Menetlus : 2018/0904(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0312/2018

Esitatud tekstid :

A8-0312/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 23/10/2018 - 7.12

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0396

RAPORT     
PDF 442kWORD 54k
11.10.2018
PE 628.539v02-00 A8-0312/2018

ettepaneku kohta nimetada ametisse Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi tegevdirektori asetäitja

(N8-0101/2018 - C8‑0424/2018 – 2018/0904(NLE))

Eelarvekomisjon

Majandus- ja rahanduskomisjon

Raportöörid: Jean Arthuis, Roberto Gualtieri

(Komisjonide ühised koosolekud – kodukorra artikkel 55)

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS
 1. LISA: Iljana Tsanova ELULOOKIRJELDUS
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

ettepaneku kohta nimetada ametisse Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi tegevdirektori asetäitja

(N8-0101/2018 - C8‑0424/2018 – 2018/0904(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi juhatuse 19. juuli 2018. aasta ettepanekut oma tegevdirektori asetäitja ametissenimetamise kohta (C8‑0424/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. juuni 2015. aasta määruse (EL) 2015/1017 (mis käsitleb Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi, Euroopa investeerimisnõustamise keskust ja Euroopa investeerimisprojektide portaali ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 1291/2013 ja (EL) nr 1316/2013 – Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond)(1) artikli 7 lõiget 6,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 122a,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 55 kohaseid eelarvekomisjoni ning majandus- ja rahanduskomisjoni ühisarutelusid,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni ning majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A8-0312/2018),

A.  arvestades, et määruse (EL) 2015/1017 artikli 7 lõikes 6 on sätestatud, et Euroopa Investeerimispanga (EIP) president nimetab pärast Euroopa Parlamendi heakskiidu saamist Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) tegevdirektori ja tegevdirektori asetäitja ametisse kolmeaastaseks ametiajaks, mida võib pikendada ühe korra, tehes seda avatud ja läbipaistva ning EIP menetlustega kooskõlas oleva valikumenetluse põhjal, mille käigus Euroopa Parlamenti hoitakse valikumenetluse kõigi etappidega nõuetekohaselt ja õigeaegselt kursis;

B.  arvestades, et 19. juulil 2018 võttis EFSI juhatus vastu ettepaneku EFSI tegevdirektori ja tegevdirektori asetäitja ametisse tagasinimetamise kohta ja edastas selle ettepaneku Euroopa Parlamendile;

C.  arvestades, et 25. septembril 2018 korraldasid eelarvekomisjon ning majandus- ja rahanduskomisjon EFSI tegevdirektori asetäitja kandidaadi Iljana Tsanova kuulamise, kus ta esines avasõnavõtuga ja vastas seejärel komisjonide liikmete küsimustele;

1.  annab nõusoleku Iljana Tsanova nimetamiseks Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi tegevdirektori asetäitjaks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule, komisjonile, Euroopa Investeerimispangale ning liikmesriikide valitsustele.

(1)

ELT L 169, 1.7.2015, lk 1.


1. LISA: Iljana Tsanova ELULOOKIRJELDUS

Profiil

 

  Töötab praegu tegevdirektori asetäitjana Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondis (EFSI), mis on ELi poolt Euroopa Investeerimispanga grupi jaoks loodud 26 miljardi euro suuruse tagatisega fond, et toetada strateegilisi investeeringuid ELis. Vastutab EFSI operatiivjuhtimise eest ning on EFSI investeeringute komitee kaasesimees.

  Üle 10 aasta kogemust arengupanganduse valdkonnas Ühendkuningriigis Londonis asuvas Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupangas. Töötanud eri ametikohtadel noorempankurist juhatajani, samuti finantskorraldusvahendite ja ELi kaasrahastuse valdkonnas. Olnud mitmetel tegevjuhtkonda mittekuuluvatel ametikohtadel taristufondide ja kommunaalettevõtjate juhatustes.

  2013. ja 2014. aastal nimetati ELi fondide juhtimise eest vastutavaks asepeaministriks kahes erinevas Bulgaaria vahevalitsuses.

  Akadeemiline taust korporatiiv- ja ärirahanduses. Omab rahanduse magistrikraadi Bulgaarias Sofias asuvast riikliku ja maailmamajanduse ülikoolist ning magistrijärgsete õpingute tunnistust finantsjuhtimises USAs Washingtonis asuvast Georgetowni ülikoolist. Tegeles arenguriikides hüpoteekrahastuse arengut käsitleva iseseisva teadusprojektiga Georgetowni ülikooli ja USA rahvusvahelise arengu agentuuri Kesk- ja Ida-Euroopa professionaalidele suunatud külalisstipendiumi raames.

 

Kogemus

Jaanuar 2016

praeguseni

Tegevdirektori asetäitja, Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond, EIP, Luksemburg

  Välja valitud EFSI juhatuse poolt ja ametisse nimetatud pärast Euroopa Parlamendis toimunud kuulamist.

  Vastutab koos tegevdirektoriga EFSI juhtimise eest ning EFSI investeeringute komitee koosolekute kaasjuhatamise eest. Investeeringute komitee otsustab heakskiidu andmise üle ELi tagatise kasutamisele laenuks, tagatise ja omakapitaliinvesteeringutele kooskõlas EFSI investeerimispoliitika ja suunistega.

  Vastutab EFSI strateegiliste eesmärkide rakendamise ja saavutamise eest tihedas koostöös Euroopa Investeerimispanga grupiga ja EFSI juhatusega. Osaleb EFSI strateegiliste prioriteetide ja eesmärkide väljaarendamises ja rakendamises.

  Esindab EFSId kohtumistel väliste sidusrühmadega, kõrgetasemelistel kohtumistel, konverentsidel ja meedias.

  Poliitikadialoog finantsinstrumentide tulemusliku kasutamise, reguleeriva ja õigusraamistiku, tulemusliku valitsemise ja strateegilise orientatsiooni teemadel.

 

Märts 2015 – jaanuar 2016

 

Direktor, ELi kaasrahastus ja finantskorraldusvahendid, Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank, London, Ühendkuningriik

 

Vastutas strateegilise koostöö arendamise eest Euroopa Komisjoniga innovaatiliste finantsinstrumentide loomiseks ja juhtimiseks teaduse ja innovatsiooni, energiatõhususe, linnaarengu, keskkonna ja kliima rahanduse ning VKEde rahastuse vallas. Andis asjassepuutuvat poliitikanõu Euroopa Komisjonile, riigiasutustele, finantsinstitutsioonidele ja muudele Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga klientidele. Vastutas uue direktoraadi loomise ja töötajate leidmise eest, meeskonna strateegiliste eesmärkide arendamise eest ja äriarenduse eest. Andis aru otse tegevjuhile.

 

August 2014 –

november 2014

Bulgaaria presidendi poolt ametisse nimetatud, ELi fondide juhtimise eest vastutav asepeaminister Bulgaaria vahevalitsuses.

Aprill 2009 – august 2014

Vanempangatöötaja, Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank, linna- ja keskkonnataristu meeskond, London, Ühendkuningriik

  Meeskonnajuht ärilaenude väljastamise, teostamise ja rakendamise ning Kagu-Euroopa, Ukraina ja Venemaa taristusse tehtavate omakapitaliinvesteeringute vallas.

  Direktorite nõukogu esimees munitsipaaltaristu arendusfondis SICAV, mis on 100 miljoni euro suurune sotsiaalse ja ökoloogilise mõjuga investeerimisvahend, mis aitab jagada riski ja rahastada laene Lääne-Balkanitesse tehtavate taristuinvesteeringute jaoks. Juhtiv roll fondi kontseptsiooni väljaarendamises ja selle struktuuri loomises ning rahastuse kaasamises.

  Direktorite nõukogu liige Bulgaarias asuvas FLAGis, mis on innovaatiline investeerimisvahend, mis pakub segarahastust munitsipaaltaristu investeeringute jaoks koos ELi Ühtekuuluvusfondi ja struktuurifondidega.

  2008–2010 – direktorite nõukogu liige ettevõttes Sofia Water, mis on Sofia linnale veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuseid osutav eriotstarbeline üksus, mille enamusosalus kuulub Ühendkuningriigi ettevõtjale United Utilities.

  Vastutas suhete juhtimise ja poliitikadialoogi eest rahvusvaheliste finantsinstitutsioonidega, Euroopa Komisjoniga, valitsustega ja reguleerimisasutustega oma vastutusvaldkonnas.

 

Märts 2013 – juuni 2013

Bulgaaria presidendi poolt ametisse nimetatud asepeaminister ja ELi fondide juhtimise eest vastutav minister Bulgaaria vahevalitsuses.

 

 

Aprill 2006 –

aprill 2009

Juhtiv pangatöötaja, Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank, linna- ja keskkonnataristu meeskond, Londoni peakorter, Ühendkuningriik

  Geograafiliselt keskendunud Bulgaariale, Serbiale, Horvaatiale ja Venemaale.

  Projektimeeskonna juhtimine ja haldamine investeerimisprojektide struktureerimiseks, läbirääkimiseks ja rakendamiseks vee ja reovee, elektri- ja soojusenergia tootmise ja tarnimise, ühistranspordi ja jäätmekäitluse vallas.

  Avaliku ja erasektori partnerluste struktureerimine ja rahastamine. Edukad tulemused projektijuhina võtmetähtsusega avaliku ja erasektori partnerluse ümberstruktureerimises selles piirkonnas juhtiva läbirääkijana tänu märkimisväärse hulga huvide haldamisele (projektiettevõte, toetuse andja, reguleerija, aktsionärid, kaasrahastajad).

  Võtmetähtsusega vastutusala suhete haldamise ja poliitikadialoogi valdkonnas Bulgaarias.

 

Veebruar 2003 – aprill 2006

Noorempankur, Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank, Sofia, Bulgaaria

Projektide juhtimine ja rakendamine raudteede, transpordi, veesektori ja lennujaamade valdkonnas, sealhulgas kontsessioonide rahastus. Võtmetähtsusega roll panga Bulgaaria taristusektorit puudutava äristrateegia koostamises.

August 2001 – veebruar 2003

Deloitte, vaidlusalane nõustamine ja vaidluste lahendamine, Washington, USA ning kindlustunnet andvad ja nõustamisteenused, Sofia, Bulgaaria

Alustas praktikandina Deloitte’s vaidlusalase nõustamise alal Washingtonis, USAs. Hiljem jätkas tööd Deloitte’is auditi ja nõustamise valdkonnas Bulgaarias vanemaudiitorina. Tegeles auditeerimismeeskonnas mitmete projektidega, sealhulgas kohustuslike auditite ja rahvusvaheliste audititega. Kogemus järgmiste sektorite klientidega: kindlustus, pangandus, energeetika, ehitus, naftatarne ja tekstiilitootmine.

 

August 1996 –

august 2000

Äripank Bank Biochim (praegu UniCredit Bulbank), Sofia, Bulgaaria

Alustas kliendihaldurina, pakkudes äriklientidele kontoteenuseid, konsultatsioone ja nõustamist. 1998. aastal edutati vanemfinantsanalüütikuks, kes vastutas eelarvete koostamise ja tasuvusanalüüside eest. Töötas välja lahendusi haruosakonna ümberstruktureerimiseks ja konsolideerimiseks. Tootearendusega tegeleva põhimeeskonna liige ja Biochimi tootejuhendi koostaja.  

Akadeemiline taust

August 2000 – august 2001

Külalisteadur. Georgetowni ülikool ja George Washingtoni ülikool. Washington, USA

Georgetowni ülikooli ja USA rahvusvahelise arengu agentuuri Kesk- ja Ida-Euroopa professionaalidele suunatud külalisstipendium. Doktorandikursused ärirahanduses, rakenduslikus prognoosimises ja aegridade analüüsis, finantsaruannete analüüsis edasijõudnutele, finantsjuhtimises, investeeringute analüüsis ja portfellihalduses. Iseseisev uurimusprojekt hüpoteekrahastuse arengu kohta üleminekuriikides.

August 1994 – detsember 1998

Magistrikraad rahanduses Riikliku ja maailmamajanduse ülikool. Sofia, Bulgaaria

Võttis kursuseid rahandusest, raamatupidamisest, investeerimisest, pangandusest ja õigusest. Fookus ärirahandusele.

muud oskused ja autasud

Oskused

Äritarkvara: Microsoft Office Suite (Word, Excel)

Autasud

Georgetowni ülikooli ja USA rahvusvahelise arengu agentuuri külalisstipendium kraadijärgseks õppeks ja teadustööks, Washington, USA

Maailma Majandusfoorumi noore globaalse liidri autasu, 2015.

Keeled

Bulgaaria keel – emakeel. Inglise keel – vilunud kasutaja. Vene keel – kesktase.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

EFSI tegevdirektori asetäitja ametissenimetamine

Viited

2018/0904(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

26.7.2018

 

 

 

Vastutavad komisjonid

istungil teada andmise kuupäev

BUDG

4.10.2018

ECON

4.10.2018

 

 

Raportöörid:

nimetamise kuupäev

Jean Arthuis

25.9.2018

Roberto Gualtieri

25.9.2018

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

9.10.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

45

3

5

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Pervenche Berès, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Ingeborg Gräßle, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Jan Olbrycht, Stanisław Ożóg, Paul Rübig, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Peter Simon, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Tiemo Wölken

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Mady Delvaux, Ashley Fox, Ramón Jáuregui Atondo, Jan Keller, Thomas Mann, Nils Torvalds, Lieve Wierinck

Esitamise kuupäev

11.10.2018

Viimane päevakajastamine: 19. oktoober 2018Õigusalane teave