Procedura : 2017/0336(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0316/2018

Teksty złożone :

A8-0316/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 24/10/2018 - 11.8

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0407

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 967kWORD 82k
11.10.2018
PE 623.856v03-00 A8-0316/2018

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 w odniesieniu do wsparcia reform strukturalnych w państwach członkowskich

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

Komisja Rozwoju Regionalnego

Sprawozdawcy: Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Budżetowej
 OPINIA Komisji Kontroli Budżetowej
 OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 OPINIA Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 OPINIA Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 OPINIA Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 w odniesieniu do wsparcia reform strukturalnych w państwach członkowskich

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2017)0826),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 175 ustęp trzeci i art. 177 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0432/2017),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 14 marca 2018 r.(1),

–  po konsultacji z Komitetem Regionów,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego, jak również opinie przedstawione przez Komisję Budżetową, Komisję Kontroli Budżetowej, Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Komisję Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisję Praw Kobiet i Równouprawnienia (A8-0316/2018),

1.  odrzuca wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o wycofanie wniosku;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1)

Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.


UZASADNIENIE

Niniejszy wniosek, przyjęty przez Komisję w dniu 6 grudnia 2017 r., ma na celu zmianę rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów, aby umożliwić wykorzystanie rezerwy wykonania (6 % środków przeznaczonych na EFRR, EFS i cel „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” w ramach Funduszu Spójności, na EFRROW i EFMR) na reformy strukturalne zamiast na „szczegółowe priorytety” określone w umowach partnerstwa. Celem wniosku jest w szczególności dodanie art. 22 ust. 1a, art. 22 ust. 8 i art. 23a do rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów, określającego zasady i procedury wykorzystywania środków z polityki spójności na reformy strukturalne. Ponadto wynikające z tego zmiany mają wpływ na przepisy rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów, jeśli chodzi odpowiednio o jego cel, definicje i obowiązki sprawozdawcze.

Współsprawozdawcy przeanalizowali dogłębnie wniosek i doszli do konkluzji, że wniosek powinien zostać odrzucony.

Chociaż Parlament Europejski nie poparł pierwotnie koncepcji rezerwy wykonania w chwili przyjęcia obecnego pakietu środków na rzecz spójności, współsprawozdawcy uważają, że ważne jest, by środki z tej rezerwy zostały wykorzystane zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem na projekty w ramach polityki spójności, i by nie zostały przeznaczone na reformy strukturalne. Nie oznacza to, że reformy strukturalne nie są ważne: w innych kontekstach Komisja Rozwoju Regionalnego poparła zwiększenie budżetu na reformy strukturalne. Władze lokalne i zainteresowane strony w większości przypadków polegają jednak na 6 % zarezerwowanych w rezerwie wykonania w celu finansowania projektów, które już zostały zaplanowane do końca obecnego okresu programowania.

Komisja Rozwoju Regionalnego przeprowadziła szereg konsultacji w sprawie tego wniosku, w tym wymianę poglądów na forum komisji z wiceprzewodniczącym Komisji V. Dombrovskisem, służbami Komisji (zarówno Służbą ds. Wspierania Reform Strukturalnych i DG REGIO), Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, Komitetem Regionów, prezydencją Rady i Europejskim Trybunałem Obrachunkowym. Współsprawozdawcy mają ogólne wrażenie, że poparcie dla wniosku jest powszechnie bardzo słabe, przy czym bardzo niewiele zainteresowanych stron popiera proponowane, fakultatywne wykorzystanie rezerwy wykonania w celu finansowania reform strukturalnych.


OPINIA Komisji Budżetowej (30.8.2018)

dla Komisji Rozwoju Regionalnego

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 w odniesieniu do wsparcia reform strukturalnych w państwach członkowskich

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej (*): Jens Geier

(*)  Zaangażowana komisja – art. 54 Regulaminu

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawca przyjmuje do wiadomości wniosek Komisji, aby umożliwić państwom członkowskim przenoszenie części lub całości rezerwy wykonania przewidzianej w rozporządzeniu na wsparcie realizacji reform strukturalnych, do których zobowiązały się państwa członkowskie. Decyzja o wykorzystaniu rezerwy wykonania na reformy strukturalne leżałaby całkowicie w gestii państw członkowskich, które są proszone o przedstawienie oficjalnych wniosków dotyczących tej realokacji środków, w tym środków na realizację reform, jak również o przedstawienie etapów, celów i harmonogramu. Komisja dokona oceny wniosku i przyjmie decyzję w drodze aktu wykonawczego.

Możliwość wykorzystania rezerwy wykonania na reformy strukturalne wyraźnie podważa jej pierwotne przeznaczenie i cel polityki spójności, ponieważ rezerwa wykonania została utworzona w celu przydzielenia środków na programy EFSI, które osiągnęły już swoje główne etapy. Jako że Komisja dokona przeglądu tych programów w 2019 r., były one ukierunkowane na osiągnięcie etapów pośrednich, a ich wyliczenia przeprowadzono w oparciu o środki pochodzące z rezerwy wykonania. Jeżeli obecnie państwa członkowskie będą mogły podjąć decyzję o wykorzystaniu rezerwy na inne cele, programy spójności mogą borykać się z brakiem bezpieczeństwa finansowego i opóźnieniami w realizacji. Tym samym zniknęłaby zachęta do pomyślnej realizacji programów EFSI.

Ponadto rozporządzenie zmieniające podporządkowuje politykę spójności europejskiemu semestrowi, chociaż ma ona swoje własne cele określone w traktacie.

Wybór zarządzania bezpośredniego w odniesieniu do wsparcia reform strukturalnych ze środków przeznaczonych na politykę spójności naruszyłby również zasadę polityki spójności, jaką jest współfinansowanie.

Ponadto w swoim wniosku Komisja nie określa jasno reform strukturalnych, co sprawia, że realokacja środków z rezerwy wykonania jest jeszcze bardziej niejasna.

Oprócz tego uzasadniając swój wniosek, Komisja stwierdza, że będzie on służył jako projekt pilotażowy w odniesieniu do następnych WRF. Jednak wyniki tej fazy pilotażowej nie będą mogły zostać uwzględnione przy kształtowaniu następnych WRF.

Mając to wszystko na uwadze, sprawozdawca proponuje odrzucenie wniosku Komisji, ponieważ jest to najlepszy sposób zagwarantowania skutecznej, autonomicznej i pomyślnej polityki spójności.

******

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, jako komisji przedmiotowo właściwej, o zaproponowanie odrzucenia wniosku Komisji.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 w odniesieniu do wsparcia reform strukturalnych w państwach członkowskich

Odsyłacze

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

REGI

14.12.2017

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

14.12.2017

Zaangażowane komisje - data ogłoszenia na posiedzeniu

19.4.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Jens Geier

23.4.2018

Rozpatrzenie w komisji

19.6.2018

10.7.2018

 

 

Data przyjęcia

29.8.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

30

1

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Xabier Benito Ziluaga, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Ivan Štefanec, Marco Valli

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

30

+

ALDE

Jean Arthuis

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

1

-

ALDE

Nedzhmi Ali

2

0

ALDE

Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


OPINIA Komisji Kontroli Budżetowej (4.10.2018)

dla Komisji Rozwoju Regionalnego

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 w odniesieniu do wsparcia reform strukturalnych w państwach członkowskich

(COM(2017)0826 – C8‑0432/2017 – 2017/0336(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Derek Vaughan

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawca przyjmuje do wiadomości wniosek Komisji przewidujący, by umożliwić państwom członkowskim przenoszenie części lub całości rezerwy wykonania, przewidzianej w rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów, w celu wsparcia realizacji reform strukturalnych, do których zobowiązały się państwa członkowskie. Decyzja o wykorzystaniu rezerwy wykonania na reformy strukturalne należałaby całkowicie do państw członkowskich, które są zobowiązane do przedstawienia oficjalnych wniosków dotyczących tej realokacji, w tym środków służących przeprowadzeniu reform, jak również ich etapów, celów i harmonogramu. Komisja dokona oceny wniosku i przyjmie decyzję w drodze aktu wykonawczego.

Celem europejskiego semestru jest umożliwienie państwom członkowskim koordynowania ich polityki gospodarczej w drodze:

• zapewnienia zdrowych finansów publicznych (unikanie nadmiernego zadłużenia publicznego)

• zapobiegania nadmiernym zakłóceniom równowagi makroekonomicznej w UE

• wspierania reform strukturalnych, aby stworzyć większą liczbę miejsc pracy i zapewnić wzrost gospodarczy, oraz

• pobudzania inwestycji. 

Władze państw członkowskich przedstawiły swoje plany wykorzystania środków z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w latach 2014–2020 w umowach partnerstwa, po czym zostały one zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Państwa członkowskie są odpowiedzialne za przedstawienie propozycji konkretnych programów i projektów, na które przeznaczane będą europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne.

Celem rezerwy wykonania jest ułatwienie skupienia się na wynikach i osiągnięciu celów unijnej strategii na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu; rezerwa ta stanowi 6 % całkowitej kwoty środków przeznaczonych na cel „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, jak również na EFRROW oraz na środki finansowane w ramach zarządzania dzielonego w myśl rozporządzenia w sprawie EFMR, ustanowione dla każdego państwa członkowskiego.

Możliwość wykorzystania rezerwy wykonania na reformy strukturalne wyraźnie podważa jej pierwotne przeznaczenie i cel polityki spójności, ponieważ rezerwa wykonania została utworzona w celu przydzielenia środków na programy EFSI, które osiągnęły już swoje cele pośrednie. Jako że Komisja dokona przeglądu tych programów w 2019 r., były one ukierunkowane na osiągnięcie celów pośrednich, a dotyczące ich wyliczenia przeprowadzono z uwzględnieniem środków pochodzących z rezerwy wykonania. Jeżeli obecnie państwa członkowskie będą mogły podjąć decyzję o wykorzystaniu rezerwy na inne cele, programy spójności mogą borykać się z brakiem bezpieczeństwa finansowego i opóźnieniami w realizacji. Tym samym zniknęłaby zachęta do pomyślnej realizacji programów EFSI.

******

Komisja Kontroli Budżetowej zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o zaproponowanie odrzucenia wniosku Komisji.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 w odniesieniu do wsparcia reform strukturalnych w państwach członkowskich

Odsyłacze

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

REGI

14.12.2017

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

CONT

14.12.2017

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Derek Vaughan

4.9.2018

Data przyjęcia

4.10.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

10

6

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Jonathan Bullock, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Dennis de Jong

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Jean Arthuis, Richard Ashworth

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

10

+

ALDE

GUE/NGL

EPP

S&D

Verts/ALE

Jean Arthuis

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

Bart Staes

6

-

ALDE

EPP

Nedzhmi Ali

Richard Ashworth, Ingeborg Gräßle, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

1

0

EFDD

Jonathan Bullock

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (26.4.2018)

dla Komisji Rozwoju Regionalnego

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 w odniesieniu do wsparcia reform strukturalnych w państwach członkowskich

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Adina-Ioana Vălean

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Jakiekolwiek przeniesienie rezerwy wykonania jest uwarunkowane spełnieniem zobowiązań w odniesieniu do przeprowadzenia reform określonych w procedurze europejskiego semestru. Priorytetowo należy potraktować przeprowadzenie reform strukturalnych, co do których oczekuje się, że w największym stopniu mogą się przyczynić do zwiększenia odporności gospodarek krajowych i powstania pozytywnych efektów mnożnikowych w innych państwach członkowskich. Obejmują one między innymi reformy na rynkach produktowych i rynkach pracy, reformy podatkowe, rozwój rynków kapitałowych, reformy w celu poprawy otoczenia biznesowego, jak również reformy inwestycji w kapitał ludzki i administracji publicznej.

(3)  Jakiekolwiek przeniesienie rezerwy wykonania jest uwarunkowane spełnieniem zobowiązań w odniesieniu do przeprowadzenia reform określonych w procedurze europejskiego semestru. Priorytetowo należy potraktować przeprowadzenie reform strukturalnych, co do których oczekuje się, że w największym stopniu mogą się przyczynić do zwiększenia odporności gospodarek krajowych i powstania pozytywnych efektów mnożnikowych w innych państwach członkowskich. Obejmują one między innymi reformy na rynkach produktowych i rynkach pracy, reformy podatkowe, rozwój rynków kapitałowych, reformy w celu poprawy otoczenia biznesowego, jak również reformy inwestycji w kapitał ludzki i administracji publicznej, pod warunkiem że reformy te nie prowadzą do obniżenia standardów i warunków na rynkach pracy, a także standardów i warunków w zakresie produkcji lub samych produktów.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 w odniesieniu do wsparcia reform strukturalnych w państwach członkowskich

Odsyłacze

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

REGI

14.12.2017

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

14.12.2017

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Adina-Ioana Vălean

26.2.2018

Data przyjęcia

25.4.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

41

10

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Rory Palmer, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Cristian-Silviu Buşoi, Fredrick Federley, Anja Hazekamp, Norbert Lins, Alojz Peterle, Stanislav Polčák, Christel Schaldemose

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Jude Kirton-Darling, Jeroen Lenaers

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

41

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Frédérique Ries

PPE

Pilar Ayuso, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Peter Liese, Norbert Lins, Alojz Peterle, Stanislav Polčák, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jude Kirton-Darling, Susanne Melior, Rory Palmer, Christel Schaldemose, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

10

-

EFDD

Julia Reid

ENF

Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

GUE/NLG

Lynn Boylan, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

PPE

Elisabetta Gardini

3

0

ECR

Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


OPINIA Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (11.7.2018)

dla Komisji Rozwoju Regionalnego

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 w odniesieniu do wsparcia reform strukturalnych w państwach członkowskich

(COM(2017)0826 – C8‑0432/2017 – 2017/0336(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Sofia Sakorafa

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Podejmując próbę odparcia krytyki, zgodnie z którą strategiczne uzasadnienie wydatków w ramach Funduszu Spójności UE i odpowiedzialność za nie były nieodpowiednie, w okresie programowania 2014–2020 wprowadzono większe ukierunkowanie na wyniki. Dla każdego programu operacyjnego określono ramy wykonania, przedstawiając szczegółowo oczekiwane wyniki inwestycji oraz metody szacowania postępów w dążeniu do osiągnięcia tych celów.

Do 2019 r. zostanie przeprowadzony przegląd, a programy i priorytety, w ramach których zostaną osiągnięte wyznaczone cele pośrednie i końcowe, uzyskają dostęp do powiązanej rezerwy wykonania (6 % zasobów przyznawanych za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności), natomiast te, które w znacznym stopniu nie zdołały osiągnąć celów pośrednich, mogą podlegać karze.

Sprawozdawczyni jest niemile zaskoczona wnioskiem Komisji, który – zwięźle rzecz ujmując – zachęca państwa członkowskie, by powierzyły zarządzanie środkami z rezerwy wykonania, w całości lub częściowo, Komisji, która pragnie przeprowadzić horyzontalne reformy strukturalne związane z europejskim semestrem.

Po pierwsze sprawozdawczyni uważa, że polityka spójności i europejski semestr nie służą tym samym celom. Warunkowość ex ante i warunkowość makroekonomiczna stanowią główne zagrożenie osiągnięcia trwałego, sprawiedliwego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Parlament Europejski wielokrotnie podkreślał, że „interakcja [...] z europejskim semestrem nie powinna utrudniać osiągnięcia jej właściwych celów [polityki spójności] zapisanych w traktatach”(1). Przesunięcie kolejnych 21 mld EUR z przeznaczeniem na cele ściśle związane z europejskim procesem zarządzania gospodarką stanowi wyraźne odejście od głównego celu polityki spójności, jakim jest „ograniczenie rozbieżności w poziomie rozwoju poszczególnych regionów”(2).

Przekierowanie tak dużej kwoty środków zakłóci wdrażanie tej polityki i wpłynie negatywnie na jej potencjał oddziaływania. Główne i uzupełniające zasady polityki spójności, takie jak solidarność w praktyce, uczciwy i sprawiedliwy podział bogactwa, a także sama logika uzyskiwania wyników dzięki zachętom i nagrodom zostaną poważnie zachwiane.

Z proceduralnego punktu widzenia sprawozdawczyni wyraża poważne zastrzeżenia. Wniosek został przedstawiony zbyt późno i jest wyjątkowo nieprzejrzysty. Odnośne zmiany będą obowiązywały z mocą wsteczną, mogą powodować zakłócenia budżetowe w ustalonych transzach krajowych oraz mogą przeszkodzić w realizacji już zaplanowanych wydatków przeznaczonych na konkretne projekty.

Sprawozdawczyni ubolewa nad faktem, że w obecnym okresie programowania inne unijne instrumenty finansowe wspierają reformy strukturalne koncentrujące się na semestrze europejskim. Dokonano już realokacji środków z Funduszu Spójności między innymi na rzecz programu wspierania reform strukturalnych, a obecnie Komisja proponuje znaczne zwiększenie puli finansowej z przeznaczeniem na ten program. Ponadto bilans ten mógłby być jeszcze bardziej niekorzystny w przyszłym okresie programowania na lata 2021–2027. Proponując nowy program wspierania reform o budżecie w wysokości 25 mld EUR, finansowany w ramach instrumentu elastyczności i odrębny od europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, Komisja planuje jednocześnie zmniejszenie o 7 % środków przeznaczonych ogólnie na politykę spójności(3).

O ile zarządzanie dzielone daje wrażenie współodpowiedzialności, decyzja państwa członkowskiego o częściowym lub pełnym wykorzystaniu rezerwy wykonania będzie oznaczała zmianę w kierunku zarządzania bezpośredniego. W konsekwencji każda propozycja przyjęcia zobowiązań do przeprowadzenia reform będzie oceniana, zatwierdzana i zarządzana wyłącznie przez Komisję.

Tytułem podsumowania, sprawozdawczyni wyraża żal, że wniosek jest całkowicie sprzeczny z niedawnymi oświadczeniami przedstawionymi przez Komisję na posiedzeniu plenarnym PE (marzec 2018 r.)(4). Ponieważ Komisja nie zadeklarowała zamiaru zmiany dat dotyczących oceny wykonania i przydziału rezerwy wykonania, wprowadzenie na tym etapie zmiany przeznaczenia środków z rezerwy wykonania i zarządzania tą rezerwą stanowiłoby oczywisty przypadek stosowania podwójnych standardów.

Z uwagi na wszystko, o czym wspomniano powyżej, sprawozdawczyni uważa, że komisja ITRE powinna zwrócić się do komisji REGI, jako do komisji przedmiotowo właściwej, oraz do komisji ECON i BUDG, jako komisji zaangażowanych, o odrzucenie wniosku Komisji.

******

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o zaproponowanie odrzucenia wniosku Komisji.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 w odniesieniu do wsparcia reform strukturalnych w państwach członkowskich

Odsyłacze

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

REGI

14.12.2017

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

14.12.2017

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej

       Data powołania

Sofia Sakorafa

22.2.2018

Data przyjęcia

10.7.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

51

6

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Tilly Metz, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Michał Boni, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Rupert Matthews, Gesine Meissner, Caroline Nagtegaal, Markus Pieper, Dominique Riquet

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Romeo Franz, Ulrike Rodust

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

51

+

ECR

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski, Rupert Matthews, Evžen Tošenovský

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

PPE

Bendt Bendtsen, Michał Boni, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Markus Pieper, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Dan Nica, Ulrike Rodust, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Romeo Franz, Rebecca Harms, Benedek Jávor, Tilly Metz

6

-

ALDE

Fredrick Federley, Gesine Meissner, Caroline Nagtegaal, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

Opinia Komisji Rozwoju Regionalnego (z dnia 20 lutego 2018 r.) dla Komisji Gospodarczej i Walutowej w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego – rok 2018 (2017/2226(INI)), pkt 4.

(2)

Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Część trzecia: Polityki i działania wewnętrzne Unii – Tytuł XVIII: Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna – art. 174 (dawny art. 158 TWE), Dziennik Urzędowy nr 115 z 9.5.2008 r., s. 127.

(3)

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów pt. „Nowoczesny budżet dla Unii, która chroni, wspiera i broni – Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027”, COM(2018)0321 final, z 2.5.2018 r., s. 10.

(4)

Posiedzenie plenarne PE, Strasburg, czwartek 15 marca 2018 r., interpelacja dotycząca kwestii pierwszorzędnych, pytanie wymagające odpowiedzi ustnej, złożone w imieniu komisji REGI, w sprawie rezerwy wykonania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.


OPINIA Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2.10.2018)

dla Komisji Rozwoju Regionalnego

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 w odniesieniu do wsparcia reform strukturalnych w państwach członkowskich

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Daniel Buda

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawca przyjmuje do wiadomości wniosek Komisji, aby umożliwić państwom członkowskim przenoszenie części lub całości rezerwy wykonania przewidzianej w rozporządzeniu na wsparcie realizacji reform strukturalnych, do których zobowiązały się państwa członkowskie. Decyzja o wykorzystaniu rezerwy wykonania na reformy strukturalne leżałaby całkowicie w gestii państw członkowskich, które są proszone o przedstawienie oficjalnych wniosków dotyczących tej realokacji środków, w tym środków na realizację reform, jak również o przedstawienie etapów, celów i harmonogramu. Komisja dokona oceny wniosku i przyjmie decyzję w drodze aktu wykonawczego.

We wniosku Komisji Europejskiej przewidziano przekierowanie kwoty przeznaczonej na rezerwę wykonania na reformy strukturalne. Zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem w sprawie wspólnych przepisów w umowach partnerstwa określa się, że środki te należy wykorzystywać na konkretne priorytety.

Sprawozdawca Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi uważa, że środki finansowe przeznaczone na rezerwę wykonania powinno się wydawać zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem, gdyż są one ukierunkowane na projekty finansowane za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zważywszy, że realizacja reform strukturalnych z wykorzystaniem środków przeznaczonych na rezerwę wykonania mogłaby spowodować ich odpływ z inwestycji w rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, sprawozdawca proponuje odrzucenie wniosku Komisji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów.

******

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, jako komisji przedmiotowo właściwej, o zaproponowanie odrzucenia wniosku Komisji.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 w odniesieniu do wsparcia reform strukturalnych w państwach członkowskich

Odsyłacze

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

REGI

14.12.2017

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AGRI

14.12.2017

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Daniel Buda

30.5.2018

Data przyjęcia

1.10.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

42

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Esther Herranz García, Jan Huitema, Martin Häusling, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Elsi Katainen, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Molly Scott Cato, Vladimir Urutchev, Thomas Waitz

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Renata Briano

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

41

+

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Anthea McIntyre, James Nicholson

EFDD

John Stuart Agnew, Giulia Moi, Marco Zullo

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Richard Ashworth, Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski, Vladimir Urutchev

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Karine Gloanec Maurin, Momchil Nekov, Maria Noichl, Tibor Szanyi

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Molly Scott Cato, Thomas Waitz

0

-

 

 

0

0

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


OPINIA Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (4.9.2018)

dla Komisji Rozwoju Regionalnego

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 w odniesieniu do wsparcia reform strukturalnych w państwach członkowskich

(COM(2017)0826 – C8‑0432/2017 – 2017/0336(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Sirpa Pietikäinen

******

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, jako do komisji przedmiotowo właściwej, aby zaproponowała odrzucenie wniosku Komisji.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 w odniesieniu do wsparcia reform strukturalnych w państwach członkowskich

Odsyłacze

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

REGI

14.12.2017

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

FEMM

14.12.2017

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Sirpa Pietikäinen

26.2.2018

Rozpatrzenie w komisji

9.7.2018

 

 

 

Data przyjęcia

3.9.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

22

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Maria Arena, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Mary Honeyball, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, Krisztina Morvai, Maria Noichl, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Anna Záborská, Maria Gabriela Zoană

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

José Inácio Faria, Eleonora Forenza, Jérôme Lavrilleux, Marc Tarabella, Mylène Troszczynski, Monika Vana, Julie Ward

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Patrick O’Flynn, Patrizia Toia

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

22

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Malin Björk, Eleonora Forenza, João Pimenta Lopes

NI

Krisztina Morvai

PPE

José Inácio Faria, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Michaela Šojdrová, Anna Záborská

S&D

Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Mary Honeyball, Maria Noichl, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Julie Ward, Maria Gabriela Zoană

VERTS/ALE

Florent Marcellesi, Monika Vana

1

-

EFDD

Patrick O'Flynn

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 w odniesieniu do wsparcia reform strukturalnych w państwach członkowskich

Odsyłacze

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Data przedstawienia Parlamentowi

6.12.2017

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

REGI

14.12.2017

 

 

 

Komisje opiniodawcze

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

14.12.2017

CONT

14.12.2017

ECON

14.12.2017

EMPL

14.12.2017

 

ENVI

14.12.2017

ITRE

14.12.2017

TRAN

14.12.2017

AGRI

14.12.2017

 

PECH

14.12.2017

CULT

14.12.2017

FEMM

14.12.2017

 

Rezygnacja z wydania opinii

       Data decyzji

EMPL

24.9.2018

TRAN

22.1.2018

PECH

24.1.2018

CULT

22.1.2018

Zaangażowane komisje

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

19.4.2018

ECON

19.4.2018

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Lambert van Nistelrooij

25.1.2018

Constanze Krehl

25.1.2018

 

 

Rozpatrzenie w komisji

25.4.2018

20.6.2018

10.7.2018

 

Data przyjęcia

9.10.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

26

2

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Tamás Deutsch, John Flack, Iratxe García Pérez, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Paul Nuttall, Younous Omarjee, Mirosław Piotrowski, Monika Smolková, Ramón Luis Valcárcel Siso, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Daniel Buda, John Howarth, Elsi Katainen, Ivana Maletić, Laurenţiu Rebega, Bronis Ropė, Julie Ward, Maria Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli

Data złożenia

11.10.2018


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

26

+

ECR

Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Laurenţiu Rebega

EFDD

Paul Nuttall

GUE/NGL

Martina Michels, Younous Omarjee

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Daniel Buda, Tamás Deutsch, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Iratxe García Pérez, John Howarth, Constanze Krehl, Monika Smolková, Derek Vaughan, Julie Ward, Kerstin Westphal, Maria Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Bronis Ropė

2

-

ALDE

Elsi Katainen, Iskra Mihaylova

2

0

ALDE

Ivan Jakovčić

ECR

John Flack

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 19 października 2018Informacja prawna