Menettely : 2018/0074(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0310/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0310/2018

Keskustelut :

PV 11/02/2019 - 14
CRE 11/02/2019 - 14

Äänestykset :

PV 25/10/2018 - 13.9
CRE 25/10/2018 - 13.9
PV 12/02/2019 - 9.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0425
P8_TA(2019)0069

MIETINTÖ     ***I
PDF 796kWORD 125k
10.10.2018
PE 622.105v03-00 A8-0310/2018

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi läntisten vesialueiden ja niiden lähivesialueiden kalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta, Itämerta koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta annetun asetuksen (EU) 2016/1139 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007 ja (EY) N:o 1300/2008 kumoamisesta

(COM(2018)0149– C8-0126/2018– 2018/0074(COD)

Kalatalousvaliokunta

Esittelijä: Alain Cadec

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi läntisten vesialueiden ja niiden lähivesialueiden kalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta, Itämerta koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta annetun asetuksen (EU) 2016/1139 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007 ja (EY) N:o 1300/2008 kumoamisesta

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0149),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0126/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 19. syyskuuta 2018 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön (A8 0310/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Ehdotus

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

läntisten vesialueiden ja niiden lähivesialueiden kalakantoja koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta, Itämerta koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta annetun asetuksen (EU) 2016/1139 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007 ja (EY) N:o 1300/2008 kumoamisesta

läntisten vesialueiden ja niiden lähivesialueiden pohjakalakantoja koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta, Itämerta koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta annetun asetuksen (EU) 2016/1139 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007 ja (EY) N:o 1300/2008 kumoamisesta

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteina on muun muassa varmistaa, että kalastus ja vesiviljely ovat ekologisesti kestäviä pitkällä aikavälillä, soveltaa kalastuksenhoitoon ennalta varautuvaa lähestymistapaa ja ottaa kalastuksenhoidossa käyttöön ekosysteemilähtöinen toimintatapa.

(4)  Yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteina on muun muassa varmistaa, että kalastus ja vesiviljely ovat ekologisesti kestäviä pitkällä aikavälillä ja niitä hoidetaan tavalla, joka vastaa taloudellisten, sosiaalisten ja työllisyyteen liittyvien hyötyjen aikaansaamisen tavoitteita ja jonka avulla voidaan vähentää unionin markkinoiden riippuvuutta elintarviketuonnista ja edistää suoraa ja epäsuoraa työpaikkojen luomista sekä rannikkoalueiden talouskehitystä, ja että kalastuksenhoitoon sovelletaan ennalta varautuvaa lähestymistapaa ja kalastuksenhoidossa otetaan käyttöön ekosysteemilähtöinen lähestymistapa.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a)  Yhteisen kalastuspolitiikan periaatteiden mukaisesti ja yhtäläisten toimintaedellytysten sekä oikeudenmukaisen kilpailun varmistamiseksi merialueiden välillä kaikilla monivuotisilla suunnitelmilla olisi oltava yhdenmukainen kehys eikä kiintiöiden asettamisen periaatteisiin pitäisi soveltaa mitään merialuekohtaisia poikkeuksia.

Perustelu

Jos tässä suunnitelmassa sallitaan poikkeukset oikeudellisesta velvoitteesta palauttaa kalakantoja ja ylläpitää niitä korkeammilla tasoilla kuin tasot, joilla voidaan saavuttaa kestävä enimmäistuotto ennen vuotta 2020 ja jotka ovat korkeammat kuin aiemmissa monivuotisissa suunnitelmissa hyväksytyt FMSY-arvot, vesitetään yhteistä kalastuspolitiikkaa ja vahingoitetaan kalakantoja, mutta se olisi myös epäoikeudenmukaista Itämeren ja Pohjanmeren kalastajia kohtaan, joiden on noudatettava sovittua kehystä ilman poikkeuksia.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  YKP:n tavoitteiden saavuttamiseksi olisi hyväksyttävä, tarpeen mukaan yhdistelminä, säilyttämistoimenpiteitä, joita ovat esimerkiksi monivuotiset suunnitelmat, tekniset toimenpiteet ja kalastusmahdollisuuksien vahvistaminen ja jakaminen.

(5)  YKP:n tavoitteiden saavuttamiseksi olisi hyväksyttävä, tarpeen mukaan yhdistelminä, säilyttämistoimenpiteitä, joita ovat esimerkiksi monivuotiset suunnitelmat, tekniset toimenpiteet ja kalastusmahdollisuuksien vahvistaminen ja jakaminen parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen perusteella.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a)  Asetuksessa (EU) N:o 1380/2013 asetetaan nimenomaisesti tavoitteeksi, että pyydettävien lajien kannat palautetaan kestävän enimmäistuoton mahdollistavia tasoja suuremmiksi ja ne pidetään tällaisilla tasoilla. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi asetuksessa (EU) N:o 1380/2013 säädetään, että kestävä enimmäistuotto on saavutettava mahdollisuuksien mukaan vuoteen 2015 mennessä ja asteittain viimeistään vuoteen 2020 mennessä kaikkien kantojen osalta.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Monivuotisten suunnitelmien olisi perustuttava asetuksen (EU) N:o 1380/2013 9 ja 10 artiklan mukaisesti tieteellisiin, teknisiin ja taloudellisiin lausuntoihin. Mainittujen säännösten mukaisesti suunnitelmaan olisi sisällyttävä tavoitteita, määrällisiä tavoitteita selvine aikarajoineen, säilyttämisen viitearvoja, suojatoimenpiteitä ja teknisiä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on tahattomien saaliiden välttäminen ja vähentäminen.

(6)  Monivuotisten suunnitelmien olisi perustuttava asetuksen (EU) N:o 1380/2013 9 ja 10 artiklan mukaisesti tieteellisiin, teknisiin ja taloudellisiin lausuntoihin. Mainittujen säännösten mukaisesti suunnitelmaan olisi sisällyttävä tavoitteita, määrällisiä tavoitteita selvine aikarajoineen, säilyttämisen viitearvoja, suojatoimenpiteitä ja teknisiä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on tahattomien saaliiden välttäminen ja vähentäminen, meriympäristöön kohdistuvan vaikutuksen ja varsinkin elinympäristön ja merenpohjan häiriytymisen minimoiminen sekä sosiaalisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Komission olisi saatava parhaat käytettävissä olevat tieteelliset lausunnot kannoista, joita monivuotinen suunnitelma koskee. Ne saadakseen se tekee Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) kanssa yhteisymmärryspöytäkirjoja. ICES:n antaman tieteellisen lausunnon olisi perustuttava tähän monivuotiseen suunnitelmaan, ja siinä olisi ilmoitettava erityisesti FMSY-arvon vaihteluvälit ja biomassan viitearvot eli kestävän enimmäistuoton Btrigger- ja Blim -arvot. Kyseiset arvot olisi ilmoitettava asianomaista kantaa koskevassa lausunnossa ja tapauksen mukaan missä tahansa muussa julkisesti saatavilla olevassa tieteellisessä lausunnossa, esimerkiksi ICES:n antamissa sekakalastuksia koskevissa lausunnoissa.

(8)  Komission olisi saatava parhaat käytettävissä olevat tieteelliset lausunnot kannoista, joita monivuotinen suunnitelma koskee. Ne saadakseen se tekee erityisesti Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) kanssa yhteisymmärryspöytäkirjoja. ICES:n antaman tieteellisen lausunnon olisi perustuttava tähän monivuotiseen suunnitelmaan, ja siinä olisi ilmoitettava erityisesti FMSY-arvon vaihteluvälit ja biomassan viitearvot eli kestävän enimmäistuoton Btrigger- ja Blim -arvot. Kyseiset arvot olisi ilmoitettava asianomaista kantaa koskevassa lausunnossa ja tapauksen mukaan missä tahansa muussa julkisesti saatavilla olevassa tieteellisessä lausunnossa, esimerkiksi ICES:n antamissa sekakalastuksia ja/tai monilajikalastuksia koskevissa lausunnoissa.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Neuvoston asetuksissa (EY) N:o 811/200418, (EY) N:o 2166/200519, (EY) N:o 388/200620, (EY) N:o 509/200721, (EY) N:o 1300/200822 ja (EY) N:o 1342/200823 vahvistetaan säännöt seuraavien kantojen hyödyntämistä varten: kummeliturskan pohjoinen kanta, kummeliturska ja keisarihummeri Cantabrian merellä ja Iberian niemimaan länsipuolella, meriantura (kielikampela) Biskajanlahdella, meriantura (kielikampela) Englannin kanaalin länsiosassa, silli Skotlannin länsipuolella ja turska Kattegatissa, Pohjanmerellä Skotlannin länsipuolella ja Irlanninmerellä. Näitä ja muita pohjakalakantoja pyydetään sekakalastuksissa. Sen vuoksi on aiheellista vahvistaa yksi monivuotinen suunnitelma, jossa otetaan huomioon kyseiset tekniset vuorovaikutussuhteet.

(9)  Neuvoston asetuksissa (EY) N:o 811/200418, (EY) N:o 2166/200519, (EY) N:o 388/200620, (EY) N:o 509/200721, (EY) N:o 1300/200822 ja (EY) N:o 1342/200823 vahvistetaan säännöt seuraavien kantojen hyödyntämistä varten: kummeliturskan pohjoinen kanta, kummeliturska ja keisarihummeri Cantabrian merellä ja Iberian niemimaan länsipuolella, meriantura (kielikampela) Biskajanlahdella, meriantura (kielikampela) Englannin kanaalin länsiosassa, silli Skotlannin länsipuolella ja turska Kattegatissa, Pohjanmerellä Skotlannin länsipuolella ja Irlanninmerellä. Näitä ja muita pohjakalakantoja pyydetään sekakalastuksissa ja/tai monilajikalastuksissa. Sen vuoksi on aiheellista vahvistaa yksi monivuotinen suunnitelma, jossa otetaan huomioon kyseiset tekniset vuorovaikutussuhteet.

_________________

_________________

18 Neuvoston asetus (EY) N:o 811/2004, annettu 21.4.2004, pohjoisen kummeliturskakannan elvytystoimenpiteistä (EUVL L 150, 30.4.2004, s. 1).

18 Neuvoston asetus (EY) N:o 811/2004, annettu 21.4.2004, pohjoisen kummeliturskakannan elvytystoimenpiteistä (EUVL L 150, 30.4.2004, s. 1).

19 Neuvoston asetus (EY) N:o 2166/2005, annettu 20 päivänä joulukuuta 2005, etelänkummeliturska- ja keisarihummerikantojen elvytystoimenpiteistä Cantabrian merellä ja Iberian niemimaan länsipuolella sekä kalavarojen säilyttämisestä nuorten meren eliöiden suojelemiseksi toteutettavien teknisten toimenpiteiden avulla annetun asetuksen (EY) N:o 850/98 muuttamisesta (EUVL L 345, 28.12.2005, s. 5).

19 Neuvoston asetus (EY) N:o 2166/2005, annettu 20 päivänä joulukuuta 2005, etelänkummeliturska- ja keisarihummerikantojen elvytystoimenpiteistä Cantabrian merellä ja Iberian niemimaan länsipuolella sekä kalavarojen säilyttämisestä nuorten meren eliöiden suojelemiseksi toteutettavien teknisten toimenpiteiden avulla annetun asetuksen (EY) N:o 850/98 muuttamisesta (EUVL L 345, 28.12.2005, s. 5).

20 Neuvoston asetus (EY) N:o 388/2006, annettu 23 päivänä helmikuuta 2006, monivuotisen suunnitelman vahvistamisesta kielikampelakannan kestäväksi hyödyntämiseksi Biskajanlahdella (EUVL L 65, 7.3.2006, s. 1).

20 Neuvoston asetus (EY) N:o 388/2006, annettu 23 päivänä helmikuuta 2006, monivuotisen suunnitelman vahvistamisesta kielikampelakannan kestäväksi hyödyntämiseksi Biskajanlahdella (EUVL L 65, 7.3.2006, s. 1).

21 Neuvoston asetus (EY) N:o 509/2007, annettu 7 päivänä toukokuuta 2007, monivuotisen suunnitelman vahvistamisesta kielikampelakannan kestäväksi hyödyntämiseksi Englannin kanaalin länsiosassa (EUVL L 122, 11.5.2007, s. 7).

21 Neuvoston asetus (EY) N:o 509/2007, annettu 7 päivänä toukokuuta 2007, monivuotisen suunnitelman vahvistamisesta kielikampelakannan kestäväksi hyödyntämiseksi Englannin kanaalin länsiosassa (EUVL L 122, 11.5.2007, s. 7).

22 Neuvoston asetus (EY) N:o 1300/2008, annettu 18 päivänä joulukuuta 2008, Skotlannin länsipuolisen alueen sillikannan ja mainittua kalakantaa hyödyntävien kalastusten monivuotisesta suunnitelmasta (EUVL L 344, 20.12.2008, s. 6).

22 Neuvoston asetus (EY) N:o 1300/2008, annettu 18 päivänä joulukuuta 2008, Skotlannin länsipuolisen alueen sillikannan ja mainittua kalakantaa hyödyntävien kalastusten monivuotisesta suunnitelmasta (EUVL L 344, 20.12.2008, s. 6).

23 Neuvoston asetus (EY) N:o 1342/2008, annettu 18 päivänä joulukuuta 2008, turskakantoja ja turskakantoja hyödyntävää kalastustoimintaa koskevan pitkän aikavälin suunnitelman vahvistamisesta ja asetuksen (EY) N:o 423/2004 kumoamisesta (EUVL L 348, 24.12.2008, s. 20).

23 Neuvoston asetus (EY) N:o 1342/2008, annettu 18 päivänä joulukuuta 2008, turskakantoja ja turskakantoja hyödyntävää kalastustoimintaa koskevan pitkän aikavälin suunnitelman vahvistamisesta ja asetuksen (EY) N:o 423/2004 kumoamisesta (EUVL L 348, 24.12.2008, s. 20).

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Joitakin pohjakalakantoja hyödynnetään sekä läntisillä vesialueilla että niiden lähivesialueilla. Sen vuoksi suunnitelmaan sisältyvien, pääasiassa läntisillä vesialueilla hyödynnettäviä kantoja koskeviin tavoitteisiin ja suojatoimenpiteisiin liittyvien säännösten soveltamisalaa olisi laajennettava siten, että se kattaa myös kyseiset läntisten vesialueiden ulkopuolella olevat alueet. Lisäksi on tarpeen vahvistaa tavoitteet ja suojatoimenpiteet läntisillä vesialueilla esiintyville, pääasiassa läntisten vesialueiden ulkopuolella hyödynnettäville kannoille monivuotisissa suunnitelmissa, jotka koskevat niitä läntisten vesialueiden ulkopuolella olevia alueita, joilla kyseisiä kantoja ensisijassa hyödynnetään, laajentamalla asianomaisten monivuotisten suunnitelmien soveltamisalaa siten, että se kattaa myös läntiset vesialueet.

(11)  Joitakin pohjakalakantoja hyödynnetään sekä läntisillä vesialueilla että niiden lähivesialueilla. Sen vuoksi suunnitelmaan sisältyvien, pääasiassa läntisillä vesialueilla hyödynnettäviä pohjakalakantoja koskeviin tavoitteisiin ja suojatoimenpiteisiin liittyvien säännösten soveltamisalaa olisi laajennettava siten, että se kattaa myös kyseiset läntisten vesialueiden ulkopuolella olevat näiden kantojen alueet, edellyttäen että ne eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan. Lisäksi on tarpeen vahvistaa tavoitteet ja suojatoimenpiteet läntisillä vesialueilla esiintyville, pääasiassa läntisten vesialueiden ulkopuolella hyödynnettäville kannoille monivuotisissa suunnitelmissa, jotka koskevat niitä läntisten vesialueiden ulkopuolella olevia alueita, joilla kyseisiä pohjakalakantoja ensisijassa hyödynnetään, laajentamalla asianomaisten monivuotisten suunnitelmien soveltamisalaa siten, että se kattaa myös läntiset vesialueet.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 a)  Hoitosuunnitelma ei saisi rajoittua sellaisten mekanismien käsittelyyn, joilla määritetään kalastusmahdollisuuksia lyhyellä aikavälillä, sillä se aiheuttaisi epävarmuutta ja heikentäisi alan avoimuutta.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Monivuotisen suunnitelman maantieteellisen soveltamisalan olisi perustuttava kantojen maantieteelliseen jakautumiseen, joka ilmoitetaan viimeisimmässä ICES:n kannoista antamassa tieteellisessä lausunnossa. Monivuotisessa suunnitelmassa esitettyä kantojen maantieteellistä jakautumista on ehkä myöhemmin tarpeen muuttaa paremman tieteellisen tiedon tai kantojen vaeltamisen vuoksi. Sen vuoksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä delegoituja säädöksiä, joilla tarkistetaan monivuotisessa suunnitelmassa esitettyä kantojen maantieteellistä jakautumista, jos ICES:n antaman tieteellisen lausunnon mukaan asianomaisten kantojen maantieteellisessä jakautumisessa on tapahtunut muutos.

(12)  Monivuotisen suunnitelman maantieteellisen soveltamisalan olisi perustuttava pohjakalakantojen maantieteelliseen jakautumiseen, joka ilmoitetaan viimeisimmässä ICES:n kannoista antamassa tieteellisessä lausunnossa. Monivuotisessa suunnitelmassa esitettyä kantojen maantieteellistä jakautumista on ehkä myöhemmin tarpeen muuttaa paremman tieteellisen tiedon tai pohjakalakantojen vaeltamisen vuoksi. Sen vuoksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä delegoituja säädöksiä, joilla tarkistetaan monivuotisessa suunnitelmassa esitettyä kantojen maantieteellistä jakautumista, jos ICES:n tai vastaavan kansainvälisellä tai unionin tasolla tunnustetun riippumattoman tieteellisen elimen antaman tieteellisen lausunnon mukaan asianomaisten kantojen maantieteellisessä jakautumisessa on tapahtunut muutos.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Tällä suunnitelmalla olisi pyrittävä edistämään yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden saavuttamista ja erityisesti edistämään pyynnin kohteena olevien kantojen kestävän enimmäistuoton saavuttamista ja ylläpitämistä panemalla täytäntöön purkamisvelvoite saalisrajoitusten alaisten pohjakalakantojen osalta, edistämällä kalastustoiminnasta riippuvaisten kohtuullista elintasoa ottaen huomioon rannikkokalastus ja sosioekonomiset näkökohdat. Siinä olisi myös sovellettava kalastuksenhoitoon ekosysteemilähtöistä lähestymistapaa, jotta kalastustoiminnan kielteiset vaikutukset meriekosysteemiin voitaisiin minimoida. Suunnitelman olisi oltava yhdenmukainen unionin ympäristölainsäädännön kanssa, erityisesti ympäristön hyvän tilan saavuttamista vuoteen 2020 mennessä koskevan tavoitteen (direktiivin 2008/56/EY mukaisesti) sekä direktiivin 2009/147/EY ja neuvoston direktiivin 92/43/ETY tavoitteiden kanssa. Tässä suunnitelmassa olisi myös täsmennettävä yksityiskohdat purkamisvelvoitteen panemiseksi täytäntöön läntisiin vesialueisiin kuuluvilla unionin vesillä niiden lajien, joihin sovelletaan purkamisvelvoitetta asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan nojalla, kaikkien kantojen osalta.

(14)  Tällä suunnitelmalla olisi pyrittävä edistämään yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden saavuttamista ja erityisesti edistämään tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien kantojen saamista sellaisia tasoja suuremmiksi, joilla voidaan saavuttaa kestävä enimmäistuotto, ja niiden pitämistä tällaisilla tasoilla panemalla täytäntöön purkamisvelvoite saalisrajoitusten alaisten pohjakalakantojen osalta, edistämällä kalastustoiminnasta riippuvaisten kohtuullista elintasoa ottaen huomioon rannikkokalastus ja sosioekonomiset näkökohdat. Siinä olisi myös sovellettava kalastuksenhoitoon ekosysteemilähtöistä lähestymistapaa, jotta kalastustoiminnan kielteiset vaikutukset meriekosysteemiin voitaisiin minimoida. Suunnitelman olisi oltava yhdenmukainen unionin ympäristölainsäädännön kanssa, erityisesti ympäristön hyvän tilan saavuttamista vuoteen 2020 mennessä koskevan tavoitteen (direktiivin 2008/56/EY mukaisesti) sekä direktiivin 2009/147/EY ja neuvoston direktiivin 92/43/ETY tavoitteiden kanssa. Tässä suunnitelmassa olisi myös täsmennettävä yksityiskohdat purkamisvelvoitteen panemiseksi täytäntöön läntisiin vesialueisiin kuuluvilla unionin vesillä niiden pohjakalojen kalastuksessa saaliiksi saatavien lajien osalta, joihin sovelletaan purkamisvelvoitetta asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan nojalla.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  On aiheellista vahvistaa kestävän enimmäistuoton (MSY) saavuttamisen ja ylläpitämisen tavoitetta vastaava kalastuskuolevuustavoite (F) niiden arvojen vaihteluväleinä, joissa kestävä enimmäistuotto MSY(FMSY) voidaan saavuttaa. Näitä parhaisiin käytettävissä oleviin tieteellisiin lausuntoihin perustuvia vaihteluvälejä tarvitaan, jotta voidaan joustavasti ottaa huomioon tieteellisten lausuntojen kehitys, edistää purkamisvelvoitteen täytäntöönpanoa ja ottaa huomioon sekakalastusten ominaispiirteet. Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) olisi laskettava FMSY -arvon vaihteluvälit, eritoten määräajoin annettavissa saaliita koskevissa lausunnoissaan. Tämän suunnitelman pohjalta vaihteluvälit johdetaan siten, että niistä aiheutuu pitkän aikavälin tuottoon enintään 5 prosentin vähennys kestävään enimmäistuottoon verrattuna24. Vaihteluvälin yläraja asetetaan siten, että todennäköisyys kannan alenemisesta biomassan viiteraja-arvoa Blim pienemmäksi on enintään 5 prosenttia. Tämä yläraja noudattaa myös ICES:n ns. neuvontasääntöä, jonka mukaan kutukannan biomassan tai runsauden ollessa heikko F alennetaan arvoon, joka ei ylitä ylärajaa, joka on yhtä suuri kuin FMSY -pistearvo kerrottuna kutukannan biomassalla tai runsaudella TAC-vuonna jaettuna MSY Btrigger -arvolla. ICES käyttää tällaista tarkastelua ja kyseistä neuvontasääntöä, kun se antaa tieteellisiä lausuntoja kalastuskuolevuudesta ja saalisvaihtoehdoista.

(16)   On aiheellista vahvistaa kestävän enimmäistuoton (MSY) saavuttamisen ja ylläpitämisen tavoitetta vastaava kalastuskuolevuustavoite (F) niiden arvojen vaihteluväleinä, joissa kestävä enimmäistuotto MSY(FMSY) voidaan saavuttaa. Näitä parhaisiin käytettävissä oleviin tieteellisiin lausuntoihin perustuvia vaihteluvälejä tarvitaan, jotta voidaan joustavasti ottaa huomioon tieteellisten lausuntojen kehitys, edistää purkamisvelvoitteen täytäntöönpanoa ja ottaa huomioon sekakalastusten ominaispiirteet. Esimerkiksi Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) olisi laskettava FMSY -arvon vaihteluvälit, eritoten määräajoin annettavissa saaliita koskevissa lausunnoissaan. Tämän suunnitelman pohjalta vaihteluvälit johdetaan siten, että niistä aiheutuu pitkän aikavälin tuottoon enintään 5 prosentin vähennys kestävään enimmäistuottoon verrattuna24. Vaihteluvälin yläraja asetetaan siten, että todennäköisyys kannan alenemisesta biomassan viiteraja-arvoa Blim pienemmäksi on enintään 5 prosenttia. Tämä yläraja noudattaa myös ICES:n ns. neuvontasääntöä, jonka mukaan kutukannan biomassan tai runsauden ollessa heikko F alennetaan arvoon, joka ei ylitä ylärajaa, joka on yhtä suuri kuin FMSY -pistearvo kerrottuna kutukannan biomassalla tai runsaudella TAC-vuonna jaettuna MSY Btrigger -arvolla. ICES käyttää tällaista tarkastelua ja kyseistä neuvontasääntöä, kun se antaa tieteellisiä lausuntoja kalastuskuolevuudesta ja saalisvaihtoehdoista.

___________

___________

24 EU:n pyyntö ICES:lle FMSY -arvon vaihteluvälien ilmoittamisesta tiettyjen ICES-suuralueilla 5–10 elävien kantojen osalta.

24 EU:n pyyntö ICES:lle FMSY -arvon vaihteluvälien ilmoittamisesta tiettyjen ICES-suuralueilla 5–10 elävien kantojen osalta.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 a)  Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 2 artiklan 2 kohdassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi olisi aiheellista vahvistaa kalastuskuolevuustavoite (F), joka ei ylitä kestävää enimmäistuottoa. Tämä tavoite olisi saavutettava mahdollisimman pian ja asteittain viimeistään vuoteen 2020 mennessä kaikkien niiden kantojen osalta, joihin tätä asetusta sovelletaan.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Keisarihummerin suurimmat sallitut saaliit (TACit) läntisillä vesialueilla olisi voitava vahvistaa kutakin toiminnallista yksikköä ja kyseisellä TAC-alueella toiminnallisten yksiköiden ulkopuolelle sijoittuvia tilastoruutuja varten määritettyjen saalisrajoitusten summana. Tämä ei kuitenkaan estä toteuttamasta toimenpiteitä yksittäisten toiminnallisten yksiköiden suojelemiseksi.

(20)  Keisarihummerin kannan suurimmat sallitut saaliit (TACit) läntisillä vesialueilla olisi voitava vahvistaa kutakin toiminnallista yksikköä ja tälle kannalle määritetyllä alueella toiminnallisten yksiköiden ulkopuolelle sijoittuvia tilastoruutuja varten määritettyjen saalisrajoitusten summana. Tämä ei kuitenkaan estä toteuttamasta toimenpiteitä yksittäisten toiminnallisten yksiköiden suojelemiseksi.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(21 a)  Olisi otettava käyttöön tiettyjä meribassin ja lyyraturskan kalastuskieltoja etenkin näiden lajien emokantojen suojelemiseksi kutuaikana. Meribassin ja lyyraturskan pienenevien kantojen suojelemiseksi jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön asianmukaisia kaupalliseen kalastukseen ja virkistyskalastukseen liittyviä elvytystoimenpiteitä parhaan saatavilla olevan tieteellisen näytön perusteella.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22)  Silloin, kun neuvoston on otettava huomioon virkistyskalastuksen suuri merkitys tietyn kannan kalastusmahdollisuuksien yhteydessä, sen olisi voitava vahvistaa kaupallisille saaliille TAC, jossa otetaan huomioon virkistyskalastuksen saalismäärä, ja/tai toteuttaa muita virkistyskalastusta rajoittavia toimenpiteitä, kuten asettaa saalisrajoja tai määrätä kalastuskieltoaikoja.

(22)  Jos virkistyskalastuksen aiheuttamalla kalastuskuolevuudella on merkittävä vaikutus kestävän enimmäistuoton mukaisesti hoidettavaan kantaan, neuvoston olisi voitava vahvistaa virkistyskalastajille yksilöllisiä ja syrjimättömiä kalastusmahdollisuuksia. Tällaisten yksilöllisten virkistyskalastusmahdollisuuksien olisi oltava vähintään kuukauden pituisia ja niiden yhteydessä olisi otettava huomioon virkistyskalastuksen todelliset menetelmät ja saaliit. Virkistyskalastuksella saatavat tiettyjen kaupallisesti hyvin arvokkaiden lajien saaliit olisi myös merkittävä poistamalla pyrstöevän osa, jotta voidaan rajoittaa tällaisten saaliiden laitonta käyttöä kalan myynnissä.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdassa säädetyn purkamisvelvoitteen noudattamiseksi suunnitelmassa olisi määrättävä ylimääräisistä hoitotoimenpiteistä, jotka olisi täsmennettävä asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan mukaisesti.

(23)  Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdassa säädetyn purkamisvelvoitteen noudattamiseksi ja ekosysteemille aiheutuvien kielteisten vaikutusten minimoimiseksi suunnitelmassa olisi määrättävä ylimääräisistä hoitotoimenpiteistä ja erityisesti toimenpiteistä, joiden avulla voidaan asteittain välttää ja estää poisheittäminen ja minimoida kalastuksesta ekosysteemille aiheutuvat kielteiset vaikutukset ottaen huomioon parhaat käytettävissä olevat tieteelliset lausunnot, jotka olisi tarvittaessa täsmennettävä asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan mukaisesti. Olisi myös täsmennettävä, että purkamisvelvoitetta ei sovelleta virkistyskalastukseen. Yhteisten suositusten puuttuessa komissio voi hyväksyä delegoituja säädöksiä.

Perustelu

Yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevan asetuksen 2 artiklan 5 kohdan mukaan poisheittäminen on estettävä vähitellen varsinkin välttämällä ja vähentämällä ei-toivottuja saaliita mahdollisimman paljon.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(23 a)  Herkkien lajien ja elinympäristöjen suojelemiseksi varsinkin silloin, kun kalastuksen aiheuttama paine tekee niistä erittäin uhanalaisia ja vaikuttaa niihin merkittävästi, suunnitelmassa olisi otettava käyttöön asianomaista kalastusta koskevia hoitotoimenpiteitä, joihin kuuluu esimerkiksi alusten pyydysten, alusten toiminnan sekä itse alusten muuttaminen. Suunnitelmassa olisi määrättävä ylimääräisistä hoitotoimenpiteistä, jotka olisi täsmennettävä asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan mukaisesti. Komission olisi voitava antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joilla säädetään merenpohjan analyysistä sekä hoitotoimenpiteiden esittämisen ja hyväksymisen muodosta ja aikatauluista.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(24 a)  Komission olisi esitettävä Euroopan parlamentille vuosittain kertomus parhaista käytettävissä olevista tieteellisistä lausunnoista, joita neuvosto on käyttänyt määritellessään kalastusmahdollisuuksia tai toteuttaessaan suojatoimenpiteitä, ja komission olisi ilmoitettava Euroopan parlamentille etukäteen tilanteista, joissa tieteelliset lausunnot voivat johtaa merkittävään vaihteluun kalastusmahdollisuuksien määrittelyssä.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25)  Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 10 artiklan 3 kohdan mukaisesti olisi vahvistettava säännökset, joiden nojalla komissio voi määräajoin arvioida tieteellisten lausuntojen pohjalta tämän asetuksen soveltamisen riittävyyttä ja vaikuttavuutta. Suunnitelmaa olisi arvioitava viimeistään ... [viisi vuotta tämän asetuksen voimaantulosta) ja sen jälkeen viiden vuoden välein. Kyseinen ajanjakso mahdollistaa purkamisvelvoitteen täysimääräisen täytäntöönpanon ja alueellistettujen toimenpiteiden hyväksymisen ja toteutuksen ja niiden vaikutusten näkymisen kannoissa ja kalastuksessa. Se on myös tieteellisten elinten vaatima vähimmäisaika.

(25)  Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 10 artiklan 3 kohdan mukaisesti olisi vahvistettava säännökset, joiden nojalla komissio voi arvioida tieteellisten lausuntojen pohjalta tämän asetuksen soveltamisen riittävyyttä ja vaikuttavuutta. Suunnitelmaa olisi arvioitava viimeistään ... [viisi vuotta tämän asetuksen voimaantulosta], ja sen säännösten, jotka koskevat sääntelymekanismia, jonka mukaisesti neuvosto tekee päätöksensä määritellessään kalastusmahdollisuuksia suoraan parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen perusteella, voimassaolon olisi lakattava viimeistään 31 päivänä joulukuuta XXXX [seitsemäs vuosi tämän asetuksen voimaantulosta]. Kyseinen ajanjakso mahdollistaa purkamisvelvoitteen täysimääräisen täytäntöönpanon ja alueellistettujen toimenpiteiden hyväksymisen ja toteutuksen. Se on myös tieteellisten elinten vaatima vähimmäisaika, jotta voidaan arvioida sen vaikutuksia kantoihin ja kalastukseen ja jotta Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat päättää mahdollisista näiden kantojen monivuotista hoitoa koskevista uusista ehdotuksista.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26)  Teknisen ja tieteellisen kehityksen huomioon ottamiseksi oikea-aikaisesti ja oikeasuhteisesti sekä tiettyjen toimenpiteiden joustavuuden varmistamiseksi ja niiden kehittymisen mahdollistamiseksi komissiolle olisi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti siirrettävä valta hyväksyä säädöksiä, jotka koskevat tämän asetuksen täydentämistä korjaavien toimenpiteiden ja purkamisvelvoitteen täytäntöönpanon osalta. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa25 vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(26)  Teknisen ja tieteellisen kehityksen huomioon ottamiseksi oikea-aikaisesti ja oikeasuhteisesti sekä tiettyjen toimenpiteiden joustavuuden varmistamiseksi ja niiden kehittymisen mahdollistamiseksi komissiolle olisi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti siirrettävä valta hyväksyä säädöksiä, jotka koskevat tämän asetuksen täydentämistä korjaavien toimenpiteiden ja purkamisvelvoitteen täytäntöönpanon osalta. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset asianomaisten neuvoa-antavien toimikuntien kanssa, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa25 vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

_________________

_________________

25 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

25 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28)  Soveltamalla FMSY -arvon vaihteluväleihin ja säilyttämisen viitearvoihin dynaamisia viittauksia varmistetaan, etteivät kyseiset kalastusmahdollisuuksien vahvistamisessa välttämättömät parametrit vanhene ja että neuvosto pystyy aina käyttämään parhaita käytettävissä olevia tieteellisiä lausuntoja. Kyseistä lähestymistapaa, jolla tuotetaan dynaamisia viittauksia parhaisiin käytettävissä oleviin tieteellisiin lausuntoihin, olisi noudatettava myös kantojen hoidossa Itämerellä. Tässä yhteydessä ”parhailla käytettävissä olevilla tieteellisillä lausunnoilla” tarkoitetaan julkisesti saatavilla olevia tieteellisiä lausuntoja, jotka tukeutuvat uusimpiin ajantasaisiin tieteellisiin tietoihin ja menetelmiin ja jotka kansainvälisellä tai unionin tasolla tunnustettu riippumaton tieteellinen elin on joko antanut tai arvioinut. Sen vuoksi asetusta (EU) 2016/113927 olisi muutettava.

(28)  Soveltamalla FMSY -arvon vaihteluväleihin ja säilyttämisen viitearvoihin dynaamisia viittauksia varmistetaan, etteivät kyseiset kalastusmahdollisuuksien vahvistamisessa välttämättömät parametrit vanhene ja että neuvosto pystyy aina käyttämään parhaita käytettävissä olevia tieteellisiä lausuntoja. Kyseistä lähestymistapaa, jolla tuotetaan dynaamisia viittauksia parhaisiin käytettävissä oleviin tieteellisiin lausuntoihin, olisi noudatettava myös kantojen hoidossa Itämerellä seitsemän vuoden ajan. Komission olisi myös esitettävä Euroopan parlamentille vuosittain kertomus käytetyistä parhaista käytettävissä olevista tieteellisistä lausunnoista ja ilmoitettava Euroopan parlamentille etukäteen tilanteista, joissa tieteelliset lausunnot voivat johtaa merkittävään vaihteluun kalastusmahdollisuuksien määrittelyssä. Tässä yhteydessä ”parhailla käytettävissä olevilla tieteellisillä lausunnoilla” tarkoitetaan julkisesti saatavilla olevia tieteellisiä lausuntoja, joista tieteellis-teknis-taloudellinen kalastuskomitea (STECF) tai muut asianmukaiset tieteelliset elimet, kuten Kansainvälinen merentutkimusneuvosto (ICES), ovat suorittaneet vertaisarvioinnin. Niiden olisi tukeuduttava käytettävissä oleviin uusimpiin ajantasaisiin tieteellisiin tietoihin ja menetelmiin ja täytettävä asetuksen (EU) N:o 1380/2013 25 artiklan vaatimukset.

_________________

 

27  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1139, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2016, Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2187/2005 muuttamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1098/2007 kumoamisesta (EUVL L 191, 15.7.2016, s. 1).

 

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tällä asetuksella vahvistetaan monivuotinen suunnitelma, jäljempänä ’suunnitelma’, pohjakalakantoja, myös syvänmeren kantoja, sekä näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia varten läntisille vesialueille ja silloin, kun kyseiset kannat ovat levinneet läntisten vesialueiden ulkopuolelle, myös niiden lähivesialueille seuraavasti:

1.  Tällä asetuksella vahvistetaan monivuotinen suunnitelma, jäljempänä ’suunnitelma’, jäljempänä lueteltuja pohjakalakantoja, myös syvänmeren kantoja, sekä näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia varten läntisille vesialueille ja silloin, kun kyseiset kannat ovat levinneet läntisten vesialueiden ulkopuolelle, myös niiden lähivesialueille, jos vesialueet eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan, sekä näitä kantoja hyödyntävälle kalastukselle seuraavasti:

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

4)  Meribassi (Dicentrarchus labrax) alueilla 4b, 4c, 7a ja 7d–h;

4)  Meribassi (Dicentrarchus labrax) alueilla 4b, 4c, 7a, 7b, 7d–h ja 7j, suuralueella 8 ja alueella 9a;

Perustelu

Meribassi on erittäin arvokas kohdelaji. Sen hoito kestävän enimmäistuoton mukaisesti on välttämätöntä, jotta sitä voitaisiin hyödyntää mahdollisimman hyvin. Lajin esiintymisalue on laajempi, eikä ole tieteellisiä todisteita 48. leveyspiirin erottamien biologisten kantojen olemassaolosta (ICESin käyttämä jako alueisiin aiheutuu tietojen saatavuuteen liittyvistä eroista). Neuvoston päättämät kalastusrajoitukset ovat hyvin epäoikeudenmukaisia, ja on vaarana, että ne siirtävät tätä kalastustoimintaa eteläiselle alueelle ja lisäävät siellä tähän kantaan kohdistuvaa painetta entisestään.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 23 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  eteläisellä Biskajanlahdella (FU 25);

–  eteläisellä Biskajanlahdella (FU 23–24);

Perustelu

Toiminnallisen yksikön määritelmässä on virhe komission ehdotuksessa.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 24 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  eteläisen Galician alueella (FU 26–27);

–  eteläisen Galician alueella (FU 26);

Perustelu

Toiminnallisen yksikön määritelmässä on virhe komission ehdotuksessa.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 24 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

  Iberian niemimaan vesialueilla (FU 28–29);

Poistetaan.

Perustelu

Toiminnallisen yksikön määritelmässä on virhe komission ehdotuksessa.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 24 alakohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  Pohjois-Portugali (FU 27)

Perustelu

Toiminnallisen yksikön määritelmässä on virhe komission ehdotuksessa.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 24 alakohta – 2 b luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  Portugalin vedet (Etelä-Portugali ja Algarve) (FU 28–29)

Perustelu

Toiminnallisen yksikön määritelmässä on virhe komission ehdotuksessa.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos tieteellisestä lausunnosta ilmenee, että tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa lueteltujen kantojen maantieteellisessä jakautumisessa on tapahtunut muutos, komissio voi hyväksyä 15 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tätä asetusta mukauttamalla edellä täsmennettyjä alueita kyseisen muutoksen huomioon ottamiseksi. Mukautuksilla ei saa laajentaa kalakantojen alueita suuralueilla 4–10 ja CECAF-alueilla 34.1.1, 34.1.2 ja 34.2.0 sijaitsevien unionin vesien ulkopuolelle.

Jos parhaasta käytettävissä olevasta tieteellisestä lausunnosta ja varsinkin Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) lausunnosta ilmenee, että tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa lueteltujen kantojen maantieteellisessä jakautumisessa on tapahtunut muutos, komissio voi hyväksyä 15 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tätä asetusta mukauttamalla edellä täsmennettyjä alueita kyseisen muutoksen huomioon ottamiseksi. Mukautuksilla ei saa laajentaa kalakantojen alueita suuralueilla 4–10 ja CECAF-alueilla 34.1.1, 34.1.2 ja 34.2.0 sijaitsevien unionin vesien ulkopuolelle.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos komissio katsoo tieteellisen lausunnon perusteella, että 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa annettua luetteloa olisi muutettava, se voi tehdä ehdotuksen kyseisen luettelon muuttamiseksi.

2.  Jos komissio katsoo parhaan käytettävissä olevan tieteellisen lausunnon perusteella, että 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa annettua luetteloa olisi muutettava, se voi tehdä ehdotuksen kyseisen luettelon muuttamiseksi.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin lähivesialueisiin sovelletaan ainoastaan tämän asetuksen 4 ja 6 artiklaa sekä 7 artiklan mukaisia kalastusmahdollisuuksiin liittyviä toimenpiteitä.

3.  Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin lähivesialueisiin sovelletaan ainoastaan tämän asetuksen 4 ja 6 artiklaa sekä 7 artiklan, 9 artiklan 3 a kohdan sekä 9 a artiklan mukaisia kalastusmahdollisuuksiin liittyviä toimenpiteitä.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Tätä asetusta sovelletaan myös läntisillä vesialueilla 1 kohdassa mainittuja kantoja kalastettaessa saatuihin sivusaaliisiin. Kuitenkin silloin, kun kyseisille kannoille vahvistetaan FMSY -arvon vaihteluvälit ja biomassaan liittyvät suojatoimenpiteet muiden monivuotisista suunnitelmista annettujen unionin säädösten nojalla, sovelletaan niissä tarkoitettuja vaihteluvälejä ja suojatoimenpiteitä.

4.  Tätä asetusta sovelletaan myös läntisillä vesialueilla 1 kohdassa mainittuja pohjakalakantoja kalastettaessa saatuihin sivusaaliisiin ja sen avulla on varmistettava, että kaikkia meren elollisia luonnonvaroja hyödynnetään siten, että pyydettävien lajien kannat palautetaan sellaisia tasoja suuremmiksi, joilla voidaan saavuttaa kestävä enimmäistuotto, ja pidetään tällaisilla tasoilla asetuksen (EU) N:o 1380/2013 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Tässä asetuksessa täsmennetään myös yksityiskohtaiset säännöt niiden toimenpiteiden toteuttamiseksi, joilla minimoidaan kalastuksen vaikutukset meriympäristöön, erityisesti suojeltujen lajien tahattomat saaliit, läntisiin vesialueisiin kuuluvilla unionin vesillä kaikkien niiden kalastusalusten osalta, jotka kalastavat näillä vesillä. Komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joilla säädetään merenpohjan analyysistä sekä hoitotoimenpiteiden esittämisen ja hyväksymisen muodosta ja aikatauluista.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Tässä asetuksessa esitetään myös yksityiskohdat purkamisvelvoitteen panemiseksi täytäntöön läntisiin vesialueisiin kuuluvilla unionin vesillä niiden lajien, joihin sovelletaan purkamisvelvoitetta asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan nojalla, kaikkien kantojen osalta.

5.  Tässä asetuksessa esitetään myös yksityiskohdat purkamisvelvoitteen panemiseksi täytäntöön läntisiin vesialueisiin kuuluvilla unionin vesillä niiden lajien, joihin sovelletaan purkamisvelvoitetta asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan nojalla ja joita saadaan saaliiksi pohjakalojen kalastuksessa, kantojen osalta.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Tässä asetuksessa säädetään läntisillä vesialueilla kaikkiin kantoihin sovellettavista teknisistä toimenpiteistä, jotka esitetään 8 artiklassa.

6.  Tässä asetuksessa säädetään läntisillä vesialueilla kaikkiin pohjakalakantoihin sovellettavista kaupallista ja virkistyskalastusta koskevista teknisistä toimenpiteistä, jotka esitetään 8 artiklassa.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2)  ’FMSY -arvon vaihteluvälillä’ tarkoitetaan parhaissa käytettävissä olevissa tieteellisissä lausunnoissa, erityisesti Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) antamissa, esitettyä arvojen vaihteluväliä, jonka sisällä kaikki kalastuskuolevuustasot johtavat kestävään enimmäistuottoon (MSY) pitkällä aikavälillä kalastuskäytäntö huomioon ottaen ja vallitsevissa keskimääräisissä ympäristöolosuhteissa vaikuttamatta merkittävästi kyseessä olevan kannan lisääntymisprosessiin. Se johdetaan siten, että pitkän aikavälin tuotto vähenee enintään 5 prosenttia kestävään enimmäistuottoon verrattuna. Vaihteluvälin yläraja asetetaan siten, että todennäköisyys kannan vähenemiselle kutukannan biomassan viiteraja-arvoa (Blim) pienemmäksi on enintään 5 prosenttia;

(2)  ’FMSY -arvon vaihteluvälillä’ tarkoitetaan parhaissa käytettävissä olevissa tieteellisissä lausunnoissa, erityisesti Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) tai vastaavan kansainvälisellä tai unionin tasolla tunnustetun riippumattoman tieteellisen elimen antamissa, esitettyä arvojen vaihteluväliä, jonka sisällä kaikki kalastuskuolevuustasot johtavat kestävään enimmäistuottoon (MSY) pitkällä aikavälillä kalastuskäytäntö huomioon ottaen ja vallitsevissa keskimääräisissä ympäristöolosuhteissa vaikuttamatta merkittävästi kyseessä olevan kannan lisääntymisprosessiin. Se johdetaan siten, että pitkän aikavälin tuotto vähenee enintään 5 prosenttia kestävään enimmäistuottoon verrattuna. Vaihteluvälin yläraja asetetaan siten, että todennäköisyys kannan vähenemiselle kutukannan biomassan viiteraja-arvoa (Blim) pienemmäksi on enintään 5 prosenttia;

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

5)  ’FMSY -pistearvolla’ tarkoitetaan sitä kalastuskuolevuusarvoa, jonka kalastuskäytäntö huomioon ottaen ja nykyisissä ympäristöolosuhteissa arvioidaan tuottavan pitkän aikavälin enimmäistuoton;

5)  ’FMSY:llä’ tarkoitetaan sitä kalastuskuolevuusarvoa, jonka kalastuskäytäntö huomioon ottaen ja nykyisissä ympäristöolosuhteissa arvioidaan tuottavan pitkän aikavälin enimmäistuoton;

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

8)  ’Blim -arvolla’ tarkoitetaan parhaissa käytettävissä olevissa tieteellisissä lausunnoissa, erityisesti ICES:n antamissa, ilmoitettua kannan koon viitearvoa, jonka alittaminen saattaa merkitä lisääntymiskyvyn heikkenemistä;

8)  ’Blim -arvolla’ tarkoitetaan parhaissa käytettävissä olevissa tieteellisissä lausunnoissa, erityisesti ICES:n tai vastaavan kansainvälisellä tai unionin tasolla tunnustetun riippumattoman tieteellisen elimen antamissa, ilmoitettua kannan koon viitearvoa, jonka alittaminen saattaa merkitä lisääntymiskyvyn heikkenemistä;

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

9)  ’MSY Btrigger -arvolla’ tarkoitetaan parhaissa käytettävissä olevissa tieteellisissä lausunnoissa, erityisesti ICES:n antamissa, ilmoitettua kutukannan biomassan, tai keisarihummerin tapauksessa runsauden viitearvoa, jonka alittuessa olisi toteutettava yksittäisiä tarkoituksenmukaisia hoitotoimenpiteitä sen varmistamiseksi, että hyödyntämisasteet yhdistettyinä luontaisiin vaihteluihin saavat kannat elpymään suuremmiksi kuin tasot, joilla voidaan saavuttaa kestävä enimmäistuotto pitkällä aikavälillä.

9)  ’MSY Btrigger -arvolla’ tarkoitetaan parhaissa käytettävissä olevissa tieteellisissä lausunnoissa, erityisesti ICES:n tai vastaavan kansainvälisellä tai unionin tasolla tunnustetun riippumattoman tieteellisen elimen antamissa, ilmoitettua kutukannan biomassan, tai keisarihummerin tapauksessa runsauden viitearvoa, jonka alittuessa olisi toteutettava yksittäisiä tarkoituksenmukaisia hoitotoimenpiteitä sen varmistamiseksi, että hyödyntämisasteet yhdistettyinä luontaisiin vaihteluihin saavat kannat elpymään suuremmiksi kuin tasot, joilla voidaan saavuttaa kestävä enimmäistuotto pitkällä aikavälillä.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 9 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

9 a)  ’parhailla käytettävissä olevilla tieteellisillä lausunnoilla’ tarkoitetaan julkisesti saatavilla olevia tieteellisiä lausuntoja, jotka tukeutuvat uusimpiin ajantasaisiin tieteellisiin tietoihin ja menetelmiin ja jotka kansainvälisellä tai unionin tasolla tunnustettu riippumaton tieteellinen elin, kuten tieteellis-teknis-taloudellinen kalastuskomitea (STECF) tai Kansainvälinen merentutkimusneuvosto (ICES), on antanut tai josta se on suorittanut vertaisarvioinnin ja joka täyttää asetuksen (EU) N:o 1380/2013 25 artiklan vaatimukset;

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Suunnitelmalla edistetään asetuksen (EU) N:o 1380/2013 2 artiklassa lueteltujen yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden saavuttamista, erityisesti soveltamalla kalastuksenhoitoon ennalta varautuvaa lähestymistapaa, ja sillä pyritään varmistamaan, että meren elollisia luonnonvaroja hyödynnetään siten, että pyydettävien lajien kannat palautetaan kestävän enimmäistuoton mahdollistavia tasoja suuremmiksi ja pidetään näillä tasoilla.

1.  Suunnitelmalla edistetään asetuksen (EU) N:o 1380/2013 2 artiklassa lueteltujen yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden saavuttamista, erityisesti soveltamalla kalastuksenhoitoon ennalta varautuvaa lähestymistapaa, ja sillä pyritään varmistamaan, että meren elollisia luonnonvaroja hyödynnetään siten, että pyydettävien lajien kannat palautetaan kestävän enimmäistuoton mahdollistavia tasoja suuremmiksi ja pidetään näillä tasoilla. Ympäristön kestävyyden tavoitteen lisäksi suunnitelmaa hoidetaan tavalla, joka vastaa taloudellisten, sosiaalisten ja työllisyyteen liittyvien etujen aikaansaamisen tavoitteita, ja sen avulla edistetään elintarvikkeiden saatavuutta.

 

Kestävä enimmäistuotto on saavutettava asteittain viimeistään vuoteen 2020 mennessä kaikkien kantojen osalta, ja sitä on pidettävä sen jälkeen yllä.

Perustelu

Ympäristöulottuvuuden ohella on tärkeää ottaa huomioon kalastuksen ja vesiviljelyn sosiaalinen ja taloudellinen ulottuvuus asetuksen (EU) N:o 1380/2013 mukaisesti.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Suunnitelmalla edistetään saaliiden poisheittämisen lopettamista välttämällä ja vähentämällä tahattomia saaliita mahdollisimman pitkälti sekä asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklassa säädetyn purkamisvelvoitteen täytäntöönpanoa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien saalisrajoitusten alaisten lajien osalta.

2.  Suunnitelmalla edistetään saaliiden poisheittämisen lopettamista välttämällä ja vähentämällä tahattomia saaliita mahdollisimman pitkälti, myös käyttämällä innovoivia ja valikoivia kalastusvälineitä ja -menetelmiä, sekä mahdollisuuksien mukaan asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklassa säädetyn purkamisvelvoitteen täytäntöönpanoa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien saalisrajoitusten alaisten lajien osalta.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Suunnitelmassa sovelletaan kalastuksenhoitoon ekosysteemilähtöistä lähestymistapaa sen varmistamiseksi, että kalastustoiminnasta meriekosysteemille aiheutuvat kielteiset vaikutukset voidaan minimoida. Suunnitelman on oltava linjassa unionin ympäristölainsäädännön kanssa, erityisesti direktiivin 2008/56/EY 1 artiklan 1 kohdassa säädetyn, ympäristön hyvän tilan saavuttamista vuoteen 2020 mennessä koskevan tavoitteen sekä direktiivin 2009/147/EY 4 ja 5 artiklassa ja neuvoston direktiivin 92/43/ETY 6 ja 12 artiklassa säädettyjen tavoitteiden kanssa.

3.  Suunnitelmassa sovelletaan kalastuksenhoitoon ekosysteemilähtöistä lähestymistapaa sen varmistamiseksi, että kalastustoiminnasta meriekosysteemille aiheutuvat kielteiset vaikutukset ja erityisesti haavoittuville elinympäristöille ja suojelluille lajeille, mukaan lukien merinisäkkäät, -matelijat ja -linnut, merenalaiset vuoret, syvänmeren riutat ja korallipuutarhat tai sienieläinkeräytymät, aiheutuvat kielteiset vaikutukset voidaan minimoida ja mieluiten estää varmistamalla, että kalastajat kalastavat edelleen kestävällä ja valikoivalla tavalla. Suunnitelman on oltava linjassa unionin ympäristölainsäädännön kanssa, erityisesti direktiivin 2008/56/EY 1 artiklan 1 kohdassa säädetyn, ympäristön hyvän tilan saavuttamista vuoteen 2020 mennessä koskevan tavoitteen sekä direktiivissä 2009/147/EY ja neuvoston direktiivissä 92/43/ETY säädettyjen tavoitteiden kanssa.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  edistämään muiden asiaa koskevien, direktiivin 2008/56/EY liitteessä I esitettyjen kuvaajien toteutumista suhteessa siihen, missä määrin kalastus vaikuttaa niiden toteutumiseen.

b)  varmistamaan, että kalastustoiminnan kielteiset vaikutukset meriympäristöön ja erityisesti haavoittuviin elinympäristöihin ja suojeltuihin lajeihin, mukaan lukien merinisäkkäät, -matelijat ja -linnut, minimoidaan.

Perustelu

Merilintuja, -nisäkkäitä ja -matelijoita saadaan tahattomasti saaliksi koko läntisellä vesialueella.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Suunnitelman mukaiset toimenpiteet on toteutettava parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen mukaisesti. Jos tiedot ovat riittämättömät, kyseessä olevien kantojen osalta olisi noudatettava vertailukelpoista säilyttämisen tasoa.

5.  Suunnitelman mukaiset toimenpiteet on toteutettava parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen mukaisesti. Parhaista käytettävissä olevista tieteellisistä lausunnoista suorittavat vertaisarvioinnin luotettavat ja asianmukaiset tieteelliset elimet, kuten Kansainvälinen merentutkimusneuvosto (ICES) tai tieteellis-teknis-taloudellinen kalastuskomitea (STECF). Se on asetettava julkisesti saataville viimeistään silloin, kun komissio ehdottaa tällaisia toimenpiteitä. Jos tiedot ovat riittämättömät, kyseessä olevien kantojen osalta olisi noudatettava vertailukelpoista säilyttämisen tasoa.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kyseiset tähän suunnitelmaan perustuvat FMSY -arvon vaihteluvälit on kysyttävä ICES:ltä.

2.  Kyseiset tähän suunnitelmaan perustuvat FMSY -arvon vaihteluvälit on kysyttävä ICES:ltä tai vastaavalta kansainvälisellä tai unionin tasolla tunnustetulta riippumattomalta tieteelliseltä elimeltä.

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  jos se on tieteellisten lausuntojen tai tieteellisen näytön perusteella tarpeen 3 artiklassa säädettyjen päämäärien saavuttamiseksi sekakalastuksissa;

a)  jos se on tieteellisten lausuntojen tai tieteellisen näytön perusteella tarpeen 3 artiklassa säädettyjen päämäärien saavuttamiseksi sekakalastuksissa ja/tai monilajikalastuksissa, erityisesti kalastukseen kohdistuvien sosioekonomisten vaikutusten rajoittamiseksi;

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 5 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  kalastusmahdollisuuksissa peräkkäisinä vuosina esiintyvien vaihtelujen rajoittamiseksi enintään 20 prosenttiin.

c)  kalastusmahdollisuuksissa peräkkäisinä vuosina esiintyvien vaihtelujen rajoittamiseksi enintään 20 prosenttiin lukuun ottamatta tapauksia, joissa helpotetaan pullonkaulalajeihin liittyviä tilanteita tai muita tilanteita, jotka lamauttavat joidenkin laivastojen toiminnan vai vaikuttavat siihen merkittävästi.

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a.  Jotta voidaan välttää tilanne, jossa lyhyen aikavälin hoito estää monivuotisen hoidon täytäntöönpanoa, ja jotta voidaan kannustaa sidosryhmien osallistumista päätöksentekomenettelyyn, asetuksen puitteissa voidaan hyväksyä hyödyntämistä koskevia sääntöjä alueellistamista käyttäen.

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos tieteellistä tietoa ei ole käytettävissä riittävästi, kyseisiä kantoja on hoidettava asetuksen (EU) N:o 1380/2013 4 artiklan 1 kohdan 8 alakohdassa määriteltyä kalastuksenhoidon ennalta varautuvaa lähestymistapaa noudattaen.

2.  Jos tieteellistä tietoa ei ole käytettävissä riittävästi, kyseisiä kantoja on hoidettava asetuksen (EU) N:o 1380/2013 4 artiklan 1 kohdan 8 alakohdassa määriteltyä kalastuksenhoidon ennalta varautuvaa lähestymistapaa noudattaen ja on varmistettava vähintään säilyttämisaste, joka vastaa asetuksen (EU) N:o 1380/2013 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua kestävän enimmäistuoton mahdollistavaa tasoa.

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Tämän asetuksen 1 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen kantojen sekakalastusten hoidossa on asetuksen (EU) N:o 1380/2013 9 artiklan 5 kohdan mukaisesti otettava huomioon vaikeus kalastaa kaikkia kantoja samanaikaisesti kestävää enimmäistuottoa vastaavalla tasolla, erityisesti tilanteissa, joissa tämä johtaa kalastuksen kieltämiseen ennenaikaisesti.

3.  Tämän asetuksen 1 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen kantojen sekakalastusten ja/tai monilajikalastusten hoidossa on asetuksen (EU) N:o 1380/2013 9 artiklan 5 kohdan mukaisesti otettava huomioon vaikeus kalastaa kaikkia kantoja samanaikaisesti kestävää enimmäistuottoa vastaavalla tasolla, erityisesti tilanteissa, joissa tämä johtaa kalastuksen kieltämiseen ennenaikaisesti.

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kantojen täyden lisääntymiskyvyn turvaamiseksi ICES:ltä on pyydettävä tämän suunnitelman perusteella seuraavat säilyttämisen viitearvot:

Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kantojen täyden lisääntymiskyvyn turvaamiseksi ICES:ltä tai vastaavalta kansainvälisellä tai unionin tasolla tunnustetulta riippumattomalta tieteelliseltä elimeltä on pyydettävä tämän suunnitelman perusteella ja parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen määritelmän mukaisesti seuraavat säilyttämisen viitearvot:

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jos tieteellinen lausunto osoittaa, että tiettynä vuonna jonkin 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun kannan kutukannan biomassa – keisarihummerin tapauksessa runsaus – on MSY Btrigger -arvoa pienempi, on toteutettava kaikki tarvittavat korjaavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kyseinen kanta tai toiminnallinen yksikkö palautetaan nopeasti kestävän enimmäistuoton mahdollistavia tasoja suuremmaksi. Erityisesti ja poiketen siitä, mitä 4 artiklan 3 ja 5 kohdassa säädetään, kalastusmahdollisuudet on vahvistettava tasoille, jotka vastaavat FMSY -arvon ylemmän vaihteluvälin alapuolelle laskettua kalastuskuolevuutta, kun otetaan huomioon biomassan vähentyminen.

1.  Jos tieteellinen lausunto osoittaa, että tiettynä vuonna jonkin 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun pohjakalakannan kutukannan biomassa – keisarihummerin tapauksessa runsaus – on MSY Btrigger -arvoa pienempi, on toteutettava kaikki tarvittavat korjaavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kyseinen kanta tai toiminnallinen yksikkö palautetaan nopeasti kestävän enimmäistuoton mahdollistavia tasoja suuremmaksi. Erityisesti ja poiketen siitä, mitä 4 artiklan 3 ja 5 kohdassa säädetään, kalastusmahdollisuudet on vahvistettava tasoille, jotka vastaavat FMSY -arvon ylemmän vaihteluvälin alapuolelle laskettua kalastuskuolevuutta, kun otetaan huomioon biomassan vähentyminen.

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos tieteellinen lausunto osoittaa, että jonkin 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun kannan kutukannan biomassa – keisarihummerin tapauksessa runsaus – on Blim -arvoa pienempi, on toteutettava korjaavia lisätoimenpiteitä sen varmistamiseksi, että kyseinen kanta tai toiminnallinen yksikkö palautetaan nopeasti kestävän enimmäistuoton mahdollistavaa tasoa suuremmaksi. Näihin korjaaviin toimenpiteisiin voivat eritoten ja 4 artiklan 3 ja 5 kohdasta poiketen kuulua asianomaista kantaa tai toiminnallista yksikköä koskevan kohdennetun kalastuksen keskeyttäminen sekä kalastusmahdollisuuksien asianmukainen vähentäminen.

2.  Jos tieteellinen lausunto osoittaa, että jonkin 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun pohjakalakannan kutukannan biomassa – keisarihummerin tapauksessa runsaus – on Blim -arvoa pienempi, on toteutettava korjaavia lisätoimenpiteitä sen varmistamiseksi, että kyseinen kanta tai toiminnallinen yksikkö palautetaan nopeasti kestävän enimmäistuoton mahdollistavaa tasoa suuremmaksi. Näihin korjaaviin toimenpiteisiin voivat eritoten ja 4 artiklan 3 ja 5 kohdasta poiketen kuulua asianomaista kantaa tai toiminnallista yksikköä koskevan kohdennetun kalastuksen keskeyttäminen sekä kalastusmahdollisuuksien asianmukainen vähentäminen.

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Sen estämättä, mitä 4 artiklan 1 kohdassa säädetään, kyseisessä kohdassa tarkoitettu FMSY -arvon vaihteluvälin mukainen kalastuskuolevuuden tavoite sekä tavoite palauttaa kyseinen kanta tai toiminnallinen yksikkö nopeasti korkeammalle tasolle kuin vaaditaan tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun kestävän enimmäistuoton saavuttamiseksi voidaan saavuttaa vähitellen ja asteittain enintään kolmen vuoden pituisena kautena, jos se on tarpeen, kun otetaan huomioon asianomaisen kalastustoiminnan taloudellinen ja sosiaalinen vaikutus sekä sen vaikutus työllisyyteen.

Perustelu

Jos kantaa ei voida hyödyntää kestävän enimmäistason mukaisella tavalla, kalastukselle aiheutuvat sosioekonomiset seuraukset riippuvat suoraan siitä, kuinka nopeasti neuvosto korjaa tilanteen kalastusmahdollisuuksia vähentämällä. Siksi on määritettävä järkevän pituinen kausi, jotta voidaan taata FMSY -arvojen saavuttaminen määritetyssä ajassa. Samalla on mahdollistettava asteittainen, useita kalastuskausia käsittävä menettely sosioekonomisten vaikutusten rajoittamiseksi.

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Siirretään komissiolle valta antaa tämän asetuksen täydentämiseksi delegoituja säädöksiä tämän asetuksen 15 artiklan ja asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan mukaisesti seuraavista teknisistä toimenpiteistä:

1.  Siirretään komissiolle valta antaa tämän asetuksen täydentämiseksi delegoituja säädöksiä tämän asetuksen 15 artiklan ja asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan mukaisesti seuraavista teknisistä toimenpiteistä, jotka koskevat pohjakalalajien kalastusta läntisiin vesialueisiin kuuluvilla vesillä:

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  pyydysten ominaisuuksien eritelmät ja pyydysten käyttöä koskevat säännöt valikoivuuden varmistamiseksi tai parantamiseksi, tahattomien saaliiden vähentämiseksi tai ekosysteemiin kohdistuvien kielteisten vaikutusten minimoimiseksi;

a)  pyydysten ominaisuuksien eritelmät ja pyydysten käyttöä koskevat säännöt valikoivuuden varmistamiseksi tai parantamiseksi, tahattomien saaliiden ja erityisesti nuorten yksilöiden saaliiden vähentämiseksi tai ekosysteemiin kohdistuvien kielteisten vaikutusten minimoimiseksi;

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla toimenpiteillä on edistettävä 3 artiklassa säädettyjen päämäärien saavuttamista.

2.  Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla toimenpiteillä on edistettävä 3 artiklassa säädettyjen tavoitteiden saavuttamista, ja niitä sovelletaan sekä kaupalliseen kalastuksen että virkistyskalastukseen.

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

8 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8 a artikla

 

Meribassin kalastuksen alueelliset ja ajalliset kiellot

 

1.  Meribassin kaupallinen kalastus ja virkistyskalastus ovat kiellettyjä läntisiin vesialueisiin kuuluvilla vesillä ja ICES-alueilla 4 b ja 4 c 1 päivästä helmikuuta 30 päivään huhtikuuta. Kyseisten alueiden rannikoilta pyydetyn meribassin pitäminen aluksella, jälleenlaivaus, siirtäminen, aluksesta purkaminen sekä säilyttäminen on kiellettyä.

 

2.  Unionin kalastusalukset eivät myöskään saa kalastaa meribassia ICES-alueilla 7b, 7c, 7j ja 7k eivätkä ICES-alueisiin 7a ja 7g kuuluvilla vesillä, jotka sijaitsevat yli 12 meripeninkulman etäisyydellä perusviivasta Yhdistyneen kuningaskunnan suvereniteettiin kuuluvalla alueella. Unionin kalastusaluksilta kielletään kyseisellä alueella pyydetyn meribassin pitäminen aluksella, jälleenlaivaus, siirtäminen ja aluksesta purkaminen.

Perustelu

Neuvosto on viime vuosina hyväksynyt TAC-säännösten ja -kiintiöiden avulla toimenpiteitä meribassin suojelemiseksi varsinkin osassa kutuaikaa. Lainsäädäntövallan käyttäjien on tehtävä tällaisista teknisistä toimista pysyviä, eikä sitä pidä tehdä kalastusmahdollisuuksia koskevalla neuvoston päätöksellä. Myös lyyraturska tarvitsee suojelua, jotta voidaan välttää kutevien kantojen liiallinen kalastus, sillä se johtaisi samaan tilanteeseen, jossa meribassi on tällä hetkellä.

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Keisarihummerikantojen suurin sallittu saalis läntisillä vesialueilla voi olla toiminnallisten yksiköiden saalisrajoitusten ja toiminnallisten yksiköiden ulkopuolisten tilastoruutujen saalisrajoitusten summa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 7 artiklan soveltamista.

3.  Keisarihummerikantojen suurin sallittu kokonaissaalis tietyn kannan osalta voi olla toiminnallisten yksiköiden saalisrajoitusten ja toiminnallisten yksiköiden ulkopuolisten tilastoruutujen saalisrajoitusten summa kyseiselle kannalle määritetyllä alueella, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 7 artiklan soveltamista.

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Sellaisten edellä 1 artiklan 1 ja 4 kohdassa tarkoitettujen kantojen ja kalalajien osalta, joihin unionissa sovelletaan kalavarojen säilyttämiseksi vuositasolla vahvistettavia kalastuskieltoja kalastusmahdollisuuksia koskevilla päätöksillä tai kausittaisia kalastuskieltoja, neuvosto voi kuitenkin myöntää tietyn lajin poikkeuksellisia kalastusmahdollisuuksia jossakin kalastuksessa, jotta voidaan ottaa huomioon tällaisten saaliiden rajallisuus tai väistämättömyys ja samalla tällaisen kalastuksen sosioekonominen erityisluonne.

 

Tällaisten poikkeuksellisten kalastusmahdollisuuksien on oltava rajoitettuja eivätkä ne saa heikentää merkittävällä tavalla vaikutusta, joka tätä kalastusta koskevalla väliaikaisella kiellolla on kannan säilyttämiseen.

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jos tieteellinen lausunto osoittaa, että virkistyskalastuksella on merkittävä vaikutus tietyn kannan kalastuskuolevuuteen, neuvoston on otettava se huomioon, ja se voi kalastusmahdollisuuksia vahvistaessaan rajoittaa virkistyskalastusta, jotta pysytään kalastuskuolevuuden kokonaistavoitteessa.

Poistetaan.

Perustelu

Teksti korvataan 9 a artiklalla (uusi).

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

9 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

9 a artikla

 

Virkistyskalastus

 

1.  Jäsenvaltioiden on otettava huomioon virkistyskalastuksen aiheuttama kalastuskuolevuus, kun ne myöntävät käytettävissään olevia asetuksen (EU) N:o 1380/2013 16 artiklassa tarkoitettuja kalastusmahdollisuuksia, jotta kalastuskuolevuuden kokonaistavoitetta ei ylitetä.

 

Jos tieteelliset lausunnot osoittavat, että virkistyskalastuksella on merkittävä vaikutus tämän asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun kannan kalastuskuolevuuteen, neuvosto voi myöntää virkistyskalastajille yksittäisiä kalastusmahdollisuuksia, joita sovelletaan syrjimättömällä tavalla.

 

2.  Kun neuvosto vahvistaa virkistyskalastukseen liittyviä kalastusmahdollisuuksia, se soveltaa avoimia ja objektiivisia perusteita, joihin kuuluvat ympäristöperusteet sekä sosiaaliset ja taloudelliset perusteet. Perusteet voivat koskea esimerkiksi kyseisen kalastuksen ympäristövaikutusta, toiminnan yhteiskunnallista vaikutusta ja sen rannikkoalueiden talouteen antamaa panosta.

 

3.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavia ja oikeasuhteisia valvontaan ja tietojen keräämiseen liittyviä toimenpiteitä, jotta 1 kohdassa tarkoitettuja todellisia saalismääriä voidaan arvioida luotettavasti.

Perustelu

Perusasetuksen 7 artiklan logiikkaa noudattaen jäsenvaltioiden on otettava huomioon kalastuskuolevuus kokonaisuudessaan. Virkistyskalastus on usein merkityksetöntä, kun otetaan huomioon ammattikalastuksen aiheuttamaan todelliseen kokonaiskuolevuuteen liittyvä epävarmuus, eikä se aiheuta suurta ongelmaa kiintiöiden myöntämisessä tai noudattamisessa. Yhteisessä kalastuspolitiikassa (johdanto-osan 3 kappale) tunnustetaan myös, että virkistyskalastus kuuluu ensisijaisesti jäsenvaltioiden toimivaltaan. Siihen voidaan kuitenkin kohdistaa unionin tasolla oikeudenmukaisia ja oikeasuhteisia toimenpiteitä, jos sillä on merkittävä vaikutus kestävän enimmäistuoton mukaisesti hoidettavaan kalakantaan.

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

9 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

9 b artikla

 

Virkistyskalastuksen saaliiden merkintä

 

1.  Kun meribassia, turskaa, lyyraturskaa ja merianturaa saadaan saaliiksi vastaavilla 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kantojen alueilla ja virkistyskalastaja pitää kalat, ne on merkittävä.

 

2.  Merkintä tehdään poistamalla pyrstöevän ala- tai yläosa niin, että se ei kuitenkaan estä kalan koon mittaamista.

 

3.  Merkintä on tehtävä heti pyytämisen ja lopettamisen jälkeen joko rannalla tai aluksessa, jos virkistyskalastusta harjoitetaan aluksesta. Merkintä ei kuitenkaan koske kaloja, jotka tuodaan virkistyskalastukseen käytettävään alukseen ja jotka pidetään hengissä ja hyväkuntoisina altaassa ennen niiden vapauttamista.

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Niiden läntisillä vesialueilla elävien lajien, joihin sovelletaan purkamisvelvoitetta asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdan mukaisesti, kaikkien kantojen osalta siirretään komissiolle valta antaa tämän asetuksen 15 artiklan ja asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän asetuksen täydentämiseksi erittelemällä kyseistä velvoitetta koskevat yksityiskohdat asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 5 kohdan a–e alakohdan mukaisesti.

Niiden läntisillä vesialueilla elävien pohjakalalajien, joihin sovelletaan purkamisvelvoitetta asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdan mukaisesti, kaikkien kantojen osalta ja pelagisten lajien tahattomien saaliiden osalta kalastettaessa 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja kantoja, joihin sovelletaan purkamisvelvoitetta, siirretään komissiolle valta antaa tämän asetuksen 15 artiklan ja asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän asetuksen täydentämiseksi erittelemällä kyseistä velvoitetta koskevat yksityiskohdat asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 5 kohdan a–e alakohdan mukaisesti.

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua purkamisvelvoitetta ei sovelleta virkistyskalastukseen eikä myöskään silloin, kun neuvosto vahvistaa yksittäisiä kalastusmahdollisuuksia tämän asetuksen 9 a artiklan nojalla.

Perustelu

Säännöksellä selvennetään, ettei purkamisvelvoitetta sovelleta virkistyskalastukseen (se ei ole toimiva silloin, kun noudatetaan vähimmäismittoja kalan säästämiseksi tai harrastetaan ”catch and release” -urheilukalastusta).

Tarkistus    69

Ehdotus asetukseksi

10 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

10 a artikla

 

Pienimuotoinen kalastus ja rannikkokalastus syrjäisimmillä alueilla

 

Tässä asetuksessa on otettava huomioon rajoitteet, jotka liittyvät syrjäisimpien alueiden pienimuotoisessa kalastuksessa ja rannikkokalastuksessa käytettävien kalastusalusten kokoon. Vastaavasti sivusaaliiden purkaminen on sallittua, ellei se lisää kutukannan biomassaan kohdistuvaa vaikutusta.

Tarkistus    70

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kunkin jäsenvaltion on myönnettävä kunkin tämän asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun ICES-alueen osalta neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 7 artiklan mukaisesti kalastusluvat lippunsa alla purjehtiville aluksille, jotka harjoittavat kalastustoimintaa kyseisellä alueella. Kalastusluvissa jäsenvaltiot voivat myös rajoittaa kokonaiskapasiteettia, joka ilmaistaan tällaisten tiettyä pyydystä käyttävien alusten konetehona (kW).

1.  Kunkin jäsenvaltion on myönnettävä tämän asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen ICES-alueiden osalta neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 7 artiklan mukaisesti kalastusluvat lippunsa alla purjehtiville aluksille, jotka harjoittavat kalastustoimintaa kyseisellä alueella.

Tarkistus    71

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla kalastusluvilla jäsenvaltiot voivat myös rajoittaa tiettyä pyydystä käyttävien alusten kokonaiskapasiteettia.

Tarkistus    72

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tämän asetuksen 13 artiklan ja asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan mukaisesti asianomaisten jäsenvaltioiden laivastojen kokonaiskapasiteetin rajoittamiseksi 3 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarkistus    73

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tämän asetuksen 8 ja 10 artiklassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin sovelletaan asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan 1–6 kohtaa.

1.  Tämän asetuksen 8,10 ja 11 b artiklassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin sovelletaan asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan 1–6 kohtaa.

Tarkistus    74

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tämän artiklan 1 kohdan soveltamiseksi jäsenvaltiot, joilla on välitön kalastuksenhoitoetu luoteisilla vesialueilla, ja jäsenvaltiot, joilla on välitön kalastuksenhoitoetu lounaisilla vesialueilla, voivat toimittaa asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan 1 kohdan mukaisesti yhteisiä suosituksia ensimmäisen kerran kahdentoista kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta ja sen jälkeen kahdentoista kuukauden kuluessa suunnitelman kunkin arvioinnin esittämisestä 14 artiklan mukaisesti. Asianomaiset jäsenvaltiot voivat myös toimittaa tällaisia suosituksia pitäessään sitä tarpeellisena, erityisesti tapauksissa, joissa jonkin tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvan kannan tilanteessa tapahtuu äkillinen muutos. Yhteiset suositukset tiettyä kalenterivuotta koskevista toimenpiteistä on toimitettava viimeistään edeltävän vuoden 1 päivänä heinäkuuta.

2.  Tämän artiklan 1 kohdan soveltamiseksi jäsenvaltiot, joilla on välitön kalastuksenhoitoetu luoteisilla vesialueilla, ja jäsenvaltiot, joilla on välitön kalastuksenhoitoetu lounaisilla vesialueilla, voivat toimittaa asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan 1 kohdan mukaisesti yhteisiä suosituksia ensimmäisen kerran kahdentoista kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta ja sen jälkeen kahdentoista kuukauden kuluessa suunnitelman kunkin arvioinnin esittämisestä 14 artiklan mukaisesti. Asianomaiset jäsenvaltiot voivat myös toimittaa tarvittaessa muita suosituksia, erityisesti tapauksissa, joissa jonkin tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvan kannan tilanteessa tapahtuu äkillinen muutos, ja esittää suunnitelman, joka sisältää toimenpiteitä ekosysteemilähtöisen lähestymistavan toteuttamiseksi läntisten vesialueiden kalastuksenhoidossa. Yhteiset suositukset tiettyä kalenterivuotta koskevista toimenpiteistä on toimitettava viimeistään edeltävän vuoden 1 päivänä heinäkuuta tai mahdollisimman pian, kun tällaisilla yhteisillä suosituksilla pyritään käsittelemään viimeisimmässä tieteellisessä lausunnossa yksilöityjä hätätilanteita.

Perustelu

YKP-asetuksen 9 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    75

Ehdotus asetukseksi

13 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

13 a artikla

 

Tieteellisen lausunnon seuranta ja sen muuttamista koskeva etukäteisilmoitus

 

1.  Komissio esittää Euroopan parlamentille joka vuosi viimeistään 1 päivänä huhtikuuta kertomuksen käytettävissä olevista parhaista tieteellisistä lausunnoista, joiden pohjalta neuvosto on tehnyt päätöksiä kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta tämän asetuksen mukaisesti edellisen vuoden helmikuun 1 päivän ja kuluvan vuoden tammikuun 31 päivän välisenä aikana.

 

Kertomuksessa otetaan kaikkien asianomaisten kantojen ja kalalajien osalta huomioon etenkin kalastusmahdollisuudet, jotka neuvosto on vahvistanut tämän asetuksen 4 ja 5 artiklan ja tarvittaessa 7 artiklan nojalla, ja siinä tarkennetaan myös vastaavia arvoja, jotka ilmoitetaan kalastuskuolevuutena. Näitä tietoja verrataan tieteellisiin viitelausuntoihin kalastuskuolevuuden vaihteluvälien (MSY Flower -arvo, FMSY -arvo ja MSY Fupper -arvo ja niitä vastaavat kalastusmahdollisuudet) sekä kutevien kantojen biomassaa koskevien arvioiden ja biomassan viitekynnysten osalta (MSY Btrigger- ja Blim-arvo).

 

2.  Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille mahdollisimman pian saatuaan tiedon asiasta ja joka tapauksessa ennen kalastusmahdollisuuksien määrittelystä annettavan neuvoston uuden päätöksen hyväksymistä tilanteista, joissa uusimmat FMSY -tiedot vastaavat kalastusmahdollisuuksien vaihtelua, joka poikkeaa yli 20 prosenttia kalastusmahdollisuuksien määrittelyyn kuluvalla kaudella käytetyn tieteellisen lausunnon FMSY -pistearvon mukaisista kalastusmahdollisuuksista. Komissio ilmoittaa myös Euroopan parlamentille mahdollisimman pian ja joka tapauksessa ennen uuden neuvoston päätöksen hyväksymistä tapauksista, joissa kutevien kantojen biomassan erilaisia viitetasoja koskevat tieteelliset lausunnot oikeuttavat suojatoimenpiteiden toteuttamisen 7 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    76

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Suunnitelman arviointi

Suunnitelman arviointi ja täytäntöönpano

Perustelu

Säännökset, jotka koskevat kalastusmahdollisuuksien vahvistamista, ja suojatoimenpiteet, joita neuvosto toteuttaa tämän suunnitelman mukaisesti, ovat suoraan riippuvaisia tieteellisistä lausunnoista ja niiden kehityksestä. Ehdotetaan kuitenkin, ettei tällaisen tilanteen annettaisi jatkua määräämättömän kauan ja että tämä oikeudellinen kehys säilytettäisiin rajoitetun ajan. Komission tehtävänä on ehdottaa tulevaa kehystä, ja parlamentti ja neuvosto tekevät päätöksensä tältä pohjalta.

Tarkistus    77

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään [viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] ja sen jälkeen joka viides vuosi kertomuksen suunnitelman tuloksista ja vaikutuksista tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin kantoihin ja näitä kantoja hyödyntäviin kalastuksiin, erityisesti 3 artiklassa säädettyjen päämäärien saavuttamisen osalta.

Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään [viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] kertomuksen suunnitelman tuloksista ja vaikutuksista tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin kantoihin ja näitä kantoja hyödyntäviin kalastuksiin, erityisesti 3 artiklassa säädettyjen päämäärien saavuttamisen osalta.

Perustelu

Säännökset, jotka koskevat kalastusmahdollisuuksien vahvistamista, ja suojatoimenpiteet, joita neuvosto toteuttaa tämän suunnitelman mukaisesti, ovat suoraan riippuvaisia tieteellisistä lausunnoista ja niiden kehityksestä. Ehdotetaan kuitenkin, ettei tällaisen tilanteen annettaisi jatkua määräämättömän kauan ja että tämä oikeudellinen kehys säilytettäisiin rajoitetun ajan. Komission tehtävänä on ehdottaa tulevaa kehystä, ja parlamentti ja neuvosto tekevät päätöksensä tältä pohjalta.

Tarkistus    78

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle tämän asetuksen voimaantulopäivästä viiden vuoden ajaksi 1 artiklan 1 kohdassa sekä 8 ja 10 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

2.  Siirretään komissiolle tämän asetuksen voimaantulopäivästä viiden vuoden ajaksi 1 artiklan 1 kohdassa sekä 8 ja 10 artiklassa ja 11 artiklan 1 b kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Tarkistus    79

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 1 artiklan 1 kohdassa sekä 8 ja 10 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 1 artiklan 1 kohdassa, 8 ja 10 artiklassa sekä 11 artiklan 1 b kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

Tarkistus    80

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Edellä olevan 1 artiklan 1 kohdan sekä 8 ja 10 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

6.  Edellä olevan 1 artiklan 1 kohdan, 8 ja 10 artiklan sekä 11 artiklan 1 b kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

Tarkistus    81

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Asetus (EU) 2016/1139

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2)  ’FMSY -arvon vaihteluvälillä’ tarkoitetaan parhaissa käytettävissä olevissa tieteellisissä lausunnoissa, erityisesti Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) antamissa, esitettyä arvojen vaihteluväliä, jonka sisällä kaikki kalastuskuolevuustasot johtavat kestävään enimmäistuottoon (MSY) pitkällä aikavälillä kalastuskäytäntö huomioon ottaen ja vallitsevissa keskimääräisissä ympäristöolosuhteissa vaikuttamatta merkittävästi kyseessä olevan kannan lisääntymisprosessiin. Se johdetaan siten, että pitkän aikavälin tuotto vähenee enintään 5 prosenttia kestävään enimmäistuottoon verrattuna. Vaihteluvälin yläraja asetetaan siten, että todennäköisyys kannan vähenemiselle kutukannan biomassan viiteraja-arvoa (Blim) pienemmäksi on enintään 5 prosenttia;

2)  ’FMSY -arvon vaihteluvälillä’ tarkoitetaan parhaissa käytettävissä olevissa tieteellisissä lausunnoissa, erityisesti Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) tai vastaavan kansainvälisellä tai unionin tasolla tunnustetun riippumattoman tieteellisen elimen antamissa, esitettyä arvojen vaihteluväliä, jonka sisällä kaikki kalastuskuolevuustasot johtavat kestävään enimmäistuottoon (MSY) pitkällä aikavälillä kalastuskäytäntö huomioon ottaen ja vallitsevissa keskimääräisissä ympäristöolosuhteissa vaikuttamatta merkittävästi kyseessä olevan kannan lisääntymisprosessiin. Se johdetaan siten, että pitkän aikavälin tuotto vähenee enintään 5 prosenttia kestävään enimmäistuottoon verrattuna. Vaihteluvälin yläraja asetetaan siten, että todennäköisyys kannan vähenemiselle kutukannan biomassan viiteraja-arvoa (Blim) pienemmäksi on enintään 5 prosenttia;

Tarkistus    82

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Asetus (EU) 2016/1139

2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

8)  ’Blim -arvolla’ tarkoitetaan parhaissa käytettävissä olevissa tieteellisissä lausunnoissa, erityisesti ICES:n antamissa, ilmoitettua kannan koon viitearvoa, jonka alittaminen saattaa merkitä lisääntymiskyvyn heikkenemistä;

8)  ’Blim -arvolla’ tarkoitetaan parhaissa käytettävissä olevissa tieteellisissä lausunnoissa, erityisesti ICES:n tai vastaavan kansainvälisellä tai unionin tasolla tunnustetun riippumattoman tieteellisen elimen antamissa, ilmoitettua kannan koon viitearvoa, jonka alittaminen saattaa merkitä lisääntymiskyvyn heikkenemistä;

Tarkistus    83

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Asetus (EU) 2016/1139

2 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

9)  ’MSY Btrigger -arvolla’ tarkoitetaan parhaissa käytettävissä olevissa tieteellisissä lausunnoissa, erityisesti ICES:n antamissa, ilmoitettua kutukannan biomassan viitearvoa, jonka alittuessa olisi toteutettava yksittäisiä tarkoituksenmukaisia hoitotoimenpiteitä sen varmistamiseksi, että hyödyntämisasteet yhdistettyinä luontaisiin vaihteluihin saavat kannat elpymään suuremmiksi kuin tasot, joilla voidaan saavuttaa kestävä enimmäistuotto pitkällä aikavälillä;

9)  ’MSY Btrigger -arvolla’ tarkoitetaan parhaissa käytettävissä olevissa tieteellisissä lausunnoissa, erityisesti ICES:n tai vastaavan kansainvälisellä tai unionin tasolla tunnustetun riippumattoman tieteellisen elimen antamissa, ilmoitettua kutukannan biomassan viitearvoa, jonka alittuessa olisi toteutettava yksittäisiä tarkoituksenmukaisia hoitotoimenpiteitä sen varmistamiseksi, että hyödyntämisasteet yhdistettyinä luontaisiin vaihteluihin saavat kannat elpymään suuremmiksi kuin tasot, joilla voidaan saavuttaa kestävä enimmäistuotto pitkällä aikavälillä.

Tarkistus    84

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Asetus (EU) 2016/1139

4 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kyseiset tähän suunnitelmaan perustuvat FMSY -arvon vaihteluvälit on kysyttävä ICES:ltä.

2.  Kyseiset tähän suunnitelmaan perustuvat FMSY -arvon vaihteluvälit on kysyttävä ICES:ltä tai vastaavalta kansainvälisellä tai unionin tasolla tunnustetulta riippumattomalta tieteelliseltä elimeltä.

Tarkistus    85

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Asetus (EU) 2016/1139

4 artikla – 5 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c)  kalastusmahdollisuuksissa peräkkäisinä vuosina esiintyvien vaihtelujen rajoittamiseksi enintään 20 prosenttiin.

c)  kalastusmahdollisuuksissa peräkkäisinä vuosina esiintyvien vaihtelujen rajoittamiseksi enintään 20 prosenttiin lukuun ottamatta tapauksia, joissa helpotetaan pullonkaulalajeihin liittyviä tilanteita tai muita tilanteita, jotka lamauttavat joidenkin laivastojen toiminnan vai vaikuttavat siihen merkittävästi.

Tarkistus    86

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EU) 2016/1139

4 a artikla – 1 kohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kantojen täyden lisääntymiskyvyn turvaamiseksi ICES:ltä on pyydettävä tämän suunnitelman perusteella seuraavat säilyttämisen viitearvot:

Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kantojen täyden lisääntymiskyvyn turvaamiseksi ICES:ltä tai vastaavalta kansainvälisellä tai unionin tasolla tunnustetulta riippumattomalta tieteelliseltä elimeltä on pyydettävä tämän suunnitelman perusteella seuraavat säilyttämisen viitearvot:

Tarkistus    87

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Asetus (EU) 2016/1139

5 artikla – 3 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b)  tämän asetuksen 7 ja 8 artiklan mukaisia toimenpiteitä.

b)  tämän asetuksen 8 artiklan mukaisia toimenpiteitä.

Tarkistus    88

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Asetus (EU) 2016/1139

-15 artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.   Lisätään IX lukuun artikla seuraavasti:

 

”-15 artikla

 

Tieteellisen lausunnon seuranta ja sen muuttamista koskeva etukäteisilmoitus

 

1.  Komissio esittää Euroopan parlamentille joka vuosi viimeistään 1 päivänä huhtikuuta kertomuksen käytettävissä olevista parhaista tieteellisistä lausunnoista, joiden pohjalta neuvosto on tehnyt päätöksiä kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta tämän asetuksen mukaisesti edellisen vuoden helmikuun 1 päivän ja kuluvan vuoden tammikuun 31 päivän välisenä aikana.

 

Kertomuksessa otetaan kaikkien asianomaisten kantojen ja kalalajien osalta huomioon etenkin kalastusmahdollisuudet, jotka neuvosto on vahvistanut tämän asetuksen 4 artiklan, 5 artiklan ja tarvittaessa 7 artiklan nojalla, ja siinä tarkennetaan myös vastaavia arvoja, jotka ilmoitetaan kalastuskuolevuutena. Näitä tietoja verrataan tieteellisiin viitelausuntoihin kalastuskuolevuuden vaihteluvälien (MSY Flower -arvo, FMSY -arvo ja MSY Fupper -arvo ja niitä vastaavat kalastusmahdollisuudet) sekä kutevien kantojen biomassaa koskevien arvioiden ja biomassan viitekynnysten osalta (MSY Btrigger- ja Blim-arvo).

 

2.  Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille mahdollisimman pian saatuaan tiedon asiasta ja joka tapauksessa ennen kalastusmahdollisuuksien määrittelystä annettavan neuvoston uuden päätöksen hyväksymistä tilanteista, joissa uusimmat tieteelliset FMSY -tiedot vastaavat kalastusmahdollisuuksien vaihtelua, joka poikkeaa yli 20 prosenttia kalastusmahdollisuuksien määrittelyyn kuluvalla kaudella käytetyn tieteellisen lausunnon FMSY -arvon mukaisista kalastusmahdollisuuksista. Komissio ilmoittaa myös Euroopan parlamentille mahdollisimman pian ja joka tapauksessa ennen uuden neuvoston päätöksen hyväksymistä tapauksista, joissa kutevien kantojen biomassan erilaisia viitetasoja koskevat tieteelliset lausunnot oikeuttavat suojatoimenpiteiden toteuttamisen 7 artiklan mukaisesti. ”;

Tarkistus    89

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta – 4 b alakohta (uusi)

Asetus (EU) 2016/1139

15 artikla

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

4 b.   Korvataan 15 artikla seuraavasti:

15 artikla

15 artikla

Suunnitelman arviointi

Suunnitelman arviointi ja täytäntöönpano

Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 21 päivänä heinäkuuta 2019 ja sen jälkeen joka viides vuosi kertomuksen suunnitelman tuloksista ja vaikutuksista tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin kantoihin ja näitä kantoja hyödyntäviin kalastuksiin, erityisesti 3 artiklassa säädettyjen tavoitteiden saavuttamisen osalta. Komissio voi antaa kertomuksen tätä aikaisemmin, jos kaikki asianomaiset jäsenvaltiot katsovat tai komissio itse katsoo sen tarpeelliseksi.

Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 21 päivänä heinäkuuta 2019 ja viisi vuotta sen jälkeen kertomuksen suunnitelman tuloksista ja vaikutuksista tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin kantoihin ja näitä kantoja hyödyntäviin kalastuksiin, erityisesti 3 artiklassa säädettyjen tavoitteiden saavuttamisen osalta.

 

Tämän asetuksen 4–6 artiklaa sovelletaan 31 päivään joulukuuta ... [seitsemäs vuosi tämän muutosasetuksen voimaantulosta] saakka. ”;

(1)

Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


PERUSTELUT

Komission ehdotus

Komissio julkaisi 23. maaliskuuta 2018 ehdotuksen asetukseksi kalastusta koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta läntisillä vesialueilla (Atlantilla ja Englannin kanaalissa). Komissio ehdotti myös tiettyä kalastusta Itämerellä koskevien monivuotisten suunnitelmien muuttamista(1) (”Itämeren suunnitelma”).

Yhteisen kalastuspolitiikan perusasetus(2) tukee monivuotisten hoitosuunnitelmien käyttöönottoa. Tällä vastataan kahtalaiseen tarpeeseen: hoitotoimet ovat entistä ennustettavampia pitkän aikavälin suunnittelun ansiosta, ja samalla otetaan huomioon asianomaisten toimijoiden erityispiirteet ja panokset soveltamalla näissä suunnitelmissa merialueittain mukautettua menettelyä. Tavoitteena on toteuttaa kalastuksenhoidon alueellistettu kehys, jotta kalakantoja voidaan hyödyntää kestävän enimmäistuoton mukaisesti.

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat jo sopineet kahdesta monivuotisesta suunnitelmasta: vuonna 2016 hyväksyttiin Itämerta koskeva suunnitelma ja vuonna 2018 hyväksyttiin ”Pohjanmeren suunnitelma”(3).

Tässä mietinnössä käsitellyn ehdotuksen lisäksi lainsäätäjät tarkastelevat parhaillaan kahta muuta suunnitelmaehdotusta: Adrianmeren monivuotista hoitosuunnitelmaa ja läntistä Välimerta koskevaa suunnitelmaa.

Komissio on seurannut tässä läntisiä vesialueita koskevassa ehdotuksessa suurelta osin monivuotista kalastuksenhoitosuunnitelmaa, josta sovittiin hiljattain Pohjanmerta koskevassa suunnitelmassa. Samalla Itämeren suunnitelmaa muutetaan niin, että myös se saadaan vastaamaan tätä menettelyä.

Tässä mietinnössä käsitellään ehdotusta läntisiä vesialueita koskevaksi monivuotiseksi suunnitelmaksi ja ehdotetaan siihen tiettyjä muutoksia.

Esittelijän kanta 

Esittelijä pitää myönteisenä komission ja lainsäätäjien työtä kehitettäessä monivuotisia suunnitelmia kalastuksen alueellistettua hoitoa ja kalakantojen säilyttämistä varten. Esittelijä katsoo, että Itämerta ja Pohjanmerta koskevat suunnitelmat tarjoavat hyvän perustan läntisten vesialueiden monivuotiselle hoitosuunnitelmalle. Esittelijä ehdottaa kuitenkin tiettyjä muutoksia Pohjanmerta koskevan suunnitelman toimiin, jotta voidaan mukautua tiettyihin institutionaalisiin tekijöihin ja ottaa entistä paremmin huomioon kyseisen merialueen erityispiirteet.

Siksi esittelijä ehdottaa seuraavaa:

Varmistetaan kalakantojen säilyttäminen sosioekonomista tilannetta vastaavalla tavalla

Esittelijä toivoo selkeämpiä suuntaviivoja siitä, miten voidaan saavuttaa kalakantojen säilyttämistavoitteet ja ottaa samalla asianmukaisesti huomioon sosioekonomiset tekijät. Jos kanta ei mahdollista kestävän enimmäistuoton mukaista kalastusta ja erityisesti jos se edellyttää tässä suunnitelmassa ehdotettujen suojatoimenpiteiden toteuttamista, esittelijä suosittelee kolmivuotista kautta kestävän enimmäistuoton saavuttamiseksi, jotta sosioekonomisia vaikutuksia voidaan rajoittaa jakamalla toimet usealle kalastuskaudelle.

Esittelijä ehdottaa samoin, että neuvostolle annetaan mahdollisuus vahvistaa kalastusmahdollisuuksia tietyille ammateille, jos jotakin lajia koskee väliaikainen (kausittainen tai vuosittainen) kalastuskielto. Neuvosto on jo noudattanut tällaista menettelyä meribassin osalta vuoden 2018 suurimpien sallittujen saaliiden ja kiintiöiden määrittämisen yhteydessä(4) . Esittelijä arvioi, että tällainen menettely on perusteltu, sillä se mahdollistaa tietyn jouston sellaisten ammattien huomioonottamiseksi, joiden toiminta riippuu kyseisestä lajista. Esittelijä katsoo, että tämän toimen on sisällyttävä monivuotisiin suunnitelmiin.

Virkistyskalastuksen oikeasuhteinen ja oikeudenmukainen huomioonottaminen

Esittelijä katsoo, että virkistyskalastuksen sääntely kuuluu etupäässä kansallisten viranomaisten toimivaltaan. Esittelijä vaatii kuitenkin, että on otettava huomioon tämän toiminnan suuri suosio unionin kansalaisten keskuudessa ja on otettava huomioon myös sen sosioekonominen merkitys. Virkistyskalastusta voidaan hoitaa myös unionin tasolla, jos se vaikuttaa merkittävästi jonkin kannan säilyttämiseen. Sitä on kuitenkin ehdottomasti käsiteltävä oikeudenmukaisesti ammattikalastukseen nähden. Esittelijä katsoo siksi, että tähän suunnitelmaan on sisällytettävä myös virkistyskalastuksen hoitoa koskevia ehtoja alan ennakoitavuuden varmistamiseksi.

Esittelijä kannattaa Pohjanmeren suunnitelmassa määritettyä periaatetta, jonka mukaan neuvosto voi toteuttaa virkistyskalastusta koskevia toimenpiteitä, jos virkistyskalastuksella on merkittävä vaikutus jonkin lajin kuolevuuteen. Kuitenkin tällaiset toimet ovat perusteltuja ja oikeudenmukaisia vain, jos ne koskevat suurimman enimmäistuoton mukaisesti hoidettavaa kantaa ja ne rajoittuvat toimiin, jotka kuuluvat neuvoston toimivaltaan. Virkistyskalastusmahdollisuuksien vahvistaminen on siksi tehtävä yksilöllisesti ja syrjimättömästi. Esittelijä ehdottaa samoin, että määritetään yksilöllisiä saalisrajoja vähintään kuukauden pituiselle jaksolle. Jotta voidaan välttää ”väärin perustein virkistyskalastukseksi esitettävän kalastuksen” riski ja tiettyjen kalastajien virkistyskalastuksen varjolla pyytämien kalojen laiton kauppa, esittelijä ehdottaa tiettyjen kalalajien (meribassi, turska, lyyraturska ja meriantura) saaliiden pakollista ja välitöntä merkintää. Esittelijä toivoo myös, että suunnitelmassa määritetään selvästi, ettei purkamisvelvoitetta sovelleta virkistyskalastukseen.

Euroopan parlamentin aseman vahvistaminen tieteellisten lausuntojen ja neuvoston päätösten välisten yhteyksien seurannassa ja sen lainsäätäjän roolin mahdollistaminen oikea-aikaisesti

Itämerta koskevassa monivuotisessa suunnitelmassa noudatetaan monivuotista kalastuksenhoitoa, joka perustuu kantojen kuolevuutta (F) ja biomassaa (B) koskeviin vertailupisteisiin. Yhteislainsäätäjät määrittävät näiden tieteellisiin lausuntoihin perustuvien vertailupisteiden määrälliset arvot asetuksella. Tieteellisten lausuntojen säännöllinen tarkistaminen edellyttäisi kuitenkin, että yhteislainsäätäjät tarkistavat näitä määrällisiä arvoja nopeasti ja säännöllisesti.

Tieteellisten lausuntojen muuttumisen vuoksi Pohjanmerta koskevassa suunnitelmassa määritetään kehys kalastusmahdollisuuksien hallintaa koskeville neuvoston päätöksille. Menettely perustuu suoraan saatavilla olevissa tieteellisissä lausunnoissa esitettyihin vertailupisteisiin (ja siten erityisesti uusimpiin tietoihin). Tämä Pohjanmerta koskeva asetus ei siten sisällä mitään kalastuskuolevuutta koskevaa määrällistä arvoa eikä kantojen biomassan tasoa. Nämä vertailupisteet määrittää Kansainvälinen merentutkimusneuvosto (ICES), ja neuvosto käyttää niitä kalastusmahdollisuuksien vahvistamiseen suoraan ja tavallisesti vuosittaisesti.

Komissio ehdottaa, että läntisten vesialueiden kalastusta hoidettaisiin samalla tavalla kuin Pohjanmeren kalastusta (ja Itämeren suunnitelmaa olisi tarkistettava samalla tavalla). Esittelijä kannattaa sitä, että kalastuksenhoito perustuu parhaisiin käytettävissä oleviin tieteellisiin lausuntoihin. Esittelijä haluaa kuitenkin parantaa Euroopan parlamentin mahdollisuuksia valvoa tätä menettelyä ja säilyttää sen aseman yhtenä lainsäätäjistä monivuotisessa kalastuksenhoidossa. Siksi esittelijä ehdottaa seuraavia toimenpiteitä:

•  säännöllinen jälkiseuranta: komission on esitettävä Euroopan parlamentille vuosittain kertomus siitä, miten käytettävissä olleet tieteelliset lausunnot ja neuvoston niiden pohjalta tekemät päätökset vastaavat toisiaan;

•  jälkikäteen tehtävä ilmoitus merkittävästä vaihtelusta; komission on ilmoitettava parlamentille ennen neuvoston päätöksen tekemistä tilanteista, jotka voivat johtaa kalastusmahdollisuuksien merkittävään muuttamiseen (yli 20 prosentin poikkeama uutta FMSY -arvoa vastaavasta suurimmasta sallitusta saaliista).

•  Lisäksi hoitoa koskeviin säännöksiin sovelletaan seitsemän vuoden raukeamislauseketta, joka perustuu suoraan ajantasaistettuihin tieteellisiin lausuntoihin, jotta lainsäätäjät voivat näin arvioida ja tarvittaessa muuttaa tätä mekanismia tarkastellessaan tämän määräajan jälkeen sovellettavaa sääntelykehystä.

ASIAN KÄSITTELY ASIASTA

VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Läntisten vesialueiden ja niiden lähivesialueiden kalakantoja koskeva monivuotinen suunnitelma, Itämerta koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta annetun asetuksen (EU) 2016/1139 muuttaminen ja asetusten (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007 ja (EY) N:o 1300/2008 kumoaminen

Viiteasiakirjat

COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

23.3.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

PECH

16.4.2018

 

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Alain Cadec

26.4.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

24.4.2018

11.7.2018

29.8.2018

 

Hyväksytty (pvä)

9.10.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

15

6

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Nicola Caputo, Ole Christensen, Rosa D’Amato, Giuseppe Ferrandino, Elisabetta Gardini, Anja Hazekamp, Francisco José Millán Mon, Nosheena Mobarik

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Klaus Buchner, Tadeusz Zwiefka

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

10.10.2018

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ

ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

15

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Nosheena Mobarik, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D'Amato

ENF

Sylvie Goddyn

PPE

Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Giuseppe Ferrandino

6

-

GUE/NGL

Anja Hazekamp

PPE

Tadeusz Zwiefka

S&D

Ole Christensen, Ulrike Rodust

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström

1

0

S&D

Ricardo Serrão Santos

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 2016/1139, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2016, vahvistetaan monivuotinen suunnitelma Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja ja näitä kantoja hyödyntävää kalastusta varten.

(2)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1380/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yhteisestä kalastuspolitiikasta.

(3)

2016/0238(COD); Asetus ... ; EUVL ...

(4)

Katso unionin vesillä ja unionin kalastusaluksiin tietyillä unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2017 23. tammikuuta 2018 annetun neuvoston asetuksen (EU) 2018/120 9 artikla.,

Päivitetty viimeksi: 19. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus