Postup : 2018/2046(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0313/2018

Predkladané texty :

A8-0313/2018

Rozpravy :

PV 22/10/2018 - 14
CRE 22/10/2018 - 14

Hlasovanie :

PV 24/10/2018 - 11.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0404

SPRÁVA     
PDF 1331kWORD 174k
11.10.2018
PE 626.971v02-00 A8-0313/2018(Časť 1)

o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD))

Časť 1: Návrh uznesenia

Výbor pre rozpočet

Spravodajcovia: Daniele Viotti (oddiel III – Komisia)

Paul Rübig (iné oddiely)

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci
 STANOVISKO Výboru pre rozvoj
 STANOVISKO Výboru pre medzinárodný obchod
 STANOVISKO Výboru pre kontrolu rozpočtu
 STANOVISKO Výboru pre hospodárske a menové veci
 STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci
 STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 STANOVISKO Výboru pre priemysel, výskum a energetiku
 STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 STANOVISKO Výboru pre dopravu a cestovný ruch
 STANOVISKO Výboru pre regionálny rozvoj
 STANOVISKO Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 STANOVISKO Výboru pre rybárstvo
 STANOVISKO Výboru pre kultúru a vzdelávanie
 STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 STANOVISKO Výboru pre ústavné veci
 STANOVISKO Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť
 INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019 (11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2014/335/EÚ, Euratom z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie(1),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(2),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(3),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(4) (ďalej len „nariadenie o VFR“),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(5),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. marca 2018 o všeobecných usmerneniach pre prípravu rozpočtu(6),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 19. apríla 2018 o odhadoch príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2019(7),

–  so zreteľom na návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019, ktorý Komisia prijala 21. júna 2018 (COM(2018)0600),

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019, ktorú Rada prijala 4. septembra 2018 a postúpila Európskemu parlamentu 13. septembra 2018 (11737/2018 – C8-0410/2018),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 5. júla 2018 k mandátu na trialóg o návrhu rozpočtu na rok 2019(8),

–  so zreteľom na článok 88 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a stanoviská ostatných príslušných výborov (A8-0313/2018),

Oddiel III

Všeobecný prehľad

1.  zdôrazňuje, že Európsky parlament vo svojom čítaní rozpočtu na rok 2019 v plnej miere odzrkadľuje politické priority prijaté výraznou väčšinou vo svojich vyššie uvedených uzneseniach z 15. marca 2018 o všeobecných usmerneniach a z 5. júla 2018 o mandáte na trialóg; pripomína, že hlavnými prioritami sú: udržateľný rast, inovácie, konkurencieschopnosť, bezpečnosť, riešenie základných príčin utečeneckých a migračných tokov, ich riadenie, boj proti zmene klímy a prechod na udržateľnú energiu a osobitný dôraz na mladých ľudí;

2.  zdôrazňuje, že pred odchodom Spojeného kráľovstva z Únie potrebuje Únia finančné zdroje, aby mohla reagovať na očakávania občanov a účinne riešiť mnohé uvedené priority a problémy, ktoré pre ňou stoja, a zlepšiť každodenný život svojich občanov;

3.  poukazuje na skutočnosť, že občania Európy od Únie očakávajú, že sa bude všemožne snažiť zabezpečiť hospodársky rast a podporovať tvorbu pracovných miest rovnako vo všetkých regiónoch; pripomína, že splnenie týchto očakávaní si vyžaduje investície do výskumu a inovácií, digitalizácie, vzdelávania, infraštruktúry a malých a stredných podnikov (MSP) a na podporu zamestnanosti, najmä medzi mladými ľuďmi v Európe; nesúhlasí s tým, že Rada opäť navrhuje škrty práve v tých programoch, ktoré majú zvyšovať konkurencieschopnosť a inovatívnosť hospodárstva Únie; okrem toho zdôrazňuje, že dopyt po mnohých z týchto programov, napríklad Horizont 2020, výrazne prevyšuje možnosti financovania, čo predstavuje slabé využívanie zdrojov a znamená, že mnoho vynikajúcich projektov nedostáva finančné prostriedky; poukazuje tiež na skutočnosť, že programy ako Erasmus+, Horizont 2020 a Program pre konkurencieschopnosť podnikov a MSP (COSME) sú živou ukážkou výhod, ktoré prináša spolupráca v rámci celej Únie, a pomáhajú vytvárať pocit európskej spolupatričnosti; rozhodol sa preto výrazne zvýšiť objem prostriedkov pre program Erasmus+ a posilniť programy, ktoré prispievajú k rastu a tvorbe pracovných miest, okrem iného Horizont 2020, Nástroj na prepájanie Európy (NPE) a COSME;

4.   pripomína svoju odhodlanosť plniť svoje prísľuby, ktoré uskutočnil počas rokovaní o Európskom fonde pre strategické investície (EFSI), t. j. minimalizovať vplyv škrtov súvisiacich s EFSI na program Horizont 2020 a nástroj CEF v rámci ročného rozpočtového procesu; navrhuje preto, aby sa uvedené škrty kompenzovali obnovením pôvodného ročného profilu týchto dvoch programov s cieľom umožniť im riadne plniť ciele dohodnuté počas prijímania príslušných právnych predpisov; 

5.  zdôrazňuje, že nezamestnanosť mladých ľudí je nižšia než v posledných rokoch, ale v niektorých členských štátoch, najmä v hospodársky zaostávajúcich regiónoch, je naďalej neprijateľne vysoká a že situácia mladých ľudí v situáciách NEET (nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy) a dlhodobo nezamestnaných je obzvlášť znepokojujúca; zdôrazňuje, že mladí ľudia sú najviac ohrození chudobou a sociálnym a hospodárskym vylúčením; preto sa rozhodol zvýšiť objem prostriedkov pre iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí (ďalej len „YEI“) nad úroveň, ktorú navrhla Komisia; zdôrazňuje, že toto zvýšenie objemu prostriedkov by v žiadnom prípade nemalo byť považované za prednostné vyčlenenie zdrojov na YEI, ktoré bolo prijaté v rámci prieskumu VFR v polovici obdobia; zdôrazňuje však, že YEI by sa ešte mala zlepšiť a byť efektívnejšia, aby sa zvýšila jej európska pridaná hodnota pre politiky zamestnanosti mladých ľudí v členských štátoch, a to najmä tým, že sa zabezpečí, že táto iniciatíva nenahradí financovanie bývalých vnútroštátnych politík;

6.  pripomína, že politika súdržnosti zohráva primárnu úlohu vo vývoji a raste Únie a v konvergencii v členských štátoch a regiónoch; zdôrazňuje záväzok Európskeho parlamentu zabezpečiť zodpovedajúce rozpočtové prostriedky na tieto programy, ktoré predstavujú jednu z hlavných politík Únie;

7.   vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že podľa súčasných odhadov bolo na opatrenia v oblasti klímy vyčlenených iba 19,3 % rozpočtu Únie na obdobie 2014 – 2020, a nepodarilo sa tak dosiahnuť cieľ 20 % ešte z obdobia pred Parížskou dohodou; chápe, že je to tak do značnej miery z dôvodu oneskorení v rámci politiky súdržnosti a programov na rozvoj vidieka; naliehavo žiada členské štáty, ktoré tieto programy spravujú, aby urýchlili ich uskutočňovanie s dôrazom na výdavky v oblasti klímy, aby boli vykompenzované nižšie prídely rozpočtových prostriedkov v prvých rokoch VFR; vyzýva Komisiu, aby vypracovala akčný plán v rámci programov, ktoré majú obrovský potenciál prispieť k dosiahnutiu cieľa v oblasti výdavkov súvisiacich s klímou; požaduje tiež rozhodnú ročnú konsolidáciu s cieľom dosiahnuť pokrok pri plnení cieľa zohľadňovania aspektu klímy, a to s konkrétnymi a ucelenými zárukami, ktoré zabezpečia prijatie rozpočtových rozhodnutí týkajúcich sa klímy v súlade so záväzkami Únie podľa Parížskej dohody a komplexným podávaním správ o prijatí opatrení v prípade, že ciele sa nedosiahnu;

8.  zdôrazňuje, že okruh 3 sa v posledných rokoch vo veľkej miere mobilizoval s cieľom riešiť migračnú a utečeneckú krízu a že takéto opatrenia by mali pokračovať tak dlho, ako to bude potrebné; vyzýva Komisiu, aby aktívne monitorovala primeranosť pridelených rozpočtových prostriedkov v okruhu 3 a aby v plnej miere využila všetky dostupné nástroje na včasné reagovanie na akúkoľvek nepredvídanú udalosť, ktorá by si mohla vyžadovať dodatočné financovanie v oblasti migrácie, pričom osobitnú pozornosť by mala venovať prípadom ostrovných regiónov, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti článku 174 Zmluvy o fungovaní Európskej únie; rozhodol sa zvýšiť prostriedky pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF), aby sa v plnej miere pokryli potreby Únie v oblasti migrácie, najmä s cieľom podporiť členské štáty v zlepšovaní podmienok prijímania, integračných opatrení a postupov pre žiadateľov o azyl a migrantov a posilniť solidaritu a rozdelenie zodpovednosti medzi členskými štátmi a spravodlivé a účinné stratégie v oblasti návratu; opäť konštatuje, že strop okruhu 3 je nedostatočný na zabezpečenie primeraného financovania vnútorného rozmeru týchto priorít, ako aj ďalších prioritných programov, napríklad v oblasti zdravotníctva, bezpečnosti potravín, bezpečnosti, spravodlivosti, občianstva a kultúry; domnieva sa, že miestne orgány, ktoré sú ochotné podporovať program Únie pre presídľovanie, by mali byť aj naďalej podporované prostredníctvom zložky priameho riadenia AMIF,

9.  trvá na tom, že vzhľadom na súčasné obavy o bezpečnosť v celej Únii by sa financovanie v rámci okruhu 3 malo osobitne zamerať aj na opatrenia, ktoré budú viesť k zvýšeniu bezpečnosti občanov Únie; preto sa rozhodol posilniť agentúry v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí, ako sú Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (EUROPOL), Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL), Agentúra Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov (eu-LISA), Európska jednotka pre justičnú spoluprácu (Eurojust), a novú Európsku prokuratúru (EPPO), ktoré majú vzhľadom na vyššie pracovné zaťaženie a dodatočné úlohy v posledných rokoch nedostatok zamestnancov a finančných prostriedkov;

10.  opäť zdôrazňuje, že časť riešenia problému migrácie a utečencov, ako aj obáv o bezpečnosť občanov Únie spočíva v riešení hlavných príčin migrácie a pridelení dostatočných finančných prostriedkov na vnútorné a vonkajšie nástroje, ktoré sú zamerané na riešenie otázok, ako sú chudoba, nedostatok pracovných, vzdelávacích a hospodárskych príležitostí, nestabilita, konflikty a zmena klímy v krajinách európskeho susedstva a v Afrike; zastáva názor, že Únia by mala optimálne využívať finančné prostriedky v rámci okruhu 4, ktoré sa ukázali byť nedostatočné na rovnaké riešenie všetkých vonkajších výziev;

11.  berie na vedomie, že niektoré členské štáty čelia problémom spojeným s veľkým prílevom migrantov a žiadateľov o azyl; vyjadruje poľutovanie nad tým, že všetky snahy o vytvorenie spravodlivého a humánneho migračného systému na úrovni Únie boli doteraz neúspešné;

12.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Parlament nebol riadne zapojený do diskusií o rozšírení nástroja pre utečencov v Turecku (FRT); opakuje svoj dlhodobý postoj, že nové iniciatívy sa nesmú financovať na úkor existujúcich externých projektov Únie; nazdáva sa, pričom podotýka, že podporuje pokračovanie nástroja FRT, že vzhľadom na napätú situáciu v okruhu 4, ktorý musí reagovať na vonkajšie problémy vrátane migrácie, by mal rozpočet Únie na financovanie druhej tranže prispievať rovnakým dielom ako v prípade prvej tranže, t. j. sumou 1 mld. EUR, a členské štáty sumou 2 mld. EUR;

13.  ruší všetky škrty navrhnuté Radou v návrhu rozpočtu na rok 2019 (NR 2019) vo všetkých okruhoch s malými výnimkami v okruhu 4 a podokruhu 1b; odmieta akceptovať navrhnuté škrty v programoch s najvyššou európskou pridanou hodnotou, napríklad Horizont 2020 a NPE, ktoré sú už dotknuté presunmi prostriedkov do EFSI, a väčšinu škrtov v oblasti vonkajšej politiky; zdôrazňuje, že logika škrtov Rady nie je opodstatnená aktuálnymi údajmi o čerpaní prostriedkov a ignoruje odlišné spôsoby plnenia rozpočtu v rámci niektorých programov;

14.  konštatuje, že na účely primeraného financovania všetkých naliehavých potrieb a vzhľadom na veľmi obmedzené alebo neexistujúce rezervy v rámci niektorých okruhov v roku 2019 sa budú musieť použiť všetky prostriedky, ktoré sú podľa nariadenia o VFR dostupné z hľadiska flexibility; očakáva, že Rada si tiež osvojí tento prístup a že sa v zmierovacom postupe ľahko dosiahne dohoda, čo Únii umožní využiť príležitosť a účinne reagovať na výzvy, pred ktorými stojí, najmä vzhľadom na skutočnosť, že tohtoročný zmierovací postup bude posledným pred voľbami do Európskeho parlamentu v máji 2019;

15.  stanovuje celkovú úroveň rozpočtových prostriedkov na rok 2019 na 166 340 415 936 EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 149 349 039 470 EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch, čo v porovnaní s návrhom rozpočtu na rok 2019 predstavuje zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov o 721 061 034 EUR;

Podokruh 1a – Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť

16.  odmieta neodôvodnené škrty Rady vo výške 794 miliónov EUR v podokruhu 1a, ktoré predstavujú viac ako polovicu celkových škrtov Rady v záväzkoch v rámci okruhov VFR; poznamenáva, že takéto škrty sú v rozpore so stanovenými politickými prioritami Rady; okrem toho vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že by mohli brániť vykonávaniu programov, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri vytváraní pracovných miest a rastu, čo by mohlo mať negatívny vplyv na hospodárstvo;

17.  v tejto súvislosti poukazuje na programy, ako je Horizont 2020 a NPE, a na hlavné vesmírne programy, ako je Copernicus, ktoré prinášajú výraznú európsku pridanú hodnotu; vyjadruje poľutovanie nad významnými škrtmi, ktoré uskutočnila Rada v spoločnom strategickom rámci pre výskum a inovácie s prevažne negatívnym vplyvom na program Horizont 2020, pričom obzvlášť ho mrzia škrty v príslušných rozpočtových riadkoch, ako je Posilnenie výskumu v rámci vznikajúcich technológií a technológií budúcnosti a Posilnenie európskej výskumnej infraštruktúry; konštatuje tiež, že mnohé z týchto programov vo veľkej miere prispievajú k boju proti zmene klímy a domnieva sa, že tento príspevok by sa mal posilniť; preto sa rozhodol zrušiť všetky škrty vykonané Radou a navyše plne obnoviť pôvodný profil rozpočtových riadkov programu Horizont 2020 a NPE, ktoré boli znížené z dôvodu financovania záručného fondu EFSI;

18.  pripomína, že Erasmus+ je naďalej veľmi cenený a populárny program podporujúci vzdelávaciu mobilitu mládeže a odbornú prípravu, čo dokazuje množstvo prijatých prihlášok výrazne presahujúce objem dostupných finančných prostriedkov, a konštatuje tiež, že tento program prispieva silnému pocitu európskej identity a nabáda mladých ľudí k účasti na európskej demokracii; vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že návrh rozpočtu na rok 2019 pre program Erasmus+ je výrazne nižší, než Parlament očakával, a neprekračujú sa v ňom úrovne prostriedkov plánované v rámci súčasného VFR; považuje preto za nevyhnutné zvýšiť objem prostriedkov v rámci zložiek programu Erasmus+ venovaných vzdelávaniu, odbornej príprave a mládeži ako dôsledok posilnenia iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (YEI) v rámci podokruhu 1b;

19.  pripomína význam podpory rozsiahlych synergií medzi NPE – Doprava a NPE – Digitálna oblasť s cieľom maximalizovať finančnú páku pre projekty zamerané na urýchlenie digitalizácie koridorov siete TEN-T;

20.  zdôrazňuje skutočnosť, že MSP sú podstatnou súčasťou hospodárstva Únie a zohrávajú kľúčovú úlohu pri vytváraní pracovných miest v celej Únii; domnieva sa, že treba vytvoriť priaznivé podnikateľské prostredie pre MSP, ako aj podporovať zoskupenia a siete MSP a družstevné spoločnosti so sociálnymi, solidárnymi a etickými postupmi; berie však s veľkým znepokojením na vedomie škrty, ktoré Rada uskutočnila v rámci nástroja pre MSP, keďže podnikom v Únii vysielajú rozporuplný signál; domnieva sa, že s rozpočtom Únie a prístupom k financiám s jeho podporou môžu byť začínajúce podniky a mikropodniky kľúčovým nástrojom v snahe zvýšiť konkurencieschopnosť a inovatívnosť MSP a posilniť podnikateľského ducha v Únii; v tejto súvislosti pripomína programy COSME a Horizont 2020;

21.  rozhodol sa preto ešte viac zvýšiť objem prostriedkov – nad rámec NR 2019 a profilov pred presunom prostriedkov do EFSI – na tie programy, ktoré sú kľúčové pre podporu rastu a tvorby pracovných miest a boj proti zmene klímy a ktoré zodpovedajú všeobecne dohodnutým prioritám Únie, najmä Erasmus+, Horizont 2020 (vrátane programov Marie Curie, vedúce postavenie v kozme, Európska rada pre výskum, nástroj pre MSP), COSME, NPE a EaSI;

22.  v dôsledku toho zvyšuje úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov v podokruhu 1a nad rámec NR 2019 o 566 773 112 EUR (bez obnovenia prostriedkov na úroveň pred presunom do EFSI, kompenzácie za návrh o Európskom orgáne práce, pilotných projektov a prípravných akcií), ktoré sa majú financovať z dostupnej rezervy a ďalšej mobilizácie celkovej rezervy na záväzky;

23.  víta záväzok obnoviť program Únie v oblasti obrany, najmä prostredníctvom dohody o Programe rozvoja európskeho obranného priemyslu (EDIDP); vyjadruje svoj zámer venovať osobitnú pozornosť tomu, aby Komisia vykonávala dohody v súvislosti s EDIDP a Európskym zborom solidarity, ktoré by mali byť uvedené v opravnom liste, ktorý má Komisia predložiť v októbri 2018;

Podokruh 1b – Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť

24.  víta klesajúcu mieru nezamestnanosti mladých ľudí na úrovni Únie (14,8 % k 1. októbru 2018), vyjadruje však poľutovanie nad tým, že jej úroveň je v niektorých členských štátoch stále neprijateľne vysoká; zdôrazňuje, že na riešenie tohto problému je dôležité zabezpečiť primerané financovanie systémov záruky pre mladých ľudí prostredníctvom iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (YEI) a Európskeho sociálneho fondu (ESF); víta dohodu o potrebe poskytnúť nové finančné prostriedky na YEI a začleniť príslušné rozpočtové prostriedky do NR 2019; domnieva sa však, že vzhľadom na výzvy a riziká, ktoré predstavuje nezamestnanosť mladých ľudí, by zvýšenie rozpočtových prostriedkov YEI prospelo, a preto sa rozhodol stanoviť viazané rozpočtové prostriedky YEI na rok 2019 na 580 miliónov EUR; domnieva sa, že toto zvýšenie by malo byť nad rámec sumy pre YEI v súčasnosti naplánovanej na roky 2014 – 2020;

25.  vyzýva členské štáty, aby zabezpečili urýchlenie vykonávania programov politiky súdržnosti s cieľom dobehnúť oneskorenia; konštatuje, že aj keď Rada nespochybnila výšku platobných rozpočtových prostriedkov navrhnutých Komisiou, Parlament dôkladne preskúma aktualizované prognózy Komisie s cieľom upraviť platobné rozpočtové prostriedky podľa skutočných potrieb, aby sa zabránilo opätovnému nahromadeniu neuhradených platieb na konci súčasného VFR;

26.  v súlade s dohodou dosiahnutou vo veci revízie programu na podporu štrukturálnych reforiem (SRSP) súhlasí s prevodom sumy 40 miliónov EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 17,2 milióna EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch z podokruhu 1b do okruhu 2;

Okruh 2 – Udržateľný rast: prírodné zdroje

27.  pripomína, že návrh Komisie na zvýšenie objemu rozpočtových prostriedkov na financovanie potrieb Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (ďalej len „EPZF“) na rok 2019 z veľkej časti vyplýva z výrazne nižšej sumy pripísaných príjmov očakávaných v roku 2018;

28.  berie na vedomie škrty Rady vo výške 310 miliónov EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch (-0,52 % v porovnaní s NR 2019) a 328,13 milióna EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch (-0,57 % v porovnaní s NR 2019), domnieva sa však, že opravný list Komisie by mal byť aj naďalej základom pre akékoľvek spoľahlivé prehodnotenie rozpočtových prostriedkov EPZF, a obnovuje preto úrovne prostriedkov z NR, kým sa tento opravný list nepreskúma v zmierovacom konaní;

29.   rozhodol sa zvýšiť úroveň finančných prostriedkov na núdzovú podporu najmä v prípade bravčového mäsa vzhľadom na hrozbu afrického moru ošípaných s cieľom znížiť negatívny vplyv na poľnohospodárov a zamestnancov v regiónoch najviac postihnutých touto chorobou; rozhodol sa vyjadriť rozhodnú podporu odvetviu poľnohospodárstva v Únii zvýšením objemu rozpočtových prostriedkov na ovocie a zeleninu s cieľom riešiť účinky krízy v tomto odvetví a tiež vplyvy ruského embarga, ako aj opatreniam zameraným na boj proti účinkom baktérie Xylella fastidiosa a volatility cien olivového oleja;

30.  poukazuje na dôležitú úlohu, ktorú zohrávajú decentralizované agentúry Únie v oblasti životného prostredia, verejného zdravia a bezpečnosti potravín, pokiaľ ide o pomoc Únii a členským štátom pri prijímaní informovaných a vedecky podložených rozhodnutí o ochrane a zlepšení životného prostredia a verejného zdravia, pričom zároveň posilňujú spoluprácu medzi členskými štátmi pri riešení obáv občanov Únie;

31.  navrhuje zvýšenie rozpočtu Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) z NR 2019 o 20 miliónov EUR s cieľom podporiť inovácie v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a zabezpečiť v budúcnosti ziskovosť a udržateľnosť týchto zdrojov obživy;

32.  rozhodol sa v súlade s cieľmi stratégie Európa 2020 a s medzinárodnými záväzkami v boji proti zmene klímy navrhnúť zvýšenie rozpočtu na opatrenia súvisiace s klímou o 15,6 milióna EUR nad úroveň z NR 2019; pripomína okrem toho záväzky Únie zastaviť a zvrátiť úbytok biodiverzity a zdôrazňuje, že toto zvýšenie prispieva aj k ochrane biodiverzity;

33.  na základe úspešného ukončenia rokovaní o revízii programu na podporu štrukturálnych reforiem sa rozhodol zrušiť rezervu, ktorú zaviedla Rada, na sumy presunuté z podokruhu 1b.

34.  poukazuje na dôsledky extrémneho sucha, ktoré postihlo členské štáty v posledných mesiacoch a spôsobilo značné straty v poľnohospodárstve a ohrozuje veľký počet podnikov, a v tejto súvislosti zdôrazňuje, že treba zaručiť prijatie podporných opatrení, ktorými sa pomôže najviac postihnutým poľnohospodárom;

35.  rozhodol sa, že použije čo najviac prostriedkov na programy POSEI podľa príslušného nariadenia(9), pričom treba zdôrazniť význam týchto programov pre odolnosť poľnohospodárskych výrobcov, a upozorňuje na krehkú hospodársku situáciu najvzdialenejších regiónov;

36.   zvyšuje preto viazané rozpočtové prostriedky o 154,1 milióna EUR, okrem pilotných projektov a prípravných akcií, a pod úrovňou stropu na záväzky v okruhu 2 ponecháva rezervu vo výške 190,8 milióna EUR;

Okruh 3 – Bezpečnosť a občianstvo

37.  opätovne potvrdzuje svoje dlhodobé presvedčenie, že strop okruhu 3 sa ukázal ako absolútne nedostatočný na to, aby bolo možné primerane financovať vnútorný rozmer základných výziev súvisiacich s vnútornou bezpečnosťou a bezpečnosťou občanov na jednej strane a s utečencami a migráciou na strane druhej;

38.  očakáva, že tlak na migračné a azylové systémy niektorých členských štátov, ako aj na ich hranice, zostane vysoký aj v roku 2019 a nasledujúcich rokoch, a zastáva preto názor, že v oblasti utečencov a migrácie sú potrebné ďalšie finančné prostriedky, a to aj vzhľadom na akékoľvek budúce nepredvídateľné potreby v tejto oblasti; preto zvyšuje prostriedky Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) na podporu legálnej migrácie do Únie, presadzovanie účinnej integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín a posilnenie spravodlivých a účinných stratégií v oblasti návratu, najmä s cieľom podporiť členské štáty pri zlepšovaní integračných opatrení pre utečencov a migrantov, najmä deti a maloletých bez sprievodu;

39.  víta zvýšenie objemu viazaných rozpočtových prostriedkov pre AMIF v záujme financovania nových právnych predpisov Dublin II (za predpokladu, že budú prijaté do konca roku 2018) a odmieta rozhodnutie Rady presunúť príslušné rozpočtové prostriedky do rezervy;

40.  zdôrazňuje, že vnútorná bezpečnosť musí zostať jednou z hlavných priorít Únie a zdôrazňuje úlohu Fondu pre vnútornú bezpečnosť (ISF) ako kľúčového finančného nástroja na podporu členských štátov v oblasti bezpečnosti vrátane boja proti terorizmu a radikalizácii, organizovanej trestnej činnosti a počítačovej kriminalite; rozhodol sa preto zvýšiť rozpočtové prostriedky pre ISF, a to aj s cieľom posilniť podporu riadenia hraníc a poskytnúť pomoc obetiam teroristických činov;

41.  poukazuje na kľúčovú úlohu, ktorú zohrávajú agentúry Únie v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí pri posilňovaní spolupráce medzi členskými štátmi s cieľom riešiť obavy občanov Únie; rozhodol sa zvýšiť rozpočtové prostriedky a počet zamestnancov agentúr EUROPOL, CEPOL, eu-LISA, Eurojust a Európskej prokuratúry;

42.  trvá v tejto súvislosti na tom, aby Európska prokuratúra bola primerane financovaná a mala adekvátny personál; konštatuje, že príspevok Únie stanovený v NR 2019 predstavuje 4 911 000 EUR; upozorňuje, že tieto rozpočtové prostriedky majú pokryť výdavky na zamestnancov, infraštruktúru a iné administratívne a operačné výdavky Európskej prokuratúry; poznamenáva, že sa má vytvoriť len 35 pracovných miest, čo znamená, že po odpočítaní 23 miest európskych prokurátorov ostane na plnenie administratívnych úloh len 12 pracovných miest; domnieva sa, že to nie je realistické, najmä vzhľadom na to, že k Európskej prokuratúre sa nedávno rozhodli pristúpiť dva ďalšie členské štáty; rozhodol sa preto pre skoršie financovanie zvýšenia počtu zamestnancov plánované na rok 2020 a zosúladiť platovú triedu hlavného generálneho prokurátora a európskych prokurátorov s úrovňou riadiacich pozícií OLAF a Europolu;

43.  vyjadruje poľutovanie nad svojvoľnými škrtmi viazaných rozpočtových prostriedkov vo výške viac ako 35 miliónov EUR, ktoré Rada prijala v prípade viacerých programov v oblasti kultúry, občianstva, spravodlivosti a verejného zdravia, a to napriek vynikajúcej miere plnenia týchto programov a tomu, že mnohým vysokokvalitným projektom už z dôvodu nedostatočného financovania chýbajú prostriedky; obnovuje prostriedky vo všetkých riadkoch aspoň na úroveň NR a zároveň navrhuje dodatočné zvýšenie prostriedkov v príslušných riadkoch;

44.  zdôrazňuje hodnotu programu Kreatívna Európa, pokiaľ ide o podporu audiovizuálneho a kultúrneho priemyslu Únie, a trvá na tom, že úrovne financovania by mali zodpovedať ambíciám programu; žiada zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov pre podprogramy MEDIA a Kultúra, okrem iného s cieľom riešiť nízku mieru úspešnosti žiadostí; takisto zvyšuje rozpočtové prostriedky na multimediálne akcie a na posilnenie finančnej kapacity MSP v európskych kultúrnych a kreatívnych odvetviach;

45.  pripomína svoju podporu programov v oblasti práva, rovnosti a občianstva a spravodlivosti; rozhodol sa zvýšiť objem viazaných rozpočtových prostriedkov na nástroje zaoberajúce sa nediskrimináciou a rovnosťou všeobecne, a najmä na program Daphne, bojovať proti násiliu založenému na rodovej príslušnosti a presadzovať práva žien a osôb LGBTQI+;

46  pripomína, že projekty súvisiace s kultúrou a vzdelávaním sú podporované z celej škály programov a nástrojov Únie, konkrétne z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), EFSI a z programu Horizont 2020; naliehavo vyzýva Komisiu, aby v záujme účinného vynakladania prostriedkov zlepšila synergiu medzi jednotlivými programami; vyzýva Komisiu, aby predovšetkým naplno využívala potenciálne synergie existujúce medzi rôznymi programami Únie – napríklad Horizont 2020, NPE, Erasmus+, EaSI, Kreatívna Európa a COSME – a fondmi EFSI a EŠIF na podporu väčšieho množstva projektov v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu;

47.  navyšuje viazané rozpočtové prostriedky v okruhu 3 v porovnaní s návrhom rozpočtu o 127,75 milióna EUR (okrem pilotných projektov a prípravných akcií) a navrhuje toto zvýšenie financovať prostredníctvom ďalšej mobilizácie osobitných nástrojov;

Okruh 4 – Globálna Európa

48.  zdôrazňuje, že komplexné geopolitické výzvy, ktorým Únia čelí, si naliehavo vyžadujú výraznejšiu angažovanosť Únie vo svete; opäť zdôrazňuje, že vonkajšia činnosť Únie môže byť vierohodná len vtedy, ak je zabezpečená dostatočnými finančnými zdrojmi; pripomína, že potreby financovania vo veľkej miere presahujú súčasný rozsah okruhu 4 a žiada, aby bol vytvorený primeraný manévrovací priestor pre prípad nepredvídaných vonkajších kríz;

49.  pripomína, že vykonávanie cieľov trvalo udržateľného rozvoja musí prebiehať naprieč vnútornými a vonkajšími politikami Únie, pričom osobitná pozornosť by sa mala venovať zabezpečeniu dostatku kvalitných potravín, čistej vody a budovaniu ďalších zariadení na likvidáciu odpadových vôd s cieľom splniť ciele trvalo udržateľného rozvoja č. 2 a 6; ďalej upriamuje pozornosť na rozsah a dôsledky energetickej chudoby v rozvojových krajinách a žiada dodatočné opatrenia na zníženie energetickej chudoby v súlade s cieľom trvalo udržateľného rozvoja č. 7, najmä v odľahlých vidieckych oblastiach v regiónoch nenapojených na elektrickú sieť;

50.  v tejto súvislosti v súlade so svojou pozíciou vyjadrenou v uvedenom uznesení z 5. júla 2018 opätovne potvrdzuje, že súčasný pomer príspevkov do nástroja pre utečencov v Turecku (FRT) z rozpočtu Únie (1 miliarda EUR) a členských štátov (2 miliardy EUR) by sa mal zachovať aj pri financovaní druhej tranže FRT; preto sa rozhodol znížiť príspevky z rozpočtu Únie z 1,45 miliardy EUR na 450 miliónov EUR; domnieva sa, že rozdiel by sa mal namiesto toho financovať z bilaterálnych príspevkov členských štátov;

51.  nazdáva sa, že podpora mieru, bezpečnosti a spravodlivosti v rozvojových krajinách má prvoradý význam pre riešenie základných príčin migrácie a súvisiacich humanitárnych problémov v južnom susedstve, ako napr. v Líbyi; zdôrazňuje význam podpory dobrej správy vecí verejných, demokracie, právneho štátu a dynamickej občianskej spoločnosti s cieľom účinne bojovať proti chudobe v dlhodobom horizonte a riešiť problémy spojené so zmenou klímy v rozvojových krajinách; rozhodol sa preto zvýšiť zdroje pre nástroj financovania rozvojovej spolupráce (DCI) a južnú časť nástroja európskeho susedstva (ENI) v rámci rôznych jeho zložiek, aby sa zohľadnil aj značný tlak, pod ktorým bude ENI fungovať aj v roku 2019;

52.   pripomína, že Únia sa zaviazala vo svojej vonkajšej politike komplexne chrániť a presadzovať práva dieťaťa, dievčat a žien, ako aj ľudí so zdravotným postihnutím a osobitnými potrebami; zdôrazňuje dôležitosť vykonávania usmernení EÚ pre presadzovanie a ochranu práv dieťaťa v Európskej únii, akčného plánu EÚ pre rodovú rovnosť a politiky EÚ v oblasti zdravotného postihnutia vo vonkajších vzťahoch; považuje v tomto zmysle za vhodné vyhradiť 10 % zdrojov, ktoré sú k dispozícii v rámci humanitárnej pomoci, na prístup k vzdelávaniu v krízových oblastiach;

53.   zdôrazňuje strategickú dôležitosť poskytovania dostatočných finančných prostriedkov pre západný Balkán s cieľom konsolidovať ich smerovanie k pristúpeniu; nerozumie návrhu Rady na zníženie rozpočtových prostriedkov na politické reformy, keďže tieto sú základom každej demokratickej transformácie; zdôrazňuje potrebu primeraného finančného zabezpečenia akčného plánu stratégie pre západný Balkán na roky 2018 – 2020 a preto sa rozhodol zvýšiť prostriedky určené na nástroj predvstupovej pomoci (IPA II) pre tento región;

54.  zdôrazňuje, že situácia v krajinách Východného partnerstva je pre Úniu tiež veľkou výzvou; je presvedčený o tom, že je dôležité poskytnúť dodatočné finančné prostriedky na podporu reformného úsilia našich susedov, prispieť k zvýšeniu odolnosti a podpore mieru a k zlepšeniu každodenného života občanov týchto krajín;

55.  požaduje väčšiu podporu Únie agentúre UNRWA v súlade s uznesením z 8. februára 2018(10) vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu na mieste a na rozhodnutie Spojených štátov zrušiť svoj ročný príspevok pre túto agentúru; pripomína, že navrhnuté dodatočné prostriedky sú určené výlučne pre agentúru UNRWA, aby sa kompenzovala výrazná strata;

56.  je presvedčený o potenciáli medziľudských kontaktov a mobility mladých ľudí, a to aj z pohľadu ich zaradenia medzi kľúčové stratégie na zvýšenie vplyvu vonkajšej činnosti Únie a jej zviditeľnenie medzi verejnosťou partnerských krajín; preto sa rozhodol zvýšiť príspevky z nástrojov DCI, ENI, IPA II a nástroja partnerstva do programu Erasmus+;

57.  v súlade so zásadou podmienenosti podporuje zníženie sumy pridelenej Turecku vo všetkých rozpočtových riadkoch, keďže v krajine sa naďalej zhoršuje situácia v oblasti právneho štátu, demokracie a ľudských práv; zároveň považuje za potrebné ešte viac posilniť priamu podporu občianskej spoločnosti, ako aj kontakty medzi ľuďmi;

58.  považuje za potrebné zvýšiť rozpočtové prostriedky v rozpočtovom riadku pre komunitu tureckých Cyperčanov s cieľom rozhodne prispieť k pokračovaniu a zintenzívneniu misie Výboru pre nezvestné osoby na Cypre, k dobrým podmienkam Maronitov, ktorí sa chcú presídliť, ako aj všetkých osôb žijúcich v enkláve, ako bolo dohodnuté v 3. viedenskej dohode, a podporiť Technický výbor pre kultúrne dedičstvo spoločný pre obe komunity, a tým podporovať dôveru a zmierenie medzi oboma komunitami;

59.  berie na vedomie mierne zvýšenie financovania spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP) navrhnuté Komisiou, pričom poznamenáva, že rozpočet na SZBP je aj naďalej pod veľkým tlakom a rozšírenie mnohých misií v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) predstavuje riziko zhoršenia tohto problému v roku 2019; ruší zníženie navrhnuté Radou pre ďalšie opatrenia a operácie krízového riadenia, ktoré by viedlo k menšej flexibilite pri riešení neočakávaných kríz;

60.  v dôsledku toho sa rozhodol zrušiť takmer všetky škrty Rady a zvýšiť prostriedky v okruhu 4 o 425,4 milióna EUR nad úroveň NR 2019 (bez pilotných projektov a prípravných akcií) a súčasne znížiť prostriedky v riadkoch nástroja pre utečencov v Turecku a pre Turecko a neobnoviť škrty Rady v celkovej výške 1,24 miliardy EUR, takže výsledkom je čistý rozdiel prostriedkov v okruhu 4 v porovnaní s NR 2019 na úrovni -819,1 milióna EUR;

Okruh 5 – Administratíva; ďalšie okruhy – výdavky na administratívnu podporu a podporu výskumu

61.  domnieva sa, že škrty Rady sú neodôvodnené a neodrážajú skutočné potreby; obnovuje všetky administratívne výdavky Komisie, a to aj výdavky na administratívnu podporu a podporu výskumu v okruhoch 1 až 4 podľa NR 2019;

Decentralizované agentúry

62.  vo všeobecnosti schvaľuje odhady Komisie, pokiaľ ide o rozpočtové potreby agentúr; domnieva sa preto, že akékoľvek ďalšie škrty navrhované Radou by ohrozili riadne fungovanie agentúr a neumožnili by im plniť úlohy, ktorými boli poverené; s nedôverou berie na vedomie svojvoľný škrt len o 10 000 EUR v rozpočte CEPOL, a vyzýva Radu, aby Parlamentu poskytla podrobné informácie o tom, prečo považuje takéto škrty za nevyhnutné a primerané;

63.  poznamenáva, že financovanie agentúr z poplatkov znižuje zaťaženie rozpočtu Únie o 1 miliardu EUR ročne; zdôrazňuje, že verejné úlohy, napríklad v oblasti zdravia, životného prostredia alebo bezpečnosti a spravodlivosti, by mali vždy zostať v rámci rozpočtu Únie; domnieva sa však, že Komisia by sa mala aj naďalej zaoberať rizikom konfliktu záujmov, ktoré by mohlo vzniknúť v agentúrach financovaných z poplatkov, a prijať primerané opatrenia na predchádzanie takýmto konfliktom;

64.  pripomína, že je dôležité, aby sa Únia zamerala na konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť; v tejto súvislosti sa domnieva, že sú potrebné dodatočné rozpočtové prostriedky a zamestnanci pre Agentúru pre európsky GNSS (GSA) a Agentúru pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER); berie na vedomie vytvorenie Európskeho orgánu práce (ELA) a zdôrazňuje potrebu mobilizovať nové zdroje na tento účel; obnovuje sumy rozpočtových prostriedkov pre európske orgány dohľadu (ESA), v ktorých Rady urobila škrty, pričom časť týchto rozpočtových prostriedkov ukladá do rezervy, ktorá bude uvoľnená až keď sa dosiahne pokrok v rámci hodnotenia týchto orgánov;

65.  v súvislosti s výzvami, ktorým Únia stále čelí v oblasti bezpečnosti, a so zreteľom na potrebu koordinovanej európskej reakcie sa rozhodol zvýšiť objem rozpočtových prostriedkov pre EUROPOL, eu-LISA, CEPOL, EUROJUST, Európsku prokuratúru a Agentúru Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA);

66.  očakáva, že tlak na migračné a azylové systémy niektorých členských štátov, ako aj na ich hranice zostane v roku 2019 vysoký, prípadne sa zvýši, a zdôrazňuje, že budúce potreby Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (FRONTEX) a Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) z hľadiska operačných zdrojov a zamestnancov bude treba pozorne sledovať a prípadne v rozpočte na rok 2019 aktualizovať; očakáva preto opravný list Komisie; žiada Komisiu, aby čo najskôr poskytla prehľad rozpočtových potrieb pre rozpočet na rok 2019 na navrhované reformy týchto agentúr;

67.  opakuje svoje stanovisko, že cieľ zníženia počtu zamestnancov o 5 % bol úspešne dosiahnutý; vyjadruje svoj zámer vydať spoločné vyhlásenie všetkých inštitúcií, ktorým sa potvrdí ukončenie tohto jednorazového opatrenia; domnieva sa, že nové pracovné miesta prijaté v jeho pozícii sú potrebné na plnenie dodatočných úloh vzhľadom na posledný politický vývoj a nové právne predpisy;

68.  pripomína, že medziinštitucionálna pracovná skupina pre zdroje decentralizovaných agentúr 2 ukončila svoju činnosť prijatím odporúčaní na základe poznatkov získaných z prístupu k dosiahnutiu cieľa zníženia počtu zamestnancov o 5 %, riešenia nových úloh, hodnotení agentúr, spoločného využívania agentúr, hodnotenia agentúr s viacerými sídlami a modelu pre agentúry financované z poplatkov; víta ratifikáciu týchto odporúčaní inštitúciami; vyjadruje svoj úmysel naďalej kontrolovať vykonávanie týchto odporúčaní Komisiou v budúcnosti;

Pilotné projekty a prípravné akcie (PP/PA)

69.  pripomína význam pilotných projektov (PP) a prípravných akcií (PA) ako nástrojov na vymedzovanie politických priorít a na zavedenie nových iniciatív, ktoré majú potenciál stať sa trvalými činnosťami a programami Únie; po dôkladnej analýze všetkých predložených návrhov a zohľadnení posúdenia Komisie týkajúceho sa ich súladu s právnymi požiadavkami a vykonateľnosťou sa rozhodol prijať vyvážený súbor PP a PA, ktorý zohľadňuje politické priority Parlamentu;

70.  víta spustenie programu Discover EU, distribúciu 15 000 lístkov InterRail pre 18-ročných Európanov v roku 2018, ako aj návrh Komisie vo VFR na roky 2021 – 2027 vyčleniť na tento program 700 miliónov EUR, čo je v súlade s ambíciami Únie podporovať vzdelávaciu mobilitu, aktívne občianstvo, sociálne začlenenie a solidaritu všetkých mladých ľudí; rozhodol sa pokračovať v príslušnej prípravnej akcii v roku 2019 a je rozhodnutý v nej pokračovať aj v roku 2020;

Osobitné nástroje

71.  pripomína užitočnosť osobitných nástrojov, ktoré poskytujú flexibilitu nad rámec mimoriadne nízkych stropov súčasného VFR, a víta zlepšenia, ktoré so sebou prináša strednodobá revízia nariadenia o VFR; požaduje široké použitie nástroja flexibility, celkovej rezervy na záväzky v rozpočte na rok 2019 na financovanie širokého spektra nových výziev a dodatočných úloh, ktorým rozpočet Únie čelí; pripomína tiež význam Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), rezervy na núdzovú pomoc (EAR) a Fondu solidarity Európskej únie (FSEÚ);

Platby

72.  opätovne zdôrazňuje svoje obavy, že aj napriek nedávnemu úsiliu dohnať stratu dosiahol objem nedostatočného plnenia platieb za posledné tri roky rekordne nízke hodnoty, a to najmä v rámci podokruhu 1b; vyjadruje poľutovanie nad tým, že takéto omeškania bránia prioritám a projektom Únie naplniť svoj potenciál a včas prinášať občanom výsledky; poukazuje na skutočnosť, že v dôsledku toho je v NR 2019 pod úrovňou platobného stropu ponechaná bezprecedentná rezerva vo výške 19,3 miliardy EUR; zvyšuje objem platobných rozpočtových prostriedkov v tých riadkoch, v ktorých sa zmenila výška viazaných rozpočtových prostriedkov;

Iné oddiely

Oddiel I - Európsky parlament

73.  zachováva celkovú úroveň svojho rozpočtu na rok 2019 bez zmeny v súlade so svojim uznesením o odhade príjmov a výdavkov Parlamentu prijatým na plenárnom zasadnutí 19. apríla 2018(11), a to vo výške 1 999 144 000 EUR; zahŕňa rozpočtovo neutrálne technické úpravy s cieľom zohľadniť aktualizované informácie, ktoré neboli k dispozícii začiatkom tohto roka;

74.  poznamenáva, že úroveň odhadov na rok 2019 zodpovedá 18,53 %, čo je menej, ako hodnota dosiahnutá v roku 2018 (18,85 %) a predstavuje najnižší podiel okruhu V za viac ako pätnásť rokov;

75.  poukazuje na skutočnosť, že vzhľadom na voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 budú výdavky v niektorých oblastiach vyššie, najmä v prípade poslancov, ktorí nebudú znovu zvolení, a ich asistentov, pričom úspory, hoci v menšom rozsahu, sa dosiahnu v iných oblastiach v dôsledku zníženia objemu parlamentnej činnosti vo volebnom roku;

76.  víta skutočnosť, že súčasťou rozpočtu na rok 2019 budú ďalšie splátky značných investícií začatých v roku 2016 s cieľom výrazne zlepšiť bezpečnosť Európskeho parlamentu; poukazuje na to, že tieto projekty sa týkajú viacerých oblastí, najmä v súvislosti s budovami, t. j. zvýšenie bezpečnosti vstupu, vybavenia a personálu, ako v prípade projektu iPACS, ale aj zlepšenie v oblasti kybernetickej bezpečnosti a bezpečnosti komunikácie;

77.  berie na vedomie rozhodnutie Predsedníctva o výbere dvoch možností ďalšieho riešenia budovy PHS, t. j. štrukturálnej renovácie a prestavby, naliehavo vyzýva generálneho tajomníka a Predsedníctvo, aby okrem všetkých technických špecifikácií poskytli rozpočtovému orgánu podrobný rozpočet pre každú z týchto možností;

78.  znižuje plán pracovných miest svojho generálneho sekretariátu na rok 2019 o 59 pracovných miest (cieľ zníženia počtu zamestnancov o 1 %) v súlade s dohodou zo 14. novembra 2015, ktorú dosiahol s Radou v otázke všeobecného rozpočtu Únie na rozpočtový rok 2016, kde sa stanovilo pokračovanie ročných opatrení Európskeho parlamentu na znižovanie počtu zamestnancov do roku 2019;

79.  berie na vedomie rozhodnutie Všeobecného súdu z 25. septembra 2018, ktorým sa potvrdilo odmietnutie Parlamentu sprístupniť dokumenty týkajúce sa diét, cestovných výdavkov a príspevkov na asistentskú výpomoc pre poslancov EP (rozsudok vo veciach T-639/15 až T-666/15 Maria Psara a iní/Parlament a T-94/16 Gavin Sheridan/Parlament);

80.  pripomína, že Európsky parlament 23. októbra 1997 vo svojom uznesení o všeobecnom rozpočte na rok 1998 vyzval Predsedníctvo, aby požiadalo Dvor audítorov o preskúmanie dobrovoľného systému dôchodkového poistenia Európskeho parlamentu, a na základe tejto žiadosti vydal Dvor audítorov stanovisko č. 5/99 zo 16. júna 1999 s názvom Dôchodkový fond a systém pre poslancov Európskeho parlamentu; vyzýva teraz Predsedníctvo, aby urýchlene požiadalo Dvor audítorov o vypracovanie ďalšieho takéhoto stanoviska k dôchodkovému fondu a systému v roku 2019;

81.  pripomína, že v oznámení Predsedníctvu z 8. marca 2018 generálny tajomník pripustil, že dôchodkový fond, ktorý je spojený so systémom dobrovoľného dôchodkového poistenia poslancov, „vyčerpá svoje prostriedky oveľa skôr, ako vypršia jeho dôchodkové záväzky, možno už do roku 2024“; žiada preto generálneho tajomníka a Predsedníctvo, aby pri plnom rešpektovaní štatútu poslancov spolu s dôchodkovým fondom urýchlene zostavili jasný plán toho, ako Parlament prevezme svoje záväzky a zodpovednosti v prípade dobrovoľného systému dôchodkového poistenia svojich poslancov, a to hneď po voľbách v roku 2019;

82.  vyžaduje dodatočnú podporu Únie pre parlamentný rozmer WTO, najmä zvýšením finančnej a personálnej podpory príslušného sekretariátu;

83.  žiada o modernizáciu európskeho vedeckého mediálneho centra schváleného v rámci rozpočtu na rok 2018 v záujme spolupráce s televíznymi stanicami, sociálnymi médiami a ďalšími partnermi na účely odbornej prípravy mladých novinárov, najmä vo vzťahu k novému vedeckému a technologickému vývoju a k partnersky preskúmaným správam založeným na faktoch;

84.  pripomína analýzu Dvora audítorov za rok 2014, v ktorej sa náklady na geografickú rozptýlenosť Parlamentu odhadli na 114 miliónov EUR ročne; okrem toho konštatuje závery svojho uznesenia z 20. novembra 2013 o umiestnení sídel inštitúcií Európskej únie(12), v ktorom sa uvádza, že 78 % všetkých služobných ciest štatutárnych zamestnancov Európskeho parlamentu je priamym dôsledkom jeho geografickej rozptýlenosti; zdôrazňuje, že v správe sa takisto odhaduje environmentálny vplyv geografickej rozptýlenosti na úrovni od 11 000 do 19 000 ton emisií CO2; opäť zdôrazňuje negatívne vnímanie tohto rozmiestnenia verejnosťou a vyzýva preto na prijatie plánu na zriadenie jedného sídla a zníženie prostriedkov v príslušných rozpočtových riadkoch;

85.  naliehavo vyzýva generálneho tajomníka, aby vypracoval podrobné opatrenia na širšie spoločné využívanie funkcií a služieb back-office medzi Parlamentom, Výborom regiónov a Európskym hospodárskym a sociálnym výborom;

Oddiel IV - Súdny dvor

86.  obnovuje sumy z NR 2019 vo všetkých rozpočtových položkách, v ktorých Rada urobila škrty a ktoré sú nevyhnutné na fungovanie súdu, a obnovuje odhady v dvoch rozpočtových položkách s cieľom zvýšiť schopnosť súdu riešiť zvyšujúci sa počet prekladov;

87.  obnovuje 16 pracovných miest a súvisiace rozpočtové prostriedky, ktoré škrtla Komisia v NR 2019, aby sa zabránilo akémukoľvek nahromadeniu práce, ktoré by mohlo znížiť produktivitu súdov, v kontexte nových činností Dvora audítorov a nepretržitého zvyšovania pracovnej záťaže; domnieva sa, že vytvorenie 16 nových trvalých pracovných miest na podporu služieb, ktoré pôvodne navrhol Súdny dvor a zamietla Komisia, by malo byť schválené;

Oddiel V – Dvor audítorov

88.  obnovuje sumy z NR 2019 vo všetkých rozpočtových položkách, v ktorých Rada vykonala škrty, aby sa mohol realizovať pracovný program Dvora audítorov a aby sa vypracovali plánované audítorské správy;

Oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor

89.  obnovuje sumy z NR 2019 vo všetkých položkách, v ktorých Rada vykonala škrty;

90.  zvyšuje sumy v niekoľkých riadkoch nad úroveň NR 2019 v súlade s vlastnými odhadmi Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru;

Oddiel VII – Výbor regiónov

91.  obnovuje sumy z NR 2019 vo všetkých položkách, v ktorých Rada vykonala škrty;

92.  zvyšuje sumy v niekoľkých riadkoch nad úroveň NR 2019 v súlade s vlastnými odhadmi Výboru regiónov;

Oddiel VIII – Európsky ombudsman

93.  zachováva nezmenenú celkovú úroveň rozpočtu ombudsmana na rok 2019 podľa návrhu Komisie v NR 2019;

Oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

94.  rozhodol sa neobnoviť sumu z NR 2019 v položke, v ktorej Rada vykonala škrt, a to vzhľadom na výrazné navýšenie celkového rozpočtu v porovnaní s predchádzajúcim rokom;

Oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť

95.  obnovuje NR 2019 vo všetkých položkách, v ktorých Rada vykonala škrty;

96.  zvyšuje rozpočet v niekoľkých riadkoch nad úroveň NR 2019 v súlade s vlastnými odhadmi ESVČ;

97.  opäť zdôrazňuje podporu Európskeho parlamentu pre strategickú komunikačnú kapacitu a posilňuje ju s cieľom dosiahnuť silnejšiu koordinovanú reakciu Únie na problém dezinformácií;

98.  obnovuje 28 pracovných miest a vytvára ďalších 5 a súvisiace prostriedky, ktoré Rada zrušila, pretože ide iba o mierne zvýšenie počtu zamestnancov, ktoré je odôvodnené dôležitými novými úlohami ESVČ, najmä v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie (konkrétne vytvorenie novej delegácie Únie v Londýne a nového oddelenia v ústredí) a s prijatím niekoľkých iniciatív v oblasti bezpečnosti a obrany v posledných mesiacoch;

o

o  o

99.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s pozmeňujúcimi návrhmi k návrhu všeobecného rozpočtu Rade, Komisii a ďalším príslušným inštitúciám a orgánom, ako aj národným parlamentom.

(1)

Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 105.

(2)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(3)

Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(5)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(6)

Prijaté texty, P8_TA(2018)0089.

(7)

Prijaté texty, P8_TA(2018)0182.

(8)

Prijaté texty, P8_TA(2018)0311.

(9)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013 z 13. marca 2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 247/2006 (Ú. v. EÚ L 78, 20.3.2013, s. 23).

(10)

Prijaté texty, P8_TA(2018)0042.

(11)

Prijaté texty, P8_TA(2018)0182.

(12)

Ú. v. EÚ C 436, 24.11.2016, s. 2.


STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci (31.8.2018)

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019

(2018/2046(BUD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Brando Benifei

NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  uznáva zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov v okruhu 4, aj keď poznamenáva, že z väčšej časti bolo spôsobené zvýšením príspevku na nástroj pre utečencov v Turecku (FRiT); zdôrazňuje, že vzhľadom na početné výzvy, ktorým čelí EÚ na medzinárodnej scéne, môže byť vonkajšia činnosť dôveryhodná iba vtedy, ak sa poskytnú dostatočné zdroje;

2.  je znepokojený tým, že návrh rozpočtu neponecháva v okruhu 4 žiadne rezervy, v dôsledku čoho by Únia mala v prípade nepredvídaných vonkajších kríz veľmi malý manévrovací priestor;

3.  zdôrazňuje strategický význam poskytnutia dostatočného financovania pre krajiny západného Balkánu, kľúčovú prioritnú oblasť pre EÚ, s cieľom upevniť ich cestu k pristúpeniu a v tejto súvislosti vyjadruje poľutovanie nad návrhom znížiť rozpočtové prostriedky na politickú reformu na západnom Balkáne o 10 miliónov EUR; žiada, aby sa tento trend zvrátil vzhľadom na to, že politické reformy sú základom akejkoľvek demokratickej transformácie a implicitne procesu pristúpenia k EÚ; zdôrazňuje potrebu dostatočného financovania na vykonávanie akčného plánu stratégie pre západný Balkán na obdobie 2018 – 2020, pričom prioritou by mala byť podpora právneho štátu a regionálnej integrácie; žiada, aby sa príspevok nástroja IPA II na program Erasmus+ zdvojnásobil, ako sa uvádza v stratégii;

4.  v súlade so zásadou podmienenosti podporuje zníženie sumy pridelenej Turecku vo všetkých rozpočtových riadkoch, keďže v krajine sa naďalej zhoršuje situácia v oblasti právneho štátu, demokracie a základných práv; zároveň by sa mala posilniť priama podpora občianskej spoločnosti, ako aj medziľudské kontakty v kontexte rastúcej polarizácie tureckej spoločnosti a opatrení prijatých orgánmi proti základným právam a slobodám, ako aj proti obhajcom ľudských práv v nadväznosti na pokus o prevrat; v tomto zmysle by sa mal klásť osobitný dôraz na slobodu médií a práva LGBTI;

5.  zastáva názor, že súčasný pomer príspevkov na nástroj FRiT z rozpočtu Únie (1 miliarda EUR) a od členských štátov (2 miliardy EUR) by mal byť zachovaný; požaduje zodpovedajúcu úpravu navrhovaného príspevku EÚ na nástroj FRiT na rok 2019 v súlade s pozíciou Parlamentu uvedenou v jeho uznesení z 5. júla 2018 o mandáte na trialóg o návrhu rozpočtu na rok 2019(1); okrem toho sa musí zabezpečiť, aby žiadny príspevok z okruhu 4 do nástroja FRiT neviedol k zníženiu finančných prostriedkov dostupných pre už existujúce programy; ďalej trvá na tom, že je potrebné dôsledne monitorovať využívanie finančných prostriedkov FRiT a súčasne zabezpečiť, aby sa tieto finančné prostriedky presne zameriavali na projekty pre utečencov a nepoužívali na iné účely; vyzýva Komisiu, aby pravidelne podávala rozpočtovému orgánu správu o zlučiteľnosti financovaných opatrení so základným právnym základom;

6.  s poľutovaním konštatuje zníženie finančnej podpory pre hospodársky rozvoj komunity cyperských Turkov; požaduje obnovenie rozpočtu na súčasných úrovniach bez zníženia;

7.  zdôrazňuje strategický význam východného a južného susedstva EÚ; zdôrazňuje, že situácia v susedstve naďalej predstavuje pre Úniu významnú výzvu; je znepokojený tým, že nástroj európskeho susedstva (ENI) bude aj v roku 2019 pod značným tlakom, ktorý sa ešte zhorší tým, že prostriedky z nástroja ENI sa použijú na financovanie záväzkov a projektov v Sýrii v rámci núdzového trustového fondu EÚ pre Afriku; žiada, aby tieto nové záväzky boli plne kompenzované zvýšením prostriedkov; víta zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov na budovanie dôvery, bezpečnosť a predchádzanie konfliktom a ich riešenie v stredozemských krajinách; v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu primeranej podpory zraniteľných skupín, najmä detí (bez sprievodu), žien a obetí sexuálneho násilia v ozbrojených konfliktoch a mimo nich;

8.  víta zámer Komisie naďalej poskytovať zvýšenú podporu Ukrajine, najmä pokiaľ ide o pretrvávajúci konflikt na východnej Ukrajine, a Tunisku, najmä v boji proti chudobe a nezamestnanosti mladých ľudí; v súvislosti s nedávnym politickým vývojom na mieste žiada viac finančných prostriedkov na podporu stabilizácie Líbye, a to aj pokiaľ ide o podporu občianskej spoločnosti a dodržiavanie noriem v oblasti ľudských práv a medzinárodného práva; v tomto zmysle by sa mala venovať osobitná pozornosť tomu, aby sa finančné prostriedky EÚ pre Líbyu nepoužívali na financovanie svojvoľného zaisťovania osôb a zaisťovania zraniteľných osôb, najmä detí, v súlade s usmerneniami EÚ pre presadzovanie a ochranu práv dieťaťa, ako aj tomu, aby sa s migrantmi zaobchádzalo v súlade s plným dodržiavaním medzinárodných noriem v oblasti ľudských práv; poznamenáva, že stabilizácia krajiny bude len prvým krokom a bude potrebné ďalšie úsilie o obnovu a reformy; vyzýva na zvýšenú podporu politických reforiem a demokratických procesov v Gruzínsku a Moldavskej republike; trvá na riadnom monitorovaní vykonávania a pokroku reforiem v príslušných partnerských krajinách;

9.  žiada viac finančných prostriedkov na ochranu obhajcov ľudských práv v ohrození v rámci európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva, a to aj prostredníctvom mechanizmu pre obhajcov ľudských práv (ProtectDefenders.eu), vzhľadom na zvýšený počet zásahov v mnohých krajinách; okrem toho sa musí zabezpečiť dostatočné financovanie volebných pozorovateľských misií EÚ ako prostriedku na posilnenie demokratických inštitúcií a budovanie dôvery verejnosti vo volebné procesy, čím sa podporí stabilita a posilnia sa ďalšie ciele zahraničnej politiky;

10.  vyjadruje poľutovanie nad znížením príspevku EÚ do Európskeho medziuniverzitného centra pre ľudské práva a demokratizáciu (EIUC) a jeho Globálneho kampusu v oblasti ľudských práv, čo vážne oslabí fungovanie tohto hlavného akademického programu EÚ; vyzýva Komisiu, aby zachovala pridelenie svojich finančných prostriedkov pre EIUC na zodpovedajúcej úrovni v porovnaní s predchádzajúcimi príspevkami;

11.  žiada posilnenie podpory Únie mierovému procesu na Blízkom východe, Palestínskej samospráve a agentúre UNRWA v súlade s uznesením Európskeho parlamentu z 8. februára 2018 o situácii UNRWA(2) vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu v danej oblasti a rozhodnutie Spojených štátov radikálne znížiť svoju angažovanosť; vyjadruje znepokojenie nad ničením a konfiškáciou humanitárnej pomoci financovanej z prostriedkov EÚ na západnom brehu Jordánu;

12.  berie na vedomie mierne zvýšenie financovania spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP), pričom poznamenáva, že rozpočet na SZBP je aj naďalej pod veľkým tlakom a rozšírenie mnohých misií v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) predstavuje riziko zhoršenia tohto problému v roku 2019; požaduje zrušenie zníženia navrhnutého Radou pre ďalšie opatrenia a operácie krízového riadenia, ktoré by viedlo k menšej flexibilite pri riešení neočakávaných kríz, a žiada, aby sa zodpovedajúcim spôsobom zvýšil rozpočet SZBP;

13.  požaduje dodatočné finančné prostriedky na nástroj na podporu stability a mieru vzhľadom na jeho významnú úlohu pri reakcii na krízy, pripravenosti na krízy, predchádzaní konfliktom a budovaní mieru; zdôrazňuje, že je dôležité pokračovať v zavádzaní prepojenia medzi rozvojom a bezpečnosťou v rámci nástroja na podporu stability a mieru, a požaduje dodatočné finančné prostriedky, ktoré by sa využívali v rámci existujúcich zložiek nástroja na podporu stability a mieru;

14.  zdôrazňuje dôležitosť postupného vymedzovania spoločnej obrannej politiky EÚ a potrebu podporovať ďalšie financovanie s cieľom zabezpečiť jej vykonávanie;

15.  víta nedávne prijatie Programu rozvoja európskeho obranného priemyslu s cieľom podporiť európsku spoluprácu v oblasti obrany a inovácie a jej začlenenie do návrhu rozpočtu na rok 2019; domnieva sa, že spolu s prebiehajúcou prípravnou akciou EÚ pre výskum v oblasti obrany tento program prispeje k rozvoju európskeho obranného priemyslu; zdôrazňuje význam cezhraničnej účasti MSP a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou;

16.  vyzýva na zvýšenú podporu nešírenia jadrových zbraní a odzbrojenia v súlade so záväzkami vyplývajúcimi zo Zmluvy o nešírení jadrových zbraní a v súlade s uznesením Európskeho parlamentu z 27. októbra 2016 o jadrovej bezpečnosti a nešírení jadrových zbraní(3);

17.  žiada zvýšenie príspevkov na program Erasmus+ zo všetkých nástrojov financovania vonkajšej činnosti, pretože medziľudské kontakty a mobilita mladých ľudí sú jednou z kľúčových stratégií na zvýšenie vplyvu vonkajšej činnosti EÚ a jej zviditeľnenie medzi verejnosťou našich partnerských krajín;

18.  pripomína, že účinky zmeny klímy majú hmatateľný vplyv na rôzne aspekty ľudského života a sú stále častejšie pociťované v rozvojových krajinách; žiada zvýšiť prostriedky na opatrenia v oblasti klímy, ktoré lepšie odrážajú silný záväzok EÚ voči diplomacii v oblasti klímy, ako aj väčšiu angažovanosť v tejto oblasti.INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

29.8.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

43

5

8

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Ilhan Kyuchyuk, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Asim Ademov, Brando Benifei, Andrea Bocskor, Tanja Fajon, Neena Gill, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Jo Leinen, Miroslav Poche, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

43

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Andrea Bocskor, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés

S&D

Nikos Androulakis, Brando Benifei, Tanja Fajon, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Wajid Khan, Jo Leinen, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Elena Valenciano, Boris Zala

5

-

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa

NI

James Carver, Dobromir Sośnierz

8

0

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Prijaté texty, P8_TA-PROV(2018)0311.

(2)

Prijaté texty, P8_TA-PROV(2018)0042.

(3)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0424.


STANOVISKO Výboru pre rozvoj (6.9.2018)

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019

(2018/2046(BUD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Arne Lietz

NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  zdôrazňuje, že ciele trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030, najmä cieľ č. 3 (zdravie), cieľ č. 4 (vzdelávanie), cieľ č. 5 (rodová rovnosť) a cieľ č. 13 (opatrenia v oblasti klímy), si vyžadujú primeranú podporu Únie a musia sa zohľadniť v rozpočte na rok 2019, aby bolo zrejmé, že sa prvoradá dôležitosť prikladá dlhodobému úsiliu o odstránenie chudoby, ako sa stanovuje v článku 208 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ); pripomína, že pri plnení týchto cieľov treba postupovať prierezovo, naprieč vnútornými a vonkajšími politikami Únie, vyváženým a jednotným spôsobom integrovať všetky tri rozmery trvalo udržateľného rozvoja a zohľadniť vzájomné prepojenia medzi rôznymi cieľmi trvalo udržateľného rozvoja; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby považovali ciele trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 za strategickú prioritu a zohľadnili to v rozpočte Únie;

2.  pripomína, že Únia sa vo svojej vonkajšej politike zaviazala komplexne chrániť a presadzovať práva dieťaťa v súlade s ustanoveniami Dohovoru OSN o právach dieťaťa; zdôrazňuje význam vykonávania usmernení EÚ pre presadzovanie a ochranu práv dieťaťa vo vonkajších vzťahoch Únie; vyzýva Komisiu, aby pokrok v oblasti práv detí vo vonkajších programoch Únie monitorovala a aby o ňom podávala správy;

3.  opätovne dôrazne odmieta využívanie rozvojových fondov na iné ako rozvojové ciele, ako je riadenie hraníc alebo budovanie vojenských kapacít, a zdôrazňuje, že financovanie, ktoré nespĺňa kritéria oficiálnej rozvojovej pomoci, musí v celom rozsahu pochádzať z iných nástrojov ako Nástroja rozvojovej spolupráce (DCI) alebo Európskeho rozvojového fondu (ERF); opakuje, že v záujme účinného dlhodobého boja proti chudobe a v súlade s článkom 208 ZFEÚ by opatrenia v oblasti boja proti hlboko zakoreneným príčinám chudoby mali mať prednosť pred inými, ktoré spĺňajú kritériá oficiálnej rozvojovej pomoci; opätovne potvrdzuje svoju podporu začleneniu Európskeho rozvojového fondu do rozpočtu a zdôrazňuje potrebu obmedziť rozpočtové prostriedky africkému, karibskému a tichomorskému regiónu (AKT);

4.  zdôrazňuje, že napriek tomu, že flexibilita a rýchlosť využívania príslušných finančných prostriedkov je z hľadiska dobrej správy finančných prostriedkov výhodou, nemožno tým v žiadnom prípade odôvodniť presmerovanie finančných prostriedkov na rozvoj do iných oblastí, obmedzovanie kontrolných právomocí Parlamentu ako jediného demokraticky zvoleného orgánu, ani systematické plánovanie opatrení v dlhodobom horizonte; vyzýva preto, aby sa mimoriadne nástroje, napríklad zverenecké fondy, vytvárali čo najmenej a aby sa na tieto zásady prihliadalo pri vytváraní štruktúry nasledujúceho viacročného finančného rámca (VFR);

5.  zdôrazňuje, že Únia a jej členské štáty musia dodržať kolektívny záväzok potvrdený v roku 2015, a to zvýšiť oficiálnu rozvojovú pomoc tak, aby do roku 2030 dosiahla 0,7 % ich hrubého národného dôchodku (HND); pripomína kolektívny záväzok EÚ poskytovať v krátkodobom horizonte najmenej rozvinutým krajinám 0,15 % až 0,20 % HND prideleného na oficiálnu rozvojovú pomoc; zdôrazňuje, že objem celkovej oficiálnej rozvojovej pomoci Únie klesol v roku 2017 v porovnaní s rokom 2016 o 2,4 %; vyjadruje znepokojenie nad tým, že v prípade, ak HND zostane v roku 2016 na úrovni 0,11 %, Únia si nebude môcť splniť svoje záväzky voči najmenej rozvinutým krajinám; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby navrhli a predložili reálny harmonogram takéhoto postupného zvyšovania na účely dosiahnutia tejto úrovne; vyzýva členské štáty, aby pri výpočte oficiálnej rozvojovej pomoci odpočítali náklady na prijímanie utečencov v darcovských krajinách; opakuje záväzok Komisie venovať aspoň 20 % svojej celkovej oficiálnej rozvojovej pomoci na ľudský rozvoj a sociálnu inklúziu; vyzýva na zvýšenie prostriedkov prideľovaných z oficiálnej rozvojovej pomoci na rok 2019 na zdravie, vzdelávanie a sociálnu ochranu, aby mohla do konca súčasného VFR splniť svoj záväzok; predovšetkým zdôrazňuje, že treba presadzovať a chrániť sexuálne a reprodukčné zdravie a práva, a tým čeliť globálnemu umlčiavaciemu pravidlu, ktoré opäť zaviedla vláda USA; potvrdzuje, že rozvojová pomoc Únie by sa mala využívať účinnejšie a oficiálna rozvojová pomoc by mala smerovať do odvetví, kde je najviac potrebná, konkrétne do budovania kapacít, dobrej správy vecí verejných, zdravotníctva, školstva, poľnohospodárstva, zásobovania vodou a sanitácie, ako aj do energetiky; zdôrazňuje, že je potrebná podpora v oblasti údržby s dostatočným prístupom k náhradným dielom a miestne vyškolenými technickými odborníkmi;

6.  trvá na tom, aby sa po odchode Spojeného kráľovstva zachovali úzke väzby medzi ním a Úniou s cieľom obmedziť následné straty, keďže Spojené kráľovstvo má v oblasti rozvoja významné miesto;

7.  uznáva, že žiadna krajina v histórii nedosiahla rozvoj bez toho, aby nadväzovala obchodné vzťahy so svojimi susedmi a so zvyškom sveta; nabáda na ďalšie financovanie činností v oblasti pomoci obchodu, aby sa rozvojovým krajinám v budúcnosti umožnilo omnoho viac sa zapojiť do celosvetových hodnotových reťazcov; zdôrazňuje v tejto súvislosti, že vyváženejšie rozdelenie prínosov globalizácie v prospech rozvojových krajín čoraz viac závisí od digitálnej prepojiteľnosti;

8.  zdôrazňuje veľký význam podpory mikropodnikov a malých a stredných podnikov a vyzýva predovšetkým na zavedenie miestnych riešení s cieľom zabezpečiť lepší prístup k financovaniu, ako aj na ďalšie posilnenie financovania mikroúverov a systémov záruk;

9.  vyzýva na rozšírenie programu Erasmus pre mladých podnikateľov za hranice Európy, najmä do rozvojových krajín, a súčasné poskytnutie potrebných finančných prostriedkov;

10.  nabáda na zriadenie inštitúcií duálneho odborného vzdelávania, v ktorých mladí ľudia absolvujú odborný učňovský program s dôrazom na praktické aspekty profesie a súčasne budú mať teoretické prednášky na špecializovaných odborných školách;

11.  vzhľadom na dramatickú situáciu v oblasti humanitárnej pomoci trvá na tom, aby sa na súčasné celosvetové humanitárne potreby reagovalo výrazným zvýšením prostriedkov v rozpočtových riadkoch venovaných humanitárnej pomoci a aby sa tieto prostriedky dali ľahko použiť; opätovne zdôrazňuje, že vzdelávanie chlapcov i dievčat má kľúčový význam, pokiaľ ide o prevenciu človekom spôsobených humanitárnych kríz, a to tým, že zabraňuje konfliktom, chráni detí a poskytuje im vyhliadky do budúcnosti; víta, že značný objem humanitárnej pomoci sa už vynakladá na vzdelávanie v núdzových situáciách; vyzýva však na primerané zvyšovanie tohto podielu a na väčšiu podporu rozpočtovému riadku Nástroja rozvojovej spolupráce Erasmus+, keďže v núdzových situáciách je vzdelávanie mimoriadne dôležité pre rozvoj populácie po uplynutí núdzovej fázy, pričom netreba zabúdať, že táto núdzová fáza môže niekedy trvať až niekoľko rokov;

12.  berie na vedomie vyčerpanie rezerv a mechanizmov flexibility v rozpočte Únie a v jej vonkajšej činnosti, keďže sa často používajú na mobilizáciu dodatočných prostriedkov ako reakciu na nepredvídané potreby vrátane humanitárnych kríz; v tejto súvislosti nesúhlasí s návrhom na financovanie druhej tranže Nástroja pre utečencov v Turecku, ktorý predložila Komisia, ktorý neponecháva v okruhu 4 a v osobitných nástrojoch VFR pre nepredvídané humanitárne krízy dostatočné rezervy, pretože členské štáty nesplnili záväzok prispieť na základe dvojstrannej dohody na Nástroj pre utečencov v Turecku sumou 2 miliardy EUR; vyjadruje znepokojenie nad tým, že rezerva Európskeho rozvojového fondu (ERF) sa naďalej využíva na doplňovanie príspevkov do trustového fondu Únie pre Afriku, najnovšie o 500 miliónov EUR; zdôrazňuje, že týmto presunom prostriedkov sa nielen odkláňajú peniaze od cieľov ERF v oblasti odstraňovania chudoby a presadzovania trvalo udržateľného rozvoja k riadeniu migrácie, ale takisto sa výrazne obmedzuje možnosť mobilizovať ďalšie finančné prostriedky na budúce humanitárne krízy v regióne AKT v nadchádzajúcich rokoch; opätovne vyzýva členské štáty, aby zvýšili svoj prisľúbený príspevok do Nástroja pre utečencov v Turecku a do trustového fondu Únie pre Afriku, ktorý v súčasnosti predstavuje 3 miliardy EUR z rozpočtu Únie a ERF (bez započítania dodatočných 500 miliónov EUR), pričom členské štáty a iní darcovia sa zaviazali poskytnúť len 430 miliónov EUR;

13.  domnieva sa, že presadzovanie mieru, bezpečnosti a spravodlivosti v rozvojových krajinách má pre Úniu mimoriadny význam, pokiaľ ide o riešenie základných príčin migrácie; uznáva, že výdavky súvisiace s bezpečnosťou sú obzvlášť dôležité v súvislosti s aktuálnym úsilím o komplexné vyriešenie vzťahu medzi bezpečnosťou a rozvojom a splnenie cieľa č. 16 programu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030;

14.  zdôrazňuje, že je dôležité zvýšiť objem finančných prostriedkov prideľovaných na podporu dobrej správy vecí verejných, demokracie a právneho štátu v rozvojových krajinách s cieľom vytvárať zodpovedné a transparentné inštitúcie, podporovať budovanie kapacít a usilovať sa o zavedenie participatívneho rozhodovania a zabezpečenie prístupu verejnosti k informáciám;

15.  pripomína, že je dôležité podporovať výdavky priamo spojené s plnením cieľov politiky v oblasti humanitárnej pomoci, okrem iného výdavky na technickú a administratívnu pomoc;

16.  zdôrazňuje význam zachovania platobných rozpočtových prostriedkov v kapitole venovanej humanitárnej pomoci aspoň na rovnakej úrovni ako viazané rozpočtové prostriedky, aby sa predišlo závažnému a pretrvávajúcemu nedostatku finančných prostriedkov na platby, komplikovaným urgentným zásahom a hromadeniu nezaplatených účtov, čo prináša negatívne dôsledky aj partnerom zodpovedným za vykonávanie;

17.  zdôrazňuje význam zabezpečenia čistej vody a budovania ďalších zariadení na likvidáciu odpadových vôd;

18.  poukazuje na rozsah a dôsledky energetickej chudoby v rozvojových krajinách a na výrazné zapojenie Únie do úsilia o zníženie tejto chudoby; zdôrazňuje, že vlády a zainteresované subjekty v dotknutých krajinách musia vyvinúť dôrazné a koordinované úsilie o zníženie energetickej chudoby a dosiahnutie cieľa trvalo udržateľného rozvoja č. 7, najmä pokiaľ ide o vzdialené vidiecke oblasti v regiónoch, ktoré nie sú napojené na energetickú sieť;

19.  žiada, aby sa Agentúre OSN pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov na Blízkom východe (UNRWA) poskytli dostatočné finančné prostriedky, aby sa zaistilo poskytovanie nepretržitej podpory palestínskym utečencom v regióne;

20.  víta zvýšenie rozpočtových prostriedkov na podporu rozvojových iniciatív v rozvojových krajinách vykonávaných organizáciami občianskej spoločnosti a miestnymi orgánmi alebo pre tieto organizácie a orgány; v oblasti humanitárnej pomoci pripomína Komisii a Rade tzv. záväzok veľkej dohody v oblasti lokalizácie, teda záväzok vyplácať aspoň štvrtinu všetkých finančných prostriedkov na humanitárnu pomoc čo najpriamejšie subjektom zabezpečujúcim reakciu na miestnej a vnútroštátnej úrovni, a preto vyzýva na revíziu aktuálneho nariadenia Rady (ES) č. 1257/96(1) (z roku 1996) o humanitárnej pomoci s cieľom zaistiť, aby budúce financovanie humanitárnej pomoci naďalej vychádzalo z potrieb a bolo v súlade s Európskym konsenzom o humanitárnej pomoci, ale aby sa takisto prispôsobovalo meniacim sa podmienkam a stalo sa účinnejším, najmä pokiaľ ide o prehlbovanie prepojenia medzi humanitárnou oblasťou a rozvojom a podporu plnenia záväzkov prijatých na Svetovom humanitárnom samite v roku 2016, ako aj v rámci tzv. veľkej dohody;

21.  opätovne zdôrazňuje, že je dôležité zamerať sa na hlavné humanitárne krízy vrátane zabudnutých humanitárnych kríz; vyzýva, aby bolo financovanie humanitárnej pomoci zaručené pre tieto krízy: Jemen (humanitárnu pomoc potrebuje 22 miliónov ľudí), kríza v Sýrii vrátane susedných krajín (v samotnej Sýrii potrebuje humanitárnu pomoc viac než 13 miliónov ľudí), ako aj zabudnuté humanitárne krízy ako Sahel (1,6 milióna detí vystavených riziku závažnej akútnej podvýživy a 6,8 milióna osôb v potravinovej neistote) a Konžská demokratická republika (pomoc potrebuje 13 miliónov ľudí a viac než 2 milióny detí trpí závažnou akútnou podvýživou);

22.  zdôrazňuje, že treba zaručiť humanitárnu a rozvojovú pomoc pre Sahel; zdôrazňuje, že chronická chudoba, zmena klímy, zintenzívnenie konfliktov a tohtoročná takmer úplná neúroda viedli k tomu, že v tomto regióne so štrukturálnymi problémami obmedzujúcimi prístup k základným sociálnym službám potrebuje humanitárnu pomoc 6,8 milióna ľudí; vyzýva preto na zvýšenie objemu humanitárneho a rozvojového financovania pre tento región na pokrytie jednak zásahov na záchranu života, ako aj dlhodobejšieho úsilia o vyriešenie základných príčin ohrozenia potravinovou a výživovou neistotou a posilnenie základných sociálnych služieb;

23.  zdôrazňuje, že v rozpočte Únie na rok 2019 by mala byť zohľadnená potreba previazanosti medzi humanitárnou a rozvojovou pomocou, pričom pozornosť by sa mala zamerať na kľúčové odvetvia, ako je výživa; vyzýva preto Komisiu, a najmä Generálne riaditeľstvo pre civilnú ochranu a operácie humanitárnej pomoci EÚ a Generálne riaditeľstvo pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj, aby rozdiely medzi humanitárnou a rozvojovou pomocou preklenuli tým, že v rozpočte Únie na rok 2019 zamerajú humanitárne, ako aj dlhodobejšie financovanie na výživu, čím deťom so závažnou akútnou podvýživou poskytnú prístup k liečbe vo všetkých kontextoch vrátane humanitárneho a rozvojového;

24.  pripomína, že zmena klímy má hmatateľný vplyv na rôzne aspekty ľudského života, ktorý je v rozvojových krajinách stále viac cítiť; žiada ďalšie zdroje z iných nástrojov než DCI a/alebo ERF na opatrenia v oblasti klímy, čo je dôkazom pevného odhodlania a väčšieho zapojenia do diplomacie v oblasti klímy, najmä v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, s cieľom riešiť zmenu klímy; pripomína, že prístup k pitnej vode je kľúčovým faktorom sociálneho a hospodárskeho rozvoja, ktorý umožňuje bojovať proti chudobe a zabezpečovať prístup ku vzdelaniu a zdravotnej starostlivosti. vyzýva členské štáty a iné subjekty, aby plnili záväzky, ktoré prijali v boji proti globálnemu otepľovaniu a zmene klímy. zdôrazňuje, že finančné prostriedky musia prísť z iných zdrojov než z financovania rozvoja;

25.  pripomína, že v súvislosti so zmenou klímy a potrebou prispôsobiť sa tejto zmene je v prípade rozvojových programov nevyhnutné investovať do znižovania rizika katastrof a pripravenosti s cieľom zabrániť ľudskému utrpeniu a stratám na životoch, pomôcť zachovať výsledky rozvojovej spolupráce v partnerských krajinách a znížiť potrebu reakcie na núdzové situácie;

26.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia nesplnila cieľ venovať 20 % svojej oficiálnej rozvojovej pomoci na ľudský rozvoj a sociálnu inklúziu a dokonca príslušný rozpočtový riadok znižuje; požaduje preto dôrazné zvýšenie objemu týchto rozpočtových prostriedkov;

27.  zdôrazňuje význam pilotných projektov a prípravných akcií; požaduje trvalú podporu prebiehajúcim a novým pilotným projektom a prípravným akciám;

28.  zdôrazňuje, že po brexite treba so Spojeným kráľovstvom naďalej čo najintenzívnejšie spolupracovať v oblasti rozvojovej spolupráce;

29.  berie na vedomie navrhované zvýšenie rozpočtového riadku pre spoluprácu s Blízkym východom o 134 % a rozpočtového riadku pre migráciu a azyl o 6 %; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia tieto dve zvýšenia nevysvetľuje, a to v situácii, keď migračné toky do Európy zaznamenali obrovský pokles; navrhuje preto tieto rozpočtové prostriedky znížiť, aby bolo možné financovať potrebné zvýšenie rozpočtového riadku pre ľudský rozvoj.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

29.8.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

16

1

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Lola Sánchez Caldentey, Jean-Luc Schaffhauser, Mirja Vehkaperä, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Frank Engel, Cécile Kashetu Kyenge, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

16

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Mirja Vehkaperä

EFDD

Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano

GUE/NGL

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Paul Rübig, Bogdan Brunon Wenta

S&D

Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Kathleen Van Brempt

VERTS/ALE

Maria Heubuch

1

-

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

2

0

PPE

Joachim Zeller, Anna Záborská

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Nariadenie Rady (ES) č. 1257/96 z 20. júna 1996 o humanitárnej pomoci (Ú. v. ES L 163, 2.7.1996, s. 1).


STANOVISKO Výboru pre medzinárodný obchod (29.8.2018)

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019

(2018/2046(BUD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: William (The Earl of) Dartmouth

NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  konštatuje, že program Únie v oblasti obchodu je stále ambicióznejší, ako sa uvádza v stratégii Obchod pre všetkých; zdôrazňuje potrebu poskytnúť dostatočnú politickú a administratívnu podporu, aby sa zabezpečilo, že obchodné dohody môžu byť schválené v primeraných lehotách; zdôrazňuje, že financovanie iniciatív na pomoc obchodu by sa malo zvýšiť a mali by sa prideliť dostatočné rozpočtové zdroje GR pre obchod Komisie, aby mohlo vykonávať čoraz väčší počet činností, najmä zabezpečiť vykonávanie a presadzovanie ustanovení obsiahnutých v dvojstranných aj mnohostranných dohodách; zdôrazňuje význam vykonávania hodnotení pred uzavretím takýchto dohôd, počas ich uzatvárania a po ich uzavretí pri dosahovaní inkluzívnejšej stratégie; v tejto súvislosti uznáva potrebu údajov rozčlenených podľa rodu; opätovne zdôrazňuje potrebu zodpovedajúcim spôsobom financovať uplatňovanie nástrojov na ochranu obchodu (TDI) s cieľom podporiť rýchle vyšetrovanie a umožniť ich rýchle prijatie; zdôrazňuje potrebu zabezpečiť dostatočné finančné prostriedky na spoluprácu s tretími krajinami a pomoc tretím krajinám s cieľom podporiť a uľahčiť ich dodržiavanie dvojstranných a mnohostranných obchodných iniciatív a dohôd vrátane Wassenaarského usporiadania, Kimberleyského procesu a medzinárodnej Aliancie za obchod bez mučenia; žiada, aby sa v rámci pomoci Únie v oblasti obchodu kládol väčší dôraz na podporu zintenzívnenia miestneho a vnútroregionálneho obchodu v našich partnerských krajinách a regiónoch a aby sa tým posilnil nezávislý a trvalý národný hospodársky rozvoj zúčastnených krajín; okrem toho žiada Komisiu, aby koordinovala uskutočňovanie tejto iniciatívy s cieľom maximalizovať jej účinnosť;

2.  zdôrazňuje, že medzinárodný obchod je kľúčovým nástrojom zahraničnej politiky Únie, ktorý, pokiaľ je podporený potrebnými finančnými prostriedkami a vykonáva sa prostredníctvom premyslených stratégií, prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju, a to najmä v rozvojových krajinách; považuje spoločnú obchodnú politiku za jeden z najsilnejších nástrojov Únie na riešenie príčin migrácie;

3.  zdôrazňuje, že v rámci preskúmania nasledujúceho VFR, ako aj s ohľadom na program obchodnej politiky je potrebné podrobne zreorganizovať rozpočet Únie a jeho štruktúru vrátane ambicióznejšej a podstatnejšej úlohy Európskeho parlamentu, a vyzýva Komisiu, aby v tejto veci prevzala iniciatívu vo vzťahu k Rade a Parlamentu;

4.  žiada Komisiu, aby posúdila existujúce nástroje zamerané na podporu internacionalizácie MSP, pokiaľ ide o ich súlad s inými nástrojmi Únie na podporu MSP, ako aj s ohľadom na subsidiaritu, predchádzanie zdvojovaniu a doplnkovosť v súvislosti s programami členských štátov; vyzýva Komisiu, aby ďalej financovala programy internacionalizácie MSP a aby sa usilovala o vytvorenie kalkulačky pravidiel pôvodu prispôsobenej MSP, ktorá by im konkrétne mala umožniť využívať preferencie dostupné v rámci existujúcich dohôd s cieľom zvýšiť mieru využívania preferencií;

5.  poznamenáva, že zapojenie občianskej spoločnosti a sociálnych partnerov do vykonávania obchodných dohôd môže byť prínosom pre legitímnosť a účinnosť spoločnej obchodnej politiky, že občania Únie sa čoraz viac dožadujú, aby boli o obchodnej politike Únie viac informovaní a viac do nej zapojení a že Komisia stanovila tento záujem občanov za prioritu; domnieva sa, že je mimoriadne dôležité, aby sa dostatočné zdroje vyčlenili na aktívne zapojenie občanov do tvorby obchodnej politiky Únie a na zvyšovanie povedomia občanov Únie o jej prínosoch; žiada, aby sa dialógu s občanmi zúčastnili domáce poradné skupiny a spoločné platformy, ktoré nie sú v súčasnosti dostatočne financované, pretože predstavujú hlavný nástroj, pomocou ktorého je možné občiansku spoločnosť účinne zapojiť do presadzovania a monitorovania kapitol obchodných dohôd venovaných udržateľnosti obchodu; žiada o vypracovanie kľúčových ukazovateľov výkonnosti, na základe ktorých by sa posudzovala výkonnosť colných správ na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ; vyzýva členské štáty, aby aktívnejšie vysvetľovali pridanú hodnotu obchodnej politiky Únie, pretože práve členské štáty formulujú mandáty na rokovanie;

6.  zdôrazňuje, že technická podpora súvisiaca s obchodom a hospodárska pomoc európskej susedskej politiky partnerom Únie na jej východnej hranici, ako aj krajinám, ktoré boli zapojené do tzv. arabskej jari, významne prispievajú k stabilite v týchto regiónoch;

7.  vyzýva Komisiu, aby investovala do štúdie o príspevku obchodnej politiky Únie k dosiahnutiu cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja vrátane odporúčaní na zosúladenie politiky s Agendou 2030;

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

29.8.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

25

3

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Bendt Bendtsen, Seán Kelly, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Fernando Ruas, Paul Rübig, Lola Sánchez Caldentey, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Nessa Childers

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENVO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

25

+

ALDE

Elsi Katainen

ECR

Sander Loones, Emma McClarkin, Bolesław G. Piecha, Joachim Starbatty

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Bendt Bendtsen, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Seán Kelly, Sorin Moisă, Franck Proust, Fernando Ruas, Paul Rübig, Jarosław Wałęsa

S&D

Maria Arena, Nessa Childers, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

3

-

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

3

0

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz

VERTS/ALE

Yannick Jadot

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre kontrolu rozpočtu (28.9.2018)

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019

(2018/2046(BUD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Joachim Zeller

NÁVRHY

Výbor pre kontrolu rozpočtu vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A.  keďže návrh rozpočtu Únie na rok 2019 predstavuje záväzky vo výške 166 miliárd EUR, čo zodpovedá zvýšeniu o 3 % v porovnaní s rokom 2018, ktoré sa investujú do silnejšieho a odolnejšieho európskeho hospodárstva a podpory solidarity a bezpečnosti na oboch stranách hraníc Únie;

B.  keďže okrem podpory predchádzajúceho úsilia zahŕňa tento návrh rozpočtu aj podporu pre nové iniciatívy: Európsky zbor solidarity, Európsky orgán práce, rozšírenie programu na podporu štrukturálnych reforiem; zriadenie Programu rozvoja európskeho obranného priemyslu, rezervy spôsobilostí civilnej ochrany na úrovni Únie, a vytvorenie novej Európskej prokuratúry (EPPO);

Prezentácia rozpočtu Únie

1.  konštatuje, že rozpočet Únie je členený na oddiely zodpovedajúce činnostiam vykonávaných inštitúciami (zostavovanie rozpočtu podľa činností); domnieva sa, že táto úprava neumožňuje zabezpečiť jednoznačné a rýchle porozumenie sledovaným cieľom; na porovnanie konštatuje, že viacročný finančný rámec (VFR) je členený na okruhy zodpovedajúce oblastiam politiky;

2.  konštatuje, že programové vyhlásenia o operačných výdavkoch, ktoré sú pripojené k návrhu rozpočtu, predstavujú prepojenie medzi jednotlivými rozpočtovými riadkami a sledovanými politickými cieľmi;

3.  žiada Komisiu, aby predložila rozpočet Únie podľa politických cieľov VFR;

Programové vyhlásenia o operačných výdavkoch pripojené k rozpočtu na rok 2019

4.  víta programové vyhlásenia o operačných výdavkoch pripojené k rozpočtu na rok 2019, ktoré podľa článku 38 nariadenia o rozpočtových pravidlách poskytujú informácie pre každý výdavkový program, pokiaľ ide o:

–  zdôvodnenie a pridanú hodnotu EÚ každého programu;

–  vykonávanie (aktuálneho a budúceho) prehľadu;

–  pokrok vo výkonnosti programov (ciele, ukazovatele a míľniky) a príspevok k hlavným politikám a cieľom Únie;

5.  so znepokojením konštatuje, že Komisia používa dva súbory cieľov a ukazovateľov na meranie výkonnosti finančného hospodárenia; na jednej strane generálni riaditelia EK vo svojich výročných správach o činnosti posudzujú dosiahnutie cieľov stanovených vo svojich plánoch riadenia a na druhej strane Komisia meria výkonnosť výdavkových programov prostredníctvom programových vyhlásení o operačných výdavkoch takmer bez krížových odkazov; táto skutočnosť bráni porovnateľnosti medzi rôznymi druhmi výkonnostných dokumentov;

6.  poukazuje najmä na to, že generálni riaditelia vo svojich výročných správach o činnosti zaznamenávajú dosiahnutie všeobecných a konkrétnych cieľov, ale neuvádzajú zodpovedajúce výdavky; vyzýva preto Komisiu, aby naplno uplatňovala zásadu zostavovania rozpočtu na základe plánovania a vykonávania rozpočtu a predkladania správ, ktorá umožní podávanie správ ex post o finančných prostriedkoch použitých na plnenie cieľov;

7.  pripomína, že súčasný rámec výkonnosti programov oznámený v programových vyhláseniach zahŕňa 716 ukazovateľov rôzneho druhu, ktoré merajú výkonnosť v súvislosti so 61 všeobecnými a s 228 konkrétnymi cieľmi;

8.  víta skutočnosť, že v tejto fáze vykonávania sa už zaznamenali (alebo čiastočne zaznamenali) skutočné úspechy v prípade takmer 90 % ukazovateľov; ide o trvalý nárast v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi (60 % v programových vyhláseniach na rok 2017 a 80 % v programových vyhláseniach na rok 2018); konštatuje, že programové vyhlásenia obsahujú údaje o skutočných výsledkoch na roky 2014 – 2016 alebo 2017;

9.  žiada Komisiu, aby:

a)  zjednodušila vykazovanie výkonnosti:

–  ďalším znížením počtu cieľov a ukazovateľov používaných v rôznych správach o výkonnosti a zameraním sa na tie, ktoré najlepšie poslúžia na meranie sociálnej, environmentálnej a hospodárskej výkonnosti rozpočtu Únie, pričom sa však vyhne uniformnému prístupu;

–  prezentovaním finančných údajov takým spôsobom, aby ich bolo možné porovnať s informáciami o výkonnosti a aby bolo jasné prepojenie medzi výdavkami a výkonnosťou;

–  vysvetlením a zlepšením celkovej spojitosti medzi dvoma súbormi cieľov a ukazovateľov pre programy na jednej strane a generálne riaditeľstvá na druhej strane;

b)  lepšie vyvážila podávanie správ o výkonnosti tým, že jasne predstaví informácie o hlavných výzvach, ktoré ešte treba vyriešiť;

10.  víta skutočnosť, že programové vyhlásenia na rok 2019 sa týkajú dosiahnutia prierezových cieľov politík, akými sú boj proti zmene klímy, biodiverzita a otázky rodovej rovnosti; oceňuje, že Komisia predkladá aj príslušné výdavkové programy, čím prispieva k dosiahnutiu desiatich priorít Junckerovej Komisie, a zdôrazňuje najnovšie a najrelevantnejšie iniciatívy prispievajúce k cieľom trvalo udržateľného rozvoja, hoci často nepriamym a nekvantifikovateľným spôsobom;

11.  vyzýva Výbor Európskeho parlamentu pre rozpočet, aby v spolupráci s odvetvovými výbormi Parlamentu presadzoval skutočnú kultúru „zamerania na výsledky“ s cieľom optimalizovať využívanie prostriedkov a zvážiť prerozdelenie prostriedkov z programov, ktoré majú nízku výkonnosť;

Stratégia Európa 2020

12.  zdôrazňuje, že stratégia Európa 2020 obsahuje prioritné ciele a ciele pre súčasné programové obdobie, a preto rozpočet Únie predstavuje kľúčový nástroj na vykonávanie cieľov a predpokladaných výsledkov stratégie; je však znepokojený tým, že podľa kľúčových hospodárskych a sociálnych ukazovateľov Únia ešte nedosiahla tieto ciele a výsledky, zatiaľ čo nerovnosti a rozdiely v rámci Únie a jej členských štátov pretrvávajú, čo ohrozuje samotný európsky projekt;

13.  poznamenáva, že podľa Komisie sa príspevok z celkového návrhu rozpočtu na rok 2019 k stratégii Európa 2020 odhaduje na 66,2 % (106 958,3 milióna EUR), čím zostáva na úrovni z predchádzajúcich rokov; v súvislosti s obmedzeniami v oblasti zdrojov trvá na tom, že Komisia by mala vynaložiť maximálne úsilie na lepšie zameranie dostupných zdrojov a na efektívnejšie využívanie viazaných finančných prostriedkov, aby sa tak významne zlepšilo vykonávanie hlavných cieľov stratégie Európa 2020 v prípadoch, keď je nedostatočný pokrok najviac znepokojujúci – zníženie miery chudoby a pokrok v oblasti sociálneho začlenenia;

Spoločná poľnohospodárska politika (SPP)

14.  zdôrazňuje, že súčasné rozdelenie výdavkov SPP je takéto: 44,7 % všetkých poľnohospodárskych podnikov Únie malo ročný príjem nižší ako 4 000 EUR a v roku 2016 v priemere horných 10 % príjemcov priamej podpory SPP dostalo približne 60 % platieb; konštatuje, že rozdelenie priamych platieb vo veľkej miere odráža koncentráciu vlastníctva pôdy, keďže 20 % poľnohospodárov tiež vlastní 80 % pôdy, berúc do úvahy rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi;

15.  vyzýva Komisiu, aby dôkladne analyzovala príčiny celkového poklesu príjmov poľnohospodárov od roku 2013, najmä pokiaľ ide o pomer nákladov k ziskom v súvislosti s rôznymi prvkami pozdĺž celého potravinového dodávateľského reťazca (výrobcovia, spracovatelia, doprava, maloobchodníci atď. – to by malo následne odhaliť, kam ide väčšina zisku), a aby vykonala posúdenie potrieb a vymedzila nový kľúčový cieľ výkonnosti spolu s ukazovateľmi výsledkov a vplyvu, čo bude zamerané na zmiernenie rozdielov v príjmoch medzi poľnohospodárskymi podnikmi;

Urýchlenie politiky súdržnosti

16.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že viac ako tri roky od začiatku obdobia 2014 – 2020 vymenovali členské štáty len 77 % orgánov zodpovedných za programy a finančné prostriedky na realizáciu politiky súdržnosti; Komisia do 1. marca 2017 dostala konečné účtovné závierky s výdavkami, ktoré pokrývajú len 0,7 % rozpočtu prideleného na celé programové obdobie; v polovici roku 2017 sa plnenie rozpočtu oneskorilo omnoho viac ako po uplynutí rovnakého času v období 2007 – 2013; konštatuje, že z toho vyplýva, že nesplatené záväzky na konci súčasného obdobia financovania by mohli byť ešte vyššie ako v predchádzajúcom období;

17.  vyzýva Komisiu, aby urýchlila realizáciu programov politiky súdržnosti a súvisiacich platieb, ako aj aby využila zdroje, ktoré má k dispozícii, na pomoc členským štátom pri posilňovaní ich administratívnych kapacít s cieľom skrátiť dĺžku trvania realizácie v rámci budúcich viacročných finančných rámcov na rok n+2;

Európsky semester

18.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vybudovali silnejšiu koordináciu medzi súdržnosťou, správou hospodárskych záležitostí a európskym semestrom s cieľom opätovne dosiahnuť rovnováhu v rámci semestra, pričom sa zabezpečí priorita politík na podporu väčšej sociálnej rovnosti a sociálnej súdržnosti;

Migrácia

19.  berie na vedomie, že Komisia odhaduje, že v roku 2019 sa v rámci okruhu 3 Bezpečnosť a občianstvo bude vyžadovať celkovo 2,3 miliardy EUR na riešenie otázok migrácie a bezpečnosti, ale s poľutovaním poukazuje na skutočnosť, že Európsky dvor audítorov vo svojej poslednej výročnej správe uviedol, že Komisia neoznámila celkovú výšku finančných prostriedkov mobilizovaných na riešenie utečeneckej a migračnej krízy a je ťažké ju odhadnúť (výročná správa Dvora audítorov za rok 2016, bod 2.28); vyjadruje obavu, že to tak stále je v návrhu rozpočtu na rok 2019, čo by teda mohlo skomplikovať identifikáciu potrieb, ktoré môžu vzniknúť; víta skutočnosť, že Komisia dokončuje komplexný prehľad údajov o prisťahovalectve;

20.  pripomína, že Komisia vysvetlila, že „je ťažké, ak nie nemožné, poskytnúť odhad uhradených nákladov na migrantov a žiadateľov podľa jednotlivých krajín, pretože riadenie migračných tokov zahŕňa široký rozsah činností(1);

Finančné nástroje a trustové fondy

21.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že 6,7 % celkových platieb na príslušné nástroje finančného inžinierstva (900 miliónov EUR) bolo v roku 2016 vynaložených na náklady a poplatky súvisiace s riadením; túto sumu považuje za neprimerane vysokú; opätovne nalieha na Komisiu, aby zlepšila transparentnosť využívania nástrojov finančného inžinierstva (NFI), aby pravidelne podávala správy o pákovom efekte, stratách a rizikách a aby predkladala analýzu nákladov a prínosov NFI v porovnaní s priamejšími formami financovania projektov;

22.  zdôrazňuje, že trustové fondy by sa mali zriadiť iba vtedy, ak je ich používanie opodstatnené a požadované opatrenie nie je možné uskutočniť prostredníctvom iných existujúcich nástrojov financovania; vyzýva tiež Komisiu, aby zvážila ukončenie trustových fondov, ktoré nie sú schopné pritiahnuť významné príspevky od ostatných darcov alebo neposkytujú pridanú hodnotu v porovnaní s tradičnými nástrojmi financovania vonkajšej činnosti Únie; považuje za neprijateľné, že zapojenie ERF do trustových fondov ďalej obmedzuje možnosti Parlamentu kontrolovať výdavky Únie;

Európska prokuratúra

23.  trvá na tom, aby bola Európska prokuratúra primerane financovaná a personálne vybavená; konštatuje, že príspevok Únie stanovený v návrhu rozpočtu na rok 2019 predstavuje celkovú sumu vo výške 4 911 000 EUR; poukazuje na to, že tieto rozpočtové prostriedky majú pokryť výdavky týkajúce sa zamestnancov Európskej prokuratúry, výdavky na infraštruktúru a administratívne výdavky, ako aj operačné výdavky potrebné na začatie vývoja systému na správu jednotlivých prípadov Európskej prokuratúry;

24.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa má vytvoriť len 35 pracovných miest, čo znamená, že po odpočítaní 23 miest zástupcov prokurátora ostane len 12 pracovných miest na plnenie administratívnych úloh; domnieva sa, že to nie je realistické.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

27.9.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

19

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Jonathan Bullock, Tamás Deutsch, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Joachim Zeller, Dennis de Jong

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Richard Ashworth, Karin Kadenbach

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

19

+

ALDE

Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

NI

Cătălin Sorin Ivan

PPE

Richard Ashworth, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski

Verts/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie č. 23 – vypočutie komisára Avramopoulosa z 29. novembra 2016 vo výbore CONT.


STANOVISKO Výboru pre hospodárske a menové veci (31.8.2018)

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019

(2018/2046(BUD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Luděk Niedermayer

NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  žiada, aby sa rozpočet na rok 2019 zameriaval na priority uvedené v európskom semestri a v uzneseniach Európskeho parlamentu a na riešenie najväčších starostí občanov Únie, ktoré patria do plnej alebo čiastočnej zodpovednosti EÚ a ktoré sa uvádzajú napríklad v prieskume Eurobarometra za rok 2018, podľa ktorého sú najpálčivejšie najmä problémy v oblasti bezpečnosti a obrany;

2.  zdôrazňuje, že posilnenie sociálne vyváženého a udržateľného hospodárskeho rozvoja a rastu pri vykonávaní štrukturálnych reforiem zameraných na modernizáciu európskych ekonomík, posilnenie konvergencie medzi regiónmi EÚ a riešenie nezamestnanosti mladých ľudí patrí medzi otázky, ktoré si vyžadujú bezodkladnú akciu spolu so spomalením zmeny klímy, rešpektovaním životného prostredia a ochranou biodiverzity, znižovaním nerovností a financovaním politík v oblasti migrácie, azylu a utečencov; poukazuje na význam cieľov trvalo udržateľného rozvoja pri prekonávaní týchto problémov;

3.  pripomína, že rozpočet Únie je v zásade investičným rozpočtom;

4.  zdôrazňuje význam zabezpečenia dostatočných zdrojov na koordináciu makroekonomických politík a dohľad nad nimi; zdôrazňuje, že by mala pokračovať transparentná komunikácia a osvetová činnosť vo vzťahu k občanom a zainteresovaným stranám, pokiaľ ide o budúcnosť hospodárskej a menovej únie vrátane eura;

5.  zdôrazňuje, že európske orgány dohľadu (ESA) majú významnú úlohu, pokiaľ ide o posilňovanie skutočne európskeho prístupu k finančnému dohľadu, podporu zbližovania činností dohľadu, jednotné uplatňovanie práva Únie a zlepšovanie koordinácie medzi národnými orgánmi, zabezpečovanie finančnej stability, podporu lepšieho fungovania finančných trhov a zaručenie ochrany retailových investorov a spotrebiteľov; vyzýva výbor pre rozpočet, aby zabezpečil pridelenie primeraných zdrojov, ktoré, ak sa v plnej miere hospodárne využijú, umožnia ESA, aby boli primerane personálne obsadené a mali bezpečné a efektívne IT systémy, pričom treba náležite zohľadniť postupne sa zvyšujúci počet úloh, ktoré im boli zverené;

6.  zdôrazňuje, že činnosť Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) by nemala byť narušená brexitom a sťahovaním orgánu; zdôrazňuje, že je dôležité urgentne prijať príslušné právne predpisy, aby bol k dispozícii dostatočný čas na hospodárne presťahovanie orgánu; zdôrazňuje, že v príslušných chystaných právnych predpisoch by sa mala v plnej miere rešpektovať úloha Európskeho parlamentu v postupoch vedúcich k možným budúcim zriadeniam a presídleniam európskych agentúr;

7.  berie na vedomie možný výrazný nárast rozpočtových odhadov ESA na rok 2019 zapríčinený najmä zavedením nových úloh navrhnutých v rámci preskúmania ESA a v ďalších legislatívnych spisoch, o ktorých sa v súčasnosti rokuje, trvá však na úplnej transparentnosti, pokiaľ ide o rozdelenie týchto dodatočných finančných zdrojov; domnieva sa, že pre náklady na nové úlohy by sa mali zaviesť podmienečné rozpočtové riadky, ktoré by sa aktivovali až po prijatí príslušných právnych predpisov; uvedomuje si, že takéto financovanie sa bude uplatňovať do prijatia a zavedenia nového mechanizmu financovania;

8.  poukazuje na význam dokončenia revízie nariadenia o zriadení ESA ešte pred ukončením 8. volebného obdobia Európskeho parlamentu, aby sa v súlade s vývojom rozsahu dohľadu pre jednotlivé inštitúcie zaviedla možnosť vhodne a primerane nastavených poplatkov pre účastníkov trhu, ktorými sa čiastočne nahradia príspevky vnútroštátnych príslušných orgánov bez toho, aby zároveň došlo k ohrozeniu nezávislosti ESA;

9.  zdôrazňuje, že ESA by sa mali neustále usilovať zvyšovať efektívnosť svojej činnosti bez ohrozenia jej kvality, pričom by sa mali sústrediť na neustále prehodnocovanie svojich pracovných metód, prenos know-how a iné formy vzájomnej pomoci medzi ESA, ako aj na účinné využívanie ľudských a finančných zdrojov; pripomína, že ESA musia prísne dodržiavať mandát, ktorý im dal zákonodarca Únie, a nesmú sa usilovať fakticky rozšíriť tento mandát;

10.  domnieva sa, že v rozpočte na rok 2019 by sa mali vyčleniť väčšie zdroje na prijímanie a podporu utečencov a migrantov, najmä pre členské štáty na južnej a východnej hranici EÚ a pre členské štáty, ktoré v tejto súvislosti plnia svoje záväzky;

11.  poukazuje na potrebu zaistiť dostatočné zdroje na podporu opatrení Únie zameraných na boj proti agresívnemu daňovému plánovaniu, daňovým podvodom a daňovým únikom.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

29.8.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

42

6

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Hugues Bayet, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Peter Simon, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Simona Bonafè, Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Ramón Jáuregui Atondo, Danuta Jazłowiecka, Rina Ronja Kari, Thomas Mann, Siegfried Mureşan, Andreas Schwab, Tibor Szanyi

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENVO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

42

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Ashley Fox, Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Danuta Jazłowiecka, Georgios Kyrtsos, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati, Anne Sander, Andreas Schwab, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Simona Bonafè, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Alfred Sant, Peter Simon, Tibor Szanyi, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

6

-

EFDD

David Coburn

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

2

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Barbara Kappel

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (30.8.2018)

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019

(2018/2046(BUD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Marita Ulvskog

NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  pripomína, že udržateľný rast a investície sú kľúčové pri vytváraní dôstojných pracovných miest vedúcich ku kvalitnému zamestnaniu a pri zvyšovaní prosperity pre všetkých; domnieva sa, že je potrebné účinnejšie nasmerovať štrukturálne fondy a investície smerom k podpore inkluzívneho rastu, znižovaniu nerovností a posilneniu sociálnej konvergencie;

2.  zdôrazňuje, že rozpočet na rok 2019 by mal prispieť k dosiahnutiu cieľov stratégie Európa 2020 v sociálnej oblasti a v oblasti zamestnanosti pri vykonávaní vyhlásenia o európskom pilieri sociálnych práv a Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj, najmä pokiaľ ide riešenie problému nezamestnanosti mladých ľudí a dlhodobej nezamestnanosti, zvyšujúcej sa nerovnosti, sociálneho vylúčenia a chudoby, najmä chudoby detí; zdôrazňuje potrebu pokračovať v podpore začleňovania migrantov;

3.  zdôrazňuje, že rozpočet na rok 2019 nemôže byť chápaný mimo kontextu viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2014 – 2020; zdôrazňuje, že programovanie finančných prostriedkov v sociálnej oblasti a v oblasti zamestnanosti vytvorí synergie, ktoré pomôžu znížiť sociálne rozdiely a nerovnosti, ktoré kríza prehĺbila; varuje, že akékoľvek zníženie rozpočtu v týchto oblastiach spôsobí len ťažkosti v tom, aby tieto politiky boli účinné a aby sa nimi dosiahli ich ciele; pripomína však, že v kontexte prebiehajúcich rozpočtových obmedzení by zásada európskej pridanej hodnoty mala predstavovať základný kameň všetkých budúcich výdavkov a že efektívne a účinné vynakladanie prostriedkov je rovnako dôležité ako celkové rozpočtové stropy;

4.  zamieta všetky zníženia rozpočtového plánovania pre zamestnanosť, sociálne veci a začlenenie; pripomína, že sa musí nájsť náležitá rovnováha medzi viazanými a platobnými rozpočtovými prostriedkami, aby sa mohol využiť plný potenciál týchto politík; je obzvlášť znepokojený škrtmi, ktoré Rada zaviedla v týchto oblastiach, pretože by to mohlo zabrániť tomu, aby EÚ plnila ciele a aby splnila očakávania občanov;

5.  berie na vedomie celkové medziročné zvýšenie rozpočtových prostriedkov v okruhu 1 – Inteligentný a inkluzívny rast (o +3,1 % v prípade viazaných rozpočtových prostriedkov a o +1,3 % v prípade platobných rozpočtových prostriedkov) podľa návrhu Komisie;

6.  uznáva mierne zvýšenie rozpočtových prostriedkov v okruhu 1b – Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť (o +2,8 % v prípade viazaných rozpočtových prostriedkov a o +1,1% v prípade platobných rozpočtových prostriedkov) podľa návrhu Komisie;

7.  opakuje svoju výzvu, aby v rozpočte ESF na rok 2019 boli vyčlenené primerané, najmä platobné rozpočtové prostriedky, vzhľadom na to, že vstupuje do obdobia intenzívneho vykonávania a väčšieho počtu predkladaných žiadostí členských štátov o platbu, a preto vyjadruje poľutovanie nad navrhnutým znížením platobných rozpočtových prostriedkov (–2,6 %);

8.  víta návrh na zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov v rozpočtoch FEAD a EGF (o 2 % pre každý); so znepokojením konštatuje zníženie platobných rozpočtových prostriedkov pre EGF (o 60 %) a zníženie viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov na program EaSI (o 1,5 %, resp. 0,4 %); zdôrazňuje, že viazané rozpočtové prostriedky na mikrofinancovanie a sociálne podnikanie sa budú musieť udržiavať na ambicióznej úrovni;

9.  pripomína, že EÚ sa nachádza v situácii blízkej stagnácii a nedostatočného rastu miezd v určitých členských štátoch(1) a že Komisia a ECB odporúčajú všeobecné zvýšenie miezd a zlepšenie kvality zamestnanosti; ďalej zdôrazňuje, že rozpočtové riadky na podporu európskeho sociálneho dialógu a opatrení pre sociálnych pracovníkov majú prvoradý význam z hľadiska posilňovania účasti sociálnych partnerov, napríklad na európskom semestri a na realizácii Európskeho piliera sociálnych práv; uznáva mierne zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov (6,4%), ale vyjadruje poľutovanie nad znížením platobných rozpočtových prostriedkov (o 21,8 %), ktoré navrhla Komisia, pokiaľ ide o pracovnoprávne vzťahy a sociálny dialóg; zdôrazňuje, že dobre fungujúce systémy priemyselných vzťahov majú pozitívny vplyv na produktivitu, vytváranie a udržiavanie pracovných miest, kvalitu pracovných miest a slušné mzdy;

10.  zdôrazňuje, že nezamestnanosť mladých ľudí v niektorých členských štátoch je v Európskej únii naďalej neprijateľne vysoká a že situácia mladých ľudí v situáciách NEET (nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy) a dlhodobo nezamestnaných je obzvlášť znepokojujúca; zdôrazňuje, že mladí ľudia predstavujú skupinu, ktorá je najviac ohrozená chudobou a sociálnym a hospodárskym vylúčením; zdôrazňuje, že s cieľom riešiť tieto otázky je mimoriadne dôležité zabezpečiť trvalé, zvýšené a včasné financovanie záruky pre mladých ľudí prostredníctvom iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, ako aj primeranú podporu opatrení na riešenie nerovností, a to aj mimo zamestnania, prostredníctvom ESF;

11.  berie na vedomie návrh Európskej komisie na zvýšenie sumy na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí vo výške 233,3 mil. EUR na rok 2019; domnieva sa však, že celkový rozpočet YEI stále nie je dostatočný na zabezpečenie toho, aby záruka pre mladých dosiahla svoje ciele, a preto požaduje, aby sa viazané rozpočtové prostriedky v rozpočte iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí v roku 2019 zachovali na rovnakej úrovni ako v roku 2018, t. j. na úrovni 350 mil. EUR;

12.  poukazuje na dôležitý prínos agentúr pre riešenie širokého spektra otázok zamestnanosti a sociálnych problémov, v tejto súvislosti zdôrazňuje, že ich úlohy sa neustále rozširujú, a že sa im preto musia poskytnúť potrebné finančné a ľudské zdroje, aby mohli plniť svoje povinnosti a dosiahnuť čo najlepšie výsledky v podpore legislatívnych a politických cieľov EÚ; vyjadruje preto poľutovanie nad navrhovaným znížením rozpočtových prostriedkov strediska Cedefop (o 5,8 % v záväzkoch aj v platbách); pripomína svoje obavy týkajúce sa negatívneho vplyvu rastúceho štátneho koeficientu Írska na rozpočet, čo zvyšuje riziko oslabovania finančnej schopnosti nadácie Eurofound plniť svoj mandát; očakáva, že inštitúcie Únie prijmú opatrenia na kompenzáciu týchto účinkov, ako je vyjadrené v správe o udelení absolutória nadácii Eurofound za rok 2016; zdôrazňuje, že sú potrebné ďalšie finančné prostriedky, aby sa zachovala úroveň výskumu, ktorý uskutočňuje táto agentúra, najmä s cieľom zaistiť prácu vykonávanú na celoeurópskych prieskumoch;

13.  víta vytvorenie Európskeho orgánu práce, ktorý by mal začať vykonávať svoju činnosť v roku 2019; zdôrazňuje, že je potrebné primerané financovanie, ktoré by odrážalo úlohy uvedené v nadchádzajúcom nariadení Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán práce, aby sa zabezpečilo vyčlenenie dostatočných finančných zdrojov na jeho zriadenie; konštatuje, že rozpočtové prostriedky, ktoré navrhla Komisia (11 mil. EUR, ktoré sa majú zahrnúť do rezervy dovtedy, kým legislatívny orgán neprijme základný akt), sú nižšie ako v prípade iných agentúr EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí; trvá na tom, že toto financovanie nemožno realizovať presunom prostriedkov pridelených iným agentúram v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí;

14  konštatuje, že portál EURES sa v rokoch 2019 a 2020 postupne presunie pod ELA, a žiada o ubezpečenie, že tento presun činností nepovedie k žiadnemu zníženiu rozpočtu pre EURES ani k akýmkoľvek prerušeniam v činnosti portálu;

15.  opäť zdôrazňuje, že pilotné projekty (PP) a prípravné akcie (PA) sú veľmi cenné nástroje na iniciovanie nových činností a politík v oblasti zamestnanosti a sociálneho začleňovania a že niekoľko nápadov výboru EMPL sa v minulosti úspešne uskutočnilo vo forme PP/PA; podporuje plné využívanie rezerv dostupných v rámci každého okruhu.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

29.8.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

32

10

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Michael Detjen, Geoffroy Didier, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Miroslavs Mitrofanovs, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Dennis Radtke, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Georges Bach, Heinz K. Becker, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Rory Palmer, Evelyn Regner, Jasenko Selimovic, Birgit Sippel, Michaela Šojdrová, Helga Stevens, Neoklis Sylikiotis

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

32

+

ALDE

Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic, Renate Weber

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, Geoffroy Didier, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Dennis Radtke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Michael Detjen, Elena Gentile, Jan Keller, Edouard Martin, Rory Palmer, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Siôn Simon, Birgit Sippel, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

10

-

ECR

Arne Gericke, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Ulrike Trebesius

ENF

Dominique Martin

GUE/NGL

Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, João Pimenta Lopes, Neoklis Sylikiotis

NI

Lampros Fountoulis

1

0

GUE/NGL

Paloma López Bermejo

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Pozri napr. Európsky semester 2017: oznámenie Komisie o odporúčaniach pre jednotlivé krajiny, strany 3 a 8: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-european-semester-country-specific-recommendations-commission-recommendations-communication.pdf

Konkrétne:

Odporúčanie č. 2 pre Nemecko: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2018-european-semester-country-specific-recommendation-commission-recommendation-germany-en.pdf

Odporúčanie č. 2 pre Holandsko: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2018-european-semester-country-specific-recommendation-commission-recommendation-netherlands-en.pdf


STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (30.8.2018)

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019

(2018/2046(BUD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Adina-Ioana Vălean

NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  zdôrazňuje, že 20,1 % celkových záväzkov v návrhu rozpočtu na rok 2019 súvisí so zmenou klímy; vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek cieľu vyčleniť 20 % rozpočtových výdavkov Únie na riešenie zmeny klímy by rozpočtový trend Únie v súčasnom období viacročného finančného rámca (VFR) zabezpečil len 19,3 %; zdôrazňuje, že by sa malo vyvinúť maximálne úsilie na dosiahnutie cieľa na úrovni 20 %; zdôrazňuje, že primeraná úroveň finančnej podpory má zásadný význam pre zmiernenie zmeny klímy a prispôsobenie sa tejto zmene;

2.  konštatuje, že 8,2 % celkových záväzkov súvisí s odvrátením poklesu biodiverzity; požaduje pridelenie dostatočných zdrojov na ochranu biodiverzity; pripomína, že podľa oznámenia Komisie s názvom Rozpočet stratégie Európa 2020 si financovanie stratégie Únie v oblasti biodiverzity do roku 2020 a jej cieľa zastaviť a zvrátiť pokles biodiverzity v Únii vyžaduje začlenenie hľadiska biodiverzity do celého rozpočtu Únie;

3.  berie na vedomie zvýšenie záväzkov pre nástroj LIFE o 31,3 milióna EUR (+6 %); vyjadruje poľutovanie nad tým, že nástroj LIFE predstavuje iba 0,3 % návrhu rozpočtu na rok 2019;

4.  berie na vedomie navrhované záväzky vo výške 68,3 milióna EUR (+2,9 %) a platby vo výške 61,3 milióna EUR (+9,6 %) na zdravie; vyjadruje poľutovanie nad tým, že daná suma predstavuje len 0,04 % návrhu rozpočtu na rok 2019 a 1,8 % okruhu 3 (v záväzkoch);

5.  domnieva sa, že by sa mali navýšiť zdroje pre oblasť zdravia, predovšetkým prostriedky vyčlenené na výskum v oblasti duševných ochorení; vyzýva Komisiu, aby s ohľadom na ďalší VFR preskúmala, aké programy by mohla vykonávať na účely zvýšenia súm vyčlenených na výskum a vývoj v tejto oblasti, a aby o tom podala Parlamentu správu;

6.  berie na vedomie navrhované záväzky vo výške 297,7 milióna EUR (+6,3 %) a platby vo výške 245,8 milióna EUR (-1 %) na potraviny a krmivá; vyjadruje poľutovanie nad tým, že daná suma predstavuje len 0,18 % návrhu rozpočtu na rok 2019 a 8 % okruhu 3 (v záväzkoch);

7.  berie na vedomie zvýšenie záväzkov na mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany (149,6 milióna EUR, + 350 %), ktorý je základným kameňom solidarity Únie; zdôrazňuje, že toto zvýšenie je potrebné preto, že návrh rozpočtu na rok 2019 zahŕňa vplyv návrhu Komisie na revíziu uvedeného mechanizmu;

8.  konštatuje, že stále a dočasné pracovné miesta schválené v návrhu rozpočtu na rok 2019 zostávajú v porovnaní s rozpočtom na rok 2018 nezmenené pre Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), Európsku environmentálnu agentúru (EEA) a Európsku agentúru pre lieky (EMA), pričom tieto miesta sa zvýšia pre Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) (+1)(1) a Európsku chemickú agentúru ECHA (+3); zdôrazňuje, že v náležitých prípadoch sa musí uvedeným agentúram prideliť viac finančných a ľudských zdrojov, aby plnili svoje poslanie a vykonávali svoje úlohy, ako aj s cieľom presadzovať v Únii vedecký prístup;

9.  berie na vedomie, že počet dočasných pracovných miest schválených pre ECHA v rámci návrhu rozpočtu na rok 2019 sa má zvýšiť o tri; poukazuje na to, že takéto zvýšenie má prispieť k tomu, aby zdroje ECHA v oblasti biocídov boli bližšie k pôvodne predpokladanej úrovni a aby sa kompenzovali zdroje, ktoré chýbali v roku 2018; konštatuje však, že agentúre ECHA boli na základe revidovanej smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES (2) (rámcová smernica o odpade) pridelené dodatočné úlohy, na ktoré nie sú v súčasnosti v návrhu rozpočtu na rok 2019 vyčlenené žiadne pracovné miesta alebo finančné zdroje; ďalej konštatuje, že nové úlohy pre ECHA sa stanovujú aj v očakávanom prepracovanom znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004(3) o perzistentných organických znečisťujúcich látkach a v režime toxikologických centier EÚ, a žiada, aby sa agentúre ECHA sprístupnili dostatočné zdroje na vykonávanie týchto nových činností;

10.  zdôrazňuje, že okrem výrazného nárastu existujúcich úloh boli EEA pridelené nové zodpovednosti, ktoré majú za následok zvýšenie finančných a personálnych potrieb EEA, pričom sa rešpektujú ciele znižovania počtu zamestnancov a stabilizácie rozpočtu; zdôrazňuje, že bez zvýšenia počtu pracovných miest v pláne pracovných miest existuje riziko výrazného narušenia schopnosti EEA podporovať rozvoj a vykonávanie environmentálnej politiky na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni;

11.  konštatuje, že agentúra EMA čelí v roku 2019 zvýšenému pracovnému zaťaženiu a ďalším rozpočtovým potrebám v dôsledku rozhodnutia Spojeného kráľovstva vystúpiť z Únie; domnieva sa, že dodatočné finančné zdroje a personál by sa mali schváliť na obmedzené obdobie, aby EMA mohla preniesť a udržať si kľúčové znalosti a zručnosti potrebné na to, aby mohla naďalej účinne vykonávať svoje úlohy a obnoviť činnosti, ktoré sa v súčasnosti odkladajú;

12.  vyzýva Komisiu, aby urýchlene realizovala pilotné projekty a prípravné akcie v oblasti životného prostredia, verejného zdravia a bezpečnosti potravín;

13.  pripomína, že pilotné projekty a prípravné akcie v oblasti životného prostredia, verejného zdravia a bezpečnosti potravín by mali dostávať primerané financovanie počas celého ich životného cyklu, aby mohli dosiahnuť svoj plný potenciál;

14.  pripomína zásadu zodpovednosti voči daňovým poplatníkom a spotrebiteľom, a preto vyzýva na prísnu disciplínu v ročnom rozpočte s cieľom náležite zohľadniť finančné zaťaženie občanov; zdôrazňuje, že by sa mala každoročne preskúmať nákladová efektívnosť súčasných politík, programov a opatrení a že v prípade potreby by sa mali prijať primerané opatrenia.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

30.8.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

40

6

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Guillaume Balas, Cristian-Silviu Buşoi, Elena Gentile, Anja Hazekamp, Norbert Lins, Younous Omarjee, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Olle Ludvigsson

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

40

+

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Stefan Eck, Anja Hazekamp

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Giovanni La Via, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Guillaume Balas, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Elena Gentile, Karin Kadenbach, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Margrete Auken, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Bart Staes, Keith Taylor

6

-

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

1

0

GUE/NGL

Younous Omarjee

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

  EFSA požiadal o dodatočné pracovné miesto na pokrytie pozície vedúceho úradu pre podporné služby agentúram EÚ v Bruseli. Financovanie tohto pracovného miesta sa rozdelí medzi agentúry EÚ bez toho, aby sa v tejto súvislosti vyžadoval dodatočný rozpočet.

(2)

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3) v znení zmien smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/851 z 30. mája 2018 (Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 109).

(3)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 z 29. apríla 2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 79/117/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 7).


STANOVISKO Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (25.9.2018)

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019

(2018/2046(BUD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Jens Geier

NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  odmieta Radou navrhované zníženie viazaných rozpočtových prostriedkov o 3,61 % a platobných rozpočtových prostriedkov o 0,22 % v rozpočtových riadkoch súvisiacich s oblasťou pôsobnosti výboru ITRE v rámci okruhu 1a rozpočtu Únie na rok 2019 v porovnaní s návrhom Komisie; berie na vedomie zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov o 3,9 % a platobných rozpočtových prostriedkov o 1,8 % v rozpočtových riadkoch súvisiacich s oblasťou pôsobnosti výboru ITRE v rámci okruhu 1a rozpočtu Únie v porovnaní s rokom 2018 v návrhu Komisie; víta tiež zameranie všeobecného rozpočtu na rok 2019 na rast, inovácie, konkurencieschopnosť, digitalizáciu, udržateľnosť, zmenu klímy, prechod na energeticky vysoko efektívne hospodárstvo využívajúce obnoviteľné zdroje energie v súlade s Parížskou dohodou a na úspechy mladých výskumníkov a výskumníčok a podnikateliek;

2.  domnieva sa, že výskum, MSP a konkurencieschopnosť budú naďalej rozhodujúcou mierou prispievať k vytváraniu pracovných miest a rastu v EÚ; domnieva sa, že rozpočet vyčlenený na úspešné programy Horizont 2020 a COSME v roku 2019 by mal byť dostatočný na ich pokračovanie;

3.  zdôrazňuje potrebu dosiahnuť vedúce postavenie v inováciách a prelomových technológiách; vyjadruje preto poľutovanie nad výraznými škrtmi Rady vo viazaných rozpočtových prostriedkoch ( 0,3 mld. EUR) a platobných rozpočtových prostriedkoch (18 mil. EUR) v riadku Spoločného strategického rámca pre výskum a inovácie s prevažne negatívnym vplyvom na program Horizont 2020, a najmä nad znížením rozpočtových prostriedkov v príslušných rozpočtových riadkoch ako Posilnenie výskumu v rámci vznikajúcich technológií a technológií budúcnosti, Posilnenie európskej výskumnej infraštruktúry, ktoré majú prispieť k zvýšeniu životnej úrovne, zlepšeniu prístupu k znalostiam a podpore sociálneho a hospodárskeho rozvoja; berie na vedomie navrhované zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov pre Horizont 2020 o 8,5 % v návrhu všeobecného rozpočtu na rok 2019 Komisie; upozorňuje, že financovanie programu Horizont 2020 vo VFR na roky 2014 – 2020 je vo veľkej miere nedostatočné, čo vedie k nižšej miere úspešnosti (11,6 % a až 3 % v niektorých programoch) žiadostí ako v predchádzajúcom VFR, čo znamená, že prostriedky z Únie dostáva menší počet skutočne kvalitných projektov v oblasti výskumu a inovácií; preto opäť zdôrazňuje hlboké znepokojenie v súvislosti s nedostatočnými ambíciami, pokiaľ ide o financovanie programu Horizont Európa v podobe navrhnutej Komisiou v budúcom VFR, plánuje počas nadchádzajúcich rokovaní o VFR na roky 2021 – 2027 pre tento program zabezpečiť 120 miliárd EUR v cenách z roku 2018 ako nevyhnutné minimum a zdôrazňuje svoju pozíciu, že podľa Parížskej dohody by sa mali výdavky súvisiace s klímou v porovnaní so súčasným VFR výrazne zvýšiť;

4.  domnieva sa, že rozpočet EÚ na rok 2019 by sa mal použiť na podporu všetkých príslušných nástrojov na boj proti nezamestnanosti mladých ľudí, najmä v hospodársky zaostávajúcich regiónoch EÚ s so zameraním na podporu podnikania a digitálnych zručností;

5.  berie na vedomie význam a úspešnosť Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI); ľutuje, že na zaistenie dodatočných finančných prostriedkov pre EFSI sa museli znížiť prostriedky na program Horizont 2020; zdôrazňuje, že z rozpočtu EÚ by sa nemali financovať nové iniciatívy na úkor existujúcich programov a politík Únie; má v úmysle splniť záväzok Parlamentu z rokovaní o EFSI, a to čo najviac obmedziť dosah na tento program a zvýšiť rozpočtové prostriedky v dotknutých riadkoch na rok 2019;

6.  pripomína význam podpory rozsiahlych synergií medzi NPE – Doprava a NPE – Digitálna oblasť pre dosiahnutie čo najväčšej finančnej páky na projekty zamerané na posilnenie digitalizácie koridorov siete TEN-T;

7.  zdôrazňuje význam dokončenia energetickej únie dosiahnutím európskych cieľov v oblasti klímy plnením Parížskej dohody a cieľov trvalej udržateľnosti OSN; upozorňuje na názor Európskeho parlamentu v správe o urýchlení inovácií v oblasti čistej energie (2017/2084 (INI)) o väčšej súdržnosti medzi záväzkom Únie vyplývajúcim z Parížskej dohody a jej politikami v oblasti financovania piatich vzájomne sa podporujúcich rozmerov energetickej únie; v tejto súvislosti pripomína prijatú zásadu „energetická účinnosť na prvom mieste“, ako aj cieľ, aby Únia dosiahla prvenstvo v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie; naliehavo vyzýva Komisiu, aby poskytla potrebné finančné prostriedky na investície v týchto oblastiach, ako aj na udržateľný rozvoj, riešenie energetickej chudoby a spravodlivú transformáciu a zaručenie rovnakých podmienok pre priemysel v procese transformácie s cieľom dosiahnuť v roku 2050 hospodárstvo s čistými nulovými emisiami; v tejto súvislosti víta odhady Komisie, že výdavky na boj proti zmene klímy dosiahnu v rozpočte na rok 2019 úroveň 20,1 %, ale opäť zdôrazňuje, že tento návrh bude znamenať len 19,3 % rozpočtu Únie na roky 2014 – 2020 na opatrenia v oblasti klímy; domnieva sa, že na dosiahnutie týchto cieľov by sa mali ponechať v NPE potrebné finančné prostriedky; je znepokojený výraznými škrtmi Rady v záväzkoch a platbách programu NPE – Energetika;

8.  uvedomuje si veľký význam rozpočtových riadkov pre spoločenské výzvy a konkrétnejšie rozpočtového riadka na zlepšenie celoživotného zdravia a blahobytu z hľadiska zvyšovania životnej úrovne v Únii; nabáda Komisiu, aby na tieto účely zachovala dostatočné finančné prostriedky, a vyjadruje poľutovanie nad škrtmi, ktoré navrhuje Rada;

9.  zdôrazňuje význam dosiahnutia cieľov jednotného digitálneho trhu na podporu digitalizácie Únie a digitálnej integrácie európskeho hospodárstva, verejného sektora a občanov; uznáva v tejto súvislosti význam iniciatív, ako je WIFI4EU; vyjadruje poľutovanie nad škrtmi Rady, pokiaľ ide o túto iniciatívu;

10.  zdôrazňuje, že MSP sú dôležitou súčasťou hospodárstva Únie, pretože poskytujú veľký počet pracovných miest v Únii, a považuje za potrebné vytvoriť podnikateľské prostredie priaznivé pre MSP a podporovať klastre a siete MSP; berie však s veľkým znepokojením na vedomie škrty Rady týkajúce sa nástroja pre MSP, ktoré európskym podnikom vysielajú rozporuplný signál;

11.  berie na vedomie Program rozvoja európskeho obranného priemyslu (EDIDP); zdôrazňuje, že na takúto činnosť by mali byť poskytnuté nové zdroje vzhľadom na jej významný vplyv na rozpočet Únie; je znepokojený škrtmi Rady týkajúcimi sa nástroja NPE a európskych vesmírnych programov, ako sú vedúce postavenie vo vesmíre a Copernicus, v prospech financovania EDIDP, keďže finančné zdroje by sa nemali sťahovať z civilných programov na podporu programov v oblasti obrany;

12.  zdôrazňuje potrebu reformy európskeho sektora mobility s cieľom dosiahnuť udržateľnú, čistú a konkurencieschopnú dopravu v Únii, pripraviť automobilový priemysel Únie na budúcnosť a dosiahnuť naše ciele v oblasti klímy; preto zdôrazňuje potrebu dostatočného financovania programov podporujúcich tieto ciele, ako sú NPE – Doprava a spoločný podnik pre palivové články a vodík 2 (FCH 2); preto je znepokojený škrtmi Rady, pokiaľ ide o tieto programy;

13.  pripomína, že s primerané finančné zdroje a personál pre všetky agentúry v pôsobnosti ITRE sú dôležité pre riadne plnenie ich úloh; zdôrazňuje, že 5 % zníženie stavu zamestnancov a prerozdelenie pracovných miest sa skončilo týmto všeobecným rozpočtom, a naliehavo žiada Komisiu, aby v budúcnosti podobné opatrenia neprijímala; trvá na tom, že zdroje by sa mali zvýšiť v súlade s rozšírením úloh príslušných agentúr; v tejto súvislosti víta zvýšenie počtu zamestnancov agentúr ENISA a GSA; so znepokojením berie na vedomie, že toto zvýšenie je nedostatočné, a vyzýva tiež na zvýšenie počtu zamestnancov agentúry ACER, aby si mohla plniť svoj mandát, vrátane potreby prijať a udržať si vysoko špecializovaných odborníkov a plánovať budúce úlohy a zodpovednosti;

14.  zdôrazňuje, že vzhľadom na to, že Spojené kráľovstvo uviedlo, že prispeje do rozpočtov na roky 2019 a 2020, sa neočakáva, že vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie sa bude mať priamy vplyv na programy v pôsobnosti ITRE;

15.  zdôrazňuje, že ak Únia nesplní svoje právne a politické záväzky týkajúce sa platobných rozpočtových prostriedkov, vážne to poškodí jej hodnovernosť a môže to mať negatívny vplyv na dôveru v schopnosť inštitúcií Únie plniť si svoju úlohu, a upozorňuje, že je to o to vážnejšie, že sa blíži koniec súčasného VFR, a preto treba výrazne pokročiť vo vykonávaní viacročných programov.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

24.9.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

39

5

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Bendt Bendtsen, José Blanco López, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Igor Gräzin, Rebecca Harms, Barbara Kappel, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Amjad Bashir, Michał Boni, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Gesine Meissner, Pavel Telička

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Bernd Kölmel

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

39

+

ALDE

Igor Gräzin, Gesine Meissner, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Kölmel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Dario Tamburrano

PPE

Bendt Bendtsen, Michał Boni, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Dan Nica, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Benedek Jávor, Tilly Metz, Julia Reda

5

-

ECR

Amjad Bashir

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier

S&D

José Blanco López

4

0

ENF

Barbara Kappel

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (12.7.2018)

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019

(2018/2046(BUD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Jasenko Selimovic

NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  poznamenáva, že zodpovednosť Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO) v rámci rozpočtového postupu zahŕňa rozpočtové riadky v hlavách 2 (Vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP), 14 (Dane a colná únia) a 33 (Spravodlivosť a spotrebitelia);

2.  zdôrazňuje, že jednotný trh je jedným z najväčších úspechov Európy, ktorý umožňuje voľný pohyb osôb, tovaru, služieb a kapitálu v Únii, podnietil rast hrubého domáceho produktu o 1,7 % a vytvoril 3,6 milióna ďalších pracovných miest od roku 1990, a preto sa domnieva, že dokončenie jednotného trhu musí byť aj v rozpočte na rok 2019 jednou z priorít, keďže je veľmi dôležitý pri budovaní Únie ako ešte konkurencieschopnejšej a dynamickejšej vedomostnej ekonomiky, a to v prospech jej občanov aj podnikov; v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu zvýšiť konkurencieschopnosť Únie a vyzýva na pridelenie rozpočtových prostriedkov na pomoc pri transformácii činností pre digitálny svet;

3.  pripomína, že zdravé a posilnené spotrebiteľské prostredie je kľúčovým faktorom dokončenia jednotného trhu a hospodárskeho rastu v celej Európe, a zdôrazňuje, že právne predpisy Únie o ochrane spotrebiteľa poskytli občanom a podnikom predvídateľnosť a právnu istotu, ktoré sú potrebné v mnohých oblastiach, ako sú napríklad práva cestujúcich, práva spotrebiteľov a boj proti nekalým obchodným praktikám či nečestným zmluvným podmienkam;

4.  zároveň poznamenáva, že na trhoch Únie sa stále nachádzajú nebezpečné a nevyhovujúce výrobky, ako vyplynulo z viacerých nedávnych škandálov, čím sa zdôrazňuje potreba vyčleniť finančné prostriedky na efektívnejší a koordinovanejší dohľad nad trhom a opatrenia na zaistenie bezpečnosti spotrebiteľov;

5.  víta skutočnosť, že v návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019 (návrh rozpočtu na rok 2019) boli náležite zohľadnené hlavné priority výboru IMCO v oblastiach fungovania colnej únie, ochrany spotrebiteľa, konkurencieschopnosti a vnútorného trhu s tovarom a službami a že im boli pridelené zodpovedajúce rozpočtové prostriedky v podobe viazaných rozpočtových prostriedkov, a vyzýva Radu, aby schválila tieto prostriedky;

6.  zdôrazňuje, že politika jednotného trhu by mala byť v rámci snahy o lepšie čerpanie rozpočtu prioritou a že podobné úspory by sa mali nájsť v ďalších oblastiach s cieľom splniť záväzky v oblasti výdavkov;

7.  víta vyšší objem viazaných rozpočtových prostriedkov na modernizáciu colnej únie, čím sa má podporiť vykonávanie Colného kódexu Únie (kódex) a rozvoj elektronických colných systémov, pretože úplné a jednotné vykonávanie kódexu je veľmi dôležité pre lepšiu ochranu občanov a finančných záujmov Únie a elektronické colníctvo predstavuje hlavnú výzvu v nasledujúcich rokoch pri zabezpečovaní lepšieho fungovania vnútorného trhu; zdôrazňuje, že zjednodušenie colných postupov a účinné presadzovanie colných systémov sú nevyhnutné na boj proti podvodom a podnecovanie hospodárskej súťaže;

8.  zdôrazňuje, že v oblasti ochrany spotrebiteľov, ktorí sú občanmi Únie, stále existujú výzvy, najmä pokiaľ ide o digitálne hospodárstvo a rozvoj cezhraničného maloobchodného predaja v Únii, a preto vyjadruje poľutovanie nad tým, že rozpočtové prostriedky na program Spotrebitelia v návrhu rozpočtu na rok 2019 nie sú dostatočné; žiada preto primerané finančné prostriedky na program Spotrebitelia s cieľom dokončiť realizáciu skutočného európskeho jednotného digitálneho trhu, zaistiť vysokú mieru ochrany spotrebiteľov, najmä zraniteľných spotrebiteľov, a zabezpečiť primerané riešenie nových problémov v oblasti ochrany spotrebiteľa;

9.  zdôrazňuje význam nástrojov riadenia vnútorného trhu pri zabezpečovaní nielen riadneho uplatňovania pravidiel Únie, ale aj lepšej informovanosti a pomoci pre spotrebiteľov a podniky a odporúča, aby Komisia podporovala programy na zvyšovanie informovanosti o ich právach a vhodných opatreniach v reakcii na ich porušovanie; vyzýva preto, aby sa zvýšili finančné prostriedky v príslušnom rozpočtovom riadku 02 03 04 s cieľom zabezpečiť lepšie fungovanie jednotného trhu a konkrétne informačných a asistenčných služieb;

10.  konštatuje, že 91,6 % občanov a podnikov nemá vedomosť o žiadnej informačnej alebo asistenčnej službe na európskej úrovni(1), a zastáva názor, že povedomie spotrebiteľov a podnikov o informačných a asistenčných nástrojoch, najmä o portáli Vaša Európa a sieti európskych spotrebiteľských centier, má prvoradý význam a je potrebné vynaložiť značné úsilie na zvýšenie informovanosti, a preto očakáva významný nárast pridelených finančných prostriedkov;

11.  konštatuje, že inštitúcie Únie už dosiahli neformálnu dohodu o návrhu nariadenia Komisie o zriadení jednotnej digitálnej brány na poskytovanie informácií a pre postupy a služby pomoci a riešenia problémov, a očakáva, že na prípravu brány budú už v roku 2019 pridelené primerané finančné prostriedky;

12.  v súvislosti s nadobudnutím účinnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/302(2) pripomína Komisii jej záväzok vykonať do marca 2020 podrobnú analýzu uskutočniteľnosti rozšírenia rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia tak, aby plne zahŕňalo elektronicky poskytované služby chránené autorskými právami vrátane audiovizuálnych služieb, a preto vyzýva na primerané pridelenie finančných prostriedkov na tento účel už v roku 2019;

13.  pripomína, že Program pre konkurencieschopnosť podnikov a MSP (COSME) je veľmi dôležitý nástroj na podporu podnikateľskej kultúry, existujúcich malých a stredných podnikov (MSP) a zabezpečenie ich konkurencieschopnosti, udržateľnosti a rastu, poskytnutie pomoci týmto podnikom prijať digitálnu transformáciu, ako aj na podnietenie ďalšieho rozvoja vedomostnej spoločnosti, a dúfa, že jediným dôvodom zníženia platobných rozpočtových prostriedkov na COSME v návrhu rozpočtu na rok 2019 je podrobný výpočet zvyšných súm zo strany Komisie, pretože je nesmierne dôležité, aby sa predišlo obmedzeniam a nedostatkom platobných prostriedkov na opatrenia v rámci programu COSME;

14.  víta zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov v návrhu rozpočtu na rok 2019 v rozpočtovom riadku 02 02 01 Podpora podnikania a zlepšenie konkurencieschopnosti podnikov z Únie a ich prístupu na trhy, hoci má naďalej výhrady, pokiaľ ide o úroveň plánovaných platobných rozpočtových prostriedkov, pretože zlepšenie prístupu MSP k financiám ostáva hlavnou prioritou výboru IMCO v súvislosti s rozpočtom na rok 2019;

15.  víta zvýšenie rozpočtových prostriedkov v návrhu rozpočtu na rok 2019 v rozpočtovom riadku 33 04 01 s názvom Ochrana záujmu spotrebiteľov a zlepšovanie ich bezpečnosti a informovanosti; zdôrazňuje, že zlepšovanie osvety a informovanosti bežného spotrebiteľa má na jednotnom digitálnom trhu mimoriadny význam; vyzýva na posilnenie nástrojov jednotného trhu, ktoré zvyšujú informovanosť o pravidlách vnútorného trhu; zdôrazňuje, že je dôležité pokračovať v prideľovaní finančných prostriedkov pre sieť SOLVIT, sieť európskych spotrebiteľských centier a sieť Fin-Net;

16.  zdôrazňuje význam noriem pre konkurencieschopnosť trhu Únie; pripomína, že na činnosti európskych normalizačných organizácií je potrebná primeraná finančná podpora;

17.  žiada finančné prostriedky na všetky pilotné projekty podporené výborom IMCO, najmä tie, ktorých témou je „Monitorovanie možného nespravodlivého profilovania spotrebiteľov a úprav cien leteckými spoločnosťami“ (v rámci ktorého sa vyšetruje, či letecké spoločnosti používajú tzv. profilovanie spotrebiteľov na úpravu cien leteniek), „Štandardné uplatňovanie požiadaviek na prístupnosť webových lokalít, pokiaľ ide o nástroje a platformy pre tvorbu internetového obsahu“ (ktorý podnecuje a podporuje prijímanie príslušných požiadaviek na prístupnosť stanovených v európskej norme EN 301 549 v1.1.2 tým, že sa poskytnú granty firmám) a „Posudzovanie údajných rozdielov v kvalite výrobkov predávaných na jednotnom trhu“ (ktorý rozvíja ďalší výskum týkajúci sa spotrebiteľov a trhu a zameraný na údajnú dvojakú kvalitu výrobkov na jednotnom trhu);

18.  pokiaľ ide o pilotný projekt s názvom Posudzovanie údajných rozdielov v kvalite výrobkov predávaných na jednotnom trhu, vyzýva Komisiu, aby sa uistila, že členovia výboru IMCO sú úzko zapojení do plánovania a dohľadu nad všetkými činnosťami súvisiacimi s daným pilotným projektom, a opätovne zdôrazňuje, že úloha členov pri informovaní širokej verejnosti o výsledkoch záverečnej správy by mala byť významná;

19.  zdôrazňuje potrebu prepojiť všetky programy vnútorného trhu s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679(3);

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

12.7.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

34

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Biljana Borzan, Birgit Collin-Langen, Julia Reda, Marc Tarabella, Matthijs van Miltenburg, Sabine Verheyen

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Asim Ademov, Isabella De Monte, Sylvie Goddyn, Nosheena Mobarik

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

34

+

ALDE

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Matthijs van Miltenburg

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Richard Sulík, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Asim Ademov, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza-Bildt, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Stefanec, Róża Gräfin von Thun und Hoheinstein, Mihai Turcanu, Sabine Verheyen

S&D

Biljana Borzan, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Isabella De Monte, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

Verts/ALE

Pascal Durand, Julia Reda

3

-

EFDD

John Stuart Agnew

Verts/ALE

Sylvie Goddyn, Mylène Troszczynski

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Údaj z roku 2017 prevzatý zo štúdie o potrebách podnikov, ktoré pôsobia cezhranične v rámci EÚ, pokiaľ ide o informácie a pomoc, vrátane analýzy rozdielov a nákladov, s. 30.

(2)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/302 z 28. februára 2018 o riešení neoprávneného geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla zákazníkov na vnútornom trhu, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 2006/2004 a (EÚ) 2017/2394 a smernica 2009/22/ES, Ú. v. EÚ LI 60, 2.3.2018, s. 1.

(3)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).


STANOVISKO Výboru pre dopravu a cestovný ruch (30.8.2018)

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019

(2018/2046(BUD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Pavel Telička

NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  berie na vedomie predložený návrh rozpočtu dopravnej politiky EÚ v okruhu 1a, hlave 6 (Mobilita a doprava); trvá na tom, že politika EÚ v oblasti dopravy má zásadný význam pre voľný pohyb osôb a tovaru, globálnu európsku integráciu, sociálnu a územnú súdržnosť Únie a celkovú konkurencieschopnosť; zdôrazňuje preto, že táto politika potrebuje ambiciózny rozpočet pre odvetvie dopravy v záujme zachovania dôveryhodnosti prebiehajúcich projektov, zaručenia adekvátnej siete infraštruktúr a jej náležitého fungovania a bezpečnosti, zabezpečenia dlhodobých investícií na podporu európskych podnikov a mobilizácie doplnkového financovania zo súkromných zdrojov;

2.  vyjadruje presvedčenie, že Nástroj na prepájanie Európy (NPE) má mimoriadne dôležitú úlohu, keďže spájaním a/alebo modernizáciou novej a existujúcej dopravnej infraštruktúry optimalizuje dopravnú sieť v Únii, a tým poskytuje významnú európsku pridanú hodnotu; zdôrazňuje kľúčovú úlohu, ktorú zohráva Nástroj na prepojenie Európy (NPE) v odvetví dopravy v súvislosti s dokončením základnej a komplexnej siete TEN-T, a poukazuje na to, že vzhľadom na potrebu dlhodobého plánovania treba pre NPE zabezpečiť stabilné a primerané financovanie; vyjadruje poľutovanie nad tým, že v minulosti sa vykonali rozpočtové škrty na úkor NPE, a trvá na tom, že už nie sú prijateľné žiadne ďalšie škrty v tomto programe; berie na vedomie, že Komisia navrhuje pre NPE – Doprava zvýšenie o 39,4 % a o 5,3 % v záväzkoch respektíve platbách, a zastáva názor, že vzhľadom na to, že rok 2019 je prvým rokom súčasného viacročného finančného rámca, v ktorom možno požadovať dodatočné financovanie na projekty, ktoré sa začali v rokoch 2014 a 2016, ide v tomto prípade o skutočne minimálne sumy;

3.  víta presun finančných prostriedkov vo výške 1,7 miliardy EUR v roku 2019 z Kohézneho fondu do programu NPE – Doprava; pripomína, že tieto finančné prostriedky sú účelovo viazané len na projekty v oblasti infraštruktúry TEN-T v tých členských štátoch, ktoré sú oprávnené čerpať prostriedky z Kohézneho fondu;

4.  zdôrazňuje, že projekt Rail Baltica, založený na európskom rozchode koľaje, je jedným z najdôležitejších projektov svojho druhu v Únii, avšak finančné prostriedky, ktoré sú preň navrhované, sú nedostatočné; vyzýva preto Komisiu, aby zabezpečila zachovanie financovania Únie na tej istej nemennej úrovni;

5.  víta, že v máji 2018 bola vyhlásená nová výzva v rámci NPE – Doprava na podporu politických usmernení 3. balíka opatrení v oblasti ekologickej mobility a že v roku 2019 budú vyhlásené ďalšie výzvy; pripomína úspech výzvy na predkladanie návrhov v roku 2017 a vyzýva Komisiu, aby takúto výzvu zopakovala v roku 2019; tento rok opäť zdôrazňuje, že, pokiaľ ide o projekty generujúce príjmy, treba zabezpečiť vzájomné dopĺňanie NPE a ostatných fondov, najmä EFSI, aby sa maximalizovala pridaná hodnota EÚ pri financovaní projektov a pritiahli sa ďalšie súkromné investície do veľkých projektov inovácií, ako sú napr. ERTMS a digitálne inovácie; zároveň pripomína, že v oblasti NPE – Doprava zostávajú finančné granty aj naďalej hlavným nástrojom financovania udržateľnej infraštruktúry a cezhraničných projektov pozdĺž koridorov TEN-T;

6.  pripomína záväzky vyplývajúce z Parížskej dohody; poukazuje na to, že Európa bude musieť v blízkej budúcnosti čeliť stále väčším výzvam spojeným s dopravou, ako je zmierňovanie zmeny klímy a zvyšujúci sa dopyt po nákladnej doprave, ktorých súčasťou bude musieť byť transformácia energetiky a nové formy mobility, a pripomína, že tieto výzvy si budú vyžadovať také finančné prostriedky ktoré zaručia, aby Európa zostala inkluzívna a konkurencieschopná; zdôrazňuje preto, že zásadnou podmienkou vybudovania udržateľného sektora dopravy je podpora a prideľovanie primeraných finančných prostriedkov na presun na iné druhy dopravy, vytvorenie nízkouhlíkového jednotného európskeho železničného priestoru, napríklad zavedením ERTMS, koridorov nákladnej dopravy, vysokorýchlostnej železničnej dopravy a cezhraničnej železničnej dopravy a na podporu námorných diaľnic a vnútrozemských vodných ciest vrátane trajektov s nízkymi emisiami; trvá ďalej na tom, že účinné riadenie ekologickej logistiky, ktoré zahŕňa všetky druhy dopravy v Únii, môže významne prispieť k zmierneniu preťaženosti dopravy a zníženiu emisií CO2, a naliehavo vyzýva Komisiu, aby podporovala digitalizáciu v logistike;

7.  pripomína, že je dôležité budovať široké synergické prepojenia medzi NPE – Doprava a digitálnym NPE s cieľom maximalizovať finančný pákový efekt pre projekty zamerané na podporu digitalizácie koridorov TEN-T;

8.  domnieva sa, že príspevok z rozpočtu EÚ pre agentúry v oblasti dopravy by mal zodpovedať ich úlohám; berie na vedomie, že rozpočet pridelený agentúre EASA je stabilný, že rozpočet agentúry EMSA sa mierne zvýšil a že rozpočtové prostriedky vyčlenené pre agentúru ERA sa v porovnaní s predchádzajúcim rozpočtovým rokom bohužiaľ znížili; pripomína, že rozsah pôsobnosti agentúr ERA, EMSA a EASA sa nedávno rozšíril, čo si vyžaduje adekvátne financovanie a personálne obsadenie, aby sa zabezpečilo úspešné vykonávanie ich nových úloh; pripomína v tejto súvislosti veľmi významné rozšírenie mandátu agentúry EASA vyplývajúce z nedávneho prijatia revidovaného základného nariadenia, ktoré jej prideľuje nové právomoci, napríklad v oblasti bezpilotných lietadiel, ATM/ANS, životného prostredia, kybernetickej bezpečnosti a výskumu a medzinárodného pôsobenia, a preto by sa mal návrh rozpočtu pre EASA zvýšiť z hľadiska ľudských aj finančných zdrojov, aby bola agentúra primerane vybavená a mohla občanom Únie poskytovať vysokú úroveň bezpečnosti;

9.  pripomína, že kozmický priestor je pre Úniu mimoriadne dôležitý, že systémy Galileo a EGNOS sa vo veľkom rozsahu používajú v sektore dopravy a že služba EGNOS je od roku 2011 plne funkčná a môže sa využívať vo všetkých typoch dopravy; zdôrazňuje, že systém Galileo je v plnej miere financovaný z rozpočtu EÚ a že jeho uvedenie do prevádzky v plnom režime bude veľkým prínosom pre hospodárstvo EÚ tým, že poskytne skutočnú službu jej priemyselným odvetviam a občanom; berie na vedomie, že systém Galileo v súčasnosti využíva 22 satelitov a že jeho úplné nasadenie sa má dosiahnuť do roku 2020 po vyslaní 30 satelitov na obežnú dráhu; preto sa aj s ohľadom na naliehavé výzvy v oblasti kybernetickej bezpečnosti domnieva, že je mimoriadne dôležité vyčleniť primerané rozpočtové prostriedky na vypustenie ďalších satelitov; pripomína kľúčové úlohy Agentúry pre európsky globálny navigačný satelitný systém (GSA), pokiaľ ide o systém Galileo a Európsku geostacionárnu navigačnú prekrývaciu službu (EGNOS); domnieva sa, že agentúra GSA musí byť dostatočne personálne vybavená, aby mohla zabezpečiť náležité fungovanie a prospešné využívanie globálneho navigačného satelitného systému (GNSS);

10.  domnieva sa, že zlepšenie účinnosti odvetvia dopravy a zníženie jeho úrovne emisií sú navzájom prepojené ciele, k dosiahnutiu ktorých môžu významne prispieť výskum a inovácie v spolupráci s príslušnými agentúrami EÚ; berie na vedomie navrhovanú stabilitu rozpočtu prideleného v rámci programu Horizont 2020 programu SESAR 2 (na výskum a vývoj a zavedenie systému manažmentu letovej prevádzky (ATM)), spoločným podnikom Shift2Rail a Čisté nebo 2 a spoločnému podniku pre palivové články a vodík 2, pričom zdôrazňuje, že treba zabezpečiť primerané financovanie týchto programov, aby mohli úspešne fungovať;

11.  domnieva sa, že pri financovaní dopravnej infraštruktúry z prostriedkov Únie treba brať do úvahy tieto otázky:

– prepojiteľnosť medzi koridormi a celkovou sieťou a cezhraničné prepojenia;

– intermodalita ako základ pre rozhodovanie o projektoch;

– interoperabilita ako podmienka spolufinancovania projektov v oblasti dopravy;

– kvalita spolufinancovaných projektov je dôležitejšia ako ich kvantita alebo veľkosť;

zapojenie občanov do transparentného rozhodovania a monitorovania realizácie veľkých projektov s celkovými investíciami vo výške viac než 1 miliarda EUR;

12.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Únii sa nedarí vždy informovať o priamom vplyve svojich politík a finančných programov, ako aj nad nedostatočným posudzovaním týchto vplyvov; upozorňuje na to, že celkový nedostatok informovanosti o právach cestujúcich v Únii v odvetví dopravy vyvoláva veľké znepokojenie, a vyjadruje poľutovanie nad tým, že príslušné nariadenia, najmä v leteckej a železničnej doprave, sa neuplatňujú vždy konzistentne vo všetkých členských štátoch; zdôrazňuje, že v čase, keď sa ľahko šíria dezinformačné kampane, treba tejto otázke venovať väčšiu pozornosť;

13.  zdôrazňuje, že pilotné projekty a prípravné akcie sú pre Parlament užitočné, lebo mu umožňujú poskytnúť priamy finančný stimul iniciatívam podporujúcim jeho legislatívnu činnosť, za ktoré je priamo zodpovedná Komisia; vyjadruje poľutovanie nad tým, že o výsledkoch týchto projektov a akcií sa nie vždy dôsledne informuje, a žiada Komisiu, aby do konca svojho funkčného obdobia predložila podrobnú analýzu projektov financovaných v tomto volebnom období, ako aj usmernenia obsahujúce nielen ciele, ale aj informácie o metóde ich výberu.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

29.8.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

33

0

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Anna Hedh

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

33

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Matthijs van Miltenburg, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Kosma Złotowski

ENF

Georg Mayer

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

0

-

 

 

3

0

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

EFDD

Daniela Aiuto

Vysvetlenie použitých znakov

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre regionálny rozvoj (4.9.2018)

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019

(2018/2046(BUD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Derek Vaughan

NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  zdôrazňuje význam politiky súdržnosti ako hlavnej investičnej politiky Únie, ktorá pomáha znižovať hospodárske, sociálne a územné rozdiely medzi regiónmi EÚ a v rámci nich a predchádzať zaostávaniu niektorých regiónov, prehlbuje inteligentný, udržateľný a inkluzívny hospodársky rast, vytvára nové pracovné miesta a bojuje proti nezamestnanosti, zlepšuje konkurencieschopnosť MSP a prístup na svetové trhy, podporuje inovácie v mestských a vidieckych oblastiach a nabáda miestne a regionálne orgány k prechodu na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo; konštatuje, že každé jedno euro investované do politiky súdržnosti má preukázanú návratnosť investícií vo výške 174 %(1), a menej investícií by znamenalo menší rast a menej pracovných miest pre občanov; zdôrazňuje, že politika súdržnosti je prínosná pre všetky členské štáty; žiada, aby si kohézne fondy zachovali svoju úlohu hlavnej investičnej politiky Európskej únie s rozpočtom zodpovedajúcim ambicióznym cieľom politiky súdržnosti;

2.  pripomína, že politika súdržnosti je jedným z najdôležitejších nástrojov na riešenie hlavných priorít vymedzených v návrhu rozpočtu Komisie na rok 2019, pričom sa buduje silnejšia a odolnejšia európska ekonomika, znižujú rozdiely v rámci EÚ, vytvárajú sa pracovné miesta, zabezpečuje solidarita a bezpečnosť v rámci hraníc EÚ aj za jej hranicami a zabezpečuje riadne plnenie rozpočtu EÚ; v tejto súvislosti zdôrazňuje význam záväzkov prijatých v rámci Parížskej dohody a dosahovania cieľov EÚ v oblasti klímy a energetiky; zdôrazňuje význam zlepšovania viditeľnosti fondov EÚ a lepšej komunikácie výsledkov politiky súdržnosti; naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, aby zvyšovali informovanosť o rôznych investičných možnostiach EÚ, predvádzali inovatívne projekty a vymieňali si osvedčené postupy;

3.  s uspokojením konštatuje, že po prvých rokoch obdobia 2014 – 2020, v ktorých bolo čerpanie rozpočtu nedostatočné, sa súčasné programy nakoniec vykonávajú naplno so zlepšeným vykonávaním platieb a s väčšou mierou výberu projektov; upozorňuje na to, že zdržania na začiatku programového obdobia môžu viesť ku hromadeniu nevybavených žiadostí o platby v roku 2019; uznáva úsilie, ktoré vyvinula Komisia, aby zabránila zbytočnému nahromadeniu neuhradených platieb; v tejto súvislosti naliehavo vyzýva, aby boli poskytnuté dostatočné platobné rozpočtové prostriedky na to, aby vykonávanie prebiehalo hladko; keďže podľa nedávnych správ o platbách podľa jednotlivých členských štátoch niektoré členské štáty z hľadiska vyplatených prostriedkov pomerne výrazne zaostávajú, vyzýva Komisiu, aby zistila nedostatky a prijala opatrenia na zlepšenie využívania EŠIF;

4.  berie na vedomie navrhované zvýšenie platobných rozpočtových prostriedkov o 1,1 %, pričom v prípade Kohézneho fondu dochádza k zníženiu o 8,9 % a v prípade Európskej územnej spolupráce o 3,6 %, ako aj zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov v rámci okruhu 1b o 2,8 % v návrhu rozpočtu na rok 2019 oproti predchádzajúcemu rozpočtu; je znepokojený tým, že tieto sumy nemusia stačiť na to, aby zodpovedali tempu vykonávania programov v rámci uvedeného okruhu a na zabránenie opätovnému nahromadeniu neuhradených žiadostí o platbu, čo by ohrozilo dôveryhodnosť politiky súdržnosti; zdôrazňuje preto potrebu vyššej úrovne platobných rozpočtových prostriedkov, aby sa preukázalo, že EÚ je schopná plniť svoje záväzky, a tým sa zvýšila jej dôveryhodnosť;

5.  pripomína Komisii oneskorenia pri určovaní vnútroštátnych riadiacich orgánov; poukazuje na to, že k 31. máju 2018 ešte stále treba určiť príslušné vnútroštátne orgány pre 16 programov; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby aktívne spolupracovali na čo najskoršom dokončení tohto postupu menovania s cieľom zabezpečiť bezproblémové vykonávanie súčasných programov; vyzýva členské štáty, aby vyvinuli maximálne úsilie o zvýšenie svojej absorpčnej kapacity a urýchlili vykonávanie projektov s cieľom obmedziť zdržania spôsobené neukončeným financovaním súdržnosti počas súčasného rozpočtového roka; opätovne zdôrazňuje, že treba zlepšiť vykonávanie financovania a znížiť administratívnu záťaž, a vyzýva členské štáty, aby užšie spolupracovali s pracovnou skupinou Komisie s cieľom zaistiť lepšie vykonávanie, a teda upevniť kapacity v oblasti riadenia financovania súdržnosti;

6.  berie na vedomie návrh na zvýšenie rozpočtu programu na podporu štrukturálnych reforiem (SRSP) o 80 miliónov EUR na obdobie 2019 – 2020, teda o 40 miliónov EUR v návrhu rozpočtu na rok 2019, čím sa dosiahne celkové finančné krytie SRSP vo výške 222,8 miliónov EUR; upozorňuje, že zvýšenie by sa malo financovať mobilizáciou osobitného nástroja a nie na úkor politiky súdržnosti; vyzýva Komisiu, aby hľadala ďalšie synergie s EŠIF a inými výskumnými, inovačnými a s konkurencieschopnosťou súvisiacimi programami EÚ, napríklad s programom Horizont, a možnosti ich dopĺňania, napríklad s cieľom podporovať inováciu a digitalizáciu vo vidieckych oblastiach a vo vidieckych hospodárstvach.

7.  poukazuje na absolútne pozitívny vplyv, ktorý majú kohézne fondy v oblastiach konfliktov, vrátane programu PEACE pre Severné Írsko; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby aj naďalej podporovali mierový proces pokračujúcim financovaním niektorých osobitných programov, napríklad programu PEACE, a to za podmienok, ktoré budú vymedzené, a bez toho, aby to malo vplyv na prebiehajúce rokovania; poukazuje na to, že financovanie z programov Európskej územnej spolupráce, t. j. na financovanie cezhraničnej spolupráce na vonkajších hraniciach EÚ, môže byť výhodné aj pre politiku rozširovania.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

3.9.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

23

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pascal Arimont, Mercedes Bresso, Aleksander Gabelic, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić, Louis-Joseph Manscour, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Mirosław Piotrowski, Liliana Rodrigues, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniel Buda, Raffaele Fitto, Elsi Katainen, Tonino Picula, Maria Gabriela Zoană

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

23

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Raffaele Fitto, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

GUE/NGL

Younous Omarjee

PPE

Pascal Arimont, Daniel Buda, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Mercedes Bresso, Aleksander Gabelic, Michela Giuffrida, Louis-Joseph Manscour, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Maria Gabriela Zoană

VERTS/ALE

Monika Vana

0

-

 

 

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Pracovný dokument útvarov Komisie z 19. septembra 2016 s názvom Hodnotenie ex post EFRR a Kohézneho fondu na roky 2007 – 2013 (SWD(2016)0318).


STANOVISKO Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (30.8.2018)

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019

(2018/2046(BUD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Ramón Luis Valcárcel Siso

NÁVRHY

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  víta sumu 60 miliárd EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a sumu 57,8 miliardy EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch, ktoré Komisia navrhuje v návrhu rozpočtu na rok 2019 pre okruh 2, čo predstavuje zvýšenie o 1,2 % v prípade viazaných rozpočtových prostriedkov a o 3,0 % v prípade platobných rozpočtových prostriedkov v porovnaní s rozpočtom na rok 2018; konštatuje však, že toto zvýšenie, pokiaľ ide o EPZF, možno pripísať tomu, že v návrhu rozpočtu na rok 2019 sa oproti rozpočtu na rok 2018 odhaduje nižšia suma pripísaných príjmov, ktoré majú byť pre EPZF k dispozícii; odporúča, aby sa vykonali všetky opatrenia na zabránenie nahromadeniu neuhradených platieb v budúcom viacročnom finančnom rámci (2021 – 2027) (VFR);

2.  trvá na tom, že treba poskytnúť finančné prostriedky na kompenzáciu hospodárskych strát, ktoré utrpeli poľnohospodári v dôsledku kríz na trhu a sanitárnych či fytosanitárnych krízových situácií, napríklad v súvislosti s baktériou Xylella fastidiosa, a opätovne zdôrazňuje, že na tento účel je potrebné využiť dostupné rezervy v rámci okruhu 2 v spolupráci s okruhom 3; trvá na tom, že kompenzácia za vyhubenie škodcov by mala pokrývať aj sanáciu poľnohospodárskych ekosystémov vrátane pôdy, ako aj vybudovanie robustnej biodiverzity, a najmä zabezpečenie genetickej rozmanitosti sadbového materiálu, ktorý by bol v ideálnom prípade rezistentný alebo tolerantný voči chorobám alebo škodcom; domnieva sa, že jedným z cieľov akejkoľvek poskytovanej pomoci by malo byť zabezpečenie vyvážených, biologicky rozmanitých poľnohospodárskych ekosystémov a typov krajiny, ktoré budú menej náchylné na budúce nákazy;

3.  trvá na tom, že prípadný príjem do rozpočtu Únie pochádzajúci z akýchkoľvek pripísaných príjmov alebo vrátených súm z nezrovnalostí v oblasti poľnohospodárstva za predchádzajúce roky by mal zostať v okruhu 2;

4.  žiada o vyčlenenie dodatočných finančných prostriedkov pre poľnohospodárov v odvetví pestovania olív a výroby olivového oleja ako kompenzáciu strát, ktoré utrpeli v dôsledku vypuknutia nákazy spôsobenej baktériou Xylella fastidiosa, ako aj o zintenzívnenie preventívnych opatrení v Európe, reštrukturalizáciu odvetvia a konsolidáciu vedeckého výskumu zameraného na tento patogén a jeho prenášača;

5.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby včas monitorovali volatilitu cien poľnohospodárskych produktov, ktorá má nepriaznivý vplyv na príjmy poľnohospodárov, a aby v prípade potreby pohotovo a účinne reagovali;

6.  zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby finančné prostriedky vyčlenené na výskum v agropotravinárskom sektore, najmä z rozpočtu programu Horizont 2020, zostali aj naďalej v plnej miere k dispozícii na podporu a posilnenie inovácií a inteligentných riešení v sektore poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, ako je tomu v prípade finančných prostriedkov Nástroja na prepájanie Európy (NPE), s cieľom umožniť zavedenie širokopásmového pripojenia vo vidieckych oblastiach; zdôrazňuje dôležitosť praktickej uplatniteľnosti výsledkov na úrovni poľnohospodárskych podnikov a úlohu služieb zameraných na rozširovanie poľnohospodárstva; berie na vedomie, že integrované „inteligentné“ riešenia, ako napríklad inteligentné obce, presné poľnohospodárstvo, digitalizácia, hospodárstvo spoločného využívania zdrojov, obehové hospodárstvo, ako aj sociálne iniciatívy, môžu prispieť k poľnohospodárstvu a celkovému blahobytu vo vidieckych oblastiach; nalieha na Komisiu, aby naplánovala financovanie „inteligentných“ prístupov so zreteľom na reformu SPP a vyhlásenie Cork 2.0; zdôrazňuje, že prostredníctvom týchto „inteligentných“ riešení by mala byť zachovaná súdržnosť s cieľmi politiky v oblasti životného prostredia, klímy a biodiverzity a zabezpečená úzka spolupráca s príslušnými zainteresovanými stranami zo všetkých členských štátov; poukazuje na to, že je dôležité investovať do presného poľnohospodárstva, aby sa zefektívnili výrobné metódy a znížili straty, a stimulovať a podporovať iniciatívy, ktoré sú prispôsobené potrebám malých podnikov nedosahujúcich úspory z rozsahu, aby tieto podniky mali úžitok z nových technológií;

7.  zdôrazňuje, že programy skladovania sa v časoch krízy ukázali ako účinné a že zníženie finančných zdrojov vyčlenených v rámci procesu plánovania by bolo kontraproduktívne;

8.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia vo svojich návrhoch týkajúcich sa VFR oznámila škrty v rozpočte SPP; poukazuje najmä na to, že poľnohospodárska politika je spoločná politika a akékoľvek škrty v rámci rozpočtu SPP by mali neprimerané účinky, pretože tieto prostriedky vzhľadom na pravidlá štátnej pomoci nemôžu nahradiť vnútroštátne finančné prostriedky;

9.  víta zvýšenie rozpočtových prostriedkov, ktoré Komisia navrhla pre organizácie výrobcov v sektore ovocia a zeleniny, a zdôrazňuje ich rastúci prínos k obnoveniu rovnováhy, pokiaľ ide o vyjednávaciu silu v potravinovom dodávateľskom reťazci, a naďalej zdôrazňuje, že treba financovať opatrenia na zvýšenie úrovne zastúpenia poľnohospodárskych výrobcov v nich;

10.  zdôrazňuje, že je dôležité stanoviť sprievodné opatrenia na posilnenie úlohy poľnohospodárov v dodávateľskom reťazci, ako aj spôsoby podpory organizácií poľnohospodárov;

11.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že podporné opatrenia v súvislosti s ruským embargom neboli predĺžené, a to aj napriek tomu, že mnohí výrobcovia z Únie, najmä v mliekarenskom sektore a sektore ovocia a zeleniny, sú ním naďalej negatívne ovplyvnení, a to bez vlastného zavinenia, keďže poľnohospodári nemôžu byť zodpovední za diplomatickú politiku Únie; preto žiada o zachovanie podporných opatrení pre poľnohospodárskych výrobcov na súčasnej úrovni, kým pretrvávajú ťažkosti vyvolané ruským zákazom; ďalej vyzýva na vytvorenie novej krízovej rezervy, ktorej financovanie nebude závisieť na ročnom mechanizme finančnej disciplíny, aby mohla včas reagovať na krízové situácie, ktoré vzniknú; uznáva, že niektoré členské štáty, ktoré nemali obchodné vzťahy s Ruskom, boli embargom nepriamo ovplyvnené, a trvá na tom, aby táto podpora pokrývala aj straty vyplývajúce zo zaplavenia trhov výrobkami určenými pre ruský trh;

12.  víta zvýšenie financovania, ktoré Európska komisia navrhla pre opatrenia na propagáciu, čím sa potvrdila účinnosť zlepšení dosiahnutých vďaka poslednej reforme; domnieva sa, že opatrenia na propagáciu majú zásadný význam pre rozšírenie podielu európskeho vývozu na trhoch na celom svete a na prekonanie obmedzení, ktoré uložili určité tretie krajiny na výrobky Únie, ako je ruské embargo alebo nedávne rozhodnutie USA zaviesť antidumpingové a vyrovnávacie clá na dovoz španielskych zrelých olív;

13.  poukazuje na dôsledky extrémneho sucha, ktoré postihlo členské štáty v posledných mesiacoch a spôsobilo značné straty v poľnohospodárstve a ohrozuje veľký počet podnikov, a v tejto súvislosti zdôrazňuje, že treba zaručiť prijatie osobitných podporných opatrení, ktorými sa pomôže najviac postihnutým poľnohospodárom;

14.  víta záväzok Európskej komisie zachovať súčasnú úroveň financovania sektora včelárstva, ktorá je nevyhnutná na pokrytie výdavkov národných programov;

15.  víta zvýšenie rozpočtových prostriedkov pridelených na výskum a vývoj súvisiaci s poľnohospodárstvom v rámci programu Horizont 2020;

16.  varuje, že ak sa do dohody o voľnom obchode so zoskupením Mercosur nezačlení primeraná ochrana pre citlivé odvetvia poľnohospodárstva Únie, mnohí európski výrobcovia sa dostanú pod ešte väčší finančný tlak;

17.  domnieva sa, že Únia môže zásadným spôsobom prispievať k podpore zdravých stravovacích návykov založených na udržateľnej výrobe, najmä u detí, a preto považuje za veľmi dôležité, aby sa v plnej miere využili stropy stanovené pre programy Únie pre školy v súčasnom nariadení; preto vyzýva členské štáty, aby posilnili svoje vnútroštátne programy na zabezpečenie úplného využitia maximálnej sumy pridelených rozpočtových prostriedkov, ktoré sú k dispozícii (250 miliónov EUR pre Úniu);

18.  berie na vedomie nedávne presuny prostriedkov z piliera I do piliera II, o ktorých rozhodli Francúzsko, Litva a Holandsko a ktoré viedli k zníženiu rozpočtových prostriedkov na priame platby v návrhu rozpočtu na rok 2019;

19.  opätovne potvrdzuje zásadný význam programu podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách, najmä vzhľadom na súčasnú úroveň podvýživy detí v Únii; vyzýva preto Komisiu, aby znížila súvisiacu byrokraciu, a zdôrazňuje potrebu podporovať zdravé stravovacie návyky u detí a konzumáciu ovocia a zeleniny z ekologickej poľnohospodárskej výroby;

20.  vyjadruje poľutovanie nad nedostatočnou realizáciou platieb mladým poľnohospodárom v posledných rokoch a nabáda členské štáty k tomu, aby sa zasadzovali o využívanie uvedených prostriedkov v nasledujúcom roku s cieľom podporiť generačnú výmenu a zamedziť koncentrácii vlastníctva pôdy a zaberaniu pôdy; poukazuje na to, že nedostatok pracovníkov v poľnohospodárstve je faktor, ktorý obmedzuje rozvoj poľnohospodárstva, a zdôrazňuje, že treba prijať podporné opatrenia na prilákanie pracovníkov do poľnohospodárstva;

21.  zdôrazňuje význam záväzkov a výdavkov v oblasti rozvoja vidieka a ich potenciál, pokiaľ ide o vytváranie hospodárskych činností a pracovných miest predovšetkým v okrajových oblastiach s vyššou mierou nezamestnanosti, a najmä pre mladšiu generáciu; trvá na tom, že iniciatívy zamerané na mladých poľnohospodárov vrátane osobitných programov pre jednotlivé regióny by sa mali zachovať, čím by sa podporili inovácie a potrebná generačná obmena; domnieva sa, že podpora pre mladých ľudí by sa mala zameriavať na ich aktuálne potreby, pričom by ich však nemala nabádať k nadmernému zadlžovaniu;

22.  poznamenáva, že prístup k nástrojom financovania investícií do poľnohospodárskych podnikov by sa mal lepšie prispôsobiť investičným potrebám a vyšším rizikovým profilom nových účastníkov;

23.  žiada, aby sa rozpočtové prostriedky pre programy POSEI udržiavali na maximálnych úrovniach stanovených v príslušnom nariadení Únie, pričom zdôrazňuje význam týchto programov pre zachovanie odolnosti poľnohospodárskych výrobcov a poukazuje na nestabilnú hospodársku situáciu najvzdialenejších regiónov, ktoré sú stále výrazne zasiahnuté krízou a štrukturálnymi nevýhodami uvedenými v článku 349 ZFEÚ (odľahlosť, ostrovná poloha, malá rozloha, obťažné topografické a klimatické podmienky a hospodárska závislosť od malého množstva výrobkov);

24.  vyzdvihuje význam pilotných projektov a prípravných akcií pre inovácie v poľnohospodárstve a v oblasti rozvoja vidieka; požaduje trvalú podporu prebiehajúcich a nových pilotných projektov a prípravných akcií;

25.  je hlboko znepokojený škrtmi v SPP, s ktorými sa počíta v návrhu Európskej komisie na roky 2021 – 2027, najmä čo sa týka najvzdialenejších regiónov a programov POSEI;

26.  vyjadruje poľutovanie nad podstatným znížením rozpočtového riadku týkajúceho sa režimu dobrovoľnej viazanej podpory, keďže viazaná pomoc predstavuje základný nástroj na zachovanie plodín, ktoré sú z viacerých hľadísk prínosom pre poľnohospodárstvo a životné prostredie;

27.  vyjadruje spokojnosť s 25 % zvýšením rozpočtových prostriedkov určených na boj proti chorobám zvierat a škodcom rastlín, keďže Únia čelí značným rizikám a zvýšeným výskytom ohnísk chorôb.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

29.8.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

36

2

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Jacques Colombier, Michel Dantin, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Karin Kadenbach, Elsi Katainen, Momchil Nekov, Annie Schreijer-Pierik, Ramón Luis Valcárcel Siso

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

36

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR

Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson, Laurenţiu Rebega

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

PPE

Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Esther Herranz García, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Czesław Adam Siekierski, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Michela Giuffrida, Karine Gloanec Maurin, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Maria Noichl, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, Maria Gabriela Zoană

Verts/ALE

Martin Häusling, Bronis Ropė

2

-

EFDD

John Stuart Agnew

GUE/NGL

Anja Hazekamp

3

0

ALDE

Jan Huitema

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre rybárstvo (31.8.2018)

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019

(2018/2046(BUD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Alain Cadec

NÁVRHY

Výbor pre rybárstvo vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. Finančné zdroje spoločnej rybárskej politiky (SRP) a povinné príspevky do regionálnych organizácií pre riadenie rybárstva a iných medzinárodných organizácií a príspevky v rámci dohôd o udržateľnom rybárstve sa sústreďujú v oddiele III a hlave 11 „Európsky fond pre námorníctvo a rybárstvo (EFNR)“.

B. Základným cieľom spoločnej rybárskej politiky je vyvážiť udržateľnosť strategického hospodárskeho odvetvia Európskej únie, ktoré prispieva k potravinovej bezpečnosti, zamestnanosti a hospodárskej a sociálnej súdržnosti pobrežných regiónov a najvzdialenejších regiónov Únie, a potreba chrániť morské ekosystémy rozvojom rybárstva, ktoré bude udržateľné po hospodárskej aj environmentálnej stránke;

1.  trvá na tom, že v rozpočte Únie na rok 2019 by mala byť stanovená primeraná úroveň platobných a viazaných rozpočtových prostriedkov, aby bolo možné pokryť finančné potreby SRP; vyjadruje presvedčenie, že na úplné vykonávanie SRP a zabezpečenie udržateľnosti akvakultúry a rybolovných činností v Európe je potrebný primeraný objem ihneď dostupných finančných prostriedkov na zabezpečenie a zaistenie dlhodobých investícií;

2.  poukazuje na to, že odvetvie rybného hospodárstva Únie sa vysoko koncentruje v niektorých regiónoch, ktoré sú silne závislé od rybolovu a že rybolov, najmä miestny pobrežný rybolov, prispieva k tvorbe sociálno-hospodárskej a kultúrnej štruktúry mnohých pobrežných a najvzdialenejších regiónov a ostrovov;

3.  konštatuje, že v rozpočte na rok 2019 treba zohľadniť zodpovedajúce rozpočtové prostriedky najmä v dôsledku plánovaného predĺženia platnosti protokolov uzavretých s Mauritániou a Senegalom v uvedenom roku, keďže viac ako 60 % produktov rybolovu, ktoré sa spotrebujú v EÚ, pochádza z medzinárodných vôd a výhradných hospodárskych zón tretích krajín;

4.  domnieva sa, že vonkajší rozmer SRP si vyžaduje realistické rozpočtové prognózy, aby bolo možné financovať dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva;

5.  trvá na tom, že úroveň plnenia ENRF za obdobie 2014 – 2020 je aj štyri roky od jeho prijatia stále neuspokojivá, keďže v súčasnosti je plnenie rozpočtu iba na úrovni 4,5% (časť ENRF podlieha spoločnému riadeniu); dúfa, že miera využívania ENRF sa bude postupne zvyšovať, a zdôrazňuje, že nízka miera čerpania prostriedkov z tohto fondu je sčasti dôsledkom byrokracie na úrovni členských štátov a na úrovni Únie, ako aj nedostatku ctižiadostivosti členských štátov, pokiaľ ide o zabezpečenie úplného a včasného plnenia povinnosti vylodiť úlovky; poukazuje na to, že pri zavádzaní povinnosti vylodiť úlovky budú potrebné finančné prostriedky na podporu odvetvia rybolovu;

6.  zdôrazňuje potrebu zachovať dostatočné rozpočtové prostriedky na spolufinancované činnosti, aby sa zabezpečila možnosť financovať flotily v sektoroch pobrežného, drobného a rekreačného rybolovu. považuje za nanajvýš dôležité, aby sa okrem toho vyčlenili primerané finančné prostriedky na modernizáciu rybárskej infraštruktúry; odhaduje, že na základe všeobecného rámca zavedeného Európskym námorným a rybárskym fondom (ENRF) musia členské štáty stanoviť svoje priority financovania tak, aby bolo možné reagovať na špecifické problémy tohto odvetvia;

7.  zdôrazňuje význam sociálneho a hospodárskeho rozmeru rybárstva pre miestne spoločenstvá a pre niektoré prímorské a pobrežné regióny; uznáva potrebu zaistiť dostatočné finančné prostriedky na to, aby sektory flotily pobrežného a drobného rybolovu mali možnosť získať financovanie;

8.  zdôrazňuje, že na lepšie pochopenie fungovania morských ekosystémov sú nevyhnutné vedecké údaje, čo je nevyhnutným predpokladom dosiahnutia maximálneho udržateľného výnosu zásob rýb; pripomína, že treba zlepšiť zhromažďovanie vedeckých údajov a zvýšiť spoluprácu a výmenu vedeckých údajov medzi sektorom námorného hospodárstva a rybárstva a vedeckou komunitou; poukazuje na to, že je potrebné zozbierať vedecké údaje o vplyve rekreačného rybolovu na populáciu rýb;

9.  pripomína význam dôsledných a nezávislých vedeckých stanovísk na účel posúdenia stavu rybolovných zdrojov, aby bolo možné prijímať rozhodnutia týkajúce sa hospodárenia umožňujúce dosiahnuť maximálny udržateľný výnos (MSY); naliehavo žiada členské štáty, aby využívali finančné prostriedky ENRF na zber vedeckých údajov, ktoré majú kľúčový význam pre prijímanie racionálnych a vedecky podložených rozhodnutí o otázkach rybárskej politiky;

10.  zdôrazňuje význam kontroly rybolovných činností, ktoré sú jedným z pilierov spoločnej rybárskej politiky; vyjadruje presvedčenie, že sa na ne musia aj naďalej poskytovať finančné prostriedky Únie a že členské štáty musia posilniť svoje úsilie v záujme využívania týchto prostriedkov;

11.  zdôrazňuje, že je dôležité zachovať rovnakú úroveň financovania Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva, aby sa zaistilo riadne vykonávanie jej mandátu v oblasti kontroly a dohľadu v sektore rybárstva; žiada posilnenie úlohy agentúry, aby bolo možné plniť ciele SRP a aby mohla agentúra posilniť svoje činnosti týkajúce sa riadenia rybárskych flotíl a dohľadu nad postupmi monitorovania;

12.  konštatuje, že jednou z výziev v sektore rybného hospodárstva je generačná výmena a že by sa mala zabezpečiť najmä osobitnými politickými opatreniami a finančnou podporou na povzbudenie mladých ľudí, aby pracovali v tomto odvetví, a ponúknutím podobných podmienok, aké majú sektory hospodárstva, najmä v najvzdialenejších regiónoch;

13.  zdôrazňuje potrebu uľahčiť prístup mladých ľudí k profesiám v odvetví rybolovu za pomoci Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ENRF) a ďalších mechanizmov financovania Únie;

14.  domnieva sa, že vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ sa nemôže využívať ako ospravedlnenie zníženia financovania; domnieva sa, že Únia musí nájsť prostriedky nevyhnutné na riadne financovanie SRP.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

29.8.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

16

1

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, João Ferreira, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ole Christensen, Rosa D’Amato, Seán Kelly, Francisco José Millán Mon, Nosheena Mobarik

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

16

+

ALDE

António Marinho e Pinto

GUE

João Ferreira

PPE

Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Seán Kelly, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Ole Christensen, Richard Corbett, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Ian Hudghton

1

-

EFDD

Mike Hookem

3

0

ECR

Nosheena Mobarik, Remo Sernagiotto, Peter van Dalen

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania.


STANOVISKO Výboru pre kultúru a vzdelávanie (4.9.2018)

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019

(2018/2046(BUD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Morten Løkkegaard

NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  pripomína, že Erasmus+ je naďalej veľmi cenený a populárny program podporujúci výučbovú mobilitu mládeže, čo dokazuje množstvo prijatých prihlášok presahujúce objem dostupných finančných prostriedkov; vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že návrh rozpočtu na rok 2019 pre program Erasmus+ je výrazne nižší, než Parlament očakával, a neprekračujú sa v ňom sumy plánované podľa súčasného VFR, a to ani v oblasti poskytovania zostávajúcich dostupných dodatočných finančných prostriedkov pridelených na program, ktoré boli dohodnuté na základe revízie VFR; vyzýva preto na zvýšenie objemu financovania o 20 % v porovnaní s návrhom rozpočtu na rok 2019 vo všetkých rozpočtových riadkoch programu Erasmus+, aby bolo možné pokryť aktuálne potreby, reagovať na to, čo od programu občania očakávajú, a poskytnúť európskej mládeži budúcnosť, ktorú od EÚ očakávajú; v tomto smere opätovne zdôrazňuje svoju podporu strojnásobeniu financovania programu Erasmus+ v nasledujúcom VFR a svoj zámer bojovať za toto zvýšenie;

2.  opakuje svoju obavu z toho, ako bol Európsky zbor solidarity pôvodne zriadený bez právneho základu a bez samostatného rozpočtového riadku; okrem toho nie je spokojný s tým, že konečné rozhodnutie o zdrojoch financovania pre tento zbor – s výnimkou prostriedkov vyčlenených na Erasmus+ – sa ponechalo na každoročný postup prijímania rozpočtu; potvrdzuje, že bude pozmeňujúci list zaslaný Komisiou kontrolovať veľmi starostlivo, aby sa zaistilo plnohodnotné rešpektovanie dohody z trialógu;

3.  zdôrazňuje hodnotu programu Kreatívna Európa, pokiaľ ide o podporu audiovizuálneho a kultúrneho priemyslu EÚ, a trvá na tom, že úrovne financovania by mali zodpovedať ambíciám programu; so zreteľom na podprogram MEDIA konštatuje, že aby bolo možné financovať všetky kvalitné projekty, musel by sa rozpočet zvýšiť o asi 44 %; vyzýva preto na významné zvýšenie objemu financovania v návrhu rozpočtu na rok 2019 o 22 % zamerané na riešenie nízkej miery úspešnosti žiadostí, na posilnenie podpory pre siete európskych prevádzkovateľov kín a na začlenenie – a financovanie – úspešnej prípravnej akcie venovanej tvorbe titulkov ku kultúrnemu obsahu bez ohrozenia financovania základných akcií; opätovne zdôrazňuje, že aj podprogram Kultúra, aj medziodvetvová zložka zostávajú chronicky podfinancované, a vyzýva na zvýšenie financovania v oboch riadkoch o aspoň 10 % v porovnaní s návrhom rozpočtu na rok 2019; pokiaľ ide o podprogram Kultúra, navrhuje doplniť návrh rozpočtu na rok 2019 o ďalšie 3 milióny EUR (nad rámec zvýšenia o 10 %) s cieľom posilniť už dnes úspešnú, ale zatiaľ obmedzenú skúšobnú akciu venovanú individuálnej mobilite umelcov a pracovníkov v odvetví kultúry pri príprave ďalšieho programu Kreatívna Európa;

4.  s potešením konštatuje, že nový návrh programu Kreatívna Európa obsahuje ustanovenia na podporu plurality a slobody médií a mediálnej gramotnosti v rámci medzisektorovej zložky; žiada, aby sa medzitým posilnil rozpočtový riadok na opatrenia týkajúce sa digitálneho obsahu, audiovizuálneho odvetvia a iných mediálnych odvetví (09 02 05) s cieľom podporiť úsilie zamerané na riešenie problému falošných správ prostredníctvom zlepšenej mediálnej gramotnosti a poskytovať priamu podporu organizáciám, ktoré monitorujú a presadzujú slobodu a pluralitu médií;

5.  víta začlenenie podpory hudobného odvetvia do nového programu Kreatívna Európa; konštatuje, že to vychádza z úspechu pilotnej iniciatívy v rámci Komisie a prípravnej akcie Hudba hýbe Európou, ktorú výbor navrhol;

6.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby podrobne preskúmala všetky činnosti v riadku Multimediálne akcie s cieľom zabezpečiť splnenie ich základných cieľov a aby toto preskúmanie poskytla Parlamentu; žiada o ďalších 4,2 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch v roku 2019 na zabezpečenie významnej činnosti siete Euranet Plus na zostávajúce obdobie VFR; opätovne konštatuje, že súčasné fungovanie siete formou „z ruky do úst“ je neudržateľné a vyžaduje dlhodobé riešenie; konštatuje, že cieľ v oblasti financovania siete Euranet Plus na rok 2020 a roky nasledujúce je 8,4 milióna EUR ročne;

7.  zdôrazňuje, že program Európa pre občanov má hodnotu z toho hľadiska, že pomáha rozširovať znalosti občanov o EÚ a posilňovať pocit občianstva; naliehavo žiada, aby sa upustilo od plánovaných škrtov v rámci tohto programu s cieľom financovať prepracovanú európsku iniciatívu občanov; vyjadruje poľutovanie nad tým, že v legislatívnom návrhu týkajúcom sa novej európskej iniciatívy občanov nebol podrobne opísaný rozpočtový vplyv na program Európa pre občanov, v dôsledku čoho zákonodarné orgány nedostali zásadné informácie; nad rámec vrátenia týchto finančných prostriedkov do daného rozpočtového riadku vyzýva na zvýšenie o 10 % nad hodnotu uvedenú v návrhu rozpočtu na rok 2019 – na základe hodnôt plánovania programov v aktuálnom VFR – s cieľom zabezpečiť potrebné minimálne zvýšenie pre program, ktorý trpí neustálym podfinancovaním a nízkou mierou úspešnosti projektov, čo znamená frustráciu očakávaní žiadateľov;

8.  pripomína, že vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie spôsobuje mimoriadne naliehavé problémy európskym školám, a to najmä vzhľadom na veľkosť anglickej jazykovej sekcie (približne 21 % všetkých žiakov) a prevahu angličtiny ako druhého jazyka (61 % všetkých žiakov v školskom roku 2016 - 2017); domnieva sa, že napriek ustanoveniam článku 120 návrhu dohody o vystúpení zostávajú nezodpovedané dôležité otázky v oblasti rozpočtu a vzdelania, pokiaľ ide o dlhodobé poskytovanie prvotriednej výučby angličtiny a ďalšie uznávanie európskej maturitnej skúšky v Spojenom kráľovstve; naliehavo vyzýva Komisiu a radu guvernérov, aby Výbor pre kultúru a vzdelávanie informovali o svojich dlhodobých plánoch na riešenie problémov spojených s brexitom;

9.  pripomína, že projekty súvisiace s kultúrou a vzdelávaním sú podporované z celej škály programov a nástrojov Únie, konkrétne z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), EFSI a z programu Horizont 2020; naliehavo vyzýva Komisiu, aby v záujme účinného vynakladania prostriedkov zlepšila synergiu medzi jednotlivými programami; vyzýva Komisiu, aby predovšetkým naplno využívala potenciálne synergie existujúce medzi rôznymi programami EÚ – napríklad Horizont 2020, Nástroj na prepájanie Európy, Erasmus+, EaSI, Kreatívna Európa a COSME – a fondmi EFSI a EŠIF na podporu väčšieho množstva projektov v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu;

10.  poukazuje na potenciál pilotných projektov a prípravných akcií (PPPA) ako prostriedkov na testovanie opatrení v oblastiach politiky Únie a na zavádzanie nových inovatívnych iniciatív, ktoré by sa mohli stať dlhodobými opatreniami Únie; zdôrazňuje, že niektoré PPPA, ktoré výbor v tomto volebnom období Parlamentu navrhol, sa ukázali byť veľmi úspešné a vydláždili cestu k príprave novej generácie programov v oblasti vzdelávania a kultúry; vyjadruje poľutovanie nad tým, že vopred uskutočňované posudzovanie PPPA zo strany Komisie ponecháva veľmi malý časový priestor pre výbory Parlamentu predkladajúce stanoviská na to, aby riešili hodnotenia a pripomienky; okrem toho vyjadruje poľutovanie nad tým, že v niektorých prípadoch hodnotenia a pripomienky Komisie nie sú úplne objektívne a zdá sa, že boli ovplyvnené inštitucionálnymi alebo osobnými preferenciami; pripomína, že neschopnosť zaviesť PPPA v rámci Komisie nemôže byť nikdy dôvodom pre nízke hodnotenie;

11.  naliehavo žiada Výbor pre rozpočet, aby prehodnotil postup zaobchádzania s pilotnými projektmi a prípravnými akciami a rozhodovania o nich, keďže v súčasnosti je netransparentný a neposkytuje dostatočný priestor pre to, aby jednotlivé výbory predkladajúce stanoviská utvárali politické priority v oblasti PPPA v rámci svojich politických kompetencií; žiada Výbor pre rozpočet, aby aktívnejšie komunikoval s jednotlivými výbormi predkladajúcimi stanovisko pred vlastným hlasovaním o balíku PPPA a aby zvážil, ako by bolo možné preniesť na výbory predkladajúce stanoviská viac zodpovednosti – potenciálne prostredníctvom nezáväzného finančného balíka pre každý výbor, a to okrem iných kritérií na základe priorít Parlamentu a histórie výdavkov v príslušnej politickej oblasti – za prijímanie ich vlastných prioritných PPPA; domnieva sa, že takýto prístup by mohol pomôcť reagovať na kritiku Komisie, ktorá sa týka rozšírenia návrhov na PPPA za posledné roky, a to podporou cielenejšej, na priority zameranej metódy vo výboroch.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

3.9.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

17

5

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Norbert Erdős, Dietmar Köster, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Michel Reimon, Remo Sernagiotto

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Mark Demesmaeker

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

17

+

ALDE

Morten Løkkegaard

PPE

Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Dietmar Köster, Krystyna Łybacka, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Julie Ward

VERTS/ALE

Michel Reimon

5

-

ECR

Mark Demesmaeker, Emma McClarkin, Morten Messerschmidt, Remo Sernagiotto

ENF

Dominique Bilde

-

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (4.9.2018)

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019

(2018/2046(BUD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Kostas Chrysogonos

NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  prijíma zvýšenie (+ 6,7 %) viazaných rozpočtových prostriedkov na okruh III (Bezpečnosť a občianstvo) z 3,49 miliardy EUR v roku 2018 na 3,73 miliardy EUR v roku 2019; zdôrazňuje, že tento nárast si vyžaduje zvýšenie rozpočtového stropu na okruh III o viac než 25 %, aby sa v roku 2019 doplnil o 927,5 milióna EUR (+ 10 % v porovnaní s rokom 2018); berie na vedomie, že nástroj flexibility sa už piaty rok po sebe využíva na podporu opatrení, ktoré sa vykonávajú od roku 2015; preto vyzýva Komisiu, aby v rámci nového VFR na obdobie po roku 2020 zriadila trvalý a udržateľný mechanizmus financovania migrácie a bezpečnostných opatrení a aby sa na mechanizmy flexibility spoliehala len pri financovaní skutočných neočakávaných kríz;

2.  zdôrazňuje, že riešenie vnútornej bezpečnosti musí zostať jednou z hlavných priorít Únie a zdôrazňuje úlohu Fondu pre vnútornú bezpečnosť ako kľúčového finančného nástroja na podporu členských štátov v oblasti bezpečnosti vrátane boja proti terorizmu a radikalizácii, organizovanej trestnej činnosti a počítačovej kriminalite; berie na vedomie obnovenie rovnováhy viazaných rozpočtových prostriedkov medzi Fondom pre vnútornú bezpečnosť (ISF) a Fondom pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) na základe preskúmania týchto dvoch programov v polovici trvania v prospech Fondu pre azyl, migráciu a integráciu; víta veľmi výrazné zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov pre AMIF o 401,7 milióna EUR (+ 56 % v porovnaní s rokom 2018) s cieľom financovať nové dublinské právne predpisy (za predpokladu, že sa prijmú do konca roka 2018); v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby v každom prípade v roku 2019 uprednostňovala premiestnenie, a takisto víta finančné krytie 175 miliónov EUR, o ktoré sa žiadalo pre Grécko, a to najmä v súvislosti s ukončením platnosti humanitárneho nástroja núdzovej podpory, ku ktorému dôjde 1. januára 2019;

3.  vyzýva Komisiu, aby zvýšila počet rozpočtových riadkov v rámci tohto fondu s cieľom zvýšiť čitateľnosť a transparentnosť, pokiaľ ide o spôsob, akým sa finančné zdroje pridelené na jednotlivé ciele, a teda do týchto rozpočtových riadkov vynaložia; vyzýva najmä Komisiu, aby vo všetkých budúcich návrhoch oddelila výdavky na posilnenie spravodlivých stratégií v oblasti návratu od výdavkov na legálnu migráciu a podporu účinnej integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín; domnieva sa, že pokiaľ ide o AMIF, mali by sa uprednostniť projekty na podporu žiadateľov o azyl a integráciu migrantov a utečencov; v tejto súvislosti uznáva pozitívny prínos regionálnych a miestnych orgánov, ako aj organizácií občianskej spoločnosti; zdôrazňuje predovšetkým významnú úlohu, ktorú organizácie občianskej spoločnosti zohrávajú pri záchrane životov migrantov a žiadateľov o azyl na vonkajších hraniciach, ako aj pri ochrane, podpore a presadzovaní ich práv; žiada preto Úniu a členské štáty, aby podporovali občiansku spoločnosť, ako aj opatrenia organizácií občianskej spoločnosti, a to aj tým, že im udelia priamy prístup k AMIF,

4.  víta vyčlenenie rozpočtových prostriedkov vo výške 4,9 milióna EUR pre Európsku prokuratúru, ktorá bude stíhať cezhraničnú trestnú činnosť poškodzujúcu finančné záujmy Únie; ľutuje kontraproduktívne zníženie viazaných rozpočtových prostriedkov na program Spravodlivosť o 2,5 milióna EUR (– 5,4% v porovnaní s rokom 2018); vyjadruje znepokojenie nad tým, že také zníženie je neudržateľné vzhľadom na operačný rast a politické priority v oblasti bezpečnosti a spravodlivosti, a to aj v oblasti boja proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti;

5.  vyjadruje poľutovanie nad navrhovaným znížením rozpočtu a plánu pracovných miest Eurojustu v porovnaní s návrhmi pre iné agentúry pôsobiace v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí (agentúry SVV), čo znamená, že Únia zastaví v polovici svoju činnosť v boji proti súčasným bezpečnostným hrozbám, keďže neumožní účinné následné súdne konanie; poznamenáva, že Eurojust je jediným orgánom Únie, ktorý je schopný zaručiť túto činnosť prostredníctvom koordinácie a spolupráce vyšetrovacích orgánov v boji proti terorizmu, počítačovej kriminalite, prevádzaniu migrantov a organizovanej trestnej činnosti; zdôrazňuje, že poskytnutie dostatočných finančných prostriedkov Eurojustu je nevyhnutným predpokladom jeho riadneho fungovania a rozvoja všetkých jeho strategických a prevádzkových činností zameraných na riešenie jeho zvyšujúcej sa zaťaženosti a koordinačných činností, ako aj na zabránenie negatívnym vplyvom na jeho činnosť; naliehavo žiada, aby sa posilnila pozícia Eurojustu rozpočtom na rok 2019 vo výške 41,2 milióna EUR a celkovým počtom pracovných miest 217; zdôrazňuje, že treba zosúladiť rozpočtové potreby Eurojustu s realistickou prognózou v rámci VFR na obdobie po roku 2020 v súlade s pozíciou Európskeho parlamentu o potrebe poskytnúť agentúram SVV dostatočné zdroje vo VFR na obdobie po roku 2020, aby sa zabránilo každoročnému systematickému využívaniu ustanovení VFR o flexibilite;

6.  víta skutočnosť, že úroveň financovania navrhovaná pre Európsky podporný úrad pre azyl sa zhoduje s počiatočnou žiadosťou tejto agentúry predloženou Komisii; očakáva, že Komisia predloží opravný rozpočet na zvýšenie financovania operácií, ak sa úroveň operačnej podpory požadovaná členskými štátmi v roku 2019 zvýši;

7.  poukazuje na to, že rok 2019 bude náročným rokom pre Európsku agentúru na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) vzhľadom na podstatné zvýšenie jej úloh a rozpočtu, ktoré jej boli pridelené, a že bude potrebovať, aby jej zdroje boli primerane posilnené, aby mohla náležite plniť svoj nový mandát; preto vyjadruje znepokojenie nad navrhovaným nedostatočným financovaním a personálnym zabezpečením eu-LISA vzhľadom na jej čoraz zložitejšie úlohy vrátane aktualizácie existujúcich databáz (Schengenský informačný systém (SIS), Eurodac a vízový informačný systém (VIS)) a zavádzania a prevádzkového riadenia iných rozsiahlych informačných systémov v oblasti SVV; zdôrazňuje, že viazané rozpočtové prostriedky sú potrebné pre eu-LISA, predovšetkým aby mohla vykonať činnosti, ktoré si naplánovala na rok 2019, vrátane druhej fázy automatizovaného systému identifikácie odtlačkov prstov (AFIS) a SIS; zdôrazňuje potrebu posilniť zdroje eu-LISA a poskytnúť jej 25 dodatočných zmluvných zamestnancov, aby táto agentúra mohla náležite plniť svoj mandát;

8.  víta zvýšenie rozpočtových prostriedkov (+ 16 % v porovnaní s rokom 2018) pridelených na administratívne výdavky európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, ktoré pokryjú jeho nové povinnosti ako sekretariátu nového Európskeho výboru pre ochranu údajov, jeho dodatočné potreby súvisiace s novými pravidlami ochrany osobných údajov v inštitúciách Únie a monitorovanie a zabezpečenie súladu s pravidlami ochrany osobných údajov agentúr, ktoré boli súčasťou bývalého tretieho piliera;

9.  vyzýva na zvýšenie počtu pozícií AD na pracovníka pre základné práva v Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex), ktoré by pomohli agentúre získať odborné znalosti na vysokej úrovni v oblasti základných práv a plniť dodatočné úlohy, ktoré má riešiť pracovník pre základné práva;

10.  ľutuje, že sa nezvýšil rozpočet Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA), keďže sa očakáva, že agentúra bude mať v roku 2019 nové úlohy a povinnosti, keďže základné práva sú neustále pod tlakom; zdôrazňuje, že množstvo dodatočných úloh, ktorými bola FRA poverená, sa od roka 2015 výrazne zvýšilo v dôsledku väčšieho počtu prichádzajúcich utečencov, migrantov a žiadateľov o azyl; vyjadruje poľutovanie nad tým, že mandát FRA stále obmedzuje jej úlohu len na podporovanie základných práv; zdôrazňuje, že FRA by mala byť schopná poskytovať stanoviská k legislatívnym návrhom z vlastnej iniciatívy a že jej mandát by sa mal rozšíriť na všetky druhy práv, ktoré sú chránené Chartou základných práv Európskej únie, napríklad aj na otázky policajnej a justičnej spolupráce; preto navrhuje zodpovedajúcim spôsobom rozšíriť finančné a ľudské zdroje agentúry FRA, aby mohla náležite plniť nové úlohy vyplývajúce z požiadaviek inštitúcií, členských štátov a iných agentúr Únie; opätovne pripomína, že Komisia sa musí naďalej zameriavať na otázky právneho štátu a základných práv, najmä vzhľadom na úpadok demokracie v niektorých členských štátoch EÚ, a to aj navrhnutím silnejších mechanizmov monitorovania a nápravy;

11.  poukazuje na to, že je potrebných viac ľudských a finančných zdrojov na to, aby Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) mohla plne vykonávať svoj obnovený právny základ z roku 2015, ktorým sa rozšírila jej cieľová skupina z vyšších príslušníkov polície na príslušníkov orgánov presadzovania práva v celej Únii a jej susedstve; domnieva sa, že to pomôže odstrániť medzery v odbornej príprave, ktoré bránia orgánom presadzovania práva členských štátov plne využívať nástroje a systémy spolupráce na úrovni Únie v oblastiach boja proti organizovanej trestnej činnosti a terorizmu, a zároveň sa venovať otázkam základných práv ako prierezovému problému v odbornej príprave v oblasti presadzovania práva;

12.  zdôrazňuje veľmi výrazný nárast viazaných rozpočtových prostriedkov z 10 miliárd EUR v roku 2018 na 11,38 miliardy EUR v roku 2019 (+ 13,1 %), ako aj platobných rozpočtových prostriedkov (+ 17,0 %) na okruh IV (Globálna Európa); víta navrhované plné využitie nepridelenej rezervy v rámci okruhu IV v roku 2019, ako aj 1 116,2 milióna EUR z celkovej rezervy na záväzky s cieľom posilniť humanitárnu pomoc a nástroj európskeho susedstva (ENI) v súvislosti so záväzkami, ktoré sa prijali na konferencii o Sýrii v roku 2018; berie na vedomie, že z rozpočtu Únie sa vyčleňuje 1,45 miliardy EUR na financovanie nástroja pre utečencov v Turecku II (FRT II) a 560 miliónov EUR na riešenie krízy v Sýrii; zdôrazňuje veľmi prudké zvýšenie príspevku Únie zo svojho rozpočtu na FRT II; vyzýva Komisiu, aby účinne monitorovala riadne prideľovanie a vykonávanie tohto príspevku so zreteľom na pokračujúce zhoršovanie uplatňovania základných práv a slobôd, ako aj zásad právneho štátu a chýbajúcu nezávislosť súdnictva v Turecku;

13.  víta návrh Komisie revidovať mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany (EU CPM) s cieľom posilniť celkový prístup k zvládaniu katastrof; zdôrazňuje, že nárast viazaných rozpočtových prostriedkov (+ 46,1 %) a platobných rozpočtových prostriedkov (+ 33,6 %) pre EU CPM v roku 2019 v porovnaní s rokom 2018 odzrkadľuje očakávané prijímanie opatrení v tretích krajinách; považuje za pozitívne, že pridelené rozpočtové prostriedky na činnosti humanitárnej pomoci v roku 2019 zahŕňajú zvýšenie prostriedkov súvisiace s finančným plánovaním vo výške 120 miliónov EUR a 3,2 milióna EUR na zvýšenie počtu akcií v oblasti pripravenosti na katastrofy;

14.  nabáda Komisiu, aby posilnila podporu pre investigatívnu žurnalistiku vrátane cezhraničnej investigatívnej žurnalistiky a slobodu médií prostredníctvom osobitných fondov ako opatrenie prispievajúce k boju proti trestnej činnosti a zvyšovaniu povedomia medzi občanmi Únie. INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

30.8.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

35

8

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Daniel Dalton, Rachida Dati, Frank Engel, Tanja Fajon, Romeo Franz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Carlos Coelho, Gérard Deprez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jean Lambert, Andrejs Mamikins, Ana Miranda, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Jonathan Bullock, Kostadinka Kuneva, Luigi Morgano, Gabriele Preuß

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

35

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

GUE/NGL

Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Carlos Coelho, Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Traian Ungureanu, Axel Voss

S&D

Monika Beňová, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Luigi Morgano, Ivari Padar, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Ana Miranda, Judith Sargentini

8

-

ECR

Daniel Dalton, Branislav Škripek, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

PPE

Frank Engel

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre ústavné veci (4.7.2018)

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019

(2018/2046(BUD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Danuta Maria Hübner

NÁVRHY

Výbor pre ústavné veci vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A.  keďže rok 2019 bude rokom európskych volieb a vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie;

1.  víta navrhované zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov o 4,1 % a platobných rozpočtových prostriedkov o 2,1 % na program Európa pre občanov a zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov o 3,7 % a platobných rozpočtových prostriedkov 24,4 % na program „Práva, rovnosť a občianstvo“ v porovnaní s rozpočtom na rok 2018, pretože tieto programy prispievajú k celkovému posilneniu účasti občanov v politike Únie a výkonu práv vyplývajúcich z občianstva Únie;

2.  domnieva sa, že z ústavného hľadiska je posilnenie inštitúcií Únie potrebné a že nadnárodné výzvy, ktoré treba riadiť, ako je zmena klímy a prisťahovalectvo, si okrem iného vyžadujú, aby rozpočet na rok 2019 bol v reálnom vyjadrení vyšší ako rozpočet na rok 2018;

3.  požaduje 10 % zvýšenie financovania programu Európa pre občanov vzhľadom na hodnotenie v polovici trvania jeho vykonávania(1), v ktorom sa uvádza, že značný počet projektov, ktoré mohli prispieť k širšiemu dosahu programu, nemohol byť financovaný;

4.  domnieva sa, že dodatočné rozpočtové prostriedky by sa mali vyčleniť na posilnenie úrovne znalostí o Európskej únii, osobitne, ale nie výlučne pridelením zdrojov na financovanie rozvoja spoločného učebného plánu v oblasti vzdelávania o občianstve;

5.  víta 46 % zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov na európsku iniciatívu občanov (EIO) a vyjadruje poľutovanie nad znížením platobných rozpočtových prostriedkov o 3 % na tento program v porovnaní s úrovňou v roku 2018;

6.  víta zvýšenie finančných prostriedkov pre európske politické strany s 35 % vo viazaných a v platobných rozpočtových prostriedkoch v súlade so zmenami, ktoré sa nedávno prijali nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/673(2) o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií;

7.  berie na vedomie zvýšenie financovania na komunikačné akcie vo forme viazaných rozpočtových prostriedkov o 5,3 % a platobných rozpočtových prostriedkov o 2,3 % a vyjadruje poľutovanie nad tým, že zvýšenie nie je ešte výraznejšie, najmä vzhľadom na to, že rok 2019 je rokom európskych volieb;

8.  domnieva sa, že potenciál európskych priestorov pre verejnosť (EPS) nie je využitý, pokiaľ ide o poskytovanie informácií občanom o otázkach, o ktorých sa rozhoduje v európskych voľbách, a ich zapojenie sa do diskusie o budúcnosti Európy; domnieva sa preto, že sieť európskych verejných priestorov by sa mala rozšíriť tak, aby pokrývala všetky členské štáty; vyjadruje poľutovanie nad tým, že tento cieľ nebolo možné dosiahnuť pred európskymi voľbami v roku 2019, keďže existuje len 18 takýchto priestorov, aj keď ich v roku 2019 v súlade s finančným plánovaním malo byť 21;

9.   domnieva sa, že rozpočet na rok 2019 by mal poskytovať dodatočné finančné prostriedky na programy zamerané na podporu a integráciu prisťahovalcov a utečencov, najmä v pohraničných štátoch Únie, a to aj s cieľom zaručiť ich úplné začlenenie do spoločenstva postaveného na práve, ktorým je Európska únia;

10.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia neustále používa finančné prostriedky z existujúcich rozpočtových riadkov na financovanie novovytvorených fondov, ktoré sú mimo rozpočtu Únie, a teda nepodliehajú parlamentnej kontrole.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

2.7.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

21

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Richard Corbett, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski, Guy Verhofstadt

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ashley Fox, Jérôme Lavrilleux, David McAllister, Cristian Dan Preda

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Jonás Fernández, Birgit Sippel

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

21

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Guy Verhofstadt

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Elmar Brok, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Jonás Fernández, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira, Birgit Sippel

Verts/ALE

Pascal Durand, Josep Maria Terricabras

3

-

ECR

Ashley Fox

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Gerolf Annemans

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

COM(2018)0170.

(2)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/673 z 3. mája 2018, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií (Ú. v. EÚ, L 114I, 4.5.2018, s. 1).


STANOVISKO Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (28.9.2018)

pre Výbor pre rozpočet

on the draft general budget of the European Union for the financial year 2019

(2018/2046(BUD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Malin Björk

NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A.  whereas the European Union is founded on, inter alia, the value of gender equality and Article 8 of the Treaty on the Functioning of the European Union states that the promotion of such equality is a fundamental principle of the Union, requiring gender equality to be incorporated into all its policies and activities and addressed at all levels of the budgetary process via gender mainstreaming and gender budgeting;

B.  whereas inequality is a growing problem in the Union as shown in the current backlash against women’s rights and gender equality, and whereas the Union budget must increasingly be designed to make a significant contribution to safeguarding and developing social rights, and improving gender equality and the situation of women;

C.  whereas Gender budgeting is an application of gender mainstreaming in the budgetary process and means a gender based assessment of budgets, incorporating the gender perspective at all levels of the budgetary process and restructuring revenues and expenditures in order to promote gender equality(1);

D.  whereas women spend more time than men on unpaid care work, which is one of the main reasons for women’s underrepresentation in the labour market; whereas the demand for high-quality, accessible and affordable childcare and long-term care services is higher than current supply and some families from disadvantaged backgrounds have difficulties in affording to private care services;

E.  whereas the European Parliament has repeatedly called for sufficient funding and sought to keep as high a profile as possible for the Daphne specific objective of the Rights, Equality and Citizenship programme to protect women and girls against violence;

F.  whereas gender-responsive budgets and related policies aimed at contributing towards achieving gender equality lead to more sustainable and inclusive growth and employment and increase transparency and accountability of public expenditure;

G.  whereas one of the main objectives of the draft general budget for the European Union proposal for 2019 is strategic investment and sustainable growth in order to support economic cohesion and create jobs, in particular for young people; whereas, in this regard, it is important to also focus on enhancing women’s potential in all sectors of the economy, including the digitalised economy, information and communication technologies (ICT) and science, technology, engineering and mathematics (STEM); whereas, with a specific focus on gender in those areas, it is necessary to address the significant gender gap and the Union-wide skills shortfall in the ICT and STEM sectors;

H.  whereas international organisations such as the IMF strongly promote gender responsive budgeting as a good governance standard tool in public finance and consider gender budgeting as good budgeting; whereas the OECD recognizes gender budgeting as a key tool to implement gender equality in the context of public finance; whereas the joint declaration of the EP, the Council and the Commission attached tothe2014-2020 MFF commits the three institutions to “integrating, as appropriate, gender responsive elements in the EU budget” but whereas the Commission's "Strategic Engagement for gender equality" 2016-2020states that ”Gender budgeting is not applied systematically to the EU general budget";

I.  whereas the EU is committed to promoting gender equality and equal opportunities and whereas women and men should therefore equally benefit from public funds and services; but whereas despite the EU’s high level political commitments to gender equality and gender mainstreaming, spending decisions do not take gender equality into account in all policy areas;

J.  whereas the Union and its Member States collectively are the world’s leading donor of global development aid, providing over 50 % of all such aid; whereas the reduction of aid from other donors in the fields of sexual and reproductive health and rights (SRHR) and women’s reproductive health requires an increase in current Union funding, especially in those fields with a particular gender dimension;

K.  whereas the EU has committed itself in the Joint Declaration on Trade and Women’s Economic Empowerment to make progress in making its trade and development policies more gender-responsive in order to report on this in 2019; whereas the Parliament has adopted a resolution on Gender Equality in EU Trade Agreements that call for several new measures in the field of gender and trade that requires strong budgetary and political commitments;

L.  whereas trafficking in human beings is a devastating crime that threatens society’s most disadvantaged members, mainly women and girls, exploited in the prostitution industry;

1.  Calls on the Commission and the Council to systematically use gender budgeting in all public expenditure, including when negotiating and concretising the next multiannual financial framework (MFF) with the aim of being gender-responsive and of achieving the SDGs by promoting and implementing SDG 5 on Gender Equality and gender mainstreaming throughout all SDGs;

2.  Is committed to safeguard the promotion and protection of gender equality and women’s and girls’ rights in the 2019 budgetary procedure; calls on the Member States and the Commission to integrate gender budgeting in the budgetary procedure in all budget lines, and not only in programmes in which the gender impact is most obvious, so that budgetary revenues and expenditures advance gender equality and women’s rights;

3.  Is concerned that despite strong inter-institutional and political statements, gender equality objectives are not explicitly stated in EU budget documents nor taken into account in all stages of the budget process and that over the past years, tracking of budgetary commitments for the promotion of gender equality has become impossible due to the deletion of specific budgetary lines for gender equality; Stresses the necessity of linking gender equality goals with dedicated budgetary allocations; adds that these allocations should serve both mainstreaming and targeted actions as the dual approach is key to positively impact gender equality; 

4.  Recalls that gender budgeting is one dimension of a broader gender mainstreaming strategy and points out the importance of implementing gender mainstreaming in all the stages of the policy cycle; stresses that there is a clear window of opportunity to properly implement gender mainstreaming when designing new policies and bodies;

5.  Stresses that ‘a modern, focused EU budget’, cannot be achieved without a clear and comprehensive gender perspective that is key to enable better and more evidence-based decision-making, which in turn contributes to ensuring an effective use of public funds and EU added value in all its actions;

6.  Requests a holistic approach in the design of the new European Labour Authority (ELA) by introducing a requirement to implement gender budgeting in the ELA Regulation and an individual budget line in the budget 2019 to implement gender mainstreaming within the framework of competences of ELA;

7.  Reaffirms its request for increased resources, e.g. under the European Social Fund, the European Regional Development Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the EU cohesion fund, to uphold women’s economic and social rights, especially through women’s employment and investment in high-quality, affordable public care services, and to reduce gender inequality, including through the use of existing instruments at Union and Member State level and by allocating an individual budget line for that purpose;

8.  Calls for appropriations to support women’s entrepreneurship and to ensure and encourage access for women to loans and equity finance through Union programmes and funds, such as COSME, Horizon 2020 and the European Social Fund;

9.  Calls for equal participation of girls and young women in the measures covered by the Youth Employment initiative to be ensured and special attention to be paid to quality offers of training and employment for them, including in the digitalised economy, ICT and STEM sectors;

10.  Calls on the Member States to ensure well-structured gender budgeting initiatives that promote gender equality through education and health services, notably comprehensive sexuality education and SRHR services;

11.  Reminds that one of the requirements to implement gender budgeting is to foresee independent budget lines for gender equality goals defined in a programme; stresses the need to increase resources for combating all forms of violence against women and girls, as well as gender-based violence against LGBTQI people, including by dedicating an independent budget line for Daphne and for promoting gender equality and to advance gender mainstreaming within the framework of the Rights, Equality and Citizenship Programme, with at least the same level of spending of 2011, for the period 2014 to 2020 and, with a view to the preparation of the next Multiannual Financial Framework, the need to provide for a separate budget line for this specific objective; calls for sustainable and adequate funding to be made available for actions aimed at the effective implementation of the Istanbul Convention, paying special attention, and offering financial support, to the ongoing training of judicial and non-judicial staff who deal with complaints of sexual abuse and gender-based violence;

12.  Calls on the EU and the Member States to include concrete measures and allocate adequate financial resources to combat violence against women and girls and ensure protection of migrant and refugee women, as well as women in irregular situation, from violence; insists on targeted investments to ensure women´s rights and safety in the whole asylum procedure;

13.  Recalls that a very significant number of refugees and asylum seekers entering the EU are women and children; highlights that gender mainstreaming is also among the founding principles of the Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) and reiterates its call for the gender dimension to also be taken into account in migration and asylum policies by allocating specific funds dedicated to prevent gender-based violence and ensuring access to health and reproductive health and rights;

14.  Calls on the Union and its Member States to intensify their efforts to eradicate trafficking in women and girls for sexual exploitation through adequate budgetary commitments across the union and increasingly invest in victim´s rights and protection, as well as actions decreasing the demand for trafficked women and girls; 

15.  Calls on the Union and the Member States to promote women’s rights organisations, the empowerment of girls and women’s representation in decision-making through EU development aid; recalls the urgent need to increase Union funding for SRHR in order to counter the impact of the financing gap left by the US after the reinstatement and expansion of its ‘global gag rule’;

16.  Underlines the need to counteract the shrinking space for civil society and calls on the Union and the Member States to prioritise investment to support and protect Human Rights Defenders, and specifically women human rights defenders, who face unique gender-based obstacles and threats in their work, by giving them visible political support and recognition, in particular by means of urgent grants under the EIDHR emergency fund for human rights defenders at risk;

17.  Considers that with a view to reaching its commitments to achieve SDG 5 and in particular its target to ensure universal access to sexual and reproductive health and rights (SRHR), the Commission should include earmarked funding for SRHR, including family planning, through an explicit SRHR budget line or by designating SRHR as an objective under its various budget lines such as health, education, youth empowerment, human rights, gender;

18.  Urges the Union and the Member States to increase support to girls’ and women’s social, economic and cultural rights in partner countries; calls in this context on all parties to ensure GAP II implementation is improved based on results from annual reports;

19.  Recalls the important role of the European Institute for Gender Equality and calls for the Institute’s budget, staff establishment plan and independence to be maintained;

20.  Calls on the Union to support the development of new measures that will promote and support gender equality, women´s human rights and their economic empowerment in its trade policies, and allocating adequate financial resources for these commitments.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

27.9.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

18

3

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, André Elissen, Iratxe García Pérez, Mary Honeyball, Angelika Mlinar, Maria Noichl, Marijana Petir, Pina Picierno, Ernest Urtasun, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Stefan Eck, José Inácio Faria, Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, Jordi Solé

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Marek Plura, Damiano Zoffoli

FINAL VOTE BY ROLL CALL IN COMMITTEE ASKED FOR OPINION

18

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Malin Björk, Stefan Eck, Kostadinka Kuneva

PPE

Anna Maria Corazza Bildt, José Inácio Faria, Jérôme Lavrilleux, Marek Plura

S&D

Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Mary Honeyball, Maria Noichl, Pina Picierno, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Jordi Solé, Ernest Urtasun

3

-

ECR

Jadwiga Wiśniewska

ENF

André Elissen

PPE

Marijana Petir

1

0

PPE

Michaela Šojdrová

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)


INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

9.10.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

27

5

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Andrey Novakov

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Eleonora Evi, Auke Zijlstra


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

27

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

5

-

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Eleonora Evi

ENF

Auke Zijlstra

GUE/NGL

Younous Omarjee

NI

Eleftherios Synadinos

2

0

VERTS/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 22. októbra 2018Právne oznámenie