Postup : 2018/0222(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0315/2018

Předložené texty :

A8-0315/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/11/2018 - 14.2

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0450

ZPRÁVA     *
PDF 509kWORD 52k
11.10.2018
PE 628.419v02-00 A8-0315/2018

o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU) 2015/1588 ze dne 13. července 2015 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na určité kategorie horizontální státní podpory

(COM(2018)0398 – C8-0316/2018 – 2018/0222(NLE))

Hospodářský a měnový výbor

Zpravodaj: Sander Loones

(Zjednodušený postup – čl. 50 odst. 1 jednacího řádu)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU) 2015/1588 ze dne 13. července 2015 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na určité kategorie horizontální státní podpory

(COM(2018)0398 – C8-0316/2018 – 2018/0222(NLE))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2018)0398),

–  s ohledem na článek 109 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0316/2018),

–  s ohledem na článek 78c jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0315/2018),

1.  schvaluje návrh Komise;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Rozdíly v právním statutu finančních prostředků EU přímo vyplácených konečným příjemcům (nestátní zdroje) a finančních prostředků EU vyplácených nepřímo prostřednictvím vnitrostátních orgánů (státní zdroje) jsou sice jasně stanoveny, vnitrostátní nebo regionální orgány však často nemají jasno v tom, že finanční prostředky EU nejsou automaticky vyňaty z pravidel pro poskytování státní podpory ani nejsou automaticky považovány za státní podporu. Tato nejasnost vyplývá do značné míry z toho, že finanční prostředky EU spadají do působnosti čl. 107 odst. 1 SFEU, pouze pokud nad nimi může mít kontrolu orgán veřejné moci.

Zpravodaj vítá iniciativy, které vyvinula Evropská Komise ve snaze zlepšit souhru programů financování EU s pravidly státní podpory. Navrhovaná změna zmocňovacího nařízení EU v oblasti státní podpory(1) k tomuto cíli přispívá, protože umožní Komisi provést cílené změny v nařízení o blokových výjimkách(2), aby mohly být vnitrostátně spravované prostředky a prostředky EU spravované centrálně Komisí co nejlépe kombinovány, aniž by došlo k narušení hospodářské soutěže na jednotném trhu.

Návrh Komise vložit do zmocňovacího nařízení dvě nové kategorie (vnitrostátní prostředky kombinované s centrálně spravovanými prostředky EU a projekty podporované z unijních programů evropské územní spolupráce) s výhledem na změnu nařízení o blokových výjimkách přispěje k administrativnímu zjednodušení. Je rozumné neklást požadavek, aby projekty a financování schválené Komisí na základě jiných pravidel, která mají také za cíl, aby nedocházelo k narušení hospodářské soutěže na jednotném trhu, podléhaly ještě dalším kontrolám podle pravidel pro poskytování státní podpory.

Zpravodaj proto vítá návrh Komise a navrhuje jej přijmout zjednodušeným postupem podle článku 50 jednacího řádu Parlamentu.

(1)

Nařízení Rady (EU) 2015/1588 ze dne 13. července 2015 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na určité kategorie horizontální státní podpory (Úř. věst. L 248, 24.9.2015, s. 1).

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 651/2008 ze dne 17. července 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (Úř. věst. L 187, 26.6.2014, s. 1).


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na určité kategorie horizontální státní podpory

Referenční údaje

COM(2018)0398 – C8-0316/2018 – 2018/0222(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

9.7.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ECON

10.9.2018

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Sander Loones

20.6.2018

 

 

 

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

9.10.2018

Projednání ve výboru

9.10.2018

 

 

 

Datum přijetí

9.10.2018

 

 

 

Datum předložení

11.10.2018

Poslední aktualizace: 19. října 2018Právní upozornění