Procedūra : 2017/0336(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0316/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0316/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 24/10/2018 - 11.8

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0407

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 966kWORD 80k
11.10.2018
PE 623.856v03-00 A8-0316/2018

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru attiecībā uz atbalstu strukturālām reformām dalībvalstīs groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006

(COM(2017)0826 – C8-0432 – 2017/0336(COD))

Reģionālās attīstības komiteja

Referenti: Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 Budžeta komitejas ATZINUMS
 Budžeta kontroles komitejas ATZINUMS
 Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ATZINUMS
 Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ATZINUMS
 Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ATZINUMS
 Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru attiecībā uz atbalstu strukturālām reformām dalībvalstīs groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006

(COM(2017)0826 – C8-0432 – 2017/0336(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2017)0826),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 175. panta 3. daļu un 177. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0432/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 14. marta atzinumu(1),

–  pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu, kā arī Budžeta komitejas, Budžeta kontroles komitejas, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas, Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas, Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas atzinumus (A8-0316/2018),

1.  noraida Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Komisiju atsaukt savu priekšlikumu;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1)

Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.


PASKAIDROJUMS

Šā priekšlikuma, ko Komisija pieņēma 2017. gada 6. decembrī, mērķis ir grozīt Kopīgo noteikumu regulu (KNR), lai ļautu izpildes rezervi (6 % no resursiem, kas piešķirti ERAF, ESF un kohēzijas fondam ieguldījumiem nodarbinātības un izaugsmes mērķī, ELFLA un EJZF), izmantot strukturālām reformām, nevis “īpašām prioritātēm”, kas noteiktas partnerattiecību nolīgumos. Jo īpaši priekšlikumā ir mēģināts Kopīgo noteikumu regulā iekļaut 22. panta 1.a punktu, 22. panta 8. punktu un 23.a pantu, nosakot principus un procedūras, saskaņā ar kurām kohēzijas politikas līdzekļus izmanto strukturālajām reformām. Turklāt no tā izrietošie grozījumi attiecīgi ietekmē KNR noteikumus par tās mērķi, definīcijām un ziņošanas pienākumiem.

Līdzreferenti šo priekšlikumu ir ļoti rūpīgi izskatījuši un ir secinājuši, ka priekšlikums ir jānoraida.

Lai gan Eiropas Parlaments sākotnēji neatbalstīja izpildes rezerves jēdzienu, kad tika pieņemta pašreizējā kohēzijas pakete, līdzreferenti uzskata, ka ir svarīgi izpildes rezerves līdzekļus izlietot atbilstoši sākotnēji paredzētajam, proti, kohēzijas projektiem un tos nevajadzētu novirzīt strukturālajām reformām. Tas nenozīmē, ka strukturālās reformas nav svarīgas — citos kontekstos Reģionālās attīstības komiteja ir atbalstījusi strukturālo reformu budžeta palielinājumu. Tomēr vietējās iestādes un ieinteresētās personas lielākoties paļaujas uz 6 %, kas ir iekļauti izpildes rezervē, lai finansētu projektus, kuri jau ir ieplānoti laikposmā līdz šā plānošanas perioda beigām.

Reģionālās attīstības komiteja rīkoja vairākas apspriedes par šo priekšlikumu, tostarp viedokļu apmaiņu komitejā ar Komisijas priekšsēdētāja vietnieku V. Dombrovski, Komisijas dienestiem (gan Strukturālo reformu atbalsta dienestu, gan Reģionālās politikas ģenerāldirektorātu), Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju, Reģionu komiteju, Padomes prezidentūru un Eiropas Revīzijas palātu. Līdzreferenti guva vispārēju iespaidu, ka atbalsts priekšlikumam kopumā ir ļoti vājš un ir ļoti maz ieinteresēto personu, kas atbalsta ierosināto izpildes rezerves novirzīšanu strukturālo reformu finansēšanai.


Budžeta komitejas ATZINUMS (30.8.2018)

Reģionālās attīstības komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

Atzinuma sagatavotājs(*): Jens Geier

(*)  Iesaistītā komiteja – Reglamenta 54. pants

ĪSS PAMATOJUMS

Atzinuma sagatavotājs pieņem zināšanai Komisijas priekšlikumu sniegt dalībvalstīm iespēju pilnībā vai daļēji piešķirt regulā paredzēto izpildes rezervi dalībvalstu uzņemto strukturālo reformu saistību izpildes atbalstīšanai. Lēmums izmantot izpildes rezervi strukturālo reformu īstenošanai pilnībā būtu dalībvalstu ziņā, un dalībvalstis tiek aicinātas izteikt oficiālu priekšlikumu šai līdzekļu pārdalei, norādot reformu īstenošanas pasākumus, starpposma mērķus, galamērķus un grafiku. Komisija šo priekšlikumu novērtētu un pieņemtu lēmumu ar īstenošanas aktu.

Iespēja izmantot izpildes rezervi strukturālo reformu īstenošanai nepārprotami kavē minētās rezerves un visas kohēzijas politikas mērķu sasniegšanu, jo izpildes rezerve tika izveidota. lai piešķirtu līdzekļus ESIF programmām, kuru starpposma mērķi ir sasniegti. Tā kā Komisija 2019. gadā šīs programmas pārskatīs, ir mēģināts sasniegt programmu starpposma mērķus, un programmu budžets ir aprēķināts, pieņemot, ka tām tiks piešķirti izpildes rezerves līdzekļi. Ja dalībvalstis šajā situācijā varēs izlemt izmantot rezervi citiem nolūkiem, kohēzijas programmām var rasties finansiāla nedrošība un īstenošanas kavējumi. Šādi tiktu likvidēts stimuls ESIF programmu sekmīgai īstenošanai.

Turklāt ar grozošo regulu kohēzijas politika tiek pakļauta Eiropas pusgadam, kaut gan šīs politikas mērķi ir noteikti Līgumā.

Savukārt nosakot tiešo pārvaldību strukturālo reformu īstenošanas atbalstam, kas būs veicams par līdzekļiem, kurus sākotnēji bija paredzēts piešķirt kohēzijas politikai, tiktu pārkāpts kohēzijas politikas līdzfinansējuma princips.

Turklāt Komisija savā priekšlikumā nesniedz skaidru jēdziena “strukturālās reformas” definīciju, kas vieš vēl lielākas neskaidrības saistībā ar izpildes rezerves līdzekļu pārdalīšanu.

Visbeidzot Komisija savu priekšlikumu pamato, ka tas būs izmēģinājuma projekts nākamajai daudzgadu finanšu shēmai (DFS). Tomēr šī izmēģinājuma projekta rezultātus nevarēs izmantot nākamās DFS sagatavošanā.

Ņemot vērā visus minētos aspektus, atzinuma sagatavotājs ierosina noraidīt Komisijas priekšlikumu, jo tā vislabāk var garantēt kohēzijas politikas efektīvu, autonomu un sekmīgu darbību.

******

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās attīstības komiteju ierosināt noraidīt Komisijas priekšlikumu.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru attiecībā uz atbalstu strukturālām reformām dalībvalstīs groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006

Atsauces

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

REGI

14.12.2017

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

14.12.2017

Iesaistītās komitejas - datums, kad paziņoja plenārsēdē

19.4.2018

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Jens Geier

23.4.2018

Izskatīšana komitejā

19.6.2018

10.7.2018

 

 

Pieņemšanas datums

29.8.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

30

1

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Xabier Benito Ziluaga, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Ivan Štefanec, Marco Valli

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

30

+

ALDE

Jean Arthuis

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

1

-

ALDE

Nedzhmi Ali

2

0

ALDE

Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


Budžeta kontroles komitejas ATZINUMS (4.10.2018)

Reģionālās attīstības komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru attiecībā uz atbalstu strukturālām reformām dalībvalstīs groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Derek Vaughan

ĪSS PAMATOJUMS

Atzinuma sagatavotājs pieņem zināšanai Komisijas priekšlikumu sniegt dalībvalstīm iespēju pilnībā vai daļēji piešķirt Kopīgo noteikumu regulā (KNR) paredzēto izpildes rezervi dalībvalstu uzņemto strukturālo reformu saistību izpildes atbalstīšanai. Lēmums izmantot izpildes rezervi strukturālo reformu īstenošanai pilnībā būtu dalībvalstu ziņā, un dalībvalstīm būtu jāiesniedz oficiāls priekšlikums šai līdzekļu pārdalei, norādot reformu īstenošanas pasākumus, starpposma mērķus, galamērķus un grafiku. Komisija šo priekšlikumu novērtētu un pieņemtu lēmumu ar īstenošanas aktu.

Eiropas pusgada mērķis ir dot iespēju dalībvalstīm koordinēt savu ekonomikas politiku. Lai to panāktu, dalībvalstīm nepieciešams:

• nodrošināt publisko finanšu stabilitāti (izvairoties no pārmērīga valsts parāda),

• novērst pārmērīgu makroekonomikas nelīdzsvarotību Eiropas Savienībā,

• atbalstīt strukturālās reformas, lai radītu vairāk darbvietu un sekmētu izaugsmi,

• sekmēt ieguldījumus. 

Dalībvalstu iestādes partnerības nolīgumos noformulē savus plānus par to, kā izmantot Eiropas strukturālo un investīciju fondu finansējumu 2014.–2020. gadā, un Eiropas Komisija šos plānus pēc tam apstiprina.

Piedāvāt konkrētas programmas un projektus, kuru īstenošanai tiks izmantoti Eiropas strukturālo un investīciju fondu līdzekļi, ir dalībvalstu pienākums.

Izpildes rezerves mērķis ir atvieglotu orientēšanos uz izpildi un Savienības stratēģijas gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei mērķu sasniegšanu, un šo rezervi veido 6 % no kopējā piešķīruma mērķim “Ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai”, kā arī ELFLA un pasākumiem, ko finansē dalītas pārvaldības režīmā saskaņā ar EJZF regulu, ko katrai dalībvalstij nosaka atsevišķi.

Iespēja izmantot izpildes rezervi strukturālo reformu īstenošanai nepārprotami kavē minētās rezerves un visas kohēzijas politikas mērķu sasniegšanu, jo izpildes rezerve tika izveidota. lai piešķirtu līdzekļus ESIF programmām, kuru starpposma mērķi ir sasniegti. Tā kā Komisija 2019. gadā šīs programmas pārskatīs, ir mēģināts sasniegt programmu starpposma mērķus, un programmu budžets ir aprēķināts, pieņemot, ka tām tiks piešķirti izpildes rezerves līdzekļi. Ja dalībvalstis šajā situācijā varēs izlemt izmantot rezervi citiem nolūkiem, kohēzijas programmām var rasties finansiāla nedrošība un īstenošanas kavējumi. Šādi tiktu likvidēts stimuls ESIF programmu sekmīgai īstenošanai.

******

Budžeta kontroles komiteja aicina atbildīgo Reģionālās attīstības komiteju ierosināt noraidīt Komisijas priekšlikumu.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru attiecībā uz atbalstu strukturālām reformām dalībvalstīs groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006

Atsauces

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

REGI

14.12.2017

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

CONT

14.12.2017

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Derek Vaughan

4.9.2018

Pieņemšanas datums

4.10.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

10

6

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Jonathan Bullock, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Dennis de Jong

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jean Arthuis, Richard Ashworth

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

10

+

ALDE

GUE/NGL

EPP

S&D

Verts/ALE

Jean Arthuis

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

Bart Staes

6

-

ALDE

EPP

Nedzhmi Ali

Richard Ashworth, Ingeborg Gräßle, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

1

0

EFDD

Jonathan Bullock

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ATZINUMS (26.4.2018)

Reģionālās attīstības komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

Atzinuma sagatavotāja: Adina-Ioana Vălean

GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās attīstības komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Pārdalei no izpildes rezerves būtu jāpiemēro nosacījums, ka ir izpildītas saistības attiecībā uz Eiropas pusgada procesā identificētu reformu īstenošanu. Prioritāte būtu piešķirama to strukturālo reformu īstenošanai, par kurām sagaidāms, ka tās visvairāk sekmēs valstu tautsaimniecību noturību un nodrošinās plašāku pozitīvu ietekmi uz citām dalībvalstīm. Tas ietver reformas produktu un darba tirgos, nodokļu reformas, kapitāla tirgu attīstību, reformas ar mērķi uzlabot darījumdarbības vidi, kā arī ieguldījumus cilvēkkapitālā un valsts pārvaldes reformas.

(3)  Pārdalei no izpildes rezerves būtu jāpiemēro nosacījums, ka ir izpildītas saistības attiecībā uz Eiropas pusgada procesā identificētu reformu īstenošanu. Prioritāte būtu piešķirama to strukturālo reformu īstenošanai, par kurām sagaidāms, ka tās visvairāk sekmēs valstu tautsaimniecību noturību un nodrošinās plašāku pozitīvu ietekmi uz citām dalībvalstīm. Tas ietver reformas produktu un darba tirgos, nodokļu reformas, kapitāla tirgu attīstību, reformas ar mērķi uzlabot darījumdarbības vidi, kā arī ieguldījumus cilvēkkapitālā un valsts pārvaldes reformas ar nosacījumu, ka šo reformu rezultātā nepazemināsies standarti un nepasliktināsies nosacījumi darba tirgū vai ražošanas procesā, vai nepazemināsies pašu produktu kvalitāte.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru attiecībā uz atbalstu strukturālām reformām dalībvalstīs groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006

Atsauces

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

REGI

14.12.2017

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI

14.12.2017

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Adina-Ioana Vălean

26.2.2018

Pieņemšanas datums

25.4.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

41

10

3

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Rory Palmer, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Cristian-Silviu Buşoi, Fredrick Federley, Anja Hazekamp, Norbert Lins, Alojz Peterle, Stanislav Polčák, Christel Schaldemose

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jude Kirton-Darling, Jeroen Lenaers

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

41

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Frédérique Ries

PPE

Pilar Ayuso, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Peter Liese, Norbert Lins, Alojz Peterle, Stanislav Polčák, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jude Kirton-Darling, Susanne Melior, Rory Palmer, Christel Schaldemose, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

10

-

EFDD

Julia Reid

ENF

Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

GUE/NLG

Lynn Boylan, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

PPE

Elisabetta Gardini

3

0

ECR

Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ATZINUMS (11.7.2018)

Reģionālās attīstības komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru attiecībā uz atbalstu strukturālām reformām dalībvalstīs groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

Atzinuma sagatavotāja: Sofia Sakorafa

ĪSS PAMATOJUMS

Lai mēģinātu atspēkot kritiku par to, ka ES Kohēzijas fonda izdevumu stratēģiskais pamatojums un pārskatatbildība par izdevumiem ir bijusi nepietiekama, 2014.–2020. gada plānošanas periodā tika rosināta izteiktāka orientēšanās uz darbības rezultātiem. Katrai darbības programmai tika definēts darbības rezultātu satvars, kur norādīja ieguldījumu sagaidāmos rezultātus un to, kā tiks mērīts šo rezultātu sasniegšanā panāktais progress.

Līdz 2019. gadam tiks veikts darbības rezultātu pārskats, un programmām un prioritātēm, kurās būs sasniegti izvirzītie starpposma mērķi un galamērķi, būs pieejama attiecīgā ar darbības rezultātiem saistītā rezerve (6 % no līdzekļiem, kas piešķirti ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda starpniecību), savukārt tām programmām un prioritātēm, kurās virzībā uz starpposma mērķiem ir bijušas nopietnas nepilnības, var tikt piemērotas sankcijas.

Atzinuma sagatavotāju nepatīkami pārsteidz Komisijas priekšlikums, kurš īsumā aicina dalībvalstis brīvprātīgi pilnībā vai daļēji nodot ar darbības rezultātiem saistīto rezerves fondu līdzekļu pārvaldību Komisijai, lai tā varētu īstenot savu vēlmi, proti, ar Eiropas pusgadu saistītas strukturālas reformas.

Pirmkārt viņa uzskata, ka kohēzijas politikai un Eiropas pusgadam nav izvirzīti vieni un tie paši mērķi. Ex ante un ar makroekonomiku saistīti nosacījumi ievērojami apdraud ilgtspējīgas, taisnīgas un līdzsvarotas izaugsmes panākšanas iespējas. Eiropas Parlaments ir atkārtoti uzsvēris, ka “mijiedarbībai ar Eiropas pusgadu nevajadzētu kavēt pašas kohēzijas politikas mērķus, kuri paredzēti Līgumos”(1). Papildu 21 miljarda euro novirzīšana, lai sasniegtu mērķus, kas ir stingri saistīti ar Eiropas ekonomikas pārvaldības procesu, ir skaidra atkāpe no kohēzijas politikas galvenā mērķa, tas ir, “samazināt reģionu attīstības atšķirības”(2).

Tik lielu līdzekļu pārvirzīšana traucēs īstenošanai un negatīvi ietekmēs politikas iedarbīgumu. Smagi cietīs tādi kohēzijas politikas galvenie un savstarpēji papildinošie principi kā praktiskā solidaritāte, godīga un taisnīga bagātības pārdalīšana, kā arī pats motivējošais faktors — labu rezultātu atalgošana.

No procesuālā viedokļa atzinuma sagatavotāja pauž ļoti nopietnas bažas. Priekšlikums ir novēlots un ārkārtīgi neskaidrs. Ierosinātajām izmaiņām būs atpakaļejošs spēks, tās varētu traucēt budžeta izpildei saistībā ar jau saskaņotām valstu līmeņa ikgadējām daļām, kā arī saistībā ar konkrētos projektos jau ieplānotajiem izdevumiem.

Atzinuma sagatavotāja pauž nosodījumu par to, ka pašreizējā plānošanas periodā uz Eiropas pusgadu vērstas strukturālās reformas atbalsta arī ar citiem ES finansēšanas instrumentiem. Kohēzijas fonda līdzekļu pārdale par labu Strukturālo reformu atbalsta programmai (SRAP) jau ir tikusi veikta, bet Komisija ar šo priekšlikumu ierosina vēl ievērojami palielināt SRAP finansējumu. Turklāt šī bilance nākamajā 2021.–2027. gada plānošanas periodā varētu pasliktināties. Komisija, ierosinot jaunu, atsevišķu, ar ES struktūrfondiem un investīciju fondiem nesaistītu reformu atbalsta programmu ar 25 miljardu euro lielu budžetu, ko finansē ar elastības instrumentu, līdztekus plāno par 7 % samazināt kopējo kohēzijas politikas finansējumu(3).

Kaut gan dalīta pārvaldība rada iespaidu par līdzatbildību, dalībvalsts lēmums pilnībā vai daļēji izmantot snieguma rezervi strukturālo reformu atbalstam nozīmēs pāreju uz tiešo pārvaldību. Līdz ar to Komisija iegūs ekskluzīvu kompetenci izvērtēt un apstiprināt ierosinājumus uzņemties reformu saistības un pārvaldīt to izpildi.

Nobeigumā atzinuma sagatavotāja pauž nožēlu, ka priekšlikums ir pilnīgā pretrunā Komisijas nesen paustajiem apgalvojumiem EP plenārsēdē (2018. gada martā)(4). Tā kā Komisija ir paziņojusi, ka neplāno mainīt snieguma novērtējuma un snieguma rezerves piešķiršanas termiņus, snieguma rezerves virzības un pārvaldības mainīšana šajā stadijā būtu nepārprotama dubultmorāles izpausme.

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, atzinuma sagatavotāja uzskata, ka ITRE komitejai būtu jāaicina par jautājumu atbildīgo REGI komiteju un iesaistītās ECON un BUDG komitejas noraidīt Komisijas priekšlikumu.

******

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās attīstības komiteju ierosināt noraidīt Komisijas priekšlikumu.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru attiecībā uz atbalstu strukturālām reformām dalībvalstīs groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006

Atsauces

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

REGI

14.12.2017

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

14.12.2017

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Sofia Sakorafa

22.2.2018

Pieņemšanas datums

10.7.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

51

6

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Tilly Metz, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Michał Boni, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Rupert Matthews, Gesine Meissner, Caroline Nagtegaal, Markus Pieper, Dominique Riquet

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Romeo Franz, Ulrike Rodust

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

51

+

ECR

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski, Rupert Matthews, Evžen Tošenovský

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

PPE

Bendt Bendtsen, Michał Boni, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Markus Pieper, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Dan Nica, Ulrike Rodust, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Romeo Franz, Rebecca Harms, Benedek Jávor, Tilly Metz

6

-

ALDE

Fredrick Federley, Gesine Meissner, Caroline Nagtegaal, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

(1)

Reģionālās attīstības komitejas 2018. gada 20. februāra atzinums Ekonomikas un monetārajai komitejai par tematu “Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2018. gada izaugsmes pētījums” (2017/2226(INI)), 4. punkts.

(2)

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija, trešās daļas “Savienības iekšpolitika un rīcība” XVIII sadaļa “Ekonomiskā, sociālā un teritoriālā kohēzija” 174. pants (bijušais EKL 158. pants), Oficiālais Vēstnesis C 115, 09.05.2008., 127. lpp.

(3)

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Eiropas Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Mūsdienīgs budžets Savienībai, kas aizsargā, dod iespējas un aizstāv. Daudzgadu finanšu shēma 2021.–2027. gadam”, COM(2018) 321 final, 2.5.2018., 10. lpp.

(4)

EP plenārsēde, Strasbūra, ceturtdiena, 2018. gada 15. marts. Plaša interpelācija, jautājums, uz kuru jāatbild mutiski REGI komitejas vārdā, par ESIF izpildes rezervi.


Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ATZINUMS (2.10.2018)

Reģionālās attīstības komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru attiecībā uz atbalstu strukturālām reformām dalībvalstīs groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Daniel Buda

ĪSS PAMATOJUMS

Atzinuma sagatavotājs pieņem zināšanai Komisijas priekšlikumu sniegt dalībvalstīm iespēju pilnībā vai daļēji piešķirt regulā paredzēto izpildes rezervi dalībvalstu uzņemto strukturālo reformu saistību izpildes atbalstīšanai. Lēmums izmantot izpildes rezervi strukturālo reformu īstenošanai pilnībā būtu dalībvalstu ziņā, un dalībvalstis tiek aicinātas izteikt oficiālu priekšlikumu šai līdzekļu pārdalei, norādot reformu īstenošanas pasākumus, starpposma mērķus, galamērķus un grafiku. Komisija šo priekšlikumu novērtētu un pieņemtu lēmumu ar īstenošanas aktu.

Eiropas Komisijas priekšlikums paredz izpildes rezervei piešķirtas summas novirzīt strukturālām reformām. Pašreizējā Kopīgo noteikumu regula (KNR) paredz partnerības nolīgumos, ka šos piešķīrumus izmanto īpašām prioritātēm.

Atzinuma sagatavotājs Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejā uzskata, ka līdzekļi, kas piešķirti izpildes rezervei, būtu jāizlieto tā, kā sākotnēji paredzēts, jo tie ir vērsti uz projektiem, ko finansē no Eiropas Lauksaimniecības un lauku attīstības fonda.

Tā kā to naudas līdzekļu, kas piešķirti izpildes rezervei, izlietošana strukturālajām reformām varētu to novirzīt projām no ieguldījumiem lauksaimniecībā un lauku attīstībā, atzinuma sagatavotājs ierosina noraidīt Komisijas priekšlikumu, ar kuru groza KNR.

******

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās attīstības komiteju ierosināt noraidīt Komisijas priekšlikumu.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru attiecībā uz atbalstu strukturālām reformām dalībvalstīs groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006

Atsauces

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

REGI

14.12.2017

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AGRI

14.12.2017

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Daniel Buda

30.5.2018

Pieņemšanas datums

1.10.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

42

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Esther Herranz García, Jan Huitema, Martin Häusling, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Elsi Katainen, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Molly Scott Cato, Vladimir Urutchev, Thomas Waitz

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Renata Briano

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

41

+

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Anthea McIntyre, James Nicholson

EFDD

John Stuart Agnew, Giulia Moi, Marco Zullo

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Richard Ashworth, Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski, Vladimir Urutchev

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Karine Gloanec Maurin, Momchil Nekov, Maria Noichl, Tibor Szanyi

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Molly Scott Cato, Thomas Waitz

0

-

 

 

0

0

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas ATZINUMS (4.9.2018)

Reģionālās attīstības komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 attiecībā uz atbalstu strukturālajām reformām dalībvalstīs

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

Atzinuma sagatavotāja: Sirpa Pietikäinen

******

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās attīstības komiteju ierosināt noraidīt Komisijas priekšlikumu.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru attiecībā uz atbalstu strukturālām reformām dalībvalstīs groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006

Atsauces

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

REGI

14.12.2017

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

FEMM

14.12.2017

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Sirpa Pietikäinen

26.2.2018

Izskatīšana komitejā

9.7.2018

 

 

 

Pieņemšanas datums

3.9.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

22

1

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Maria Arena, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Mary Honeyball, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, Krisztina Morvai, Maria Noichl, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Anna Záborská, Maria Gabriela Zoană

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

José Inácio Faria, Eleonora Forenza, Jérôme Lavrilleux, Marc Tarabella, Mylène Troszczynski, Monika Vana, Julie Ward

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Patrick O’Flynn, Patrizia Toia

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS

GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

22

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Malin Björk, Eleonora Forenza, João Pimenta Lopes

NI

Krisztina Morvai

PPE

José Inácio Faria, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Michaela Šojdrová, Anna Záborská

S&D

Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Mary Honeyball, Maria Noichl, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Julie Ward, Maria Gabriela Zoană

VERTS/ALE

Florent Marcellesi, Monika Vana

1

-

EFDD

Patrick O'Flynn

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru attiecībā uz atbalstu strukturālām reformām dalībvalstīs groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006

Atsauces

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

6.12.2017

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

REGI

14.12.2017

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

14.12.2017

CONT

14.12.2017

ECON

14.12.2017

EMPL

14.12.2017

 

ENVI

14.12.2017

ITRE

14.12.2017

TRAN

14.12.2017

AGRI

14.12.2017

 

PECH

14.12.2017

CULT

14.12.2017

FEMM

14.12.2017

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

EMPL

24.9.2018

TRAN

22.1.2018

PECH

24.1.2018

CULT

22.1.2018

Iesaistītās komitejas

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

19.4.2018

ECON

19.4.2018

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Lambert van Nistelrooij

25.1.2018

Constanze Krehl

25.1.2018

 

 

Izskatīšana komitejā

25.4.2018

20.6.2018

10.7.2018

 

Pieņemšanas datums

9.10.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

26

2

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Tamás Deutsch, John Flack, Iratxe García Pérez, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Paul Nuttall, Younous Omarjee, Mirosław Piotrowski, Monika Smolková, Ramón Luis Valcárcel Siso, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Daniel Buda, John Howarth, Elsi Katainen, Ivana Maletić, Laurenţiu Rebega, Bronis Ropė, Julie Ward, Maria Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli

Iesniegšanas datums

11.10.2018


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

26

+

ECR

Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Laurenţiu Rebega

EFDD

Paul Nuttall

GUE/NGL

Martina Michels, Younous Omarjee

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Daniel Buda, Tamás Deutsch, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Iratxe García Pérez, John Howarth, Constanze Krehl, Monika Smolková, Derek Vaughan, Julie Ward, Kerstin Westphal, Maria Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Bronis Ropė

2

-

ALDE

Elsi Katainen, Iskra Mihaylova

2

0

ALDE

Ivan Jakovčić

ECR

John Flack

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 18. oktobrisJuridisks paziņojums