Postup : 2017/0336(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0316/2018

Předložené texty :

A8-0316/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 24/10/2018 - 11.8

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0407

ZPRÁVA     ***I
PDF 896kWORD 80k
11.10.2018
PE 623.856v03-00 A8-0316/2018

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o podporu strukturálních reforem v členských státech

(COM(2017)0826 – C8‑0432/2017 – 2017/0336(COD))

Výbor pro regionální rozvoj

Zpravodajové Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Rozpočtového výboru
 STANOVISKO Výboru pro rozpočtovou kontrolu
 STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 STANOVISKO Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku
 STANOVISKO Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova
 STANOVISKO Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o podporu strukturálních reforem v členských státech

(COM(2017)0826 – C8‑0432/2017 – 2017/0336(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0826),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2, čl. 175 odst. 3 a článek 177 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8‑0432/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 14. března 2018(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj a na stanoviska Rozpočtového výboru, Výboru pro rozpočtovou kontrolu, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A8-0316/2018),

1.  zamítá návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby vzala svůj návrh zpět;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1)

Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Tento návrh, který Komise přijala dne 6. prosince 2017, usiluje o změnu nařízení o společných ustanoveních, tak aby umožňovalo využívat výkonnostní rezervu (6 % zdrojů přidělených pro EFRR, ESF, Fond soudržnosti v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost, EZFRV a ENRF) na strukturální reformy místo zvláštních priorit stanovených v dohodách o partnerství. Návrh má zejména do nařízení o společných ustanoveních vložit čl. 22 odst. 1a, čl. 22 odst. 8 a článek 23a, které stanoví zásady a postupy pro využívání prostředků politiky soudržnosti na strukturální reformy. Následné změny kromě toho ovlivňují ustanovení tohoto nařízení o jeho cíli, definicích a povinném podávání zpráv.

Spoluzpravodajové tomuto návrhu věnovali maximální pozornost a dospěli k závěru, že návrh by měl být zamítnut.

Evropský parlament sice původně nepodpořil koncept výkonnostní rezervy, když byl přijat současný balíček soudržnosti, avšak spoluzpravodajové se domnívají, že je důležité, aby byly prostředky ve výkonnostní rezervě vynaloženy na původně zamýšlené účely, tj. na projekty soudržnosti, a aby nebyly odkláněny na strukturální reformy. To neznamená, že strukturální reformy nejsou důležité: Výbor pro regionální rozvoj navýšení rozpočtu na strukturální reformy v jiných souvislostech podpořil. Místní orgány a zúčastněné strany se však ve většině případů spoléhají na 6 % vyčleněných do výkonnostní rezervy, aby mohly financovat projekty, které jsou již naplánovány až do konce tohoto programového období.

Výbor pro regionální rozvoj k tomuto návrhu uspořádal řadu konzultací, včetně výměny názorů ve výboru s místopředsedou Komise Dombrovskisem, útvary Komise (s útvarem na podporu strukturálních reforem i s GŘ REGIO), Evropským hospodářským a sociálním výborem, Výborem regionů, předsednictvím Rady a Evropským účetním dvorem. Spoluzpravodajové mají celkově dojem, že podpora návrhu je obecně velmi nízká a jen velmi málo zúčastněných stran vítá návrh na fakultativní odklonění výkonnostní rezervy na financování strukturálních reforem.


STANOVISKO Rozpočtového výboru (30.8.2018)

pro Výbor pro regionální rozvoj

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o podporu strukturálních reforem v členských státech

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

Zpravodaj: Jens Geier

(*)  Přidružený výbor – článek 54 jednacího řádu

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Zpravodaj bere na vědomí návrh Komise, aby členské státy získaly možnost přidělit celou výkonnostní rezervu obsaženou v nařízení nebo její část na podporu závazků, které přijaly v oblasti strukturálních reforem. Rozhodnutí použít výkonnostní rezervu na strukturální reformy by bylo zcela ponecháno na úvaze členských států, od nichž by se požadovalo, aby předložily oficiální návrh na toto přerozdělení včetně opatření pro provádění reforem, milníků, cílů a harmonogramu. Komise by návrh posoudila a prostřednictvím prováděcího aktu přijala rozhodnutí.

Možnost použít výkonnostní rezervu na strukturální reformy je zřetelně v rozporu s jejím původním účelem i s účelem politiky soudržnosti, jelikož výkonnostní rezerva byla vytvořena s cílem přidělit finanční prostředky na programy v rámci ESI fondů, které splnily své milníky. Vzhledem k tomu, že Komise provede v roce 2019 přezkum těchto programů, usilovaly programy o splnění svých milníků a počítaly s finančními prostředky z výkonnostní rezervy. Pokud by se členské státy nyní mohly rozhodnout použít výkonnostní rezervu k jinému účelu, mohou programy soudržnosti čelit finanční nejistotě a zpožděním při provádění. Zmizel by také podnět k tomu, aby programy v rámci ESI fondů byly úspěšné.

A dále, pozměňující nařízení podřizuje politiku soudržnosti evropskému semestru, přestože má tato politika vlastní cíle stanovené ve Smlouvě.

Volba přímého řízení na podporu strukturálních reforem pomocí finančních prostředků, které byly určeny na politiku soudržnosti, by byla také v rozporu se zásadou spolufinancování, která platí pro politiku soudržnosti.

Komise ve svém návrhu také přesně nedefinuje strukturální reformy, což činí přerozdělování finančních prostředků z výkonnostní rezervy ještě neprůhlednějším.

A konečně, Komise odůvodňuje svůj návrh tím, že má sloužit jako pilotní projekt pro příští VFR. Avšak výsledky této pilotní fáze nebude možné při přípravě příštího VFR zohlednit.

S ohledem na výše uvedené navrhuje zpravodaj návrh Komise zamítnout, jelikož je to nejlepší způsob jak zajistit účinnou, nezávislou a úspěšnou politiku soudržnosti.

******

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako příslušný výbor, aby navrhl zamítnutí návrhu Komise.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o podporu strukturálních reforem v členských státech

Referenční údaje

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

REGI

14.12.2017

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

14.12.2017

Přidružené výbory - datum oznámení na zasedání

19.4.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Jens Geier

23.4.2018

Projednání ve výboru

19.6.2018

10.7.2018

 

 

Datum přijetí

29.8.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

30

1

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Xabier Benito Ziluaga, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Ivan Štefanec, Marco Valli

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

30

+

ALDE

Jean Arthuis

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

1

-

ALDE

Nedzhmi Ali

2

0

ALDE

Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


STANOVISKO Výboru pro rozpočtovou kontrolu (4.10.2018)

pro Výbor pro regionální rozvoj

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o podporu strukturálních reforem v členských státech

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

Zpravodaj: Derek Vaughan

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Zpravodaj bere na vědomí, že Komise navrhuje, aby členské státy získaly možnost přidělit celou výkonnostní rezervu obsaženou v nařízení o společných ustanoveních nebo její část na podporu závazků, které přijaly v oblasti strukturálních reforem. Rozhodnutí použít výkonnostní rezervu na strukturální reformy by bylo zcela ponecháno na úvaze členských států, které musí předložit oficiální návrh na toto přerozdělení včetně opatření pro provádění reforem, milníků, cílů a harmonogramu. Komise by návrh posoudila a prostřednictvím prováděcího aktu přijala rozhodnutí.

Cílem evropského semestru je umožnit členským státům koordinovat své hospodářské politiky:

• zajištěním zdravých veřejných financí (zabráněním nadměrnému vládnímu dluhu),

• předcházením nadměrné makroekonomické nerovnováze v EU,

• podporou strukturálních reforem s cílem vytvářet více pracovních míst a podporovat růst a

• posilováním investic. 

Orgány členských států předložily své plány na využívání finančních prostředků z evropských strukturálních a investičních fondů (ESI fondů) na období 2014–2020 v dohodách o partnerství, které pak schválila Evropská komise.

Je odpovědností členských států navrhnout konkrétní programy a projekty, na něž budou prostředky z ESI fondů vynaloženy.

Výkonnostní rezerva má usnadnit zaměření na výkonnost a dosažení cílů strategie Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. Tvoří 6 % z celkového přídělu v rámci cíle „Investice pro růst a zaměstnanost“, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a opatření financovaných pod sdíleným řízením v Evropském námořním a rybářském fondu (ENRF), stanoveného pro každý členský stát.

Možnost použít výkonnostní rezervu na strukturální reformy je zřetelně v rozporu s jejím původním účelem i s účelem politiky soudržnosti, neboť výkonnostní rezerva byla vytvořena s cílem přidělit finanční prostředky na programy v rámci ESI fondů, které splnily své milníky. Vzhledem k tomu, že Komise provede v roce 2019 přezkum těchto programů, usilovaly programy o splnění svých milníků a počítaly s finančními prostředky z výkonnostní rezervy. Pokud by se členské státy nyní mohly rozhodnout použít výkonnostní rezervu k jinému účelu, mohou programy soudržnosti čelit finanční nejistotě a zpožděním při provádění. Zmizel by také podnět k tomu, aby byly programy v rámci ESI fondů úspěšné.

******

Výbor pro rozpočtovou kontrolu vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako příslušný výbor, aby navrhl zamítnutí návrhu Komise.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o podporu strukturálních reforem v členských státech

Referenční údaje

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

REGI

14.12.2017

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

CONT

14.12.2017

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Derek Vaughan

4.9.2018

Datum přijetí

4.10.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

10

6

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Jonathan Bullock, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Dennis de Jong

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Jean Arthuis, Richard Ashworth

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

10

+

ALDE

GUE/NGL

EPP

S&D

Verts/ALE

Jean Arthuis

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

Bart Staes

6

-

ALDE

EPP

Nedzhmi Ali

Richard Ashworth, Ingeborg Gräßle, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

1

0

EFDD

Jonathan Bullock

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (26.4.2018)

pro Výbor pro regionální rozvoj

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o podporu strukturálních reforem v členských státech

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

Zpravodajka: Adina-Ioana Vălean

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Jakékoli přerozdělení z výkonnostní rezervy by mělo být podmíněno splněním závazků, pokud jde o provádění reforem stanovených v procesu evropského semestru. Upřednostňováno by mělo být provádění strukturálních reforem, u nichž se očekává, že nejvíce přispějí k odolnosti domácích ekonomik, a které mají pozitivní vedlejší účinky na ostatní členské státy. Jedná se například o reformy na trhu produktů a na trhu práce, daňové reformy, vývoj kapitálových trhů, reformy ke zlepšení podnikatelského prostředí, jakož i o investice do lidského kapitálu a reformy veřejné správy.

(3)  Jakékoli přerozdělení z výkonnostní rezervy by mělo být podmíněno splněním závazků, pokud jde o provádění reforem stanovených v procesu evropského semestru. Upřednostňováno by mělo být provádění strukturálních reforem, u nichž se očekává, že nejvíce přispějí k odolnosti domácích ekonomik, a které mají pozitivní vedlejší účinky na ostatní členské státy. Jedná se například o reformy na trhu produktů a na trhu práce, daňové reformy, vývoj kapitálových trhů, reformy ke zlepšení podnikatelského prostředí, jakož i o investice do lidského kapitálu a reformy veřejné správy, pokud tyto reformy nevedou ke snižování standardů a podmínek na pracovních trzích, při produkci nebo v samotných produktech.

 

 

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o podporu strukturálních reforem v členských státech

Referenční údaje

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

REGI

14.12.2017

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

14.12.2017

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Adina-Ioana Vălean

26.2.2018

Datum přijetí

25.4.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

41

10

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Rory Palmer, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Cristian-Silviu Buşoi, Fredrick Federley, Anja Hazekamp, Norbert Lins, Alojz Peterle, Stanislav Polčák, Christel Schaldemose

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Jude Kirton-Darling, Jeroen Lenaers

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

41

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Frédérique Ries

PPE

Pilar Ayuso, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Peter Liese, Norbert Lins, Alojz Peterle, Stanislav Polčák, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jude Kirton-Darling, Susanne Melior, Rory Palmer, Christel Schaldemose, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

10

-

EFDD

Julia Reid

ENF

Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

GUE/NLG

Lynn Boylan, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

PPE

Elisabetta Gardini

3

0

ECR

Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


STANOVISKO Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (10.7.2018)

pro Výbor pro regionální rozvoj

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o podporu strukturálních reforem v členských státech

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

Zpravodajka: Sofia Sakorafa

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Ve snaze vyvrátit kritiku skutečnosti, že strategické odůvodnění výdajů z fondů soudržnosti a s nimi spojené odpovědnosti bylo nedostatečné, byla v programovém období 2014–2020 zavedena větší orientace na výsledky. Pro každý operační program byl stanoven výkonnostní rámec, v němž jsou podrobně popsány očekávané výsledky investic a způsob, jakým bude posuzován pokrok na cestě k dosažení těchto výsledků.

V roce 2019 proběhne přezkum výkonnosti a programy a priority, které dosáhnou stanovených milníků a cílů, získají přístup k související výkonnostní rezervě (6 % prostředků přidělených z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti), zatímco programům a prioritám, jež kýžených milníků zdaleka nedosáhnou, mohou být uloženy sankce.

Zpravodajka je nemile překvapena návrhem Komise, který – stručně řečeno – členské státy vyzývá k tomu, aby se dobrovolně zcela nebo částečně vzdaly řízení prostředků výkonnostní rezervy v zájmu odhodlání Komise provést horizontální strukturální reformy spjaté s evropským semestrem.

Za prvé se zpravodajka domnívá, že politika soudržnosti neslouží ke stejnému účelu jako evropský semestr. Předběžné a makroekonomické podmínky představují pro dosažení udržitelného, spravedlivé a vyváženého růstu velké riziko. Evropský parlament opakovaně zdůraznil, že „interakce s evropským semestrem by neměla bránit v plnění vlastních cílů politiky soudržnosti, jak je uvedeno ve Smlouvách“(1). Přesměrování 21 miliard eur na plnění cílů, které jsou úzce spojeny s procesem správy ekonomických záležitostí, jasně znamená odklon od hlavního účelu politiky soudržnosti, tj. od „ snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů“(2).

Další přesměrování tak značného objemu prostředků naruší provádění a nepříznivě ovlivní potenciální dopad politiky. Klíčové i doplňkové zásady politiky soudržnosti, jako je solidarita v praxi, spravedlivé přerozdělování bohatství a samotná logika výkonnosti založená na motivačních odměnách, budou vážně oslabeny.

Z procesního hlediska má zpravodajka velké výhrady. Návrh přichází příliš pozdě a je mimořádně nejasný. Příslušné změny budou mít zpětný účinek, mohly by vést k narušení rozpočtu, pokud jde o dohodnuté roční tranše jednotlivých států, a mohou narušit plánované výdaje na specifické projekty.

Zpravodajka kritizuje fakt, že strukturální reformy podporují jiné finanční nástroje EU, které se v tomto programovém období zaměřují na evropský semestr. Přerozdělení fondů soudržnosti v zájmu programu na podporu strukturálních reforem již proběhlo, ovšem nyní Komise navrhuje podstatné navýšení finančních prostředků určených na tento program podpory. V příštím programovém období 2021–2027 by se navíc rovnováha mohla zhoršit. Komise navrhuje nový program na podporu reforem s rozpočtem ve výši 25 miliard eur, který by byl financován prostřednictvím nástroje pružnosti, a to odděleně od strukturálních a investičních fondů EU, a současně plánuje 7% snížení celkových prostředků určených na soudržnost(3).

Zatímco sdílené řízení vytváří dojem společné odpovědnosti, rozhodnutí členského státu využít výkonností rezervu zcela nebo částečně na podporu strukturálních reforem bude znamenat přechod na přímé řízení. Každý návrh na přijetí reformních závazků bude tedy muset posoudit, schválit a řídit výhradně Komise.

Závěrem by zpravodajka ráda s politováním uvedla, že návrh je v naprostém rozporu s nedávným prohlášením Komise proneseným na plenárním zasedání EP (v březnu 2018)(4). Vzhledem k tomu, že Komise oznámila, že nemá v úmyslu měnit stanovené termíny, pokud jde o hodnocení výkonnosti a přidělení výkonnostní rezervy, změna zaměření a řízení výkonnostní rezervy by v této fázi byla jasným příkladem dvojího standardu.

S ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti se zpravodajka domnívá, že výbor ITRE by měl vyzvat výbor REGI jako věcně příslušný výbor a výbory ECON a BUDG jako přidružené výbory, aby návrh Komise zamítly.

******

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako příslušný výbor, aby navrhl zamítnutí návrhu Komise.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o podporu strukturálních reforem v členských státech

Referenční údaje

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

REGI

14.12.2017

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

14.12.2017

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Sofia Sakorafa

22.2.2018

Datum přijetí

10.7.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

51

6

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Tilly Metz, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Michał Boni, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Rupert Matthews, Gesine Meissner, Caroline Nagtegaal, Markus Pieper, Dominique Riquet

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Romeo Franz, Ulrike Rodust

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

51

+

ECR

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski, Rupert Matthews, Evžen Tošenovský

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

PPE

Bendt Bendtsen, Michał Boni, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Markus Pieper, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Dan Nica, Ulrike Rodust, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Romeo Franz, Rebecca Harms, Benedek Jávor, Tilly Metz

6

-

ALDE

Fredrick Federley, Gesine Meissner, Caroline Nagtegaal, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Stanovisko Výboru pro regionální rozvoj (20. 2. 2018) k evropskému semestru pro koordinaci hospodářských politik určené Hospodářskému a měnovému výboru: roční analýza růstu na rok 2018 (2017/2226(INI)), bod 4.

(2)

Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie – část třetí: Vnitřní politiky a činnosti Unie – hlava XIII: Hospodářská, sociální a územní soudržnost – článek 174 (bývalý článek 158 SEU), Úřední věstník 115, 9.5.2008, s. 0127–0127.

(3)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Moderní rozpočet pro Unii, která chrání, posiluje a brání. Víceletý finanční rámec na období 2021–2027“, COM(2018) 321 final, 2. 5. 2018, s. 10.

(4)

Plenární zasedání EP, Štrasburk, čtvrtek 15. března 2018, závažná interpelace, otázka k ústnímu zodpovězení jménem výboru REGI ohledně výkonnostní rezervy ESI fondů.


STANOVISKO Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (2.10.2018)

pro Výbor pro regionální rozvoj

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o podporu strukturálních reforem v členských státech

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

Zpravodaj: Daniel Buda

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Zpravodaj bere na vědomí návrh Komise, aby členské státy získaly možnost přidělit celou výkonnostní rezervu obsaženou v nařízení nebo její část na podporu závazků, které přijaly v oblasti strukturálních reforem. Rozhodnutí použít výkonnostní rezervu na strukturální reformy by bylo zcela ponecháno na úvaze členských států, od nichž by se požadovalo, aby předložily oficiální návrh na toto přerozdělení včetně opatření pro provádění reforem, milníků, cílů a harmonogramu. Komise by návrh posoudila a prostřednictvím prováděcího aktu přijala rozhodnutí.

Tento návrh Komise se snaží přesměrovat částky vyčleněné na výkonnostní rezervu ve prospěch strukturálních reforem. Platné nařízení o společných ustanoveních stanoví v dohodách o partnerství, že tyto částky se použijí na specifické priority.

Zpravodaj Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova se domnívá, že prostředky určené na výkonnostní rezervu by se měly vynaložit podle původního plánu, protože jsou zaměřeny na projekty financované z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.

Pokud by byly prostředky vyčleněné na výkonnostní rezervu použity na strukturální reformy, mohlo by to odklonit investice do zemědělství a rozvoje venkova. Zpravodaj proto navrhuje návrh Komise na změnu nařízení o společných ustanoveních zamítnout.

******

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako příslušný výbor, aby navrhl zamítnutí návrhu Komise.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o podporu strukturálních reforem v členských státech

Referenční údaje

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

REGI

14.12.2017

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AGRI

14.12.2017

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Daniel Buda

30.5.2018

Datum přijetí

1.10.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

42

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Esther Herranz García, Jan Huitema, Martin Häusling, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Elsi Katainen, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Molly Scott Cato, Vladimir Urutchev, Thomas Waitz

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Renata Briano

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

41

+

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Anthea McIntyre, James Nicholson

EFDD

John Stuart Agnew, Giulia Moi, Marco Zullo

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Richard Ashworth, Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski, Vladimir Urutchev

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Karine Gloanec Maurin, Momchil Nekov, Maria Noichl, Tibor Szanyi

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Molly Scott Cato, Thomas Waitz

0

-

 

 

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


STANOVISKO Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (4.9.2018)

pro Výbor pro regionální rozvoj

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o podporu strukturálních reforem v členských státech

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

Zpravodajka: Sirpa Pietikäinen

******

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako příslušný výbor, aby navrhl zamítnutí návrhu Komise.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o podporu strukturálních reforem v členských státech

Referenční údaje

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

REGI

14.12.2017

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

FEMM

14.12.2017

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Sirpa Pietikäinen

26.2.2018

Projednání ve výboru

9.7.2018

 

 

 

Datum přijetí

3.9.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

22

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Maria Arena, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Mary Honeyball, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, Krisztina Morvai, Maria Noichl, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Anna Záborská, Maria Gabriela Zoană

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

José Inácio Faria, Eleonora Forenza, Jérôme Lavrilleux, Marc Tarabella, Mylène Troszczynski, Monika Vana, Julie Ward

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Patrick O’Flynn, Patrizia Toia

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

22

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Malin Björk, Eleonora Forenza, João Pimenta Lopes

NI

Krisztina Morvai

PPE

José Inácio Faria, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Michaela Šojdrová, Anna Záborská

S&D

Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Mary Honeyball, Maria Noichl, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Julie Ward, Maria Gabriela Zoană

VERTS/ALE

Florent Marcellesi, Monika Vana

1

-

EFDD

Patrick O'Flynn

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o podporu strukturálních reforem v členských státech

Referenční údaje

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Datum předložení EP

6.12.2017

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

REGI

14.12.2017

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

14.12.2017

CONT

14.12.2017

ECON

14.12.2017

EMPL

14.12.2017

 

ENVI

14.12.2017

ITRE

14.12.2017

TRAN

14.12.2017

AGRI

14.12.2017

 

PECH

14.12.2017

CULT

14.12.2017

FEMM

14.12.2017

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

EMPL

24.9.2018

TRAN

22.1.2018

PECH

24.1.2018

CULT

22.1.2018

Přidružené výbory

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

19.4.2018

ECON

19.4.2018

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Lambert van Nistelrooij

25.1.2018

Constanze Krehl

25.1.2018

 

 

Projednání ve výboru

25.4.2018

20.6.2018

10.7.2018

 

Datum přijetí

9.10.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

26

2

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Tamás Deutsch, John Flack, Iratxe García Pérez, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Paul Nuttall, Younous Omarjee, Mirosław Piotrowski, Monika Smolková, Ramón Luis Valcárcel Siso, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Daniel Buda, John Howarth, Elsi Katainen, Ivana Maletić, Laurenţiu Rebega, Bronis Ropė, Julie Ward, Maria Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli

Datum předložení

11.10.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

26

+

ECR

Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Laurenţiu Rebega

EFDD

Paul Nuttall

GUE/NGL

Martina Michels, Younous Omarjee

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Daniel Buda, Tamás Deutsch, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Iratxe García Pérez, John Howarth, Constanze Krehl, Monika Smolková, Derek Vaughan, Julie Ward, Kerstin Westphal, Maria Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Bronis Ropė

2

-

ALDE

Elsi Katainen, Iskra Mihaylova

2

0

ALDE

Ivan Jakovčić

ECR

John Flack

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 19. října 2018Právní upozornění