Postupak : 2017/0336(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0316/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0316/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 24/10/2018 - 11.8

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0407

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 876kWORD 79k
11.10.2018
PE 623.856v03-00 A8-0316/2018

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 u pogledu potpore strukturnim reformama u državama članicama

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

Odbor za regionalni razvoj

Izvjestitelji: Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE ODBORA ZA PRORAČUNE
 MIŠLJENJE ODBORA ZA PRORAČUNSKI NADZOR
 MIŠLJENJE ODBORA ZA OKOLIŠ, JAVNO ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE
 MIŠLJENJE ODBORA ZA INDUSTRIJU, ISTRAŽIVANJE I ENERGETIKU
 MIŠLJENJE ODBORA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ
 MIŠLJENJE ODBORA ZA PRAVA ŽENA I JEDNAKOST SPOLOVA
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 u pogledu potpore strukturnim reformama u državama članicama

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2017)0826),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2., članak 175. stavak 3. i članak 177. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0432/2017),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 14. ožujka 2018.(1),

–  nakon savjetovanja s Odborom regija,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za regionalni razvoj i mišljenja Odbora za proračune, Odbora za proračunski nadzor, Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane, Odbora za industriju, istraživanje i energiju, Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj te Odbora za prava žena i jednakost spolova (A8-0316/2018),

1.  odbija Prijedlog Komisije;

2.  poziva Komisiju da povuče svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojoj predsjednici da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1)

Još nije objavljeno u Službenom listu.


OBRAZLOŽENJE

Ovim prijedlogom, koji je Komisija donijela 6. prosinca 2017., želi se izmijeniti Uredba o zajedničkim odredbama kako bi se pričuva za uspješnost (6 % sredstava dodijeljenih EFRR-u, ESF-u i Kohezijskom fondu za cilj „Ulaganje za rast i radna mjesta”, EPFRR-u i EFPR-u) koristila za strukturne reforme umjesto za „specifične prioritete” utvrđene u sporazumima o partnerstvu. Konkretnije, prijedlogom se u Uredbu o zajedničkim odredbama želi uvrstiti članak 22. stavak 1.a, članak 22. stavak 8. i članak 23.a, u kojima se navode načela i postupci za korištenje sredstava kohezijske politike za strukturne reforme. Osim toga, naknadne izmjene utječu na odredbe Uredbe o zajedničkim odredbama o njezinom cilju, definicijama i obvezama izvješćivanja.

Suizvjestitelji su u potpunosti razmotrili prijedlog i zaključili da se treba odbaciti.

Iako Europski parlament nije u početku podupirao koncept pričuve za uspješnost u trenutku usvajanja aktualnog kohezijskog paketa, suizvjestitelji smatraju da je važno da se sredstva u pričuvi za uspješnost potroše u prvotne svrhe, tj. na kohezijske projekte, te da se ne preusmjeravaju u strukturne reforme. To ne znači da strukturne reforme nisu važne: Odbor za regionalni razvoj podržao je u drugim kontekstima povećanje proračuna za strukturne reforme. Međutim, lokalne vlasti i dionici u većini slučajeva računaju na tih 6 % predviđenih u okviru pričuve za uspješnost za financiranje projekata koji su već u planu do kraja programskog razdoblja.

Odbor za regionalni razvoj održao je već brojna savjetovanja o tom prijedlogu, uključujući razmjenu gledišta u odboru s potpredsjednikom Komisije Dombrovskisom, službama Komisije (Služba za potporu strukturnim reformama i DG REGIO), Europskim gospodarskim i socijalnim odborom, Odborom regija, predsjedništvom Vijeća i Europskim revizorskim sudom. Suizvjestitelji su stekli dojam da je opća potpora za prijedlog vrlo slaba te da vrlo malen broj dionika podupire predloženo fakultativno preusmjeravanje pričuve za uspješnost u financiranje strukturnih reformi.


MIŠLJENJE ODBORA ZA PRORAČUNE (30.8.2018)

upućeno Odboru za regionalni razvoj

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 u pogledu potpore strukturnim reformama u državama članicama

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

Izvjestitelj za mišljenje (*): Jens Geier

  (*)  Pridruženi odbor – članak 54. Poslovnika

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Izvjestitelj prima na znanje prijedlog Komisije o tome da se državama članicama omogući da u cijelosti ili djelomično dodjeljuju sredstva iz pričuve za uspješnost predviđene u Uredbi za pružanje potpore obvezama u pogledu strukturnih reformi koje su preuzele države članice. Odluka o korištenju pričuve za uspješnost za provedbu strukturnih reformi bila bi u potpunosti prepuštena državama članicama, koje bi trebale podnijeti službeni prijedlog za preraspodjelu sredstava koji bi sadržavao, među ostalim, mjere za provedbu reformi, ključne pokazatelje, ciljeve i raspored. Komisija bi potom ocijenila taj prijedlog i provedbenim aktom usvojila odluku.

Mogućnost korištenja pričuvom za uspješnost za provedbu strukturnih reformi jasno dovodi u pitanje njezinu prvotnu namjenu kao i svrhu kohezijske politike, s obzirom na to da je pričuva za uspješnost osnovana kako bi se dodjeljivala sredstva programima europskih strukturnih i investicijskih fondova koji su ostvarili svoje ciljeve. S obzirom na to da će Komisija preispitati te programe 2019. godine, poduzimaju se mjere za postizanje tih programskih ciljeva, pri čemu se računa na sredstva iz pričuve za uspješnost. S obzirom na to da su države članice sada u mogućnosti upotrijebiti tu pričuvu u različite svrhe, kohezijski programi mogu biti izloženi financijskoj nesigurnosti i kašnjenjima u provedbi. Time bi nestao poticaj za uspješnost programa europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Osim toga, uredbom o izmjeni kohezijska politika podvrgava se europskom semestru, premda ima vlastite ciljeve utvrđene u Ugovoru.

Odabirom izravnog upravljanja za potporu strukturnim reformama novcem koji je bio namijenjen kohezijskoj politici također bi se prekršilo načelo sufinanciranja, jedno od načela kohezijske politike.

Nadalje, Komisija u svojem prijedlogu ne navodi jasnu definiciju strukturnih reformi, zbog čega je preraspodjela sredstava iz pričuve za uspješnost još manje jasna.

Naposljetku, Komisija opravdava svoj prijedlog navodeći da je riječ o pilot-projektu za sljedeći VFO. Međutim, rezultati te pilot-faze neće se moći uzeti u obzir prilikom izrade sljedećeg VFO-a.

Imajući sve navedeno u vidu, izvjestitelj predlaže da se prijedlog Komisije odbije jer je to najbolji način jamčenja učinkovite, autonomne i uspješne kohezijske politike.

******

Odbor za proračune poziva Odbor za regionalni razvoj da kao nadležni odbor predloži odbijanje prijedloga Komisije.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 u pogledu potpore strukturnim reformama u državama članicama

Referentni dokumenti

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

REGI

14.12.2017

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

14.12.2017

Pridruženi odbori - datum objave na plenarnoj sjednici

19.4.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Jens Geier

23.4.2018

Razmatranje u odboru

19.6.2018

10.7.2018

 

 

Datum usvajanja

29.8.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

30

1

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Xabier Benito Ziluaga, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Ivan Štefanec, Marco Valli

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

30

+

ALDE

Jean Arthuis

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

1

-

ALDE

Nedzhmi Ali

2

0

ALDE

Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


MIŠLJENJE ODBORA ZA PRORAČUNSKI NADZOR (4.10.2018)

upućeno Odboru za regionalni razvoj

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 u pogledu potpore strukturnim reformama u državama članicama

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Derek Vaughan

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Izvjestitelj prima na znanje prijedlog Komisije o tome da se državama članicama omogući da u cijelosti ili djelomično dodjeljuju sredstva iz pričuve za uspješnost predviđene u Uredbi o zajedničkim odredbama za pružanje potpore obvezama u pogledu strukturnih reformi koje su preuzele države članice. Odluka o korištenju pričuve za uspješnost za provedbu strukturnih reformi bila bi u potpunosti prepuštena državama članicama, koje moraju podnijeti službeni prijedlog za preraspodjelu sredstava koji bi sadržavao mjere za provedbu reformi, ključne pokazatelje, ciljeve i raspored. Komisija bi potom ocijenila taj prijedlog i provedbenim aktom usvojila odluku.

Cilj je europskog semestra državama članicama omogućiti da koordiniraju svoje gospodarske politike tako što će:

• osigurati zdrave javne financije (izbjegavanje prekomjernog državnog duga)

• spriječiti prekomjerne makroekonomske neravnoteže u EU-u

• poduprijeti strukturne reforme s ciljem stvaranja više radnih mjesta i rasta te

• poticati ulaganja. 

Nadležna tijela država članica iznijela su svoje planove za korištenje sredstvima iz europskih strukturnih i investicijskih fondova između 2014. i 2020. u sporazumima o partnerstvu, uz naknadno odobrenje Europske komisije.

Države članice su odgovorne predložiti konkretne programe i projekte na koje će se potrošiti sredstva iz europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Pričuvom za uspješnost želi se staviti naglasak na uspješnost i ostvarenje ciljeva strategije Unije za pametan, održiv i uključiv rast te ona iznosi 6 % ukupnih dodijeljenih sredstava za cilj „Ulaganje za rast i radna mjesta”, kao i za EPFRR i mjere koje se financiraju u okviru podijeljenog upravljanja Uredbom o EFPR-u, određene za svaku državu članicu zasebno.

Mogućnost korištenja pričuvom za uspješnost za provedbu strukturnih reformi jasno dovodi u pitanje njezinu prvotnu namjenu kao i svrhu kohezijske politike, s obzirom na to da je pričuva za uspješnost osnovana kako bi se dodjeljivala sredstva programima europskih strukturnih i investicijskih fondova koji su ostvarili svoje ciljeve. S obzirom na to da će Komisija preispitati te programe 2019. godine, poduzimaju se mjere za postizanje tih programskih ciljeva, pri čemu se računa na sredstva iz pričuve za uspješnost. S obzirom na to da su države članice sada u mogućnosti upotrijebiti tu pričuvu u različite svrhe, kohezijski programi mogu biti izloženi financijskoj nesigurnosti i kašnjenjima u provedbi. Time bi nestao poticaj za uspješnost programa europskih strukturnih i investicijskih fondova.

******

Odbor za proračunski nadzor poziva Odbor za regionalni razvoj da kao nadležni odbor predloži odbijanje prijedloga Komisije.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 u pogledu potpore strukturnim reformama u državama članicama

Referentni dokumenti

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

REGI

14.12.2017

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

CONT

14.12.2017

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Derek Vaughan

4.9.2018

Datum usvajanja

4.10.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

10

6

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Jonathan Bullock, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Dennis de Jong

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Jean Arthuis, Richard Ashworth

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

10

+

ALDE

GUE/NGL

EPP

S&D

Verts/ALE

Jean Arthuis

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

Bart Staes

6

-

ALDE

EPP

Nedzhmi Ali

Richard Ashworth, Ingeborg Gräßle, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

1

0

EFDD

Jonathan Bullock

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


MIŠLJENJE ODBORA ZA OKOLIŠ, JAVNO ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE (26.4.2018)

upućeno Odboru za regionalni razvoj

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 u pogledu potpore strukturnim reformama u državama članicama

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Adina-Ioana Vălean

AMANDMANI

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane poziva Odbor za regionalni razvoj da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Preraspodjela iz pričuve za ostvarenje postignuća trebala bi biti uvjetovana ispunjenjem preuzetih obveza za provedbu reformi za koje je u postupku europskog semestra utvrđeno da su potrebne. Prioritet bi trebalo dati provedbi strukturnih reformi za koje se očekuje da će najviše doprinijeti otpornosti nacionalnih gospodarstava te imati pozitivne učinke prelijevanja na druge države članice. Među njima su reforme tržišta proizvoda i tržišta rada, porezne reforme, uspostava tržišta kapitala, reforme u cilju poboljšanja poslovnog okruženja i ulaganja u ljudski kapital te reforme javne uprave.

(3)  Preraspodjela iz pričuve za ostvarenje postignuća trebala bi biti uvjetovana ispunjenjem preuzetih obveza za provedbu reformi za koje je u postupku europskog semestra utvrđeno da su potrebne. Prioritet bi trebalo dati provedbi strukturnih reformi za koje se očekuje da će najviše doprinijeti otpornosti nacionalnih gospodarstava te imati pozitivne učinke prelijevanja na druge države članice. Među njima su reforme tržišta proizvoda i tržišta rada, porezne reforme, uspostava tržišta kapitala, reforme u cilju poboljšanja poslovnog okruženja i ulaganja u ljudski kapital te reforme javne uprave, pod uvjetom da te reforme ne rezultiraju umanjenim standardima i uvjetima ni na tržištima rada, niti u proizvodnji ili u samim proizvodima.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 u pogledu potpore strukturnim reformama u državama članicama

Referentni dokumenti

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

REGI

14.12.2017

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

14.12.2017

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Adina-Ioana Vălean

26.2.2018

Datum usvajanja

25.4.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

41

10

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Rory Palmer, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Cristian-Silviu Buşoi, Fredrick Federley, Anja Hazekamp, Norbert Lins, Alojz Peterle, Stanislav Polčák, Christel Schaldemose

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Jude Kirton-Darling, Jeroen Lenaers

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

41

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Frédérique Ries

PPE

Pilar Ayuso, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Peter Liese, Norbert Lins, Alojz Peterle, Stanislav Polčák, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jude Kirton-Darling, Susanne Melior, Rory Palmer, Christel Schaldemose, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

10

-

EFDD

Julia Reid

ENF

Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

GUE/NLG

Lynn Boylan, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

PPE

Elisabetta Gardini

3

0

ECR

Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


MIŠLJENJE ODBORA ZA INDUSTRIJU, ISTRAŽIVANJE I ENERGETIKU (11.7.2018)

upućeno Odboru za regionalni razvoj

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 u pogledu potpore strukturnim reformama u državama članicama

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Sofia Sakorafa

KRATKO OBRAZLOŽENJE

U pokušaju pobijanja kritike da su strateško opravdanje korištenja sredstava iz kohezijskih fondova EU-a i odgovornost za tu potrošnju neadekvatni, u programskom razdoblju 2014. – 2020. povećana je usmjerenost na uspješnost fondova. Za svaki operativni program definiran je okvir uspješnosti, u kojem su detaljno utvrđeni očekivani rezultati ulaganja i način mjerenja napretka u postizanju tih ciljeva.

Do 2019. bit će proveden pregled uspješnosti, a programima i prioritetima koji postignu zadane ključne etape i ciljne vrijednosti odobrit će se pristup pričuvi za ostvarenje postignuća (6 % sredstava dodijeljenih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda i Kohezijskog fonda), dok bi se onima koji zbog ozbiljnih propusta nisu postigli ključne etape mogle naplaćivati novčane kazne.

Izvjestiteljica je neugodno iznenađena prijedlogom Komisije u kojem se, ukratko, države članice pozivaju da dobrovoljno, u cijelosti ili djelomično, predaju upravljanje rezervnim fondovima pričuve za uspješnost Komisiji i njezinoj revnosti da provede horizontalne strukturne reforme povezane s europskim semestrom.

Prvo, izvjestiteljica smatra da kohezijska politika i europski semestar ne služe postizanju istih ciljeva. Ex ante i makroekonomski uvjeti mogu potencijalno ozbiljno ugroziti postizanje održivog, poštenog i uravnoteženog rasta. Europski parlament u više je navrata isticao da „interakcija s europskim semestrom ne bi smjela biti prepreka za postizanje vlastitih ciljeva kohezijske politike, kako je utvrđeno u Ugovorima”(1). Preusmjeravanje još 21 milijarde eura za ciljeve koji su strogo povezani s postupkom gospodarskog upravljanja u Europi znači jasno udaljavanje od glavne svrhe kohezijske politike, koja je „smanjivanje razlika između razina razvoja regija”(2).

Preusmjeravanje tako značajnog iznosa sredstava poremetit će provedbu i negativno utjecati na potencijal učinka politika. Narušit će se ključna i komplementarna načela kohezijske politike poput solidarnosti u praksi, poštene i pravedne preraspodjele bogatstva te logike da su poticaji ili nagrade povezani s uspješnosti.

Izvjestiteljica i u pogledu postupka izražava ozbiljnu zadršku. Prijedlog je predstavljen prekasno i iznimno je nejasan. Relevantne promjene imat će retroaktivan učinak, mogle bi izazvati proračunske poremećaje u pogledu usuglašenih nacionalnih godišnjih proračunskih doprinosa te poremetiti već planiranu potrošnju sredstava na točno određene projekte.

Izvjestiteljica izražava nezadovoljstvo činjenicom da drugi instrumenti financiranja EU-a služe kao podrška strukturnim reformama usmjerenima na europski semestar u tekućem programskom razdoblju. Preraspodjela kohezijskih sredstava u korist, primjerice, Programa potpore strukturnim reformama već se provodi, a Komisija sada predlaže značajno povećanje financijske omotnice za njegovo financiranje. Nadalje, ravnoteža bi se u budućem programskom razdoblju 2021. – 2027. mogla pogoršati. Komisija, iako predlaže novi Program potpore strukturnim reformama s proračunom od 25 milijarde EUR koji će se financirati u okviru instrumenta fleksibilnosti i biti odvojen od strukturnih i investicijskih fondova EU-a, paralelno planira srezati ukupan kohezijski portfelj za 7 %(3).

Iako se zajedničkim upravljanjem stvara dojam zajedničke odgovornosti, odluka države članice da djelomice ili u potpunosti iskoristi pričuvu za uspješnost da podrži strukturne reforme značit će prijelaz na izravno upravljanje. Posljedično, ocjenjivanje, odobravanje i upravljanje svim prijedlozima o preuzimanju obveza u pogledu reformi bit će u isključivoj nadležnosti Komisije.

Zaključno, izvjestiteljica žali zbog toga što je prijedlog potpuno proturječan nedavnim izjavama Komisije na plenarnoj sjednici EP-a (ožujak 2018.)(4). Budući da Komisija nije izrazila namjeru da promijeni datume ocjene uspješnosti i dodjele pričuve za uspješnost, izmjena usmjerenosti i načina upravljanja pričuvom za uspješnost u ovoj fazi bila bi jasan slučaj dvostrukih standarda.

Uzimajući u obzir gore navedeno, izvjestiteljica smatra da bi odbor ITRE trebao pozvati odbor REGI, kao nadležni odbor, i odbore ECON i BUDG, kao pridružene odbore, da odbiju prijedlog Komisije.

******

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku poziva Odbor za regionalni razvoj da kao nadležni odbor predloži odbijanje prijedloga Komisije.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 u pogledu potpore strukturnim reformama u državama članicama

Referentni dokumenti

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

REGI

14.12.2017

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

14.12.2017

Izvjestiteljica

       Datum imenovanja

Sofia Sakorafa

22.2.2018

Datum usvajanja

10.7.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

51

6

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Tilly Metz, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Michał Boni, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Rupert Matthews, Gesine Meissner, Caroline Nagtegaal, Markus Pieper, Dominique Riquet

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Romeo Franz, Ulrike Rodust

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

51

+

ECR

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski, Rupert Matthews, Evžen Tošenovský

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

PPE

Bendt Bendtsen, Michał Boni, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Markus Pieper, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Dan Nica, Ulrike Rodust, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Romeo Franz, Rebecca Harms, Benedek Jávor, Tilly Metz

6

-

ALDE

Fredrick Federley, Gesine Meissner, Caroline Nagtegaal, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

0

0

 

 

Objašnjenje korištenih znakova:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

Mišljenje Odbora za regionalni razvoj (20.2.2018.) upućeno Odboru za ekonomsku i monetarnu politiku o europskom semestru za usklađivanje ekonomske politike: Godišnji pregled rasta za 2018. (2107/2226(INI), točka 4.

(2)

Konsolidirana verzija Ugovora o funkcioniranju Europske unije, dio treći: Politike i unutarnja djelovanja Unije, glava XVIII.: Ekonomska, socijalna i teritorijalna kohezija, članak 174. (bivši članak 158. UEZ-a), Službeni list 115, 9.5.2008., str. 127.

(3)

Komunikacija Komisije upućena Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija pod nazivom „Moderan proračun Unije koja štiti, osnažuje i brani Višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021.– 2027.”, COM(2018) 321 final, 2.5.2018., str. 10.

(4)

Plenarna sjednica EP-a, Strasbourg, četvrtak 15. ožujka 2018., dulje zastupničko pitanje, Pitanje za usmeni odgovor o pričuvi za uspješnost ESIF-a u ime odbora REGI.


MIŠLJENJE ODBORA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ (2.10.2018)

upućeno Odboru za regionalni razvoj

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 u pogledu potpore strukturnim reformama u državama članicama

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Daniel Buda

KRATKO OBRAZLOŽENJE

The Rapporteur takes note of the Commission proposal to open the possibility to Member States to fully or partially allocate the performance reserve embedded in the regulation to support structural reform commitments by the Member States. The decision to use the performance reserve for structural reforms would be completely to the discretion of the Member States, which are asked to make an official proposal for this reallocation including measures for the reform implementation, milestones, targets and a timetable. The Commission would assess the proposal and adopt a decision by an implementing act

The proposal of the European Commission intends to divert the amount allocated for the performance reserve to structural reforms. The current Common Provision Regulation (CPR) sets out in the Partnership Agreements that these allocations shall be used for specific priorities.

The rapporteur in the Committee for Agriculture and Rural Development considers that the funds allocated to the performance reserve should be spent as initially intended, since they target projects funded through the European Agriculture and Rural Development Fund.

Since using the money allocated to the performance reserve for structural reforms could divert this away from investments in agriculture and rural development, the rapporteur proposes to reject the Commission proposal amending the CPR.

******

The Committee on Agriculture and Rural Development calls on the Committee on Regional Development, as the committee responsible, to propose rejection of the Commission proposal.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 u pogledu potpore strukturnim reformama u državama članicama

Referentni dokumenti

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

REGI

14.12.2017

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AGRI

14.12.2017

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Daniel Buda

30.5.2018

Datum usvajanja

1.10.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

42

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Esther Herranz García, Jan Huitema, Martin Häusling, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Elsi Katainen, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Molly Scott Cato, Vladimir Urutchev, Thomas Waitz

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Renata Briano

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

41

+

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Anthea McIntyre, James Nicholson

EFDD

John Stuart Agnew, Giulia Moi, Marco Zullo

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Richard Ashworth, Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski, Vladimir Urutchev

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Karine Gloanec Maurin, Momchil Nekov, Maria Noichl, Tibor Szanyi

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Molly Scott Cato, Thomas Waitz

0

-

 

 

0

0

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


MIŠLJENJE ODBORA ZA PRAVA ŽENA I JEDNAKOST SPOLOVA (4.9.2018)

upućeno Odboru za regionalni razvoj

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 u pogledu potpore strukturnim reformama u državama članicama

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Sirpa Pietikäinen

******

Odbor za prava žena i jednakost spolova poziva Odbor za regionalni razvoj da kao nadležni odbor predloži odbijanje prijedloga Komisije.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 u pogledu potpore strukturnim reformama u državama članicama

Referentni dokumenti

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

REGI

14.12.2017

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

FEMM

14.12.2017

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Sirpa Pietikäinen

26.2.2018

Razmatranje u odboru

9.7.2018

 

 

 

Datum usvajanja

3.9.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

22

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Maria Arena, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Mary Honeyball, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, Krisztina Morvai, Maria Noichl, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Anna Záborská, Maria Gabriela Zoană

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

José Inácio Faria, Eleonora Forenza, Jérôme Lavrilleux, Marc Tarabella, Mylène Troszczynski, Monika Vana, Julie Ward

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Patrick O’Flynn, Patrizia Toia

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

22

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Malin Björk, Eleonora Forenza, João Pimenta Lopes

NI

Krisztina Morvai

PPE

José Inácio Faria, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Michaela Šojdrová, Anna Záborská

S&D

Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Mary Honeyball, Maria Noichl, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Julie Ward, Maria Gabriela Zoană

VERTS/ALE

Florent Marcellesi, Monika Vana

1

-

EFDD

Patrick O'Flynn

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 u pogledu potpore strukturnim reformama u državama članicama

Referentni dokumenti

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Datum podnošenja EP-u

6.12.2017

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

REGI

14.12.2017

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

14.12.2017

CONT

14.12.2017

ECON

14.12.2017

EMPL

14.12.2017

 

ENVI

14.12.2017

ITRE

14.12.2017

TRAN

14.12.2017

AGRI

14.12.2017

 

PECH

14.12.2017

CULT

14.12.2017

FEMM

14.12.2017

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

EMPL

24.9.2018

TRAN

22.1.2018

PECH

24.1.2018

CULT

22.1.2018

Pridruženi odbori

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

19.4.2018

ECON

19.4.2018

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Lambert van Nistelrooij

25.1.2018

Constanze Krehl

25.1.2018

 

 

Razmatranje u odboru

25.4.2018

20.6.2018

10.7.2018

 

Datum usvajanja

9.10.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

26

2

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Tamás Deutsch, John Flack, Iratxe García Pérez, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Paul Nuttall, Younous Omarjee, Mirosław Piotrowski, Monika Smolková, Ramón Luis Valcárcel Siso, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Daniel Buda, John Howarth, Elsi Katainen, Ivana Maletić, Laurenţiu Rebega, Bronis Ropė, Julie Ward, Maria Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli

Datum podnošenja

11.10.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

26

+

ECR

Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Laurenţiu Rebega

EFDD

Paul Nuttall

GUE/NGL

Martina Michels, Younous Omarjee

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Daniel Buda, Tamás Deutsch, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Iratxe García Pérez, John Howarth, Constanze Krehl, Monika Smolková, Derek Vaughan, Julie Ward, Kerstin Westphal, Maria Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Bronis Ropė

2

-

ALDE

Elsi Katainen, Iskra Mihaylova

2

0

ALDE

Ivan Jakovčić

ECR

John Flack

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 19. listopada 2018.Pravna napomena