Postopek : 2018/0142(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0318/2018

Predložena besedila :

A8-0318/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 12/02/2019 - 9.11

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0072

POROČILO     ***I
PDF 576kWORD 72k
12.10.2018
PE 628.546v01-00 A8-0318/2018

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi in popravku Uredbe (EU) št. 167/2013 o odobritvi in tržnem nadzoru kmetijskih in gozdarskih vozil

(COM(2018)0289 – C8-0183/2018 – 2018/0142(COD))

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

Poročevalec: Nicola Danti

(Poenostavljeni postopek – člen 50(2) Poslovnika)

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi in popravku Uredbe (EU) št. 167/2013 o odobritvi in tržnem nadzoru kmetijskih in gozdarskih vozil

(COM(2018)0289 – C8-0183/2018 – 2018/0142(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0289),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0183/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 19. septembra 2018(1),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (A8-0318/2018),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  Za pravilno in popolno izvajanje te uredbe in njenih delegiranih in izvedbenih aktov je izredno pomembno, da so elementi kmetijskih traktorjev opredeljeni natančno in da se opredelitev opira na analizo njihovih tehničnih značilnosti. Razprave o opredelitvi kategorij potekajo v okviru ustreznih mednarodnih forumov, v katerih je članica tudi Evropska unija, in Komisija bi morala ustrezno ukrepati ter oceniti in spremeniti kategorije zelo specializiranih traktorjev, da ne bi prišlo do nesorazmernih negativnih učinkov na posebne vrste kmetijske obdelave.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2

Uredba (EU) št. 167/2013

Člen 2 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  v členu 2(2) se besedilo „zamenljive stroje, ki so popolnoma dvignjeni od tal ali niso gibljivi okrog vertikalne osi, če se vozila na katera so pritrjeni“ nadomesti z besedilom „zamenljivo vlečeno opremo, ki je popolnoma dvignjena od tal ali ni gibljiva okoli vertikalne osi, če se vozila, na katera je pritrjena“;

(2)  v členu 2 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

 

Ta uredba se ne uporablja za zamenljivo opremo, ki je popolnoma dvignjena od tal ali ni gibljiva okrog vertikalne osi, če se vozila, na katera je pritrjena, uporabljajo na cesti.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 4 a (novo)

Uredba (EU) št. 167/2013

Člen 39 – odstavek 1 – pododstavek 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(4a)  v členu 39(1) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

Prvi pododstavek se uporablja samo za vozila na ozemlju Unije, ki so ob izdelavi imela veljavno EU-homologacijo, niso pa bila dana na voljo na trgu, registrirana ali dana v uporabo, preden je navedena EU-homologacija prenehala veljati.

Prvi pododstavek se uporablja samo za vozila na ozemlju Unije, ki so ob izdelavi imela veljavno EU-homologacijo, niso pa bila registrirana ali dana v uporabo, preden je navedena EU-homologacija prenehala veljati.

(1)

Še ni objavljeno v Uradnem listu.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Odobritev in tržni nadzor kmetijskih in gozdarskih vozil

Referenčni dokumenti

COM(2018)0289 – C8-0183/2018 – 2018/0142(COD)

Datum predložitve EP

16.5.2018

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Poročevalec

Datum imenovanja

Nicola Danti

19.6.2018

 

 

 

Poenostavljeni postopek – datum sklepa

19.6.2018

Obravnava v odboru

3.9.2018

 

 

 

Datum sprejetja

24.9.2018

 

 

 

Datum predložitve

12.10.2018

Zadnja posodobitev: 24. oktober 2018Pravno obvestilo