Menetlus : 2018/0903(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0314/2018

Esitatud tekstid :

A8-0314/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 23/10/2018 - 7.11

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0395

RAPORT     
PDF 340kWORD 46k
11.10.2018
PE 628.529v02-00 A8-0314/2018

ettepaneku kohta nimetada ametisse Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi tegevdirektor

(N8-0100/2018 – C8‑0423/2018 – 2018/0903(NLE))

Eelarvekomisjon

Majandus- ja rahanduskomisjon

Raportöörid: Jean Arthuis, Roberto Gualtieri

(Komisjonide ühised koosolekud – kodukorra artikkel 55)

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS
 1. LISA: WILHELM MOLTERERi ELULOOKIRJELDUS
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

ettepaneku kohta nimetada ametisse Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi tegevdirektor

(N8-0100/2018 – C8‑0423/2018 – 2018/0903(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) juhatuse 19. juuli 2018. aasta ettepanekut oma tegevdirektori tagasi ametisse nimetamise kohta (C8‑0423/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. juuni 2015. aasta määruse (EL) nr 2015/1017 (mis käsitleb Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi, Euroopa investeerimisnõustamise keskust ja Euroopa investeerimisprojektide portaali ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 1291/2013 ja (EL) nr 1316/2013 – Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond) artikli 7 lõiget 6(1),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 122a,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni ning majandus- ja rahanduskomisjoni ühisarutelusid vastavalt kodukorra artiklile 55,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni ning majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A8-0314/2018),

A.  arvestades, et määruse (EL) nr 2015/1017 artikli 7 lõikes 6 on sätestatud, et Euroopa Investeerimispanga (EIP) president nimetab pärast Euroopa Parlamendi heakskiidu saamist Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) tegevdirektori ja tegevdirektori asetäitja ametisse kolmeaastaseks ametiajaks, mida võib pikendada ühe korra, tehes seda avatud ja läbipaistva ning Euroopa Investeerimispanga menetlustega kooskõlas oleva valikumenetluse põhjal, mille käigus Euroopa Parlamenti hoitakse valikumenetluse kõigi etappidega nõuetekohaselt ja õigeaegselt kursis;

B.  arvestades, et 19. juulil 2018 võttis EFSI juhatus vastu ettepaneku EFSI tegevdirektori ja tegevdirektori asetäitja ametissenimetamise kohta ja edastas selle ettepaneku Euroopa Parlamendile;

C.  arvestades, et 25. septembril 2018 korraldasid eelarvekomisjon ning majandus- ja rahanduskomisjon EFSI tegevdirektori kandidaadi Wilhelm Moltereri kuulamise, kus ta esines avasõnavõtuga ja vastas seejärel komisjonide liikmete küsimustele;

1.  annab oma nõusoleku Wilhelm Moltereri nimetamiseks Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi tegevdirektoriks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule, komisjonile, Euroopa Investeerimispangale ja liikmesriikide valitsustele.

(1)

ELT L 169, 1.7.2015, lk 1.


1. LISA: WILHELM MOLTERERi ELULOOKIRJELDUS

Wilhelm Molterer on olnud Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi tegevdirektor alates 1. novembrist 2015.

Tal on magistrikraad sotsiaalmajanduse erialal (Johannes Kepleri Ülikool, Linz, Austria). Ülikooliõpingute järel töötas ta Austria põllumajandustootjate ühenduse majandusnõunikuna ning Ülem-Austria liidumaa põllumajandusministri nõunikuna. Hiljem sai temast põllumajandusministri majandusnõunik. Ta jätkas oma karjääri põllumajandusministri kabinetiülemana ning sai Austria põllumajandustootjate ühenduse peasekretäriks.

Aastatel 1990–1994 oli Wilhelm Molterer Austria parlamendi liige ja kõneisik põllumajandusküsimustes. Hiljem nimetati ta Austria Rahvapartei (ÖVP) peasekretäriks. Aastatel 1994–2002 oli ta Austria põllumajandus-, metsandus-, keskkonna- ja veemajandusminister. Aastatel 2007–2008 oli ta asekantsler ja rahandusminister. Aastatel 2008–2011 tegutses ta parlamendi kõneisikuna põhiseaduslikes küsimustes. Alates 2011. aasta juulist kuni 2015. aasta augustini oli Wilhelm Molterer Euroopa Investeerimispanga (EIP) asepresident ja selle alalise täidesaatva kollegiaalse organi, halduskomitee liige.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

EFSI tegevdirektori ametissenimetamine

Viited

2018/0903(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

25.9.2018

 

 

 

Vastutavad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

BUDG

4.10.2018

ECON

4.10.2018

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Jean Arthuis

25.9.2018

Roberto Gualtieri

25.9.2018

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

9.10.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

45

2

6

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Pervenche Berès, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Ingeborg Gräßle, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Jan Olbrycht, Stanisław Ożóg, Paul Rübig, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Peter Simon, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Tiemo Wölken

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Mady Delvaux, Ashley Fox, Ramón Jáuregui Atondo, Jan Keller, Thomas Mann, Nils Torvalds, Lieve Wierinck

Esitamise kuupäev

11.10.2018

Viimane päevakajastamine: 19. oktoober 2018Õigusalane teave