. Επιπλέον, για τα αποθέματα που απαντώνται επίσης στα Δυτικά Ύδατα και που αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης κυρίως εκτός των Δυτικών υδάτων, θα πρέπει να καθοριστούν οι στόχοι και οι διασφαλίσεις στα πολυετή σχέδια για περιοχές εκτός των Δυτικών Υδάτων όπου γίνεται κυρίως η εκμετάλλευση των εν λόγω αποθεμάτων, επεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογής των συγκεκριμένων πολυετών σχεδίων ώστε να καλύπτουν και τα Δυτικά Ύδατα.

(11)  Ορισμένα βενθοπελαγικά αποθέματα αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης τόσο στα Δυτικά Ύδατα όσο και στα παρακείμενα ύδατα. Ως εκ τούτου, το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του σχεδίου σχετικά με τους στόχους και τις διασφαλίσεις για τα βενθοπελαγικά αποθέματα που αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης κυρίως στα Δυτικά Ύδατα θα πρέπει να επεκταθεί στις περιοχές που περιλαμβάνουν τα εν λόγω αποθέματα οι οποίες βρίσκονται εκτός των Δυτικών Υδάτων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν εμπίπτουν στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τρίτης χώρας. Επιπλέον, για τα αποθέματα που απαντώνται επίσης στα Δυτικά Ύδατα και που αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης κυρίως εκτός των Δυτικών υδάτων, θα πρέπει να καθοριστούν οι στόχοι και οι διασφαλίσεις στα πολυετή σχέδια για περιοχές εκτός των Δυτικών Υδάτων όπου γίνεται κυρίως η εκμετάλλευση των εν λόγω βενθοπελαγικών αποθεμάτων, επεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογής των συγκεκριμένων πολυετών σχεδίων ώστε να καλύπτουν και τα Δυτικά Ύδατα.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α)  Το σχέδιο διαχείρισης δεν θα πρέπει να περιορίζεται στην εξέταση μηχανισμών για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων βραχυπρόθεσμα, γεγονός που θα δημιουργούσε αβεβαιότητα και έλλειψη διαφάνειας για τον τομέα.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του πολυετούς σχεδίου θα πρέπει να βασίζεται στη γεωγραφική κατανομή των αποθεμάτων που υποδεικνύεται στις τελευταίες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για τα αποθέματα που εκδίδονται από το ICES. Οι μελλοντικές αλλαγές στη γεωγραφική κατανομή των αποθεμάτων, όπως καθορίζονται στο πολυετές σχέδιο, ενδέχεται να κριθούν απαραίτητες, είτε λόγω βελτίωσης των επιστημονικών πληροφοριών, είτε λόγω μετανάστευσης των αποθεμάτων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για την προσαρμογή της γεωγραφικής κατανομής των αποθεμάτων που προβλέπεται στο πολυετές σχέδιο, εάν οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που παρέχονται από το ICES υποδεικνύουν κάποια μεταβολή στη γεωγραφική κατανομή των σχετικών αποθεμάτων.

(12)  Το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του πολυετούς σχεδίου θα πρέπει να βασίζεται στη γεωγραφική κατανομή των βενθοπελαγικών αποθεμάτων που υποδεικνύεται στις τελευταίες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για τα αποθέματα που εκδίδονται από το ICES. Οι μελλοντικές αλλαγές στη γεωγραφική κατανομή των αποθεμάτων, όπως καθορίζονται στο πολυετές σχέδιο, ενδέχεται να κριθούν απαραίτητες, είτε λόγω βελτίωσης των επιστημονικών πληροφοριών, είτε λόγω μετανάστευσης των βενθοπελαγικών αποθεμάτων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για την προσαρμογή της γεωγραφικής κατανομής των αποθεμάτων που προβλέπεται στο πολυετές σχέδιο, εάν οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που παρέχονται από το ICES, ή από παρόμοιο ανεξάρτητο επιστημονικό φορέα που αναγνωρισμένο σε ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο, υποδεικνύουν κάποια μεταβολή στη γεωγραφική κατανομή των σχετικών αποθεμάτων.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Στόχος του εν λόγω σχεδίου θα πρέπει να είναι η συμβολή στην επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ και, ιδίως, η επίτευξη και η διατήρηση της ΜΒΑ για τα στοχευόμενα αποθέματα, η εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης για τα βενθοπελαγικά αποθέματα που υπόκεινται σε όρια αλιευμάτων, η εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου διαβίωσης για όσους εξαρτώνται από τις αλιευτικές δραστηριότητες, λαμβάνοντας υπόψη την παράκτια αλιεία και τις κοινωνικοοικονομικές πτυχές. Το σχέδιο θα πρέπει να εφαρμόζει την οικοσυστημική προσέγγιση ως προς τη διαχείριση της αλιείας για να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Θα πρέπει να συνάδει με την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ένωσης, και ειδικότερα με τον στόχο της επίτευξης καλής περιβαλλοντικής κατάστασης έως το 2020 (σύμφωνα με την οδηγία 2008/56/ΕΚ) και τους στόχους της οδηγίας 2009/147/ΕΚ και της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου. Το εν λόγω σχέδιο θα πρέπει επίσης να καθορίζει τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης στα ενωσιακά ύδατα των Δυτικών Υδάτων για όλα τα αποθέματα ειδών στα οποία εφαρμόζεται η υποχρέωση εκφόρτωσης σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

(14)  Στόχος του εν λόγω σχεδίου θα πρέπει να είναι η συμβολή στην επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ και, ιδίως, η επίτευξη και η διατήρηση των αποθεμάτων που καλύπτει ο παρών κανονισμός πάνω από τα επίπεδα που μπορούν να εξασφαλίσουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, η εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης για τα βενθοπελαγικά αποθέματα που υπόκεινται σε όρια αλιευμάτων, η εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου διαβίωσης για όσους εξαρτώνται από τις αλιευτικές δραστηριότητες, λαμβάνοντας υπόψη την παράκτια αλιεία και τις κοινωνικοοικονομικές πτυχές. Το σχέδιο θα πρέπει να εφαρμόζει την οικοσυστημική προσέγγιση ως προς τη διαχείριση της αλιείας για να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Θα πρέπει να συνάδει με την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ένωσης, και ειδικότερα με τον στόχο της επίτευξης καλής περιβαλλοντικής κατάστασης έως το 2020 (σύμφωνα με την οδηγία 2008/56/ΕΚ) και τους στόχους της οδηγίας 2009/147/ΕΚ και της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου. Το εν λόγω σχέδιο θα πρέπει επίσης να καθορίζει τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης στα ενωσιακά ύδατα των Δυτικών Υδάτων για τα είδη που αλιεύονται στο πλαίσιο της βενθοπελαγικής αλιείας και στα οποία εφαρμόζεται η υποχρέωση εκφόρτωσης σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Ενδείκνυται να προσδιοριστεί ο στόχος της θνησιμότητας λόγω αλιείας (F) που αντιστοιχεί στον στόχο επίτευξης και διατήρησης της ΜΒΑ ως εύρος τιμών συμβατό με την επίτευξη ΜΒΑ(FMSY). Το εν λόγω εύρος τιμών, με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, είναι απαραίτητο προκειμένου να παρέχεται ευελιξία ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις στις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, να συμβάλλει στην εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης και να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της μεικτής αλιείας. Το εύρος τιμών FMSY θα πρέπει να υπολογίζεται από το Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση της Θάλασσας (ICES), ιδίως στις περιοδικές γνωμοδοτήσεις του όσον αφορά τα αλιεύματα. Με βάση το εν λόγω σχέδιο, το εύρος τιμών καθορίζεται κατά τρόπο ώστε να συνεπάγεται μείωση της μακροπρόθεσμης απόδοσης που δεν υπερβαίνει το 5 % σε σύγκριση με τη ΜΒΑ24. Το ανώτατο όριο του εύρους τιμών είναι απαραβίαστο, ούτως ώστε η πιθανότητα μείωσης του αποθέματος κάτω του οριακού σημείου αναφοράς για τη βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής Blim να μην υπερβαίνει το 5 %. Το εν λόγω ανώτατο όριο συνάδει επίσης με τον «γνωμοδοτικό κανόνα» του ICES, σύμφωνα με τον οποίο όταν η βιομάζα αναπαραγωγής ή η αφθονία βρίσκεται σε δυσμενή κατάσταση, η F πρέπει να μειώνεται σε τιμή που δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο που ισούται με την τιμή του σημείου FMSY πολλαπλασιαζόμενη με τη βιομάζα αναπαραγωγής ή την αφθονία στο σύνολο των επιτρεπόμενων αλιευμάτων (TAC) του έτους διαιρούμενη με το MSY Btrigger. Το ICES λαμβάνει υπόψη του τις εν λόγω εκτιμήσεις και τον γνωμοδοτικό κανόνα κατά την παροχή επιστημονικών συμβουλών σχετικά με τη θνησιμότητα λόγω αλιείας και τις αλιευτικές δυνατότητες.

(16)   Ενδείκνυται να προσδιοριστεί ο στόχος της θνησιμότητας λόγω αλιείας (F) που αντιστοιχεί στον στόχο επίτευξης και διατήρησης της ΜΒΑ ως εύρος τιμών συμβατό με την επίτευξη ΜΒΑ(FMSY). Το εν λόγω εύρος τιμών, με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, είναι απαραίτητο προκειμένου να παρέχεται ευελιξία ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις στις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, να συμβάλλει στην εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης και να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της μεικτής αλιείας. Το εύρος τιμών FMSY θα πρέπει να υπολογίζεται, μεταξύ άλλων, από το Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση της Θάλασσας (ICES), ιδίως στις περιοδικές γνωμοδοτήσεις του όσον αφορά τα αλιεύματα. Με βάση το εν λόγω σχέδιο, το εύρος τιμών καθορίζεται κατά τρόπο ώστε να συνεπάγεται μείωση της μακροπρόθεσμης απόδοσης που δεν υπερβαίνει το 5 % σε σύγκριση με τη ΜΒΑ24. Το ανώτατο όριο του εύρους τιμών είναι απαραβίαστο, ούτως ώστε η πιθανότητα μείωσης του αποθέματος κάτω του οριακού σημείου αναφοράς για τη βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής Blim να μην υπερβαίνει το 5 %. Το εν λόγω ανώτατο όριο συνάδει επίσης με τον «γνωμοδοτικό κανόνα» του ICES, σύμφωνα με τον οποίο όταν η βιομάζα αναπαραγωγής ή η αφθονία βρίσκεται σε δυσμενή κατάσταση, η F πρέπει να μειώνεται σε τιμή που δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο που ισούται με την τιμή του σημείου FMSY πολλαπλασιαζόμενη με τη βιομάζα αναπαραγωγής ή την αφθονία στο σύνολο των επιτρεπόμενων αλιευμάτων (TAC) του έτους διαιρούμενη με το MSY Btrigger. Το ICES λαμβάνει υπόψη του τις εν λόγω εκτιμήσεις και τον γνωμοδοτικό κανόνα κατά την παροχή επιστημονικών συμβουλών σχετικά με τη θνησιμότητα λόγω αλιείας και τις αλιευτικές δυνατότητες.

___________

___________

24 Αίτημα της ΕΕ προς το ICES για παροχή εύρους τιμών FMSY για επιλεγμένα αποθέματα στις υποπεριοχές ICES 5 έως 10

24 Αίτημα της ΕΕ προς το ICES για παροχή εύρους τιμών FMSY για επιλεγμένα αποθέματα στις υποπεριοχές ICES 5 έως 10

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16α)  Για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, είναι σκόπιμο να καθοριστεί ότι ο στόχος για τη θνησιμότητα λόγω αλιείας (F) δεν υπερβαίνει το μέγιστο ποσοστό εκμετάλλευσης της βιώσιμης απόδοσης. Το ποσοστό αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατόν και σε προοδευτική και αυξητική βάση το αργότερο μέχρι το 2020, για όλα τα αποθέματα στα οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Θα πρέπει να είναι δυνατός ο ορισμός των συνόλων επιτρεπόμενων αλιευμάτων (TAC) για την καραβίδα στα Δυτικά Ύδατα, ως το άθροισμα των ορίων αλιευμάτων που καθορίζονται για κάθε λειτουργική μονάδα και των στατιστικών τετραγώνων εκτός των λειτουργικών μονάδων εντός της εν λόγω περιοχής TAC. Ωστόσο, αυτό δεν αποκλείει τη θέσπιση μέτρων για την προστασία συγκεκριμένων λειτουργικών μονάδων.

(20)  Θα πρέπει να είναι δυνατός ο ορισμός των συνόλων επιτρεπόμενων αλιευμάτων (TAC) για ένα δεδομένο απόθεμα καραβίδας στα Δυτικά Ύδατα ως το άθροισμα των ορίων αλιευμάτων που καθορίζονται για κάθε λειτουργική μονάδα και των στατιστικών τετραγώνων εκτός των λειτουργικών μονάδων εντός της περιοχής που έχει οριστεί για το απόθεμα αυτό. Ωστόσο, αυτό δεν αποκλείει τη θέσπιση μέτρων για την προστασία συγκεκριμένων λειτουργικών μονάδων.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(21α)  Θα πρέπει να θεσπιστούν από τώρα ειδικές απαγορεύσεις αλιείας για το λαβράκι και τον κίτρινο μπακαλιάρο, ιδίως για την προστασία των γεννητόρων των ειδών αυτών κατά την περίοδο αναπαραγωγής. Για να προστατεύσουν τα αποθέματα λαβρακιού και κίτρινου μπακαλιάρου το επίπεδο των οποίων είναι πτωτικό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κατάλληλα μέτρα ανάκτησης για την εμπορική και ερασιτεχνική αλιεία, όπως αυτά με βάση τα βέλτιστα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  Όταν το Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη τον σημαντικό αντίκτυπο της ερασιτεχνικής αλιείας στο πλαίσιο των αλιευτικών δυνατοτήτων για ένα συγκεκριμένο απόθεμα, θα πρέπει να είναι σε θέση να καθορίζει ένα TAC για εμπορικά αλιεύματα το οποίο θα λαμβάνει υπόψη την ποσότητα των αλιευμάτων ερασιτεχνικής αλιείας και/ή να θεσπίζει μέτρα περιορισμού της ερασιτεχνικής αλιείας, όπως όρια αλιεύματος και περιόδους απαγόρευσης.

(22)  Όταν η θνησιμότητα λόγω της ερασιτεχνικής αλιείας έχει σημαντικό αντίκτυπο σε απόθεμα η διαχείριση του οποίου πραγματοποιείται βάσει της ΜΒΑ, το Συμβούλιο θα πρέπει να μπορεί να καθορίζει επιμέρους αλιευτικές δυνατότητες που δεν εισάγουν διακρίσεις για την ερασιτεχνική αλιεία. Οι εν λόγω επιμέρους δυνατότητες ερασιτεχνικής αλιείας θα πρέπει να καλύπτουν διαστήματα όχι μικρότερα του ενός μήνα, σε σύνδεση με την πραγματικότητα όσον αφορά τις πρακτικές και τα αλιεύματα στο πλαίσιο της ερασιτεχνικής αλιείας. Θα πρέπει επίσης τα αλιεύματα ορισμένων ειδών υψηλής εμπορικής αξίας στο πλαίσιο της ερασιτεχνικής αλιείας να φέρουν σήμανση που θα συνίσταται στην αφαίρεση μέρους του ουραίου πτερυγίου, προκειμένου να περιοριστούν οι δυνατότητες παράνομης χρήσης των εν λόγω αλιευμάτων σε διαύλους εμπορίας ιχθύων.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Για τη συμμόρφωση προς την υποχρέωση εκφόρτωσης που θεσπίζεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, το σχέδιο θα πρέπει να προβλέπει τον περαιτέρω καθορισμό πρόσθετων μέτρων διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

(23)  Για τη συμμόρφωση προς την υποχρέωση εκφόρτωσης που θεσπίζεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στο οικοσύστημα, το σχέδιο θα πρέπει να προβλέπει τον καθορισμό πρόσθετων μέτρων διαχείρισης, ιδίως μέτρων για τη σταδιακή αποφυγή και την εξάλειψη των απορρίψεων και την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων της αλιείας στο οικοσύστημα, λαμβανομένων υπόψη των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, που θα πρέπει να προσδιοριστούν περαιτέρω, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Θα πρέπει επίσης να διευκρινιστεί ότι η υποχρέωση εκφόρτωσης δεν εφαρμόζεται στην ερασιτεχνική αλιεία. Ελλείψει κοινών συστάσεων, η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Αιτιολόγηση

Η ΚΑλΠ ορίζει στο άρθρο 2 παράγραφος 5 ότι οι απορρίψεις πρέπει να εξαλειφθούν σταδιακά με την αποφυγή και τη μείωση, στο μέτρο του δυνατού, των ανεπιθύμητων αλιευμάτων.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(23α)  Για την προστασία ευαίσθητων ειδών και οικοτόπων, ιδίως των κρισίμως απειλούμενων και επηρεαζόμενων από την αλιευτική πίεση ειδών, το σχέδιο θα πρέπει να θεσπίζει μέτρα διαχείρισης για τους εν λόγω τύπους αλιείας, συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης των αλιευτικών εργαλείων, της τροποποίησης των δραστηριοτήτων του σκάφους και τροποποιήσεων στο ίδιο το σκάφος. Το σχέδιο θα πρέπει να προβλέπει τον περαιτέρω καθορισμό πρόσθετων μέτρων διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θα προβλέπουν την ανάλυση των θαλάσσιων λεκανών, καθώς και τον μορφότυπο και τα χρονοδιαγράμματα για την υποβολή και την έγκριση των μέτρων διαχείρισης.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(24α)  Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει ανά έτος έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που έχουν χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς του καθορισμού των αλιευτικών δυνατοτήτων ή της εφαρμογής των μέτρων διασφάλισης από το Συμβούλιο και να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκ των προτέρων σχετικά με καταστάσεις όπου η επιστημονική γνωμοδότηση θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντικές διακυμάνσεις στον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25)  Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει διατάξεις για την περιοδική αξιολόγηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, βάσει επιστημονικής γνωμοδότησης. Το σχέδιο θα πρέπει να αξιολογηθεί... [πέντε έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού] και στη συνέχεια ανά πενταετία. Η περίοδος αυτή επιτρέπει την πλήρη εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης και την έγκριση και την εφαρμογή περιφερειοποιημένων μέτρων, καθώς και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων για τα αποθέματα και τον τύπο αλιείας. Πρόκειται επίσης για την ελάχιστη περίοδο που απαιτείται από τους επιστημονικούς φορείς.

(25)  Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει διατάξεις για την αξιολόγηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, βάσει επιστημονικής γνωμοδότησης. Το σχέδιο θα πρέπει να αξιολογηθεί... [πέντε έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού] και οι διατάξεις του που αφορούν τον μηχανισμό πλαισίωσης των αποφάσεων του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων που έχει ως άμεση βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις θα πρέπει να παύσουν να ισχύουν στις 31 Δεκεμβρίου... [επτά έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Η περίοδος αυτή επιτρέπει την πλήρη εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης και την έγκριση και την εφαρμογή περιφερειοποιημένων μέτρων. Πρόκειται επίσης για την ελάχιστη περίοδο που απαιτείται από τους επιστημονικούς φορείς προκειμένου να αποτιμήσουν την επίδραση στα αποθέματα και στην αλιεία και να δοθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο επαρκής χρόνος προκειμένου να λάβουν αποφάσεις σχετικά με ενδεχόμενες νέες προτάσεις για την πολυετή διαχείριση των εν λόγω αποθεμάτων.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26)  Για την προσαρμογή στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο κατά τρόπο έγκαιρο και αναλογικό, καθώς και για τη διασφάλιση της ευελιξίας και της δυνατότητας εξέλιξης ορισμένων μέτρων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού σχετικά με τα διορθωτικά μέτρα και την εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση της νομοθεσίας25. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματική πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(26)  Για την προσαρμογή στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο κατά τρόπο έγκαιρο και αναλογικό, καθώς και για τη διασφάλιση της ευελιξίας και της δυνατότητας εξέλιξης ορισμένων μέτρων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού σχετικά με τα διορθωτικά μέτρα και την εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή, από κοινού με τα εμπλεκόμενα γνωμοδοτικά συμβούλια, κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση της νομοθεσίας25. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματική πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

_________________

_________________

25 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

25 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28)  Η εφαρμογή δυναμικών σημείων αναφοράς στο εύρος τιμών της FMSY και στο σημείο αναφοράς διατήρησης εγγυάται ότι οι εν λόγω παράμετροι, οι οποίες είναι ουσιώδεις για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων, δεν θα καταστούν παρωχημένες και το Συμβούλιο θα είναι πάντα σε θέση να χρησιμοποιεί τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις. Επιπλέον, θα πρέπει να ακολουθηθεί αυτή η προσέγγιση που παρέχει δυναμικά σημεία αναφοράς στις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για τη διαχείριση των αποθεμάτων στη Βαλτική Θάλασσα. Στο συγκεκριμένο πλαίσιο ως «βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις» νοούνται οι διαθέσιμες στο κοινό επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που υποστηρίζονται από τα πλέον επικαιροποιημένα επιστημονικά δεδομένα και μεθόδους και είτε έχουν εκδοθεί είτε έχουν αναθεωρηθεί από ανεξάρτητους επιστημονικούς φορείς αναγνωρισμένους σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνές επίπεδο. Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/113927 θα πρέπει να τροποποιηθεί.

(28)  Η εφαρμογή δυναμικών σημείων αναφοράς στο εύρος τιμών της FMSY και στο σημείο αναφοράς διατήρησης εγγυάται ότι οι εν λόγω παράμετροι, οι οποίες είναι ουσιώδεις για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων, δεν θα καταστούν παρωχημένες και το Συμβούλιο θα είναι πάντα σε θέση να χρησιμοποιεί τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις. Επιπλέον, θα πρέπει να ακολουθηθεί αυτή η προσέγγιση που παρέχει δυναμικά σημεία αναφοράς στις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για τη διαχείριση των αποθεμάτων στη Βαλτική Θάλασσα για διάστημα επτά ετών. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να υποβάλλει ανά έτος έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που έχουν χρησιμοποιηθεί και να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκ των προτέρων σχετικά με καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σημαντικές διακυμάνσεις στον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων. Στο συγκεκριμένο πλαίσιο ως «βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις» νοούνται οι διαθέσιμες στο κοινό επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που εξετάζονται από ομοτίμους από την Επιστημονική, Τεχνική και Οικονομική Επιτροπή Αλιείας (ΕΤΟΕΑ) ή άλλους κατάλληλους επιστημονικούς φορείς, όπως το Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση της Θάλασσας (ICES). Υποστηρίζονται από τα πλέον επικαιροποιημένα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα και μεθόδους και πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 25 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

_________________

 

27  27 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2016, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα αποθέματα γάδου, ρέγγας και παπαλίνας της Βαλτικής Θάλασσας και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1098/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 191 της 15.7.2016, σ. 1).

 

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ένα πολυετές σχέδιο («σχέδιο») για τα ακόλουθα βενθοπελαγικά αποθέματα, συμπεριλαμβανομένων των αποθεμάτων ιχθύων βαθέων υδάτων, στα Δυτικά Ύδατα, συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων και, στις περιπτώσεις όπου τα αποθέματα αυτά εκτείνονται πέραν των Δυτικών Υδάτων, στα παρακείμενα ύδατά τους:

1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ένα πολυετές σχέδιο («σχέδιο») για τα βενθοπελαγικά αποθέματα που παρατίθενται κατωτέρω, συμπεριλαμβανομένων των αποθεμάτων ιχθύων βαθέων υδάτων, στα Δυτικά Ύδατα, και, στις περιπτώσεις όπου τα αποθέματα αυτά εκτείνονται πέραν των Δυτικών Υδάτων, στα παρακείμενα ύδατά τους που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τρίτων χωρών, και για την αλιεία εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων:

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Λαβράκι (Dicentrarchus labrax) στις διαιρέσεις 4b, 4c, 7a και 7d–h·

(4)  Λαβράκι (Dicentrarchus labrax) στις διαιρέσεις 4b, 4c, 7a, 7b, 7d-h, 7j, στην υποπεριοχή 8 και στη διαίρεση 9α·

Αιτιολόγηση

Το λαβράκι είναι ένα στοχευόμενο είδος μεγάλης αξίας. Για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του πόρου είναι επιτακτική η διαχείρισή του με βάση τη ΜΒΑ. Η ζώνη κατανομής του είδους είναι ευρύτερη και δεν υπάρχει επιστημονική ένδειξη ως προς την ύπαρξη βιολογικών αποθεμάτων που χωρίζονται από τον 48ο παράλληλο (η οριοθέτηση του ICES σχετίζεται κυρίως με διαφορές στη διαθεσιμότητα δεδομένων). Εκτός από τον εξαιρετικά άνισο χαρακτήρα τους, οι περιορισμοί στην αλιεία που αποφασίστηκαν από το Συμβούλιο ενδέχεται να μετακινήσουν τις αλιευτικές δραστηριότητες στη νότια ζώνη και να αυξήσουν περαιτέρω την πίεση στο απόθεμα αυτό.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – σημείο 23 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  στον Νότιο Βισκαϊκό Κόλπο (FU 25

–  στον Νότιο Βισκαϊκό Κόλπο (FU 23-24

Αιτιολόγηση

Υπάρχει σφάλμα στον καθορισμό της λειτουργικής μονάδας στην πρόταση της Επιτροπής.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – σημείο 24 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  στη Δυτική Γαλικία (FU 26-27

–  στη Δυτική Γαλικία (FU 26)·

Αιτιολόγηση

Υπάρχει σφάλμα στον καθορισμό της λειτουργικής μονάδας στην πρόταση της Επιτροπής.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – σημείο 24 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

  στα ύδατα της Ιβηρικής (FU 28-29)·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Υπάρχει σφάλμα στον καθορισμό της λειτουργικής μονάδας στην πρόταση της Επιτροπής.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – σημείο 24 – περίπτωση 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

  Βόρεια της Πορτογαλίας (FU 27)

Αιτιολόγηση

Υπάρχει σφάλμα στον καθορισμό της λειτουργικής μονάδας στην πρόταση της Επιτροπής.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – σημείο 24 – περίπτωση 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

– πορτογαλικά ύδατα (νότια Πορτογαλία και Algarve) (FU 28-29)

Αιτιολόγηση

Υπάρχει σφάλμα στον καθορισμό της λειτουργικής μονάδας στην πρόταση της Επιτροπής.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν η επιστημονική γνωμοδότηση υποδεικνύει μεταβολή στη γεωγραφική κατανομή των αποθεμάτων που απαριθμούνται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, η Επιτροπή δύναται να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15 για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού, προσαρμόζοντας τις περιοχές που καθορίζονται ανωτέρω ώστε να αντικατοπτρίζουν τη συγκεκριμένη μεταβολή. Οι εν λόγω προσαρμογές δεν επεκτείνουν τις ζώνες αποθεμάτων πέραν των ενωσιακών υδάτων των υποπεριοχών 4 έως 10 και των ζωνών CECAF 34.1.1, 34.1.2 και 34.2.0.

Όταν η βέλτιστη διαθέσιμη επιστημονική γνωμοδότηση, ιδίως η γνωμοδότηση του Διεθνούς Συμβουλίου για την Εξερεύνηση της Θάλασσας (ICES), υποδεικνύει μεταβολή στη γεωγραφική κατανομή των αποθεμάτων που απαριθμούνται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, η Επιτροπή δύναται να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15 για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού, προσαρμόζοντας τις περιοχές που καθορίζονται ανωτέρω ώστε να αντικατοπτρίζουν τη συγκεκριμένη μεταβολή. Οι εν λόγω προσαρμογές δεν επεκτείνουν τις ζώνες αποθεμάτων πέραν των ενωσιακών υδάτων των υποπεριοχών 4 έως 10 και των ζωνών CECAF 34.1.1, 34.1.2 και 34.2.0.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Όταν, βάσει επιστημονικής γνωμοδότησης, η Επιτροπή κρίνει ότι ο κατάλογος των αποθεμάτων που περιλαμβάνεται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο θα πρέπει να τροποποιηθεί, δύναται να υποβάλει πρόταση για την τροποποίηση του εν λόγω καταλόγου.

2.  Όταν, βάσει της βέλτιστης διαθέσιμης επιστημονικής γνωμοδότησης, η Επιτροπή κρίνει ότι ο κατάλογος των αποθεμάτων που περιλαμβάνεται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο θα πρέπει να τροποποιηθεί, δύναται να υποβάλει πρόταση για την τροποποίηση του εν λόγω καταλόγου.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Όσον αφορά τα παρακείμενα ύδατα που καλύπτονται από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ισχύουν μόνο τα άρθρα 4 και 6 και τα μέτρα που αφορούν τις αλιευτικές δυνατότητες σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού.

3.  Όσον αφορά τα παρακείμενα ύδατα που καλύπτονται από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ισχύουν μόνο τα άρθρα 4 και 6, τα μέτρα που αφορούν τις αλιευτικές δυνατότητες σύμφωνα με το άρθρο 7, το άρθρο 9 παράγραφος 3α και το άρθρο 9α του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Ο παρών κανονισμός ισχύει επίσης για τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα που αλιεύονται στα Δυτικά Ύδατα κατά την αλιεία των αποθεμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου το εύρος τιμών των σημείων αναφοράς FMSY και οι διασφαλίσεις που συνδέονται με τη βιομάζα για τα εν λόγω αποθέματα καθορίζονται βάσει άλλων νομικών πράξεων της Ένωσης που θεσπίζουν πολυετή σχέδια, ισχύουν το συγκεκριμένο εύρος τιμών και οι συγκεκριμένες διασφαλίσεις.

4.  Ο παρών κανονισμός ισχύει επίσης για τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα που αλιεύονται στα Δυτικά Ύδατα κατά την αλιεία των βενθοπελαγικών αποθεμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και διασφαλίζει ότι η εκμετάλλευση όλων των έμβιων βιολογικών πόρων της θάλασσας αποκαθιστά και διατηρεί τους πληθυσμούς των αλιευόμενων ειδών πάνω από τα επίπεδα που μπορούν να εξασφαλίσουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Ο παρών κανονισμός καθορίζει επίσης λεπτομέρειες για την εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης του αντικτύπου της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, ιδίως όσον αφορά τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα προστατευόμενων ειδών, στα ενωσιακά ύδατα των Δυτικών Υδάτων για όλες τις αλιευτικές δραστηριότητες που διεξάγονται στα εν λόγω ύδατα. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που προβλέπουν την ανάλυση των θαλάσσιων λεκανών, καθώς και τον μορφότυπο και τα χρονοδιαγράμματα για την υποβολή και την έγκριση των μέτρων διαχείρισης.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Ο παρών κανονισμός καθορίζει επίσης τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης στα ενωσιακά ύδατα των Δυτικών Υδάτων για όλα τα αποθέματα ειδών στα οποία εφαρμόζεται η υποχρέωση εκφόρτωσης σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

5.  Ο παρών κανονισμός καθορίζει επίσης τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης στα ενωσιακά ύδατα των Δυτικών Υδάτων για τα αποθέματα ειδών στα οποία εφαρμόζεται η υποχρέωση εκφόρτωσης σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και τα οποία αλιεύονται στο πλαίσιο της βενθοπελαγικής αλιείας.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Ο παρών κανονισμός προβλέπει τεχνικά μέτρα, όπως ορίζονται στο άρθρο 8, τα οποία ισχύουν στα Δυτικά Ύδατα για οποιοδήποτε απόθεμα.

6.  Ο παρών κανονισμός προβλέπει τεχνικά μέτρα για την εμπορική και την ερασιτεχνική αλιεία, όπως ορίζονται στο άρθρο 8, τα οποία ισχύουν στα Δυτικά Ύδατα για οποιοδήποτε βενθοπελαγικό απόθεμα.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  «Εύρος τιμών FMSY»: το εύρος τιμών που προσδιορίζεται βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, συγκεκριμένα από το Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση των Θαλασσών (ΔΣΕΘ/ICES), όπου όλα τα επίπεδα θνησιμότητας λόγω αλιείας εντός του συγκεκριμένου εύρους τιμών έχουν μακροπρόθεσμα ως αποτέλεσμα τις μέγιστες βιώσιμες αποδόσεις, στο πλαίσιο του δεδομένου αλιευτικού προτύπου και των υφιστάμενων μέσων περιβαλλοντικών συνθηκών και χωρίς να θίγεται σημαντικά η αναπαραγωγική διαδικασία των σχετικών αποθεμάτων. Καθορίζεται κατά τρόπο ώστε να συνεπάγονται μείωση της μακροπρόθεσμης απόδοσης που δεν υπερβαίνει το 5 % σε σύγκριση με τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Είναι απαραβίαστο, ούτως ώστε η πιθανότητα μείωσης των αποθεμάτων κάτω του οριακού σημείου αναφοράς για τη βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής (Blim) να μην υπερβαίνει το 5 %.

(2)  «Εύρος τιμών FMSY»: το εύρος τιμών που προσδιορίζεται βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, συγκεκριμένα από το Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση των Θαλασσών (ΔΣΕΘ/ICES), ή από παρεμφερή ανεξάρτητο επιστημονικό φορέα αναγνωρισμένο σε ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο, όπου όλα τα επίπεδα θνησιμότητας λόγω αλιείας εντός του συγκεκριμένου εύρους τιμών έχουν μακροπρόθεσμα ως αποτέλεσμα τις μέγιστες βιώσιμες αποδόσεις, στο πλαίσιο του δεδομένου αλιευτικού προτύπου και των υφιστάμενων μέσων περιβαλλοντικών συνθηκών και χωρίς να θίγεται σημαντικά η αναπαραγωγική διαδικασία των σχετικών αποθεμάτων. Καθορίζεται κατά τρόπο ώστε να συνεπάγονται μείωση της μακροπρόθεσμης απόδοσης που δεν υπερβαίνει το 5 % σε σύγκριση με τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Είναι απαραβίαστο, ούτως ώστε η πιθανότητα μείωσης των αποθεμάτων κάτω του οριακού σημείου αναφοράς για τη βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής (Blim) να μην υπερβαίνει το 5 %.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  «Τιμή του σημείου FMSY»: η τιμή της εκτιμώμενης θνησιμότητας λόγω αλιείας, η οποία με το δεδομένο αλιευτικό πρότυπο και τις τρέχουσες περιβαλλοντικές συνθήκες παρέχει τη μακροπρόθεσμη μέγιστη απόδοση.

(5)  «FMSY»: η τιμή της εκτιμώμενης θνησιμότητας λόγω αλιείας, η οποία με το δεδομένο αλιευτικό πρότυπο και τις τρέχουσες περιβαλλοντικές συνθήκες παρέχει τη μακροπρόθεσμη μέγιστη απόδοση.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  «Blim»: το σημείο αναφοράς του μεγέθους του αποθέματος που παρέχεται σύμφωνα με τη βέλτιστη διαθέσιμη επιστημονική γνωμοδότηση, ιδίως από το ICES, κάτω από το οποίο μπορεί να εμφανίζεται μειωμένη ικανότητα αναπαραγωγής·

(8)  «Blim»: το σημείο αναφοράς του μεγέθους του αποθέματος που παρέχεται σύμφωνα με τη βέλτιστη διαθέσιμη επιστημονική γνωμοδότηση, ιδίως από το ICES , ή από παρεμφερή ανεξάρτητο επιστημονικό φορέα αναγνωρισμένο σε ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο, κάτω από το οποίο μπορεί να εμφανίζεται μειωμένη ικανότητα αναπαραγωγής·

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  «MSY Btrigger»: το σημείο αναφοράς για τη βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής ή στην περίπτωση της καραβίδας, για την αφθονία, που προσδιορίζεται βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, συγκεκριμένα από το ICES, κάτω από το οποίο πρέπει να ληφθούν ειδικά και κατάλληλα μέτρα διαχείρισης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα ποσοστά εκμετάλλευσης σε συνδυασμό με τις φυσικές διακυμάνσεις ανασυστήνουν τα αποθέματα σε επίπεδα ανώτερα εκείνων που είναι ικανά να αποφέρουν μακροπρόθεσμα ΜΒΑ.

(9)  «MSY Btrigger»: το σημείο αναφοράς για τη βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής ή στην περίπτωση της καραβίδας, για την αφθονία, που προσδιορίζεται βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, συγκεκριμένα από το ICES , ή από παρεμφερή ανεξάρτητο επιστημονικό φορέα αναγνωρισμένο σε ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο, κάτω από το οποίο πρέπει να ληφθούν ειδικά και κατάλληλα μέτρα διαχείρισης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα ποσοστά εκμετάλλευσης σε συνδυασμό με τις φυσικές διακυμάνσεις ανασυστήνουν τα αποθέματα σε επίπεδα ανώτερα εκείνων που είναι ικανά να αποφέρουν μακροπρόθεσμα ΜΒΑ.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α)  Ως «βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις» νοούνται οι διαθέσιμες στο κοινό επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που υποστηρίζονται από τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα και μεθόδους, οι οποίες είτε έχουν εκδοθεί είτε έχουν αξιολογηθεί από ανεξάρτητο επιστημονικό φορέα αναγνωρισμένο σε ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο όπως η Επιστημονική, Τεχνική και Οικονομική Επιτροπή Αλιείας (ΕΤΟΕΑ) και το Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση της Θάλασσας (ICES), και πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 25 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το σχέδιο συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, οι οποίοι απαριθμούνται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, ειδικότερα όσον αφορά την εφαρμογή της προληπτικής προσέγγισης στη διαχείριση της αλιείας, και έχει ως σκοπό να διασφαλίσει ότι η εκμετάλλευση των ζώντων θαλάσσιων βιολογικών πόρων αποκαθιστά και διατηρεί τους πληθυσμούς των αλιευόμενων ειδών πάνω από τα επίπεδα που μπορούν να αποφέρουν ΜΒΑ.

1.  Το σχέδιο συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, οι οποίοι απαριθμούνται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, ειδικότερα όσον αφορά την εφαρμογή της προληπτικής προσέγγισης στη διαχείριση της αλιείας, και έχει ως σκοπό να διασφαλίσει ότι η εκμετάλλευση των ζώντων θαλάσσιων βιολογικών πόρων αποκαθιστά και διατηρεί τους πληθυσμούς των αλιευόμενων ειδών πάνω από τα επίπεδα που μπορούν να αποφέρουν ΜΒΑ. Εκτός από την επιδίωξη της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, η διαχείριση του σχεδίου είναι σύμφωνη με τους στόχους της δημιουργίας οικονομικών και κοινωνικών οφελών και οφελών για την απασχόληση, συμβάλλοντας παράλληλα στη διαθεσιμότητα προϊόντων διατροφής.

 

Το ποσοστό εκμετάλλευσης της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης επιτυγχάνεται σταδιακά για όλα τα αποθέματα και έως το 2020 το αργότερο, και στη συνέχεια διατηρείται.

Αιτιολόγηση

Εκτός από την περιβαλλοντική διάσταση, είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη η κοινωνική και οικονομική διάσταση της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, όπως ορίζεται στον κανονισμό 1380/2013.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το σχέδιο συμβάλλει στην εξάλειψη των απορρίψεων, μέσω της αποφυγής και της μείωσης, στο μέτρο του δυνατού, των ανεπιθύμητων αλιευμάτων, και στην υλοποίηση της υποχρέωσης εκφόρτωσης, η οποία θεσπίζεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, για τα είδη που υπόκεινται σε όρια αλιευμάτων και στα οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός.

2.  Το σχέδιο συμβάλλει στην εξάλειψη των απορρίψεων, μέσω της αποφυγής και της μείωσης, στο μέτρο του δυνατού, μεταξύ άλλων μέσω της χρήσης καινοτόμων επιλεκτικών αλιευτικών εργαλείων και τεχνικών, των ανεπιθύμητων αλιευμάτων και στην υλοποίηση, στο μέτρο του δυνατού, της υποχρέωσης εκφόρτωσης, η οποία θεσπίζεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, για τα είδη που υπόκεινται σε όρια αλιευμάτων και στα οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Το σχέδιο εφαρμόζει την οικοσυστημική προσέγγιση ως προς τη διαχείριση της αλιείας για να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Συνάδει με την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ένωσης, και ειδικότερα με τον στόχο της επίτευξης καλής περιβαλλοντικής κατάστασης έως το 2020, όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ και τους στόχους που τίθενται στα άρθρα 4 και 5 της οδηγίας 2009/147/ΕΚ και στα άρθρα 6 και 12 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

3.  Το σχέδιο εφαρμόζει την οικοσυστημική προσέγγιση ως προς τη διαχείριση της αλιείας προκειμένου οι αρνητικές επιπτώσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο οικοσύστημα, και ιδίως στα ευπαθή ενδιαιτήματα και στα προστατευόμενα είδη, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων θηλαστικών, των θαλάσσιων ερπετών, των θαλάσσιων πτηνών, των θαλάσσιων ορέων, των υφάλων της ανοικτής θάλασσας και των κοραλλιών σκληρού υποστρώματος ή των αποικιών σπόγγων, να ελαχιστοποιηθούν και κατά προτίμηση να εξαλειφθούν, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι αλιείς εξακολουθούν να αλιεύουν με βιώσιμο και επιλεκτικό τρόπο. Συνάδει με την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ένωσης, και ειδικότερα με τον στόχο της επίτευξης καλής περιβαλλοντικής κατάστασης έως το 2020, όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ και τους στόχους που τίθενται στην οδηγία 2009/147/ΕΚ και στην οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  να συμβάλει στην υλοποίηση των λοιπών σχετικών χαρακτηριστικών ποιοτικής περιγραφής που περιέχονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 2008/56/ΕΚ κατ’ αναλογία με τον ρόλο που διαδραματίζει η αλιεία στην υλοποίησή τους.

β)  να διασφαλίσει την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, ιδίως όσον αφορά τα ευπαθή ενδιαιτήματα και τα προστατευόμενα είδη, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων θηλαστικών και των θαλάσσιων πτηνών.

Αιτιολόγηση

Τα θαλάσσια πτηνά, τα θαλάσσια θηλαστικά και τα ερπετά αλιεύονται παρεμπιπτόντως σε όλα τα Δυτικά Ύδατα.

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Τα μέτρα που προβλέπονται στο σχέδιο λαμβάνονται σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις. Στις περιπτώσεις όπου τα δεδομένα είναι ανεπαρκή, θα πρέπει να επιδιωχθεί συγκρίσιμος βαθμός διατήρησης των σχετικών αποθεμάτων.

5.  Τα μέτρα που προβλέπονται στο σχέδιο λαμβάνονται σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις. Οι βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις εξετάζονται από ομοτίμους μέσω αξιόπιστων και κατάλληλων επιστημονικών φορέων, όπως το Διεθνές Συμβούλιο Εξερεύνησης της Θάλασσας (ICES) ή η Επιστημονική, Τεχνική και Οικονομική Επιτροπή Αλιείας (ΕΤΟΕΑ). Δημοσιοποιούνται το αργότερο όταν τα εν λόγω μέτρα προτείνονται από την Επιτροπή. Στις περιπτώσεις όπου τα δεδομένα είναι ανεπαρκή, θα πρέπει να επιδιωχθεί συγκρίσιμος βαθμός διατήρησης των σχετικών αποθεμάτων.

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το συγκεκριμένο εύρος τιμών της FMSY με βάση το παρόν σχέδιο ζητείται από το ICES.

2.  Το συγκεκριμένο εύρος τιμών της FMSY με βάση το παρόν σχέδιο ζητείται από το ICES , ή από παρεμφερή ανεξάρτητο επιστημονικό φορέα αναγνωρισμένο σε ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο.

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  εάν, βάσει των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων ή αποδείξεων, είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3 όσον αφορά τη μεικτού τύπου αλιεία·

α)  εάν, βάσει των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων ή αποδείξεων, είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3 όσον αφορά τη μεικτού και/ή πολυειδικού τύπου αλιεία, ιδίως για τον περιορισμό των σχετιζόμενων με την αλιεία κοινωνικοοικονομικών μειονεκτημάτων·

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  προκειμένου να περιοριστούν οι διακυμάνσεις των αλιευτικών δυνατοτήτων μεταξύ διαδοχικών ετών στο 20 % κατ’ ανώτατο όριο.

γ)  προκειμένου να περιοριστούν οι διακυμάνσεις των αλιευτικών δυνατοτήτων μεταξύ διαδοχικών ετών στο 20 % κατ’ ανώτατο όριο, εκτός από τις περιπτώσεις μετριασμού συνθηκών περιοριστικής ποσόστωσης ή άλλων καταστάσεων που παραλύουν ή επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τη δραστηριότητα ορισμένων στόλων.

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α.  Για να αποφευχθεί μια κατάσταση κατά την οποία η βραχυπρόθεσμη διαχείριση εμποδίζει την υλοποίηση πολυετούς διαχείρισης και προκειμένου να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των ενδιαφερομένων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, είναι δυνατή η έγκριση, στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, κανόνων εκμετάλλευσης μέσω της περιφερειοποίησης.

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η διαχείριση των εν λόγω αποθεμάτων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την προληπτική προσέγγιση στη διαχείριση της αλιείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν επαρκείς επιστημονικές πληροφορίες.

2.  Η διαχείριση των εν λόγω αποθεμάτων γίνεται σύμφωνα με την προληπτική προσέγγιση στη διαχείριση της αλιείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν επαρκείς επιστημονικές πληροφορίες και διασφαλίζει κατ’ ελάχιστον βαθμό διατήρησης συγκρίσιμο με τη ΜΒΑ όπως ορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, η διαχείριση της μεικτής αλιείας όσον αφορά τα αποθέματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού λαμβάνει υπόψη τη δυσκολία της ταυτόχρονης αλίευσης όλων των αποθεμάτων επιτυγχάνοντας ΜΒΑ, ιδίως σε καταστάσεις όπου αυτό οδηγεί σε πρόωρη απαγόρευση της αλιείας.

3.  Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, η διαχείριση της μεικτής και/ή πολυειδικού τύπου αλιείας όσον αφορά τα αποθέματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού λαμβάνει υπόψη τη δυσκολία της ταυτόχρονης αλίευσης όλων των αποθεμάτων επιτυγχάνοντας ΜΒΑ, ιδίως σε καταστάσεις όπου αυτό οδηγεί σε πρόωρη απαγόρευση της αλιείας.

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα ακόλουθα σημεία αναφοράς διατήρησης για τη διαφύλαξη της πλήρους αναπαραγωγικής ικανότητας των αποθεμάτων που καθορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 ζητούνται από το ICES βάσει του παρόντος σχεδίου:

Τα ακόλουθα σημεία αναφοράς διατήρησης για τη διαφύλαξη της πλήρους αναπαραγωγικής ικανότητας των αποθεμάτων που καθορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 ζητούνται, βάσει του παρόντος σχεδίου, από το ICES , ή από ανεξάρτητο επιστημονικό φορέα αναγνωρισμένο σε ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο, και σύμφωνα με τον ορισμό των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων:

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Όταν, βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, για οποιοδήποτε δεδομένο έτος η βιομάζα αναπαραγωγής και, στην περίπτωση των αποθεμάτων καραβίδας, η αφθονία οποιουδήποτε από τα αποθέματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 είναι κατώτερη του MSY Btrigger, θεσπίζονται όλα τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η ταχεία επάνοδος του σχετικού αποθέματος ή της σχετικής λειτουργικής μονάδας σε επίπεδα ανώτερα από εκείνα που μπορεί να διασφαλίσουν τη ΜΒΑ. Ειδικότερα, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφοι 3 και 5, οι αλιευτικές δυνατότητες καθορίζονται σε επίπεδα που συνάδουν με θνησιμότητα λόγω αλιείας που είναι κατώτερη από το ανώτατο εύρος τιμών FMSY, λαμβανομένης υπόψη της μείωσης της βιομάζας.

1.  Όταν, βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, για οποιοδήποτε δεδομένο έτος η βιομάζα αναπαραγωγής και, στην περίπτωση των αποθεμάτων καραβίδας, η αφθονία οποιουδήποτε από τα βενθοπελαγικά αποθέματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 είναι κατώτερη του MSY Btrigger, θεσπίζονται όλα τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η ταχεία επάνοδος του σχετικού αποθέματος ή της σχετικής λειτουργικής μονάδας σε επίπεδα ανώτερα από εκείνα που μπορεί να διασφαλίσουν τη ΜΒΑ. Ειδικότερα, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφοι 3 και 5, οι αλιευτικές δυνατότητες καθορίζονται σε επίπεδα που συνάδουν με θνησιμότητα λόγω αλιείας που είναι κατώτερη από το ανώτατο εύρος τιμών FMSY, λαμβανομένης υπόψη της μείωσης της βιομάζας.

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Όταν, βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, η βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής και, στην περίπτωση των αποθεμάτων καραβίδας, η αφθονία οποιουδήποτε από τα αποθέματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 είναι κατώτερη του Blim, θεσπίζονται περαιτέρω διορθωτικά μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η ταχεία επάνοδος του σχετικού αποθέματος ή της σχετικής λειτουργικής μονάδας σε επίπεδα ανώτερα από εκείνα που μπορεί να διασφαλίσουν τη ΜΒΑ. Ειδικότερα, τα εν λόγω διορθωτικά μέτρα, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφοι 3 και 5, μπορεί να περιλαμβάνουν την αναστολή της στοχευόμενης αλιείας του σχετικού αποθέματος ή λειτουργικής μονάδας, καθώς και την κατάλληλη μείωση των αλιευτικών δυνατοτήτων.

2.  Όταν, βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, η βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής και, στην περίπτωση των αποθεμάτων καραβίδας, η αφθονία οποιουδήποτε από τα βενθοπελαγικά αποθέματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 είναι κατώτερη του Blim, θεσπίζονται περαιτέρω διορθωτικά μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η ταχεία επάνοδος του σχετικού αποθέματος ή της σχετικής λειτουργικής μονάδας σε επίπεδα ανώτερα από εκείνα που μπορεί να διασφαλίσουν τη ΜΒΑ. Ειδικότερα, τα εν λόγω διορθωτικά μέτρα, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφοι 3 και 5, μπορεί να περιλαμβάνουν την αναστολή της στοχευόμενης αλιείας του σχετικού αποθέματος ή λειτουργικής μονάδας, καθώς και την κατάλληλη μείωση των αλιευτικών δυνατοτήτων.

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Κατά παρέκκλιση του άρθρου 4 παράγραφος 1, ο στόχος θνησιμότητας λόγω της αλιείας σύμφωνα με το εύρος της FMSY που αναφέρεται στην εν λόγω παράγραφο, καθώς και ο στόχος της ταχείας επανόδου του σχετικού αποθέματος σε επίπεδα ανώτερα εκείνων που είναι ικανά να εξασφαλίσουν τη ΜΒΑ κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1 ή 2 του παρόντος άρθρου, μπορούν να επιτευχθούν σε προοδευτική και αυξητική βάση σε περίοδο όχι μεγαλύτερη των τριών ετών, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο βάσει των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων και των επιπτώσεων στην απασχόληση για τις σχετικές αλιευτικές δραστηριότητες.

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση ενός αποθέματος που δεν είναι σε κατάσταση εκμετάλλευσης βάσει της ΜΒΑ, οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις για την αλιεία θα είναι σε άμεση συνάρτηση με την ταχύτητα με την οποία το Συμβούλιο θα πρέπει να διορθώσει την εν λόγω κατάσταση μέσω της μείωσης των αλιευτικών δυνατοτήτων. Συνεπώς, θα πρέπει να προβλεφθεί μια εύλογη περίοδος για να διασφαλίζεται η επίτευξη της FMSY εντός καθορισμένης προθεσμίας, ενώ θα είναι παράλληλα δυνατή μια σταδιακή προσέγγιση για περισσότερες αλιευτικές περιόδους για τον μετριασμό των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων.

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού σχετικά με τα ακόλουθα τεχνικά μέτρα:

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού σχετικά με τα ακόλουθα τεχνικά μέτρα για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των βενθοπελαγικών αποθεμάτων στα Δυτικά Ύδατα:

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τις προδιαγραφές των χαρακτηριστικών των αλιευτικών εργαλείων και τους κανόνες που ρυθμίζουν τη χρήση τους, προκειμένου να διασφαλιστεί ή να βελτιωθεί η επιλεκτικότητα, να μειωθούν τα ανεπιθύμητα αλιεύματα ή να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στο οικοσύστημα·

α)  τις προδιαγραφές των χαρακτηριστικών των αλιευτικών εργαλείων και τους κανόνες που ρυθμίζουν τη χρήση τους, προκειμένου να διασφαλιστεί ή να βελτιωθεί η επιλεκτικότητα, να μειωθούν τα ανεπιθύμητα αλιεύματα, ιδίως νεαρών θαλάσσιων οργανισμών, ή να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στο οικοσύστημα·

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα μέτρα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών που ορίζονται στο άρθρο 3.

2.  Τα μέτρα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών που ορίζονται στο άρθρο 3 και εφαρμόζονται τόσο στην εμπορική όσο και στην ερασιτεχνική αλιεία.

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 8α

 

Γεωγραφικές και χρονικές απαγορεύσεις της αλιείας λαβρακιού

 

1.  Η εμπορική και η ερασιτεχνική αλιεία λαβρακιού απαγορεύονται στα Δυτικά Ύδατα και στις διαιρέσεις ICES 4β και 4γ μεταξύ 1ης Φεβρουαρίου και 30ής Απριλίου. Απαγορεύεται η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση, η μεταφορά ή η εκφόρτωση, καθώς και η διατήρηση λαβρακιού που αλιεύεται από την ακτή στις περιοχές αυτές.

 

2.  Απαγορεύεται επίσης στα αλιευτικά σκάφη της Ένωσης να αλιεύουν λαβράκι στις διαιρέσεις 7b, 7c, 7j και 7k του ICES, καθώς και στα ύδατα των διαιρέσεων 7a και 7g του ICES που απέχουν άνω των δώδεκα ναυτικών μιλίων από τις γραμμές βάσης υπό την κυριαρχία του Ηνωμένου Βασιλείου. Απαγορεύεται στα σκάφη της Ένωσης η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση, η μεταφορά ή η εκφόρτωση λαβρακιού που αλιεύεται στις εν λόγω περιοχές.

Αιτιολόγηση

Τα τελευταία χρόνια, το Συμβούλιο ενέκρινε, στο πλαίσιο των κανονισμών TAC και των ποσοστώσεων, μέτρα για την προστασία του λαβρακιού, ιδίως κατά τη διάρκεια ενός τμήματος της περιόδου αναπαραγωγής. Τα τεχνικά αυτά μέτρα θα πρέπει να καθορίζονται από τους συννομοθέτες με μόνιμο τρόπο και όχι στο πλαίσιο απόφασης του Συμβουλίου για τις αλιευτικές δυνατότητες. Είναι επίσης αναγκαία η προστασία για τον κίτρινο μπακαλιάρο, για να αποτραπεί η υπέρμετρη αλιεία σε συγκεντρώσεις ιχθύων αναπαραγωγής η οποία θα οδηγούσε σε μια κατάσταση πανομοιότυπη με αυτή του λαβρακιού σήμερα.

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 7, το σύνολο επιτρεπόμενων αλιευμάτων για τα αποθέματα καραβίδας στα Δυτικά Ύδατα είναι το άθροισμα των ορίων αλιευμάτων των λειτουργικών μονάδων και των στατιστικών τετραγώνων εκτός των λειτουργικών μονάδων.

3.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 7, το επιτρεπόμενο σύνολο αλιευμάτων για ένα δεδομένο απόθεμα καραβίδας στα Δυτικά Ύδατα μπορεί να είναι το άθροισμα των ορίων αλιευμάτων των λειτουργικών μονάδων και των στατιστικών τετραγώνων εκτός των λειτουργικών μονάδων της καθορισμένης περιοχής για το εν λόγω απόθεμα.

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Για τα αποθέματα και τα είδη αλιευμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφοι 1 και 4, τα οποία υπόκεινται, σε επίπεδο Ένωσης και με στόχο τη διατήρηση των πόρων, σε απαγορεύσεις αλιείας που καθορίζονται σε ετήσια βάση στο πλαίσιο των αποφάσεων σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες ή σε εποχιακές απαγορεύσεις αλιείας, το Συμβούλιο μπορεί ωστόσο να καθορίζει κατ’ εξαίρεση αλιευτικές δυνατότητες για ορισμένους τύπους αλιείας, προκειμένου να ληφθεί υπόψη ιδίως ο περιορισμένος ή αναπόφευκτος χαρακτήρας των αλιευμάτων αυτού του είδους σε συνάρτηση με την ειδική κοινωνικοοικονομική σημασία αυτών των τύπων αλιείας.

 

Οι εν λόγω κατ’ εξαίρεση αλιευτικές δυνατότητες παραμένουν περιορισμένες και δεν αντισταθμίζουν κατ’ ουσίαν τον αντίκτυπο που έχει στη διατήρηση του αποθέματος η προσωρινή απαγόρευση αλιείας.

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Όταν οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις υποδεικνύουν ότι η ερασιτεχνική αλιεία έχει σημαντικό αντίκτυπο στη θνησιμότητα λόγω αλιείας ενός συγκεκριμένου αποθέματος, το Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη το γεγονός αυτό και δύναται να περιορίσει την ερασιτεχνική αλιεία κατά τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων, προκειμένου να αποφευχθεί η υπέρβαση του συνολικού στόχου της θνησιμότητας λόγω αλιείας.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Αντικαθίσταται από το άρθρο 9α (νέο).

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 9α

 

Ερασιτεχνική αλιεία

 

1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τη θνησιμότητα λόγω της ερασιτεχνικής αλιείας κατά την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων που έχουν στη διάθεσή τους και οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, προκειμένου να αποφεύγεται ενδεχόμενη υπέρβαση του συνολικού στόχου θνησιμότητας λόγω της αλιείας.

 

Όταν από τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις προκύπτει ότι η ερασιτεχνική αλιεία έχει σημαντικό αντίκτυπο στη θνησιμότητα λόγω της αλιείας ενός αποθέματος που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, το Συμβούλιο μπορεί να καθορίζει επιμέρους αλιευτικές δυνατότητες που εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις στην ερασιτεχνική αλιεία.

 

2.  Το Συμβούλιο, κατά τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων για την ερασιτεχνική αλιεία, βασίζεται σε διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια, μεταξύ άλλων περιβαλλοντικού, κοινωνικού και οικονομικού χαρακτήρα. Τα χρησιμοποιούμενα κριτήρια μπορούν να αφορούν, μεταξύ άλλων, τον αντίκτυπο της αλιείας στο περιβάλλον, την κοινωνική σημασία αυτής της δραστηριότητας και τη συμβολή της στην οικονομία των παράκτιων περιοχών.

 

3.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα και αναλογικά μέτρα για τον έλεγχο και τη συλλογή δεδομένων για μια αξιόπιστη εκτίμηση των πραγματικών επιπέδων αλιευμάτων που υπόκεινται στην παράγραφο 1.

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της λογικής του άρθρου 17 του βασικού κανονισμού, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη όλες τις θνησιμότητες λόγω της αλιείας. Η ερασιτεχνική αλιεία είναι συχνά αμελητέα απέναντι σε αβεβαιότητες σχετικά με την πραγματική θνησιμότητα λόγω της αλιείας, και, ως εκ τούτου, αυτό δεν δημιουργεί σημαντικό πρόβλημα κατανομής ή τήρησης των ποσοστώσεων. Η ΚΑλΠ (αιτιολογική σκέψη 3) αναγνωρίζει επίσης ότι για την ερασιτεχνική αλιεία κατ’ αρχάς αρμόδια είναι τα κράτη μέλη. Ωστόσο, όταν έχει σημαντικό αντίκτυπο σε ένα απόθεμα η διαχείριση του οποίου γίνεται βάσει της ΜΒΑ, η αλιεία μπορεί να υπόκειται σε δίκαια και αναλογικά μέτρα σε επίπεδο ΕΕ.

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 9β

 

Σήμανση των αλιευμάτων ερασιτεχνικής αλιείας

 

1.  Τα δείγματα λαβρακιού, γάδου, κίτρινου μπακαλιάρου και γλώσσας που αλιεύονται στις περιοχές των αντίστοιχων αποθεμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 υπόκεινται σε σήμανση όταν διατηρούνται από ερασιτέχνη αλιέα.

 

2.  Η σήμανση αυτή συνίσταται στην αφαίρεση του κάτω ή άνω μέρους του ουραίου πτερυγίου, κατά τρόπο, ωστόσο, που δεν εμποδίζει τη μέτρηση του μεγέθους του ιχθύος.

 

3.  Η σήμανση αυτή πραγματοποιείται αμέσως μετά την αλίευση και τη θανάτωση είτε στην ακτή είτε αφού έχει ανασυρθεί το αλίευμα επί του σκάφους, στην περίπτωση της ερασιτεχνικής αλιείας που πραγματοποιείται από σκάφος. Ωστόσο, τα δείγματα που ανασύρονται επί σκάφους ερασιτεχνικής αλιείας και τα οποία διατηρούνται ζωντανά σε καλή κατάσταση σε ενυδρείο προτού αφεθούν ελεύθερα, δεν φέρουν σήμανση.

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για όλα τα αποθέματα των Δυτικών Υδάτων στα οποία εφαρμόζεται η υποχρέωση εκφόρτωσης σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, διευκρινίζοντας τις λεπτομέρειες της εν λόγω υποχρέωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 5 στοιχεία α) έως ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

Για όλα τα αποθέματα βενθοπελαγικών ειδών των Δυτικών Υδάτων στα οποία εφαρμόζεται η υποχρέωση εκφόρτωσης σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, και για τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα πελαγικών ειδών στο πλαίσιο της αλιείας εκμετάλλευσης των αποθεμάτων που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στην οποία εφαρμόζονται υποχρεώσεις εκφόρτωσης, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, διευκρινίζοντας τις λεπτομέρειες της εν λόγω υποχρέωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 5 στοιχεία α) έως ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η υποχρέωση εκφόρτωσης που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 δεν εφαρμόζεται στην ερασιτεχνική αλιεία, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων καθορισμού επιμέρους αλιευτικών δυνατοτήτων από το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 9α του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Διάταξη που ορίζει με σαφήνεια ότι η ερασιτεχνική αλιεία δεν υπόκειται στην υποχρέωση εκφόρτωσης (ασυμβίβαστη με την τήρηση των ελάχιστων μεγεθών με στόχο τη διατήρηση ενός ιχθύος ή με τις πρακτικές της αγωνιστικής αλιείας που συνίσταται στην αλίευση/απελευθέρωση του αλιεύματος).

Τροπολογία    69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 10α

 

Βιοτεχνική και παράκτια αλιεία σε εξόχως απόκεντρες περιοχές

 

Ο παρών κανονισμός λαμβάνει υπόψη τους περιορισμούς που συνδέονται με το μέγεθος των σκαφών βιοτεχνικής και παράκτιας αλιείας που χρησιμοποιούνται στις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Η εκφόρτωση παρεμπιπτόντων αλιευμάτων, στον βαθμό που δεν επιτείνει τον αντίκτυπο στη βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής, επιτρέπεται.

Τροπολογία    70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Για καθεμία από τις ζώνες ICES που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, κάθε κράτος μέλος εκδίδει άδειες αλίευσης σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου για τα σκάφη τα οποία φέρουν τη σημαία του και τα οποία συμμετέχουν σε αλιευτικές δραστηριότητες στη συγκεκριμένη περιοχή. Στις εν λόγω άδειες αλίευσης, τα κράτη μέλη δύνανται επίσης να περιορίσουν τη συνολική αλιευτική ικανότητα εκφραζόμενη σε kW των σκαφών που χρησιμοποιούν συγκεκριμένο αλιευτικά εργαλεία.

1.  Για τις ζώνες ICES που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, κάθε κράτος μέλος εκδίδει άδειες αλίευσης σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου για τα σκάφη τα οποία φέρουν τη σημαία του και τα οποία συμμετέχουν σε αλιευτικές δραστηριότητες στη συγκεκριμένη περιοχή.

Τροπολογία    71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Στις άδειες αλιείας που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να περιορίζουν τη συνολική αλιευτική ικανότητα των σκαφών που χρησιμοποιούν συγκεκριμένα αλιευτικά εργαλεία.

Τροπολογία    72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 για τον καθορισμό των ορίων της συνολικής ικανότητας των στόλων των ενδιαφερόμενων κρατών μελών, προκειμένου να διευκολυνθεί η επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3.

Τροπολογία    73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το άρθρο 18 παράγραφοι 1 έως 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 εφαρμόζεται στα μέτρα που αναφέρονται στα άρθρα 8 και 10 του παρόντος κανονισμού.

1.  Το άρθρο 18 παράγραφοι 1 έως 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 εφαρμόζεται στα μέτρα που αναφέρονται στα άρθρα 8, 10 και 11β του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη που έχουν άμεσο διαχειριστικό συμφέρον στα Βορειοδυτικά Ύδατα, καθώς και τα κράτη μέλη που έχουν άμεσο διαχειριστικό συμφέρον στα Νοτιοδυτικά Ύδατα, δύνανται να υποβάλλουν κοινές συστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, για πρώτη φορά το αργότερο δώδεκα μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και, στη συνέχεια, δώδεκα μήνες από κάθε υποβολή της αξιολόγησης του σχεδίου, σύμφωνα με το άρθρο 14. Μπορούν επίσης να υποβάλλουν τέτοιες συστάσεις όταν το κρίνουν αναγκαίο, ιδίως σε περίπτωση αιφνίδιας μεταβολής της κατάστασης οποιουδήποτε εκ των αποθεμάτων για τα οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός. Οι κοινές συστάσεις για μέτρα που αφορούν δεδομένο ημερολογιακό έτος υποβάλλονται το αργότερο έως την 1η Ιουλίου του προηγουμένου έτους.

2.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη που έχουν άμεσο διαχειριστικό συμφέρον στα Βορειοδυτικά Ύδατα, καθώς και τα κράτη μέλη που έχουν άμεσο διαχειριστικό συμφέρον στα Νοτιοδυτικά Ύδατα, δύνανται να υποβάλλουν κοινές συστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, για πρώτη φορά το αργότερο δώδεκα μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και, στη συνέχεια, δώδεκα μήνες από κάθε υποβολή της αξιολόγησης του σχεδίου, σύμφωνα με το άρθρο 14. Μπορούν επίσης να υποβάλλουν περαιτέρω συστάσεις όταν κρίνεται αναγκαίο, ιδίως σε περίπτωση μεταβολής της κατάστασης σε σχέση με οποιοδήποτε από τα αποθέματα για τα οποία ισχύει ο παρών κανονισμός, καθώς και για τον καθορισμό σχεδίου που περιλαμβάνει μέτρα για την εφαρμογή της προσέγγισης που βασίζεται στο οικοσύστημα όσον αφορά τη διαχείριση της αλιείας στα Δυτικά Ύδατα. Οι κοινές συστάσεις για μέτρα που αφορούν δεδομένο ημερολογιακό έτος υποβάλλονται το αργότερο έως την 1η Ιουλίου του προηγουμένου έτους ή το συντομότερο δυνατόν όταν με τις κοινές αυτές συστάσεις πρόκειται να αντιμετωπιστούν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που έχουν εντοπιστεί σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού για την ΚΑλΠ.

Τροπολογία    75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 13α

 

Παρακολούθηση και εκ των προτέρων ενημέρωση για τις τροποποιήσεις στην επιστημονική γνωμοδότηση

 

1.  Έως την 1η Απριλίου κάθε έτους, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά με τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που αποτέλεσαν τη βάση για τις αποφάσεις του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων που λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού μεταξύ 1ης Φεβρουαρίου του προηγούμενου έτους και 31ης Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους.

 

Για όλα τα αποθέματα και είδη ιχθύων, η έκθεση αυτή περιλαμβάνει ιδίως τις αλιευτικές δυνατότητες που καθορίζει το Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 και, κατά περίπτωση, το άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού και προσδιορίζει επίσης τις αντίστοιχες τιμές που εκφράζονται σε ποσοστά θνησιμότητας λόγω της αλιείας. Τα εν λόγω στοιχεία συγκρίνονται με τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις αναφοράς όσον αφορά το εύρος τιμών θνησιμότητας λόγω της αλιείας (MSY Flower, FMSY και MSY Fupper και η αντιστοιχία τους σε αλιευτικές δυνατότητες) και τις εκτιμήσεις για τη βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής και τις κατώτατες τιμές αναφοράς της βιομάζας (MSY Btrigger και Blim).

 

2.  Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το συντομότερο δυνατό αφού λάβει γνώση και σε κάθε περίπτωση πριν από την έκδοση νέας απόφασης του Συμβουλίου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων, όσον αφορά τις καταστάσεις για τις οποίες οι τιμές, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του FMSY, αντιστοιχούν σε διακυμάνσεις των αλιευτικών δυνατοτήτων που αποκλίνουν άνω του 20 % των αλιευτικών δυνατοτήτων που αντιστοιχούν στην τιμή FMSY που αναφέρεται στην επιστημονική γνωμοδότηση η οποία χρησίμευσε για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων για την τρέχουσα περίοδο. Ομοίως, η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση πριν από την έκδοση νέας απόφασης του Συμβουλίου, σε περιπτώσεις όπου οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις σχετικά με τα διάφορα επίπεδα αναφοράς της βιομάζας αποθέματος αναπαραγωγής δικαιολογούν τη λήψη μέτρων διασφάλισης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7.

Τροπολογία    76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Αξιολόγηση του σχεδίου

Αξιολόγηση και εφαρμογή του σχεδίου

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις οι οποίες διέπουν τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και τα μέτρα διασφάλισης που λαμβάνει το Συμβούλιο σύμφωνα με το σχέδιο αυτό εξαρτώνται άμεσα από τις επικαιροποιημένες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις. Προτείνεται, ωστόσο, να μην παραταθεί επ’ αόριστον η κατάσταση αυτή και να παραμείνει το νομικό αυτό πλαίσιο σε ισχύ για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Εναπόκειται στην Επιτροπή να προτείνει ένα μελλοντικό πλαίσιο και στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο να αποφανθούν επί αυτής της βάσεως.

Τροπολογία    77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

[Πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], και στη συνέχεια κάθε πέντε έτη, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο του σχεδίου στα αποθέματα για τα οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός και στις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων, ιδίως όσον αφορά την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3.

[Πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο του σχεδίου στα αποθέματα για τα οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός και στις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων, ιδίως όσον αφορά την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3.

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις οι οποίες διέπουν τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και τα μέτρα διασφάλισης που λαμβάνει το Συμβούλιο σύμφωνα με το σχέδιο αυτό εξαρτώνται άμεσα από τις επικαιροποιημένες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις. Προτείνεται, ωστόσο, να μην παραταθεί επ’ αόριστον η κατάσταση αυτή και να παραμείνει το νομικό αυτό πλαίσιο σε ισχύ για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Εναπόκειται στην Επιτροπή να προτείνει ένα μελλοντικό πλαίσιο και στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο να αποφανθούν επί αυτής της βάσεως.

Τροπολογία    78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσιοδότηση της Επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1, άρθρο 8 και άρθρο 10 ισχύει για πέντε έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετίας. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν σχετικές αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

2.  Η εξουσιοδότηση της Επιτροπής που αναφέρεται στα άρθρα 1 παράγραφος 1, 8, 10, καθώς και 11 παράγραφος 1β, ισχύει για πέντε έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετίας. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν σχετικές αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

Τροπολογία    79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 1 παράγραφος 1, άρθρο 8 και άρθρο 10 εξουσιοδότηση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των ήδη σε ισχύ κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

3.  Η προβλεπόμενη στα άρθρα 1 παράγραφος 1, 8, 10 και 11 παράγραφος 1β εξουσιοδότηση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των ήδη σε ισχύ κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία    80

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1, άρθρο 8 και άρθρο 10 τίθεται σε ισχύ μόνο εφόσον δεν διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της εν λόγω περιόδου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με τα άρθρα 1 παράγραφος 1, 8, 10 και 11 παράγραφος 1β τίθεται σε ισχύ μόνο εφόσον δεν διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της εν λόγω περιόδου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Τροπολογία    81

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1139

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  «Εύρος τιμών FMSY»: το εύρος τιμών που προσδιορίζεται βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, συγκεκριμένα από το Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση των Θαλασσών (ΔΣΕΘ/ICES), όπου όλα τα επίπεδα θνησιμότητας λόγω αλιείας εντός του συγκεκριμένου εύρους τιμών έχουν μακροπρόθεσμα ως αποτέλεσμα τις μέγιστες βιώσιμες αποδόσεις, στο πλαίσιο του δεδομένου αλιευτικού προτύπου και των υφιστάμενων μέσων περιβαλλοντικών συνθηκών και χωρίς να θίγεται σημαντικά η αναπαραγωγική διαδικασία των σχετικών αποθεμάτων. Καθορίζεται κατά τρόπο ώστε να συνεπάγονται μείωση της μακροπρόθεσμης απόδοσης που δεν υπερβαίνει το 5 % σε σύγκριση με τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Είναι απαραβίαστο, ούτως ώστε η πιθανότητα μείωσης των αποθεμάτων κάτω του οριακού σημείου αναφοράς για τη βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής (Blim) να μην υπερβαίνει το 5 %.

(2)  «Εύρος τιμών FMSY»: το εύρος τιμών που προσδιορίζεται βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, συγκεκριμένα από το Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση των Θαλασσών (ΔΣΕΘ/ICES), ή από παρεμφερή ανεξάρτητο επιστημονικό φορέα αναγνωρισμένο σε ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο, όπου όλα τα επίπεδα θνησιμότητας λόγω αλιείας εντός του συγκεκριμένου εύρους τιμών έχουν μακροπρόθεσμα ως αποτέλεσμα τις μέγιστες βιώσιμες αποδόσεις, στο πλαίσιο του δεδομένου αλιευτικού προτύπου και των υφιστάμενων μέσων περιβαλλοντικών συνθηκών και χωρίς να θίγεται σημαντικά η αναπαραγωγική διαδικασία των σχετικών αποθεμάτων. Καθορίζεται κατά τρόπο ώστε να συνεπάγονται μείωση της μακροπρόθεσμης απόδοσης που δεν υπερβαίνει το 5 % σε σύγκριση με τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Είναι απαραβίαστο, ούτως ώστε η πιθανότητα μείωσης των αποθεμάτων κάτω του οριακού σημείου αναφοράς για τη βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής (Blim) να μην υπερβαίνει το 5 %.

Τροπολογία    82

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1139

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  «Blim»: το σημείο αναφοράς του μεγέθους του αποθέματος που παρέχεται σύμφωνα με τη βέλτιστη διαθέσιμη επιστημονική γνωμοδότηση, ιδίως από το ICES, κάτω από το οποίο μπορεί να εμφανίζεται μειωμένη ικανότητα αναπαραγωγής·

(8)  «Blim»: το σημείο αναφοράς του μεγέθους του αποθέματος που παρέχεται σύμφωνα με τη βέλτιστη διαθέσιμη επιστημονική γνωμοδότηση, ιδίως από το ICES , ή από παρεμφερή ανεξάρτητο επιστημονικό φορέα αναγνωρισμένο σε ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο, κάτω από το οποίο μπορεί να εμφανίζεται μειωμένη ικανότητα αναπαραγωγής·

Τροπολογία    83

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1139

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 9

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  «MSY Btrigger»: το σημείο αναφοράς για τη βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής που προσδιορίζεται βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, συγκεκριμένα από το ICES, κάτω από το οποίο πρέπει να ληφθούν ειδικά και κατάλληλα μέτρα διαχείρισης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα ποσοστά εκμετάλλευσης σε συνδυασμό με τις φυσικές διακυμάνσεις ανασυστήνουν τα αποθέματα σε επίπεδα ανώτερα εκείνων που είναι ικανά να αποφέρουν μακροπρόθεσμα ΜΒΑ·

(9)  «MSY Btrigger»: το σημείο αναφοράς για τη βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής που προσδιορίζεται βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, συγκεκριμένα από το ICES , ή από παρεμφερή ανεξάρτητο επιστημονικό φορέα αναγνωρισμένο σε ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο, κάτω από το οποίο πρέπει να ληφθούν ειδικά και κατάλληλα μέτρα διαχείρισης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα ποσοστά εκμετάλλευσης σε συνδυασμό με τις φυσικές διακυμάνσεις ανασυστήνουν τα αποθέματα σε επίπεδα ανώτερα εκείνων που είναι ικανά να αποφέρουν μακροπρόθεσμα ΜΒΑ.

Τροπολογία    84

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1139

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το συγκεκριμένο εύρος τιμών της FMSY με βάση το παρόν σχέδιο ζητείται από το ICES.

2.  Το συγκεκριμένο εύρος τιμών της FMSY με βάση το παρόν σχέδιο ζητείται από το ICES , ή από παρεμφερή ανεξάρτητο επιστημονικό φορέα αναγνωρισμένο σε ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο.

Τροπολογία    85

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1139

Άρθρο 4 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  προκειμένου να περιοριστούν οι διακυμάνσεις των αλιευτικών δυνατοτήτων μεταξύ διαδοχικών ετών στο 20 % κατ’ ανώτατο όριο.

γ)  προκειμένου να περιοριστούν οι διακυμάνσεις των αλιευτικών δυνατοτήτων μεταξύ διαδοχικών ετών στο 20 % κατ’ ανώτατο όριο, εκτός από τις περιπτώσεις μετριασμού συνθηκών περιοριστικής ποσόστωσης ή άλλων καταστάσεων που παραλύουν ή επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα ορισμένων στόλων.

Τροπολογία    86

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1139

Άρθρο 4 α – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα ακόλουθα σημεία αναφοράς διατήρησης για τη διαφύλαξη της πλήρους αναπαραγωγικής ικανότητας των αποθεμάτων που καθορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 ζητούνται από το ICES βάσει του παρόντος σχεδίου:

Τα ακόλουθα σημεία αναφοράς διατήρησης για τη διαφύλαξη της πλήρους αναπαραγωγικής ικανότητας των αποθεμάτων που καθορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 ζητούνται από το ICES, ή από παρεμφερή ανεξάρτητο επιστημονικό φορέα αναγνωρισμένο σε ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο βάσει του παρόντος σχεδίου:

Τροπολογία    87

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1139

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  μέτρα σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του παρόντος κανονισμού.

β)  μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    88

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1139

Άρθρο -15 (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.   Στο Κεφάλαιο III παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

 

«Άρθρο -15

 

Παρακολούθηση και εκ των προτέρων ενημέρωση για τις τροποποιήσεις στην επιστημονική γνωμοδότηση

 

1.  Έως την 1η Απριλίου κάθε έτους, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά με τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που αποτέλεσαν τη βάση για τις αποφάσεις του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων που λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού μεταξύ 1ης Φεβρουαρίου του προηγούμενου έτους και 31ης Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους.

 

Για όλα τα αποθέματα και είδη ιχθύων, η έκθεση αυτή περιλαμβάνει ιδίως τις αλιευτικές δυνατότητες που καθορίζει το Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 και, κατά περίπτωση, το άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού και προσδιορίζει επίσης τις αντίστοιχες τιμές που εκφράζονται σε ποσοστά θνησιμότητας λόγω της αλιείας. Τα στοιχεία αυτά συγκρίνονται με τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις αναφοράς όσον αφορά το εύρος τιμών θνησιμότητας λόγω της αλιείας (MSY Flower, FMSY και MSY Fupper και η αντιστοιχία τους σε αλιευτικές δυνατότητες) και τις εκτιμήσεις για τη βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής και τις κατώτατες τιμές αναφοράς της βιομάζας (MSY Btrigger και Blim).

 

2.  Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το συντομότερο δυνατό αφού λάβει γνώση, και σε κάθε περίπτωση πριν από την έκδοση νέας απόφασης του Συμβουλίου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων, όσον αφορά τις καταστάσεις για τις οποίες οι τιμές, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα επιστημονικά του FMSY, αντιστοιχούν σε διακυμάνσεις των αλιευτικών δυνατοτήτων που αποκλίνουν άνω του 20 % των αλιευτικών δυνατοτήτων που αντιστοιχούν στην τιμή FMSY της επιστημονικής γνωμοδότησης η οποία χρησίμευσε για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων για την τρέχουσα περίοδο. Ομοίως, η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση πριν από την έκδοση νέας απόφασης του Συμβουλίου, σε περιπτώσεις όπου οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις σχετικά με τα διάφορα επίπεδα αναφοράς της βιομάζας αποθέματος αναπαραγωγής δικαιολογούν τη λήψη μέτρων διασφάλισης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7.

Τροπολογία    89

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – σημείο 4 β (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1139

Άρθρο 15

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

4β.   Το άρθρο 15 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 15

«Άρθρο 15

Αξιολόγηση του σχεδίου

Αξιολόγηση και εφαρμογή του σχεδίου

Έως τις 21 Ιουλίου 2019, και στη συνέχεια μετά από πέντε έτη, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο του σχεδίου στα αποθέματα για τα οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός και στις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων, ιδίως όσον αφορά την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3. Η Επιτροπή δύναται να υποβάλει έκθεση νωρίτερα εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο από όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη ή την ίδια την Επιτροπή.

Έως τις 21 Ιουλίου 2019, και στη συνέχεια μετά από πέντε έτη, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο του σχεδίου στα αποθέματα για τα οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός και στις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων, ιδίως όσον αφορά την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3.

 

Τα άρθρα 4 έως 6 του παρόντος κανονισμού ισχύουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου... [επτά έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού].

(1)

Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πρόταση της Επιτροπής

Στις 23 Μαρτίου 2018, η Επιτροπή δημοσίευσε πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου διαχείρισης της αλιείας στα Δυτικά Ύδατα (Ατλαντικός και Μάγχη). Η Επιτροπή προτείνει επίσης να τροποποιηθεί το πολυετές σχέδιο διαχείρισης για ορισμένους τύπους αλιείας στη Βαλτική Θάλασσα(1) («σχέδιο για τη Βαλτική Θάλασσα»).

Ο βασικός κανονισμός για την κοινή αλιευτική πολιτική(2) προωθεί τη θέσπιση πολυετών σχεδίων διαχείρισης. Αυτό ανταποκρίνεται σε μια διττή ανάγκη: μεγαλύτερη προβλεψιμότητα των μέτρων διαχείρισης χάρη σε έναν μακροπρόθεσμο προγραμματισμό και συνεκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων και των απόψεων των ενδιαφερομένων μέσω μιας περιφερειοποιημένης προσέγγισης για τις θαλάσσιες λεκάνες. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα περιφερειακό πλαίσιο διαχείρισης της αλιείας για την εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων με βάση τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση (ΜΒΑ).

Δύο πολυετή σχέδια έχουν ήδη εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο: το σχέδιο για τη Βαλτική Θάλασσα, που εγκρίθηκε το 2016, και το σχέδιο για τη Βόρεια Θάλασσα, που εγκρίθηκε το 2018(3).

Εκτός από την πρόταση που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας έκθεσης, δύο άλλες προτάσεις σχεδίων βρίσκονται επί του παρόντος στο στάδιο της εξέτασης από τους συννομοθέτες: ένα πολυετές σχέδιο διαχείρισης για την Αδριατική Θάλασσα και ένα σχέδιο για τη δυτική Μεσόγειο.

Παρουσιάζοντας αυτή την πρόταση για τα Δυτικά Ύδατα, η Επιτροπή κατ’ ουσίαν επανέλαβε τις διατάξεις της πολυετούς προσέγγισης για τη διαχείριση της αλιείας όπως συμφωνήθηκε πρόσφατα στο σχέδιο για τη Βόρεια Θάλασσα. Η παράλληλη τροποποίηση του σχεδίου για τη Βαλτική Θάλασσα έχει επίσης ως στόχο την ευθυγράμμιση με την προσέγγιση αυτή.

Η παρούσα έκθεση εξετάζει την πρόταση πολυετούς σχεδίου για τα Δυτικά Ύδατα και προτείνει ορισμένες τροποποιήσεις.

Η άποψη του εισηγητή 

Ο εισηγητής χαιρετίζει το έργο της Επιτροπής και των συννομοθετών για την ανάπτυξη πολυετών σχεδίων για μια περιφερειοποιημένη διαχείριση της αλιείας και τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων. Ο εισηγητής θεωρεί ότι τα σχέδια για τη Βαλτική και τη Βόρεια Θάλασσα αποτελούν μια καλή βάση αναφοράς για το πολυετές σχέδιο διαχείρισης για τα Δυτικά Ύδατα. Προτείνει, ωστόσο, ορισμένες τροποποιήσεις σε σχέση με την προσέγγιση του σχεδίου για τη Βόρεια Θάλασσα, με στόχο την προσαρμογή του σχεδίου σε ορισμένες θεσμικές πραγματικότητες και την καλύτερη ενσωμάτωση ορισμένων ιδιαιτεροτήτων για την εκάστοτε θαλάσσια λεκάνη.

Για τον σκοπό αυτό, ο εισηγητής υποβάλλει τις ακόλουθες προτάσεις:

Εξασφάλιση της διατήρησης των αποθεμάτων έτσι ώστε να συνάδουν με την εκάστοτε κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα

Ο εισηγητής επιθυμεί μια καλύτερη επίβλεψη τόσο του τρόπου επίτευξης των στόχων διατήρησης των πόρων όσο και της αναγκαίας συνεκτίμησης των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών. Στην περίπτωση ενός αποθέματος του οποίου η κατάσταση δεν επιτρέπει την εκμετάλλευση βάσει της ΜΒΑ, ιδίως όταν δικαιολογεί τη λήψη μέτρων διασφάλισης όπως προτείνονται στο σχέδιο αυτό, ο εισηγητής προτείνει τον καθορισμό τριετούς προθεσμίας προκειμένου να επιτευχθεί η ΜΒΑ, πράγμα που επιτρέπει τον περιορισμό των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων μέσω της κατανομής των προσπαθειών του κλάδου σε περισσότερες περιόδους αλιείας.

Στην ίδια προοπτική, ο εισηγητής προτείνει να δοθεί η δυνατότητα στο Συμβούλιο να καθορίζει τις αλιευτικές δυνατότητες για ορισμένα επαγγέλματα, στις περιπτώσεις που ένα είδος υπόκειται σε προσωρινή απαγόρευση της αλιείας (εποχιακή ή ετήσια).

Η προσέγγιση αυτή τέθηκε ήδη σε εφαρμογή από το Συμβούλιο για το λαβράκι κατά τον καθορισμό των TAC και των ποσοστώσεων για το 2018(4). Ο εισηγητής θεωρεί ότι η προσέγγιση αυτή είναι δικαιολογημένη, διότι εξασφαλίζει σχετική ευελιξία ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα επαγγέλματα των οποίων η δραστηριότητα εξαρτάται από το είδος αυτό και ότι θα πρέπει να ενσωματωθεί στα πολυετή σχέδια.

Συνεκτίμηση της ερασιτεχνικής αλιείας κατά τρόπο αναλογικό και δίκαιο

Ο εισηγητής θεωρεί ότι η διαχείριση της ερασιτεχνικής αλιείας εμπίπτει κατά κύριο λόγο στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών. Ωστόσο, ο εισηγητής τονίζει την ανάγκη να αναγνωριστεί πόσο προσφιλής είναι η δραστηριότητα αυτή σε μεγάλο αριθμό πολιτών της ΕΕ, καθώς και η κοινωνικοοικονομική σημασία αυτού του τομέα. Στις περιπτώσεις όπου η ερασιτεχνική αλιεία μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στη διατήρηση ενός πόρου, η διαχείριση μπορεί να γίνεται σε επίπεδο Ένωσης. Ωστόσο, θα πρέπει απαραιτήτως να έχει ισότιμη μεταχείριση με την επαγγελματική αλιεία. Ο εισηγητής θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι το παρόν σχέδιο πρέπει επίσης να ορίζει τις προϋποθέσεις για τη διαχείριση της ερασιτεχνικής αλιείας, ώστε να εξασφαλίζεται στον τομέα προβλεψιμότητα.

Ο εισηγητής υποστηρίζει την αρχή που καθορίζεται στο σχέδιο για τη Βόρεια Θάλασσα, σύμφωνα με την οποία το Συμβούλιο δύναται να λαμβάνει μέτρα για την ερασιτεχνική αλιεία εφόσον η αλιεία αυτή έχει σοβαρό αντίκτυπο στη θνησιμότητα ενός είδους. Ωστόσο, τέτοιου είδους μέτρα δεν είναι δικαιολογημένα, ούτε δίκαια, παρά μόνο αν αφορούν τη διαχείριση ενός αποθέματος βάσει της ΜΒΑ και αν περιορίζονται στα μέτρα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου. Κατά συνέπεια, ο καθορισμός αλιευτικών δυνατοτήτων για την ερασιτεχνική αλιεία πρέπει να γίνεται σε επιμέρους βάση και χωρίς διακρίσεις. Ως εκ τούτου, ο εισηγητής προτείνει επίσης τα επιμέρους όρια αλιευμάτων να καθορίζονται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός. Για τον περιορισμό του κινδύνου της «ψευδώς ερασιτεχνικής αλιείας» και της παράνομης πώλησης ιχθύων που αλιεύονται από αλιείς υπό το πρόσχημα της ερασιτεχνικής αλιείας, ο εισηγητής προτείνει υποχρέωση άμεσης σήμανσης των αλιευμάτων ορισμένων ειδών (λαβράκι, γάδος, κίτρινος μπακαλιάρος και γλώσσα). Ο εισηγητής ευελπιστεί επίσης ότι το σχέδιο θα ορίζει με σαφήνεια ότι η υποχρέωση εκφόρτωσης δεν εφαρμόζεται στην ερασιτεχνική αλιεία.

Ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην παρακολούθηση της σχέσης μεταξύ επιστημονικών γνωμοδοτήσεων και αποφάσεων του Συμβουλίου και διασφάλιση της δυνατότητάς του να ασκεί εν ευθέτω χρόνω τον ρόλο του ως συννομοθέτη

Το πολυετές σχέδιο για τη Βαλτική Θάλασσα καθιέρωσε μια πολυετή προσέγγιση διαχείρισης της αλιείας με βάση τα σημεία αναφοράς της θνησιμότητας (F) και της βιομάζας (Β) των αποθεμάτων. Οι ποσοτικές τιμές αυτών των σημείων αναφοράς, που βασίζονται σε επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, ορίζονται στον κανονισμό από τους συννομοθέτες. Ωστόσο, η τακτική αναθεώρηση των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων θα δικαιολογούσε, κατά συνέπεια, την ταχεία και τακτική αναθεώρηση αυτών των ποσοτικών τιμών από τους συννομοθέτες.

Λόγω της δυναμικής αυτής των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, το σχέδιο για τη Βόρεια Θάλασσα δημιουργεί ένα πλαίσιο για τις αποφάσεις διαχείρισης των αλιευτικών δυνατοτήτων από το Συμβούλιο, που εξαρτάται άμεσα από τις τιμές αναφοράς που παρέχουν οι διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις (και ειδικότερα σχετικά με τα πιο πρόσφατα δεδομένα). Ο κανονισμός αυτός για τη Βόρεια Θάλασσα δεν περιλαμβάνει, επομένως, καμία ποσοτική τιμή θνησιμότητας λόγω της αλιείας ούτε επίπεδο βιομάζας των αποθεμάτων. Αυτά τα σημεία αναφοράς καθορίζονται από το Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση των Θαλασσών (ICES) και χρησιμοποιούνται, συνήθως σε ετήσια βάση, με άμεσο σκοπό τον ετήσιο καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων από το Συμβούλιο.

Η Επιτροπή πρότεινε τη διαχείριση της αλιείας στα Δυτικά Ύδατα σύμφωνα με την ίδια αρχή με αυτή για τη Βόρεια Θάλασσα (και επανεξέταση του σχεδίου της Βαλτικής κατά τον ίδιο τρόπο). Ο εισηγητής συμφωνεί ότι η διαχείριση της αλιείας πρέπει να βασίζεται στις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις. Επιθυμεί, ωστόσο, να βελτιωθούν οι δυνατότητες εποπτείας της διαδικασίας αυτής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και διατήρηση του ρόλου του ως συννομοθέτη στον τομέα της πολυετούς διαχείρισης της αλιείας. Για τον σκοπό αυτό, προτείνει τα εξής:

•  τακτικό εκ των υστέρων έλεγχο: η Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει ετησίως έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την καταλληλότητα των διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων και των αποφάσεων που λαμβάνει το Συμβούλιο σε αυτές τις βάσεις,

•  ενημέρωση εκ των προτέρων σε περίπτωση σημαντικών διακυμάνσεων: η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνει το Κοινοβούλιο, πριν από τη λήψη απόφασης του Συμβουλίου, για καταστάσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντικές αλλαγές των αλιευτικών δυνατοτήτων (απόκλιση άνω του 20 % του νέου TAC που αντιστοιχεί στη νέα τιμή FMSY),

•  ρήτρα λήξης, μετά από επτά έτη, των διατάξεων σχετικά με τη διαχείριση που βασίζεται άμεσα στις δυναμικές επιστημονικές γνωμοδοτήσεις προκειμένου να δοθεί στους νομοθέτες η δυνατότητα αξιολόγησης και, κατά περίπτωση, τροποποίησης του μηχανισμού αυτού κατά την εξέταση του πλαισίου για το διάστημα μετά την εν λόγω προθεσμία.

(1)

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Ιουλίου 2016 για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα αποθέματα γάδου, ρέγγας και παπαλίνας της Βαλτικής θάλασσας και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων.

(2)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική.

(3)

2016/0238(COD)· κανονισμός... · ΕΕ...

(4)

Βλέπε άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/120 του Συμβουλίου, της 23ης Ιανουαρίου 2018, σχετικά με τον καθορισμό, για το 2018, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων στα ενωσιακά ύδατα και, για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη, σε ορισμένα μη ενωσιακά ύδατα.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Πολυετές σχέδιο για τα αποθέματα ιχθύων στα Δυτικά Ύδατα και στα παρακείμενα ύδατα, και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1139 για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τη Βαλτική Θάλασσα και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007 και (ΕΚ) αριθ. 1300/2008

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

23.3.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

PECH

16.4.2018

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Alain Cadec

26.4.2018

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

24.4.2018

11.7.2018

29.8.2018

 

Ημερομηνία έγκρισης

9.10.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

15

6

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nicola Caputo, Ole Christensen, Rosa D’Amato, Giuseppe Ferrandino, Elisabetta Gardini, Anja Hazekamp, Francisco José Millán Mon, Nosheena Mobarik

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Klaus Buchner, Tadeusz Zwiefka

Ημερομηνία κατάθεσης

10.10.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

15

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Nosheena Mobarik, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D'Amato

ENF

Sylvie Goddyn

PPE

Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Giuseppe Ferrandino

6

-

GUE/NGL

Anja Hazekamp

PPE

Tadeusz Zwiefka

S&D

Ole Christensen, Ulrike Rodust

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström

1

0

S&D

Ricardo Serrão Santos

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 19 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου