Procedūra : 2017/0336(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0316/2018

Pateikti tekstai :

A8-0316/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 24/10/2018 - 11.8

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0407

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 952kWORD 79k
11.10.2018
PE 623.856v03-00 A8-0316/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 nuostatos, susijusios su struktūrinių reformų parama valstybėse narėse

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

Regioninės plėtros komitetas

Pranešėjai: Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Biudžeto komiteto NUOMONĖ
 Biudžeto kontrolės komiteto NUOMONĖ
 Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ
 Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto NUOMONĖ
 Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto NUOMONĖ
 Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 nuostatos, susijusios su struktūrinių reformų parama valstybėse narėse

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017)0826),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 175 straipsnio trečią pastraipą ir 177 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0432/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. kovo 14 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto, Biudžeto kontrolės komiteto, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto, Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomones (A8-0316/2018),

1.  atmeta Komisijos pasiūlymą;

2.  ragina Komisiją atsiimti savo pasiūlymą;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1)

Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


AIŠKINAMOJI DALIS

Šiuo 2017 m. gruodžio 6 d. Komisijos priimtu pasiūlymu siekiama iš dalies pakeisti Bendrųjų nuostatų reglamentą (BNR), kad būtų galima veiklos lėšų rezervą (6 proc. išteklių, skirtų Europos regioninės plėtros fondui (ERPF), Europos socialiniam fondui (ESF) ir Sanglaudos fondo investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui (EJRŽF)) panaudoti struktūrinėms reformoms, o ne partnerystės susitarimuose išdėstytiems konkretiems prioritetams įgyvendinti. Ypač šiuo pasiūlymu siekiama, kad į BNR būtų įtraukta 22 straipsnio 1a dalis, 22 straipsnio 8 dalis ir 23a straipsnis, kuriais nustatomi sanglaudos politikos lėšų naudojimo struktūrinėms reformoms įgyvendinti principai ir procedūros. Be to, susiję pakeitimai daro poveikį BNR nuostatoms dėl jo tikslo, apibrėžčių ir su ataskaitų teikimu susijusių prievolių.

Pranešėjai visapusiškai apsvarstė pasiūlymą ir padarė išvadą, kad jis turėtų būti atmestas.

Nors iš pradžių, kai buvo priimtas dabartinis sanglaudos politikos teisės aktų rinkinys, Europos Parlamentas nepritarė veiklos lėšų rezervo idėjai, pranešėjai mano, kad svarbu, jog veiklos rezervo lėšos būtų panaudotos, kaip numatyta pradžioje, sanglaudos politikos projektams, o ne nukreiptos į struktūrines reformas. Tai nereiškia, kad struktūrinės reformos yra nesvarbios, kitomis aplinkybėmis Regioninės plėtros komitetas rėmė struktūrinių reformų biudžeto padidinimą. Tačiau vietos valdžios institucijos ir suinteresuotieji subjektai iki šio programavimo laikotarpio pabaigos jau suplanuotiems projektams finansuoti daugeliu atvejų tikisi pasinaudoti 6 proc. lėšų, įrašytų į veiklos lėšų rezervą.

Regioninės plėtros komitetas daug konsultavosi dėl šio pasiūlymo, įskaitant keitimąsi nuomonėmis komitete su Komisijos pirmininko pavaduotoju V. Dombrovskiu, Komisijos tarnybomis (Paramos struktūrinėms reformoms tarnyba ir Regioninės ir miestų politikos generaliniu direktoratu), Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu, Regionų komitetu, Tarybai pirmininkaujančia valstybe nare ir Audito rūmais. Pranešėjai susidarė bendrą įspūdį, kad parama šiam pasiūlymui visais lygmenimis yra labai nedidelė ir tik keli suinteresuotieji subjektai pritaria siūlomam neprivalomam veiklos lėšų rezervo nukreipimui siekiant finansuoti struktūrines reformas.


Biudžeto komiteto NUOMONĖ (30.8.2018)

pateikta Regioninės plėtros komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 nuostatos, susijusios su struktūrinių reformų parama valstybėse narėse

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

Nuomonės referentas: (*): Jens Geier

(*)  Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nuomonės referentas susipažino su Komisijos pasiūlymu, kuriuo siekiama valstybėms narėms sudaryti galimybę skirti visą veiklos lėšų rezervo, numatyto reglamente, sumą arba jos dalį valstybių narių struktūrinių reformų įsipareigojimams remti. Priimti sprendimą naudoti veiklos lėšų rezervą struktūrinėms reformoms būtų visiškai palikta valstybių narių nuožiūrai. Jos yra raginamos pateikti oficialų pasiūlymą dėl šio rezervo perskirstymo, įskaitant reformos įgyvendinimo priemones, tarpines reikšmes, tikslus ir tvarkaraštį. Komisija įvertintų pateiktą pasiūlymą ir įgyvendinimo aktu priimtų sprendimą.

Galimybė naudoti veiklos lėšų rezervą struktūrinėms reformoms aiškiai neatitinka šio rezervo pradinio tikslo ir sanglaudos politikos tikslo, nes veiklos lėšų rezervas buvo sudarytas siekiant skirti lėšų Europos struktūrinių ir investicijų fondų programoms, kurių tarpinės reikšmės pasiektos. Kadangi 2019 m. Komisija atliks šių programų peržiūrą, buvo stengtasi pasiekti programų tarpines reikšmes ir šios programos remiasi veiklos lėšų rezervo lėšomis. Jei dabar valstybės narės gali nuspręsti šį rezervą panaudoti kitam tikslui, įgyvendinant sanglaudos programas gali rastis finansinio nesaugumo ir vėlavimo atvejų. Nebeliktų skatinamųjų priemonių, kurios lemtų ESI fondų programų sėkmę.

Be to, pagal iš dalies keičiantį reglamentą sanglaudos politika tampa priklausanti nuo Europos semestro, nors ji turi savo tikslus, įtvirtintus Sutartyje.

Pasirinkus tiesioginį valdymą struktūrinėms reformoms remti lėšomis, kurios turėjo būti skirtos sanglaudos politikai, taip pat būtų pažeistas sanglaudos politikos bendro finansavimo principas.

Be to, savo pasiūlyme Komisija neaiškiai apibrėžia struktūrines reformas, todėl veiklos lėšų rezervo lėšų perskirstymas tampa dar neaiškesnis.

Galiausiai Komisija grindžia savo pasiūlymą tuo, kad jis bus naudojamas kaip bandomasis kitos DFP projektas. Vis dėlto rengiant kitą DFP į šio bandomojo etapo rezultatus negalės būti atsižvelgta.

Atsižvelgęs į visus šiuos faktus, nuomonės referentas siūlo atmesti šį Komisijos pasiūlymą, nes tai yra geriausias būdas užtikrinti veiksmingą, nepriklausomą ir sėkmingą sanglaudos politiką.

******

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą siūlyti atmesti Komisijos pasiūlymą.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 nuostatos, susijusios su struktūrinių reformų parama valstybėse narėse

Nuorodos

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

REGI

14.12.2017

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

14.12.2017

Susiję komitetai - paskelbimo plenariniame posėdyje data

19.4.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Jens Geier

23.4.2018

Svarstymas komitete

19.6.2018

10.7.2018

 

 

Priėmimo data

29.8.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

30

1

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Xabier Benito Ziluaga, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Ivan Štefanec, Marco Valli

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

30

+

ALDE

Jean Arthuis

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

1

-

ALDE

Nedzhmi Ali

2

0

ALDE

Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


Biudžeto kontrolės komiteto NUOMONĖ (4.10.2018)

pateikta Regioninės plėtros komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2013 m. gruodžio 17d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 nuostatos, susijusios su struktūrinių reformų parama valstybėse narėse

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

Nuomonės referentas: Derek Vaughan

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nuomonės referentas susipažino su Komisijos pasiūlymu, kuriuo siekiama valstybėms narėms sudaryti galimybę skirti visą veiklos lėšų rezervo, numatyto Bendrųjų nuostatų reglamente (BNR), arba jos dalį valstybių narių su struktūrinėmis reformomis susijusiems įsipareigojimams remti. Priimti sprendimą naudoti veiklos lėšų rezervą struktūrinėms reformoms būtų visiškai palikta valstybių narių nuožiūrai. Jos privalėtų pateikti oficialų pasiūlymą dėl šio rezervo perskirstymo, įskaitant reformos įgyvendinimo priemones, atitinkamus orientyrus, tikslus ir tvarkaraštį. Komisija įvertintų pateiktą pasiūlymą ir įgyvendinimo aktu priimtų sprendimą.

Europos semestro metu siekiama suteikti galimybę valstybėms narėms koordinuoti savo ekonomikos politiką:

• užtikrinant patikimus viešuosius finansus (vengiant perviršinės valdžios sektoriaus skolos),

• užkertant kelią perviršiniam makroekonominiam disbalansui ES,

• remiant struktūrines reformas tam, kad būtų sukurta daugiau darbo vietų ir paskatintas ekonomikos augimas, taip pat

• skatinant investicijas.

Valstybių narių valdžios institucijos planus, kaip 2014–2020 m. panaudoti Europos struktūrinių ir investicijų fondų finansavimą, nustato partnerystės susitarimuose, kuriuos vėliau patvirtina Europos Komisija.

Valstybėms narėms tenka atsakomybė siūlyti konkrečias programas ir projektus, kuriems bus panaudotos Europos struktūrinių ir investicijų fondų lėšos.

Veiklos lėšų rezervu siekiama sudaryti geresnes galimybes skirti dėmesio veiklos rezultatams ir Europos pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategijos tikslų įgyvendinimui. Veiklos lėšų rezervą sudaro kiekvienai valstybei narei skiriami 6 proc. visų lėšų, skiriamų investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir priemonėms, finansuojamoms taikant pasidalijamąjį valdymą pagal Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo reglamentą.

Galimybė naudoti veiklos lėšų rezervą struktūrinėms reformoms aiškiai neatitinka šio rezervo pradinio tikslo ir sanglaudos politikos tikslo, nes veiklos lėšų rezervas buvo sudarytas siekiant skirti lėšų Europos struktūrinių ir investicijų fondų programoms, kurių atitinkami orientyrai pasiekti. Kadangi 2019 m. Komisija atliks šių programų peržiūrą, buvo stengtasi pasiekti atitinkamus programų orientyrus ir buvo įskaičiuotos lėšos iš veiklos rezervo. Jei dabar valstybės narės nuspręstų šį rezervą panaudoti kitam tikslui, įgyvendinant sanglaudos programas gali iškilti finansinio nesaugumo ir vėlavimo problemų. Nebeliktų skatinamųjų priemonių, kurios lemtų struktūrinių ir investicijų fondų programų sėkmę.

******

Biudžeto kontrolės komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą siūlyti atmesti Komisijos pasiūlymą.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 nuostatos, susijusios su struktūrinių reformų parama valstybėse narėse

Nuorodos

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

REGI

14.12.2017

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CONT

14.12.2017

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Derek Vaughan

4.9.2018

Priėmimo data

4.10.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

10

6

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Jonathan Bullock, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Dennis de Jong

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Jean Arthuis, Richard Ashworth

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

10

+

ALDE

GUE/NGL

EPP

S&D

Verts/ALE

Jean Arthuis

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

Bart Staes

6

-

ALDE

EPP

Nedzhmi Ali

Richard Ashworth, Ingeborg Gräßle, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

1

0

EFDD

Jonathan Bullock

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ (26.4.2018)

pateikta Regioninės plėtros komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos bendros nuostatos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui, ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 nuostatos, susijusios su struktūrinių reformų parama valstybėse narėse

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

Nuomonės referentė: Adina-Ioana Vălean

PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  bet koks veiklos lėšų rezervo perskirstymas turėtų būti atliekamas tik įvykdžius įsipareigojimus, susijusius su reformų, nurodytų įgyvendinant Europos semestrą, vykdymu. Pirmenybė turėtų būti teikiama toms struktūrinėms reformoms, kurios, kaip manoma, labiausiai prisideda prie vidaus ekonomikos atsparumo ir turi teigiamą šalutinį poveikį kitoms valstybėms narėms. Tai produktų ir darbo rinkų reformos, mokesčių reformos, kapitalo rinkų plėtra, verslo aplinkos tobulinimo reformos, investicijų į žmogiškąjį kapitalą reformos ir viešojo administravimo reformos;

(3)  bet koks veiklos lėšų rezervo perskirstymas turėtų būti atliekamas tik įvykdžius įsipareigojimus, susijusius su reformų, nurodytų įgyvendinant Europos semestrą, vykdymu. Pirmenybė turėtų būti teikiama toms struktūrinėms reformoms, kurios, kaip manoma, labiausiai prisideda prie vidaus ekonomikos atsparumo ir turi teigiamą šalutinį poveikį kitoms valstybėms narėms. Tai produktų ir darbo rinkų reformos, mokesčių reformos, kapitalo rinkų plėtra, verslo aplinkos tobulinimo reformos, investicijų į žmogiškąjį kapitalą reformos ir viešojo administravimo reformos, su sąlyga, kad šių reformų rezultate nebūtų mažinami standartai ir nepablogėtų sąlygos darbo rinkose, gamyboje ar pačių produktų;

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 nuostatos, susijusios su struktūrinių reformų parama valstybėse narėse

Nuorodos

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

REGI

14.12.2017

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

14.12.2017

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Adina-Ioana Vălean

26.2.2018

Priėmimo data

25.4.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

41

10

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Rory Palmer, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Cristian-Silviu Buşoi, Fredrick Federley, Anja Hazekamp, Norbert Lins, Alojz Peterle, Stanislav Polčák, Christel Schaldemose

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Jude Kirton-Darling, Jeroen Lenaers

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

41

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Frédérique Ries

PPE

Pilar Ayuso, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Peter Liese, Norbert Lins, Alojz Peterle, Stanislav Polčák, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jude Kirton-Darling, Susanne Melior, Rory Palmer, Christel Schaldemose, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

10

-

EFDD

Julia Reid

ENF

Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

GUE/NLG

Lynn Boylan, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

PPE

Elisabetta Gardini

3

0

ECR

Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto NUOMONĖ (11.7.2018)

pateikta Regioninės plėtros komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 nuostatos, susijusios su struktūrinių reformų parama valstybėse narėse

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

Nuomonės referentė: Sofia Sakorafa

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Siekiant atsakyti į kritiką, kad ES sanglaudos fondų išlaidų strateginis pagrindimas ir atskaitomybė už juos buvo nepakankami, 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu pradėtas taikyti geresnio orientavimo į rezultatus principas. Kiekvienai veiksmų programai buvo parengtas veiklos rezultatų planas, išsamiai nurodantis numatomus investicijų rezultatus ir tai, kaip būtų matuojama pažanga siekiant šių tikslų.

Iki 2019 m. bus atlikta veiklos rezultatų peržiūra, o programos bei prioritetai, kuriuos įgyvendinant bus pasiekti nustatyti orientyrai ir tikslai, gaus prieigą prie susijusio veiklos lėšų rezervo (6 proc. lėšų, skirtų per Europos regioninės plėtros fondą, Europos socialinį fondą ir Sanglaudos fondą), tuo tarpu už tuos, kuriuos įgyvendinant nebus pasiekti nustatyti orientyrai, gali būti skiriamos baudos.

Pranešėja yra nemaloniai nustebinta Komisijos pasiūlymo, kuriuo, trumpai tariant, valstybės narės raginamos savo noru visiškai ar iš dalies perleisti veiklos lėšų rezervo lėšų valdymą Komisijai, norinčiai įgyvendinti horizontaliąsias struktūrines reformas, susijusias su Europos semestru.

Visų pirma, jos nuomone, sanglaudos politikos ir Europos semestro tikslai nėra tokie patys. Ex ante ir makroekonomikos sąlygos kelia didelį pavojų darniam, sąžiningam ir subalansuotam augimui. Europos Parlamentas ne kartą pabrėžė, kad „sąveika su Europos semestru neturėtų trukdyti siekti sanglaudos politikos tikslų, nustatytų Sutartyse“(1). Dar 21 mlrd. eurų skyrimas tikslams, susijusiems su Europos ekonomikos valdymo procesu, yra aiškus nukrypimas nuo sanglaudos politikos pagrindinio tikslo – „mažinti regionų plėtros lygio skirtumus“(2).

Tokią didelę lėšų sumą nukreipus kitur bus sutrukdyta įgyvendinti politiką ir bus pakenkta jos galimam poveikiui. Bus smarkiai pakenkta pagrindiniams ir papildomiems sanglaudos politikos principams, tokiems kaip praktiškai demonstruojamas solidarumas, tinkamas ir teisingas turto perskirstymas ir ta pati veiklos rezultatų, grindžiamų principu „paskata–atlygis“, logika.

Pranešėja išreiškė rimtų abejonių, susijusių su procedūriniu aspektu. Pasiūlymas pateiktas per vėlai ir yra labai neaiškus. Atitinkami pakeitimai turės atgalinį poveikį, gali sutrikdyti biudžetą, skirtą sutartoms nacionalinėms metinėms įmokoms ir neigiamai paveikti jau suplanuotas, konkretiems projektams skirtas išlaidas.

Pranešėja smerkia tai, kad kitomis ES finansavimo priemonėmis remiamos struktūrinės reformos, kurias įgyvendinant šiuo programavimo laikotarpiu daugiausia dėmesio skiriama Europos semestrui. Sanglaudos fondų perskirstymas Struktūrinių reformų rėmimo programos naudai jau įvyko, o Komisija dabar siūlo gerokai padidinti Struktūrinių reformų rėmimo programos finansinį paketą. Be to, 2021–2027 m. programavimo laikotarpiu pusiausvyra gali dar labiau sutrikti. Komisija, siūlydama 25 mlrd. eurų biudžetą turinčią reformų rėmimo programą, finansuojamą pagal lankstumo priemonę ir atskirtą nuo Europos struktūrinių ir investicijų fondų, tuo pat metu planuoja 7 proc. sumažinti bendrą sanglaudos portfelį(3).

Nors pasidalijamasis valdymas sudaro bendros atsakomybės įspūdį, valstybės narės sprendimas iš dalies ar visiškai naudoti veiklos lėšų rezervą struktūrinėms reformoms remti reikš perėjimą prie tiesioginio valdymo. Todėl bet koks pasiūlymas prisiimti reformų įsipareigojimus bus išskirtinai vertinamas, tvirtinamas ir valdomas Komisijos.

Pagaliau pranešėja apgailestauja, kad pasiūlymas visiškai prieštarauja Komisijos pareiškimams neseniai vykusio EP plenarinio posėdžio metu (2018 m. kovo mėn.)(4). Kadangi Komisija nepareiškė ketinanti pakeisti veiklos rezultatų vertinimo ir veiklos lėšų rezervo paskirstymo datas, veiklos lėšų rezervo krypties ir valdymo pakeitimas šiuo etapu reikštų akivaizdų dvigubų standartų taikymą.

Atsižvelgdama į visa tai, kas išdėstyta pirmiau, pranešėja mano, kad ITRE komitetas turėtų paraginti atsakingą REGI komitetą, taip pat susijusius ECON ir BUDG komitetus atmesti Komisijos pasiūlymą.

******

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą siūlyti atmesti Komisijos pasiūlymą.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 nuostatos, susijusios su struktūrinių reformų parama valstybėse narėse

Nuorodos

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

REGI

14.12.2017

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

14.12.2017

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Sofia Sakorafa

22.2.2018

Priėmimo data

10.7.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

51

6

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Tilly Metz, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Michał Boni, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Rupert Matthews, Gesine Meissner, Caroline Nagtegaal, Markus Pieper, Dominique Riquet

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Romeo Franz, Ulrike Rodust

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

51

+

ECR

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski, Rupert Matthews, Evžen Tošenovský

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

PPE

Bendt Bendtsen, Michał Boni, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Markus Pieper, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Dan Nica, Ulrike Rodust, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Romeo Franz, Rebecca Harms, Benedek Jávor, Tilly Metz

6

-

ALDE

Fredrick Federley, Gesine Meissner, Caroline Nagtegaal, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

Regioninės plėtros komiteto nuomonė (2018 m. vasario 20 d.) Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui dėl Europos ekonominės politikos koordinavimo semestro: 2018 m. metinė augimo apžvalga (2017/2226(INI)), 4 punktas.

(2)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija – trečioji dalis: Sąjungos politika ir vidaus veiksmai – XVIII antraštinė dalis: Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda – 174 straipsnis (EB sutarties ex 158 straipsnis), Oficialusis leidinys C 115, 2008 5 9, P. 0127–0127.

(3)

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui: „Šiuolaikiškas biudžetas Sąjungai, kuri apsaugo, suteikia galių ir gina. 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa“, COM(2018) 321 final, 2018 5 2, 10 psl.

(4)

EP plenarinis posėdis, Strasbūras, 2018 m. kovo 15 d., ketvirtadienis, platesnės apimties paklausimas, REGI komiteto klausimas į kurį atsakoma žodžiu dėl Europos struktūrinių ir investicijų fondų veiklos lėšų rezervo


Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto NUOMONĖ (2.10.2018)

pateiktas Regioninės plėtros komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 nuostatos, susijusios su struktūrinių reformų parama valstybėse narėse

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

Nuomonės referentas: Daniel Buda

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nuomonės referentas susipažino su Komisijos pasiūlymu, kuriuo siekiama valstybėms narėms sudaryti galimybę skirti visą veiklos lėšų rezervo, numatyto reglamente, sumą arba jos dalį valstybių narių struktūrinių reformų įsipareigojimams remti. Priimti sprendimą naudoti veiklos lėšų rezervą struktūrinėms reformoms būtų visiškai palikta valstybių narių nuožiūrai. Jos yra raginamos pateikti oficialų pasiūlymą dėl šio rezervo perskirstymo, įskaitant reformos įgyvendinimo priemones, tarpines reikšmes, tikslus ir tvarkaraštį. Komisija įvertintų pateiktą pasiūlymą ir įgyvendinimo aktu priimtų sprendimą.

Europos Komisija ketina veiklos lėšų rezervui skirtą sumą perleisti struktūrinėms reformoms. Dabartiniame Bendrųjų nuostatų reglamente (BNR) partnerystės susitarimuose nustatyta, kad šie asignavimai gali būti naudojami konkretiems prioritetams.

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nuomonės referentas mano, kad veiklos lėšų rezervui skirtos lėšos turėtų būti naudojamos taip, kaip iš pradžių buvo planuota, kadangi jos yra nukreiptos į projektus, kuriuos finansuoja Europos žemės ūkio ir kaimo plėtros fondas.

Kadangi lėšų, skirtų veiklos lėšų rezervui, panaudojimas struktūrinėms reformoms gali nukreipti nuo investicijų į žemės ūkį ir kaimo plėtrą, nuomonės referentas siūlo atmesti Komisijos pasiūlymą iš dalies pakeisti BNR.

******

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą siūlyti atmesti Komisijos pasiūlymą.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 nuostatos, susijusios su struktūrinių reformų parama valstybėse narėse

Nuorodos

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

REGI

14.12.2017

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AGRI

14.12.2017

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Daniel Buda

30.5.2018

Priėmimo data

1.10.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

42

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Esther Herranz García, Jan Huitema, Martin Häusling, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Elsi Katainen, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Molly Scott Cato, Vladimir Urutchev, Thomas Waitz

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Renata Briano

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

41

+

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Anthea McIntyre, James Nicholson

EFDD

John Stuart Agnew, Giulia Moi, Marco Zullo

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Richard Ashworth, Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski, Vladimir Urutchev

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Karine Gloanec Maurin, Momchil Nekov, Maria Noichl, Tibor Szanyi

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Molly Scott Cato, Thomas Waitz

0

-

 

 

0

0

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto NUOMONĖ (4.9.2018)

pateikta Regioninės plėtros komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 nuostatos, susijusios su struktūrinių reformų parama valstybėse narėse

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

******

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą siūlyti atmesti Komisijos pasiūlymą.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 nuostatos, susijusios su struktūrinių reformų parama valstybėse narėse

Nuorodos

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

REGI

14.12.2017

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

FEMM

14.12.2017

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Sirpa Pietikäinen

26.2.2018

Svarstymas komitete

9.7.2018

 

 

 

Priėmimo data

3.9.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

22

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Maria Arena, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Mary Honeyball, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, Krisztina Morvai, Maria Noichl, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Anna Záborská, Maria Gabriela Zoană

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

José Inácio Faria, Eleonora Forenza, Jérôme Lavrilleux, Marc Tarabella, Mylène Troszczynski, Monika Vana, Julie Ward

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Patrick O’Flynn, Patrizia Toia

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

22

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Malin Björk, Eleonora Forenza, João Pimenta Lopes

NI

Krisztina Morvai

PPE

José Inácio Faria, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Michaela Šojdrová, Anna Záborská

S&D

Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Mary Honeyball, Maria Noichl, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Julie Ward, Maria Gabriela Zoană

VERTS/ALE

Florent Marcellesi, Monika Vana

1

-

EFDD

Patrick O'Flynn

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 nuostatos, susijusios su struktūrinių reformų parama valstybėse narėse

Nuorodos

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

6.12.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

REGI

14.12.2017

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

14.12.2017

CONT

14.12.2017

ECON

14.12.2017

EMPL

14.12.2017

 

ENVI

14.12.2017

ITRE

14.12.2017

TRAN

14.12.2017

AGRI

14.12.2017

 

PECH

14.12.2017

CULT

14.12.2017

FEMM

14.12.2017

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

EMPL

24.9.2018

TRAN

22.1.2018

PECH

24.1.2018

CULT

22.1.2018

Susiję komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

19.4.2018

ECON

19.4.2018

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Lambert van Nistelrooij

25.1.2018

Constanze Krehl

25.1.2018

 

 

Svarstymas komitete

25.4.2018

20.6.2018

10.7.2018

 

Priėmimo data

9.10.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

26

2

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Tamás Deutsch, John Flack, Iratxe García Pérez, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Paul Nuttall, Younous Omarjee, Mirosław Piotrowski, Monika Smolková, Ramón Luis Valcárcel Siso, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Daniel Buda, John Howarth, Elsi Katainen, Ivana Maletić, Laurenţiu Rebega, Bronis Ropė, Julie Ward, Maria Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli

Pateikimo data

11.10.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

26

+

ECR

Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Laurenţiu Rebega

EFDD

Paul Nuttall

GUE/NGL

Martina Michels, Younous Omarjee

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Daniel Buda, Tamás Deutsch, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Iratxe García Pérez, John Howarth, Constanze Krehl, Monika Smolková, Derek Vaughan, Julie Ward, Kerstin Westphal, Maria Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Bronis Ropė

2

-

ALDE

Elsi Katainen, Iskra Mihaylova

2

0

ALDE

Ivan Jakovčić

ECR

John Flack

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. spalio 19 d.Teisinis pranešimas