Postup : 2018/0142(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0318/2018

Předložené texty :

A8-0318/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/02/2019 - 9.11

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0072

ZPRÁVA     ***I
PDF 597kWORD 72k
12.10.2018
PE 628.546v01-00 A8-0318/2018

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 167/2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly

(COM(2018)0289 – C8-0183/2018 – 2018/0142(COD))

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Zpravodaj: Nicola Danti

(Zjednodušený postup – čl. 50 odst. 2 jednacího řádu)

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 167/2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly

(COM(2018)0289 – C8-0183/2018 – 2018/0142(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0289),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0183/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 19. září 2018(1),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A8-0318/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  Pro správné a úplné provádění tohoto nařízení a aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů přijatých na jeho základě má klíčový význam přesná definice různých prvků zemědělských traktorů vycházející z analýzy jejich technických vlastností. Vzhledem k tomu, že diskuse o definici kategorií probíhají na příslušných mezinárodních fórech, jichž je Evropská unie smluvní stranou, měla by Komise učinit patřičné kroky k tomu, aby kategorie, pokud jde o vysoce specializované traktory, posoudila a náležitě upravila s cílem zabránit případným nepřiměřeným a negativním dopadům na konkrétní zemědělskou činnost.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Nařízení (EU) č. 167/2013

Čl. 2 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2)  v čl. 2 odst. 2 se slova „výměnné stroje“ nahrazují slovy „výměnné tažené zařízení“;

2)  v článku 2 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

 

Toto nařízení se nepoužije na výměnné zařízení, které je celé zdviženo nad zemí nebo se nemůže otáčet kolem svislé osy, pokud je vozidlo, ke kterému je toto zařízení připojeno, provozováno na pozemní komunikaci.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 a (nový)

Nařízení (EU) č. 167/2013

Čl. 39 – odst. 1 – pododstavec 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

4a)  v čl. 39 odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

 

První pododstavec se použije pouze na vozidla na území Unie, na něž se v době jejich výroby vztahovalo platné EU schválení typu, ale která nebyla zaregistrována ani uvedena do provozu před tím, než dané EU schválení typu pozbylo platnosti.

(1)

Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem s těmito vozidly

Referenční údaje

COM(2018)0289 – C8-0183/2018 – 2018/0142(COD)

Datum předložení EP

16.5.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Nicola Danti

19.6.2018

 

 

 

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

19.6.2018

Projednání ve výboru

3.9.2018

 

 

 

Datum přijetí

24.9.2018

 

 

 

Datum předložení

12.10.2018

Právní upozornění