Postup : 2018/0904(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0312/2018

Předložené texty :

A8-0312/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 23/10/2018 - 7.12

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0396

ZPRÁVA     
PDF 545kWORD 57k
11.10.2018
PE 628.539v02-00 A8-0312/2018

o návrhu na jmenování zástupkyně výkonného ředitele Evropského fondu pro

strategické investice

(N8-0101/2018 - C8-0424/2018 – 2018/0904(NLE))

Rozpočtový výbor

Hospodářský a měnový výbor

Zpravodajové: Jean Arthuis, Roberto Gualtieri

(Společná schůze výborů – článek 55 jednacího řádu)

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA 1: ŽIVOTOPIS Iliyany Tsanové
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu na jmenování zástupkyně výkonného ředitele Evropského fondu pro

strategické investice

(N8-0101/2018 - C8-0424/2018 – 2018/0904(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh řídící rady Evropského fondu pro strategické investice ze dne 19. července 2018 týkající se opětovného jmenování zástupkyně výkonného ředitele (C8-0424/2018),

–  s ohledem na čl. 7 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1017 ze dne 25. června 2015 o Evropském fondu pro strategické investice, Evropském centru pro investiční poradenství a Evropském portálu investičních projektů a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. 1316/2013 – Evropský fond pro strategické investice(1),

–  s ohledem na článek 122a jednacího řádu,

–  s ohledem na společná jednání Rozpočtového výboru a Hospodářského a měnového výboru podle článku 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a Hospodářského a měnového výboru(A8-0312/2018),

A.  vzhledem k tomu, že čl. 7 odst. 6 nařízení (EU) 2015/1017 stanovuje, že výkonný ředitel EFSI a zástupce výkonného ředitele EFSI mají být jmenováni EIB na dobu určitou v délce tří let, kterou lze jednou prodloužit po schválení Evropským parlamentem, na základě otevřeného a transparentního výběrového řízení v souladu s postupy EIB, přičemž Evropský parlament musí být ve všech fázích tohoto výběrového řízení řádně a včas informován;

B.  vzhledem k tomu, že řídící rada EFSI přijala dne 19. července 2018 návrh na opětovné jmenování výkonného ředitele a zástupkyně výkonného ředitele EFSI a tento návrh předala Evropskému parlamentu;

C.  vzhledem k tomu, že dne 25. září 2018 uspořádal Rozpočtový výbor a Hospodářský a měnový výbor slyšení s Iliyanou Tsanovou, kandidátkou na funkci zástupkyně výkonného ředitele EFSI, na němž kandidátka pronesla úvodní prohlášení a poté odpovídala na otázky členů výboru;

1.  Uděluje souhlas se jmenováním Iliyany Tsanové do funkce zástupkyně výkonného ředitele Evropského fondu pro strategické investice.

2.  Pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě, Komisi, Evropské investiční bance a vládám členských států.

(1)

Úř. věst. L 169, 1.7.2015, s. 1.


PŘÍLOHA 1: ŽIVOTOPIS Iliyany Tsanové

profil

 

  v současné době zastává funkci zástupkyně výkonného ředitele Evropského fondu pro strategické investice (EFSI), záručního mechanismu v hodnotě 26 miliard EUR, který EU poskytuje skupině Evropské investiční banky na podporu strategických investic v EU; odpovědnost za řízení provozu EFSI a spolupředsednictví investičního výboru EFSI

  přes 10 let zkušeností v rozvojovém bankovnictví v rámci Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) v Londýně (Spojené království), zastávané pozice od bankéřky po ředitelku v oblasti finančního inženýrství a spolufinancování EU; zastávala několik funkcí členky dozorčí rady infrastrukturních fondů a podniků veřejných služeb

  v letech 2013 a 2014 byla jmenována místopředsedkyní vlády odpovědnou za fondy EU v rámci dvou různých prozatímních vlád Bulharska

  vysokoškolské vzdělání v oblasti podnikových financí držitelka titulu MSc. v oboru finance na Vysoké škole národního a světového hospodářství v Sofii (Bulharsko) a postgraduálního titulu v oboru finančního managementu na Georgetownské univerzitě ve Washingtonu DC (USA); pracovala na samostatných výzkumných projektech v oblasti rozvoje hypotečních úvěrů v rozvojových zemích v rámci stipendia pro hostující výzkumníky uděleného Georgetownskou univerzitou a agenturou USA pro mezinárodní rozvoj (USAID) pro vybrané odborníky ze střední a východní Evropy

 

Praxe

leden 2016

– současnost

Zástupkyně výkonného ředitele, Evropský fond pro strategické investice, EIB, Lucemburk

  navržena řídící radou EFSI a jmenována v návaznosti na slyšení v Evropském parlamentu

  společně s výkonným ředitelem odpovídá za řízení EFSI a spolupředsedá zasedáním investičního výboru EFSI; investiční výbor je zodpovědný za schválení využití záruky EU pro půjčky, záruky a kapitálové investice v souladu s investičními politikami a pokyny EFSI

  odpovědnost za provádění EFSI a plnění strategických cílů EFSI prostřednictvím úzké spolupráce se skupinou EIB a řídící radou EFSI; přispívání k rozvoji a provádění strategických priorit a cílů EFSI

  zastupuje EFSI ve vztazích k externím zúčastněným stranám, na zasedáních na vysoké úrovni, veřejných diskuzích a v médiích

  politický dialog týkající se účinného využití finančních nástrojů, regulačních a právních rámců, účinné správy a strategického směřování

 

březen 2015 – leden 2016

 

Ředitelka, finanční inženýrství a spolufinancování EU, Evropská banka pro obnovu a rozvoj, Londýn, Spojené království

 

odpovědnost za rozvoj strategické spolupráce s Evropskou komisí (EK), za vypracování a řízení inovativních finančních nástrojů v oblasti výzkumu a inovací, energetické účinnosti, městského rozvoje, financí v oblasti životního prostředí a klimatu a financování malých a středních podniků; poskytování odpovídajícího politického poradenství Evropské komisi, vládním orgánům, finančním institucím a dalším klientům EBRD; odpovědnost za zřízení a personální obsazení nového ředitelství, rozvíjení strategických cílů týmu a podnikový rozvoj; přímo podřízena výkonnému řediteli.

 

srpen 2014 – listopad 2014

Místopředsedkyně prozatímní vlády odpovědná za řízení fondů EU, jmenovaná bulharským prezidentem

duben 2009 – srpen 2014

Odborná bankéřka, Evropská banka pro obnovu a rozvoj, odbor městské a environmentální infrastruktury, Londýn, Spojené království

  vedoucí týmu pro zahájení podnikání a plnění a provádění dluhových a kapitálových investic do infrastruktury v jihovýchodní Evropě, Rusku a na Ukrajině

  předsedkyně správní rady Městského fondu pro rozvoj infrastruktury specializovaného investičního fondu (SICAV), nástroje sociálně odpovědného investování v hodnotě 100 milionů EUR, který zajišťuje sdílení rizik a dluhové financování investic do infrastruktury v západním Balkánu; vedoucí úloha v oblasti koncepčního rozvoje, organizační struktury a získávání prostředků fondu

  členka správní rady FLAG v Bulharsku, inovativního investičního nástroje, který poskytuje kombinované financování v oblasti městských infrastruktur spolu s Fondem soudržnosti a strukturálními fondy EU

  od roku 2008 do roku 2010 – členka představenstva společnosti Sofia Water, zvláštní účelové jednotky zodpovědné za zajišťování dodávek vody a odpadních služeb v Sofii (Bulharsko) ve většinovém vlastnictví kótované společnosti United Utilities se sídlem ve Spojeném království

  odpovědnost za řízení vztahů a politického dialogu s mezinárodními finančními institucemi, Evropskou komisí, vládami a regulačními orgány jednotlivých států v oblasti odpovědnosti

 

březen 2013 – červen 2013

Místopředsedkyně prozatímní vlády v Bulharsku a ministryně odpovědná za řízení fondů EU, jmenovaná bulharským prezidentem

 

 

duben 2006 – duben 2009

Hlavní bankéřka, Evropská banka pro obnovu a rozvoj, odbor městské a environmentální infrastruktury, Londýn, Spojené království

  zaměření na regiony Bulharska, Srbska, Chorvatska a Ruska

  vedení a řízení projektů pro plánování, vyjednávání a zavádění investičních projektů v oblasti vodohospodářství a odpadních vod, výroby elektřiny a tepla a jejich dodávek, veřejné dopravy a nakládání s odpady

  struktura a financování partnerství veřejného a soukromého sektoru; úspěšné vedení projektu při restrukturalizaci klíčového partnerství veřejného a soukromého sektoru v regionu, hlavní manažerka jednání za účasti značného počtu zúčastněných stran (projektová společnost, poskytovatel, regulátor, akcionáři, spolufinancující strany)

  klíčová zodpovědnost za řízení vztahů a politického dialogu v Bulharsku

 

únor 2003 – duben 2006

Bankéřka, Evropská banka pro obnovu a rozvoj, Sofie, Bulharsko

řízení a provádění projektů v oblasti železniční dopravy, přepravy, vodohospodářství a letišť, včetně financování koncesí; klíčová úloha při vytváření obchodní strategie Evropské banky pro obnovu a rozvoj v oblasti infrastruktury v Bulharsku

srpen 2001 – únor 2003

Deloitte, řešení sporů a soudní řízení, Washington DC, USA, a pojištění a poradenské služby, Sofie, Bulharsko

stážistka ve společnosti Deloitte v oblasti řízení sporů a soudních řízení ve Washingtonu DC; dále zastávala pozici v oblasti auditu a poradenství v této společnosti v Bulharsku; pracovala v rámci auditorského týmu na řadě projektů včetně povinných a mezinárodních auditů; zkušenosti v následujících oborech: pojišťovnictví, bankovnictví, energetika, stavebnictví, distribuce ropy a textilní výroba

 

srpen 1996 – srpen 2000

Komerční banka Biochim (aktuálně UniCredit Bulbank), Sofie, Bulharsko

zahájení činnosti na pozici manažerky zákaznických účtů, správa komerčních účtů, konzultace a poradenství; v roce 1998 povýšena na pozici odborné finanční analytičky, odpovědnost za sestavování rozpočtu a analýzu nákladů a výnosů; zajištění řešení pro restrukturalizaci a konsolidaci pobočky; součástí vedení týmu pro rozvoj produktů a vytvoření uživatelské příručky společnosti Biochim  

Vysokoškolské vzdělání

srpen 2000 – srpen 2001

Vědecké stipendium Georgetownská univerzita a Univerzita George Washingtona Washington DC, USA

stipendium udělené Georgetownskou univerzitou a agenturou USAID pro vybrané odborníky ze střední a východní Evropy; postgraduální kurzy v oblasti podnikových financí, aplikované prognózy a analýzy časových řad, pokročilé analýzy finančního výkazu, finančního managementu, analýzy investic a správy portfolia; práce na samostatném výzkumném projektu v oblasti rozvoje hypotečních úvěrů v zemích v procesu transformace

srpen 1994 – prosinec 1998

MSc. v oboru finance Vysoká škola pro národní a světové hospodářství Sofie, Bulharsko

oblast studia: finance, účetnictví, investice, bankovnictví a právo; zaměření na podnikové finance

další kvalifikace a ocenění

Dovednosti

podnikový software: Microsoft Office Suite (Word, Excel)

Ocenění

stipendium udělené agenturou USAID a Georgetownskou univerzitou pro postgraduální studium a výzkum, Washington DC, USA

držitelka ocenění Young Global Leader pro rok 2015 udělovaného Světovým ekonomickým fórem

Jazyky

rodilá mluvčí bulharského jazyka, plynně hovoří anglickým jazykem, středně pokročilá úroveň ruského jazyka


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Jmenování zástupce výkonného ředitele EFSI

Referenční údaje

2018/0904(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

26.7.2018

 

 

 

Příslušné výbory

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

4.10.2018

ECON

4.10.2018

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Jean Arthuis

25.9.2018

Roberto Gualtieri

25.9.2018

 

 

Datum přijetí

9.10.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

45

3

5

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Pervenche Berès, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Ingeborg Gräßle, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Jan Olbrycht, Stanisław Ożóg, Paul Rübig, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Peter Simon, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Tiemo Wölken

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Mady Delvaux, Ashley Fox, Ramón Jáuregui Atondo, Jan Keller, Thomas Mann, Nils Torvalds, Lieve Wierinck

Datum předložení

11.10.2018

Poslední aktualizace: 19. října 2018Právní upozornění