Procedure : 2017/0336(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0316/2018

Indgivne tekster :

A8-0316/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 24/10/2018 - 11.8

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0407

BETÆNKNING     ***I
PDF 553kWORD 79k
11.10.2018
PE 623.856v01-00 A8-0316/2018

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af

17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for

Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 for så vidt angår støtte til strukturreformer i medlemsstaterne

(COM(2017)0826 – C8–0432/2017 – 2017/0336(COD))

Regionaludviklingsudvalget

Ordførere: Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Budgetudvalget
 UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget
 UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
 UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af

17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for

Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 for så vidt angår støtte til strukturreformer i medlemsstaterne

(COM(2017)0826 – C8–0432/2017 – 2017/0336(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0826),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 175 og artikel 177, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0432/2017),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 14. marts 2018(1),

–  der henviser til høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget og udtalelser fra Budgetudvalget, Budgetkontroludvalget, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Udvalget om Industri, Forskning og Energi, Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A8-0316/2018),

1.  forkaster Kommissionens forslag;

2.  opfordrer Kommissionen til at tage sit forslag tilbage;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1)

Endnu ikke offentliggjort i EUT.


BEGRUNDELSE

Dette forslag, som Kommissionen vedtog den 6. december 2017, har til formål at ændre forordningen om fælles bestemmelser for at åbne mulighed for, at resultatreserven (6 % af de midler, der tildeles inden for målet om investeringer i vækst og beskæftigelse under EFRU, ESF og Samhørighedsfonden samt til ELFUL og EHFF) kan anvendes til strukturreformer i stedet for til de "specifikke prioriteter", der er fastsat i partnerskabsaftalerne. Forslaget har navnlig til formål at indsætte artikel 22, stk. 1a, artikel 22, stk. 8, og artikel 23a i forordningen om fælles bestemmelser, hvorved principperne og procedurerne for anvendelse af samhørighedspolitikkens midler til strukturreformer fastlægges. Derudover indvirker konsekvensændringerne i overensstemmelse hermed på bestemmelserne i forordningen om fælles bestemmelser for så vidt angår dens mål, definitioner og rapporteringsforpligtelser.

Ordførerne har overvejet forslaget nøje og er nået til den konklusion, at forslaget bør forkastes.

Selv om Parlamentet ikke oprindeligt støttede idéen om en resultatreserve, da den nuværende samhørighedspakke blev vedtaget, mener ordførerne, at det er vigtigt, at midlerne i resultatreserven anvendes til samhørighedsprojekter, som det oprindeligt var hensigten, og ikke omdirigeres til strukturreformer. Dette betyder ikke, at strukturreformer ikke er vigtige: I andre sammenhænge har Regionaludviklingsudvalget støttet en forøgelse af budgettet til strukturreformer. Men de lokale myndigheder og interessenter er i de fleste tilfælde afhængige af de 6 %, der er afsat til resultatreserven for at finansiere projekter, der allerede er planlagt frem til udgangen af denne programmeringsperiode.

Regionaludviklingsudvalget har afholdt en række høringer om dette forslag, herunder en drøftelse i udvalget med Kommissionens næstformand Valdis Dombrovskis, Kommissionens tjenestegrene (både Strukturreformtjenesten og GD REGIO), Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget, Rådets formandskab og Den Europæiske Revisionsret. Det er ordførernes generelle indtryk, at støtten til forslaget er meget svag over hele linjen, og at meget få aktører støtter den foreslåede frivillige omdirigering af resultatreserven til finansiering af strukturreformer.


UDTALELSE fra Budgetudvalget (30.8.2018)

til Regionaludviklingsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 for så vidt angår støtte til strukturreformer i medlemsstaterne

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

Ordfører for udtalelse (*): Jens Geier

(*)  Procedure med associerede udvalg – forretningsordenens artikel 54

KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren noterer sig Kommissionens forslag om at åbne mulighed for, at medlemsstaterne helt eller delvist kan anvende resultatreserven, der er indlejret i forordningen, til at støtte medlemsstaternes tilsagn om strukturreformer. Afgørelsen om at anvende resultatreserven til strukturreformer vil være helt op til medlemsstaterne, som anmodes om at fremsætte et officielt forslag til denne omfordeling, herunder til foranstaltninger til reformgennemførelsen, delmål, mål og en tidsplan. Kommissionen vil vurdere forslaget og vedtage en afgørelse ved hjælp af en gennemførelsesretsakt.

Muligheden for at bruge resultatreserven til strukturreformer undergraver klart dens oprindelige formål og formålet med samhørighedspolitikken, eftersom resultatreserven blev oprettet for at bevilge midler til de ESIF-programmer, der har nået deres delmål. Eftersom Kommissionen vil foretage en gennemgang af disse programmer i 2019, har programmerne bestræbt sig på at nå delmålene og kalkuleret med midler fra resultatreserven. Hvis medlemsstaterne nu kan beslutte at anvende reserven til et andet formål, kan det føre til, at samhørighedsprogrammerne oplever økonomisk usikkerhed og forsinkelser i gennemførelsen. Incitamentet for, at ESIF-programmerne skal lykkes, vil dermed forsvinde.

Dertil kommer, at ændringsforordningen underordner samhørighedspolitikken det europæiske semester, selv om den har sine egne målsætninger, der er fastsat i traktaten.

Valget af direkte forvaltning til støtte for strukturreformer med penge, som var tiltænkt samhørighedspolitikken, ville også være i strid med samhørighedspolitikkens princip om medfinansiering.

Kommissionen definerer desuden ikke klart strukturreformer i sit forslag, hvilket gør en omfordeling af midler fra resultatreserven mere uklar.

Endelig begrunder Kommissionen sit forslag med, at det skal tjene som et pilotprojekt for den næste FFR. Resultaterne fra denne pilotfase vil imidlertid ikke kunne tages op i forbindelse med udformningen af den næste FFR.

I betragtning af alt dette foreslår ordføreren at forkaste Kommissionens forslag, da det er den bedste metode til at sikre en effektiv, uafhængig og effektiv samhørighedspolitik på.

******

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Regionaludvikling, der er korresponderende udvalg, til at foreslå, at Kommissionens forslag forkastes.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 for så vidt angår støtte til strukturreformer i medlemsstaterne

Referencer

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

14.12.2017

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

14.12.2017

Associerede udvalg - dato for meddelelse på plenarmødet

19.4.2018

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Jens Geier

23.4.2018

Behandling i udvalg

19.6.2018

10.7.2018

 

 

Dato for vedtagelse

29.8.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

30

1

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Xabier Benito Ziluaga, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Ivan Štefanec, Marco Valli

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVAG

30

+

ALDE

Jean Arthuis

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

Verts/ALE

Indrek Tarand

1

-

ALDE

Nedzhmi Ali

2

0

ALDE

Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget (4.10.2018)

til Regionaludviklingsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 for så vidt angår støtte til strukturreformer i medlemsstaterne

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

Ordfører for udtalelse: Derek Vaughan

KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren noterer sig Kommissionens forslag om at åbne mulighed for, at medlemsstaterne helt eller delvist kan anvende den resultatreserve, der er fastsat i forordningen om fælles bestemmelser, med henblik på at støtte medlemsstaternes tilsagn om strukturreformer. Beslutningen om at anvende resultatreserven til strukturreformer vil være helt op til medlemsstaterne, som i givet fald skal forelægge et officielt forslag om denne omfordeling, herunder om foranstaltninger til gennemførelse af reformen, delmål, mål og en tidsplan. Kommissionen skal vurdere forslaget og træffe en afgørelse ved hjælp af en gennemførelsesretsakt.

Formålet med det europæiske semester er at sætte medlemsstaterne i stand til at koordinere deres økonomiske politikker ved at:

•  sikre sunde offentlige finanser (undgåelse af for stor offentlig gæld)

•  forhindre uforholdsmæssigt store makroøkonomiske ubalancer i EU

•  støtte strukturreformer med henblik på at skabe flere arbejdspladser og vækst samt ved at

•  fremme investeringer. 

Medlemsstaternes myndigheder redegør for deres planer om, hvordan de skal anvende midlerne fra de europæiske struktur- og investeringsfonde mellem 2014 og 2020 i partnerskabsaftalerne med efterfølgende godkendelse fra Europa-Kommissionen.

Det er medlemsstaternes ansvar at fremsætte forslag om, hvilke konkrete programmer og projekter, de europæiske struktur- og investeringsfonde skal finde anvendelse på.

Resultatreserven har til formål at fremme fokus på performance og på opfyldelse af målene i EU-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst og udgør 6 % af den samlede bevilling til målet om investeringer i vækst og beskæftigelse samt til ELFUL og til foranstaltninger, der finansieres under delt forvaltning inden for rammerne af EHFF-forordningen, som er etableret i hver enkelt medlemsstat.

Muligheden for at bruge resultatreserven til strukturreformer undergraver klart såvel det oprindelige formål med denne som formålet med samhørighedspolitikken, eftersom resultatreserven blev oprettet for at bevilge midler til de ESIF-programmer, der har nået deres delmål. Eftersom Kommissionen vil foretage en gennemgang af disse programmer i 2019, har programmerne bestræbt sig på at nå delmålene og kalkuleret med midler fra resultatreserven. Hvis medlemsstaterne nu kan beslutte at anvende reserven til et andet formål, kan det føre til, at samhørighedsprogrammerne oplever økonomisk usikkerhed og forsinkelser i gennemførelsen. Incitamentet for, at ESIF-programmerne skal lykkes, vil dermed forsvinde.

******

Budgetkontroludvalget opfordrer Udvalget om Regionaludvikling, der er korresponderende udvalg, til at foreslå, at Kommissionens forslag forkastes.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 for så vidt angår støtte til strukturreformer i medlemsstaterne

Referencer

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

14.12.2017

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

CONT

14.12.2017

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Derek Vaughan

4.9.2018

Dato for vedtagelse

4.10.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

10

6

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Jonathan Bullock, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Dennis de Jong

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Jean Arthuis, Richard Ashworth

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

10

+

ALDE

GUE/NGL

EPP

S&D

Verts/ALE

Jean Arthuis

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

Bart Staes

6

-

ALDE

EPP

Nedzhmi Ali

Richard Ashworth, Ingeborg Gräßle, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

1

0

EFDD

Jonathan Bullock

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (24.4.2018)

til Regionaludviklingsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 for så vidt angår støtte til strukturreformer i medlemsstaterne

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

Ordfører for udtalelse: Adina-Ioana Vălean

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Enhver omfordeling af resultatreserven bør være underlagt opfyldelsen af tilsagn med henblik på gennemførelse af de reformer, der er udpeget som led i det europæiske semester. Navnlig bør gennemførelsen af strukturreformer, som ventes at bidrage mest til de nationale økonomiers robusthed og have positive afsmittende virkninger på andre medlemsstater, prioriteres. Det drejer sig f.eks. om reformer på produkt- og arbejdsmarkederne, skattereformer, udvikling af kapitalmarkederne, reformer til at skabe bedre rammer for erhvervslivet samt investeringer i menneskelig kapital og reformer af den offentlige forvaltning.

(3)  Enhver omfordeling af resultatreserven bør være underlagt opfyldelsen af tilsagn med henblik på gennemførelse af de reformer, der er udpeget som led i det europæiske semester. Navnlig bør gennemførelsen af strukturreformer, som ventes at bidrage mest til de nationale økonomiers robusthed og have positive afsmittende virkninger på andre medlemsstater, prioriteres. Det drejer sig f.eks. om reformer på produkt- og arbejdsmarkederne, skattereformer, udvikling af kapitalmarkederne, reformer til at skabe bedre rammer for erhvervslivet samt investeringer i menneskelig kapital og reformer af den offentlige forvaltning, under forudsætning af at disse reformer ikke fører til sænkede standarder og ringere betingelser for hverken arbejdsmarkedet, vareproduktionen eller selve varerne.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 for så vidt angår støtte til strukturreformer i medlemsstaterne

Referencer

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

14.12.2017

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

14.12.2017

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Adina-Ioana Vălean

26.2.2018

Dato for vedtagelse

25.4.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

41

10

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Rory Palmer, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Cristian-Silviu Buşoi, Fredrick Federley, Anja Hazekamp, Norbert Lins, Alojz Peterle, Stanislav Polčák, Christel Schaldemose

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Jude Kirton-Darling, Jeroen Lenaers

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Jude Kirton-Darling, Jeroen Lenaers

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

41

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Frédérique Ries

PPE

Pilar Ayuso, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Peter Liese, Norbert Lins, Alojz Peterle, Stanislav Polčák, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jude Kirton-Darling, Susanne Melior, Rory Palmer, Christel Schaldemose, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

10

-

EFDD

Julia Reid

ENF

Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

GUE/NLG

Lynn Boylan, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

PPE

Elisabetta Gardini

3

0

ECR

Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (11.7.2018)

til Regionaludviklingsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 for så vidt angår støtte til strukturreformer i medlemsstaterne

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

Ordfører for udtalelse: Sofia Sakorafa

KORT BEGRUNDELSE

I et forsøg på at imødegå kritikken om, at den strategiske begrundelse - såvel som regnskabsaflæggelsen - for udgifterne under EU's Samhørighedsfond har været utilstrækkelig, blev der indført en øget resultatorientering i programmeringsperioden 2014-2020. For hvert enkelt operationelle program blev der fastlagt en resultatramme, der viste de forventede resultater af investeringerne, og hvordan fremskridtene hen imod disse mål ville blive målt.

Senest i 2019 skal der foretages en resultatgennemgang, og de programmer og prioriteter, som har nået de fastsatte delmål og målsætninger, vil få adgang til den tilknyttede resultatreserve (6 % af midlerne tildelt gennem Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden), mens de, der er langt fra at have opfyldt delmål, kan pålægges sanktioner.

Ordføreren er ubehageligt overrasket over Kommissionens forslag, som kort sagt opfordrer medlemsstaterne til frivilligt at tillade, at midlerne i resultatreserven helt eller delvist bruges til at gennemføre horisontale strukturreformer i tilknytning til det europæiske semester, hvilket Kommissionen er ivrig efter.

For det første mener hun, at samhørighedspolitikken og det europæiske semester ikke deler eller tjener samme mål. Forhåndsbetingelser og makroøkonomisk konditionalitet bringer opnåelsen af en bæredygtig, retfærdig og afbalanceret vækst i alvorlig fare. Europa-Parlamentet har gentagne gange understreget, at "samspil med det europæiske semester ikke bør være til hinder for opfyldelsen af samhørighedspolitikkens egne formål som fastsat i traktaterne"(1). Omdirigering af yderligere 21 mia. EUR til opfyldelse af målsætninger, der er snævert knyttet til den europæiske økonomiske styringsproces, er en klar fravigelse fra samhørighedspolitikkens primære formål, nemlig at "formindske forskellene mellem de forskellige områders udviklingsniveauer"(2).

Omdirigering af et så betydeligt beløb vil forstyrre gennemførelsen og indvirke negativt på mulige resultater af denne politik. Centrale og supplerende principper i samhørighedspolitikken såsom solidaritet i praksis, en rimelig og retfærdig omfordeling af velstand og selve incitaments-/belønningslogikken vil blive undergravet i alvorlig grad.

Også fra et proceduremæssigt synspunkt er ordføreren skeptisk. Forslaget kommer for sent og er yderst uklart. Ændringerne vil få tilbagevirkende virkning, de vil kunne vælte budgettet for de aftalte nationale årlige rater og vil kunne forstyrre allerede planlagte omkostninger til specifikke projekter.

Ordføreren er modstander af, at andre EU-finansieringsinstrumenter anvendes til at støtte strukturreformer, der fokuserer på det europæiske semester i indeværende programmeringsperiode. Selv om der allerede er blevet omfordelt samhørighedsmidler til støtteprogrammet for strukturreformer, foreslår Kommissionen nu en væsentlig forhøjelse af den finansielle tildeling til dette program. Desuden er der risiko for, at balancen forværres i den kommende programmeringsperiode 2021-2027. Samtidig med, at Kommissionen foreslår et nyt reformstøtteprogram med et budget på 25 mia. EUR, finansieret under fleksibilitetsinstrumentet og adskilt fra EU's struktur- og investeringsfonde, planlægger den parallelt hermed en nedskæring på 7 % af den overordnede samhørighedsportefølje(3).

Selv om delt forvaltning giver indtryk af medejerskab, vil en medlemsstats beslutning om helt eller delvist at bruge resultatreserven til at støtte strukturreformer betyde en overgang til direkte forvaltning. Ethvert forslag om reformforpligtelser vil følgelig skulle vurderes, godkendes og forvaltes af Kommissionen alene.

Som konklusion beklager ordføreren, at forslaget er i direkte modstrid med, hvad Kommissionen for nylig har erklæret i Europa-Parlamentets plenarforsamling (april 2018)(4). Da Kommissionen ikke nævnte noget om at, at den agtede at ændre datoerne for præstationsvurdering og tildeling af resultatreserve, vil den med en ændring af orienteringen og forvaltningen af resultatreserven på dette stadium direkte modsige sig selv.

På baggrund af ovenstående mener ordføreren, at ITRE-udvalget bør opfordre REGI-udvalget, der er korresponderende udvalg, og ECON og BUDG, der er associerede udvalg, til at forkaste Kommissionens forslag.

******

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at foreslå, at Kommissionens forslag forkastes.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 for så vidt angår støtte til strukturreformer i medlemsstaterne

Referencer

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

14.12.2017

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

14.12.2017

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Sofia Sakorafa

22.2.2018

Dato for vedtagelse

10.7.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

51

6

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Tilly Metz, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Michał Boni, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Rupert Matthews, Gesine Meissner, Caroline Nagtegaal, Markus Pieper, Dominique Riquet

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Romeo Franz, Ulrike Rodust

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

51

+

ECR

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski, Rupert Matthews, Evžen Tošenovský

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

PPE

Bendt Bendtsen, Michał Boni, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Markus Pieper, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Dan Nica, Ulrike Rodust, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Romeo Franz, Rebecca Harms, Benedek Jávor, Tilly Metz

6

-

ALDE

Fredrick Federley, Gesine Meissner, Caroline Nagtegaal, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

(1)

Udtalelse fra Regionaludviklingsudvalget (20.2.2018) til Økonomi- og Valutaudvalget om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Den årlige vækstundersøgelse 2018 (2017/2226(INI)), punkt 4.

(2)

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, tredje del: Unionens interne politikker og foranstaltninger, afsnit XVIII: Økonomisk, social og territorial samhørighed, artikel 174 (tidl. artikel 158 i TEF), EUT 115 af 9.5.2008, s. 127.

(3)

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: "Et moderne budget for en Union, der beskytter, styrker og forsvarer - Den flerårige finansielle ramme for 2021-2027", COM (2018)0321, 2.5.2018, s. 10.

(4)

Europa-Parlamentets plenarmøde torsdag den 15. marts 2018 i Strasbourg, større forespørgsel, forespørgsel til mundtlig besvarelse på vegne af REGI-Udvalget om resultatreserven under ESI-fondene.


UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (2.10.2018)

til Regionaludviklingsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for

Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 for så vidt angår støtte til strukturreformer i medlemsstaterne

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

Ordfører for udtalelse: Daniel Buda

KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren noterer sig Kommissionens forslag om at åbne mulighed for, at medlemsstaterne helt eller delvist kan anvende den resultatreserve, der er fastsat i forordningen, til støtte for tilsagn om strukturreformer. Beslutningen om at anvende resultatreserven til strukturreformer vil være helt op til medlemsstaterne, som i givet fald skal forelægge et officielt forslag om denne omfordeling, herunder foranstaltninger til gennemførelse af reformen, delmål, mål og en tidsplan. Kommissionen skal vurdere forslaget og træffe en afgørelse ved hjælp af en gennemførelsesretsakt.

Europa-Kommissionens forslag har til formål at omdirigere det beløb, der er afsat til resultatreserven, til strukturreformer. Den nuværende forordning om fælles bestemmelser fastsætter i partnerskabsaftalerne, at disse tildelinger skal anvendes til specifikke prioriteter.

Ordføreren for Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter mener, at de midler, der er afsat til resultatreserven, bør anvendes som det oprindeligt var hensigten, eftersom de er tiltænkt projekter, der finansieres gennem Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

Hvis der åbnes op for, at midler, der er afsat til resultatreserven, kan anvendes til strukturreformer, vil det kunne føre til, at disse midler ledes væk fra investeringer i landbrug og udvikling af landdistrikter, og ordføreren foreslår derfor, at Kommissionens forslag om ændring af forordningen om fælles bestemmelser forkastes.

******

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at foreslå forkastelse af Kommissionens forslag.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 for så vidt angår støtte til strukturreformer i medlemsstaterne

Referencer

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

14.12.2017

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AGRI

14.12.2017

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Daniel Buda

30.5.2018

Dato for vedtagelse

1.10.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

42

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Esther Herranz García, Jan Huitema, Martin Häusling, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Elsi Katainen, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Molly Scott Cato, Vladimir Urutchev, Thomas Waitz

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Renata Briano

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

41

+

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Anthea McIntyre, James Nicholson

EFDD

John Stuart Agnew, Giulia Moi, Marco Zullo

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Richard Ashworth, Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski, Vladimir Urutchev

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Karine Gloanec Maurin, Momchil Nekov, Maria Noichl, Tibor Szanyi

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Molly Scott Cato, Thomas Waitz

0

-

 

 

0

0

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (4.9.2018)

til Regionaludviklingsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for

Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 for så vidt angår støtte til strukturreformer i medlemsstaterne

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

Ordfører for udtalelse: Sirpa Pietikäinen

******

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at foreslå, at Kommissionens forslag forkastes.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 for så vidt angår støtte til strukturreformer i medlemsstaterne

Referencer

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

14.12.2017

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

FEMM

14.12.2017

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Sirpa Pietikäinen

26.2.2018

Behandling i udvalg

9.7.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

3.9.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

22

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Maria Arena, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Mary Honeyball, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, Krisztina Morvai, Maria Noichl, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Anna Záborská, Maria Gabriela Zoană

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

José Inácio Faria, Eleonora Forenza, Jérôme Lavrilleux, Marc Tarabella, Mylène Troszczynski, Monika Vana, Julie Ward

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Patrick O’Flynn, Patrizia Toia

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

22

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Malin Björk, Eleonora Forenza, João Pimenta Lopes

NI

Krisztina Morvai

PPE

José Inácio Faria, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Michaela Šojdrová, Anna Záborská

S&D

Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Mary Honeyball, Maria Noichl, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Julie Ward, Maria Gabriela Zoană

VERTS/ALE

Florent Marcellesi, Monika Vana

1

-

EFDD

Patrick O'Flynn

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 for så vidt angår støtte til strukturreformer i medlemsstaterne

Referencer

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Dato for høring af EP

6.12.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

14.12.2017

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

14.12.2017

CONT

14.12.2017

ECON

14.12.2017

EMPL

14.12.2017

 

ENVI

14.12.2017

ITRE

14.12.2017

TRAN

14.12.2017

AGRI

14.12.2017

 

PECH

14.12.2017

CULT

14.12.2017

FEMM

14.12.2017

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

EMPL

24.9.2018

TRAN

22.1.2018

PECH

24.1.2018

CULT

22.1.2018

Associerede udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

19.4.2018

ECON

19.4.2018

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Lambert van Nistelrooij

25.1.2018

Constanze Krehl

25.1.2018

 

 

Behandling i udvalg

25.4.2018

20.6.2018

10.7.2018

 

Dato for vedtagelse

9.10.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

26

2

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Tamás Deutsch, John Flack, Iratxe García Pérez, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Paul Nuttall, Younous Omarjee, Mirosław Piotrowski, Monika Smolková, Ramón Luis Valcárcel Siso, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Daniel Buda, John Howarth, Elsi Katainen, Ivana Maletić, Laurenţiu Rebega, Bronis Ropė, Julie Ward, Maria Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli

Dato for indgivelse

11.10.2018


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

26

+

ECR

Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Laurenţiu Rebega

EFDD

Paul Nuttall

GUE/NGL

Martina Michels, Younous Omarjee

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Daniel Buda, Tamás Deutsch, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Iratxe García Pérez, John Howarth, Constanze Krehl, Monika Smolková, Derek Vaughan, Julie Ward, Kerstin Westphal, Maria Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Bronis Ropė

2

-

ALDE

Elsi Katainen, Iskra Mihaylova

2

0

ALDE

Ivan Jakovčić

ECR

John Flack

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 17. oktober 2018Juridisk meddelelse