Eljárás : 2018/0172(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0317/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0317/2018

Viták :

PV 22/10/2018 - 17
CRE 22/10/2018 - 17
PV 27/03/2019 - 15
CRE 27/03/2019 - 15

Szavazatok :

PV 24/10/2018 - 11.12
CRE 24/10/2018 - 11.12
A szavazatok indokolása
PV 27/03/2019 - 18.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0411
P8_TA(2019)0305

JELENTÉS     ***I
PDF 1832kWORD 291k
11.10.2018
PE 623.714v02-00 A8-0317/2018

az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2018)0340 – C8‑0218/2018 – 2018/0172(COD))

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Előadó: Frédérique Ries

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 MELLÉKLET: AZON SZERVEZETEK ÉS SZEMÉLYEK FELSOROLÁSA, AMELYEKTŐL AZ ELŐADÓ ÉSZREVÉTELEKET KAPOTT
 VÉLEMÉNY a Gazdasági és Monetáris Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Halászati Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0340),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 192. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0218/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére,

–  tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére, valamint a Gazdasági és Monetáris Bizottság, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság és a Halászati Bizottság véleményeire (A8-0317/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Irányelvre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A műanyag sokféle felhasználhatósága és viszonylag alacsony költségei miatt ez az anyag egyre jobban átszövi a mindennapi életet. Egyre növekvő alkalmazása olyan rövid életű alkalmazásokban, amelyeket nem újrahasznosításra vagy költséghatékony újrafeldolgozásra terveztek, azt eredményezi, hogy a kapcsolódó gyártási és fogyasztási szerkezet egyre kevésbé hatékony, ugyanakkor egyre lineárisabb. Ezért a körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési terv32 keretében a Bizottság megalkotta a műanyagokkal kapcsolatos európai stratégiát33, amelynek kezelnie kell a műanyaghulladék folyamatosan növekvő keletkezését és annak a környezetbe, különösen a tengeri környezetbe szivárgását, annak érdekében, hogy elérjük a műanyagok valóban körforgásos életciklusát.

(1)  A műanyag sokrétű felhasználhatóságából és viszonylag alacsony költségéből adódóan egyre inkább a mindennapi élet részévé válik. A műanyag világszintű előállítása jelentősen megnövekedett, és 2017-ben elérte a 348 millió tonnát. Európa részesedése ebből a mennyiségből 18,5% volt (64,4 millió tonna, ami az előző évhez viszonyítva 3,4%-os növekedést jelent). A műanyag egyre növekvő felhasználása olyan rövid életű alkalmazásokban, amelyeket nem újrafelhasználásra vagy költséghatékony újrafeldolgozásra terveztek, azt eredményezi, hogy a kapcsolódó gyártási és fogyasztási szerkezet egyre kevésbé hatékony, ugyanakkor egyre lineárisabb. Ezért a körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési terv keretében a Bizottság azt a következtetést vonta le a műanyagokkal kapcsolatos uniós stratégiában, hogy foglalkozni kell a műanyaghulladék egyre fokozódó képződésének és a környezetbe, különösen a tengeri környezetbe való bejutásának problémájával, hogy megvalósítsuk a műanyagok valóban körforgásos életciklusát és csökkentsük a környezetben fellelhető műanyagok összmennyiségét. A műanyagokkal kapcsolatos uniós stratégia egy apró első lépés a körforgásos gazdaság megteremtése felé, amely a műanyagtermékek használatának csökkentésén, újrafelhasználásán és újrafeldolgozásán alapul.

__________________

__________________

32 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának Az anyagkörforgás megvalósítása – a körforgásos gazdaságra vonatkozó uniós cselekvési terv (COM(2015) 0614 final).

32 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: „Az anyagkörforgás megvalósítása – a körforgásos gazdaságra vonatkozó uniós cselekvési terv” (COM(2015) 0614).

33 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának A műanyagok körforgásos gazdaságban betöltött szerepével kapcsolatos európai stratégia (COM(2018) 28 final).

33 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: „A műanyagok körforgásos gazdaságban betöltött szerepével kapcsolatos európai stratégia” (COM(2018)0028).

Indokolás

Még ha ez világszintű probléma is, az Európai Uniónak vállalnia kell a felelősségét, és nemzetközileg vezető szerepet kell betöltenie a tengeri hulladék elleni küzdelemben.

Módosítás    2

Irányelvre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A műanyag hasznos szerepet játszik a gazdaságban, és számos ágazatban alapvető alkalmazási lehetőségeket biztosít. A műanyagot különösen a csomagolási ágazatban (40%) és az építőiparban (20%) használják. Ezenkívül a műanyag használata fontos az autóiparban, az elektromos és elektronikus berendezések iparágában, valamint az élelmiszeripari és a mezőgazdasági ágazatban. Mindazonáltal az egyes műanyagtermékek jelentős negatív környezeti, egészségügyi és gazdasági hatásai szükségessé teszik a jogi keret kialakítását e jelentős negatív hatások hatékony csökkentése érdekében, beleértve akár bizonyos olyan, egyszer használatos termékek forgalmazásának korlátozását is, amelyek már most több körforgásos jellegű alternatívával rendelkeznek.

Módosítás    3

Irányelvre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az újrafelhasználható termékeket és újrahasznosítási rendszereket előtérbe helyező körforgásos szemlélet a keletkező hulladék csökkenését eredményezi, és ez a fajta megelőzés képezi az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve34 4. cikkében foglalt hulladékhierarchia csúcspontját.Ez a fajta szemlélet az Egyesült Nemzetek fenntartható fogyasztási és termelési szokások kialakítására irányuló 12. fenntartható fejlesztési céljával35 is összhangban van.

(2)  Az ezen irányelvben meghatározott intézkedéseknek teljes mértékben olyan körforgásos megközelítésekre kell épülniük, amelyek a biztonságos, nem mérgező, veszélyes anyagoktól mentes újrafelhasználható termékeket és az újrafelhasználási rendszereket helyezik előtérbe az egyszer használatos termékekkel szemben. Valamennyi intézkedésnek elsősorban a keletkező hulladék csökkentését kell céloznia, és elő kell segítenie a hulladékképződés megelőzését, mivel ez képezi az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve34 4. cikkében foglalt hulladékhierarchia csúcspontját.Mivel rövid életciklusa miatt nagy valószínűséggel minden egyszer használatos termék negatív hatást gyakorol az éghajlatra vagy a környezetre, a hangsúlyt a megelőzésre és a termékek újrafelhasználására kell helyezni, amely jelentős mennyiségű szén-dioxid és értékes nyersanyag megtakarítását eredményezheti. Ezen irányelv hozzájárul majd az Egyesült Nemzetek fenntartható fogyasztási és termelési szokások kialakítására irányuló 12. fenntartható fejlesztési céljának35 eléréséhez.

__________________

__________________

34 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2008.11.22., 3. o.).

34 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2008.11.22., 3. o.).

35 Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Közgyűlésén 2015. szeptember 25-én elfogadott 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrend.

35 Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Közgyűlésén 2015. szeptember 25-én elfogadott, a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrend.

Módosítás    4

Irányelvre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A tengeri hulladék határokon átívelő természete miatt globális problémának számít. A tengeri hulladék csökkentése kulcsfontosságú lépés az Egyesült Nemzetek 14. fenntartható fejlesztési céljának teljesítéséhez, amely a fenntartható fejlődés érdekében az óceánok, tengerek és tengeri erőforrások megőrzésére és fenntartható használatára szólít fel36Az Uniónak ki kell vennie a részét a tengeri hulladék kezeléséből és arra kell törekednie, hogy a világ számára iránymutató szerepet töltsön be ezen a téren. Ebben az összefüggésben az Unió több nemzetközi fórum keretében – G20, G7, ENSZ – is azon dolgozik a partnereivel, hogy ösztönözze az összehangolt fellépést. Ez a kezdeményezés az Unió erre irányuló erőfeszítésének részét képezi.

(3)  A tengeri hulladékot határokon átívelő természete miatt globális problémaként ismerik el. Egyre több hulladék kerül a világ óceánjaiba, ahol befolyásolja az ökoszisztémák egészségét, és az állatok pusztulását okozza. A tengeri hulladék csökkentése kulcsfontosságú lépés az Egyesült Nemzetek 14. fenntartható fejlesztési céljának teljesítéséhez, amely a fenntartható fejlődés érdekében az óceánok, tengerek és tengeri erőforrások megőrzésére és fenntartható használatára irányul36.Az Uniónak ki kell vennie a részét a tengeri hulladék problémájának orvoslásából, képződésének megelőzéséből és még hatékonyabb kezeléséből, és arra kell törekednie, hogy a világ számára iránymutató szerepet töltsön be ezen a téren. Ebben az összefüggésben az Unió több nemzetközi fórum keretében – G20, G7, ENSZ – is azon dolgozik a partnereivel, hogy ösztönözze az összehangolt fellépést. Ez a kezdeményezés az Unió erre irányuló erőfeszítésének részét képezi.

_________________

_________________

36 Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Közgyűlésén 2015. szeptember 25-én elfogadott 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrend.

36 Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Közgyűlésén 2015. szeptember 25-én elfogadott, a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrend.

Módosítás    5

Irányelvre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az Unióban a tengerparti szemétszámlálás alapján a tengeri hulladék 80–85 %-a műanyag, ebből az egyszer használatos műanyag tételek aránya 50 %-ot, a halászattal kapcsolatos tételek pedig 27 %-ot tesznek ki. Az egyszer használatos műanyagtermékek közé a gyakran használt gyorsan forgó fogyasztási termékek széles skálája tartozik, amelyeket a rendeltetésszerű használatuk után eldobnak, ritkán hasznosítják újra, és általában szemétként végzik. A forgalomba hozott halászeszközök jelentős hányadát nem gyűjtik vissza hulladékkezelés céljából. Ezért az egyszer használatos műanyagtermékek és a műanyagot tartalmazó halászeszközök különösen súlyos problémát jelentenek a tengeri hulladékkal kapcsolatban, és komoly kockázatnak teszik ki a tengeri ökoszisztémát, a biológiai sokféleséget, és – potenciálisan – az emberi egészséget is, ezen kívül az olyan tevékenységeknek is károkat okoznak, mint például a turizmus, a halászat és a szállítmányozás.

(5)  Az Unióban a tengerparti szemétszámlálás alapján a tengeri hulladék 80–85%-a műanyag, ebből az egyszer használatos műanyag cikkek aránya 50%-ot, a halászattal kapcsolatos cikkek pedig 27%-ot tesznek ki.Az egyszer használatos műanyagtermékek közé a gyakran használt gyorsan forgó fogyasztási termékek széles skálája tartozik, amelyeket a rendeltetésszerű használatuk után eldobnak, azokat ritkán dolgozzák fel újra, és általában hulladékként végzik. A forgalomba hozott halászeszközök és akvakultúrában használt eszközök jelentős hányadát nem gyűjtik vissza hulladékkezelés céljából. Ezért az egyszer használatos műanyagtermékek és a műanyagot tartalmazó halászeszközök és akvakultúrában használt eszközök – például az etetőcsészék, csapdák, úszók, valamint bóják, hálók, kötelek, zsinórok és madzagok – különösen súlyos problémát jelentenek a tengeri hulladékkal kapcsolatban, és komoly kockázatot jelentenek a tengeri ökoszisztémára, a biológiai sokféleségre és az emberek és állatok egészségére nézve, ezenkívül az olyan tevékenységekben is károkat okoznak, mint például a turizmus, a halászat és a szállítmányozás.

Módosítás    6

Irányelvre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A Tanács 2018. június 25-i ülésén elfogadta „A körforgásos gazdaságra vonatkozó uniós cselekvési terv megvalósítása” című következtetéseit, amelyek egyértelműen támogatják a termékekhez szándékosan hozzáadott mikroműanyagok és az oxidatív úton lebomló műanyagok Unióban történő használatának korlátozására irányuló uniós és globális szinten vállalt cselekvéseket, valamint a textilekből, gumiabroncsokból és a pelletek gyártást megelőző folyamatai során fellépő szivárgásokból származó mikroműanyagok csökkentésére vonatkozó műanyag-stratégiában tervezett cselekvéseket. Az Unió már most is cselekszik, mivel a REACH keretében zajlik egy folyamat, amelynek során a Bizottság arra kérte az Európai Vegyianyag-ügynökséget, hogy dolgozzon ki egy XV. melléklet szerinti korlátozási dokumentációt a fogyasztói vagy foglalkozásszerű felhasználásra szánt, bármilyen típusú termékekhez szándékosan hozzáadott mikroműanyag-részecskék használatával kapcsolatban.

Indokolás

Mivel számos tagállam már hozott jogszabályokat ezen a területen, fontos, hogy az EU fellépjen az ECHA értékelése alapján, és 2020-ig korlátozza a fogyasztói vagy foglalkozásszerű felhasználásra szánt termékekhez szándékosan hozzáadott mikroműanyag-részecskék használatát.

Módosítás    7

Irányelvre irányuló javaslat

5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5b)  Az Uniónak a mikroműanyagok problémájával kapcsolatban átfogó megközelítést kell elfogadnia, és valamennyi gyártót ösztönöznie kell arra, hogy szigorúan korlátozzák a mikroműanyagokat a készítményeikben, különös tekintettel a textil- és gumiabroncsgyártókra, mivel a szintetikus ruhák és gumiabroncsok a közvetlenül a vízi környezetbe kerülő mikroműanyagok 63%-át teszik ki.

Indokolás

Bár a mikroműanyagokra (azaz az 5 mm-nél kisebb műanyagdarabokra) az irányelv hatálya nem terjed ki, és azokkal külön fellépések foglalkoznak a műanyag-stratégia keretén belül, fontos meghatározni, hogy az Európai Uniónak ezt a problémát átfogó módon kell megközelítenie, tekintettel a tengeri műanyaghulladék környezetre, tengeri állatvilágra és emberi egészségre gyakorolt hatásaira.

Módosítás    8

Irányelvre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A már létező uniós jogszabályok40 és szabályozási eszközök adnak némi szabályozási választ a tengeri hulladék kezelésének kérdésre. Nevezetesen, a műanyaghulladék az átfogó uniós hulladékgazdálkodási intézkedések és célok, például a műanyag csomagolási hulladékok újrahasznosítási céljának hatálya41, illetve a nemrég elfogadott műanyag-stratégia céljának42 a hatálya alá esik, amelynek értelmében 2030-ig el kell érni, hogy az összes műanyag-csomagolás újrahasznosítható legyen. Azonban a szóban forgó jogszabályoknak a tengeri hulladékra gyakorolt hatása nem elegendő, és a tengeri hulladék megelőzésére és csökkentésére irányuló nemzeti intézkedések hatálya és célkitűzéseinek szintje között is eltérések mutatkoznak. Ezenfelül egyes intézkedések, különösen az egyszer használatos műanyagtermékek forgalomba hozatali korlátozásai, kereskedelmi akadályokat teremthetnek és torzíthatják a versenyt az Unión belül.

(6)  A megfelelő hulladékkezelés továbbra is kulcsfontosságú a (tengeri) hulladék megelőzése szempontjából. A már létező uniós jogszabályok40 és szakpolitikai eszközök adnak némi szabályozási választ a tengeri hulladék kezelésének kérdésére. A műanyaghulladékra ugyanis átfogó uniós hulladékgazdálkodási intézkedések és célértékek vonatkoznak, például a műanyag csomagolási hulladékokra vonatkozó újrafeldolgozási cél41, illetve a műanyag-stratégia keretében nemrégiben elfogadott cél42, amelynek értelmében 2030-ig el kell érni, hogy az összes műanyag-csomagolás újrafeldolgozható legyen. Azonban a szóban forgó jogszabályoknak a tengeri hulladékra gyakorolt hatása nem elegendő, és a tengeri hulladék megelőzésére és csökkentésére irányuló nemzeti intézkedések hatálya és célkitűzéseinek szintje között is eltérések mutatkoznak. Ezenfelül egyes intézkedések, különösen az egyszer használatos műanyagtermékek forgalomba hozatalát érintő korlátozások kereskedelmi akadályokat teremthetnek, és torzíthatják a versenyt az Unión belül.

__________________

__________________

40 2008/98/EK irányelv, 2000/59/EK irányelv, 2000/60/EK irányelv, 2008/56/EK irányelv, valamint a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról, a 847/96/EK, a 2371/2002/EK, a 811/2004/EK, a 768/2005/EK, a 2115/2005/EK, a 2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 509/2007/EK, a 676/2007/EK, az 1098/2007/EK, az 1300/2008/EK és az 1342/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2847/93/EGK, az 1627/94/EK és az 1966/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendelet (HL L 343., 2009.12.22., 1. o.).

40 2008/98/EK irányelv, 2000/59/EK irányelv, 2000/60/EK irányelv, 2008/56/EK irányelv, valamint a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról, a 847/96/EK, a 2371/2002/EK, a 811/2004/EK, a 768/2005/EK, a 2115/2005/EK, a 2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 509/2007/EK, a 676/2007/EK, az 1098/2007/EK, az 1300/2008/EK és az 1342/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2847/93/EGK, az 1627/94/EK és az 1966/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendelet (HL L 343., 2009.12.22., 1. o.).

41 Az Európai Parlament és a Tanács 94/62/EK irányelve (1994. december 20.) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról (HL L 365., 1994.12.31., 10. o.).

41 Az Európai Parlament és a Tanács 94/62/EK irányelve (1994. december 20.) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról (HL L 365., 1994.12.31., 10. o.).

42 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának A műanyagok körforgásos gazdaságban betöltött szerepével kapcsolatos európai stratégia (COM(2018) 28 final).

42 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: „A műanyagok körforgásos gazdaságban betöltött szerepével kapcsolatos európai stratégia” (COM(2018)0028).

Indokolás

Fontos kiemelni, hogy a hulladék megelőzése a megfelelő hulladékkezeléssel kezdődik.

Módosítás    9

Irányelvre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  A kutatás és az innováció előmozdítása a csomagolási ágazatban kulcsfontosságú tényező a fenntarthatóbb értéklánc támogatásában. Ebből a célból erősíteni szükséges a kapcsolódó finanszírozási mechanizmusokat az európai K+F programozási eszközök – pl. az Európai Unió kutatási és fejlesztési keretprogramjai (azaz a Horizont 2020) – keretében, figyelembe véve a rövidesen elkészülő, műanyagokra vonatkozó stratégiai kutatási és innovációs menetrendet is.

Indokolás

A csomagolási ágazatban a kutatás és innováció számára a kapcsolódó támogatás és erőforrások biztosítása szükséges lépés a műanyag-stratégia célkitűzéseinek elérése felé.

Módosítás    10

Irányelvre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az erőforrásokat oda kell irányítani, ahol a legnagyobb szükség van rájuk, ezért ennek az irányelvnek csak a leggyakoribb egyszer használatos műanyagtermékekre kell vonatkozni, amelyek a becslések szerint az uniós tengerpartokon elvégzett számlálások során talált egyszer használatos műanyagok körülbelül 86 %-át teszik ki.

(7)  Annak érdekében, hogy az erőfeszítések oda összpontosuljanak, ahol azokra a legnagyobb szükség van, ennek az irányelvnek csak a leggyakrabban előforduló egyszer használatos műanyagtermékekre és halászeszközökre kell kiterjednie. Az ezen irányelvben foglalt intézkedések hatálya alá tartozó, egyszer használatos műanyagtermékek a becslések szerint az uniós tengerpartokon elvégzett számlálások során talált egyszer használatos műanyagok körülbelül 86 %-át teszik ki.

Módosítás    11

Irányelvre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  Ez az irányelv nem érinti a 94/62/EK irányelv egyszer használatos – a 94/62/EK irányelv 3. cikkének (1) bekezdésében meghatározott csomagolásnak minősülő – műanyagtermékekre vonatkozó rendelkezéseit.

Indokolás

Tisztázni kell a 94/62/EK irányelv hatálya alá tartozó, egyszer használatos csomagolások helyzetét.

Módosítás    12

Irányelvre irányuló javaslat

7 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7b)  A Bizottság vizsgálati jelentésének ki kell térnie arra, hogy a hatály kiszélesíthető-e általánosságban az egyszer használatos termékekre.

Indokolás

A felülvizsgálat során mérlegelni kell egy egyértelmű és egységes szemlélet kialakításának lehetőségét az egyszer használatos termékekre vonatkozóan, amely az életciklus-alapelveket is figyelembe veszi.

Módosítás    13

Irányelvre irányuló javaslat

7 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7c)   A nagyméretű műanyagokkal, valamint az azokból keletkező kisebb darabokkal vagy mikroműanyagokkal való szárazföldi, illetve talajszennyezés jelentős lehet helyi vagy regionális szinten. A helyi szintű szennyezés a műanyagok intenzív mezőgazdasági felhasználása miatt lehet nagymértékű. A műanyaghulladék környezetre, valamint az emberi és állati egészségre gyakorolt hatásának csökkentése érdekében alaposan meg kell vizsgálni a mezőgazdasági területekről származó műanyagszennyezést.

Módosítás    14

Irányelvre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  A műanyagtermékek gyártása során azok teljes élettartamát figyelembe kell venni. A műanyagtermékek környezettudatos tervezésének mindig ki kell terjednie a gyártási szakaszra, valamint a termék újrafeldolgozhatóságára és lehetőség szerint annak újrafelhasználhatóságára is. A gyártókat ösztönözni kell arra, hogy a termékeik gyártásához adott esetben egykomponensű vagy kompatibilis polimereket használjanak a válogatás megkönnyítése és az újrafeldolgozhatóság növelése érdekében, különösen a műanyag csomagolóanyagok esetében.

Módosítás    15

Irányelvre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) Annak érdekében, hogy egyértelműen meghatározzuk ennek az irányelvnek a hatályát, meg kell határozni az egyszer használatos műanyagtermék fogalmát. A definíció nem foglalja magába azokat a műanyagtermékeket, amelyeket úgy terveztek meg, alakítottak ki és hoztak forgalomba, hogy életciklusuk alatt többször vagy több körben feltölthetőek legyenek, illetve eredeti rendeltetésüknek megfelelő célból újrafelhasználhatóak legyenek.

(9)  Annak érdekében, hogy egyértelműen meghatározzuk ennek az irányelvnek a hatályát, meg kell határozni az egyszer használatos műanyagtermék fogalmát. A meghatározásnak az olyan eldobható termékeket kell magában foglalnia, amelyek részben vagy teljesen műanyagból készültek, és amelyeket úgy terveztek meg, alakítottak ki vagy hoztak forgalomba, hogy csupán egy alkalommal, egy rövidebb időszakon belül használják, mielőtt eldobnák azokat; ezért a meghatározásból ki kell zárni azokat a műanyagtermékeket, amelyeket úgy terveznek meg, alakítanak ki vagy hoznak forgalomba, hogy életciklusuk alatt több utat vagy fordulót teljesítsenek azáltal, hogy az eredeti rendeltetésük szerinti célból újratöltik vagy újra felhasználják azokat.

Módosítás    16

Irányelvre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a)  A termékek és anyagok értékének a lehető leghosszabb ideig való megőrzésével, illetve a kevesebb hulladék termelésével az Unió gazdasága még versenyképesebbé és ellenállóbbá válhat, ugyanakkor csökkenhet az értékes erőforrásokra és a környezetre nehezedő nyomás.

Módosítás    17

Irányelvre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Az egyszer használatos műanyagtermékekre több tényezőtől függően egy vagy több intézkedésnek kell vonatkozni, ilyen a tényezők a megfelelő és fenntarthatóbb alternatívák elérhetősége, a fogyasztási szerkezet megváltoztatásának kivitelezhetősége, illetve az, hogy a már meglévő uniós jogszabályok mennyire fedik le azokat.

(10)  Az egyszer használatos műanyagtermékekre több tényezőtől függően egy vagy több intézkedésnek kell vonatkoznia; ilyen tényezők a megfelelő és fenntarthatóbb alternatívák elérhetősége – az életciklus-alapelveket figyelembe véve –, a fogyasztási szerkezet megváltoztatásának kivitelezhetősége, illetve az, hogy a már meglévő uniós jogszabályok mennyire fedik le azokat.

Indokolás

Fontos, hogy ezek az intézkedések javítsák az általános környezetvédelmi eredményeket, figyelembe véve az életciklus-alapelveket.

Módosítás    18

Irányelvre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Bizonyos egyszer használatos műanyagtermékek esetén nem állnak még rendelkezésre megfelelő és fenntarthatóbb alternatívák, és a legtöbb ilyen jellegű egyszer használatos műanyagtermék fogyasztása várhatóan növekedni fog. Ennek a trendnek a megfordítása és a fenntarthatóbb megoldások felé történő elmozdulás támogatása érdekében elő kell írni, hogy a tagállamok hozzák meg a szükséges intézkedéseket e termékek fogyasztásának jelentős csökkentése érdekében, mégpedig úgy, hogy az ne veszélyeztesse az élelmiszerhigiéniát és az élelmiszerbiztonságot, a helyes higiéniai gyakorlatokat, a helyes gyártási gyakorlatokat, a fogyasztók tájékoztatását, vagy az Unió élelmiszerekről szóló jogszabályaiban meghatározott nyomon követhetőséget44.

(11)  Bizonyos egyszer használatos műanyagtermékek esetén nem állnak még rendelkezésre megfelelő és fenntarthatóbb alternatívák, és a legtöbb ilyen jellegű egyszer használatos műanyagtermék fogyasztása várhatóan növekedni fog. Ennek a trendnek a megfordítása és a biztonságos és fenntartható megoldások felé történő elmozdulás támogatása érdekében elő kell írni, hogy a tagállamok hozzák meg a szükséges intézkedéseket e termékek fogyasztásának nagymértékű és folyamatos csökkentése érdekében, amint ez a műanyag tasakok esetében történik az (EU) 2015/720 európai parlamenti és tanácsi irányelvvel43a módosított 94/62/EK irányelv keretében, a 94/62/EK irányelv 18. cikkének sérelme nélkül, és úgy, hogy az ne veszélyeztesse az élelmiszer-higiéniát és az élelmiszer-biztonságot, a helyes higiéniai gyakorlatokat, a helyes gyártási gyakorlatokat, a fogyasztók tájékoztatását vagy az Unió élelmiszerekről szóló jogszabályaiban44 előírt nyomon követhetőséget. Ezeknek az intézkedéseknek azokra az ételtároló edényekre kell vonatkozniuk, amelyek megfelelnek az összes alábbi kritériumnak: a szóban forgó ételt az ételtartóból történő, további előkészítés nélküli, azonnali fogyasztásra szánták. A tagállamoknak a lehető legambiciózusabbnak kell lenniük a fenti intézkedések tekintetében, amelyeknek arányosaknak kell lenniük a különféle termékekből és felhasználásokból eredő hulladékképződés jelentőségével. A tagállamoknak nemzeti célértékeket kell elfogadniuk az ambiciózus és folyamatos csökkentés megvalósítása érdekében tett intézkedések hatásainak számszerűsítésére. A tagállamoknak ösztönözniük kell az olyan termékek használatát, amelyek többféle felhasználásra is alkalmasak, és amelyek a hulladékká válásukat követően az áruk szabad belső piaci áramlásának veszélyeztetése nélkül alkalmasak az újrafelhasználásra és újrafeldolgozásra történő előkészítésre. Az említett intézkedéseknek figyelembe kell venniük a termékek teljes életcikluson át – többek között a tengeri környezetben – kifejtett hatását, és meg kell felelniük a hulladékhierarchiának.

___________________

___________________

 

43a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/720 irányelve (2015. április 29.) a 94/62/EK irányelvnek a könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése tekintetében történő módosításáról (HL L 115., 2015.5.6., 11. o.).

44 Az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről szóló 178/2002/EK rendelet (HL L 31., 2002.2.1, 1–24. o.), az élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK rendelet (HL L 139., 2004.4.30., 1–54. o.), az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról szóló 1935/2004/EK rendelet, és az élelmiszerbiztonságról, higiéniáról és címkézésről szóló egyéb vonatkozó jogszabályok (HL L 338., 2004.11.13., 4–17. o.).

44 Az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről szóló 178/2002/EK rendelet (HL L 31., 2002.2.1, 1–24. o.), az élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK rendelet (HL L 139., 2004.4.30., 1–54. o.), az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról szóló 1935/2004/EK rendelet, valamint az élelmiszer-biztonságról, higiéniáról és címkézésről szóló egyéb vonatkozó jogszabályok (HL L 338., 2004.11.13., 4–17. o.).

Módosítás    19

Irányelvre irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a)  A dohánytermékekhez használt szűrők a második legszennyezőbb egyszer használatos műanyagtermékek. Bár a dohánytermékekhez használt növényi cellulózszűrők piaci részesedése növekedni látszik, az elérhető alternatívák elfogadhatósága nem egyértelmű. Továbbá, a szűrővel rendelkező dohánytermékek környezetre gyakorolt jelentős hatását nem lehet figyelmen kívül hagyni, mivel ezek a szűrők kisebb műanyag darabokra törhetnek. A használt dohányszűrők ezenkívül tartalmaznak számos, a környezetre ártalmas vegyi anyagot, amelyek közül legalább 50 az emberre ismerten rákkeltő hatású, valamint nehézfémeket is, amelyek átjuthatnak a szűrőn és károsíthatják a környező földeket, levegőt és vízi környezetet. A fogyasztás utáni hulladék környezeti hatásának kezelése érdekében intézkedések széles körére van szükség a szűrővel rendelkező dohánytermékek esetében, a műanyagot tartalmazó egyszer használatos, eldobható szűrők használatának csökkentésétől kezdve egészen a kiterjesztett gyártói felelősségig, biztosítva a hulladék felelősségteljes ártalmatlanítását és eltakarítási költségeinek fedezését. A jelenleg az adófizetők által viselt jelentős gyűjtési és válogatási költségek kezelése érdekében a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszereknek fedezniük kell a hulladéktakarítás és a megfelelő hulladékgyűjtési infrastruktúrák költségeit. Ezen intézkedések részeként a tagállamok ösztönzőket hozhatnának létre egy cigarettacsikk-visszagyűjtő lánc kialakítása érdekében, amelynek során a cigarettaszűrők összetételének 60%-át alkotó műanyagot, a cellulóz-acetátot eltávolítják, majd új műanyagtárgyakká alakítják át.

Indokolás

Thrown on the roadways, a cigarette butt takes up to ten or twelve years to deteriorate. Very volatile, it also regularly ends up in the rivers it contributes to polluting. In this regard, it is very appropriate to extend the polluter-pays principle to cigarette manufacturers that put on the market products whose waste is very difficult to recycle. According to figures provided by the European Commission, tobacco product filters are the second most polluting single use plastic items, after plastic bottles that contribute to marine litter. As the only provisions in the Commission proposal dealing with tobacco manufacturers are extended responsibility and awareness raising measures, the rapporteur wants to go further and suggests a wide range of measures such as consumption reduction targets for tobacco product filters.

Módosítás    20

Irányelvre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  Egyéb egyszer használatos műanyagtermékek esetén már léteznek megfelelő,fenntarthatóbb és egyben megfizethető alternatívák. Az ilyen termékek környezetre gyakorolt káros hatásainak korlátozása érdekében elő kell írni, hogy a tagállamok tiltsák meg ezek forgalomba hozatalát az Unió piacain. Ezzel a már elérhető és fenntarthatóbb alternatívák használatát, valamint a fenntarthatóbb üzleti modellekre, újrahasznosítási alternatívákra és az anyagok kiváltására irányuló innovatív megoldásokat támogatnák.

(12)  Egyéb egyszer használatos műanyagtermékek esetén már léteznek megfelelő, fenntarthatóbb és egyben megfizethető alternatívák. Az ilyen termékek környezetre gyakorolt káros hatásainak korlátozása érdekében elő kell írni, hogy a tagállamok tiltsák meg ezek forgalomba hozatalát az Unió piacán. Ezzel a már elérhető és fenntarthatóbb, a meglévő előírásoknak és uniós jogszabályoknak megfelelő alternatívák használatát, valamint a fenntarthatóbb üzleti modellekre, az újrafelhasználási alternatívákra és az anyagok kiváltására irányuló innovatív megoldásokat támogatnák, a 2008/98/EK irányelv 4. cikkében meghatározott hulladékhierarchiával összhangban. Az ebben az irányelvben bevezetett forgalombahozatali korlátozásoknak ki kell terjedniük az oxidatív biológiai úton lebontható műanyagból készült termékekre is, mivel az ilyen típusú műanyag biológiailag nem megfelelően bomlik le, így hozzájárul a környezet mikroműanyag-szennyezéséhez, nem komposztálható, negatívan befolyásolja a hagyományos műanyag újrafeldolgozását, és nem jár bizonyított környezeti haszonnal. Korlátozni kell az expandált polisztirolból készült, egyszer használatos étel- és italtároló edények használatát is, tekintettel a tengeri környezetben található polisztirol-hulladék jelentős előfordulására és a rendelkezésre álló alternatívákra.

Módosítás    21

Irányelvre irányuló javaslat

12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12a)  A műanyag tányérok és evőeszközök esetében, még ha rendelkezésre állnak is megfelelő és fenntarthatóbb alternatívák, indokolt esetben és elkerülendő bizonyos társadalmi szolgáltatások, például az oktatási és egészségügyi intézményekben nyújtott étkeztetés folyamatosságának megszakadását, helyénvaló korlátozott haladékot biztosítani az e termékek uniós piacon való forgalomba hozatalára vonatkozó tilalom alkalmazása tekintetében.

Indokolás

A kompromisszum megtalálása érdekében az előadó természetesen fenntartja az irányelv jelenlegi hatókörét, különösen ami a tilalom alá eső termékek jegyzékét illeti, de kétéves időszakot javasol a műanyag tányérok és evőeszközök használatának fokozatos megszüntetésére, amelynek határideje így 2023 lenne. Ez összhangban van a közbeszerzésről szóló 2014/24/EU irányelv rendelkezéseivel, és célja bizonyos társadalmi szolgáltatások, például az oktatási és egészségügyi intézményekben nyújtott étkeztetés folyamatosságának biztosítása.

Módosítás    22

Irányelvre irányuló javaslat

12 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12b)  Az (EU) 2015/720 irányelvvel módosított 94/62/EK irányelv arra kötelezte a Bizottságot, hogy 2017. május 27-ig az életciklusra gyakorolt hatások alapján végezzen jogalkotási felülvizsgálatot a nagyon könnyű műanyag hordtasakok használatának csökkentésére irányuló intézkedésekkel kapcsolatban. A Bizottság eddig nem végezte el ezt a felülvizsgálatot. Mivel az ilyen műanyag hordtasakokat rendkívül gyakran kidobják, ezzel növelve a tengeri hulladék mennyiségét, célszerű olyan intézkedéseket bevezetni, amelyek a kifejezetten szükséges használatra korlátozzák a forgalomba hozatalukat. A nagyon könnyű műanyag hordtasakokat nem szabad ömlesztett élelmiszerek csomagolásaként forgalomba hozni, kivéve, ha az higiéniai okokból, vagy pedig nedves élelmiszerek (mint a nyers hús, hal vagy tejtermékek) csomagolása céljából szükséges. A nagyon könnyű műanyag hordtasakok esetében, amelyekre nem vonatkozik az említett forgalombahozatali korlátozás, az (EU) 2015/720 irányelv meglévő rendelkezései maradnak irányadók.

Módosítás    23

Irányelvre irányuló javaslat

12 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12c)  Az ebben az irányelvben foglalt, a nem műanyag alternatívák használatát elősegítő intézkedések semmilyen körülmények között sem okozhatják a környezetre és az éghajlatra káros hatások – például a szén-dioxid-kibocsátás vagy az értékes erőforrások kizsákmányolásának – növekedését. Bár számos nem műanyag alternatíva természetes alapanyagokból készül és minden valószínűség szerint a biogazdaságból származik, különösen fontos gondoskodni ezeknek az anyagoknak a fenntarthatóságáról. A hulladékhierarchia tekintetében az ezen irányelvben meghatározott intézkedéseknek és végrehajtásuknak mindig a megelőzést vagy az újrafelhasználható termékekre való áttérést kell előtérbe helyezniük más, egyszer használatos alternatívákkal szemben, még akkor is, ha azok nem műanyagból készülnek.

Módosítás    24

Irányelvre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  Az italpalackok kupakjai és fedelei, amelyeknek jelentős része műanyagból készült, az egyik leggyakrabban előforduló egyszer használatos műanyaghulladék az Unió tengerpartjain. Ezért az egyszer használatos műanyagterméknek minősülő italtartók forgalomba hozatala csak akkor lenne megengedett, ha teljesítik a rájuk vonatkozó termékkialakítási követelményeket, amelyekkel jelentősen lehetne csökkenteni az italtartók kupakjainak és fedeleinek a környezetbe történő szivárgását. Az egyszer használatos terméknek és csomagolásnak minősülő italtartók esetén ez a követelmény a 94/62/EGK irányelv II. mellékletében előírt, összetételre vonatkozó alapvető követelménynek, illetve a csomagolás újrafelhasználható és hasznosítható, többek között újrahasznosítható jellegére vonatkozó követelménynek a kiegészítése. A termékkialakítási követelményeknek való megfelelés elősegítése és a belső piac zavartalan működésének a biztosítása érdekében az 1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek45 megfelelően elfogadott harmonizált szabványt kell kialakítani, és e szabvány betartása esetén vélelmezni kell az említett követelményeknek való megfelelést. Elég időt kell előirányozni a harmonizált szabvány kidolgozásához és annak lehetővé tételéhez, hogy a termelők a termékkialakítási követelmények alkalmazásával összefüggésben kiigazítsák termelési láncaikat.

(13)  Az italpalackok műanyagból készült kupakjai és fedelei az egyik leggyakrabban előforduló egyszer használatos műanyaghulladék az Unió tengerpartjain. Ezért az egyszer használatos műanyagterméknek minősülő italtartók forgalomba hozatala csak akkor engedélyezhető, ha teljesítik a rájuk vonatkozó termékkialakítási követelményeket, amelyekkel jelentősen csökkenthető a környezetbe jutó italtartó-kupakok és -fedelek száma, és növelhető az újrafeldolgozott mennyiség. Az egyszer használatos műanyagterméknek és -csomagolásnak minősülő italtartók esetében ez a követelmény a 94/62/EGK irányelv II. mellékletében előírt, a csomagolás összetételére, valamint újrafelhasználható és újrahasznosítható, többek között újrafeldolgozható jellegére vonatkozó lényegi követelmények kiegészítése. A termékkialakítási követelményeknek való megfelelés elősegítése és a belső piac zavartalan működésének a biztosítása érdekében az 1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek45 megfelelően elfogadott harmonizált szabványt kell kialakítani, és e szabvány betartása esetén vélelmezni kell az említett követelményeknek való megfelelést. Elég időt kell előirányozni a harmonizált szabvány kidolgozásához és annak lehetővé tételéhez, hogy a termelők a termékkialakítási követelmények alkalmazásával összefüggésben kiigazítsák termelési láncaikat. A műanyagok körforgásos használatának biztosítása érdekében gondoskodni kell az újrafeldolgozott anyagok piaci elterjedéséről. Ezért célszerű olyan követelményt bevezetni, amely meghatározza, hogy bizonyos termékeknek legalább milyen arányban kell újrafeldolgozható műanyagot tartalmazniuk.

___________________

___________________

45 Az Európai Parlament és a Tanács 1025/2012/EU rendelete (2012. október 25.) az európai szabványosításról, a 89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 2009/23/EK és a 2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 87/95/EGK tanácsi határozat és az 1673/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 316., 2012.11.14., 12. o.).

45 Az Európai Parlament és a Tanács 1025/2012/EU rendelete (2012. október 25.) az európai szabványosításról, a 89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 2009/23/EK és a 2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 87/95/EGK tanácsi határozat és az 1673/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 316., 2012.11.14., 12. o.).

Módosítás    25

Irányelvre irányuló javaslat

13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13a)  A 94/62/EK irányelv 9. cikkének (5) bekezdése értelmében elvégzendő felülvizsgálattal összefüggésben a Bizottságnak figyelembe kell vennie a különböző csomagolóanyagok – többek között a kompozit anyagok – relatív tulajdonságait az életciklus-értékelések alapján, különösen a megelőzésre és a körforgásos gazdaságra való tervezésre összpontosítva.

Indokolás

Solutions for attaching caps and lids to the bottles of carbonated drinks are not yet available on the market, given the specific requirements, including consumer safety, for the closures of such drinks. Additional time should therefore be given for the technical development of such solutions. The transition time should be long enough to allow for the development of the European standard as set out in this Article, and for a lead-in time to adopt production lines. Work on the European standard should start without any delay. In order to support the uptake of secondary raw materials and the functioning of the circular economy, a minimum level of recycled content should be established. Many players in the food and drinks sector have already committed to produce plastic bottles containing at least 25% of recycled plastics. It is important to support this commitment taken by the industry, which is directly involved in the overall solution to the major problem of marine litter. The changes to Article 6(1) and 6(2) are technical and aim at clarifying the scope of the Article.

Módosítás    26

Irányelvre irányuló javaslat

13 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13b)  A nők egészségének védelme érdekében kerülni kell a veszélyes vegyi anyagok jelenlétét az egészségügyi betétekben és tamponokban, valamint a tampon-applikátorokban. Ugyanígy a nők társadalmi életben való teljes körű részvételének biztosítása érdekében alapvető fontosságú, hogy többször használható és gazdaságilag fenntarthatóbb megoldások álljanak rendelkezésre.

Módosítás    27

Irányelvre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  Bizonyos egyszer használatos műanyagtermékek azért kerülnek a környezetbe, mert nem megfelelő a hulladékkezelésük, például a csatornarendszerbe kerülnek vagy más helytelen módon kerülnek ki a környezetbe. Ezért azoknál az egyszer használatos műanyagtermékeknél, amelyeket gyakran ürítenek a csatornarendszerbe vagy hulladékként történő kezelésük más módon helytelen, jelölési követelményt kell támasztani. A jelölésnek tájékoztatni kell a fogyasztót a megfelelő hulladékártalmatlanítási lehetőségekről és/vagy a kerülendő hulladékártalmatlanítási opciókról és/vagy a helytelen hulladékkezelés miatt jelentkező negatív környezeti hatásokról. A Bizottságot fel kell hatalmazni a jelölés harmonizált formátumának kialakítására, amelynek során, adott esetben, reprezentatív fogyasztói csoportokkal tesztelni kell a javasolt jelölést annak biztosítása érdekében, hogy az hatékony és közérthető legyen.

(14)  Bizonyos egyszer használatos műanyagtermékek a nem megfelelő elhelyezésük miatt jutnak a környezetbe, például a csatornarendszeren keresztül vagy más nem megfelelő eljárás útján. A csatornarendszerbe jutásuk jelentős gazdasági károkat is okozhat a csatornahálózatokban a szivattyúk és a csővezetékek eltömítésével. E termékek esetében gyakran jelentős információhiány van a termékek lényeges jellemzőit és a megfelelő hulladékelhelyezést illetően. Ezért azoknál az egyszer használatos műanyagtermékeknél, amelyeket gyakran dobnak ki a csatornarendszerbe vagy egyéb nem megfelelő módon, jelölési követelményt kell támasztani, és intézkedésekkel kell növelni a témával kapcsolatos tájékozottságot. A jelölésnek tájékoztatnia kell a fogyasztókat a megfelelő hulladékelhelyezési lehetőségekről és/vagy a kerülendő hulladékelhelyezési módokról, a hulladéknak a nem megfelelő elhelyezés miatti negatív környezeti hatásairól, valamint a termék műanyagtartalmáról és újrafeldolgozhatóságáról. A Bizottságot fel kell hatalmazni a jelölés harmonizált formátumának kialakítására, amelynek során – adott esetben – reprezentatív fogyasztói csoportokkal kell tesztelnie a javasolt jelölés megítélését annak biztosítása érdekében, hogy az hatékony és közérthető, ne pedig félrevezető legyen, továbbá mérlegelnie kell a már meglévő önkéntes megállapodásokat is. A halászeszközökre az 1224/2009/EK rendelet alapján elfogadott jelölési előírások vonatkoznak. A tagállamoknak végre kell hajtaniuk a FAO halászeszközök jelölésére vonatkozó önkéntes iránymutatásait.

Indokolás

E módosítás célja, hogy a 10. cikkben előírtaknak megfelelően tájékoztassa a fogyasztókat a környezetben nem megfelelő módon elhelyezett termékek által a csatornahálózatokban okozott károkról.

Módosítás    28

Irányelvre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Azon egyszer használatos műanyagtermékek esetén, ahol még nem állnak rendelkezésre megfelelő és fenntarthatóbb alternatívák, a tagállamoknak „a szennyező fizet” elv alapján kiterjesztett gyártói felelősségi rendszereket is be kell vezetni, amelyek fedezik a hulladékgazdálkodás és a szeméttakarítás költségeit, valamint azoknak a figyelemfelkeltő intézkedéseknek a költségeit, amelyek az ilyen jellegű szemetelés megelőzésére és csökkentésére irányulnak.

(15)  Azon egyszer használatos műanyagtermékek esetében, amelyeknél még nem állnak rendelkezésre megfelelő és fenntarthatóbb alternatívák, a tagállamoknak „a szennyező fizet” elv alapján kiterjesztett gyártói felelősségi rendszereket is be kell vezetniük, amelyek fedezik a hulladékgazdálkodás és a hulladéktakarítás költségeit, valamint azoknak a figyelemfelkeltő intézkedéseknek a költségeit, amelyek az ilyen jellegű szennyezés megelőzésére és a helytelen fogyasztói magatartás kezelésére irányulnak. Ezek a költségek nem haladhatják meg a szolgáltatások költséghatékony módon történő nyújtásához szükséges mértéket, és azokat átlátható módon kell megállapítani az érintett szereplők között. A hulladéktakarítási költségeknek arányosaknak kell lenniük, és a 2008/98/EK irányelv 8a. cikkének (1) bekezdésével összhangban meghatározott egyértelmű célkitűzéseken kell alapulniuk. Ezeknek a célkitűzéseknek meg kell határozniuk a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer által fedezett takarítási tevékenységek tartalmát és mértékét az uniós jogszabályokban a hulladékképződés megelőzésére és a tengeri hulladékra vonatkozóan előírt megfelelő kötelezettségekkel összhangban. E tevékenységek közé kell tartoznia például az utcákon, piacokon és egyéb közterületeken, valamint nyilvános rendezvényeken a szemetelés megelőzésének és a hulladék összegyűjtésének, de nem terjedhetnek ki a nem a közhatóságok felelősségi körébe tartozó műveletekre, például a tenger- és óceántakarításra.

Módosítás    29

Irányelvre irányuló javaslat

15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15a)  A gazdasági ösztönzők képesek befolyásolni a fogyasztói döntéseket, ösztönözhetnek bizonyos fogyasztói szokásokat, vagy visszatarthatják a fogyasztókat azoktól, és ennélfogva hatékony megelőző intézkedésként alkalmazhatók az egyes műanyagok környezetre gyakorolt hatásának csökkentése érdekében.

Módosítás    30

Irányelvre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  Az hátrahagyott, elveszített vagy más módon a környezetbe juttatott, műanyag-tartalmú halászeszközökből származó műanyag nagy aránya azt jelzi, hogy a jelenleg létező jogi követelmények46 nem nyújtanak elég ösztönzést arra, hogy az ilyen halászeszközöket összegyűjtés és hulladékkezelés céljából visszajuttassák a partra. A kikötői befogadólétesítményeknél a hajókról történő hulladékleadás uniós jog alapján tervezett közvetett díjrendszere megszünteti a hajók esetében azt az ösztönzést, hogy a hulladékaikat a tengerbe ürítsék, és biztosítja a hulladékleadás jogát. A rendszert azonban további pénzügyi ösztönzőkkel kell kiegészíteni a halászok esetében, hogy a halászeszközökből származó hulladékaikat partra hozzák, és el kell kerülni, hogy a fizetendő közvetett hulladékdíj esetleg növekedjen. Mivel a halászeszközökben lévő műanyag alkatrészek magas újrahasznosítási potenciállal rendelkeznek, a tagállamoknak „a szennyező fizet” elv alapján kiterjesztett gyártói felelősségi rendszereket is be kell vezetni a műanyagot tartalmazó halászeszközökre, ezzel elősegítve a hulladékká vált halászeszközök elkülönített gyűjtését, valamint az ilyen halászeszközök eredményes hulladékgazdálkodásának, különösen az újrahasznosításnak a finanszírozását.

(16)  A tengeri hulladékban található hátrahagyott, elveszített vagy más módon a környezetbe juttatott műanyagtartalmú halászeszközökből származó műanyag nagy aránya azt jelzi, hogy a jelenleg létező jogi követelmények46 nem nyújtanak elég ösztönzést arra, hogy az ilyen halászeszközöket összegyűjtés és hulladékkezelés céljából visszajuttassák a partra. Az 1224/2009/EK rendelet értelmében amennyiben az elveszített halászeszközt nem lehet kiemelni, a hajó parancsnoka köteles értesíteni a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságát. A harmonizált nyomon követés érdekében az elveszített halászeszközökre vonatkozó adatokat a tagállamok összegyűjtik, rögzítik, és minden évben továbbítják a Bizottságnak. A kikötői befogadólétesítményekkel kapcsolatos uniós jogszabályokban a hajókról történő hulladékleadásra vonatkozóan tervezett közvetett díjrendszer megszünteti az arra való ösztönzést, hogy a hajók hulladékaikat a tengerbe ürítsék, és biztosítja a hulladékleadás jogát. A rendszert azonban további pénzügyi ösztönzőkkel kell kiegészíteni a halászok esetében, hogy a halászeszközökből származó hulladékaikat partra hozzák, hogy elkerüljék a fizetendő közvetett hulladékdíj esetleges növekedését. Mivel a halászeszközökben lévő műanyag alkatrészek magas újrahasznosítási potenciállal rendelkeznek, a tagállamoknak „a szennyező fizet” elv alapján kiterjesztett gyártói felelősségi rendszereket is be kell vezetni a műanyagot tartalmazó halászeszközökre, ezzel elősegítve a hulladékká vált halászeszközök elkülönített gyűjtését, valamint az ilyen halászeszközök eredményes hulladékgazdálkodásának, különösen az újrahasznosításnak a finanszírozását. A tagállamoknak el kell fogadniuk az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a műanyagot tartalmazó halászeszközök gyártóinak a gyártói felelősségből adódó kötelezettségeik teljesítése keretében fizetett pénzügyi hozzájárulása differenciált legyen, tekintettel különösen a halászeszközök élettartamára, javíthatóságára, újrafelhasználhatóságára és újrafeldolgozhatóságára.

___________________

___________________

46 A Tanács 1224/2009/EK rendelete, a 2000/59/EK irányelv és a 2008/98/EK irányelv.

46 A Tanács 1224/2009/EK rendelete, a 2000/59/EK irányelv és a 2008/98/EK irányelv.

Módosítás    31

Irányelvre irányuló javaslat

16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16a)  A műanyagot tartalmazó halászeszközökre vonatkozó kiterjesztett gyártói felelősség keretében a tagállamok kötelesek a halászeszközöket nyomon követni, értékelni, összegyűjteni és újrafeldolgozni az ebben az irányelvben a műanyagot tartalmazó halászeszközök összegyűjtésére és újrafeldolgozására meghatározott mennyiségi célértékek elérése érdekében.

Módosítás    32

Irányelvre irányuló javaslat

17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(17a)  A közös agrárpolitikára (KAP) vonatkozó stratégiai tervekben foglalkozni kell a mezőgazdasági műanyaghulladék problémájával, az Európai Bizottságnak pedig adott esetben középtávon, 2023-ig a megerősített feltételesség új elemeként szabványt kell bevezetnie a termőföldek műanyaghulladék szempontjából vett jó mezőgazdasági és környezeti állapotára vonatkozóan. A mezőgazdasági termelők az új kölcsönös megfelelési követelmény értelmében kötelesek engedélyezett hulladékgazdálkodási vállalkozás igénybe vételével gondoskodni a műanyag összegyűjtéséről és újrafeldolgozásáról, és meg kell őrizniük a műanyaghulladék megfelelő kezelésére vonatkozó bizonyítékokat.

Indokolás

Hasonló követelmény szerepel a 2006. évi (Anglia és Wales, Skóciában 2005) hulladékgazdálkodási szabályozásban. Ez kiterjesztette a hulladékgazdálkodás ellenőrzését a mezőgazdaságra is. A nagy változtatások egyike az volt, hogy felszámolta a kisüzemi műanyagok – köztük a bálázózsinegek, a szilázsfóliák, a permetezőflakonok, a műtrágyás és vetőmagos zsákok – elégetésének vagy elásásának gyakorlatát. A kisüzemi termelők kötelesek továbbá engedélyezett és megbízható hulladékgazdálkodási vállalkozás igénybe vételével gondoskodni a műanyag és más hulladékok összegyűjtéséről és újrafeldolgozásáról.

Módosítás    33

Irányelvre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  A műanyagtartalmú tengeri hulladékot eredményező szemetelés és a hulladékártalmatlanítás egyéb helytelen formáinak elkerülése érdekében a fogyasztókat megfelelően tájékoztatni kell a rendelkezésre álló legmegfelelőbb hulladékkezelési lehetőségekről és/vagy a kerülendő hulladékkezelési opciókról, a hulladék ártalmatlanításával kapcsolatos bevált gyakorlatokról és a helytelen ártalmatlanítási gyakorlatok környezetre gyakorolt hatásáról, valamint az egyes egyszer használatos műanyagtermékek és halászeszközök műanyagtartalmáról. Ezért elő kell írni, hogy a tagállamok tegyenek tudatosságot növelő figyelemfelkeltő intézkedéseket, gondoskodva arról, hogy ezek az információk eljussanak a fogyasztókhoz. A tájékoztatás nem tartalmazhat az egyszer használatos műanyagtermékek használatára buzdító reklámelemeket. A tagállamoknak kell megválasztani azokat az intézkedéseket, amelyek a termék jellege vagy használata alapján a legmegfelelőbbek. Az egyszer használatos műanyagtermékek és a műanyagtartalmú halászeszközök gyártóinak kell fedezni a figyelemfelkeltő intézkedések költségeit, a kiterjesztett gyártói felelősségvállalási kötelezettségükön keresztül.

(18)  A műanyagtartalmú tengeri hulladékot eredményező szemetelés és a hulladékelhelyezés egyéb helytelen formáinak elkerülése érdekében a fogyasztókat megfelelően tájékoztatni kell a rendelkezésre álló legmegfelelőbb hulladékelhelyezési lehetőségekről és/vagy a kerülendő hulladékelhelyezési módokról, a legjobb hulladékelhelyezési gyakorlatokról, a helytelen elhelyezési gyakorlatok környezeti hatásairól, valamint bizonyos egyszer használatos műanyagtermékek és halászeszközök műanyagtartalmáról a helyes hulladékelhelyezésre irányuló felelős fogyasztói magatartás ösztönzése érdekében. Ezért elő kell írni, hogy a tagállamok tegyenek figyelemfelkeltő intézkedéseket, gondoskodva arról, hogy ezek az információk eljussanak a fogyasztókhoz. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a helytelen hulladékelhelyezés csatornahálózatra gyakorolt hatását is. A tájékoztatás nem tartalmazhat az egyszer használatos műanyagtermékek használatára buzdító reklámelemeket. A tagállamok választhatják meg azokat az intézkedéseket, amelyek a termék jellege vagy használata alapján a legmegfelelőbbek. A hulladék elleni küzdelem az illetékes hatóságok, a gyártók és a fogyasztók közös erőfeszítése. A figyelemfelkeltő intézkedések költségeit az egyszer használatos műanyagtermékek és a műanyagtartalmú halászeszközök gyártóinak kell fedezniük, a kiterjesztett gyártói felelősségen alapuló kötelezettségük keretében. A gyártókat arra kell ösztönözni, hogy marketingerejüket felhasználva népszerűsítsék és segítsék a termékek fenntartható, körforgásos fogyasztását és felhasználását.

Módosítás    34

Irányelvre irányuló javaslat

18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(18a)  Az uniós jogszabályoknak megfelelően a Bizottságnak – akár az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) által nyújtott támogatások útján – segítenie kell a tagállamokat a halászeszközökből származó hulladék tengerbe kerülésének csökkentésére irányuló stratégiák és tervek kidolgozásában. Ezek az erőfeszítések jelenthetnek a hulladék tengeri ökoszisztémára gyakorolt hatásaira figyelmeztető kampányokat és programokat, a biológiailag lebontható/komposztálható halászeszközök megvalósíthatóságára irányuló kutatásokat, halászok számára létrehozott oktatási projekteket, valamint a nyilvánosságnak szóló, a műanyag és egyéb tárgyak tengeri környezetből történő eltávolítását célzó specifikus programokat.

Módosítás    35

Irányelvre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  Az egyszer használatos műanyagterméknek minősülő italpalackok az egyik leggyakrabban előforduló tengeri hulladékelemek az Unió tengerpartjain. Ez annak tudható be, hogy az elkülönített gyűjtőrendszerek nem hatékonyak, valamint annak, hogy a fogyasztók kevéssé vesznek részt ezekben a rendszerekben. Támogatni kell a hatékonyabb elkülönített gyűjtőrendszereket, és ezért minimális elkülönített gyűjtési célt kell meghatározni az egyszer használatos műanyagtermékeknek minősülő italpalackok esetében. A tagállamoknak úgy kell elérni a minimumcélt, hogy elkülönített gyűjtési célokat határoznak meg az egyszer használatos műanyagtermékeknek minősülő italpalackokra a kiterjesztett gyártói felelősségvállalási rendszerek keretén belül, vagy betétdíjas rendszert alakítanak ki, vagy egyéb olyan intézkedést hoznak, amelyet alkalmasnak találnak. Ennek közvetlen pozitív hatása lesz a hulladékgyűjtési arányra, az összegyűjtött anyagok minőségére és az újrahasznosítás minőségére, így új lehetőségeket kínál az újrafeldolgozási iparnak és az újrahasznosított termékek piacának.

(20)  Az egyszer használatos műanyagtermékeknek minősülő italpalackok (a kupakokkal és fedelekkel együtt) az egyik leggyakrabban előforduló tengeri hulladék az Unió tengerpartjain. Ez annak tudható be, hogy az elkülönített gyűjtőrendszerek nem hatékonyak, valamint hogy a fogyasztók kevéssé vesznek részt ezekben a rendszerekben. Támogatni kell a hatékonyabb elkülönített gyűjtőrendszereket, és növelni kell az újrafeldolgozott tartalomból történő gyártás mértékét, ezért minimális elkülönített gyűjtési célt kell meghatározni az egyszer használatos műanyagtermékeknek minősülő italpalackok esetében. A tagállamoknak úgy kell elérniük a minimumcélt, hogy elkülönített gyűjtési célokat határoznak meg az egyszer használatos műanyagtermékeknek minősülő italpalackokra a kiterjesztett gyártói felelősségvállalási rendszerek keretén belül, vagy betétdíjas rendszert alakítanak ki, vagy egyéb olyan intézkedést hoznak, amelyet megfelelőnek találnak. Ezt a minimális gyűjtési célt a műanyagpalackokra vonatkozó egyedi, újrafeldolgozott tartalommal kapcsolatos követelménnyel kell kiegészíteni annak biztosítása érdekében, hogy a megnövekedett mennyiségű összegyűjtött műanyag újrafelhasználásra vagy újrafeldolgozásra kerüljön, és ezáltal újra bekerüljön a körforgásos gazdaságba. Ezen intézkedések közvetlen pozitív hatással lesznek a gyűjtési és feldolgozási arányra, illetve az összegyűjtött és újrafeldolgozott anyagok minőségére, így új lehetőségeket kínálnak az újrafeldolgozási ipar és az újrafeldolgozott anyagok piaca számára. Az elkülönített gyűjtési minimumcél elérésére irányuló intézkedések végrehajtása során a tagállamoknak gondoskodniuk kell a meglévő kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerek folyamatos stabil működéséről. A Bizottságnak a betétdíjas rendszerek működésére vonatkozó iránymutatásokat kell kidolgoznia azon tagállamok számára, amelyek ilyen rendszerek kialakítása mellett döntenek.

Módosítás    36

Irányelvre irányuló javaslat

20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20a)  A 2008/98/EK irányelv úgy határozza meg az „elkülönített gyűjtést”, mint olyan gyűjtést, amelynek során a hulladékáramot a hulladék fajtája és jellege szerint elkülönítik a különleges kezelés elősegítésére. A 2008/98/EK irányelvet módosító (EU) 2018/851 európai parlament és tanácsi irányelv1a megjegyzi, hogy az elkülönített gyűjtés megvalósítható házhoz menő szelektív hulladékgyűjtéssel, hulladékátvételi rendszerekkel vagy egyéb gyűjtési megoldásokkal. A 2008/98/EK irányelv 10. cikke (3) bekezdésének a) pontja eltérést engedélyez, lehetővé téve bizonyos hulladéktípusok együtt történő gyűjtését, feltéve, hogy ez nem gátolja a hulladék magas minőségű újrafeldolgozását vagy egyéb jellegű újrahasznosítását a hulladékhierarchiának megfelelően, és e műveletek eredményei az elkülönített gyűjtés révén elért eredményekkel összehasonlítható minőségűek. Ezt az eltérési lehetőséget ezen irányelv végrehajtása során is biztosítani kell.

 

_____________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/851 irányelve (2018. május 30.) a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv módosításáról (HL L 150., 2018.6.14., 109. o.).

Módosítás    37

Irányelvre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22)  Az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság közötti, a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodás48 22. pontja értelmében a Bizottság elvégzi ennek az irányelvnek az értékelését. Az értékelésnek az ezen irányelv végrehajtása során összegyűlt tapasztalaton és összegyűjtött adatokon, valamint a 2008/56/EK irányelv és a 2008/98/EK irányelv értelmében gyűjtött adatokon kell alapulnia. Az értékelés alapján kell felmérni, hogy szükség van-e további intézkedésekre, illetve arra, hogy az Unión belüli tengeri hulladék nyomon követése céljából felül kell-e vizsgálni az egyszer használatos műanyagtermékek mellékletben szereplő listáját. Ez az értékelés méri fel azt is, hogy az időközben végbement tudományos és műszaki haladás – beleértve a biológiailag lebontható anyagok fejlődését, a műanyagok tengeri környezetben történő biológiai lebonthatóságára vonatkozó kritériumok vagy szabványok fejlődését is – lehetővé teszi-e egyes egyszer használatos műanyagtermékek tengeri környezetben történő biodegradációjára vonatkozó szabványok felállítását. Ez a szabvány egy ellenőrzési szabványt tartalmazna annak megállapítására, hogy a tengeri környezetben történő fizikai és biológiai lebomlás eredményeképpen a műanyag teljesen lebomlik-e szén-dioxidra (CO2), biomasszára és vízre, mégpedig olyan rövid idő alatt, hogy a műanyag ne tudjon károkat okozni a tengeri életben, és a műanyag ne tudjon összegyűlni a környezetben. Ebben az esetben a fenti szabványt teljesítő egyszer használatos műanyagtermékek mentességet kaphatnak a forgalomba hozatal tilalma alól. Bár a műanyagokra vonatkozó európai stratégia már tervez lépéseket ezen a területen, ugyanakkor felismeri, hogy a biodegradábilis tulajdonságokkal rendelkező műanyagok szabályozási keretének meghatározásával kapcsolatban nehézségek merülnek fel, mivel a tengeri környezet tengerenként különbözik.

(22)  Az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság közötti, a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodás48 22. pontja értelmében a Bizottság elvégzi ennek az irányelvnek az értékelését. Az értékelésnek az ezen irányelv végrehajtása során összegyűlt tapasztalaton és összegyűjtött adatokon, valamint a 2008/56/EK irányelv és a 2008/98/EK irányelv értelmében gyűjtött adatokon kell alapulnia. Az értékelés alapján kell felmérni, hogy szükség van-e további intézkedésekre, beleértve a 2030-ra és az azt követő időszakra szóló uniós szintű csökkentési célértékek meghatározását, illetve hogy szükség van-e az Unión belüli tengeri hulladék nyomon követése céljából az egyszer használatos műanyagtermékeket felsoroló melléklet felülvizsgálatára.

___________________

___________________

48. HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

48. HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

Módosítás    38

Irányelvre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23)  A tagállamok megállapítják az ezen irányelv rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókat és biztosítják azok végrehajtását. A szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

(23)  A tagállamok megállapítják az ezen irányelv rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókat és biztosítják azok végrehajtását. A szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. A fogyasztókat szintén ösztönözni vagy szankcionálni kell magatartásuk függvényében.

Módosítás    39

Irányelvre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25)  Mivel ennek az irányelvnek a célkitűzéseit, nevezetesen az egyes egyszer használatos műanyagtermékek és műanyagot tartalmazó halászeszközök környezetre gyakorolt hatásainak megelőzését és csökkentését, a körforgásos gazdaságra történő átmenet elősegítését, beleértve az innovatív üzleti modellek, termékek és anyagok támogatását (hozzájárulva ezáltal a belső piac hatékony működéséhez is) a tagállamok nem tudják megfelelő módon megvalósítani, ezzel szemben azok mértéke és hatásai miatt ezek a célok uniós szinten jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az e cikkben meghatározott arányosság elve szerint ez az irányelv az e célok eléréséhez szükséges mértéken nem lép túl,

(25)  Mivel ezen irányelv céljait, nevezetesen az egyes egyszer használatos műanyagtermékek és műanyagot tartalmazó halászeszközök és akvakultúrában használt eszközök környezetre és az emberi egészségre gyakorolt hatásainak megelőzését és csökkentését, valamint a körforgásos gazdaságra történő átmenet elősegítését, beleértve az innovatív üzleti modellek, termékek és anyagok támogatását (hozzájárulva ezáltal a belső piac hatékony működéséhez is) a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban az intézkedés terjedelme és hatása miatt e célok jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez az irányelv nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket.

Indokolás

Ebben a preambulumbekezdésben utalni kell az emberi egészségre gyakorolt hatásra is, mivel később az 1. cikk hivatkozik rá az irányelv céljainak meghatározásánál, és már az (5) preambulumbekezdés is említi.

Módosítás    40

Irányelvre irányuló javaslat

25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(25a)  Mivel a tengeri műanyaghulladék nem korlátozódik az Uniót körülvevő tengeri környezetre, és a világ más részein is hatalmas mennyiségű tengeri műanyaghulladék észlelhető, a tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a harmadik országokba irányuló hulladékexportok ne járuljanak hozzá máshol a tengeri műanyaghulladék-szennyezéshez.

Módosítás    41

Irányelvre irányuló javaslat

25 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(25b)  A tagállamok fontos szerepet játszhatnak a tengeri szennyezés megfékezésében azzal is, hogy a fenntartható anyaggazdálkodás területén szerzett ismereteiket és szakértelmüket megosztják harmadik országokkal.

Indokolás

A tengeri hulladék globális környezetvédelmi problémát jelent. Az Unió szakértelmének és tapasztalatának átadása segíthet kezelni ezt az összetett problémát.

Módosítás    42

Irányelvre irányuló javaslat

25 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(25c)  Az állami hatóságoknak – köztük az uniós intézményeknek is – jó példával kell elöl járniuk.

Módosítás    43

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ezen irányelv célja egyes műanyagtermékek környezetre, különösen a vízi környezetre és az emberi egészségre gyakorolt hatásának megelőzése és csökkentése, valamint a körforgásos gazdaságra történő átmenet támogatása innovatív üzleti modellekkel, termékekkel és anyagokkal, hozzájárulva ezáltal a belső piac hatékony működéséhez is.

Ezen irányelv célja egyes műanyagtermékek környezetre, különösen a vízi élővilágra és környezetre és az emberi egészségre gyakorolt hatásának megelőzése és csökkentése, valamint a körforgásos gazdaságra történő átmenet támogatása innovatív és fenntartható üzleti modellekkel, termékekkel és anyagokkal, hozzájárulva ezáltal a belső piac hatékony működéséhez is.

Módosítás    44

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez az irányelv a mellékletben felsorolt egyszer használatos műanyagtermékekre és a műanyagot tartalmazó halászeszközökre alkalmazandó.

Ez az irányelv a mellékletben felsorolt egyszer használatos műanyagtermékekre, valamint a műanyagot tartalmazó halászeszközökre és akvakultúrában használt eszközökre alkalmazandó.

Módosítás    45

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  „műanyag”: az 1907/2006/EK rendelet 3. cikkének 5. pontja értelmében vett polimert tartalmazó anyag, amelyhez esetleg adalékanyagokat vagy egyéb anyagokat adtak, és amely a késztermék fő szerkezeti alkotóelemeként funkcionálhat, kivéve a kémiailag nem módosított természetes polimereket;

1.  „műanyag”: az 1907/2006/EK rendelet 3. cikkének 5. pontja értelmében vett polimert tartalmazó anyag, amelyhez esetleg adalékanyagokat vagy egyéb anyagokat adtak, és amely a késztermék fő szerkezeti alkotóelemeként funkcionál vagy funkcionálhat, kivéve a kémiailag nem módosított természetes polimereket;

Módosítás    46

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.  „egyszer használatos műanyagtermék”: olyan termék, amely részben vagy teljesen műanyagból készült, és amelyet nem úgy terveztek, nem arra szántak, és nem azzal a céllal hoztak forgalomba, hogy életciklusa alatt egynél több számú utat vagy fordulási ciklust teljesítsen azáltal, hogy a gyártóhoz visszajuttatva az eredeti célra újratöltik vagy újra felhasználják;

2.  „egyszer használatos műanyagtermék”: olyan termék, amely részben vagy teljesen műanyagból készült, és amelyet úgy terveztek, arra szántak és azzal a céllal hoztak forgalomba, hogy eldobás előtt csak egyszer, rövid ideig lehessen használni;

Módosítás    47

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a.  „nagyon könnyű műanyag hordtasak”: olyan, a 94/62/EK irányelv 3. cikke (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott könnyű műanyag hordtasak, amelynek falvastagsága 15 mikronnál kevesebb;

Módosítás    48

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.  „halászeszközök”: a halászatban vagy akvakultúrában használt felszerelések minden darabja vagy eleme, amelyeket a tengerek biológiai erőforrásainak célba vételére vagy kifogására használnak, vagy amelyek a tenger felszínén lebegnek, és azzal a céllal lettek telepítve, hogy a tengerek biológiai erőforrásait magukhoz vonzzák és kifogják;

3.  „halászeszközök”: a halászatban vagy akvakultúrában használt felszerelések minden darabja vagy eleme, amelyeket a tengerek biológiai erőforrásainak célba vételére, kifogására vagy tenyésztés céljából történő megtartására használnak, vagy amelyek a tenger felszínén lebegnek, és azzal a céllal lettek telepítve, hogy a tengerek biológiai erőforrásait magukhoz vonzzák, kifogják vagy megtartsák;

Módosítás    49

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4.  „hulladékká vált halászeszközök”: a hulladék 2008/98/EK irányelv szerinti fogalommeghatározása alá eső minden halászeszköz, beleértve minden olyan különálló alkotórészt vagy anyagot, amely ennek a halászeszköznek a része vagy tartozéka volt, amikor azt eldobták;

4.  „hulladékká vált halászeszközök”: a hulladék 2008/98/EK irányelv szerinti fogalommeghatározása alá eső minden halászeszköz, beleértve minden olyan különálló alkotórészt vagy anyagot, amely ennek a halászeszköznek a része vagy tartozéka volt, amikor azt eldobták vagy elveszítették;

Módosítás    50

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

10.  „gyártó”: mindazon természetes vagy jogi személy, aki vagy amely az alkalmazott értékesítési technikától függetlenül – beleértve a 2011. október 25-i 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott, távollevők között kötött szerződést is – egyszer használatos műanyagtermékeket és műanyagot tartalmazó halászeszközöket forgalomba hoz, kivéve az 1380/2013/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet51 4. cikkének 28. pontja szerinti halászati tevékenységet folytató személyeket;

10.  „gyártó”: minden olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely az alkalmazott értékesítési technikától függetlenül – beleértve a 2011. október 25-i 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott, távollevők között kötött szerződést is – egyszer használatos műanyagtermékek és műanyagot tartalmazó halászeszközök hivatásszerű fejlesztésével, gyártásával, átalakításával, kezelésével, értékelésével vagy importálásával, és ily módon forgalomba hozatalával foglalkozik, kivéve az 1380/2013/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet51 4. cikkének 25. és 28. pontja szerinti halászati vagy akvakultúra-tevékenységet folytató személyeket;

___________________

___________________

51 Az Európai Parlament és a Tanács 1380/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.).

51 Az Európai Parlament és a Tanács 1380/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.).

Módosítás    51

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 11 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

11a.  „elkülönített gyűjtés”: a 2008/98/EK irányelv 3. cikkének 11. pontjában meghatározott elkülönített gyűjtés;

Módosítás    52

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 13 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

13a.  „biológiailag lebontható műanyag”: olyan műanyag, amely fizikai és biológiai bomlásra képes úgy, hogy végül szén-dioxiddá (CO2), biomasszává és vízzé bomoljon le, a komposztálás és anaerob lebontás útján visszanyerhető csomagolásra vonatkozó európai szabványokkal összhangban;

Indokolás

In the context of the amendments on biodegradable plastics suggested in the following definitions should be integrated into article 3 of the directive in order to ensure coherence with other legislation and conformity with CEN standards. The definition of biodegradation is based on OECD (statistical term glossary) and ISO definitions (15270:2008; 17088). The definition of biodegradable plastics is derived from the definition of biodegradation. If a biodegradable plastic is certified according to European standards for industrial composting (EN 13432) is should be called compostable and a clear disposal message should be shared with the consumer.

Módosítás    53

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 14 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

14a.  „dohánytermék”: a 2014/40/EU irányelv 2. cikkének 4. pontjában meghatározott dohánytermék;

Indokolás

Ez a fogalommeghatározás az e temékkategóriát az irányelv alacsonyabb fogyasztásról szóló 4. cikkéhez hozzáadó módosításra utal. Léteznek életképes alternatívák, amelyek képesek a műanyagot tartalmazó, cellulózalapú dohányszűrők helyettesítésére. Ezek az alternatívák környezetbarátak és biológiailag lebonthatók. A dohányipar azonban még nem kezdte el őket használni.

Módosítás    54

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4.cikk

4.cikk

Alacsonyabb fogyasztás

Alacsonyabb fogyasztás

(1)  A tagállam megteszi a megfelelő intézkedéseket a melléklet A. részében felsorolt egyszer használatos műanyagtermékek fogyasztásának jelentős csökkentése érdekében a saját területén ... dátumig [hat évvel az irányelv átültetésének végső határidejét követően].

(1)  A tagállam megteszi a megfelelő intézkedéseket a melléklet A. részében felsorolt egyszer használatos műanyagtermékek fogyasztásának ambiciózus és tartós csökkentése érdekében a saját területén ... dátumig [négy évvel az irányelv átültetésének végső határidejét követően].

Ezen intézkedések közé tartozhatnak a nemzeti fogyasztáscsökkentési célok és intézkedések annak érdekében, hogy az ilyen termékek újrafelhasználható alternatívái rendelkezésére álljanak a végfogyasztó vásárlási helyén. Ezen intézkedések az első albekezdésben hivatkozott termékek környezetre gyakorolt hatásaitól függően eltérőek lehetnek.

Ezen intézkedések közé tartozhatnak az annak biztosítását célzó intézkedések, hogy az ilyen termékek újrafelhasználható alternatívái rendelkezésére álljanak a végfogyasztó vásárlási helyén, valamint egyes gazdasági eszközök, például annak biztosítása, hogy az egyszer használatos műanyagokat ne bocsássák ingyenesen rendelkezésre a végfogyasztó vásárlási helyén. Ezen intézkedések az első albekezdésben hivatkozott termékek környezetre gyakorolt hatásaitól függően eltérőek lehetnek, a termékek teljes életciklusát – az eldobásuk utáni időszakot is – figyelembe véve.

 

A tagállamok nemzeti terveket dolgoznak ki, melyekben részletezik az e bekezdés szerint elfogadott intézkedéseket. A tagállamok értesítik a Bizottságot a tervekről, és szükség esetén aktualizálják azokat. A Bizottság az említett tervekkel kapcsolatban ajánlásokat tehet.

 

A tagállamok nemzeti mennyiségi csökkentési célértékeket állapítanak meg az e bekezdés első albekezdésében meghatározott cél elérése érdekében. E célértékeket legkésőbb ...-ig [az irányelv átültetésének határideje] el kell fogadni.

 

Az e bekezdés értelmében elfogadott intézkedéseknek arányosaknak és megkülönböztetéstől mentesnek kell lenniük. A 94/62/EK irányelv hatálya alá tartozó termékek esetében ezen intézkedések nem érintik az említett irányelv 18. cikkét. A tagállamok az (EU) 2015/1535 irányelvvel1a összhangban értesítik a Bizottságot ezekről az intézkedésekről, ha ezt az említett irányelv megköveteli.

(2)  A Bizottság végrehajtási jogi aktust fogadhat el, amelyben meghatározza az (1) bekezdésben foglalt egyszer használatos műanyagtermékek jelentős fogyasztáscsökkenését kiszámító és ellenőrző módszertant. Az említett végrehajtási jogi aktust a 16. cikk (2) bekezdésében meghatározott vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(2)  A Bizottság ...-ig [12 hónappal az irányelv hatálybalépését követően] végrehajtási jogi aktust fogad el, amelyben meghatározza az (1) bekezdésben foglalt egyszer használatos műanyagtermékek ambiciózus és tartós fogyasztáscsökkenését kiszámító és ellenőrző módszertant. Az említett végrehajtási jogi aktust a 16. cikk (2) bekezdésében meghatározott vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

 

(2a)  A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket a dohánytermékekből – és különösen a dohánytermékekhez tartozó, műanyagot tartalmazó szűrőkből – származó hulladék környezeti hatásának tartós csökkentése érdekében, az alábbiak szerint csökkentve a dohánytermékekhez tartozó, műanyagot tartalmazó szűrőkből fogyasztás után keletkező hulladékot: a 2014 és 2016 között forgalomba hozott, szűrőkkel ellátott dohánytermékek súlyozott átlagához viszonyítva 2025-re 50%-kal, 2030-ra pedig 80%-kal.

 

_________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 irányelve a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról (kodifikált szöveg) (HL L 241., 2015.9.17., 1. o.).

Indokolás

The ambitious and sustained reductions shall be met within 4 years of transposition, i.e. in 2025 (assuming adoption of Directive in 2019). Member States shall adopt the necessary measures as part of the transposition of the Directive, as laid down in the Commission proposal. In order to ensure consistency and transparency of these measures, Member States should draw up plans where all relevant measures are summarised. In addition, in order to ensure that substantial efforts are made and to establish a benchmark for their reduction measures, Member States should establish their own quantitative targets reflecting the ambition level and the expected results of these measures. The timeline is set out as follows: The methodology for calculation and verification should be adopted by the Commission by 2020 (assuming adoption of Directive in 2019). The first reporting by Member States of data on the placing on the market of products covered by this Article will take place in the same year (see Article 13). Using the methodology, MS shall at the latest in 2021 define their national target that fulfils the objective of ambitious and sustained reductions, to be met by 2025. The review of the directive will take place in 2026 (5 years after transposition - see Article 15). In that review the Commission will assess the national targets and efforts until 2025 and if appropriate make a proposal for EU-wide targets.

Módosítás    55

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a melléklet C. részében felsorolt, jelentős részben műanyagból készült kupakkal és fedéllel ellátott egyszer használatos műanyagtermékek csak akkor hozhatók forgalomba, ha a fedelek és kupakok az italtartóhoz rögzítve maradnak a termék rendeltetésszerű felhasználása során.

(1)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a melléklet C. részében felsorolt, műanyagból készült kupakkal és fedéllel ellátott egyszer használatos műanyagtermékek csak akkor kerülhessenek forgalomba, ha a fedelek és kupakok az italtartóhoz rögzítve maradnak a termék rendeltetésszerű felhasználása során.

Módosítás    56

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 2025-re a melléklet C. részében felsorolt italpalackok csak akkor kerülhessenek forgalomba, ha legalább 35%-ban újrafeldolgozott anyagokból készülnek, és újrafeldolgozhatók.

 

2022. január 1-jéig a Bizottság elfogadja az újrafeldolgozott tartalom kiszámításának módszertanát meghatározó végrehajtási jogi aktusokat. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a Bizottság a 16. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében fogadja el.

Módosítás    57

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  E cikk alkalmazásában a műanyag tömítéssel ellátott fémkupakok esetében nem tekintendő úgy, hogy azok jelentős részben műanyagból készültek.

(2)  E cikk alkalmazásában a műanyag tömítéssel ellátott fémkupakok esetében nem tekintendő úgy, hogy azok műanyagból készültek. E cikk nem terjed ki azokra az üveg és fém italtárolókra, amelyeknek fedele vagy kupakja műanyagból készült.

Módosítás    58

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Bizottság felkéri az európai szabványügyi szervezetet, hogy készítsen harmonizált szabványt az (1) bekezdésben szereplő követelménnyel kapcsolatban.

(3)  A Bizottság ...-ig [3 hónappal ezen irányelv hatálybalépését követően] felkéri az európai szabványügyi szervezetet, hogy készítsen harmonizált szabványt az (1) bekezdésben szereplő követelménnyel kapcsolatban. E szabványok különös figyelmet fordítanak arra, hogy a palackok – többek között a szén-dioxiddal dúsított italokat tartalmazó palackok – záróelemeinek szükséges erősségét, megbízhatóságát és biztonságát biztosítani kell.

Módosítás    59

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7. cikk

7. cikk

Jelölési előírások

Jelölési előírások

(1)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a melléklet D. részében felsorolt minden egyes forgalomba hozott egyszer használatos műanyagterméken szembetűnő, tisztán olvasható és eltávolíthatatlan jelzés legyen, amelyen a fogyasztót az alábbi információk közül legalább egyről tájékoztatják:

(1)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a melléklet D. részében felsorolt minden egyes forgalomba hozott egyszer használatos műanyagtermék fogyasztói csomagolásán szembetűnő, tisztán olvasható és eltávolíthatatlan jelzés legyen, mind a több egységet tartalmazó csomagolásokon, különálló csomagolások esetén pedig minden különálló egységen, amelyen a fogyasztót az alábbi információkról tájékoztatják:

a)  a termék megfelelő hulladékártalmatlanítási lehetőségei, vagy a termék esetén kerülendő hulladékártalmatlanítási módok,

a)  a termék megfelelő hulladékelhelyezési lehetőségei, és/vagy a termék esetén kerülendő hulladékelhelyezési módok,

b)  negatív környezeti hatások a termék eldobása vagy egyéb helytelen hulladékkezelése esetén, vagy

b)  negatív környezeti hatások a termék eldobása vagy egyéb helytelen elhelyezése esetén, és

c)  a termékben lévő műanyagok.

c)  a termékben lévő műanyagok.

 

A tagállamok ezenkívül gondoskodnak arról, hogy a szűrővel ellátott dohánytermékek, valamint a dohánytermékekkel történő együttes használatra forgalomba hozott szűrők kivételével a melléklet D. részében felsorolt minden egyes forgalomba hozott egyszer használatos műanyagtermék fogyasztói csomagolásán szembetűnő, tisztán olvasható és eltávolíthatatlan jelzés legyen, mind a több egységet tartalmazó csomagolásokon, különálló csomagolások esetén pedig minden különálló egységen, amelyen a fogyasztót tájékoztatják a termék újrafeldolgozhatóságáról.

(2)  A Bizottság … dátumig [12 hónappal az irányelv átültetésének végső határidejét megelőzően] végrehajtási jogi aktust fogad el, amelyben meghatározza az (1) bekezdésben szereplő jelölés előírásait. Az említett végrehajtási jogi aktust a 16. cikk (2) bekezdésében meghatározott vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(2)  A Bizottság … dátumig [12 hónappal az irányelv átültetésének végső határidejét megelőzően] végrehajtási jogi aktust fogad el, amelyben meghatározza az (1) bekezdésben szereplő jelölés előírásait, és ennek során figyelembe veszi a már meglévő önkéntes ágazati megállapodásokat, és különös figyelmet fordít arra, hogy el kell kerülni a fogyasztókat félrevezető tájékoztatást. Az említett végrehajtási jogi aktust a 16. cikk (2) bekezdésében meghatározott vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Indokolás

Észszerűbb, hogy ne a terméken magán, hanem a fogyasztói csomagoláson legyen a jelzés (például a nedves törlőkendők csomagolásán, nem pedig magán a nedves törlőkendőn). Az egyszer használatos műanyagok használatának csökkentése érdekében a fogyasztókat tájékoztatni kell a rendelkezésre álló alternatív lehetőségekről. A fogyasztókat ezenkívül tájékoztatni kell a termékek újrafeldolgozhatóságáról is, ezzel segítve a felelősségteljes vásárlást. A Bizottságnak végezetül figyelembe kell vennie az ágazati megállapodásokat, azok ugyanis a fogyasztók jobb tájékoztatását és az egyértelmű és olvasható jelölést támogatják.

Módosítás    60

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az (1) bekezdés értelmében kialakított rendszerekkel kapcsolatban a tagállamok gondoskodnak arról, hogy a melléklet E. részében felsorolt egyszer használatos műanyagtermékek gyártói fedezik az ezen egyszer használatos műanyagtermékekből álló hulladékok összegyűjtésének, majd szállításának és kezelésének költségeit, ide értve a szeméttakarítás költségeit, valamint a termékekkel kapcsolatban a 10. cikkben leírt figyelemfelkeltő intézkedések költségeit is.

Az (1) bekezdés értelmében kialakított rendszerekkel kapcsolatban a tagállamok gondoskodnak arról, hogy a melléklet E. részében felsorolt egyszer használatos műanyagtermékek gyártói fedezzék az ezen egyszer használatos műanyagtermékekből álló hulladékok összegyűjtésének, majd szállításának és kezelésének költségeit, ideértve a hulladéktakarítás költségeit, valamint a termékekkel kapcsolatban a 10. cikkben leírt figyelemfelkeltő intézkedések költségeit is. A gyártók által az e kötelezettségeknek való megfelelés céljából kifizetett pénzügyi hozzájárulások nem haladhatják meg a szolgáltatások költséghatékony módon történő nyújtásához szükséges költségeket, és átlátható módon kell őket meghatározni az érintett szereplők között.

Módosítás    61

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A hulladéktakarítás első albekezdésben említett költségeivel kapcsolatban a tagállamok gondoskodnak arról, hogy a gyártók által fizetett pénzügyi hozzájárulásokat arányos módon állapítsák meg és a 2008/98/EK irányelv 8a. cikkének (4) bekezdésével összhangban modulálják, valamint figyelembe veszik az egyes termékek vagy termékcsoportok eltakarításának költségeit. A költségeket a hatóságok által vagy azok nevében rendszeresen végzett tevékenységekre kell korlátozni, amelyek magukban foglalják a hulladék keletkezésének megelőzésére és a környezetvédelemre vonatkozó, az Unió jogi aktusai szerinti kötelezettségek teljesítését célzó hulladékeltakarítási tevékenységeket.

Módosítás    62

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – 1 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A Bizottság a tagállamokkal konzultálva iránymutatást dolgoz ki a kiterjesztett gyártói felelősségvállalási rendszerek hatálya alá tartozó hulladékeltakarítási költségek felosztásáról.

Módosítás    63

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A tagállamok biztosítják, hogy a dohánytermékekhez tartozó, műanyagot tartalmazó szűrők tekintetében e cikk (1) bekezdése szerint létrehozott kiterjesztett gyártói felelősségvállalási rendszerek hozzájáruljanak a 4. cikk (2a) bekezdésében meghatározott környezeti célkitűzés eléréséhez, többek között annak biztosításával, hogy a dohánytermékekhez tartozó, műanyagot tartalmazó szűrőkből származó hulladék összegyűjtésének, azt követő elszállításának és kezelésének költségei a szűrők gyártóját terheljék, beleértve a hulladékeltakarítás, valamint az e termékekkel kapcsolatos, 10. cikkben említett figyelemfelkeltő intézkedések költségeit is. E cél elérése érdekében a tagállamok többek között előírhatják a kiterjesztett gyártói felelősségvállalási rendszerek számára, hogy a használt szűrők tekintetében hozzanak létre gyűjtési rendszereket vagy finanszírozzák gyűjtési infrastruktúra kiépítését, vagy egy hulladékhasznosítási lánc létrehozása révén mozdítsák elő a használt szűrők fertőtlenítését és újrafeldolgozását.

Módosítás    64

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a Unió piacán forgalomba hozott műanyagtartalmú halászeszközökre kiterjesztett gyártói felelősségvállalási rendszereket alkotnak meg, a 2008/98/EK irányelv kiterjesztett gyártói felelősségre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően.

(3)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a Unió piacán forgalomba hozott műanyagtartalmú halászeszközökre kiterjesztett gyártói felelősségvállalási rendszereket alkotnak meg, a 2008/98/EK irányelv kiterjesztett gyártói felelősségre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően. A tagállamok ez alapján gondoskodnak arról, hogy évente elérjék a műanyagot tartalmazó halászeszközök minimális gyűjtési arányát. 2025-től a minimális gyűjtési arány 50%-os, melynek kiszámításához az egy adott évben az érintett tagállamban összegyűjtött, műanyagot tartalmazó halászeszközök össztömegét kell alapul venni, a tárgyévet megelőző három évben az adott tagállamban forgalomba hozott, műanyagot tartalmazó halászeszközök átlagos tömegéhez viszonyított százalékos arányban kifejezve.

 

A tagállamok biztosítják ezenkívül, hogy a műanyagot tartalmazó halászeszközök esetében az említett kiterjesztett gyártói felelősségvállalási rendszerek 2025-re elérjék a legalább 15%-os újrafeldolgozási célértéket. E cél elérése érdekében a tagállamok kiegészítésképpen előírhatják a rendszerek számára többek között, hogy:

 

a)  az újrafelhasználásra és újrafeldolgozásra tervezett halászeszközök forgalomba hozatalának előmozdítása érdekében a 2008/98/EK irányelv 8a. cikkének (4) bekezdésének megfelelően modulálják a pénzügyi hozzájárulásokat;

 

b)  a régi, rossz állapotban lévő vagy használhatatlan halászeszközök visszaváltásának ösztönzése érdekében alakítsanak ki betétdíjas rendszereket;

 

c)  vezessenek be ellenőrzési, nyomonkövetési és jelentéstételi programokat.

Indokolás

This amendment backs the proposal of the Commission asking Member States to introduce extended producer responsibility (EPR) schemes for fishing gear containing plastic In order to ensure the most effective reduction of marine litter from this multiple use product. It is important to specify how the EPR scheme will be implemented, hence the following provisions are included: a separate collection target for fishing gear of 50% by 2025; the establishment of deposit-refund schemes except in small unmanned ports or in remotely located ports, and an acceptable recycling target of 15% for fishing gear by 2025. For example, Iceland's best practises has already achieved a recycling target for nets of 45% in 2006, estimated today at 85% of recovery for both nets and wires.

Módosítás    65

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 4 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A 850/98/EK tanácsi rendeletben1a foglalt technikai intézkedések sérelme nélkül a Bizottság felkéri az európai szabványügyi szervezeteket, hogy dolgozzanak ki harmonizált szabványokat a halászeszközök körforgásos tervezésével kapcsolatban annak érdekében, hogy ösztönözzék az újrafelhasználásra való előkészítést és az életciklus végén megkönnyítsék az újrafeldolgozhatóságot.

 

__________________

 

1a A Tanács 850/98/EK rendelete (1998. március 30.) a halászati erőforrásoknak a fiatal tengeri élőlények védelmét biztosító technikai intézkedések révén történő megóvásáról (HL L 125., 1998.4.27., 1. o.).

Indokolás

A halászeszközöket jellegüknél fogva tartós használatra tervezik. Ennek megfelelően fontos, hogy a Bizottság kezdeményezésére harmonizált szabványokat állapítsanak meg az uniós piacon forgalomba hozott halászeszközök életciklusuk végén sorra kerülő újrafeldolgozásának megkönnyítésére.

Módosítás    66

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok megteszik a megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy 2025-re elkülönítetten gyűjtsék össze az adott évben forgalomba hozott, a melléklet F. részében felsorolt egyszer használatos műanyagtermékek 90 %-ának megfelelő, keletkező hulladékot. E cél elérése érdekében a tagállamok többek között:

A tagállamok megteszik a megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy 2025-re elkülönítetten gyűjtsék össze az adott évben forgalomba hozott, a melléklet F. részében felsorolt egyszer használatos műanyagtermékek 90%-ának megfelelő, keletkező hulladékot, és biztosítják azok későbbi újrafeldolgozását. E cél elérése érdekében a tagállamok többek között:

Módosítás    67

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – 1a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az első albekezdést a 2008/98/EK irányelv 10. cikke (3) bekezdése a) pontjának sérelme nélkül kell alkalmazni.

Módosítás    68

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A Bizottság a tagállamokkal egyeztetve iránymutatást dolgoz ki a betétdíjas rendszerek működéséről.

Módosítás    69

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

10. cikk

10. cikk

Figyelemfelkeltő intézkedések

Figyelemfelkeltő intézkedések

(1)  A tagállamok intézkedéseket hoznak abból a célból, hogy a fogyasztókat tájékoztassák a melléklet G. részében felsorolt egyszer használatos műanyagtermékek és műanyagtartalmú halászeszközök tekintetében az alábbiakról:

(1)  A tagállamok intézkedéseket hoznak abból a célból, hogy a melléklet G. részében felsorolt egyszer használatos műanyagtermékek és műanyagtartalmú halászeszközök tekintetében ösztönözzék a fogyasztók felelős magatartását és tájékoztassák őket az alábbiakról:

a)  rendelkezésre álló újrafelhasználási rendszerekről és hulladékgazdálkodási lehetőségekről ezekre a termékekre és a műanyagtartalmú halászeszközökre vonatkozóan, valamint a 2008/98/EK irányelv 13. cikkének megfelelően végrehajtott eredményes hulladékgazdálkodás bevált gyakorlatairól;

a)  az újrafelhasználható alternatívák, újrafelhasználási rendszerek és hulladékgazdálkodási lehetőségek rendelkezésre állásáról ezekre a termékekre és a műanyagtartalmú halászeszközökre vonatkozóan, valamint a 2008/98/EK irányelv 13. cikkének megfelelően végrehajtott eredményes hulladékgazdálkodás bevált gyakorlatairól;

b)  ezen termékek és a műanyagtartalmú halászeszközök kidobásának és egyéb helytelen hulladékártalmatlanítási módjainak környezetre, különösen a tengeri környezetre gyakorolt hatásáról.

b)  az e termékek és a műanyagtartalmú halászeszközök kidobásának és egyéb helytelen elhelyezési módjainak környezetre, különösen a tengeri környezetre gyakorolt hatásáról;

 

ba)  az e termékek nem megfelelő elhelyezésének a csatornahálózatra gyakorolt hatásáról.

Módosítás    70

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 4–9. cikkek átültetése során a tagállamok által hozott intézkedéseknek meg kell felelni az uniós élelmiszerjognak, hogy az élelmiszerhigiénia és élelmiszerbiztonság ne kerüljön veszélybe.

A 4–9. cikkek átültetése során a tagállamok által hozott intézkedéseknek meg kell felelniük egyrészt az uniós élelmiszerjognak, hogy az élelmiszerhigiénia és élelmiszerbiztonság ne kerüljön veszélybe, másrészt az Európai Parlament és a Tanács 1935/04/EK rendeletének1a. A tagállamoknak az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok esetében ösztönözniük kell a műanyag fenntartható, biztonságosabb alternatíváinak lehetőség szerinti használatát.

 

________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 1935/2004/EK rendelete (2004. október 27.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról, valamint a 80/590/EGK és a 89/109/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 338., 2004.11.13., 4. o.).

Indokolás

A Bizottság 2017. november 28-án menetrendet tett közzé az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokról szóló jelenlegi rendelet felülvizsgálata tekintetében. Amennyiben a rendelet felülvizsgálatára a menetrend előrejelzésének megfelelően 2019 második negyedévében sor kerül, az e rendeletre való hivatkozás figyelembe veszi a potenciálisan felülvizsgált rendeletben foglalt új fejleményeket.

Módosítás    71

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A tagállamok biztosítják, hogy a harmadik országokba irányuló hulladékexport ne növelje más helyeken a műanyag tengeri hulladék mennyiségét.

Módosítás    72

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a természetes vagy jogi személyek, és – a nemzeti jogszabályokkal vagy gyakorlattal összhangban – azok társulásai, szervezetei vagy csoportjai hozzáférjenek a felülvizsgálati eljárás lehetőségéhez bíróság vagy más, a jogszabályok által kijelölt független és pártatlan testület előtt, hogy megtámadják bármely döntés, intézkedés vagy mulasztás anyagi vagy eljárási törvényességét az 5., 6., 7. és 8. cikk végrehajtásával kapcsolatban, amennyiben az alábbi feltételek közül valamelyik teljesül:

(1)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a természetes vagy jogi személyek, és – a nemzeti jogszabályokkal vagy gyakorlattal összhangban – azok társulásai, szervezetei vagy csoportjai hozzáférjenek a felülvizsgálati eljárás lehetőségéhez bíróság vagy más, a jogszabályok által kijelölt független és pártatlan testület előtt, hogy megtámadják bármely döntés, intézkedés vagy mulasztás anyagi vagy eljárási törvényességét a 4., 5., 6., 7., 8., 9. és 10. cikk végrehajtásával kapcsolatban, amennyiben az alábbi feltételek közül valamelyik teljesül:

Indokolás

A 4., 9. és 10. cikk mellőzése nem indokolt.

Módosítás    73

Irányelvre irányuló javaslat

13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

13. cikk

13. cikk

A végrehajtás nyomon követésére vonatkozó információk

A végrehajtás nyomon követésére vonatkozó információk

(1)  Az Európai Parlament és a Tanács 2003/4/EK irányelve52 és az Európai Parlament és a Tanács 2007/2/EK irányelve53 sérelme nélkül, a tagállamok az Európai Környezetvédelmi Ügynökség segítségével összeállítanak egy adatkészletet, amely az alábbiakat tartalmazza:

(1)  Az Európai Parlament és a Tanács 2003/4/EK irányelve52 és az Európai Parlament és a Tanács 2007/2/EK irányelve53 sérelme nélkül, a tagállamok az Európai Környezetvédelmi Ügynökség segítségével összeállítanak egy adatkészletet, amely az alábbiakat tartalmazza:

a)  a melléklet A. részében felsorolt, az Unió piacán évente forgalomba hozott egyszer használatos műanyagtermékekre vonatkozó adatok a 4. cikk (1) bekezdésével összhangban megvalósuló fogyasztáscsökkenés bemutatása céljából;

a)  a melléklet A. részében felsorolt, az Unió piacán évente forgalomba hozott egyszer használatos műanyagtermékekre vonatkozó adatok a 4. cikk (1) bekezdésével összhangban megvalósuló fogyasztáscsökkenés bemutatása céljából;

 

aa)  a melléklet F. részében felsorolt termékek forgalomba hozatalára és külön gyűjtésére vonatkozó adatok a 9. cikkben meghatározott célszámok elérése irányába tanúsított fejlődés bizonyítása érdekében;

 

ab)  a melléklet G. részében felsorolt, az Unió piacán évente forgalomba hozott egyszer használatos műanyagtermékekre vonatkozó adatok az Unión belüli fogyasztásuk nyomon követése céljából;

 

ac)  a forgalomba hozott, műanyagtartalmú halászeszközökre és a halászeszközökből származó, összegyűjtött és kezelt hulladékra vonatkozó adatok;

b)  a tagállamok által a 4. cikk (1) bekezdése céljából hozott intézkedésekről szóló információk.

b)  a tagállamok által a 4. cikk (1) bekezdése céljából kidolgozott tervekről és megtett intézkedésekről szóló információk;

 

ba)  az ezen irányelv által lefedett termékekből származó tengeri hulladékra vonatkozó adatok a megtett intézkedések hatásainak nyomon követése érdekében.

Az első albekezdés a) pontjában szereplő adatokat évente kell frissíteni, az adatgyűjtés tárgyévének végét követő 12 hónapon belül. Ha lehetséges, a 2007/2/EK irányelv 3. cikke (4) bekezdésében leírt térinformatikai szolgáltatásokat kell használni az adatkészletek bemutatásához.

Az első albekezdés a) pontjában szereplő adatokról először ...-ig [az irányelv hatálybalépésétől számított 12 hónap] kell jelentést tenni. Az első albekezdés a)–ac) pontjában szereplő adatokat évente kell frissíteni, az adatgyűjtés tárgyévének végét követő 12 hónapon belül. Ha lehetséges, a 2007/2/EK irányelv 3. cikke (4) bekezdésében leírt térinformatikai szolgáltatásokat kell használni az adatkészletek bemutatásához.

(2)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a Bizottság és az Európai Környezetvédelmi Ügynökség hozzáférjen az (1) bekezdésnek megfelelően létrehozott adatkészlethez.

(2)   A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a Bizottság és az Európai Környezetvédelmi Ügynökség hozzáférjen az (1) bekezdésnek megfelelően létrehozott adatkészlethez.

(3)  Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség rendszeresen közzéteszi és frissíti a tagállamoktól összegyűjtött adatok alapján elkészített uniós-szintű összegzést. Az uniós szintű összegzésnek adott esetben tartalmaznia kell az irányelv hozadékát, eredményeit és hatásait, az uniós szintű összegző térképeket és a tagállamok összegző jelentéseit.

(3)   Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség rendszeresen közzéteszi és frissíti a tagállamoktól összegyűjtött adatok alapján elkészített uniós-szintű összegzést. Az uniós szintű összegzésnek adott esetben tartalmaznia kell az irányelv hozadékát, eredményeit és hatásait, az uniós szintű összegző térképeket és a tagállamok összegző jelentéseit.

(4)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el az (1) bekezdésben szereplő adatkészlet, információk és adatok formátumának meghatározása érdekében. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a Bizottság a 16. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében fogadja el.

(4)   A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el az (1) bekezdésben szereplő adatkészlet, információk és adatok formátumának meghatározása érdekében. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a Bizottság a 16. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében fogadja el.

___________________

___________________

52 Az Európai Parlament és a Tanács 2003/4/EK irányelve (2003. január 28.) a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről és a 90/313/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 41., 2003.2.14., 26. o.).

52 Az Európai Parlament és a Tanács 2003/4/EK irányelve (2003. január 28.) a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről és a 90/313/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 41., 2003.2.14., 26. o.).

53 Az Európai Parlament és a Tanács 2007/2/EK irányelve (2007. március 14.) az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról (HL L 108., 2007.4.25., 1. o.).

53 Az Európai Parlament és a Tanács 2007/2/EK irányelve (2007. március 14.) az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról (HL L 108., 2007.4.25., 1. o.).

Indokolás

Az intézkedések és azok hatékonyságának értékeléséhez fontos, hogy a bejelentett adatok a lehető legteljesebbek legyenek.

Módosítás    74

Irányelvre irányuló javaslat

15 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

15. cikk

15. cikk

Értékelés és felülvizsgálat

Értékelés és felülvizsgálat

(1)  A Bizottság … dátumig [hat évvel az irányelv átültetésének végső határidejét követően] elvégzi az irányelv értékelését. Az értékelés a 13. cikkben foglaltak szerint rendelkezésre álló információkon alapul. A tagállamok a Bizottság rendelkezésére bocsátanak a (2) bekezdésben említett jelentés kiértékeléséhez és elkészítéséhez szükséges minden további információt.

(1)  A Bizottság … dátumig [öt évvel az irányelv átültetésének végső határidejét követően] elvégzi az irányelv értékelését. Az értékelés a 13. cikkben foglaltak szerint rendelkezésre álló információkon alapul. A tagállamok a Bizottság rendelkezésére bocsátanak a (2) bekezdésben említett jelentés kiértékeléséhez és elkészítéséhez szükséges minden további információt.

(2)  A Bizottság az (1) bekezdésben foglaltak szerint lefolytatott értékelés fő vizsgálati eredményeiről jelentést küld az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak.

(2)  A Bizottság az (1) bekezdésben foglaltak szerint lefolytatott értékelés fő vizsgálati eredményeiről jelentést küld az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak. A jelentéshez adott esetben jogalkotási javaslatot is csatolni kell. A javaslatnak adott esetben kötelező erejű uniós mennyiségi fogyasztáscsökkentési célértékeket kell meghatároznia a melléklet A. részében felsorolt termékekre vonatkozóan.

(3)  A jelentésben azt is fel kell tüntetni, hogy:

(3)   A jelentésnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

a)  az egyszer használatos műanyagtermékek mellékletben szereplő listáját felül kell-e vizsgálni;

a)  értékelés arról, hogy felül kell-e vizsgálni az egyszer használatos műanyagtermékek mellékletben szereplő listáját;

b)  kivitelezhető-e kötelező erejű számszerűsített uniós célokat meghatározni a fogyasztáscsökkentéshez, különös tekintettel a melléklet A. részében felsorolt egyszer használatos műanyagtermékek esetén;

b)  vizsgálat arról, hogy megvalósítható-e a kötelező erejű számszerűsített uniós célok meghatározása a fogyasztáscsökkentéshez, különös tekintettel a melléklet A. részében felsorolt egyszer használatos műanyagtermékek esetén; e tekintetben a jelentésnek értékelnie kell a célértékek abszolút számokban kifejezett meghatározását, figyelembe véve a tagállamokban a fogyasztás szintjét és a már elért csökkentéseket;

 

ba)  értékelés az irányelvben foglalt termékekben felhasznált anyagok terén történt változásról, valamint az ezen termékek újrafelhasználható alternatíváival kapcsolatos új szállítási rendszerekre irányuló innovációról; ebbe beletartozik ezen anyagok és a felmerülő alternatívák átfogó környezeti életciklus-elemzése;

c)  elegendő tudományos és műszaki haladás történt-e, és kialakítottak-e az egyszer használatos műanyagtermékekre ezen irányelv hatálya alatt alkalmazható kritériumokat vagy szabványt a tengeri környezetben történő biológiai lebonthatóságra vonatkozóan, és kifejlesztették-e azok egyszer használatos helyettesítő termékeit annak érdekében, hogy meg lehessen határozni, mely termékekre nem kell már adott esetben alkalmazni a forgalomba hozatali korlátozásokat.

 

Módosítás    75

Irányelvre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

E bekezdés első albekezdésétől eltérve a tagállamok ...-ig [12 hónappal az irányelv hatálybalépését követően] hatályba léptetik a 13. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott jelentéstételi kötelezettségeknek való megfeleléshez szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket.

Módosítás    76

Irányelvre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamoknak azonban meg kell tenniük a szükséges intézkedéseket ahhoz, hogy … -tól/-től [az irányelv hatályba lépését követő 2 évvel] kezdődően megfeleljenek az 5. cikknek és a 7. cikk (1) bekezdésének, valamint [az irányelv hatályba lépését követő 3 évvel] a 6. cikk (1) bekezdésének.

A tagállamoknak azonban meg kell tenniük a szükséges intézkedéseket ahhoz, hogy … -tól/-től [az irányelv hatálybalépését követő 2 évvel] kezdődően megfeleljenek az 5. cikknek és a 7. cikk (1) bekezdésének, valamint [az irányelv hatálybalépését követő 3 évvel] a 6. cikk (1) bekezdésének, kivéve a 6. cikk (1) bekezdésében említett kötelezettségnek a szénsavas italok italtartói tekintetében történő megfeleléshez szükséges intézkedéseket, melyeket a tagállamoknak ...-tól/től [az irányelv hatálybalépését követő 5 évvel] kell alkalmazniuk.

Módosítás    77

Irányelvre irányuló javaslat

17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

(2)  A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el. A Bizottság ellenőrzi, hogy ezek a rendelkezések nem jelentenek-e indokolatlanul nagy akadályokat az egységes piac működésére nézve.

Módosítás    78

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – A rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A fogyasztás csökkentéséről szóló 4. cikkben szereplő egyszer használatos műanyag termékek

A fogyasztás csökkentéséről szóló 4. cikkben szereplő egyszer használatos műanyag termékek

 

  Italtartó poharak, beleértve azok tetejét és fedelét

–  Ételtároló edények, azaz ételtartók, például dobozok fedéllel vagy anélkül, amelyek olyan ételek tárolására szolgálnak, amelyeket vagy a helyszínen azonnal elfogyasztanak az ételtartóból, vagy elvitelre magukkal visznek készételként, például a gyorsételekhez használt ételtároló edények, kivéve az italtartókat, tányérokat és tasakokat, valamint az ételt tartalmazó csomagolásokat

–  Ételtároló edények, azaz ételtartók, például dobozok fedéllel vagy anélkül, amelyek olyan ételek tárolására szolgálnak, amelyeket további előkészítés nélkül vagy a helyszínen azonnal elfogyasztanak az ételtartóból, vagy elvitelre magukkal visznek, például a gyorsételekhez használt ételtároló edények, kivéve az italtartókat, tányérokat és tasakokat, valamint az ételt tartalmazó csomagolásokat

 

Az élelmiszer egyszemélyes adagnak szánt ételtároló edényben vagy evőeszközzel ellátott ételtároló edényben történő értékesítése azt jelzi, hogy a szóban forgó ételt közvetlenül az ételtároló edényből kellene elfogyasztani.

 

A további előkészítés fogalma olyan tevékenységeket foglal magában, mint a melegítés, a forró víz hozzáadása, a mosás, a szeletelés és a darabolás.

 

Példák az e melléklet A., E. és G. részében szereplő egyszer használatos műanyag ételtároló edényekre:

 

  Gyorsételek tárolására szánt tárolóedények, például hidegen történő fogyasztásra szánt élelmiszert tartalmazó ételdobozok vagy salátásdobozok

 

  Gyorsételek tárolására szánt tárolóedények, például melegen történő fogyasztásra szánt élelmiszert tartalmazó ételdobozok vagy salátásdobozok, kivéve, ha az élelmiszert a fogyasztónak kell a vásárlást követően felmelegítenie

 

  Hamburger, szendvics vagy wrap tárolására szánt dobozok

 

  Egyszemélyes adagnak szánt ételtároló edények további előkészítést nem igénylő, friss vagy feldolgozott élelmiszerek, például gyümölcsök, zöldségek, desszertek vagy fagylaltok tárolására, melyeket egyenként kiszerelve értékesítenek

 

Példák az e melléklet A., E. és G. részében szereplő egyszer használatos műanyag ételtároló edényektől eltérő ételtároló edényekre:

 

  További előkészítést igénylő, szárított vagy hidegen értékesített élelmiszert tartalmazó ételtároló edények

 

  Az egyszemélyesnél nagyobb adagnak szánt ételtároló edények

 

  Egyszemélyes adagnak szánt ételtároló edények, melyeket nem egyenként kiszerelve értékesítenek

–  Italtartó poharak

 

Módosítás    79

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – B rész – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

—  Evőeszközök (villák, kések, kanalak, evőpálcikák)

—  Evőeszközök (villák, kések, kanalak, evőpálcikák), kivéve 2023-ig az oktatási létesítmények vagy egészségügyi intézmények számára biztosított evőeszközöket, amelyeket az intézmények a 2014/24/EU irányelv 2. cikkének 8. pontjában meghatározott, 2018. december 31. előtt odaítélt, árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződések1a keretében szereznek be

 

___________________

 

1a „árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződés”: olyan közbeszerzési szerződés, amelynek tárgya termékek megvásárlása, lízingje, bérlete vagy részletvétele, vételi joggal vagy anélkül. Az árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződés mellékesen beállítási és üzembe helyezési műveletekre is kiterjedhet.

Módosítás    80

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – B rész – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

—  Tányérok

—  Tányérok, kivéve 2023-ig az oktatási létesítmények vagy egészségügyi intézmények számára biztosított evőeszközöket, amelyeket az intézmények a 2014/24/EU irányelv 2. cikkének 8. pontjában meghatározott, 2018. december 31. előtt odaítélt, árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződések1a keretében szereznek be.

 

___________________

 

1a „árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződés”: olyan közbeszerzési szerződés, amelynek tárgya termékek megvásárlása, lízingje, bérlete vagy részletvétele, vételi joggal vagy anélkül. Az árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződés mellékesen beállítási és üzembe helyezési műveletekre is kiterjedhet.

Módosítás    81

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – B rész – 6 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

—  Léggömbökhöz – kivéve az ipari vagy más foglalkozásszerű felhasználásra szánt ballonokat, valamint a fogyasztók számára nem értékesített alkalmazásokat – rögzítendő és azokat tartó pálcák, beleértve e pálcák mechanizmusait

—  Léggömbökhöz – kivéve az ipari vagy más foglalkozásszerű felhasználásra szánt ballonokat, valamint a fogyasztók számára nem értékesített alkalmazásokat – rögzítendő és azokat tartó pálcák, e pálcák mechanizmusai nélkül

Módosítás    82

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – B rész – 6 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

  Nagyon könnyű műanyag hordtasakok, kivéve, amikor higiéniai okokból vagy ömlesztve árult nedves élelmiszer csomagolása céljából van rájuk szükség

Módosítás    83

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – B rész – 6 b franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

  Oxidatív biológiai úton lebontható műanyagból készült termékek

Módosítás    84

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – B rész – 6 c franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

  Expandált polisztirolból készült étel- és italtartók, amelyek olyan ételek tárolására szolgálnak, amelyeket vagy a helyszínen, vagy elvitel után azonnal, további előkészítés nélkül elfogyasztanak a tartályból

Indokolás

All these additional market restriction for products are coherent with the current EU legislation in force or political statement from the European Parliament. For e.g. the European Parliament has just called, on Thursday 13 of September 2018, for a complete EU ban on oxo-degradable plastic by 2020, as this type of plastic negatively affects the recycling of conventional plastic and fails to deliver a proven environmental benefit. Furthermore, the proposal to add a ban of some applications of expanded polystyrene (EPS) in the SUP proposal is justified by the fact that polystyrene, in its various sizes, appears in rank 1, 3, 13, 28 and 53 of the plastic waste most commonly found on European beaches, according to the Commission's classification in its impact assessment (Part II, pages 31 and 32). That is more than 31% of all plastics found on European beaches. Clearly, European legislators must find a way to address and to limit this source of marine litter, which the Commission has not done in its proposal.

Módosítás    85

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – C rész – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

—  Italtárolók, vagyis folyadék tárolására használatos tárolóedények, például italpalackok, beleértve a fedelüket és kupakjukat is

—  Italtárolók, vagyis folyadék tárolására használatos tárolóedények, például italpalackok, beleértve a fedelüket és kupakjukat is, kivéve a 609/2013/EU rendelet 2. cikkének g) pontjában meghatározott, speciális gyógyászati célra szánt, folyékony formában elfogyasztandó ételekhez szánt és használt speciális tartályokat

Módosítás    86

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – D rész – 3 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

  Dohánytermékek szűrővel, valamint azok a szűrők, amelyeket dohánytermékekkel történő együttes használathoz hoznak forgalomba

Indokolás

Cigarette butts have a severe negative impact on the environment. For example, one cigarette butt can pollute between 500 and 1000 litres of water. By including tobacco products in this Annex, the consumers would be better informed on the environmental impact of cigarettes. Regarding the inclusion of packets and wrappers, these items are ranked fourth in terms of beach counts and therefore stronger measures are needed. There is currently not enough consumer awareness about the presence of plastic in beverage cups and the correct waste disposal of them. Therefore, the consumer should be informed about appropriate waste disposal of these products and their negative impact on the environment.

Módosítás    87

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – D rész – 3 b franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

  Rugalmas anyagból készült dobozok és csomagolóanyagok olyan élelmiszerek tárolására, amelyeket a zacskóból vagy csomagolásból további előkészítés nélküli, azonnali fogyasztásra szánnak

Indokolás

Cigarette butts have a severe negative impact on the environment. For example, one cigarette butt can pollute between 500 and 1000 litres of water. By including tobacco products in this Annex, the consumers would be better informed on the environmental impact of cigarettes. Regarding the inclusion of packets and wrappers, these items are ranked fourth in terms of beach counts and therefore stronger measures are needed. There is currently not enough consumer awareness about the presence of plastic in beverage cups and the correct waste disposal of them. Therefore, the consumer should be informed about appropriate waste disposal of these products and their negative impact on the environment.

Módosítás    88

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – D rész – 3 c franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

  Italtartó poharak

Indokolás

Cigarette butts have a severe negative impact on the environment. For example, one cigarette butt can pollute between 500 and 1000 litres of water. By including tobacco products in this Annex, the consumers would be better informed on the environmental impact of cigarettes. Regarding the inclusion of packets and wrappers, these items are ranked fourth in terms of beach counts and therefore stronger measures are needed. There is currently not enough consumer awareness about the presence of plastic in beverage cups and the correct waste disposal of them. Therefore, the consumer should be informed about appropriate waste disposal of these products and their negative impact on the environment.

Módosítás    89

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – E rész – 4 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  Italtartó poharak

–  Italtartó poharak, beleértve azok tetejét és fedelét

Módosítás    90

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – F rész – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

—  Italpalackok

—  Italpalackok, beleértve azok kupakját és fedelét


INDOKOLÁS

Háttérinformációk

Anélkül, hogy a történészek kenyerét akarná elvenni, az előadó szerint korunkat „a műanyag korának” lehetne leginkább nevezni.

A XIX. század közepén felfedezett műanyagot az 50-es évek óta tömegtermelésben állítják elő, az elmúlt 15 évben pedig ez az arány exponenciálisan növekedett: mindössze 65 év alatt több mint 8 milliárd tonna műanyagot gyártottak(1), és 6 milliárd tonna hulladékot termeltek. Riasztó számadatok.

Napjaink „eldobható” társadalma hatalmas szemeteskukává alakítja óceánjainkat, ugyanis a tengeri hulladék 85%-áért a műanyagok felelősek: 50%-ban az egyszer használatos műanyagok, 25%-ban pedig a halászeszközök. Évente körülbelül 15 600 tonna eldobható műanyag szennyezi az európai vizeket; 26 600 tonna, ha hozzáadjuk a halászeszközöket is(2).

Európában évente 150 000 tonna műanyag kerül a tengerekbe(3). Világszinten a helyzet még aggasztóbb, ugyanis évente 8 millió tonna kerül az óceánokba.

Ha nem teszünk semmit, 2050-re több műanyag lesz az óceánokban, mint hal. A teljes tengeri állatvilág érintett: a teknősök, a madarak, a bálnafélék, a halak, a rákok elfogyasztják a műanyagot, aminek káros hatása van a túlélésükre, az emberi egészségre pedig egyelőre ismeretlen módon hat.

A Bizottság vezető szerepet vállal

Ez a megállapítás, amelyet az éghajlatváltozással ellentétben senki nem kérdőjelez meg, azt eredményezte, hogy május 28-án az Európai Bizottság közzétette az egyszer használatos műanyagokra vonatkozó jogalkotási javaslatát.

Számos intézkedés bevezetésére került sor, amelyek az egyes tagállamok vagy régiók kezdeményezésein alapulnak, és amelyek egy átfogó közösségi megközelítésbe épülve kiegészítik, meghaladják és harmonizálják a könnyű műanyagok hordtasakok felhasználásának csökkentéséről szóló (EU) 2015/720 irányelvet, a műanyagokkal kapcsolatos stratégiát, a körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési tervet és a hulladékokról szóló felülvizsgált jogszabályokat.

A Bizottság az európai tengerekben és tengerpartokon található tíz elsődleges makroműanyag-forrást célozza meg, amelyek a tengeri hulladék 70%-át teszik ki.

Világszintű kihívás, amely nagyratörő és fokozatos intézkedéseket igényel 

– Uniós szinten be kell tiltani az egyszer használatos műanyagokat, amennyiben léteznek alternatívák. Ez kilenc termékre érvényes: az evőeszközökre (villákra, késekre, kanalakra és evőpálcikákra) és a tányérokra, a fültisztító pálcikákra, a szívószálakra, az italkeverőkre és a léggömbhöz tartozó pálcákra (5. cikk).

– A tagállamokra kell bízni az azon egyszer használatos műanyagok fogyasztásának jelentős mértékű csökkentésére irányuló eszközök kiválasztását, amelyek alternatívái már fejlesztés alatt állnak: élelmiszertartályok és italpoharak (4. cikk). Olyan rendszerről van szó, amely az 50 mikron vastagságú vagy annál vékonyabb könnyű műanyag hordtasakok programozott betiltásával már bizonyított(4).

– Biztosítani kell, hogy 2025-re a műanyag palackok legalább 90%-át összegyűjtsék (9. cikk).

– Ki kell terjeszteni a gyártói felelősségvállalást (8. cikk) az irányelv hatálya alá eső valamennyi termékkategóriára, kivéve az egészségügyi betéteket, a tamponokat és a tamponapplikátorokat. Ez a megnövekedett felelősség fedezni fogja a hulladék gyűjtésének és eltakarításának költségeit, valamint a figyelemfelhívó intézkedéseket (10. cikk).

– Jelölési/címkézési követelményeket kell előírni három termékkategóriára: az egészségügyi betétekre és tamponokra, nedves törlőkendőkre és műanyag léggömbökre (7. cikk).

A Bizottság arra számít, hogy az irányelv mind a környezetre, mind pedig a gazdaságra kedvező hatással lesz. Lehetővé fogja tenni a 2030-ra 22 milliárd eurós költségű környezeti károk elkerülését(5), és a fogyasztók számára akár 6,5 milliárd euró megtakarítását(6) a gyártók esetében becsült 3,2 milliárd eurós megfelelési költségért cserébe(7). Még a legvisszafogottabb forgatókönyv (2a. lehetőség) is, amely az ágazati szereplők önkéntes fellépésére és a tájékoztató kampányokra korlátozódik, munkahelyek elvesztéséhez vezetne(8). Ezzel szemben 30 000–50 000 munkahelyet lehetne teremteni a többi lehetséges forgatókönyv szerint, amelyek nagyobb hangsúlyt fektetnek az innovációra(9).

Az előadó prioritásai

Az előadó rendkívül kedvezőnek tartja ezt a nagyratörő bizottsági javaslatot, amely teljes mértékben összhangban van a közvéleménnyel: az európaiak 95%-a szükségesnek és sürgősnek tartja az egyszer használatos műanyagokkal kapcsolatos fellépést(10).

Az előadó mindazonáltal helyesebbnek tartaná, ha a Bizottság még tovább lépne a saját hatásértékelése eredményeinek nyomon követésében. Ezenkívül azt szeretné, ha nyilvánosságra kerülne az Eunomia tanácsadó szervezet által készített tanulmány, amelyen a hatásértékelés alapszik.

1.  Idővel célszámokat kell meghatározni az élelmiszertartályok és italpoharak használatának csökkentése terén. Két olyan termékről van szó, amelyek alternatívái már kereskedelmi forgalomban kaphatók. A tagállamoktól származó releváns adatok hiánya miatt azonban az előadó módosított ütemtervet részesít előnyben. Referenciaként a könnyű műanyag hordtasakokról szóló, 2015. évi irányelv szolgál, amely a nemzeti jogba történő átültetéstől számított 2–3 éven belül meghozandó, harmonizált csökkentési intézkedéseket ír elő.

Referenciaként a könnyű műanyag hordtasakokról szóló, 2015. évi irányelv szolgál, amely a nemzeti jogba történő átültetést követő 2–3 éven belül meghozandó, harmonizált csökkentési intézkedéseket ír elő.

2.  A műanyag palackok szelektív gyűjtése

Az előadó nem teljes mértékben elégedett a 9. cikk megfogalmazásával, amely a műanyag palackok szelektív gyűjtését írja elő. E palackok a kupakokkal együtt a tengerben található eldobható műanyagok leggyakoribb kategóriája (az egyszer használatos műanyagok egyötöde).

Míg egyes tagállamokban intenzív vita folyik a műanyag palackokkal kapcsolatos, általános betétdíjas rendszer kialakításáról, az előadó nyitva hagyná ezeket a lehetőségeket. A tagállamoknak ki kellene tudniuk választani a leghatékonyabb módot arra, hogy a műanyag palackokat kereskedelmi értékkel ruházzák fel, és ezzel arra lehessen ösztönözni a fogyasztókat, hogy visszavigyék vagy otthon szelektíven gyűjtsék a palackokat.

A palackok ezenkívül rendkívüli mértékben újrafeldolgozhatók, ezért a Bizottság azt a célt tűzte ki, hogy 2025-re a gyűjtés elérje a 90%-ot. Az előadó a 6. cikkben foglalt, az italtartóhoz rögzítve maradó fedelek és kupakok vonatkozásában javasolja 2025-re minimum 25%-os újrafeldolgozott tartalom előírását, ami iránt az ágazat már elkötelezte magát.

3.  Az Egészségügyi Világszervezet ajánlásainak betartása a műanyag szűrővel rendelkező cigaretták tekintetében

Az előadó a cigaretták műanyag szűrői tekintetében is aggodalmának ad hangot, a szűrők ugyanis az európai tengerpartokon eldobott műanyag hulladékok listáján a második helyen szerepelnek. Az előadó új 4a. cikk hozzáadását javasolja „A dohánytermékből származó, fogyasztás után keletkező hulladékok csökkentése” címmel.

A dohánygyártókra vonatkozó kiterjesztett felelősségvállalási rendszer alkalmazásán kívül a cikkben szerepel, hogy a tagállamoknak azt a célt kell kitűzniük, hogy 2025-re 50%-kal, 2030-ra pedig 80%-kal csökkentsék a cigarettákhoz használt műanyag szűrők mennyiségét(11).

A tagállamoknak kötelezettséget kell vállalniuk a cigarettacsikkek gyűjtőrendszerének kialakítására. Ezenkívül követni kell az olasz modellt, és visszatartó erejű bírságokat kell alkalmazni a dohányosokkal szemben, akik a cigarettacsikket a földre vagy a csatornába dobják.

4.  Az előadó úgy véli, hogy a Bizottság ugyanakkor túl messzire megy a 8. cikkben szereplő „kiterjesztett gyártói felelősségvállalással” kapcsolatban.

Elismeri, hogy a környezetvédelmi szakpolitika fontos eszközéről van szó, és osztozik a Bizottság azon törekvésében, hogy a hulladékról szóló jogszabályokban már meglévő intézkedéseket kiegészítse. Másrészről azonban a 2008/98/EK keretirányelv 8. cikkének (1) bekezdésére hivatkozva azon az állásponton van, hogy ez a felelősség nem terjed ki a tengerek és a tengerpartok takarítására. A csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 2018/852/EK irányelv meghatározza, hogy legkésőbb 2024. december 31-ig, azaz az e javaslatban rögzített dátumnál legfeljebb három évvel későbbi időpontig a csomagolások tekintetében kiterjesztett gyártói felelősségvállalási rendszereket kell kialakítani. Ezek mindegyike aggasztja az előadót, aki úgy véli, hogy a kiterjesztett gyártói felelősségvállalási rendszernek arányosnak kell maradnia.

5.  A nagyon könnyű hordtasakok bevonása

Az előadó azt javasolja, hogy az 5. cikkben felsorolt, korlátozás alá tartozó termékek listájához hozzá kell adni a 15 mikronnál vékonyabb, a könnyű hordtasakok felhasználásának csökkentéséről szóló (EU) 2015/720 irányelv hatálya alá nem tartozó hordtasakokat is.

Az előadó úgy véli, hogy figyelembe véve azt, milyen gyorsan változnak a fogyasztói szokások a tagállamok többségében, ahol a műanyag hordtasakokért az értékesítési ponton fizetni kell, egyértelmű tiltást kellene bevezetni a nagyon könnyű hordtasakok tekintetében, kivéve ha azok higiéniai szerepet töltenek be.

6.  A halászeszközök egy másik olyan téma, amellyel kapcsolatosan az előadó módosításokat kíván eszközölni. Megállapítja, hogy bár egyes közösségi rendelkezések(12) már előírják a tengerben elvesztett vagy elhagyott hálókból vagy egyéb eszközökből származó hulladék kezelését, a halászeszközök elvesztése uniós szintű hatékony ellenőrzésének hiányában a probléma továbbra is fennáll. A halászhajókról és a kedvtelési célú vízi járművekről származó hulladékok több mint 30%-át, amelyet vissza kellene vinni a kikötőkbe, nem viszik vissza, és valószínűleg a tengerbe kerül(13). Az előadó logikusnak tartja a kiterjesztett felelősségvállalási rendszer halászeszközök gyártói esetében történő alkalmazását.

Az előadó javasolja a 8. cikk (3) bekezdésének egy 15%-os újrafeldolgozási céllal történő kiegészítését, mivel más szilárd felszerelésekhez hasonlóan a halászeszközökben rendkívül nagy újrafelhasználási potenciál rejlik, és ezért vissza kell vinni őket a kikötőbe. Ez a bevált gyakorlatokat, különösen az izlandit figyelembe véve megvalósítható cél, Izlandon ugyanis a hálók újrafeldolgozási célszáma 2006-ban 45% volt, ma pedig mind a hálók, mind a huzalok esetében 85%(14).

Az előadó általános célja illeszkedik azon tudósok és miniszterek álláspontjához, akikkel jelentése elkészítése során találkozott: a csodaeszközből szennyezőanyaggá váló műanyagnak van jövője, azonban a tengerektől és az óceánoktól távol.

(1)

R. Geyer, J. Jambeck, K. Lavender, University study, „Production, use, and fate of all plastics ever made”, Science Advances, Vol.3, n°7, 2017.

(2)

Az Európai Bizottság „Reducing Marine Litter: action on single use plastics and fishing gear” című hatásvizsgálata, SWD(2018)254, 2018. május 28., 1. rész 10. o.

(3)

ibid., 1. rész 10. o.

(4)

A könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentéséről szóló, a 94/62/EK irányelvet módosító, 2015. április 29-i (EU) 2015/720 irányelv 4. cikke 1a. pontjának b) alpontja szerint: „2018. december 31-ig az áruk vagy termékek értékesítési pontjain könnyű műanyag hordtasakokat ne bocsássanak díjmentesen rendelkezésre, kivéve, ha ezzel azonos hatékonyságú eszközöket alkalmaznak.”

(5)

Az Európai Bizottság „Egyszer használatos műanyag: a tengeri hulladék csökkentésére irányuló új uniós szabályok” c. sajtóközleménye, 2018. május 28.

(6)

Hatásvizsgálat, id. m., 1. rész, 60. o.

(7)

ibid., 1. rész 60. o.

(8)

ibid., 1. rész 60. o.

(9)

ibid., 1. rész 60. o.

(10)

ibid., 1. rész 6. o.

(11)

A WHO jelentése a dohányról és annak környezeti hatásáról (Tobacco and its environmental impact: an overview), 2017

(12)

A közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló 1224/2009/EK tanácsi rendelet 48. cikke előírja, hogy a halászhajók parancsnokának 24 órán belül jeleznie kell a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságának a halászeszközök elvesztését.

(13)

Hatásvizsgálat, id. m., 12. o.

(14)

http://iswa2015.org/assets/files/downloads/marine_litter3.pdf


MELLÉKLET: AZON SZERVEZETEK ÉS SZEMÉLYEK FELSOROLÁSA, AMELYEKTŐL AZ ELŐADÓ ÉSZREVÉTELEKET KAPOTT

A következő felsorolás tisztán önkéntes alapon, az előadó kizárólagos felelősségi körében készült. Az előadó a következő szervezetekről vagy személyektől kapott észrevételeket [a jelentéstervezet/a jelentés elkészítése során annak bizottsági ülésen történő elfogadásáig]:

Szervezet és/vagy személy

Európai Környezetvédelmi Hivatal

ClientEarth

Edana

Essenscia

EurEau

Európai Műanyag-feldolgozók Szövetsége (EuPC)

A kiterjesztett gyártói felelősségvállalással foglalkozó szövetség (EXPRA)

FoodDrinkEurope

Fostplus

Frans Timmermans, az Európai Bizottságnak a minőségi jogalkotásért, az intézményközi kapcsolatokért, a jogállamiságért és az Alapjogi Chartáért felelős első alelnöke

Friends of the Earth Europe

Go4Circle

Belga csomagolási intézet

Jyrki Katainen, az Európai Bizottság

munkahelyteremtésért, növekedésért, beruházásokért és versenyképességért felelős első alelnöke

Karmenu Vella, a környezetpolitikáért, a tengerügyekért és a halászati politikáért felelős biztos

Nestlé S.A.

Pack2Go Europe

Petcore Europe

Philippe De Backer, Belgium szociális és közegészségügyi minisztere mellé rendelt, a társadalombiztosítási csalás elleni küzdelemért, a magánélet védelméért és az Északi-tengerért felelős államtitkár

Plastics Europe

Plastics Recyclers Europe

Ausztria Európai Unió mellett működő állandó képviselete

Rethink Plastic Alliance

Seas at risk

Sky

Suez S.A.

Surfrider Foundation Europe

Tetra Pack International S.A.

Zero Waste Europe


VÉLEMÉNY a Gazdasági és Monetáris Bizottság részéről (26.9.2018)

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részére

az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))

A vélemény előadója: Barbara Kappel

RÖVID INDOKOLÁS

Az egyszer használatos műanyagokkal kapcsolatos kezdeményezés az EU körforgásos gazdaságra vonatkozó, szélesebb körű menetrendjének része, amely a tengeri hulladék csökkentésére irányuló gazdasági ösztönzőkkel fog foglalkozni. Ezen belül is főként az egyszer használatos műanyag termékek miatt kialakuló negatív externáliákat helyezi előtérbe. Az externáliák a gazdasági döntések harmadik felekre gyakorolt kompenzálatlan hatásai. Nem szerepelnek a hatás okozójának döntéshozatali folyamatában. Gazdasági szempontból ezek a piaci hiányosság egy formájának tekintendőek, és állami beavatkozást tehetnek szükségessé.

Az egyszer használatos műanyag termékekből és a műanyagot tartalmazó halászeszközökből származó tengeri műanyag hulladék keletkezésének megelőzése és a műanyag hulladék mennyiségének csökkentése az EU műanyag-stratégiája keretében már előirányzott, a mikroműanyagokra vonatkozó egyedi intézkedéseket egészíti ki. Miután a műanyag zacskókkal kapcsolatban 2015-ben intézkedések történtek, 10 olyan egyszer használatos műanyag terméket és halászeszközt (úgynevezett makroműanyagot) azonosítottak be, amelyekből az európai tengeri hulladék 70%-a keletkezik. Elengedhetetlen, hogy az EU és a tagállamok az óceánokban és a tengerpartokon található műanyag mennyiségének mérséklésével megfelelő válaszlépéseket tegyenek a tengeri hulladékok környezeti vonatkozásainak kezelése érdekében, valamint ezzel egyidejűleg a műanyagok tekintetében nagyobb figyelmet szenteljenek a körforgásos gazdaságra való áttérés tágabb témájának.

A tengeri hulladék kérdése olyan globális probléma, amely messze túlmutat az Unió határain, és ennek megfelelően csak egy világszintű megállapodás lesz képes teljes körűen megoldani a bolygónk előtt álló kihívást. Kutatások szerint a tengeri hulladék 80%-áért mindössze 20 ország tehető felelőssé, és közülük egyik sem uniós tagállam. Az előadó ezért a műanyagszennyezés leküzdése érdekében globális megközelítést szorgalmaz, és a G7-ek és a G20-ak szintjén megvalósítandó intézkedések meghozatalát, valamint az ENSZ fenntartható fejlesztési céljainak végrehajtását sürgeti.

A pénzügyi ágazatnak segítenie kell a vállalkozásokat abban, hogy többet fektessenek be a fenntartható megoldásokba, mielőtt a kormányok a politikai intézkedések eszközéhez nyúlnának. Az előadó úgy ítéli meg, hogy előnyösebb lenne a szigorúbb normákon alapuló megközelítés alkalmazása, amelynek következtében bizonyos szennyező termékek kiszorulnának a piacról, ugyanakkor a megközelítés egyben támogatná a K+F-t és az innovációt a költséghatékonyabb módon újrahasznosítható, biológiailag lebomló vagy ártalmatlan termékek vonatkozásában. Ezeket az új normákat ésszerű időn belül érvényesíteni kell annak érdekében, hogy a kkv-k ki tudják igazítani üzleti modelljüket, mivel a műanyag-feldolgozó iparágában tevékenykedő 50 000 uniós vállalat többsége kkv.

A Bizottság elemzésében foglalt becslés szerint a javaslatban szereplő intézkedések – azaz a bizonyos, egyszer használatos műanyag termékek betiltása, a csökkentési célok, a kiterjesztett gyártói felelősség, a termékkialakításra vonatkozó intézkedések, valamint a halászok számára kidolgozott, a halászeszközök visszahozatalára vonatkozó ösztönzők – 2,6 millió tonna szén-dioxid-egyenértéknek megfelelő megtakarítást jelentenének, és 11 milliárd eurónak megfelelő értékben előznének meg környezeti károkat. A vállalatok megfelelési költségei 2 milliárd eurót, a hulladékgazdálkodás költségei pedig 510 millió eurót tesznek ki. A fogyasztók mintegy 6,5 milliárd eurót takarítanának meg, míg a betétdíjas vagy ezzel egyenértékű rendszer további 1,4 milliárd eurójukba kerülne. A Bizottság becslései szerint a halászati ipart érintő többletköltségek a legjobb esetben is a bevétel 0,16%-ára fognak rúgni. Ugyanakkor a Bizottság a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer megvalósításának – teljes mértékben a végfelhasználóra hárított – végrehajtási költségeivel kapcsolatban nem bocsát rendelkezésre adatokat.

A tengeri hulladék problémájának kezelése gazdasági lehetőségeket teremthet. A vállalkozások az innováció és a K+F segítségével az erőforrás-hatékony és szénmentes gazdaság elősegítésével növelhetik versenyképességüket. A tengeri hulladék keletkezésének megelőzésére, a fenntartható alternatív anyagokra, termékekre és üzleti modellekre irányuló beruházások hozzájárulhatnak a munkahelyteremtéshez és elmélyíthetik a technikai és tudományos készségeket. Jóllehet az egyszer használatos műanyag termékek mennyiségének csökkentésére irányuló kezdeményezés üdvözlendő, az arányosság biztosítása érdekében kiegyensúlyozott megközelítésre van szükség.

MÓDOSÍTÁSOK

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Irányelvre irányuló javaslat

-1 preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1)  Az Unió gazdasági jóléte elválaszthatatlan a hosszú távú környezeti fenntarthatóságtól. A tagállamok gazdasági modelljeinek növekvő fenntarthatósága új lehetőségeket teremthet az innováció, a versenyképesség és a munkahelyteremtés terén.

Módosítás    2

Irányelvre irányuló javaslat

-1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1a)   A műanyaghulladék kezelésével kapcsolatos kihívások lehetőséget teremthetnek arra, hogy az európai ipar globális vezető szerepre tegyen szert a körforgásos gazdaságra való átállás tekintetében nyújtott megoldások terén.

Módosítás    3

Irányelvre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A tengeri hulladék határokon átívelő természete miatt globális problémának számít. A tengeri hulladék csökkentése kulcsfontosságú lépés az Egyesült Nemzetek 14. fenntartható fejlesztési céljának teljesítéséhez, amely a fenntartható fejlődés érdekében az óceánok, tengerek és tengeri erőforrások megőrzésére és fenntartható használatára szólít fel.36 Az Uniónak ki kell vennie a részét a tengeri hulladék kezeléséből és arra kell törekednie, hogy a világ számára iránymutató szerepet töltsön be ezen a téren. Ebben az összefüggésben az Unió több nemzetközi fórum keretében – G20, G7, ENSZ – is azon dolgozik a partnereivel, hogy ösztönözze az összehangolt fellépést. Ez a kezdeményezés az Unió erre irányuló erőfeszítésének részét képezi.

(3)  A tengeri hulladék határokon átívelő természete miatt globális problémának számít. A műanyag hulladék keletkezésének sikeres megelőzése és a műanyag hulladék sikeres kezelése a nemzetközi együttműködés, és egy tudományos, tényeken alapuló megközelítés alkalmazása révén valósulhat meg a leghatékonyabban. A tengeri hulladék csökkentése kulcsfontosságú lépés az Egyesült Nemzetek 14. fenntartható fejlesztési céljának teljesítéséhez, amely a fenntartható fejlődés érdekében az óceánok, tengerek és tengeri erőforrások megőrzésére és fenntartható használatára szólít fel.36 Az Uniónak ki kell vennie a részét a tengeri hulladék kezeléséből és arra kell törekednie, hogy a világ számára iránymutató szerepet töltsön be ezen a téren. Ebben az összefüggésben az Uniónak meg kell erősítenie együttműködését, különösen a főbb szennyező országokkal és partnereivel közösen nemzetközi szinten – G20, G7, ENSZ – ösztönöznie kell az összehangolt fellépést. Ez a kezdeményezés az Unió a hulladék fenntartható és körforgásos gazdaság érdekében való csökkentésére irányuló erőfeszítésének részét képezi.

__________________

__________________

36 Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Közgyűlésén 2015. szeptember 25-én elfogadott 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrend.

36 Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Közgyűlésén 2015. szeptember 25-én elfogadott 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrend.

Módosítás    4

Irányelvre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az erőforrásokat oda kell irányítani, ahol a legnagyobb szükség van rájuk, ezért ennek az irányelvnek csak a leggyakoribb egyszer használatos műanyagtermékekre kell vonatkozni, amelyek a becslések szerint az uniós tengerpartokon elvégzett számlálások során talált egyszer használatos műanyagok körülbelül 86 %-át teszik ki.

(7)  Az erőforrásokat oda kell irányítani, ahol a legnagyobb szükség van rájuk, ezért ennek az irányelvnek a leggyakrabban észlelt egyszer használatos műanyagtermékekre kell vonatkozni, amelyek a becslések szerint az uniós tengerpartokon elvégzett számlálások során talált egyszer használatos műanyagok körülbelül 86%-át teszik ki, ezenkívül a halászeszközökre is ki kell terjednie. A körforgásos gazdaságra való áttérés szükségessé fogja tennie az egyszer használatos műanyagtermékek teljes használatának csökkentését.

Módosítás    5

Irányelvre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  Ez az irányelv nem sérti a 94/62/EK irányelv 3. cikkének 1. pontja szerinti fogalommeghatározásnak megfelelően csomagolásnak minősülő egyszer használatos műanyagtermékekre vonatkozóan a 94/62/EK irányelvben meghatározott rendelkezéseket.

Indokolás

A 94/62/EK irányelv hatálya alá tartozó egyszer használatos műanyag csomagolások tekintetében pontosításra van szükség.

Módosítás    6

Irányelvre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Az egyszer használatos műanyagtermékeket sokféle műanyagból lehet előállítani. A műanyagot általában úgy definiálják, hogy polimer anyagok, amelyekhez adalékanyagokat adhattak. Azonban ez a definíció egyes természetes polimerekre is igaz. A nem módosított természetes polimerek nem tartoznak a javaslat hatálya alá, mivel azok természetesen fordulnak elő a környezetben. Ezért a polimer 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikkének (5) bekezdésében szereplő fogalommeghatározását át kell dolgozni, és ennek az irányelvnek a céljából43 külön fogalommeghatározást kell alkalmazni. A módosított természetes polimerekkel vagy biotermelés-alapú, fosszilis vagy szintetikus alapanyagból gyártott műanyagok nem fordulnak elő a természetben, ezért azokra vonatkozik ez az irányelv. A műanyagok átdolgozott fogalommeghatározása így vonatkozik a polimer-alapú gumitermékekre és a biotermelés-alapú és biológiailag lebontható műanyagokra is, függetlenül attól, hogy biomasszából származnak-e, és/vagy úgy alakították-e ki azokat, hogy idővel biológiailag lebomoljanak. Egyes polimer anyagok nem képesek kész anyagok és termékek fő szerkezeti alkotóelemeként működni, például a polimer bevonatok, festékek, tinták és ragasztók. Ez az irányelv ezekre az anyagokra nem vonatkozik, ezért ezeket a fogalommeghatározás sem foglalja magában.

(8)  Az egyszer használatos műanyagtermékeket sokféle műanyagból lehet előállítani. A műanyagot általában úgy definiálják, hogy polimer anyagok, amelyekhez adalékanyagokat adhattak. Azonban ez a definíció egyes természetes polimerekre is igaz. A nem módosított természetes polimerek nem tartoznak a javaslat hatálya alá, mivel azok természetesen fordulnak elő a környezetben. Ezért a polimer 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikkének (5) bekezdésében szereplő fogalommeghatározását át kell dolgozni, és ennek az irányelvnek a céljából43 külön fogalommeghatározást kell alkalmazni. A módosított természetes polimerekkel vagy biotermelés-alapú, fosszilis vagy szintetikus alapanyagból gyártott műanyagok nem fordulnak elő a természetben, ezért azokra vonatkozik ez az irányelv. A műanyagok átdolgozott fogalommeghatározása így vonatkozik a polimer-alapú gumitermékekre és a biotermelés-alapú és biológiailag lebontható műanyagokra is, függetlenül attól, hogy biomasszából származnak-e, és/vagy úgy alakították-e ki azokat, hogy idővel biológiailag lebomoljanak. Egyes polimer anyagok nem képesek kész anyagok és termékek fő szerkezeti alkotóelemeként működni, például a polimer bevonatok, bélések vagy rétegek, festékek, tinták és ragasztók. Ez az irányelv ezekre az anyagokra nem vonatkozik, ezért ezeket a fogalommeghatározás sem foglalja magában.

_________________

_________________

43 Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).

43 Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).

Módosítás    7

Irányelvre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Bizonyos egyszer használatos műanyagtermékek esetén nem állnak még rendelkezésre megfelelő és fenntarthatóbb alternatívák, és a legtöbb ilyen jellegű egyszer használatos műanyagtermék fogyasztása várhatóan növekedni fog. Ennek a trendnek a megfordítása és a fenntarthatóbb megoldások felé történő elmozdulás támogatása érdekében elő kell írni, hogy a tagállamok hozzák meg a szükséges intézkedéseket e termékek fogyasztásának jelentős csökkentése érdekében, mégpedig úgy, hogy az ne veszélyeztesse az élelmiszerhigiéniát és az élelmiszerbiztonságot, a helyes higiéniai gyakorlatokat, a helyes gyártási gyakorlatokat, a fogyasztók tájékoztatását, vagy az Unió élelmiszerekről szóló jogszabályaiban meghatározott nyomon követhetőséget44.

(11)  Bizonyos egyszer használatos műanyagtermékek esetén nem állnak még rendelkezésre megfelelő és fenntarthatóbb alternatívák, és a legtöbb ilyen jellegű egyszer használatos műanyagtermék fogyasztása várhatóan növekedni fog. A fenntarthatóbb megoldások felé történő elmozdulás támogatása érdekében elő kell írni, hogy a tagállamok hozzák meg a szükséges intézkedéseket e termékek fogyasztásának jelentős csökkentése érdekében, ahogy azt a 94/62/EK rendelet keretében a műanyag hordtasakok esetében tették, és a 94/62/EK irányelv 18. cikkének sérelme nélkül, és ne veszélyeztesse az élelmiszerhigiéniát és az élelmiszerbiztonságot, a helyes higiéniai gyakorlatokat, a helyes gyártási gyakorlatokat, a fogyasztók tájékoztatását, vagy az Unió élelmiszerekről szóló jogszabályaiban meghatározott nyomon követhetőséget44. A tagállamoknak ösztönözniük kell az újrafelhasználható termékek használatát, amelyek megfelelnek a körforgásos gazdaság céljainak, anélkül, hogy veszélyeztetnék az áruk szabad mozgását a belső piacon, és torzítanák az uniós és nem uniós gyártók közötti versenyt. Minden olyan intézkedést, amelynek célja az egyszer használatos műanyag termékek fogyasztásának jelentős csökkentése, arányosan össze kell hangolni ezen irányelv célkitűzéseivel. Az intézkedéseknek figyelembe kell venniük a termékek teljes életciklusa során jelentkező hatásokat.

__________________

__________________

 

43a Az Európai Parlament és a Tanács 94/62/EK irányelve (1994. december 20.) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról (HL L 365., 1994.12.31., 10–23. o.)

44 Az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről szóló 178/2002/EK rendelet (HL L 31., 2002.2.1, 1–24. o.), az élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK rendelet (HL L 139., 2004.4.30., 1–54. o.), az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról szóló 1935/2004/EK rendelet, és az élelmiszerbiztonságról, higiéniáról és címkézésről szóló egyéb vonatkozó jogszabályok (HL L 338., 2004.11.13., 4–17. o.).

44 Az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről szóló 178/2002/EK rendelet (HL L 31., 2002.2.1, 1–24. o.), az élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK rendelet (HL L 139., 2004.4.30., 1–54. o.), az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról szóló 1935/2004/EK rendelet, és az élelmiszerbiztonságról, higiéniáról és címkézésről szóló egyéb vonatkozó jogszabályok (HL L 338., 2004.11.13., 4–17. o.).

Módosítás    8

Irányelvre irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a)  A tagállamok számára a 94/62/EK irányelvvel összhangban elő kell írni, hogy értesíteniük kell a Bizottságot a csomagolásokkal kapcsolatos minden intézkedés tervezetéről azok elfogadása előtt úgy, hogy meg lehessen állapítani, hogy azok akadályozzák-e a belső piac működését.

Indokolás

Az egyszer használatos műanyag csomagolások kérdésének kezelése során fontos a 94/62/EK irányelv, különösen annak 16. (értesítés) és 18. cikke (a forgalomba hozatal szabadsága) és ezen irányelv egységességének biztosítása, és a csomagolások belső piacának védelme.

Módosítás    9

Irányelvre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  Bizonyos egyszer használatos műanyagtermékek azért kerülnek a környezetbe, mert nem megfelelő a hulladékkezelésük, például a csatornarendszerbe kerülnek vagy más helytelen módon kerülnek ki a környezetbe. Ezért azoknál az egyszer használatos műanyagtermékeknél, amelyeket gyakran ürítenek a csatornarendszerbe vagy hulladékként történő kezelésük más módon helytelen, jelölési követelményt kell támasztani. A jelölésnek tájékoztatni kell a fogyasztót a megfelelő hulladékártalmatlanítási lehetőségekről és/vagy a kerülendő hulladékártalmatlanítási opciókról és/vagy a helytelen hulladékkezelés miatt jelentkező negatív környezeti hatásokról. A Bizottságot fel kell hatalmazni a jelölés harmonizált formátumának kialakítására, amelynek során, adott esetben, reprezentatív fogyasztói csoportokkal tesztelni kell a javasolt jelölést annak biztosítása érdekében, hogy az hatékony és közérthető legyen.

(14)  Bizonyos egyszer használatos műanyagtermékek azért kerülnek a környezetbe, mert nem megfelelő a hulladékkezelésük, például a csatornarendszerbe kerülnek vagy más helytelen módon kerülnek ki a környezetbe. Ezért azoknál az egyszer használatos műanyagtermékeknél, amelyeket gyakran ürítenek a csatornarendszerbe vagy hulladékként történő kezelésük más módon helytelen, jelölési követelményt kell támasztani. A jelölésnek tájékoztatni kell a fogyasztót a megfelelő hulladékártalmatlanítási lehetőségekről és/vagy a kerülendő hulladékártalmatlanítási opciókról és/vagy a helytelen hulladékkezelés miatt jelentkező negatív környezeti hatásokról. A Bizottságot fel kell hatalmazni a jelölés harmonizált formátumának, például egy logónak a kialakítására, amelynek során, adott esetben, reprezentatív fogyasztói csoportokkal tesztelni kell a javasolt jelölést annak biztosítása érdekében, hogy az hatékony és közérthető legyen. Ebben a folyamatban a Bizottságnak figyelembe kell vennie az e célból elfogadott, meglévő ágazati önkéntes megállapodásokat. Ezenkívül a tagállamok megállapíthatnak visszatartó erejű bírságokra és szankciókra vonatkozó szabályokat, amelyek azokra vonatkoznak, akik a hulladék környezetbe való kikerüléséért felelősek.

Módosítás    10

Irányelvre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Azon egyszer használatos műanyagtermékek esetén, ahol még nem állnak rendelkezésre megfelelő és fenntarthatóbb alternatívák, a tagállamoknak „a szennyező fizet” elv alapján kiterjesztett gyártói felelősségi rendszereket is be kell vezetni, amelyek fedezik a hulladékgazdálkodás és a szeméttakarítás költségeit, valamint azoknak a figyelemfelkeltő intézkedéseknek a költségeit, amelyek az ilyen jellegű szemetelés megelőzésére és csökkentésére irányulnak.

(15)  Azon egyszer használatos műanyagtermékek esetén, ahol még nem állnak rendelkezésre megfelelő és fenntarthatóbb alternatívák, a tagállamoknak „a szennyező fizet” elv alapján kiterjesztett gyártói felelősségi rendszereket is be kell vezetni, amelyek fedezik a hulladékgazdálkodás szükséges költségeit a 2008/98/EK irányelv 8. és 8a. cikkével és a 94/62/EK irányelv 7. cikkével összhangban, valamint azoknak a figyelemfelkeltő intézkedéseknek a költségeit, amelyek az ilyen jellegű szemetelés megelőzésére és csökkentésére irányulnak.

Indokolás

A szemetelés elleni küzdelemnek az illetékes hatóságok, a gyártók és a fogyasztók közös erőfeszítésének kell lennie. A szemetelés problémája nem oldható meg a takarítási költségeknek a gyártóval történő megfizetésével; a probléma megoldása érdekében meg kell változtatni a fogyasztói szokásokat, amely a fogyasztók oktatása és a meglévő jogszabályok betartása révén valósulhat meg. A szemetelés megelőzése sokkal hatékonyabb módszer.

Módosítás    11

Irányelvre irányuló javaslat

15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15a)  A belső piaci verseny torzulásának megakadályozása érdekében biztosítani kell a kiterjesztett gyártói felelősségre vonatkozó intézkedések egységes végrehajtását.

Módosítás    12

Irányelvre irányuló javaslat

15 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15b)  A gazdasági ösztönzők képesek befolyásolni a fogyasztói döntéseket, ösztönözhetnek bizonyos fogyasztói szokásokat, vagy visszatarthatják a fogyasztókat azoktól, és ennélfogva hatékony megelőző intézkedésként alkalmazhatók az egyes műanyagok környezetre gyakorolt hatásának csökkentése érdekében.

Módosítás    13

Irányelvre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  Az hátrahagyott, elveszített vagy más módon a környezetbe juttatott, műanyag-tartalmú halászeszközökből származó műanyag nagy aránya azt jelzi, hogy a jelenleg létező jogi követelmények46 nem nyújtanak elég ösztönzést arra, hogy az ilyen halászeszközöket összegyűjtés és hulladékkezelés céljából visszajuttassák a partra. A kikötői befogadólétesítményeknél a hajókról történő hulladékleadás uniós jog alapján tervezett közvetett díjrendszere megszünteti a hajók esetében azt az ösztönzést, hogy a hulladékaikat a tengerbe ürítsék, és biztosítja a hulladékleadás jogát. A rendszert azonban további pénzügyi ösztönzőkkel kell kiegészíteni a halászok esetében, hogy a halászeszközökből származó hulladékaikat partra hozzák, és el kell kerülni, hogy a fizetendő közvetett hulladékdíj esetleg növekedjen. Mivel a halászeszközökben lévő műanyag alkatrészek magas újrahasznosítási potenciállal rendelkeznek, a tagállamoknak „a szennyező fizet” elv alapján kiterjesztett gyártói felelősségi rendszereket is be kell vezetni a műanyagot tartalmazó halászeszközökre, ezzel elősegítve a hulladékká vált halászeszközök elkülönített gyűjtését, valamint az ilyen halászeszközök eredményes hulladékgazdálkodásának, különösen az újrahasznosításnak a finanszírozását.

(16)  Az hátrahagyott, elveszített vagy más módon a környezetbe juttatott, műanyag-tartalmú halászeszközökből származó műanyag nagy aránya azt jelzi, hogy a jelenleg létező jogi követelmények46 nem nyújtanak elég ösztönzést arra, hogy az ilyen halászeszközöket összegyűjtés és hulladékkezelés céljából visszajuttassák a partra. A kikötői befogadólétesítményeknél a hajókról történő hulladékleadás uniós jog alapján tervezett közvetett díjrendszere megszünteti a hajók esetében azt az ösztönzést, hogy a hulladékaikat a tengerbe ürítsék, és biztosítja a hulladékleadás jogát. A rendszer azonban nem eléggé hatékony ahhoz, hogy a halászok a halászeszközökből származó hulladékaikat partra hozzák. Mivel a halászeszközökben lévő műanyag alkatrészek magas újrahasznosítási potenciállal rendelkeznek, a tagállamoknak „a szennyező fizet” elv alapján kiterjesztett gyártói felelősségi rendszereket is be kell vezetni a műanyagot tartalmazó halászeszközökre, ezzel finanszírozva az ilyen halászeszközök eredményes hulladékgazdálkodását, különösen az újrahasznosítást. Emellett a Bizottságnak és a tagállamoknak együtt kell működniük a halászeszközökből származó hulladék csökkentésére irányuló mechanizmusok létrehozása és a hulladékká vált halászeszközök elkülönített gyűjtésének elősegítése érdekében.

__________________

__________________

46 A Tanács 1224/2009/EK rendelete, a 2000/59/EK irányelv és a 2008/98/EK irányelv.

46 A Tanács 1224/2009/EK rendelete, a 2000/59/EK irányelv és a 2008/98/EK irányelv.

Módosítás    14

Irányelvre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  A műanyagtartalmú tengeri hulladékot eredményező szemetelés és a hulladékártalmatlanítás egyéb helytelen formáinak elkerülése érdekében a fogyasztókat megfelelően tájékoztatni kell a rendelkezésre álló legmegfelelőbb hulladékkezelési lehetőségekről és/vagy a kerülendő hulladékkezelési opciókról, a hulladék ártalmatlanításával kapcsolatos bevált gyakorlatokról és a helytelen ártalmatlanítási gyakorlatok környezetre gyakorolt hatásáról, valamint az egyes egyszer használatos műanyagtermékek és halászeszközök műanyagtartalmáról. Ezért elő kell írni, hogy a tagállamok tegyenek tudatosságot növelő figyelemfelkeltő intézkedéseket, gondoskodva arról, hogy ezek az információk eljussanak a fogyasztókhoz. A tájékoztatás nem tartalmazhat az egyszer használatos műanyagtermékek használatára buzdító reklámelemeket. A tagállamoknak kell megválasztani azokat az intézkedéseket, amelyek a termék jellege vagy használata alapján a legmegfelelőbbek. Az egyszer használatos műanyagtermékek és a műanyagtartalmú halászeszközök gyártóinak kell fedezni a figyelemfelkeltő intézkedések költségeit, a kiterjesztett gyártói felelősségvállalási kötelezettségükön keresztül.

(18)  A műanyagtartalmú tengeri hulladékot eredményező szemetelés és a hulladékártalmatlanítás egyéb helytelen formáinak elkerülése érdekében a fogyasztókat megfelelően tájékoztatni kell a rendelkezésre álló legmegfelelőbb hulladékkezelési lehetőségekről és/vagy a kerülendő hulladékkezelési opciókról, a hulladék ártalmatlanításával kapcsolatos bevált gyakorlatokról és a helytelen ártalmatlanítási gyakorlatok környezetre gyakorolt hatásáról, valamint az egyes egyszer használatos műanyagtermékek és halászeszközök műanyagtartalmáról. Ezért elő kell írni, hogy a tagállamok tegyenek tudatosságot növelő figyelemfelkeltő intézkedéseket, az iskolákban folytatott oktató kampányokat beleértve, gondoskodva arról, hogy ezek az információk eljussanak a fogyasztókhoz, így ösztönözve őket a szokásaik megváltoztatására és a hulladékmegelőzésben való aktívabb részvételre. A tagállamoknak kell megválasztani azokat az intézkedéseket, amelyek a regionális feltételek, a termék jellege vagy használata alapján a legmegfelelőbbek. Külön gondot kell fordítani arra, hogy ne torzuljon a verseny az egyszer használatos műanyagtermékek és a műanyagtartalmú halászeszközök gyártói és azon Unión kívüli versenytársaik között, amelyek a termékeiket az egységes piacon árusíthatják. Az egyszer használatos műanyagtermékek és a műanyagtartalmú halászeszközök gyártóinak részt kell venniük a figyelemfelkeltő intézkedésekben, a felelősségvállalásukon keresztül. A termelők nem kötelezhetőek ezen figyelemfelkeltő kampányok költségeinek fedezésére. A szemetelés elleni küzdelem az illetékes hatóságok, a gyártók és a fogyasztók közös erőfeszítése.

Módosítás    15

Irányelvre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22)  Az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság közötti, a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodás48 22. pontja értelmében a Bizottság elvégzi ennek az irányelvnek az értékelését. Az értékelésnek az ezen irányelv végrehajtása során összegyűlt tapasztalaton és összegyűjtött adatokon, valamint a 2008/56/EK irányelv és a 2008/98/EK irányelv értelmében gyűjtött adatokon kell alapulnia. Az értékelés alapján kell felmérni, hogy szükség van-e további intézkedésekre, illetve arra, hogy az Unión belüli tengeri hulladék nyomon követése céljából felül kell-e vizsgálni az egyszer használatos műanyagtermékek mellékletben szereplő listáját. Ez az értékelés méri fel azt is, hogy az időközben végbement tudományos és műszaki haladás – beleértve a biológiailag lebontható anyagok fejlődését, a műanyagok tengeri környezetben történő biológiai lebonthatóságára vonatkozó kritériumok vagy szabványok fejlődését is – lehetővé teszi-e egyes egyszer használatos műanyagtermékek tengeri környezetben történő biodegradációjára vonatkozó szabványok felállítását. Ez a szabvány egy ellenőrzési szabványt tartalmazna annak megállapítására, hogy a tengeri környezetben történő fizikai és biológiai lebomlás eredményeképpen a műanyag teljesen lebomlik-e szén-dioxidra (CO2), biomasszára és vízre, mégpedig olyan rövid idő alatt, hogy a műanyag ne tudjon károkat okozni a tengeri életben, és a műanyag ne tudjon összegyűlni a környezetben. Ebben az esetben a fenti szabványt teljesítő egyszer használatos műanyagtermékek mentességet kaphatnak a forgalomba hozatal tilalma alól. Bár a műanyagokra vonatkozó európai stratégia már tervez lépéseket ezen a területen, ugyanakkor felismeri, hogy a biodegradábilis tulajdonságokkal rendelkező műanyagok szabályozási keretének meghatározásával kapcsolatban nehézségek merülnek fel, mivel a tengeri környezet tengerenként különbözik.

(22)  Az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság közötti, a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodás48 22. pontja értelmében a Bizottság elvégzi ennek az irányelvnek az értékelését. Az értékelésnek az ezen irányelv végrehajtása során összegyűlt tapasztalaton és összegyűjtött adatokon, valamint a 2008/56/EK irányelv és a 2008/98/EK irányelv értelmében gyűjtött adatokon kell alapulnia. Az értékelés alapján kell felmérni, hogy szükség van-e további intézkedésekre, illetve arra, hogy az Unión belüli tengeri hulladék nyomon követése céljából felül kell-e vizsgálni az egyszer használatos műanyagtermékek mellékletben szereplő listáját. Ez az értékelés méri fel azt is, hogy az időközben végbement tudományos és műszaki haladás – beleértve a biológiailag lebontható anyagok fejlődését, a műanyagok tengeri környezetben történő biológiai lebonthatóságára vonatkozó kritériumok vagy szabványok fejlődését is – lehetővé teszi-e egyes egyszer használatos műanyagtermékek tengeri környezetben történő biodegradációjára vonatkozó szabványok felállítását. Ez a szabvány egy ellenőrzési szabványt tartalmazna annak megállapítására, hogy a tengeri környezetben történő fizikai és biológiai lebomlás eredményeképpen a műanyag teljesen lebomlik-e szén-dioxidra (CO2), biomasszára és vízre, mégpedig olyan rövid idő alatt, hogy a műanyag ne tudjon károkat okozni a tengeri életben, és a műanyag ne tudjon összegyűlni a környezetben. Ebben az esetben a fenti szabványt teljesítő egyszer használatos műanyagtermékek mentességet kaphatnak a forgalomba hozatal tilalma alól. Bár a műanyagokra vonatkozó európai stratégia már tervez lépéseket ezen a területen, ugyanakkor felismeri, hogy a biodegradábilis tulajdonságokkal rendelkező műanyagok szabályozási keretének meghatározásával kapcsolatban nehézségek merülnek fel, mivel a tengeri környezet tengerenként különbözik. Ennek az értékelésnek fel kell mérnie továbbá az ezen irányelv által leginkább érintett ágazatokra kifejtett gazdasági hatást, ideértve a megfelelési költségeket is.

__________________

__________________

48 HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

48 HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

Módosítás    16

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ezen irányelv célja egyes műanyagtermékek környezetre, különösen a vízi környezetre és az emberi egészségre gyakorolt hatásának megelőzése és csökkentése, valamint a körforgásos gazdaságra történő átmenet támogatása innovatív üzleti modellekkel, termékekkel és anyagokkal, hozzájárulva ezáltal a belső piac hatékony működéséhez is.

Ezen irányelv célja egyes műanyagtermékek környezetre, különösen a vízi környezetre és az emberi egészségre gyakorolt hatásának megelőzése és jelentős csökkentése, valamint a körforgásos gazdaságra történő átmenet előmozdításában az EU által betöltött vezető szerep megerősítése innovatív és fenntartható üzleti modellekkel, termékekkel és nem mérgező anyagokkal, hozzájárulva ezáltal a belső piac hatékony működéséhez is.

Módosítás    17

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállam megteszi a megfelelő intézkedéseket a melléklet A. részében felsorolt egyszer használatos műanyagtermékek fogyasztásának jelentős csökkentése érdekében a saját területén ... dátumig [hat évvel az irányelv átültetésének végső határidejét követően].

A tagállam a 94/62/EK irányelv 18. cikkének sérelme nélkül megteszi a megfelelő intézkedéseket a melléklet A. részében felsorolt egyszer használatos műanyagtermékek fogyasztásának jelentős csökkentése érdekében a saját területén ... dátumig [négy évvel az irányelv átültetésének végső határidejét követően].

Módosítás    18

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a melléklet E. részében felsorolt és az Unió piacán forgalomba hozott összes egyszer használatos műanyagtermékre kiterjesztett gyártói felelősségvállalási rendszereket alkotnak meg, a 2008/98/EK irányelv kiterjesztett gyártói felelősségre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően.

(1)  A tagállamok a melléklet E. részében felsorolt és az Unió piacán forgalomba hozott összes egyszer használatos műanyagtermékre kiterjesztett gyártói felelősségvállalási rendszereket alkotnak meg, feltéve, hogy nem áll fenn a verseny torzulásának veszélye, továbbá a behozott termékek és a belföldön előállított termékek egyenlő hatással vannak a piaci árakra. A 2008/98/EK irányelv kiterjesztett gyártói felelősségre vonatkozó rendelkezéseinek való megfelelést biztosítani kell.

Módosítás    19

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az (1) bekezdés értelmében kialakított rendszerekkel kapcsolatban a tagállamok gondoskodnak arról, hogy a melléklet E. részében felsorolt egyszer használatos műanyagtermékek gyártói fedezik az ezen egyszer használatos műanyagtermékekből álló hulladékok összegyűjtésének, majd szállításának és kezelésének költségeit, ide értve a szeméttakarítás költségeit, valamint a termékekkel kapcsolatban a 10. cikkben leírt figyelemfelkeltő intézkedések költségeit is.

Az (1) bekezdés értelmében kialakított rendszerekkel kapcsolatban a tagállamok gondoskodnak arról, hogy a melléklet E. részében felsorolt egyszer használatos műanyagtermékek gyártói fedezik az ezen egyszer használatos műanyagtermékekből álló hulladékok összegyűjtésének, majd szállításának és kezelésének szükséges költségeit a 2008/98/EK irányelv 8. és 8a. cikkében meghatározottak szerint, ide értve a szeméttakarítás költségeit, valamint a termékekkel kapcsolatban a 10. cikkben leírt figyelemfelkeltő intézkedések költségeit is.

Indokolás

A szemetelés elleni küzdelem az illetékes hatóságok, a gyártók és a fogyasztók közös erőfeszítése. A szemetelés problémája nem oldható meg a takarítási költségeknek a gyártóval történő megfizetésével; a probléma megoldása érdekében meg kell változtatni a fogyasztói szokásokat, amely a fogyasztók oktatása és a meglévő jogszabályok betartása révén valósulhat meg. A szemetelés megelőzése sokkal hatékonyabb módszer.

Módosítás    20

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A Bizottság e cikkel összhangban a kiterjesztett gyártói felelősséggel kapcsolatos intézkedések végrehajtásáról szóló iránymutatást ad ki, a költségek elosztására kiterjedően.

Módosítás    21

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b)  Az illetékes hatóság biztosítja, hogy a kiterjesztett gyártói felelősséggel összefüggésben a gyártóra háruló költségek arányosak, és hogy ezekről a költségekről az érintett gazdálkodó egységek rendszeresen, hozzáférhető és átlátható módon értesülnek.

Módosítás    22

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a vonatkozó kiterjesztett gyártói felelősségvállalási rendszerekhez meghatározhatnak elkülönített gyűjtésre vonatkozó célokat.

b)  a vonatkozó kiterjesztett gyártói felelősségvállalási rendszerekhez meghatározhatnak elkülönített gyűjtésre vonatkozó célokat, vagy

Módosítás    23

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) olyan hulladékgyűjtési rendszereket hoznak létre, amelyek hatékonynak bizonyultak és alkalmasnak találják őket a célok elérésére.

Módosítás    24

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A tagállamok – adott esetben – bevezethetnek többek között figyelemfelkeltő intézkedéseket. Ezek a figyelemfelkeltő intézkedések megvalósulhatnak például iskolákban vagy vállalatoknál.

Módosítás    25

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az intézkedések koordinálása

Az intézkedések tagállamok közötti koordinálása

Módosítás    26

Irányelvre irányuló javaslat

11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

11a. cikk

 

Az intézkedések nemzetközi szintű összehangolása

 

A Bizottság a tagállamokkal együttműködve törekszik az egyes műanyag termékek környezetre gyakorolt hatását csökkentő és a fenntartható gazdasági modellekre való áttérést támogató intézkedések nemzetközi szintű összehangolására.

Módosítás    27

Irányelvre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság … dátumig [hat évvel az irányelv átültetésének végső határidejét követően] elvégzi az irányelv értékelését. Az értékelés a 13. cikkben foglaltak szerint rendelkezésre álló információkon alapul. A tagállamok a Bizottság rendelkezésére bocsátanak a (2) bekezdésben említett jelentés kiértékeléséhez és elkészítéséhez szükséges minden további információt.

(1)  A Bizottság … dátumig [öt évvel az irányelv átültetésének végső határidejét követően] elvégzi az irányelv értékelését. Az értékelés a 13. cikkben foglaltak szerint rendelkezésre álló információkon alapul. A tagállamok a Bizottság rendelkezésére bocsátanak a (2) bekezdésben említett jelentés kiértékeléséhez és elkészítéséhez szükséges minden további információt.

Módosítás    28

Irányelvre irányuló javaslat

15 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  melyek az ezen irányelv által leginkább érintett ágazatokra gyakorolt gazdasági hatások, valamint a gazdasági hatás és a megfelelőségi költségek megfelelnek-e a Bizottság hatásvizsgálatában szereplő előrejelzéseknek.

Módosítás    29

Irányelvre irányuló javaslat

15 cikk – 3 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cb)  az irányelv végrehajtása gyakorolt-e bármilyen negatív hatást a javaslat által leginkább érintett ágazatok versenyképességére a nem uniós székhelyű versenytársaikkal szemben.

Módosítás    30

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – D rész – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  Nedves törlőkendők, azaz előre megnedvesített kozmetikai, háztartási vagy ipari törlőkendők

–  Nedves törlőkendők, azaz előre megnedvesített kozmetikai, háztartási vagy ipari törlőkendők és előre megnedvesített, hulladékká vált toalettpapír

Módosítás    31

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – D rész – 3 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

  Dohánytermékek szűrővel, valamint azok a szűrők, amelyeket a dohánytermékekkel történő együttes használathoz hoznak forgalomba.

Indokolás

A cigarettacsikkek a vízpartokon a második leggyakoribb tárgyak, és egyetlen csikk legalább 500 liter vizet szennyez be. Ezért nagyon fontos, hogy a fogyasztók tisztában legyenek annak következményeivel, ha a cigarettákat eldobják az utcán.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentése

Hivatkozások

COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

5.7.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Barbara Kappel

20.6.2018

Vizsgálat a bizottságban

3.9.2018

24.9.2018

 

 

Az elfogadás dátuma

24.9.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

25

19

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Pervenche Berès, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Barbara Kappel, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Steven Woolfe, Marco Zanni, Esther de Lange

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Doru-Claudian Frunzulică, Ramón Jáuregui Atondo, Rina Ronja Kari, Jeppe Kofod, Marcus Pretzell, Romana Tomc, Lieve Wierinck, Roberts Zīle, Sophia in ‘t Veld

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Jo Leinen, Julia Pitera, Virginie Rozière, Sabine Verheyen

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

25

+

ALDE

Sophia in 't Veld, Lieve Wierinck

ECR

Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Roberts Zīle

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Barbara Kappel, Marcus Pretzell, Marco Zanni

NI

Steven Woolfe

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Julia Pitera, Anne Sander, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere, Sabine Verheyen

19

-

ECR

Pirkko Ruohonen-Lerner

GUE/NGL

Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

S&D

Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Doru-Claudian Frunzulică, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Jeppe Kofod, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Virginie Rozière, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato

1

0

VERTS/ALE

Ernest Urtasun

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik


VÉLEMÉNY az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről (27.9.2018)

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részére

az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))

A vélemény előadója: Barbara Kappel

RÖVID INDOKOLÁS

Az egyszer használatos műanyag termékekből és a műanyagot tartalmazó halászeszközökből származó tengeri műanyag hulladék keletkezésének megelőzése és a műanyag hulladék mennyiségének csökkentése az EU műanyag-stratégiája keretében már előirányzott, a mikroműanyagokra vonatkozó egyedi intézkedéseket egészíti ki. Miután a műanyag zacskókkal kapcsolatban 2015-ben intézkedések történtek, 10 olyan egyszer használatos műanyag terméket és halászeszközt (úgynevezett makroműanyagot) azonosítottak be, amelyekből az európai tengeri hulladék 70%-a keletkezik. Elengedhetetlen, hogy az EU az óceánokban és a tengerpartokon található műanyag mennyiségének mérséklésével megfelelő intézkedéseket tegyen a tengeri hulladékok környezeti vonatkozásainak kezelése érdekében, valamint ezzel egyidejűleg a műanyagok tekintetében nagyobb figyelmet szenteljen a körforgásos gazdaságra való áttérés tágabb témájának.

A tengeri hulladék kérdése olyan globális probléma, amely messze túlmutat az Unió határain, és ennek megfelelően csak egy világszintű megállapodás lesz képes teljes körűen megoldani a bolygónk előtt álló kihívást. Kutatások szerint a tengeri hulladék 80%-áért mindössze 20 ország tehető felelőssé, és közülük egyik sem uniós tagállam. Az előadó ezért a műanyagszennyezés leküzdése érdekében globális megközelítést szorgalmaz, és a G7-ek és a G20-ak szintjén megvalósítandó intézkedések meghozatalát, valamint az ENSZ fenntartható fejlesztési céljainak végrehajtását sürgeti. Ezenkívül a multinacionális hitelnyújtóknak és a nemzetközi befektetőknek olyan intézkedésekre javasolt összpontosítaniuk, amelyek a körforgásos gazdaság keretein belüli hulladékgazdálkodási programok segítségével csökkentik a tengeri hulladék mennyiségét.

Emellett az egyszer használatos műanyag termékek mennyiségének sikeres mérséklése szempontjából alapvető fontosságú a fogyasztói tudatosság növelése. Az előadó meggyőződése, hogy a nyilvánosságnak szóló tájékoztató kampányok és az oktatás nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy tartós eredményeket lehessen elérni a tagállamok és az ipar számára előírt intézkedések tekintetében.

A Bizottság elemzésében foglalt becslés szerint a javaslatban szereplő intézkedések – azaz a bizonyos, egyszer használatos műanyag termékek betiltása, a csökkentési célok, a kiterjesztett gyártói felelősség, a termékkialakításra vonatkozó intézkedések, valamint a halászok számára kidolgozott, a halászeszközök visszahozatalára vonatkozó ösztönzők – 2,6 millió tonna szén-dioxid-egyenértéknek megfelelő megtakarítást jelentenének, és 11 milliárd eurónak megfelelő értékben előznének meg környezeti károkat. A vállalatok megfelelési költségei 2 milliárd eurót, a hulladékgazdálkodás költségei pedig 510 millió eurót tesznek ki. A fogyasztók mintegy 6,5 milliárd eurót takarítanának meg, míg a betétdíjas vagy ezzel egyenértékű rendszer további 1,4 milliárd eurójukba kerülne. A Bizottság becslései szerint a halászati ipart érintő többletköltségek a legjobb esetben is a bevétel 0,16%-ára fognak rúgni. Ugyanakkor a Bizottság a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer megvalósításának – teljes mértékben a végfelhasználóra hárított – végrehajtási költségeivel kapcsolatban nem bocsát rendelkezésre adatokat.

Az előadó hangsúlyozni kívánja azt az általános elvet, hogy a termékek bizonyos típusainak „betiltását” végső szakpolitikai eszköznek kell tekinteni. Előnyösebb lenne a szigorúbb normákon alapuló megközelítés alkalmazása, amelynek következtében bizonyos szennyező termékek kiszorulnának a piacról, ugyanakkor a megközelítés egyben támogatná a kutatás-fejlesztést és az innovációt a költséghatékonyabb módon újrafeldolgozható, biológiailag lebomló vagy ártalmatlan termékek vonatkozásában. Ezeket az új normákat ésszerű időn belül érvényesíteni kell annak érdekében, hogy a kkv-k ki tudják igazítani üzleti modelljüket, mivel a műanyag-feldolgozó iparágában tevékenykedő 50 000 uniós vállalat többsége kkv.

A tengeri hulladék problémájának kezelése gazdasági lehetőségeket teremthet. A vállalkozások az innováció és a K+F segítségével az erőforrás-hatékony és szénmentes gazdaság elősegítésével növelhetik versenyképességüket. A tengeri hulladék keletkezésének megelőzésére, a fenntartható alternatív anyagokra, termékekre és üzleti modellekre irányuló beruházások hozzájárulhatnak a munkahelyteremtéshez és elmélyíthetik a technikai és tudományos készségeket. Jóllehet az egyszer használatos műanyag termékek mennyiségének csökkentésére irányuló kezdeményezés üdvözlendő, az arányosság biztosítása érdekében kiegyensúlyozott megközelítésre van szükség.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Irányelvre irányuló javaslat

1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 192. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 192. cikke (1) bekezdésére, valamint 114. cikkére a 94/62/EK irányelv 3. cikkének 1. pontjában meghatározott csomagolás vonatkozásában;

Módosítás    2

Irányelvre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A műanyag sokféle felhasználhatósága és viszonylag alacsony költségei miatt ez az anyag egyre jobban átszövi a mindennapi életet. Egyre növekvő alkalmazása olyan rövid életű alkalmazásokban, amelyeket nem újrahasznosításra vagy költséghatékony újrafeldolgozásra terveztek, azt eredményezi, hogy a kapcsolódó gyártási és fogyasztási szerkezet egyre kevésbé hatékony, ugyanakkor egyre lineárisabb. Ezért a körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési terv32 keretében a Bizottság megalkotta a műanyagokkal kapcsolatos európai stratégiát33, amelynek kezelnie kell a műanyaghulladék folyamatosan növekvő keletkezését és annak a környezetbe, különösen a tengeri környezetbe szivárgását, annak érdekében, hogy elérjük a műanyagok valóban körforgásos életciklusát.

(1)  A műanyag sokféle felhasználhatósága és viszonylag alacsony költségei miatt ez az anyag egyre jobban átszövi a mindennapi életet. Egyre növekvő alkalmazása olyan rövid életű alkalmazásokban, amelyeket nem újrahasznosításra vagy költséghatékony újrafeldolgozásra terveztek, azt eredményezi, hogy a kapcsolódó gyártási és fogyasztási szerkezet egyre kevésbé hatékony, ugyanakkor egyre lineárisabb. Ezért a körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési terv32 keretében a Bizottság megalkotta a műanyagokkal kapcsolatos európai stratégiát33, amelynek kezelnie kell a műanyaghulladék folyamatosan növekvő keletkezését és annak a környezetbe, különösen a tengeri környezetbe szivárgását, annak érdekében, hogy elérjük a műanyagok valóban körforgásos életciklusát. A műanyagok területén tett minden további erőfeszítésnek az EU nemrégiben elfogadott, körforgásos gazdaságról szóló jogszabályain kell alapulnia, és azokkal teljes mértékben összeegyeztethetőnek kell lennie, továbbá illeszkednie kell az így létrehozott rendszerbe.

__________________

__________________

32A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának Az anyagkörforgás megvalósítása – a körforgásos gazdaságra vonatkozó uniós cselekvési terv (COM(2015) 0614 final).

32A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának Az anyagkörforgás megvalósítása – a körforgásos gazdaságra vonatkozó uniós cselekvési terv (COM(2015)0614).

33A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának A műanyagok körforgásos gazdaságban betöltött szerepével kapcsolatos európai stratégia (COM(2018) 28 final).

33A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának A műanyagok körforgásos gazdaságban betöltött szerepével kapcsolatos európai stratégia (COM(2018)0028).

Módosítás    3

Irányelvre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az EU hulladékokról szóló, nemrég elfogadott jogszabályai, különösen a 2008/98/EU irányelv, a 94/62/EU irányelv és az 1999/31/EU irányelv összetett statisztikai rendszert állítottak fel a hulladékgyűjtéssel és -újrafeldolgozással kapcsolatosan, világos célokat tűztek ki bizonyos hulladékáramok, köztük a műanyag újrafeldolgozására vonatkozóan és hulladékhierarchiát hoztak létre. Ezenkívül ösztönzőket határoztak meg a még inkább körforgásos gazdaságra való áttérés és az újrafeldolgozott anyagok szélesebb körű használata érdekében, továbbá meghatározták a gyártók kötelezettségeit a kiterjesztett gyártói felelősség minimumkövetelményei értelmében. Ennek az irányelvnek nem az a célja, hogy e rendszer helyébe lépjen, hanem inkább az, hogy kiegészítse ezt a rendszert a tengeri hulladék sajátos problémájának kezelésére irányuló intézkedésekkel.

Módosítás    4

Irányelvre irányuló javaslat

1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b)  Az Unió gazdasági jóléte elválaszthatatlan a hosszú távú környezeti fenntarthatóságtól. A tagállamok gazdasági modelljeinek növekvő fenntarthatósága új lehetőségeket teremthet az innováció, a versenyképesség és a munkahelyteremtés terén.

Módosítás    5

Irányelvre irányuló javaslat

1 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1c)  A műanyaghulladék kezelésével kapcsolatos kihívások lehetőséget teremthetnek arra, hogy az európai ipar globális vezető szerepre tegyen szert a körforgásos gazdaságra való átállás tekintetében nyújtott megoldások terén.

Módosítás    6

Irányelvre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az újrafelhasználható termékeket és újrahasznosítási rendszereket előtérbe helyező körforgásos szemlélet a keletkező hulladék csökkenését eredményezi, és ez a fajta megelőzés képezi az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve34 4. cikkében foglalt hulladékhierarchia csúcspontját.Ez a fajta szemlélet az Egyesült Nemzetek fenntartható fogyasztási és termelési szokások kialakítására irányuló 12. fenntartható fejlesztési céljával35 is összhangban van.

(2)  Az újrafelhasználható termékeket és újrafelhasználási rendszereket, valamint a termékek újrafeldolgozhatóságát előtérbe helyező körforgásos szemlélet a keletkező hulladék csökkenését eredményezi, és ez a fajta megelőzés képezi a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv34 4. cikkében foglalt hulladékhierarchia csúcspontját. Ez a fajta szemlélet az Egyesült Nemzetek fenntartható fogyasztási és termelési szokások kialakítására irányuló 12. fenntartható fejlesztési céljával35 is összhangban van.

_________________

_________________

34Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2008.11.22., 3. o.).

34Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2008.11.22., 3. o.).

35Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Közgyűlésén 2015. szeptember 25-én elfogadott 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrend.

35Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Közgyűlésén 2015. szeptember 25-én elfogadott 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrend.

Módosítás    7

Irányelvre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A tengeri hulladék határokon átívelő természete miatt globális problémának számít. A tengeri hulladék csökkentése kulcsfontosságú lépés az Egyesült Nemzetek 14. fenntartható fejlesztési céljának teljesítéséhez, amely a fenntartható fejlődés érdekében az óceánok, tengerek és tengeri erőforrások megőrzésére és fenntartható használatára szólít fel36. Az Uniónak ki kell vennie a részét a tengeri hulladék kezeléséből és arra kell törekednie, hogy a világ számára iránymutató szerepet töltsön be ezen a téren. Ebben az összefüggésben az Unió több nemzetközi fórum keretében – G20, G7, ENSZ – is azon dolgozik a partnereivel, hogy ösztönözze az összehangolt fellépést. Ez a kezdeményezés az Unió erre irányuló erőfeszítésének részét képezi.

(3)  A világ óceánjaiban és tengereiben 150 millió tonna műanyag és mikroműanyag halmozódott fel, súlyos károkat okozva a tengeri állat- és növényvilágban, az éghajlatban és a globális biológiai sokféleségben. A tengeri hulladék határokon átívelő természete miatt globális problémának számít. A tengeri hulladék csökkentése kulcsfontosságú lépés az Egyesült Nemzetek 14. fenntartható fejlesztési céljának teljesítéséhez, amely a fenntartható fejlődés érdekében az óceánok, tengerek és tengeri erőforrások megőrzésére és fenntartható használatára szólít fel36. Az Uniónak ki kell vennie a részét a tengeri hulladék kezeléséből és arra kell törekednie, hogy a világ számára iránymutató szerepet töltsön be ezen a téren, miközben megőrzi a tisztességes versenykörnyezetet ipara számára. Ebben az összefüggésben az Uniónak kötelezettségvállalásokat kell kérnie partnereitől az olyan nemzetközi szintű fórumokon, mint például a G20, a G7 és az Egyesült Nemzetek, hogy ösztönözze az összehangolt fellépést. Ez a kezdeményezés az Uniónak arra irányuló erőfeszítésének részét képezi, hogy a gazdaság fenntarthatósága érdekében csökkentse a hulladék mennyiségét.

__________________

__________________

36Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Közgyűlésén 2015. szeptember 25-én elfogadott 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrend.

36Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Közgyűlésén 2015. szeptember 25-én elfogadott 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrend.

Módosítás    8

Irányelvre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A klímadiplomácia és a nemzetközi együttműködés területén tett uniós erőfeszítések ellenére egyes harmadik országokban még mindig riasztó a helyzet. Az EU-nak fokoznia kell erőfeszítéseit a nemzetközi környezetvédelmi együttműködés területén. Az EU-nak a környezetvédelmi politika és a hulladékgazdálkodás előmozdító és úttörő szerepet kell betöltenie. Az EU-nak törekednie kell a tapasztalatok átadására, a műanyagszennyezés leküzdését szolgáló know-how és technológiák terjesztésére, valamint a vízi környezet védelme, tisztítása és a műanyagszennyezés megelőzése terén bevált gyakorlatok megosztására.

Módosítás    9

Irányelvre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az Unióban a tengerparti szemétszámlálás alapján a tengeri hulladék 80–85 %-a műanyag, ebből az egyszer használatos műanyag tételek aránya 50 %-ot, a halászattal kapcsolatos tételek pedig 27 %-ot tesznek ki. Az egyszer használatos műanyagtermékek közé a gyakran használt gyorsan forgó fogyasztási termékek széles skálája tartozik, amelyeket a rendeltetésszerű használatuk után eldobnak, ritkán hasznosítják újra, és általában szemétként végzik. A forgalomba hozott halászeszközök jelentős hányadát nem gyűjtik vissza hulladékkezelés céljából. Ezért az egyszer használatos műanyagtermékek és a műanyagot tartalmazó halászeszközök különösen súlyos problémát jelentenek a tengeri hulladékkal kapcsolatban, és komoly kockázatnak teszik ki a tengeri ökoszisztémát, a biológiai sokféleséget, és – potenciálisan az emberi egészséget is, ezen kívül az olyan tevékenységeknek is károkat okoznak, mint például a turizmus, a halászat és a szállítmányozás.

(5)  Az Unióban a tengerparti szemétszámlálás alapján a tengeri hulladék 80–85 %-a műanyag, ebből az egyszer használatos műanyag tételek aránya 50 %-ot, a halászattal kapcsolatos tételek pedig 27 %-ot tesznek ki. Az egyszer használatos műanyagtermékek közé a gyakran használt gyorsan forgó fogyasztási termékek széles skálája tartozik, amelyeket a rendeltetésszerű használatuk után eldobnak, ritkán hasznosítják újra, és általában szemétként végzik. A forgalomba hozott halászeszközök jelentős hányadát nem gyűjtik vissza hulladékkezelés céljából. Ezért az egyszer használatos műanyagtermékek és a műanyagot tartalmazó halászeszközök különösen súlyos problémát jelentenek a tengeri hulladékkal kapcsolatban, és komoly kockázatnak teszik ki a tengeri ökoszisztémát, a biológiai sokféleséget, valamint potenciálisan az emberi és az állati egészséget. Egyúttal az olyan tevékenységeknek is károkat okoznak, mint például a turizmus, a halászat és a szállítmányozás, különösen a part menti régiókban és a szigeteken.

Módosítás    10

Irányelvre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A már létező uniós jogszabályok40 és szabályozási eszközök adnak némi szabályozási választ a tengeri hulladék kezelésének kérdésre. Nevezetesen, a műanyaghulladék az átfogó uniós hulladékgazdálkodási intézkedések és célok, például a műanyag csomagolási hulladékok újrahasznosítási céljának hatálya41, illetve a nemrég elfogadott műanyag-stratégia42 céljának a hatálya alá esik, amelynek értelmében 2030-ig el kell érni, hogy az összes műanyag-csomagolás újrahasznosítható legyen. Azonban a szóban forgó jogszabályoknak a tengeri hulladékra gyakorolt hatása nem elegendő, és a tengeri hulladék megelőzésére és csökkentésére irányuló nemzeti intézkedések hatálya és célkitűzéseinek szintje között is eltérések mutatkoznak. Ezenfelül egyes intézkedések, különösen az egyszer használatos műanyagtermékek forgalomba hozatali korlátozásai, kereskedelmi akadályokat teremthetnek és torzíthatják a versenyt az Unión belül.

(6)  A már létező uniós jogszabályok40 és szabályozási eszközök adnak némi szabályozási választ a tengeri hulladék kezelésének kérdésre. Nevezetesen, a műanyaghulladék az átfogó uniós hulladékgazdálkodási intézkedések és célok, például a műanyag csomagolási hulladékok újrahasznosítási céljának hatálya41, illetve a nemrég elfogadott műanyag-stratégia42 céljának a hatálya alá esik, amelynek értelmében 2030-ig el kell érni, hogy az összes műanyag-csomagolás újrahasznosítható legyen.

_________________

_________________

2008/98/EK irányelv, 2000/59/EK irányelv, 2000/60/EK irányelv, 2008/56/EK irányelv, valamint a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról, a 847/96/EK, a 2371/2002/EK, a 811/2004/EK, a 768/2005/EK, a 2115/2005/EK, a 2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 509/2007/EK, a 676/2007/EK, az 1098/2007/EK, az 1300/2008/EK és az 1342/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2847/93/EGK, az 1627/94/EK és az 1966/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendelet (HL L 343., 2009.12.22., 1. o.).

2008/98/EK irányelv, 2000/59/EK irányelv, 2000/60/EK irányelv, 2008/56/EK irányelv, valamint a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról, a 847/96/EK, a 2371/2002/EK, a 811/2004/EK, a 768/2005/EK, a 2115/2005/EK, a 2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 509/2007/EK, a 676/2007/EK, az 1098/2007/EK, az 1300/2008/EK és az 1342/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2847/93/EGK, az 1627/94/EK és az 1966/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendelet (HL L 343., 2009.12.22., 1. o.).

41Az Európai Parlament és a Tanács 94/62/EK irányelve (1994. december 20.) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról (HL L 365., 1994.12.31., 10. o.).

41Az Európai Parlament és a Tanács 94/62/EK irányelve (1994. december 20.) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról (HL L 365., 1994.12.31., 10. o.).

42A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának A műanyagok körforgásos gazdaságban betöltött szerepével kapcsolatos európai stratégia (COM(2018) 28 final).

42A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának A műanyagok körforgásos gazdaságban betöltött szerepével kapcsolatos európai stratégia (COM(2018)0028).

Módosítás    11

Irányelvre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az erőforrásokat oda kell irányítani, ahol a legnagyobb szükség van rájuk, ezért ennek az irányelvnek csak a leggyakoribb egyszer használatos műanyagtermékekre kell vonatkozni, amelyek a becslések szerint az uniós tengerpartokon elvégzett számlálások során talált egyszer használatos műanyagok körülbelül 86 %-át teszik ki.

(7)  Az erőforrásokat oda kell irányítani, ahol a legnagyobb szükség van rájuk, ezért ennek az irányelvnek a leggyakoribb egyszer használatos műanyagtermékekre kell vonatkozni, amelyek a becslések szerint az uniós tengerpartokon elvégzett számlálások során talált egyszer használatos műanyagok körülbelül 86%-át teszik ki, valamint a halászeszközökre, amelyek tengeri szennyezésként jelentős károkat okoznak. Ezenfelül a körforgásos gazdaságra való átállással összefüggésben a tagállamoknak az összes egyszer használatos műanyagtermék és csomagolás fogyasztásának általános csökkentésére kell törekedniük. Ennek során mindenféle megkülönböztetést el kell kerülni.

Módosítás    12

Irányelvre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Az egyszer használatos műanyagtermékeket sokféle műanyagból lehet előállítani. A műanyagot általában úgy definiálják, hogy polimer anyagok, amelyekhez adalékanyagokat adhattak. Azonban ez a definíció egyes természetes polimerekre is igaz. A nem módosított természetes polimerek nem tartoznak a javaslat hatálya alá, mivel azok természetesen fordulnak elő a környezetben. Ezért a polimer 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet43 3. cikkének (5) bekezdésében szereplő fogalommeghatározását át kell dolgozni, és ennek az irányelvnek a céljából külön fogalommeghatározást kell alkalmazni. A módosított természetes polimerekkel vagy biotermelés-alapú, fosszilis vagy szintetikus alapanyagból gyártott műanyagok nem fordulnak elő a természetben, ezért azokra vonatkozik ez az irányelv. A műanyagok átdolgozott fogalommeghatározása így vonatkozik a polimer-alapú gumitermékekre és a biotermelés-alapú és biológiailag lebontható műanyagokra is, függetlenül attól, hogy biomasszából származnak-e, és/vagy úgy alakították-e ki azokat, hogy idővel biológiailag lebomoljanak. Egyes polimer anyagok nem képesek kész anyagok és termékek fő szerkezeti alkotóelemeként működni, például a polimer bevonatok, festékek, tinták és ragasztók. Ez az irányelv ezekre az anyagokra nem vonatkozik, ezért ezeket a fogalommeghatározás sem foglalja magában.

(8)  Az egyszer használatos műanyagtermékeket sokféle műanyagból lehet előállítani. A műanyagot általában úgy definiálják, hogy polimer anyagok, amelyekhez adalékanyagokat adhattak. Azonban ez a definíció egyes természetes polimerekre is igaz. A nem módosított természetes polimerek nem tartoznak a javaslat hatálya alá, mivel azok természetesen fordulnak elő a környezetben. Így a polimer 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet43 3. cikkének (5) bekezdésében szereplő fogalommeghatározását át kell dolgozni, és ennek az irányelvnek a céljából külön fogalommeghatározást kell alkalmazni. A módosított természetes polimerekkel vagy biotermelés-alapú, fosszilis vagy szintetikus alapanyagból gyártott műanyagok nem fordulnak elő a természetben, ezért azokra vonatkozik ez az irányelv. A műanyagok átdolgozott fogalommeghatározása így vonatkozik a polimer-alapú gumitermékekre és a biotermelés-alapú és biológiailag lebontható műanyagokra is, függetlenül attól, hogy biomasszából származnak-e, és/vagy úgy alakították-e ki azokat, hogy idővel biológiailag lebomoljanak. Egyes polimer anyagok nem képesek kész anyagok és termékek fő szerkezeti alkotóelemeként működni, például a polimer bevonatok, festékek, tinták és ragasztók. Ez az irányelv ezekre az anyagokra nem vonatkozik, ezért ezeket a fogalommeghatározás sem foglalja magában.

__________________

__________________

43Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).

43Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).

Módosítás    13

Irányelvre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  Ki kell alakítani a biológiailag lebontható és komposztálható műanyag közösen elfogadott definícióját.

Módosítás    14

Irányelvre irányuló javaslat

8 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8b)  A műanyagtermékeket a teljes élettartamuk figyelembevételével kell gyártani. A műanyagtermékek környezetbarát tervezésének mindig tekintetbe kell vennie a gyártási fázist, az újrafeldolgozhatóságot és esetleg a termék újrafelhasználhatóságát is. A gyártókat ösztönözni kell arra, hogy a termékeik gyártásához adott esetben egykomponensű vagy kompatibilis polimereket használjanak a szétválogatás egyszerűsítése és az újrafeldolgozhatóság növelése érdekében, különösen a műanyag csomagolóanyagok esetében.

Módosítás    15

Irányelvre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Az egyszer használatos műanyagtermékekre több tényezőtől függően egy vagy több intézkedésnek kell vonatkozni, ilyen a tényezők a megfelelő és fenntarthatóbb alternatívák elérhetősége, a fogyasztási szerkezet megváltoztatásának kivitelezhetősége, illetve az, hogy a már meglévő uniós jogszabályok mennyire fedik le azokat.

(10)  Az egyszer használatos műanyagtermékekre több tényezőtől függően egy vagy több intézkedésnek kell vonatkozni, ilyen tényezők a megfelelő, fenntarthatóbb és gazdaságilag életképesebb alternatívák elérhetősége, a fogyasztási szerkezet megváltoztatásának kivitelezhetősége, illetve az, hogy a már meglévő uniós jogszabályok mennyire fedik le azokat. A javasolt intézkedéseknek mindig figyelembe kell venniük az életciklus-értékelést annak érdekében, hogy elkerülhetők legyenek az olyan félmegoldások, amelyek még kedvezőtlenebb hatást gyakorolnak a környezet vagy a gazdaság különböző részeire, mint például a műanyagok bioanyagból készült hasonló anyaggal való helyettesítése anélkül, hogy rendelkezésre állna az említett anyag biológiai lebonthatóságára, így a vízi környezetben történő biológiai lebonthatóságára vonatkozó egyértelmű értékelés. Ez az irányelv nem sérti a 94/62/EK irányelvben megállapított azon rendelkezéseket, amelyek az említett irányelv 3. cikkének (1)bekezdésében meghatározott, csomagolásra szolgáló terméknek minősülő egyszer használatos műanyagtermékekre vonatkoznak.

Módosítás    16

Irányelvre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a)  Megjegyezi, hogy a fosszilis energiahordozókon alapuló gazdaságról való átállás érdekében és az éghajlatvédelem szempontjából a bioalapú műanyagtermékek fenntarthatóbb alternatívát jelentenek a fosszilis alapú műanyagokkal szemben. Ezért támogatni kell azokat az ösztönzőket, amelyek célja a fosszilis alapú anyagok bioalapú anyagokkal való kiváltása. Ez összhangban van a körforgásos gazdaság, a biogazdasági stratégia és a műanyagokkal kapcsolatos stratégia célkitűzéseivel. A Bizottságnak meg kellene fontolnia, hogy kiváltással kapcsolatos ösztönzőket építsen be a jövőbeli szakpolitikai javaslatokba, így például a közbeszerzésről szóló irányelv (2014/24/EU irányelv) felülvizsgálata során a műanyagokra vonatkozó, azok összetételén, újrafeldolgozhatósági szintjén és veszélyességén alapuló kritériumokat építsen be.

Indokolás

A szabályozás a jelenlegi formájában továbbra is pontatlanul fogalmaz a bioalapú műanyagok helyzetével kapcsolatban. El kell ismerni és elő kell mozdítani a bioalapú anyagok által a műanyaggyártás szempontjából nyújtott előnyöket, különösen azokat a pozitív hatásokat, amelyekkel fenntarthatóbb alternatívaként a polimer-alapú műanyagokkal szemben rendelkeznek, valamint a fosszilis nyersanyagoktól való függés csökkentéséhez való hozzájárulásukat.

Módosítás    17

Irányelvre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Bizonyos egyszer használatos műanyagtermékek esetén nem állnak még rendelkezésre megfelelő és fenntarthatóbb alternatívák, és a legtöbb ilyen jellegű egyszer használatos műanyagtermék fogyasztása várhatóan növekedni fog. Ennek a trendnek a megfordítása és a fenntarthatóbb megoldások felé történő elmozdulás támogatása érdekében elő kell írni, hogy a tagállamok hozzák meg a szükséges intézkedéseket e termékek fogyasztásának jelentős csökkentése érdekében, mégpedig úgy, hogy az ne veszélyeztesse az élelmiszerhigiéniát és az élelmiszerbiztonságot, a helyes higiéniai gyakorlatokat, a helyes gyártási gyakorlatokat, a fogyasztók tájékoztatását, vagy az Unió élelmiszerekről szóló jogszabályaiban meghatározott nyomon követhetőséget44.

(11)  Bizonyos egyszer használatos műanyagtermékek esetén nem állnak még rendelkezésre megfelelő és fenntarthatóbb alternatívák, és a legtöbb ilyen jellegű egyszer használatos műanyagtermék fogyasztása várhatóan növekedni fog. Ennek a trendnek a megfordítása és a fenntarthatóbb megoldások felé történő elmozdulás érdekében elő kell írni, hogy a tagállamok hozzák meg a szükséges intézkedéseket e termékek fogyasztásának jelentős csökkentése érdekében, mégpedig úgy, hogy az ne veszélyeztesse az élelmiszerhigiéniát és az élelmiszerbiztonságot, a helyes higiéniai gyakorlatokat, a helyes gyártási gyakorlatokat, a fogyasztók tájékoztatását, vagy az Unió élelmiszerekről szóló jogszabályaiban meghatározott nyomon követhetőséget. Az egyszer használatos termékek fogyasztásának általános csökkentése alapvető fontosságú a körforgásos gazdaságra való átállás során.

_________________

_________________

44 Az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről szóló 178/2002/EK rendelet (HL L 31., 2002.2.1, 1–24. o.), az élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK rendelet (HL L 139., 2004.4.30., 1–54. o.), az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról szóló 1935/2004/EK rendelet, és az élelmiszerbiztonságról, higiéniáról és címkézésről szóló egyéb vonatkozó jogszabályok (HL L 338., 2004.11.13., 4–17. o.).

44 Az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről szóló 178/2002/EK rendelet (HL L 31., 2002.2.1, 1–24. o.), az élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK rendelet (HL L 139., 2004.4.30., 1–54. o.), az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról szóló 1935/2004/EK rendelet, és az élelmiszerbiztonságról, higiéniáról és címkézésről szóló egyéb vonatkozó jogszabályok (HL L 338., 2004.11.13., 4–17. o.).

Módosítás    18

Irányelvre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  Egyéb egyszer használatos műanyagtermékek esetén már léteznek megfelelő,fenntarthatóbb és egyben megfizethető alternatívák. Az ilyen termékek környezetre gyakorolt káros hatásainak korlátozása érdekében elő kell írni, hogy a tagállamok tiltsák meg ezek forgalomba hozatalát az Unió piacain. Ezzel a már elérhető és fenntarthatóbb alternatívák használatát, valamint a fenntarthatóbb üzleti modellekre, újrahasznosítási alternatívákra és az anyagok kiváltására irányuló innovatív megoldásokat támogatnák.

(12)  Egyéb egyszer használatos műanyagtermékek esetén már léteznek megfelelő, fenntarthatóbb és egyben megfizethető alternatívák. Az ilyen termékek környezetre gyakorolt káros hatásainak korlátozása érdekében elő kell írni, hogy a tagállamok tiltsák meg vagy korlátozzák az olyan anyagokat tartalmazó termékek forgalomba hozatalát az Unió piacain, amelyeknek vannak fenntartható és elérhető alternatívái, kivéve, ha megfelelnek az ezen irányelv 15. cikke (3) bekezdésének c) pontjában említett bizottsági értékelő jelentést követően meghatározott uniós szintű, a tengeri környezetben történő biológiai lebonthatóságra vonatkozó szabványnak. Ezzel a már elérhető és fenntarthatóbb alternatívák használatát, valamint a fenntarthatóbb üzleti modellekre, újrahasznosítási alternatívákra és az anyagok kiváltására irányuló innovatív megoldásokat támogatnák. Specifikus kritériumokat kell kijelölni ezen alternatívák életciklusának értékelésére és annak megállapítására, hogy ezek az alternatívák teljes mértékben megfelelnek-e azon követelményeknek, amelyeknek az egyszer használatos műanyagok jelenleg megfelelnek, továbbá hogy összhangban állnak-e a hulladékokról szóló uniós jogszabályokkal és fenntarthatóbbak-e.

Módosítás    19

Irányelvre irányuló javaslat

12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12a)  Az (EU) 2015/720 irányelvvel módosított 94/62/EK irányelv arra kötelezte a Bizottságot, hogy 2017 májusáig az életciklusra gyakorolt hatások alapján végezze el a jogszabályi keret felülvizsgálatát a nagyon könnyű műanyag hordtasakok fogyasztásának csökkentésére irányuló intézkedésekkel kapcsolatban. A Bizottság eddig nem végezte el ezt a felülvizsgálatot. Mivel a műanyag hordtasakok rendkívül gyakran válnak szemétté, célszerű olyan intézkedéseket bevezetni, amelyek a szigorúan szükséges esetekre korlátozzák a forgalmazásukat. A nagyon könnyű műanyag hordtasakokat nem szabadna ömlesztett élelmiszerek csomagolásaként forgalmazni, kivéve, ha ez higiéniai okokból szükséges, például a nedves élelmiszerek csomagolásánál (mint a nyers hús, a hal vagy a tejtermékek), és ebben az esetben is csak biológiailag lebontható és komposztálható hordtasakokat szabadna használni. A nagyon könnyű műanyag hordtasakok esetében, amelyekre nem vonatkoznak forgalmazási korlátozások, az (EU) 2015/720 irányelv rendelkezései maradnak irányadók.

Módosítás    20

Irányelvre irányuló javaslat

12 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12b)  A tagállamoknak a hulladékgazdálkodási hierarchiával összhangban intézkedéseket kell hozniuk az egyszer használatos műanyagok újrafelhasználható alternatíváinak előmozdítására, többek között célok meghatározása, gazdasági ösztönzők, tudatosságnövelés és az újrafelhasználható alternatívák széles körű elérhetőségének biztosítása révén.

Módosítás    21

Irányelvre irányuló javaslat

13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13a)  A 2016. évi UNEP-jelentés tekintetében a Bizottság fel kell kérnie az európai szabványügyi szervezeteket, hogy dolgozzanak ki a tengeri környezetben történő biológiai lebonthatóságra vonatkozó szabványt. 

Módosítás    22

Irányelvre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  Bizonyos egyszer használatos műanyagtermékek azért kerülnek a környezetbe, mert nem megfelelő a hulladékkezelésük, például a csatornarendszerbe kerülnek vagy más helytelen módon kerülnek ki a környezetbe. Ezért azoknál az egyszer használatos műanyagtermékeknél, amelyeket gyakran ürítenek a csatornarendszerbe vagy hulladékként történő kezelésük más módon helytelen, jelölési követelményt kell támasztani. A jelölésnek tájékoztatni kell a fogyasztót a megfelelő hulladékártalmatlanítási lehetőségekről és/vagy a kerülendő hulladékártalmatlanítási opciókról és/vagy a helytelen hulladékkezelés miatt jelentkező negatív környezeti hatásokról. A Bizottságot fel kell hatalmazni a jelölés harmonizált formátumának kialakítására, amelynek során, adott esetben, reprezentatív fogyasztói csoportokkal tesztelni kell a javasolt jelölést annak biztosítása érdekében, hogy az hatékony és közérthető legyen.

(14)  Bizonyos egyszer használatos műanyagtermékek azért kerülnek a környezetbe, mert nem megfelelő a hulladékkezelésük, például a csatornarendszerbe kerülnek vagy más helytelen módon kerülnek ki a környezetbe. Ezért azoknál az egyszer használatos műanyagtermékeknél, amelyeket gyakran ürítenek a csatornarendszerbe vagy hulladékként történő kezelésük más módon helytelen, jelölési követelményt kell támasztani. A jelölésnek tájékoztatni kell a fogyasztót a megfelelő hulladékártalmatlanítási lehetőségekről és/vagy a kerülendő hulladékártalmatlanítási opciókról és/vagy a helytelen hulladékkezelés miatt jelentkező negatív környezeti hatásokról. A Bizottságnak a tagállamokkal együttműködve figyelembe kell vennie az egyértelmű címkézési szabályokra vonatkozóan annak érdekében elfogadott önkéntes ágazati megállapodásokat, hogy a fogyasztók – például egy logó révén – tájékoztatást kapjanak arról, hogy a termék újrafeldolgozható-e vagy sem. A Bizottságot fel kell hatalmazni a jelölés harmonizált formátumának kialakítására, amelynek során, adott esetben és figyelembe véve a különböző tagállami sajátosságokat, reprezentatív fogyasztói csoportokkal tesztelni kell a javasolt jelölést annak biztosítása érdekében, hogy az hatékony és közérthető legyen. A jelölést a végfelhasználóknak értékesített termékek csomagolásán jól látható módon kell elhelyezni.

Módosítás    23

Irányelvre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Azon egyszer használatos műanyagtermékek esetén, ahol még nem állnak rendelkezésre megfelelő és fenntarthatóbb alternatívák, a tagállamoknak „a szennyező fizet” elv alapján kiterjesztett gyártói felelősségi rendszereket is be kell vezetni, amelyek fedezik a hulladékgazdálkodás és a szeméttakarítás költségeit, valamint azoknak a figyelemfelkeltő intézkedéseknek a költségeit, amelyek az ilyen jellegű szemetelés megelőzésére és csökkentésére irányulnak.

(15)  Azon egyszer használatos műanyagtermékek esetén, ahol még nem állnak rendelkezésre megfelelő és fenntarthatóbb alternatívák, a tagállamoknak „a szennyező fizet” elv alapján kiterjesztett gyártói felelősségi rendszereket is be kell vezetni, amelyek fedezik a hulladékgazdálkodás és a szeméttakarítás költségeit, valamint azoknak a figyelemfelkeltő intézkedéseknek a költségeit, amelyek az ilyen jellegű szemetelés megelőzésére és csökkentésére irányulnak. Azon egyszer használatos műanyagtermékek esetén, ahol még nem állnak rendelkezésre könnyen elérhető megfelelő és fenntarthatóbb alternatívák, a tagállamoknak „a szennyező fizet” elv alapján kiterjesztett gyártói felelősségi rendszereket is be kell vezetni, amelyek fedezik a 2008/98/EK irányelv 8. és 8a. cikkének, valamint a 94/62/EK irányelv 7. cikkének megfelelő hulladékgazdálkodás és a hulladék eltakarításának költségeit, valamint azoknak a figyelemfelkeltő intézkedéseknek a költségeit, amelyek az ilyen jellegű szemét megelőzésére és csökkentésére irányulnak. Ennek során a teljes fogyasztói láncot figyelembe kell venni, és a gyártók nem vonthatók felelősségre a fogyasztók nem megfelelő viselkedéséért. Megosztott felelősséget kell alkalmazni.

Módosítás    24

Irányelvre irányuló javaslat

15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15a)  Uniós szinten jelenleg nem létezik elfogadott tudományos szabvány a tengeri biológiai lebonthatóságra vonatkozóan, ami rávilágít arra, hogy a Bizottságnak sürgősen fel kell kérnie az Európai Szabványügyi Bizottságot, hogy a tengeri biológiai lebonthatóságot illetően dolgozzon ki külön szabványt.

Módosítás    25

Irányelvre irányuló javaslat

18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(18a)  A tagállamoknak a hulladékgazdálkodási hierarchiával összhangban hangsúlyt kell helyezniük az egyszer használatos műanyagok újrafelhasználható alternatíváiról szóló tájékoztatásra.

Módosítás    26

Irányelvre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  A 2008/98/EK irányelv meghatározza a kiterjesztett gyártói felelősségvállalási rendszerek általános minimumkövetelményeit. Ezek a követelmények az ezen irányelvben meghatározott kiterjesztett gyártói felelősségvállalási rendszerekre is alkalmazandóak. Azonban ez az irányelv további követelményeket fogalmaz meg a kiterjesztett gyártói felelősséggel kapcsolatban, például azt, hogy egyes egyszer használatos műanyagtermékek esetében azok gyártóinak kell megfizetni a szeméttakarítás költségeit.

(19)  A 2008/98/EK irányelv meghatározza a kiterjesztett gyártói felelősségvállalási rendszerek általános minimumkövetelményeit. Ezek a követelmények az ezen irányelvben meghatározott kiterjesztett gyártói felelősségvállalási rendszerekre is alkalmazandóak. Azonban ez az irányelv további követelményeket fogalmaz meg a kiterjesztett gyártói felelősséggel kapcsolatban, például azt, hogy egyes egyszer használatos műanyagtermékek esetében azok gyártóinak kell megfizetni a figyelemfelkeltő intézkedések és az ártalmatlanítás megfelelő módjáról és a szemetelés környezetre gyakorolt hatásáról a fogyasztóknak nyújtott tájékoztatás költségeit. A megosztott felelősség elvét kell alkalmazni, valamint javítani kell az összes érintett ágazat, köztük a gyártók, fogyasztók és a közszféra közötti együttműködést.

Módosítás    27

Irányelvre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  Az egyszer használatos műanyagterméknek minősülő italpalackok az egyik leggyakrabban előforduló tengeri hulladékelemek az Unió tengerpartjain. Ez annak tudható be, hogy az elkülönített gyűjtőrendszerek nem hatékonyak, valamint annak, hogy a fogyasztók kevéssé vesznek részt ezekben a rendszerekben. Támogatni kell a hatékonyabb elkülönített gyűjtőrendszereket, és ezért minimális elkülönített gyűjtési célt kell meghatározni az egyszer használatos műanyagtermékeknek minősülő italpalackok esetében. A tagállamoknak úgy kell elérni a minimumcélt, hogy elkülönített gyűjtési célokat határoznak meg az egyszer használatos műanyagtermékeknek minősülő italpalackokra a kiterjesztett gyártói felelősségvállalási rendszerek keretén belül, vagy betétdíjas rendszert alakítanak ki, vagy egyéb olyan intézkedést hoznak, amelyet alkalmasnak találnak. Ennek közvetlen pozitív hatása lesz a hulladékgyűjtési arányra, az összegyűjtött anyagok minőségére és az újrahasznosítás minőségére, így új lehetőségeket kínál az újrafeldolgozási iparnak és az újrahasznosított termékek piacának.

(20)  Az egyszer használatos műanyagterméknek minősülő italpalackok az egyik leggyakrabban előforduló tengeri hulladékelemek az Unió tengerpartjain. Ez annak tudható be, hogy az elkülönített gyűjtőrendszerek nem hatékonyak, valamint annak, hogy a fogyasztók kevéssé vesznek részt ezekben a rendszerekben. Támogatni kell a hatékonyabb elkülönített gyűjtőrendszereket, és a tagállamok feladata létrehozni a leghatékonyabb és a legmegfelelőbb gyűjtési rendszert a 2008/98/EK és a 94/62/EU irányelvben megállapított célok elérése érdekében. A jobb hulladékgyűjtési és a magasabb újrafeldolgozási arányokat környezettudatos tervezési intézkedésekkel lehetne előmozdítani, például a gyártók arra való ösztönzésével, hogy egykomponensű vagy kompatibilis polimereket használjanak, vagy egyéb olyan intézkedések bevezetésével, amelyek a gyártókat fenntartható anyagok felhasználására ösztönzik. Ennek pozitív hatása lesz a hulladékgyűjtési arányra, az összegyűjtött anyagok minőségére és az újrahasznosítás minőségére, így új lehetőségeket kínál az újrafeldolgozási iparnak és az újrahasznosított termékek piacának.

Módosítás    28

Irányelvre irányuló javaslat

20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20a)  A tagállamoknak meg kell fontolniuk annak bevezetését, hogy bizonyos műanyagtermékeknek kötelező legyen újrafeldolgozott műanyagot tartalmazniuk az újrafeldolgozási arányok növelése és az újrafeldolgozott anyagok piacának támogatása érdekében. E tekintetben támogatni kell az ipari szinergiákat, mivel az egyik iparágból származó hulladék értékes erőforrás lehet egy másik iparág számára. A tagállamoknak szerepet kell játszaniuk az ilyen szinergiák támogatásában és a gyártóknak a hulladékkeletkezés megelőzése, a hulladékgazdálkodás javítása és a szennyezés leküzdése terén végzett önkéntes tevékenységeinek ösztönzésében.

Módosítás    29

Irányelvre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22)  Az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság közötti, a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodás48 22. pontja értelmében a Bizottság elvégzi ennek az irányelvnek az értékelését. Az értékelésnek az ezen irányelv végrehajtása során összegyűlt tapasztalaton és összegyűjtött adatokon, valamint a 2008/56/EK irányelv és a 2008/98/EK irányelv értelmében gyűjtött adatokon kell alapulnia. Az értékelés alapján kell felmérni, hogy szükség van-e további intézkedésekre, illetve arra, hogy az Unión belüli tengeri hulladék nyomon követése céljából felül kell-e vizsgálni az egyszer használatos műanyagtermékek mellékletben szereplő listáját. Ez az értékelés méri fel azt is, hogy az időközben végbement tudományos és műszaki haladás – beleértve a biológiailag lebontható anyagok fejlődését, a műanyagok tengeri környezetben történő biológiai lebonthatóságára vonatkozó kritériumok vagy szabványok fejlődését is – lehetővé teszi-e egyes egyszer használatos műanyagtermékek tengeri környezetben történő biodegradációjára vonatkozó szabványok felállítását. Ez a szabvány egy ellenőrzési szabványt tartalmazna annak megállapítására, hogy a tengeri környezetben történő fizikai és biológiai lebomlás eredményeképpen a műanyag teljesen lebomlik-e szén-dioxidra (CO2), biomasszára és vízre, mégpedig olyan rövid idő alatt, hogy a műanyag ne tudjon károkat okozni a tengeri életben, és a műanyag ne tudjon összegyűlni a környezetben. Ebben az esetben a fenti szabványt teljesítő egyszer használatos műanyagtermékek mentességet kaphatnak a forgalomba hozatal tilalma alól. Bár a műanyagokra vonatkozó európai stratégia már tervez lépéseket ezen a területen, ugyanakkor felismeri, hogy a biodegradábilis tulajdonságokkal rendelkező műanyagok szabályozási keretének meghatározásával kapcsolatban nehézségek merülnek fel, mivel a tengeri környezet tengerenként különbözik.

(22)  Az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság közötti, a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodás48 22. pontja értelmében a Bizottság elvégzi ennek az irányelvnek az értékelését. Az értékelésnek az ezen irányelv végrehajtása során összegyűlt tapasztalaton és összegyűjtött adatokon, valamint a 2008/56/EK irányelv és a 2008/98/EK irányelv értelmében gyűjtött adatokon kell alapulnia. Az értékelés alapján kell felmérni, hogy szükség van-e további intézkedésekre, illetve arra, hogy az Unión belüli tengeri hulladék nyomon követése céljából felül kell-e vizsgálni az egyszer használatos műanyagtermékek mellékletben szereplő listáját. Ez az értékelés méri fel azt is, hogy az időközben végbement tudományos és műszaki haladás – beleértve a biológiailag lebontható anyagok fejlődését, a műanyagok tengeri környezetben történő biológiai lebonthatóságára vonatkozó kritériumok vagy szabványok fejlődését is – lehetővé teszi-e egyes egyszer használatos műanyagtermékek és halászeszközök tengeri környezetben történő biodegradációjára vonatkozó szabványok felállítását. Ez a szabvány egy ellenőrzési szabványt tartalmazna annak megállapítására, hogy a tengeri környezetben történő fizikai és biológiai lebomlás eredményeképpen a műanyag teljesen lebomlik-e szén-dioxidra (CO2), biomasszára és vízre, mégpedig olyan rövid idő alatt, hogy a műanyag ne tudjon károkat okozni a tengeri életben, és a műanyag ne tudjon összegyűlni a környezetben. Ebben az esetben a fenti szabványt teljesítő egyszer használatos műanyagtermékek és halászeszközök mentességet kaphatnak a forgalomba hozatal tilalma alól. Bár a műanyagokra vonatkozó európai stratégia már tervez lépéseket ezen a területen, ugyanakkor felismeri, hogy a biodegradábilis tulajdonságokkal rendelkező műanyagok szabályozási keretének meghatározásával kapcsolatban nehézségek merülnek fel, mivel a tengeri környezet tengerenként különbözik.

_________________

_________________

48 HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

48 HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

Indokolás

Annak érdekében, hogy minden szükséges intézkedést meg lehessen hozni a tengeri hulladék megelőzésére, továbbra is átfogó értékelést kell előírni minden olyan termék műszaki és tudományos fejlődése tekintetében, amely a tengeri környezetbe juthat.

Módosítás    30

Irányelvre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23)  A tagállamok megállapítják az ezen irányelv rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókat és biztosítják azok végrehajtását. A szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

(23)  A tagállamok megállapítják az ezen irányelv rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókat és biztosítják azok végrehajtását. A szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. A fogyasztókat szintén ösztönözni vagy szankcionálni kell viselkedésük tekintetében.

Módosítás    31

Irányelvre irányuló javaslat

25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(25a)  A kutatás és az innováció számára nyújtott támogatás révén – többek között a Horizont Európa program keretében – elő kell mozdítani az erőforrás-hatékony és körforgásos megoldásokba, például a megelőzési és tervezési lehetőségekbe, a nyersanyagok diverzifikálásába és innovatív újrafeldolgozási technológiákba, köztük a molekuláris és kémiai újrafeldolgozásba, illetve a mechanikus újrafeldolgozás fejlesztésébe való beruházásokat; hangsúlyozni kell e tekintetben az induló vállalkozások innovációs potenciálját; az Európai Parlament támogatja egy stratégiai kutatási és innovációs menetrend létrehozását az anyagok körforgásával kapcsolatban, különös figyelmet szentelve a műanyagnak és a műanyagot tartalmazó anyagoknak, valamint a csomagolóanyagoknak; megfelelő finanszírozásra lesz szükség a magánberuházások ösztönzése érdekében; a köz- és magánszféra közötti partnerségek segíthetik a körforgásos gazdaságra való átállás felgyorsítását;

Módosítás    32

Irányelvre irányuló javaslat

25 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(25b)  A kutatás és az innováció előmozdítása szükséges eszköze és előfeltétele annak, hogy a csomagolási ágazatban fenntarthatóbb értékláncot lehessen megvalósítani. E célból kívánatosnak tűnik megerősíteni a finanszírozási mechanizmusokat az európai kutatási és fejlesztési programozási eszközök, például az EU kutatási és innovációs keretprogramjának (azaz a Horizont 2020) keretében, figyelemmel a műanyagokra vonatkozó stratégiai kutatási és innovációs menetrend közelgő elfogadására.

 

(Ezt a módosítást új preambulumbekezdésként kell beilleszteni; a beillesztés helye lényegében nem fontos.)

Indokolás

A kutatás és innováció a fenntarthatóság központi eleme. Ennek fényében megfelelő támogatást és erőforrásokat kell biztosítani a csomagolási ágazaton belüli kutatáshoz és innovációhoz, hogy segítsék az érintett iparágakat a műanyagokkal kapcsolatos stratégiában megfogalmazott célkitűzések elérésében.

Módosítás    33

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ezen irányelv célja egyes műanyagtermékek környezetre, különösen a vízi környezetre és az emberi egészségre gyakorolt hatásának megelőzése és csökkentése, valamint a körforgásos gazdaságra történő átmenet támogatása innovatív üzleti modellekkel, termékekkel és anyagokkal, hozzájárulva ezáltal a belső piac hatékony működéséhez is.

Ezen irányelv célja az Unió vezető szerepének megerősítése egyes műanyagtermékek környezetre, különösen a vízi környezetre és az emberi egészségre gyakorolt hatásának megelőzésében és jelentős csökkentésében, valamint a körforgásos gazdaságra történő átmenet támogatása az egyszer használatos termékek fogyasztásának csökkentésével, valamint a fenntartható és innovatív üzleti modellek előmozdításával, termékekkel és anyagokkal, hozzájárulva ezáltal a belső piac hatékony működéséhez is.

Módosítás    34

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  „műanyag”: az 1907/2006/EK rendelet 3. cikkének 5. pontja értelmében vett polimert tartalmazó anyag, amelyhez esetleg adalékanyagokat vagy egyéb anyagokat adtak, és amely a késztermék fő szerkezeti alkotóelemeként funkcionálhat, kivéve a kémiailag nem módosított természetes polimereket;

1.  „műanyag”; az 1907/2006/EK rendelet 3. cikkének 5. pontja értelmében vett polimert tartalmazó anyag, amelyhez esetleg adalékanyagokat vagy egyéb anyagokat adtak, és amely a késztermék fő szerkezeti alkotóelemeként funkcionál, kivéve a kémiailag nem módosított természetes polimereket és azokat a polimer bevonatokat, festékeket, tintákat és ragasztókat, amelyek nem képesek a végső cikkek és a végtermékek fő szerkezeti alkotóelemeként működni;

Módosítás    35

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a.  a biológiailag lebontható és komposztálható műanyagok, valamint megújuló nyersanyagot nagy arányban tartalmazó műanyagok az UNI EN 13432 európai szabvány, valamint a csomagolásokról és a csomagolásokból származó hulladékokról szóló 94/62/EU irányelv értelmében olyan műanyagok, amelyek lehetővé teszik a szerves hulladékok kezelésének optimalizálását, a környezetre gyakorolt hatás csökkentését, valamint hozzájárulnak olyan teljesítőképes rendszerek kifejlesztéséhez, amelyek jelentős hosszú távú előnyöket kínálnak a teljes termelési, a fogyasztási és az ártalmatlanítási ciklus során.

Indokolás

Ezek az anyagok, amelyeket az keményítők, a cellulózok, a növényi olajok és ezek kombinációja területén kidolgozott technológiák révén sikerült előállítani, egy olyan egységes lánc révén készülnek, amely a területi regenerációra és az ipari létesítmények innovációjára épülő biogazdaság modelljét követi.

Módosítás    36

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 1 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1b.  „bevonatok”: az e jogszabály 3. cikkének 1. pontjában meghatározott műanyagok felhasználásával gyártott egy vagy több nem önhordó réteg, amelyet azért alkalmaznak egy anyag vagy tárgy felületén, hogy azok különleges tulajdonságokkal rendelkezzenek vagy javítsák azok műszaki teljesítményét;

Indokolás

Ezen irányelv alkalmazásában, valamint a tagállamok általi egységes értelmezés és az egységes uniós piac megfelelő működésének biztosítása érdekében egyértelműen meg kell határozni a bevonat fogalmát a műanyagokról szóló 10/2011/EK rendeletet módosító (EU) 2018/213 bizottsági rendeletben már meglévő fogalommeghatározás alapján.

Módosítás    37

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a.  „nagyon könnyű műanyag hordtasak”: olyan könnyű műanyag hordtasak, amelynek falvastagsága 15 mikronnál kevesebb.

Indokolás

A nagyon könnyű műanyag hordtasak fogalma csak a vastagsága alapján határozható meg. Az ömlesztett élelmiszerek esetén már rendelkezésre állnak alternatívák; így nem helytálló, hogy nagyon könnyű műanyag hordtasakok szükségesek higiéniai célokból vagy ömlesztett élelmiszerek csomagolásaként. A 94/62/EK irányelv 3. cikkében szereplő fogalommeghatározásra való hivatkozás ezért nem helyénvaló.

Módosítás    38

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállam megteszi a megfelelő intézkedéseket a melléklet A. részében felsorolt egyszer használatos műanyagtermékek fogyasztásának jelentős csökkentése érdekében a saját területén ... dátumig [hat évvel az irányelv átültetésének végső határidejét követően].

A tagállam megteszi a megfelelő intézkedéseket a melléklet A. részében felsorolt egyszer használatos műanyagtermékek fogyasztásának jelentős csökkentése érdekében a saját területén ... dátumig [hat évvel az irányelv átültetésének végső határidejét követően]. A tagállamok értékelik a társadalmi, gazdasági és környezeti hatásokat, hogy nemzeti terveket fogadjanak el e csökkentés elérésére, beleértve az egyes kvantitatív csökkentési célszámokat, az érintett ágazatokra vonatkozó konkrét ösztönzőket és a meghozott intézkedéseket. A nemzeti terveket be kell nyújtani a Bizottságnak és szükség esetén aktualizálni kell. A Bizottság az elfogadott tervekkel kapcsolatban ajánlásokat tehet.

Módosítás    39

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ezen intézkedések közé tartozhatnak a nemzeti fogyasztáscsökkentési célok és intézkedések annak érdekében, hogy az ilyen termékek újrafelhasználható alternatívái rendelkezésére álljanak a végfogyasztó vásárlási helyén. Ezen intézkedések az első albekezdésben hivatkozott termékek környezetre gyakorolt hatásaitól függően eltérőek lehetnek.

Ezen intézkedések közé tartozhatnak a nemzeti fogyasztáscsökkentési célok, az annak biztosítására irányuló intézkedések, hogy az ilyen termékek újrafelhasználható alternatívái rendelkezésére álljanak a végfogyasztó számára az értékesítés helyén – beleértve többek között a körforgásos megoldásokra irányuló kutatásfinanszírozást és az uniós kutatási és beruházási alapokkal való szinergiákat –, olyan gazdasági eszközök, mint például annak biztosítása, hogy az egyszer használatos műanyagtermékeket ne bocsássák ingyenesen a végfogyasztó rendelkezésére az értékesítés helyén. Ezen intézkedések az első albekezdésben hivatkozott termékek nemzeti sajátosságaitól és környezetre és egészségre gyakorolt hatásaitól függően eltérőek lehetnek. Kívánatosak a vállalkozások önkéntes alapon hozott intézkedései, ezért azokat előnyben kell részesíteni és elő kell mozdítani.

Módosítás    40

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a termékben lévő műanyagok.

törölve

Indokolás

Magának a műanyagnak a jelenléte még nem szolgál elegendő információval. A műanyag önmagában még nem ad okot a tiltásra vagy figyelmeztetésre.

Módosítás    41

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A szénsavas italok italtartói nem tartoznak e cikk hatálya alá.

Módosítás    42

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az (1) bekezdés értelmében kialakított rendszerekkel kapcsolatban a tagállamok gondoskodnak arról, hogy a melléklet E. részében felsorolt egyszer használatos műanyagtermékek gyártói fedezik az ezen egyszer használatos műanyagtermékekből álló hulladékok összegyűjtésének, majd szállításának és kezelésének költségeit, ide értve a szeméttakarítás költségeit, valamint a termékekkel kapcsolatban a 10. cikkben leírt figyelemfelkeltő intézkedések költségeit is.

Az (1) bekezdés értelmében kialakított rendszerekkel kapcsolatban a tagállamok gondoskodnak arról, hogy a melléklet E. részében felsorolt egyszer használatos műanyagtermékek gyártói fedezik az ezen egyszer használatos műanyagtermékekből álló hulladékok összegyűjtésének, majd szállításának és a 2008/98/EK irányelv 8. és 8a. cikkében meghatározottak szerinti kezelésének költségeit, valamint a termékekkel kapcsolatban a 10. cikkben leírt figyelemfelkeltő intézkedések költségeit is.

Módosítás    43

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A csomagolásnak minősülő egyszer használatos műanyagtermékek esetén az e bekezdésben előírt követelmények a kiterjesztett gyártói felelősségvállalási rendszerekkel kapcsolatban a 94/62/EGK és a 2008/98/EK irányelvben foglalt követelményeket egészítik ki.

A csomagolásnak minősülő egyszer használatos műanyagtermékek esetén az e bekezdésben előírt követelmények nem sértik a kiterjesztett gyártói felelősségvállalási rendszerekkel kapcsolatban a 94/62/EGK és a 2008/98/EK irányelvben foglalt követelményeket.

Módosítás    44

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A Bizottság ezen irányelv elfogadásától számított 18 hónapon belül a [XXX] cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el annak érdekében, hogy termékenként meghatározza az e cikk (1) és (2) bekezdésben említett kiterjesztett gyártói felelősségvállalási rendszerek legfontosabb elemeit. A legfontosabb elemek közé tartoznak a felelősség megosztásának módszerei, a költségek kiszámítása és más konkrét elemek meghatározása a 2008/98/EK irányelvben megállapított minimumkövetelményeknek megfelelően. Adott esetben a 94/62/EGK irányelv követelményeit is figyelembe kell venni.

Módosítás    45

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b)  A tagállamok az e cikk (2a) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktus Bizottság általi elfogadásától számított [18 hónapon] belül az e cikk (1) és (2) bekezdésének hatálya alá tartozó kiterjesztett gyártói felelősségvállalási rendszereket fogadnak el.

Módosítás    46

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A (3) bekezdés értelmében kialakított rendszerekkel kapcsolatban a tagállamok gondoskodnak arról, hogy a műanyagtartalmú halászeszközöket előállító gyártók fedezzék a hulladékká vált és a megfelelő kikötői befogadólétesítményben a kikötői befogadólétesítményekre vonatkozó uniós törvényeknek megfelelően leadott műanyagtartalmú halászeszközök összegyűjtésének költségeit, vagy egy ezzel egyenértékű, a kikötői befogadólétesítményekre vonatkozó uniós jog hatályán kívül eső hulladékgyűjtési rendszer költségeit, majd a szállítás és hulladékkezelés költségeit is. A gyártóknak kell fedezni a műanyagtartalmú halászeszközökkel kapcsolatban a 10. cikkben leírt figyelemfelkeltő intézkedések költségeit is.

A (3) bekezdés értelmében kialakított rendszerekkel kapcsolatban a tagállamok gondoskodnak arról, hogy a műanyagtartalmú halászeszközöket előállító gyártók fedezzék a hulladékká vált és a megfelelő kikötői befogadólétesítményben a kikötői befogadólétesítményekre vonatkozó uniós törvényeknek megfelelően leadott műanyagtartalmú halászeszközök összegyűjtésének többletköltségeit, vagy egy ezzel egyenértékű, a kikötői befogadólétesítményekre vonatkozó uniós jog hatályán kívül eső hulladékgyűjtési rendszer költségeit, majd a szállítás és hulladékkezelés költségeit is. A gyártóknak kell fedezni a műanyagtartalmú halászeszközökkel kapcsolatban a 10. cikkben leírt figyelemfelkeltő intézkedések költségeit is.

Módosítás    47

Irányelvre irányuló javaslat

8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

8a. cikk

 

A felhatalmazás gyakorlása

 

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

 

(2) A Bizottságnak a [XXX] cikkekben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása [ötéves] időtartamra szól ezen irányelv hatálybalépésének időpontjától kezdődő hatállyal. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

 

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a [XXX] cikkekben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

 

(4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

 

(5) A [XXX] cikkek értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

Módosítás    48

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok megteszik a megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy 2025-re elkülönítetten gyűjtsék össze az adott évben forgalomba hozott, a melléklet F. részében felsorolt egyszer használatos műanyagtermékek 90 %-ának megfelelő, keletkező hulladékot. E cél elérése érdekében a tagállamok többek között:

A tagállamok megteszik a megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy teljesítsék a műanyagok és a műanyag csomagolóanyagok összegyűjtésére vonatkozóan a 2008/98/EU és a 94/62/EU irányelvben meghatározott célokat. E cél elérése érdekében a tagállamok többek között:

Módosítás    49

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  betétdíjas rendszert alakíthatnak ki, vagy

a)  betétdíjas rendszert vagy olyan automatizált gyűjtési rendszereket alakíthatnak ki, amelyek figyelembe veszik a helyi és regionális feltételeket, vagy

Módosítás    50

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a vonatkozó kiterjesztett gyártói felelősségvállalási rendszerekhez meghatározhatnak elkülönített gyűjtésre vonatkozó célokat.

b)  a vonatkozó kiterjesztett gyártói felelősségvállalási rendszerekhez meghatározhatnak elkülönített gyűjtésre vonatkozó célokat, vagy

Módosítás    51

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca) új: a tagállamok által megfelelőnek talált bármely más, például a 2008/98/EU irányelv mellékletében felsorolt intézkedés révén.

Módosítás    52

Irányelvre irányuló javaslat

9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

9a. cikk

 

Az Európai Bizottság útmutatót dolgoz ki, amely tartalmazza a betétdíjas rendszerek kialakításának minimumkövetelményeit.

Módosítás    53

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A tagállamok intézkedéseket hoznak abból a célból, hogy a melléklet B. részében felsorolt egyszer használatos műanyagtermékek fogyasztóit tájékoztassák a forgalomba hozatalra vonatkozó korlátozások okairól, mielőtt a korlátozások hatályba lépnének.

Módosítás    54

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A tagállamoknak tanácsos a fogyasztókat ösztönző és a nem megfelelő viselkedésüket szankcionáló rendszert létrehozni.

Módosítás    55

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az intézkedések koordinálása

Az intézkedések tagállamok közötti koordinálása

Módosítás    56

Irányelvre irányuló javaslat

11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

11a. cikk

 

Az intézkedések nemzetközi szintű összehangolása

 

A Bizottság a tagállamokkal együttműködve törekszik az egyes műanyag termékek környezetre gyakorolt hatását csökkentő és a fenntartható gazdasági modellekre való áttérést támogató intézkedések nemzetközi szintű összehangolására.

Módosítás    57

Irányelvre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság … dátumig [hat évvel az irányelv átültetésének végső határidejét követően] elvégzi az irányelv értékelését. Az értékelés a 13. cikkben foglaltak szerint rendelkezésre álló információkon alapul. A tagállamok a Bizottság rendelkezésére bocsátanak a (2) bekezdésben említett jelentés kiértékeléséhez és elkészítéséhez szükséges minden további információt.

(1)  Az Európai Bizottság … dátumig [négy évvel az irányelv átültetésének végső határidejét követően] elvégzi az irányelv értékelését. Az értékelés a 13. cikkben foglaltak szerint rendelkezésre álló információkon alapul. A tagállamok a Bizottság rendelkezésére bocsátanak a (2) bekezdésben említett jelentés kiértékeléséhez és elkészítéséhez szükséges minden további információt.

Módosítás    58

Irányelvre irányuló javaslat

15 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  elegendő tudományos és műszaki haladás történt-e, és kialakítottak-e az egyszer használatos műanyagtermékekre ezen irányelv hatálya alatt alkalmazható kritériumokat vagy szabványt a tengeri környezetben történő biológiai lebonthatóságra vonatkozóan, és kifejlesztették-e azok egyszer használatos helyettesítő termékeit annak érdekében, hogy meg lehessen határozni, mely termékekre nem kell már adott esetben alkalmazni a forgalomba hozatali korlátozásokat.

c)  elegendő tudományos és műszaki haladás történt-e, és kialakítottak-e az egyszer használatos műanyagtermékekre ezen irányelv hatálya alatt alkalmazható kritériumokat vagy európai szabványt a tengeri környezetben történő biológiai lebonthatóságra vonatkozóan, és kifejlesztették-e azok egyszer használatos helyettesítő termékeit annak érdekében, hogy meg lehessen határozni, mely termékekre nem kell már alkalmazni a fogyasztáscsökkentést.

Módosítás    59

Irányelvre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A tagállamok a Bizottságnak a hatálybalépés időpontjában alkalmazandó kkv-kre vonatkozó fogalommeghatározása szerinti mikro-, kis- és középvállalkozások tekintetében azonban az 5. cikk és 7. cikk (1) bekezdésének alkalmazásához szükséges intézkedéseket ...-től [három évvel ezen irányelv hatálybalépése után], és a 6. cikk (1) bekezdésének alkalmazásához szükséges intézkedéseket ...-től [négy évvel ezen irányelv 6. cikkének (3) bekezdésében említett harmonizált szabály hatálybalépése után] alkalmazzák.

Módosítás    60

Irányelvre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés – 2 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A tagállamok a 8. cikk (1) és (2) bekezdésének való megfeleléshez szükséges kiterjesztett gyártói felelősségvállalási rendszereket fogadnak el az említett cikk rendelkezéseinek megfelelően.

Módosítás    61

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – A rész – 1 a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Nedves törlőkendők, azaz előnedvesített testápolási, háztartási és ipari törlőkendők,

Módosítás    62

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – A rész – 2 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-  Italpalackok

Módosítás    63

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – B rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

B  A forgalomba hozatalra vonatkozó korlátozásokról szóló 5. cikkben szereplő egyszer használatos műanyag termékek

törölve

– Fültisztító pálcikák, kivéve a gyógyászati célra szánt és használt pálcikákat

 

– Evőeszközök (villák, kések, kanalak, evőpálcikák)

 

– Tányérok

 

– Szívószálak, kivéve a gyógyászati célra szánt és használt szívószálakat

 

– Italkeverő pálcikák

 

– Léggömbökhöz – kivéve az ipari vagy más foglalkozásszerű felhasználásra szánt ballonokat, valamint a fogyasztók számára nem értékesített alkalmazásokat – rögzítendő és azokat tartó pálcák, beleértve e pálcák mechanizmusait

 

Indokolás

Az arányosság elvével összhangban az ilyen korlátozásokat kizárólag végső esetben lehet igénybe venni. A Bizottságnak a hulladékgyűjtésre és a környezetbarát hulladékkezelésre, mint a szemetelés megakadályozásának legmegfelelőbb eszközére kellene összpontosítania. Ezen felül az intézményközi megállapodás nem írta elő, így tehát a nyilvános konzultáció szakaszában nem vették figyelembe a jelen pont szerint korlátozásokat.

Módosítás    64

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – D rész – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Léggömbök, kivéve az ipari vagy más foglalkozásszerű felhasználásra szánt ballonokat, valamint a fogyasztók számára nem értékesített alkalmazásokat

törölve

Indokolás

Lásd a 7. cikket.

Módosítás    65

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – D rész – 3 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-  Eldobható pelenkák

Módosítás    66

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – F rész – 1 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-  Eldobható pelenkák

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentése

Hivatkozások

COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

11.6.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Barbara Kappel

25.6.2018

Vizsgálat a bizottságban

3.9.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

24.9.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

27

12

6

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Bendt Bendtsen, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Igor Gräzin, Rebecca Harms, Barbara Kappel, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Tilly Metz, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Amjad Bashir, Michał Boni, Françoise Grossetête, Gunnar Hökmark, Benedek Jávor, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Markus Pieper, Pavel Telička

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Bernd Kölmel

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGNÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

27

+

ALDE

Igor Gräzin, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck

ECR

Amjad Bashir, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel

PPE

Bendt Bendtsen, Michał Boni, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Gunnar Hökmark, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Markus Pieper, Paul Rübig, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

12

-

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

PPE

Françoise Grossetête

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Benedek Jávor, Tilly Metz, Julia Reda

6

0

EFDD

Jonathan Bullock

PPE

Massimiliano Salini

S&D

Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik


VÉLEMÉNY a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről (3.10.2018)

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részére

on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the reduction of the impact of certain plastic products on the environment

(COM(2018)0340 – C8‑0218/2018 – 2018/0172(COD))

A vélemény előadója: Bronis Ropė

RÖVID INDOKOLÁS

The objective of the directive stated in article 1 is to “reduce the impact of certain plastic products on the environment, in particular on the aquatic environment, and on human health”.

Therefore in the opinion of the agriculture committee we found it important to emphasise those types of plastic pollution linked to agriculture, even if it is more locally or regionally acute. The proposal of the Commission to cut single use plastic pollution is based on an impact assessment taking the top categories of large plastic litter pollution ending up as marine litter on an average EU level, and this is given particular emphasis in their drafting approach.

Firstly, it should be specified that plastic entering the fields or the agro-ecosystem can be ingested by animals, or pass into aquatic ecosystems, ending up in the sea. Similarly what goes into the soil will eventually fragment or become degraded by soil biota into smaller pieces including micro-plastics, and will end up in the soil water and may enter freshwater aquatic ecosystems and then marine systems. This second pathway is not taken into account by the marine litter based approach of the impact assessment, which focusses on larger items.

Secondly, there are certain kinds of plastic pollution that are regionally or locally prevalent linked to specific land uses that involve the use of agricultural plastics. These may be compounded by local practices or infrastructure, for example the difficulty many farmers or producers face in recycling used plastic mulches, or refusal to accept soiled plastic sheeting.

Finally, it must be mentioned that the approach of the Commission draft allows for awareness raising measures for consumers, in this case users such as farmers, which might take the form of information about disposal and recycling of agricultural plastics, marking requirements, extended plastic producer responsibility, etc. Therefore such measures do not necessarily imply additional unreasonable or costly burdens for farmers.

MÓDOSÍTÁS:

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Amendment    1

Proposal for a directive

Citation 4 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

Having regard to the Commission Communication A European Strategy for plastics in a circular economy of 16 January 2018 (COM(2018) 28)

Amendment    2

Proposal for a directive

Recital 1

Text proposed by the Commission

Amendment

(1)  The high functionality and relatively low cost of plastic means that this material is increasingly ubiquitous in everyday life. Its growing use in short-lived applications, which are not designed for re-use or cost-effective recycling means that related production and consumption patterns have become increasingly inefficient and linear. Therefore, in the context of the Circular Economy Action Plan32 , the Commission concluded in the European Strategy for Plastics33 that the steady increase in plastic waste generation and its leakage into our environment, in particular into the marine environment, must be tackled in order to achieve a truly circular lifecycle for plastics.

(1)  The established high availability and relatively low cost of plastic means that this material is increasingly ubiquitous in everyday life. Its growing use in short-lived applications, which are not designed for re-use or cost-effective recycling means that related production and consumption patterns have become increasingly inefficient and linear. Therefore, in the context of the Circular Economy Action Plan32, the Commission concluded in the European Strategy for Plastics33 that the steady increase in plastic waste generation and its leakage into our environment, in particular waste which, even if originating away from the sea, adversely affects the marine environment, must be tackled in order to achieve a truly circular lifecycle for plastics.

__________________

__________________

32 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions "Closing the loop – An EU action plan for the Circular Economy" (COM(2015)0614 final).

32 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions "Closing the loop – An EU action plan for the Circular Economy" (COM(2015)0614 final).

33 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions "A European Strategy for Plastics in a Circular Economy" (COM(2018)28 final).

33 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions "A European Strategy for Plastics in a Circular Economy" (COM(2018)28 final).

Amendment    3

Proposal for a directive

Recital 3

Text proposed by the Commission

Amendment

(3)  Marine litter is of a transboundary nature and is recognized as a global problem. Reducing marine litter is a key action for the achievement of United Nations Sustainable Development Goal 14 which calls to conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development.36The Union must play its part in tackling marine litter and aim to be a standard setter for the world. In this context, the Union is working with partners in many international fora such as G20, G7 and United Nations to promote concerted action. This initiative is part of the Union efforts in this regard.

(3)  Marine litter is of a transboundary nature and is recognised as a global problem. Increasing amounts of waste are reaching the oceans around the world and affecting the health of ecosystems, killing animals. Reducing marine litter is a key action for the achievement of United Nations Sustainable Development Goal 14 which aims to conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development.36 The Union must play its part in tackling, preventing the production of litter, and managing marine litter more effectively and aim to be a standard setter for the world. In this context, the Union is working with partners in many international fora such as the G20, G7 and United Nations to promote concerted action. This initiative is part of the Union efforts in this regard.

_________________

_________________

36 The 2030 Agenda for Sustainable Development adopted by the United Nations General Assembly on 25 September 2015.

36 The 2030 Agenda for Sustainable Development adopted by the United Nations General Assembly on 25 September 2015.

Amendment    4

Proposal for a directive

Recital 4

Text proposed by the Commission

Amendment

(4)  In accordance with multilateral agreements37 and Union waste legislation38 , Member States are required to ensure sound waste management to prevent and reduce marine litter from both sea and land sources. In accordance with Union water legislation39 Member States are also required to tackle marine litter where it undermines the attainment of good environmental status of their marine waters, including as a contribution to United Nations Sustainable Development Goal 14.

(4)  In accordance with multilateral agreements37 and Union waste legislation38 , Member States are required to ensure sound waste management to prevent and reduce marine litter from both sea and land sources. In accordance with Union water legislation39 Member States are also required to tackle marine litter to ensure that its properties and quantities do not cause harm to marine waters, including as a contribution to United Nations Sustainable Development Goal 14.

__________________

__________________

37 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), the Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter 1972 (London Convention) and its 1996 Protocol (the London Protocol), Annex V of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL), Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal.

37 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), the Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter 1972 (London Convention) and its 1996 Protocol (the London Protocol), Annex V of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL), Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal.

38 Directive 2008/98/EC and Directive 2000/59/EC of the European Parliament and of the Council of 27 November 2000 on port reception facilities for ship-generated waste and cargo residues (OJ L 332, 28.12.2000, p. 81).

38 Directive 2008/98/EC and Directive 2000/59/EC of the European Parliament and of the Council of 27 November 2000 on port reception facilities for ship-generated waste and cargo residues (OJ L 332, 28.12.2000, p. 81).

39 Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy (OJ L 327, 22.12.2000, p. 1) and Directive 2008/56/EC of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 establishing a framework for community action in the field of marine environmental policy (Marine Strategy Framework Directive) (OJ L 164 25.6.2008, p. 19).

39 Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy (OJ L 327, 22.12.2000, p. 1) and Directive 2008/56/EC of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 establishing a framework for community action in the field of marine environmental policy (Marine Strategy Framework Directive) (OJ L 164 25.6.2008, p. 19).

Amendment    5

Proposal for a directive

Recital 5

Text proposed by the Commission

Amendment

(5)  In the Union, 80 to 85 % of marine litter, measured as beach litter counts, is plastic, with single-use plastic items representing 50 % and fishing-related items representing 27 %. Single-use plastics products include a diverse range of commonly used fast-moving consumer products that are discarded after having been used once for the purpose for which they were provided, are rarely recycled, and are prone to littering. A significant proportion of the fishing gear placed on the market is not collected for treatment. Single-use plastic products and fishing gear containing plastic are therefore a particularly serious problem in the context of marine litter and pose a severe risk to marine ecosystems, biodiversity and, potentially, to human health and are damaging activities such as tourism, fisheries and shipping.

(5)  In the Union, 80 to 85 % of marine litter, measured as beach litter counts, is plastic, with single-use plastic items representing 50 % and fishing-related items representing 27 %. Single-use plastics products include a diverse range of commonly used fast-moving consumer products that are discarded after having been used once for the purpose for which they were provided, are rarely disposed of correctly due to lack of functional re-use or recycling systems, causing littering. A significant proportion of the fishing gear placed on the market is not collected for treatment. Single-use plastic products and fishing gear containing plastic are therefore a particularly serious problem, contributing to marine litter and posing a severe risk to animal health and so marine ecosystems on a global scale and their resident biodiversity where it has a potentially toxic effect on organisms, and may be a substrate for pathogens, spreading disease. They have a potential also to damage human health, as well as damaging activities such as tourism, fisheries and shipping, despite existing EU legislation on the use of plastics in food containers.

Amendment    6

Proposal for a directive

Recital 5 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(5 a)  The EU should adopt a comprehensive approach to the problem of micro-plastics and should encourage all producers to limit primary micro-plastics from their formulations, and strictly limit secondary micro-plastic-forming products from entering into soil and into freshwater and therefore into marine aquatic ecosystems.

Amendment    7

Proposal for a directive

Recital 7

Text proposed by the Commission

Amendment

(7)  To focus efforts where they are most needed, this Directive should only cover the most found single-use plastics products, which are estimated to represent around 86% of the single-use plastics found, in counts, on beaches in the Union.

(7)  To focus efforts where they are most needed, this Directive should only cover the categories of the most found single-use plastics products listed in the annex, which are estimated to represent around 86% of the single-use plastics found, in counts, on beaches/coastal waters, fishing gear which causes significant damage as marine pollution, and also the most used agricultural plastic products in the Union.

Amendment    8

Proposal for a directive

Recital 7 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(7 a)  There is considerable heterogeneity in the sources of plastic pollution between regions. In certain regions, other plastic products make a large contribution to marine litter, as demonstrated through monitoring conducted under the Marine Strategy Framework Directive and by civil society. In such areas, Member States should be required to adopt specific measures to address other nationally or locally prevalent sources of plastic pollution. For example the plastics used in agriculture, fisheries, and other outdoor economic activities are also linked to the issues of terrestrial pollution, low recycling rates and inappropriate disposal. In particular, there may be local factors – economic or with regard to existing infrastructure – that prevent collection and recycling of such plastics. Such plastics, in particular agricultural ones, should be accepted by recycling or disposal facilities without unnecessary obstacles, and should be better designed to be more easily recycled or disposed of. MS should exchange good practices to improve the efficiency and effectiveness of plastic recycling systems and reduce waste in the first place, which currently contribute to additional costs to farmers.

Amendment    9

Proposal for a directive

Recital 7 b (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(7 b)   In addition, terrestrial pollution and contamination of soil by larger items of plastic and resulting fragments or micro-plastics can be significant on local or regional scales. On local scales this can be considerable due to intensive use of plastics in agriculture. To reduce the effects of plastic waste on the environment and on human and animal health, plastic pollution from agricultural land should be thoroughly investigated.

Amendment    10

Proposal for a directive

Recital 7 c (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(7c)  While agricultural plastic products constitute a low percentage of the overall amount of plastic used and plastic waste generated, their use is concentrated geographically. Moreover, categories of agricultural plastic products have a very homogeneous composition, rendering the waste stream very valuable to the recycler. Currently a large part of agricultural plastic is buried in the soil, burned or discarded in the fields, or it ends up in landfills. This represents an imminent threat for irreversible soil contamination, degradation of soil quality characteristics and potentially for food safety. During burning, harmful substances are released, including endocrine disruptors and carcinogens. Therefore, this Directive should cover the most single-used agricultural plastic products in respective member states.

Amendment    11

Proposal for a directive

Recital 8

Text proposed by the Commission

Amendment

(8)  Single use plastic products can be manufactured from a wide range of plastics. Plastics are usually defined as polymeric materials to which additives may have been added. However, this definition would cover certain natural polymers. Unmodified natural polymers should not be covered as they occur naturally in the environment. Therefore, the definition of polymer in Article 3(5) of Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council43 should be adapted and a separate definition should be introduced for the purposes of this Directive. Plastics manufactured with modified natural polymers, or plastics manufactured from bio-based, fossil or synthetic starting substances are not naturally occurring and should therefore be addressed by this Directive. The adapted definition of plastics should therefore cover polymer-based rubber items and bio-based and biodegradable plastics regardless of whether they are derived from biomass and/or intended to biodegrade over time. Certain polymeric materials are not capable of functioning as a main structural component of final materials and products, such as polymeric coatings, paints, inks, and adhesives. Those materials should not be addressed by this Directive and should therefore not be covered by the definition.

(8)  Single use plastic products can be manufactured from a wide range of plastics. Plastics are usually defined as polymeric materials to which additives may have been added. However, this definition would cover certain natural polymers. Unmodified natural polymers should not be covered as they occur naturally in the environment. Therefore, the definition of polymer in Article 3(5) of Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council43 should be adapted and a separate definition should be introduced for the purposes of this Directive. Plastics manufactured with modified natural polymers, or plastics manufactured from bio-based, fossil or synthetic starting substances are not naturally occurring and should therefore be addressed by this Directive. The adapted definition of plastics should therefore cover polymer-based rubber items and bio-based and biodegradable plastics regardless of whether they are derived from biomass and/or intended to biodegrade over time. Certain polymeric materials are not capable of functioning as a main structural component of final materials and products, such as polymeric coatings, linings or layers, paints, inks, and adhesives. Those materials should not be addressed by this Directive and should therefore not be covered by the definition.

_________________

_________________

43 Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and Commission Regulation (EC) No 1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC and Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC (OJ L 396, 30.12.2006, p. 1).

43 Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and Commission Regulation (EC) No 1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC and Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC (OJ L 396, 30.12.2006, p. 1).

Justification

Polymeric coatings, linings and layers have hygiene and food safety functionality in multi-material multi-layer articles and cannot act by themselves as main structural components of finished materials or articles and cannot be used in the absence of other materials as the main structural component. Interpretation of the definition of “plastics” in this Directive should be aligned with the definition in the Regulation 10/2011/EC.

Amendment    12

Proposal for a directive

Recital 8 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(8 a)  Notes that, in order to transition from a fossil based economy and from a climate perspective, bio-based plastic products are a more sustainable alternative to fossil-based plastics. This is also in line with the objectives of the Circular Economy, the Bioeconomy Strategy and the Plastic Strategy. Therefore, incentives that aim to substitute fossil-based materials with bio-based materials should be encouraged. The Commission should consider in future policy proposals to include incentives for substitution and, for example, in a revision of the public procurement directive (Directive 2014/24/EU), include criteria for plastics based on their composition, level of recyclability and hazardousness.

Justification

The regulation as it stands remains vague on the situation for bio-based plastics. The benefit of Bio-based material for production of plastics should be recognized and encouraged, especially the positive effects it has as a more sustainable alternative to polymer-based plastics and its contribution to reduced dependency on fossil raw materials.

Amendment    13

Proposal for a directive

Recital 9

Text proposed by the Commission

Amendment

(9)  In order to clearly define the scope of this Directive the term single-use plastic product should be defined. The definition should exclude plastic products that are conceived, designed and placed on the market to accomplish within their lifecycle multiple trips or rotations by being refilled or reused for the same purpose for which they are conceived.

(9)  In order to clearly define the scope of this Directive, the term single-use plastic product should be defined as a product that is conceived and placed on the market to be used just once over a short period of time. The definition should exclude plastic products that are conceived, designed and placed on the market to accomplish within their lifecycle multiple trips or rotations by being refilled or reused for the same purpose for which they are conceived.

Amendment    14

Proposal for a directive

Recital 9 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(9a)  By retaining the value of products and materials for as long as possible and generating less waste, the EU economy can become more competitive and more resilient, while reducing the pressure on precious resources and the environment.

Amendment    15

Proposal for a directive

Recital 10

Text proposed by the Commission

Amendment

(10)  The single-use plastic products should be addressed by one or several measures, depending on various factors, such as the availability of suitable and more sustainable alternatives, the feasibility to change consumption patterns, and the extent to which they are already covered by existing Union legislation.

(10)  The single-use plastic products must be addressed by one or several measures, depending on various factors, such as the availability of suitable and more sustainable alternatives, the feasibility to change consumption patterns, and the extent to which they are already covered by existing Union legislation, bearing in mind inter alia the environmental and economic impact of the choice of alternative materials, particularly in farming.

Justification

This amendment is intended to highlight the possible impact of the use of agricultural, biodegradable products as alternative raw materials.

Amendment    16

Proposal for a directive

Recital 12

Text proposed by the Commission

Amendment

(12)  For other single-use plastic products, suitable and more sustainable alternatives that are also affordable are readily available. In order to limit the adverse impact of such products on the environment, Member States should be required to prohibit their placing on the Union market. By doing so, the use of those readily available and more sustainable alternatives as well as innovative solutions towards more sustainable business models, re-use alternatives and substitution of materials would be promoted.

(12)  For other single-use plastic products, suitable and more sustainable alternatives that are also affordable are readily available. In order to limit the adverse impact of such products on the environment, Member States should be required to prohibit their placing on the Union market. This should, among other specific types of plastic, cover all oxo-degradable plastic which does not safely biodegrade and therefore fails to deliver environmental benefit. By doing so, the use of those readily available and more sustainable alternatives as well as innovative solutions towards more sustainable business models, re-use, compostable alternatives and substitution of materials would be promoted.

Justification

From the point of view of agricultural area, e.g. mulching films can be oxo-degradable, contaminating the soil environment while pretending to be safely degrading.

Amendment    17

Proposal for a directive

Recital 12 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(12 a)  Directive 94/62/EC, as amended by Directive (EU) 2015/720/EC, provides in Article 20a(3) that by May 2017 the Commission shall review legislation on measures to reduce the consumption of carrier bags made of very light plastic on the basis of a lifecycle impact assessment. The Commission has not yet carried out this review. Since very light plastic carrier bags are prone to littering, measures must be introduced to restrict their placing on the market [one year after the entry into force of this Directive].

Justification

Directive (EU) 2015/720 Art 20a para 3 requires the Commission to present a report by 27 May 2017 on the impact of the various possibilities to reduce very light plastic carrier bags throughout the life cycle and, if appropriate, to submit a legislative proposal. However, the Commission has missed this deadline. In view of this and in order not to waste any more valuable time, the forthcoming directive should also address the issue of very light plastic carrier bags and ban them from the market.

Amendment    18

Proposal for a directive

Recital 12 b (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(12b)  The replacement or restriction of plastic products covered by this Directive must take place in such an appropriate transitional period and in such a way as not to jeopardise the economic, social and environmental sustainability of the production and placing on the market of the new product identified as an alternative, in particular if it is likely to have negative consequences for the identification and cultivation of the raw material required to produce it.

Justification

This amendment is intended to highlight the possible impact of the use of agricultural, biodegradable products as alternative raw materials.

Amendment    19

Proposal for a directive

Recital 12 c (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(12c)  The Commission will develop a catalogue by 31.12.2019 determining specific criteria that will help to determine if mentioned alternatives meet the requirements currently met by single-use plastic applications, that they are in line with current waste legislation and that increased sustainability is indeed guaranteed.

Justification

Mentioned alternatives need to be scrutinised if they can indeed fulfil all the requirements demanded today of single-use plastics products - especially those with food/drink contact - and if they still will be more sustainable. Not only should such alternatives be evaluated referring to specific criteria but also with taking into account relevant legislation such as food contact approval, REACH, recyclability (Waste Framework Directive / Packaging and Packaging Waste Directive).

Amendment    20

Proposal for a directive

Recital 14

Text proposed by the Commission

Amendment

(14)  Certain single-use plastic products end up in the environment as a result of inappropriate disposal through sewers or other inappropriate release into the environment. Therefore, single-use plastic products that are frequently disposed of through sewers otherwise inappropriately disposed of should be subject to marking requirements. The marking should inform consumers about appropriate waste disposal options and/or waste disposal options to be avoided and/or about the negative environmental impacts of litter as a result of inappropriate disposal. The Commission should be empowered to establish a harmonised format for the marking and when doing so should, where appropriate, test the perception of the proposed marking with representative groups of consumers to ensure that it is effective and clearly understandable.

(14)  Certain single-use plastic products end up in the environment as a result of inappropriate disposal through sewers or other inappropriate release into the environment. Therefore, single-use plastic products that are frequently disposed of through sewers otherwise inappropriately disposed of should be subject to marking requirements. The marking should inform consumers about appropriate waste disposal options and/or waste disposal options to be avoided and/or about the negative environmental impacts of litter as a result of inappropriate disposal. At the same time, labelling content should raise consumer awareness of the environmental dangers of plastic waste. The Commission should be empowered to establish a harmonised format for the marking and when doing so should, where appropriate, test the perception of the proposed marking with representative groups of consumers to ensure that it is effective and clearly understandable.

Amendment    21

Proposal for a directive

Recital 17 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(17 a)  As the outermost regions are more affected by the marine litter, specially from plastics, and due to the lack of possibilities for recycling, as they face huge amounts of plastics brought by the sea and also from own consumption, it should be created an european fund to help them to clean their maritime zone and also to bet on prevention of the use of plastics;

Amendment    22

Proposal for a directive

Recital 17 b (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(17 b)  Member States should ensure enhanced compliance with the obligation to collect waste separately, including agricultural plastic waste. They should also consider introduction of conditionality related to treatment of plastic waste in Annex III to the Regulation [CAP Strategic Plans Regulation].

Justification

Similar requirement exists in Waste Management Regulations 2006 (England and Wales, 2005 in Scotland). It extended waste management controls to agriculture. One of the big changes was it ended the practice of burning or burying farm plastic, including baler twine, silage film, spray cans, fertiliser and seed bags. Farmers are also required to use an authorised and reputable waste management business to arrange collection and recycling of plastic, and other waste.

Amendment    23

Proposal for a directive

Recital 17 c (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(17 c)  In the CAP Strategic Plans the problem of agricultural plastic waste should be addressed and the European Commission should, as appropriate, introduce a standard for good agricultural and environmental condition of land on plastic waste as a new element of enhanced conditionality in the mid-term, by2023. Farmers would be under the new cross-compliance requirement bound to use an authorised waste management business to arrange collection and recycling of plastic, and keep evidence that plastic waste has been handled correctly.

Justification

Similar requirement exists in Waste Management Regulations 2006 (England and Wales, 2005 in Scotland). It extended waste management controls to agriculture. One of the big changes was it ended the practice of burning or burying farm plastic, including baler twine, silage film, spray cans, fertiliser and seed bags. Farmers are also required to use an authorised and reputable waste management business to arrange collection and recycling of plastic, and other waste.

Amendment    24

Proposal for a directive

Recital 20

Text proposed by the Commission

Amendment

(20)  Beverage bottles that are single-use plastic products are one of the most found marine litter items on the beaches in the Union. This is due to ineffective separate collection systems and low participation in those systems by the consumers. It is necessary to promote more efficient separate collection systems and therefore, a minimum separate collection target should be established for beverage bottles that are single-use plastic products. Member States should be able to achieve that minimum target by setting separate collection targets for beverage bottles that are single-use plastic products in the framework of the extended producer responsibility schemes or by establishing deposit refund schemes or by any other measure that they find appropriate. This will have a direct, positive impact on the collection rate, the quality of the collected material and the quality of the recyclates, offering opportunities for the recycling business and the market for the recyclate.

(20)  Beverage bottles that are single-use plastic products are one of the most found marine litter items on the beaches in the Union. This is due to ineffective separate collection systems, low participation in those systems by the consumers but also to the physical and chemical qualities of plastic which make it resistant to degradation and therefore persist in the environment for decades or centuries after plastic products have fulfilled their purpose. It is necessary to promote more efficient separate collection systems and therefore, a minimum separate collection target should be established for beverage bottles that are single-use plastic products. Member States should be able to achieve that minimum target by setting separate collection targets for beverage bottles that are single-use plastic products in the framework of the extended producer responsibility schemes or by establishing deposit refund schemes or by any other measure that they find appropriate. This will have a direct, positive impact on the collection rate, the quality of the collected material and the quality of the recyclates, offering opportunities for the recycling business and the market for the recyclate.

Justification

Non-plastic items that escape collection systems are less persistent and more likely to degrade, therefore less likely to accumulate as beach or marine litter.

Amendment    25

Proposal for a directive

Recital 20 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(20a)  In this context, it is essential to cooperate and to further harmonise waste recycling systems between Member States in order to prevent cross-border trade from damaging the environment.

Amendment    26

Proposal for a directive

Recital 22 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(22 a)  It is nevertheless essential to stress that biodegradation cannot be a voluntary end-of-life option. Yet, reality shows that some plastic products will inevitably leak into the environment and that for some applications it is better to have products that biodegrade within a short period of time by the action of micro-organisms, rather than products that will remain in the environment for centuries without disintegrating. This does not preclude all the required efforts on reuse and recycling systems. 

Amendment    27

Proposal for a directive

Recital 23

Text proposed by the Commission

Amendment

(23)  Member States should lay down rules on penalties applicable to infringements of the provisions of this Directive and ensure that they are implemented. The penalties should be effective, proportionate and dissuasive.

(23)  Member States should lay down rules on penalties applicable to infringements of the provisions of this Directive and ensure that they are effectively brought to the attention of producers and implemented. The penalties should be effective, proportionate and dissuasive.

Amendment    28

Proposal for a directive

Recital 24 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(24a)  It is also desirable that, together with the information that the European Environment Agency is required to provide, the Commission should also include the results of the study by the European Committee for Standardisation (CEN) of a marine biodegradability standard that is scientifically accepted at European level, the subject of which is both the products in the annex to the Directive and the proposed alternatives, as referred to in Article 15 below.

Justification

As yet, no agreed standards exist for the level of marine biodegradability of the products covered by the Directive and the alternatives that are under discussion but which are not explicitly cited in the provision. It is necessary to take as a starting point agreed standards for the level of biodegradability of products and for it to be possible to consider agreed alternatives, and it is necessary that the Environment Agency should be able to use these data for its summaries.

Amendment    29

Proposal for a directive

Recital 25

Text proposed by the Commission

Amendment

(25)  Since the objectives of this Directive, namely to prevent and to reduce the impact of certain single-use plastic products and fishing gear containing plastic on the environment, to promote the transition to a circular economy, including the fostering of innovative business models, products and materials, thus also contributing to the efficient functioning of the internal market, cannot be sufficiently achieved by the Member States but can rather, by reason of the scale and effects of the action, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on the European Union. In accordance with the principle of proportionality as set out in that Article, this Directive does not go beyond what is necessary in order to achieve those objectives,

(25)  Since the objectives of this Directive, namely to prevent and to reduce the impact of certain single-use plastic products and fishing gear containing plastic on the environment and human health, to promote the transition to a circular economy, including the fostering of innovative business models, products and materials, thus also contributing to the efficient functioning of the internal market, cannot be sufficiently achieved by the Member States but can rather, by reason of the scale and effects of the action, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on the European Union. In accordance with the principle of proportionality as set out in that Article, this Directive does not go beyond what is necessary in order to achieve those objectives,

Justification

This is in line with article 1 which already recognises that health impacts are a concern.

Amendment    30

Proposal for a directive

Article 1 – paragraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

1. The objective of this Directive is to prevent and reduce the impact of certain plastic products on the environment, in particular the aquatic environment, and on human health as well as to promote the transition to a circular economy with innovative business models, products and materials, thus also contributing to the efficient functioning of the internal market.

1. The objective of this Directive is to prevent and reduce the impact and presence of plastics, including microplastics, in and on the environment, in particular aquatic and land ecosystems, and on human and animal health as well as to promote the transition to a circular, non-toxic economy with innovative business models, non-toxic products and materials, encouraging good practices for the reduction of plastic waste and contributing to the efficient functioning of the internal market.

Amendment    31

Proposal for a directive

Article 2 – paragraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

This Directive shall apply to the single-use plastic products listed in the Annex and to fishing gear containing plastic.

This Directive shall apply particularly to the single-use plastic products listed in the Annex and to fishing gear containing a significant proportion of plastic.

Amendment    32

Proposal for a directive

Article 3 – paragraph 1 – point 1

Text proposed by the Commission

Amendment

(1)  'plastic' means a material consisting of a polymer within the meaning of Article 3(5) of Regulation (EC) No 1907/2006, to which additives or other substances may have been added, and which can function as a main structural component of final products, with the exception of natural polymers that have not been chemically modified;

(1)  'plastic' means a material consisting of a polymer within the meaning of Article 3(5) of Regulation (EC) No 1907/2006, to which additives or other substances may have been added, and which functions as the main structural component of final products, with the exception of natural polymers that have not been chemically modified and polymeric coatings, paints, inks and adhesives which are not capable of functioning as a main structural component of final articles and products;

Justification

For the purpose of this Directive and to ensure common interpretation by Member States and well-functioning of the EU Single Market, the scope of “plastics” in this Directive should be clearly defined in order to avoid different interpretations.

Amendment    33

Proposal for a directive

Article 3 – paragraph 1 – point 1 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(1 a)  ‘coatings’ means one or more non-self-supporting layer or layers manufactured using plastic, as defined in Article 3.1 of this Directive, applied on a material or article in order to impart special properties on it or to improve its technical performance;

Justification

For the purpose of this Directive and to ensure common interpretation by Member States and well-functioning of the EU Single Market, the definition of coating in this Directive should be clearly defined based on definition already in place in the Commission Regulation (EU) 2018/213 amending the Plastic regulation 10/2011.

Amendment    34

Proposal for a directive

Article 3 – paragraph 1 – point 2

Text proposed by the Commission

Amendment

(2)  'single-use plastic product' means a product that is made wholly or partly from plastic and that is not conceived, designed or placed on the market to accomplish, within its life span, multiple trips or rotations by being returned to the producer for refill or re-used for the same purpose for which it was conceived;

(2)  'single-use' means conceived, designed or placed on the market to be used once, for a short period of time and, based on a harmonised methodology, has been identified as accounting for a significant proportion of marine litter found in the EU;

Justification

It is important to clearly define the terms ‘single use’ in order to avoid any confusion in the implementation of the Directive. It is also important to link the definition of ‘single use’ to marine litter so that the items captured are those with the biggest contribution to littering. An harmonised methodology for the identification of items found in the environment is therefore also essential to ensure a level playing field across the EU.

Amendment    35

Proposal for a directive

Article 3 – paragraph 1 – point 2 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(2 a)  ‘plastic product’ means a product that is made mainly from plastic.

Amendment    36

Proposal for a directive

Article 3 – paragraph 1 – point 2 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(2 a)  agricultural plastic product means any piece of plastic material or equipment used or plastic packaging of a product used with the intention to improve productivity of agricultural area1a

 

_________________

 

1a agricultural area as defined in Regulation (EU) 1307/2013 (or Regulation [CAP Strategic Plans Regulation])

Amendment    37

Proposal for a directive

Article 4 – paragraph 1 – subparagraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

Member States shall take the necessary measures to achieve a significant reduction in the consumption of the single-use plastic products listed in Part A of the Annex on their territory by … [six years after the end-date for transposition of this Directive].

Member States shall take the necessary measures to achieve: an effective reduction in the supply and consumption of the single-use plastic products listed in Part A of the Annex on their territory by ... [three years after the end-date for transposition of this Directive]

Amendment    38

Proposal for a directive

Article 4 – paragraph 1 – subparagraph 2

Text proposed by the Commission

Amendment

Those measures may include national consumption reduction targets, measures ensuring that reusable alternatives to those products are made available at the point of sale to the final consumer, economic instruments such as ensuring that single-use plastic products are not provided free of charge at the point of sale to the final consumer. Those measures may vary depending on the environmental impact of the products referred to in the first subparagraph.

Those measures shall include national consumption reduction targets, measures ensuring that reusable alternatives to those products, such as returnable and re-usable glass or wooden ones, are made available at the point of sale to the final consumer, economic instruments such as ensuring that single-use plastic products are not provided free of charge at the point of sale to the final consumer or restrictions on placing on the market, and measures to raise awareness and empower consumers to recycle plastic packaging. Those measures may vary depending on the environmental impact of the products referred to in the first subparagraph, and whether their collection and recycling can be guaranteed.

Amendment    39

Proposal for a directive

Article 4 – paragraph 2

Text proposed by the Commission

Amendment

2. The Commission may adopt an implementing act laying down the methodology for the calculation and verification of the significant reduction in the consumption of the single-use plastic products referred to in paragraph 1. That implementing act shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 16(2).

2. The Commission shall adopt an implementing act laying down the methodology for the calculation and verification of the significant reduction in the supply and consumption of the single-use plastic products referred to in paragraph 1. That implementing act shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 16(2) within two years of entry into force of this Directive.

Amendment    40

Proposal for a directive

Article 5 – paragraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

Member States shall prohibit the placing on market of the single-use plastic products listed in Part B of the Annex.

Member States shall prohibit the placing on market of the single-use plastic products listed in Part B of the Annex with particular attention to mass catering in public institutions, promoting available sustainable alternatives and helping develop further alternatives through research.

Amendment    41

Proposal for a directive

Article 6 – paragraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

1. Member States shall ensure that single-use plastic products listed in Part C of the Annex that have caps and lids with a significant part made of plastic may be placed on the market only if the caps and lids remain attached to the container during the product’s intended use stage..

1. Member States shall ensure that single-use plastic products listed in Part C of the Annex that have caps and lids with a significant part made of plastic may be placed on the market only if the caps and lids remain attached to the container during the product’s intended use stage, unless it is duly justified that this negatively impacts the food safety and hygiene of the food product contained inside.

Amendment    42

Proposal for a directive

Article 6 – paragraph 2

Text proposed by the Commission

Amendment

2.  For the purposes of this Article metal caps or lids with plastic seals shall not be considered to have a significant part made of plastic.

deleted

Amendment    43

Proposal for a directive

Article 7 – paragraph -1 (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

-1.   In view of their use and nature, the products listed in Part D of the Annex must be marked in order to discourage their incorrect disposal and discharge in storm water overflows

Amendment    44

Proposal for a directive

Article 7 – paragraph 1 – introductory part

Text proposed by the Commission

Amendment

1.  Member States shall ensure that each single-use plastic product listed in Part D of the Annex placed on the market bears a conspicuous, clearly legible and indelible marking informing consumers of one or more of the following:

1.  Member States shall ensure that each single-use plastic product listed in Part D of the Annex placed on the market bears a conspicuous, clearly legible and indelible marking informing consumers of the following:

 

Amendment    45

Proposal for a directive

Article 7 – paragraph 1 – point b

Text proposed by the Commission

Amendment

(b) the negative environmental impacts of littering or other inappropriate waste disposal of the products, or

(b) the negative environmental impacts of littering or other inappropriate waste disposal of the single use products, and

Amendment    46

Proposal for a directive

Article 7 – paragraph 1 – point c

Text proposed by the Commission

Amendment

(c) the presence of plastics in the product.

(c) the fact that a product contains plastic.

Amendment    47

Proposal for a directive

Article 8 – paragraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

1.  Member States shall ensure that extended producer responsibility schemes are established for all single-use plastic products listed in Part E of the Annex placed on the Union market, in accordance with the provisions on extended producer responsibility in Directive 2008/98/EC.

1.  Member States shall ensure that extended producer responsibility schemes or measures are established for all single-use plastic products listed in Part E of the Annex placed on the Union market, in accordance with the provisions on extended producer responsibility in Directive 2008/98/EC.

Amendment    48

Proposal for a directive

Article 8 – paragraph 1 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

1a.  These schemes shall be established transparently and costs borne jointly by the stakeholders concerned, with producers contributing to measures intending to raise awareness, support research into alternatives and extend lifespan of products. The Commission shall publish guidelines, in consultation with the Member States, on dealing with the clean-up costs relating to the waste covered in this article, following the principle of proportionality.

Amendment    49

Proposal for a directive

Article 8 – paragraph 2

Text proposed by the Commission

Amendment

2.  With regard to the schemes established pursuant to paragraph 1, Member States shall ensure that the producers of the single-use plastic products listed in Part E of the Annex shall cover the costs of the collection of waste consisting of those single-use plastic products and its subsequent transport and treatment, including the costs to clean up litter and the costs of the awareness raising measures referred to in Article 10 regarding those products.

2.  2. With regard to the schemes established pursuant to paragraph 1, Member States shall ensure that the producers of the single-use plastic products listed in Part E of the Annex shall cover the total costs associated with the collection of waste consisting of those single-use plastic products and its subsequent transport and treatment, including the costs to clean up litter and the costs of the awareness raising measures referred to in Article 10 regarding those products.

Amendment    50

Proposal for a directive

Article 9 – paragraph 1 – introductory part

Text proposed by the Commission

Amendment

Member States shall take the necessary measures to collect separately, by 2025, an amount of waste single-use plastic products listed in Part F of the Annex equal to 90% of such single-use plastic products placed on the market in a given year by weight. In order to achieve that objective Member States may inter alia:

Member States shall take the necessary measures to collect separately, by 2025, an amount of waste single-use plastic products listed in Part F of the Annex equal to 90% of such single-use plastic products placed on the market in a given year by weight. In order to achieve that objective Member States shall inter alia:

Amendment    51

Proposal for a directive

Article 9 – paragraph 1 – point a

Text proposed by the Commission

Amendment

(a)  establish deposit-refund schemes, or

(a)  establish deposit-refund schemes, and

Amendment    52

Proposal for a directive

Article 9 – paragraph 1 – point b

Text proposed by the Commission

Amendment

(b) establish separate collection targets for relevant extended producer responsibility schemes.

(b) establish separate collection targets for relevant extended producer responsibility schemes. This should include separate collection points for the most used classes and materials geographically and/ or seasonally concentrated plastics waste, in particular agricultural plastics. Calculation of the targets should be proportional to the time they are used.

Amendment    53

Proposal for a directive

Article 10 – paragraph 1 – introductory part

Text proposed by the Commission

Amendment

Member States shall take measures to inform consumers of the single-use plastic products listed in Part G of the Annex and fishing gear containing plastic about the following:

Member States shall take measures to inform consumers of the single-use plastic products with which this Directive is concerned and fishing gear containing plastic about the following:

Amendment    54

Proposal for a directive

Article 10 – paragraph 1 – point b

Text proposed by the Commission

Amendment

(b)  the impact of littering and other inappropriate waste disposal of those products and fishing gear containing plastic on the environment, and in particular on the marine environment.

(b)  the impact of plastics on the environment, on human -and animal- health, and in particular on the marine environment and soil -including microplastics- , via littering and other inappropriate waste disposal of those products and fishing gear containing plastic.

Amendment    55

Proposal for a directive

Article 10 – paragraph 1 – point b a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(ba)  Priority shall be given to awareness-raising measures geared towards reducing the use of plastic and of products containing microplastics.

Amendment    56

Proposal for a directive

Article 10 – paragraph 1 – point b b (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(bb)  Member States shall also adopt measures to avoid encouraging short lifetimes or the premature disposal of products, providing incentives to develop more recyclable plastics, making recycling processes more efficient, and tracing and removing hazardous substances and contaminants from recycled plastics.

Amendment    57

Proposal for a directive

Article 10 – paragraph 1 – point b c (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(bc)  The Commission and the Member States shall assist local authorities, undertakings and associations in conducting awareness-raising campaigns for consumers on increasing the lifetime of products and supplying advice on responsible disposal, in line with the EP resolution of 4 July 2017 on a longer lifetime for products.

Amendment    58

Proposal for a directive

Article 12 – paragraph 1 – introductory part

Text proposed by the Commission

Amendment

1.  Member States shall ensure that natural or legal persons or their associations, organisations or groups, in accordance with national legislation or practice, have access to a review procedure before a court of law or another independent and impartial body established by law to challenge the substantive or procedural legality of decisions, actions or omissions related to the implementation of Articles 5, 6, 7 and 8 when one of the following conditions is fulfilled:

1.  Member States shall ensure that natural or legal persons or their associations, organisations or groups, in accordance with national legislation or practice, have access to a review procedure before a court of law or another independent and impartial body established by law to challenge the substantive or procedural legality of decisions, actions or omissions related to the implementation of Articles 4, 5, 6, 7, 8, 9 and when one of the following conditions is fulfilled:

Amendment    59

Proposal for a directive

Article 13 – paragraph 1 – point a

Text proposed by the Commission

Amendment

(a) the data on single-use plastic products listed in Part A of the Annex that have been placed on the Union market each year, to demonstrate the consumption reduction in accordance with Article 4(1);

(a) the data on single-use plastic products listed in Part A and B of the Annex that have been placed on the Union market each year, to demonstrate the consumption reduction in accordance with Article 4(1);

Amendment    60

Proposal for a directive

Article 13 – paragraph 1 – point b

Text proposed by the Commission

Amendment

(b) information on the measures taken by Member States for the purposes of Article 4(1).

(b) information on the measures taken by Member States for the purposes of Article 4(1) and 5.

Amendment    61

Proposal for a directive

Article 13 – paragraph 1 – subparagraph 2

Text proposed by the Commission

Amendment

The data referred to in point (a) of the first subparagraph shall be updated annually within 12 months from the end of the reference year for which it is collected. Where possible, spatial data services as defined in Article 3(4) of Directive 2007/2/EC shall be used to present those data sets.

The data referred to in points (a) of the first subparagraph shall be updated annually within 12 months from the end of the reference year for which it is collected. Where possible, spatial data services as defined in Article 3(4) of Directive 2007/2/EC shall be used to present those data sets.

Amendment    62

Proposal for a directive

Article 13 – paragraph 3

Text proposed by the Commission

Amendment

3.  The European Environment Agency shall publish and update a Union-wide overview on the basis of the data collected by the Member States, on a regular basis. The Union-wide overview shall include, as appropriate, indicators for outputs, results and impacts of this Directive, Union-wide overview maps and Member State overview reports.

3.  The European Environment Agency shall publish and update a Union-wide overview on the basis of the data collected by the Member States, on a regular basis. The Union-wide overview shall include, as appropriate, indicators for outputs for each Member State, results and impacts of this Directive, Union-wide overview maps and Member State overview reports.

Amendment    63

Proposal for a directive

Article 15 – paragraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

1.  The Commission shall carry out an evaluation of this Directive by … [six years after the end-date for transposition of this Directive]. The evaluation shall be based on the information available in accordance with Article 13. Member States shall provide the Commission with any additional information necessary for the purposes of the evaluation and the preparation of the report referred to in paragraph 2.

1.  The Commission shall carry out an evaluation of this Directive by … [three years after the end-date for transposition of this Directive]. The evaluation shall be based on the information available in accordance with Article 13. Member States shall provide the Commission with any additional information necessary for the purposes of the evaluation and the preparation of the report referred to in paragraph 2.

Amendment    64

Proposal for a directive

Article 15 – paragraph 3 – point c

Text proposed by the Commission

Amendment

(c)  sufficient scientific and technical progress has been made, and criteria or a standard for biodegradability in the marine environment applicable to single-use plastic products within the scope of this directive and their single-use substitutes have been developed, in order to determine which products no longer need to be subject to the restrictions on placing on the market, where appropriate.

(c)  sufficient scientific and technical progress has been made, and criteria or a European standard for biodegradability in the marine environment applicable to single-use plastic products within the scope of this directive and their single-use substitutes have been developed, in order to determine which products no longer need to be subject to the restrictions on placing on the market or consumption, where appropriate.

Amendment    65

Proposal for a directive

Annex I – part A – indent 1

Text proposed by the Commission

Amendment

—  Food containers, i.e. receptacles such as boxes, with or without a cover, used to contain food that is intended for immediate consumption from the receptacle either on-the-spot or take-away without any further preparation, such as food containers used for fast food, except beverage containers, plates and packets and wrappers containing food

—  Food containers, i.e. receptacles such as boxes, with or without a cover, used to contain food that is intended for immediate consumption from the receptacle either on-the-spot or take-away without any further preparation, such as food containers used for fast food, except beverage containers, plates and packets and wrappers containing fresh food products for domestic use including meat where no safe alternative exists.

Amendment    66

Proposal for a directive

Annex I – part A – indent 2

Text proposed by the Commission

Amendment

—  Cups for beverages

—  Cups for beverages including lids

Amendment    67

Proposal for a directive

Annex I – part A – indent 2 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

-  Single-use plastic boxes for the packaging and transport of agricultural and fisheries products

Amendment    68

Proposal for a directive

Annex I – part A – indent 2 b (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

-  Beverage bottles

Amendment    69

Proposal for a directive

Annex I – part B – indent 2

Text proposed by the Commission

Amendment

—  Cutlery (forks, knives, spoons, chopsticks)

—  Cutlery (forks, knives, spoons, chopsticks), except in closed systems where collection, re-use and/or recycling is fully ensured

Amendment    70

Proposal for a directive

Annex I – part B – indent 3

Text proposed by the Commission

Amendment

—  Plates

—  Plates, except in closed systems where collection, re-use and/or recycling is fully ensured

Amendment    71

Proposal for a directive

Annex I – part B – indent 4

Text proposed by the Commission

Amendment

—  Straws, except for straws intended and used for medical purposes

—  Straws, except for straws intended and used for medical purposes and straws built into and attached to drinks containers

Amendment    72

Proposal for a directive

Annex I – part B – indent 6 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

-  Polystyrene in all applications, except where it can be demonstrated for a specific application the material delivers the greatest environmental and societal benefit in that application and is captured for waste treatment.

Amendment    73

Proposal for a directive

Annex I – part B – indent 6 b (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

-  Oxo-degradable plastics in all applications

Amendment    74

Proposal for a directive

Annex I – part B – indent 6 c (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

-  Plastic-containing food packaging or contact material that contribute to soil micro-plastic load upon composting or biogas fermentation, such as plastic or plastic-impregnated tea bags

Amendment    75

Proposal for a directive

Annex I – part B – indent 6 d (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

-  Very light and lightweight plastic carrier bags defined according to Directive 2015/720, except for hygienic reasons for fresh meat, fish and dairy products

Amendment    76

Proposal for a directive

Annex I – part B – indent 6 e (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

-  Primary packaging of individually packaged sweets and cake

Amendment    77

Proposal for a directive

Annex I – part B – indent 6 f (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

-  Sweet and lolly sticks

Amendment    78

Proposal for a directive

Annex I – part B – indent 6 g (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

-  Primary packaging of fruit and vegetables that is not needed in order to preserve the product

Amendment    79

Proposal for a directive

Annex I – part C – indent 1

Text proposed by the Commission

Amendment

—  Beverage containers, i.e. receptacles used to contain liquid such as beverage bottles including their caps and lids

—  Beverage containers, i.e. receptacles used to contain liquid such as beverage bottles including their labels, caps and lids and single-use plastic lidded receptacles for salads, yoghurt and fruit

Amendment    80

Proposal for a directive

Annex I – part D – indent 2

Text proposed by the Commission

Amendment

—  Wet wipes, i.e. pre-wetted personal care, domestic and industrial wipes

—  Wet wipes, i.e. pre-wetted personal care, domestic and industrial wipes containing plastic

Amendment    81

Proposal for a directive

Annex I – part D – indent 3 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

-  Agricultural plastics, where identified as a locally or nationally significant contributor to plastic -pollution in the environment, and where collection rates fall below 90%

Amendment    82

Proposal for a directive

Annex I – part E – indent 1

Text proposed by the Commission

Amendment

—  Food containers, i.e. receptacles such as boxes, with or without a cover, used to contain food that is intended for immediate consumption from the receptacle either on-the-spot or take-away without any further preparation, such as food containers used for fast food, except beverage containers, plates and packets and wrappers containing food

– Food containers, i.e. receptacles such as boxes, with or without a cover, designed and intended to be filled at the point of sale, or used to contain food that is intended for immediate consumption from the receptacle either on-the-spot or take-away without any further preparation, such as food containers used for fast food, except beverage containers, plates and packets and wrappers containing food

Amendment    83

Proposal for a directive

Annex I – part E – indent 3

Text proposed by the Commission

Amendment

—  Beverage containers, i.e. receptacles used to contain liquid such as beverage bottles including their caps and lids

—  Beverage containers , i.e. receptacles used to contain liquid such as beverage bottles including their labels, caps and lids

Amendment    84

Proposal for a directive

Annex I – part E – indent 4 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

-  Caps and lids containing plastics

Amendment    85

Proposal for a directive

Annex I – part E – indent 6

Text proposed by the Commission

Amendment

—  Wet wipes, i.e. pre-wetted personal care, domestic and industrial wipes

—  Wet wipes, i.e. pre-wetted personal care, domestic and industrial wipes containing plastics

Amendment    86

Proposal for a directive

Annex I – part E – indent 8 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

-  Agricultural plastics, e.g. protected cultivation films, mulching and silage films, irrigation and drainage pipes, input bags and containers, where identified as a locally or nationally significant contributor to plastic pollution in the environment

Amendment    87

Proposal for a directive

Annex I – part E – indent 8 b (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

-  Single-use plastic boxes for the packaging and transport of agricultural and fisheries products

Amendment    88

Proposal for a directive

Annex I – part F – indent 1 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

-  Agricultural plastics, where identified as a locally or nationally significant contributor to plastic pollution in the environment, including waste material such as sheets or films used for protected cultivation, mulching and silage, anti-hail or pest protection nets, irrigation/drainage pipes, input bags and containers, bale twine, fertiliser and agrochemical packaging.

Amendment    89

Proposal for a directive

Annex I – part G – indent 3

Text proposed by the Commission

Amendment

—  Beverage containers, i.e. receptacles used to contain liquid such as beverage bottles including their caps and lids

—  Beverage containers , i.e. receptacles used to contain liquid such as beverage bottles including their labels, caps and lids

Amendment    90

Proposal for a directive

Annex I – part G – indent 9 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

-  Agricultural plastics, where identified as a locally or nationally significant contributor to plastic pollution in the environment

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentése

Hivatkozások

COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AGRI

5.7.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Bronis Ropė

10.7.2018

Az elfogadás dátuma

1.10.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

37

3

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Esther Herranz García, Jan Huitema, Martin Häusling, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Elsi Katainen, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Molly Scott Cato, Vladimir Urutchev, Thomas Waitz

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Renata Briano

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

37

+

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Anthea McIntyre, James Nicholson

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez

NI

Diane Dodds

PPE

Richard Ashworth, Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski, Vladimir Urutchev

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Karine Gloanec Maurin, Momchil Nekov, Maria Noichl, Tibor Szanyi

Verts/ALE

Bronis Ropė, Molly Scott Cato, Thomas Waitz

3

-

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

3

0

ECR

Jørn Dohrmann

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik


VÉLEMÉNY a Halászati Bizottság részéről (25.9.2018)

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részére

az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))

A vélemény előadója: Renata Briano

RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Bizottság javaslatának célja bizonyos műanyagtermékek környezetre, azon belül is legfőképp a tengerekre gyakorolt negatív hatásainak az Unió műanyag-stratégiájával összhangban történő és a körforgásos gazdaságra való áttérés szélesebb kontextusában értelmezett megelőzése és csökkentése. A tengeri műanyaghulladék világméretű probléma, amelyet többszintű fellépés és a nemzetközi erőfeszítések nagyobb koordinációja révén kell kezelni.

A kezdeményezés a tíz leggyakrabban előforduló egyszer használatos műanyag terméket és a műanyagot tartalmazó halászeszközöket érinti. Ezek a termékek a tengerpartokon talált hulladékok számlálása alapján és a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv értelmében összegyűjtött adatok felhasználásával kerültek kiválasztásra. Európa 276 tengerpartján, összesen 679 felmérés során 355 671 darab hulladékot vizsgáltak meg. A számlálások kimutatták, hogy a tengerpartokon talált összes hulladékmennyiség körülbelül felét egyszer használatos műanyag termékek alkotják, a halászeszközök pedig 27 %-ot tesznek ki.

A tengeri műanyaghulladék negatív hatással van a tengerek biológiai erőforrásaira, azok közül is főleg a legérzékenyebbekre, és az azoknak otthont adó környezetre. Következésképpen negatívan befolyásolja a halászati tevékenységeket is: becslések szerint az európai flotta éves nettó vesztesége 70 és 350 millió EUR közé tehető. Továbbá az emberi egészségre is káros hatással van, hiszen a széttöredező műanyag bekerül a táplálékláncba, vagyis rákerül az asztalunkra.

A vélemény előadója mindenekelőtt úgy véli, hogy a halászoknak meghatározó szerepük van a tengerekbe kerülő műanyaghulladékok problémájának kezelésében. A többek között az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból (ETHA) finanszírozott szeméthalászatra (angolul: fishing for litter) vonatkozó kezdeményezések arra az új paradigmára jelentenek példát, amelyben a halászok a megoldás, és nem a probléma részét képezik. Éppen ezért szükséges az olyan fellépések előmozdítása, amelyek elismerik és hangsúlyozzák a halászoknak a „tengeri őrzőiként” betöltött szerepét.

A halászeszközök vonatkozásában a javaslat a kiterjesztett gyártói felelősség rendszerét és figyelemfelkeltő intézkedéseket vezet be. A kiterjesztett gyártói felelősség rendszere biztosítja a halászeszközökből származó hulladék megfelelőbb kezelését azáltal, hogy a hulladékkezelés és a figyelemfelkeltő intézkedések költségeit fedezi. Az előadó úgy véli, hogy ezt a modellt olyan tarifarendszerrel kell kiegészíteni, amely a hulladékokról szóló uniós jogszabályokkal összhangban elősegíti a hosszú távra tervezett, újrahasznosítható és újrafeldolgozható halászeszközök forgalomba hozatalát. A halászeszközökben lévő műanyag alkatrészek ugyanis magas újrahasznosítási potenciállal rendelkeznek, amely azonban jelenleg nem kerül kihasználásra.

A halászeszközökre vonatkozó kiterjesztett gyártói felelősség rendszere kiegészíti a hulladékok leadására alkalmas kikötői befogadólétesítményekről szóló javaslat (COM (2018)33) által előirányzott intézkedéseket, lecsökkentve a kikötők és ezáltal a halászati üzemeltetők költségterheit. Ezért létfontosságú a két irányelv közötti összhang biztosítása. Ennek érdekében először is a terminológia összehangolására van szükség, hiszen ez a javaslat bevezeti a halászeszközökből származó hulladék meghatározását, míg a kikötői befogadólétesítményekről szóló javaslat elhagyott halászeszközökről beszél, azonban nem definiálja e kifejezés jelentését. Ezenkívül biztosítani kell, hogy a halászhajók fogadására szolgáló valamennyi kikötő rendelkezzen a halászati tevékenység során passzívan kihalászott hulladék megfelelő összegyűjtésének és kezelésének biztosítására alkalmas létesítménnyel, valamint a szennyező fizet elvvel összhangban a halászati üzemeltetőket ne terheljék az említett műveletek kiadásai. Mindez a halászok számára további pozitív ösztönzőt jelent a halászeszközökből származó és a passzívan kihalászott hulladék partra történő visszaszállítására. A kiterjesztett gyártói felelősség rendszere magában foglalja az akvakultúrához használt műanyagtermékekből származó hulladék kezelési költségeit is, míg a kikötői befogadólétesítmények intézkedéseire vonatkozó javaslatból e költségek – legalábbis részben – kimaradnak. Az előadó ebben az esetben is szükségesnek tartja a két javaslat közötti összhang biztosítását.

A Bizottság javaslata tartalmazza a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító uniós ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló 1224/2009/EK rendeletet is, amely tartalmaz néhány, a tengerben elveszített halászeszközök hatásainak csökkentésére irányuló megelőző és korrekciós intézkedést. Az ellenőrző rendszert illető rendelet jelenleg folyamatban lévő felülvizsgálatának tehát figyelembe kell vennie ennek a kezdeményezésnek a célkitűzéseit.

Végezetül pedig az alternatív anyagok innovációját és kutatását illetően a vélemény előadója úgy véli, hogy az egyértelmű és egységes jogi keret megalkotása érdekében az Európai Uniónak világosan meg kell határoznia a biológiailag lebontható műanyag és a bioműanyag definícióit, valamint harmonizált szabványokat kell elfogadnia – főként a tengerekben zajló – biológiai lebonthatóságra és komposztálhatóságra vonatkozóan.

MÓDOSÍTÁS:

A Halászati Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Irányelvre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A tengeri környezetbe jutó műanyaghulladék elleni megfelelő fellépés érdekében a tengerfenéken és általában a vízi környezetben található műanyaghulladék, valamint a mikroműanyagok problémájával is szembe kell nézni;

Módosítás    2

Irányelvre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  mivel az uniós tagállamok aláírták a hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló nemzetközi egyezményt (MARPOL-egyezmény), és törekedniük kell az egyezmény rendelkezéseinek teljes körű végrehajtására;

Módosítás    3

Irányelvre irányuló javaslat

3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b)  Becslések szerint a tengeri hulladék 80%-a műanyag és mikroműanyag, és a tengeri műanyaghulladék 20–40%-a részben összefügg a tengeren folytatott emberi tevékenységekkel – ideértve a kereskedelmi hajókat és a tengerjáró hajókat – míg a többi része a szárazföldről származik. A FAO egy nemrégiben készített tanulmánya szerint az ilyen hulladék 10%-át elveszített és hátrahagyott halászati eszközök teszik ki. Az elveszített és hátrahagyott halászati eszközök a tengeri műanyaghulladék egyik alkotóelemét jelentik, és mivel becslések szerint az óceánba kerülő műanyag 94%-a a tengerfenékre kerül, ezért az Európai Tengerügyi és Halászati Alap igénybe vehető volna annak érdekében, hogy például pénzügyi vagy anyagi ösztönzők által a halászok részt vegyenek a tengeri hulladék halászatával kapcsolatos programokban. A tengerekbe kerülő óriási mennyiségű műanyag nemcsak a fenntartható halállományokra, a tengerek biológiai erőforrásaira (azok közül is főleg a legérzékenyebbekre) és az azoknak otthont adó környezetre van negatív hatással, hanem a halászati tevékenységekre is, többek között a halászhálók tisztításának és az összegyűjtött hulladék feldolgozásának költségei miatt; a kisüzemi halászat esetében ez a hatás még erősebb és gazdaságilag megterhelőbb. Mivel a tengeri hulladéknak határokon átnyúló hatása van, a Bizottságnak további erőfeszítéseket kell tennie a harmadik országokkal való együttműködés terén a tengeri hulladék létrejöttének megelőzése és a megfelelő hulladékgazdálkodás ösztönzése érdekében;

Módosítás    4

Irányelvre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Az ENSZ Környezetvédelmi Programjának keretében tartott ENSZ Környezetvédelmi Közgyűlés 2016. május 23–27-éi ülésén elfogadott 11. határozata elismeri, hogy a műanyag- és mikroműanyag-hulladék jelenléte a tengeri környezetben globális természeti problémát jelent, amelynek súlyossága rohamosan növekszik, és amelynek megoldásához sürgős, globális szintű válaszra van szükség, amely figyelembe veszi a termékek életciklusán alapuló megközelítést. Figyelembe kell venni a mikroműanyagok, az egyszer használatos műanyagok és a halászeszközök közötti kapcsolatot, mivel ezek a műanyagok mikroműanyaggá töredezhetnek, és így kárt okozhatnak. Tanulmányok kimutatták, hogy a mikroműanyagok tengeri környezetben való jelenléte jelentős lehet, és bizonyítékok támasztják alá, hogy ezeket tengeri állatok elfogyaszthatják, ami ahhoz vezet, hogy a mikroműanyagok bekerülnek a táplálékláncba1. Ezért fontos környezetvédelmi és egészségügyi előnye van az ebben az irányelvben meghatározott intézkedéseknek, amelyek csökkentik bizonyos műanyagok hatását. Az uniónak a mikroműanyagokkal kapcsolatban átfogó megközelítést kell elfogadnia, és ösztönöznie kell a gyártókat arra, hogy szigorúan korlátozzák a mikroműanyagokat a termékek összetételében, különös tekintettel a textil- és autógumi-gyártókra, mivel a szintetikus ruhák és az autógumik a közvetlenül a vízi környezetbe kerülő mikroműanyagok 63%-át teszik ki.

 

_________________

 

1 Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság élelmiszerláncba bekerülő szennyező anyagokkal foglalkozó tudományos testülete, 2016., Közlemény a mikroműanyagok és nanoműanyagok jelenlétéről az élelmiszerekben, különösen a tengeri élelmiszerekben

Módosítás    5

Irányelvre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az Unióban a tengerparti szemétszámlálás alapján a tengeri hulladék 80–85 %-a műanyag, ebből az egyszer használatos műanyag tételek aránya 50 %-ot, a halászattal kapcsolatos tételek pedig 27 %-ot tesznek ki. Az egyszer használatos műanyagtermékek közé a gyakran használt gyorsan forgó fogyasztási termékek széles skálája tartozik, amelyeket a rendeltetésszerű használatuk után eldobnak, ritkán hasznosítják újra, és általában szemétként végzik. A forgalomba hozott halászeszközök jelentős hányadát nem gyűjtik vissza hulladékkezelés céljából. Ezért az egyszer használatos műanyagtermékek és a műanyagot tartalmazó halászeszközök különösen súlyos problémát jelentenek a tengeri hulladékkal kapcsolatban, és komoly kockázatnak teszik ki a tengeri ökoszisztémát, a biológiai sokféleséget, és – potenciálisan – az emberi egészséget is, ezen kívül az olyan tevékenységeknek is károkat okoznak, mint például a turizmus, a halászat és a szállítmányozás.

(5)  Az Unióban a tengerparti szemétszámlálás alapján a tengeri hulladék 80–85 %-a műanyag, ebből az egyszer használatos műanyag tételek aránya 50 %-ot, a halászattal kapcsolatos tételek pedig 27 %-ot tesznek ki. Az egyszer használatos műanyagtermékek közé a gyakran használt gyorsan forgó fogyasztási termékek széles skálája tartozik, amelyeket a rendeltetésszerű használatuk után eldobnak, ritkán hasznosítják újra, és szemétként végzik. A forgalomba hozott halászeszközök jelentős hányadát nem gyűjtik vissza hulladékkezelés céljából. Ezért az egyszer használatos műanyagtermékek és a műanyagot, illetve mikroműanyagot tartalmazó halászeszközök különösen súlyos problémát jelentenek a tengeri hulladékkal kapcsolatban, és komoly kockázatnak teszik ki a tengeri ökoszisztémát, a fenntartható halállományt, a biológiai sokféleséget, és – potenciálisan – az emberi egészséget is, ezen kívül az olyan tevékenységeknek is károkat okoznak, mint például a turizmus, a professzionális és szabadidős halászat és a szállítmányozás, különösen a legkülső és a part menti régiókban.

Módosítás    6

Irányelvre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  A fantomhalászat akkor valósul meg, amikor az elveszített vagy elhagyott, biológiailag nem lebomló halászhálók, horogsorok és varsák elfogják a tengeri élőlényeket, azok beléjük gabalyodnak és sérülést, éhhalált okoznak, vagy megölik azokat; A fantomhalászat jelenségének oka a halászati eszközök elvesztése és hátrahagyása. Az 1224/2009/EK rendelet előírja a halászati eszközök kötelező megjelölését, valamint az elveszített eszközök bejelentését és kiemelését. Következésképp néhány halász saját kezdeményezésből visszaszállítja a kikötőbe a tengeren elvesztett és újra kihalászott hálókat;

Módosítás    7

Irányelvre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az erőforrásokat oda kell irányítani, ahol a legnagyobb szükség van rájuk, ezért ennek az irányelvnek csak a leggyakoribb egyszer használatos műanyagtermékekre kell vonatkozni, amelyek a becslések szerint az uniós tengerpartokon elvégzett számlálások során talált egyszer használatos műanyagok körülbelül 86 %-át teszik ki.

(7)  Az erőforrásokat oda kell irányítani, ahol a legnagyobb szükség van rájuk, ezért ennek az irányelvnek a leggyakrabban észlelt egyszer használatos műanyagtermékekre kell vonatkozni, amelyek a becslések szerint az uniós tengerpartokon elvégzett számlálások során talált egyszer használatos műanyagok körülbelül 86%-át teszik ki, ezenkívül a halászeszközökre is ki kell terjednie. A körforgásos gazdaságra való áttérés szükségessé fogja tennie az egyszer használatos műanyagtermékek teljes használatának csökkentését.

Módosítás    8

Irányelvre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Az egyszer használatos műanyagtermékeket sokféle műanyagból lehet előállítani. A műanyagot általában úgy definiálják, hogy polimer anyagok, amelyekhez adalékanyagokat adhattak. Azonban ez a definíció egyes természetes polimerekre is igaz. A nem módosított természetes polimerek nem tartoznak a javaslat hatálya alá, mivel azok természetesen fordulnak elő a környezetben. Ezért a polimer 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet43 3. cikkének (5) bekezdésében szereplő fogalommeghatározását át kell dolgozni, és ennek az irányelvnek a céljából külön fogalommeghatározást kell alkalmazni. A módosított természetes polimerekkel vagy biotermelés-alapú, fosszilis vagy szintetikus alapanyagból gyártott műanyagok nem fordulnak elő a természetben, ezért azokra vonatkozik ez az irányelv. A műanyagok átdolgozott fogalommeghatározása így vonatkozik a polimer-alapú gumitermékekre és a biotermelés-alapú és biológiailag lebontható műanyagokra is, függetlenül attól, hogy biomasszából származnak-e, és/vagy úgy alakították-e ki azokat, hogy idővel biológiailag lebomoljanak. Egyes polimer anyagok nem képesek kész anyagok és termékek fő szerkezeti alkotóelemeként működni, például a polimer bevonatok, festékek, tinták és ragasztók. Ez az irányelv ezekre az anyagokra nem vonatkozik, ezért ezeket a fogalommeghatározás sem foglalja magában.

(8)  Az egyszer használatos műanyagtermékeket sokféle műanyagból lehet előállítani. A műanyagot általában úgy definiálják, hogy polimer anyagok, amelyekhez adalékanyagokat adhattak. Azonban ez a definíció egyes természetes polimerekre is igaz. A nem módosított természetes polimerek nem tartoznak a javaslat hatálya alá, mivel azok természetesen fordulnak elő a környezetben. Ezért a polimer 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet43 3. cikkének (5) bekezdésében szereplő fogalommeghatározását át kell dolgozni, és ennek az irányelvnek a céljából külön fogalommeghatározást kell alkalmazni. A módosított természetes polimerekkel vagy biotermelés-alapú, fosszilis vagy szintetikus alapanyagból gyártott műanyagok nem fordulnak elő a természetben, ezért azokra vonatkozik ez az irányelv. A műanyagok átdolgozott fogalommeghatározása így vonatkozik a polimer-alapú gumitermékekre és a biotermelés-alapú és biológiailag lebontható műanyagokra is, függetlenül attól, hogy biomasszából származnak-e, és/vagy úgy alakították-e ki azokat, hogy idővel biológiailag lebomoljanak. Egyes polimer anyagok nem képesek kész anyagok és termékek fő szerkezeti alkotóelemeként működni, például a polimer bevonatok, bélések vagy rétegek, festékek, tinták és ragasztók. Ez az irányelv ezekre az anyagokra nem vonatkozik, ezért ezeket a fogalommeghatározás sem foglalja magában.

_________________

_________________

43Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).

43Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).

Módosítás    9

Irányelvre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Bizonyos egyszer használatos műanyagtermékek esetén nem állnak még rendelkezésre megfelelő és fenntarthatóbb alternatívák, és a legtöbb ilyen jellegű egyszer használatos műanyagtermék fogyasztása várhatóan növekedni fog. Ennek a trendnek a megfordítása és a fenntarthatóbb megoldások felé történő elmozdulás támogatása érdekében elő kell írni, hogy a tagállamok hozzák meg a szükséges intézkedéseket e termékek fogyasztásának jelentős csökkentése érdekében, mégpedig úgy, hogy az ne veszélyeztesse az élelmiszerhigiéniát és az élelmiszerbiztonságot, a helyes higiéniai gyakorlatokat, a helyes gyártási gyakorlatokat, a fogyasztók tájékoztatását, vagy az Unió élelmiszerekről szóló jogszabályaiban meghatározott nyomon követhetőséget44.

(11)  Bizonyos egyszer használatos műanyagtermékek esetén nem állnak még rendelkezésre megfelelő és fenntarthatóbb alternatívák, és a legtöbb ilyen jellegű egyszer használatos műanyagtermék fogyasztása várhatóan növekedni fog. Ennek a trendnek a megfordítása és a fenntarthatóbb megoldások felé történő elmozdulás támogatása érdekében elő kell írni, hogy a tagállamok hozzák meg a szükséges intézkedéseket e termékek fogyasztásának jelentős csökkentése érdekében, mégpedig úgy, hogy az ne veszélyeztesse az élelmiszerhigiéniát és az élelmiszerbiztonságot, a helyes higiéniai gyakorlatokat, a helyes gyártási gyakorlatokat, a fogyasztók tájékoztatását, vagy az Unió élelmiszerekről szóló jogszabályaiban44 meghatározott nyomon követhetőséget. A tagállamoknak a lehető legambiciózusabbnak kell lenniük a fenti intézkedések tekintetében, amelyeknek arányosnak kell lenniük azon különböző termékekből és felhasználásból eredő tengeri hulladékképződés kockázatának súlyával, amelyekre vonatkozik az általános csökkentési célkitűzés.

_________________

_________________

44Az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről szóló 178/2002/EK rendelet (HL L 31., 2002.2.1, 1–24. o.), az élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK rendelet (HL L 139., 2004.4.30., 1–54. o.), az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról szóló 1935/2004/EK rendelet, és az élelmiszerbiztonságról, higiéniáról és címkézésről szóló egyéb vonatkozó jogszabályok (HL L 338., 2004.11.13., 4–17. o.).

44Az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről szóló 178/2002/EK rendelet (HL L 31., 2002.2.1, 1–24. o.), az élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK rendelet (HL L 139., 2004.4.30., 1–54. o.), az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról szóló 1935/2004/EK rendelet, és az élelmiszerbiztonságról, higiéniáról és címkézésről szóló egyéb vonatkozó jogszabályok (HL L 338., 2004.11.13., 4–17. o.).

Indokolás

Hangsúlyozni kell, hogy a tagállamok de facto szabadon határozhatják meg, hogy mely célokra vonatkozzanak az intézkedéseik, és hogy ezeknek arányosnak kell lenniük a tengeri hulladékképződés kockázatának súlyosságával, valamint hogy a legsúlyosabb eseteket prioritásként kell kezelni.

Módosítás    10

Irányelvre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  Egyéb egyszer használatos műanyagtermékek esetén már léteznek megfelelő,fenntarthatóbb és egyben megfizethető alternatívák. Az ilyen termékek környezetre gyakorolt káros hatásainak korlátozása érdekében elő kell írni, hogy a tagállamok tiltsák meg ezek forgalomba hozatalát az Unió piacain. Ezzel a már elérhető és fenntarthatóbb alternatívák használatát, valamint a fenntarthatóbb üzleti modellekre, újrahasznosítási alternatívákra és az anyagok kiváltására irányuló innovatív megoldásokat támogatnák.

(12)  Egyéb egyszer használatos műanyagtermékek esetén már léteznek megfelelő,fenntarthatóbb és egyben megfizethető alternatívák. Az ilyen termékek környezetre, különösen a tengeri környezetre gyakorolt káros hatásainak korlátozása érdekében elő kell írni, hogy a tagállamok tiltsák meg ezek forgalomba hozatalát az Unió piacain. Ezzel a már elérhető és fenntarthatóbb alternatívák használatát, valamint a fenntarthatóbb üzleti modellekre, újrahasznosítási alternatívákra és az anyagok kiváltására irányuló innovatív megoldásokat támogatnák. Specifikus szempontokon keresztül meg kell állapítani, hogy ezek az alternatívák teljes mértékben megfelelnek-e azon követelményeknek, amelyeknek az egyszer használatos műanyagok jelenleg megfelelnek, továbbá a hulladékokról szóló uniós jogszabályokkal összhangban állnak-e, és valóban fenntarthatóbbak-e az egyszer használatos műanyagokhoz képest.

Módosítás    11

Irányelvre irányuló javaslat

12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12a)  Világosan meg kell határozni a biológiailag lebontható és a bioalapú műanyag definícióit, valamint harmonizált szabványokat kell alkalmazni a biológiai tartalomra, a biológiai lebonthatóságra (főként a tengerekben zajló biológiai lebonthatóságra) és a komposztálhatóságra vonatkozóan, az e témakört illető kétértelműségek és téves értelmezések elkerülése érdekében.

Módosítás    12

Irányelvre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  Bizonyos egyszer használatos műanyagtermékek azért kerülnek a környezetbe, mert nem megfelelő a hulladékkezelésük, például a csatornarendszerbe kerülnek vagy más helytelen módon kerülnek ki a környezetbe. Ezért azoknál az egyszer használatos műanyagtermékeknél, amelyeket gyakran ürítenek a csatornarendszerbe vagy hulladékként történő kezelésük más módon helytelen, jelölési követelményt kell támasztani. A jelölésnek tájékoztatni kell a fogyasztót a megfelelő hulladékártalmatlanítási lehetőségekről és/vagy a kerülendő hulladékártalmatlanítási opciókról és/vagy a helytelen hulladékkezelés miatt jelentkező negatív környezeti hatásokról. A Bizottságot fel kell hatalmazni a jelölés harmonizált formátumának kialakítására, amelynek során, adott esetben, reprezentatív fogyasztói csoportokkal tesztelni kell a javasolt jelölést annak biztosítása érdekében, hogy az hatékony és közérthető legyen.

(14)  Bizonyos egyszer használatos műanyagtermékek azért kerülnek a környezetbe, mert nem megfelelő a hulladékkezelésük, például a csatornarendszerbe kerülnek vagy más helytelen módon kerülnek ki a környezetbe. Ezért azoknál az egyszer használatos műanyagtermékeknél, amelyeket gyakran ürítenek a csatornarendszerbe vagy hulladékként történő kezelésük más módon helytelen, jelölési követelményt kell támasztani. A jelölésnek tájékoztatni kell a fogyasztót a megfelelő hulladékártalmatlanítási lehetőségekről és/vagy a kerülendő hulladékártalmatlanítási opciókról és/vagy a helytelen hulladékkezelés miatt jelentkező negatív környezeti hatásokról. A Bizottságot fel kell hatalmazni a jelölés harmonizált formátumának kialakítására, amelynek során, adott esetben, reprezentatív fogyasztói csoportokkal tesztelni kell a javasolt jelölést annak biztosítása érdekében, hogy az hatékony és közérthető legyen. A halászeszközökre az 1224/2009/EK rendelet alapján elfogadott jelölési előírások vonatkoznak. A tagállamok végrehajtják a FAO halászeszközök jelölésére vonatkozó önkéntes iránymutatásait.

Módosítás    13

Irányelvre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Azon egyszer használatos műanyagtermékek esetén, ahol még nem állnak rendelkezésre megfelelő és fenntarthatóbb alternatívák, a tagállamoknak „a szennyező fizet” elv alapján kiterjesztett gyártói felelősségi rendszereket is be kell vezetni, amelyek fedezik a hulladékgazdálkodás és a szeméttakarítás költségeit, valamint azoknak a figyelemfelkeltő intézkedéseknek a költségeit, amelyek az ilyen jellegű szemetelés megelőzésére és csökkentésére irányulnak.

(15)  Azon egyszer használatos műanyagtermékek esetén, ahol jelenleg még nem állnak rendelkezésre megfelelő és fenntarthatóbb alternatívák, a tagállamoknak „a szennyező fizet” elv alapján kiterjesztett gyártói felelősségi rendszereket is be kell vezetni, amelyek fedezik a hulladékgazdálkodás és a szeméttakarítás költségeit, valamint azoknak a figyelemfelkeltő intézkedéseknek a költségeit, amelyek az ilyen jellegű szemetelés megelőzésére és csökkentésére irányulnak. Betétdíjas rendszerekkel és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból elérhető pénzügyi támogatással kell elősegíteni a hulladékhalászati kezdeményezéseket, valamint az elveszített, eldobott vagy elhagyott halászeszközök begyűjtésére irányuló erőfeszítéseket.

Módosítás    14

Irányelvre irányuló javaslat

15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15a)  Naponta számtalan típusú szemét jut a tengerbe a szárazföldről vagy kerül kiürítésre a hajókról, és ennek rendkívül jelentős része műanyaghulladék (palackok, zacskók és egyéb tárgyak).

Módosítás    15

Irányelvre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  Az hátrahagyott, elveszített vagy más módon a környezetbe juttatott, műanyag-tartalmú halászeszközökből származó műanyag nagy aránya azt jelzi, hogy a jelenleg létező jogi követelmények nem nyújtanak elég ösztönzést arra, hogy az ilyen halászeszközöket összegyűjtés és hulladékkezelés céljából visszajuttassák a partra. A kikötői befogadólétesítményeknél a hajókról történő hulladékleadás uniós jog alapján tervezett közvetett díjrendszere megszünteti a hajók esetében azt az ösztönzést, hogy a hulladékaikat a tengerbe ürítsék, és biztosítja a hulladékleadás jogát. A rendszert azonban további pénzügyi ösztönzőkkel kell kiegészíteni a halászok esetében, hogy a halászeszközökből származó hulladékaikat partra hozzák, és el kell kerülni, hogy a fizetendő közvetett hulladékdíj esetleg növekedjen. Mivel a halászeszközökben lévő műanyag alkatrészek magas újrahasznosítási potenciállal rendelkeznek, a tagállamoknak „a szennyező fizet” elv alapján kiterjesztett gyártói felelősségi rendszereket is be kell vezetni a műanyagot tartalmazó halászeszközökre, ezzel elősegítve a hulladékká vált halászeszközök elkülönített gyűjtését, valamint az ilyen halászeszközök eredményes hulladékgazdálkodásának, különösen az újrahasznosításnak a finanszírozását.

(16)  A hátrahagyott, elveszített vagy más módon a környezetbe juttatott, műanyag-tartalmú halászeszközökből és a mindennapi halászati tevékenység során passzívan kihalászott hulladékból származó műanyag nagy aránya azt jelzi, hogy a jelenleg létező jogi követelmények1 nem nyújtanak elég ösztönzést arra, hogy az ilyen halászeszközöket és passzívan kihalászott hulladékokat összegyűjtés és hulladékkezelés céljából visszajuttassák a partra. Az 1224/2009/EK rendelet értelmében amennyiben az elveszített halászeszköz visszaszerzése nem lehetséges, a halászhajó parancsnoka erről értesíti a saját lobogója szerinti tagállam illetékes hatóságait. Az 1224/2009/EK rendelet azonban nem ellenőrzi konzisztens módon a halászeszközök ilyen elvesztését, és a jelentésre vonatkozó követelmények végrehajtása továbbra is alacsony mértékű. A halászati ellenőrzésről szóló rendelet átdolgozása során ezért további intézkedéseket kell bevezetni, amelyek növelik az elveszített eszközök kiemelésére és a jelentésre vonatkozó kapacitást, és a tagállamoknak különösen az elveszett halászeszközökre vonatkozó adatokat kellene gyűjteniük, nyilvántartaniuk, és évente továbbítaniuk a Bizottság számára. A kikötői befogadólétesítményeknél a hajókról történő hulladékleadás uniós jog alapján tervezett közvetett díjrendszere továbbá megszünteti a hajók esetében azt az ösztönzést, hogy a hulladékaikat a tengerbe ürítsék, és biztosítja a hulladékleadás jogát. A rendszert azonban további pénzügyi ösztönzőkkel kell kiegészíteni a halászok esetében, hogy a halászeszközökből származó és a passzívan kihalászott hulladékaikat, valamint az elveszett vagy eldobott halászati eszközöket partra hozzák, annak elkerülése érdekében, hogy a fizetendő közvetett hulladékdíj esetleg növekedjen. A passzív módon kihalászott hulladék leadása nem járhat többletkiadással a halászok számára. Mivel a halászeszközökben lévő műanyag alkatrészek magas újrahasznosítási potenciállal rendelkeznek, a tagállamoknak „a szennyező fizet” elv alapján kiterjesztett gyártói felelősségi rendszereket is be kell vezetni a műanyagot tartalmazó halászeszközökre, ezzel elősegítve a hulladékká vált halászeszközök elkülönített gyűjtését, valamint az ilyen halászeszközök eredményes hulladékgazdálkodásának, különösen az újrahasznosításnak és az elveszített, elhagyott és eldobott halászeszközök begyűjtésének a finanszírozását. Az ilyen rendszereknek a 2008/98/EK irányelv követelményeivel összhangban modulált pénzügyi hozzájárulást kell előírniuk az újrafelhasználásra és újrafeldolgozásra tervezett halászeszközökhöz, és gyűjtési célszámokat kell tartalmazniuk a halászeszközökből származó hulladékokra vonatkozóan. Az ilyen kezdeményezések mellett a tagállamoknak tevékenységeikkel elő kell segíteniük a fenntarthatóbb és környezetbarátabb anyagokból készült halászeszközök kifejlesztését.

_________________

_________________

1A Tanács 1224/2009/EK rendelete, a 2000/59/EK irányelv és a 2008/98/EK irányelv.

1A Tanács 1224/2009/EK rendelete, a 2000/59/EK irányelv és a 2008/98/EK irányelv.

Módosítás    16

Irányelvre irányuló javaslat

17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(17a)  Nem szabad, hogy a halászokra magukra és a kézműves halászeszközök gyártóira kiterjedjen a kiterjesztett gyártói felelősség, azonban alternatívaként fontolóra kell venni a műanyagot nem tartalmazó, fenntartható módon gyártott halászeszközök bevezetésének támogatását.

Módosítás    17

Irányelvre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  A műanyagtartalmú tengeri hulladékot eredményező szemetelés és a hulladékártalmatlanítás egyéb helytelen formáinak elkerülése érdekében a fogyasztókat megfelelően tájékoztatni kell a rendelkezésre álló legmegfelelőbb hulladékkezelési lehetőségekről és/vagy a kerülendő hulladékkezelési opciókról, a hulladék ártalmatlanításával kapcsolatos bevált gyakorlatokról és a helytelen ártalmatlanítási gyakorlatok környezetre gyakorolt hatásáról, valamint az egyes egyszer használatos műanyagtermékek és halászeszközök műanyagtartalmáról. Ezért elő kell írni, hogy a tagállamok tegyenek tudatosságot növelő figyelemfelkeltő intézkedéseket, gondoskodva arról, hogy ezek az információk eljussanak a fogyasztókhoz. A tájékoztatás nem tartalmazhat az egyszer használatos műanyagtermékek használatára buzdító reklámelemeket. A tagállamoknak kell megválasztani azokat az intézkedéseket, amelyek a termék jellege vagy használata alapján a legmegfelelőbbek. Az egyszer használatos műanyagtermékek és a műanyagtartalmú halászeszközök gyártóinak kell fedezni a figyelemfelkeltő intézkedések költségeit, a kiterjesztett gyártói felelősségvállalási kötelezettségükön keresztül.

(18)  A műanyagtartalmú tengeri hulladékot eredményező szemetelés és a hulladékártalmatlanítás egyéb helytelen formáinak elkerülése érdekében a fogyasztókat megfelelően tájékoztatni kell a rendelkezésre álló legmegfelelőbb hulladékkezelési lehetőségekről és/vagy a kerülendő hulladékkezelési opciókról, a hulladék ártalmatlanításával kapcsolatos bevált gyakorlatokról és a helytelen ártalmatlanítási gyakorlatok környezetre gyakorolt hatásáról, valamint az egyes egyszer használatos műanyagtermékek és halászeszközök műanyagtartalmáról és a piacon már elérhető alternatívákról. Ezért elő kell írni, hogy a tagállamok tegyenek tudatosságot növelő figyelemfelkeltő intézkedéseket, gondoskodva arról, hogy ezek az információk eljussanak a fogyasztókhoz. A tájékoztatás nem tartalmazhat az egyszer használatos műanyagtermékek használatára buzdító reklámelemeket. A tagállamoknak kell megválasztani azokat az intézkedéseket, amelyek a termék jellege vagy használata alapján a legmegfelelőbbek. Az egyszer használatos műanyagtermékek és a műanyagtartalmú halászeszközök gyártóinak kell fedezni a figyelemfelkeltő intézkedések költségeit, a kiterjesztett gyártói felelősségvállalási kötelezettségükön keresztül.

Módosítás    18

Irányelvre irányuló javaslat

18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(18a)  Az uniós jogszabályoknak megfelelően a Bizottságnak – akár az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) által nyújtott támogatás útján – segítenie kell a tagállamokat a halászeszközökből származó hulladék tengerbe kerülésének csökkentésére irányuló stratégiák és tervek kidolgozásában. Ezek az erőfeszítések jelenthetnek a hulladék tengeri ökoszisztémára gyakorolt hatásaira figyelmeztető kampányokat és programokat, biológiailag lebontható/komposztálható halászeszközök megvalósíthatóságára irányuló kutatásokat, halászok számára létrehozott oktatási projekteket, valamint a nyilvánosság számára kialakított, a műanyag és egyéb tárgyak tengeri környezetből történő eltávolítását célzó specifikus programokat.

Módosítás    19

Irányelvre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  A 2008/98/EK irányelv meghatározza a kiterjesztett gyártói felelősségvállalási rendszerek általános minimumkövetelményeit. Ezek a követelmények az ezen irányelvben meghatározott kiterjesztett gyártói felelősségvállalási rendszerekre is alkalmazandóak. Azonban ez az irányelv további követelményeket fogalmaz meg a kiterjesztett gyártói felelősséggel kapcsolatban, például azt, hogy egyes egyszer használatos műanyagtermékek esetében azok gyártóinak kell megfizetni a szeméttakarítás költségeit.

(19)  A 2008/98/EK irányelv meghatározza a kiterjesztett gyártói felelősségvállalási rendszerek általános minimumkövetelményeit. Ezek a követelmények az ezen irányelvben meghatározott kiterjesztett gyártói felelősségvállalási rendszerekre is alkalmazandóak. Azonban ez az irányelv további követelményeket fogalmaz meg a kiterjesztett gyártói felelősséggel kapcsolatban, például azt, hogy egyes egyszer használatos műanyagtermékek esetében azok gyártóinak kell megfizetni a szeméttakarítás költségeit. A halászeszközök vonatkozásában a tagállamoknak intézkedéseket kell elfogadniuk annak biztosítása érdekében, hogy a műanyagot tartalmazó halászeszközök gyártóinak a gyártói felelősségből adódó kötelezettségeik teljesítése során nyújtott pénzügyi hozzájárulása hozzá legyen igazítva különösen a következőkhöz: a forgalomba hozott halászeszközök élettartama, javíthatósága, újrafelhasználhatósága és újrafeldolgozhatósága.

Módosítás    20

Irányelvre irányuló javaslat

20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20a)  Az egyszer használatos műanyagok és halászeszközök által okozott hulladékokra, valamint az okozott jelentős környezeti hatásra történő figyelemfelhívást az uniós műanyag-stratégia elengedhetetlen részének kell tekinteni, mivel lehetővé teszi, hogy a polgárok hozzájáruljanak a műanyaghulladék csökkentéséhez. A tagállamoknak olyan intézkedéseket kell hozniuk, amelyek felhívják a figyelmet a problémára, és az annak kezelése céljából elérhető pénzügyi támogatásokra, illetve amelyek elősegítik a közösségek és hálózatok tapasztalatcseréjét a legjobb gyakorlatokról.

Módosítás    21

Irányelvre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22)  Az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság közötti, a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodás1 22. pontja értelmében a Bizottság elvégzi ennek az irányelvnek az értékelését. Az értékelésnek az ezen irányelv végrehajtása során összegyűlt tapasztalaton és összegyűjtött adatokon, valamint a 2008/56/EK irányelv és a 2008/98/EK irányelv értelmében gyűjtött adatokon kell alapulnia. Az értékelés alapján kell felmérni, hogy szükség van-e további intézkedésekre, illetve arra, hogy az Unión belüli tengeri hulladék nyomon követése céljából felül kell-e vizsgálni az egyszer használatos műanyagtermékek mellékletben szereplő listáját. Ez az értékelés méri fel azt is, hogy az időközben végbement tudományos és műszaki haladás – beleértve a biológiailag lebontható anyagok fejlődését, a műanyagok tengeri környezetben történő biológiai lebonthatóságára vonatkozó kritériumok vagy szabványok fejlődését is – lehetővé teszi-e egyes egyszer használatos műanyagtermékek tengeri környezetben történő biodegradációjára vonatkozó szabványok felállítását. Ez a szabvány egy ellenőrzési szabványt tartalmazna annak megállapítására, hogy a tengeri környezetben történő fizikai és biológiai lebomlás eredményeképpen a műanyag teljesen lebomlik-e szén-dioxidra (CO2), biomasszára és vízre, mégpedig olyan rövid idő alatt, hogy a műanyag ne tudjon károkat okozni a tengeri életben, és a műanyag ne tudjon összegyűlni a környezetben. Ebben az esetben a fenti szabványt teljesítő egyszer használatos műanyagtermékek mentességet kaphatnak a forgalomba hozatal tilalma alól. Bár a műanyagokra vonatkozó európai stratégia már tervez lépéseket ezen a területen, ugyanakkor felismeri, hogy a biodegradábilis tulajdonságokkal rendelkező műanyagok szabályozási keretének meghatározásával kapcsolatban nehézségek merülnek fel, mivel a tengeri környezet tengerenként különbözik.

(22)  Az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság közötti, a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodás1 22. pontja értelmében a Bizottság elvégzi ennek az irányelvnek az értékelését. Az értékelésnek az ezen irányelv végrehajtása során összegyűlt tapasztalaton és összegyűjtött adatokon, valamint a 2008/56/EK irányelv és a 2008/98/EK irányelv értelmében gyűjtött adatokon kell alapulnia. Az értékelés alapján kell felmérni, hogy szükség van-e további intézkedésekre, illetve arra, hogy az Unión belüli tengeri hulladék nyomon követése céljából felül kell-e vizsgálni az egyszer használatos műanyagtermékek mellékletben szereplő listáját. Ez az értékelés méri fel azt is, hogy az időközben végbement tudományos és műszaki haladás – beleértve a biológiailag lebontható anyagok fejlődését, a műanyagok tengeri környezetben történő biológiai lebonthatóságára vonatkozó kritériumok vagy szabványok fejlődését is – lehetővé teszi-e egyes egyszer használatos műanyagtermékek vagy műanyagot tartalmazó halászeszközök tengeri környezetben történő biodegradációjára vonatkozó szabványok felállítását. Ez a szabvány egy ellenőrzési szabványt tartalmazna annak megállapítására, hogy a tengeri környezetben történő fizikai és biológiai lebomlás feltételeinek eredményeképpen a műanyag teljesen lebomlik-e szén-dioxidra (CO2), biomasszára és vízre, mégpedig olyan rövid idő alatt, hogy a műanyag ne tudjon károkat okozni a tengeri életben, és a műanyag ne tudjon összegyűlni a környezetben. Ebben az esetben a fenti szabványt teljesítő egyszer használatos műanyagtermékek mentességet kaphatnak a forgalomba hozatal tilalma alól. Bár a műanyagokra vonatkozó európai stratégia már tervez lépéseket ezen a területen, ugyanakkor felismeri, hogy a biodegradábilis tulajdonságokkal rendelkező műanyagok szabályozási keretének meghatározásával kapcsolatban nehézségek merülnek fel, mivel a tengeri környezet tengerenként különbözik.

_________________

_________________

1 HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

1 HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

Módosítás    22

Irányelvre irányuló javaslat

25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(25a)  A hulladékokról szóló uniós jogszabályoknak megfelelően a Bizottságnak és a tagállamoknak támogatniuk kell a tengeri hulladékok összegyűjtésére irányuló terveket, amennyiben ez lehetséges, a halászhajók bevonásával, valamint biztosítaniuk kell, hogy a kikötői befogadólétesítmények alkalmasak legyenek e hulladékok befogadására, kezelésére és legfőképpen újrahasznosítására; a passzívan kifogott hulladékok, valamint a hulladékhalászati kezdeményezések során fogott hulladékok visszavitelére ugyanazoknak az ösztönzőknek kell vonatkozniuk, mint a halászeszközök visszajuttatására; a kikötői befogadólétesítményekre vonatkozó követelményeknek arányosaknak kell lenniük, és nem jelenthetnek túlzott adminisztratív terhet a személyzet nélküli kis kikötők, illetve távoli helyeken, például távoli szigeteken lévő kikötők számára;

Módosítás    23

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ezen irányelv célja egyes műanyagtermékek környezetre, különösen a vízi környezetre és az emberi egészségre gyakorolt hatásának megelőzése és csökkentése, valamint a körforgásos gazdaságra történő átmenet támogatása innovatív üzleti modellekkel, termékekkel és anyagokkal, hozzájárulva ezáltal a belső piac hatékony működéséhez is.

Ezen irányelv célja, hogy az Unió kivegye a részét a műanyagból származó tengeri hulladék globális problémájának megoldásából az egyes műanyagtermékek környezetre, különösen a vízi környezetre és az emberi egészségre gyakorolt hatásának megelőzése és csökkentése, valamint a körforgásos gazdaságra történő átmenet támogatása révén innovatív üzleti modellekkel, termékekkel és anyagokkal, hozzájárulva ezáltal a belső piac hatékonyabb és fenntarthatóbb működéséhez is.

Indokolás

A javaslat céljának láthatóbbnak kell lennie: az Európai Unió relatíve kis mértékben játszik szerepet a tengeri hulladék világszintű keletkezésében, mivel globálisan az egyszer használatos műanyagok körülbelül 16%-át használja fel. Mindazonáltal példamutatásán keresztül fontos szerepet játszhat a megoldás megtalálásában és a kedvező körforgás elindításában.

Módosítás    24

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.  „halászeszközök”: a halászatban vagy akvakultúrában használt felszerelések minden darabja vagy eleme, amelyeket a tengerek biológiai erőforrásainak célba vételére vagy kifogására használnak, vagy amelyek a tenger felszínén lebegnek, és azzal a céllal lettek telepítve, hogy a tengerek biológiai erőforrásait magukhoz vonzzák és kifogják;

3.  „halászeszközök”: a halászatban vagy akvakultúrában használt felszerelések minden darabja vagy eleme, amelyeket a tengerek biológiai erőforrásainak célba vételére vagy kifogására vagy tenyésztés céljából történő megtartására használnak, vagy amelyek a tenger felszínén lebegnek, és azzal a céllal lettek telepítve, hogy a tengerek biológiai erőforrásait magukhoz vonzzák és kifogják, vagy megtartsák;

Módosítás    25

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4.  „hulladékká vált halászeszközök”: a hulladék 2008/98/EK irányelv szerinti fogalommeghatározása alá eső minden halászeszköz, beleértve minden olyan különálló alkotórészt vagy anyagot, amely ennek a halászeszköznek a része vagy tartozéka volt, amikor azt eldobták;

4.  „hulladékká vált halászeszközök”: a hulladék 2008/98/EK irányelv szerinti fogalommeghatározása alá eső minden halászeszköz, beleértve minden olyan különálló alkotórészt vagy anyagot, amely ennek a halászeszköznek a része vagy tartozéka volt, amikor azt eldobták vagy elveszett;

Módosítás    26

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a.  „passzívan kihalászott hulladék”: a halászati műveletek során a hálóba került hulladék;

Módosítás    27

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

10.  „gyártó”: mindazon természetes vagy jogi személy, aki vagy amely az alkalmazott értékesítési technikától függetlenül – beleértve a 2011. október 25-i 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben50 meghatározott, távollevők között kötött szerződést is – egyszer használatos műanyagtermékeket és műanyagot tartalmazó halászeszközöket forgalomba hoz, kivéve az 1380/2013/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet51 4. cikkének 28. pontja szerinti halászati tevékenységet folytató személyeket;

10.  „gyártó”: mindazon természetes vagy jogi személy, aki vagy amely az alkalmazott értékesítési technikától függetlenül – beleértve a 2011. október 25-i 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben50 meghatározott, távollevők között kötött szerződést is – egyszer használatos műanyagtermékeket és műanyagot tartalmazó halászeszközöket forgalomba hoz, kivéve az 1380/2013/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet51 4. cikkének 25. és 28. pontja szerinti halászati tevékenységet folytató vagy akvakultúrát működtető személyeket;

_________________

_________________

50Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelve (2011. október 25.) a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 304., 2011.11.22., 64. o.).

50Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelve (2011. október 25.) a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 304., 2011.11.22., 64. o.).

51Az Európai Parlament és a Tanács 1380/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.).

51Az Európai Parlament és a Tanács 1380/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.).

Módosítás    28

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a melléklet D. részében felsorolt minden egyes forgalomba hozott egyszer használatos műanyagterméken szembetűnő, tisztán olvasható és eltávolíthatatlan jelzés legyen, amelyen a fogyasztót az alábbi információk közül legalább egyről tájékoztatják:

(1)  (1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a melléklet D. részében felsorolt minden egyes forgalomba hozott egyszer használatos műanyagterméken és műanyagot tartalmazó halászeszközön szembetűnő, tisztán olvasható és eltávolíthatatlan jelzés legyen, amelyen a fogyasztót az alábbi információk mindegyikéről tájékoztatják:

a)  a termék megfelelő hulladékártalmatlanítási lehetőségei, vagy a termék esetén kerülendő hulladékártalmatlanítási módok,

a)  a termék megfelelő hulladékártalmatlanítási lehetőségei, vagy a termék esetén kerülendő hulladékártalmatlanítási módok,

b)  negatív környezeti hatások a termék eldobása vagy egyéb helytelen hulladékkezelése esetén, vagy

b)  negatív környezeti hatások a termék eldobása vagy egyéb helytelen hulladékkezelése esetén, valamint

c)  a termékben lévő műanyagok.

c)  a termékben lévő műanyagok, és adott esetben a hasonló működési jellemzőkkel rendelkező alternatív termékek elérhetősége.

(2)  A Bizottság … dátumig [12 hónappal az irányelv átültetésének végső határidejét megelőzően] végrehajtási jogi aktust fogad el, amelyben meghatározza az (1) bekezdésben szereplő jelölés előírásait. Az említett végrehajtási jogi aktust a 16. cikk (2) bekezdésében meghatározott vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(2)  A Bizottság … dátumig [12 hónappal az irányelv átültetésének végső határidejét megelőzően] végrehajtási jogi aktust fogad el, amelyben meghatározza az (1) bekezdésben szereplő jelölés előírásait. Az említett végrehajtási jogi aktust a 16. cikk (2) bekezdésében meghatározott vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

 

(3)  Az (1) bekezdés sérelme nélkül a halászeszközökre az 1224/2009/EK rendelet alapján elfogadott jelölési előírások vonatkoznak.”

Módosítás    29

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a Unió piacán forgalomba hozott műanyagtartalmú halászeszközökre kiterjesztett gyártói felelősségvállalási rendszereket alkotnak meg, a 2008/98/EK irányelv kiterjesztett gyártói felelősségre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően.

(3)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a Unió piacán forgalomba hozott műanyagtartalmú halászeszközökre kiterjesztett gyártói felelősségvállalási rendszereket alkotnak meg, a 2008/98/EK irányelv kiterjesztett gyártói felelősségre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően. A tagállamok biztosítják, hogy a kiterjesztett gyártói felelősségvállalási rendszerek jobb gyűjtési és újrahasznosítási szintet érjenek el a halászeszközök esetében. Ennek biztosítása érdekében a tagállamok többek között az alábbiakat is előírhatják a rendszerekben:

 

a)  a megfigyelési, nyomonkövetési, és jelentéstételi programok beépítése;

 

b)  a begyűjtési műveletek fedezése.

Módosítás    30

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A tagállamok betétdíjas rendszereket is létrehozhatnak a régi, leromlott vagy instabil halászeszközök visszaadásának ösztönzésére , oly módon modulált díjakkal, hogy figyelembe vegyék a halászfelszerelés vagy annak részei véletlen elvesztésének kockázatát.

Módosítás    31

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b)  A tagállamoknak olyan intézkedéseket kell elfogadniuk, amelyek annak biztosításához szükségesek, hogy a műanyagot tartalmazó halászeszközök gyártói gyártóinak a gyártói felelősségből adódó kötelezettségeik teljesítése keretében nyújtott pénzügyi hozzájárulása különösen a következőkre tekintettel kerüljön kiigazításra: a forgalomba hozott halászeszközök élettartama, javíthatósága újrafelhasználhatósága és újrafeldolgozhatósága.

Módosítás    32

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 3 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3c)  A tagállamok további pénzügyi ösztönzőket vezetnek be, hogy a halászok visszahozzák a partra a halászeszközökből származó hulladékaikat, illetve a tengeren gyűjtött egyéb műanyaghulladékot. A tagállamok megszüntetik valamennyi szükségtelen jogi és pénzügyi bürokratikus terhet és akadályt, amely a halászeszközökből származó hulladékok és a műanyaghulladékok halászok általi begyűjtésével és partra hozatalával kapcsolatos, amennyire csak lehet.

Módosítás    33

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  előmozdíthatják egy célzott közprogram kidolgozását a műanyagok és egyéb tárgyak tengerfenékről való eltávolítására;

Módosítás    34

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bb)  a tengeren elveszített eszközökről az egyéni halászhajók által küldendő jelzésre szolgáló uniós szintű, kötelező digitális jelentési rendszer létrehozása a begyűjtési intézkedések támogatása érdekében

Módosítás    35

Irányelvre irányuló javaslat

9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

9a. cikk

 

Ösztönző rendszerek

 

(1)  A tagállamok az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott operatív programok keretében pénzügyi támogatást biztosítanak arra, hogy a termelői szervezetekkel, a hajótulajdonosok egyesületeivel, az állami szervekkel, a környezetvédő szervezetekkel és a teljes érintett ágazattal együttműködve cselekvési terv kidolgozására kerüljön sor. E tervnek ki kell terjednie a hulladék és a tengeri eszközök begyűjtésével kapcsolatos intézkedésekre, valamint a hulladékkezelési infrastruktúra, illetve a hajókon és a kikötőkben zajló hulladékkezelési folyamatok javítására.

 

(2)  A tagállamok a kikötőkben a halászhálók elhelyezését, összegyűjtését és beszolgáltatását magában foglaló rendszert alakítanak ki, amely az (1) bekezdésnek megfelelően kidolgozott cselekvési terv részét képezi.

 

(3)  A tagállamok a kikötőkben létrehozzák a halászhálók ellenőrzési és nyilvántartási rendszerét, amely az (1) bekezdésnek megfelelően kidolgozott cselekvési terv részét képezi.

 

(4)  A tagállamok – halászeszközöket gyártó vállalatoknak nyújtott ösztönzők formájában – kialakítják a nyomon követhetőbb és kevésbé szennyező hálók kifejlesztésére irányuló K+F támogatását. Ezen ösztönzők kiterjednek a kisebb környezeti hatással járó új anyagok fejlesztésébe való beruházásra.

Indokolás

Ahogyan azt a (16) preambulumbekezdés megállapítja, az üzemeltetők ösztönzésére van szükség a tengeri környezet védelmét szem előtt tartó kultúra ösztönzése érdekében, a tengeri hulladék mennyiségének fokozatos csökkentéséhez és annak eléréséhez, hogy a hajók ne veszítsenek el hálókat a tengerben.

Módosítás    36

Irányelvre irányuló javaslat

9 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

9b. cikk

 

Passzívan kihalászott hulladék

 

(1)  A tagállamok a szelektált gyűjtés, az újrafelhasználás és újrafeldolgozás ösztönzése céljából arányos nemzeti tervet fogadnak el annak biztosítására, hogy a halászhajók fogadására szolgáló kikötők, kivéve a kisméretű, személyzet nélküli és a távol fekvő, különösen a távoli szigeteken lévő kikötőket, képesek legyenek a halászati tevékenység során passzívan kihalászott hulladék összegyűjtésére és azt követő kezelésére.

 

(2)  Ezeket a terveket a tengeri hulladék mennyiségének a szeméthalászatot („fishing for litter”) célzó kezdeményezések révén történő csökkentéséről szóló 2016/1. számú OSPAR bizottsági ajánlásban szereplő iránymutatásoknak megfelelően kell kialakítani.

 

(3)  Az Európai Tengerügyi és Halászati Alap forrásain túl a tagállamok létrehozhatnak és fenntarthatnak egy nemzeti alapot is, amely a halászhajók által passzívan kihalászott hulladék összegyűjtését támogatja. Az alap felhasználható a szeméthalászati kezdeményezések működésének biztosítására, beleértve a célzott fedélzeti hulladéktároló létesítmények biztosítását, a passzívan kihalászott hulladék nyomon követését, az oktatást és a kezdeményezésben való önkéntes részvétel ösztönzését, a hulladékkezelés költségeit, valamint az ilyen rendszerek működéséhez szükséges személyzet költségeinek fedezését.

Módosítás    37

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok intézkedéseket hoznak abból a célból, hogy a fogyasztókat tájékoztassák a melléklet G. részében felsorolt egyszer használatos műanyagtermékek és műanyagtartalmú halászeszközök tekintetében az alábbiakról:

A tagállamok intézkedéseket hoznak abból a célból, hogy valamennyi érintettet, különösen a fogyasztókat, a halászati ágazatot és a halászközösségeket tájékoztassák a melléklet G. részében felsorolt egyszer használatos műanyagtermékek és műanyagtartalmú halászeszközök tekintetében az alábbiakról:

Módosítás    38

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  rendelkezésre álló újrafelhasználási rendszerekről és hulladékgazdálkodási lehetőségekről ezekre a termékekre és a műanyagtartalmú halászeszközökre vonatkozóan, valamint a 2008/98/EK irányelv 13. cikkének megfelelően végrehajtott eredményes hulladékgazdálkodás bevált gyakorlatairól;

a)  rendelkezésre álló újrafelhasználható alternatívákról, újrafelhasználási rendszerekről és hulladékgazdálkodási lehetőségekről ezekre a termékekre és a műanyagtartalmú halászeszközökre vonatkozóan, valamint a 2008/98/EK irányelv 13. cikkének megfelelően végrehajtott eredményes hulladékgazdálkodás bevált gyakorlatairól;

Módosítás    39

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  azon figyelemfelkeltő programok támogatásáról, amelyek a műanyaghulladék és a mikroműanyagok tengeri környezetre gyakorolt hatásaira figyelmeztetnek, és az ezen anyagok tengerbe jutásának elkerülésére irányulnak.

Módosítás    40

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A tagállamok biztosítják, hogy iránymutatás legyen elérhető valamennyi érintett számára, különösen a halászati ágazatban lévők számára, hogy megtehessék a szükséges lépéseket a műanyagot tartalmazó halászeszközökből származó hulladék csökkentése érdekében.

Módosítás    41

Irányelvre irányuló javaslat

13 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A végrehajtás nyomon követésére vonatkozó információk

A végrehajtás nyomon követésére vonatkozó információk és jelentéstételi kötelezettség

Módosítás    42

Irányelvre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  az ezen irányelv által lefedett termékekből származó tengeri hulladék mennyiségének a becslése a megtett intézkedések hatásainak nyomon követése érdekében;

Módosítás    43

Irányelvre irányuló javaslat

13 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A tagállamok minden naptári év vonatkozásában tájékoztatják a Bizottságot a forgalomba hozott, műanyagtartalmú halászeszközökre és az összegyűjtött, majd kezelt halászeszközökből származó hulladékra vonatkozó adatokról. Az adatszolgáltatást a (4) bekezdésnek megfelelően, a Bizottság által meghatározott formátumban kell teljesíteni.

 

Az első adatszolgáltatási időszak a (4) bekezdéssel összhangban a jelentéstétel formátumát meghatározó végrehajtási jogi aktus elfogadását követő első teljes naptári évben kezdődik.

Módosítás    44

Irányelvre irányuló javaslat

13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el az (1) bekezdésben szereplő adatkészlet, információk és adatok formátumának meghatározása érdekében. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a Bizottság a 16. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében fogadja el.

(4)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el az (1) és a (3a) bekezdésben szereplő adatkészlet, információk és adatok formátumának meghatározása érdekében. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a Bizottság a 16. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében fogadja el.

Módosítás    45

Irányelvre irányuló javaslat

15 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  A halászeszközök újrahasznosítási szintje megfelelő mértékben javult-e, és hogy szükséges-e számszerűsített célok meghatározása a jövőbeli megfelelő haladás érdekében

Módosítás    46

Irányelvre irányuló javaslat

15 cikk – 3 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bb)  meg lehet-e határozni kötelező erejű számszerűsített uniós célokat a műanyagtartalmú halászeszközök újrafeldolgozásához;

Módosítás    47

Irányelvre irányuló javaslat

15 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  elegendő tudományos és műszaki haladás történt-e, és kialakítottak-e az egyszer használatos műanyagtermékekre ezen irányelv hatálya alatt alkalmazható kritériumokat vagy szabványt a tengeri környezetben történő biológiai lebonthatóságra vonatkozóan, és kifejlesztették-e azok egyszer használatos helyettesítő termékeit annak érdekében, hogy meg lehessen határozni, mely termékekre nem kell már adott esetben alkalmazni a forgalomba hozatali korlátozásokat.

c)  elegendő tudományos és műszaki haladás történt-e, és kialakítottak-e az egyszer használatos műanyagtermékekre vagy a műanyagtartalmú halászeszközökre ezen irányelv hatálya alatt alkalmazható kritériumokat vagy szabványt a tengeri környezetben történő biológiai lebonthatóságra vonatkozóan, és kifejlesztették-e azok helyettesítő termékeit annak érdekében, hogy meg lehessen határozni, mely termékekre nem kell már adott esetben alkalmazni a forgalomba hozatali korlátozásokat.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentése

Hivatkozások

COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

PECH

11.6.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Renata Briano

14.6.2018

Vizsgálat a bizottságban

20.6.2018

29.8.2018

 

 

Az elfogadás dátuma