Διαδικασία : 2017/0336(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0316/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0316/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 24/10/2018 - 11.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0407

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 870kWORD 86k
11.10.2018
PE 623.856v03-00 A8-0316/2018

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 όσον αφορά τη στήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

Εισηγητές: Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 όσον αφορά τη στήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0826),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 175 τρίτο εδάφιο και το άρθρο 177 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0432/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 14ης Μαρτίου 2018(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0316/2018),

1.  απορρίπτει την πρόταση της Επιτροπής·

2.  καλεί την Επιτροπή να αποσύρει την πρότασή της·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1)

Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πρόταση αυτή, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 6 Δεκεμβρίου 2017, επιδιώκει να τροποποιήσει τον κανονισμό περί κοινών διατάξεων (ΚΚΔ) προκειμένου να μπορεί το αποθεματικό επίδοσης (6% των πόρων που διατίθενται στο ΕΤΠΑ, στο ΕΚΤ και στον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και στην απασχόληση» του Ταμείου Συνοχής, στο ΕΓΤΑΑ και στο ΕΤΘΑ) να χρησιμοποιηθεί για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις αντί για τις «συγκεκριμένες προτεραιότητες» οι οποίες καθορίζονται στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης. Συγκεκριμένα, η πρόταση έχει στόχο να εισαγάγει το άρθρο 22 παράγραφος 1α, το άρθρο 22 παράγραφος 8 και το άρθρο 23α στον ΚΚΔ, ορίζοντας τις αρχές και τις διαδικασίες για τη χρήση πόρων της πολιτικής συνοχής για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Επιπρόσθετα, οι επακόλουθες τροπολογίες επηρεάζουν τις διατάξεις του ΚΚΔ σχετικά με τον στόχο, τους ορισμούς και τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων, αντίστοιχα.

Οι συνεισηγητές εξέτασαν την πρόταση ενδελεχώς και κατέληξαν στο συμπέρασμα πως η πρόταση θα πρέπει να απορριφθεί.

Αν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αρχικά δεν υποστήριζε το σκεπτικό ενός αποθεματικού επίδοσης όταν εγκρίθηκε η τρέχουσα δέσμη μέτρων για τη συνοχή, οι συνεισηγητές θεωρούν ότι είναι σημαντικό τα κονδύλια του αποθεματικού επίδοσης να δαπανώνται όπως προβλεπόταν αρχικά, σε έργα συνοχής, και όχι να ανακατευθύνονται σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Αυτό δεν αναιρεί τη σημασία των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων μια και, σε διαφορετικά πλαίσια, η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης έχει υποστηρίξει την αύξηση του προϋπολογισμού για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Ωστόσο, οι τοπικές αρχές και οι συμφεροντούχοι βασίζονται τις περισσότερες φορές στο 6% το οποίο προβλέπεται στο αποθεματικό επίδοσης για να χρηματοδοτήσουν έργα που είναι ήδη προγραμματισμένα μέχρι το τέλος της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού.

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης διεξήγαγε σειρά διαβουλεύσεων σχετικά με την πρόταση αυτή, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλαγών απόψεων, στο πλαίσιο της επιτροπής, με τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Dombrovskis, με τις υπηρεσίες της Επιτροπής (τόσο την Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων, όσο και τη ΓΔ REGIO ), με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, με την Επιτροπή των Περιφερειών, με την προεδρία του Συμβουλίου και με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Οι συνεισηγητές έχουν σχηματίσει την άποψη ότι η υποστήριξη της πρότασης είναι εξαιρετικά αδύναμη σε όλους τους τομείς, και ότι πολύ λίγοι συμφεροντούχοι υποστηρίζουν την προτεινόμενη εθελοντική/προαιρετική ανακατεύθυνση του αποθεματικού επίδοσης για τη χρηματοδότηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (30.8.2018)

προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 όσον αφορά τη στήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης (*) : Jens Geier

(*)  Συνδεδεμένη επιτροπή – άρθρο 54 του Κανονισμού

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης λαμβάνει υπό σημείωση την πρόταση της Επιτροπής να δώσει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να κατανείμουν πλήρως ή εν μέρει το αποθεματικό επίδοσης που προβλέπεται στον κανονισμό, για να υποστηριχθούν οι δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει τα κράτη μέλη για πραγματοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Η απόφαση για τη χρήση του αποθεματικού επίδοσης για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις επαφίεται πλήρως στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών, τα οποία καλούνται να διατυπώσουν επίσημη πρόταση γι’ αυτήν την ανακατανομή, η οποία θα συμπεριλαμβάνει μέτρα για την υλοποίηση της μεταρρύθμισης, ορόσημα, στόχους και χρονοδιάγραμμα. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει την πρόταση και θα εκδώσει απόφαση με εκτελεστική πράξη.

Η δυνατότητα χρήσης του αποθεματικού επίδοσης για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις υπονομεύει σαφώς τον αρχικό του σκοπό και τους σκοπούς της πολιτικής συνοχής, δεδομένου ότι το αποθεματικό επίδοσης δημιουργήθηκε για την κατανομή κονδυλίων σε προγράμματα των ΕΔΕΤ που έχουν επιτύχει τα ορόσημά τους. Δεδομένου ότι η Επιτροπή θα προβεί σε επανεξέταση αυτών των προγραμμάτων το 2019, τα προγράμματα πασχίζουν να επιτύχουν τα ορόσημά τους και υπολογίζουν στα κονδύλια από το αποθεματικό επίδοσης. Εάν τώρα τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν το αποθεματικό για διαφορετικό σκοπό, τα προγράμματα συνοχής ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οικονομική ανασφάλεια και καθυστερήσεις κατά την υλοποίηση. Το κίνητρο για την επιτυχία των προγραμμάτων των ΕΔΕΤ θα εξέλειπε.

Επιπλέον, ο τροποποιητικός κανονισμός υπάγει την πολιτική συνοχής στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, παρά το γεγονός ότι έχει τους δικούς της στόχους που ορίζονται στη Συνθήκη.

Η επιλογή της άμεσης διαχείρισης για την υποστήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με χρήματα που επρόκειτο να διατεθούν για την πολιτική συνοχής θα συνιστούσε επίσης παραβίαση της αρχής της συγχρηματοδότησης που ισχύει στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής.

Επιπλέον, η Επιτροπή δεν ορίζει σαφώς τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην πρότασή της, γεγονός που καθιστά ακόμα πιο ασαφή την ανακατανομή πόρων από το αποθεματικό επίδοσης.

Τέλος, η Επιτροπή αιτιολογεί την πρότασή της, δηλώνοντας ότι θα χρησιμεύσει ως πιλοτικό έργο για το επόμενο ΠΔΠ. Ωστόσο, τα αποτελέσματα αυτής της πιλοτικής φάσης δεν θα μπορέσουν να ληφθούν υπόψη στον σχεδιασμό του επόμενου ΠΔΠ.

Λαμβανομένων υπόψη των προαναφερθέντων, ο εισηγητής προτείνει την απόρριψη της πρότασης της Επιτροπής, διότι μόνο έτσι μπορούν να εξασφαλιστούν η αποτελεσματικότητα, η αυτονομία και η επιτυχία της πολιτικής συνοχής.

******

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει την απόρριψη της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά τη στήριξη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

REGI

14.12.2017

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

14.12.2017

Συνδεδεμένες επιτροπές - Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

19.4.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Jens Geier

23.4.2018

Εξέταση στην επιτροπή

19.6.2018

10.7.2018

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

29.8.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

30

1

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Xabier Benito Ziluaga, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Ivan Štefanec, Marco Valli

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

30

+

ALDE

Jean Arthuis

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

1

-

ALDE

Nedzhmi Ali

2

0

ALDE

Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (4.10.2018)

προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 όσον αφορά τη στήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Derek Vaughan

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο συντάκτης γνωμοδότησης λαμβάνει υπόψη του την πρόταση της Επιτροπής με την οποία παρέχεται η δυνατότητα στα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν, πλήρως ή εν μέρει, το αποθεματικό επίδοσης που προβλέπεται στον κανονισμό περί κοινών διατάξεων, προκειμένου να υποστηριχθούν οι δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει τα κράτη μέλη για πραγματοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Η απόφαση για τη χρήση του αποθεματικού επίδοσης για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις εναπόκειται πλήρως στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών, τα οποία καλούνται να υποβάλουν επίσημη πρόταση γι’ αυτήν την ανακατανομή, η οποία θα συμπεριλαμβάνει μέτρα για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, ενδιάμεσους στόχους, τελικούς στόχους και ένα χρονοδιάγραμμα. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει την πρόταση και θα εκδώσει απόφαση μέσω εκτελεστικής πράξης.

Στόχος του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου είναι να δίδεται στα κράτη μέλη η δυνατότητα να συντονίζουν τις οικονομικές τους πολιτικές με τα εξής μέτρα:

• εξασφάλιση υγιών δημόσιων οικονομικών (χωρίς υπερβολικό δημόσιο χρέος)

• αποτροπή υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών στην ΕΕ

• στήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, ώστε να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας και ανάπτυξη και

• τόνωση των επενδύσεων. 

Οι αρχές των κρατών μελών καθορίζουν με συμφωνίες εταιρικής σχέσης τα σχέδιά τους σχετικά με τον τρόπο χρήσης των κονδυλίων από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) μεταξύ των ετών 2014 και 2020, τα οποία στη συνέχεια εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Υπάγεται στην αρμοδιότητα των κρατών μελών να προτείνουν συγκεκριμένα προγράμματα και σχέδια, τα οποία θα χρηματοδοτούνται από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία.

Το αποθεματικό επιδόσεων αποσκοπεί να διευκολύνει την εστίαση στις επιδόσεις και στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και ανέρχεται, για κάθε κράτος μέλος, στο 6 % των συνολικών κονδυλίων για τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση», καθώς και για το ΕΓΤΑΑ και για τα μέτρα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης των κονδυλίων σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΤΘΑ.

Η δυνατότητα χρήσης του αποθεματικού επίδοσης για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σαφώς αντιστρατεύεται τον αρχικό του σκοπό και τους στόχους της πολιτικής για τη συνοχή, δεδομένου ότι το αποθεματικό επίδοσης δημιουργήθηκε για την διάθεση κονδυλίων σε προγράμματα στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ που έχουν επιτύχει τους ενδιάμεσους στόχους τους. Δεδομένου ότι η Επιτροπή θα προβεί σε επανεξέταση των προγραμμάτων αυτών το 2019, καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε τα προγράμματα να επιτύχουν τους ενδιάμεσους στόχους τους, συνυπολογίζοντας τα στα κονδύλια από το αποθεματικό επίδοσης. Εάν τα κράτη μέλη αποφασίσουν πλέον να χρησιμοποιούν το αποθεματικό για διαφορετικό σκοπό, τα προγράμματα συνοχής ενδέχεται να αντιμετωπίσουν χρηματοδοτική στενότητα και καθυστερήσεις κατά την εφαρμογή τους. Το κίνητρο για την επιτυχία των προγραμμάτων στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ θα εξέλειπε.

******

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού καλεί την Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει την απόρριψη της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 όσον αφορά τη στήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

REGI

14.12.2017

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CONT

14.12.2017

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Derek Vaughan

4.9.2018

Ημερομηνία έγκρισης

4.10.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

10

6

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Jonathan Bullock, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Dennis de Jong

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean Arthuis, Richard Ashworth

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

10

+

ALDE

GUE/NGL

EPP

S&D

Verts/ALE

Jean Arthuis

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

Bart Staes

6

-

ALDE

EPP

Nedzhmi Ali

Richard Ashworth, Ingeborg Gräßle, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

1

0

EFDD

Jonathan Bullock

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (26.4.2018)

προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 όσον αφορά τη στήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Adina-Ioana Vălean

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Κάθε ανακατανομή του αποθεματικού επίδοσης θα πρέπει να εξαρτάται από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων όσον αφορά την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που προσδιορίζονται στο πλαίσιο της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που αναμένεται να συμβάλουν περισσότερο στην ανθεκτικότητα των εγχώριων οικονομιών και να έχουν θετικές δευτερογενείς επιπτώσεις σε άλλα κράτη μέλη. Σε αυτές περιλαμβάνονται μεταρρυθμίσεις στις αγορές προϊόντων και εργασίας, φορολογικές μεταρρυθμίσεις, η ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών, μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, καθώς και επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο και μεταρρυθμίσεις της δημόσιας διοίκησης.

(3)  Κάθε ανακατανομή του αποθεματικού επίδοσης θα πρέπει να εξαρτάται από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων όσον αφορά την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που προσδιορίζονται στο πλαίσιο της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που αναμένεται να συμβάλουν περισσότερο στην ανθεκτικότητα των εγχώριων οικονομιών και να έχουν θετικές δευτερογενείς επιπτώσεις σε άλλα κράτη μέλη. Σε αυτές περιλαμβάνονται μεταρρυθμίσεις στις αγορές προϊόντων και εργασίας, φορολογικές μεταρρυθμίσεις, η ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών, μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, καθώς και επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο και μεταρρυθμίσεις της δημόσιας διοίκησης, υπό τον όρο ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές δεν θα οδηγήσουν σε μειωμένες προδιαγραφές και συνθήκες στις αγορές εργασίας, στην παραγωγή ή στα προϊόντα αυτά καθαυτά.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά τη στήριξη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Επιτροπές αρμόδιες επί της ουσίας

REGI

14.12.2017

 

 

 

Γνωμοδότηση της

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

14.12.2017

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

  Ημερομηνία ορισμού

Adina-Ioana Vălean

26.2.2018

Ημερομηνία της έγκρισης

25.4.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

41

10

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Rory Palmer, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Cristian-Silviu Buşoi, Fredrick Federley, Anja Hazekamp, Norbert Lins, Alojz Peterle, Stanislav Polčák, Christel Schaldemose

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jude Kirton-Darling, Jeroen Lenaers

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

41

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Frédérique Ries

PPE

Pilar Ayuso, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Peter Liese, Norbert Lins, Alojz Peterle, Stanislav Polčák, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jude Kirton-Darling, Susanne Melior, Rory Palmer, Christel Schaldemose, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

10

-

EFDD

Julia Reid

ENF

Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

GUE/NLG

Lynn Boylan, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

PPE

Elisabetta Gardini

3

0

ECR

Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0: αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (11.7.2018)

προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 όσον αφορά τη στήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Σοφία Σακοράφα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Σε μια προσπάθεια διάψευσης των επικρίσεων ότι η στρατηγική αιτιολόγηση και ο δημοκρατικός έλεγχος των δαπανών του Ταμείου Συνοχής της ΕΕ ήταν ανεπαρκείς, υιοθετήθηκε κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 ένας ενισχυμένος προσανατολισμός στις επιδόσεις. Για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα ορίστηκε ένα πλαίσιο επιδόσεων, στο οποίο περιγράφονται λεπτομερώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα των επενδύσεων και ο τρόπος μέτρησης της προόδου που σημειώνεται στην πορεία προς την επίτευξη αυτών των στόχων.

Έως το 2019, θα διενεργηθεί αξιολόγηση των επιδόσεων και τα προγράμματα και οι προτεραιότητες που θα έχουν επιτύχει τα ορόσημα και τους στόχους, θα αποκτήσουν πρόσβαση στο συναφές αποθεματικό επίδοσης (6 % των πόρων που διατίθενται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής), ενώ όσα θα έχουν αποτύχει σε μεγάλο βαθμό κατά την επίτευξη των οροσήμων ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κυρώσεις.

Η πρόταση της Επιτροπής αποτέλεσε δυσάρεστη έκπληξη για τη συντάκτρια γνωμοδότησης, δεδομένου ότι, εν ολίγοις, καλεί τα κράτη μέλη να παραχωρήσουν εθελοντικά, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, τη διαχείριση των πόρων του αποθεματικού επίδοσης στην Επιτροπή, προκειμένου να στηρίξει, όπως διακαώς επιθυμεί, οριζόντιες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Κατ’ αρχάς, η συντάκτρια γνωμοδότησης πιστεύει ότι η πολιτική συνοχής και το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο ούτε έχουν ούτε υπηρετούν τους ίδιους στόχους. Η καθιέρωση των εκ των προτέρων και της μακροοικονομικής αιρεσιμότητας, συνιστά μείζονα κίνδυνο για την επίτευξη βιώσιμης, δίκαιης και ισόρροπης ανάπτυξης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα υπογραμμίσει ότι «η σύνδεσή της Πολιτικής Συνοχής με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει την επίτευξη των στόχων της πολιτικής συνοχής όπως ορίζονται στις Συνθήκες»(1). Η μετατόπιση επιπλέον 21 δισεκατομμυρίων ευρώ για την εξυπηρέτηση στόχων που συνδέονται στενά με τη διαδικασία της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης, συνιστά σαφή παρέκκλιση από τον κύριο σκοπό της πολιτικής συνοχής, ο οποίος είναι η «μείωση των διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών»(2).

Ο επαναπροσανατολισμός ενός τόσο σημαντικού μέρους των πόρων θα διαταράξει την εφαρμογή και θα επηρεάσει αρνητικά τον αντίκτυπο της πολιτικής. Οι κύριες και συμπληρωματικές αρχές της πολιτικής συνοχής, όπως η αλληλεγγύη στην πράξη, η δίκαιη και ισότιμη ανακατανομή του πλούτου, καθώς και η ίδια ακριβώς λογική της επίδοσης που βασίζεται στην παροχή κινήτρων και ανταμοιβής, θα υπονομευθούν σοβαρά.

Όσον αφορά το διαδικαστικό σκέλος, η συντάκτρια γνωμοδότησης εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις. Η πρόταση έρχεται με καθυστέρηση και είναι εξαιρετικά ασαφής. Οι σχετικές τροποποιήσεις θα έχουν αναδρομική ισχύ, ενδεχομένως θα προκαλέσουν δημοσιονομικές διαταραχές επί των συμφωνημένων εθνικών ετήσιων δόσεων και είναι πιθανόν να θέσουν εν αμφιβόλω ήδη προγραμματισμένες δαπάνες για συγκεκριμένα έργα.

Η συντάκτρια γνωμοδότησης αποδοκιμάζει το γεγονός ότι υπάρχουν και άλλα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ που στηρίζουν τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με επίκεντρο το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού. Έχει ήδη πραγματοποιηθεί μία ανακατανομή των κονδυλίων συνοχής προς όφελος, για παράδειγμα, του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (ΠΣΔΜ), ενώ η Επιτροπή προτείνει τώρα ουσιαστική αύξηση του χρηματοδοτικού κονδυλίου για το ΠΣΔΜ. Επιπλέον, η ισορροπία θα μπορούσε να επιδεινωθεί κατά την μελλοντική περίοδο προγραμματισμού 2021-2027. Η Επιτροπή, παρόλο που προτείνει ένα νέο Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων με προϋπολογισμό ύψους 25 δισ. EUR, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του μέσου ευελιξίας και σε πλήρη διαχωρισμό από τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία της ΕΕ, σχεδιάζει, παράλληλα, μείωση της τάξης του 7 % για το συνολικό χαρτοφυλάκιο της συνοχής(3).

Ενώ η επιμερισμένη διαχείριση δημιουργεί την εντύπωση της συνιδιοκτησίας, η απόφαση ενός κράτους μέλους να χρησιμοποιήσει εν μέρει ή πλήρως το αποθεματικό επίδοσης για τη στήριξη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, σηματοδοτεί τη μετάβαση σε καθεστώς άμεσης διαχείρισης. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε πρόταση για ανάληψη δεσμεύσεων για μεταρρυθμίσεις θα υπόκειται στην αποκλειστική αξιολόγηση, έγκριση και διαχείριση της Επιτροπής.

Εν κατακλείδι, η συντάκτρια γνωμοδότησης εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι η πρόταση έρχεται σε πλήρη αντίφαση με τις πρόσφατες δηλώσεις της Επιτροπής στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Μάρτιος 2018)(4). Δεδομένου ότι η Επιτροπή δεν εξέφρασε καμία πρόθεση να αλλάξει τις ημερομηνίες που αφορούν στην αξιολόγηση των επιδόσεων και την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης, η τροποποίηση στο παρόν στάδιο του προσανατολισμού και της διαχείρισης του αποθεματικού επίδοσης θα συνιστούσε σαφή περίπτωση εφαρμογής «δύο μέτρων και δύο σταθμών».

Λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα προαναφέρθηκαν, η συντάκτρια γνωμοδότησης θεωρεί ότι η Επιτροπή ITRE θα πρέπει να καλέσει την επιτροπή REGI, που είναι αρμόδια επί της ουσίας και τις επιτροπές ECON και BUDG, ως συνδεδεμένες επιτροπές, να απορρίψουν την πρόταση της Επιτροπής.

******

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει την απόρριψη της πρότασης της Επιτροπής.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά τη στήριξη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

REGI

14.12.2017

 

 

 

Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

14.12.2017

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Σοφία Σακοράφα

22.2.2018

Ημερομηνία έγκρισης

10.7.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

51

6

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Tilly Metz, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Νεοκλής Συλικιώτης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michał Boni, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Rupert Matthews, Gesine Meissner, Caroline Nagtegaal, Markus Pieper, Dominique Riquet

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Romeo Franz, Ulrike Rodust

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

51

+

ECR

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski, Rupert Matthews, Evžen Tošenovský

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

PPE

Bendt Bendtsen, Michał Boni, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Markus Pieper, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Dan Nica, Ulrike Rodust, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Romeo Franz, Rebecca Harms, Benedek Jávor, Tilly Metz

6

-

ALDE

Fredrick Federley, Gesine Meissner, Caroline Nagtegaal, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

Γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (20.2.2018), για την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018, (2017/2226(INI)), παράγραφος 4.

(2)

Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Μέρος τρίτο: Οι εσωτερικές πολιτικές και δράσεις της Ένωσης - Τίτλος ΧΙΙΙ: Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή – άρθρο 174 (πρώην άρθρο 158 της ΣΕΚ), Επίσημη Εφημερίδα L 115, 09/05/2008 σελ. 0127 - 0127.

(3)

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Ένας σύγχρονος προϋπολογισμός για μια Ένωση που προστατεύει, ενδυναμώνει και υπερασπίζεται τους πολίτες της – Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027», (COM(2018) 0321),321 τελικό, 2.5.2018, σελ. 10.

(4)

Ολομέλεια του ΕΚ, Στρασβούργο, Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018, μείζονος σημασίας επερώτηση, ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης εξ ονόματος της επιτροπής REGI σχετικά με το αποθεματικό επίδοσης των ΕΔΕΤ.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (2.10.2018)

προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 όσον αφορά τη στήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Daniel Buda

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης λαμβάνει υπό σημείωση την πρόταση της Επιτροπής να δώσει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να κατανείμουν πλήρως ή εν μέρει το αποθεματικό επίδοσης που προβλέπεται στον κανονισμό, για να υποστηριχθούν οι δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει τα κράτη μέλη για πραγματοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Η απόφαση για τη χρήση του αποθεματικού επίδοσης για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις επαφίεται πλήρως στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών, τα οποία καλούνται να διατυπώσουν επίσημη πρόταση γι’ αυτήν την ανακατανομή, η οποία θα συμπεριλαμβάνει μέτρα για την υλοποίηση της μεταρρύθμισης, ορόσημα, στόχους και χρονοδιάγραμμα. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει την πρόταση και θα εκδώσει απόφαση με εκτελεστική πράξη.

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποσκοπεί στη διοχέτευση του κατανεμημένου ποσού για το αποθεματικό επίδοσης σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Ο ισχύων κανονισμός περί κοινών διατάξεων (ΚΚΔ) ορίζει στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης ότι οι χορηγήσεις αυτές πρέπει να χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένες προτεραιότητες.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου θεωρεί ότι τα κατανεμημένα κονδύλια για το αποθεματικό επίδοσης πρέπει να δαπανηθούν σύμφωνα με τον αρχικό σκοπό, καθώς στοχεύουν σε έργα που χρηματοδοτούνται μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Δεδομένου ότι η χρήση των κατανεμημένων κονδυλίων του αποθεματικού επίδοσης για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις θα μπορούσε να διοχετεύσει τους πόρους αυτούς σε άλλους τομείς αντί των επενδύσεων στη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη, ο συντάκτης της γνωμοδότησης προτείνει να απορριφθεί η πρόταση της Επιτροπής για την τροποποίηση του ΚΚΔ.

******

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, η οποία είναι αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει την απόρριψη της πρότασης της Επιτροπής.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά τη στήριξη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

REGI

14.12.2017

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AGRI

14.12.2017

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Daniel Buda

30.5.2018

Ημερομηνία έγκρισης

1.10.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

42

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Esther Herranz García, Jan Huitema, Martin Häusling, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Elsi Katainen, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Molly Scott Cato, Vladimir Urutchev, Thomas Waitz

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Renata Briano

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

41

+

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Anthea McIntyre, James Nicholson

EFDD

John Stuart Agnew, Giulia Moi, Marco Zullo

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Richard Ashworth, Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski, Vladimir Urutchev

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Karine Gloanec Maurin, Momchil Nekov, Maria Noichl, Tibor Szanyi

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Molly Scott Cato, Thomas Waitz

0

-

 

 

0

0

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (4.9.2018)

προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 όσον αφορά τη στήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Sirpa Pietikäinen

******

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει την απόρριψη της πρότασης της Επιτροπής.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά τη στήριξη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

REGI

14.12.2017

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

FEMM

14.12.2017

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Sirpa Pietikäinen

26.2.2018

Εξέταση στην επιτροπή

9.7.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

3.9.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

22

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Arena, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Mary Honeyball, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, Krisztina Morvai, Maria Noichl, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Anna Záborská, Maria Gabriela Zoană

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

José Inácio Faria, Eleonora Forenza, Jérôme Lavrilleux, Marc Tarabella, Mylène Troszczynski, Monika Vana, Julie Ward

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Patrick O’Flynn, Patrizia Toia

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

22

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Malin Björk, Eleonora Forenza, João Pimenta Lopes

NI

Krisztina Morvai

PPE

José Inácio Faria, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Michaela Šojdrová, Anna Záborská

S&D

Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Mary Honeyball, Maria Noichl, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Julie Ward, Maria Gabriela Zoană

VERTS/ALE

Florent Marcellesi, Monika Vana

1

-

EFDD

Patrick O'Flynn

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά τη στήριξη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

6.12.2017

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

REGI

14.12.2017

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

14.12.2017

CONT

14.12.2017

ECON

14.12.2017

EMPL

14.12.2017

 

ENVI

14.12.2017

ITRE

14.12.2017

TRAN

14.12.2017

AGRI

14.12.2017

 

PECH

14.12.2017

CULT

14.12.2017

FEMM

14.12.2017

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

EMPL

24.9.2018

TRAN

22.1.2018

PECH

24.1.2018

CULT

22.1.2018

Συνδεδεμένες επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

19.4.2018

ECON

19.4.2018

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Lambert van Nistelrooij

25.1.2018

Constanze Krehl

25.1.2018

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

25.4.2018

20.6.2018

10.7.2018

 

Ημερομηνία έγκρισης

9.10.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

26

2

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Tamás Deutsch, John Flack, Iratxe García Pérez, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Paul Nuttall, Younous Omarjee, Mirosław Piotrowski, Monika Smolková, Ramón Luis Valcárcel Siso, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniel Buda, John Howarth, Elsi Katainen, Ivana Maletić, Laurenţiu Rebega, Bronis Ropė, Julie Ward, Maria Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli

Ημερομηνία κατάθεσης

11.10.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

26

+

ECR

Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Laurenţiu Rebega

EFDD

Paul Nuttall

GUE/NGL

Martina Michels, Younous Omarjee

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Daniel Buda, Tamás Deutsch, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Iratxe García Pérez, John Howarth, Constanze Krehl, Monika Smolková, Derek Vaughan, Julie Ward, Kerstin Westphal, Maria Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Bronis Ropė

2

-

ALDE

Elsi Katainen, Iskra Mihaylova

2

0

ALDE

Ivan Jakovčić

ECR

John Flack

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 19 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου