Postup : 2018/0222(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0315/2018

Predkladané texty :

A8-0315/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/11/2018 - 14.2

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0450

SPRÁVA     *
PDF 428kWORD 52k
11.10.2018
PE 628.419v02-00 A8-0315/2018

o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ) 2015/1588 z 13. júla 2015 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na určité kategórie horizontálnej štátnej pomoci

(COM(2018)0398 – C8-0316/2018 – 2018/0222(NLE))

Výbor pre hospodárske a menové veci

Spravodajca: Sander Loones

(Zjednodušený postup – článok 50 ods. 1 rokovacieho poriadku)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ) 2015/1588 z 13. júla 2015 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na určité kategórie horizontálnej štátnej pomoci

(COM(2018)0398 – C8-0316/2018 – 2018/0222(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2018)0398),

–  so zreteľom na článok 109 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0316/2018),

–  so zreteľom na článok 78c rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0315/2018),

1.  schvaľuje návrh Komisie;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Hoci sú rozdiely v právnom postavení finančných prostriedkov EÚ priamo vyplácaných konečným príjemcom (žiadne štátne zdroje) a finančných prostriedkov EÚ vyplácaných nepriamo prostredníctvom vnútroštátnych orgánov (štátne zdroje) dobre stanovené, vnútroštátne alebo regionálne orgány často nerozumejú tomu, že finančné prostriedky EÚ nie sú automaticky vylúčené z pravidiel štátnej pomoci, ani nie sú automaticky považované za štátnu pomoc. Táto nejasnosť vyplýva najmä zo skutočnosti, že na finančné prostriedky EÚ sa vzťahuje článok 107 ods. 1 ZFEÚ len vtedy, keď orgán verejnej moci môže nad nimi vykonávať kontrolu.

Spravodajca víta iniciatívy Európskej komisie zlepšiť súčinnosť programov financovania EÚ a pravidiel štátnej pomoci. Navrhovaná zmena splnomocňujúceho nariadenia EÚ o štátnej pomoci(1) prispieva k tomuto cieľu, pretože umožní Komisii vykonať cielené zmeny všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách (GBER)(2), tak aby sa finančné prostriedky spravované na vnútroštátnej úrovni a centrálne spravované finančné prostriedky EÚ mohli čo najjednoduchšie kombinovať bez toho, aby sa narušila hospodárska súťaž na jednotnom trhu.

Návrh Komisie zahrnúť dve nové kategórie do splnomocňujúceho nariadenia (vnútroštátne finančné prostriedky v kombinácii s centrálne spravovanými finančnými prostriedkami EÚ a programy EÚ v rámci Európskej územnej spolupráce) s cieľom umožniť zmenu GBER prispeje k administratívnemu zjednodušeniu. Dáva zmysel, aby projekty a financovanie schválené Komisiou na základe iných pravidiel, ktorých cieľom je tiež zabrániť narušeniu hospodárskej súťaže na jednotnom trhu, nepodliehali dodatočným kontrolám na základe pravidiel štátnej pomoci.

Spravodajca preto víta návrh Komisie a navrhuje ho prijať prostredníctvom zjednodušeného postupu podľa článku 50 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu.

(1)

Nariadenie Rady (EÚ) 2015/1588 z 13. júla 2015 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na určité kategórie horizontálnej štátnej pomoci, 24.9.2015, 248/1.

(2)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014, s. 1.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Uplatňovanie článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na určité kategórie horizontálnej štátnej pomoci

Referenčné čísla

COM(2018)0398 – C8-0316/2018 – 2018/0222(NLE)

Dátum predloženia / žiadosť o udelenie súhlasu

9.7.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

10.9.2018

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Sander Loones

20.6.2018

 

 

 

Zjednodušený postup – dátum rozhodnutia

9.10.2018

Prerokovanie vo výbore

9.10.2018

 

 

 

Dátum prijatia

9.10.2018

 

 

 

Dátum predloženia

11.10.2018

Posledná úprava: 19. októbra 2018Právne oznámenie