Menetlus : 2017/0336(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0316/2018

Esitatud tekstid :

A8-0316/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 24/10/2018 - 11.8

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0407

RAPORT     ***I
PDF 723kWORD 79k
11.10.2018
PE 623.856v03-00 A8-0316/2018

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1303/2013 (millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006) liikmesriikide struktuurireformide toetamise osas

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

Regionaalarengukomisjon

Raportöörid: Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 EELARVEKOMISJONI ARVAMUS
 EELARVEKONTROLLIKOMISJONI ARVAMUS
 KESKKONNA-, RAHVATERVISE JA TOIDUOHUTUSE KOMISJONI ARVAMUS
 TÖÖSTUSE, TEADUSUURINGUTE JA ENERGEETIKAKOMISJONI ARVAMUS
 PÕLLUMAJANDUSE JA MAAELU ARENGU KOMISJONI ARVAMUS
 NAISTE ÕIGUSTE JA SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE KOMISJONI ARVAMUS
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1303/2013 (millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006) liikmesriikide struktuurireformide toetamise osas

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2017)0826),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artikli 175 kolmandat lõiku ja artiklit 177, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0432/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 14. märtsi 2018. aasta arvamust(1),

–  pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit ning eelarvekomisjoni, eelarvekontrollikomisjoni, keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni, tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni, põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamusi (A8-0316/2018),

1.  lükkab komisjoni ettepaneku tagasi;

2.  palub komisjonil oma ettepaneku tagasi võtta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1)

Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.


SELETUSKIRI

Käesoleva ettepanekuga, mille Euroopa Komisjon võttis vastu 6. detsembril 2017, soovitakse muuta ühissätete määrust, et võimaldada kasutada tulemusreservi (6 % vahenditest, mis on eraldatud ERFile, ESFile ja Ühtekuuluvusfondi majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgile, EAFRD-le ja EMKFile) struktuurireformide, mitte partnerluslepingutes sätestatud konkreetsete prioriteetide jaoks. Eelkõige on ettepaneku eesmärk lisada ühissätete määruse artiklisse 22 lõiked 1a ja 8 ning artikkel 23a, milles sätestatakse ühtekuuluvuspoliitika vahendite struktuurireformide jaoks kasutamise põhimõtted ja kord. Lisaks mõjutavad sellest tulenevad muudatused vastavalt ühissätete määruse sätteid selle eesmärgi, mõistete ja aruandekohustuste kohta.

Kaasraportöörid käsitlesid ettepanekut põhjalikult ja jõudsid järeldusele, et ettepanek tuleks tagasi lükata.

Kuigi Euroopa Parlament ei toetanud praeguse ühtekuuluvuspaketi vastuvõtmisel esialgu tulemusreservi mõistet, on kaasraportöörid seisukohal, et on oluline kasutada tulemusreservis olevaid vahendeid ühtekuuluvusprojektideks ehk nii, nagu algselt oli kavandatud, mitte suunata neid ümber struktuurireformide elluviimiseks. See ei tähenda, et struktuurireformid ei oleks olulised. Regionaalarengukomisjon on muudel juhtudel toetanud struktuurireformide eelarve suurendamist. Kohalikud omavalitsused ja sidusrühmad on siiski enamasti arvestanud tulemusreservi eraldatud 6 % vahenditega, et rahastada projekte, mis on juba kavandatud selle programmitöö perioodi lõpuni.

Regionaalarengukomisjon korraldas selle ettepaneku teemal mitmeid konsultatsioone ja pidas parlamendikomisjonis arvamuste vahetusi komisjoni asepresidendi Dombrovskisega, komisjoni talitustega (nii struktuurireformi tugiteenistuse kui ka regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadiga), Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega, Regioonide Komiteega, nõukogu eesistujariigiga ja Euroopa Kontrollikojaga. Kaasraportöörid on täheldanud, et toetus ettepanekule on üldjuhul väga madal. Vaid vähesed sidusrühmad toetavad tulemusreservi vahendite kavandatud vabatahtlikku ümbersuunamist struktuurireformide rahastamiseks.


EELARVEKOMISJONI ARVAMUS (30.8.2018)

regionaalarengukomisjonile

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1303/2013 (millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006) liikmesriikide struktuurireformide toetamise osas

(COM(2017)0826 – C8‑0432/2017 – 2017/0336(COD))

Arvamuse koostaja (*): Jens Geier

(*)  Kaasatud komisjon – kodukorra artikkel 54

LÜHISELGITUS

Arvamuse koostaja võtab teadmiseks komisjoni ettepaneku anda liikmesriikidele võimalus kasutada kõnealuse määruse kohast tulemusreservi täies ulatuses või osaliselt liikmesriikide võetud struktuurireformidega seotud kohustuste toetamiseks. Liikmesriikidel oleks täiesti vaba voli otsustada, kas kasutada tulemusreservi struktuurireformide toetamiseks või mitte, kuid neil palutakse esitada niisuguse ümberjaotamise tegemiseks ametlik ettepanek, mis sisaldab ka reformide elluviimise meetmeid, vahe-eesmärke ja eesmärke ning ajakava. Komisjon hindaks seda ettepanekut ja võtaks sellekohase otsuse vastu rakendusaktiga.

Võimalus kasutada tulemusreservi struktuurireformide toetamiseks kahjustab selgelt selle algset eesmärki ja ühtekuuluvuspoliitika eesmärki, sest tulemusreserv loodi selleks, et eraldada vahendeid Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide programmidele, mille vahe-eesmärgid on saavutatud. Kuna komisjon vaatab kõnealused programmid läbi 2019. aastal, on nende programmide puhul püüeldud vahe-eesmärkide saavutamise poole ja nendes on arvestatud tulemusreservist saadavate vahenditega. Kui nüüd on aga liikmesriikidel võimalik otsustada kasutada reservi muul eesmärgil, võivad ühtekuuluvusprogrammid sattuda finantsiliselt ebakindlasse olukorda ja kogeda rakendamisalaseid viivitusi. Seega kaoks Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide programmide edu saavutamise stiimul.

Lisaks allutatakse muutmismäärusega ühtekuuluvuspoliitika Euroopa poolaastale, kuigi selle enda eesmärgid on sätestatud aluslepingus.

Eelarve otsese täitmise kasuks otsustamine struktuurireformide toetamisel rahaga, mis oli algselt ette nähtud ühtekuuluvuspoliitikale, oleks ka vastuolus ühekuuluvuspoliitika kaasrahastamise põhimõttega.

Lisaks ei ole komisjon oma ettepanekus struktuurireforme selgelt määratlenud, mis muudab tulemusreservist raha ümberjaotamise veelgi ebaselgemaks.

Lõpetuseks põhjendab komisjon oma ettepanekut väitega, et selle puhul on tegemist järgmise mitmeaastase finantsraamistiku katseprojektiga. Selle katseetapi tulemusi ei ole aga võimalik järgmise mitmeaastase finantsraamistiku kavandamisel arvesse võtta.

Seda kõike arvesse võttes teeb arvamuse koostaja ettepaneku lükata komisjoni ettepanek tagasi, sest see on parim viis tõhusa, sõltumatu ja eduka ühtekuuluvuspoliitika tagamiseks.

******

Eelarvekomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil teha ettepaneku lükata komisjoni ettepanek tagasi.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1303/2013 (millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006) liikmesriikide struktuurireformide toetamise osas

Viited

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

REGI

14.12.2017

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

istungil teada andmise kuupäev

BUDG

14.12.2017

Kaasatud komisjonid - istungil teada andmise kuupäev

19.4.2018

Arvamuse koostaja

nimetamise kuupäev

Jens Geier

23.4.2018

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

19.6.2018

10.7.2018

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

29.8.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

30

1

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Xabier Benito Ziluaga, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Ivan Štefanec, Marco Valli

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

30

+

ALDE

Jean Arthuis

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

1

ALDE

Nedzhmi Ali

2

0

ALDE

Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu


EELARVEKONTROLLIKOMISJONI ARVAMUS (4.10.2018)

regionaalarengukomisjonile

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1303/2013 (millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006) liikmesriikide struktuurireformide toetamise osas

(COM(2017)0826 – C8‑0432/2017 – 2017/0336(COD))

Arvamuse koostaja: Derek Vaughan

LÜHISELGITUS

Arvamuse koostaja võtab teadmiseks komisjoni ettepaneku anda liikmesriikidele võimalus kasutada ühissätete määruse kohast tulemusreservi täies ulatuses või osaliselt liikmesriikide võetud struktuurireformidega seotud kohustuste toetamiseks. Liikmesriikidel oleks täiesti vaba voli otsustada, kas kasutada tulemusreservi struktuurireformide toetamiseks või mitte, ning niisuguse ümberjaotamise tegemiseks tuleb esitada ametlik ettepanek, mis sisaldab ka reformide elluviimise meetmeid, vahe-eesmärke ja eesmärke ning ajakava. Komisjon hindaks seda ettepanekut ja võtaks sellekohase otsuse vastu rakendusaktiga.

Euroopa poolaasta eesmärk on võimaldada liikmesriikidel koordineerida oma majanduspoliitikat järgmiste meetmetega:

• tagades riigi rahanduse usaldusväärsuse (vältides valitsemissektori ülemäärast võlga)

• ennetades ELis ülemäärast makromajanduslikku tasakaalustamatust

• toetades struktuurireforme, et luua rohkem töökohti ja suurendada majanduskasvu, ning

• hoogustades investeeringuid. 

Liikmesriikide ametiasutuste plaanid Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamiseks ajavahemikul 2014–2020 on esitatud partnerluslepingutes, mis on saanud Euroopa Komisjoni heakskiidu.

Liikmesriikide ülesanne on pakkuda Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamiseks konkreetseid programme ja projekte.

Tulemusreserviga püütakse lihtsustada keskendumist tulemuslikkusele ning liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia eesmärkide saavutamisele. Tulemusreserv on ette nähtud igale liikmesriigile ja moodustab 6 % kõikidest vahenditest, mis on eraldatud majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgile ning EAFRD-le ja meetmetele, mida vastavalt EMKF määrusele rahastatakse koostöös liikmesriikidega.

Võimalus kasutada tulemusreservi struktuurireformide toetamiseks kahjustab selgelt selle algset eesmärki ja ühtekuuluvuspoliitika eesmärki, sest tulemusreserv loodi selleks, et eraldada vahendeid Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide programmidele, mille vahe-eesmärgid on saavutatud. Kuna komisjon vaatab kõnealused programmid läbi 2019. aastal, on nende programmide puhul püüeldud vahe-eesmärkide saavutamise poole ja nendes on arvestatud tulemusreservist saadavate vahenditega. Kui nüüd on aga liikmesriikidel võimalik otsustada kasutada reservi muul eesmärgil, võivad ühtekuuluvusprogrammid sattuda finantsiliselt ebakindlasse olukorda ja kogeda rakendamisalaseid viivitusi. Seega kaoks Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide programmide edu saavutamise stiimul.

******

Eelarvekontrollikomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil teha ettepaneku lükata komisjoni ettepanek tagasi.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1303/2013 (millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006) liikmesriikide struktuurireformide toetamise osas

Viited

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

REGI

14.12.2017

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

CONT

14.12.2017

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Derek Vaughan

4.9.2018

Vastuvõtmise kuupäev

4.10.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

10

6

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Jonathan Bullock, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Dennis de Jong

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Jean Arthuis, Richard Ashworth

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

10

+

ALDE

GUE/NGL

EPP

S&D

Verts/ALE

Jean Arthuis

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

Bart Staes

6

ALDE

EPP

Nedzhmi Ali

Richard Ashworth, Ingeborg Gräßle, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

1

0

EFDD

Jonathan Bullock

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu


KESKKONNA-, RAHVATERVISE JA TOIDUOHUTUSE KOMISJONI ARVAMUS (26.4.2018)

regionaalarengukomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1303/2013 (millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006) liikmesriikide struktuurireformide toetamise osas

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

Arvamuse koostaja: Adina-Ioana Vălean

MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Tulemusreservist ümberjaotamise eelduseks peaks olema Euroopa poolaasta protsessi raames kindlaksmääratud reformikohustuste täitmine. Prioriteetseks tuleks pidada struktuurireforme, mis eeldatavasti aitavad kõige rohkem kaasa riikide majanduse vastupanuvõime suurendamisele ja millel on positiivne ülekanduv mõju teistele liikmesriikidele. Siia alla kuuluvad toote- ja tööturu reformid, maksureformid, kapitaliturgude arendamine, ettevõtluskeskkonna parandamise reformid ning investeeringud inimkapitali ja avaliku halduse reformid.

(3)  Tulemusreservist ümberjaotamise eelduseks peaks olema Euroopa poolaasta protsessi raames kindlaksmääratud reformikohustuste täitmine. Prioriteetseks tuleks pidada struktuurireforme, mis eeldatavasti aitavad kõige rohkem kaasa riikide majanduse vastupanuvõime suurendamisele ja millel on positiivne ülekanduv mõju teistele liikmesriikidele. Siia alla kuuluvad toote- ja tööturu reformid, maksureformid, kapitaliturgude arendamine, ettevõtluskeskkonna parandamise reformid ning investeeringud inimkapitali ja avaliku halduse reformid, tingimusel et need reformid ei too kaasa madalamaid standardeid ja halvemaid tingimusi tööturgudel, tootmises või toodete endi jaoks.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1303/2013 (millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006) liikmesriikide struktuurireformide toetamise osas

Viited

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

REGI

14.12.2017

 

 

 

Arvamuse esitajad

       istungil teada andmise kuupäev

ENVI

14.12.2017

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Adina-Ioana Vălean

26.2.2018

Vastuvõtmise kuupäev

25.4.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

41

10

3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Rory Palmer, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Cristian-Silviu Buşoi, Fredrick Federley, Anja Hazekamp, Norbert Lins, Alojz Peterle, Stanislav Polčák, Christel Schaldemose

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Jude Kirton-Darling, Jeroen Lenaers

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

41

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Frédérique Ries

PPE

Pilar Ayuso, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Peter Liese, Norbert Lins, Alojz Peterle, Stanislav Polčák, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jude Kirton-Darling, Susanne Melior, Rory Palmer, Christel Schaldemose, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

10

EFDD

Julia Reid

ENF

Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

GUE/NLG

Lynn Boylan, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

PPE

Elisabetta Gardini

3

0

ECR

Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu


TÖÖSTUSE, TEADUSUURINGUTE JA ENERGEETIKAKOMISJONI ARVAMUS (11.7.2018)

regionaalarengukomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1303/2013 (millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006) liikmesriikide struktuurireformide toetamise osas

(COM(2017)0826 – C8‑0432/2017 – 2017/0336(COD))

Arvamuse koostaja: Sofia Sakorafa

LÜHISELGITUS

Lükkamaks ümber kriitikat, et ELi ühtekuuluvusfondide kulutuste strateegiline põhjendatus ja aruandekohustus on olnud ebapiisav, võeti programmitöö perioodil 2014–2020 sihiks suurem tulemustele suunatus. Iga rakenduskava jaoks määrati kindlaks tulemusraamistik, milles kirjeldatakse üksikasjalikult investeeringute oodatavaid tulemusi ja seda, kuidas mõõdetakse nende eesmärkide saavutamisel tehtud edusamme.

2019. aastal toimub tulemuslikkuse hindamine ning programmid ja prioriteedid, mis on seatud vahe-eesmärgid ja eesmärgid saavutanud, saavad juurdepääsu seonduvale tulemusreservile (6 % vahenditest, mida eraldatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist, Euroopa Sotsiaalfondist ja Ühtekuuluvusfondist), samas kui neile, kes ei ole vahe-eesmärke üldse täitnud, võidakse määrata karistusi.

Raportöör oli ebameeldivalt üllatunud komisjoni ettepanekust, milles lühidalt kutsutakse liikmesriike üles vabatahtlikult, täielikult või osaliselt loobuma tulemusreservi rahaliste vahendite haldamisest ning usaldama selle komisjonile, kes soovib väga viia ellu Euroopa poolaastaga seotud horisontaalseid struktuurireforme.

Raportöör on esiteks arvamusel, et ühtekuuluvuspoliitikal ja Euroopa poolaastal ei ole samad eesmärgid. Eeltingimused ja makromajanduslikud tingimused kujutavad endast suurt ohtu kestliku, õiglase ja tasakaalustatud kasvu saavutamisele. Euroopa Parlament on korduvalt rõhutanud, et „ühtekuuluvuspoliitika seos Euroopa poolaastaga ei tohiks pidurdada aluslepingus sätestatud nõuetekohaste eesmärkide saavutamist“(1). Veel 21 miljardi euro ümbersuunamine eesmärkideks, mis on tihedalt seotud vaid Euroopa majanduse juhtimise protsessiga, kujutab endast selget kõrvalekallet ühtekuuluvuspoliitika peamisest eesmärgist, milleks on „eri regioonide arengutaseme ühtlustamine“(2).

Nii suure hulga vahendite ümbersuunamine häirib rakendamist ja mõjutab negatiivselt poliitika võimalikku mõju. Ühtekuuluvuspoliitika peamised ja üksteist täiendavad põhimõtted nagu solidaarsus praktikas, õiglane rikkuse ümberjaotamine ning seesama tulemuslikkusepõhine stimuleerimise loogika kahjustuksid tõsiselt.

Menetlusõiguslikust seisukohast väljendab raportöör sügavat kahtlust. Ettepanek esitati liiga hilja ja on äärmiselt ebaselge. Olulised muudatused kehtiksid tagasiulatuvalt, võiksid tekitada häireid eelarve osas kokkulepitud riiklikes aastastes osamaksetes ning häirida juba kavandatud konkreetsete projektide kulutusi.

Raportöör taunib asjaolu, et teised ELi rahastamisvahendid toetavad struktuurireforme, mis keskenduvad Euroopa poolaastale käimasoleva programmiperioodi jooksul. Ühtekuuluvusfondi vahendite ümberjaotamine nt struktuurireformi tugiprogrammi toetuseks on juba toimunud, samas kui komisjon teeb nüüd ettepaneku struktuurireformi tugiprogrammi rahastamispaketti oluliselt suurendada. Lisaks sellele võib bilanss tulevasel programmitöö perioodil 2021–2027 halveneda. Komisjon tegi ettepaneku uue struktuurireformi tugiprogrammi kohta, mille eelarve on 25 miljardit eurot ja mida rahastatakse paindlikkusinstrumendist ning mis on ELi struktuuri- ja investeerimisfondidest eraldi, kuid ta kavatseb samal ajal ühtekuuluvuspoliitika kogu portfelli 7 % vähendada(3).

Kuigi eelarve jagatud täitmine loob kaasomandi mulje, tähendab liikmesriigi otsus kasutada tulemusreservi osaliselt või täielikult selleks, et toetada struktuurireforme, üleminekut eelarve otsesele täitmisele. Seetõttu kuuluks mis tahes ettepanek reformikohustuste kohta hindamise, heakskiitmise ja haldamise osas komisjoni ainupädevusse.

Kokkuvõtteks peab raportöör kahetsusväärseks, et ettepanek on täielikult vastuolus avaldustega, mida komisjon tegi hiljutisel Euroopa Parlamendi täiskogu istungjärgul (märtsis 2018)(4). Kuna komisjon teatas, et ei kavatse tulemuslikkuse hindamise ega tulemusreservi jaotamise kuupäevi muuta, oleks praeguses etapis tulemusreservi suunitluse ja juhtimise muutmine selge topeltstandard.

Võttes arvesse eespool esitatut, leiab raportöör, et ITRE komisjon peaks paluma, et vastutav REGI komisjon ning kaasatud ECON ja BUDG komisjonid lükkaksid komisjoni ettepaneku tagasi.

******

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil teha ettepanek lükata komisjoni ettepanek tagasi.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1303/2013 (millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006) liikmesriikide struktuurireformide toetamise osas

Viited

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

REGI

14.12.2017

 

 

 

Arvamuse esitajad

       istungil teada andmise kuupäev

ITRE

14.12.2017

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Sofia Sakorafa

22.2.2018

Vastuvõtmise kuupäev

10.7.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

51

6

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Tilly Metz, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Michał Boni, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Rupert Matthews, Gesine Meissner, Caroline Nagtegaal, Markus Pieper, Dominique Riquet

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Romeo Franz, Ulrike Rodust

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

51

+

ECR

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski, Rupert Matthews, Evžen Tošenovský

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

PPE

Bendt Bendtsen, Michał Boni, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Markus Pieper, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Dan Nica, Ulrike Rodust, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Romeo Franz, Rebecca Harms, Benedek Jávor, Tilly Metz

6

ALDE

Fredrick Federley, Gesine Meissner, Caroline Nagtegaal, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

(1)

Regionaalarengukomisjoni arvamus (20.2.2018) majandus- ja rahanduskomisjonile majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2018. aasta majanduskasvu analüüsi kohta (2017/2226(INI)), punkt 4.

(2)

Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon – Kolmas osa: Liidu sisepoliitika ja -meetmed – XVIII jaotis: Majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus – artikkel 174 (endine EÜ asutamislepingu artikkel 158), ELT 115, 9.5.2008, lk 0127–0127.

(3)

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, Euroopa Ülemkogule, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Tänapäevane eelarve liidu jaoks, mis hoiab, kaitseb ja avardab võimalusi. Uus mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2021–2027“, COM(2018)0321 final, 2.5.2018, lk 10.

(4)

Euroopa Parlamendi täiskogu istung Strasbourgis neljapäeval, 15. märtsil 2018, põhjalikum kirjalikult vastatav arupärimine koos aruteluga regionaalarengukomisjoni nimel Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide tulemusreservi kohta.


PÕLLUMAJANDUSE JA MAAELU ARENGU KOMISJONI ARVAMUS (2.10.2018)

regionaalarengukomisjonile

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1303/2013 (millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006) liikmesriikide struktuurireformide toetamise osas

(COM(2017)0826 – C8‑0432/2017 – 2017/0336(COD))

Arvamuse koostaja: Daniel Buda

LÜHISELGITUS

Arvamuse koostaja võtab teadmiseks komisjoni ettepaneku anda liikmesriikidele võimalus kasutada kõnealuse määruse kohast tulemusreservi täies ulatuses või osaliselt liikmesriikide võetud struktuurireformidega seotud kohustuste toetamiseks. Liikmesriikidel oleks täiesti vaba voli otsustada, kas kasutada tulemusreservi struktuurireformide toetamiseks või mitte, kuid neil palutakse esitada niisuguse ümberjaotamise tegemiseks ametlik ettepanek, mis sisaldab ka reformide elluviimise meetmeid, vahe-eesmärke ja eesmärke ning ajakava. Komisjon hindaks seda ettepanekut ja võtaks sellekohase otsuse vastu rakendusaktiga.

Euroopa Komisjoni ettepanekuga kavatsetakse suunata tulemusreservi jaoks eraldatud summa struktuurireformidele. Kehtivas ühissätete määruses sätestatakse seoses partnerluslepingutega, et neid eraldisi kasutatakse konkreetsete prioriteetide saavutamiseks.

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni arvamuse koostaja leiab, et tulemusreservi jaoks eraldatud vahendid tuleks kulutada nii, nagu algselt kavandatud, sest nad on suunatud projektidele, mida rahastatakse Euroopa Põllumajanduse ja Maaelu Arengu Fondi kaudu.

Kuna tulemusreservi jaoks eraldatud raha kasutamine struktuurireformide heaks suunab selle põllumajanduse ja maaelu arenguga seotud investeeringutelt kõrvale, teeb arvamuse koostaja ettepaneku lükata komisjoni ettepanek ühissätete määruse muutmise kohta tagasi.

******

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil teha ettepaneku lükata komisjoni ettepanek tagasi.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1303/2013 (millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006) liikmesriikide struktuurireformide toetamise osas

Viited

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

REGI

14.12.2017

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

AGRI

14.12.2017

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Daniel Buda

30.5.2018

Vastuvõtmise kuupäev

1.10.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

42

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Esther Herranz García, Jan Huitema, Martin Häusling, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Elsi Katainen, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Molly Scott Cato, Vladimir Urutchev, Thomas Waitz

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Renata Briano

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

41

+

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Anthea McIntyre, James Nicholson

EFDD

John Stuart Agnew, Giulia Moi, Marco Zullo

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Richard Ashworth, Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski, Vladimir Urutchev

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Karine Gloanec Maurin, Momchil Nekov, Maria Noichl, Tibor Szanyi

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Molly Scott Cato, Thomas Waitz

0

 

 

0

0

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu


NAISTE ÕIGUSTE JA SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE KOMISJONI ARVAMUS (4.9.2018)

regionaalarengukomisjonile

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1303/2013 (millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006) liikmesriikide struktuurireformide toetamise osas

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

Arvamuse koostaja: Sirpa Pietikäinen

******

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil teha ettepaneku lükata komisjoni ettepanek tagasi.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1303/2013 (millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006) liikmesriikide struktuurireformide toetamise osas

Viited

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

REGI

14.12.2017

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

FEMM

14.12.2017

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Sirpa Pietikäinen

26.2.2018

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

9.7.2018

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

3.9.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

22

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Maria Arena, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Mary Honeyball, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, Krisztina Morvai, Maria Noichl, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Anna Záborská, Maria Gabriela Zoană

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

José Inácio Faria, Eleonora Forenza, Jérôme Lavrilleux, Marc Tarabella, Mylène Troszczynski, Monika Vana, Julie Ward

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Patrick O’Flynn, Patrizia Toia

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

22

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Malin Björk, Eleonora Forenza, João Pimenta Lopes

NI

Krisztina Morvai

PPE

José Inácio Faria, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Michaela Šojdrová, Anna Záborská

S&D

Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Mary Honeyball, Maria Noichl, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Julie Ward, Maria Gabriela Zoană

VERTS/ALE

Florent Marcellesi, Monika Vana

1

EFDD

Patrick O'Flynn

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1303/2013 (millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006) liikmesriikide struktuurireformide toetamise osas

Viited

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

EP-le esitamise kuupäev

6.12.2017

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

REGI

14.12.2017

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

BUDG

14.12.2017

CONT

14.12.2017

ECON

14.12.2017

EMPL

14.12.2017

 

ENVI

14.12.2017

ITRE

14.12.2017

TRAN

14.12.2017

AGRI

14.12.2017

 

PECH

14.12.2017

CULT

14.12.2017

FEMM

14.12.2017

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

EMPL

24.9.2018

TRAN

22.1.2018

PECH

24.1.2018

CULT

22.1.2018

Kaasatud komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

BUDG

19.4.2018

ECON

19.4.2018

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Lambert van Nistelrooij

25.1.2018

Constanze Krehl

25.1.2018

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

25.4.2018

20.6.2018

10.7.2018

 

Vastuvõtmise kuupäev

9.10.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

26

2

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Tamás Deutsch, John Flack, Iratxe García Pérez, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Paul Nuttall, Younous Omarjee, Mirosław Piotrowski, Monika Smolková, Ramón Luis Valcárcel Siso, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Daniel Buda, John Howarth, Elsi Katainen, Ivana Maletić, Laurenţiu Rebega, Bronis Ropė, Julie Ward, Maria Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli

Esitamise kuupäev

11.10.2018


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

26

+

ECR

Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Laurenţiu Rebega

EFDD

Paul Nuttall

GUE/NGL

Martina Michels, Younous Omarjee

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Daniel Buda, Tamás Deutsch, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Iratxe García Pérez, John Howarth, Constanze Krehl, Monika Smolková, Derek Vaughan, Julie Ward, Kerstin Westphal, Maria Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Bronis Ropė

2

ALDE

Elsi Katainen, Iskra Mihaylova

2

0

ALDE

Ivan Jakovčić

ECR

John Flack

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 19. oktoober 2018Õigusalane teave