Postopek : 2018/0172(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0317/2018

Predložena besedila :

A8-0317/2018

Razprave :

PV 22/10/2018 - 17
CRE 22/10/2018 - 17
PV 27/03/2019 - 15
CRE 27/03/2019 - 15

Glasovanja :

PV 24/10/2018 - 11.12
CRE 24/10/2018 - 11.12
Obrazložitev glasovanja
PV 27/03/2019 - 18.6
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0411
P8_TA(2019)0305

POROČILO     ***I
PDF 1757kWORD 279k
11.10.2018
PE 623.714v02-00 A8-0317/2018

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Poročevalka: Frédérique Ries

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 PRILOGA: SEZNAM SUBJEKTOV ALI OSEB, OD KATERIH JE POROČEVALEC PREJEL PRISPEVEK
 MNENJE Odbora za ekonomske in monetarne zadeve
 MNENJE Odbora za industrijo, raziskave in energetiko
 MNENJE Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja
 MNENJE Odbora za ribištvo
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0340),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 192(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0218/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(1),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij(2),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter mnenj Odbora za ekonomske in monetarne zadeve, Odbora za industrijo, raziskave in energetiko, Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja ter Odbora za ribištvo (A8-0317/2018),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog direktive

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Visoka funkcionalnost in razmeroma nizki stroški plastike pomenijo, da je ta material vse bolj razširjen v vsakdanjem življenju. Njena vse večja uporaba v kratkotrajnih proizvodih, ki niso zasnovani za ponovno uporabo ali stroškovno učinkovito recikliranje, pomeni, da z njo povezani vzorci proizvodnje in porabe postajajo vse bolj neučinkoviti in linearni. Zato je Komisija v okviru akcijskega načrta za krožno gospodarstvo32 v evropski strategiji za plastiko33 sklenila, da je treba rešiti problematiko postopnega povečevanja nastajanja odpadkov iz plastike in njihovega uhajanja, zlasti v morsko okolje, da bi se vzpostavil resnično krožen življenjski cikel za plastiko.

(1)  Visoka funkcionalnost in razmeroma nizki stroški plastike pomenijo, da je ta material vse bolj razširjen v vsakdanjem življenju. Globalna proizvodnja plastike se je močno povečala in leta 2017 dosegla 348 milijonov ton. Evropski delež te proizvodnje je predstavljal 18,5 % (64,4 milijona ton, kar je 3,4 % povečanje v primerjavi s proizvodnjo v prejšnjem letu). Njena vse večja uporaba v kratkotrajnih proizvodih, ki niso zasnovani za ponovno uporabo ali stroškovno učinkovito recikliranje, pomeni, da z njo povezani vzorci proizvodnje in porabe postajajo vse bolj neučinkoviti in linearni. Zato je Komisija v okviru akcijskega načrta za krožno gospodarstvo v evropski strategiji za plastiko sklenila, da je treba rešiti problematiko postopnega povečevanja nastajanja odpadkov iz plastike in njihovega uhajanja, zlasti v morsko okolje, da bi se vzpostavil resnično krožen življenjski cikel za plastiko in bi se zmanjšala skupna količina plastike v okolju. Evropska strategija za plastiko je majhen prvi korak k vzpostavitvi krožnega gospodarstva, ki temelji na zmanjšanju, ponovni uporabi in recikliranju vseh plastičnih proizvodov.

__________________

__________________

32 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Zaprtje zanke – akcijski načrt EU za krožno gospodarstvo“ (COM(2015) 614 final).

32 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Zaprtje zanke – akcijski načrt EU za krožno gospodarstvo“ (COM(2015) 614 final).

33 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Evropska strategija za plastiko v krožnem gospodarstvu“ (COM(2018) 28 final).

33 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Evropska strategija za plastiko v krožnem gospodarstvu“ (COM(2018) 28 final).

Obrazložitev

Čeprav gre za globalni problem, mora Evropska unija prevzeti odgovornost in vodilno vlogo na mednarodnem prizorišču v boju proti morskim odpadkom.

Predlog spremembe    2

Predlog direktive

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  Plastika ima koristno vlogo v gospodarstvu, njena uporaba pa je v številnih sektorjih bistvenega pomena. Uporablja se zlasti za embalažo (40 %) ter v gradbenem sektorju (20 %). Uporaba plastike je zelo pomembna tudi v avtomobilski, električni in elektronski opremi ter v živilskem in kmetijskem sektorju. Zaradi pomembnih negativnih vplivov nekaterih plastičnih proizvodov na okolje, zdravje in gospodarstvo je smotrna vzpostavitev pravnega okvira za dejansko zmanjšanje teh pomembnih negativnih vplivov, tudi z omejitvijo dajanja na trg nekaterih proizvodov za enkratno uporabo, za katere so zlahka na voljo bolj krožni alternativni proizvodi.

Predlog spremembe    3

Predlog direktive

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Krožni pristopi, ki dajejo prednost proizvodom, ki jih je mogoče ponovno uporabiti in ne vsebujejo nevarnih snovi in sistemom za ponovno uporabo, bodo privedli do zmanjšanja količine odpadkov, tako preprečevanje pa je na vrhu hierarhije odpadkov iz člena 4 Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta34. Taki pristopi so tudi skladni s ciljem Združenih narodov glede trajnostnega razvoja 1235, tj. zagotoviti trajnostne načine porabe in proizvodnje.

(2)  Z ukrepi iz te direktive bi si morali v celoti prizadevati za krožne pristope, ki dajejo prednost varnim, nestrupenim proizvodom, ki jih je mogoče ponovno uporabiti in ki ne vsebujejo nevarnih snovi, in sistemom za ponovno uporabo pred vsemi proizvodi za enkratno uporabo. Vsi ukrepi bi morali biti namenjeni predvsem zmanjšanju količine odpadkov in spodbujanju preprečevanja nastajanja odpadkov, ki je na vrhu hierarhije odpadkov iz člena 4 Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta34.Ker lahko vsak proizvod za enkratno uporabo zaradi svojega kratkega življenjskega cikla negativno vpliva na podnebje ali okolje, je treba dati prednost preprečevanju in ponovni uporabi proizvodov, s čimer je mogoče prihraniti CO2 in dragocene surovine. Ta direktiva bo prispevala k uresničevanju cilja Združenih narodov glede trajnostnega razvoja 1235, tj. zagotoviti trajnostne načine porabe in proizvodnje.

__________________

__________________

34 Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 312, 22.11.2008, str. 3).

34 Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 312, 22.11.2008, str. 3).

35 Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030, ki jo je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela 25. septembra 2015.

35 Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030, ki jo je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela 25. septembra 2015.

Predlog spremembe    4

Predlog direktive

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Morski odpadki imajo čezmejne razsežnosti in se štejejo za globalni problem. Zmanjšanje količine morskih odpadkov je ključni ukrep za doseganje cilja Združenih narodov glede trajnostnega razvoja 14, ki poziva k ohranjanju in trajnostni uporabi oceanov, morij in morskih virov za trajnostni razvoj36.Unija mora odigrati svojo vlogo pri reševanju problema morskih odpadkov in si prizadevati za postavljanje standardov na svetovni ravni. V zvezi s tem Unija sodeluje s partnerji v številnih mednarodnih forumih, kot npr. G20, G7 in Združeni narodi, da se spodbuja usklajeno ukrepanje. Ta pobuda je eno izmed prizadevanj Unije na omenjenem področju.

(3)  Morski odpadki imajo čezmejne razsežnosti in se štejejo za globalni problem. V oceane po svetu se odlagajo vse večje količine odpadkov, ki vplivajo na zdravje ekosistemov in povzročajo poginjanje živali. Zmanjšanje količine morskih odpadkov je ključni ukrep za doseganje cilja Združenih narodov glede trajnostnega razvoja 14, katerega namen je ohranjanje in trajnostna uporaba oceanov, morij in morskih virov za trajnostni razvoj36.Unija mora odigrati svojo vlogo pri reševanju problema morskih odpadkov, preprečevanju njihovega nastajanja in bolj učinkovitem ravnanju z morskimi odpadki in si prizadevati za postavljanje standardov na svetovni ravni. V zvezi s tem Unija sodeluje s partnerji v številnih mednarodnih forumih, kot npr. G20, G7 in Združeni narodi, da se spodbuja usklajeno ukrepanje. Ta pobuda je eno izmed prizadevanj Unije na omenjenem področju.

_________________

_________________

36 Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030, ki jo je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela 25. septembra 2015.

36 Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030, ki jo je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela 25. septembra 2015.

Predlog spremembe    5

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  V Uniji je od 80 do 85 % morskih odpadkov, merjenih kot število odpadkov na obalah, iz plastike, pri čemer plastični proizvodi za enkratno uporabo predstavljajo 50 %, z ribolovom povezani proizvodi pa 27 %. Med plastične proizvode za enkratno uporabo spadajo različni pogosto uporabljeni potrošniški proizvodi, ki se po tem, ko se enkrat uporabijo za namen, za katerega so bili predvideni, zavržejo, redko reciklirajo in pogosto znajdejo med smetmi. Velik del ribolovnega orodja, danega na trg, ni zbran za obdelavo. Zato so plastični proizvodi za enkratno uporabo in ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, zelo resen problem v okviru morskih odpadkov ter pomenijo resno tveganje za morske ekosisteme, biotsko raznovrstnost in morda tudi za zdravje ljudi ter škodujejo dejavnostim, kot so turizem, ribolov in ladijski prevoz.

(5)  V Uniji je od 80 do 85 % morskih odpadkov, merjenih kot število odpadkov na obalah, iz plastike, pri čemer plastični proizvodi za enkratno uporabo predstavljajo 50 %, z ribolovom povezani proizvodi pa 27 %. Med plastične proizvode za enkratno uporabo spadajo različni pogosto uporabljeni potrošniški proizvodi, ki se po tem, ko se enkrat uporabijo za namen, za katerega so bili predvideni, zavržejo, redko reciklirajo in pogosto znajdejo med smetmi. Velik del orodja za ribolov in akvakulturo, danega na trg, ni zbranega za obdelavo. Zato so plastični proizvodi za enkratno uporabo ter orodje za ribolov in akvakulturo, ki vsebuje plastiko, kot so vrše, pasti, plovci in boje, mreže, vrvi, ribiške vrvice in palice, zelo resen problem v okviru morskih odpadkov ter pomenijo resno tveganje za morske ekosisteme, biotsko raznovrstnost, pa tudi za zdravje ljudi in živali, ter škodujejo dejavnostim, kot so turizem, ribolov in ladijski prevoz.

Predlog spremembe    6

Predlog direktive

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  Svet je na zasedanju 25. junija 2018 sprejel sklepe o uresničevanju akcijskega načrta EU za krožno gospodarstvo, v katerih je jasno podprl ukrepe, sprejete na evropski in globalni ravni za omejitev uporabe mikroplastike, ki se namerno dodaja proizvodom, ter oksoplastike v Uniji, pa tudi ukrepe, predvidene v strategiji za plastiko v zvezi z zmanjšanjem mikroplastike, ki se izloča iz tekstila in avtomobilskih pnevmatik, ter z zmanjšanjem uhajanja predproizvodnih plastičnih peletov. Unija že sprejema ukrepe, saj v okviru uredbe REACH poteka proces, v okviru katerega je Komisija zaprosila Evropsko agencijo za kemikalije, naj pripravi dokumentacijo za omejitev v skladu s Prilogo XV v zvezi z namerno uporabo dodanih mikroplastičnih delcev vsem vrstam proizvodov za potrošniško ali profesionalno uporabo.

Obrazložitev

Ker je veliko držav na tem področju že sprejelo zakonodajo, je pomembno, da EU ukrepa na podlagi ocene Evropske agencije za kemikalije in do leta 2020 predlaga omejitev uporabe namerno dodanih mikroplastičnih delcev v proizvodih za potrošniško ali profesionalno uporabo.

Predlog spremembe    7

Predlog direktive

Uvodna izjava 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5b)  Unija bi morala sprejeti celovit pristop do vprašanja mikroplastike in vse proizvajalce spodbujati, naj strogo omejijo delce mikroplastike v svojih formulacijah, pri čemer bi morala posebno pozornost nameniti proizvajalcem tekstila in pnevmatik, saj sintetična oblačila in pnevmatike prispevajo 63 % mikroplastike, ki konča neposredno v vodi.

Obrazložitev

Čeprav mikroplastika (tj. delci plastike, manjši od 5 mm) ni vključena v področje uporabe in se ne obravnava s posebnimi ukrepi v okviru strategije za plastiko, je treba pojasniti, da bi Evropska unija morala imeti celovit pristop do tega vprašanja, saj gre za vpliv morskih odpadkov iz plastike na okolje, morske živali in zdravje ljudi.

Predlog spremembe    8

Predlog direktive

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Veljavna zakonodaja Unije40 in instrumenti politike zagotavljajo nekaj regulativnih odzivov za obravnavanje morskih odpadkov. Zlasti so odpadki iz plastike predmet splošnih ukrepov in ciljev Unije na področju ravnanja z odpadki, kot sta cilj glede recikliranja odpadne plastične embalaže41 in nedavno sprejeti cilj v strategiji za plastiko42, tj. zagotoviti, da bo mogoče do leta 2030 reciklirati vso plastično embalažo. Vendar vpliv navedene zakonodaje na morske odpadke ni zadosten, poleg tega pa med nacionalnimi ukrepi obstajajo razlike v področju uporabe in ravni zastavljenih ciljev, da se prepreči nastajanje in zmanjša količina morskih odpadkov. Poleg tega lahko nekateri od navedenih ukrepov, zlasti tržne omejitve za plastične proizvode za enkratno uporabo, ustvarjajo ovire za trgovino in izkrivljajo konkurenco v Uniji.

(6)  Za preprečevanje (morskih) odpadkov je še vedno bistveno ustrezno ravnanje z odpadki. Veljavna zakonodaja Unije40 in instrumenti politike zagotavljajo nekaj regulativnih odzivov za obravnavanje morskih odpadkov. Zlasti so odpadki iz plastike predmet splošnih ukrepov in ciljev Unije na področju ravnanja z odpadki, kot sta cilj glede recikliranja odpadne plastične embalaže41 in nedavno sprejeti cilj v strategiji za plastiko42, tj. zagotoviti, da bo mogoče do leta 2030 reciklirati vso plastično embalažo. Vendar vpliv navedene zakonodaje na morske odpadke ni zadosten, poleg tega pa med nacionalnimi ukrepi obstajajo razlike v področju uporabe in ravni zastavljenih ciljev, da se prepreči nastajanje in zmanjša količina morskih odpadkov. Poleg tega lahko nekateri od navedenih ukrepov, zlasti tržne omejitve za plastične proizvode za enkratno uporabo, ustvarjajo ovire za trgovino in izkrivljajo konkurenco v Uniji.

__________________

__________________

40 Direktiva 2008/98/ES, Direktiva 2000/59/ES, Direktiva 2000/60/ES, Direktiva 2008/56/ES in Uredba Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006 (UL L 343, 22.12.2009, str. 1).

40 Direktiva 2008/98/ES, Direktiva 2000/59/ES, Direktiva 2000/60/ES, Direktiva 2008/56/ES in Uredba Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006 (UL L 343, 22.12.2009, str. 1).

41 Direktiva 94/62/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 1994 o embalaži in odpadni embalaži (UL L 365, 31.12.1994, str. 10).

41 Direktiva 94/62/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 1994 o embalaži in odpadni embalaži (UL L 365, 31.12.1994, str. 10).

42 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Evropska strategija za plastiko v krožnem gospodarstvu“ (COM(2018) 28 final).

42 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Evropska strategija za plastiko v krožnem gospodarstvu“ (COM(2018) 28 final).

Obrazložitev

Pomembno je opozoriti, da se preprečevanje odpadkov začne z ustreznim ravnanjem z odpadki.

Predlog spremembe    9

Predlog direktive

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a)  Spodbujanje raziskav in inovacij v sektorju embalaže je ključni dejavnik za spodbujanje bolj trajnostne vrednostne verige. Da bi to dosegli, je treba okrepiti ustrezne mehanizme financiranja v okviru evropskih orodij za načrtovanje raziskav in razvoja, kot je okvirni program EU za raziskave in inovacije (tj. Obzorje 2020), v skladu s prihodnjim strateškim programom raziskav in inovacij v zvezi s plastiko.

Obrazložitev

Zagotavljanje ustrezne podpore in sredstev za raziskave in inovacije v sektorju embalaže je nujen ukrep za uresničitev ciljev strategije za plastiko.

Predlog spremembe    10

Predlog direktive

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Da bi bila prizadevanja usmerjena tja, kjer so najbolj potrebna, bi morala Direktiva zajemati le najpogosteje najdene plastične proizvode za enkratno uporabo, ki po ocenah predstavljajo približno 86 % plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, najdenih, po številu, na obalah Unije.

(7)  Da bi bila prizadevanja usmerjena tja, kjer so najbolj potrebna, bi morala Direktiva zajemati le najpogosteje najdene plastične proizvode za enkratno uporabo in ribolovno orodje. Plastični proizvodi za enkratno uporabo, zajeti v to direktivo, po ocenah predstavljajo približno 86 % plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, najdenih, po številu, na obalah Unije.

Predlog spremembe    11

Predlog direktive

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a)  Ta direktiva ne posega v določbe iz Direktive 94/62/ES v zvezi s plastičnimi proizvodi za enkratno uporabo, ki se v skladu z opredelitvijo iz člena 3(1) Direktive 94/62/ES štejejo za embalažo.

Obrazložitev

Potrebno je pojasnilo v zvezi s plastično embalažo za enkratno uporabo, ki je zajeta v Direktivi 94/62/ES.

Predlog spremembe    12

Predlog direktive

Uvodna izjava 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7b)  V poročilu Komisije o pregledu bi moralo biti navedeno, ali je mogoče področje uporabe razširiti na proizvode za enkratno uporabo na splošno.

Obrazložitev

V tem pregledu bi bilo treba proučiti možnost za razvoj jasnega in doslednega pristopa k proizvodom za enkratno uporabo, ki bi upošteval načela življenjskega cikla.

Predlog spremembe    13

Predlog direktive

Uvodna izjava 7 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7c)   Onesnaženost zemlje z večjimi kosi plastike in posledično delci ali mikroplastiko je lahko na lokalni ali regionalni ravni precejšnja. Na lokalni ravni je lahko ta onesnaženost občutna zaradi intenzivne uporabe plastike v kmetijstvu. Da bi zmanjšali učinke plastičnih odpadkov na okolje in zdravje ljudi in živali, bi bilo treba temeljito raziskati onesnaževanje s plastiko, ki izvira iz kmetijskih površin.

Predlog spremembe    14

Predlog direktive

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a)  Pri izdelavi plastičnih proizvodov bi bilo treba upoštevati njihovo celotno življenjsko dobo. Pri proizvodnji plastičnih proizvodov bi bilo treba vedno upoštevati okoljsko primerno zasnovo ter možnost reciklaže in ponovne uporabe proizvoda. Proizvajalce bi bilo treba spodbujati, da, kjer je ustrezno, pri izdelavi svojih proizvodov uporabijo enega ali več združljivih polimerov, da bi poenostavili razvrščanje in povečali možnost reciklaže v primeru plastične embalaže.

Predlog spremembe    15

Predlog direktive

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Za jasno opredelitev področja uporabe te direktive bi bilo treba opredeliti plastični proizvod za enkratno uporabo. Opredelitev pojma bi morala izključevati plastične proizvode, ki so zasnovani, oblikovani in dani na trg, da bi v svojem življenjskem ciklu opravili več poti ali kroženj, se ponovno napolnili ali uporabili za isti namen, za katerega so bili zasnovani.

(9)  Za jasno opredelitev področja uporabe te direktive bi bilo treba opredeliti plastični proizvod za enkratno uporabo. Opredelitev pojma bi morala vključevati proizvode za enkratno uporabo, narejene v celoti ali delno iz plastike, ki so zasnovani, oblikovani ali dani na trg z namenom, da se uporabijo samo enkrat v kratkem časovnem obdobju in nato odvržejo, in torej izključevati plastične proizvode, ki so zasnovani, oblikovani in dani na trg, da bi v svojem življenjskem ciklu opravili več poti ali kroženj, se ponovno napolnili ali uporabili za isti namen, za katerega so bili zasnovani.

Predlog spremembe    16

Predlog direktive

Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a)  S čim daljšim ohranjanjem vrednosti proizvodov in materialov ter nastajanjem manj odpadkov lahko gospodarstvo Unije postane konkurenčnejše in odpornejše ter hkrati zmanjša obremenitev dragocenih virov in okolja.

Predlog spremembe    17

Predlog direktive

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Plastične proizvode za enkratno uporabo bi bilo treba obravnavati z enim ali več ukrepi, odvisno od različnih dejavnikov, kot sta razpoložljivost primernih in bolj trajnostnih alternativnih proizvodov ter izvedljivost spreminjanja vzorcev porabe, in od tega, v kakšnem obsegu so že zajeti v veljavni zakonodaji Unije.

(10)  Plastične proizvode za enkratno uporabo bi bilo treba obravnavati z enim ali več ukrepi, odvisno od različnih dejavnikov, kot sta razpoložljivost primernih in bolj trajnostnih alternativnih proizvodov, pri čemer se upoštevajo načela življenjskih ciklov, ter izvedljivost spreminjanja vzorcev porabe, in od tega, v kakšnem obsegu so že zajeti v veljavni zakonodaji Unije.

Obrazložitev

Pomembno je, da se s temi ukrepi izboljša splošni okoljski rezultat, ob upoštevanju načel življenjskih ciklov.

Predlog spremembe    18

Predlog direktive

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Za nekatere plastične proizvode za enkratno uporabo primerni in bolj trajnostni alternativni proizvodi še niso enostavno dostopni, poraba večine takih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo pa naj bi se po pričakovanji povečala. Za spremembo tega trenda in spodbujanje prizadevanj za bolj trajnostne rešitve bi bilo treba od držav članic zahtevati, naj sprejmejo potrebne ukrepe za dosego znatnega zmanjšanja porabe zadevnih proizvodov, ne da bi bile ogrožene higiena živil ali varnost hrane, dobre higienske prakse, dobre proizvodne prakse, informacije za potrošnike ali zahteve glede sledljivosti iz živilske zakonodaje Unije44.

(11)  Za nekatere plastične proizvode za enkratno uporabo primerni in bolj trajnostni alternativni proizvodi še niso enostavno dostopni, poraba večine takih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo pa naj bi se po pričakovanjih povečala. Za spremembo tega trenda in spodbujanje prizadevanj za varne in trajnostne rešitve bi bilo treba od držav članic zahtevati, naj sprejmejo potrebne ukrepe za dosego ambicioznega in trajnega zmanjšanja porabe zadevnih proizvodov, kot v primeru plastičnih vrečk v skladu z Direktivo 94/62/ES, kot je bila spremenjena z Direktivo (EU) 2015/720 Evropskega parlamenta in Sveta43a brez poseganja v člen 18 Direktive 94/62/ES in ne da bi bile ogrožene higiena živil ali varnost hrane, dobre higienske prakse, dobre proizvodne prakse, informacije za potrošnike ali zahteve glede sledljivosti iz živilske zakonodaje Unije44. Ti ukrepi bi se morali uporabljati za posode za živila, ki izpolnjujejo vsa naslednja merila: živila so namenjena za takojšnje zaužitje iz posode brez dodatne priprave. Države članice bi si morale prizadevati za čim bolj ambiciozne ukrepe, ki bi bili sorazmerni z resnostjo tveganja za smetenje z različnimi proizvodi in uporabami. Države članice bi morale sprejeti nacionalne cilje za količinsko opredelitev učinkov ukrepov, sprejetih za dosego ambicioznega in trajnega zmanjšanja. Države članice bi morale spodbujati uporabo proizvodov, ki so primerni za večkratno uporabo in jih je mogoče po tem, ko postanejo odpadki, pripraviti za ponovno uporabo in recikliranje, ne da bi ovirale prosti pretok blaga na notranjem trgu. Pri teh ukrepih bi bilo treba upoštevati vpliv proizvodov v njihovem celotnem življenjskem ciklu, tudi ko se nahajajo v morskem okolju, in hierarhijo ravnanja z odpadki.

___________________

___________________

 

43a Direktiva (EU) 2015/720 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2015 o spremembi Direktive 94/62/ES glede zmanjšanja potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk (UL L 115, 6.5.2015, str. 11).

44 Uredba (ES) 178/2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje (UL L 31, 1.2.2002, str. 1), Uredba (ES) št. 852/2004 o higieni živil (UL L 139, 30.4.2004, str. 1), Uredba (ES) št. 1935/2004 o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, ter druga ustrezna zakonodaja, povezana z varnostjo hrane, higieno in označevanjem (UL L 338, 13.11.2004, str. 4).

44 Uredba (ES) 178/2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje (UL L 31, 1.2.2002, str. 1–24), Uredba (ES) št. 852/2004 o higieni živil (UL L 139, 30.4.2004, str. 1–54), Uredba (ES) št. 1935/2004 o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, ter druga ustrezna zakonodaja, povezana z varnostjo hrane, higieno in označevanjem (UL L 338, 13.11.2004, str. 4–17).

Predlog spremembe    19

Predlog direktive

Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a)  Filtri za tobačne proizvode so drugi najpogosteje zavrženi plastični proizvod za enkratno uporabo. Čeprav se zdi, da se tržni delež celuloznih filtrov za tobačne proizvode, pridobljenih iz rastlin, povečuje, sprejemljivost razpoložljivih alternativnih proizvodov ni jasna. Poleg tega se ogromen vpliv, ki ga imajo tobačni proizvodi s filtri na okolje, ne sme zanemariti, saj filter lahko razpade na manjše plastične koščke. Rabljeni tobačni filtri vsebujejo tudi številne za okolje škodljive kemikalije, med katerimi je vsaj 50 znanih snovi, ki so rakotvorne za ljudi, pa tudi težke kovine, ki lahko pronicajo iz filtra in onesnažijo okoliška zemljišča, zrak in morsko okolje. Da bi odpravili posledice, ki jih imajo za okolje odpadki po uporabi, so potrebni zelo različni ukrepi za tobačne proizvode s filtri, ki segajo od zmanjšanja števila filtrov za enkratno uporabo, ki vsebujejo plastiko, do razširjene odgovornosti proizvajalca, da se zagotovi odgovorno odstranjevanje in kritje stroškov za čiščenje odpadkov. Za odpravo velikih stroškov zbiranja in razvrščanja, ki jih trenutno nosijo davkoplačevalci, bi morale sheme razširjene odgovornosti proizvajalca kriti stroške čiščenja odpadkov in stroške ustrezne infrastrukture za zbiranje odpadkov. Države članice bi lahko v okviru teh ukrepov oblikovale spodbude za predelavo cigaretnih ogorkov, da se očisti celulozni acetat, to je plastični material, ki predstavlja 60 % sestave cigaretnih filtrov, in njihovo pretvorbo v nove plastične predmete.

Obrazložitev

Thrown on the roadways, a cigarette butt takes up to ten or twelve years to deteriorate. Very volatile, it also regularly ends up in the rivers it contributes to polluting. In this regard, it is very appropriate to extend the polluter-pays principle to cigarette manufacturers that put on the market products whose waste is very difficult to recycle. According to figures provided by the European Commission, tobacco product filters are the second most polluting single use plastic items, after plastic bottles that contribute to marine litter. As the only provisions in the Commission proposal dealing with tobacco manufacturers are extended responsibility and awareness raising measures, the rapporteur wants to go further and suggests a wide range of measures such as consumption reduction targets for tobacco product filters.

Predlog spremembe    20

Predlog direktive

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Za druge plastične proizvode za enkratno uporabo so že na voljo primerni in bolj trajnostni alternativni proizvodi, ki so prav tako cenovno dostopni. Za omejitev škodljivega vpliva takih proizvodov na okolje bi bilo treba od držav članic zahtevati, naj prepovejo njihovo dajanje na trg Unije. S tem bi se spodbujala uporaba enostavno dostopnih in bolj trajnostnih alternativnih proizvodov, pa tudi inovativne rešitve za bolj trajnostne poslovne modele, alternativne proizvode za ponovno uporabo in uporabo nadomestnih materialov.

(12)  Za druge plastične proizvode za enkratno uporabo so že na voljo primerni in bolj trajnostni alternativni proizvodi, ki so prav tako cenovno dostopni. Za omejitev škodljivega vpliva takih proizvodov na okolje bi bilo treba od držav članic zahtevati, naj prepovejo njihovo dajanje na trg Unije. S tem bi se spodbujala uporaba enostavno dostopnih in bolj trajnostnih alternativnih proizvodov, skladnih z veljavnimi standardi prava Unije, pa tudi inovativne rešitve za bolj trajnostne poslovne modele, alternativne proizvode za ponovno uporabo in uporabo nadomestnih materialov v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki, kot je določena v členu 4 Direktive 2008/98/ES. Tržne omejitve, uvedene s to direktivo, bi morale zajemati tudi proizvode iz oksorazgradljive plastike, saj se ta vrsta plastike ne more ustrezno biološko razgraditi in zato prispeva k onesnaževanju okolja z mikroplastiko, ni primerna za kompostiranje, negativno vpliva na recikliranje običajne plastike in ne zagotavlja dokazanih okoljskih koristi. Glede na veliko razširjenost odpadkov iz polistirena v morskem okolju in razpoložljivost alternativnih proizvodov je treba omejiti tudi posode za živila in vsebnike za pijačo za enkratno uporabo iz ekspandiranega polistirena.

Predlog spremembe    21

Predlog direktive

Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a)  Ko gre za plastične krožnike in jedilni pribor je primerno predvideti daljši rok za uvedbo prepovedi njihovega dajanja na trg Unije, kadar je to ustrezno utemeljeno in da se zagotovi neprekinjenost nekaterih socialnih storitev, kot sta priprava in dostava hrane v izobraževalnih ustanovah, in storitev zdravstvenega varstva, čeprav so na voljo ustrezni in bolj trajnostni alternativni proizvodi.

Obrazložitev

Da bi dosegli kompromis, poročevalka seveda ne spreminja področja uporabe direktive, kar velja zlasti za seznam prepovedanih izdelkov, vendar zagotavlja obdobje dveh let za postopno odpravo plastičnih krožnikov in jedilnega pribora do leta 2023. To je v skladu z Direktivo 2014/14/EU o javnem naročanju, namen pa je, da se zagotovi neprekinjenost nekaterih socialnih storitev, kot sta priprava in dostava hrane v izobraževalnih ustanovah, in storitev zdravstvenega varstva.

Predlog spremembe    22

Predlog direktive

Uvodna izjava 12 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12b)  Direktiva 94/62/ES, kot je bila spremenjena z Direktivo (EU) 2015/720, določa zahtevo, da mora Komisija do 27. maja 2017 opraviti zakonodajni pregled ukrepov za zmanjšanje potrošnje zelo lahkih plastičnih nosilnih vrečk, pri kateri mora izhajati iz vplivov življenjskega cikla. Komisija navedenega pregleda do zdaj ni opravila. Glede na veliko verjetnost, da take plastične vrečke pristanejo med smetmi in povečajo količino morskih odpadkov, je ustrezno uvesti ukrepe za omejitev njihovega dajanja na trg, razen za uporabo, ki je nujno potrebna. Zelo lahke plastične nosilne vrečke se ne bi smele dajati na trg kot embalaža za razsuta živila, razen če se to zahteva zaradi higienskih razlogov ali za pakiranje vlažnih živil, na primer surovega mesa, rib ali mlečnih izdelkov. Za zelo lahke plastične nosilne vrečke, za katere ta tržna omejitev ne velja, bi se še naprej morale uporabljati obstoječe določbe, uvedene z Direktivo (EU) 2015/720.

Predlog spremembe    23

Predlog direktive

Uvodna izjava 12 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12c)  Ukrepi iz te direktive, ki spodbujajo uporabo alternativnih proizvodov, ki niso izdelani iz plastike, v nobenem primeru ne bi smeli povečati škodljivih učinkov za okolje in podnebje, kot so na primer dodatne emisije CO2 ali izkoriščanje dragocenih virov. Čeprav je veliko alternativnih proizvodov, ki niso izdelani iz plastike, proizvedenih iz naravnih virov in se zanje pričakuje, da izvirajo iz biogospodarstva, je zlasti pomembno zagotoviti trajnost teh materialov. V zvezi s hierarhijo odpadkov bi bilo treba pri ukrepih iz te direktive in njihovem izvajanju vedno dajati prednost preprečevanju nastajanja odpadkov oziroma prehodu na proizvode, ki jih je mogoče ponovno uporabiti, in ne drugim alternativnim proizvodom za enkratno uporabo, tudi če niso izdelani iz plastike.

Predlog spremembe    24

Predlog direktive

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Pokrovčki in zamaški vsebnikov za pijačo, katerih velik del je izdelan iz plastike, spadajo med plastične proizvode za enkratno uporabo, ki so najpogosteje najdeni na obalah Unije. Zato bi moralo biti dajanje na trg vsebnikov za pijačo, ki so plastični proizvodi za enkratno uporabo, dovoljeno le, če izpolnjujejo posebne zahteve glede zasnove proizvodov, ki znatno zmanjšujejo uhajanje pokrovčkov in zamaškov vsebnikov za pijačo v okolje. Za vsebnike za pijačo, ki so plastični proizvodi in embalaža za enkratno uporabo, je ta zahteva dodana osnovnim zahtevam glede sestave ter možnosti ponovne uporabe in predelave embalaže, vključno z recikliranjem, ki so določene v Prilogi II k Direktivi 94/62/EGS. Za lažje zagotavljanje skladnosti z zahtevo glede zasnove proizvodov in za zagotovitev nemotenega delovanja notranjega trga je treba oblikovati harmonizirani standard, sprejet v skladu z Uredbo (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta45, skladnost s takim standardom pa bi morala omogočati domnevo o skladnosti z navedenimi zahtevami. Za razvoj harmoniziranega standarda in omogočanje proizvajalcem, da svoje proizvodne verige prilagodijo izpolnjevanju zahteve glede zasnove proizvodov, bi bilo treba predvideti dovolj časa.

(13)  Pokrovčki in zamaški vsebnikov za pijačo iz plastike, spadajo med plastične proizvode za enkratno uporabo, ki so najpogosteje najdeni na obalah Unije. Zato bi moralo biti dajanje na trg vsebnikov za pijačo, ki so plastični proizvodi za enkratno uporabo, dovoljeno le, če izpolnjujejo posebne zahteve glede zasnove proizvodov, ki znatno zmanjšujejo uhajanje pokrovčkov in zamaškov vsebnikov za pijačo v okolje in povečujejo obseg recikliranja. Za vsebnike za pijačo, ki so plastični proizvodi in embalaža za enkratno uporabo, je ta zahteva dodana osnovnim zahtevam glede sestave ter možnosti ponovne uporabe in predelave embalaže, vključno z recikliranjem, ki so določene v Prilogi II k Direktivi 94/62/EGS. Za lažje zagotavljanje skladnosti z zahtevo glede zasnove proizvodov in za zagotovitev nemotenega delovanja notranjega trga je treba oblikovati harmonizirani standard, sprejet v skladu z Uredbo (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta45, skladnost s takim standardom pa bi morala omogočati domnevo o skladnosti z navedenimi zahtevami. Za razvoj harmoniziranega standarda in omogočanje proizvajalcem, da svoje proizvodne verige prilagodijo izpolnjevanju zahteve glede zasnove proizvodov, bi bilo treba predvideti dovolj časa. Da bi zagotovili krožno uporabo plastičnih proizvodov, je treba zagotoviti uvajanje recikliranih materialov na trg. Zato je primerno uvesti zahtevo po obvezni minimalni vsebnosti reciklirane plastike v nekaterih proizvodih.

___________________

___________________

45 Uredba (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji, spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 316, 14.11.2012, str. 12).

45 Uredba (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji, spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 316, 14.11.2012, str. 12).

Predlog spremembe    25

Predlog direktive

Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13a)  V okviru pregleda, ki ga je treba opraviti v skladu s členom 9(5) Direktive 94/62/ES, bi morala Komisija upoštevati relativne lastnosti različnih embalažnih materialov, vključno s sestavljenimi materiali, na podlagi ocen življenjskega cikla, pri čemer bi morala obravnavati zlasti preprečevanje in zasnovo za krožnost.

Obrazložitev

Solutions for attaching caps and lids to the bottles of carbonated drinks are not yet available on the market, given the specific requirements, including consumer safety, for the closures of such drinks. Additional time should therefore be given for the technical development of such solutions. The transition time should be long enough to allow for the development of the European standard as set out in this Article, and for a lead-in time to adopt production lines. Work on the European standard should start without any delay. In order to support the uptake of secondary raw materials and the functioning of the circular economy, a minimum level of recycled content should be established. Many players in the food and drinks sector have already committed to produce plastic bottles containing at least 25% of recycled plastics. It is important to support this commitment taken by the industry, which is directly involved in the overall solution to the major problem of marine litter. The changes to Article 6(1) and 6(2) are technical and aim at clarifying the scope of the Article.

Predlog spremembe    26

Predlog direktive

Uvodna izjava 13 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13b)  Uporaba nevarnih kemikalij v higienskih vložkih, tamponih in aplikatorjih za tampone bi morala biti zaradi zdravja žensk odsvetovana. Prav tako je bistvenega pomena, da se dajo na voljo ekonomsko vzdržnejše rešitve za večkratno uporabo, ki bodo ženskam zagotavljale dostop do družabnega življenja.

Predlog spremembe    27

Predlog direktive

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Nekateri plastični proizvodi za enkratno uporabo končajo v okolju zaradi neustreznega odstranjevanja prek kanalizacije ali drugega neustreznega spuščanja v okolje. Zato bi morale za plastične proizvode za enkratno uporabo, ki se pogosto odvržejo v kanalizacijo ali drugače neustrezno odstranijo, veljati zahteve za označevanje. Z označevanjem bi bilo treba potrošnike obveščati o ustreznih možnostih odstranjevanja odpadkov in/ali možnostih odstranjevanja, ki se jim je treba izogibati, in/ali negativnih vplivih odpadkov na okolje zaradi neustreznega odstranjevanja. Komisiji bi bilo treba podeliti pooblastila za vzpostavitev usklajenega načina označevanja, pri čemer bi morala, kjer je to ustrezno, preveriti dojemanje predlaganega označevanja pri reprezentativnih skupinah potrošnikov, da bi zagotovila, da je učinkovito in da ga je mogoče jasno razumeti.

(14)  Nekateri plastični proizvodi za enkratno uporabo končajo v okolju zaradi neustreznega odstranjevanja prek kanalizacije ali drugega neustreznega spuščanja v okolje. Odstranjevanje prek kanalizacije lahko poleg tega povzroči znatno gospodarsko škodo za kanalizacijska omrežja, saj ovira delovanje črpalk in maši cevi. Za te proizvode je pogosto na voljo zelo malo informacij o lastnostih materiala, iz katerega so proizvodi narejeni, in ustreznem odstranjevanju. Zato bi morale za plastične proizvode za enkratno uporabo, ki se pogosto odvržejo v kanalizacijo ali drugače neustrezno odstranijo, veljati zahteve za označevanje izvajati pa bi se morali tudi ukrepi za ozaveščanje. Z označevanjem bi bilo treba potrošnike obveščati o ustreznih možnostih odstranjevanja odpadkov in/ali možnostih odstranjevanja, ki se jim je treba izogibati, negativnih vplivih odpadkov na okolje zaradi neustreznega odstranjevanja, prisotnosti plastike v proizvodu in možnosti za recikliranje proizvoda. Komisiji bi bilo treba podeliti pooblastila za vzpostavitev usklajenega načina označevanja, pri čemer bi morala, kjer je to ustrezno, preveriti dojemanje predlaganega označevanja pri reprezentativnih skupinah potrošnikov, da bi zagotovila, da je učinkovito, da ga je mogoče jasno razumeti in da ni zavajajoče, upoštevati pa bi morala tudi veljavne prostovoljne sporazume. Za ribolovno orodje bi morale veljati zahteve za označevanje, sprejete v skladu z Uredbo (ES) št. 1224/2009. Države članice bi morale izvajati prostovoljne smernice FAO o označevanju ribolovnega orodja.

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je potrošnike obvestiti o tem, da v okolje neustrezno odvrženi proizvodi kvarijo kanalizacijska omrežja, kakor zahteva člen 10.

Predlog spremembe    28

Predlog direktive

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Kar zadeva plastične proizvode za enkratno uporabo, za katere ne obstajajo enostavno dostopni, primerni in bolj trajnostni alternativni proizvodi, bi morale države članice v skladu z načelom „onesnaževalec plača“ uvesti tudi sheme razširjene odgovornosti proizvajalca za kritje stroškov ravnanja z odpadki in njihovega odstranjevanja, pa tudi stroškov ukrepov ozaveščanja za preprečevanje nastajanja in zmanjšanje količine takih odpadkov.

(15)  Kar zadeva plastične proizvode za enkratno uporabo, za katere ne obstajajo enostavno dostopni, primerni in bolj trajnostni alternativni proizvodi, bi morale države članice v skladu z načelom „onesnaževalec plača“ uvesti tudi sheme razširjene odgovornosti proizvajalca za kritje potrebnih stroškov ravnanja z odpadki in njihovega odstranjevanja, pa tudi stroškov ukrepov ozaveščanja za preprečevanje nastajanja in zmanjšanje količine takih odpadkov, ter da se obravnava vprašanje neprimernega ravnanja potrošnikov. Ti stroški ne bi smeli presegati stroškov, potrebnih za stroškovno učinkovito opravljanje omenjenih storitev, in bi se morali določiti na pregleden način med zadevnimi udeleženci. Stroški odstranjevanja odpadkov bi morali biti sorazmerni in bi morali temeljiti na jasnih ciljih, določenih v skladu s členom 8a(1) Direktive 2008/98/ES. V ciljih bi moral biti opredeljen obseg dejavnosti odstranjevanja, ki so zajete v shemo razširjene odgovornosti proizvajalca, v skladu z ustreznimi obveznostmi glede preprečevanja nastajanja odpadkov in morskih odpadkov v pravu Unije. Te dejavnosti bi na primer morale vključevati preprečevanje nastajanja odpadkov, zbiranje odpadkov na ulicah, tržnicah in drugih javnih prostorih in med javnimi dogodki, ne bi pa smele vključevati operacij, za katere javni organi niso pristojni, vključno s čiščenjem morij in oceanov.

Predlog spremembe    29

Predlog direktive

Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15a)  Ekonomske spodbude lahko vplivajo na izbiro potrošnika, ga k potrošniškim navadam spodbujajo ali od njih odvračajo in se tako lahko uporabijo kot učinkovito orodje višje v verigi za zmanjšanje vpliva nekaterih vrst plastike na okolje.

Predlog spremembe    30

Predlog direktive

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Velik del plastike v morskih odpadkih, ki izvira iz opuščenega, izgubljenega in zavrženega ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, kaže, da veljavne pravne zahteve46 ne zagotavljajo zadostnih spodbud za vračanje takega ribolovnega orodja na obalo za zbiranje in obdelavo. S sistemom posrednih pristojbin, predvidenim v zakonodaji Unije o pristaniških sprejemnih zmogljivostih za sprejem odpadkov z ladij, je odvzeta spodbuda za ladje, da svoje odpadke spuščajo v morje, in zagotovljena pravica do oddaje odpadkov. Vendar bi moral navedeni sistem biti dopolnjen z dodatnimi finančnimi spodbudami za ribiče, da bi svoje zavrženo ribolovno orodje dostavili na obalo, da bi se izognili morebitnemu zvišanju neposredne pristojbine za odpadke, ki jo je treba plačati. Ker imajo plastični sestavni deli ribolovnega orodja velik potencial za recikliranje, bi morale države članice v skladu z načelom „onesnaževalec plača“ uvesti razširjeno odgovornost proizvajalca za ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, za olajšanje ločenega zbiranja odpadnega ribolovnega orodja in financiranje ustreznega ravnanja s takim odpadnim ribolovnim orodjem, zlasti recikliranja.

(16)  Velik del plastike v morskih odpadkih, ki izvira iz opuščenega, izgubljenega in zavrženega ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, kaže, da veljavne pravne zahteve46 ne zagotavljajo zadostnih spodbud za vračanje takega ribolovnega orodja na obalo za zbiranje in obdelavo. Uredba (ES) št. 1224/2009 določa, da če se izgubljenega ribolovnega orodja ne da izvleči, kapitan plovila to sporoči pristojnemu organu svoje države članice zastave. Države članice bi morale zbirati in evidentirati ustrezne podatke o izgubljenem ribolovnem orodju ter jih enkrat letno posredovati Komisiji, da se zagotovi usklajeno spremljanje. S sistemom posrednih pristojbin, predvidenim v zakonodaji Unije o pristaniških sprejemnih zmogljivostih za sprejem odpadkov z ladij, je odvzeta spodbuda za ladje, da svoje odpadke spuščajo v morje, in zagotovljena pravica do oddaje odpadkov. Vendar bi moral navedeni sistem biti dopolnjen z dodatnimi finančnimi spodbudami za ribiče, da bi svoje zavrženo ribolovno orodje dostavili na obalo, da bi se izognili morebitnemu zvišanju neposredne pristojbine za odpadke, ki jo je treba plačati. Ker imajo plastični sestavni deli ribolovnega orodja velik potencial za recikliranje, bi morale države članice v skladu z načelom „onesnaževalec plača“ uvesti razširjeno odgovornost proizvajalca za ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, za olajšanje ločenega zbiranja odpadnega ribolovnega orodja in financiranje ustreznega ravnanja s takim odpadnim ribolovnim orodjem, zlasti recikliranja. Države članice bi morale sprejeti potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se finančni prispevki, ki jih proizvajalci ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, plačajo v skladu s svojimi obveznostmi razširjene odgovornosti, prilagodijo zlasti glede na trpežnost, primernost za popravilo ter možnost ponovne uporabe in recikliranja tega ribolovnega orodja.

___________________

___________________

46 Uredba Sveta (ES) št. 1224/2009, Direktiva 2000/59/ES in Direktiva 2008/98/ES.

46 Uredba Sveta (ES) št. 1224/2009, Direktiva 2000/59/ES in Direktiva 2008/98/ES.

Predlog spremembe    31

Predlog direktive

Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16a)  V okviru razširjene odgovornosti proizvajalca za ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, bi morale države članice spremljati, ocenjevati, zbirati in reciklirati ribolovno orodje, da bi dosegle kvantitativne cilje glede zbiranja in recikliranja ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, iz te direktive.

Predlog spremembe    32

Predlog direktive

Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(17a)  V strateških načrtih skupne kmetijske politike (SKP) bi bilo treba obravnavati problematiko plastičnih odpadkov v kmetijstvu, Komisija pa bi morala po potrebi uvesti standard za dobre kmetijske in okoljske pogoje zemljišč, ko gre za plastične odpadke, kot nov element okrepljene pogojenosti v vmesnem obdobju, tj. do leta 2023. Za kmete bi veljala nova zahteva glede navzkrižne skladnosti, v skladu s katero bi bili zavezani uporabljati storitve pooblaščenega podjetja za ravnanje z odpadki, ki bi poskrbelo za zbiranje in recikliranje plastike ter vodilo evidence o ustreznem ravnanju s plastičnimi odpadki.

Obrazložitev

Podobna zahteva obstaja v uredbah o ravnanju z odpadki iz leta 2006 (Anglija in Wales) in 2005 (Škotska). Z njo je bil nadzor ravnanja z odpadki razširjen na kmetijstvo. Ena od velikih sprememb, ki jo je prinesla, je bila opustitev prakse zakopavanja ali sežiganja plastičnih odpadkov s kmetij, vključno z dvonitnimi vrvmi za povezovanje ali strojno pakiranje, silažnimi folijami, razpršilnimi dozami ter vrečami za gnojila in semena. Od kmetov se tudi zahteva, da uporabljajo storitve pooblaščenega in uglednega podjetja za ravnanje z odpadki, ki poskrbi za zbiranje in recikliranje plastičnih in drugih odpadkov.

Predlog spremembe    33

Predlog direktive

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Za preprečevanje smetenja in drugih neustreznih oblik odstranjevanja, ki povzročajo nastajanje morskih odpadkov, ki vsebujejo plastiko, morajo biti potrošniki ustrezno obveščeni o najprimernejših razpoložljivih možnostih odstranjevanja odpadkov in/ali možnostih odstranjevanja, ki se jim je treba izogibati, dobrih praksah v zvezi z odstranjevanjem odpadkov in vplivu slabih praks odstranjevanja na okolje, pa tudi o plastičnih materialih v nekaterih plastičnih proizvodih za enkratno uporabo in ribolovnem orodju. Zato bi bilo treba od držav članic zahtevati, da sprejmejo ukrepe ozaveščanja za zagotovitev, da so potrošnikom zagotovljene take informacije. Informacije ne bi smele vključevati nobene promocijske vsebine, ki bi spodbujala uporabo plastičnih proizvodov za enkratno uporabo. Države članice bi morale imeti možnost, da izberejo ukrepe, ki so najprimernejši glede na naravo proizvoda ali njegovo uporabo. Proizvajalci plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, bi morali v okviru svoje obveznosti razširjene odgovornosti proizvajalca kriti stroške ukrepov ozaveščanja.

(18)  Za preprečevanje smetenja in drugih neustreznih oblik odstranjevanja, ki povzročajo nastajanje morskih odpadkov, ki vsebujejo plastiko, morajo biti potrošniki ustrezno obveščeni o najprimernejših razpoložljivih možnostih odstranjevanja odpadkov in/ali možnostih odstranjevanja, ki se jim je treba izogibati, dobrih praksah v zvezi z odstranjevanjem odpadkov in vplivu slabih praks odstranjevanja na okolje, pa tudi o plastičnih materialih v nekaterih plastičnih proizvodih za enkratno uporabo in ribolovnem orodju, da se spodbudi odgovorno ravnanje potrošnikov, kar zadeva ustrezno odlaganje odpadkov. Zato bi bilo treba od držav članic zahtevati, da sprejmejo ukrepe ozaveščanja za zagotovitev, da so potrošnikom zagotovljene take informacije. Te informacije bi morale vključevati vpliv neustreznega odlaganja odpadkov na kanalizacijsko omrežje. Informacije ne bi smele vključevati nobene promocijske vsebine, ki bi spodbujala uporabo plastičnih proizvodov za enkratno uporabo. Države članice bi morale imeti možnost, da izberejo ukrepe, ki so najprimernejši glede na naravo proizvoda ali njegovo uporabo. Za boj proti smetenju si prizadevajo tako pristojni organi kot proizvajalci in potrošniki. Proizvajalci plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, bi morali v okviru svoje obveznosti razširjene odgovornosti proizvajalca kriti stroške ukrepov ozaveščanja. Proizvajalce bi bilo treba spodbujati, naj izkoristijo svojo tržno moč za spodbujanje in podpiranje trajnostne in krožne potrošnje in uporabe proizvodov.

Predlog spremembe    34

Predlog direktive

Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(18a)  Komisija mora v skladu z zakonodajo Unije državam članicam pomagati pri oblikovanju strategij in načrtov za omejevanje odlaganja ribolovnega orodja v morje, tudi s subvencijami Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR). Ta prizadevanja lahko zajemajo tudi kampanje in programe ozaveščanja o vplivu teh odpadkov na morske ekosisteme, raziskave o uresničljivosti biološko razgradljivega ribolovnega orodja oziroma primernega za kompostiranje, izobraževalne projekte, namenjene ribičem, in javne programe, usmerjene v odstranjevanje plastike in drugih predmetov iz morskega okolja.

Predlog spremembe    35

Predlog direktive

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20)  Plastenke za pijačo, ki so plastični proizvodi za enkratno uporabo, so eden od najpogosteje najdenih morskih odpadkov na obalah Unije. To je posledica neučinkovitih sistemov ločenega zbiranja in nizke udeležbe potrošnikov v takih sistemih. Spodbujati je treba učinkovitejše sisteme ločenega zbiranja, zato bi bilo treba določiti minimalni cilj glede ločenega zbiranja plastenk za pijačo, ki so plastični proizvodi za enkratno uporabo. Državam članicam bi moralo biti omogočeno, da dosežejo ta minimalni cilj z določitvijo ciljev glede ločenega zbiranja za plastenke za pijačo, ki so plastični proizvodi za enkratno uporabo, v okviru shem razširjene odgovornosti proizvajalca ali z vzpostavitvijo shem kavcij ali s katerim koli drugim ukrepom, ki se jim zdi ustrezen. To bo neposredno pozitivno vplivalo na stopnjo zbiranja, kakovost zbranega materiala in kakovost recikliranih materialov, s čimer se bodo ponudile priložnosti za industrijo recikliranja in trg za reciklirane materiale.

(20)  Plastenke za pijačo (s pokrovčki in zamaški), ki so plastični proizvodi za enkratno uporabo, so eden od najpogosteje najdenih morskih odpadkov na obalah Unije. To je posledica neučinkovitih sistemov ločenega zbiranja in nizke udeležbe potrošnikov v takih sistemih. Spodbujati je treba učinkovitejše sisteme ločenega zbiranja in povečati proizvodnjo iz recikliranih materialov, zato bi bilo treba določiti minimalni cilj glede ločenega zbiranja plastenk za pijačo, ki so plastični proizvodi za enkratno uporabo. Državam članicam bi moralo biti omogočeno, da dosežejo ta minimalni cilj z določitvijo ciljev glede ločenega zbiranja za plastenke za pijačo, ki so plastični proizvodi za enkratno uporabo, v okviru shem razširjene odgovornosti proizvajalca ali z vzpostavitvijo shem kavcij ali s katerim koli drugim ukrepom, ki se jim zdi ustrezen. Ta minimalni cilj zbiranja bi morala spremljati zahteva glede specifične vsebnosti recikliranega materiala za plastične steklenice, s čimer bi zagotovili, da bo povečana količina zbrane plastike ponovno uporabljena ali reciklirana in nato ponovno uvedena v krožno gospodarstvo. Ti ukrepi bodo neposredno pozitivno vplivali na stopnjo zbiranja in recikliranja, kakovost zbranega materiala in kakovost recikliranih materialov, s čimer se bodo ponudile nove priložnosti za industrijo recikliranja in trg za reciklirane materiale. Pri izvajanju ukrepov za dosego minimalnega cilja glede ločenega zbiranja bi morale države članice zagotoviti, da se ohrani dobro delovanje veljavnih shem razširjene odgovornosti proizvajalca. Komisija bi morala določiti smernice za delovanje shem kavcije za države članice, ki se odločijo za uvedbo takšnih shem.

Predlog spremembe    36

Predlog direktive

Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(20a)  V Direktivi 2008/98/ES je „ločeno zbiranje“ opredeljeno kot zbiranje, pri katerem se tokove odpadkov ločuje glede na vrsto in naravo odpadkov z namenom olajšati posebno obdelavo. V Direktivi (EU) 2018/851 Evropskega parlamenta in Sveta1a je ugotovljeno, da bi ločeno zbiranje lahko uresničili z zbiranjem od vrat do vrat, s sistemi za prinašanje in sprejemanje ali drugimi ureditvami zbiranja. V členu 10(3)(a) Direktive 2008/98/ES je dovoljeno odstopanje, s katerim je omogočeno, da se nekatere vrste odpadkov zbirajo skupaj, pod pogojem, da to ne ovira visokokakovostnega recikliranja ali druge predelave odpadkov v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki, kakovost rezultatov teh operacij pa je primerljiva s kakovostjo, doseženo z ločenim zbiranjem. To odstopanje bi moralo biti na voljo tudi pri izvajanju te direktive.

 

_____________

 

1a Direktiva (EU) 2018/851 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive 2008/98/ES o odpadkih (UL L 150, 14.6.2018, str. 109).

Predlog spremembe    37

Predlog direktive

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22)  Komisija bi morala v skladu z odstavkom 22 Medinstitucionalnega sporazuma med Evropskim parlamentom, Svetom Evropske unije in Evropsko komisijo o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 201648 opraviti oceno te direktive. Taka ocena bi morala temeljiti na pridobljenih izkušnjah ter podatkih, zbranih med izvajanjem te direktive, in podatkih, zbranih v skladu z Direktivo 2008/56/ES ali Direktivo 2008/98/ES. Ocena bi morala zagotoviti podlago za oceno možnih nadaljnjih ukrepov in oceno, ali je treba ob upoštevanju spremljanja morskih odpadkov v Uniji pregledati Prilogo s seznamom plastičnih proizvodov za enkratno uporabo. Pri oceni bi bilo treba tudi upoštevati, ali medtem doseženi znanstveni in tehnični napredek, vključno z razvojem biološko razgradljivih materialov in oblikovanjem meril ali standarda za biološko razgradljivost plastike v morskem okolju, kot je predvideno v evropski strategiji za plastiko, omogoča določitev standarda za biološko razgradnjo nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo v morskem okolju. Tak standard bi vključeval standard za preverjanje, ali bi se plastika, kot rezultat fizikalne in biološke razgradnje v morskem okolju, v celoti razgradila na ogljikov dioksid (CO2), biomaso in vodo v dovolj kratkem času, da plastika ne bi škodila morskim organizmom in se začela kopičiti v okolju. V takem primeru bi bilo mogoče plastične proizvode za enkratno uporabo, ki izpolnjujejo tak standard, izvzeti iz prepovedi dajanja na trg. Čeprav evropska strategija za plastiko že predvideva ukrepe na tem področju, pa priznava tudi izzive v zvezi z določanjem regulativnega okvira za plastiko, ki je biološko razgradljiva, zaradi različnih pogojev v morjih.

(22)  Komisija bi morala v skladu z odstavkom 22 Medinstitucionalnega sporazuma med Evropskim parlamentom, Svetom Evropske unije in Evropsko komisijo o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 201648 opraviti oceno te direktive. Taka ocena bi morala temeljiti na pridobljenih izkušnjah ter podatkih, zbranih med izvajanjem te direktive, in podatkih, zbranih v skladu z Direktivo 2008/56/ES ali Direktivo 2008/98/ES. Ocena bi morala zagotoviti podlago za oceno možnih nadaljnjih ukrepov, vključno z določitvijo ciljev glede zmanjšanja v celotni Uniji za leto 2023 in po njem, in oceno, ali je treba ob upoštevanju spremljanja morskih odpadkov v Uniji pregledati Prilogo s seznamom plastičnih proizvodov za enkratno uporabo.

___________________

___________________

48. UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

48. UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

Predlog spremembe    38

Predlog direktive

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23)  Države članice bi morale sprejeti pravila o kaznih, ki se uporabljajo za kršenje določb te direktive, in zagotoviti njihovo izvajanje. Kazni bi morale biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

(23)  Države članice bi morale sprejeti pravila o kaznih, ki se uporabljajo za kršenje določb te direktive, in zagotoviti njihovo izvajanje. Kazni bi morale biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Potrošnike bi bilo treba po potrebi spodbujati ali kaznovati za njihovo ravnanje.

Predlog spremembe    39

Predlog direktive

Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25)  Ker države članice ciljev te direktive, tj. preprečevanja in zmanjšanja vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, na okolje ter spodbujanja prehoda na krožno gospodarstvo, vključno s spodbujanjem inovativnih poslovnih modelov, proizvodov in materialov, s čimer se tudi prispeva k učinkovitemu delovanju notranjega trga, ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se zaradi obsega in učinkov ukrepa lažje dosežejo na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta direktiva ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev –

(25)  Ker države članice ciljev te direktive, tj. preprečevanja in zmanjšanja vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo ter orodja za ribolov in akvakulturo, ki vsebuje plastiko, na okolje in zdravje ljudi ter spodbujanja prehoda na krožno gospodarstvo, vključno s spodbujanjem inovativnih poslovnih modelov, proizvodov in materialov, s čimer se tudi prispeva k učinkovitemu delovanju notranjega trga, ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se zaradi obsega in učinkov ukrepa lažje dosežejo na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta direktiva ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev –

Obrazložitev

V to uvodno izjavo je treba vključiti sklicevanje na vpliv na zdravje ljudi, kot je pozneje navedeno v členu 1, v katerem je podrobno opredeljen cilj te direktive, in že vključeno v uvodno izjavo 5.

Predlog spremembe    40

Predlog direktive

Uvodna izjava 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(25a)  Ker plastični morski odpadki niso omejeni na morsko okolje, ki obdaja Unijo, in ker se v drugih delih sveta nahajajo ogromne količine morskih odpadkov, bi države članice morale zagotoviti, da izvoz odpadkov v tretje države ne povečuje plastičnih morskih odpadkov drugod.

Predlog spremembe    41

Predlog direktive

Uvodna izjava 25 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(25b)  Države članice imajo lahko pomembno vlogo pri zmanjševanju količine morskih odpadkov tudi z izmenjavo znanja in strokovnih izkušenj na področju trajnostnega upravljanja materialov s tretjimi državami.

Obrazložitev

Morski odpadki so globalen okoljski problem. Izmenjava strokovnega znanja in izkušenj EU lahko prispeva k reševanju tega kompleksnega vprašanja.

Predlog spremembe    42

Predlog direktive

Uvodna izjava 25 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(25c)  Javni organi, vključno z institucijami Unije, bi morali biti za zgled.

Predlog spremembe    43

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Cilj te direktive je preprečiti in zmanjšati vpliv nekaterih plastičnih proizvodov na okolje, zlasti vodno okolje, in zdravje ljudi ter spodbujati prehod na krožno gospodarstvo z inovativnimi poslovnimi modeli, proizvodi in materiali ter s tem tudi prispevati k učinkovitemu delovanju notranjega trga.

Cilj te direktive je preprečiti in zmanjšati vpliv nekaterih plastičnih proizvodov na okolje, zlasti na življenje v vodi in vodno okolje, ter na zdravje ljudi, pa tudi spodbujati prehod na krožno gospodarstvo z inovativnimi in trajnostnimi poslovnimi modeli, proizvodi in materiali ter s tem tudi prispevati k učinkovitemu delovanju notranjega trga.

Predlog spremembe    44

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta direktiva se uporablja za plastične proizvode za enkratno uporabo, navedene v Prilogi, in ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko.

Ta direktiva se uporablja za plastične proizvode za enkratno uporabo, navedene v Prilogi, ter orodje za ribolov in akvakulturo, ki vsebuje plastiko.

Predlog spremembe    45

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  „plastika“ pomeni material, ki vsebuje polimer v smislu člena 3(5) Uredbe (ES) št. 1907/2006, ki se mu lahko dodajo aditivi ali druge snovi ter se lahko uporablja kot glavna strukturna komponenta končnih proizvodov, razen naravnih polimerov, ki niso kemično modificirani;

(1)  „plastika“ pomeni material, ki vsebuje polimer v smislu člena 3(5) Uredbe (ES) št. 1907/2006, ki se mu lahko dodajo aditivi ali druge snovi ter se ali se lahko uporablja kot glavna strukturna komponenta končnih proizvodov, razen naravnih polimerov, ki niso kemično modificirani;

Predlog spremembe    46

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  „plastični proizvod za enkratno uporabo“ pomeni proizvod, ki je v celoti ali delno izdelan iz plastike ter ni zasnovan, oblikovan ali dan na trg, da bi v svojem življenjskem ciklu opravil več poti ali kroženj z njegovo vrnitvijo proizvajalcu za ponovno polnjenje ali ponovno uporabo za isti namen, za katerega je bil zasnovan;

(2)  „plastični proizvod za enkratno uporabo“ pomeni proizvod, ki je v celoti ali delno izdelan iz plastike ter je zasnovan, oblikovan ali dan na trg z namenom, da se uporabi samo enkrat za kratek čas, preden se zavrže;

Predlog spremembe    47

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  „zelo lahke plastične nosilne vrečke“ pomeni lahke plastične nosilne vrečke, kot so opredeljene v členu 3(1c) Direktive 94/62/ES, z debelino stene manj kot 15 mikronov;

Predlog spremembe    48

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  „ribolovno orodje“ pomeni kateri koli predmet ali del opreme, ki se uporablja v ribištvu in akvakulturi za iskanje ali lovljenje morskih bioloških virov ali ki plava na morski gladini in se uporablja za privabljanje in lovljenje takih morskih bioloških virov;

(3)  „ribolovno orodje“ pomeni kateri koli predmet ali del opreme, ki se uporablja v ribištvu in akvakulturi za iskanje, lovljenje ali zadrževanje za vzrejo morskih bioloških virov ali ki plava na morski gladini in se uporablja za privabljanje, lovljenje ali zadrževanje takih morskih bioloških virov;

Predlog spremembe    49

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  „odpadno ribolovno orodje“ pomeni katero koli ribolovno orodje, ki je vključeno v opredelitev odpadkov iz Direktive 2008/98/ES, vključno z vsemi ločenimi sestavnimi deli, snovmi ali materiali, ki so bili del takega ribolovnega orodja ali pritrjeni nanj, ko je bilo zavrženo;

(4)  „odpadno ribolovno orodje“ pomeni katero koli ribolovno orodje, ki je vključeno v opredelitev odpadkov iz Direktive 2008/98/ES, vključno z vsemi ločenimi sestavnimi deli, snovmi ali materiali, ki so bili del takega ribolovnega orodja ali pritrjeni nanj, ko je bilo zavrženo ali izgubljeno;

Predlog spremembe    50

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  „proizvajalec“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki ne glede na uporabljeno prodajno tehniko, vključno s pogodbo, sklenjeno na daljavo, v smislu Direktive 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011, daje na trg plastične proizvode za enkratno uporabo in ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, razen oseb, ki izvajajo ribolovne dejavnosti, kot so opredeljene v členu 4(28) Uredbe (ES) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta51;

(10)  „proizvajalec“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki ne glede na uporabljeno prodajno tehniko, vključno s pogodbo, sklenjeno na daljavo, v smislu Direktive 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 201150, poklicno razvija, izdeluje, predeluje, obdeluje, prodaja ali uvaža ter s tem daje na trg plastične proizvode za enkratno uporabo in ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, razen oseb, ki izvajajo ribolovne dejavnosti ter akvakulturo, kot so opredeljene v členu 4(25) in (28) Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta51;

___________________

___________________

51 Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 22).

51 Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 22).

Predlog spremembe    51

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a)  „ločeno zbiranje“ pomeni ločeno zbiranje, kot je opredeljeno v členu 3(11) Direktive 2008/98/ES;

Predlog spremembe    52

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13a)  „biološko razgradljiva plastika“ pomeni plastiko, ki se fizično in biološko razgradi, tako da se na koncu razgradi v ogljikov dioksid (CO2), biomaso in vodo, ter je v skladu z evropskimi standardi za embalažo, ki jo je mogoče predelati s kompostiranjem in anaerobno presnovo;

Obrazložitev

In the context of the amendments on biodegradable plastics suggested in the following definitions should be integrated into article 3 of the directive in order to ensure coherence with other legislation and conformity with CEN standards. The definition of biodegradation is based on OECD (statistical term glossary) and ISO definitions (15270:2008; 17088). The definition of biodegradable plastics is derived from the definition of biodegradation. If a biodegradable plastic is certified according to European standards for industrial composting (EN 13432) is should be called compostable and a clear disposal message should be shared with the consumer.

Predlog spremembe    53

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14a)  „tobačni proizvodi“ pomeni proizvode, kot so opredeljeni v členu 2(4) Direktive 2014/40/EU;

Obrazložitev

Opredelitev se nanaša na predlog spremembe, s katerim se ta kategorija proizvodov doda v člen 4 Direktive o zmanjševanju potrošnje. Na voljo so alternativni proizvodi, ki bi lahko bili ekonomsko uspešni in s katerimi bi lahko nadomestili tobačne filtre na osnovi celuloze, ki vsebujejo plastiko. Ti alternativni proizvodi so okolju prijazni in biološko razgradljivi, vendar pa jih tobačna industrija še ni osvojila.

Predlog spremembe    54

Predlog direktive

Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 4

Člen 4

Zmanjšanje porabe

Zmanjšanje porabe

1.  Države članice do [šest let po roku za prenos te direktive] sprejmejo potrebne ukrepe za dosego znatnega zmanjšanja porabe plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz dela A Priloge na svojem ozemlju.

1.  Države članice do [štiri leta po roku za prenos te direktive] sprejmejo potrebne ukrepe za dosego ambiciozno zastavljenega in stalnega zmanjševanja porabe plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz dela A Priloge na svojem ozemlju.

Taki ukrepi lahko vključujejo nacionalne cilje glede zmanjšanja porabe, ukrepe, ki zagotavljajo, da se končnemu potrošniku na prodajnem mestu dajo na voljo alternativni proizvodi za ponovno uporabo, in ekonomske instrumente, kot je zagotavljanje, da se plastični proizvodi za enkratno uporabo končnemu potrošniku ne ponujajo brezplačno na prodajnem mestu. Navedeni ukrepi se lahko razlikujejo glede na vpliv na okolje, ki ga imajo proizvodi iz prvega pododstavka.

Taki ukrepi lahko vključujejo ukrepe, ki zagotavljajo, da se končnemu potrošniku na prodajnem mestu dajo na voljo alternativni proizvodi za ponovno uporabo, in ekonomske instrumente, kot je zagotavljanje, da se plastični proizvodi za enkratno uporabo končnemu potrošniku ne ponujajo brezplačno na prodajnem mestu. Navedeni ukrepi se lahko razlikujejo glede na vpliv na okolje, ki ga imajo proizvodi iz prvega pododstavka v svojem življenjskem ciklu, tudi ko so zavrženi.

 

Države članice pripravijo nacionalne načrte, v katerih opišejo ukrepe, sprejete v skladu s tem odstavkom. Države članice o načrtih uradno obvestijo Komisijo in jih po potrebi posodobijo. Komisija lahko v zvezi s temi načrti izda priporočila.

 

Da bi države članice dosegle cilj iz prvega pododstavka tega odstavka, določijo nacionalne kvantitativne cilje za zmanjšanje porabe. Ti cilji se sprejmejo do... [rok za prenos te direktive].

 

Ukrepi, sprejeti v skladu s tem odstavkom, so sorazmerni in nediskriminatorni. V primeru proizvodov, ki jih zajema Direktiva 94/62/ES, ti ukrepi ne posegajo v člen 18 navedene direktive. Države članice Komisijo uradno obvestijo o teh ukrepih v skladu z Direktivo (EU) 2015/15351a, kadar navedena direktiva to zahteva.

2.  Komisija lahko sprejme izvedbeni akt, ki določa metodologijo za izračun in preverjanje znatnega zmanjšanja porabe plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz odstavka 1. Tak izvedbeni akt se sprejme v skladu s postopkom pregleda iz člena 16(2).

2.  Komisija do... [12 mesecev od datuma začetka veljavnosti te direktive] sprejme izvedbeni akt, ki določa metodologijo za izračun in preverjanje ambiciozno zastavljenega in stalnega zmanjševanja porabe plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz odstavka 1. Tak izvedbeni akt se sprejme v skladu s postopkom pregleda iz člena 16(2).

 

2a.  Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za stalno zmanjševanje vpliva odpadkov tobačnih izdelkov na okolje, zlasti filtrov za tobačne izdelke, ki vsebujejo plastiko, tako da zmanjšajo količino odpadkov teh filtrov po uporabi, kot sledi: 50 % do leta 2025 in 80 % do leta 2030 v primerjavi s tehtanim povprečjem tobačnih izdelkov s filtri, danih na trg med letoma 2014 in 2016.

 

_________________

 

1a Direktiva (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe (kodificirano besedilo) (UL L 241, 17.9.2015, str. 1).

Obrazložitev

The ambitious and sustained reductions shall be met within 4 years of transposition, i.e. in 2025 (assuming adoption of Directive in 2019). Member States shall adopt the necessary measures as part of the transposition of the Directive, as laid down in the Commission proposal. In order to ensure consistency and transparency of these measures, Member States should draw up plans where all relevant measures are summarised. In addition, in order to ensure that substantial efforts are made and to establish a benchmark for their reduction measures, Member States should establish their own quantitative targets reflecting the ambition level and the expected results of these measures. The timeline is set out as follows: The methodology for calculation and verification should be adopted by the Commission by 2020 (assuming adoption of Directive in 2019). The first reporting by Member States of data on the placing on the market of products covered by this Article will take place in the same year (see Article 13). Using the methodology, MS shall at the latest in 2021 define their national target that fulfils the objective of ambitious and sustained reductions, to be met by 2025. The review of the directive will take place in 2026 (5 years after transposition - see Article 15). In that review the Commission will assess the national targets and efforts until 2025 and if appropriate make a proposal for EU-wide targets.

Predlog spremembe    55

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice zagotovijo, da se lahko plastični proizvodi za enkratno uporabo, ki so navedeni v delu C Priloge in imajo pokrovčke in zamaške, katerih velik del je izdelan iz plastike, dajo na trg le, če pokrovčki in zamaški med fazo predvidene uporabe proizvoda ostanejo pritrjeni na vsebnik.

1.  Države članice zagotovijo, da se lahko plastični proizvodi za enkratno uporabo, ki so navedeni v delu C Priloge in imajo pokrovčke in zamaške iz plastike, dajo na trg le, če pokrovčki in zamaški med fazo predvidene uporabe proizvoda ostanejo pritrjeni na vsebnik.

Predlog spremembe    56

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Države članice zagotovijo, da se lahko do leta 2025 plastenke za pijačo iz dela C Priloge dajo na trg samo, če vsebujejo vsaj 35 % recikliranih materialov in jih je mogoče reciklirati.

 

Komisija do 1. januarja 2022 sprejme izvedbene akte, s katerimi določi metodologijo za izračun vsebnosti recikliranih materialov. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 16(2).

Predlog spremembe    57

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Za namene tega člena velja, da kovinski pokrovčki ali zamaški s tesnilom iz plastike ne štejejo kot pokrovčki in zamaški, katerih velik del je izdelan iz plastike.

2.  Za namene tega člena velja, da kovinski pokrovčki ali zamaški s tesnilom iz plastike ne štejejo kot pokrovčki in zamaški iz plastike. Stekleni in kovinski vsebniki za pijačo, katerih pokrovčki in zamaški so izdelani iz plastike, niso zajeti v tem členu.

Predlog spremembe    58

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Komisija od evropskih organizacij za standardizacijo zahteva, da oblikujejo harmonizirane standarde v zvezi z zahtevo iz odstavka 1.

3.  Komisija do... [3 mesece po datumu začetka veljavnosti te direktive] od evropskih organizacij za standardizacijo zahteva, da oblikujejo harmonizirane standarde v zvezi z zahtevo iz odstavka 1. V teh standardih se upošteva predvsem, da morajo biti sistemi zapiranja vsebnikov za pijače, tudi gazirane, čvrsti, zanesljivi in varni.

Predlog spremembe    59

Predlog direktive

Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 7

Člen 7

Zahteve za označevanje

Zahteve za označevanje

1  Države članice zagotovijo, da ima vsak plastični proizvod za enkratno uporabo iz dela D Priloge, ki je dan na trg, vidno, jasno čitljivo in neizbrisno oznako, ki potrošnike obvešča o vsaj enem od naslednjega:

1  Države članice zagotovijo, da ima vsa prodajna embalaža za plastične proizvode za enkratno uporabo iz dela D Priloge – in sicer tako embalaža, ki vsebuje več enot, kot vsaka posamezna enota v primeru posamičnega pakiranja –, ki je dana na trg, vidno, jasno čitljivo in neizbrisno oznako, ki potrošnike obvešča o naslednjem:

(a)  ustreznih možnostih odstranjevanja odpadkov za proizvod ali načinih odstranjevanja odpadkov, ki se jim je treba izogibati za zadevni proizvod;

(a)  ustreznih možnostih odstranjevanja odpadkov za proizvod in/ali načinih odstranjevanja odpadkov, ki se jim je treba izogibati za zadevni proizvod,

(b)  negativnih vplivih smetenja ali drugem neustreznem odstranjevanju odpadkov za proizvode ali

(b)  negativnih vplivih smetenja ali drugem neustreznem odstranjevanju odpadkov za proizvode in

(c)  prisotnosti plastike v proizvodu.

(c)  prisotnosti plastike v proizvodu.

 

Poleg tega države članice zagotovijo, da ima vsa prodajna embalaža za plastične proizvode za enkratno uporabo iz dela D Priloge, razen tobačnih izdelkov s filtri in filtrov, ki se tržijo za uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki – in sicer tako embalaža, ki vsebuje več enot, kot vsaka posamezna enota v primeru posamičnega pakiranja –, ki je dana na trg, vidno, jasno čitljivo in neizbrisno oznako, ki potrošnike seznanja z možnostjo recikliranja proizvoda.

2.  Komisija … [12 mesecev pred rokom za prenos te direktive] sprejme izvedbeni akt, ki določa specifikacije za oznako iz odstavka 1. Tak izvedbeni akt se sprejme v skladu s postopkom pregleda iz člena 16(2).

2.  Komisija … [12 mesecev pred rokom za prenos te direktive] sprejme izvedbeni akt, s katerim določi specifikacije za oznako iz odstavka 1, pri čemer upošteva obstoječe prostovoljne sektorske sporazume in je še posebej pozorna na to, da je treba preprečiti navajanje informacij, ki bi potrošnike zavajale. Tak izvedbeni akt se sprejme v skladu s postopkom pregleda iz člena 16(2).

Obrazložitev

Bolje je, da je oznaka na embalaži proizvoda namesto na proizvodu (na primer na embalaži za vlažilne robčke, ne pa na samih robčkih). Potrošnike bi bilo treba seznaniti z razpoložljivostjo alternativnega proizvoda, da bi zmanjšali uporabo proizvodov za enkratno uporabo. Potrošnike bi bilo treba seznaniti tudi z možnostjo recikliranja proizvodov, da bi se razvilo odgovorno nakupovanje. In nazadnje, Komisija mora upoštevati sektorski sporazum v posamezni panogi, saj bo to omogočilo boljšo obveščenost potrošnikov, ter jasno in čitljivo označevanje.

Predlog spremembe    60

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kar zadeva sheme, vzpostavljene v skladu z odstavkom 1, države članice zagotovijo, da proizvajalci plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz dela E Priloge krijejo stroške zbiranja odpadkov, ki vsebujejo take plastične proizvode za enkratno uporabo, ter njihovega poznejšega prevoza in obdelave, vključno s stroški odstranjevanja odpadkov in stroški ukrepov ozaveščanja iz člena 10, povezanih z zadevnimi proizvodi.

Kar zadeva sheme, vzpostavljene v skladu z odstavkom 1, države članice zagotovijo, da proizvajalci plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz dela E Priloge krijejo stroške zbiranja odpadkov, ki vsebujejo take plastične proizvode za enkratno uporabo, ter njihovega poznejšega prevoza in obdelave, vključno s stroški odstranjevanja odpadkov in stroški ukrepov ozaveščanja iz člena 10, povezanih z zadevnimi proizvodi. Finančni prispevki proizvajalcev za izpolnjevanje teh zahtev ne presegajo stroškov, potrebnih za stroškovno učinkovito opravljanje omenjenih storitev, in se določijo na pregleden način med zadevnimi akterji.

Predlog spremembe    61

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

V zvezi s stroški odstranjevanja odpadkov iz prvega pododstavka države članice zagotovijo, da se finančni prispevki proizvajalcev določijo na sorazmeren način, da se uravnavajo v skladu s členom 8a(4) Direktive 2008/98/ES in da se pri njih upoštevajo stroški odstranjevanja posameznih proizvodov ali skupin proizvodov. Stroški so omejeni na dejavnosti, ki jih redno izvajajo javni organi ali se izvajajo v njihovem imenu in med katerimi so tudi dejavnosti odstranjevanja odpadkov, namenjene izpolnjevanju ustreznih obveznosti v zvezi s preprečevanjem nastajanja odpadkov in varstvom okolja v skladu z zakonodajnimi akti Unije.

Predlog spremembe    62

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Komisija v posvetovanju z državami članicami pripravi smernice o porazdelitvi stroškov za odstranjevanje odpadkov, ki se krijejo v okviru shem razširjene odgovornosti proizvajalca.

Predlog spremembe    63

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Države članice zagotovijo, da sheme razširjene odgovornosti proizvajalca, vzpostavljene v skladu z odstavkom 1 tega člena, za filtre za tobačne izdelke, ki vsebujejo plastiko, prispevajo k doseganju okoljskega cilja iz člena 4(2a), in sicer tudi tako, da zagotovijo, da proizvajalci filtrov za tobačne izdelke, ki vsebujejo plastiko, krijejo stroške zbiranja odpadkov teh izdelkov in njihovega poznejšega prevoza in obdelave, vključno s stroški odstranjevanja odpadkov in stroški ukrepov ozaveščanja iz člena 10, povezanih s temi izdelki. Za dosego tega cilja lahko države članice med drugim zahtevajo, da se v okviru shem razširjene odgovornosti proizvajalca vzpostavijo sistemi zbiranja za rabljene filtre, financira infrastruktura za njihovo zbiranje ali vzpostavi veriga predelave odpadkov, da bi spodbudili dekontaminacijo in recikliranje rabljenih filtrov.

Predlog spremembe    64

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice zagotovijo, da se v skladu z določbami o razširjeni odgovornosti proizvajalca iz Direktive 2008/98/ES sheme razširjene odgovornosti proizvajalca vzpostavijo za ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko in ki je dano na trg Unije.

3.  Države članice zagotovijo, da se v skladu z določbami o razširjeni odgovornosti proizvajalca iz Direktive 2008/98/ES sheme razširjene odgovornosti proizvajalca vzpostavijo za ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko in ki je dano na trg Unije. Države članice na podlagi tega zagotovijo, da se letno doseže minimalna stopnja zbiranja ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko. Od leta 2025 je minimalna stopnja zbiranja 50 %, izračunana na podlagi skupne teže ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko in je bilo v danem letu zbrano v zadevni državi članici, in izražena kot odstotek povprečne letne teže ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko in je bilo v predhodnih treh letih dano na trg v navedeni državi članici.

 

Države članice prav tako zagotovijo, da se v okviru shem razširjene odgovornosti proizvajalca za ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, do leta 2025 doseže vsaj cilj 15 % glede recikliranja. Da bi dosegli ta cilj, lahko države članice glede shem med drugim zahtevajo tudi:

 

(a)  da se v skladu s členom 8a(4) Direktive 2008/98/EC finančni prispevki uravnavajo, da bi spodbudili dajanje ribolovnega orodja, zasnovanega za ponovno uporabo in recikliranje, na trg;

 

(b)  da se vzpostavijo sheme kavcij, da bi spodbudili vračanje starega, zavrženega ali neuporabnega ribolovnega orodja;

 

(c)  da se v sheme vključijo programi spremljanja, sledenja in poročanja.

Obrazložitev

This amendment backs the proposal of the Commission asking Member States to introduce extended producer responsibility (EPR) schemes for fishing gear containing plastic In order to ensure the most effective reduction of marine litter from this multiple use product. It is important to specify how the EPR scheme will be implemented, hence the following provisions are included: a separate collection target for fishing gear of 50% by 2025; the establishment of deposit-refund schemes except in small unmanned ports or in remotely located ports, and an acceptable recycling target of 15% for fishing gear by 2025. For example, Iceland's best practises has already achieved a recycling target for nets of 45% in 2006, estimated today at 85% of recovery for both nets and wires.

Predlog spremembe    65

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 4 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Komisija brez poseganja v tehnične ukrepe iz Uredbe Sveta (ES) št. 850/981a od evropskih organizacij za standardizacijo zahteva, da razvijejo harmonizirane standarde za krožno zasnovo ribolovnega orodja ter tako spodbudijo pripravo za ponovno uporabo in olajšajo možnost recikliranja ob koncu njegove življenjske dobe.

 

__________________

 

1a Uredba Sveta (ES) št. 850/98 z dne 30. marca 1998 za ohranjanje ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi za varovanje nedoraslih morskih organizmov (UL L 125, 27.4.1998, str. 1).

Obrazložitev

Ribolovno orodje je samo po sebi zasnovano za dolgotrajno rabo. V zvezi s tem je pomembno na pobudo Komisije vzpostaviti harmonizirane standarde, da bi olajšali recikliranje ribolovnega orodja, danega na trg EU, ob koncu njegove življenjske dobe.

Predlog spremembe    66

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, da bo do leta 2025 ločeno zbranih 90 %, po teži, odpadnih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz dela F Priloge, danih na trg v določenem letu. Za dosego navedenega cilja lahko države članice med drugim:

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, da bo do leta 2025 ločeno zbranih 90 %, po teži, odpadnih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz dela F Priloge, danih na trg v določenem letu, in da se bo nato zagotovilo njihovo recikliranje. Za dosego navedenega cilja lahko države članice med drugim:

Predlog spremembe    67

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Prvi pododstavek se uporablja brez poseganja v člen 10(3) Direktive 2008/98/ES.

Predlog spremembe    68

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Komisija v posvetovanju z državami članicami pripravi smernice o delovanju shem kavcij.

Predlog spremembe    69

Predlog direktive

Člen 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 10

Člen 10

Ukrepi ozaveščanja

Ukrepi ozaveščanja

1.  Države članice sprejmejo ukrepe za obveščanje potrošnikov plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz dela G Priloge in ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, o naslednjem:

1.  Države članice sprejmejo ukrepe za obveščanje in spodbujanje odgovornega ravnanja potrošnikov plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz dela G Priloge in ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, v zvezi z naslednjim:

(a)  razpoložljivih sistemih za ponovno uporabo in možnostih ravnanja z odpadki za tiste proizvode in ribolovno orodje, ki vsebujejo plastiko, ter o dobrih praksah na področju ustreznega ravnanja z odpadki v skladu s členom 13 Direktive 2008/98/ES;

(a)  razpoložljivimi alternativnimi proizvodi za ponovno uporabo, sistemi za ponovno uporabo in možnostmi ravnanja z odpadki za tiste proizvode in ribolovno orodje, ki vsebujejo plastiko, ter v zvezi z dobrimi praksami na področju ustreznega ravnanja z odpadki v skladu s členom 13 Direktive 2008/98/ES;

(b)  vplivu smetenja in drugega neustreznega odstranjevanja odpadkov za tiste proizvode in ribolovno orodje, ki vsebujejo plastiko, na okolje in zlasti morsko okolje.

(b)  vplivom smetenja in drugega neustreznega odstranjevanja odpadkov za tiste proizvode in ribolovno orodje, ki vsebujejo plastiko, na okolje in zlasti morsko okolje.

 

(ba)  posledicami neustreznega odstranjevanja odpadkov za kanalizacijsko omrežje.

Predlog spremembe    70

Predlog direktive

Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ukrepi, ki jih države članice sprejmejo za prenos in izvajanje členov od 4 do 9, so skladni z živilsko zakonodajo Unije, s čimer se zagotovi, da higiena živil in varnost hrane nista ogroženi.

Ukrepi, ki jih države članice sprejmejo za prenos in izvajanje členov od 4 do 9, so skladni z živilsko zakonodajo Unije, s čimer se zagotovi, da higiena živil in varnost hrane nista ogroženi, in z Uredbo (ES) št. 1935/2004 Evropskega parlamenta in Sveta1a. V zvezi z materiali, namenjenimi za stik z živili, države članice spodbujajo uporabo trajnostnih, varnejših alternativnih materialov namesto plastike, kadar je to mogoče.

 

________________

 

1a Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1935/2004 z dne 27. oktobra 2004 o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, in o razveljavitvi direktiv 80/590/EGS in 89/109/EGS (UL L 338, 13.11.2004, str. 4);

Obrazložitev

Komisija je 28. novembra 2017 objavila načrt v zvezi z revizijo sedanje uredbe o materialih, namenjenih za stik z živili. Če bo uredba revidirana v drugem četrtletju leta 2019, kot je navedeno v načrtu, bodo pri sklicevanju nanjo upoštevane tudi njene morebitne spremembe.

Predlog spremembe    71

Predlog direktive

Člen 11 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Države članice zagotovijo, da izvoz odpadnih materialov v tretje države ne prispeva h kopičenju plastičnih morskih odpadkov drugod.

Predlog spremembe    72

Predlog direktive

Člen 12 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice v skladu z nacionalno zakonodajo ali prakso fizičnim ali pravnim osebam ali njihovim združenjem, organizacijam ali skupinam zagotovijo dostop do revizijskega postopka pred sodiščem ali drugim neodvisnim in nepristranskim organom, vzpostavljenim z zakonom, da izpodbijajo vsebinsko ali postopkovno zakonitost odločitev, dejanj ali opustitev, povezanih z izvajanjem členov 5, 6, 7 in 8, če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

1.  Države članice v skladu z nacionalno zakonodajo ali prakso fizičnim ali pravnim osebam ali njihovim združenjem, organizacijam ali skupinam zagotovijo dostop do revizijskega postopka pred sodiščem ali drugim neodvisnim in nepristranskim organom, vzpostavljenim z zakonom, da izpodbijajo vsebinsko ali postopkovno zakonitost odločitev, dejanj ali opustitev, povezanih z izvajanjem členov 4, 5, 6, 7, 8, 9 in 10, če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

Obrazložitev

Za izpustitev členov 4, 9 in 10 ni podana utemeljitev.

Predlog spremembe    73

Predlog direktive

Člen 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 13

Člen 13

Informacije o spremljanju izvajanja

Informacije o spremljanju izvajanja

1.  Države članice brez poseganja v Direktivo 2003/4/ES Evropskega parlamenta in Sveta52 ter Direktivo 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta53 ob pomoči Evropske agencije za okolje vzpostavijo zbirko podatkov, ki vsebuje:

1.  Države članice brez poseganja v Direktivo 2003/4/ES Evropskega parlamenta in Sveta52 ter Direktivo 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta53 ob pomoči Evropske agencije za okolje vzpostavijo zbirko podatkov, ki vsebuje:

(a)  podatke o plastičnih proizvodih za enkratno uporabo iz dela A Priloge, ki so bili vsako leto dani na trg Unije, za prikaz zmanjšanja porabe v skladu s členom 4(1);

a)  podatke o plastičnih proizvodih za enkratno uporabo iz dela A Priloge, ki so bili vsako leto dani na trg Unije, za prikaz zmanjšanja porabe v skladu s členom 4(1);

 

(aa)  podatke o dajanju proizvodov, navedenih v delu F Priloge, na trg in njihovem ločenem zbiranju, za prikaz napredka pri doseganju cilja iz člena 9;

 

(ab)  podatke o plastičnih proizvodih za enkratno uporabo iz dela G Priloge, ki se dajo vsako leto na trg Unije, za spremljanje njihove porabe v Uniji;

 

(ac)  podatke o ribolovnem orodju, ki vsebuje plastiko, danem na trg, ter o odpadnem ribolovnem orodju, ki je bilo zbrano in obdelano;

(b)  informacije o ukrepih, ki so jih države članice sprejele za namene člena 4(1).

(b)  informacije o načrtih in ukrepih, ki so jih države članice sprejele za namene člena 4(1).

 

(ba)  podatke o morskih odpadkih, zlasti tistih, ki izhajajo iz proizvodov, zajetih v tej direktivi, za spremljanje učinkov sprejetih ukrepov.

Podatki iz točke (a) prvega pododstavka se vsako leto posodobijo v 12 mesecih po koncu referenčnega leta, za katero so bili zbrani. Kadar je to mogoče, se za predstavitev navedenih zbirk podatkov uporabljajo storitve v zvezi s prostorskimi podatki, kot so opredeljene v členu 3(4) Direktive 2007/2/ES.

Podatki iz točke (a) prvega pododstavka se prvič sporočijo do... [12 mesecev po začetku veljavnosti te direktive]. Podatki iz točk (a) do (ac) se vsako leto posodobijo v 12 mesecih po koncu referenčnega leta, za katero so bili zbrani. Kadar je to mogoče, se za predstavitev navedenih zbirk podatkov uporabljajo storitve v zvezi s prostorskimi podatki, kot so opredeljene v členu 3(4) Direktive 2007/2/ES.

2.  Države članice zagotovijo, da imata Komisija in Evropska agencija za okolje dostop do zbirk podatkov, vzpostavljenih v skladu z odstavkom 1.

2.   Države članice zagotovijo, da imata Komisija in Evropska agencija za okolje dostop do zbirk podatkov, vzpostavljenih v skladu z odstavkom 1.

3.  Evropska agencija za okolje objavi in redno posodablja pregled za celotno Unijo na podlagi podatkov, ki jih zberejo države članice. Pregled za celotno Unijo po potrebi vključuje kazalnike učinkov, rezultatov in vplivov te direktive, zemljevide pregleda za celotno Unijo in poročila o pregledu posameznih držav članic.

3.   Evropska agencija za okolje objavi in redno posodablja pregled za celotno Unijo na podlagi podatkov, ki jih zberejo države članice. Pregled za celotno Unijo po potrebi vključuje kazalnike učinkov, rezultatov in vplivov te direktive, zemljevide pregleda za celotno Unijo in poročila o pregledu posameznih držav članic.

4.  Komisija lahko sprejme izvedbene akte, s katerimi določi obliko zbirke podatkov, informacij in podatkov iz odstavka 1. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 16(2).

4.   Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi določi obliko zbirke podatkov, informacij in podatkov iz odstavka 1. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 16(2).

___________________

___________________

52 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2003/4/ES 28. januarja 2003 o dostopu javnosti do informacij o okolju in o razveljavitvi Direktive Sveta 90/313/EGS (UL L 41, 14.2.2003, str. 26).

52 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2003/4/ES 28. januarja 2003 o dostopu javnosti do informacij o okolju in o razveljavitvi Direktive Sveta 90/313/EGS (UL L 41, 14.2.2003, str. 26).

53 Direktiva 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2007 o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (INSPIRE) (UL L 108, 25.4.2007, str. 1).

53 Direktiva 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2007 o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (INSPIRE) (UL L 108, 25.4.2007, str. 1).

Obrazložitev

Pomembno je, da so sporočeni podatki čim bolj popolni, da se omogoči ocena ukrepov in njihova uspešnost.

Predlog spremembe    74

Predlog direktive

Člen 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 15

Člen 15

Ocena in pregled

Ocena in pregled

1.  Komisija do … [šest mesecev po roku za prenos te direktive] oceni to direktivo. Ocena temelji na informacijah, ki so na voljo v skladu s členom 13. Države članice Komisiji predložijo morebitne dodatne informacije, potrebne za oceno in pripravo poročila iz člena 2.

1.  Komisija do … [pet let po roku za prenos te direktive] oceni to direktivo. Ocena temelji na informacijah, ki so na voljo v skladu s členom 13. Države članice Komisiji predložijo morebitne dodatne informacije, potrebne za oceno in pripravo poročila iz člena 2.

2.  Komisija poročilo o glavnih ugotovitvah ocene, izvedene v skladu z odstavkom 1, predloži Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru.

2.  Komisija poročilo o glavnih ugotovitvah ocene, izvedene v skladu z odstavkom 1, predloži Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru. Poročilu po potrebi priloži zakonodajni predlog. Če je to primerno, v predlogu določi zavezujoče cilje zmanjšanja porabe na ravni Unije za proizvode, navedene v delu A Priloge.

3.  V navedenem poročilu je navedeno, ali:

3.   Poročilo vključuje:

(a)  je treba pregledati Prilogo s seznamom plastičnih proizvodov za enkratno uporabo;

(a)  oceno, ali je potreben pregled Priloge s seznamom plastičnih proizvodov za enkratno uporabo;

(b)  ali je mogoče določiti zavezujoče kvantitativne cilje Unije za zmanjšanje porabe zlasti plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz dela A Priloge;

(b)  študijo, v kateri je proučena možnost za določitev zavezujočih kvantitativnih ciljev Unije za zmanjšanje porabe zlasti plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz dela A Priloge; v zvezi s tem se v poročilu oceni možnost za določitev ciljev, izraženih v absolutnih številkah, pri čemer se upošteva raven porabe in že doseženo zmanjšanje porabe v državah članicah;

 

(ba)  oceno spremembe materialov, uporabljenih v proizvodih, zajetih v tej direktivi, in inovacij za nove sisteme dostave za alternativne proizvode za ponovno uporabo; ocena vključuje analizo celotnega življenjskega cikla teh materialov v okolju in alternativne možnosti na podlagi rezultatov analize.

(c)  je bil dosežen zadosten znanstveni in tehnični napredek ter ali so bila oblikovana merila ali standard za biološko razgradljivost v morskem okolju, ki se uporabljajo za plastične proizvode za enkratno uporabo, ki spadajo v področje uporabe te direktive, in ali so bili razviti njihovi nadomestki za enkratno uporabo, da se določi, za katere proizvode niso več potrebne omejitve za dajanje na trg, kjer je to ustrezno.

 

Predlog spremembe    75

Predlog direktive

Člen 17 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Z odstopanjem od prvega pododstavka tega odstavka države članice do ... [12 mesecev po datumu začetka veljavnosti te direktive] uveljavijo zakone, predpise in upravne določbe, potrebne za izpolnitev obveznosti poročanja iz člena 13(1)(a).

Predlog spremembe    76

Predlog direktive

Člen 17 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vendar države članice od ... [dve leti po začetku veljavnosti te direktive] uporabljajo ukrepe, potrebne za uskladitev s členoma 5 in 7(1), od ... [tri leta po začetku veljavnosti te direktive] pa ukrepe, potrebne za uskladitev s členom 6(1).

Vendar države članice od ... [dve leti po začetku veljavnosti te direktive] uporabljajo ukrepe, potrebne za uskladitev s členoma 5 in 7(1), od ... [tri leta po začetku veljavnosti te direktive] pa ukrepe, potrebne za uskladitev s členom 6(1), razen ukrepov, ki so potrebni za izpolnjevanje zahteve iz člena 6(1) v zvezi z vsebniki za gazirane pijače, ki jih države članice uporabljajo od... [5 let po začetku veljavnosti te direktive].

Predlog spremembe    77

Predlog direktive

Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice Komisiji sporočijo besedilo temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

2.  Države članice Komisiji sporočijo besedilo predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva. Komisija preveri, ali morda ti predpisi neupravičeno ne ovirajo delovanja enotnega trga.

Predlog spremembe    78

Predlog direktive

Priloga I – del A

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Plastični proizvodi za enkratno uporabo, zajeti v členu 4 o zmanjšanju porabe

Plastični proizvodi za enkratno uporabo, zajeti v členu 4 o zmanjšanju porabe

 

  Lončki za pijačo, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški

–  Posode za živila, tj. posode, kot so škatle s pokrovom ali brez njega, ki se uporabljajo za shranjevanje živil, ki so namenjena za takojšnje zaužitje iz posode na kraju samem ali jih potrošniki odnesejo s seboj, pri čemer se zaužijejo brez kakršne koli dodatne priprave, kot so posode za živila, ki se uporabljajo za hitro prehrano, razen vsebnikov za pijačo, krožnikov ter zavitkov in ovojev, ki vsebujejo hrano

–  Posode za živila, tj. posode, kot so škatle s pokrovom ali brez njega, ki se uporabljajo za shranjevanje živil, ki so namenjena za takojšnje zaužitje iz posode na kraju samem ali jih potrošniki odnesejo s seboj, pri čemer se zaužijejo brez kakršne koli dodatne priprave, kot so posode za živila, ki se uporabljajo za hitro prehrano, razen vsebnikov za pijačo, krožnikov ter zavitkov in ovojev, ki vsebujejo hrano

 

Prodaja živil v posodi, katere velikost ustreza eni porciji, ali v posodi, opremljeni z jedilnim priborom, nakazuje, da je živilo namenjeno za takojšnje zaužitje iz posode.

 

Nadaljnja priprava vključuje dejavnosti, kot so ogrevanje, dodajanje vrele vode, pranje, sekljanje in rezanje.

 

Primeri plastičnih posod za živila za enkratno uporabo, ki so zajete v delih A, E in G te priloge:

 

  Posode za hitro prehrano, kot so škatle za polni obrok in škatle za solate, z živili, ki se zaužijejo hladna

 

  Posode za hitro prehrano, kot so škatle za polni obrok in škatle za solate, z živili, ki se zaužijejo topla, razen kadar mora potrošnik po nakupu proizvoda živila pogreti

 

  Škatle za burgerje, škatle za sendviče, škatle za zavitke

 

  Posode za eno porcijo s svežimi ali predelanimi živili, ki jih ni treba dodatno pripravljati, kot so sadje, zelenjava, sladice ali sladoled, ki se prodajajo po posameznih enotah

 

Primeri posod, ki niso plastične posode za živila za enkratno uporabo, zajete v delih A, E in G te priloge:

 

  Posode za živila s posušenimi živili ali živili, ki se prodajajo hladna, ki jih je treba dodatno pripraviti

 

  Posode z živili, ki količinsko ustrezajo več kot eni porciji

 

  Posode za eno porcijo, ki se prodajajo v več kot eni enoti skupaj

–  Lončki za pijačo

 

Predlog spremembe    79

Predlog direktive

Priloga I – del B – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

—  Pribor (vilice, noži, žlice, palčke)

—  Pribor (vilice, noži, žlice, palčke), razen, do leta 2023, pribora, ki se dobavlja šolskim ali zdravstvenim institucijam v okviru javnih naročil blaga1a, kot so opredeljena v členu 2(8) Direktive 2014/24/EU in ki so bila oddana pred 31. decembrom 2018.

 

___________________

 

1a „javna naročila blaga“ pomenijo javna naročila, katerih predmet je nakup, zakup, najem ali nakup blaga s pridržanim lastništvom z nakupno pravico ali brez nje. Javno naročilo blaga lahko vključuje tudi povezana namestitvena in inštalacijska dela.

Predlog spremembe    80

Predlog direktive

Priloga I – del B – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

—  Krožniki

—  Krožniki, razen, do leta 2023, krožnikov, ki se dobavljajo šolskim ali zdravstvenim institucijam v okviru javnih naročil blaga1a, kot so opredeljena v členu 2(8) Direktive 2014/24/EU, ki so bila oddana pred 31. decembrom 2018.

 

___________________

 

1a „javna naročila blaga“ pomenijo javna naročila, katerih predmet je nakup, zakup, najem ali nakup blaga s pridržanim lastništvom z nakupno pravico ali brez nje. Javno naročilo blaga lahko vključuje tudi povezana namestitvena in inštalacijska dela.

Predlog spremembe    81

Predlog direktive

Priloga I – del B – alinea 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

—  Palčke za pritrditev na balone in podporo balonov, razen balonov za industrijsko ali drugo poklicno rabo in uporabo, ki se ne delijo potrošnikom, vključno z mehanizmi takih palčk

—  Palčke za pritrditev na balone in podporo balonov, razen balonov za industrijsko ali drugo poklicno rabo in uporabo, ki se ne delijo potrošnikom, vendar brez mehanizmov takih palčk

Predlog spremembe    82

Predlog direktive

Priloga I – del B – alinea 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

  Zelo lahke plastične nosilne vrečke, razen kadar so potrebne iz higienskih razlogov ali za zavijanje vlažnih razsutih živil;

Predlog spremembe    83

Predlog direktive

Priloga I – del B – alinea 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

— Proizvodi iz okso-razgradljive plastike

Predlog spremembe    84

Predlog direktive

Priloga I – del B – alinea 6 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

  Posode za živila in vsebniki za pijačo iz ekspandiranega polistirena, ki se uporabljajo za shranjevanje živil, ki so namenjena za takojšnje zaužitje iz posode na kraju samem ali jih potrošniki odnesejo s seboj, pri čemer se zaužijejo brez kakršne koli dodatne priprave

Obrazložitev

All these additional market restriction for products are coherent with the current EU legislation in force or political statement from the European Parliament. For e.g. the European Parliament has just called, on Thursday 13 of September 2018, for a complete EU ban on oxo-degradable plastic by 2020, as this type of plastic negatively affects the recycling of conventional plastic and fails to deliver a proven environmental benefit. Furthermore, the proposal to add a ban of some applications of expanded polystyrene (EPS) in the SUP proposal is justified by the fact that polystyrene, in its various sizes, appears in rank 1, 3, 13, 28 and 53 of the plastic waste most commonly found on European beaches, according to the Commission's classification in its impact assessment (Part II, pages 31 and 32). That is more than 31% of all plastics found on European beaches. Clearly, European legislators must find a way to address and to limit this source of marine litter, which the Commission has not done in its proposal.

Predlog spremembe    85

Predlog direktive

Priloga I – del C – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

—  Vsebniki za pijačo, tj. posode, ki vsebujejo tekočino, npr. plastenke za pijačo, vključno s pokrovčki in zamaški

—  Vsebniki za pijačo, tj. posode, ki vsebujejo tekočino, npr. plastenke za pijačo, vključno s pokrovčki in zamaški, razen vsebnikov, namenjenih za živila za posebne zdravstvene namene, kot so opredeljena v členu 2(g) Uredbe (EU) št. 609/2013 in ki so v tekoči obliki.

Predlog spremembe    86

Predlog direktive

Priloga – del D – alinea 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

  Tobačni izdelki s filtri in filtri, ki se tržijo za uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki

Obrazložitev

Cigarette butts have a severe negative impact on the environment. For example, one cigarette butt can pollute between 500 and 1000 litres of water. By including tobacco products in this Annex, the consumers would be better informed on the environmental impact of cigarettes. Regarding the inclusion of packets and wrappers, these items are ranked fourth in terms of beach counts and therefore stronger measures are needed. There is currently not enough consumer awareness about the presence of plastic in beverage cups and the correct waste disposal of them. Therefore, the consumer should be informed about appropriate waste disposal of these products and their negative impact on the environment.

Predlog spremembe    87

Predlog direktive

Priloga I – del D – alinea 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

  Zavitki in ovoji, izdelani iz prožnega materiala, ki vsebujejo živila, namenjena za takojšnje zaužitje iz zavitka ali ovoja brez kakršne koli dodatne priprave

Obrazložitev

Cigarette butts have a severe negative impact on the environment. For example, one cigarette butt can pollute between 500 and 1000 litres of water. By including tobacco products in this Annex, the consumers would be better informed on the environmental impact of cigarettes. Regarding the inclusion of packets and wrappers, these items are ranked fourth in terms of beach counts and therefore stronger measures are needed. There is currently not enough consumer awareness about the presence of plastic in beverage cups and the correct waste disposal of them. Therefore, the consumer should be informed about appropriate waste disposal of these products and their negative impact on the environment.

Predlog spremembe    88

Predlog direktive

Priloga I – del D – alinea 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

  Lončki za pijačo

Obrazložitev

Cigarette butts have a severe negative impact on the environment. For example, one cigarette butt can pollute between 500 and 1000 litres of water. By including tobacco products in this Annex, the consumers would be better informed on the environmental impact of cigarettes. Regarding the inclusion of packets and wrappers, these items are ranked fourth in terms of beach counts and therefore stronger measures are needed. There is currently not enough consumer awareness about the presence of plastic in beverage cups and the correct waste disposal of them. Therefore, the consumer should be informed about appropriate waste disposal of these products and their negative impact on the environment.

Predlog spremembe    89

Predlog direktive

Priloga I – del E – alinea 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  Lončki za pijačo

–  Lončki za pijačo, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški

Predlog spremembe    90

Predlog direktive

Priloga I – del F – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  plastenke za pijačo

–  Plastenke za pijačo, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški

(1)

  UL L 0, 0.0.0000, str. 0.

(2)

  UL L 0, 0.0.0000, str. 0.


OBRAZLOŽITEV

Ozadje

Poročevalka lahko, ne da bi bila zgodovinarka, našo dobo označi za „dobo plastike“.

Plastika je bila izumljena sredi 19. stoletja. Masovno se proizvaja od začetka 50-ih let 20. stoletja, zadnjih 15 let pa je njena proizvodnja eksponentna: v 65 letih je bilo proizvedene več kot 8 milijard ton plastike(1), ustvarjenih pa je bilo 6 milijard ton odpadkov. Te številke so zelo zaskrbljujoče.

Družba, ki stvari brez pomislekov meče stran, naše oceane spreminja v ogromen smetnjak. Plastični proizvodi so odgovorni za 85 % onesnaženja morja. Polovica jih je proizvodov za enkratno uporabo, četrtina pa je ribolovnega orodja. To pomeni, da so evropske vode vsako leto onesnažene s 15 600 tonami plastičnih proizvodov za enkratno uporabo oz. s 26 600 tonami plastike, če upoštevamo tudi ribolovno orodje(2).

V Evropi je v morje vsako leto odvrženih 150 000 ton plastike(3). Na globalni ravni je stanje še bolj zaskrbljujoče, saj se v oceane vsako leto odvrže 8 milijonov ton plastike.

Če ne ukrepamo, bo leta 2050 v oceanih več plastike kot rib. Zaradi tega so prizadete številne morske in obmorske živalske vrste: želve, ptice, kiti, ribe, raki plastiko požirajo, kar ima negativne posledice za njihovo preživetje, posledice za zdravje ljudi pa še niso znane.

Komisija prevzema vodilno vlogo

Tej ugotovitvi v nasprotju s podnebnimi spremembami ni mogoče oporekati, Evropska komisija pa je na njeni podlagi 28. maja 2018 objavila zakonodajni predlog o plastičnih proizvodih za enkratno uporabo.

Oblikovala je sveženj ukrepov, ki temeljijo na pobudah nekaterih držav članic ali regij in ki bodo s celostnim pristopom Skupnosti dopolnili, presegli in harmonizirali: Direktivo (EU) 2015/720 o zmanjšanju potrošnje lahkih plastičnih vrečk; strategijo za plastiko; akcijski načrt za krožno gospodarstvo in revidirano zakonodajo o odpadkih.

Komisija se osredotoča na deset glavnih virov makroplastike, ki jo najdemo v evropskih morjih in na evropskih plažah in ki predstavlja 70 % morskih odpadkov.

Globalni izziv, ki zahteva ambiciozne in postopne ukrepe 

– prepovedati plastične proizvode za enkratno uporabo na ravni EU, če obstajajo alternativni proizvodi. To velja za devet proizvodov: jedilni pribor (noži, vilice, žlice, palčke) in krožnike, vatirane palčke, slamice, palčke za mešanje pijač in palčke za balone (člen 5);

– državam članicam prepustiti izbiro ukrepov za znatno zmanjšanje porabe plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, za katere se razvijajo alternativni proizvodi: posode za živila in lončki za pijačo (člen 4). Gre za dokazano učinkovit sistem z načrtovano prepovedjo lahkih plastičnih nosilnih vrečk debeline 50 mikronov ali manj.(4);

– zagotoviti, da se bo do leta 2025 zbiralo najmanj 90 % plastenk za pijačo (člen 9);

– razširiti shemo odgovornosti proizvajalca (člen 8) na vse kategorije proizvodov, ki spadajo na področje uporabe, razen higienskih vložkov, tamponov in aplikatorjev tamponov. Ta razširjena odgovornost zajema stroške zbiranja in odstranjevanja odpadkov ter stroške ukrepov za ozaveščanje javnosti (člen 10);

– določiti zahteve za označevanje/etiketiranje treh kategorij proizvodov: higienskih vložkov in tamponov, vlažilnih robčkov in plastičnih balonov (člen 7).

Komisija ocenjuje, da bo direktiva koristna tako za okolje kot za gospodarstvo. Pomagala bo preprečiti okoljsko škodo, katere stroški do leta 2030 bi znašali 22 milijard EUR(5), potrošniki bodo prihranili do 6,5 milijard EUR(6), medtem ko bo prilagoditev proizvajalce po ocenah stala 3,2 milijardi EUR(7). Do izgube delovnih mest bi prišlo samo v primeru minimalnega scenarija (možnost 2a), ki bi bil omejen na prostovoljne ukrepe industrijskih deležnikov in na kampanje obveščanja(8). Po drugih možnih scenarijih, v katerih je večji poudarek na inovacijah, pa bi lahko ustvarili od 30 000 do 50 000 delovnih mest(9).

Prednostna področja poročevalke

Poročevalka toplo pozdravlja ambiciozni predlog Komisije, ki je popolnoma v skladu z javnim mnenjem: 95 % Evropejcev namreč meni, da je potrebno takojšnje ukrepanje v zvezi s plastičnimi proizvodi za enkratno uporabo(10).

Poročevalka bi kljub temu želela, da bi šla Komisija pri ukrepanju na podlagi ugotovitev iz svoje ocene učinka še dlje. Želela bi tudi, da se objavi študija svetovalnega podjetja Eunomia, na kateri ocena učinka temelji.

1.  Postopoma določiti cilje za zmanjšanje porabe posod za živila in lončkov za pijačo, saj so za ti dve vrsti proizvodov že na voljo alternativni proizvodi. Vendar pa se poročevalka v zvezi s tem zavzema za prilagodljiv časovni razpored, saj ustrezni statistični podatki iz držav članic niso na voljo. Referenca za to je direktiva iz leta 2015 o lahkih plastičnih nosilnih vrečkah, ki določa harmonizirane ukrepe za zmanjšanje njihove uporabe v obdobju dveh do treh let po prenosu v nacionalno zakonodajo.

Poročevalka meni, da bi v obdobju štirih let države članice imele dovolj časa za določitev natančnih ciljev za zmanjšanje uporabe proizvodov iz člena 4 na svojem ozemlju.

2.  Ločeno zbiranje plastenk za pijačo

Poročevalka se ne strinja povsem z besedilom člena 9 o ločenem zbiranju plastenk za pijačo. Te namreč skupaj z zamaški spadajo v glavno kategorijo plastičnih proizvodov za enkratno uporabo v morju (predstavljajo jih kar eno petino).

V nekaterih državah članicah poteka vse burnejša razprava o uvedbi splošne sheme kavcije za plastenke, poročevalka pa želi, da bi možnosti ostale bolj odprte. Države članice bi morale imeti možnost izbrati najbolj učinkovit sistem, da bi zamisel dobila tržno vrednost, in potrošnike spodbujati k vračanju plastenk ali njihovemu ločevanju doma.

Plastenka je proizvod, ki ga je v veliki meri možno reciklirati. Komisija je določila cilj, da se bo do leta 2025 zbiralo 90 % plastenk. Poročevalka predlaga, da se zahtevi iz člena 6 o pritrditvi zamaškov in pokrovčkov na vsebnik, kateri se je industrija že zavezala, doda zahtevo, naj se do leta 2025 pri proizvodnji plastenk uporablja najmanj 25 % recikliranega materiala.

3.  Upoštevanje priporočil Svetovne zdravstvene organizacije o cigaretah s plastičnimi filtri

Poročevalka izraža zaskrbljenost tudi glede plastičnih cigaretnih filtrov. So namreč drugi na seznamu plastičnih onesnaževal, naplavljenih na evropske plaže. Predlaga, naj se doda nov člen 4(a): „Zmanjševanje količine odpadkov tobačnih izdelkov po uporabi“.

V njem je poleg sheme razširjene odgovornosti za tobačne proizvajalce določeno, da morajo države članice določiti cilje za 50-odstotno zmanjšanje količine plastičnih cigaretnih filtrov do leta 2025 in 80-odstotno zmanjšanje do leta 2030(11).

Države članice bi se morale prav tako zavezati, da bodo vzpostavile sistem za zbiranje cigaretnih ogorkov, na ravni uporabnikov pa bi se morale zgledovati po Italiji in uvesti odvračilne kazni za kadilce, ki cigaretni ogorek odvržejo na tla ali v kanalizacijo.

4.  Poročevalka meni, da gre Komisija pri razširjeni odgovornosti proizvajalca v členu 8 predaleč.

Sicer priznava, da gre za pomemben instrument okoljske politike in si kot Komisija prizadeva za dopolnitev že obstoječih ukrepov v zakonodaji o odpadkih, vendar ugotavlja, da ta odgovornost nikjer ne pokriva stroškov čiščenja morij in plaž, pri čemer se sklicuje na člen 8(1) Direktive 2008/98/ES (okvirna direktiva o odpadkih). Direktiva (EU) 2018/852 o embalaži in odpadni embalaži določa, da je treba sheme razširjene odgovornosti proizvajalca uvesti najkasneje do 31. decembra 2024, to je najpozneje tri leta po datumu, določenem v tem predlogu. Ti vidiki so po mnenju poročevalke problematični, saj meni, da mora ostati shema razširjene odgovornosti proizvajalca sorazmerna.

5.  Vključitev zelo lahkih plastičnih nosilnih vrečk

Poročevalka predlaga, da se na seznam proizvodov iz člena 5, za katere veljajo omejitve, dodajo plastične nosilne vrečke debeline manj kot 15 mikronov, ki niso zajete v Direktivo (EU) 2015/720 o zmanjšanju potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk.

Meni, da je treba glede na hitre spremembe navad potrošnikov v večini držav članic, kjer so plastične nosilne vrečke na prodajnih mestih postale plačljive, dati jasen signal za prepoved zelo lahkih plastičnih nosilnih vrečk, razen tistih, ki se uporabljajo za higienske namene.

6.  Poročevalka bi si želela sprememb tudi v zvezi z ribolovnim orodjem. Ugotavlja, da nekatere določbe Skupnosti(12) sicer že predvidevajo ukrepanje glede onesnaževanja z zavrženimi ali v morju izgubljenimi mrežami in drugim ribolovnim orodjem, ker pa na ravni EU ni učinkovitega nadzora nad izgubo ribolovnega orodja, vprašanje ostaja nerešeno. Več kot 30 % odpadkov z ribiških in rekreacijskih plovil, ki bi jih bilo treba prinesti nazaj v pristanišče, a se jih ne, verjetno pristane v morju(13). Po mnenju poročevalke bi bilo smiselno v shemo razširjene odgovornosti proizvajalca vključiti tudi ribolovno orodje.

Predlaga, naj se v členu 8(3) doda cilj recikliranja v obsegu 15 %, saj je ribolovno orodje tako kot vso odporno opremo mogoče brez težav ponovno uporabiti in ga je zato treba vrniti v pristanišče. Cilj je realističen, kot je razvidno iz primerov dobre prakse, zlasti v Islandiji, kjer je bil leta 2006 določen cilj recikliranja v obsegu 45 %, danes pa se ocenjuje, da se predela kar 85 % vrvi in mrež.(14)

Namen poročevalke je na splošno skladen s stališči znanstvenikov in ministrov, s katerimi se je srečala med pripravo poročila: plastika, ta čudežni proizvod, ki pa preveč onesnažuje, ima prihodnost, a samo daleč od morij in oceanov.

(1)

R. Geyer, J. Jambeck, K. Lavender, University study, „Production, use, and fate of all plastics ever made“ (Proizvodnja, uporaba in usoda vseh kdajkoli proizvedenih plastičnih proizvodov), Science Advances, Vol. 3, n°7, 2017.

(2)

Evropska komisija, „Impact Assessment - Reducing Marine Litter: action on single use plastics and fishing gear“ (Ocena učinka – Zmanjšanje količine morskih odpadkov: ukrepi glede plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in ribolovnega orodja), SWD(2018)0254, 28. maj 2018, del 1, str. 10.

(3)

Prav tam, del 1, str. 10.

(4)

V skladu s členom 4 1 (a)(b) Direktive 2015/720 z dne 29. aprila 2015 o spremembi Direktive 94/62/ES glede zmanjšanja potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk: „sprejetje instrumentov do 31. decembra 2018 za zagotovitev, da lahke plastične nosilne vrečke ne bodo brezplačno na voljo na prodajnem mestu blaga ali izdelkov, razen če se uvedejo enako učinkoviti instrumenti.“

(5)

Evropska komisija, Plastika za enkratno uporabo: novi predpisi EU za zmanjšanje morskih odpadkov, sporočilo za medije, 28. maj 2018.

(6)

Ocena učinka, op. cit., 1. del, str. 60.

(7)

Prav tam, 1. del, str. 60.

(8)

Prav tam, 1. del, str. 60.

(9)

Prav tam, 1. del, str. 60.

(10)

Prav tam, 1. del, str. 6.

(11)

Poročilo Svetovne zdravstvene organizacije „Tobacco and its environmental impact: an overview“ (Tobak in njegov vpliv na okolje: pregled), 2017.

(12)

Člen 48 Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike določa, da mora kapitan ribiškega plovila v 24 urah pristojni organ svoje države članice zastave obvestiti o vsaki izgubi ribolovnega orodja.

(13)

Ocena učinka, op. cit., str. 12.

(14)

http://iswa2015.org/assets/files/downloads/marine_litter3.pdf


PRILOGA: SEZNAM SUBJEKTOV ALI OSEB, OD KATERIH JE POROČEVALEC PREJEL PRISPEVEK

Naslednji seznama je bil pripravljen povsem prostovoljno. Zanj je odgovorna izključno poročevalka. Poročevalka je pri pripravi [osnutka poročila/poročila do njegovega sprejetja v odboru] prejela prispevke od naslednjih subjektov ali oseb:

Subjekt in/ali oseba

Evropski okoljski urad

ClientEarth

Edana

Essenscia

EurEau

European Plastics Converters (EuPC)

Extended Producer Responsibility Alliance (EXPRA)

FoodDrinkEurope

Fostplus

Prvi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans, pristojen za boljše pravno urejanje, medinstitucionalne odnose, pravno državo in Listino o temeljnih pravicah.

Friends of the Earth Europe

Go4Circle

Belgijski inštitut za embalažo

Podpredsednik Evropske komisije Jyrki Katainen,

pristojen za delovna mesta, rast, naložbe in konkurenčnost

Evropski komisar za okolje, pomorske zadeve in ribištvo Karmenu Vella

Nestlé S.A.

Pack2Go Europe

Petcore Europe

Belgijski državni sekretar za boj proti zlorabam na področju socialnih zadev, varovanje zasebnosti in Severno morje pri ministrici za socialne zadeve in javno zdravje Philippe De Backer

Plastics Europe

Plastics Recyclers Europe

Stalno predstavništvo Avstrije pri Evropski uniji

Rethink Plastic Alliance

Seas at risk

Sky

Suez S.A.

Surfrider Foundation Europe

Tetra Pack International S.A.

Zero Waste Europe


MNENJE Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (26.9.2018)

za Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))

Pripravljavka mnenja: Barbara Kappel

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pobuda o plastičnih proizvodih za enkratno uporabo je del širše agende EU za krožno gospodarstvo. Zagotovila bo ekonomske spodbude za zmanjšanje količine morskih odpadkov, zlasti negativnih zunanjih učinkov, povzročenih z uporabo plastičnih proizvodov za enkratno uporabo. Zunanji učinki so posledice ekonomskih odločitev za tretje strani, za katere te ne prejmejo nadomestila. Povzročitelj jih ne upošteva pri postopku odločanja. Z gospodarskega vidika so oblika nedelovanja trga, zaradi katerega je lahko potrebno posredovanje države.

Namenske ukrepe za mikroplastiko v okviru strategije EU za plastiko dopolnjujeta tudi preprečevanje in zmanjševanje količine plastičnih morskih odpadkov, ki nastanejo zaradi plastičnih proizvodov za enkratno uporabo ter zaradi ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko. Po tem, ko se je leta 2015 začelo obravnavati vprašanje plastičnih vrečk, je bilo ugotovljeno, da 70 % odpadkov v morju v Evropi predstavljajo deset vrst plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in ribolovna oprema (tako imenovana makroplastika). Pomembno je, da se EU in države članice za reševanje okoljskih vidikov morskih odpadkov ustrezno odzovejo, in sicer z zmanjševanjem količine plastike v morju in na plažah, obenem pa se bolj osredotočijo na širši kontekst prehoda plastike na krožno gospodarstvo.

Morski odpadki so globalni problem, ki sega daleč onkraj meja EU, in zgolj z globalnim sporazumom se bomo lahko celostno spoprijeli z izzivom, s katerim se sooča naš planet. Študije kažejo, da 80 % morskih odpadkov izvira iz samo 20 držav, in med njimi ni nobene države članice EU. Zato pripravljavka mnenja poziva h globalnemu pristopu v boju proti onesnaževanju s plastiko in poziva k potrebnim ukrepom na ravni skupin G7 in G20 ter k izvajanju ciljev OZN za trajnostni razvoj.

Finančni sektor bi moral podjetjem pomagati pri naložbah v bolj trajnostne rešitve, preden se vlade zatečejo k ukrepom politike. Pripravljavka mnenja meni, da bi bil bolj priporočljiv pristop, ki bi temeljil na zviševanju standardov, tako da bi nekatere onesnažujoče proizvode izrinili s trga, obenem pa bi spodbudili k raziskavam, razvoju in inovacijam za stroškovno učinkovitejše recikliranje ter biološko razgradljive ali neškodljive proizvode. Nove standarde bi morali uvajati v razumnem časovnem okviru in tako zagotoviti, da bodo mala in srednja podjetja lahko prilagodila svoj poslovni model, saj je v EU velika večina od 50 000 podjetij, ki predelujejo plastiko, malih in srednjih podjetij.

Komisija je v svoji analizi ocenila, da bi predlagane možnosti, ki zajemajo prepoved nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in cilje glede zmanjševanja, razširjeno odgovornost proizvajalca, ukrepe glede zasnove proizvodov ter spodbude ribičem za vračanje ribiškega orodja, pomagale prihraniti 2,6 milijona ton ekvivalenta CO2 in preprečiti okoljsko škodo v višini 11 milijard EUR. Stroški izpolnjevanja obveznosti za podjetja znašajo dve milijardi EUR, stroški ravnanja z odpadki pa 510 milijonov EUR. Z novim pristopom bi potrošniki prihranili okoli 6,5 milijarde EUR, medtem ko bi jih sistem vračanja embalaže ali enakovreden sistem stal dodatnih 1,4 milijarde EUR. Po ocenah Komisije bodo dodatni stroški za ribiško industrijo v najboljšem primeru znašali 0,16 % prihodkov. Komisija pa ni navedla podatkov o stroških izvajanja razširjene odgovornosti proizvajalca, ki bi se v celoti prenesli na končnega potrošnika.

Z reševanjem problematike morskih odpadkov se ustvarjajo gospodarske priložnosti. Podjetja lahko z inovacijami ter raziskavami in razvojem postanejo bolj konkurenčna in prispevajo k razogljičenju gospodarstva, ki bo gospodarneje ravnalo z viri. Naložbe v preprečevanje nastajanja morskih odpadkov ter trajnostni alternativni materiali, proizvodi in poslovni modeli lahko pomagajo ustvarjati nova delovna mesta ter okrepiti tehnična in znanstvena znanja in spretnosti. In čeprav je pobuda za zmanjšanje količine plastičnih proizvodov za enkratno uporabo dobrodošla, je za resnično sorazmernost potreben uravnotežen pristop.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog direktive

Uvodna izjava -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1)  Ekonomska blaginja Unije je neločljivo povezana z dolgoročno okoljsko trajnostjo. Z vse večjo trajnostjo ekonomskih modelov držav članic lahko nastanejo nove priložnosti za inovacije, konkurenčnost in ustvarjanje delovnih mest.

Predlog spremembe    2

Predlog direktive

Uvodna izjava -1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1a)   Izzivi v zvezi z ravnanjem s plastičnimi odpadki so lahko tudi priložnost, da evropska industrija postane vodilna v svetu pri ponujanju rešitev za prehod na krožno gospodarstvo.

Predlog spremembe    3

Predlog direktive

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Morski odpadki imajo čezmejne razsežnosti in se štejejo za globalni problem. Zmanjšanje količine morskih odpadkov je ključni ukrep za doseganje cilja Združenih narodov glede trajnostnega razvoja 14, ki poziva k ohranjanju in trajnostni uporabi oceanov, morij in morskih virov za trajnostni razvoj36. Unija mora odigrati svojo vlogo pri reševanju problema morskih odpadkov in si prizadevati za postavljanje standardov na svetovni ravni. V zvezi s tem Unija sodeluje s partnerji v številnih mednarodnih forumih, kot npr. G20, G7 in Združeni narodi, da se spodbuja usklajeno ukrepanje. Ta pobuda je eno izmed prizadevanj Unije na omenjenem področju.

(3)  Morski odpadki imajo čezmejne razsežnosti in se štejejo za globalni problem. Uspešno preprečevanje nastajanja plastičnih odpadkov in ravnanje z njimi je prek mednarodnega sodelovanja najučinkovitejše, kadar se uporabi znanstven pristop na podlagi dokazov. Zmanjšanje količine morskih odpadkov je ključni ukrep za doseganje cilja Združenih narodov glede trajnostnega razvoja 14, ki poziva k ohranjanju in trajnostni uporabi oceanov, morij in morskih virov za trajnostni razvoj36. Unija mora odigrati svojo vlogo pri reševanju problema morskih odpadkov in si prizadevati za postavljanje standardov na svetovni ravni. V zvezi s tem bi morala Unija okrepiti svoje sodelovanje, zlasti z glavnimi državami onesnaževalkami, ter skupaj s partnerji na mednarodni ravni, kot npr. G20, G7 in Združeni narodi, spodbujati usklajeno ukrepanje. Ta pobuda je eno izmed prizadevanj Unije za zmanjševanje količine odpadkov, da bi dosegli trajnostno in krožno gospodarstvo.

__________________

__________________

36 Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030, ki jo je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela 25. septembra 2015.

36 Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030, ki jo je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela 25. septembra 2015.

Predlog spremembe    4

Predlog direktive

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Da bi bila prizadevanja usmerjena tja, kjer so najbolj potrebna, bi morala Direktiva zajemati le najpogosteje najdene plastične proizvode za enkratno uporabo, ki po ocenah predstavljajo približno 86 % plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, najdenih, po številu, na obalah Unije.

(7)  Da bi bila prizadevanja usmerjena tja, kjer so najbolj potrebna, bi morala Direktiva zajemati najpogosteje najdene plastične proizvode za enkratno uporabo, ki po ocenah predstavljajo približno 86 % plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, najdenih, po številu, na obalah Unije, pa tudi ribiško opremo. Za prehod v krožno gospodarstvo bo potrebno zmanjšanje skupne uporabe plastike za enkratno uporabo.

Predlog spremembe    5

Predlog direktive

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a)  Ta direktive ne posega v določbe iz Direktive 94/62/ES o plastičnih proizvodih za enkratno uporabo, ki se štejejo za embalažo, kot je opredeljena v členu 3(1) Direktive 94/62/ES.

Obrazložitev

Potrebno je pojasnilo v zvezi s plastično embalažo za enkratno uporabo, za katero velja Direktiva 94/62/ES.

Predlog spremembe    6

Predlog direktive

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Plastični proizvodi za enkratno uporabo se lahko proizvajajo iz najrazličnejših vrst plastike. Plastika je običajno opredeljena kot polimerni material, ki se mu lahko dodajajo aditivi. Vendar bi ta opredelitev zajemala nekatere naravne polimere. Nemodificirani naravni polimeri ne bi smeli biti zajeti, saj so v okolju naravno prisotni. Zato bi bilo treba opredelitev pojma polimera iz člena 3(5) Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta43 prilagoditi in uvesti ločeno opredelitev za namene te direktive. Plastika, proizvedena iz modificiranih naravnih polimerov, ali plastika, proizvedena iz bioloških, fosilnih ali sintetičnih izhodnih snovi, ni naravno prisotna, zato bi morala biti obravnavana v tej direktivi. Prilagojena opredelitev pojma plastike bi morala zato zajemati gumijaste proizvode s polimerno osnovo ter biološko in biološko razgradljivo plastiko, ne glede na to, ali je pridobljena iz biomase in/ali pa se sčasoma biološko razgradi. Nekateri polimerni materiali se ne morejo uporabljati kot glavna strukturna komponenta končnih materialov in proizvodov, kot so polimerni premazi, barve, črnila in lepila. Ti materiali ne bi smeli biti zajeti v tej direktivi in zato tudi ne v opredelitvi pojma.

(8)  Plastični proizvodi za enkratno uporabo se lahko proizvajajo iz najrazličnejših vrst plastike. Plastika je običajno opredeljena kot polimerni material, ki se mu lahko dodajajo aditivi. Vendar bi ta opredelitev zajemala nekatere naravne polimere. Nemodificirani naravni polimeri ne bi smeli biti zajeti, saj so v okolju naravno prisotni. Zato bi bilo treba opredelitev pojma polimera iz člena 3(5) Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta43 prilagoditi in uvesti ločeno opredelitev za namene te direktive. Plastika, proizvedena iz modificiranih naravnih polimerov, ali plastika, proizvedena iz bioloških, fosilnih ali sintetičnih izhodnih snovi, ni naravno prisotna, zato bi morala biti obravnavana v tej direktivi. Prilagojena opredelitev pojma plastike bi morala zato zajemati gumijaste proizvode s polimerno osnovo ter biološko in biološko razgradljivo plastiko, ne glede na to, ali je pridobljena iz biomase in/ali pa se sčasoma biološko razgradi. Nekateri polimerni materiali se ne morejo uporabljati kot glavna strukturna komponenta končnih materialov in proizvodov, kot so polimerni premazi, obloge ali plasti, barve, črnila in lepila. Ti materiali ne bi smeli biti zajeti v tej direktivi in zato tudi ne v opredelitvi pojma.

_________________

_________________

43 Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).

43 Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).

Predlog spremembe    7

Predlog direktive

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Za nekatere plastične proizvode za enkratno uporabo primerni in bolj trajnostni alternativni proizvodi še niso enostavno dostopni, poraba večine takih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo pa naj bi se po pričakovanji povečala. Za spremembo tega trenda in spodbujanje prizadevanj za bolj trajnostne rešitve bi bilo treba od držav članic zahtevati, naj sprejmejo potrebne ukrepe za dosego znatnega zmanjšanja porabe zadevnih proizvodov, ne da bi bile ogrožene higiena živil ali varnost hrane, dobre higienske prakse, dobre proizvodne prakse, informacije za potrošnike ali zahteve glede sledljivosti iz živilske zakonodaje Unije44.

(11)  Za nekatere plastične proizvode za enkratno uporabo primerni in bolj trajnostni alternativni proizvodi še niso enostavno dostopni, poraba večine takih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo pa naj bi se po pričakovanji povečala. Za spodbujanje prizadevanj za bolj trajnostne rešitve bi bilo treba od držav članic zahtevati, naj sprejmejo potrebne ukrepe za dosego znatnega zmanjšanja porabe zadevnih proizvodov, kot je bilo storjeno za plastične vrečke v okviru Direktive 94/62/ES, ter brez poseganja v člen 18 Direktive 94/62/ES, ne da bi bile ogrožene higiena živil ali varnost hrane, dobre higienske prakse, dobre proizvodne prakse, informacije za potrošnike ali zahteve glede sledljivosti iz živilske zakonodaje Unije44. Države članice bi morale spodbujati uporabo proizvodov, ki jih je mogoče ponovno uporabiti in ki si primerni za krožno gospodarstvo, ne da bi se pri tem oviral prost pretok blaga na notranjem trgu in brez izkrivljanja konkurence med proizvajalci v EU in zunaj nje. Vsi ukrepi, namenjeni znatnemu zmanjšanju porabe plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, bi morali biti sorazmerni s cilji te direktive. Pri teh ukrepih bi se morali upoštevati vplivi proizvodov v njihovem celotnem življenjskem ciklu.

__________________

__________________

 

43a Direktiva 94/62/ES z dne 20. decembra 1994 o embalaži in odpadni embalaži, UL L 365, 31.12.1994, str. 10–23

44 Uredba (ES) 178/2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje (UL L 31, 1.2.2002, str. 1), Uredba (ES) št. 852/2004 o higieni živil (UL L 139, 30.4.2004, str. 1), Uredba (ES) št. 1935/2004 o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, ter druga ustrezna zakonodaja, povezana z varnostjo hrane, higieno in označevanjem (UL L 338, 13.11.2004, str. 4).

44 Uredba (ES) 178/2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje (UL L 31, 1.2.2002, str. 1), Uredba (ES) št. 852/2004 o higieni živil (UL L 139, 30.4.2004, str. 1), Uredba (ES) št. 1935/2004 o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, ter druga ustrezna zakonodaja, povezana z varnostjo hrane, higieno in označevanjem (UL L 338, 13.11.2004, str. 4).

Predlog spremembe    8

Predlog direktive

Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a)  Od držav članic bi bilo treba zahtevati, da v skladu z Direktivo 94/62/ES uradno obvestijo Komisijo o vseh okvirnih ukrepih, povezanih z embalažo, preden jih sprejmejo, da bi preverili, ali bi lahko pomenili ovire za delovanje notranjega trga.

Obrazložitev

Pomembno je zagotoviti skladnost Direktive 94/62/ES, zlasti člena 16 (uradno obveščanje) in člena 18 (prosto dajanje v promet), s to direktivo, kadar gre za plastično embalažo za enkratno uporabo, ter zaščititi notranji trg za embalažo.

Predlog spremembe    9

Predlog direktive

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Nekateri plastični proizvodi za enkratno uporabo končajo v okolju zaradi neustreznega odstranjevanja prek kanalizacije ali drugega neustreznega spuščanja v okolje. Zato bi morale za plastične proizvode za enkratno uporabo, ki se pogosto odvržejo v kanalizacijo ali drugače neustrezno odstranijo, veljati zahteve za označevanje. Z označevanjem bi bilo treba potrošnike obveščati o ustreznih možnostih odstranjevanja odpadkov in/ali možnostih odstranjevanja, ki se jim je treba izogibati, in/ali negativnih vplivih odpadkov na okolje zaradi neustreznega odstranjevanja. Komisiji bi bilo treba podeliti pooblastila za vzpostavitev usklajenega načina označevanja, pri čemer bi morala, kjer je to ustrezno, preveriti dojemanje predlaganega označevanja pri reprezentativnih skupinah potrošnikov, da bi zagotovila, da je učinkovito in da ga je mogoče jasno razumeti.

(14)  Nekateri plastični proizvodi za enkratno uporabo končajo v okolju zaradi neustreznega odstranjevanja prek kanalizacije ali drugega neustreznega spuščanja v okolje. Zato bi morale za plastične proizvode za enkratno uporabo, ki se pogosto odvržejo v kanalizacijo ali drugače neustrezno odstranijo, veljati zahteve za označevanje. Z označevanjem bi bilo treba potrošnike obveščati o ustreznih možnostih odstranjevanja odpadkov in/ali možnostih odstranjevanja, ki se jim je treba izogibati, in/ali negativnih vplivih odpadkov na okolje zaradi neustreznega odstranjevanja. Komisiji bi bilo treba podeliti pooblastila za vzpostavitev usklajenega načina označevanja, kot je na primer logotip, pri čemer bi morala, kjer je to ustrezno, preveriti dojemanje predlaganega označevanja pri reprezentativnih skupinah potrošnikov, da bi zagotovila, da je učinkovito in da ga je mogoče jasno razumeti. V tem procesu bi morala Komisija upoštevati obstoječe sektorske prostovoljne sporazume, ki so bili sprejeti v ta namen. Poleg tega lahko države članice določijo pravila o odvračilnih globah in kaznih, ki bi se uporabljale za odgovorne za izpust odpadkov v okolje.

Predlog spremembe    10

Predlog direktive

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Kar zadeva plastične proizvode za enkratno uporabo, za katere ne obstajajo enostavno dostopni, primerni in bolj trajnostni alternativni proizvodi, bi morale države članice v skladu z načelom „onesnaževalec plača“ uvesti tudi sheme razširjene odgovornosti proizvajalca za kritje stroškov ravnanja z odpadki in njihovega odstranjevanja, pa tudi stroškov ukrepov ozaveščanja za preprečevanje nastajanja in zmanjšanje količine takih odpadkov.

(15)  Kar zadeva plastične proizvode za enkratno uporabo, za katere ne obstajajo enostavno dostopni, primerni in bolj trajnostni alternativni proizvodi, bi morale države članice v skladu z načelom „onesnaževalec plača“ uvesti tudi sheme razširjene odgovornosti proizvajalca za kritje potrebnih stroškov ravnanja z odpadki v skladu s členom 8 in 8a Direktive 2008/98/ES in členom 7 Direktive 94/62/ES, pa tudi stroškov ukrepov ozaveščanja za preprečevanje nastajanja in zmanjšanje količine takih odpadkov.

Obrazložitev

Za boj proti smetenju bi si morali prizadevati tako pristojni organi kot proizvajalci in potrošniki. Problem smetenja se ne bo rešil s plačili proizvajalcev za stroške odstranjevanja, ampak z drugačnim ravnanjem potrošnikov, ki ga je mogoče doseči s poučevanjem potrošnikov in izvrševanjem veljavne zakonodaje. Preprečevanje smetenja je mnogo učinkovitejše.

Predlog spremembe    11

Predlog direktive

Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15a)  Zagotovi se enotno izvajanje ukrepov razširjene odgovornosti proizvajalca, da se prepreči izkrivljanje konkurence na notranjem trgu.

Predlog spremembe    12

Predlog direktive

Uvodna izjava 15 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15b)  Ekonomske spodbude lahko vplivajo na izbiro potrošnika, ga k potrošniškim navadam spodbujajo ali od njih odvračajo in se tako lahko uporabijo kot učinkovito orodje višje v verigi za zmanjšanje vpliva nekaterih vrst plastike na okolje.

Predlog spremembe    13

Predlog direktive

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Velik del plastike v morskih odpadkih, ki izvira iz opuščenega, izgubljenega in zavrženega ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, kaže, da veljavne pravne zahteve46 ne zagotavljajo zadostnih spodbud za vračanje takega ribolovnega orodja na obalo za zbiranje in obdelavo. S sistemom posrednih pristojbin, predvidenim v zakonodaji Unije o pristaniških sprejemnih zmogljivostih za sprejem odpadkov z ladij, je odvzeta spodbuda za ladje, da svoje odpadke spuščajo v morje, in zagotovljena pravica do oddaje odpadkov. Vendar bi moral navedeni sistem biti dopolnjen z dodatnimi finančnimi spodbudami za ribiče, da bi svoje zavrženo ribolovno orodje dostavili na obalo, da bi se izognili morebitnemu zvišanju neposredne pristojbine za odpadke, ki jo je treba plačati. Ker imajo plastični sestavni deli ribolovnega orodja velik potencial za recikliranje, bi morale države članice v skladu z načelom „onesnaževalec plača“ uvesti razširjeno odgovornost proizvajalca za ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, za olajšanje ločenega zbiranja odpadnega ribolovnega orodja in financiranje ustreznega ravnanja s takim odpadnim ribolovnim orodjem, zlasti recikliranja.

(16)  Velik del plastike v morskih odpadkih, ki izvira iz opuščenega, izgubljenega in zavrženega ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, kaže, da veljavne pravne zahteve46 ne zagotavljajo zadostnih spodbud za vračanje takega ribolovnega orodja na obalo za zbiranje in obdelavo. S sistemom posrednih pristojbin, predvidenim v zakonodaji Unije o pristaniških sprejemnih zmogljivostih za sprejem odpadkov z ladij, je odvzeta spodbuda za ladje, da svoje odpadke spuščajo v morje, in zagotovljena pravica do oddaje odpadkov. Vendar navedeni sistem ni dovolj učinkovit pri spodbujanju ribičev, da bi svoje zavrženo ribolovno orodje dostavili na obalo. Ker imajo plastični sestavni deli ribolovnega orodja velik potencial za recikliranje, bi morale države članice v skladu z načelom „onesnaževalec plača“ uvesti razširjeno odgovornost proizvajalca za ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, za financiranje ustreznega ravnanja s takim odpadnim ribolovnim orodjem, zlasti recikliranja. Poleg tega bi morale Komisija in države članice sodelovati pri oblikovanju mehanizmov za zmanjševanje količine odpadnega ribolovnega orodja ter da bi olajšali ločeno zbiranje odpadnega ribolovnega orodja.

__________________

__________________

46 Uredba Sveta (ES) št. 1224/2009, Direktiva 2000/59/ES in Direktiva 2008/98/ES.

46 Uredba Sveta (ES) št. 1224/2009, Direktiva 2000/59/ES in Direktiva 2008/98/ES.

Predlog spremembe    14

Predlog direktive

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Za preprečevanje smetenja in drugih neustreznih oblik odstranjevanja, ki povzročajo nastajanje morskih odpadkov, ki vsebujejo plastiko, morajo biti potrošniki ustrezno obveščeni o najprimernejših razpoložljivih možnostih odstranjevanja odpadkov in/ali možnostih odstranjevanja, ki se jim je treba izogibati, dobrih praksah v zvezi z odstranjevanjem odpadkov in vplivu slabih praks odstranjevanja na okolje, pa tudi o plastičnih materialih v nekaterih plastičnih proizvodih za enkratno uporabo in ribolovnem orodju. Zato bi bilo treba od držav članic zahtevati, da sprejmejo ukrepe ozaveščanja za zagotovitev, da so potrošnikom zagotovljene take informacije. Informacije ne bi smele vključevati nobene promocijske vsebine, ki bi spodbujala uporabo plastičnih proizvodov za enkratno uporabo. Države članice bi morale imeti možnost, da izberejo ukrepe, ki so najprimernejši glede na naravo proizvoda ali njegovo uporabo. Proizvajalci plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, bi morali v okviru svoje obveznosti razširjene odgovornosti proizvajalca kriti stroške ukrepov ozaveščanja.

(18)  Za preprečevanje smetenja in drugih neustreznih oblik odstranjevanja, ki povzročajo nastajanje morskih odpadkov, ki vsebujejo plastiko, morajo biti potrošniki ustrezno obveščeni o najprimernejših razpoložljivih možnostih odstranjevanja odpadkov in/ali možnostih odstranjevanja, ki se jim je treba izogibati, dobrih praksah v zvezi z odstranjevanjem odpadkov in vplivu slabih praks odstranjevanja na okolje, pa tudi o plastičnih materialih v nekaterih plastičnih proizvodih za enkratno uporabo in ribolovnem orodju. Zato bi bilo treba od držav članic zahtevati, da sprejmejo ukrepe ozaveščanja, vključno s kampanjami izobraževanja v šolah, za zagotovitev, da so potrošnikom zagotovljene take informacije, s čimer bi jih spodbudili k spremembi ravnanja in dejavnejšemu sodelovanju pri preprečevanju nastajanja odpadkov. Države članice bi morale imeti možnost, da izberejo ukrepe, ki so najprimernejši glede na regionalne pogoje, naravo proizvoda ali njegovo uporabo. Ustrezno je treba poskrbeti, da med domačimi proizvajalci plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, in konkurenti, ki niso iz EU, smejo pa svoje proizvode prodajati na enotnem trgu, ne bo prišlo do izkrivljanja konkurence. Proizvajalci plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, bi morali biti v okviru svoje odgovornosti vključeni v ukrepe ozaveščanja. Proizvajalci niso dolžni kriti stroškov za te kampanje ozaveščanja. V boju zoper smetenje bi si morali prizadevati tako pristojni organi kot proizvajalci in potrošniki.

Predlog spremembe    15

Predlog direktive

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22)  Komisija bi morala v skladu z odstavkom 22 Medinstitucionalnega sporazuma med Evropskim parlamentom, Svetom Evropske unije in Evropsko komisijo o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 201648 opraviti oceno te direktive. Taka ocena bi morala temeljiti na pridobljenih izkušnjah ter podatkih, zbranih med izvajanjem te direktive, in podatkih, zbranih v skladu z Direktivo 2008/56/ES ali Direktivo 2008/98/ES. Ocena bi morala zagotoviti podlago za oceno možnih nadaljnjih ukrepov in oceno, ali je treba ob upoštevanju spremljanja morskih odpadkov v Uniji pregledati Prilogo s seznamom plastičnih proizvodov za enkratno uporabo. Pri oceni bi bilo treba tudi upoštevati, ali medtem doseženi znanstveni in tehnični napredek, vključno z razvojem biološko razgradljivih materialov in oblikovanjem meril ali standarda za biološko razgradljivost plastike v morskem okolju, kot je predvideno v evropski strategiji za plastiko, omogoča določitev standarda za biološko razgradnjo nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo v morskem okolju. Tak standard bi vključeval standard za preverjanje, ali bi se plastika, kot rezultat fizikalne in biološke razgradnje v morskem okolju, v celoti razgradila na ogljikov dioksid (CO2), biomaso in vodo v dovolj kratkem času, da plastika ne bi škodila morskim organizmom in se začela kopičiti v okolju. V takem primeru bi bilo mogoče plastične proizvode za enkratno uporabo, ki izpolnjujejo tak standard, izvzeti iz prepovedi dajanja na trg. Čeprav evropska strategija za plastiko že predvideva ukrepe na tem področju, pa priznava tudi izzive v zvezi z določanjem regulativnega okvira za plastiko, ki je biološko razgradljiva, zaradi različnih pogojev v morjih.

(22)  Komisija bi morala v skladu z odstavkom 22 Medinstitucionalnega sporazuma med Evropskim parlamentom, Svetom Evropske unije in Evropsko komisijo o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 201648 opraviti oceno te direktive. Taka ocena bi morala temeljiti na pridobljenih izkušnjah ter podatkih, zbranih med izvajanjem te direktive, in podatkih, zbranih v skladu z Direktivo 2008/56/ES ali Direktivo 2008/98/ES. Ocena bi morala zagotoviti podlago za oceno možnih nadaljnjih ukrepov in oceno, ali je treba ob upoštevanju spremljanja morskih odpadkov v Uniji pregledati Prilogo s seznamom plastičnih proizvodov za enkratno uporabo. Pri oceni bi bilo treba tudi upoštevati, ali medtem doseženi znanstveni in tehnični napredek, vključno z razvojem biološko razgradljivih materialov in oblikovanjem meril ali standarda za biološko razgradljivost plastike v morskem okolju, kot je predvideno v evropski strategiji za plastiko, omogoča določitev standarda za biološko razgradnjo nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo v morskem okolju. Tak standard bi vključeval standard za preverjanje, ali bi se plastika, kot rezultat fizikalne in biološke razgradnje v morskem okolju, v celoti razgradila na ogljikov dioksid (CO2), biomaso in vodo v dovolj kratkem času, da plastika ne bi škodila morskim organizmom in se začela kopičiti v okolju. V takem primeru bi bilo mogoče plastične proizvode za enkratno uporabo, ki izpolnjujejo tak standard, izvzeti iz prepovedi dajanja na trg. Čeprav evropska strategija za plastiko že predvideva ukrepe na tem področju, pa priznava tudi izzive v zvezi z določanjem regulativnega okvira za plastiko, ki je biološko razgradljiva, zaradi različnih pogojev v morjih. Pri oceni bi bilo treba proučiti tudi gospodarske učinke na sektorje, ki so zaradi te direktive najbolj izpostavljeni, vključno s stroški izpolnjevanja obveznosti.

__________________

__________________

48 UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

48 UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

Predlog spremembe    16

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Cilj te direktive je preprečiti in zmanjšati vpliv nekaterih plastičnih proizvodov na okolje, zlasti vodno okolje, in zdravje ljudi ter spodbujati prehod na krožno gospodarstvo z inovativnimi poslovnimi modeli, proizvodi in materiali ter s tem tudi prispevati k učinkovitemu delovanju notranjega trga.

Cilj te direktive je preprečiti in znatno zmanjšati vpliv nekaterih plastičnih proizvodov na okolje, zlasti vodno okolje, in zdravje ljudi ter okrepiti vodilno vlogo EU, da bi spodbujali prehod na krožno gospodarstvo z inovativnimi in trajnostnimi poslovnimi modeli, proizvodi in nestrupenimi materiali ter s tem tudi prispevati k učinkovitemu delovanju notranjega trga.

Predlog spremembe    17

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice do [šest let po roku za prenos te direktive] sprejmejo potrebne ukrepe za dosego znatnega zmanjšanja porabe plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz dela A Priloge na svojem ozemlju.

Države članice brez poseganja v člen 18 Direktive 94/62/ES do [štiri leta po roku za prenos te direktive] sprejmejo potrebne ukrepe za dosego znatnega zmanjšanja porabe plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz dela A Priloge na svojem ozemlju.

Predlog spremembe    18

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice zagotovijo, da se v skladu z določbami o razširjeni odgovornosti proizvajalca iz Direktive 2008/98/ES sheme razširjene odgovornosti proizvajalca vzpostavijo za vse plastične proizvode za enkratno uporabo iz dela E Priloge, ki so dani na trg Unije.

1.  Države članice vzpostavijo sheme razširjene odgovornosti proizvajalca za vse plastične proizvode za enkratno uporabo iz dela E Priloge, ki so dani na trg Unije, če to ne privede do izkrivljanja konkurence ter če so uvoženi proizvodi in domači proizvodi obravnavani tako, da imajo enak učinek na tržne cene. Zagotovi se skladnost z določbami o razširjeni odgovornosti proizvajalca iz Direktive 2008/98/ES.

Predlog spremembe    19

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kar zadeva sheme, vzpostavljene v skladu z odstavkom 1, države članice zagotovijo, da proizvajalci plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz dela E Priloge krijejo stroške zbiranja odpadkov, ki vsebujejo take plastične proizvode za enkratno uporabo, ter njihovega poznejšega prevoza in obdelave, vključno s stroški odstranjevanja odpadkov in stroški ukrepov ozaveščanja iz člena 10, povezanih z zadevnimi proizvodi.

Kar zadeva sheme, vzpostavljene v skladu z odstavkom 1, države članice zagotovijo, da proizvajalci plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz dela E Priloge v skladu s členoma 8 in 8a Direktive 2008/98/ES krijejo potrebne stroške zbiranja odpadkov, ki vsebujejo take plastične proizvode za enkratno uporabo, ter njihovega poznejšega prevoza in obdelave, vključno s stroški odstranjevanja odpadkov in stroški ukrepov ozaveščanja iz člena 10, povezanih z zadevnimi proizvodi.

Obrazložitev

Za boj zoper odpadke bi si morali prizadevati pristojni organi, proizvajalci in potrošniki. Problem smetenja se ne bo rešil s plačili proizvajalcev za stroške odstranjevanja, ampak z drugačnim ravnanjem potrošnikov, ki ga je mogoče doseči s poučevanjem potrošnikov in izvrševanjem veljavne zakonodaje. Preprečevanje smetenja je mnogo učinkovitejše.

Predlog spremembe    20

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Komisija objavi smernice o izvajanju vseh ukrepov v skladu s tem členom (vključno z razdelitvijo stroškov) glede razširjene odgovornosti proizvajalca.

Predlog spremembe    21

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4b.  Pristojni organ zagotovi, da so stroški, povezani z razširjeno odgovornostjo proizvajalca, za proizvajalce sorazmerni ter da se redno in na dostopen in pregleden način sporočajo zadevnim subjektom.

Predlog spremembe    22

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  določijo cilje glede ločenega zbiranja za ustrezne sheme razširjene odgovornosti proizvajalca.

(b)  določijo cilje glede ločenega zbiranja za ustrezne sheme razširjene odgovornosti proizvajalca ali

Predlog spremembe    23

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba) vzpostavijo sisteme zbiranja odpadkov, ki so se izkazali za učinkovite in za katere menijo, da bodo ustrezni za dosego ciljev.

Predlog spremembe    24

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Države članice lahko med drugim po potrebi uvedejo ukrepe ozaveščanja. Ti se lahko na primer izvajajo v šolah ali podjetjih.

Predlog spremembe    25

Predlog direktive

Člen 11 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Usklajevanje ukrepov

Usklajevanje ukrepov med državami članicami

Predlog spremembe    26

Predlog direktive

Člen 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 11a

 

Usklajevanje ukrepov na mednarodni ravni

 

Komisija si v sodelovanju z državami članicami prizadeva za usklajevanje ukrepov za zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje in za podporo prehoda na trajnostne ekonomske modele na mednarodni ravni.

Predlog spremembe    27

Predlog direktive

Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija do … [šest mesecev po roku za prenos te direktive] oceni to direktivo. Ocena temelji na informacijah, ki so na voljo v skladu s členom 13. Države članice Komisiji predložijo morebitne dodatne informacije, potrebne za oceno in pripravo poročila iz člena 2.

1.  Komisija do … [pet let po roku za prenos te direktive] oceni to direktivo. Ocena temelji na informacijah, ki so na voljo v skladu s členom 13. Države članice Komisiji predložijo morebitne dodatne informacije, potrebne za oceno in pripravo poročila iz člena 2.

Predlog spremembe    28

Predlog direktive

Člen 15 – odstavek 3 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  obstaja gospodarski učinek na sektorje, ki jih ta direktiva najbolj zadeva, in ali gospodarski učinek in stroški usklajevanja ustrezajo napovedim v oceni učinka Komisije.

Predlog spremembe    29

Predlog direktive

Člen 15 – odstavek 3 – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cb)  izvajanje te direktive kakor koli negativno vpliva na konkurenčnost sektorjev, ki jih ta predlog najbolj zadeva, v primerjavi z njihovimi konkurenti, ki nimajo sedeža v EU.

Predlog spremembe    30

Predlog direktive

Priloga I – del D – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  Vlažilni robčki, tj. predhodno navlaženi robčki za osebno nego ter gospodinjsko in industrijsko uporabo

–  Vlažilni robčki, tj. predhodno navlaženi robčki za osebno nego ter gospodinjsko in industrijsko uporabo ter predhodno navlažen toaletni papir.

Predlog spremembe    31

Predlog direktive

Priloga I – del D – alinea 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

–  Tobačni izdelki s filtri in filtri, ki se tržijo za uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki.

Obrazložitev

Cigaretni ogorki so drugi najpogosteje najdeni predmet na plažah in en sam cigaretni ogorek onesnaži vsaj 500 litrov vode. Zato je zelo pomembno, da se potrošniki zavedajo posledic odmetavanja cigaret na cesto.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje

Referenčni dokumenti

COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

ECON

5.7.2018

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Barbara Kappel

20.6.2018

Obravnava v odboru

3.9.2018

24.9.2018

 

 

Datum sprejetja

24.9.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

25

19

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Pervenche Berès, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Barbara Kappel, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Steven Woolfe, Marco Zanni, Esther de Lange

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Doru-Claudian Frunzulică, Ramón Jáuregui Atondo, Rina Ronja Kari, Jeppe Kofod, Marcus Pretzell, Romana Tomc, Lieve Wierinck, Roberts Zīle, Sophia in ‘t Veld

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Jo Leinen, Julia Pitera, Virginie Rozière, Sabine Verheyen

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

25

+

ALDE

Sophia in 't Veld, Lieve Wierinck

ECR

Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Roberts Zīle

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Barbara Kappel, Marcus Pretzell, Marco Zanni

NI

Steven Woolfe

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Julia Pitera, Anne Sander, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere, Sabine Verheyen

19

-

ECR

Pirkko Ruohonen-Lerner

GUE/NGL

Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

S&D

Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Doru-Claudian Frunzulică, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Jeppe Kofod, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Virginie Rozière, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato

1

0

VERTS/ALE

Ernest Urtasun

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


MNENJE Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (27.9.2018)

za Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))

Pripravljavka mnenja: Barbara Kappel

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Namenske ukrepe za mikroplastiko v okviru strategije EU za plastiko dopolnjujeta tudi preprečevanje in zmanjševanje količine morskih odpadkov, ki nastanejo zaradi plastičnih proizvodov za enkratno uporabo ter zaradi ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko. Po tem, ko se je leta 2015 začelo obravnavati vprašanje plastičnih vrečk, je sledila ugotovitev, da 70 % odpadkov v morju v Evropi predstavlja deset vrst plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in ribolovna oprema (tako imenovana makroplastika). Pomembno je, da EU sprejme ustrezne ukrepe za reševanje okoljskih vidikov morskih odpadkov, in sicer z zmanjševanjem količine plastike v morju in na obali, obenem pa zagotovi večjo osredotočenost na širši kontekst prehoda plastike na krožno gospodarstvo.

Morski odpadki so globalni problem, ki sega daleč onkraj meja EU, in zgolj z globalnim sporazumom se bomo lahko celostno spoprijeli z izzivom, s katerim se sooča naš planet. Študije kažejo, da 80 % morskih odpadkov izvira iz samo 20 držav, in med njimi ni nobene države članice EU. Zato pripravljavka mnenja poziva h globalnemu pristopu v boju proti onesnaževanju s plastiko in poziva k potrebnim ukrepom na ravni skupin G7 in G20 ter k izvajanju ciljev OZN za trajnostni razvoj. Poleg tega bi se morali multinacionalni posojilodajalci in mednarodni vlagatelji bolj osredotočiti na ukrepe za zmanjšanje količine morskih odpadkov, in sicer tako, da se usmerijo k programom za ravnanje z odpadki v okviru krožnega gospodarstva.

Za uspešno zmanjšanje količine plastičnih proizvodov za enkratno uporabo je ključnega pomena tudi ozaveščenost potrošnikov. Pripravljavka mnenja verjame, da so za trajne rezultate odločilnega pomena kampanje ozaveščanja in informiranja javnosti o ukrepih, ki se naložijo državam članicam in industriji.

Komisija je v svoji analizi ocenila, da bi predlagane možnosti, ki zajemajo prepoved nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in cilje glede zmanjševanja, razširjeno odgovornost proizvajalca, ukrepe glede zasnove proizvodov ter spodbude ribičem za vračanje ribiškega orodja, pomagale prihraniti 2,6 milijona ton ekvivalenta CO2 in preprečiti okoljsko škodo v višini 11 milijard EUR. Stroški izpolnjevanja obveznosti za podjetja nanesejo za okoli dve milijardi EUR, stroški ravnanja z odpadki pa 510 milijonov EUR. Z novim pristopom bi potrošniki prihranili okoli 6,5 milijard EUR, medtem ko bi jih sistem vračanja embalaže stal dodatnih 1,4 milijarde EUR. Po ocenah Komisije bodo dodatni stroški za ribiško industrijo v najboljšem primeru znašali 0,16 % prihodkov. Komisija pa ni navedla podatkov o stroških izvajanja razširjene odgovornosti proizvajalca, ki bi se v celoti prenesli na končnega potrošnika.

Pripravljavka mnenja želi poudariti, da bi morala biti možnost politike, da „prepove“ nekatere vrste proizvodov, načeloma le izhod v skrajni sili. Dejansko bi bil bolj priporočljiv pristop, ki bi temeljil na zviševanju standardov, tako da bi nekatere onesnažujoče proizvode izrinili s trga, obenem pa bi spodbudili k raziskavam, razvoju in inovacijam za stroškovno učinkovitejše recikliranje ter biološko razgradljive ali neškodljive proizvode. Nove standarde bi morali uvajati v razumnem časovnem okviru in tako zagotoviti, da bodo lahko mala in srednja podjetja lahko prilagodila svoj poslovni model, saj je v EU velika večina od 50.000 podjetij, ki predelujejo plastiko, malih in srednjih podjetij.

Z reševanjem problematike morskih odpadkov se ustvarjajo gospodarske priložnosti. Podjetja lahko z inovacijami ter raziskavami in razvojem postanejo bolj konkurenčna in prispevajo k razogljičenju gospodarstva, ki bo gospodarneje ravnalo z viri. Naložbe v preprečevanje nastajanja morskih odpadkov ter trajnostni alternativni materiali, proizvodi in poslovni modeli lahko pomagajo ustvarjati nova delovna mesta ter okrepiti tehnična in znanstvena znanja in spretnosti. In čeprav je pobuda za zmanjšanje količine plastičnih proizvodov za enkratno uporabo dobrodošla, je za resnično sorazmernost potreben uravnotežen pristop.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog direktive

Navedba sklicevanja 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 192(1) Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 192(1) Pogodbe ter člena 114, kolikor zadeva embalažo, kot je opredeljena v členu 3(1) Direktive 94/62/ES,

Predlog spremembe    2

Predlog direktive

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Visoka funkcionalnost in razmeroma nizki stroški plastike pomenijo, da je ta material vse bolj razširjen v vsakdanjem življenju. Njena vse večja uporaba v kratkotrajnih proizvodih, ki niso zasnovani za ponovno uporabo ali stroškovno učinkovito recikliranje, pomeni, da z njo povezani vzorci proizvodnje in porabe postajajo vse bolj neučinkoviti in linearni. Zato je Komisija v okviru akcijskega načrta za krožno gospodarstvo32 v evropski strategiji za plastiko33 sklenila, da je treba rešiti problematiko postopnega povečevanja nastajanja odpadkov iz plastike in njihovega uhajanja, zlasti v morsko okolje, da bi se vzpostavil resnično krožen življenjski cikel za plastiko.

(1)  Visoka funkcionalnost in razmeroma nizki stroški plastike pomenijo, da je ta material vse bolj razširjen v vsakdanjem življenju. Njena vse večja uporaba v kratkotrajnih proizvodih, ki niso zasnovani za ponovno uporabo ali stroškovno učinkovito recikliranje, pomeni, da z njo povezani vzorci proizvodnje in porabe postajajo vse bolj neučinkoviti in linearni. Zato je Komisija v okviru akcijskega načrta za krožno gospodarstvo32 v evropski strategiji za plastiko33 sklenila, da je treba rešiti problematiko postopnega povečevanja nastajanja odpadkov iz plastike in njihovega uhajanja, zlasti v morsko okolje, da bi se vzpostavil resnično krožen življenjski cikel za plastiko. Vsa nadaljnja prizadevanja v zvezi s plastiko morajo temeljiti na nedavno sprejeti zakonodaji EU o krožnem gospodarstvu, biti z njo v celoti skladna in ustrezati sistemu, ki je v tej zakonodaji vzpostavljen.

__________________

__________________

32 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Zaprtje zanke – akcijski načrt EU za krožno gospodarstvo“ (COM(2015) 614 final).

32 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Zaprtje zanke – akcijski načrt EU za krožno gospodarstvo“ (COM(2015)0614 final).

33 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Evropska strategija za plastiko v krožnem gospodarstvu“ (COM(2018) 28 final).

33 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Evropska strategija za plastiko v krožnem gospodarstvu“ (COM(2018)0028 final).

Predlog spremembe    3

Predlog direktive

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  Nedavno sprejeta zakonodaja EU o odpadkih, predvsem Direktiva 2008/98/EU, Direktiva 94/62/EU in Direktiva 1999/31/EU, vzpostavlja kompleksen sistem statističnih podatkov za zbiranje odpadkov in reciklažo, jasne cilje za reciklažo nekaterih tokov odpadkov, vključno s plastiko, in hierarhijo ravnanja z odpadki. Opredeljuje tudi spodbude za prehod na bolj krožno gospodarstvo in širšo rabo recikliranih materialov, obveze za proizvajalce v okviru minimalnih zahtev glede razširjene odgovornosti proizvajalca. Namen direktive ni nadomestitev te sheme, ampak njena dopolnitev z ukrepi za reševanje posebnih težav z morskimi odpadki.

Predlog spremembe    4

Predlog direktive

Uvodna izjava 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1b)  Ekonomska blaginja Unije je neločljivo povezana z dolgoročno okoljsko trajnostjo. Z vse večjo trajnostjo ekonomskih modelov držav članic lahko nastanejo nove priložnosti za inovacije, konkurenčnost in ustvarjanje delovnih mest.

Predlog spremembe    5

Predlog direktive

Uvodna izjava 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1c)  Izzivi v zvezi z ravnanjem s plastičnimi odpadki so lahko tudi priložnost, da evropska industrija postane vodilna v svetu pri ponujanju rešitev za prehod na krožno gospodarstvo.

Predlog spremembe    6

Predlog direktive

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Krožni pristopi, ki dajejo prednost proizvodom, ki jih je mogoče ponovno uporabiti, in sistemom za ponovno uporabo, bodo privedli do zmanjšanja količine odpadkov, tako preprečevanje pa je na vrhu hierarhije odpadkov iz člena 4 Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta34.Taki pristopi so tudi skladni s ciljem Združenih narodov glede trajnostnega razvoja 1235, tj. zagotoviti trajnostne načine porabe in proizvodnje.

(2)  Krožni pristopi, ki dajejo prednost proizvodom, ki jih je mogoče ponovno uporabiti, in spodbujajo možnost recikliranja proizvodov, bodo privedli do zmanjšanja količine odpadkov, tako preprečevanje pa je na vrhu hierarhije odpadkov iz člena 4 Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta34. Taki pristopi so tudi skladni s ciljem Združenih narodov glede trajnostnega razvoja 1235, tj. zagotoviti trajnostne načine porabe in proizvodnje.

_________________

_________________

34 Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 312, 22.11.2008, str. 3).

34 Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 312, 22.11.2008, str. 3).

35 Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030, ki jo je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela 25. septembra 2015.

35 Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030, ki jo je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela 25. septembra 2015.

Predlog spremembe    7

Predlog direktive

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Morski odpadki imajo čezmejne razsežnosti in se štejejo za globalni problem. Zmanjšanje količine morskih odpadkov je ključni ukrep za doseganje cilja Združenih narodov glede trajnostnega razvoja 14, ki poziva k ohranjanju in trajnostni uporabi oceanov, morij in morskih virov za trajnostni razvoj36. Unija mora odigrati svojo vlogo pri reševanju problema morskih odpadkov in si prizadevati za postavljanje standardov na svetovni ravni. V zvezi s tem Unija sodeluje s partnerji v številnih mednarodnih forumih, kot npr. G20, G7 in Združeni narodi, da se spodbuja usklajeno ukrepanje. Ta pobuda je eno izmed prizadevanj Unije na omenjenem področju.

(3)  V svetovnih morjih in oceanih se je nakopičilo 150 milijonov ton plastike in mikroplastike, kar močno škodi morskim živalskim in rastlinskim vrstam, podnebju in biotski raznovrstnosti po svetu. Morski odpadki imajo čezmejne razsežnosti in se štejejo za globalni problem. Zmanjšanje količine morskih odpadkov je ključni ukrep za doseganje cilja Združenih narodov glede trajnostnega razvoja 14, ki poziva k ohranjanju in trajnostni uporabi oceanov, morij in morskih virov za trajnostni razvoj36. Unija mora odigrati svojo vlogo pri reševanju problema morskih odpadkov in si prizadevati za postavljanje standardov na svetovni ravni, obenem pa varovati pošteno konkurenčno okolje za svojo industrijo. V zvezi s tem bi si morala Unija prizadevati za zaveze partnerjev na mednarodni ravni, kot npr. v okviru G20, G7 in Združenih narodov, da se spodbuja usklajeno ukrepanje. Ta pobuda je del prizadevanj Unije za zmanjševanje količine odpadkov in trajnostno gospodarstvo.

__________________

__________________

36 Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030, ki jo je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela 25. septembra 2015.

36 Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030, ki jo je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela 25. septembra 2015.

Predlog spremembe    8

Predlog direktive

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a)  Kljub prizadevanjem EU na področju podnebne diplomacije in mednarodnega sodelovanja so razmere v nekaterih tretjih država še vedno zaskrbljujoče. EU mora okrepiti svoja prizadevanja na področju mednarodnega sodelovanja za zaščito okolja. Igrati mora vlogo spodbujevalca in biti pionirka na področju okoljske politike ter ravnanja z odpadki. Prizadevati bi si morala za prenos izkušenj, širjenje znanja in tehnologij za preprečevanje onesnaževanja s plastiko ter za izmenjavo najboljše prakse pri zaščiti vodnega okolja, njegovega čiščenja in preprečevanja onesnaževanja s plastiko.

Predlog spremembe    9

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  V Uniji je od 80 do 85 % morskih odpadkov, merjenih kot število odpadkov na obalah, iz plastike, pri čemer plastični proizvodi za enkratno uporabo predstavljajo 50 %, z ribolovom povezani proizvodi pa 27 %. Med plastične proizvode za enkratno uporabo spadajo različni pogosto uporabljeni potrošniški proizvodi, ki se po tem, ko se enkrat uporabijo za namen, za katerega so bili predvideni, zavržejo, redko reciklirajo in pogosto znajdejo med smetmi. Velik del ribolovnega orodja, danega na trg, ni zbran za obdelavo. Zato so plastični proizvodi za enkratno uporabo in ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, zelo resen problem v okviru morskih odpadkov ter pomenijo resno tveganje za morske ekosisteme, biotsko raznovrstnost in morda tudi za zdravje ljudi ter škodujejo dejavnostim, kot so turizem, ribolov in ladijski prevoz.

(5)  V Uniji je od 80 do 85 % morskih odpadkov, merjenih kot število odpadkov na obalah, iz plastike, pri čemer plastični proizvodi za enkratno uporabo predstavljajo 50 %, z ribolovom povezani proizvodi pa 27 %. Med plastične proizvode za enkratno uporabo spadajo različni pogosto uporabljeni potrošniški proizvodi, ki se po tem, ko se enkrat uporabijo za namen, za katerega so bili predvideni, zavržejo, redko reciklirajo in pogosto znajdejo med smetmi. Velik del ribolovnega orodja, danega na trg, ni zbran za obdelavo. Zato so plastični proizvodi za enkratno uporabo in ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, zelo resen problem v okviru morskih odpadkov ter pomenijo resno tveganje za morske ekosisteme, biotsko raznovrstnost ter morda tudi za zdravje ljudi in živali. Prav tako škodujejo dejavnostim, kot so turizem, ribolov in ladijski prevoz, zlasti v obalnih regijah in na otokih.

Predlog spremembe    10

Predlog direktive

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Veljavna zakonodaja Unije40 in instrumenti politike zagotavljajo nekaj regulativnih odzivov za obravnavanje morskih odpadkov. Zlasti so odpadki iz plastike predmet splošnih ukrepov in ciljev Unije na področju ravnanja z odpadki, kot sta cilj glede recikliranja odpadne plastične embalaže41 in nedavno sprejeti cilj v strategiji za plastiko42, tj. zagotoviti, da bo mogoče do leta 2030 reciklirati vso plastično embalažo. Vendar vpliv navedene zakonodaje na morske odpadke ni zadosten, poleg tega pa med nacionalnimi ukrepi obstajajo razlike v področju uporabe in ravni zastavljenih ciljev, da se prepreči nastajanje in zmanjša količina morskih odpadkov. Poleg tega lahko nekateri od navedenih ukrepov, zlasti tržne omejitve za plastične proizvode za enkratno uporabo, ustvarjajo ovire za trgovino in izkrivljajo konkurenco v Uniji.

(6)  Veljavna zakonodaja Unije40 in instrumenti politike zagotavljajo nekaj regulativnih odzivov za obravnavanje morskih odpadkov. Zlasti so odpadki iz plastike predmet splošnih ukrepov in ciljev Unije na področju ravnanja z odpadki, kot sta cilj glede recikliranja odpadne plastične embalaže41 in nedavno sprejeti cilj v strategiji za plastiko42, tj. zagotoviti, da bo mogoče do leta 2030 reciklirati vso plastično embalažo.

_________________

_________________

40 Direktiva 2008/98/ES, Direktiva 2000/59/ES, Direktiva 2000/60/ES, Direktiva 2008/56/ES in Uredba Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006 (UL L 343, 22.12.2009, str. 1).

40 Direktiva 2008/98/ES, Direktiva 2000/59/ES, Direktiva 2000/60/ES, Direktiva 2008/56/ES in Uredba Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006 (UL L 343, 22.12.2009, str. 1).

41 Direktiva 94/62/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 1994 o embalaži in odpadni embalaži (UL L 365, 31.12.1994, str. 10).

41 Direktiva 94/62/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 1994 o embalaži in odpadni embalaži (UL L 365, 31.12.1994, str. 10).

42 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Evropska strategija za plastiko v krožnem gospodarstvu“ (COM(2018) 28 final).

42 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Evropska strategija za plastiko v krožnem gospodarstvu“ (COM(2018)0028 final).

Predlog spremembe    11

Predlog direktive

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Da bi bila prizadevanja usmerjena tja, kjer so najbolj potrebna, bi morala Direktiva zajemati le najpogosteje najdene plastične proizvode za enkratno uporabo, ki po ocenah predstavljajo približno 86 % plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, najdenih, po številu, na obalah Unije.

(7)  Da bi bila prizadevanja usmerjena tja, kjer so najbolj potrebna, bi morala Direktiva zajemati najpogosteje najdene plastične proizvode za enkratno uporabo, ki po ocenah predstavljajo približno 86 % plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, najdenih, po številu, na obalah Unije, in ribolovna orodja, ki kot morski odpadki povzročajo znatno škodo. Poleg tega bi morale države članice v okviru prehoda na krožno gospodarstvo stremeti k splošnemu zmanjšanju porabe vseh proizvodov za enkratno uporabo in embalaže. Pri tem je treba preprečiti vsakršno diskriminacijo.

Predlog spremembe    12

Predlog direktive

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Plastični proizvodi za enkratno uporabo se lahko proizvajajo iz najrazličnejših vrst plastike. Plastika je običajno opredeljena kot polimerni material, ki se mu lahko dodajajo aditivi. Vendar bi ta opredelitev zajemala nekatere naravne polimere. Nemodificirani naravni polimeri ne bi smeli biti zajeti, saj so v okolju naravno prisotni. Zato bi bilo treba opredelitev pojma polimera iz člena 3(5) Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta43 prilagoditi in uvesti ločeno opredelitev za namene te direktive. Plastika, proizvedena iz modificiranih naravnih polimerov, ali plastika, proizvedena iz bioloških, fosilnih ali sintetičnih izhodnih snovi, ni naravno prisotna, zato bi morala biti obravnavana v tej direktivi. Prilagojena opredelitev pojma plastike bi morala zato zajemati gumijaste proizvode s polimerno osnovo ter biološko in biološko razgradljivo plastiko, ne glede na to, ali je pridobljena iz biomase in/ali pa se sčasoma biološko razgradi. Nekateri polimerni materiali se ne morejo uporabljati kot glavna strukturna komponenta končnih materialov in proizvodov, kot so polimerni premazi, barve, črnila in lepila. Ti materiali ne bi smeli biti zajeti v tej direktivi in zato tudi ne v opredelitvi pojma.

(8)  Plastični proizvodi za enkratno uporabo se lahko proizvajajo iz najrazličnejših vrst plastike. Plastika je običajno opredeljena kot polimerni material, ki se mu lahko dodajajo aditivi. Vendar bi ta opredelitev zajemala nekatere naravne polimere. Nemodificirani naravni polimeri ne bi smeli biti zajeti, saj so v okolju naravno prisotni. Torej bi bilo treba opredelitev pojma polimera iz člena 3(5) Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta43 prilagoditi in uvesti ločeno opredelitev za namene te direktive. Plastika, proizvedena iz modificiranih naravnih polimerov, ali plastika, proizvedena iz bioloških, fosilnih ali sintetičnih izhodnih snovi, ni naravno prisotna, zato bi morala biti obravnavana v tej direktivi. Prilagojena opredelitev pojma plastike bi morala zato zajemati gumijaste proizvode s polimerno osnovo ter biološko in biološko razgradljivo plastiko, ne glede na to, ali je pridobljena iz biomase in/ali pa se sčasoma biološko razgradi. Nekateri polimerni materiali se ne morejo uporabljati kot glavna strukturna komponenta končnih materialov in proizvodov, kot so polimerni premazi, barve, črnila in lepila. Ti materiali ne bi smeli biti zajeti v tej direktivi in zato tudi ne v opredelitvi pojma.

__________________

__________________

43 Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).

43 Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).

Predlog spremembe    13

Predlog direktive

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a)  Treba bi se bilo dogovoriti o opredelitvi biološko razgradljive plastike in plastike, ki je primerna za kompostiranje.

Predlog spremembe    14

Predlog direktive

Uvodna izjava 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8b)  Pri izdelavi plastičnih proizvodov bi bilo treba upoštevati njihovo celotno življenjsko dobo. Pri proizvodnji plastičnih proizvodov bi bilo treba vedno upoštevati okoljsko primerno zasnovo ter možnost reciklaže in ponovne uporabe proizvoda. Proizvajalce bi bilo treba spodbujati, da, kjer je ustrezno, pri izdelavi svojih proizvodov uporabijo enega ali več združljivih polimerov, da bi poenostavili razvrščanje in povečali možnost reciklaže v primeru plastične embalaže.

Predlog spremembe    15

Predlog direktive

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Plastične proizvode za enkratno uporabo bi bilo treba obravnavati z enim ali več ukrepi, odvisno od različnih dejavnikov, kot sta razpoložljivost primernih in bolj trajnostnih alternativnih proizvodov ter izvedljivost spreminjanja vzorcev porabe, in od tega, v kakšnem obsegu so že zajeti v veljavni zakonodaji Unije.

(10)  Plastične proizvode za enkratno uporabo bi bilo treba obravnavati z enim ali več ukrepi, odvisno od različnih dejavnikov, kot sta razpoložljivost primernih ter bolj trajnostnih in gospodarsko donosnih alternativnih proizvodov ter izvedljivost spreminjanja vzorcev porabe, in od tega, v kakšnem obsegu so že zajeti v veljavni zakonodaji Unije. Pri predlaganih ukrepih bi bilo treba vedno upoštevati oceno življenjskega kroga, da bi preprečili polovične rešitve, ki imajo še slabši učinek na okolje ali gospodarstvo, kot na primer, če plastiko nadomestimo s podobnim materialom, ki je narejen iz biomateriala, ne da bi imeli jasno ocena biorazgradljivosti tega materiala v vodnem okolju. Ta direktiva ne posega v določbe iz Direktive 94/62/ES v zvezi s plastičnimi proizvodi za enkratno uporabo, ki v skladu z opredelitvijo iz člena 3(1) navedene direktive štejejo kot embalaža.

Predlog spremembe    16

Predlog direktive

Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a)  Za odmik od gospodarstva, ki temelji na fosilnih gorivih, in s podnebnega vidika so biološki plastični proizvodi bolj trajnostna alternativa plastiki na fosilni osnovi. Zato je treba spodbujati pobude, katerih cilj je nadomestitev fosilnih materialov z biološkimi. To je v skladu s cilji krožnega gospodarstva, strategije za biogospodarstvo in strategije za plastiko. Komisija bi morala proučiti možnost, da v prihodnji predlog politike vključi pobude za nadomestitev in da na primer v revidirano direktivo o javnem naročanju (Direktiva 2014/24/EU) vključi merila za plastiko na podlagi njene sestave, stopnje možnosti recikliranja in nevarnosti.

Obrazložitev

V uredbi, kakršna je zdaj, še vedno ni jasno opredeljen položaj biološke plastike. Priznati in spodbujati bi bilo treba koristi biološkega materiala za proizvodnjo plastike, zlasti pozitivne vplive, ki jih ima kot bolj trajnostna alternativa plastiki s polimerno osnovo, in njegov prispevek k manjši odvisnosti od fosilnih surovin.

Predlog spremembe    17

Predlog direktive

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Za nekatere plastične proizvode za enkratno uporabo primerni in bolj trajnostni alternativni proizvodi še niso enostavno dostopni, poraba večine takih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo pa naj bi se po pričakovanji povečala. Za spremembo tega trenda in spodbujanje prizadevanj za bolj trajnostne rešitve bi bilo treba od držav članic zahtevati, naj sprejmejo potrebne ukrepe za dosego znatnega zmanjšanja porabe zadevnih proizvodov, ne da bi bile ogrožene higiena živil ali varnost hrane, dobre higienske prakse, dobre proizvodne prakse, informacije za potrošnike ali zahteve glede sledljivosti iz živilske zakonodaje Unije44.

(11)  Za nekatere plastične proizvode za enkratno uporabo primerni in bolj trajnostni alternativni proizvodi še niso enostavno dostopni, poraba večine takih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo pa naj bi se po pričakovanji povečala. Za spremembo tega trenda in premik k bolj trajnostnim rešitvam bi bilo treba od držav članic zahtevati, naj sprejmejo potrebne ukrepe za dosego znatnega zmanjšanja porabe zadevnih proizvodov, ne da bi bile ogrožene higiena živil ali varnost hrane, dobre higienske prakse, dobre proizvodne prakse, informacije za potrošnike ali zahteve glede sledljivosti iz živilske zakonodaje Unije44. Zmanjšanje splošne porabe proizvodov za enkratno uporabo je ključno za prehod na krožno gospodarstvo.

_________________

_________________

44 Uredba (ES) 178/2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje (UL L 31, 1.2.2002, str. 1), Uredba (ES) št. 852/2004 o higieni živil (UL L 139, 30.4.2004, str. 1), Uredba (ES) št. 1935/2004 o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, ter druga ustrezna zakonodaja, povezana z varnostjo hrane, higieno in označevanjem (UL L 338, 13.11.2004, str. 4).

44 Uredba (ES) 178/2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje (UL L 31, 1.2.2002, str. 1), Uredba (ES) št. 852/2004 o higieni živil (UL L 139, 30.4.2004, str. 1), Uredba (ES) št. 1935/2004 o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, ter druga ustrezna zakonodaja, povezana z varnostjo hrane, higieno in označevanjem (UL L 338, 13.11.2004, str. 4).

Predlog spremembe    18

Predlog direktive

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Za druge plastične proizvode za enkratno uporabo so že na voljo primerni in bolj trajnostni alternativni proizvodi, ki so prav tako cenovno dostopni. Za omejitev škodljivega vpliva takih proizvodov na okolje bi bilo treba od držav članic zahtevati, naj prepovejo njihovo dajanje na trg Unije. S tem bi se spodbujala uporaba enostavno dostopnih in bolj trajnostnih alternativnih proizvodov, pa tudi inovativne rešitve za bolj trajnostne poslovne modele, alternativne proizvode za ponovno uporabo in uporabo nadomestnih materialov.

(12)  Za druge plastične proizvode za enkratno uporabo so že na voljo primerni in bolj trajnostni alternativni proizvodi, ki so prav tako cenovno dostopni. Za omejitev škodljivega vpliva takih proizvodov na okolje bi bilo treba od držav članic zahtevati, naj pri proizvodih, ki vsebujejo snovi in materiale, za katere obstajajo trajnostne in razpoložljive alternative, prepovejo ali omejijo dajanje na trg Unije, razen če izpolnjujejo standard biološke razgradljivosti, ki je določen na ravni EU v skladu z poročilom Komisije o oceni iz člena 15(3)(c) te direktive. S tem bi se spodbujala uporaba enostavno dostopnih in bolj trajnostnih alternativnih proizvodov, pa tudi inovativne rešitve za bolj trajnostne poslovne modele, alternativne proizvode za ponovno uporabo in uporabo nadomestnih materialov. Določiti je treba posebna merila za ocenjevanje življenjskega cikla takih alternativnih proizvodov in da bi ugotovili, ali izpolnjujejo zahteve, ki jih trenutno izpolnjujejo plastični proizvodi za enkratno uporabo, ali so skladni z zakonodajo Unije o odpadkih in zagotavljajo večjo trajnost.

Predlog spremembe    19

Predlog direktive

Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a)  Direktiva 94/62/ES, kot je bila spremenjena z Direktivo (EU) 2015/720, določa zahtevo, da mora Komisija do maja 2017 opraviti zakonodajni pregled ukrepov za zmanjšanje potrošnje zelo lahkih plastičnih nosilnih vrečk, pri kateri mora izhajati iz vplivov življenjskega cikla. Komisija navedenega pregleda do zdaj ni opravila. Glede na to, da take plastične vrečke ponavadi pristanejo med smetmi, je ustrezno uvesti ukrepe za omejitev njihovega dajanja na trg, razen za uporabo, ki je nujno potrebna. Zelo lahke plastične nosilne vrečke se ne bi smele dajati na trg kot embalaža za razsuta živila, razen če se to zahteva zaradi higienskih razlogov, ko je treba uporabiti vrečke, ki so biološko razgradljive in primerne za kompostiranje, na primer za pakiranje vlažnih živil (npr. surovega mesa, rib ali mlečnih izdelkov). Za zelo lahke plastične nosilne vrečke, za katere ta tržna omejitev ne velja, se še naprej uporabljajo obstoječe določbe, uvedene z Direktivo (EU) 2015/720.

Predlog spremembe    20

Predlog direktive

Uvodna izjava 12 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12b)  V skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki bi morale države članice sprejeti ukrepe za spodbujanje uporabe alternativ plastičnim vrečkam, ki so primerne za večkratno uporabo, med drugim z določitvijo ciljev, gospodarskimi spodbudami, ozaveščanjem in zagotavljanjem široke razpoložljivosti alternativ za večkratno uporabo.

Predlog spremembe    21

Predlog direktive

Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13a)  Glede na poročilo UNEP za leto 2016 Komisija od evropskih organizacij za standardizacijo zahteva, da oblikujejo standard za biorazgradljivost v morju. 

Predlog spremembe    22

Predlog direktive

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Nekateri plastični proizvodi za enkratno uporabo končajo v okolju zaradi neustreznega odstranjevanja prek kanalizacije ali drugega neustreznega spuščanja v okolje. Zato bi morale za plastične proizvode za enkratno uporabo, ki se pogosto odvržejo v kanalizacijo ali drugače neustrezno odstranijo, veljati zahteve za označevanje. Z označevanjem bi bilo treba potrošnike obveščati o ustreznih možnostih odstranjevanja odpadkov in/ali možnostih odstranjevanja, ki se jim je treba izogibati, in/ali negativnih vplivih odpadkov na okolje zaradi neustreznega odstranjevanja. Komisiji bi bilo treba podeliti pooblastila za vzpostavitev usklajenega načina označevanja, pri čemer bi morala, kjer je to ustrezno, preveriti dojemanje predlaganega označevanja pri reprezentativnih skupinah potrošnikov, da bi zagotovila, da je učinkovito in da ga je mogoče jasno razumeti.

(14)  Nekateri plastični proizvodi za enkratno uporabo končajo v okolju zaradi neustreznega odstranjevanja prek kanalizacije ali drugega neustreznega spuščanja v okolje. Zato bi morale za plastične proizvode za enkratno uporabo, ki se pogosto odvržejo v kanalizacijo ali drugače neustrezno odstranijo, veljati zahteve za označevanje. Z označevanjem bi bilo treba potrošnike obveščati o ustreznih možnostih odstranjevanja odpadkov in/ali možnostih odstranjevanja, ki se jim je treba izogibati, in/ali negativnih vplivih odpadkov na okolje zaradi neustreznega odstranjevanja. Komisija bi morala v sodelovanju z državami članicami upoštevati sektorske prostovoljne sporazume, sprejete za jasna pravila označevanja z namenom obveščanja potrošnikov, ali je proizvod mogoče reciklirati ali ne, npr. z logotipom. Komisiji bi bilo treba podeliti pooblastila za vzpostavitev usklajenega načina označevanja, pri čemer bi morala, kjer je to ustrezno, upoštevati posebnosti držav članic, preveriti dojemanje predlaganega označevanja pri reprezentativnih skupinah potrošnikov, da bi zagotovila, da je učinkovito in da ga je mogoče jasno razumeti. Oznaka mora biti nameščena na vidno mesto na embalaži proizvoda, ki se prodaja uporabniku.

Predlog spremembe    23

Predlog direktive

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Kar zadeva plastične proizvode za enkratno uporabo, za katere ne obstajajo enostavno dostopni, primerni in bolj trajnostni alternativni proizvodi, bi morale države članice v skladu z načelom „onesnaževalec plača“ uvesti tudi sheme razširjene odgovornosti proizvajalca za kritje stroškov ravnanja z odpadki in njihovega odstranjevanja, pa tudi stroškov ukrepov ozaveščanja za preprečevanje nastajanja in zmanjšanje količine takih odpadkov.

(15)  Kar zadeva plastične proizvode za enkratno uporabo, za katere ne obstajajo enostavno dostopni, primerni in bolj trajnostni alternativni proizvodi, bi morale države članice v skladu z načelom „onesnaževalec plača“ uvesti tudi sheme razširjene odgovornosti proizvajalca za kritje stroškov ravnanja z odpadki in njihovega odstranjevanja, pa tudi stroškov ukrepov ozaveščanja za preprečevanje nastajanja in zmanjšanje količine takih odpadkov. Kar zadeva plastične proizvode za enkratno uporabo, za katere ne obstajajo enostavno dostopni, primerni in bolj trajnostni alternativni proizvodi, bi morale države članice v skladu z načelom „onesnaževalec plača“ uvesti tudi sheme razširjene odgovornosti proizvajalca za kritje stroškov ravnanja z odpadki v skladu s členom 8 in 8a Direktive 2008/98/ES in členom 7 Direktive 94/62/ES, stroškov za odstranjevanje odpadkov, pa tudi stroškov ukrepov ozaveščanja za preprečevanje nastajanja in zmanjšanje količine takih odpadkov. Pri tem je treba upoštevati celotno verigo potrošnikov, proizvajalci pa ne morejo biti odgovorni za napačno ravnanje potrošnikov. Uporabiti bi bilo treba načelo deljene odgovornosti.

Predlog spremembe    24

Predlog direktive

Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15a)  Na ravni Unije ni splošno sprejetega znanstvenega standarda o biorazgradljivosti v morju, zaradi česar je nujno, da Komisija zaprosi Evropski odbor za standardizacijo, naj oblikuje ločen standard za biorazgradljivost v morju.

Predlog spremembe    25

Predlog direktive

Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(18a)  V skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki bi morale države članice informacijam o alternativah za večkratno uporabo dati prednost pred informacijami o plastiki za enkratno uporabo.

Predlog spremembe    26

Predlog direktive

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  Direktiva 2008/98/ES določa splošne minimalne zahteve za shemo razširjene odgovornosti proizvajalca. Navedene zahteve bi se morale uporabljati za sheme razširjene odgovornosti proizvajalca, vzpostavljene s to direktivo. Vendar ta direktiva določa dodatne zahteve v zvezi z razširjeno odgovornostjo proizvajalca, na primer zahtevo, da bi moral proizvajalec nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo kriti stroške odstranjevanja odpadkov.

(19)  Direktiva 2008/98/ES določa splošne minimalne zahteve za shemo razširjene odgovornosti proizvajalca. Navedene zahteve bi se morale uporabljati za sheme razširjene odgovornosti proizvajalca, vzpostavljene s to direktivo. Vendar ta direktiva določa dodatne zahteve v zvezi z razširjeno odgovornostjo proizvajalca, na primer zahtevo, da bi moral proizvajalec nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo kriti stroške ukrepov ozaveščanja in obveščanja potrošnikov o ustreznem načinu odlaganja odpadkov in učinku odlaganja odpadkov na okolje. Uporabljati bi bilo treba načelo deljene odgovornosti ter zagotavljati boljše sodelovanje med vsemi zadevnimi sektorji, tudi proizvajalci, potrošniki in javno sfero.

Predlog spremembe    27

Predlog direktive

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20)  Plastenke za pijačo, ki so plastični proizvodi za enkratno uporabo, so eden od najpogosteje najdenih morskih odpadkov na obalah Unije. To je posledica neučinkovitih sistemov ločenega zbiranja in nizke udeležbe potrošnikov v takih sistemih. Spodbujati je treba učinkovitejše sisteme ločenega zbiranja, zato bi bilo treba določiti minimalni cilj glede ločenega zbiranja plastenk za pijačo, ki so plastični proizvodi za enkratno uporabo. Državam članicam bi moralo biti omogočeno, da dosežejo ta minimalni cilj z določitvijo ciljev glede ločenega zbiranja za plastenke za pijačo, ki so plastični proizvodi za enkratno uporabo, v okviru shem razširjene odgovornosti proizvajalca ali z vzpostavitvijo shem kavcij ali s katerim koli drugim ukrepom, ki se jim zdi ustrezen. To bo neposredno pozitivno vplivalo na stopnjo zbiranja, kakovost zbranega materiala in kakovost recikliranih materialov, s čimer se bodo ponudile priložnosti za industrijo recikliranja in trg za reciklirane materiale.

(20)  Plastenke za pijačo, ki so plastični proizvodi za enkratno uporabo, so eden od najpogosteje najdenih morskih odpadkov na obalah Unije. To je posledica neučinkovitih sistemov ločenega zbiranja in nizke udeležbe potrošnikov v takih sistemih. Spodbujati je treba učinkovitejše sisteme ločenega zbiranja, države članice pa morajo vzpostaviti najbolj učinkovito in primerno shemo zbiranja, da bi dosegle cilje iz Direktive 2008/98/ES in Direktive 94/62/EU. Boljše zbiranje in višje stopnje recikliranja bi lahko podprli z ukrepi za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, na primer s spodbujanjem proizvajalcev, da uporabijo enega ali več združljivih polimerov, ali z drugimi ukrepi, s katerimi se proizvajalce spodbuja k uporabi trajnostnih materialov. To bo pozitivno vplivalo na stopnjo zbiranja, kakovost zbranega materiala in kakovost recikliranih materialov, s čimer se bodo ponudile priložnosti za industrijo recikliranja in trg za reciklirane materiale.

Predlog spremembe    28

Predlog direktive

Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(20a)  Države članice bi morale razmisliti o uvedbi obvezne reciklirane vsebine nekaterih plastičnih proizvodov, da bi podprle stopnje recikliranja in trženje recikliranih materialov. V zvezi s tem bi bilo treba podpreti industrijske sinergije, saj je odpadek iz enega sektorja lahko dragocen vir v drugem. Države članice bi morale sodelovati pri podpori takšnih sinergij in spodbujanju prostovoljnih dejavnosti proizvajalcev na področju preprečevanja nastajanja odpadkov, boljšega ravnanja z odpadki ter boja proti onesnaževanju.

Predlog spremembe    29

Predlog direktive

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22)  Komisija bi morala v skladu z odstavkom 22 Medinstitucionalnega sporazuma med Evropskim parlamentom, Svetom Evropske unije in Evropsko komisijo o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 201648 opraviti oceno te direktive. Taka ocena bi morala temeljiti na pridobljenih izkušnjah ter podatkih, zbranih med izvajanjem te direktive, in podatkih, zbranih v skladu z Direktivo 2008/56/ES ali Direktivo 2008/98/ES. Ocena bi morala zagotoviti podlago za oceno možnih nadaljnjih ukrepov in oceno, ali je treba ob upoštevanju spremljanja morskih odpadkov v Uniji pregledati Prilogo s seznamom plastičnih proizvodov za enkratno uporabo. Pri oceni bi bilo treba tudi upoštevati, ali medtem doseženi znanstveni in tehnični napredek, vključno z razvojem biološko razgradljivih materialov in oblikovanjem meril ali standarda za biološko razgradljivost plastike v morskem okolju, kot je predvideno v evropski strategiji za plastiko, omogoča določitev standarda za biološko razgradnjo nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo v morskem okolju. Tak standard bi vključeval standard za preverjanje, ali bi se plastika, kot rezultat fizikalne in biološke razgradnje v morskem okolju, v celoti razgradila na ogljikov dioksid (CO2), biomaso in vodo v dovolj kratkem času, da plastika ne bi škodila morskim organizmom in se začela kopičiti v okolju. V takem primeru bi bilo mogoče plastične proizvode za enkratno uporabo, ki izpolnjujejo tak standard, izvzeti iz prepovedi dajanja na trg. Čeprav evropska strategija za plastiko že predvideva ukrepe na tem področju, pa priznava tudi izzive v zvezi z določanjem regulativnega okvira za plastiko, ki je biološko razgradljiva, zaradi različnih pogojev v morjih.

(22)  Komisija bi morala v skladu z odstavkom 22 Medinstitucionalnega sporazuma med Evropskim parlamentom, Svetom Evropske unije in Evropsko komisijo o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 201648 opraviti oceno te direktive. Taka ocena bi morala temeljiti na pridobljenih izkušnjah ter podatkih, zbranih med izvajanjem te direktive, in podatkih, zbranih v skladu z Direktivo 2008/56/ES ali Direktivo 2008/98/ES. Ocena bi morala zagotoviti podlago za oceno možnih nadaljnjih ukrepov in oceno, ali je treba ob upoštevanju spremljanja morskih odpadkov v Uniji pregledati Prilogo s seznamom plastičnih proizvodov za enkratno uporabo. Pri oceni bi bilo treba tudi upoštevati, ali medtem doseženi znanstveni in tehnični napredek, vključno z razvojem biološko razgradljivih materialov in oblikovanjem meril ali standarda za biološko razgradljivost plastike v morskem okolju, kot je predvideno v evropski strategiji za plastiko, omogoča določitev standarda za biološko razgradnjo nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in ribolovnega orodja v morskem okolju. Tak standard bi vključeval standard za preverjanje, ali bi se plastika, kot rezultat fizikalne in biološke razgradnje v morskem okolju, v celoti razgradila na ogljikov dioksid (CO2), biomaso in vodo v dovolj kratkem času, da plastika ne bi škodila morskim organizmom in se začela kopičiti v okolju. V takem primeru bi bilo mogoče plastične proizvode za enkratno uporabo in ribolovno orodje, ki izpolnjujejo tak standard, izvzeti iz prepovedi dajanja na trg. Čeprav evropska strategija za plastiko že predvideva ukrepe na tem področju, pa priznava tudi izzive v zvezi z določanjem regulativnega okvira za plastiko, ki je biološko razgradljiva, zaradi različnih pogojev v morjih.

_________________

_________________

48 UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

48 UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

Obrazložitev

Da bi sprejeli vse potrebne ukrepe za preprečevanje morskih odpadkov, potrebujemo celovito oceno tehničnega in znanstvenega napredka za vse proizvode, ki utegnejo končati v morskem okolju.

Predlog spremembe    30

Predlog direktive

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23)  Države članice bi morale sprejeti pravila o kaznih, ki se uporabljajo za kršenje določb te direktive, in zagotoviti njihovo izvajanje. Kazni bi morale biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

(23)  Države članice bi morale sprejeti pravila o kaznih, ki se uporabljajo za kršenje določb te direktive, in zagotoviti njihovo izvajanje. Kazni bi morale biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Potrošnike bi bilo treba spodbujati ali kaznovati za njihovo ravnanje.

Predlog spremembe    31

Predlog direktive

Uvodna izjava 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(25a)  S podporo raziskavam in inovacijam, tudi v okviru programa Obzorje Evropa, je treba spodbujati naložbe v rešitve za učinkovito uporabo virov in krožno gospodarstvo, kot so možnosti preprečevanja nastajanja odpadkov in možnosti zasnove, diverzifikacija surovin in inovativne tehnologije recikliranja, med drugim molekularno in kemično recikliranje, pa tudi izboljšanje mehanskega recikliranja; pri tem je treba poudariti inovativni potencial zagonskih podjetij; Evropski parlament podpira oblikovanje strateškega programa raziskav in inovacij v zvezi s kroženjem materialov, s posebnim poudarkom na plastiki in materialih, ki jo vsebujejo, ter na embalaži; potrebno bo ustrezno financiranje za prispevek k spodbujanju zasebnih naložb; javno-zasebna partnerstva lahko pomagajo pospešiti prehod na krožno gospodarstvo;

Predlog spremembe    32

Predlog direktive

Uvodna izjava 25 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(25b)  Spodbujanje raziskav in inovacij je nujno orodje in pogoj za zagotavljanje bolj trajnostne vrednostne verige v sektorju embalaže. V ta namen se zdi, da bi bilo treba okrepiti mehanizme financiranja v okviru evropskih orodij za načrtovanje raziskav in razvoja, kot je okvirni program EU za raziskave in inovacije (tj. Obzorje 2020), v skladu s prihodnjim strateškim programom raziskav in inovacij v zvezi s plastiko.

 

(Predlog spremembe bi bilo treba vključiti kot novo uvodno izjavo, lokacija pri tem ni pomembna.)

Obrazložitev

Raziskave in inovacije so temelj trajnosti, zato je treba ustrezno podporo in sredstva nameniti raziskavam in inovacijam v sektorju embalaže, da bi zadevnim sektorjem pomagali pri doseganju ciljev iz strategije za plastiko.

Predlog spremembe    33

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Cilj te direktive je preprečiti in zmanjšati vpliv nekaterih plastičnih proizvodov na okolje, zlasti vodno okolje, in zdravje ljudi ter spodbujati prehod na krožno gospodarstvo z inovativnimi poslovnimi modeli, proizvodi in materiali ter s tem tudi prispevati k učinkovitemu delovanju notranjega trga.

Cilj te direktive je okrepiti vodilno vlogo Unije pri preprečevanju in bistvenem zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje, zlasti vodno okolje, in zdravje ljudi ter spodbujati prehod na krožno gospodarstvo z zmanjšanjem porabe plastike za enkratno uporabo ter s spodbujanjem trajnostnih in inovativnih poslovnih modelov, proizvodov in materialov, s čimer bi prispevali k učinkovitemu delovanju notranjega trga.

Predlog spremembe    34

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  „plastika“ pomeni material, ki vsebuje polimer v smislu člena 3(5) Uredbe (ES) št. 1907/2006, ki se mu lahko dodajo aditivi ali druge snovi ter se lahko uporablja kot glavna strukturna komponenta končnih proizvodov, razen naravnih polimerov, ki niso kemično modificirani;

(1)  „plastika“; material, ki vsebuje polimer v smislu člena 3(5) Uredbe (ES) št. 1907/2006, ki se mu lahko dodajo aditivi ali druge snovi ter se uporablja kot glavna strukturna komponenta končnih proizvodov, razen naravnih polimerov, ki niso kemično modificirani, in polimernih premazov, barv, črnil in lepil, ki se ne morejo uporabljati kot glavna strukturna komponenta končnih izdelkov in proizvodov;

Predlog spremembe    35

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  biorazgradljiva plastika, plastika, ki jo je mogoče kompostirati, in plastika, ki vsebuje velik delež obnovljivih surovin, v skladu z evropskim standardom UNI EN 13432 in Direktivo 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži, s katero je mogoče optimizirati ravnanje z organskimi odpadki, zmanjšati vpliv na okolje in prispevati k vzpostavitvi učinkovitih sistemov z velikimi dolgoročnimi koristmi za celoten cikel proizvodnje, porabe in odstranjevanja.

Obrazložitev

Ti materiali, ki so proizvedeni z uporabo niza tehnologij na področju škroba, celuloze in rastlinskih olj ter njihovih kombinacij, nastanejo s pomočjo integrirane verige, ki temelji na modelu biogospodarstva, ki upošteva teritorialno regeneracijo in inovacije v industrijskih obratih.

Predlog spremembe    36

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1b)  „premazi“ so ena ali več nesamonosilnih plasti, ki se proizvajajo z uporabo plastike, kot je opredeljena v členu 3(1) te zakonodaje, in se nanašajo na materiale ali izdelke ter jim dajo posebne lastnosti ali izboljšajo njihovo tehnično zmogljivost;

Obrazložitev

Obseg pojma „premaz“ bi bilo treba za namene te direktive in zaradi zagotovitve skupne razlage v državah članicah ter dobrega delovanja enotnega trga EU jasno opredeliti v skladu z že sprejeto opredelitvijo iz Uredbe Komisije (EU) 2018/213 o spremembi Uredbe (EU) št. 10/2011 o plastiki.

Predlog spremembe    37

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  „zelo lahke plastične nosilne vrečke“ so lahke plastične nosilne vrečke z debelino stene manj kot 15 mikronov;

Obrazložitev

Zelo lahke plastične nosilne vrečke bi bilo treba opredeliti samo glede na njihovo debelino. Za razsuta živila so že na voljo druge možnosti; zato ne drži, da so zelo lahke vrečke potrebne zaradi higiene ali pakiranja razsutih živil. Sklicevanje na opredelitev v členu 3 Direktive 94/62/ES zato ni ustrezno.

Predlog spremembe    38

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice do [šest let po roku za prenos te direktive] sprejmejo potrebne ukrepe za dosego znatnega zmanjšanja porabe plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz dela A Priloge na svojem ozemlju.

Države članice do [šest let po roku za prenos te direktive] sprejmejo potrebne ukrepe za dosego znatnega zmanjšanja porabe plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz dela A Priloge na svojem ozemlju. Države članice ocenijo socialni, gospodarski in okoljski učinek ter sprejmejo nacionalne načrte za dosego tega zmanjšanja, med drugim posebne kvantitativne cilje za zmanjšanje, posebne spodbude za zadevne sektorje in sprejete ukrepe. Nacionalni načrti se predložijo Komisiji in se po potrebi posodabljajo. Komisija lahko o sprejetih načrtih izda priporočila.

Predlog spremembe    39

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Taki ukrepi lahko vključujejo nacionalne cilje glede zmanjšanja porabe, ukrepe, ki zagotavljajo, da se končnemu potrošniku na prodajnem mestu dajo na voljo alternativni proizvodi za ponovno uporabo, in ekonomske instrumente, kot je zagotavljanje, da se plastični proizvodi za enkratno uporabo končnemu potrošniku ne ponujajo brezplačno na prodajnem mestu. Navedeni ukrepi se lahko razlikujejo glede na vpliv na okolje, ki ga imajo proizvodi iz prvega pododstavka.

Taki ukrepi lahko vključujejo nacionalne cilje glede zmanjšanja porabe, ukrepe, ki zagotavljajo, da se končnemu potrošniku na prodajnem mestu dajo na voljo alternativni proizvodi za ponovno uporabo, vključno s financiranjem raziskav za krožne rešitve in sinergijo med raziskavami in naložbenimi skladi v EU, in ekonomske instrumente, kot je zagotavljanje, da se plastični proizvodi za enkratno uporabo končnemu potrošniku ne ponujajo brezplačno na prodajnem mestu. Navedeni ukrepi se lahko razlikujejo glede na nacionalne posebnosti in vpliv na okolje, ki ga imajo proizvodi iz prvega pododstavka. Ukrepi, ki jih podjetja sprejmejo prostovoljno, so zaželeni ter bi jih bilo treba prednostno razvrstiti in spodbujati.

Predlog spremembe    40

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  prisotnosti plastike v proizvodu.

črtano

Obrazložitev

Prisotnost plastike ne pove nič; sama na sebi ni material, ki bi ga prepovedovali ali nanj opozarjali.

Predlog spremembe    41

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Vsebniki za pijačo z gaziranimi pijačami so izključeni iz področja uporabe tega člena.

Predlog spremembe    42

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kar zadeva sheme, vzpostavljene v skladu z odstavkom 1, države članice zagotovijo, da proizvajalci plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz dela E Priloge krijejo stroške zbiranja odpadkov, ki vsebujejo take plastične proizvode za enkratno uporabo, ter njihovega poznejšega prevoza in obdelave, vključno s stroški odstranjevanja odpadkov in stroški ukrepov ozaveščanja iz člena 10, povezanih z zadevnimi proizvodi.

Kar zadeva sheme, vzpostavljene v skladu z odstavkom 1, države članice zagotovijo, da proizvajalci plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz dela E Priloge krijejo stroške zbiranja odpadkov, ki vsebujejo take plastične proizvode za enkratno uporabo, ter njihovega poznejšega prevoza in obdelave, kot je določeno v členih 8 in 8a Direktive 2008/98/ES, vključno s stroški ukrepov ozaveščanja iz člena 10, povezanih z zadevnimi proizvodi.

Predlog spremembe    43

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za plastične proizvode za enkratno uporabo, ki so embalaža, zahteve iz tega odstavka dopolnjujejo zahteve v zvezi s shemami razširjene odgovornosti proizvajalca iz Direktive 94/62/EGS in Direktive 2008/98/ES.

Za plastične proizvode za enkratno uporabo, ki so embalaža, zahteve iz tega odstavka ne posegajo v zahteve v zvezi s shemami razširjene odgovornosti proizvajalca iz Direktive 94/62/EGS in Direktive 2008/98/ES.

Predlog spremembe    44

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Komisija v 18 mesecih po sprejetju te direktive sprejme delegirane akte v skladu s členom [XXX] za opredelitev bistvenih elementov shem razširjene odgovornosti proizvajalca iz odstavkov 1 in 2 tega člena za vsak proizvod posebej. Bistveni elementi vključujejo metode za porazdelitev odgovornosti, izračun stroškov in opredelitev drugih posebnih elementov v skladu z minimalnimi zahtevami iz Direktive 2008/98/ES. Po potrebi se upoštevajo tudi zahteve iz Direktive 94//62/EGS.

Predlog spremembe    45

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b.  Države članice [18 mesecev] po sprejetju delegiranega akta Komisije iz odstavka 2a tega člena sprejmejo sheme razširjene odgovornosti proizvajalca iz odstavkov 1 in 2 tega člena.

Predlog spremembe    46

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kar zadeva sheme, vzpostavljene v skladu z odstavkom 3, države članice zagotovijo, da proizvajalci ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, krijejo stroške zbiranja odpadnega ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko in je bilo v skladu z zakonodajo Unije o pristaniških sprejemnih zmogljivostih oddano v ustrezne pristaniške sprejemne zmogljivosti ali druge enakovredne sisteme zbiranja, ki so zunaj področja uporabe zakonodaje Unije o pristaniških sprejemnih zmogljivostih ter poznejšem prevozu in obdelavi. Proizvajalci krijejo tudi stroške ukrepov ozaveščanja iz člena 10 v zvezi z ribolovnim orodjem, ki vsebuje plastiko.

Kar zadeva sheme, vzpostavljene v skladu z odstavkom 3, države članice zagotovijo, da proizvajalci ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, krijejo dodatne stroške zbiranja odpadnega ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko in je bilo v skladu z zakonodajo Unije o pristaniških sprejemnih zmogljivostih oddano v ustrezne pristaniške sprejemne zmogljivosti ali druge enakovredne sisteme zbiranja, ki so zunaj področja uporabe zakonodaje Unije o pristaniških sprejemnih zmogljivostih ter poznejšem prevozu in obdelavi. Proizvajalci krijejo tudi stroške ukrepov ozaveščanja iz člena 10 v zvezi z ribolovnim orodjem, ki vsebuje plastiko.

Predlog spremembe    47

Predlog direktive

Člen 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 8a

 

Izvajanje prenosa pooblastila

 

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov se prenese na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

 

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov [XXX] se prenese na Komisijo za pet let od datuma začetka veljavnosti te direktive. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

 

3. Evropski parlament ali Svet lahko kadar koli prekliče pooblastila iz členov [XXX]. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

 

4. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

 

5. Delegirani akt, sprejet na podlagi členov [XXX], začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Predlog spremembe    48

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, da bo do leta 2025 ločeno zbranih 90 %, po teži, odpadnih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz dela F Priloge, danih na trg v določenem letu. Za dosego navedenega cilja lahko države članice med drugim:

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, da bi dosegle cilje za zbiranje plastike in plastične embalaže, kot so določeni v Direktivi 2008/98/EU, Direktivi 94/62/EU. Za dosego navedenega cilja lahko države članice med drugim:

Predlog spremembe    49

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  vzpostavijo sheme kavcije ali

(a)  vzpostavijo sheme kavcije ali avtomatizirane sisteme zbiranja, ki upoštevajo lokalne in regionalne pogoje.

Predlog spremembe    50

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  določijo cilje glede ločenega zbiranja za ustrezne sheme razširjene odgovornosti proizvajalca.

(b)  določijo cilje glede ločenega zbiranja za ustrezne sheme razširjene odgovornosti proizvajalca ali

Predlog spremembe    51

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca) novo: sprejmejo druge ukrepe, na primer tiste iz Priloge Direktive 2008/98/EU, če menijo, da so ustrezni.

Predlog spremembe    52

Predlog direktive

Člen 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 9a

 

Evropska komisija pripravi smernice z minimalnimi zahtevami za vzpostavitev shem kavcij.

Predlog spremembe    53

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Države članice sprejmejo ukrepe za obveščanje potrošnikov plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz dela B Priloge o razlogih za omejitev njihovega dajanja na trg, preden te omejitve začnejo veljati.

Predlog spremembe    54

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Državam članicam se svetuje, naj vzpostavijo shemo za spodbujanje in kaznovanje potrošnikov zaradi neustreznega ravnanja.

Predlog spremembe    55

Predlog direktive

Člen 11 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Usklajevanje ukrepov

Usklajevanje ukrepov med državami članicami

Predlog spremembe    56

Predlog direktive

Člen 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 11a

 

Usklajevanje ukrepov na mednarodni ravni

 

Komisija si v sodelovanju z državami članicami prizadeva za usklajevanje ukrepov za zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje in za podporo prehoda na trajnostne ekonomske modele na mednarodni ravni.

Predlog spremembe    57

Predlog direktive

Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija do … [šest mesecev po roku za prenos te direktive] oceni to direktivo. Ocena temelji na informacijah, ki so na voljo v skladu s členom 13. Države članice Komisiji predložijo morebitne dodatne informacije, potrebne za oceno in pripravo poročila iz člena 2.

1.  Komisija do … [štiri leta po roku za prenos te direktive] oceni to direktivo. Ocena temelji na informacijah, ki so na voljo v skladu s členom 13. Države članice Komisiji predložijo morebitne dodatne informacije, potrebne za oceno in pripravo poročila iz člena 2.

Predlog spremembe    58

Predlog direktive

Člen 15 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  je bil dosežen zadosten znanstveni in tehnični napredek ter ali so bila oblikovana merila ali standard za biološko razgradljivost v morskem okolju, ki se uporabljajo za plastične proizvode za enkratno uporabo, ki spadajo v področje uporabe te direktive, in ali so bili razviti njihovi nadomestki za enkratno uporabo, da se določi, za katere proizvode niso več potrebne omejitve za dajanje na trg, kjer je to ustrezno.

(c)  je bil dosežen zadosten znanstveni in tehnični napredek ter ali so bila oblikovana evropska merila ali standard za biološko razgradljivost v morskem okolju, ki se uporabljajo za plastične proizvode za enkratno uporabo, ki spadajo v področje uporabe te direktive, in ali so bili razviti njihovi nadomestki za enkratno uporabo, da se določi, za katere proizvode ni več potrebno zmanjšanje porabe.

Predlog spremembe    59

Predlog direktive

Člen 17 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Vendar države članice od ... [tri leta po začetku veljavnosti te direktive] za mikropodjetja ter za mala in srednja podjetja, kot so opredeljena v skladu z opredelitvijo Komisije za mala in srednja podjetja (MSP), ki je veljavna ob začetku veljavnosti, uporabljajo ukrepe, potrebne za uskladitev s členoma 5 in 7(1), od ... [štiri leta po začetku veljavnosti harmoniziranega standarda iz člena 6(3) te direktive] pa ukrepe, potrebne za uskladitev s členom 6(1).

Predlog spremembe    60

Predlog direktive

Člen 17 – odstavek 1 – pododstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Države članice sprejmejo sheme razširjene odgovornosti proizvajalca, da bi izpolnile zahteve iz odstavkov 1 in 2 člena 8 v skladu z določbami navedenega člena.

Predlog spremembe    61

Predlog direktive

Priloga I – del A – podnaslov 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Vlažilni robčki, tj. predhodno navlaženi robčki za osebno nego ter gospodinjsko in industrijsko uporabo

Predlog spremembe    62

Predlog direktive

Priloga I – del A – alinea 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

– Plastenke za pijačo

Predlog spremembe    63

Predlog direktive

Priloga I – del B

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

B  Plastični proizvodi za enkratno uporabo, zajeti v členu 5 o omejitvi pri dajanju na trg

črtano

– Vatirane palčke, razen vatiranih palčk za jemanje brisov, ki se uporabljajo za medicinske namene

 

– Pribor (vilice, noži, žlice, palčke)

 

– Krožniki

 

– Slamice, razen slamic, ki se uporabljajo za medicinske namene

 

– Mešalne palčke za pijače

 

– Palčke za pritrditev na balone in podporo balonov, razen balonov za industrijsko ali drugo poklicno rabo in uporabo, ki se ne delijo potrošnikom, vključno z mehanizmi takih palčk

 

Obrazložitev

V skladu z načelom sorazmernosti bi se morale omejitve uporabljati le kot zadnja možnost. Pri opredeljevanju najustreznejšega načina za preprečevanje odpadkov bi morala Komisija dati prednost zbiranju in pravilnemu ravnanju z njimi. Poleg tega tukaj uvedene omejitve niso bile določene v medinstitucionalnem sporazumu, prav tako pa niso bile upoštevane pri javnih posvetovanjih.

Predlog spremembe    64

Predlog direktive

Priloga I – del D – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

– Baloni, razen balonov za industrijsko ali drugo poklicno rabo in uporabo, ki se ne delijo potrošnikom

črtano

Obrazložitev

Glej člen 7.

Predlog spremembe    65

Predlog direktive

Priloga I – del D – alinea 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

– Plenice za enkratno uporabo

Predlog spremembe    66

Predlog direktive

Priloga I – del F – alinea 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

– Plenice za enkratno uporabo

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje

Referenčni dokumenti

COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

11.6.2018

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Barbara Kappel

25.6.2018

Obravnava v odboru

3.9.2018

 

 

 

Datum sprejetja

24.9.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

27

12

6

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Bendt Bendtsen, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Igor Gräzin, Rebecca Harms, Barbara Kappel, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Tilly Metz, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Amjad Bashir, Michał Boni, Françoise Grossetête, Gunnar Hökmark, Benedek Jávor, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Markus Pieper, Pavel Telička

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Bernd Kölmel

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

27

+

ALDE

Igor Gräzin, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck

ECR

Amjad Bashir, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel

PPE

Bendt Bendtsen, Michał Boni, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Gunnar Hökmark, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Markus Pieper, Paul Rübig, Sven Schulze, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

12

-

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis)

PPE

Françoise Grossetête

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Benedek Jávor, Tilly Metz, Julia Reda

6

0

EFDD

Jonathan Bullock

PPE

Massimiliano Salini

S&D

Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


MNENJE Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (3.10.2018)

za Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))

Pripravljavec mnenja: Bronis Ropė

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Cilj te direktive, naveden v členu 1, je „zmanjšati vpliv nekaterih plastičnih proizvodov na okolje, zlasti vodno, in zdravje ljudi“.

Zato nam je bilo pomembno, da v mnenju Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja izpostavimo povezavo te vrste onesnaževanja s plastiko s kmetijstvom, čeprav je težava bolj pereča na lokalni ali regionalni ravni. Predlog Komisije, da se prepovedo plastični proizvodi za enkratno uporabo, temelji na presoji vpliva, pri kateri se upoštevajo najpomembnejše kategorije velikih plastičnih odpadkov, ki ponavadi na ravni EU končajo kot odpadki v morju. Komisija se je pri pripravi poročila osredotočila posebej na ta pristop.

Prvič, poudariti bi bilo treba, da lahko plastiko, ki zaide na polja ali v kmetijski ekosistem, zaužijejo živali, plastični proizvodi pa lahko zaidejo tudi v vodne ekosisteme in končajo v morju. Podobno se proizvodi, ki končajo v zemlji, sčasoma razdrobijo ali pa jih mikroorganizmi razkrojijo v manjše delce, vključno z mikroplastiko, ki nato prav tako konča v podtalnici in lahko zaide v sladkovodne ekosisteme, zatem pa v morske sisteme. Pri drugi poti se ne upošteva pristop iz presoje vpliva, ki temelji na morskih odpadkih, saj je poudarek namenjene večjim kosom odpadkov.

Drugič, ločimo različne vrste onesnaževanja s plastiko, ki prevladujejo v regionalnem ali lokalnem okolju in so povezane s specifičnim načinom uporabe zemlje, ki vključuje uporabo plastike v kmetijstvu. To težavo lahko še poslabšajo lokalna praksa ali infrastruktura, če omenimo zgolj težave, s katerimi se soočajo številni kmeti in proizvajalci pri recikliranju rabljene plastične folije, in dejstvo, da se pri recikliranju ne sprejema umazane folije.

Nazadnje velja omeniti tudi, da pristop Komisije pri pripravi poročila omogoča ukrepe za ozaveščanje potrošnikov (v tem primeru gre za kmete), ki jih je mogoče izvajati v obliki podajanja informacij o odstranjevanju in recikliranju plastike v kmetijstvu, zahtevah za označevanje, večji odgovornosti proizvajalcev plastike ipd. Ti ukrepi tako za kmete ne pomenijo nujno dodatnega nesmiselnega ali dragega bremena.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog direktive

Navedba sklicevanja 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 16. januarja 2018 o evropski strategiji za plastiko v krožnem gospodarstvu (COM(2018)0028),

Predlog spremembe    2

Predlog direktive

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Visoka funkcionalnost in razmeroma nizki stroški plastike pomenijo, da je ta material vse bolj razširjen v vsakdanjem življenju. Njena vse večja uporaba v kratkotrajnih proizvodih, ki niso zasnovani za ponovno uporabo ali stroškovno učinkovito recikliranje, pomeni, da z njo povezani vzorci proizvodnje in porabe postajajo vse bolj neučinkoviti in linearni. Zato je Komisija v okviru akcijskega načrta za krožno gospodarstvo32 v evropski strategiji za plastiko33 sklenila, da je treba rešiti problematiko postopnega povečevanja nastajanja odpadkov iz plastike in njihovega uhajanja, zlasti v morsko okolje, da bi se vzpostavil resnično krožen življenjski cikel za plastiko.

(1)  Dokazana visoka dostopnost in razmeroma nizki stroški plastike pomenijo, da je ta material vse bolj razširjen v vsakdanjem življenju. Njena vse večja uporaba v kratkotrajnih proizvodih, ki niso zasnovani za ponovno uporabo ali stroškovno učinkovito recikliranje, pomeni, da z njo povezani vzorci proizvodnje in porabe postajajo vse bolj neučinkoviti in linearni. Zato je Komisija v okviru akcijskega načrta za krožno gospodarstvo32 v evropski strategiji za plastiko33 sklenila, da je treba rešiti problematiko postopnega povečevanja nastajanja odpadkov iz plastike in njihovega uhajanja v okolje, zlasti odpadkov, ki negativno vplivajo na morsko okolje, čeprav niso nastali v bližini morja, da bi se vzpostavil resnično krožen življenjski cikel za plastiko.

__________________

__________________

32 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Zaprtje zanke – akcijski načrt EU za krožno gospodarstvo“ (COM(2015) 614 final).

32 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Zaprtje zanke – akcijski načrt EU za krožno gospodarstvo“ (COM(2015)0614).

33 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Evropska strategija za plastiko v krožnem gospodarstvu“ (COM(2018) 28 final).

33 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Evropska strategija za plastiko v krožnem gospodarstvu“ (COM(2018)028).

Predlog spremembe    3

Predlog direktive

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Morski odpadki imajo čezmejne razsežnosti in se štejejo za globalni problem. Zmanjšanje količine morskih odpadkov je ključni ukrep za doseganje cilja Združenih narodov glede trajnostnega razvoja 14, ki poziva k ohranjanju in trajnostni uporabi oceanov, morij in morskih virov za trajnostni razvoj36.Unija mora odigrati svojo vlogo pri reševanju problema morskih odpadkov in si prizadevati za postavljanje standardov na svetovni ravni. V zvezi s tem Unija sodeluje s partnerji v številnih mednarodnih forumih, kot npr. G20, G7 in Združeni narodi, da se spodbuja usklajeno ukrepanje. Ta pobuda je eno izmed prizadevanj Unije na omenjenem področju.

(3)  Morski odpadki imajo čezmejne razsežnosti in se štejejo za globalni problem. V oceane po svetu se odlagajo vse večje količine odpadkov, ki vplivajo na zdravje ekosistemov in povzročajo poginjanje živali. Zmanjšanje količine morskih odpadkov je ključni ukrep za doseganje cilja Združenih narodov glede trajnostnega razvoja 14, ki je namenjen ohranjanju in trajnostni uporabi oceanov, morij in morskih virov za trajnostni razvoj.36 Unija mora odigrati svojo vlogo pri reševanju problema odpadkov, preprečevanju njihovega nastajanja in bolj učinkovitem ravnanju z morskimi odpadki in si prizadevati za postavljanje standardov na svetovni ravni. V zvezi s tem Unija sodeluje s partnerji v številnih mednarodnih forumih, kot npr. G20, G7 in Združeni narodi, da se spodbuja usklajeno ukrepanje. Ta pobuda je eno izmed prizadevanj Unije na omenjenem področju.

_________________

_________________

36 Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030, ki jo je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela 25. septembra 2015.

36 Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030, ki jo je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela 25. septembra 2015.

Predlog spremembe    4

Predlog direktive

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  V skladu z večstranskimi sporazumi37 in zakonodajo Unije o odpadkih38 morajo države članice zagotoviti ustrezno ravnanje z odpadki, da se prepreči nastajanje in zmanjša količina morskih odpadkov iz morskih in kopenskih virov. V skladu z zakonodajo Unije o vodah39 morajo države članice tudi rešiti problematiko morskih odpadkov, če ovirajo doseganje dobrega okoljskega stanja morskih voda, tudi kot prispevek k cilju Združenih narodov glede trajnostnega razvoja 14.

(4)  V skladu z večstranskimi sporazumi37 in zakonodajo Unije o odpadkih38 morajo države članice zagotoviti ustrezno ravnanje z odpadki, da se prepreči nastajanje in zmanjša količina morskih odpadkov iz morskih in kopenskih virov. V skladu z zakonodajo Unije o vodah39 morajo države članice tudi rešiti problematiko morskih odpadkov, s čimer zagotovijo, da njihove lastnosti in količina ne ogrožajo morskih voda, tudi kot prispevek k cilju Združenih narodov glede trajnostnega razvoja 14.

__________________

__________________

37 Konvencija Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu (UNCLOS), Konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z odlaganjem odpadkov in drugih snovi iz leta 1972 (Londonska konvencija) in njen protokol iz leta 1996 (Londonski protokol), Priloga V k Mednarodni konvenciji o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij (MARPOL), Baselska konvencija o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov prek meja in njihovega odstranjevanja.

37 Konvencija Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu (UNCLOS), Konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z odlaganjem odpadkov in drugih snovi iz leta 1972 (Londonska konvencija) in njen protokol iz leta 1996 (Londonski protokol), Priloga V k Mednarodni konvenciji o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij (MARPOL), Baselska konvencija o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov prek meja in njihovega odstranjevanja.

38 Direktiva 2008/98/ES in Direktiva 2000/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2000 o pristaniških zmogljivostih za sprejem ladijskih odpadkov in ostankov tovora (UL L 332, 28.12.2000, str. 81).

38 Direktiva 2008/98/ES in Direktiva 2000/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2000 o pristaniških zmogljivostih za sprejem ladijskih odpadkov in ostankov tovora (UL L 332, 28.12.2000, str. 81).

39 Direktiva 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL L 327, 22.12.2000, str. 1) in Direktiva 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja (Okvirna direktiva o morski strategiji) (UL L 164, 25.6.2008, str. 19).

39 Direktiva 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL L 327, 22.12.2000, str. 1) in Direktiva 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja (Okvirna direktiva o morski strategiji) (UL L 164, 25.6.2008, str. 19).

Predlog spremembe    5

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  V Uniji je od 80 do 85 % morskih odpadkov, merjenih kot število odpadkov na obalah, iz plastike, pri čemer plastični proizvodi za enkratno uporabo predstavljajo 50 %, z ribolovom povezani proizvodi pa 27 %. Med plastične proizvode za enkratno uporabo spadajo različni pogosto uporabljeni potrošniški proizvodi, ki se po tem, ko se enkrat uporabijo za namen, za katerega so bili predvideni, zavržejo, redko reciklirajo in pogosto znajdejo med smetmi. Velik del ribolovnega orodja, danega na trg, ni zbran za obdelavo. Zato so plastični proizvodi za enkratno uporabo in ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, zelo resen problem v okviru morskih odpadkov ter pomenijo resno tveganje za morske ekosisteme, biotsko raznovrstnost in morda tudi za zdravje ljudi ter škodujejo dejavnostim, kot so turizem, ribolov in ladijski prevoz.

(5)  V Uniji je od 80 do 85 % morskih odpadkov, merjenih kot število odpadkov na obalah, iz plastike, pri čemer plastični proizvodi za enkratno uporabo predstavljajo 50 %, z ribolovom povezani proizvodi pa 27 %. Med plastične proizvode za enkratno uporabo spadajo različni pogosto uporabljeni potrošniški proizvodi, ki se po tem, ko se enkrat uporabijo za namen, za katerega so bili predvideni, zavržejo, redko ustrezno odstranijo, ker ni delujočih sistemov za ponovno uporabo ali recikliranje, in znajdejo med smetmi. Velik del ribolovnega orodja, danega na trg, ni zbran za obdelavo. Zato so plastični proizvodi za enkratno uporabo in ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, zelo resen problem, povečujejo količino morskih odpadkov in pomenijo resno tveganje za zdravje živali in posledično morske ekosisteme v svetovnem merilu ter domačo biotsko raznovrstnost morij, kadar imajo potencialno strupen učinek na organizme in so lahko substrat za patogene, ki širijo bolezni. Kljub obstoječi zakonodaji EU o uporabi plastike v posodah za živila imajo lahko tudi škodljive posledice za zdravje ljudi ter škodujejo dejavnostim, kot so turizem, ribolov in ladijski prevoz.

Predlog spremembe    6

Predlog direktive

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  EU bi morala k težavi mikroplastike pristopiti celovito in spodbujati vse proizvajalce, naj v svojih proizvodih omejijo predvsem primarno mikroplastiko, pa tudi vnos sekundarnih proizvodov, iz katerih nastaja mikroplastika, v zemljo in sladko vodo ter posledično tudi v morske vodne ekosisteme.

Predlog spremembe    7

Predlog direktive

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Da bi bila prizadevanja usmerjena tja, kjer so najbolj potrebna, bi morala Direktiva zajemati le najpogosteje najdene plastične proizvode za enkratno uporabo, ki po ocenah predstavljajo približno 86 % plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, najdenih, po številu, na obalah Unije.

(7)  Da bi bila prizadevanja usmerjena tja, kjer so najbolj potrebna, bi morala Direktiva zajemati le kategorije najpogosteje najdene plastične proizvode za enkratno uporabo, navedene v prilogi, ki po ocenah predstavljajo približno 86 % plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, najdenih, po številu, na obalah/v obalnih vodah, ribolovno orodje, ki kot morski odpadki povzročajo znatno škodo, in najpogosteje uporabljene kmetijske plastične proizvode v Uniji.

Predlog spremembe    8

Predlog direktive

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a)  Pri virih onesnaževanja s plastiko so med regijami precejšnje razlike. V nekaterih regijah drugi plastični proizvodi pomembno prispevajo k onesnaževanju morja, kot je bilo ugotovljeno s spremljanjem, ki je bilo opravljeno na podlagi okvirne direktive o morski strategiji in s strani civilne družbe. Države članice bi morale na teh območjih sprejeti posebne ukrepe, s katerimi bi obravnavale vire onesnaževanja s plastiko, ki prevladujejo na nacionalni ali lokalni ravni. Plastika, ki se uporablja v kmetijstvu, ribištvu in drugih zunanjih gospodarskih dejavnostih, je na primer povezana tudi z vprašanjem onesnaževanja zemlje, nizko stopnjo recikliranja in neustreznim odstranjevanjem odpadkov. Zlasti lahko obstajajo lokalni dejavniki – gospodarski ali v zvezi z obstoječo infrastrukturo –, ki preprečujejo zbiranje in recikliranje takšne plastike. Takšne plastične mase, zlasti kmetijske, bi morale biti sprejete v obratih za recikliranje ali za odstranjevanje brez nepotrebnih ovir in bi morale biti bolje zasnovane, da se lažje reciklirajo ali odstranijo. Države članice bi morale izmenjevati dobre prakse za izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti sistemov recikliranja plastike, predvsem pa zmanjšati količino odpadkov, ki trenutno kmetom ustvarja dodatne stroške.

Predlog spremembe    9

Predlog direktive

Uvodna izjava 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7b)   Prav tako je lahko onesnaženost zemlje z večjimi kosi plastike in posledično delci ali mikroplastiko na lokalni ali regionalni ravni precejšnja. Na lokalni ravni je lahko pomemben vzrok intenzivna uporaba plastike v kmetijstvu. Da bi zmanjšali učinke plastičnih odpadkov na okolje in zdravje ljudi in živali, bi bilo treba temeljito raziskati onesnaževanje s plastiko, ki izvira iz kmetijskih površin.

Predlog spremembe    10

Predlog direktive

Uvodna izjava 7 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7c)  Čeprav plastični proizvodi, ki se uporabljajo v kmetijstvu, predstavljajo majhen delež celotne količine uporabljene plastike in plastičnih odpadkov, je njihova uporaba geografsko skoncentrirana. Poleg tega imajo kategorije plastičnih proizvodov, ki se uporabljajo v kmetijstvu, zelo homogeno sestavo, zaradi česar je tok odpadkov zelo dragocen za izvajalce recikliranja. Velik del plastike, ki se uporablja v kmetijstvu, se trenutno zakopava v tla, sežiga ali zavrže na poljih ali konča na odlagališčih. To predstavlja neposredno grožnjo za nepopravljivo onesnaženje tal, degradacijo kakovostnih značilnosti tal in morda tudi za varnost hrane. Med gorenjem se sproščajo škodljive snovi, vključno z endokrinimi motilci in rakotvornimi snovmi. Zato bi morala ta direktiva zajemati večino plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, ki se uporabljajo v kmetijstvu v zadevnih državah članicah.

Predlog spremembe    11

Predlog direktive

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Plastični proizvodi za enkratno uporabo se lahko proizvajajo iz najrazličnejših vrst plastike. Plastika je običajno opredeljena kot polimerni material, ki se mu lahko dodajajo aditivi. Vendar bi ta opredelitev zajemala nekatere naravne polimere. Nemodificirani naravni polimeri ne bi smeli biti zajeti, saj so v okolju naravno prisotni. Zato bi bilo treba opredelitev pojma polimera iz člena 3(5) Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta43 prilagoditi in uvesti ločeno opredelitev za namene te direktive. Plastika, proizvedena iz modificiranih naravnih polimerov, ali plastika, proizvedena iz bioloških, fosilnih ali sintetičnih izhodnih snovi, ni naravno prisotna, zato bi morala biti obravnavana v tej direktivi. Prilagojena opredelitev pojma plastike bi morala zato zajemati gumijaste proizvode s polimerno osnovo ter biološko in biološko razgradljivo plastiko, ne glede na to, ali je pridobljena iz biomase in/ali pa se sčasoma biološko razgradi. Nekateri polimerni materiali se ne morejo uporabljati kot glavna strukturna komponenta končnih materialov in proizvodov, kot so polimerni premazi, barve, črnila in lepila. Ti materiali ne bi smeli biti zajeti v tej direktivi in zato tudi ne v opredelitvi pojma.

(8)  Plastični proizvodi za enkratno uporabo se lahko proizvajajo iz najrazličnejših vrst plastike. Plastika je običajno opredeljena kot polimerni material, ki se mu lahko dodajajo aditivi. Vendar bi ta opredelitev zajemala nekatere naravne polimere. Nemodificirani naravni polimeri ne bi smeli biti zajeti, saj so v okolju naravno prisotni. Zato bi bilo treba opredelitev pojma polimera iz člena 3(5) Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta43 prilagoditi in uvesti ločeno opredelitev za namene te direktive. Plastika, proizvedena iz modificiranih naravnih polimerov, ali plastika, proizvedena iz bioloških, fosilnih ali sintetičnih izhodnih snovi, ni naravno prisotna, zato bi morala biti obravnavana v tej direktivi. Prilagojena opredelitev pojma plastike bi morala zato zajemati gumijaste proizvode s polimerno osnovo ter biološko in biološko razgradljivo plastiko, ne glede na to, ali je pridobljena iz biomase in/ali pa se sčasoma biološko razgradi. Nekateri polimerni materiali se ne morejo uporabljati kot glavna strukturna komponenta končnih materialov in proizvodov, kot so polimerni premazi, obloge ali sloji, barve, črnila in lepila. Ti materiali ne bi smeli biti zajeti v tej direktivi in zato tudi ne v opredelitvi pojma.

_________________

_________________

43 Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).

43 Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).

Obrazložitev

Polimerni premazi, obloge in sloji imajo v proizvodih iz več materialov in slojev pomembno funkcijo higiene in varnosti hrane, sami zase pa ne morejo šteti za glavno strukturno komponento končnih materialov ali proizvodov in jih brez drugih materialov ni mogoče uporabiti kot glavno strukturno komponento. Opredelitev pojma plastika v tej direktivi bi bilo treba uskladiti z njegovo opredelitvijo v Uredbi (EU) št. 10/2011.

Predlog spremembe    12

Predlog direktive

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a)  Za odmik od gospodarstva, ki temelji na fosilnih gorivih, in podnebnega vidika so biološki plastični proizvodi bolj trajnostna alternativa plastiki na fosilni osnovi. To je tudi v skladu s cilji krožnega gospodarstva, strategije za biogospodarstvo in strategije za plastiko. Zato je treba spodbujati pobude, katerih cilj je nadomestitev fosilnih materialov z biološkimi. Komisija bi morala proučiti možnost, da v prihodnje predloge politike vključi pobude za nadomestitev in da na primer v revidirano direktivo o javnem naročanju (Direktiva 2014/24/EU) vključi merila za plastiko na podlagi njene sestave, ravni možnosti recikliranja in nevarnosti.

Obrazložitev

V Uredbi, kakršna je zdaj, še vedno ni jasno opredeljen položaj v zvezi z biološko plastiko. Priznati in spodbujati bi bilo treba koristi biološkega materiala za proizvodnjo plastike, zlasti pozitivne vplive, ki jih ima kot bolj trajnostna alternativa plastiki s polimerno osnovo, in njegov prispevek k manjši odvisnosti od fosilnih surovin.

Predlog spremembe    13

Predlog direktive

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Za jasno opredelitev področja uporabe te direktive bi bilo treba opredeliti plastični proizvod za enkratno uporabo. Opredelitev pojma bi morala izključevati plastične proizvode, ki so zasnovani, oblikovani in dani na trg, da bi v svojem življenjskem ciklu opravili več poti ali kroženj, se ponovno napolnili ali uporabili za isti namen, za katerega so bili zasnovani.

(9)  Za jasno opredelitev področja uporabe te direktive bi bilo treba opredeliti plastični proizvod za enkratno uporabo kot proizvod, ki je zasnovan in dan na trg, da bi bil uporabljen le enkrat in za kratek čas. Opredelitev pojma bi morala izključevati plastične proizvode, ki so zasnovani, oblikovani in dani na trg, da bi v svojem življenjskem ciklu opravili več poti ali kroženj, se ponovno napolnili ali uporabili za isti namen, za katerega so bili zasnovani.

Predlog spremembe    14

Predlog direktive

Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a)  S čim daljšim ohranjanjem vrednosti proizvodov in materialov ter nastajanjem manj odpadkov lahko gospodarstvo EU postane konkurenčnejše in odpornejše ter hkrati zmanjša obremenitev dragocenih virov in okolja.

Predlog spremembe    15

Predlog direktive

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Plastične proizvode za enkratno uporabo bi bilo treba obravnavati z enim ali več ukrepi, odvisno od različnih dejavnikov, kot sta razpoložljivost primernih in bolj trajnostnih alternativnih proizvodov ter izvedljivost spreminjanja vzorcev porabe, in od tega, v kakšnem obsegu so že zajeti v veljavni zakonodaji Unije.

(10)  Plastične proizvode za enkratno uporabo je treba obravnavati z enim ali več ukrepi, odvisno od različnih dejavnikov, kot sta razpoložljivost primernih in bolj trajnostnih alternativnih proizvodov ter izvedljivost spreminjanja vzorcev porabe, in od tega, v kakšnem obsegu so že zajeti v veljavni zakonodaji Unije, pri čemer je treba upoštevati tudi okoljske in gospodarske učinke izbora alternativnih materialov, zlasti v kmetijstvu.

Obrazložitev

Cilj tega predloga spremembe je izpostaviti morebitne posledice uporabe kmetijskih in biološko razgradljivih proizvodov kot alternativnih osnovnih materialov.

Predlog spremembe    16

Predlog direktive

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Za druge plastične proizvode za enkratno uporabo so že na voljo primerni in bolj trajnostni alternativni proizvodi, ki so prav tako cenovno dostopni. Za omejitev škodljivega vpliva takih proizvodov na okolje bi bilo treba od držav članic zahtevati, naj prepovejo njihovo dajanje na trg Unije. S tem bi se spodbujala uporaba enostavno dostopnih in bolj trajnostnih alternativnih proizvodov, pa tudi inovativne rešitve za bolj trajnostne poslovne modele, alternativne proizvode za ponovno uporabo in uporabo nadomestnih materialov.

(12)  Za druge plastične proizvode za enkratno uporabo so že na voljo primerni in bolj trajnostni alternativni proizvodi, ki so prav tako cenovno dostopni. Za omejitev škodljivega vpliva takih proizvodov na okolje bi bilo treba od držav članic zahtevati, naj prepovejo njihovo dajanje na trg Unije. To bi moralo poleg drugih posebnih vrst plastike vključevati vso oksorazgradljivo plastiko, ki se ne razgrajuje varno in zato nima okoljskih koristi. S tem bi se spodbujala uporaba enostavno dostopnih in bolj trajnostnih alternativnih proizvodov, pa tudi inovativne rešitve za bolj trajnostne poslovne modele, ponovno uporabo, alternativne proizvode, ki jih je mogoče kompostirati, in uporabo nadomestnih materialov.

Obrazložitev

Z vidika kmetijske površine so na primer zastirne folije lahko oksorazgradljive in onesnažujejo tla, čeprav se v zvezi z njimi šteje, da se varno razgrajujejo.

Predlog spremembe    17

Predlog direktive

Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a)  Direktiva 94/62/ES, kakor je bila spremenjena z Direktivo (EU) 2015/720/ES, v členu 20a(3) določa, da Komisija do maja 2017 opravi pregled zakonodaje o ukrepih za zmanjšanje potrošnje nosilnih vrečk, izdelanih iz zelo lahke plastike, na podlagi ocene učinka v življenjskem ciklu. Komisija tega pregleda še ni opravila. Ker se zelo lahke plastične nosilne vrečke pogosto znajdejo med smetmi, je treba uvesti ukrepe za omejitev njihovega dajanja na trg [eno leto po začetku veljavnosti te direktive].

Obrazložitev

Komisija bi morala v skladu s členom 20a(3) Direktive (EU) 2015/720 do 27. maja 2017 predložiti poročilo o vplivu življenjskega cikla, kar zadeva različne možnosti zmanjšanja potrošnje zelo lahkih plastičnih nosilnih vrečk in po potrebi predstaviti zakonodajni predlog, vendar je ta rok zamudila. Zaradi tega in da ne bi izgubili še več dragocenega časa, bi bilo treba v prihodnji direktivi obravnavati tudi vprašanje zelo lahkih plastičnih nosilnih vrečk in prepovedati njihovo uporabo na trgu.

Predlog spremembe    18

Predlog direktive

Uvodna izjava 12 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12b)  Zamenjavo oziroma omejitev uporabe plastičnih proizvodov, ki so predmet te uredbe, je treba izvesti v ustreznem prehodnem obdobju in na način, ki ne ogroža ekonomske, socialne in okoljske trajnosti proizvodnje novih proizvodov, opredeljenih kot alternativni proizvodi, in njihovega dajanja na trg, zlasti če lahko negativno vplivajo na iskanje in pridelavo surovin, potrebnih za njihovo proizvodnjo.

Obrazložitev

Cilj tega predloga spremembe je izpostaviti morebitne posledice uporabe kmetijskih in biološko razgradljivih proizvodov kot alternativnih osnovnih materialov.

Predlog spremembe    19

Predlog direktive

Uvodna izjava 12 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12c)  Komisija bo do 31. decembra 2019 pripravila katalog, v katerem bo določila posebna merila za lažjo opredelitev, ali navedene alternative izpolnjujejo merila, ki jih trenutno izpolnjujejo plastični proizvodi za enkratno uporabo, ali so v skladu z veljavno zakonodajo o odpadkih in ali je dejansko zagotovljena večja trajnost.

Obrazložitev

Navedene alternative je treba skrbno proučiti in ugotoviti, ali lahko dejansko izpolnjujejo vse zahteve, ki se danes uporabljajo za plastične proizvode za enkratno uporabo, zlasti tiste, ki so v stiku z živili in pijačo, in ali bodo še vedno bolj trajnostne. Takšne alternative bi bilo treba ovrednotiti ne le glede na specifična merila, temveč tudi ob upoštevanju veljavne zakonodaje, na primer o ustreznosti za stik z živili, uredbe REACH, možnosti recikliranja (okvirna direktiva o odpadkih, direktiva o embalaži in odpadni embalaži).

Predlog spremembe    20

Predlog direktive

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Nekateri plastični proizvodi za enkratno uporabo končajo v okolju zaradi neustreznega odstranjevanja prek kanalizacije ali drugega neustreznega spuščanja v okolje. Zato bi morale za plastične proizvode za enkratno uporabo, ki se pogosto odvržejo v kanalizacijo ali drugače neustrezno odstranijo, veljati zahteve za označevanje. Z označevanjem bi bilo treba potrošnike obveščati o ustreznih možnostih odstranjevanja odpadkov in/ali možnostih odstranjevanja, ki se jim je treba izogibati, in/ali negativnih vplivih odpadkov na okolje zaradi neustreznega odstranjevanja. Komisiji bi bilo treba podeliti pooblastila za vzpostavitev usklajenega načina označevanja, pri čemer bi morala, kjer je to ustrezno, preveriti dojemanje predlaganega označevanja pri reprezentativnih skupinah potrošnikov, da bi zagotovila, da je učinkovito in da ga je mogoče jasno razumeti.

(14)  Nekateri plastični proizvodi za enkratno uporabo končajo v okolju zaradi neustreznega odstranjevanja prek kanalizacije ali drugega neustreznega spuščanja v okolje. Zato bi morale za plastične proizvode za enkratno uporabo, ki se pogosto odvržejo v kanalizacijo ali drugače neustrezno odstranijo, veljati zahteve za označevanje. Z označevanjem bi bilo treba potrošnike obveščati o ustreznih možnostih odstranjevanja odpadkov in/ali možnostih odstranjevanja, ki se jim je treba izogibati, in/ali negativnih vplivih odpadkov na okolje zaradi neustreznega odstranjevanja. Hkrati bi morale oznake potrošnike ozaveščati o nevarnostih plastičnih odpadkov za okolje. Komisiji bi bilo treba podeliti pooblastila za vzpostavitev usklajenega načina označevanja, pri čemer bi morala, kjer je to ustrezno, preveriti dojemanje predlaganega označevanja pri reprezentativnih skupinah potrošnikov, da bi zagotovila, da je učinkovito in da ga je mogoče jasno razumeti.

Predlog spremembe    21

Predlog direktive

Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(17a)  Ker morski odpadki, zlasti plastični, bolj vplivajo na najbolj oddaljene regije in zaradi nezadostnih možnosti za recikliranje, pri čemer se te regije soočajo z velikimi količinami plastike, ki jo naplavi morje, pa tudi plastike iz lastne potrošnje, bi bilo treba oblikovati evropski sklad, ki bi tem regijam pomagal pri čiščenju njihovega morskega območja in njihovih prizadevanjih za preprečevanje uporabe plastike.

Predlog spremembe    22

Predlog direktive

Uvodna izjava 17 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(17b)  Države članice bi morale zagotoviti večje spoštovanje obveznosti ločenega zbiranja odpadkov, vključno s kmetijskimi odpadki iz plastike. Razmisliti bi morale tudi o uvedbi pogojenosti, povezane z obdelavo odpadkov iz plastike, iz Priloge III k Uredbi [uredba o strateških načrtih SKP].

Obrazložitev

Podobna zahteva obstaja v uredbah o ravnanju z odpadki iz leta 2006 (Anglija in Wales) in 2005 (Škotska). Z njo je bil nadzor ravnanja z odpadki razširjen na kmetijstvo. Ena od velikih sprememb, ki jo je prinesla, je bila opustitev prakse zakopavanja ali sežiganja odpadkov iz plastike s kmetij, vključno z dvonitnimi vrvmi za povezovanje ali strojno pakiranje, silažnimi folijami, razpršilnimi dozami ter vrečami za gnojila in semena. Od kmetov se tudi zahteva, da uporabljajo storitve pooblaščenega in uglednega podjetja za ravnanje z odpadki, ki poskrbi za zbiranje in recikliranje odpadkov iz plastike in drugih odpadkov.

Predlog spremembe    23

Predlog direktive

Uvodna izjava 17 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(17c)  V strateških načrtih SKP bi bilo treba obravnavati problematiko odpadkov iz plastike v kmetijstvu, Evropska komisija pa bi morala po potrebi uvesti standard za dobre kmetijske in okoljske pogoje zemljišč za odpadke iz plastike kot novega elementa okrepljene pogojenosti v vmesnem obdobju, tj. do leta 2023. Za kmete bi veljala nova zahteva glede navzkrižne skladnosti, v skladu s katero bi bili zavezani uporabljati storitve pooblaščenega podjetja za ravnanje z odpadki, ki bi poskrbelo za zbiranje in recikliranje plastike ter vodilo evidence o ustreznem ravnanju z odpadki.

Obrazložitev

Podobna zahteva obstaja v uredbah o ravnanju z odpadki iz leta 2006 (Anglija in Wales) in 2005 (Škotska). Z njo je bil nadzor ravnanja z odpadki razširjen na kmetijstvo. Ena od velikih sprememb, ki jo je prinesla, je bila opustitev prakse zakopavanja ali sežiganja odpadkov iz plastike s kmetij, vključno z dvonitnimi vrvmi za povezovanje ali strojno pakiranje, silažnimi folijami, razpršilnimi dozami ter vrečami za gnojila in semena. Od kmetov se tudi zahteva, da uporabljajo storitve pooblaščenega in uglednega podjetja za ravnanje z odpadki, ki poskrbi za zbiranje in recikliranje odpadkov iz plastike in drugih odpadkov.

Predlog spremembe    24

Predlog direktive

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20)  Plastenke za pijačo, ki so plastični proizvodi za enkratno uporabo, so eden od najpogosteje najdenih morskih odpadkov na obalah Unije. To je posledica neučinkovitih sistemov ločenega zbiranja in nizke udeležbe potrošnikov v takih sistemih. Spodbujati je treba učinkovitejše sisteme ločenega zbiranja, zato bi bilo treba določiti minimalni cilj glede ločenega zbiranja plastenk za pijačo, ki so plastični proizvodi za enkratno uporabo. Državam članicam bi moralo biti omogočeno, da dosežejo ta minimalni cilj z določitvijo ciljev glede ločenega zbiranja za plastenke za pijačo, ki so plastični proizvodi za enkratno uporabo, v okviru shem razširjene odgovornosti proizvajalca ali z vzpostavitvijo shem kavcij ali s katerim koli drugim ukrepom, ki se jim zdi ustrezen. To bo neposredno pozitivno vplivalo na stopnjo zbiranja, kakovost zbranega materiala in kakovost recikliranih materialov, s čimer se bodo ponudile priložnosti za industrijo recikliranja in trg za reciklirane materiale.

(20)  Plastenke za pijačo, ki so plastični proizvodi za enkratno uporabo, so eden od najpogosteje najdenih morskih odpadkov na obalah Unije. To je posledica neučinkovitih sistemov ločenega zbiranja, nizke udeležbe potrošnikov v takih sistemih, a tudi fizikalnih in kemijskih lastnosti plastike, zaradi katerih je odporna na razgradnjo in ostane v okolju še desetletja ali stoletja zatem, ko je izpolnila svoj namen. Spodbujati je treba učinkovitejše sisteme ločenega zbiranja, zato bi bilo treba določiti minimalni cilj glede ločenega zbiranja plastenk za pijačo, ki so plastični proizvodi za enkratno uporabo. Državam članicam bi moralo biti omogočeno, da dosežejo ta minimalni cilj z določitvijo ciljev glede ločenega zbiranja za plastenke za pijačo, ki so plastični proizvodi za enkratno uporabo, v okviru shem razširjene odgovornosti proizvajalca ali z vzpostavitvijo shem kavcij ali s katerim koli drugim ukrepom, ki se jim zdi ustrezen. To bo neposredno pozitivno vplivalo na stopnjo zbiranja, kakovost zbranega materiala in kakovost recikliranih materialov, s čimer se bodo ponudile priložnosti za industrijo recikliranja in trg za reciklirane materiale.

Obrazložitev

Proizvodi, ki niso iz plastike ter uidejo zbiralnim sistemom, so manj obstojni in se bodo verjetno hitreje razgradili in torej manj verjetno nabirali v obliki odpadkov na plaži ali v morju.

Predlog spremembe    25

Predlog direktive

Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(20a)  V zvezi s tem je ključnega pomena, da države članice sodelujejo in še bolj uskladijo sisteme recikliranja odpadkov ter s tem preprečijo, da bi čezmejno trgovanje škodljivo vplivalo na okolje.

Predlog spremembe    26

Predlog direktive

Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(22a)  Vseeno je ključno poudariti, da biološka razgradnja ne more biti prostovoljna možnost ob koncu življenjske dobe. Vendar se dejansko kaže, da bodo nekateri plastični proizvodi neizogibno uhajali v okolje in da so za nekatere uporabe primernejši proizvodi, ki se na podlagi učinkovanja mikroorganizmov biološko razgradijo v kratkem času, kot pa proizvodi, ki bodo več stoletij ostali v okolju, ne da bi se razgradili. To ne preprečuje vseh potrebnih prizadevanj glede sistemov ponovne uporabe in recikliranja. 

Predlog spremembe    27

Predlog direktive

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23)  Države članice bi morale sprejeti pravila o kaznih, ki se uporabljajo za kršenje določb te direktive, in zagotoviti njihovo izvajanje. Kazni bi morale biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

(23)  Države članice bi morale sprejeti pravila o kaznih, ki se uporabljajo za kršenje določb te direktive, in zagotoviti, da bodo izvedene in bodo proizvajalci o njih dobro obveščeni. Kazni bi morale biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

Predlog spremembe    28

Predlog direktive

Uvodna izjava 24 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(24a)  Poleg tega bi morala Komisija poleg informacij, ki jih mora zagotoviti Evropska agencija za okolje, v skladu s členom 15 vključiti tudi rezultate študije o standardu za biološko razgradljivost v morju, ki ga na evropski ravni znanstveno potrdi Evropski odbor za standardizacijo (CEN), in sicer tako za proizvode iz Priloge k tej uredbi kot za predlagane alternativne proizvode.

Obrazložitev

Skupni standardi o stopnji biološke razgradljivosti v morju v zvezi s proizvodi iz te direktive in alternativnimi proizvodi, ki so v ukrepu omenjeni, a ne izrecno opredeljeni, še niso bili sprejeti. Vzpostaviti je treba skupne standarde glede stopnje biološke razgradljivosti proizvodov, omogočiti obravnavo skupnih alternativnih proizvodov, Evropski agenciji za okolje pa omogočiti, da te podatke uporabi za svoje povzetke.

Predlog spremembe    29

Predlog direktive

Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25)  Ker države članice ciljev te direktive, tj. preprečevanja in zmanjšanja vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, na okolje ter spodbujanja prehoda na krožno gospodarstvo, vključno s spodbujanjem inovativnih poslovnih modelov, proizvodov in materialov, s čimer se tudi prispeva k učinkovitemu delovanju notranjega trga, ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se zaradi obsega in učinkov ukrepa lažje dosežejo na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta direktiva ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev –

(25)  Ker države članice ciljev te direktive, tj. preprečevanja in zmanjšanja vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, na okolje in zdravje ljudi ter spodbujanja prehoda na krožno gospodarstvo, vključno s spodbujanjem inovativnih poslovnih modelov, proizvodov in materialov, s čimer se tudi prispeva k učinkovitemu delovanju notranjega trga, ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se zaradi obsega in učinkov ukrepa lažje dosežejo na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta direktiva ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev –

Obrazložitev

Uskladitev s členom 1, ki že priznava težavo posledic za zdravje.

Predlog spremembe    30

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Cilj te direktive je preprečiti in zmanjšati vpliv nekaterih plastičnih proizvodov na okolje, zlasti vodno okolje, in zdravje ljudi ter spodbujati prehod na krožno gospodarstvo z inovativnimi poslovnimi modeli, proizvodi in materiali ter s tem tudi prispevati k učinkovitemu delovanju notranjega trga.

1. Cilj te direktive je preprečiti in zmanjšati vpliv plastike v okolju, vključno z mikroplastiko, in na okolje, zlasti v vodnih in kopenskih ekosistemih, in na zdravje ljudi in živali ter spodbujati prehod na nestrupeno krožno gospodarstvo z inovativnimi poslovnimi modeli, nestrupenimi proizvodi in materiali ter s tem tudi spodbujati dobre prakse za zmanjšanje količine plastičnih odpadkov in prispevati k učinkovitemu delovanju notranjega trga.

Predlog spremembe    31

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta direktiva se uporablja za plastične proizvode za enkratno uporabo, navedene v Prilogi, in ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko.

Ta direktiva se uporablja zlasti za plastične proizvode za enkratno uporabo, navedene v Prilogi, in ribolovno orodje, ki vsebuje znaten delež plastike.

Predlog spremembe    32

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  „plastika“ pomeni material, ki vsebuje polimer v smislu člena 3(5) Uredbe (ES) št. 1907/2006, ki se mu lahko dodajo aditivi ali druge snovi ter se lahko uporablja kot glavna strukturna komponenta končnih proizvodov, razen naravnih polimerov, ki niso kemično modificirani;

(1)  „plastika“ pomeni material, ki vsebuje polimer v smislu člena 3(5) Uredbe (ES) št. 1907/2006, ki se mu lahko dodajo aditivi ali druge snovi ter se uporablja kot glavna strukturna komponenta končnih proizvodov, razen naravnih polimerov, ki niso kemično modificirani, in polimernih premazov, barv, črnil in lepil, ki jih ni mogoče uporabljati kot glavno strukturno komponento končnih izdelkov in proizvodov;

Obrazložitev

Obseg pojma plastika v tej direktivi bi bilo treba za namene te direktive in zaradi zagotovitve skupne razlage v državah članicah ter dobrega delovanja enotnega trga EU jasno opredeliti, da bi se izognili različnim razlagam.

Predlog spremembe    33

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  „premazi“ pomenijo eno ali več nesamonosilnih plasti ali plasti, proizvedenih z uporabo plastike, kot je opredeljena v členu 3(1) te direktive, in se nanašajo na materiale ali izdelke ter jim dajo posebne lastnosti ali izboljšajo njihovo tehnično zmogljivost;

Obrazložitev

Obseg pojma premaz bi bilo treba v tej direktivi in zaradi zagotovitve skupne razlage v državah članicah ter dobrega delovanja enotnega trga EU jasno opredeliti na podlagi že sprejete opredelitve iz Uredbe Komisije (EU) 2018/213 o spremembi Uredbe (EU) št. 10/2011 o plastiki.

Predlog spremembe    34

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  „plastični proizvod za enkratno uporabo“ pomeni proizvod, ki je v celoti ali delno izdelan iz plastike ter ni zasnovan, oblikovan ali dan na trg, da bi v svojem življenjskem ciklu opravil več poti ali kroženj z njegovo vrnitvijo proizvajalcu za ponovno polnjenje ali ponovno uporabo za isti namen, za katerega je bil zasnovan;

(2)  „za enkratno uporabo“ pomeni, kar je zasnovano, oblikovano ali dano na trg, da bi se uporabilo samo enkrat ter za kratek čas, in kar na podlagi usklajene metodologije predstavlja znaten delež morskih odpadkov v EU;

Obrazložitev

Pomembno je, da se jasno opredeli pojem „za enkratno uporabo“, da bi se izognili nejasnostim pri izvajanju Direktive. Prav tako je treba ta pojem povezati z morskimi odpadki, da bi se zajeli tisti proizvodi, ki predstavljajo največji delež odstranjenih odpadkov. Usklajena metodologija za opredelitev proizvodov, najdenih v tem okolju, je zato pomembna tudi za zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev po vsej EU.

Predlog spremembe    35

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  „plastični proizvod“ pomeni proizvod, izdelan predvsem iz plastike.

Predlog spremembe    36

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  plastični proizvod, ki se uporablja v kmetijstvu, pomeni vsak kos plastičnega materiala ali opreme ali plastično embalažo proizvoda, ki se uporablja za izboljšanje produktivnosti kmetijske površine1a;

 

_________________

 

1a kmetijska površina, kot je opredeljena v Uredbi (EU) št. 1307/2013 (ali Uredbi [uredbi o strateških načrtih SKP])

Predlog spremembe    37

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice do [šest let po roku za prenos te direktive] sprejmejo potrebne ukrepe za dosego znatnega zmanjšanja porabe plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz dela A Priloge na svojem ozemlju.

Države članice do [tri leta po roku za prenos te direktive] sprejmejo potrebne ukrepe za dosego učinkovitega zmanjšanja ponudbe in porabe plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz dela A Priloge na svojem ozemlju.

Predlog spremembe    38

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Taki ukrepi lahko vključujejo nacionalne cilje glede zmanjšanja porabe, ukrepe, ki zagotavljajo, da se končnemu potrošniku na prodajnem mestu dajo na voljo alternativni proizvodi za ponovno uporabo, in ekonomske instrumente, kot je zagotavljanje, da se plastični proizvodi za enkratno uporabo končnemu potrošniku ne ponujajo brezplačno na prodajnem mestu. Navedeni ukrepi se lahko razlikujejo glede na vpliv na okolje, ki ga imajo proizvodi iz prvega pododstavka.

Taki ukrepi vključujejo nacionalne cilje glede zmanjšanja porabe, ukrepe, ki zagotavljajo, da se končnemu potrošniku na prodajnem mestu dajo na voljo alternativni proizvodi za ponovno uporabo, kot so vračljivi proizvodi ali proizvodi za ponovno uporabo iz stekla ali lesa, ekonomske instrumente, kot je zagotavljanje, da se plastični proizvodi za enkratno uporabo končnemu potrošniku ne ponujajo brezplačno na prodajnem mestu, ali omejitve pri dajanju na trg ter ukrepi za ozaveščanje in okrepitev vloge potrošnikov pri recikliranju plastične embalaže. Navedeni ukrepi se lahko razlikujejo glede na vpliv na okolje, ki ga imajo proizvodi iz prvega pododstavka, in ali se lahko zagotovi njihovo zbiranje in recikliranje.

Predlog spremembe    39

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Komisija lahko sprejme izvedbeni akt, ki določa metodologijo za izračun in preverjanje znatnega zmanjšanja porabe plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz odstavka 1. Tak izvedbeni akt se sprejme v skladu s postopkom pregleda iz člena 16(2).

2. Komisija sprejme izvedbeni akt, ki določa metodologijo za izračun in preverjanje znatnega zmanjšanja dobave in porabe plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz odstavka 1. Tak izvedbeni akt se sprejme v skladu s postopkom pregleda iz člena 16(2) v dveh letih od začetka veljavnosti te direktive.

Predlog spremembe    40

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice prepovejo dajanje plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz dela B Priloge na trg.

Države članice prepovejo dajanje plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz dela B Priloge na trg, pri čemer posebno pozornost namenijo obratom javne prehrane v javnih ustanovah, spodbujajo razpoložljive trajnostne alternativne proizvode in pomagajo pri razvoju novih alternativnih proizvodov.

Predlog spremembe    41

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da se lahko plastični proizvodi za enkratno uporabo, ki so navedeni v delu C Priloge in imajo pokrovčke in zamaške, katerih velik del je izdelan iz plastike, dajo na trg le, če pokrovčki in zamaški med fazo predvidene uporabe proizvoda ostanejo pritrjeni na vsebnik.

1. Države članice zagotovijo, da se lahko plastični proizvodi za enkratno uporabo, ki so navedeni v delu C Priloge in imajo pokrovčke in zamaške, katerih velik del je izdelan iz plastike, dajo na trg le, če pokrovčki in zamaški med fazo predvidene uporabe proizvoda ostanejo pritrjeni na vsebnik, razen če je ustrezno utemeljeno, da to negativno vpliva na varnost hrane in higieno živilskega proizvoda, ki ga vsebuje.

Predlog spremembe    42

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Za namene tega člena velja, da kovinski pokrovčki ali zamaški s tesnilom iz plastike ne štejejo kot pokrovčki in zamaški, katerih velik del je izdelan iz plastike.

črtano

Predlog spremembe    43

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1.   Glede na njihovo uporabo in naravo morajo biti proizvodi, navedeni v delu D Priloge, ustrezno označeni, da bi preprečili njihovo neustrezno odstranjevanje in izpust ob preplavljanju voda ob neurjih.

Predlog spremembe    44

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice zagotovijo, da ima vsak plastični proizvod za enkratno uporabo iz dela D Priloge, ki je dan na trg, vidno, jasno čitljivo in neizbrisno oznako, ki potrošnike obvešča o vsaj enem od naslednjega:

1.  Države članice zagotovijo, da ima vsak plastični proizvod za enkratno uporabo iz dela D Priloge, ki je dan na trg, vidno, jasno čitljivo in neizbrisno oznako, ki potrošnike obvešča o naslednjem:

 

Predlog spremembe    45

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) negativnih vplivih smetenja ali drugem neustreznem odstranjevanju odpadkov za proizvode ali

(b) negativnih vplivih smetenja ali drugem neustreznem odstranjevanju odpadkov za proizvode za enkratno uporabo in

Predlog spremembe    46

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) prisotnosti plastike v proizvodu.

(c) dejstvu, da izdelek vsebuje plastiko.

Predlog spremembe    47

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice zagotovijo, da se v skladu z določbami o razširjeni odgovornosti proizvajalca iz Direktive 2008/98/ES sheme razširjene odgovornosti proizvajalca vzpostavijo za vse plastične proizvode za enkratno uporabo iz dela E Priloge, ki so dani na trg Unije.

1.  Države članice zagotovijo, da se v skladu z določbami o razširjeni odgovornosti proizvajalca iz Direktive 2008/98/ES sheme ali ukrepi razširjene odgovornosti proizvajalca vzpostavijo za vse plastične proizvode za enkratno uporabo iz dela E Priloge, ki so dani na trg Unije.

Predlog spremembe    48

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Te sheme so se določijo na pregleden način, stroški pa se porazdelijo med zadevne akterje, pri čemer proizvajalci prispevajo k ukrepom, katerih cilj je ozaveščanje, podpiranje raziskovanja alternativ in podaljšanje življenjske dobe proizvodov. Komisija v posvetovanju z državami članicami objavi smernice o ravnanju s stroški za čiščenje odpadkov iz tega člena, pri čemer upošteva načelo sorazmernosti.

Predlog spremembe    49

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Kar zadeva sheme, vzpostavljene v skladu z odstavkom 1, države članice zagotovijo, da proizvajalci plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz dela E Priloge krijejo stroške zbiranja odpadkov, ki vsebujejo take plastične proizvode za enkratno uporabo, ter njihovega poznejšega prevoza in obdelave, vključno s stroški odstranjevanja odpadkov in stroški ukrepov ozaveščanja iz člena 10, povezanih z zadevnimi proizvodi.

2.  2. Kar zadeva sheme, vzpostavljene v skladu z odstavkom 1, države članice zagotovijo, da proizvajalci plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz dela E Priloge krijejo skupne stroške, povezane z zbiranjem odpadkov, ki vsebujejo take plastične proizvode za enkratno uporabo, ter njihovega poznejšega prevoza in obdelave, vključno s stroški odstranjevanja odpadkov in stroški ukrepov ozaveščanja iz člena 10, povezanih z zadevnimi proizvodi.

Predlog spremembe    50

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, da bo do leta 2025 ločeno zbranih 90 %, po teži, odpadnih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz dela F Priloge, danih na trg v določenem letu. Za dosego navedenega cilja lahko države članice med drugim:

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, da bo do leta 2025 ločeno zbranih 90 %, po teži, odpadnih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz dela F Priloge, danih na trg v določenem letu. Za dosego navedenega cilja države članice med drugim:

Predlog spremembe    51

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  vzpostavijo sheme kavcije ali

(a)  vzpostavijo sheme kavcije in

Predlog spremembe    52

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) določijo cilje glede ločenega zbiranja za ustrezne sheme razširjene odgovornosti proizvajalca.

(b) določijo cilje glede ločenega zbiranja za ustrezne sheme razširjene odgovornosti proizvajalca. To bi moralo zajemati vzpostavitev mest za ločeno zbiranje najbolj uporabljanih vrst in materialov odpadkov iz plastike, katerih uporaba je geografsko in/ali sezonsko skoncentrirana, zlasti plastike v kmetijstvu. Izračun ciljev bi moral sorazmeren s časom, v katerem se uporabljajo.

Predlog spremembe    53

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice sprejmejo ukrepe za obveščanje potrošnikov plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz dela G Priloge in ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, o naslednjem:

Države članice sprejmejo ukrepe za obveščanje potrošnikov plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz te direktive in ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, o naslednjem:

Predlog spremembe    54

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  vplivu smetenja in drugega neustreznega odstranjevanja odpadkov za tiste proizvode in ribolovno orodje, ki vsebujejo plastiko, na okolje in zlasti morsko okolje.

(b)  vplivu plastike, vključno z mikroplastiko, na okolje, zdravje ljudi in živali, zlasti na morsko okolje in tla zaradi smetenja in drugega neustreznega odstranjevanja odpadkov za tiste proizvode in ribolovno orodje, ki vsebujejo plastiko.

Predlog spremembe    55

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  Prednost imajo ukrepi ozaveščanja za zmanjšanje uporabe plastike in proizvodov, ki vsebujejo mikroplastiko.

Predlog spremembe    56

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 1 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bb)  Države članice sprejmejo tudi ukrepe za preprečevanje kratke življenjske dobe ali prehitre odstranitve proizvodov, spodbude za razvoj plastičnih materialov, ki so bolj primerni za recikliranje, s čimer bo recikliranje postalo učinkovitejše, sledenje nevarnih snovi in onesnaževal ter njihovo odstranjevanje iz reciklirane plastike pa lažje.

Predlog spremembe    57

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 1 – točka b c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bc)  Komisija in države članice podpirajo lokalne organe, podjetja in združenja pri izvajanju kampanj za ozaveščanje potrošnikov o podaljšanju življenjske dobe proizvodov in zagotavljanju informacij o odgovornem odstranjevanju v skladu z resolucijo Evropskega parlamenta z dne 4. julija 2017 o daljši življenjski dobi za izdelke.

Predlog spremembe    58

Predlog direktive

Člen 12 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice v skladu z nacionalno zakonodajo ali prakso fizičnim ali pravnim osebam ali njihovim združenjem, organizacijam ali skupinam zagotovijo dostop do revizijskega postopka pred sodiščem ali drugim neodvisnim in nepristranskim organom, vzpostavljenim z zakonom, da izpodbijajo vsebinsko ali postopkovno zakonitost odločitev, dejanj ali opustitev, povezanih z izvajanjem členov 5, 6, 7 in 8, če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

1.  Države članice v skladu z nacionalno zakonodajo ali prakso fizičnim ali pravnim osebam ali njihovim združenjem, organizacijam ali skupinam zagotovijo dostop do revizijskega postopka pred sodiščem ali drugim neodvisnim in nepristranskim organom, vzpostavljenim z zakonom, da izpodbijajo vsebinsko ali postopkovno zakonitost odločitev, dejanj ali opustitev, povezanih z izvajanjem členov 4, 5, 6, 7, 8 in 9, če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

Predlog spremembe    59

Predlog direktive

Člen 13 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) podatke o plastičnih proizvodih za enkratno uporabo iz dela A Priloge, ki so bili vsako leto dani na trg Unije, za prikaz zmanjšanja porabe v skladu s členom 4(1);

(a) podatke o plastičnih proizvodih za enkratno uporabo iz dela A in B Priloge, ki so bili vsako leto dani na trg Unije, za prikaz zmanjšanja porabe v skladu s členom 4(1);

Predlog spremembe    60

Predlog direktive

Člen 13 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) informacije o ukrepih, ki so jih države članice sprejele za namene člena 4(1).

(b) informacije o ukrepih, ki so jih države članice sprejele za namene členov 4(1) in 5.

Predlog spremembe    61

Predlog direktive

Člen 13 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Podatki iz točke (a) prvega pododstavka se vsako leto posodobijo v 12 mesecih po koncu referenčnega leta, za katero so bili zbrani. Kadar je to mogoče, se za predstavitev navedenih zbirk podatkov uporabljajo storitve v zvezi s prostorskimi podatki, kot so opredeljene v členu 3(4) Direktive 2007/2/ES.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe    62

Predlog direktive

Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Evropska agencija za okolje objavi in redno posodablja pregled za celotno Unijo na podlagi podatkov, ki jih zberejo države članice. Pregled za celotno Unijo po potrebi vključuje kazalnike učinkov, rezultatov in vplivov te direktive, zemljevide pregleda za celotno Unijo in poročila o pregledu posameznih držav članic.

3.  Evropska agencija za okolje objavi in redno posodablja pregled za celotno Unijo na podlagi podatkov, ki jih zberejo države članice. Pregled za celotno Unijo po potrebi vključuje kazalnike učinkov za vsako državo članico, rezultatov in vplivov te direktive, zemljevide pregleda za celotno Unijo in poročila o pregledu posameznih držav članic.

Predlog spremembe    63

Predlog direktive

Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija do … [šest mesecev po roku za prenos te direktive] oceni to direktivo. Ocena temelji na informacijah, ki so na voljo v skladu s členom 13. Države članice Komisiji predložijo morebitne dodatne informacije, potrebne za oceno in pripravo poročila iz člena 2.

1.  Komisija do … [tri leta po roku za prenos te direktive] oceni to direktivo. Ocena temelji na informacijah, ki so na voljo v skladu s členom 13. Države članice Komisiji predložijo morebitne dodatne informacije, potrebne za oceno in pripravo poročila iz člena 2.

Predlog spremembe    64

Predlog direktive

Člen 15 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  je bil dosežen zadosten znanstveni in tehnični napredek ter ali so bila oblikovana merila ali standard za biološko razgradljivost v morskem okolju, ki se uporabljajo za plastične proizvode za enkratno uporabo, ki spadajo v področje uporabe te direktive, in ali so bili razviti njihovi nadomestki za enkratno uporabo, da se določi, za katere proizvode niso več potrebne omejitve za dajanje na trg, kjer je to ustrezno.

(c)  je bil dosežen zadosten znanstveni in tehnični napredek ter ali so bila oblikovana merila ali evropski standard za biološko razgradljivost v morskem okolju, ki se uporabljajo za plastične proizvode za enkratno uporabo, ki spadajo v področje uporabe te direktive, in ali so bili razviti njihovi nadomestki za enkratno uporabo, da se določi, za katere proizvode niso več potrebne omejitve za dajanje na trg ali porabo, kjer je to ustrezno.

Predlog spremembe    65

Predlog direktive

Priloga I – del A – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  Posode za živila, tj. posode, kot so škatle s pokrovom ali brez njega, ki se uporabljajo za shranjevanje živil, ki so namenjena za takojšnje zaužitje iz posode na kraju samem ali jih potrošniki odnesejo s seboj, pri čemer se zaužijejo brez kakršne koli dodatne priprave, kot so posode za živila, ki se uporabljajo za hitro prehrano, razen vsebnikov za pijačo, krožnikov ter zavitkov in ovojev, ki vsebujejo hrano

–  Posode za živila, tj. posode, kot so škatle s pokrovom ali brez njega, ki se uporabljajo za shranjevanje živil, ki so namenjena za takojšnje zaužitje iz posode na kraju samem ali jih potrošniki odnesejo s seboj, pri čemer se zaužijejo brez kakršne koli dodatne priprave, kot so posode za živila, ki se uporabljajo za hitro prehrano, razen vsebnikov za pijačo, krožnikov ter zavitkov in ovojev, ki vsebujejo svežo hrano za domačo uporabo, vključno z mesom, kadar ne obstaja varna alternativa.

Predlog spremembe    66

Predlog direktive

Priloga I – del A – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  Lončki za pijačo

–  Lončki za pijačo, vključno s pokrovčki

Predlog spremembe    67

Predlog direktive

Priloga I – del A – alinea 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

  Plastične posode za enkratno uporabo, namenjene pakiranju in prevozu kmetijskih in ribjih proizvodov

Predlog spremembe    68

Predlog direktive

Priloga I – del A – alinea 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

  Plastenke za pijačo

Predlog spremembe    69

Predlog direktive

Priloga I – del B – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  Pribor (vilice, noži, žlice, palčke)

–  Pribor (vilice, noži, žlice, palčke), razen v zaprtih sistemih, pri katerih je v celoti zagotovljeno zbiranje, ponovna uporaba in/ali recikliranje

Predlog spremembe    70

Predlog direktive

Priloga I – del B – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  Krožniki

–  Krožniki, razen v zaprtih sistemih, pri katerih je v celoti zagotovljeno zbiranje, ponovna uporaba in/ali recikliranje

Predlog spremembe    71

Predlog direktive

Priloga I – del B – alinea 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  Slamice, razen slamic, ki se uporabljajo za medicinske namene

–  Slamice, razen slamic, ki se uporabljajo za medicinske namene, in slamice, ki so vgrajene v embalažo za pijače ali pripete nanjo.

Predlog spremembe    72

Predlog direktive

Priloga I – del B – alinea 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

  Polistiren za vse vrste uporabe, razen kadar je mogoče za določeno uporabo dokazati, da material pri tem prinaša največje okoljske in družbene prednosti in je vključen v predelavo odpadkov.

Predlog spremembe    73

Predlog direktive

Priloga I – del B – alinea 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

  Oksorazgradljiva plastika za vse vrste uporabe

Predlog spremembe    74

Predlog direktive

Priloga I – del B – alinea 6 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

  Plastična embalaža za živila, ki vsebuje plastiko, ali kontaktni material, ki pri kompostiranju ali fermentaciji v bioplin prispeva k obremenitvi zemlje z mikroplastiko, na primer plastične ali s plastiko impregnirane čajne vrečke

Predlog spremembe    75

Predlog direktive

Priloga I – del B – alinea 6 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

  Zelo lahke plastične nosilne vrečke, opredeljene v skladu z Direktivo 2015/720, razen če so uporabljene iz higienskih razlogov za sveže meso, ribe in mlečne izdelke.

Predlog spremembe    76

Predlog direktive

Priloga I – del B – alinea 6 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

  Primarna embalaža za posamezno pakirane bonbone in slaščice

Predlog spremembe    77

Predlog direktive

Priloga I – del B – alinea 6 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

  Palčke za bonbone in lizike

Predlog spremembe    78

Predlog direktive

Priloga I – del B – alinea 6 g (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

  Primarna embalaža za zelenjavo in sadje, ki ni potrebna za ohranjanje proizvoda

Predlog spremembe    79

Predlog direktive

Priloga I – del C – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  Vsebniki za pijačo, tj. posode, ki vsebujejo tekočino, npr. plastenke za pijače, vključno s pokrovčki in zamaški

–  Vsebniki za pijačo, tj. posode, ki vsebujejo tekočino, npr. plastenke za pijače, vključno z njihovimi oznakami, pokrovčki in zamaški, ter plastične posode s pokrovi za enkratno uporabo za solate, jogurte in sadje

Predlog spremembe    80

Predlog direktive

Priloga I – del D – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  Vlažilni robčki, tj. predhodno navlaženi robčki za osebno nego ter gospodinjsko in industrijsko uporabo

–  Vlažilni robčki, tj. predhodno navlaženi robčki za osebno nego ter gospodinjsko in industrijsko uporabo, ki vsebujejo plastiko

Predlog spremembe    81

Predlog direktive

Priloga I – del D – alinea 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

  Plastika v kmetijstvu, kadar se opredeli kot precejšen dejavnik onesnaževanja okolja s plastiko na lokalni ali nacionalni ravni in kadar je stopnja zbiranja pod 90 %

Predlog spremembe    82

Predlog direktive

Priloga I – del E – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  Posode za živila, tj. posode, kot so škatle s pokrovom ali brez njega, ki se uporabljajo za shranjevanje živil, ki so namenjena za takojšnje zaužitje iz posode na kraju samem ali jih potrošniki odnesejo s seboj, pri čemer se zaužijejo brez kakršne koli dodatne priprave, kot so posode za živila, ki se uporabljajo za hitro prehrano, razen vsebnikov za pijačo, krožnikov ter zavitkov in ovojev, ki vsebujejo hrano

–  Posode za živila, tj. posode, kot so škatle s pokrovom ali brez njega, ki so zasnovane in namenjene polnjenju na prodajnem mestu ali ki se uporabljajo za shranjevanje živil, ki so namenjena za takojšnje zaužitje iz posode na kraju samem ali jih potrošniki odnesejo s seboj, pri čemer se zaužijejo brez kakršne koli dodatne priprave, kot so posode za živila, ki se uporabljajo za hitro prehrano, razen vsebnikov za pijačo, krožnikov ter zavitkov in ovojev, ki vsebujejo hrano.

Predlog spremembe    83

Predlog direktive

Priloga I – del E – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  Vsebniki za pijačo, tj. posode, ki vsebujejo tekočino, npr. plastenke za pijače, vključno s pokrovčki in zamaški

–  Vsebniki za pijačo, tj. posode, ki vsebujejo tekočino, npr. plastenke za pijače, vključno z oznakami, pokrovčki in zamaški

Predlog spremembe    84

Predlog direktive

Priloga I – del E – alinea 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

  Pokrovčki in zamaški, ki vsebujejo plastiko

Predlog spremembe    85

Predlog direktive

Priloga I – del E – alinea 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  Vlažilni robčki, tj. predhodno navlaženi robčki za osebno nego ter gospodinjsko in industrijsko uporabo

–  Vlažilni robčki, tj. predhodno navlaženi robčki za osebno nego ter gospodinjsko in industrijsko uporabo, ki vsebujejo plastiko

Predlog spremembe    86

Predlog direktive

Priloga I – del E – alinea 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

  Plastika v kmetijstvu, na primer zaščitna folija za gojenje rastlin, zastirna in silažna folija, namakalni in drenažni cevovodi, vreče in posode za shranjevanje proizvodov, kadar se opredeli kot precejšen dejavnik onesnaževanja okolja s plastiko na lokalni ali nacionalni ravni

Predlog spremembe    87

Predlog direktive

Priloga I – del E – alinea 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

  Plastične posode za enkratno uporabo, namenjene pakiranju in prevozu kmetijskih in ribjih proizvodov

Predlog spremembe    88

Predlog direktive

Priloga I – del F – alinea 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Plastika v kmetijstvu, kadar se opredeli kot precejšen dejavnik onesnaževanja okolja s plastiko na lokalni ali nacionalni ravni, vključno z odpadnimi materiali, kot so zaščitne plošče ali folije za gojenje rastlin, zastirne in silažne folije, mreže proti toči in proti škodljivcem, namakalni in drenažni cevovodi, vreče in posode za shranjevanje proizvodov, dvonitne vrvi za povezovanje, embalaža gnojil in agrokemičnih proizvodov.

Predlog spremembe    89

Predlog direktive

Priloga I – del G – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  Vsebniki za pijačo, tj. posode, ki vsebujejo tekočino, npr. plastenke za pijače, vključno s pokrovčki in zamaški

–  Vsebniki za pijačo, tj. posode, ki vsebujejo tekočino, npr. plastenke za pijače, vključno z oznakami, pokrovčki in zamaški

Predlog spremembe    90

Predlog direktive

Priloga I – del G – alinea 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

  Plastika v kmetijstvu, kadar se opredeli kot precejšen dejavnik onesnaževanja okolja s plastiko na lokalni ali nacionalni ravni

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje

Referenčni dokumenti

COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

AGRI

5.7.2018

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Bronis Ropė

10.7.2018

Datum sprejetja

1.10.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

37

3

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Esther Herranz García, Jan Huitema, Martin Häusling, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Elsi Katainen, Anthea McIntyre, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Molly Scott Cato, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Thomas Waitz

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Ren ata Briano

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

37

+

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Anthea McIntyre, James Nicholson

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez

NI

Diane Dodds

PPE

Richard Ashworth, Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev)

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Karine Gloanec Maurin, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Maria Noichl, Tibor Szanyi

Verts/ALE

Bronis Ropė, Molly Scott Cato, Thomas Waitz

3

-

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

3

0

ECR

Jørn Dohrmann

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


MNENJE Odbora za ribištvo (25.9.2018)

za Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))

Pripravljavka mnenja: Renata Briano

KRATKA OBRAZLOŽITEV

V skladu s strategijo EU za plastiko in v širšem okviru prehoda na krožno gospodarstvo je cilj predloga Komisije preprečiti in zmanjšati negativni učinek nekaterih plastičnih proizvodov na okolje, zlasti morsko. Odlaganje plastike v morje je globalni problem, ki ga je treba reševati z ukrepi na več ravneh in z boljšo koordinacijo mednarodnih prizadevanj.

Pobuda je osredotočena na 10 plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko. Ti proizvodi so bili izbrani na podlagi štetij odpadkov, najdenih na obalah, ob upoštevanju podatkov, zbranih za okvirno direktivo o morski strategiji. Programi spremljanja 355 671 proizvodov, obravnavanih v 679 raziskavah, so se izvedli na 276 evropskih obalah. Štetja so pokazala, da plastični proizvodi za enkratno uporabo predstavljajo približno polovico vseh odpadkov, najdenih na obalah, pri 27 % pa gre za ribolovno orodje.

Odlaganje plastike v morje negativno vpliva na morske biološke vire, zlasti na občutljivejše vire in njihovo življenjsko okolje. Posledično vpliva negativno tudi na ribolovne dejavnosti, saj je čista izguba evropske flote ocenjena med 70 in 350 milijoni EUR letno. Prav tako pomeni tveganje za zdravje ljudi, saj plastika z drobljenjem postane del prehranske verige in na koncu pristane tudi na naših krožnikih.

Pripravljavka mnenja meni predvsem, da imajo ribiči ključno vlogo pri reševanju problema odlaganja plastike v morje. Pobude lovljenja odpadkov v morju, ki se financirajo iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, so primer novega modela, v katerem ribiči niso več del problema, temveč del rešitve. Spodbuditi je torej treba ustrezne ukrepe za prepoznavanje in vrednotenje vloge ribičev kot varuhov morja.

V zvezi z ribolovnim orodjem predlog uvaja sheme razširjene odgovornosti proizvajalca in ukrepe ozaveščanja. Sheme razširjene odgovornosti proizvajalca bodo zagotovile boljše ravnanje z odpadnim ribolovnim orodjem ter krile stroške obdelave takih odpadkov in ukrepov ozaveščanja. Pripravljavka mnenja meni, da bi bilo treba te sheme dopolniti s prilagojeno pristojbino, ki bi v skladu z zakonodajo Unije o odpadkih spodbudila, da se na trg daje ribolovno orodje, zasnovano za dolgoročno rabo, ponovno uporabo in recikliranje. Plastični sestavni deli ribolovnega orodja imajo velik potencial za recikliranje, ki pa doslej še ni bil izkoriščen.

Sheme razširjene odgovornosti proizvajalca za ribolovno orodje dopolnjujejo ukrepe, predvidene v predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pristaniških sprejemnih zmogljivostih za oddajo odpadkov z ladij (COM (2018)33), zmanjšujejo stroškovno breme za pristanišča in posledično za gospodarske subjekte v ribiškem sektorju. Zato je treba nujno zagotoviti skladnost med obema direktivama. V ta namen je treba predvsem uskladiti terminologijo, saj ta predlog uvaja opredelitev pojma odpadnega ribolovnega orodja, predlog o pristaniških sprejemnih zmogljivostih pa navaja zavrženo ribolovno orodje, ki sicer ni opredeljeno. Poleg tega je treba zagotoviti, da so v vseh pristaniščih, kjer lahko pristajajo ribiška plovila, na voljo primerne sprejemne zmogljivosti za zbiranje in obdelavo pasivno ulovljenih odpadkov, ki se med ribolovom ujamejo v mrežo, in da v skladu z načelom „onesnaževalec plača“ gospodarskih subjektov v ribiškem sektorju ne bremenijo dodatni stroški, povezani s temi dejavnostmi. To bo ribiče dodatno spodbudilo k dostavljanju odpadnega ribolovnega orodja in pasivno ulovljenih odpadkov na obalo. Sheme razširjene odgovornosti proizvajalca bodo krile tudi stroške ravnanja z odpadki, ki nastanejo zaradi uporabe plastičnih materialov pri dejavnosti akvakulture in ki so vsaj delno izvzeti iz predvidenih ukrepov o pristaniških sprejemnih zmogljivostih. Tudi v zvezi s tem pripravljavka mnenja meni, da je treba zagotoviti skladnost med obema predlogoma.

Predlog Komisije vključuje tudi Uredbo (ES) št. 1224/2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, ki vključuje nekaj preventivnih in popravnih ukrepov za zmanjšanje vpliva v morju izgubljenega ribolovnega orodja. Ob reviziji uredbe o nadzoru ribištva, ki trenutno poteka, bo zato treba upoštevati cilje te pobude.

In nazadnje, v zvezi z inovacijami in raziskavami na področju alternativnih materialov pripravljavka mnenja ocenjuje, da bi morala Evropska unija sprejeti jasno opredelitev tako biorazgradljive kot biološke plastike ter usklajene standarde biorazgradljivosti materialov, zlasti biorazgradljivosti v morju, in njihove primernosti za kompostiranje, da bi se oblikoval jasen in enoten pravni okvir.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za ribištvo poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot pristojni odbor, naj upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog direktive

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  Da bi se pravilno lotili boja proti odpadkom iz plastike v morju, je treba obravnavati tudi odpadke iz plastike na morskem dnu in v vodnem okolju na splošno, vključno z mikroplastiko.

Predlog spremembe    2

Predlog direktive

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a)  ker so države članice podpisnice Mednarodne konvencije o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij (MARPOL) in bi si morale prizadevati za popolno izvajanje njenih določb;

Predlog spremembe    3

Predlog direktive

Uvodna izjava 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3b)  Po ocenah 80 % morskih odpadkov predstavljata plastika in mikroplastika, od 20 % do 40 % morskih odpadkov iz plastike pa je deloma povezanih s človeškimi dejavnostmi na morju, tudi s trgovskimi ladjami in ladjami za križarjenje, ostali plastični odpadki pa prihajajo s kopnega. Glede na nedavno študijo Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) jih približno 10 % izhaja iz izgubljenih in opuščenih ribolovnih orodij. Izgubljeno in opuščeno ribolovno orodje je sestavni del morskih odpadkov iz plastike in glede na to, da po ocenah 94 % plastike, ki pride v oceane, pristane na morskem dnu, bi lahko uporabili sredstva iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR), da bi ribiče spodbujali, da sodelujejo pri programih „lovljenja odpadkov v morju“, in sicer tako, da se jim na primer zagotovijo finančne in materialne spodbude. Ne le, da izpust znatnih količin plastike v morje negativno vpliva na trajnostne ribje staleže in morske biološke vire, zlasti na občutljivejše vire in njihovo življenjsko okolje, temveč na ribolovne dejavnosti vpliva tudi v smislu višjih stroškov, ki nastajajo zaradi čiščenja mrež in odstranjevanja zbranih odpadkov; v primeru obrtnega ribolova je ta vpliv še toliko večji in pomeni večje stroške. Glede na to, da imajo morski odpadki čezmejni vpliv, bi si morala Komisija v sodelovanju z tretjimi državami dodatno prizadevati za preprečevanje nastajanja takšnih odpadkov in spodbujanje ustreznega ravnanja z njimi;

Predlog spremembe    4

Predlog direktive

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a)  V Resoluciji 11 skupščine OZN za okolje v okviru Programa OZN za okolje, ki je bila sprejeta na seji od 23. do 27. maja 2016, je ugotovljeno, da število plastičnih odpadkov in mikroplastike v morskem okolju hitro narašča in predstavlja resno vprašanje svetovnega pomena, ki potrebuje nujen odziv na svetovni ravni, ob upoštevanju pristopa celotnega življenjskega cikla izdelka. Morala bi se upoštevati povezava med mikroplastiko, plastiko za enkratno uporabo in ribolovnim orodjem, saj lahko plastika razpade na mikroplastiko in povzroči škodo. Študije so pokazale, da je v morskem okolju mikroplastike lahko veliko, in dokazale, da jo lahko zaužijejo morske živali, s čimer se znajde v prehranski verigi1. Ukrepi iz te direktive za zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov imajo torej pomembne koristi za okolje in zdravje. Unija bi morala sprejeti celovit pristop do vprašanja mikroplastike in vse proizvajalce spodbujati, naj strogo omejijo mikroplastiko v svojih formulacijah, pri čemer bi morala posebno pozornost nameniti proizvajalcem tekstila in pnevmatik, saj sintetična oblačila in pnevmatike predstavljajo 63 % mikroplastike, ki konča neposredno v morskem okolju.

 

_________________

 

Odbor CONTAM agencije EFSA (odbor agencije EFSA za onesnaževala v prehranski verigi), 2016. Izjava o prisotnosti mikroplastike in nanoplastike v hrani, s posebnim poudarkom na morski hrani.“

Predlog spremembe    5

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  V Uniji je od 80 do 85 % morskih odpadkov, merjenih kot število odpadkov na obalah, iz plastike, pri čemer plastični proizvodi za enkratno uporabo predstavljajo 50 %, z ribolovom povezani proizvodi pa 27 %. Med plastične proizvode za enkratno uporabo spadajo različni pogosto uporabljeni potrošniški proizvodi, ki se po tem, ko se enkrat uporabijo za namen, za katerega so bili predvideni, zavržejo, redko reciklirajo in pogosto znajdejo med smetmi. Velik del ribolovnega orodja, danega na trg, ni zbran za obdelavo. Zato so plastični proizvodi za enkratno uporabo in ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, zelo resen problem v okviru morskih odpadkov ter pomenijo resno tveganje za morske ekosisteme, biotsko raznovrstnost in morda tudi za zdravje ljudi ter škodujejo dejavnostim, kot so turizem, ribolov in ladijski prevoz.

(5)  V Uniji je od 80 do 85 % morskih odpadkov, merjenih kot število odpadkov na obalah, iz plastike, pri čemer plastični proizvodi za enkratno uporabo predstavljajo 50 %, z ribolovom povezani proizvodi pa 27 %. Med plastične proizvode za enkratno uporabo spadajo različni pogosto uporabljeni potrošniški proizvodi, ki se po tem, ko se enkrat uporabijo za namen, za katerega so bili predvideni, zavržejo, redko reciklirajo in postanejo smeti. Velik del ribolovnega orodja, danega na trg, ni zbran za obdelavo. Zato so plastični proizvodi za enkratno uporabo in ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko in mikroplastiko, zelo resen problem v okviru morskih odpadkov ter pomenijo resno tveganje za morske ekosisteme, trajnostne ribje staleže, biotsko raznovrstnost in morda tudi za zdravje ljudi ter škodujejo dejavnostim, kot so turizem, poklicni in rekreativni ribolov in ladijski prevoz, zlasti v najbolj oddaljenih in obalnih regijah.

Predlog spremembe    6

Predlog direktive

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a)  Do fantomskega ribolova prihaja, ko se morski organizmi ulovijo ali zapletejo v izgubljene ali zavržene biološko nerazgradljive mreže, vrvi in pasti, ter se pri tem poškodujejo, stradajo ali umrejo. Pojav „fantomskega ribolova“ je posledica izgube in puščanja ribolovnega orodja. V okviru Uredbe (ES) št. 1224/2009 je orodje treba označiti, izgubljeno orodje pa prijaviti in poiskati. Zato nekateri ribiči izgubljene mreže, ki jih najdejo v morju, na lastno pobudo pripeljejo v pristanišče.

Predlog spremembe    7

Predlog direktive

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Da bi bila prizadevanja usmerjena tja, kjer so najbolj potrebna, bi morala Direktiva zajemati le najpogosteje najdene plastične proizvode za enkratno uporabo, ki po ocenah predstavljajo približno 86 % plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, najdenih, po številu, na obalah Unije.

(7)  Da bi bila prizadevanja usmerjena tja, kjer so najbolj potrebna, bi morala Direktiva zajemati plastične proizvode za enkratno uporabo, ki jih najpogosteje najdemo na obalah Unije in ki po ocenah (po številu) predstavljajo približno 86 % plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, pa tudi ribiško opremo. Za prehod v krožno gospodarstvo bo potrebno zmanjšanje skupne uporabe plastike za enkratno uporabo.

Predlog spremembe    8

Predlog direktive

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Plastični proizvodi za enkratno uporabo se lahko proizvajajo iz najrazličnejših vrst plastike. Plastika je običajno opredeljena kot polimerni material, ki se mu lahko dodajajo aditivi. Vendar bi ta opredelitev zajemala nekatere naravne polimere. Nemodificirani naravni polimeri ne bi smeli biti zajeti, saj so v okolju naravno prisotni. Zato bi bilo treba opredelitev pojma polimera iz člena 3(5) Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta43 prilagoditi in uvesti ločeno opredelitev za namene te direktive. Plastika, proizvedena iz modificiranih naravnih polimerov, ali plastika, proizvedena iz bioloških, fosilnih ali sintetičnih izhodnih snovi, ni naravno prisotna, zato bi morala biti obravnavana v tej direktivi. Prilagojena opredelitev pojma plastike bi morala zato zajemati gumijaste proizvode s polimerno osnovo ter biološko in biološko razgradljivo plastiko, ne glede na to, ali je pridobljena iz biomase in/ali pa se sčasoma biološko razgradi. Nekateri polimerni materiali se ne morejo uporabljati kot glavna strukturna komponenta končnih materialov in proizvodov, kot so polimerni premazi, barve, črnila in lepila. Ti materiali ne bi smeli biti zajeti v tej direktivi in zato tudi ne v opredelitvi pojma.

(8)  Plastični proizvodi za enkratno uporabo se lahko proizvajajo iz najrazličnejših vrst plastike. Plastika je običajno opredeljena kot polimerni material, ki se mu lahko dodajajo aditivi. Vendar bi ta opredelitev zajemala nekatere naravne polimere. Nemodificirani naravni polimeri ne bi smeli biti zajeti, saj so v okolju naravno prisotni. Zato bi bilo treba opredelitev pojma polimera iz člena 3(5) Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta43 prilagoditi in uvesti ločeno opredelitev za namene te direktive. Plastika, proizvedena iz modificiranih naravnih polimerov, ali plastika, proizvedena iz bioloških, fosilnih ali sintetičnih izhodnih snovi, ni naravno prisotna, zato bi morala biti obravnavana v tej direktivi. Prilagojena opredelitev pojma plastike bi morala zato zajemati gumijaste proizvode s polimerno osnovo ter biološko in biološko razgradljivo plastiko, ne glede na to, ali je pridobljena iz biomase in/ali pa se sčasoma biološko razgradi. Nekateri polimerni materiali se ne morejo uporabljati kot glavna strukturna komponenta končnih materialov in proizvodov, kot so polimerni premazi, obloge ali plasti, barve, črnila in lepila. Ti materiali ne bi smeli biti zajeti v tej direktivi in zato tudi ne v opredelitvi pojma.

_________________

_________________

43 Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).

43 Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).

Predlog spremembe    9

Predlog direktive

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Za nekatere plastične proizvode za enkratno uporabo primerni in bolj trajnostni alternativni proizvodi še niso enostavno dostopni, poraba večine takih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo pa naj bi se po pričakovanji povečala. Za spremembo tega trenda in spodbujanje prizadevanj za bolj trajnostne rešitve bi bilo treba od držav članic zahtevati, naj sprejmejo potrebne ukrepe za dosego znatnega zmanjšanja porabe zadevnih proizvodov, ne da bi bile ogrožene higiena živil ali varnost hrane, dobre higienske prakse, dobre proizvodne prakse, informacije za potrošnike ali zahteve glede sledljivosti iz živilske zakonodaje Unije44.

(11)  Za nekatere plastične proizvode za enkratno uporabo primerni in bolj trajnostni alternativni proizvodi še niso enostavno dostopni, poraba večine takih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo pa naj bi se po pričakovanji povečala. Za spremembo tega trenda in spodbujanje prizadevanj za bolj trajnostne rešitve bi bilo treba od držav članic zahtevati, naj sprejmejo potrebne ukrepe za dosego znatnega zmanjšanja porabe zadevnih proizvodov, ne da bi bile ogrožene higiena živil ali varnost hrane, dobre higienske prakse, dobre proizvodne prakse, informacije za potrošnike ali zahteve glede sledljivosti iz živilske zakonodaje Unije44. Države članice bi si morale prizadevati za čim bolj ambiciozne ukrepe, ki bi bili sorazmerni z resnostjo tveganja za smetenje morja z različnimi proizvodi in uporabami, ki so zajeti v splošnem cilju zmanjšanja.

_________________

_________________

44 Uredba (ES) 178/2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje (UL L 31, 1.2.2002, str. 1), Uredba (ES) št. 852/2004 o higieni živil (UL L 139, 30.4.2004, str. 1), Uredba (ES) št. 1935/2004 o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, ter druga ustrezna zakonodaja, povezana z varnostjo hrane, higieno in označevanjem (UL L 338, 13.11.2004, str. 4).

44 Uredba (ES) 178/2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje (UL L 31, 1.2.2002, str. 1), Uredba (ES) št. 852/2004 o higieni živil (UL L 139, 30.4.2004, str. 1), Uredba (ES) št. 1935/2004 o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, ter druga ustrezna zakonodaja, povezana z varnostjo hrane, higieno in označevanjem (UL L 338, 13.11.2004, str. 4).

Obrazložitev

Poudariti je treba, da lahko države članice lahko prosto usmerjajo svoje ukrepe, ti pa morajo biti sorazmerni z resnostjo tveganja za smetenje morja, pri čemer bi morali imeti najresnejši primeri prednost.

Predlog spremembe    10

Predlog direktive

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Za druge plastične proizvode za enkratno uporabo so že na voljo primerni in bolj trajnostni alternativni proizvodi, ki so prav tako cenovno dostopni. Za omejitev škodljivega vpliva takih proizvodov na okolje bi bilo treba od držav članic zahtevati, naj prepovejo njihovo dajanje na trg Unije. S tem bi se spodbujala uporaba enostavno dostopnih in bolj trajnostnih alternativnih proizvodov, pa tudi inovativne rešitve za bolj trajnostne poslovne modele, alternativne proizvode za ponovno uporabo in uporabo nadomestnih materialov.

(12)  Za druge plastične proizvode za enkratno uporabo so že na voljo primerni in bolj trajnostni alternativni proizvodi, ki so prav tako cenovno dostopni. Za omejitev škodljivega vpliva takih proizvodov na okolje, zlasti na morsko okolje, bi bilo treba od držav članic zahtevati, naj prepovejo njihovo dajanje na trg Unije. S tem bi se spodbujala uporaba enostavno dostopnih in bolj trajnostnih alternativnih proizvodov, pa tudi inovativne rešitve za bolj trajnostne poslovne modele, alternativne proizvode za ponovno uporabo in uporabo nadomestnih materialov. Določiti bi bilo treba posebna merila, da bi ugotovili, ali taki alternativni proizvodi izpolnjujejo zahteve, ki jih trenutno izpolnjujejo plastični proizvodi za enkratno uporabo, ali so skladni z zakonodajo Unije o odpadkih in ali zagotavljajo večjo trajnost.

Predlog spremembe    11

Predlog direktive

Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a)  Da bi se izognili dvoumnostim in nesporazumom na tem področju, bi bilo treba oblikovati jasno opredelitev tako biorazgradljive kot biološke plastike ter usklajene standarde o materialih na biološki osnovi, biorazgradljivosti (zlasti o biorazgradljivosti v morju) in primernosti za kompostiranje.

Predlog spremembe    12

Predlog direktive

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Nekateri plastični proizvodi za enkratno uporabo končajo v okolju zaradi neustreznega odstranjevanja prek kanalizacije ali drugega neustreznega spuščanja v okolje. Zato bi morale za plastične proizvode za enkratno uporabo, ki se pogosto odvržejo v kanalizacijo ali drugače neustrezno odstranijo, veljati zahteve za označevanje. Z označevanjem bi bilo treba potrošnike obveščati o ustreznih možnostih odstranjevanja odpadkov in/ali možnostih odstranjevanja, ki se jim je treba izogibati, in/ali negativnih vplivih odpadkov na okolje zaradi neustreznega odstranjevanja. Komisiji bi bilo treba podeliti pooblastila za vzpostavitev usklajenega načina označevanja, pri čemer bi morala, kjer je to ustrezno, preveriti dojemanje predlaganega označevanja pri reprezentativnih skupinah potrošnikov, da bi zagotovila, da je učinkovito in da ga je mogoče jasno razumeti.

(14)  Nekateri plastični proizvodi za enkratno uporabo končajo v okolju zaradi neustreznega odstranjevanja prek kanalizacije ali drugega neustreznega spuščanja v okolje. Zato bi morale za plastične proizvode za enkratno uporabo, ki se pogosto odvržejo v kanalizacijo ali drugače neustrezno odstranijo, veljati zahteve za označevanje. Z označevanjem bi bilo treba potrošnike obveščati o ustreznih možnostih odstranjevanja odpadkov in/ali možnostih odstranjevanja, ki se jim je treba izogibati, in/ali negativnih vplivih odpadkov na okolje zaradi neustreznega odstranjevanja. Komisiji bi bilo treba podeliti pooblastila za vzpostavitev usklajenega načina označevanja, pri čemer bi morala, kjer je to ustrezno, preveriti dojemanje predlaganega označevanja pri reprezentativnih skupinah potrošnikov, da bi zagotovila, da je učinkovito in da ga je mogoče jasno razumeti. Za ribolovno orodje veljajo zahteve za označevanje, sprejete v skladu z Uredbo (ES) št. 1224/2009. Države članice si prizadevajo za izvajanje prostovoljnih smernic FAO o označevanju ribolovnega orodja.

Predlog spremembe    13

Predlog direktive

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Kar zadeva plastične proizvode za enkratno uporabo, za katere ne obstajajo enostavno dostopni, primerni in bolj trajnostni alternativni proizvodi, bi morale države članice v skladu z načelom „onesnaževalec plača“ uvesti tudi sheme razširjene odgovornosti proizvajalca za kritje stroškov ravnanja z odpadki in njihovega odstranjevanja, pa tudi stroškov ukrepov ozaveščanja za preprečevanje nastajanja in zmanjšanje količine takih odpadkov.

(15)  Kar zadeva plastične proizvode za enkratno uporabo, za katere zaenkrat ne obstajajo enostavno dostopni, primerni in bolj trajnostni alternativni proizvodi, bi morale države članice v skladu z načelom „onesnaževalec plača“ uvesti tudi sheme razširjene odgovornosti proizvajalca za kritje stroškov ravnanja z odpadki in njihovega odstranjevanja, pa tudi stroškov ukrepov ozaveščanja za preprečevanje nastajanja in zmanjšanje količine takih odpadkov. Za podporo pobudam lovljenja odpadkov v morju in prizadevanju za zbiranje izgubljenega, zavrženega in opuščenega ribolovnega orodja bi bilo treba uporabiti sheme kavcije in razpoložljiva sredstva Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR).

Predlog spremembe    14

Predlog direktive

Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15a)  Vsak dan v morju pristane veliko različnih odpadkov – ki nastanejo na kopnem ali jih odvržejo s plovil – pri čemer odpadki iz plastike (plastenke, vrečke itd.) predstavljajo zelo velik delež.

Predlog spremembe    15

Predlog direktive

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

16.  Velik del plastike v morskih odpadkih, ki izvira iz opuščenega, izgubljenega in zavrženega ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, kaže, da veljavne pravne zahteve45 ne zagotavljajo zadostnih spodbud za vračanje takega ribolovnega orodja na obalo za zbiranje in obdelavo. S sistemom posrednih pristojbin, predvidenim v zakonodaji Unije o pristaniških sprejemnih zmogljivostih za sprejem odpadkov z ladij, je odvzeta spodbuda za ladje, da svoje odpadke spuščajo v morje, in zagotovljena pravica do oddaje odpadkov. Vendar bi moral navedeni sistem biti dopolnjen z dodatnimi finančnimi spodbudami za ribiče, da bi svoje zavrženo ribolovno orodje dostavili na obalo, da bi se izognili morebitnemu zvišanju neposredne pristojbine za odpadke, ki jo je treba plačati. Ker imajo plastični sestavni deli ribolovnega orodja velik potencial za recikliranje, bi morale države članice v skladu z načelom „onesnaževalec plača“ uvesti razširjeno odgovornost proizvajalca za ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, za olajšanje ločenega zbiranja odpadnega ribolovnega orodja in financiranje ustreznega ravnanja s takim odpadnim ribolovnim orodjem, zlasti recikliranja.

16.  Velik del plastike v morskih odpadkih, ki izvira iz opuščenega, izgubljenega in zavrženega ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, ter pasivno ulovljenih odpadkih, ki se med ribolovom ujamejo v mrežo, kaže, da veljavne pravne zahteve45 ne zagotavljajo zadostnih spodbud za vračanje takega ribolovnega orodja ali takih pasivno ulovljenih odpadkov na obalo za zbiranje in obdelavo. Uredba (ES) št. 1224/2009 določa, da če se izgubljenega ribolovnega orodja ne da izvleči, kapitan plovila to sporoči pristojnemu organu svoje države članice zastave. Vendar spremljanje izgub ribiškega orodja v okviru Uredbe (ES) št. 1224/2009 ni dosledno, zahteve o poročanju pa se slabo izvajajo. Zato bi v okviru revizije uredbe o nadzoru morali določiti nadaljnje ukrepe, s katerimi bi povečali zmogljivost za iskanje izgubljenega orodja in poročanje, zlasti pa bi morale države članice zbirati in beležiti podatke o izgubljenem ribiškem orodju in jih letno posredovati Komisiji. Poleg tega je s sistemom posrednih pristojbin, predvidenim v zakonodaji Unije o pristaniških sprejemnih zmogljivostih za sprejem odpadkov z ladij, odvzeta spodbuda za ladje, da svoje odpadke spuščajo v morje, in zagotovljena pravica do oddaje odpadkov. Vendar bi moral biti navedeni sistem dopolnjen z dodatnimi finančnimi spodbudami za ribiče, da bi svoje zavrženo ribolovno orodje in pasivno ulovljene odpadke, pa tudi izgubljeno in opuščeno ribolovno orodje dostavili na obalo, da bi se izognili morebitnemu zvišanju posredne pristojbine za odpadke, ki jo je treba plačati. Ribiči z oddajo pasivno ulovljenih odpadkov ne bi smeli imeti dodatnih stroškov. Ker imajo plastični sestavni deli ribolovnega orodja velik potencial za recikliranje, bi morale države članice v skladu z načelom „onesnaževalec plača“ uvesti razširjeno odgovornost proizvajalca za ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, za olajšanje ločenega zbiranja odpadnega ribolovnega orodja in financiranje ustreznega ravnanja s takim odpadnim ribolovnim orodjem, zlasti recikliranja in prizadevanja za iskanje izgubljenega, opuščenega in zavrženega ribolovnega orodja. V okviru takih sistemov bi bilo treba v skladu z zahtevami Direktive 2008/98/ES zagotoviti prilagojene finančne prispevke za orodje, zasnovano za ponovno uporabo in recikliranje, sisteme pa dopolniti s ciljem zbiranja odpadnega ribolovnega orodja. Države članice bi poleg takih pobud morale izvajati dejavnosti za spodbujanje razvoja ribolovnega orodja, za katere bi uporabljali bolj trajnostne in okolju prijazne materiale;

_________________

_________________

46 Uredba Sveta (ES) št. 1224/2009, Direktiva 2000/59/ES in Direktiva 2008/98/ES.

46 Uredba Sveta (ES) št. 1224/2009, Direktiva 2000/59/ES in Direktiva 2008/98/ES.

Predlog spremembe    16

Predlog direktive

Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(17a)  Medtem ko sami ribiči in obrtniški izdelovalci ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, ne bi smeli biti zajeti v razširjeno odgovornost proizvajalca, bi morali razmisliti o tem, da bi podprli uvedbo alternativnega ribolovnega orodja, proizvedenega iz okolju prijaznih materialov, ki ne vsebuje plastike.

Predlog spremembe    17

Predlog direktive

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Za preprečevanje smetenja in drugih neustreznih oblik odstranjevanja, ki povzročajo nastajanje morskih odpadkov, ki vsebujejo plastiko, morajo biti potrošniki ustrezno obveščeni o najprimernejših razpoložljivih možnostih odstranjevanja odpadkov in/ali možnostih odstranjevanja, ki se jim je treba izogibati, dobrih praksah v zvezi z odstranjevanjem odpadkov in vplivu slabih praks odstranjevanja na okolje, pa tudi o plastičnih materialih v nekaterih plastičnih proizvodih za enkratno uporabo in ribolovnem orodju. Zato bi bilo treba od držav članic zahtevati, da sprejmejo ukrepe ozaveščanja za zagotovitev, da so potrošnikom zagotovljene take informacije. Informacije ne bi smele vključevati nobene promocijske vsebine, ki bi spodbujala uporabo plastičnih proizvodov za enkratno uporabo. Države članice bi morale imeti možnost, da izberejo ukrepe, ki so najprimernejši glede na naravo proizvoda ali njegovo uporabo. Proizvajalci plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, bi morali v okviru svoje obveznosti razširjene odgovornosti proizvajalca kriti stroške ukrepov ozaveščanja.

(18)  Za preprečevanje smetenja in drugih neustreznih oblik odstranjevanja, ki povzročajo nastajanje morskih odpadkov, ki vsebujejo plastiko, morajo biti potrošniki ustrezno obveščeni o najprimernejših razpoložljivih možnostih odstranjevanja odpadkov in/ali možnostih odstranjevanja, ki se jim je treba izogibati, dobrih praksah v zvezi z odstranjevanjem odpadkov in vplivu slabih praks odstranjevanja na okolje, pa tudi o plastičnih materialih v nekaterih plastičnih proizvodih za enkratno uporabo in ribolovnem orodju ter o razpoložljivih alternativnih proizvodih, ki so že na trgu. Zato bi bilo treba od držav članic zahtevati, da sprejmejo ukrepe ozaveščanja za zagotovitev, da so potrošnikom zagotovljene take informacije. Informacije ne bi smele vključevati nobene promocijske vsebine, ki bi spodbujala uporabo plastičnih proizvodov za enkratno uporabo. Države članice bi morale imeti možnost, da izberejo ukrepe, ki so najprimernejši glede na naravo proizvoda ali njegovo uporabo. Proizvajalci plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, bi morali v okviru svoje obveznosti razširjene odgovornosti proizvajalca kriti stroške ukrepov ozaveščanja.

Predlog spremembe    18

Predlog direktive

Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(18a)  Komisija mora v skladu z zakonodajo Unije državam članicam pomagati pri oblikovanju strategij in načrtov za omejevanje odlaganja ribolovnega orodja v morje, tudi s subvencijami Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR). Ta prizadevanja lahko zajemajo tudi pobude in programe ozaveščanja o vplivu teh odpadkov na morske ekosisteme, raziskave o uresničljivosti biološko razgradljivega ribolovnega orodja oziroma primernega za kompostiranje, izobraževalne projekte, namenjene ribičem, in javne programe, usmerjene v odstranjevanje plastike in drugih predmetov z morskega okolja.

Predlog spremembe    19

Predlog direktive

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  Direktiva 2008/98/ES določa splošne minimalne zahteve za shemo razširjene odgovornosti proizvajalca. Navedene zahteve bi se morale uporabljati za sheme razširjene odgovornosti proizvajalca, vzpostavljene s to direktivo. Vendar ta direktiva določa dodatne zahteve v zvezi z razširjeno odgovornostjo proizvajalca, na primer zahtevo, da bi moral proizvajalec nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo kriti stroške odstranjevanja odpadkov.

(19)  Direktiva 2008/98/ES določa splošne minimalne zahteve za shemo razširjene odgovornosti proizvajalca. Navedene zahteve bi se morale uporabljati za sheme razširjene odgovornosti proizvajalca, vzpostavljene s to direktivo. Vendar ta direktiva določa dodatne zahteve v zvezi z razširjeno odgovornostjo proizvajalca, na primer zahtevo, da bi moral proizvajalec nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo kriti stroške odstranjevanja odpadkov. Države članice bi morale v zvezi z ribolovnim orodjem sprejeti potrebne ukrepe, ki bi zagotovili, da se finančni prispevki proizvajalcev ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, skladno z njihovimi obveznostmi razširjene odgovornosti, prilagodijo glede na trpežnost ter možnost popravila in ponovne uporabe ter recikliranja takega ribolovnega orodja, danega na trg.

Predlog spremembe    20

Predlog direktive

Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(20a)  Ozaveščanje o odpadkih, ki nastanejo iz plastike za enkratno uporabo in ribolovnega orodja, in velikem vplivu teh odpadkov na okolje bi bilo treba obravnavati kot bistven element strategije EU za plastiko, saj bodo tako državljani dobili priložnost, da prispevajo k zmanjšanju odpadkov iz plastike. Države članice bi morale sprejeti ukrepe za ozaveščanje o tem vprašanju in za finančne podpore, ki bi bile na voljo za spopadanje s tem vprašanjem, ter olajšati izmenjavo dobre prakse med skupnostmi in mrežami.

Predlog spremembe    21

Predlog direktive

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22)  Komisija bi morala v skladu z odstavkom 22 Medinstitucionalnega sporazuma med Evropskim parlamentom, Svetom Evropske unije in Evropsko komisijo o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 201648 opraviti oceno te direktive. Taka ocena bi morala temeljiti na pridobljenih izkušnjah ter podatkih, zbranih med izvajanjem te direktive, in podatkih, zbranih v skladu z Direktivo 2008/56/ES ali Direktivo 2008/98/ES. Ocena bi morala zagotoviti podlago za oceno možnih nadaljnjih ukrepov in oceno, ali je treba ob upoštevanju spremljanja morskih odpadkov v Uniji pregledati Prilogo s seznamom plastičnih proizvodov za enkratno uporabo. Pri oceni bi bilo treba tudi upoštevati, ali medtem doseženi znanstveni in tehnični napredek, vključno z razvojem biološko razgradljivih materialov in oblikovanjem meril ali standarda za biološko razgradljivost plastike v morskem okolju, kot je predvideno v evropski strategiji za plastiko, omogoča določitev standarda za biološko razgradnjo nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo v morskem okolju. Tak standard bi vključeval standard za preverjanje, ali bi se plastika, kot rezultat fizikalne in biološke razgradnje v morskem okolju, v celoti razgradila na ogljikov dioksid (CO2), biomaso in vodo v dovolj kratkem času, da plastika ne bi škodila morskim organizmom in se začela kopičiti v okolju. V takem primeru bi bilo mogoče plastične proizvode za enkratno uporabo, ki izpolnjujejo tak standard, izvzeti iz prepovedi dajanja na trg. Čeprav evropska strategija za plastiko že predvideva ukrepe na tem področju, pa priznava tudi izzive v zvezi z določanjem regulativnega okvira za plastiko, ki je biološko razgradljiva, zaradi različnih pogojev v morjih.

(22)  Komisija bi morala v skladu z odstavkom 22 Medinstitucionalnega sporazuma med Evropskim parlamentom, Svetom Evropske unije in Evropsko komisijo o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 201648 opraviti oceno te direktive. Taka ocena bi morala temeljiti na pridobljenih izkušnjah ter podatkih, zbranih med izvajanjem te direktive, in podatkih, zbranih v skladu z Direktivo 2008/56/ES ali Direktivo 2008/98/ES. Ocena bi morala zagotoviti podlago za oceno možnih nadaljnjih ukrepov in oceno, ali je treba ob upoštevanju spremljanja morskih odpadkov v Uniji pregledati Prilogo s seznamom plastičnih proizvodov za enkratno uporabo. Pri oceni bi bilo treba tudi upoštevati, ali medtem doseženi znanstveni in tehnični napredek, vključno z razvojem biološko razgradljivih materialov in oblikovanjem meril ali standarda za biološko razgradljivost plastike v morskem okolju, kot je predvideno v evropski strategiji za plastiko, omogoča določitev standarda za biološko razgradnjo nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo ali ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, v morskem okolju. Tak standard bi vključeval standard za preverjanje, ali bi se plastika, kot rezultat pogojev za fizikalno in biološko razgradnjo v morskem okolju, v celoti razgradila na ogljikov dioksid (CO2), biomaso in vodo v dovolj kratkem času, da ne bi škodila morskim organizmom in se začela kopičiti v okolju. V takem primeru bi bilo mogoče plastične proizvode za enkratno uporabo, ki izpolnjujejo tak standard, izvzeti iz prepovedi dajanja na trg. Čeprav evropska strategija za plastiko že predvideva ukrepe na tem področju, pa priznava tudi izzive v zvezi z določanjem regulativnega okvira za plastiko, ki je biološko razgradljiva, zaradi različnih pogojev v morjih.

_________________

_________________

48 UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

48 UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

Predlog spremembe    22

Predlog direktive

Uvodna izjava 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(25a)  Komisija in države članice morajo v skladu z zakonodajo Unije o odpadkih podpreti načrte za sprejem odpadkov, zbranih v morju, ki bi po možnosti vključevali ribiška plovila, ter zagotoviti ustreznost pristaniških zmogljivosti za sprejem in obdelavo teh odpadkov, zlasti z recikliranjem; pobude, ki se uporabljajo za vračanje ribolovnega orodja, bi se morale enako uporabljati tudi za vračanje odpadkov, ulovljenih pasivno, in odpadkov, ulovljenih v okviru pobud lovljenja odpadkov v morju; zahteve glede pristaniških zmogljivosti bi morale biti sorazmerne in malim pristaniščem brez osebja ali pristaniščem na oddaljenih lokacijah, zlasti na oddaljenih otokih, ne bi smele nalagati prevelikega upravnega bremena;

Predlog spremembe    23

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Cilj te direktive je preprečiti in zmanjšati vpliv nekaterih plastičnih proizvodov na okolje, zlasti vodno okolje, in zdravje ljudi ter spodbujati prehod na krožno gospodarstvo z inovativnimi poslovnimi modeli, proizvodi in materiali ter s tem tudi prispevati k učinkovitemu delovanju notranjega trga.

Cilj te direktive je zagotoviti, da bo Unija prispevala k reševanju globalnega problema morskih odpadkov, ki nastajajo zaradi plastičnih proizvodov, s preprečevanjem in zmanjševanjem vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje, zlasti vodno okolje, in zdravje ljudi ter s spodbujanjem prehoda na krožno gospodarstvo z inovativnimi poslovnimi modeli, proizvodi in materiali ter s tem tudi prispevati k učinkovitejšemu in trajnejšemu delovanju notranjega trga.

Obrazložitev

Treba bi bilo bolj poudariti cilj predloga: delež Evropske unije pri ustvarjanju morskih odpadkov na globalni ravni je relativno majhen, saj se v njej porabi približno 16 % vseh plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na svetu. Lahko pa prevzame pomembno vlogo pri iskanju rešitve in z dajanjem zgleda zažene pozitivni cikel.

Predlog spremembe    24

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  „ribolovno orodje“ pomeni kateri koli predmet ali del opreme, ki se uporablja v ribištvu in akvakulturi za iskanje ali lovljenje morskih bioloških virov ali ki plava na morski gladini in se uporablja za privabljanje in lovljenje takih morskih bioloških virov;

(3)  „ribolovno orodje“ pomeni kateri koli predmet ali del opreme, ki se uporablja v ribištvu in akvakulturi za iskanje, lovljenje ali zadrževanje za gojenje morskih bioloških virov ali ki plava na morski gladini in se uporablja za privabljanje, lovljenje ali zadrževanje takih morskih bioloških virov;

Predlog spremembe    25

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  „odpadno ribolovno orodje“ pomeni katero koli ribolovno orodje, ki je vključeno v opredelitev odpadkov iz Direktive 2008/98/ES, vključno z vsemi ločenimi sestavnimi deli, snovmi ali materiali, ki so bili del takega ribolovnega orodja ali pritrjeni nanj, ko je bilo zavrženo;

(4)  „odpadno ribolovno orodje“ pomeni katero koli ribolovno orodje, ki je vključeno v opredelitev odpadkov iz Direktive 2008/98/ES, vključno z vsemi ločenimi sestavnimi deli, snovmi ali materiali, ki so bili del takega ribolovnega orodja ali pritrjeni nanj, ko je bilo zavrženo ali izgubljeno;

Predlog spremembe    26

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a)  „pasivno ulovljeni odpadki“ pomenijo odpadke, ki se med ribolovnimi operacijami ujamejo v mreže;

Predlog spremembe    27

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  „proizvajalec“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki ne glede na uporabljeno prodajno tehniko, vključno s pogodbo, sklenjeno na daljavo, v smislu Direktive 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 201150, daje na trg plastične proizvode za enkratno uporabo in ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, razen oseb, ki izvajajo ribolovne dejavnosti, kot so opredeljene v členu 4(28) Uredbe (ES) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta51;

(10)  „proizvajalec“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki ne glede na uporabljeno prodajno tehniko, vključno s pogodbo, sklenjeno na daljavo, v smislu Direktive 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 201150, daje na trg plastične proizvode za enkratno uporabo in ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, razen oseb, ki izvajajo ribolovne dejavnosti ali dejavnosti akvakulture, kot so opredeljene v členu 4(25) in 4(28) Uredbe (ES) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta51;

_________________

_________________

50 Direktiva 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o pravicah potrošnikov, spremembi Direktive Sveta 93/13/EGS in Direktive 1999/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Sveta 85/577/EGS in Direktive 97/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 304, 22.11.2011, str. 64).

50 Direktiva 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o pravicah potrošnikov, spremembi Direktive Sveta 93/13/EGS in Direktive 1999/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Sveta 85/577/EGS in Direktive 97/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 304, 22.11.2011, str. 64).

51 Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 22).

51 Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 22).

Predlog spremembe    28

Predlog direktive

Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice zagotovijo, da ima vsak plastični proizvod za enkratno uporabo iz dela D Priloge, ki je dan na trg, vidno, jasno čitljivo in neizbrisno oznako, ki potrošnike obvešča o vsaj enem od naslednjega:

1.  Države članice zagotovijo, da ima vsak plastični proizvod za enkratno uporabo iz dela D Priloge in vsako ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, ki je dan/o na trg, vidno, jasno čitljivo in neizbrisno oznako, ki potrošnike obvešča o naslednjem:

(a)  ustreznih možnostih odstranjevanja odpadkov za proizvod ali načinih odstranjevanja odpadkov, ki se jim je treba izogibati za zadevni proizvod;

(a)  ustreznih možnostih odstranjevanja odpadkov za proizvod ali načinih odstranjevanja odpadkov, ki se jim je treba izogibati za zadevni proizvod;

(b)  negativnih vplivih smetenja ali drugem neustreznem odstranjevanju odpadkov za proizvode ali

(b)  negativnih vplivih smetenja ali drugem neustreznem odstranjevanju odpadkov za proizvode in

(c)  prisotnosti plastike v proizvodu.

(c)  prisotnosti plastike v proizvodu ter po potrebi o razpoložljivosti alternativnih proizvodov s podobnimi operativnimi lastnostmi.

2.  Komisija … [12 mesecev pred rokom za prenos te direktive] sprejme izvedbeni akt, ki določa specifikacije za oznako iz odstavka 1. Tak izvedbeni akt se sprejme v skladu s postopkom pregleda iz člena 16(2).

2.  Komisija … [12 mesecev pred rokom za prenos te direktive] sprejme izvedbeni akt, ki določa specifikacije za oznako iz odstavka 1. Tak izvedbeni akt se sprejme v skladu s postopkom pregleda iz člena 16(2).

 

3.  Za ribolovno orodje brez poseganja v odstavek 1 veljajo zahteve za označevanje, sprejete v skladu z Uredbo (ES) št. 1224/2009.“

Predlog spremembe    29

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice zagotovijo, da se v skladu z določbami o razširjeni odgovornosti proizvajalca iz Direktive 2008/98/ES sheme razširjene odgovornosti proizvajalca vzpostavijo za ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko in ki je dano na trg Unije.

3.  Države članice zagotovijo, da se v skladu z določbami o razširjeni odgovornosti proizvajalca iz Direktive 2008/98/ES sheme razširjene odgovornosti proizvajalca vzpostavijo za ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko in ki je dano na trg Unije. Države članice zagotovijo, da se v okviru shem razširjene odgovornosti proizvajalca doseže višja raven zbiranja in recikliranja ribolovnega orodja. Da bi to uresničile, države članice glede shem med drugim zahtevajo:

 

(a)  vključitev programov spremljanja, sledenja in poročanja;

 

(b)  kritje operacij izvleka.

Predlog spremembe    30

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Države članice lahko tudi uvedejo sheme kavcije, s katerimi bodo spodbujale vračanje starih, zavrženih ali nestabilnih ribolovnih orodij in ki so oblikovane tako, da upoštevajo tveganje naključne izgube ribolovnega orodja ali njegovih delov.

Predlog spremembe    31

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3b.  Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se finančni prispevki proizvajalcev ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, skladno z njihovimi obveznostmi razširjene odgovornosti prilagodijo glede na trpežnost ter možnost popravila in ponovne uporabe ter recikliranja ribolovnega orodja, ki ga proizvajalci dajejo na trg;

Predlog spremembe    32

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3c.  Države članice izvajajo tudi dodatne finančne spodbude, da bi ribiči odpadno ribolovno orodje in druge odpadke iz plastike, ki jih zberejo na morju, prinesli na obalo. Države članice v največji možni meri odpravijo vso nepotrebno pravno, finančno in upravno breme in ovire, ki ribičem otežujejo zbiranje in dostavljanje zavrženega ribolovnega orodja in odpadkov iz plastike.

Predlog spremembe    33

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  spodbujajo oblikovanje posebnih javnih programov za odstranjevanje plastike in drugih predmetov z morskega dna;

Predlog spremembe    34

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 1 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bb)  vzpostavijo vseevropski digitalni sistem obveznega poročanja, s pomočjo katerega bodo posamezna ribiška plovila poročala o orodju, ki so ga izgubila na morju, da se podpre iskanje.

Predlog spremembe    35

Predlog direktive

Člen 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 9a

 

Sistemi spodbud

 

1.  Države članice v operativne programe, ki jih financira Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo, vključijo finančno podporo za pripravo akcijskega načrta v sodelovanju z organizacijami proizvajalcev, združenji ladjarjev, javnimi subjekti, organizacijami za varstvo okolja in celotnega zadevnega sektorja. To vključuje ukrepe za vračanje odpadkov in pomorske opreme ter za izboljšanje infrastrukture za ravnanje z odpadki in postopkov na plovilih in v pristaniščih.

 

2.  Države članice v pristaniščih vzpostavijo sistem za odlaganje, iskanje in vračanje ribiških mrež, ki se vključi v akcijski načrt, pripravljen v skladu z odstavkom 1.

 

3.  Države članice v pristaniščih vzpostavijo sistem nadzora in vpisa ribiških mrež v register, ki se vključi v akcijski načrt, pripravljen v skladu z odstavkom 1.

 

4.  Države članice v obliki spodbud za proizvajalce ribolovnega orodja zasnujejo podporne mehanizme za raziskave in razvoj, da se razvijejo bolj sledljive in manj onesnažujoče mreže. To vključuje naložbe v razvoj novih materialov z manjšim vplivom na okolje.

Obrazložitev

Kot je navedeno v uvodni izjavi 16, so za gospodarske subjekte potrebne spodbude, da se spodbudi kultura varstva morskega okolja, postopno zmanjša količina morskih odpadkov in ustavi izguba mrež na morju.

Predlog spremembe    36

Predlog direktive

Člen 9 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 9b

 

Pasivno ulovljeni odpadki

 

1.  Države članice sprejmejo sorazmerni nacionalni načrt da se zagotovi, da sta v vseh pristaniščih, kjer lahko pristajajo ribiška plovila, razen v malih pristaniščih brez osebja in pristaniščih na oddaljenih lokacijah, zlasti na oddaljenih otokih, mogoča zbiranje in nadaljnja obdelava pasivno ulovljenih odpadkov, zbranih med običajnimi ribolovnimi dejavnostmi, da se spodbudijo njihovo ločeno zbiranje, ponovna uporaba in recikliranje.

 

2.  Ti načrti se oblikujejo v skladu s smernicami iz priporočila komisije OSPAR 2016/1 o zmanjševanju morskih odpadkov z izvajanjem pobud lovljenja odpadkov v morju.

 

3.  Poleg sredstev, ki jih zagotavlja ESPR, lahko države članice vzpostavijo in vzdržujejo nacionalni sklad za podporo ribiškim plovilom pri zbiranju pasivno ulovljenih odpadkov. Ta sklad je lahko namenjen učinkovitemu izvajanju pobud lovljenja odpadkov v morju ter zagotavljanju ustreznih skladišč za odpadke na krovu plovil, spremljanju pasivno ulovljenih odpadkov, usposabljanju ter spodbujanju prostovoljnega priključevanja k pobudi, kritju stroškov ravnanja z odpadki in stroškov osebja, potrebnega za delovanje teh sistemov.

Predlog spremembe    37

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice sprejmejo ukrepe za obveščanje potrošnikov plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz dela G Priloge in ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, o naslednjem:

Države članice sprejmejo ukrepe za obveščanje vseh ustreznih akterjev, zlasti ribiškega sektorja, ribiških skupnosti in potrošnikov plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz dela G Priloge in ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, o naslednjem:

Predlog spremembe    38

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  razpoložljivih sistemih za ponovno uporabo in možnostih ravnanja z odpadki za tiste proizvode in ribolovno orodje, ki vsebujejo plastiko, ter o dobrih praksah na področju ustreznega ravnanja z odpadki v skladu s členom 13 Direktive 2008/98/ES;

(a)  razpoložljivosti alternativnih proizvodov in sistemov za ponovno uporabo ter možnostih ravnanja z odpadki za tiste proizvode in ribolovno orodje, ki vsebujejo plastiko, ter o dobrih praksah na področju ustreznega ravnanja z odpadki v skladu s členom 13 Direktive 2008/98/ES;

Predlog spremembe    39

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  Spodbujajo se programi za ozaveščanje o vplivu mikroplastike in odpadkov iz plastike na morsko okolje in za preprečevanje, da ti dosežejo morje.

Predlog spremembe    40

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Države članice zagotovijo, da so vsem ustreznim akterjem, zlasti tistim v ribiškem sektorju, na voljo navodila, da bodo lahko sprejeli potrebne ukrepe za zmanjšanje odpadkov, ki izhajajo iz ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko.

Predlog spremembe    41

Predlog direktive

Člen 13 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Informacije o spremljanju izvajanja

Informacije o spremljanju izvajanja in obveznostih poročanja

Predlog spremembe    42

Predlog direktive

Člen 13 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  ocene glede količine odpadkov v morju, ki izhajajo iz proizvodov, zajetih v tej direktivi, da se spremljajo učinki sprejetih ukrepov;

Predlog spremembe    43

Predlog direktive

Člen 13 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Za vsako koledarsko leto države članice sporočijo Komisiji podatke o ribolovnem orodju, ki vsebuje plastiko in ki je dano na trg, ter o zbranem in obdelanem odpadnem ribolovnem orodju. Podatki se sporočijo v obliki, ki jo določi Komisija v skladu z odstavkom 4.

 

Prvo obdobje poročanja se začne prvo polno koledarsko leto po sprejetju izvedbenega akta, v katerem je določena oblika za poročanje iz odstavka 4.

Predlog spremembe    44

Predlog direktive

Člen 13 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Komisija lahko sprejme izvedbene akte, s katerimi določi obliko zbirke podatkov, informacij in podatkov iz odstavka 1. Taki izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 16(2).

4.  Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi določi obliko zbirke podatkov, informacij in podatkov iz odstavkov 1 in 3a. Taki izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 16(2).

Predlog spremembe    45

Predlog direktive

Člen 15 – odstavek 3 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  se je recikliranje ribolovnega orodja dovolj povečalo in ali je treba uvesti količinske cilje, da bi v prihodnje zagotovili zadostni napredek;

Predlog spremembe    46

Predlog direktive

Člen 15 – odstavek 3 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bb)  je na ravni Unije mogoče določiti zavezujoče količinske cilje za recikliranje ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko;

Predlog spremembe    47

Predlog direktive

Člen 15 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  je bil dosežen zadosten znanstveni in tehnični napredek ter ali so bila oblikovana merila ali standard za biološko razgradljivost v morskem okolju, ki se uporabljajo za plastične proizvode za enkratno uporabo, ki spadajo v področje uporabe te direktive, in ali so bili razviti njihovi nadomestki za enkratno uporabo, da se določi, za katere proizvode niso več potrebne omejitve za dajanje na trg, kjer je to ustrezno.

(c)  je bil dosežen zadosten znanstveni in tehnični napredek ter ali so bila oblikovana merila ali standard za biološko razgradljivost v morskem okolju, ki se uporabljajo za plastične proizvode za enkratno uporabo ali ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, ki spadajo v področje uporabe te direktive, in ali so bili razviti njihovi nadomestki, da se določi, za katere proizvode niso več potrebne omejitve za dajanje na trg, kjer je to ustrezno.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje

Referenčni dokumenti

COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

PECH

11.6.2018

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Renata Briano

14.6.2018

Obravnava v odboru

20.6.2018

29.8.2018

 

 

Datum sprejetja

24.9.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

15

0

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, David Coburn, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Ole Christensen, Rosa D’Amato, Norbert Erdős, John Flack, Francisco José Millán Mon, Nils Torvalds

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

John Howarth

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

15

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, John Flack, Ruža Tomašić

PPE

Norbert Erdős, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Ole Christensen, John Howarth, Ricardo Serrão Santos

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström

0

-

 

 

3

0

EFDD

David Coburn, Mike Hookem

ENF

Sylvie Goddyn

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje

Referenčni dokumenti

COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)

Datum predložitve EP

28.5.2018

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

ECON

5.7.2018

ITRE

11.6.2018

AGRI

5.7.2018

PECH

11.6.2018

 

JURI

11.6.2018

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

JURI

24.9.2018

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Frédérique Ries

7.5.2018

 

 

 

Obravnava v odboru

29.8.2018

 

 

 

Datum sprejetja

10.10.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

51

10

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Jiří Maštálka, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Jørn Dohrmann, Christofer Fjellner, Peter Jahr, Danilo Oscar Lancini, Tilly Metz, Younous Omarjee, Aldo Patriciello, Carolina Punset, Christel Schaldemose, Bart Staes, Carlos Zorrinho

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Kati Piri

Datum predložitve

11.10.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

51

+

ALDE

Catherine Bearder, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Carolina Punset, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

GUE/NGL

Lynn Boylan, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Younous Omarjee

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian‑Silviu Buşoi, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Christofer Fjellner, Karl‑Heinz Florenz, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Peter Jahr, Peter Liese, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Kati Piri, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Tilly Metz, Michèle Rivasi, Bart Staes

10

-

ECR

Jørn Dohrmann

ENF

Danilo Oscar Lancini

PPE

Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, György Hölvényi, Giovanni La Via, Miroslav Mikolášik, Aldo Patriciello, Renate Sommer

S&D

Nicola Caputo

3

0

ECR

Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha

EFDD

Julia Reid

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 19. oktober 2018Pravno obvestilo