Menetlus : 2018/0222(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0315/2018

Esitatud tekstid :

A8-0315/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 14/11/2018 - 14.2

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0450

RAPORT     *
PDF 340kWORD 52k
11.10.2018
PE 628.419v02-00 A8-0315/2018

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu 13. juuli 2015. aasta määrust (EL) 2015/1588, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist teatavate horisontaalse riigiabi liikide suhtes

(COM(2018)0398 – C8‑0316/2018 – 2018/0222(NLE))

Majandus- ja rahanduskomisjon

Raportöör: Sander Loones

(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 50 lõige 1)

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu 13. juuli 2015. aasta määrust (EL) 2015/1588, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist teatavate horisontaalse riigiabi liikide suhtes

(COM(2018)0398 – C8‑0316/2018 – 2018/0222(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2018)0398),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 109, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8‑0316/2018),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 78c,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A8-0315/2018),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku heaks;

2.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.


SELETUSKIRI

Kuigi erinevused lõplikele toetusesaajatele otse makstava ELi raha (ei ole riigi ressursid) ja riiklike asutuste kaudu kaudselt makstava ELi raha (riigi ressursid) õiguslikus seisundis on hästi väljakujunenud, ei tea riiklikud või piirkondlikud asutused sageli seda, et ELi raha ei jää riigiabi eeskirjade kohaldamisalast automaatselt välja ning samuti ei loeta seda automaatselt riigiabiks. Segadus tuleneb peamiselt asjaolust, et ELi raha kuulub ELi toimimise lepingu artikli 107 lõike 1 kohaldamisalasse üksnes juhul, kui avaliku sektori asutus saab seda kontrollida.

Raportöör toetab Euroopa Komisjoni algatusi ELi rahastamisprogrammide ja riigiabi eeskirjade koostoime parandamiseks. ELi riigiabi võimaldamise määruse(1) kavandatud muudatus aitab seda eesmärki saavutada, kuna see võimaldab komisjonil teha sihipäraseid muudatusi üldises grupierandi määruses(2), nii et riiklikult hallatavaid vahendeid ja keskselt hallatavaid ELi vahendeid saaks ühendada võimalikult sujuvalt, moonutamata seejuures konkurentsi siseturul.

Komisoni ettepanek lisada riigiabi võimaldamise määrusse kaks uut kategooriat (ELi keskselt hallatavate vahenditega ühendatud riiklikud vahendid ja ELi Euroopa territoriaalse koostöö programmide projektid), et muuta üldist grupierandi määrust, aitab lihtsustada haldustoiminguid. Komisjoni poolt muude eeskirjade (mille eesmärk on samuti vältida konkurentsi moonutamist siseturul) põhjal heaks kiidetud projekte ja rahastamist ei ole mõttekas kontrollida täiendavalt riigiabi eeskirjade alusel.

Raportöör toetab komisjoni ettepanekut ja teeb ettepaneku see Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 50 kohase lihtsustatud menetluse alusel vastu võtta.

(1)

Nõukogu 13. juuli 2015. aasta määrus (EL) 2015/1588, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist teatavate horisontaalse riigiabi liikide suhtes, ELT L 248, 24.9.2015, lk 1.

(2)

Komisjoni 17. juuli 2014. aasta määrus (EL) 651/2014 ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks, ELT L 187, 26.6.2014, lk 1.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamine teatavate horisontaalse riigiabi liikide suhtes (kodifitseeritud tekst)

Viited

COM(2018)0398 – C8-0316/2018 – 2018/0222(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

9.7.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ECON

10.9.2018

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Sander Loones

20.6.2018

 

 

 

Lihtsustatud menetlus - otsuse kuupäev

9.10.2018

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

9.10.2018

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

9.10.2018

 

 

 

Esitamise kuupäev

11.10.2018

Viimane päevakajastamine: 19. oktoober 2018Õigusalane teave