Eljárás : 2018/0142(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0318/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0318/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 12/02/2019 - 9.11

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0072

JELENTÉS     ***I
PDF 438kWORD 72k
12.10.2018
PE 628.546v01-00 A8-0318/2018

a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló 167/2013/EU rendelet módosításáról és helyesbítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0289 – C8-0183/2018 – 2018/0142(COD))

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

Előadó: Nicola Danti

(Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 50. cikkének (2) bekezdése)

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló 167/2013/EU rendelet módosításáról és helyesbítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0289 – C8-0183/2018 – 2018/0142(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0289),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0183/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. szeptember 19-i véleményére(1),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére (A8-0000/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1 a)  A mezőgazdasági traktorok különböző jellemzőinek pontos, műszaki jellemzőik elemzése alapján történő meghatározása rendkívül fontos e rendelet, valamint az e rendelet keretében elfogadott, felhatalmazáson alapuló, illetve végrehajtási jogi aktusok helyes és teljes végrehajtása érdekében. tekintettel arra, hogy a kategóriák meghatározásáról szóló megbeszélésekre a megfelelő nemzetközi fórumokon kerül sor, amelyeknek az Európai Unió részes fele, a Bizottságnak meg kell tennie a szükséges lépéseket, hogy ennek megfelelően a rendkívül speciális traktorok tekintetében értékelje és módosítsa a kategóriákat, megelőzendő az egyes mezőgazdasági művelési rendszerekre gyakorolt aránytalan és negatív hatásokat;

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

167/2013/EU rendelet

2 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.  a 2. cikk (2) bekezdésében a „munkagépekre” szó helyébe a „vontatott berendezésekre” kifejezés lép;

2.  a 2. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

 

E rendelet hatálya nem terjed ki azokra a cserélhető berendezésekre, amelyek teljesen felemelt állásban, vagy olyan helyzetben vannak, amely nem teszi lehetővé függőleges tengely körüli elfordulásukat, amikor a közúti forgalomban használják azokat a járműveket, amelyekre ezeket felszerelték.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új)

167/2013/EU rendelet

39 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

4 a.  a 39. cikk (1) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

Az első albekezdés kizárólag olyan, az Unió területén található járművekre vonatkozik, amelyek gyártásuk idején érvényes EU-típusjóváhagyással rendelkeztek, azonban az EU-típusjóváhagyás érvényességének megszűnése előtt nem kerültek forgalmazásra, nyilvántartásba vételre vagy forgalomba helyezésre.

Az első albekezdés kizárólag olyan, az Unió területén található járművekre vonatkozik, amelyek gyártásuk idején érvényes EU-típusjóváhagyással rendelkeztek, amelyeket azonban ezen EU-típusjóváhagyás érvényességének lejárta előtt nem vettek nyilvántartásba, és nem helyeztek forgalomba.

(1)

A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyása és piacfelügyelete

Hivatkozások

COM(2018)0289 – C8-0183/2018 – 2018/0142(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

16.5.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Nicola Danti

19.6.2018

 

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

19.6.2018

Vizsgálat a bizottságban

3.9.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

24.9.2018

 

 

 

Benyújtás dátuma

12.10.2018

Utolsó frissítés: 2018. október 24.Jogi nyilatkozat